X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ 16 พฤษภาคม 2553

 • พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ 16 พฤษภาคม 2553

            ทนายคลายทุกข์ขอนำข่าวดีสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ เนื่องจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2553 โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2553 นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล และเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
            พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป หรือวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553
           สำหรับ นิยามความหมายสำคัญตาม พระราชกฤษฎีกา ประกอบด้วย
            - “ผู้ต้องกักขัง” หมายความว่า ผู้ต้องโทษกักขังแทนโทษจำคุกหรือผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับ ซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลถึงที่สุดก่อนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับ
            -“ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ” หมายความว่า ผู้ต้องโทษปรับ ซึ่งศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่า ปรับ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก่อนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับโดยผู้นั้นได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ศาล และมิได้กระทำผิดเงื่อนไขแต่อย่างใด
           - “ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ” หมายความว่า นักโทษเด็ดขาดซึ่งเป็นผู้ได้รับการพัก การลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจำทหาร หรือได้รับการลดวัน ต้องโทษจำคุกตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ ซึ่งมิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขแห่งการพักการลงโทษหรือ การลดวันต้องโทษจำคุกก่อนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
          -“นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า ผู้ซึ่งในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับเป็นนักโทษเด็ดขาด ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ หรือนักโทษตามกฎหมายว่าด้วยเรือนจำทหาร
          - “กำหนดโทษ” หมายความว่า กำหนดโทษที่ศาลได้กำหนดไว้ในคำพิพากษาและระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเมื่อคดีถึง ที่สุด หรือกำหนดโทษตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษหรือกำหนดโทษ ดังกล่าวที่ได้ลดโทษลงแล้วโดยการได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือโดยเหตุอื่น
          -“ต้องโทษจำคุกเป็นครั้งแรก” หมายความว่า ต้องโทษเพราะถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุก ไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี โดยมิได้ถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีก
            ทั้งนี้ ผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้ต้องมีตัวอยู่ใน ความควบคุมของทางราชการ หรือถูกกักขังไว้ในสถานที่หรือที่อาศัยที่ศาลหรือทางราชการกำหนดในวันที่พระ ราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับติดต่อกันไปจนถึงวันที่ศาลออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษ หรือ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งปล่อยหรือลดโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ
            มาตรา 5 ผู้ต้องโทษดังต่อไปนี้ ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป (1) ผู้ต้องกักขัง (2) ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ (3) ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ
            กรณีผู้ต้องกักขัง ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด และยังไม่ได้รับโทษกักขัง แทนโทษจำคุกหรือยังไม่ได้ถูกกักขังแทนค่าปรับ ให้ผู้ต้องกักขังนั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปล่อยตัวไปในส่วนของโทษกักขังแทนโทษจำคุกหรือในส่วนของการกักขังแทนค่าปรับ แล้วแต่กรณี
            มาตรา 6 กำหนดว่า นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป
            (1) ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษ ที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่รวมกันไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราช กฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
             (2) ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
             (ก) เป็นคนพิการโดยตาบอดทั้งสองข้าง มือหรือเท้าด้วนทั้งสองข้าง หรือเป็นบุคคลซึ่ง แพทย์ของทางราชการไม่น้อยกว่าสองคนได้ตรวจรับรองเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นคน ทุพพลภาพมีลักษณะอันเห็นได้ชัด
             (ข) เป็นคนเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์) หรือโรคจิต ซึ่งทางราชการได้ทำการรักษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนในวันที่พระราชกฤษฎีกา นี้ ใช้บังคับ และแพทย์ของทางราชการไม่น้อยกว่าสองคนได้ตรวจรับรองเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ สามารถจะรักษาในเรือนจำให้หายได้ และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้ว ถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับไม่น้อยกว่าสามปี หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของโทษตามกำหนดโทษ เว้นแต่เป็นคนเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์) ระยะสุดท้าย ซึ่งแพทย์ของทางราชการไม่น้อยกว่าสองคนได้ตรวจรับรองเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ สามารถจะรักษาในเรือนจำให้หายได้
            (ค) เป็นหญิงซึ่งต้องโทษจำคุกเป็นครั้งแรก และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของโทษตามกำหนดโทษ
            (ง) เป็นคนมีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนรายตัว ของเรือนจำในกรณีไม่มีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้าน และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ต้องเหลือโทษจำคุกไม่เกินสามปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ หรือเป็นคนมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป
            (จ) เป็นผู้ต้องโทษจำคุกเป็นครั้งแรก และมีอายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์ในวันที่ พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ ทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนรายตัวของเรือนจำในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของโทษตามกำหนดโทษ หรือ
            (ฉ) เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้ รับต่อไปเหลืออยู่รวมกันไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับ
            มาตรา 7 นักโทษเด็ดขาดซึ่งมิได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปตามมาตรา 6 ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษ ดังต่อไปนี้
           (1) ผู้ต้องโทษประหารชีวิต ให้ลดลงเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต
           (2) ผู้ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต ให้เปลี่ยนเป็นกำหนดโทษจำคุกห้าสิบปี แล้วให้ลดโทษตามลำดับชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมาย ว่าด้วยเรือนจำทหาร
            ดังต่อไปนี้ ชั้นเยี่ยม 1 ใน 4 ชั้นดีมาก 1 ใน 5 ชั้นดี 1 ใน 6 ชั้นกลาง 1 ใน 7 โดยให้นับโทษจำคุกนั้นตั้งแต่วันที่ต้องรับโทษ เว้นแต่กรณีที่จะต้องนับโทษต่อจากคดีอื่น ให้นับโทษต่อจากคดีอื่นนั้น
            (3) ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ถึงตลอดชีวิต ให้ลดโทษจากกำหนดโทษตามลำดับชั้นนักโทษเด็ดขาด ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจำทหาร ตาม (2)
            (4) ผู้ต้องโทษจำคุกเพราะความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ไม่ว่าจะมีความผิดอื่นร่วมด้วย หรือไม่ ให้ลดโทษจากกำหนดโทษลง 2 ใน 3 เฉพาะความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท


  รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2553 (ฉบับเต็ม)คลิกที่นี่
   
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 11   

 • ความคิดเห็นที่ 200

  รบกวนถามหน่อยครับ
  ผมโดนศาลตัดสินคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองปี ๕๓ เสียค่าปรับไปแล้ว รอลงอาญาสองปี

  ตอนนี้ว่าจะไปสอบนายสิบทหาร   แต่ติดเงื่อนไขข้อนึง คือต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกศาลตัดสินคดีอาญา

  หากสิ้นสุดการลงอาญาฯ หรือได้รับอภัยโทษ  ผมจะมีสิทธ์สอบมั้ยครับ

  หรือมีสิทธิ์รับราชการทหารมั้ย  รบกวนตอบด้วยนะครับ  ขอบพระคุณอย่างสูง

  โดยคุณ kritsana wongmontree (สมาชิก)  (1.1.196.170)     22 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 200

  ท่านมีสิทธิ์สอบและเข้ารับราชการทหารได้ แต่ท่านควรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติกับคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     12 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 199

  ขอถามท่านผู้รู้หน่อยครับ  ปี55นี้ บุตรติดคุกมา 6เดือน กับ ยี่สิบกว่าวัน คดึ ปีปากกา จะได้อภัยฯใหมครับ  ยังไม่มีเวลาไปเยี่ยม ขอรบกวนหน่อยนะครับ ร้อนจัยมาก ไปมาที ใช้เงินหลายร้อย มะค่อยจะมีสตางค์นะครับ

  โดยคุณ นิดน้อย  (58.11.117.140)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 198

  แฟนหนู โทษ จำคุก คดี มีกัญชาไว้ครอบครอง โทษจำคุก 8 เดือน ตอนนี้คดีสิ้นสุดแล้ว ติดมาแล้ว 3 เดือน อยากทราบว่าจะมีอภัยไม่ค่ะ

  โดยคุณ เปิ้ล  (27.55.2.27)     7 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 198

  ให้สอบถามจากทางเรือนจำว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพระราชทานหรือไม่

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.13)     16 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 197

   แฟนหนูติดคดีลักทรัพย์ตอนนี้ติดมาแล้ว 9 เดืือนอยากทราบว่า วันที่ 12 สิงหาคมนี้จะมีอภัยโทษมั๊ยคะ

  ถ้ามีแล้วแฟนหนูจะพ้นโทษไหมคะช่วยให้คำตอบหนูที

  โดยคุณ อรพินท์ ทองภูบาล  (111.84.33.53)     3 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 196

   ผมทำงานที่เรือนจำ  ฝ่ายทัณฑปฎิบัติ  ตำแหน่งหัวหน้างานทัณฑปฎิบัติ ซึ่งมีหน้าที่ทำการลดโทษผู้ต้องขังตามพระราชกฤษฎีกา  ทำพักโทษ  ทำวันลดวันต้องโทษ ทำจ่ายนอก,งานสาธารณะ สามารถให้คำตอบได้ครับ

  โดยคุณ นายดำรงค์ เลิศคอนสาร  (182.52.133.250)     1 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 196

   อยากทราบว่าน้องชายตัดสิน15ปีคดีรุโทรมติดมาได้สักพักแล้วมีชั้นแล้วเป็นชั้นดีจะได้รับอภัยไหมค่ะปีนี้แล้วจะได้ประมานเท่าไรค่ะขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ วุ้น  (101.51.93.107)     8 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 196

   พี่ชายติดคดียาเสพติดคะ  มีไว้เพื่อครอบครอง 19 เม็ด  ตอนนี้ฝากขัง  รอศาลพิจารณาคดีอยู่คะ  เป็นนักโทษใหม่ ไม่เคยต้องคดีใดมาก่อน  อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอยื่นอุทรธ์อภัยโทษหาผู้ต้องขังรับสารภาพคะ  ต้องติดต่อที่ไหน  ทำอย่างไรบ้างคะ  ดิฉันหวังว่าจะได้รับคำแนะนำดีๆจากคุณนะคะ

                                                                    ด้วยความเคารพ

                                                                        ขอบคุณนะคะ

  โดยคุณ thidarat  (27.55.67.111)     8 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 195

   12สิงหาคม2555จะมีพระราชทานอภัยโทษหรือเปล่าคะ

  โดยคุณ prapaporn roobhom  (110.49.225.77)     27 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 194

  น้องชายโดนฝากขัง คดี ค้ายาเสพติด 45 เม็ด พร้อมยาไอซ์ประมาณ 2g. ศาลยังไม่ได้ตัดสิน แต่เคยทำความผิดข้อหาเสพยา (ศาลรอลงอาญา ภายใน2 ปี ห้ามกระทำผิดอีก) แต่คดีนี้ยังไม่ถึง สองปีก็ทำผิดซ้ำอีก มีคำถามรบกวน ดังนี้คะ

      1. ถ้ารับสารภาพต่อศาลแล้ว ศาลจะพิพากษาเลยไหมคะ  หรือต้องรอนานไหมคะกว่าศาลจะตัดสิน เพราะรับสารภาพตั้งแต่โดนจับกุมแล้วคะ

      2. ระยะเวลาที่ฝากขังจะนำไปรวมกับระยะเวลาที่โดนตัดสินจำคุกไหมคะ เช่นฝากขังมา 6 เดือน เมื่อศาลตัดสินแล้ว จำคุก 2 ปี    ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา หักลบ เหลือ 1 ปี 6 เดือน ใช่ไหมคะ

     3. ที่บ้านฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คะ แล้วก็ไม่มีเงินไปจ้างทนาย ทำอย่างไรดีคะ เวลาไปศาล เราต้องทำอย่างไรถ้าไม่มีทนาย 

     4. ระหว่างที่จำคุก เมื่อศาลตัดสินแล้ว การยื่นอุทรณ์  ถ้าไม่มีทนายต้องทำยังไงคะ ญาตพี่น้องสามารถทำเองได้ไหมคะ หรือต้องให้ทนายเป็นคนยื่นให้อย่างเดียว

     5. น้องชายจะโดนศาลตัดสินจำคุกประมาณกี่ปีคะ

     6.แล้วถ้าคดีถึงที่สุดศาลตัดสินแล้วจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามหลักเกณฑ์ ตามชั้นใช่ไหมคะ 

     7. การพระราชทานอภัยโทษจะมีปีละ ประมาณ 2 ครั้งใช่ไหมคะเป็นอย่างน้อย

     8. การสอบเลื่อนชั้นนักโทษจะมีทุก 6 เดือน ใชไหมคะ ถ้าเป็นนักโทษชั้นกลาง

         แล้วถ้าเป็นนักโทษชั้นกลาง เมื่อจำคุกครบ 6 เดือน ถ้าสอบเลื่อนชั้นได้ก็จะเป็นนักโทษชั้นดี เมื่อมีการพระราชทานอภัยโทษ ก็จะได้ตามเกณฑ์ชั้นของนักโทษใช่ไหมคะ

   

     ขอขอบคุณ นะคะที่สร้างสรรค์เวปดีๆ ให้ประชาชน ได้มีที่ปรึกษา

  โดยคุณ ห่วงน้องชาย  (49.48.238.170)     13 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 194

  1. ถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้
  2. โทษจำคุกให้เริ่มแต่วันมีคำพิพากษา แต่ถ้าผู้ต้องคำพิพากษาถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษาให้หักจำนวนวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจำคุกตามคำพิพากษา เว้นแต่คำพิพากษานั้นจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น
  3. ความผิดที่น้องชายต้องหาดังกล่าว เมื่อน้องชายรับสารภาพ ศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำคุกอย่างต่ำไม่เกิน 4 ปี ก่อนที่ศาลจะลงโทษให้กรณีมีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย
  4. หลักเกณฑ์การได้รับการอภัยโทษ ให้ท่านสอบถามเจ้าหน้าที่เรือนจำโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     17 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 193

  แฟนหนูติดคดีรุมโทรมติด25ปีเข้าไปได้3 เดือน วันแม่จะได้รับอภัยโทษไหม

  โดยคุณ นกน้อย  (1.47.148.165)     23 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 193

  หลักเกณฑ์การอภัยโทษสอบถามที่เรือนจำ จะได้คำตอบที่แน่ชัดกว่า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     29 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 192

  ในปี2555นี้จะมีอภัยโทษ 12 สิงหาคม 5 ธันวาคม ไหม

  โดยคุณ nattawan khamlor  (101.109.145.12)     20 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 192

  - ให้สอบถามทางเรือนจำ จะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่า

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     26 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 191

  อยากทราบว่ามีอภัยโทษปี2555ไหม

  โดยคุณ nattawan khamior  (101.109.145.12)     20 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 191

  - ให้สอบถามทางเรือนจำ จะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่า

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     26 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 190

  จะทำเรื่องการพักการลงโทษจำคุก

  จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ ณัฐกานต์  (171.101.172.27)     19 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 189

   คือแฟนหนูโดนคดียาเสพติด20เม็ด ตัด1ปี6เดือน ตอนนี้ได้ใบแดงแล้วติดมา6เดือน. หนูอยากทราบว่าวันที่12สิงหาคม2555จะได้รับการอภัยโทษไหมค่ะขอคำตอบพอเป็นแนวหน่อยค่ะ :)

  โดยคุณ หมูอ้วน  (49.49.45.141)     17 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 189

  - ให้สอบถามทางเรือนจำ จะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่า

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     26 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 188

  สอบถามค่ะว่า

  กรณีนักโทษ ต้องโทษ 4 ปี6 เดือน และปรับ 350,000.-บาทต่อมานักโทษได้รับอภัยโทษ จึงมีวันจำคุกทั้งหมด 3 ปี 6 เดือน และถูกปล่อยตัวออกมาแล้วแต่ทาง ปปส.จะทำการยึดทรัพย์เพื่อไปเสียค่าปรับ(ทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่เกิด) แต่ตามความเข้าใจของนักโทษคิดว่าการอภัยโทษจะได้ในส่วนของค่าปรับด้วยมิฉะนั้นก็จะทำวันลดโทษไม่ได้  แต่ศาลออกหมายบังคับคดีและให้ ทาง ปปส.ได้ขอ จพค.ยึดทรัพย์ดังกล่าว ได้ยื่นแถลงขอศาลเพิกถอนหมายบังคับคดี แต่ศาลยกคำร้อง โดยไม่ให้สืบพยานใด ๆ ทั้งสิ้น เลยอยากทราบว่าจะดำเนินการอุทธรณ์ หรือยอมเสียค่าปรับดีกว่าค่ะ ขอด่วน....

  โดยคุณ คุณ แสวง  (203.11.74.2)     29 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 188

  1. ให้ท่านส่งสำนวนมาให้ตรวจสอบก่อน ไม่สามารถให้คำแนะนำได้
  2. การอภัยโทษต้องตรวจสอบว่า เป็นการอภัยโทษจำคุกหรือว่าค่าปรับด้วย

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.12)     4 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 187

  คือว่า แฟนของดิฉันถูกตัดสินจำคุกในคดีพยายามฆ่าเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2555 ที่ผ่านมาค่ะ อยากทราบว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษเร็วที่สุดได้ประมาณกี่เดือนค่ะ และต้องทำเรื่องอะไรยังไงบ้างค่ะ ถึงจะได้รับพระราชทานอภัยโทษค่ะ

  โดยคุณ พรพิมล  (183.89.81.112)     14 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 187

  1. การอภัยโทษขึ้นอยู่กับทางเรือนจำ จะเป็นผู้พิจารณาว่าอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.12)     4 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 186

  คือว่าแฟนหนูติดคุก คดี ยาเสพติด 2 ปี  อยากจะทราบว่าจะได้อภัยโทษไหมค่ะ แล้วถ้าได้จะได้ลดเยอะไหม ไม่เคยมีคดีติดครั้งแรก 

  โดยคุณ นางสาวจันทิมา วัฒโน  (110.164.179.2)     4 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 186

  1. การอภัยโทษต้องคอยติดตามข่าวสารจากเรือนจำเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะอภัยโทษ 1 ใน 8

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.1)     8 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 185

  แฟนเป็นนักโทษเด็ดขาดโทษประหารชีวิตคดีฆ่า ตอนนี้อยู่ระหว่างรอทูลเกล้าฯค่ะ รบกวนสอบถามเรื่องอภัยโทษดังนี้

  1 ปี2555นี้จะได้อภัยโทษในวาระไหนบ้างคะ

  2แล้วจะโดนประหารชีวิตมัียคะ

  3แล้วจะได้อภัยโทษครั้งละกี่ปีคะ

  รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมากที่ช่วยเหลือ ต้องการทราบข้อมูลมากเลยค่ะ

  โดยคุณ ปัง  (115.67.224.6)     27 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 185

  1. 5 ธันวา, 12 สิงหา
  2. ไม่สามารถตอบได้ ถ้าได้อภัยโทษก็ไม่โดน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.3)     30 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 184

  ตอบ    คุณภัทชรินทิพย์   

  เราก็ทำเรื่องอภัยโทษรายบุคคลเหมือนกัน  แต่ล้าช้ามาก  ถ้าได้อภัยวันสำคัญ  สำนักราชเลขาส่งเรื่องกลับมาเรือนจำใหม่  เริ่มต้นใหม่  มาถามเราว่าจะยื่นไปอีกไหม เสียเวลามาก  แถมต้องรอคิวอีก  กว่าจะถึงสำนักราชเลขานะ  ถ้าเราไม่ขอเราจะยื่นไปทำไมหละจริงไหม  ของเราอีก  6 ปีกว่า  ติดมาได้ 2ปีแล้วเรื่องยังไม่ถึงไหนเลย 

  โดยคุณ mu  (223.205.237.243)     21 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 183

  ตำรวจหัวควายจับยายัดไส่กูแม่โครตเหี้ยเลยควย

  โดยคุณ   (125.27.11.232)     6 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 182

  ขอบคุณ คนเคยโดนด้วยน่ะค่ะ  (รบกวนอีกครั้งน่ะค่ะ)

       พอดีแฟนนู๋เค้าน่าจะโดนคดีเดียวน่ะค่ะ  ร่วมกันปล้น  ส่วนคดีเรื่องฆ่าตำรวจ เพื่อนเค้าโดนค่ะ เพราะว่าแฟนนู๋เค้าไม่ได้ทำ แต่อยู่ในแก๊งนั้นด้วยค่ะ  20 ปี ที่พี่บอกคือยังไม่ได้ลดโทษใช่ไหมค่ะเช่น ศาลตัดสิน จำคุก 20 ปี รับสาระภาพ เหลือ 10 ปี  ขออุทรอีก เหลือ 5 ปี  (สมมุติน่ะค่ะ) ได้อภัยโน้นนี่นั้นอีก  ติดจริงๆ  ประมาณกี่ปีค่ะพี่ 

       รบกวนคนเคยโดนช่วยนู๋อีกครั้งน่ะค่ะ   ขอบคุณจากใจจิงค่ะ  (ถ้าเป็นไปได้อยากได้เบอร์พี่ด้วยได้ไหมค่ะ  อยากปรึกษาค่ะ  เครียสเรื่องนี้มากเรยอ่ะค่ะ  ขอบคุณมากๆน่ะค่ะ ที่ให้ความช่วยเหลือค่ะ

   

  โดยคุณ ส้ม  (124.121.136.127)     29 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 181

  แม่ของหนูถูกตัดสินจำคุก 25 ปีคดียาเสพติด โดนจับกุมตั้งแต่ปี2550 ตัดสินเมื่อปี 2552 ว่าให้จำคุก 25 ปี (แม่หนูเป็นจำเลยที่ 1 )ระหว่างนั้นจำเลยที่2และ3 ยืนอุธรณ์ แต่แม่ของหนูหลังจากรับฟังคำพิพากษาแล้วก็ไม่ได้ทำอุธรณ์เลย แต่หมายจำคุกเมื่อคดีสิ้นสุด ออกมาว่า คดีสิ้นสุดเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยที่แม่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าการที่จำเลยที่2 และ3 ยืนอุธรณ์ แล้วอุธรณ์ ไม่ตกจะมีผลกระทบกับวันคดีสิ้นสุดของแม่ เพราะแม่ไม่ได้รับรู้ หรือมีส่วนร่วมในการอุธรณ์ครั้งนี้เลย หนูอยากจะรบกวนคุณทนายช่วยแนะแนวทางช่วยแม่หนูหน่อยได้มั๊ยค่ะว่ามีทางแก้ไขรึป่าว   เพราะตอนนี้ หนูได้เขียนทำเรื่องยืนถวายฏีกาขอพระราชทานอภัยโทษ  แล้วทางสำนักราชเลขาแจ้งกลับมาว่าได้รับเรื่องของหนูไว้แล้ว ให้แจ้งทางผู้ต้องขัง เขียนเรื่องขออภัยโทษผ่านทัณฑสถานเข้ามาด้วย หนูไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี เพราะหนูเข้าไปดูในกฎหมายขอพระราชทานอภัยโทษที่ประกาศใช้ ปี2553 แล้ว แม่หนูเพิ่งคดีสิ้นสุด 2554  ทั้งๆๆที่แม่ไม่ได้ทำเรื่องอุธรณ์สู้คดีอะไรเลย ด้วยแม่หนูก็ความรู้น้อยจึงไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลย  หนูรบกวนคุณทนาย หรือผู้ที่มีความรู้ แนะแนวทางช่วยแม่หนูด้วยนะคะ ตัวหนูก็ความรู้น้อย ไม่รู้จะเริ่มจากไหนจริงๆค่ะ  ขอ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ ภัทชรินทิพย์  (223.207.3.200)     23 ม.ค. 2555

 •  1  2  3  4 .. 11   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด