452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

โดนข้อหายักยอกทรัพย์นายจ้าง

 • โดนข้อหายักยอกทรัพย์นายจ้าง

            ดิฉันจะขึ้นศาลแพ่งและอาญาในคดีเดียวกัน  ดิฉันต้องทำอย่างไร และพูดอย่างไรดิฉันต้องติดคุกไหม และถ้าตกลงผ่อนจ่ายได้ตอนนี้ไม่ได้ทำงานค้าขายเล็กรายได้ไม่แน่นอน  ดิฉันต้องจ่ายเท่าไหร่  ดิฉันเป็นหนี้กับนายจ้าง 1,900,000 บาท  ดิฉันเป็นคนไปรับสภาพเองกับนายจ้าง และหลังจากนั้นเขาก็ดำเนินฟ้องศาล

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             คดีที่ท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแพ่งดังกล่าวนั้น  เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 40  กล่าวคือ  เป็นคดีที่มีความผิดและมีโทษทางอาญา  และผู้เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกคืนทรัพย์หรือราคาคืนจากจำเลยได้
            1.  กรณีดังกล่าว  เมื่อท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีนั้น  ท่านก็ควรมีทนายความเข้ามาดำเนินกระบวนพิจารณาแทนท่านในศาล  ไม่ควรที่ท่านจะไปเบิกความต่อสู้คดีด้วยตนเอง  เนื่องจากท่านอาจเสียเปรียบแก่ฌจทก์ในเชิงคดีได้  ท่านจึงควรแต่งทนายความเข้าไปดำเนินการแทนท่านต่อไป
           2.  การที่ท่านจะตกลงผ่อนจ่านหนี้  ก็ย่อมเป็นกรณีที่ท่านมีเจตนาที่จะเยียวยาการกระทำความผิดของท่าน  เมื่อท่านไม่มีเงินก้อน  ก็ย่อมมีสิทธิที่จะเสนอการผ่อนชำระหนี้นั้นให้แก่นายจ้างผู้เป็นโจทก์พิจารณานั้นได้  โดยเมื่อศาลเล็งเห็นว่า  ท่านมีเจตนาตั้งใจเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  ศาลจะช่วยไกล่เกลี่ยให้นายจ้างยอมรับข้อเสนอนั้นก็ได้  และในส่วนความผิดทางอาญา  ศาลก็อาจลงโทษท่านน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้  โดยเหตุที่ท่านตั้งใจเยี่ยวยาความเสียหาย  และยอมรับผิดชดใช้เงินที่ยักยอกโดยการผ่อนชำระให้แก่นายจ้าง   ย่อมเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น  จึงเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่ลงแก่ท่าน  ตาม ป.อ. มาตรา 78 
            3.และการที่ท่านจะต้องจ่ายให้แก่นายจ้างจำนวนเท่าใด  เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องไปทำความตกลงเจรจากับนายจ้าง  กรณีจึงขึ้นอยู่กับนายจ้างว่า  จะยอมรับข้อเสนอตามจำนวนที่ท่านได้เสนอไปนั้นหรือไม่

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  มาตรา 40 
  เมื่อศาลได้กำหนดวันนั่งพิจารณาและแจ้งให้คู่ความทราบแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอเลื่อนการนั่งพิจารณา คู่ความฝ่ายนั้นต้องเสนอคำขอเข้ามาก่อนหรือในวันนัดและแสดงเหตุผลแห่งการขอเลื่อนนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ห้ามมิให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ เว้นแต่การขอเลื่อนการนั่งพิจารณานั้นมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และหากศาลไม่อนุญาตจะทำให้เสียความยุติธรรม
  เมื่อศาลจะสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณา ศาลอาจสั่งให้คู่ความฝ่ายนั้นเสียค่าป่วยการพยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกและเสียค่าใช้จ่ายในการที่คู่ความฝ่ายอื่นมาศาล เช่น ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของตัวความ ทนายความ หรือพยาน เป็นต้น ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขอเลื่อนคดีไม่ชำระค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายตามที่ศาลกำหนด ให้ศาลยกคำขอเลื่อนคดีนั้นเสีย
  ค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายตามวรรคสองให้ตกเป็นพับ
  คำขอเลื่อนคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่ได้เสนอต่อหน้าศาลด้วยวาจา ก็ให้ทำเป็นคำร้องและจะทำฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาลก็ได้

  ประมวลกฎหมายอาญา
  มาตรา 78 
  เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้
  เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 40

   คือทำงานที่แบงค์ แล้วเอาเงินจากบัญชีญาติออกมาโดยที่ญาติไม่รู้  ตอนนี้ลาออกมาแล้ว ญาติก้อทราบหมดแล้ว แต่แบงค์ส่งฟ้อง บอกเราทำเขาเสียหาย อย่างงี้ทำไงช่วยบอกที ทำหลายครั้ง หลายกระทง อย่างงี้ มีโทษยังไง แล้วต้องติดคุกไหม 

  โดยคุณ kaorijang  (171.96.20.159)     20 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 40

  การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นายจ้างตาม ป.อ.มาตรา 335 (1) เมื่อเป็นการกระทำผิดหลายกรรม ศาลย่อมลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป โดยอาจลงโทษอย่างต่ำกระทงละ 1 ปี ตาม ป.อ.มาตรา 91 ทั้งนี้ท่านควรนำเงินไปวางศาลตามจำนวนที่ท่านเอาไปเพื่อรับผิดคืนทรัพย์แก่นายจ้างอันจะเข้าเป็นเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     26 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 39

  กุ้มใจถูกนายจ้างกล่าวหาว่าโกงเงินทัังที่เราไม่ได้รับเงินจากโฆษณาประมาณ 42750 บาท ตั้งเราเป็นคนรับงานนายจ้างรับรู้แต่ยังจะออกหมายจับเราภายใน 7 วัน ต้องหาเงินไปชดใช้ค่าเสียหายแทนบริษัทที่มาลงสือโฆษณากับเราถ้าไม่มีเงินไปให้นายจ้างภายใน 7 วัน ตำรวจจะออกหมายจับเราเป็นเวลา 10 ปี แบบนี้ถูกหรือป่าว

  โดยคุณ   (118.175.11.2)     9 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 39

  ไม่ถูกต้องตำรวจจะออกหมายจับได้ต่อเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าท่านน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีตาม ป.วิ.อ.มาตรา 66 (2) ดังนั้น หากท่านไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาชอบที่ท่านจะแต่งทนายเข้าแก้ต่างต่อสู้คดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     18 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 38

   ดิฉันลาออกจากที่ทำงาน โดยการออกแต่ติดลบเคาขู่บอกว่าจะแจ้งตำรวจจะทำไงดีค่ะเปนเงิน10000บาท

  โดยคุณ น้ำ  (1.20.1.150)     11 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 37

   ดิฉันโดนคดียักหยกทรัพย์ปลมลายเซ็นตกำลังจะติดคุกจะทำย่างไรสงสารลูก3ขวบมาก

  โดยคุณ ไก่  (27.55.234.112)     1 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 37

  ชดใช้ทรัพย์สินหรือราคาที่ผู้เสียหายเสียไป คืนให้แก่ผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย ผีผลให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตาม ป.วิ.อ.มาตรา 39(2) ศาลก็ต้องจำหน่ายคดีและปล่อยตัวท่านไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     10 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 36

   ถ้าเราโดนแจ้งข้อหา ยักยอทรัพย์ แล้วเรา คิดว่าไม่ใช้ตามข้อกล่าวหา นั้น ฟ้องกลับ ข้อหา หมิทประมาท จะ ได้ หรือไม่ แต่ถ้า เรา แพ้คดี มี โทษอย่างไร

  โดยคุณ   (27.55.137.91)     30 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 36

  ท่านสามารถที่จะแก้ข้อหาและแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้ ทั้งนี้หากคู่กรณีกระทำการหมิ่นประมาทท่านอย่างไร ท่านก็สามารถแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีได้ในฐานะเป็นผู้เสียหาย โดยความผิดฐานยักยอกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตาม ป.อ. มาตรา 352

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     8 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 35

   รบกวนสอบถามรับ แฟนผมโดนคดียักยอกทรัพย์ ได้ขึ้นศาลและตกลงผ่อนส่งรายเดือน โดยที่ทางศาลจะนัดเป็นระยะ ซึ่งแฟนผมก็จะนำเงินไปชำระในวันที่ศาลนัด แต่ครั้งนี้ยังหาเงินมาชำระไม่ได้เลยครับ ไม่รู้จะทำยังไงดี เพราะครั้งนี้เป็นยอดเงินที่สูงพอสมควร แฟนได้เคยปรึกษาทางทนายของทางบริษัทคู่ความเรื่องขอลดจำนวนเงินและยืดเวลาในการส่งแต่ไม่เป็นผลครับ ไม่ทราบว่าตอนนี้ควรทำอย่างไรดี พอจะมีวิธีไหนบ้างครับ เพราะใกล้วันที่ศาลนัดแล้วอังคารหน้าแล้วครับ 

  โดยคุณ ต้น  (203.146.152.252)     11 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 35

  จำเลยควรนำเงินไปวางศาลเท่าที่สามารถหาได้ในขณะนั้นตามกำหนดวันนัดของศาลและยื่นคำแถลงแจ้งเหตุขัดข้องอันสมควรที่ไม่สามารถนำเงินมาวางทั้งหมดให้ศาลทราบนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     22 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 34

   ขอสอบถาม บริษัท เอาเช็คของเราไปขายลดเพื่อได้เงินมาใช้ แต่วันที่ครบกำหนดคืน ได้เอาเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเช็คของเรา

  แต่เราเอาเช็คของตนเองไปขึ้นเงิน มีความผิดฐานยักยอกหรือไม่

  ฝน

  โดยคุณ   (171.7.105.229)     18 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 34

  ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฎชัดว่าเช็คพิพาทใครเป็นผู้ออกหรือสั่งจ่ายแก่ใคร และมีพฤติการณ์การเบียดบังยักยอกอย่างไร ท่านควรปรึกษาสอบถามกับทีมทนายคลายทุกข์ทางโทรศัพท์ที่ 02-948-5700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 33

  เพื่อนผมยักยอกเงินนายจ้างไป 170000 แต่ได้ให้เงินนายจ้างคืน170000 ภายใน 24 ชั่วโมง แต่นายจ้างไม่ยอมความได้ไปแจ้งความดำเนินคดี อย่างถึงที่สุด ผลสุดท้ายจะออกมาอย่างไรคับ ในเมื่อได้ชำระเงินไปหมดแล้ว

  โดยคุณ NakaSATO23  (101.51.225.145)     14 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 32

   สวัสดีคับผมมีเรื่องจะปรึกษาคับ คือตอนนี้พี่สาวผมกำลังจะโดนบริษัทแจ้งความในคดีฉ่อโกงนายจ้างคับตอนนี้ทางนายจ้างได้แจ้งควาทแล้วเป็นจำนวนเงิน 170000 บาท คือพี่สาวผมทำงานบริษัทของตรงแหล่งหนึ่งเป็นพนักงานคีย์ออดเดอร์ลูกค้าแล้ววันนี้มีทางตำรวจโทรมาแจ้งข้อกล่าวหา ฉ่อโกงนายจ้าง แต่พี่สาวผมไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะออกไปทำงานข้างนอกผมจึงโทรกลับไปว่าเป็นใครผมแล้วถามเขาว่าไม่ทราบได้โทรมาเบอร์พี่สาวผมป่าว ทางนั้นจึงตอบกลับมาว่าผมเป็นใครผมก้ตอบเขากลับไปว่าเป็นน้องชายของเจ้าของเบอร์นี้เขาจึงบอกว่าเขาเป็นตำรวจสน.วังทองหลาง ผมก้ถามเขาว่ามีอะไรคับถึงได้โทรหาพี่สาวผมเขาบอกผมว่ารอแปบแล้วก้มีเสียงผู้ชายอีกคนเป็นคนละคนกับที่ผมคุยทีแรกเขาก้บอกผมว่าชื่ออะไรยศอะไรแล้วก้จะมาแจ้งข้อข้อหาฉ่อโกงทรัพย์นายจ้าง แล้วด้วยความที่ผมสงใสผมเลยถามเขากลับไปว่าพี่สาวผมชื่ออะไรคุนตำรวจคนนั้นเขาบอกว่าจำไม่ได้ผมถึงขนาด งง กลับคำตอบที่ได้มาแล้วเขสก้ถามผมว่าพี่สาวชื่อไรนะผมก้ตอบไปว่าชื่อภิญญา เขาก้ตอบว่าไม่ใช่ชื่อเล่นชื่ออะไรผมก้ตอบไปว่าชืาอจอยเขาบอกว่าใช่คนนี้ละผมก้เลยถามนายตำรวจคนนี้กลับไปว่าเวลาแจ้งความเขาใช่ชื่อเล่นหรอคับ แล้วเขาก้เปลี่ยนเรื่องเขาก้บอกให้ผมบอกพี่สาวผมว่าให้เข้าไปไกล่เกลี่ยกับทางบริษัทนะจะได้ไม่เสียชื่อเสียง ผมก้ตอบว่าคับแล้วเขาก้บิกต่อว่าจะไปไกล่เกลี่ยที่ไหนก้ได้ไปที่บริษัทก้ได้หรือทางโรงพักก่ได้  แล้วผมก้มีเรื่องจะถามคับคือทางพี่สาวผมได้โทรไปคุยกับกรรมการบริษัทเผื่อยอมรับจิงว่าได้เอาเงินบริษัทมาจิงแต่ไม่ถึง 170000บาทพี่สาวผมยอมแค่ 20000บาทที่เอามาจิงแต่ทางนั้นเขาบอกว่ามีหลักฐานทีาพี่สาวผมเอาไปแต่พี่สาวผมได้อัดเสียงสนทณากับกรรมการผู้บริหารไว้ ผมเลยอยากจะทราบว่าพี่สาวผมจะโดนข้อหาอะไรบางคับแล้วพี่สาวผมจะต้องติดคุกไหมเพราะผมเป็นห่วงเขามากตอนนี้ แล้วอีกอย่างคับทางกรรมการบริษัทจะให้พี่สาวผมเขาไปดูเอกสารที่บริษัทเพื่อไปแย่งกลัยหนี้ที่เขาห่มาคับแต่คือพี่สาวผมกลัวจะโดนแบบเพื่อนเขาที่โดนทนายกักตัวไว้ในห้องไปให้ออกไปไหนถ้าไม่เซ็นรับยอดเงินโดยที่ตอนแรกไม่มีตัวเลข โดนตอนหลังเขาหายอดเงินมาให้ 16000บาทแต่มีหมายเหตุด้านล่างว่าถ้ามียอดหนี้เพิ่มต้องรับผิดชอบคือทางทนายเขาบังคับให้พี่คนนั้นเซ็นโดนที่พี่คนนั้นไม่ได้ออกไปเข้าห้องน้ำหรือทานข้าวเลย พี่สาวผมเลยกลัวต้องเป็นแบบนั้นแต่พี่สาวผมยอมรับว่าได้นำเงินมาจิง 20000บาทโดยได้อัดเสียงไว้

  โดยคุณ   (27.55.130.101)     26 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 31

   ฉันเป็นแคชเชียร์แล้วเอาเงินบริษัทมาใช้ 83000 บาทกำลังจะโดนบริษัทฟ้องควรทำยังงัยดีไม่มีเงินไปคืนบริษัท กลุ้มใจมากอยากคืนเงินให้แต่ยังไม่มีเงินก้อนตอนนี้เหลือเวลาแค่ 2 วันอยากคืนเงินให้บริษัทให้เป็นงวดๆ แล้วจะโดนคดีอะไรหรือติดคุกใหมค่ะ 

  โดยคุณ คนที่ทำผิดพลาด  (58.9.153.227)     14 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 31

  ท่านควรติดต่อกับนายจ้างเพื่อไกล่เกลี่ยชดใช้เงินตามจำนวนที่ตนเอาใช้สำหรับเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการกระทำโดยทุจริตเพื่อตกลงยอมความกัน ถ าและท่านเพิกเฉยไม่จัดการเป็นประการใด ท่านก็อาจถูกดำเนินคดีอาญาความผิดฐานลักทรัพย์นายจ้างตาม ป.อ.มาตรา 335 (11)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     22 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 30

   สวัสดีครับ ผมมีเรื่องร้อนใจ ผมถูกนายจ้างเเจ้งข้อหายักยอกทรัพย์นายจ้าง เป็นจำนวนเงิน637,000กว่าบาทครับ ผมพยายามพูดคุยไกล่เกลี่ยเพื่อขอความกรุณาที่จะขอผ่อนจ่ายเป็นงวดๆไป เเต่ทางด้านนายจ้างนั้นไม่ยอม จะเอาเป็นเงินก้อนจำนวนข้างต้นทั้งหมดเเต่ผมหาเงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในคืนวันเเจ้งความ ณ ขณะนั้น มีนายจ้างมาด้วยตัวเองด้วย ก่อนที่จะมาเเจ้งความผมก้อมีการยอมรับกับนายจ้างไปด้วยเเล้วครับ ทางเจ้าหน้าที่ตกลงให้ผมให้การภาคเสธไป เเละมีระยะเวลาตามกฏหมาย 24 วันเพื่อที่จะให้ผมไปหาเงินจำนวนดังกล่าวมาชดใช้คืนเเก่นายจ้างให้ครบ เเต่ถ้าผมหาเงินมาให้ไม่ได้ เจ้าหน้าที่ก้อจะส่งฟ้องศาล ซึ่งผมคิดเเล้วผมไม่มีทางหาเงินมาให้ไม่ได้เเน่ๆ ผมจะถูกดำเนินคดี ติดคุกเลยหรือเปล่าครับ ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย ผมเครียดมากๆตอนนี้ ถ้าขึ้นศาลมันพอมีหนทางที่ผมจะไม่ติดคุกหรือเปล่าครับ มีทางที่จะพอไกล่เกลี่ย กันได้ไหมครับเพราะผม ยินยอมที่จะชดใช้ ผมไม่มีเงินเป็นก้อนไปชดใช้คืนเเน่ๆเลยครับ ซึ่งคืนนั้น ทางนายจ้างได้มีการยึดรถยนต์เเละโทรศัพย์ของผมเอาไปด้วย ซึ่งรถก็เป็นชื่อของภรรยาเก่าผมด้วย นายจ้างบอกว่าให้ผมไปตามภรรยาเก่ามาเซ็นโอนลอย ให้เเก่นายจ้าง เพื่อที่นายจ้างจะนำรถไปขายเพื่อนำเงินมาหักจำนวนเงินที่เป็นหนี้ข้างต้น เเต่รถผมยังผ่อนอยู่ ถ้าขายได้มันก็ต้องนำเงินมาปิดค่างวดที่ยังคงค้างอยู่กับไฟเเน๊นเก่าอยู่ ราคารถที่ตีออกมา มันยังได้ไม่เท่ากับจำนวนค่างวดที่เหลือเลยครับ เเล้วจะเอาเงินจากตรงไหน ไปชดใช้กับนายจ้าง ขายไปก้อเท่านั้นเปล่าประโยชน์ ผมต้องทำยังไงดีครับ ถ้าผมยอมขึ้นศาลไปผมจะโดนอะไรบ้างครับ ผมเครียดมากครับตกงานด้วย เพราะนายจ้างเลิกจ้างด้วยเลยครับ นับจากวันที่นายจ้างเเจ้งความคือวันที่30กค56 จนถึงวันนี้ ผมมีเวลาเหลือประมาณ15 วันเองครับ รบกวนอาจารย์หรือผู้มีความรู้ กรุณา ให้คำเเนะนำโดยละเอียดเเก่ตัวผมด้วยเถิดครับ เพื่อเป็นแนวทางในการเเก้ปัญหาให้เเก่ผมด้วยครับ ขอขอบพระคุณอย่างสูง ผมมีภาระ ผมมีพ่อเเม่ต้องดูเเล ผมไม่อยากถูกดำเนินคดีติดคุก จุดประสงค์ของผมอย่างเดียวคือตอนนี้ผมยอมชดใช้ครับ เเต่ผมขอเป็นงวดไปเท่านั้นครับผม

  โดยคุณ สาธิต  (124.120.28.144)     7 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 30

  คดีความผิดฐานยักยอกเป็นความผิดต่อส่วนตัวอันสามารถยอมความกันได้ กรณีไม่มีทางอื่นที่จะทำการไกล่เกลี่ยนอกจากท่านจำต้องชดใช้เงินตามที่ตนได้ยักยอกให้แก่นายจ้างผู้เสียหายจนเสร็จสิ้นเพราะถ้านายจ้างไม่ตกลงยินยอมให้ผ่านชำระเป็นงวด ก็ไม่มีบทกฎหมายใดที่จะบังคับให้นายจ้างรับชำระหนี้เช่นนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     14 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 29

   วันนี้ถูกเจ้านายแจ้งความเรื่องยักยอกทรัพย์ ได้ยอมรับกบทางเจ้านายไปแล้วแต่ยังไม่ได้คุยว่าจะคืนอย่างไรและทางเจ้านายบอกว่ากำลังดำเนินการตรวจสอบหลักฐานอยู่ คือไม่ทราบขั้นตอนว่าจะต้องทำอย่างไรต่อ แต่ได้บอกทางเจ้านายไปแล้วว่าจะชดใช้คืนให้ ชวนแนะนำด้วยคะ ก่อนมีการฟ้องศาล ร้อนใจจริงๆสงสารแฟน กับลูก

  โดยคุณ คนทุกข์  (27.55.198.118)     26 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 28

  ดิฉันโอนเงินบริษัทเข้าบัญชีตัวเอง ประมา2 ล้านกว่าบาท แล้วทางบริษัทเรียกไปไก่เกลี่ย แต่ให้ดิฉันหาเงินมาคืนภายใน 1 วัน แต่หาไม่ได้ จะโดนข้อหาอะไรบ้างค่ะ แล้วจะติดคุกเลยไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง (โอนหลายครั้งยอดเงินไม่เท่ากันค่ะ) รบกวนตอบหน่อยนะค่ะขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ไก่  (193.58.218.68)     25 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 28

   คุณไก่ กรุณาติดต่อกลับมาที่เบอร์ 084-714-0855ด้วยคะหัวอกเดียวกัน

  โดยคุณ คนทุกข์  (27.55.198.118)     26 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 28

  ท่านอาจถูกดำเนินคดีอาญาความผิดฐาน ลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างตาม ป.อ.มาตรา 335(11) โดยควรรีบหาเงินชดใช้คืนให้แก่นายจ้าง เพราะเป็นเหตุบรรเทาโทษและไม่ติดคุกเมื่อศาลเห็นสมควรปราณี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     2 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 27

    ดิฉันโดนออกงานฐานปฏิบัติงานบกพร่อง. ฉันเป็นเซลขาย ออกงานมาเมื่อวันที่19 พค 56 ผ่านมา1เดือนนายจ้างเข้ามาที่บ้านและบอกพ่อแม่ฉันว่าฉันยักยอกทรัพมาเป็นจำนวน500,000บาท. เช้าถัดมาฉันเข้าไปบริษัทและได้นั่งคุยกันดิฉันยอมรับว่ามีบางส่วนที่เอาไปแต่ก้อได้นำไปให้ในวันนั้นเรยเป็นจำนวนเงิน33,000บาท. แต่นายจ้างบอกว่ามันมากกว่านั้นฉันจึงขอดูรายละเอียด นายจ้างจึงให้ฉันดูมันผิดตั้งแต่อันแรกเรยคือฉันคืนของรอบแรกไปมีหลักฐานเป็นจำนวนเงิน190,000บาทแต่ที่เขาเอาให้ดูมันมีแค่68,000บาทซึ่งแค่ตรงนั้นก้อหายไปแสนกว่าบาท. แต่รอบสุดท้ายที่คืนฉันไม่ได้อยุ่นับของเนื่องจากนายจ้างบอกว่าให้ฉันกลับได้ไม่ต้องทำอะไรจะเครียเอง ดิฉันจึงออกมา. สรุปคือนายจ้างให้คำตอบดิฉันไม่ได้ต่อมามีหมายเรียกตัวจากทางตำรวจไห้ฉันไปพบรับทราบข้อกล่าวหาฉันเข้าไปแล้วและยืนยันปฎิเสทตำรวจบอกว่าแต่ทางฝ่ายนายจ้างมีพยานหลักฐานฉันได้ขอดูและอธิบายกับทางตำรวจดูเหมือนเขาไม่รับฟังเรย.ตำรวจบอกว่าจะเรียกตัวมาสอบอีกที. ฉันต้องทำยังไงค๊ะ ร้อนใจมาก เห็นเขาไปทวงเงินกับทางพ่อแม่.ทำเอาเป็นลมหลายพับเรย ฉันไม่มีอะไรไปสู้เรยจิงๆ

  โดยคุณ อลิษา. แก้วใส  (27.55.138.161)     28 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 26

   ดิฉันเป็นเซลขายของบริษัทหนึ่งและมีปัญหากับทางนั้นนายจ้างให้ฉันออกงานมา เวลาผ่านไป1เดือนเต็ม มีหมายเรียกจากทางโรงพักข้อหายักยอกทรัพย์. ตกใจมากในตอนแรก. พอเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจใด้บอกว่านายจ้างมาแจ้งความไว้ว่าดิฉันยักยอกทรัพไปเป็นจำนวนเงิน500,000บาทดิฉันปฎิเสทกับตำรวจไปเพราะมั่นใจว่าคืนของแล้ว แต่ทางตำรวจบอกว่านายจ้าง มีพยานและหลักฐาน. ดิฉันยืนกรานปฎิเสท เพราะก่อนออกจากบริษัทดิฉันคืนของหมดแล้วจิงผ่านมาเดือนกว่าดิฉันไม่รุ้เรยว่าเกิดอะไรขึ้นกับของและเอกสารของดิฉัน. แบบนี้ควรหาทางออกยังไงดีค่ะ

   

  โดยคุณ อลิษา แก้วใส  (27.55.138.161)     28 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 25

  แฟนผมเอาเงินที่บริษัทมาหมุนแต่หามาคือบัญชีไม่ได้ 150,000 บาท จะต้องติดคุกกี่ปีหรือปรับเท่าไร แล้วผมจะโดนด้วยไหมครับรบกวนตอบด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ฟ้องศาล

  โดยคุณ เก่ง  (58.11.200.92)     14 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 25

  คดีอาญาความผิดฐานยักยอก มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม ป.อ.มาตรา 352 แต่ก็เป็นความผิดอันยอมความได้ หากผู้กระทำความผิดตกลงกับผู้เสียหายให้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง ย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ.มาตรา 39(2) อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านไม่ได้เป็นผู้ใช้ ตัวการหรือผู้สนับสนุนในการที่คนรักกระทำผิดดังกล่าวด้วยแล้ว จึงไม่มีเหตุที่ท่านจะถูกฟ้องดำเนินคดีด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     23 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 24

   รบกวนสอบถามค่ะดิฉันโดนข้อหาฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ที่บริษัท ในจำนวนเงิน1,700,000บ. และได้เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกแล้วแต่ทางตำรวจแจ้งว่าทางเจ้านายไม่ยอมให้ผ่อนผัน ให้ชำระให้หมดภายใน3 งวด ซึ่งดิฉันไม่สามารถให้เงินเป็นก้อนขนาดนั้นได้ และได้แจ้งความจำนงว่าจะขอผ่อนเดือนละ1 หมื่นบาท เพราะตอนนี้ ได้ออกมาขายของจำพวกฮาร์ดแวร์เอง ไม่มีงานประจำ อีกทั้งมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกอีก 2 คน เงินที่ดิฉันเอามานั้นดิฉันไม่ได้มีเจตนาจะโกงเลย เพราะได้นำสินค้าไปขายโดยที่ไม่มีบิล ส่วนบิลที่ออกใบกำกับนั้นดิฉันได้เอาไปให้กับบริษัทที่ดิฉันได้เปิดบิลไปเพราะทางบริษัทนั้นต้องการบิลภาษีเพื่อนำมายื่นเป็นภาษีซื้อ(แต่ความเป็นจริงไม่ได้รับสินค้านั้นๆ) กรณีแบบนี้ลูกค้าดังกล่าวจะโดนข้อหาด้วยมั้ยค่ะ แต่ความจริงแล้วดิฉันแจ้งกับเจ้ากน้าที่ตำรวจว่าดิฉันขอรับผิดชอบเงินทั้งหมดเอง แต่ทางตำรวจบอกว่าจะส่งจดหมายเรียกบริษัทที่ดิฉันอ้างเปิดบิลไปเข้ามาสอบปากคำ ดิฉันไม่อยากให้บริษัทลูกค้าต้องมาเดือดร้อน ตำรวจขู่ว่าไม่งั้นดิฉันจะต้องติดคุก 25 ปีอย่างต่ำ ดิฉันเครียดมาก ดิฉันควรทำยังไง จะหาทนายช่วยเรื่องคดีดังกล่าวได้มั้ยค่ะ แต่ตอนนี้เค้ายังไม่ได้ฟ้องน่ะค่ะ แต่อยากเคลียร์ไกล่เกลี่ยให้มันจบๆไป เพราะไม่งั้นดิฉันไม่มีกระจิตกระใจทำงาน หาเงินส่งลูกเรียน ส่งค่าบ้าน พ่อก็ป่วยเป็นโรคหัวใจอีก อาจารย์ช่วยให้คำแน่ะนำทีได้มั้ยค่ะ แล้วหนูจะโดนจับมั้ยค่ะ แล้วต้องหาเงินประกันตัวเท่าไหร่ค่ะ หนูกลัวค่ะ กลัวจริงๆ

  โดยคุณ กุ้ง  (58.11.98.48)     11 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 24

  ข้อหาฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ เป็นความผิดอาญา และมีโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,352 ในกรณีของคุณต้องดูก่อนว่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาอะไร หากมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว อาจต้องใช้เงินประกันตัว ก็ประมาณ 1 ใน 3 ของเงินที่เอาไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     14 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 23

  ใกรณีที่มีหาเรียกมาให้ไปรับข้อกลาวหาแล้วเราไม่ได้รับจดหมายนั้น จึงไม่ได้ไป จะต้องทำยังงัยค่ะ  เพราะยังไมแนน่ใจวาเจ้านายดำเนินคดีถึงไหนแล้ว

  โดยคุณ ศิริวรรณ  (27.130.254.103)     25 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 23

  ควรติดต่อสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนถึงเหตุขัดข้องดังกล่าวเพื่อให้เห็นว่าตนไม่มีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     6 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 22

  ดิฉันกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์ เจ้านายเข้าแจ้งความแล้ว ตำรวจมีหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา พร้อมลงบันทึกประจำวัน และได้สอบปากคำ พร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือ ผ่านมา 5 เดือน เจ้านายได้เรียกให้ดิฉันกลับเข้าไปตรวจสอบบัญชีกลับพนักงานการเงินที่บริษัท โดยเจ้านายอ้างว่าจะต้องเข้าไปตรวจเพื่อความถูกต้องและเพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเอง แต่ก่อนหน้าเจ้านายแจ้งห้ามดิฉันเข้าไปเอาเอกสารที่บริษัทอีกเนื่องจากกลัวว่าดิฉันจะไปปรับปรุงบัญชี ดิฉันจึงเรียนปรึกษาว่าควรจะเข้าไปดีหรือไม่ค่ะ ขอคำแนะนำด้วยคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ปล. ดิฉันได้ออกจากงานในวันที่โดนกล่าวหาแล้ว

  โดยคุณ แอน  (49.48.141.27)     14 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 21

   ดิฉันโดนหมายเรียกตัวให้ไปให้ปากคำในคดียักยอกทรัพย์เจ้านายดิฉันอยากทราบว่าควรทำอย่างไรดิฉันยักยอกมาจริงถ้ายอมรับผิดแล้วยอมผ่อนใช้ดิฉันจะติดคุกไหมคะดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ

  โดยคุณ นฤวรรณ  (115.67.134.194)     9 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 21

  ท่านควรไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานั้น และเนื่องจากความผิดฐานยักยอกเป็นความผิดอันสามารถยอมความกันได้ การรู้สึกความผิดและยอมชดใช้ทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้เสียหายอันเป็นการพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งการกระทำผิด จึงมีเหตุบรรเทาโทษ หากผู้เสียหายยอมความด้วยการถอนคำร้องทุกข์ สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับสิ้นไป ท่านไม่มีโทษถึงจำคุกอีก
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     24 ต.ค. 2555

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด