X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

 • ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

          ผมทำงานอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันจดทะเบียนเป็นบริษัท ผมกับเพื่อนพนักงานอีกประมาณ 70 คน ถูกบริษัทให้ทำงานวันละ 9 ชั่วโมง โดยบริษัทอ้างว่าให้พัก 1 ชั่วโมง (แต่ความเป็นจริงไม่ได้พัก ให้แค่เวลาทานข้าวกลางวันเท่านั้น)
  ตัวอย่าง
           -  เข้าทำงาน 08.00 น. เลิกงาน 17.00 น.
           -  เข้าทำงาน 09.00 น. เลิกงาน 18.00 น.
           -  เข้าทำงาน 12.00 น. เลิกงาน 21.00 น.
           -  เข้าทำงาน 16.00 น. เลิกงาน 01.00 น.
            ถ้าบริษัททำแบบนี้ นายจ้างมีความผิด ตาม พรบ.ค้มครองแรงงานหรือไม่ แล้วผมต้องร้องเรียนกับใครได้บ้างครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว  ได้กำหนดให้นายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ  โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  แต่วันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง  และในวันที่มีการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน  นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้  แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  มาตรา 23,27
            เพราะฉะนั้น  หากบริษัทให้ท่านกับพนักงานทำงานวันละ 9 ชั่วโมง  โดยบริษัทอ้างว่าให้พัก 1 ชั่วโมง  ท่านกับเพื่อนร่วมงานจึงมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานดังกล่าว  ที่จะมีเวลาพักได้ในวันทำงานไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  เป็นเวลาพักของลูกจ้าง  และหากท่านหรือพนักงานไม่ได้พักครบตามกำหนดเวลา  ท่านกับพนักงานอื่น  ย่อมมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาจากนายจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 61  ดังนั้น  ท่านจึงมีสิทธิร้องเรียนหรือฟ้องเรียกค่าล่วงเวลากับบริษัทต่อศาลแรงงานได้ตามกฎหมาย
            หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการให้ทนายความช่วยดำเนินคดีแทนท่าน  แนะนำให้เข้ามาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์  หรือโทร.02-9485700  โดยรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาที่ท่านพอจะรวบรวมได้เข้ามาปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินคดีต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 23
    ให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงต้องมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง
  ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ในชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
  ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

  มาตรา 27  ในวันที่มีการทำงาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการทำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง
  ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาพักระหว่างการทำงานตามวรรคหนึ่งเป็นอย่างอื่น ถ้าข้อตกลงนั้นเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง ให้ข้อตกลงนั้นใช้บังคับได้
  เวลาพักระหว่างการทำงานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาทำงาน เว้นแต่เวลาพักที่รวมกันแล้วในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ให้นับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเป็นเวลาทำงานปกติ
  ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มทำงานล่วงเวลา
  ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างทำงานที่มีลักษณะ หรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน

  มาตรา 61  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5   

 • ความคิดเห็นที่ 60

   ดิฉันถูกสั่งให้มาทำงานวัน้เสาร์ซึ่งเป็นวันหยุด และทำงานตั้งแต่เช้าวันเสาร์ถึงเช้าวันอาทิตย์เลยไม่ได้หลับได้นอนเลย ปรากฎว่าพอถามเรื่องการให้ OT หัวหน้าสาขาบริษัทที่ดิฉันอยู่บอกไม่ให้OT  ดิฉันรู้สึกว่าเหนื่อยและเพลียมาก ซึ่งหน้าที่งานตรงนั้นที่ไปทำก็ไม่ใช่งานแผนกหน้าที่ฉันเลย แต่ต้องไปทำเพราะถูกสั่งให้ไปทำ  ดิฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง เพราะรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบมาก 

  ในกฎหมายแรงงานระบุว่าต้องทำงานไม่ 48 ชม.ต่อสัปดาห์ แต่ที่ทำนี่ จ-พฤ ต้องมาทำ8.00-19.00 ศุกร์8.00-17.00 เพื่อที่จะได้หยุดเสาอาทิตย์ แต่ไม่เลย ต้องมีงานมาให้ทำเกินเวลาตลอด ซึ่ง เสาร์ อาทิตย์ก็สั่งให้มาทำงานบ้างบอกงานเร่ง   ทำยันเช้าไม่ได้นอน แต่พอถามถึง OT บอกไม่ให้                                  ---มนุษย์เงินเดือนขี้ข้า

   

  โดยคุณ ไร้นาม  (103.10.230.89)     26 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 59

  พอดีเพิ่งเข้าทำงานที่ รพ.เปิดแห่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเปิดอย่างทางการ แต่ให้พนักงานเข้าทำงานปฎิบัติ และได้กำหนดให้เข้างาน 8 โมงเช้า เลิก 6 โมงเย็น แล้วต้องมาทำเสาร์เว้นเสาร์ โดยวันเสาร์ก็เข้างาน 8 โมงเช้า เลิก 6 โมงเย็นด้วย หากวันไหนเข้าเวรดึกก็ต้องอยู่ตั้งแต่ 20.00 ถึง 8 โมงเช้า ... ขณะเดียวกันในเดือนนี้มีวันหยุดนักขัตกฤกษ์ คือวันที่ 6 เม.ย. และวันหยุดช่วงสงกรานต์ แต่ รพ.ให้มาทำงาน ... คุณทนายคิดว่าโหดไปมั้ยคะ แล้วแบบนี้ขัดกับ กม.แรงงานหรือไม่

  โดยคุณ ชีวิตลูกจ้าง  (171.96.171.116)     2 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 59

  1. ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 23 ลูกจ้างทำงานวันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชม. ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 145 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  2. ส่วนจะโหดหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณ ไม่ขอแสดงความคิดเห็น
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     3 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 58

   เมียผมทำงาน 8โมงเลิกงานห้าโมงเย็น เข้าทำโอที17.30เลิกงาน5ทุ่ม กฏหมายมีระบุไหมครับว่าวันหนึ่งต้องทำงานเต็มที่กี่ชั่วโมงรวมโอที

  โดยคุณ   (171.96.181.109)     24 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 58

  สำหรับเวลาทำงานปกติ กฎหมายกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างวันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง และสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ส่วนการทำงานล่วงเวลา เมื่อรวมแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 3-6 ชั่วโมง ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     6 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 57

   ตาม มาตรา 23 ......ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมง.....

   

  ในกรณีที่นายจ้างอ้างว่า "เป็นการตกลงระหว่างพนักงานจาก "ปกติต้องทำงานเสาร์เว้นเสาร์" เป็น "ไม่ต้องทำงานวันเสาร์ โดยถือว่าให้เอาเวลาของวันเสาร์มาบวกแต่ละวัน เป็นทำงานวันละ 9 ชม."
  อย่างนี้ถือว่าถูกกฎหมายรึเปล่าครับ?
   
   
   

  โดยคุณ ทัศน์  (58.137.210.100)     4 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 57

  กรณีตามปัญหาดังกล่าวหากการทำงานไม่เกินวันละ 9 ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 48 ชั่วโมง จึงชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 23 วรรคแรกแล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     11 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 56

  รบกวนสอบถาม ผมทำงานตั่งแต่ 10.โมงเช้าของวันที่31 ไปจนถึง 6โมงเช้าของวันที่1

  เงินเดือนผม 15,000 ได้พักเบรคเป็นช่วงๆ

  ผมต้องได้ค่าแรงเท่าไหร่

   

   

   

   

  โดยคุณ เอกชัย  (180.180.6.106)     1 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 55

   ทำงานบริษัทแห่งนึงในอุดรธานีเข้างาน8:30เลิกไม่เป็นเวลาบางวันเลิก19:30,บางวันถึง22:00ลงแต่เวลาเข้าเวลาออกไม่ลงค่าแรงวันละ300/วันไม่มีOTไห้..อยากทราบว่านายจ้างมีความผิดมั้ยที่ไม่มีOTไห้พนักงาน และยังไม่มีปะกันสังคมให้และปะกันอุบัติเหตุเลย(ลักษณะงานต้องขี่รถยนต์ไปเปิดตู้เติมเงินส่งยอดเข้าบริษัท)บริษัทผิดมั้ย

  โดยคุณ ชมภู  (171.4.109.24)     5 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 54

   เป็นพนักงานระดับ ผจก.   แต่ต้องเข้าเวรตอนกลางคืนจนถึงเช้า

  บริษัทให้พักเวรวันถัดไป 1วันโดยไม่ตัดค่าแรง     ส่วนคืนที่อยู่เวรจะจ่ายเงินค่าเวรให้ 300บาท

  แบบนี้เข้าข่ายให้ทำงานเกินเวลาหรือไม่ครับ    ข้อสัญญาการทำงานและระเบียบบริษัทไม่มีกำหนด

  เป็นเพียงคำขอร้องของนายจ้างครับ

  โดยคุณ สมศักดิ์  (27.55.40.240)     27 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 53

  ทำงานรายวันต้องทำกี่ชั่วโมงครับ

  โดยคุณ อานนท์   (125.25.38.234)     25 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 52

  แฟนทำงานโรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพฯ เข้างาน 08.00 เลิกงาน 17.30 ตัดพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงก้อใช้เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง 30 นาที  ได้ค่าแรง 300 บาท ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ หลัง 17.30 น.แล้วพัก 30 นาที เริ่ม ทำ OT 18.00-20.00 น. ได้ OT ชั่วโมงละ 50 บาท ทำไมไม่ได้ 1.5 เท่าของค่าแรง วันอาทิตย์ทำงานก็ได้ ค่าแรง 300 บาท ทำไม ไม่ 2 เท่าของค่าแรง คิดว่าเอาเปรียบลูกจ้างนะค่ะอยากทราบจะต้องทำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบริษัทแห่งนี้โดยไม่ให้รู้ว่าใครเป็นคนแจ้ง ต่างด้าวกับคนไทยก็ได้ค่าจ่ายเท่ากัน

  โดยคุณ mo  (125.24.136.223)     14 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 52

  กรณีนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินค่าล่วงเวลาให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 หากลูกจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งแก่นายจ้างต่อไปตามความมาตรา 123, 123 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     11 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 51

   ดิฉันทำงานที่ โรงสีศุภรักษ์อินเตอร์ไรซ์ อุตรดิตถ์

  ทำงานตั้งแต่ 08.30-20.00 น. หรืออาจเกินกว้านี้ ซึ่งได้ ค่าล่วงเวลา 100 บาท  จากค่าจ้างปกติ 200 บาท ซึ่งพักกล่างวันไม่เคยได้พักตามปกติ หรือตามที่กฏหมายกำหนดให้พัก เป็นเวลา 1 ชม. ซึ่งก็ไม่เห็นนายจ้างมีกฏของเวลาพัก หรือเวลาเลิกงานแต่อย่างใด เป็นแบบนี้ดิฉันต้องทำอย่างไรดีค่ะ

   

  (ณ เวลา 20.06 )

  *ดิฉันยังนั่งทำงานอยู่เลย ออลืมบอกค่ะ ว่าดิฉัน ทำงานเป็นพนักงานชั่งข้าว หรือออกบิลค่าข้าว ค่ะ *

   

   

  โดยคุณ พรรณษา  (180.183.59.119)     13 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 50

   ดิฉันทำงานที่ โรงสีศุภรักษ์อินเตอร์ไรซ์ อุตรดิตถ์

  ทำงานตั้งแต่ 08.30-20.00 น. หรืออาจเกินกว้านี้ ซึ่งได้ ค่าล่วงเวลา 100 บาท  จากค่าจ้างปกติ 200 บาท ซึ่งพักกล่างวันไม่เคยได้พักตามปกติ หรือตามที่กฏหมายกำหนดให้พัก เป็นเวลา 1 ชม. ซึ่งก็ไม่เห็นนายจ้างมีกฏของเวลาพัก หรือเวลาเลิกงานแต่อย่างใด เป็นแบบนี้ดิฉันต้องทำอย่างไรดีค่ะ

   

  โดยคุณ พรรณษา  (180.183.59.119)     13 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 49

   รบกวนสอบถามหน่อยน่ะค่ะ พอดีแฟนทำงาน เป็น PC อยู่บริษัท นึง ทำงาน ตามเวลาห้าง 10.00-22.00น. ทุกวัน หยุดงานอาทิตย์ละ 2 วัน แต่บริษัท ไม่จ่ายค่าโอที จ่ายแค่แรงงานขั้นต่ำ วันล่ะ300 อบากทราบว่า ต้องทำอย่างไร บ้างค่ะ

  โดยคุณ   (103.5.27.93)     23 ก.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 49

  สามีของท่านซึ่งเป็นลูกจ้างอาจยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ตนทำงานอยู่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งแก่นายจ้างในการจ่ายค่าล่วงเวลาพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     5 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 48

  แม่หนูทำงานร้านอาหาร เข้า 10:00 ้ เลิก 23:00 แล้วบางทีก้เกือบตี 1 แต่ไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ำ 300 ทำงานหนักมากและ อาทิตย์นึงได้หยุดเพียงวันเดียว อย่างนี้สามารถทำไรได้บ้างค่ะ คือ ว่าที่มา ไม่อยากให้แม่ทำ แต่แม่เขาก็ไม่ยอมลาออก รบกวนช่วยบอกทีต้องทำอย่างไรค่ะ 

  โดยคุณ กนกอร  (124.122.150.64)     16 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 47

   ผมทำงานร้านอาหารที่เชียงใหม่แห่งหนึ่ง เข้างาน 9.30 น. เลิก 20.00 น. ทางร้านมีความผิดไหมแล้วจะทำยังไงดีครับ บอกผมที ขอบคุณครับ

  โดยคุณ   (27.145.35.251)     7 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 47

  กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานวันหนึ่งเกินกว่า 8 ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วเกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จึงไม่ชอบด้วยพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ท่านอาจร้องเรียนการกระทำของนายจ้างดังกล่าวไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     6 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 46

  พนักงานที่เข้างานเวลา 17.00 น. ออกอีกที 09.00 น. โดยวันที่ทำเป็นการปฏิบัติงานนอกบริษัท อยากทราบว่าคิดค่าแรงยังไง

  โดยคุณ นิตยา  (58.9.225.18)     17 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 46

  การจ่ายค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำงานกรณีดังกล่างให้จ่ายตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกตินั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     10 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 45

  ที่ทำงานทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน สลับวันหยุดได้ เลยขอสลับวันหยุดแต่มาตรงกับวันหยุดนักขตฤกษ์ถามว่าเราจะได้เงินเพิ่มจากวันหยุดนี่หรือไม่ครับ

  โดยคุณ man and man  (183.89.68.222)     30 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 45

  เมื่อวันหยุดประจำสัปดาห์ในคราวที่เลื่อนไปหยุดตรงกับวันหยุดประเพณีนั้น จึงเท่ากับลูกจ้างยังไม่ได้หยุดในวันหยุดประจำสัปดาห์ นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 66

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     17 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 44

  อยากทราบว่า ผมทำงานกับบริษัทแห่งนึง อยู่ต่างจังหวัด ทำงาน 8.30 -2.00น. คิดเป็นเวลาแล้ว 11.30ชม. อยากทราบว่าบริษัทมีความผิดใหมครับ เพราะว่า ไม่ได้ล่วงเวลาแต่อย่างแรก มีแต่หักเงิน อยากทราบว่าต้องแจ้งกับใครยังไงช่วยแนะนำหน่อยได้มั้ยครับ ... ขอบคุฝรครับ 

  โดยคุณ JUSTIN  (223.207.251.171)     4 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 44

  กำหนดเวลาทำงานปกติในวันทำงานดังกล่าว นายจ้างกระทำโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ลูกจ้างสามารถร้องเรียนนายจ้างไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     15 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 43

    อยากแจ้งว่า บริษัทสยามคาร์โก้ โลติสติกส์ ตั้งอยู่เลขที่ 67/85 ซ.40/2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เป็นการระบบของการขนส่งของออกนอกประเทศ ซึ่งได้รับงานมาจากอีก บริษัทหนึ่งที่เอามาให้ทำใบขนส่งออก โดยมีการกำหนดการเข้างาน 3  กะ คือ 9.00-17.30 ,10.00-18.30,11.00-19.30 ได้มีการทำงานเกินเวลาที่กำหนด เลิกงานเกือบตี 1-2 ทุกวัน พอถึงเวลากลับบ้านก็จะหาเรื่องบอกว่าถึงเวลาก็กลับ ทั้งๆที่คนทำงานอยากมีเวลาเป็นส่วนตัวบ้าง ทำงานแค่แปดเดือน สิ้นปีนี้แทนที่ให้โบนัสซักครึ่งหนึ่งของเงินเดือนก็ยังดี นี้ต้องรอให้ถึงปีถึงจะให้ จนทำให้พนักงานทุกคนอยากจะลาออกเกือบหมด จึงอยากให้ทางกรมแรงงานช่วยดำเนินการอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ จะขอบพระคุณอย่างยิ่งจากพนักงานทุกคน

  โดยคุณ พนักงาน  (49.230.143.116)     30 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 42

  ผมทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ซึ่งเป็นบริษัทยักใหญ่พอสมควร เขาให้ผมทำงานเกิน 8 ชั่วโมง ซึ่งเข้างาน 7.00 - 16.00 นี้คือเวลาทำงาน แต่เขาให้ผมเลิก 17.00 บางวันถึง 3 ทุ่ม แต่บริษัทไม่จ่ายค่าโอทีผมเลย พอผมพูดไปเขาก็แย้งผมว่าทำงานเพื่อส่วนรวมจะเป็นไรไป แต่บริษัทไม่เคยให้อะไรผมเลย ถ้าเป็นแบบนี้บริษัทมีความผิดหรือป่าว และผมต้องไปร้องเรียนได้ที่ไหน และผมมีสิทธิฟ้องร้องบริษัทหรือป่าว

  ช่วยผมหน่อยนะครับ

  โดยคุณ chaiwat  (111.84.178.241)     2 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 42

  กรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิที่ลูกจ้างได้รับเงินอย่างใดอย่างหนึ่งตาม พรบ.คุ้มครองงาน 2541 และลูกจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งแก่นายจ้างต่อไปตามมาตรา 123, 124 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     11 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 41

  ผมทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ซึ่งเป็นบริษัทยักใหญ่พอสมควร เขาให้ผมทำงานเกิน 8 ชั่วโมง ซึ่งเข้างาน 7.00 - 16.00 นี้คือเวลาทำงาน แต่เขาให้ผมเลิก 17.00 บางวันถึง 3 ทุ่ม แต่บริษัทไม่จ่ายค่าโอทีผมเลย พอผมพูดไปเขาก็แย้งผมว่าทำงานเพื่อส่วนรวมจะเป็นไรไป แต่บริษัทไม่เคยให้อะไรผมเลย ถ้าเป็นแบบนี้บริษัทมีความผิดหรือป่าว และผมต้องไปร้องเรียนได้ที่ไหน และผมมีสิทธิฟ้องร้องบริษัทหรือป่าว

  โดยคุณ   (111.84.178.241)     2 พ.ย. 2556

 •  1  2  3  4  5   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด