X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

 • ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

          ผมทำงานอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันจดทะเบียนเป็นบริษัท ผมกับเพื่อนพนักงานอีกประมาณ 70 คน ถูกบริษัทให้ทำงานวันละ 9 ชั่วโมง โดยบริษัทอ้างว่าให้พัก 1 ชั่วโมง (แต่ความเป็นจริงไม่ได้พัก ให้แค่เวลาทานข้าวกลางวันเท่านั้น)
  ตัวอย่าง
           -  เข้าทำงาน 08.00 น. เลิกงาน 17.00 น.
           -  เข้าทำงาน 09.00 น. เลิกงาน 18.00 น.
           -  เข้าทำงาน 12.00 น. เลิกงาน 21.00 น.
           -  เข้าทำงาน 16.00 น. เลิกงาน 01.00 น.
            ถ้าบริษัททำแบบนี้ นายจ้างมีความผิด ตาม พรบ.ค้มครองแรงงานหรือไม่ แล้วผมต้องร้องเรียนกับใครได้บ้างครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว  ได้กำหนดให้นายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ  โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  แต่วันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง  และในวันที่มีการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน  นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้  แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  มาตรา 23,27
            เพราะฉะนั้น  หากบริษัทให้ท่านกับพนักงานทำงานวันละ 9 ชั่วโมง  โดยบริษัทอ้างว่าให้พัก 1 ชั่วโมง  ท่านกับเพื่อนร่วมงานจึงมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานดังกล่าว  ที่จะมีเวลาพักได้ในวันทำงานไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  เป็นเวลาพักของลูกจ้าง  และหากท่านหรือพนักงานไม่ได้พักครบตามกำหนดเวลา  ท่านกับพนักงานอื่น  ย่อมมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาจากนายจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 61  ดังนั้น  ท่านจึงมีสิทธิร้องเรียนหรือฟ้องเรียกค่าล่วงเวลากับบริษัทต่อศาลแรงงานได้ตามกฎหมาย
            หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการให้ทนายความช่วยดำเนินคดีแทนท่าน  แนะนำให้เข้ามาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์  หรือโทร.02-9485700  โดยรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาที่ท่านพอจะรวบรวมได้เข้ามาปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินคดีต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 23
    ให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงต้องมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง
  ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ในชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
  ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

  มาตรา 27  ในวันที่มีการทำงาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการทำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง
  ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาพักระหว่างการทำงานตามวรรคหนึ่งเป็นอย่างอื่น ถ้าข้อตกลงนั้นเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง ให้ข้อตกลงนั้นใช้บังคับได้
  เวลาพักระหว่างการทำงานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาทำงาน เว้นแต่เวลาพักที่รวมกันแล้วในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ให้นับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเป็นเวลาทำงานปกติ
  ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มทำงานล่วงเวลา
  ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างทำงานที่มีลักษณะ หรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน

  มาตรา 61  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4   

 • ความคิดเห็นที่ 40

   ดิฉันเป็นพนักงานPart Time บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เวลาที่ต้องทำงานล่วงเวลา ทางบริษัทจะให้ค่าล่วงเวลาเพียง 1 เท่าเท่านั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ โดยทางบริษัทไม่ให้เหตุผลอื่นใด นอกจากคุณเป็นพนักงานPart Time เท่านั้น ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ 

  โดยคุณ มะนาวน้อย  (110.170.161.242)     22 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 40

  ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานโดยท่านมีสิทธิได้ค่าล่วงเวลาจากนายจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ท่านอาจยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ท่านทำงานอยู่เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่นายจ้างต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     4 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 39

   ผมทำงาน ได้บริษัทแห่งนึง เขาบอกว่า ไปดูกฏหมายแรงงานเลยนะ ว่าให้ทำงานไม่เกิน12ชม จริงหรอ ครับ เท่าที่ผมเรียนมาก็คือ ทำงาน8 ช.ม พัก 1ชม หลังจาก 8ชม คือOT ใช่ปล่าวครับ พอ ผมไปแย่งเขาเรื่องเวลางานเค้าก็บอกว่า จ้่างพวกผมแพงแล้ว คือค่าจากของผมคือ165xx บาทครับ มันเกี่ยวหรอครับ  ผู้รู้ช่วย ตอบที่ครับ แล้วผมจะแจ้งที่ไหนให้ไปตรวจสอบครับ

  โดยคุณ กอล์ฟ  (223.206.133.223)     17 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 39

  กำหนดเวลาการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างในวันทำงานในวันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง ตามมาตรา 23 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ลูกจ้างสามารถร้องเรียนนายจ้างไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เพื่อดำเนินการกับนายจ้างตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     1 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 38

  ผมทำงานวันละ 12 ซม.   (6วัน/อาทิตย์)  เท่ากับ 72 ซม.    บางวันให้ทำงานจาก 07.00-23.00 น. เท่ากับ 16 ซม. อยากถามว่าผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่และควรทำอย่างไร

  โดยคุณ โต   (210.4.134.226)     5 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 38

  ผลกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานมาตรา 23 ลูกจ้างสามารถร้องทุกข์ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินคดีกับนายจ้างต่อไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     16 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 37

  ที่เราก็เกินเวลาค่ะ เป็นงานแบบวิลล่า ตอนไปสมัครงาน เข้าบอกให้เข้างาน 9 โมง เลิก 1 ทุ่ม

  แต่พอทำไปได้สักอาทิตย์เข้าบอกว่ามาเข้างานสายไป ขอให้เลื่อนมาเข้างาน 8 โมง แต่เลิก 1ทุ่ม เท่าเดิม เท่ากับต้องทำงาน 11 ชั่วโมง (ไม่มีเวลาพักด้วยค่ะ) จะบอกนายจ้างก็ไม่กล้า ตอนนี้งานหายาก

  แต่เราพอจะทำยังไงได้บ้างค่ะ

  โดยคุณ   (49.48.243.83)     25 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 37

  ท่านควรยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการกับนายจ้างตามกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     3 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 36

  พดดีหนูทำงานร้านถ่ายเอกสาร วันล่่่ะ 250 บาท

  ไม่มีวันหยุด เทศการตน์ร้านปิดเองก็โดนหักตัง

  เข้างาน 08.00-20.00  

  แต่เงินจ่ายเป็นรายเดือน

  หนูต้องทำยังดี ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ

  โดยคุณ fai  (171.6.110.239)     2 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 36

  ท่านควรร้องทุกข์ไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการกับนายจ้างตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     9 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 35

   อยากรู้ว่าเขาจะคำนวน O.T. ของดิฉันอย่างไรคะช่วยดูให้หน่อยคะ เงินเดือนตั่งแต่มกราคม 2556

  17/12/2012 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. วันหยุดบุ๋ม O.T.  3 ช.ม.
  24/12/2012 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. วันหยุดบุ๋ม O.T.  3 ช.ม.
  25/12/2012 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. วันหยุดบุ๋ม O.T.  3 ช.ม.
  31/12/2012 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. วันหยุดบุ๋ม O.T.  3 ช.ม.
               
  จำนวนเงินเดือน 8500/30=283.33/8=35.42*12=425.04      
  2/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. วันหยุดบุ๋ม O.T.  3 ช.ม.
  7/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. วันหยุดบุ๋ม O.T.  3 ช.ม.
  13/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  14/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  15/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  16/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  17/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.12 ช.ม.
  18/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  19/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  20/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  21/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  22/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  23/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  24/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  12 ช.ม.
  25/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  26/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  27/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  28/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  29/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  30/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  31/1/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  12 ช.ม.
  1/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  2/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  3/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  4/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  5/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  6/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  7/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  12 ช.ม.
  8/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  9/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  10/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  11/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  12/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  13/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  14/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  14 ช.ม.
  15/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  16/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  17/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  18/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  19/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  20/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  21/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  12 ช.ม.
  22/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  23/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  24/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  25/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  26/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  27/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  28/2/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  12 ช.ม.
  1/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  2/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  3/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  4/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  5/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  6/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  7/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  12 ช.ม.
  8/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  9/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  10/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  11/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  12/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  13/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  14/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  12 ช.ม.
  15/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  16/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  17/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  18/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  19/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  20/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  21/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  12 ช.ม.
  22/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  23/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  24/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  25/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  26/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  27/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  28/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  29/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  12 ช.ม.
  30/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  31/3/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ไม่มีพนักงาน O.T.  3 ช.ม.
  2/4/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. วันหยุดยุวดี O.T.  3 ช.ม.
  7/4/2013 เข้า 8.00 น.   ออก 21.00 น. วันหยุดยุวดี O.T.  3 ช.ม.
  8/4/2013 เข้า 8.00 น.   ออก 20.00 น. ลูกค้าเยอะ O.T.  3 ช.ม.
  9/4/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 20.00 น. ลูกค้าเยอะ O.T.  3 ช.ม.
  10/4/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 20.00 น. ลูกค้าเยอะ O.T.  3 ช.ม.
  14/4/2013 เข้า 7.00 น.   ออก  22.00 น. ลูกค้าเยอะ O.T.  3 ช.ม.
  15/4/2013 เข้า 7.00 น.   ออก  22.00 น. ยุวดีลาหยุด O.T.  3 ช.ม.
  16/4/2013 เข้า 7.00 น.   ออก  22.00 น. ยุวดีลาหยุด O.T.  3 ช.ม.
  17/4/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. วันหยุดยุวดี O.T.  3 ช.ม.
  23/4/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. วันหยุดยุวดี O.T.  3 ช.ม.
  7/5/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. วันหยุดยุวดี O.T.  3 ช.ม.
  14/5/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. วันหยุดยุวดี O.T.  3 ช.ม.
  18/5/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. วันหยุดยุวดี O.T.  3 ช.ม.
  21/5/2013 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. วันหยุดยุวดี O.T.  3 ช.ม.
  28/5/2012 เข้า 7.00 น.   ออก 19.00 น. ยุวดีลาหยุด O.T.  3 ช.ม.

  โดยคุณ อัชวาภรณ์ พุทธิเภษัช  (110.164.144.157)     1 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 34

   งานใกล้บ้าน แต่นายจ้างเห็นแก่ตัว ให้คนงานทำงานเกินวันละ 10 ชั่วโมง ให้วัน 300 บาท

   

  โดยคุณ   (171.5.233.50)     20 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 33

  บริษัท ประกาศเวลาทำงาน 8:00 - 17:00 ทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์ (รวม 48 ชั่วโมง)

  ต่อมา บริษัท มีนโยบายที่จะช่วยให้พนักงานได้พักผ่อนในวันเสาร์ โดยกำหนดเวลาการทำงานใหม่คือ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลาทำงาน 8:00 - 19:00 และ วันศุกร์ เวลาทำงาน 8:00 - 17:00 (เวลารวมเท่ากับ 48 ชั่วโมง)

  โดยใช้แนวคิดที่ให้นำชั่วโมงการทำงานในวันเสาร์ มาบวกเพิ่มในการทำงานวันจันทร์ - วันพฤหัสฯ และ ให้พนักงานพักผ่อนอยู่บ้านในวันเสาร์ได้ และ บริษัททำการจ่ายค่าจ้างให้พนักงานรายวัน คิดจาก 6 วัน คือ วันจันทร์ถึงเสาร์ ถึงแม้พนักงานจะไม่ได้มาทำงานในวันเสาร์ และในส่วนพนักงานรายเดือนได้รับเงินเดือนตามปกติ

  ต่อมา ในบางโอกาส บริษัทให้พนักงานมาทำงานเพิ่มเติมในวันเสาร์บ้าง ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน

  บริษัท จึงจ่ายค่าจ้างในการทำงานวันเสาร์ เป็นการจ่าย โอที คือพนักงานรายวันและพนักงานรายเดือน จะได้ค่าจ้างในการทำงานวันเสาร์เท่ากับ หนึ่งเท่าครึ่ง

  การที่บริษัท มีข้อตกลงกับลูกจ้าง เรื่อง สภาพการทำงานในลักษณะนี้ ทำได้หรือไม่ครับ

   

  โดยคุณ คนคิดมาก  (58.8.110.201)     25 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 33

  กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กำหนดห้ามไม่ให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยที่สัญญาจ้างนั้นไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     8 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 32

  กรณี หากทำงานในเวลาพัก  จะได้ค่าทำงานในเวลาพักเท่าไรครับ 1.5 เท่า หรือ 1 เท่า

  ตามคำจำกัดความของการทำงานล่วงเวลา หมายความว่า  การทำงาน นอก หรือ เกินเวลาทำงานปกติ หรือ เกินชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันที่นายจ้างตกลงกันตามมาตรา 23 ในวันทำงาน หรือ วันหยุด แล้วแต่กรณี

  มีฎีกา หรือ ไม่ครับ  เพราะถ้าตึความว่า นอกก็คือ ก่อน 8 โมงเช้า เกินเวลาทำงานปกติ ก็คือเกิน 5 โมง นายจ้างก็จ่ายค่าทำงานในเวลาพักให้ 1 เท่า ได้หรือไม่ครับ เพราะถือว่าไม่ใช่การทำงานล่วงเวลา แต่เป็นการทำงานในเวลาทำงานปกติ จึงจ่ายให้เท่ากับค่าแรงในวันทำงานปกติ

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ cheer49  (116.68.151.195)     1 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 31

  บริษัท เข้าทำงาน 8 โมงเลิก 5 โมงเย็นค่ะ

  แต่ถ้าเมื่อใดที่ได้ออกไปทำงานต่างจังหวัดพนักงานจะเข้างานกันไม่ต่ำกว่า 10 โมง แล้วมาเขียนโอทีเพราะงานทำไม่ทัน ถ้าบริษัทไม่จ่ายจะมีความผิดไหม พนักงานเขียนโอนที 17.30 - 19.30 ค่ะ

  และในกรณีในกรุงเทพ พนักงานเลิกงานหน้างาน 4 โมงครึ่ง-5 โมงเย็นอยู่ site งานกลับมาถึงออฟฟิตเวลา 18.30 น. พนักงานมีสิทธิเรียกร้องโอที 1 ชั่วโมงได้ไหม เพราะไม่ได้ทำโอทีแต่เป็นการนั่งรถกลับมาที่ออฟฟิต

   

   

   

  โดยคุณ ดรุวรรณ  (58.9.101.53)     25 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 31

  กรณีที่นายจ้างให้ถูกจ้างทำงานล่วงเวลา นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราตาม ม.61 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 แต่การที่ถูกจ้างใช้เวลาในการนั่งรถกลับยังที่ทำการนายจ้าง ไม่ใช่การทำงานให้แก่นายจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไม่ว่าค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     6 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 30

  กระผมมีข้อสงสัยว่า การทำงานติดต่อกัน24ชั่วโมง คือ กระผมทำงานเวลา20.00-08.00น.จากนั้นก็ทำ08.00-20.00น.ติดต่อกันแแต่มีเวลาพักก่อนทำ OT 20นาที ตามปกติ ผมอยากทราบว่าทำงานติดต่อกัน24ชม.แบบนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คับ

  โดยคุณ นาย สมศักดิ์ อาจสังข์  (202.57.155.34)     28 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 29

  ทำงาน 24 ชั่วโมง ต้องคิดโอทียังไงครับ ทำบ่อยมาก บริษัมจ่าย 1.5x16 ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าครับ

  รบกวนให้ความกระจ่างหน่อยครับ สงสัยมากครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ นิ  (27.55.0.42)     26 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 29

  กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในการทำงานซึ่งเป็นการทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่ละวัน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 61 ดังนั้น หากลูกจ้างทำงานล่วงเวลาค่าจ้างต่อชั่วโมงคูณด้วย 1.5 เท่าและตามจำนวนชั่วโมงที่ทำนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 28

   ผมทำงานอยู่โรงงานหลอมตะกั่วมาประมาณ 1.5ปีผมทำงานวันละ 8 ชั่วโมง 6 วันและยังไม่เคยตรวจร่างสุขภาพประจำปีสักครังเดียว  ผมจะทำอะไรได้บ้างที่จะให้ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง และอีกอย่างครับถ้าได้เปลี่ยนเป็น 7 ชั่วโมงแล้วจะคิดเงินย้อนหลังได้หรือป่าวครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ภัทรพล   (27.55.15.191)     19 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 28

  การลดชั่วโมงเวลาทำงานปกติในแต่ละวันดังกล่าวถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดังนั้น การที่ท่านซึ่งเป็นลูกจ้างประสงค์ที่จะให้นายจ้างลดชั่วโมงเวลาทำงานปกติลงดังกล่าวอันเป็นการเรียกร้องให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ท่านต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้นายจ้างทราบเพื่อทำการเจรจาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดังกล่าวตามที่ พรบ.แรงสัมพันธ์ พ.ศ.2518 กำหนดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     2 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 27

   โชนี่ อมตะนครทำงานโอที เกินกำหน ดี1-2ทุกวันเกินกฎหมายกำหนดการทำงานต่อสัปดาห์ 

  โดยคุณ K  (49.49.137.32)     22 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 26

   ที่ทำงานของดิฉันทำงานจ-ศ. เริ่มงาน 08.00-12.00 

                                          พัก 12.00-13.00

                                         เริ่มงาน  13.00-18.30

  แบบนี้จะมีความผิดไหมคะ เวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่พนักงานยินยอมแล้ว ถ้าไม่ได้จะทำอย่างไรได้บ้างคะ ตามปกติ ที่ทำงานทำงานจ.-ส. 08.00-17.00 พัก 1 ชม. แต่จะเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบด้านบนเร็วนี้ค่ะ

  โดยคุณ เชาวริน  (110.168.106.164)     12 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 25

   ที่ทำงานของดิฉันทำงานจ-ศ. เริ่มงาน 08.00-12.00 

                                          พัก 12.00-13.00

                                         เริ่มงาน  13.00-18.30

                                         แบบนี้จะมีความผิดไหมคะ แต่เวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่พนั

  โดยคุณ เชาวริน  (110.168.106.164)     12 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 24

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ  คือ

  บริษัทที่เคยทำงานยุ มีการใช้แรงงานพนักงานเกินวันละ 9 ชม. 

  โดยเริ่มงาน 9.00 น. - 19.30 น. (วันที่เลิกเร็ว) หรือ 9.00 น.- 21.30 น.

  แต่ไม่ไม่ค่าล่วงเวลาให้พนักงาน  วันหยุดนขัดฤกษ์ก็ให้มาทำงานแต่ไม่มีเงินพิเศษให้

  นายจ้างได้บอกให้พนักงานเซ็นต์สัญญาจ้าง  ในสัญญาระบุว่าเงินเดือนที่พนักงานได้รับนับเป็นเงินเดือนที่ได้รวมค่าโอทีไว้แล้ว  ถ้าพนักงานไม่เซ็นต์ก็จะไม่บรรจุให้เป็นพนักงานประจำ  พนักงานในบริษัทก็เลยต้องเซนต์ยินยอมทุกคน  เคยมีพนักงานทำเรื่องฟ้องไปยังสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลาแต่ก็ไม่มีการมาตรวจสอบใดๆ

  เลยอยากจะถามว่าพนักงานสามารถฟ้องเอาผิดบริษัทได้หรือเปล่าคะ

  โดยคุณ S  (49.49.173.65)     27 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 24

  การทำสัญญาจ้างแรงงานที่มีข้อตกลงในลักษณะดังกล่าวเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป็นโมฆะ ลูกจ้างฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อมีคำสั่งบังคับให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     2 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 23

   โรงแรมตักสิลามหาสารคามทำงาน 10-11 ชั่วโมงโดยไม่ได้โอที

  โดยคุณ นิรนาม  (180.183.69.20)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 22

   ดิฉันทำงานที่บริษัทที่มีการขยายสาขาดิัฉันทำงานบริการลูกค้า(ขายของ)ที่นี่ 12 ชม. 07.00-19.00 เข้าสายกว่า7 โมงโดนหักเงิน มีวันหยุด 1 วันต่อสัปดา ทำงานเกิน 8 ชม.ไม่คิดโอทีให้  วันหยุดตามกฎหมายห้ามน้อยกว่า 13 วันต่อปีก็ไม่มี  ก่อนทำงานได้คุยกับนายจ้างก็รู้อยู่ว่าทำงาน 12 ชม. แต่ก็ไม่เป็นรัยเพราะอยากได้งาน แต่พอเข้ามาทำโดนนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ กดดันเรื่องที่ต้องทำยอด  ถ้าทำยอดไม่ถึงก็จะโดนหักเงินเดือน  เยอะพอสมควร เดือนหนึ่ง หัก 2 ครั้ง เพราะเงินออกเป็นวิค ถ้าเป้าถึงก็ได้เงินเหมือนกันแต่น้อยกว่าที่โดนหัก และโกาสถึงเป้ายากมากนายจ้างตั้งเป้าไว้สูงมากๆๆ  ดิฉันเลยอยากจะถามว่าจะฟ้องร้องค่าล่วงเวลาและส่วนของวันหยุด 13 วันต่อปีได้โดยวิธีไหนได้บ้างค่ะ  ขอแนวทางเพื่อเรียกร้องความเอาเปรียบของนายจ้างที่เห็นแก่ตัวได้บ้างค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ   (58.11.84.68)     9 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 22

  ลูกจ้างสามารถฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานหรือร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่นายจ้างต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     17 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 21

   เเเเเเเเเ

  โดยคุณ   (58.11.84.68)     9 ส.ค. 2555

 •  1  2  3  4   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด