X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาจ้างช่างรับเหมาในการต่อเติมบ้าน

 • ปัญหาจ้างช่างรับเหมาในการต่อเติมบ้าน

            ขอปรึกษาท่านผู้รู้หน่อยนะค่ะ เกี่ยวกับการจ้างช่างมาต่อเติมบ้านไม่ได้ทำสัญญาว่าจ้าง  แต่มีการเซ็นรับเงินพร้อมรายละเอียดการต่อเติมบ้านสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับจ้างได้หรือไม่ในกรณีช่างทิ้งงานไปซึ่งงานยังไม่เรียบร้อย แถมยังเก็บเงินเกินไปนั้นเงินส่วนเกินเป็นเงินค่าทำรั้วสแตนเลสและเหล็กดัด ซึ่งช่างอ้างว่าเป็นงานคนละส่วนกับงานต่อเติม แต่เขาก็เป็นเจ้าของร้านสแตนเลส และยังไม่นำมาติดให้แถมงานที่ต่อเติมบ้านก็ยังไม่เสร็จแต่จะมาเก็บเงินงวดสุดท้าย ซึ่งทางเราขอให้เก็บงานให้เรียบร้อยก่อนถึงจะจ่าย ในกรณีเช่นนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            กรณีตามปัญหาของท่าน  ที่ได้มีกาาจ้างช่างผู้รับเหมามาต่อเติมบ้าน  ย่อมเป็นสัญญาจ้างทำของ  ซึ่งเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้าง  ได้ตกลงจะทำการในการต่อเติมบ้านจนสำเร็จให้แก่ท่านซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง  และท่านในฐานะผู้ว่าจ้าง  ตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการงานที่ทำนั้น  ตามความนัยแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 587
            และเมื่อปรากฎว่าช่างผู้รับเหมาได้ทิ้งงานไป  โดยงานยังไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยแถมเขายังเรียกเก็บเงินเกินส่วนไป  แต่ยังไม่เท่านั้น  เขายังคิดที่จะมาเรียกเก็บเงินงวดสุดท้ายจากท่านอีกในขณะที่งานที่ทำยังไม่สำเร็จตามหน้าที่ของเขาแห่งสัญญาจ้างทำจองที่รับว่าจ้างทำนั้น  อันเป็นเรืองที่เขาได้กระทำผิดหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว  อันเป็นการรับทำการงานที่ไม่สำเร็จให้เป็นผู้ยุติตามสัญญา  ตามกฎหมายแล้วเขาย่อมไม่มีสิทธิที่จะมาขอรับเรียกเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายจากท่าน  จนกว่าจะทำการงานให้สำเร็จเรียบร้อยตามสัญญาโดยท่าน  ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างคู่สัญญากับเขา  ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่างวดงานสุดท้ายนั้นได้  จนกว่าช่วงผู้รับจ้างจะทำการงานที่รับจ้างจนเสณ็จตามงวดที่กำหนดสินจ้างเอาไว้
            อนึ่ง  โดยพฤติการณ์ที่ช่างผู้รับเหมาได้กระทำการทิ้งงานไป  โดยที่การงานที่รับจ้างว่าทำนั้นยังไม่แล้วเสร็ตตามคำประสงค์แห่งสัญญาจ้างทำของอันท่านซึ่งเป็นคู่สัญญาผู้ว่าจ้างได้มั่นหมายประสงค์ไว้  แต่กลับมีการเรียกเก็บเงินเกินส่วนงานที่เขามีสิทธิจะได้   การกระทำของเขาดังกล่าว  ย่อมมีความผิดต่อส่วนตัว  อันยอมความกันได่  ตามความใน ป.อ. มาตรา 348  โดยท่านในฐานะที่เป็นบุคคลได้รับความเสียหายจากการที่ช่างผู้รับเหมานั้นได้กระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงดังกล่าว  ท่านย่อมเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย  ในอันที่จะใช้สิทธิซึ่งตนพึงได้ตามกฎหมาย  เพื่อการให้สิทธิแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาแก่เขาต่อพนักงานสอบสวนได้  โดยอาศัยอำนาจตามความแห่ง ป.วิ.อ. มาตรา 2(4), (7), มาตรา 3 (1) , มาตรา 121 วรรค 2 แต่ท่านจะต้องใช้สิทธิแจ้งความร้องทุกข์ภายในกำหนด 3 เดือน  นับแดต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด  มิฉะนั้น  ย่อมเป็นอันขาดอายุความร้องทุกข์ ตามความใน ป.อ. มาตรา 96  และกรณีย่อมส่งผลให้ท่านไม่อาจฟ้องช่างผู้รับเหมาเป็นคดีอาญาต่อศาลอีกต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 587 
  อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น

  ประมวลกฎหมายอาญา
  มาตรา 96  ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ
  มาตรา 348  ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  มาตรา 2
    ในประมวลกฎหมายนี้
  (4) “ผู้เสียหาย”  หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง  รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดั่งบัญญัติไว้ในมาตรา 4,5 และ 6
  (7) “คำร้องทุกข์” หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ

  มาตรา 3  บุคคลดั่งระบุในมาตรา 4,5 และ 6 มีอำนาจจัดการต่อไปนี้แทนผู้เสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ
  (1) ร้องทุกข์

  มาตรา 121  พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง
  แต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบ
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 29

   ช่างฤทธิ์บริการรับเหมาตกแต่งต่อเติมบ้าน อาคารพาณิช โกดัง สำนักงาน ในราคาที่ท่านพอใจ ปึกษาเรื่องบ้านปึกษาช่างฤทธิ์สิครับ (หมดปัญหาการทิ้งงานแน่นอน) โทร. 08-11411225 เบอร์เดียวตลอด 24 ช.ม

  โดยคุณ นาย เริงฤทธิ์ สายเสมา  (27.55.93.36)     27 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 28

  ช่างชื่อ "ไอ้ย้อย" ค่ะ...บ้านอยู่แถวปทุมธานี ธัญบุรี จ้างมาต่อเติมห้องครัว ทำงานชุ่ยมาก เบิกเงินก่อน แถมไม่พอยังหมกเม็ดไมยอมใช้เหล็กที่ได้มาตรฐานทำหลังคา ก็วางเกี่ยวกันธรรมดา ไม่เชื่อมต่อกันให้สนิท ประตูบานเลื่อนน้ำเข้าทะลัก ตอนมาวันแรกบอกว่าสบายมาก 2 อาทิตย์เสร็จ แต่พอจ้างทำปาเข้าไป 4 เดือน มาทำงานแบบมา 2 วัน หยุด 4 วัน เอาตัวรอดไปวัน ๆ อีกเยอะแยะสาธยายไม่หมดค่ะ...ไม่อยากจะพิมพ์ให้มันเสียจิต...ฯลฯ

  แต่...อยากจะบอกทุกคนที่กำลังหาช่างค่ะ ว่าถ้ามันชื่อ "ย้อย" ขออย่าจ้างงานมันน่ะค่ะ ไม่งั้นจะโดนมันโกงสารพัดค่ะ และขอให้มันอยู่ไม่เป็นสุข อย่าได้มีความเจริญในอาชีพการงานของมันเลย ขอให้มันได้่รับผลแห่งกระกระทำของมันด้วย

   

  โดยคุณ เจี๊ยบ  (180.180.235.84)     17 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 27

   ผมพึ่งโดนตีราคาบวกค่าแรง12,000 เปลี่ยนรางน้ำ+หลังคาครัว ยกขึ้นนิดหน่อย มาทำงานทีก็4โมงเย็น มาทำแบบรีบๆ ลูกน้องก็ทำงานแบบไม่เต็มที่ ทำไปสักพักนั่งเล่นโทรศัพท์ มาเปิดโทรทัศน์ที่บ้านดูมวยซะงั้น เลื่อนวันไปเรื่อย ขอมาทำวันธรรมดา เราก็ลางานพี่แกมาซะเย็นมาพร้อมฝนแถมไม่มีของมาเบิกงวดสุดท้ายซื้อของตอนจะ  5โมงเย็น จะบ้าตาย เราก็บ่นพี่แกบอกไม่ค่อยว่าง **แล้วรับปากมาทำทำห่าไร(นึกในใจ) แกบอกพี่โทรให้มาช่วยทำ ลืมบอกไปมันเป็นช่างที่เคยมาทำบ้านพี่ที่อยู่ข้างบ้าน เราเห็นงานดีรู้จักกันก็บอกให้พี่ตามให้หน่อยรางน้ำรั้วน้ำเข้าบ้าน........พี่ท่านทำงาน 2วันไม่เสร็จ ขอเลื่อนอีกจัดไปแฟนอยู่บ้านผมไปทำงานโทรเช็ค ไม่มาตามที่คุย ไม่เก็บงาน 555 โดนจนได้ ช่างชื่อ ประนอม อยู่แถววัดเขียน ธัญญะ สำหรับคนอื่นที่เคยจ้างช่างคนนี้มาแล้วงานดีก็ดีไป แต่ถ้ายังก็ชั่งใจไว้หน่อยนะครับ ฝีมืดี แต่ไม่มีใจไม่ตรงเวลากับงานก็เท่านั้น คุยอย่างได้อีกอย่าง ผมถือว่าทำอะไรได้อย่างนั้น สำหรับผมมันไม่มีบิล อะไรมาให้ดูเลย เวลาคุยยังไม่มองหน้าผมเลย....คงกลัวความผิด ทำอะไรก็ไม่เจริญมีแต่เสื่อมลงไปเรื่อย ..สาธุ 

  โดยคุณ คนคลอง3  (171.101.246.83)     4 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 26

   รับเหมาก่อสร้าง โรงงาน รับเหมาก่อสร้างงานฐานราก

  เครื่องจักรรับเหมาก่อสร้างบ่อเครื่องจักร

  รับจ้างรื้อ ก่อสร้างบ่อ รับจ้างขุด รื้อพื้น ก่อสร้างใหม่งานฐานราก

  งานแท่นวางเครื่องจักร รับเหมาก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียรับจ้างก่อสร้าง

  งานฐานราก เครื่องปั้มชิ้นส่วน รับจ้างทำงานใต้ดิน

  รับจ้างก่อสร้างงานด่วน รับเหมางานshutdown

  รับจ้างทำงานช่วงเวลาพิเศษงานด่วน งานสเปเชี่ยล งานใต้ดิน

  ติอต่อ ช่างประเสริฐ 089-1590423 , 038-493030

  โดยคุณ ประเสริฐ  (101.109.50.123)     28 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 25

   ผมเองก็มีประสบการ์ณเลวร้ายเหมือนกัน มันเป็นน้าชายผมด้วยนิสัย รวมทั้งฝีมือเลวไม่มีที่ติเป็นหลานมันแท้ แท้มันยังทำลงคอตกลงว่าต้องการให้ทำอะไร ต่อเติมแค่ไหนคุยกันก่อนเริ่มงานแม่งไม่ทำไปทำในส่วนอิ่นเพื่อตีหัวชะงัน มีอย่างที่่ไหนบ้านปลวกขึ้นมีการปรับปรุงนิดหน่อยตัวมันเองบอกว่าใช้เวลาสองอาทิตย์ แม่งทำจริงสามเดือนครึ่งยังไม่เสร็จ งบตั้งไว้ไม่เกินแสนงานยังไม่เสร็จมันชัดไปแล้วสองแสนห้า มันชื่อไอ้สมชาย วัฒนศศิโรจน์ รับงานแถวฝั่งธน พระรามสองเป็นหลัก หากท่านใดให้มันทำงานโปรดระวังความเสียหาย ตัวผมเองเป็นหลานมัน มันยังฟัดลงคอ 

  โดยคุณ   (14.207.222.241)     12 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 24

   

  1. ฐิติพันธุ์ การช่าง - Yellow Pages

   profile.yellowpages.co.th/522868350130001
    
   บริษัท บ้านเรือนไทย แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด. รับเหมาก่อสร้าง รับออกแบบและก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย อพาร์ทเม้นท์ คอนโด สำนักงาน โรงงาน โกดัง ปรับปรุงต่อเติม ...
  2. ฐิติพันธุ์ การช่าง -Fixgang

   www.fixgang.com/52286835
    

   ที่ตั้ง : 144 ซอยสุวิชาดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม 10700. โทรศัพท์ :025702173,0859852544. โทรสาร : เว็บไซต์ : อีเมล : ฐิติพันธุ์ การช่าง. หมวดสินค้าและบริการ ...

    

   ***นายฐิติพันธุ์ ตรีสุคนดวงคำ ยังหลอกลวงคนอื่นๆโดยการลงโฆษณาไว้ที่ต่างๆ...อ้างว่าตนเองเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หากใครไม่แน่ใจให้โทรไปที่ สคบ.ถามรายละเอียดก่อนว่านายคนนี้ทำอะไรบ้าง ติดต่อคุยกับเจ้าของบ้านรายอื่นๆที่โดนนายคนนี้เชิดเงินก็มีการจ้างทนายฟ้องแล้วเช่นกัน***

  โดยคุณ ผู้เสียหาย  (101.108.79.240)     9 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 23

  ผู้รับเหมาเลวอีกคนที่อยากให้สังคมรับทราบ คือ นายฐิติพันธ์ุ ตรีดวงสุคนธ์ หรือ ช่างโอ่ง วิธีการของมันคือ เวลารับงานต่อเติมจะพูดจาดีมากทำสัญญา เวลาโอนเงินให้โอนไปที่ชื่อ นายสหพงษ์ ดวงคำ ธ.ไทยพาณิชย์ ซึ่งมันอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนกัน (แต่จริงๆเป็นชื่อเดิมของมัน) สุดท้ายทิ้งงานไม่ทำต่อ โกงค่าแรงคนงาน โกงค่าวัสดุอุกปรณ์ ได้แจ้งเรื่องไว้ที่ ศคบ.แล้ว หากใครที่โดนนายคนนี้โกงขอให้ไปแจ้งเรื่องไปที่ ศคบ.กันเพื่อจะได้ทราบโดยทั่วกันและไม่โดนนายฐิติพันธ์หลอกอีก

  โดยคุณ เจ้าของบ้าน  (125.24.33.106)     13 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 22

  โดนนายฐิติพันธุ์  ตรีสุคนธ์ดวงคำ หรือไอ้โอ่ง อยู่บ้านเลขที่ 144 ห้อง 322 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 4 บางยี่ขัน บางพลัด กท.บัตรประชาชน 3 7601 00567 27 2 จ.เพชรบุรี  ทิ้งงาน พูดจาเอาตัวรอดไปวันๆเชื่อถือไม่ได้ติดเงินร้านวัสดุก่อสร้างจนร้านไม่ให้เชื่อ งานไม่มีคุณภาพจนต้องจ้างอื่นมาแก้ไข เป็นคนติดบุหรี่ผมได้ร้องเรียนไว้ที่สำนักงานคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)แล้ว ขอให้คนที่ถูกไ้โอ่งทิ้งงานงานไม่มีคุณภาพช่วยกันร้องเรียน สคบ.จะได้มีประวัติอยู่ที่ สคบ.ให้ตรวจสอบได้จะได้ไม่ไปหลอกลวงใครอีก อย่าปลอ่ยให้คนชั่วลอยนวล

  โดยคุณ เจ้าของบ้าน  (27.55.210.85)     9 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 21

  ให้เช่าเครื่องขัดมันปูน ( แมงปอ ) ราคาไม่แพง  เช่าดีกว่าซื้อ

  โดยคุณ ช่าง  (125.27.239.225)     23 ก.ค. 2556

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด