X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

 • ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

          ผมทำงานอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันจดทะเบียนเป็นบริษัท ผมกับเพื่อนพนักงานอีกประมาณ 70 คน ถูกบริษัทให้ทำงานวันละ 9 ชั่วโมง โดยบริษัทอ้างว่าให้พัก 1 ชั่วโมง (แต่ความเป็นจริงไม่ได้พัก ให้แค่เวลาทานข้าวกลางวันเท่านั้น)
  ตัวอย่าง
           -  เข้าทำงาน 08.00 น. เลิกงาน 17.00 น.
           -  เข้าทำงาน 09.00 น. เลิกงาน 18.00 น.
           -  เข้าทำงาน 12.00 น. เลิกงาน 21.00 น.
           -  เข้าทำงาน 16.00 น. เลิกงาน 01.00 น.
            ถ้าบริษัททำแบบนี้ นายจ้างมีความผิด ตาม พรบ.ค้มครองแรงงานหรือไม่ แล้วผมต้องร้องเรียนกับใครได้บ้างครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว  ได้กำหนดให้นายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ  โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  แต่วันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง  และในวันที่มีการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน  นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้  แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  มาตรา 23,27
            เพราะฉะนั้น  หากบริษัทให้ท่านกับพนักงานทำงานวันละ 9 ชั่วโมง  โดยบริษัทอ้างว่าให้พัก 1 ชั่วโมง  ท่านกับเพื่อนร่วมงานจึงมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานดังกล่าว  ที่จะมีเวลาพักได้ในวันทำงานไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  เป็นเวลาพักของลูกจ้าง  และหากท่านหรือพนักงานไม่ได้พักครบตามกำหนดเวลา  ท่านกับพนักงานอื่น  ย่อมมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาจากนายจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 61  ดังนั้น  ท่านจึงมีสิทธิร้องเรียนหรือฟ้องเรียกค่าล่วงเวลากับบริษัทต่อศาลแรงงานได้ตามกฎหมาย
            หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการให้ทนายความช่วยดำเนินคดีแทนท่าน  แนะนำให้เข้ามาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์  หรือโทร.02-9485700  โดยรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาที่ท่านพอจะรวบรวมได้เข้ามาปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินคดีต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 23
    ให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงต้องมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง
  ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ในชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
  ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

  มาตรา 27  ในวันที่มีการทำงาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการทำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง
  ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาพักระหว่างการทำงานตามวรรคหนึ่งเป็นอย่างอื่น ถ้าข้อตกลงนั้นเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง ให้ข้อตกลงนั้นใช้บังคับได้
  เวลาพักระหว่างการทำงานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาทำงาน เว้นแต่เวลาพักที่รวมกันแล้วในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ให้นับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเป็นเวลาทำงานปกติ
  ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มทำงานล่วงเวลา
  ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างทำงานที่มีลักษณะ หรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน

  มาตรา 61  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 20

  ถ้าบริษัทให้เราเริ่มเข้างาน 08.30 แล้วเลิก 18.00 โดยพัก 1 ชม. แบบนี้เท่ากับว่านายจ้าง จ้างเราเกินกว่าที่กฏหมายแรงงานกำหนด คือ เกินมา 30 นาที แบบนี้เรามีสิทธิเรียกร้อง OT หรือค่าตอบแทนของจำนวนเวลาที่เกินได้หรือไม่

  โดยคุณ ปังปอนด์  (58.97.117.20)     19 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 20

  ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิเรียกค่าล่วงเวลาในวันทำงานได้ ถ้าและนายจ้างไม่จ่าย ลูกจ้างก็สามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่นายจ้างได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     26 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 19

  ปกติผมเข้างาน 8 โมงเลิก 5 โมงเย็น

  โดยบริษัทมีงาน พิเศษ ให้ไปช่วยรับลูกค้า โดยให้เข้างาน 8 โมง เลิก 5 ทุ่ม

  ชั่งโมงที่ทำงานเกิน บริษัทไม่ให้เป็นโอที แต่ให้เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ชม. ละ 30 บาทแทน ชม.โอที 

  ปกติชั่วโมง โอที ของผมจะอยู่ที่ ชม.ละ  80  บาท  แบบนี้บริษัททำผิดกฎหมายหรือป่าวครับ

  ปล. งานที่ไปช่วย ไม่ใช่งานประจำ แต่เป็นงานพิเศษของบริษัท

  โดยคุณ เฮ้ย  (203.170.177.162)     25 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 19

  กรณีดังกล่าวนายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาไม่ถูกต้อง ท่านสามารถฟ้องเรียกค่าล่วงเวลาจากนายจ้างต่อศาลแรงงานได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     4 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 18

   อยากทราบว่าทำงานในห้าง ตอกบัตรเข้าทำงานไม่เกิน09.45 ห้างเปิด 10 โมง ปิด 3 ทุ่ม หยุดเดือนละ4ครั้ง ออก 19.00 ได้ 4ครั้ง รวมๆแล้วทำงานปกติ ตั้งแต่ห้างเปิดถึงห้างปิด 11 ชั่วโมงรวมเวลาพักทานข้าว 1 ชั่วโมง ไม่มีOTให้  แบบนี้ผิดกฎหมายแรงงานเปล่าคับ

  โดยคุณ tom  (119.42.99.216)     15 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 18

  เวลาการทำงานปกติที่วันหนึ่งเกินกว่า 8 ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้น แล้วสัปดาห์หนึ่งเกินกว่า 48 ชั่วโมง ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำการตรวจสอบแก่นายจ้างต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     20 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 17

  อยากทราบว่าใน 1 เดือนพนักงานสามารถทำ OT ได้สูงสุดกี่ ชั่วโมงคะ

  รบกวนผู้รู้ตอบด้วยคะ

  โดยคุณ sasitorn  (198.208.171.122)     21 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 16

  The employer failed to everything
  The money is not enough to manage the organization's management.
  Coerce the employees and not pay overtime.

  please help us and my friends

  THE NAME IS SABAI SABAI @ SUKHUMVIT HOTEL

  owner name boonsiri

  here is hotel and have many rooms but every job have only one look after

  one person do everything in the hotel clean the room - cook - massage - spa - washing the dish - no dayoff work 7 days per week

  one person check in check out , reception but do accounting - marketing - reservation - sale - phonecall - clean the room - check the room

  one person cashair trainee serve food - washing - clean everything sometime bartender - cook - call taxi for guest no dayoff work 7 days per week

  Excemple

  - some one Work the night shift from 18.00 to 9.30 to 7 days. sometime 18.00 to 8.30 sometime 18.00 to 10.00

  6,000 - 9,000 THB per month and day off has been deduct they will not pay

  - some one Work 08:00 to 19:00 no dayoff work 7 days per week 6,000 - 9,000 THB per month

  - some one 10.00 to 22.00 no dayoff work 7 days per week 6,000 - 8,000 THB per month

  - 09:00 to 18:00 6 days a week and a day. Work overtime no anything 9,000 - 15,000 THB per month
  - No commission no service charge but they keep total price from customer already but not give us

  - eat very bad food which they said this is food for complimentary

  please help and come to look after
  we are the human same as you are , this hotel very dangerious everything bad

  no customer

  I am quite already but i hate the owner here , she very bad

  im not thai but i know thai heart

  โดยคุณ mwa  (171.98.97.141)     14 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 15

  นายจ้างประกอบธุรกิจการแล้วล้มเหลง ทำให้เงินที่จะบริหารงานขององค์กรไม่พอที่จะบริหารงาน แต่มาบีบบังคับเอากับลูกจ้างให้ประหยัดนู้นนี่ และจะไม่จ่ายค่าทำงานล่วงเวลาเช่น

  1. ตามปกติทำงาน 08.30-17.00 น. ทำงาน 6 วัน หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน งานของฝ่ายที่รับผิดชอบอยู่ บางเดือนจะต้องมีงานที่ต้องทำล่วงเวลาประมาณ 10 วัน เริ่มงานตั้งแต่ 05.30 - 22.00 น. ซึ่งแต่ก่อนนี้จะจ่ายโอทีโดยคิดเป็นวันธรรมดาให้ 150 บาท และวันหยุด(วันอาทิตย์หรือวันนขัตฤกษ์) ให้วันละ 300 บาท แต่ตอนนี้บอกว่าให้ไปหยุดเอาในวันหมดหน้าที่การทำงาน โดยทำงานเกินเวลา 4 วันให้หยุดได้ 2 วัน หากตรงกับวันอาทิตย์หรือวันหยุดนัขตฤกษ์ จะให้หยุด 1 วัน แทน

  2. การจ่ายค่าแรงตามข้อ 1 จะบังคับใช้กับบางฝ่ายโดยที่เป็นเฉพาะุฝ่าย บางฝ่ายยังคงจ่ายค่าล่วงเวลาเช่นเดิม เนื่องจากเสน่หากัน จะมีการทำงานเลื่อมเวลา เช่น ในฝ่ายเดียวกัน นาง ก. ทำงาน 07.30 เลิก 16.00 นาง ข. ทำงาน 11.00-20.00น. และทั้งสองคนจะต้องทำงานล่วงเวลาตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 แต่นางก.ได้ค่าแรงล่วงเวลา 120 บาท นางข. หน้าที่รับผิดชอบตัวเอง ถึง 20.00 แต่ด้วยความเสน่ห์หาต่อกันให้120 บาทเท่ากับนาง ก. อย่างนี้สามารถฟ้องร้องนายจ้างได้หรือไม่ 

  3. อยากทราบว่าทางกรมแรงงานมีเกณฑ์ของเิงินเดือนไหมค่ะ เช่น ดิฉันทำงานมา 10 ปี เริ่มสตาร์ทเงินที่ 6150 บาท ขณะนี้ทำงานมา 10 ปี เงินเดือน 10964 บาท ซึ่งคิดว่าไม่ยุติธรรมเวลาขึ้นเงินเดือนก็จะไม่เท่ากับเกณฑ์ของราชการ หรือเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้น นางจ้างจะชอบอ้างว่าไม่มีเงิน แต่สามารถเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้ แต่ให้ลูกจ้างประหยัดตัดงบหรือจำกัดการทำงานบางส่วนซึ่งทำให้ทำงานได้อย่างไม่สะดวกใจ หากว่ามีเรทให้ทราบอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องให้ปรับเงินเดือนให้เท่าเทียมกับราชการ หรือเรียกร้องอะไรได้หรือไม่ หรือสามารถฟ้องย้อนหลังได้หรือไม่ 

  3. การแจ้งเกษียณอายุการทำงาน จะต้องแจ้งผู้เกษียณอย่างน้อยกี่วันหรือกี่เดือน เนื่องจากมีพนักงานที่ต้องเกษียณอายุแต่ผู้ใหญ่ไม่ชอบหน้า พอทราบว่าพนักงานอายุครบ 60 ปี ก็แจ้งให้ออกทันที ซึ่งเหลือเวลาเพียง 10 วัน  แต่ก็จ่าย 10 เดือนตากฎหมาย แต่ทำอย่างนี้มันเร็วเกินไปสำหรับผู้ที่เกษียณ อย่างนี้ผิดกฎไหมค่ะแล้วจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องอะไรได้ไหม 

  องค์กรของเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง บริหารงานกันมาเป็นเวลา 56 ปี โดยมีการเปลี่ยนคณะกรรมการอำนวยการทุกๆ 3 ปี ซึ่งไม่เคยมีปัญหาใดๆ แต่พอถึงคณะกรรมการชุดนี้ มีการเอาผลประโยชน์จากองค์กรเป็นของตน บีบบังคับเจ้าหน้าที่ให้ทำงานแต่ให้ประหยัดในทุกเรื่องทุกด้านจากที่เคยเป็นอยุ่ แต่ตัวกรรมการเองกลับใช้จ่ายเงินขององค์กรอย่างไม่คิดถึงความจำเป็น ขององค์กร คิดเสน่ห์หาใคร หรือใครสามารถเ้ข้าถึงได้ก็ให้คนนั้น ๆทำให้องค์กรเกิดความเสียหายโดยไม่สนใจใยดี ดิฉันทำงานมา 10 ปี ที่นี่เงินเดือนน้อย แต่เราก็อยู่กันได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน อยู่กันอย่างพี่น้อง แต่พอมากรรมการชุดนี้ (บางคนเท่านั้น) ทำตัวเป็นใหญ่ ใช้อำนาจไปในทางที่ผิด แต่อำนวยความสะดวกให้พวกพ้องของตน จึงทำให้พนักงานเกิดความอึดอัด ทำงานกันอย่างไม่มีความสุข  และเหมือนต้องอยู่ใต้อำนาจผิดๆอยู่ตลอดเวลา จึงเรียนมาปรึกษาเพื่อหาข้อแก้ไขต่อไปค่ะ

  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  โดยคุณ --  (182.53.14.99)     1 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 15

  ท่านควรดำเนินการร้องทุกข์ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ทำงานอยู่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     16 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 14

  สอบถามค่ะ ทำงานที่ Bay ในสัญญาจ้างระบุให้ เริ่มงานตั้งแต่ 8.30 น. และเลิกงานในเวลา 17.30 น.

  แต่ปัจจุบัน ให้เริ่มประชุมก่อน 8.00 น. และ บังคับให้อยู่โทรหาลูกค้าเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ถึงเวลา 18.30 น.  และหากไม่ได้ลูกค้าตามที่ต้องการจะให้เข้ามาทำการโทรหาลูกค้าต่อในวันเสาร์ โดยที่ไม่ได้โอที บางครั้งแจ้งให้เข้าอบรมย่อยในวันเสาร์ หรืออาทิตย์ แต่ก็ไม่มีโอทีเช่นกัน อย่่างนี้ทำอย่างไรได้บ้างคะ ติดต่อได้ที่ไหน

  โดยคุณ สงสัย  (203.150.228.171)     19 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 14

  ฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานฐานเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้างและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     29 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 13

  สอบถามหน่อยค่ะ พนักงานเข้างาน ตั้งแต่ 08.30 น. แล้วทำงานถึง 09.00 น. ของอีกวัน อย่างนี้ผิดกฎหมายไหมคะ แล้วต้องจ่ายค่าล่วงเวลาอย่างไรบ้างคะ

  โดยคุณ nnunn  (118.175.88.121)     19 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 12

   ทำงานวันละ10ชั่วโมง ตั้่งแต่9.00-19.00 ไม่มีโอที

  พัก12.15-13.15 และ 16.00-16.30

  ยังงี้เรียกว่าทำงานเกินหรือป่าวครับ

  โดยคุณ   (110.49.225.228)     1 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 12

  กำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการทำงานแต่ละวันของลูกจ้าง วันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง เมื่อนายจ้างปฎิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและเรียกค่าล่วงเวลาได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 11

   ทำงานอยู่บริษัทประกันภัย ace insurance โดยทางบริษัทแจ้งว่าเริ่มงาน9.00น เลิกงาน18.00น แต่ความเป็นจริงแล้ว เข้างาน9.00น แต่เลิกงาน19.00-21.00น โดยที่ไม่ได้รับค่าล่วงเวลาแบบนี้ผิดกฏหมายหรือไม่ ส่วนเรื่องเวลาพักก็ตามปกติคือ12.00-13.00น

  โดยคุณ l  (58.11.35.201)     21 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 11

  - ผิดกฎหมายแรงงาน
  - คุณสามารถร้องกระทรวงแรงงานได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     28 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 10

  ผมทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเข้างานเวลา8.00 และเลิกงานในเวลา 18.30 เคยมีคนในบริษัทพูดเรื่องเวลากับเถ้าแก่เนี๊ยว่าขอเลิก 18.00 ได้มั้ย แต่กลับโดนไล่ออก และในบริษัทนี้เวลาเถ้าแก่เนี๊ยอารมณ์เสียจากที่อื่นก็มาลงกับพนักงาน แถมด่าแบบไม่ไว้หน้า แล้วใช้แรงงานชาวพม่าหรือกะเหรี่ยงหนักมาก อยากทราบว่าแบบนี้พอจะเรียกร้องอะไรได้หรือไม่ครับ 

  โดยคุณ นิรนาม  (58.9.6.194)     15 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 10

  ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือพนักงานตรวจแรงงานเพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่นายจ้างต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     23 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 9

  ผมทำงานที่โรงงาน  หลอมตะกั่ว  ครับ เริ่มงาน 08.00ถึง17.00 ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

  ผมไม่รู้ว่าถูกต้องตามกฏหมายแรงงานหรือป่าวครับ ถ้าไม่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไรครับ

  และมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบไม่ถูกต้องตามกฏหมายทำงานอยู่

  โดยคุณ ภัทรพล  (58.137.42.34)     8 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 9

  1. นายจ้างมีหน้าที่ต้องประกาศเวลาทงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง แต่ลักษณะงานที่ท่านทำเป็นงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงจะมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งต้องไม่เกิน 7 ชั่วโมง แต่เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 42 ชั่วโมง ดังนั้น กำหนดเวลาทำงานดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 ม.23 วรรค 1 ชอบที่ลูกจ้างจะฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายได้
  2. ส่วนการทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน ย่อมชอบด้วยกฎหมายแล้ว
  3. การที่นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องที่ท่านกระทบกระเทือนสิทธิ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     14 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 8

  ดิฉันทำงานจันทร์-ศุกร์ วันละ 10 ชั่วโมง พัก 1 ชม. เป็นพนักงานรายเดือน ถ้าดิฉันทำโอทีจะต้องหายเป็นชั่วโมงโดยใช้ 8 หรือ 9 หารค่ะ

   

  โดยคุณ มามา  (183.88.45.246)     27 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 8

  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบโดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงาน แต่ละวันของลูกจ้างได้ 8 ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง ดังนั้น การทำงานปกติวันหนึ่งท่านทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่ละวันไป 2 ครั้ง จึงต้องนำ 2 ชั่วโมงนี้ไปคำรวณเป็นค่าล่วงเวลาที่นายจ้างต้องจ่ายแก่ลูกจ้าง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     2 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 7

  ฉันทำงานเกี่ยวกับศูนย์ความงาม  อยากทราบว่า 1. ถ้านายจ้างไม่จ่ายเงินวันหยุดนักขัตฤกษฉันสามารถเอาผิดอะไรกับนายจ้างได้ค่ะเพราะตอนแรกเขาบอกว่าจะจ่ายให้วันที่ 10 ธ.ค. 54 แต่ไม่ยอมจ่ายตามที่ตกลงพอโทรไปถามก็บอกว่าจะโอนมาให้ทีหลังแต่สุดท้ายวันนี้ก็วันที่ 16 แล้วก็ยังไม่มีใครติดต่อกลับมาเลย ฉันควรทำอย่างไงต่อค่ะ 2.แล้วเขาก็บอกว่าพวกฉันได้บรรจุแล้วแต่เขาก็ยังจ่ายเงินให้พวกฉันเป็นรายวันอยู่วันละ 250  พวกฉันเริ่มทำงานที่นี้ตอนเดือนกรกฎาคม 2554 พวกฉันควรทำอย่างไรต่อกับน้ายจ้างดีค่ะ 3. แล้วทำไมรัฐบาลบอกว่าจะขึ้นเงินเป็นวันล่ะ 300 บาทแล้วพวกฉันทำเกี่ยวกับศูนย์ความงามจะได้ไหมหรือต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นถึงจะได้ทั้งที่ฉันทำงานอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมันเป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศ

  ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบ

  โดยคุณ โรส  (115.87.26.104)     16 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 7

  1. กรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างชอบที่จะฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างหรือยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ หรือที่นายจ้างมีภูมิอยู่ในเขตทำการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งแก่นายจ้างได้
  2. การจ่ายค่าจ้างอันเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้าง กรณีก็ต้องพิจารณาจากตกลงแห่งสัญญาจ้างเป็นสำคัญ
  3. การจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำตามนโยบายของรัฐเป็นประการใด ให้สอบถามที่กระทรวงแรงงานโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     24 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 6

  ดิฉันทำงานวันละ 12 ชัวโมง เงินเดือน 5,500 บาท ไม่มีโอที ถ้าดิฉันฟ้องกรมแรงงาน ดิฉันถูกเลิกจ้าง กรมแรงงานจะเอาผิดกับร้านค้ารึเปล่า กรณีทำงานล่วงเวลาแบบนี้ ดิฉันเห็นเค้าอยู่ได้มาเป็นสิบปีแล้ว ไม่มีเห็นกรมแรงงานเข้ามาตรวจสอบเลย

  โดยคุณ ซิมมี่  (125.26.145.228)     30 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 6

  เมื่อนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นต่อไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.17)     19 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 5

  ขอถาม มีบริษัทนึงให้ทำงานวันละ12ชั่วโมง แต่ไม่ให้โอที จะเอาผิดกับบริษัทนั้นทำอย่างไรเพราะเอาเปรียบพนักงานมากๆ ซ้ำยังมีการจ้างแรงงานต่างด้าวอายุประมาณ15-17ปี เป็นจำนวนมาก ไม่รู้ว่าเข้ามาอย่างถูกต้องหรือไม่ด้วย ขอแนวทางด้วยครับ

  โดยคุณ hs8kvk  (180.180.196.142)     6 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 5

  กรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตาม พ.ร.บ.นี้ กฎหมายได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 123,124

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     26 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 4

  อยากทราบเกี่ยวกับการทำงานที่มีเวลามากกว่า 8 ชม./วัน คือ งานบางประเภทเช่นคนงานผลิตยางแผ่นรมควันในรูปสหกรณ์การเกษตร แต่จดทะเบียนเป็นโรงงานประเภทที่ 3 การจ้างงานเป็นระบบเหมาจ่าย เป็นน้ำหนักยางแผ่นรมควันที่ผลิตได้ เวลาทำงานไม่ระบุแต่ต้องทำให้เสร็จกระบวนการใน 1 วัน ระบบการจ้างงานแบบนี้เข้าข่ายการจ้างงานตามพรบ.คุ้มครองแรงงานหรือไม่

  หากไม่เข้าข่ายแล้วจัดแรงงานกลุ่มนี้เป็นแบบใด...แล้วมีสิทธิ สวัสดิการตามพรบ.คุ้มครองแรงงานอย่างไร   ผู้รู้กรุณาช่วยตอบข้อสงสัยด้วยคะ

  โดยคุณ พัทธรินทร์  (202.12.74.1)     17 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 4

  ไม่ว่าลักษณะกระบวนการผลิตที่จะมีกี่ขั้นตอน หากเป็นการทำสัญญาจ้างแรงงาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 23 กำหนดให้นายจ้างกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างวันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง และกรณีของลูกจ้างดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังกล่าวด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.6)     31 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 3

  ทำงานตั้งแต่ 7.55น.ค่ะ ถ้าเกินกว่านี้โดนหักเงินค่ะ เวลาเลิกคือ 18.30 น. แต่ก็ไม่เคยได้เลิกงานเวลานี้เป๊ะๆเลยค่ะ ถ่วงเวลาพนักงานตลอด พักเที่ยงก็ไม่มีนะคะ มีแต่เวลาทานข้าวให้เฉยๆค่ะ วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ได้หยุดเลยค่ะ เช่น วันพ่อ-วันแม่ก็ไม่ได้หยุดเลยค่ะ ให้มาทำงาน ค่าแรงก็เท่าเดิมค่ะ มีวันหยุดคือวันอาทิตย์ให้ 1 วัน   อย่างนี้เห็นว่าเป็นงัยบ้างคะ

  โดยคุณ p  (110.164.95.113)     10 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ไปซื้้อของอุปกรณ์การเรียนที่หนึ่ง ร้านสองคูหา กว้างและมีของเลือกเยอะแยะ แต่พนักงานมี 4 คน ชาย 1 หญิง 3 ลักษณะผอมและซึดเหลือง ถามว่าทำงานวันล่ะกี่ชั่วโมง เค้าบอก เข้างาน 7.30 -21.00  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เสาร์/อาทิยต์ เข้า 9.00 - 21.00 ได้เงินเดือนปีแรก 5,000 บาท มีวันหยุด 1 วัน  มาสาย หักนาทีละ 2.- ตอนนี้เงินเดือนน้องเค้าขึ้นมา ได้ 6,000 บาท  ถามว่าอย่างนี้มีความผิดของนายจ้างบ้างไหม ใครพอรู้บ้างช่วยบอกหน่อย  ขอบคุณมาก ล่วงหน้า ค่ะ

  โดยคุณ ทำงาน 13 ชั่วโมง ไม่มีเวลาพัก หยุดได้ 1 วัน ของเดือน  (117.47.94.54)     2 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 2

  มีความผิดตามกฎหมายแรงงาน สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แต่พนักงานดังกล่าวอาจถูกนายจ้างเลิกจ้างได้ หากนายจ้างไม่พอใจ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.45)     22 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1

  ขอสอบถามหน่อยนะครับ คือที่บริษัทผมเค้าประกาศเข้างานตอน 8 โมงเช้า แต่เลิกงานตามประกาศคือ 6 โมงเย็น แต่ก็ไม่ให้กลับก่อนเพราะเค้าจะให้เคลียร์งานให้เสร็จ กว่าจะกลับได้แต่ละวันต้องมี 2-3 ทุ่ม ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน ล่วงเวลาไม่มีโอที บางวันต้องมาตั้งแต่ 7 โมงเช้าเพื่อประชุมตอนเช้า ตอนเที่ยงไม่มีพัก มีแต่เวลากินข้าวกลางวัน พอกินข้าวเสร็จต้องทำงานต่อ อย่างนี้ผิดกฎหมายไหมครับ เพราะผมถามทางบริษัทเค้าบอกว่า ไม่ผิดกฎหมาย เพราะเค้าชี้แจงเรื่องเวลาให้พนักงานฟังแล้ว

  โดยคุณ salary man  (58.8.30.234)     23 พ.ค. 2553

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด