X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

โดนข้อหายักยอกทรัพย์นายจ้าง

 • โดนข้อหายักยอกทรัพย์นายจ้าง

            ดิฉันจะขึ้นศาลแพ่งและอาญาในคดีเดียวกัน  ดิฉันต้องทำอย่างไร และพูดอย่างไรดิฉันต้องติดคุกไหม และถ้าตกลงผ่อนจ่ายได้ตอนนี้ไม่ได้ทำงานค้าขายเล็กรายได้ไม่แน่นอน  ดิฉันต้องจ่ายเท่าไหร่  ดิฉันเป็นหนี้กับนายจ้าง 1,900,000 บาท  ดิฉันเป็นคนไปรับสภาพเองกับนายจ้าง และหลังจากนั้นเขาก็ดำเนินฟ้องศาล

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             คดีที่ท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแพ่งดังกล่าวนั้น  เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 40  กล่าวคือ  เป็นคดีที่มีความผิดและมีโทษทางอาญา  และผู้เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกคืนทรัพย์หรือราคาคืนจากจำเลยได้
            1.  กรณีดังกล่าว  เมื่อท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีนั้น  ท่านก็ควรมีทนายความเข้ามาดำเนินกระบวนพิจารณาแทนท่านในศาล  ไม่ควรที่ท่านจะไปเบิกความต่อสู้คดีด้วยตนเอง  เนื่องจากท่านอาจเสียเปรียบแก่ฌจทก์ในเชิงคดีได้  ท่านจึงควรแต่งทนายความเข้าไปดำเนินการแทนท่านต่อไป
           2.  การที่ท่านจะตกลงผ่อนจ่านหนี้  ก็ย่อมเป็นกรณีที่ท่านมีเจตนาที่จะเยียวยาการกระทำความผิดของท่าน  เมื่อท่านไม่มีเงินก้อน  ก็ย่อมมีสิทธิที่จะเสนอการผ่อนชำระหนี้นั้นให้แก่นายจ้างผู้เป็นโจทก์พิจารณานั้นได้  โดยเมื่อศาลเล็งเห็นว่า  ท่านมีเจตนาตั้งใจเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  ศาลจะช่วยไกล่เกลี่ยให้นายจ้างยอมรับข้อเสนอนั้นก็ได้  และในส่วนความผิดทางอาญา  ศาลก็อาจลงโทษท่านน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้  โดยเหตุที่ท่านตั้งใจเยี่ยวยาความเสียหาย  และยอมรับผิดชดใช้เงินที่ยักยอกโดยการผ่อนชำระให้แก่นายจ้าง   ย่อมเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น  จึงเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่ลงแก่ท่าน  ตาม ป.อ. มาตรา 78 
            3.และการที่ท่านจะต้องจ่ายให้แก่นายจ้างจำนวนเท่าใด  เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องไปทำความตกลงเจรจากับนายจ้าง  กรณีจึงขึ้นอยู่กับนายจ้างว่า  จะยอมรับข้อเสนอตามจำนวนที่ท่านได้เสนอไปนั้นหรือไม่

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  มาตรา 40 
  เมื่อศาลได้กำหนดวันนั่งพิจารณาและแจ้งให้คู่ความทราบแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอเลื่อนการนั่งพิจารณา คู่ความฝ่ายนั้นต้องเสนอคำขอเข้ามาก่อนหรือในวันนัดและแสดงเหตุผลแห่งการขอเลื่อนนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ห้ามมิให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ เว้นแต่การขอเลื่อนการนั่งพิจารณานั้นมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และหากศาลไม่อนุญาตจะทำให้เสียความยุติธรรม
  เมื่อศาลจะสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณา ศาลอาจสั่งให้คู่ความฝ่ายนั้นเสียค่าป่วยการพยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกและเสียค่าใช้จ่ายในการที่คู่ความฝ่ายอื่นมาศาล เช่น ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของตัวความ ทนายความ หรือพยาน เป็นต้น ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขอเลื่อนคดีไม่ชำระค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายตามที่ศาลกำหนด ให้ศาลยกคำขอเลื่อนคดีนั้นเสีย
  ค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายตามวรรคสองให้ตกเป็นพับ
  คำขอเลื่อนคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่ได้เสนอต่อหน้าศาลด้วยวาจา ก็ให้ทำเป็นคำร้องและจะทำฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาลก็ได้

  ประมวลกฎหมายอาญา
  มาตรา 78 
  เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้
  เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4   

 • ความคิดเห็นที่ 60

   ผมทำงานบริษัทแห่งหนึ่งดูแลงานโครงการก่อสร้างต่างๆโดยติดต่อผู้รับเหมาเองแล้วนำราคามาสรุปกับเจ้าของบริษัทโดยทางผู้รับเหมามีการแบ่งเปอร์เซนต์ให้แบบนี้ผมจะมีความผิดไหมครับ ข้อหาอะไร

  โดยคุณ เบส  (27.55.134.202)     13 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 60

  หากไม่มีข้อตกลงแห่งสัญญาแรงงานเป็นข้อห้ามมิให้ท่านมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการทำงานตามหน้าที่ดังกล่าวไว้ ท่านก็สามารถจะกระทำได้เว้นแต่ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.120.69)     2 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 59

   ดิฉันเคยทำงานบริษัทตอนนี้ออกแล้วคะ โดนข้อหายักยอกเงินบริษัท 200,000 บาท แต่บริษัทไม่มีสวัสดิการเเรงงาน(.ไม่มีประกันสังคม ) บริษัทจะสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ได้มั้ยคะ ถ้าบริษัทแจ้งความดิฉันจะพูดถึงเรื่ิองสวัสดิการแรงงานได้มั้ยคะ 

  โดยคุณ จุ้ย  (119.76.66.123)     22 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 59

  หากบริษัทซึ่งเป็นนายจ้างเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดอาญาของท่านดังกล่าวก็มีสิทธิแจ้งความหรือฟ้องดำเนินคดีอาญากับท่านได้ในฐานะเป็นผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2(4), 28(2), 123 ส่วนกรณีบริษัทไม่มีประกันสังคม หรือสวัสดิการเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องไปเรียกร้องว่ากล่าวเป็นคดีแรงงานอีกส่วนต่างหาก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.208)     24 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 58

  มีเรื่องอยากสอบถามคะ

  ดิฉันถูกจับได้ว่าเอาเงินบริษัทมาจำนวน 100,000฿. แล้วตกลงกับนายจ้าง จะไม่ดำเนินคดี โดยจ่ายเงืนให้จำนวน3เท่าคือ 300,000฿ และดิฉันก้อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน แต่ออกมาได้ซัก2อาทิตย์ ก้อมีการตรวจสอบว่ามีเงืนหายไปอีกในช่วงที่ดิฉันรับผิดชอบ แล้วแบบนี้นายจ้างจะดำเนินคดีกับดิฉันไหมคะ 

  โดยคุณ วรรณิศา  (27.55.216.201)     19 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 58

  การดำเนินคดีอาญาหรือไม่อย่างไรเป็นสิทธิของผู้เสียหายที่จะกระทำได้ตามกฎหมายตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2(4),28(2)
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.49.8)     16 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 57

   ผมเป็นพนักงานขายครับ ได้มีการขายสิ้นค้าให้กับลูกค้า จำนวน 10 ชุดครับมีการสั่งชื้อเรียบร้อย ครับแต่เมือประกอบสิ้นค้าเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบ ลูกค้า มารับแค่ 4 ชุดครับ ทางบริษัทจะเอาผิดกับผม ชึ่งเป็นพนักงานบริษัท. เองได้เปล่าครับ.    ตอนนี้ลาออกมาแล้วครับ (ต้องทำอย่างไรครับ). 

  โดยคุณ   (1.46.109.126)     13 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 56

  ขอคำปรึกษาค่ะ คือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ได้เข้ามาทำงานในร้านมินิมาร์ท ของสหกรณ์แห่งหนึ่งค่ะ จนถึง มีนาคม 2558 ทางสหกรณ์ฯได้ทำการเช็คสต๊อค สิ้นปีค่ะ ซึ่งในแต่ละเดือน ไม่มีการเช็คสต๊อคค่ะ ผลปรากฎว่ามีสินค้าหายไปจากสต๊อค จำนวนเงินสามแสนบาท คือไม่มีการเรียกไปบอกหรือแจ้ง แต่มีการพูดกันต่อๆ  ในการเช็คก็ไม่มีแจ้งว่า คิดอย่างไร อะไรหาย ให้เจ้าหน้าที่ไปทำๆแล้วก็ประชุมกรรมการ แจ้งว่าของหาย สรุปคือให้คนขายรับผิดชอบค่ะ  พนักงานมีสองคนค่ะคือดิฉันและอีกคนหนึ่งทำงานคนละหนึ่งกะต่อวัน ในปีที่สรุปของหายคือเข้าทำงาน 05.00น. เลิก 14.00 น. และอีกคนก็จะต่อ 14.00 น. ถึง 23.00 น. ทำงานไม่มีวันหยุดใดๆ ข้อบังคับไม่เคยเห็น ไม่มีการบอกว่าต้องผิดชอบ แต่พอเกิดเรื่องให้รับผิดกันไปคนละ 150,000 บาท ค่าจ้างวันละ 250 บาท อยากว่าถ้าให้รับผิดชอบต้องให้ชี้แจงก่อนได้มั้ย คิดยังไง ทำยังไง และเมื่อล่า วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือสัญญาจ้าง มีข้อความให้รับผิดชอบความเสียหาย และให้ค่าจ้าง วันละ 300 บาท โดยให้ได้รับตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  คือดูไม่ใช่สัญญาจ้างอย่าง เป็นบังคับค้ำประกันและได้เว้นบรรทัดให้ไว้เพื่อกรอกอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการค้ำประกัน ก็เซ็นแล้วค่ะแต่ยังไม่ส่ง แบบนี้ต้องทำอย่างไรดี รบกวนขอความรู้ด้วยค่ะ

  โดยคุณ มนิสา ศรีดาพันธ์  (110.77.194.55)     31 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 56

  ท่านมีสิทธิที่จะทราบข้อเท็จจริงแห่งข้อกล่าวหา และโต้แย้งแสดงข้อเท็จจริงแก้ข้อหาอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้ และแก้ข้อหาคดีเมื่อถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.113.132)     21 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 55

  ขอคำปรึกษาค่ะ คือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ได้เข้ามาทำงานในร้านมินิมาร์ท ของสหกรณ์แห่งหนึ่งค่ะ จนถึง มีนาคม 2558 ทางสหกรณ์ฯได้ทำการเช็คสต๊อค สิ้นปีค่ะ ซึ่งในแต่ละเดือน ไม่มีการเช็คสต๊อคค่ะ ผลปรากฎว่ามีสินค้าหายไปจากสต๊อค จำนวนเงินสามแสนบาท คือไม่มีการเรียกไปบอกหรือแจ้ง แต่มีการพูดกันต่อๆ  ในการเช็คก็ไม่มีแจ้งว่า คิดอย่างไร อะไรหาย ให้เจ้าหน้าที่ไปทำๆแล้วก็ประชุมกรรมการ แจ้งว่าของหาย สรุปคือให้คนขายรับผิดชอบค่ะ  พนักงานมีสองคนค่ะคือดิฉันและอีกคนหนึ่งทำงานคนละหนึ่งกะต่อวัน ในปีที่สรุปของหายคือเข้าทำงาน 05.00น. เลิก 14.00 น. และอีกคนก็จะต่อ 14.00 น. ถึง 23.00 น. ทำงานไม่มีวันหยุดใดๆ ข้อบังคับไม่เคยเห็น ไม่มีการบอกว่าต้องผิดชอบ แต่พอเกิดเรื่องให้รับผิดกันไปคนละ 150,000 บาท ค่าจ้างวันละ 250 บาท อยากว่าถ้าให้รับผิดชอบต้องให้ชี้แจงก่อนได้มั้ย คิดยังไง ทำยังไง และเมื่อล่า วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือสัญญาจ้าง มีข้อความให้รับผิดชอบความเสียหาย และให้ค่าจ้าง วันละ 300 บาท โดยให้ได้รับตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  คือดูไม่ใช่สัญญาจ้างอย่าง เป็นบังคับค้ำประกันและได้เว้นบรรทัดให้ไว้เพื่อกรอกอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการค้ำประกัน ก็เซ็นแล้วค่ะแต่ยังไม่ส่ง แบบนี้ต้องทำอย่างไรดี รบกวนขอความรู้ด้วยค่ะ

  โดยคุณ มนิสา ศรีดาพันธ์  (110.77.194.55)     31 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 54

  ผมเป็นพนักงานขายในห้างครับ วันนี้เพิ่งโดนกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์ เมื่อตรวจสอบกลับไปปรากฏว่าของไม่หาย แต่พูดทำนองว่าไม่น่าไว้วางใจ ไม่อยากให้ร่วมงาน กลัวว่าอนาคตของจะหาย พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าบีบให้ออกแน่ๆใช่ไหมครับ แล้วผมจะเอาผิดอะไรกับเขาได้บ้าง ผมเลยให้ทางผจก.ที่แจ้งข้อกล่าวหาผม ทำหนังสือชี้แจงว่าเหตุใดถึงให้ออก เพื่อที่ผมจะได้เอาไปให้บริษัทแม่ต่อไปครับ 

  โดยคุณ อ.  (27.55.152.67)     5 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 53

  ดิฉันทำงานเก็บเงินดูแลหอพักให้นายจ้างพร้อมกับเปิดร้านขายของปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีเลยเอาเงินนายจ้างมาหมุนใช้จ่าย นายจ้างจับได้ ยอดเงินที่เอาไปประมาณ400,000เขาจะให้หามาใช้ให้หมดภายในสันที่3เม.ย.58นี้ซึ่ง ดิฉันได้ขอคุยกับนายจ้างไปแล้วว่าขอผ่อนผันจ่ายเป็นรายเดือนแต่นายจ้างไม่ยอมค่ะ ดิฉันไม่มีหลักทรัพย์ใดๆเลยค่ะ ดิฉันมีปัญญาแค่ขอจ่ายเป็นรายเดือนๆละ5000บาทค่ะ อีกเรื่องนึงคือ ลูกและสามีดิฉันจะโดนอะไรด้วยไหมคะ เขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้เลยตั้งแต่ต้นค่ะ นายจ้างบอกว่าถ้าไม่ได้ทั้งหมดภายใน3เม.ย.58นี้จะแจ้งความเอาผิดค่ะ เค้าบอกว่าคดีนี้ยอมความไม่ได้ค่ะ ถ้าแจ้งความแล้วต้องขึ้นศาลติดคุกมีโทษกี่ปีคะจะรอลงอาญาได้ไหมคะ. และถ้าจะขอประกันตัวระหว่างดำเนินคดีต้องใช้เงินเท่าไหร่คะ รบกวนตอบคำถามด้วยนะคะ ดิฉันไม่ได้มีเจตนาจะไม่ใช้หนี้คืนเป็นเงินก้อนจริงๆค่ะ อยากจะขอผ่อนผันค่ะ และถ้าได้ขึ้นศาลต้องใช้ทนายใช่/หมคะ มีทนายที่จะช่วยอาสาใช่ไหมคะเห็นคนเขาเรียกว่าทนายคนจนว่าความให้โดยไม่คิดเงินน่ะค่ะรบกวนตอบด้วยนะคะร้อนใจมาากค่ะ

  โดยคุณ แหม่ม  (171.100.104.230)     26 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 52

  สอบถามเป็นความรู้นะคะ ขอเป็นกรณีศึกษาค่ะ

  คนรู้จักเป็นพนักงานในสาขาต่างจังหวัดของบริษัทขายตรงสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ทำหน้าที่เกี่ยวกับคีย์ข้อมูลเข้าะบบสมัครสมาชิกสายงาน ส่งออเดอร์สินค้าของสมาชิกให้กับสำนักงานใหญ่ โดย สินค้าของบริษัท มีหลายประเภท บางรายการสามารถสะสมแนนเพื่อขึ้นตำแหน่งสายงานได้รวดเร็ วแต่ราคาสินค้าต่างกัน เช่น สินค้า ก. ราคา 100 บาท และสินค้า ข. ราคา 70 บาท แต่ได้รับคะแนนสะสม 500 แต้ม สมมติว่า สมาชิก สั่งสินค้า ก. ณ ขณะที่คีย์ข้อมุลออเดอร์เข้าระบบในเวลางาน พนักงานคนดังกล่าวได้คีย์ข้อมูลสินค้าถูกต้อง ตามสมาชิกสั่ง แต่หลังเวลางานพนักงานคนนี้กลับเข้าระบบไปยกเลิกออเดอร์ดังกล่าว และคีย์ข้อมูลสินค้าใหม่เช้าระบบเป็นสินค้า ข. ทำให้เกิดส่วนต่างของราคาสินค้า 30 บาท ซึ่งเงินส่วนต่างนี้พนักงานได้นำไปใช้ส่วนตัว ทางบริษัทส่วนกลางก็ไม่ทราบพฤติกรรม จนกระทั่งกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนมีสมาชิกร้องเรียน ไปยังบริษัทส่วนกลาง จึงได้ตรวจสอบพบว่าพนักงานคนนี้ทำการยกเลิกออเดอร์ของสมาชิกตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน และเมื่อต้นเดือน ก.พ. 2558 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ตรวจสอบในระบบย้อนหลัง รวบรวมหลักฐาน และได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบที่สาขาต่างจังหวัดดังกล่าว ทั้งนี้ได้แจ้งและสอบถามพนักงาน คนดังกล่าวแต่ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา จนฝ่ายตรวจสอบฯ ให้ดูหลักฐานที่รวบรวมมาได้ พนักงานคนดังกล่าวไม่ตอบโต้แต่อย่างใด ตกอยู่ในสภาวะเครียด จนกระทั่งวันต่อมาพนักงานคนดังกล่าวกลับไม่มาทำงาน และไม่สามารถติดต่อได้แต่อย่างใด พฤติการณ์เข้าข่ายว่าเจตนาหลบหนี เนื่องจากเพื่อนพนักงานด้วยกันไปตามหาที่หอพักซึ่งเพิ่งย้ายเข้าเมื่อเดือน ม.ค. 2558 แต่ทางเจ้าของหอพักแจ้งว่า พนักงานคนดังกล่าวได้ขนย้ายของออกไปเมื่อเช้ามืด ทางบริษัทจึงได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันต่อเจ้าพนักงานตำรวจในท้องที่ที่สาขาจตั้งอยุ่

  ประเด็นคำถาม
  1. กรณีดังกล่าว พนักงานรายดังกล่าวเข้าข่ายว่า ต้องข้อกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์ของบริษัท หรือไม่ เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าว ก่อความเสียหายโดยตรงให้แก่สมาชิกที่สั่งสินค้า แต่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง จะได้เพียงแต่คะแนนสะสมที่ต้องการ ส่วนบริษัทถึงแม้จะได้ยอดขายสินค้า ก็จริงอยู่ แต่ก็ถือว่าได้ยอดขายต่ำกว่า ที่ควรจะเป็น
  2. หากบริษัทเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันต่อเจ้าพนักงานตำรวจแล้ว แต่พนักงานคนดังกล่าว ไม่สามารถติดต่อได้แต่อย่างใด สมมติว่าเจ้าพนักงานตำรวจมีหมายเรียกให้ไปรายงานตัว แต่เจ้าตัวหลบหนีไป อยู่ที่ใดไม่มีใครทราบ ตำรวจจะมีวิธีการสืบหาตัวพนักงานคนดังกล่าวอย่างไร เนื่องจากทางพ่อแม่ญาติพี่น้อง ไม่มีใครสามารถติดต่อพนักงานคนดังกล่าวได้เลย
  3. หากกรณีดังกล่าวเข้าข่ายคดียักยอกทรัพย์ต่อบริษัท หรือต่อผู้ที่ส่วนได้เสียโดยตรงกับบริษัท (สมาชิกผู้เสียหาย) หากมีหมายเรียกให้เข้าพบเจ้าพนักงานเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา แต่ไม่มาพบตามหมายเรียก ถือว่า เข้าข่ายเจตนาหลบหนี พนักงานคนดังกล่าวจะได้รับโทษอย่างไร และอายุความจะมีระยะเวลาเท่าใด
   

  โดยคุณ สงสัย  (118.173.63.202)     11 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 51

   ขอเริ่มเรื่องค่ะ. หวานทำงานบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นพนักงานขาย แต่รับเงินมัดจำมาจากลูกค้าแล้วไม่ส่งให้บริษัท เลยให้ออกเพราะทุจริต ตอนนี้ให้ชดใช้เงินส่วนนั้น 10,000 บาท แต่ตอนนี้ออกมาได้ 2 อาทิตย์ ปัญหาคือ มีสต็อคสินค้า ที่ทางบริษัท นำมาตั้งขายซึ่ง ของทั้งหมด หวานเป็นผู้เซนต์ รับสินค้าเพียงผู้เดียว เนื่องจากเป็นพนักงานขายประจำโชว์รูมเพียงคนเดียว. ยอดไม่ตรง เพราะเริ่มต้นสินค้า มาไม่ครบ มีการมารับสินค้าคืน และมีบางส่วนที่ขายออกไปโดยพนักงานสาขาใหญ่ แต่ทุกครั้งไม่มีการตัดสต็อคสินค้าเลย จนกระทั่งเก็บสินค้ากลับสำนักใหญ่ ผ่านไปประมาณ 2 เดือนกว่า ก่อนหวานออก ถึงมีการเช็ค และทางบริษัทแจ้งว่ามีสินค้าหายและหวานต้องรับผิดชอบ แตถึงตอนนี้ พ้นสภาพจากการเป็นพนักบริษัทมาแล้ว ทางบริษัทยังเช็คสต็อคไม่เสร็จและติดต่อมาให้สารภาพรับผิด แบบนี้หวานต้องรับผิดชอบส่วนนี้มั้ยค่ะ.   ตอนออกไม่ได้รับเงินเดือนนะคะ ทั้งๆที่ทำงานครบเดือน และแทบไม่มีวันหยุดค่ะ. รบกวนตอบกลับด้วยค่ะ ตอนนี้เครียดมากๆค่ะ โดยขู่จะดำเนินคดีค่ะ ยักยอกทรัพย์

  โดยคุณ หวาน  (27.55.111.223)     14 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 51

  กรณีตามปัญหาดังกล่าว หากเหตุสินค้าสูญหายไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของท่าน ท่านไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ท่านควรนำรายละเอียดข้อเท็จจริงแห่งคดีมาพบปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีและดำเนินการกระบวนพิจารณาเมื่อมีข้อพิพาทเป็นคดีกันต่อศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     10 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 51

   รบกวนขอเบอร์โทร คุณทนายด้วยค่ะ ต้องการติดต่อกลับเพื่อปรึกษาคดี ค่ะ

  โดยคุณ หวาน  (27.55.145.21)     12 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 50

   ร้อนใจมาก

  ตอบให้หน่อยค่ะ

  Acarapatty@gmail.com

   

  เรื่องคือ ดิฉันเป็นนายจ้างค่ะ

  ให้ลูกจ้างขายสินค้า แล้วจำนวนนั้นไม่ตรง

  ตอนนี้รับมาทำงาน 2 เดือน ยอดหายไป 6 พัน

  กำลังจะให้ออก ได้ทำสัญญาใช้คืน มีกำหนดเวลา

  แบบนี้เมื่อถึงกำหนด ลูกจ้าง..ไม่จ่ายคืนตามสัญญา

  แจ้งความได้ไหมค่ะ ถ้าจะให้เอาความอย่างถึงที่สุด เพือไม่ให้กระทำกับคนอื่นอีกได้ไหม ไม่มียอมความเลย

  โทษหนักแค่ไหน บางส่วนตอนนี้คือ ลูกจ้างขายสอนค้า เก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เช่น 99 ลงแค่ 90.- แบบนี้มีความผิดไหม

   

  ขอบคุณมากๆค่ะ 

  รบกวนผู้รู้ด้วยค่ะ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ แพตตี้  (14.207.175.56)     29 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 49

   สวัสดีค่ะ พอดีดิฉันได้นำเงินบริษัทมา 680,000 บาท และได้ตกลงกับเจ้าของบริษัทว่าภายใน 1เดือนจะนำเงินมาคืน ถ้าดิฉันนำเงินมาใช้คืนแล้ว ดิฉันจะโดนดำเนินคดีอีกไหมค่ะ

  โดยคุณ   (27.55.195.27)     19 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 48

   ดิฉันจะขอถามหน่อยค่ะว่า พอดีเพื่อนดิฉันถูกจับได้ว่าเอาเงินไป2,120บาท ทางเจ้านายได้เรียกคุยว่าจะหักเงินประกัน จำนวน5000 บาท พร้อมเงินจำนวน 2120 บาท แล้วให้พ้นการสภาพการเป็นพนักงาน หลังจากที่เรียกคุยเสร็จแล้ว หลักจากนั้น 2 วัน ทางบริษัทได้แจ้งความว่ายักหยอกทรัพย์ หลักงจากที่เรียกคุยเพื่อนดิฉันทำงานเต็มเดือนนะค่ะ เลยอยากทราบว่า จะได้รับเงินเดือนส่วนที่เหลือไหม และจะติดคุกหรือเปล่า แล้วจะมีผลต่อการไปสมัครงานที่อื่นมั้ยค่ะ

  โดยคุณ นางสาวรัศมี  (1.47.41.4)     29 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 47

   ตอนนี้ออกจากงานมาสองอาทิตย์แล้วค่ะ  เนื่องจากโดนหาว่าทุจริต เนื่องจากลูกค้ามารับมัดจำซึ่งมีจำนวนเงินอยู่ด้วย  แต่ไม่ได้ลงยอดว่ามารับ ซึ่งทางร้านจะไว้ดูอีกทีสิ้นเดือนว่ายอดจะเข้าเป้าหรือไม่ เพราะถ้าไม่เข้าเป้าจะเก็บยอดนี้ไว้ลงมารับเดือนหน้า แต่ฝ่ายตรวจสอบเข้ามาก่อน ดิฉันจึงเอายอดเงินทั้งหมดสามหมื่นกว่าบาทลงยอดมารับ และโอนเงินไปให้บริษัทในวันถัดมา  ทางบริษัทจึงให้พักงาน และไม่จ่ายเงินเดือน จำนวน 17500 และค่าประกันอีก 10000  และตอนนี้ทางบริษัทให้ทนายโทรมาไกล่เกลี่ยว่าจะให้จ่ายค่าปรับอีก 10 เท่า ดิฉันอยากทราบว่าถ้าเราไม่จ่าย ทางบริษัทจะฟ้องเราในข้อหาอะไรค่ะ และดิฉันควรทำอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ รสสุคนธ์  (49.230.122.40)     11 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 47

  กรณีดังกล่าวบริษัทนายจ้างอำดำเนินคดีกับท่านเกี่ยวกับการเลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่ในความผิดอาญาฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง หรือยักยอกก็ได้ตามพฤติการณ์แห่งข้อเท็จจริงจากการกระทำของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา จึงชอบที่ท่านจะปฏิเสธความรับผิดแก้ต่างต่อสู้ข้อกล่าวหาและแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     11 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 46

   ดิฉันมีเรื่องจะเรียนถามว่า ดิฉันเป็นพนักงานขายตั๋ว อยู่บริษัทแห่งหนึ่งดิฉันขายตั๋วโดยไมลงเงินให้กับทางบริษัทเป็นจำนวนเงิน65บ.แล้วเขาจับได้ เขาก็เลยสอบถามดิฉันแล้วไล่ออก ก่อนที่ดิฉันจะออกได้ทำงานไว้เป็นจำนวน18วันดิฉันก็ไม่ได้รับค่าแรงที่ทำไว้ แต่ช่วงที่เขาสอบดิฉันเขาได้ทำการอีดคลิปเสียงไว้ แต่ตอนนี้ดิฉันก็ได้ออกจากนายจ้างคนนั้นแล้ว แล้วมาทำงานอยู่กับอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งกัน ดิฉันอยากทราบว่าถ้าหากเขาไม่พอใจดิฉันเขาสามารถไปแจ้งความเอาเรื่องดิฉันได้ไหมค่ะ ดิฉันกังวลมากังวลมากเลยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นา  (49.230.104.229)     6 ส.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 46

  เมื่ออดีตนายจ้างเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ท่านกระทำผิดอาญากรณีดังกล่าวก็ชอบที่จะร้องทุกข์ดำเนินคดีกับท่านได้ในฐานะเป็นผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2(4) แต่ท่านก็มีสิทธิต่อสู้แก่ต่างตามกระบวนการยุติธรรมได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     25 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 45

   แฟนดิฉันทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งและได้ทำการลาออกและสิ้นสุดในการทำงานวันที่17/06/2557ค่ะแต่ก่อนกานสิ้นสุดวันที่17ได้ทำการใช้สิทธิ์ลาพักร้อนในวันที่14ซึ่งปัญหามีอยู่ว่าทางบริษัทไม่ได้ออเงินเดือนให้จึงแจ้งกรมคุ้้มครองแรงงานทางบริษัทจึงแจ้งว่ามีของหายต้องชดใช้แฟนดิฉันเป็นพนักงานขายรองเท่าค่ะซึ่งมียอดหาย10คู่ซึ่งก่อนหน้านี้วันที่10ได้ทำการเช็คสต็อคแล้วตรงวันที่ลาออกบริษัทก็ยินยอมให้ออกแต่พอสิ้นเดือนโดนระงับแต่สุดท้ายแจ้งกรมคุ้มครองแรงงานได้เงินมาและเมื่อสองวันนี้ทางบริษัทแจ้งหนังสือมาให้ชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ให้รายละเอียดจากว่าชดใช้จากหนี้เสียหายอะไรเป็นจำนวนเงิน3หมื่นกว่าบาทดิฉันควรทำอย่างไรค่ะเอกสารการเช็คสต็อควันที่10ไม่มีนะค่ะเนื่องจากไม่ได้ถ่ายไว้เอกสารอยู่ที่บริษัทค่ะ

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ปวีรดา  (180.183.80.200)     24 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 45

  หากบริษัทดำเนินคดีกับสามีให้รับผิดใช้ค่าเสียหายกรณีสินค้าสูญหายดังกล่าว โดยสามีเห็นว่าตนไม่มีหน้าที่ต้องรับผิด ก็ชอบที่จะนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเข้ามาพบปรึกษาทนายเพื่อแก้ต่างต่อสู้คดีปฏิเสธความรับผิดต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     3 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 44

  ขอความรู้หน่อยนะครับ คือเรื่องมีอยู่ว่า หน้าสาวของผมได้ตกลงทำงานกับนายจ้างคนหนึ่งในราคาค่าแรงผู้ชายวันระ300บาท ผู้หญิงวันระ250บาท พอไปถึงที่ทำงานกับได้รับค่าจ้างในอีกราคาที่น้อยกว่ามาก หน้าผมจึงตัดสินใจที่จะกลับบ้าน แต่ว่าได้เบิกเงินล่วงหน้าไปแล้ว เป็นเงินหมื่นกว่าบาท กลับมาอยู่บ้าน2-3วัน นายจ้างได้ไปแจ้งความ และนำตำรวจมาที่บ้าน บอกว่าจะโดนแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์นายจ้าง ควรทำไงต่อดีครับ ทั้งๆทีนายจ้างผิดสัญญาก่อนเรื่องค่าจ้าง แต่ทั้งหมดนี้ที่เล่ามา ไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเลย ไม่รู็ว่านายจ้างไปแจ้งความไว่ว่าไปยักยอกเท่าไหร่  ขอความรู้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ

  โดยคุณ อาณัติ  (49.230.116.253)     24 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 43

   เมื่อวันที่15/5/57นายจ้างได้ให้ออกจากงานเนืองจากนำเงินในร้านไปใช้เป็นเงิน2000นายจ้างจึงให้เขียรใบลาออกโดนระบุในใบลาออกว่าทุจริต และได้ออกจากพื้นที่การทำงานเมื่อวีนที่15/5/57 ต่อมาได้กลับเข้าไปเช็คสต็อก ในวันที่18/5/57 สต็อกตรงและได้ลงลายมือชื่อร่วมกับคนที่เช็คสต๊อกด้วยกัน ซึ่งเป็นคนรับช่วงต่อ ต่อมาวันที่26/5/57ได้มีการเช็คสต็อกเกิดขึ้นอีก ทางบริษัทได้โทรมาแจ้งว่ามีสินค้าหายไปเป็นเงิน6หมื่นกว่าบาทและได้ให้ดิฉันเข้าไปรับทราบด้วย และให้ดิฉันเซ็นรับสภาพหนี้ด้วยความรุ้เท่าไม่ถึงการจึงได้เซ็นชื่อไปด้วย นึกว่าจบเรื่องวันต่อมามีโทรศัพท์มาแจ้งว่าให้เข้าบริษัทเพื่อชี้แจงเหตุที่ของหายดิฉันจึงไปปรึกษากรมแรงงานๆบอกว่าดิฉันไม่ต้องไปก็ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของดิฉันแล้วแบบนี้บริษัทสามารถแจ้งความเอาผิดดิฉันได้หมค่ะร้อนใจมากค่ะ เพราะมีโทรศัพท์ขู่ว่ามีหลักฐานเอาผิดดิฉันอยุ่แต่ดิฉันก็มีเอกสารการเชคสต็อกเหมือนกันค่ะ

  โดยคุณ คนมีทุกข์  (110.171.39.88)     11 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 43

  หากเหตุที่ทรัพย์สินของอดีตนายจ้างสูญหายเกิดแต่ภายหลังที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้วไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ถ้านายจ้างแจ้งความดำเนินคดีกับท่าน ท่านก็ชอบที่จะปฏิเสธแก้ข้อหาและแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนในการแก้ต่างต่อสู้คดีนี้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     9 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 42

   ส่งภาษี ภพ.30 ไ่ม่ตรงกำหนด โดนปรับ 27000 บาท นายจ้างให้รับผิดชอบ เพราะดูแลอยู่ ขอผ่อนชำระ นายจ้างไม่ยอมขอทั้งหมด นายจ้างบอกจะแจ้งความ จะติดคุกไมค่ะ

  โดยคุณ นุดา  (119.42.70.229)     28 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 41

  ผมจะเล่าเหตุการณ์นะครับ คือว่านายจ้างของผมรับคนงานใหม่มาทำงานได้ประมาณ สิบวัน ว้นหนึ่งนายจ้างให้คนงานใหม่ขับรถมอไซด์มารับผมไปทำงาน พอเลิกงานผมกับคนงานใหม่ไปกินเล้าที่บ้านเพื่อนของผม แต่คนงานกลับก่อนพร้อมกับรถมอไซด์ของนายจ้าง ผมติดลมยังไม่อยากกลับ นอนค้างอยู่ที่บ้านเพื่อนหนึ่งคืน แล้วให้เพื่อนมาส่ง ปรากฎว่าคนงานใหม่ไม่กลับเอารถไปคืนให้นายจ้างของผม นายจ้างของผมแจ้งความว่า ผมกับคนงานใหม่ร่วมกันลักรถมอไซด์ของเขา ทั้งๆ ที่ผมไม่รู้เรื่องด้วยเลยผมควรทำอย่างไรดีครับ นายจ้างของผมขู่ผมว่าให้ผมยอมจ่ายค่าเสียหาย ไม่ง้นผมต้องติดคุก โดยทที่ผมไม่ได้ทำ  คนงานใหม่ก็เอารถไปแล้ว ทำไม่ผมต้องผิดคนเดียว

   

  โดยคุณ สัญขัย  (125.26.63.190)     14 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 41

  เมื่อท่านไม่ได้มีส่วนสมคบคิดกับลูกจ้างใหม่ในการลักทรัพย์ของนายจ้างหรือกระทำการใดที่เป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ลูกจ้างใหม่กระทำความผิด ท่านจึงไม่ใช่ตัวการร่วมหรือสนับสนุนในการกระทำผิดนั้น ตาม ป.อ.มาตรา 83, มาตรา 86 แต่อย่างใด เป็นเรื่องที่ควรปรึกษาทนายเพื่อแก้ต่างต่อสู้คดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 ม.ค. 2557

 •  1  2  3  4   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด