X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

 • บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

            อยากถามว่าผมเคยถูกจำคุก 3 ปี  มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  ตอนนี้ผมออกจากคุกแล้วมา  2  ปี แล้วมาถูกจับอีกในข้อหามีบาบ้าไว้ในครอบครอง 4 เม็ด ประกันตัวออกมาหนึ่งหมื่นบาท ผมยอมรับต่อศาล  ผมจะถูกจำคุกหรือปรับครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ได้กำหนดให้ยาบ้าจัดเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  ประเภท 1 เช่นเดียวกับเฮโรอีน ( Heroin ) ตามมาตรา 7(1) แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  และมาตรา 67  ได้บัญญัติถึงความผิดและกำหนดโทษเอาไว้ว่า  " ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต  และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์  หรือมีหน่วยการใช้  หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตาม มาตรา 15 วรรค 3  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
            เพราะฉะนั้น  หากท่านถูกฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวต่อศาลแล้ว  ท่านจะให้การเบิกความรับสารภาพต่อชั้นศาล  กรณีย่อมเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  เข้าเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษท่านไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ท่านตามความผิดนั้นก็ได้  เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรตาม ป.อ. มาตรา 78
            อนึ่ง  การที่ศาลจะลงโทษจำคุก  หรือปรับแก่ท่านนั้น  ย่อมเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษที่จะลงแก่ท่านเอง  โดยพิจารณาประกอบกับกรณีที่ท่านเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522  ซึ่งท่านได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ  เพราะฉะนั้น  หากศาลจะพิพากษาลงครั้งหลังถึงจำคุก  ตามกฎหมายได้กำหนดให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ท่านอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังฐานเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำโดยไม่เข็ดหลาบ  ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฯ ดังกล่าว  ( ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา  2413/2547 )

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
  มาตรา 7 
  ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
  (1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
  การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป
  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป
  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

  มาตรา 67  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  มาตรา 97  ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง

  ประมวลกฎหมายอาญา
  มาตรา 78
  เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้
  เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 4  5  6  7  8   

 • ความคิดเห็นที่ 60

   ขอให้กรรม ตามสนอง พวกค้าขายยาเสพติด ขอให้ล่มจม ขอให้ไม่ตายดี

  โดยคุณ เฮ้อ  (180.183.71.63)     26 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 59

   น้องชายอายุ21ปีถูกจับข้อหามียาบ้าไว้ครอบครองและจำหน่ายทั้งหมด2เม็ดไม่เคยมีคดีอาญามาก่อน น้องจะต้องถูกจำคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ มาย  (118.175.183.81)     19 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 59

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างสูง 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     22 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 58

   ผมโดนจับข้อหา มียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย  85 เม็ด แต่ตอนส่งฟ้องศาลได้เพิ่มข้อหาให้เป็น มียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และ ได้จำหน่าย ผมไม่เข้าใจคับช่วยอธิบาลหน่อยคับ และ ถ้าผมรับสารภาพจะต้องรับโทษ ประมาณกี่ปีคับ 

  โดยคุณ bow  (171.5.12.23)     10 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 58

  การที่จำเลยมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน 15 เม็ด (หน่วยการใช้) ขึ้นไป ต้องด้วยบทสันนิษฐานเด็ดขาดแห่งกฎหมายว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและหากมีพฤติการณ์ให้เห็นว่า จำเลยจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษดังกล่าวแล้วด้วย พนักงานอัยการโจทก์ก็ชอบที่จะแจ้งข้อกล่าวหาและจำหน่ายเพิ่มภายหลังได้หากมีการสอบสวนความผิดนั้นแล้วและคดีนี้หากศาลเห็นว่า จำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้อง ก็อาจลงโทษกระทงละไม่เกิน 4 ปี ก็ได้ก่อนมีการเพิ่มหรือลดโทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     19 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 57

  น้องโดนครอบครองครึ่งเม็ด แต่ไม่มีเจตนาเสพ แต่ตอนตำรวจไปตรวจอยู่ในกระเป๋าสตางค์ได้อย่างไรไม่ทราบ แต่ด้วยความกลัวในกระเป๋ามีเงินอยู่ 3000 บาทตำรวจเอาไปหมดเลย บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนแรก น้องคิดว่าเขาจะเอาไปแล้วจะปล่อย แต่กลับโดนขึ้นศาล ไปประกันตัวแล้วรายงานตัวตลอดจนจะขึ้นศาลแต่น้องทำงานไม่อยากให้ยืดเยื้อ ก็เลยอยากสอบถามว่าเวลาให้การตอนศาลไต่สวนจะบอกความจริงไป หรือรับสารภาพเพื่อจบคดีแต่กลัวว่าจะรับสารภาพจะติดคุกหรือเปล่าเพราะไม่อยากเสียงาน แต่ถ้าสารสั่งปรับเงินประกันไปเพื่อจบคดีก็ยอมเสียควรจะทำอย่างไรดีคะช่วยตอบด้วยให้ด้วยคะเพราะว่าใกล้ถึงวันขึ้นศาลแล้วขอบคุณคะ เพราะไม่รู้จะปรึกษาใครดี

  โดยคุณ คุณอึ้ม  (124.121.88.227)     28 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 56

   อยากสอบถามว่าเพื่อนของพี่ชายให้การซัดทอดว่ารับยามาจากพี่ชายซืึ่งเปนเครือข่ายหนึ่งในเรือนจำ จำนวน 2500 เม็ด และตำรวจตรวจสอบในโทรศัพท์พบรุปถ่ายอาวุธปืนในเมมโมรี่ (ซึ่งในความจริงแล้วอาวุธปืนที่ตำรวจกล่าวหาทั้งหมดไม่ใช่ของพี่ชายเลยสักกระบอก และยาบ้าพี่ชายรุเหนแต่ไม่ได้เปนคนรับมาจากเครือข่ายที่ตำรวจกล่าวหา) ซึ่งตำรวจเขียนไว้ว่ามีอาวุธสงครามร้ายแรงที่ทันสมัยพร้อมต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและศัตรู  แบบนี้เรามีทางแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ เพราะสำนวนเกินจิงเกินไปค่ะ และไปค้นบ้านไม่พบหลักฐานใดๆๆเลย สามรถเอาผิดพี่ชายของฉันในข้อหาอ่ะไรบ้างคะ ขอวิธีแก้ไขสำนวนที่ตำรวจได้ลงด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ sebp  (180.180.96.67)     18 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 56

  เมื่อพี่ชายของท่านไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา ก็ชอบที่จะต้องแต่งทนายความเข้าแก้ต่างต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป แต่ควรรีบปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีนั้นก่อน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 55

  แฟนหนูโดนจับไปตั้งแต่1/12/12แล้วคะเมื่อไรจะได้ขึ้นศาสคะเพราะตั้งแต่โดนจับไปยังไม่ได้ขึ้นศาสเลยคะแล้วโดนยาไป18เม็ดจะถูกจำคุกกี่ปีคะเป็นการทำผิดคั้งแรกและยังเป็นทหารเกณท์อยู่ด้วยคะ

  โดยคุณ 555555  (124.121.199.35)     7 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 55

  คดียังไม่ได้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเพราะพนักงานอัยการไม่ได้ยื่นฟ้องและศาลสั่งประทับรับฟ้อง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     15 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 54

   ช่วยตอบหน่อยครับ7.00จะไปแล้ว

  โดยคุณ ฐิติวัฒน์ นวลจัทนร์ (สมาชิก)  (27.55.155.175)     26 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 53

  ต่อจากควาเห็น52 อายุ15ปีเต็มครับไม่เคยโดนจัยมาก่อน

  ไปศุนย์แล้วเขาจะตรวจปัสวะรึป่าวครับ ถ้าตรวจแล้วเจอจะมีโทษหรือไม่มีโทษอะไรรึปาวครับ
  ถ้าไปครั่งนี้ไม่โดนอะไรหรือว่าโดนก็เถอะ ผมจะไม่ยุ้งกับยาเสพติดอีกแล้ว จะพยายามและั่ตั่งใจสุดๆเลย
  ฟังไว้น่ะครับ คนที่พึ่งเคยลองหรือลองนานแล้ว เลิกเถอะครับเชื่อผม ผมอายุแค่15ปีเองน่ะครับ ต้องเสียการเรียน เสียอนาคต จากเคยมีเงินเก็บก็ไม่มี จากครอบครัวอบอุ่นต้องการเป็นครอบครัวแตกแยก

  พ่อเเม่เสียใจมากๆเลยน่ะครับ คิดดูดีๆนะครับว่า เสพแล้วมันได้อ่ะ เสียสุขภาพกายสุขภาพ เสียอะไรหลายๆอย่าง

  เอาเงินที่ซื้อมันมาเสพ มาซื้อข้าวกิน ซื้อรองท้ากางเกง เสื้อผ้าไส่ดีกว่สนะครับ เลิกได้เลิกเถอะครับ ผมจะพายายามเลิกให้ได้ ให้กำลังใจผมด้วยน่ะครับ คุณน้าทนายใจดี    26/12/55 04.30

  โดยคุณ ฐิติวัฒน์  (27.55.155.175)     26 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 52

   ผมโดนครั่งแรกวันที่24พฤษจิกายน55 คดีมียาบ้าไปคลอบคลองโดนไม่ได้รับอนุญาติ1เม็ด
  ศาลให้ไปศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด (ไม่แน่ใจ) อยากทราบทางศูนย์เขาจะตรวจปัสวะรึป่าวครับ ถ้าตรวจแล้วเจอจะโดนอะไรรึป่าวครับ ผมอยากเลิกมากเลยแต่ใจไม่แข็งพอมาเจอกันสังคมแบบนี้ผมไม่อยากกเป็นทาสของยาบ้าแล้ว ยอมติดเกมส์ดีกว่าติดยา ผมอยากเลิกมากๆเลยครับ

  โดยคุณ ฐิติวัฒน์  (27.55.155.175)     26 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 51

  ดิฉันมียาไอซ์ไว้ครอบครองจำนวน 0.40

  ตอนนี้อยู่ช่วงรอศาลตัดสิน โดนเป็นครั้งแรก

  จะต้องเสียค่าปรับหรือป่าวคะ

  โดยคุณ ....  (58.9.4.221)     21 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 51

  หากศาลเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้อง ศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และปรับอย่างต่ำ 4 แสนบาท ถ้ารับสารภาพศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     25 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 50

  ตอนนี้แฟนอายุ18ปี 3เดือน แฟนโดนคดีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน 2100 เม็ด ซึ่งแฟนได้รับฟังข้อกล่าวหาทั้งหมดและยอมรับว่าเป็นของตนเองจริงๆโดยไม่มีการปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้น แต่ตอนนี้แฟนถูกฝากขังอยู่ที่เรือนจำ 84 วัน เมื่อครบกำหนดแล้วศาลจึงจะตัดสิน อยากทราบว่าศาลจะตัดสินออกมาแล้วประมาณกี่ปีึคะ ถ้าสู้คดีจะได้ไหม หรือถ้าจะติดแค่เงินประกันจะได้ไหมคะ รบกวนบอกทีค่ะ

  โดยคุณ KKBB  (115.67.133.15)     20 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 50

  หากพนักงานอัยการยื่นฟ้องแฟนของท่านเป็นจำเลยในข้อหาดังกล่าวต่อศาล หากแฟนของท่านประสงค์จะต่อสู้คดี ท่านก็ต้องนำสำเนาบันทึกการจับกุมเข้ามาปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     25 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 50

   ต่อจากความเห็นที่ 50 (( อยากทราบว่าถ้าถึงวันครบกำหนดที่ศาลตัดสิน แฟนจะติดประมาณกี่ปีคะ

  โดยคุณ KKBB  (115.67.229.219)     2 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 49

  อยากทราบว่าแฟนโดนจับเมื่อวันที่1/12/12โดนไป18เม็ดจะทุกจำคุกกี่ปีคะเป็นการทำผิดครั้งแรกแล้วเป็นทหารเกณด้วยคะ

   

  โดยคุณ 55  (115.87.62.241)     15 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 48

   หลายเดือนที่แล้วเืพื่อนถูกจับคดีครอบครองยาเสพติดประเภทหนึงห้าเม็ดและเสพ ศาลตัดสินส่งไปวิวัตที่คายทหารสี่เดือน และออกมาให้รายงานตัวสี่ครั้งแต่ไม่ได้ไปรายงานตัวตามที่ศาลสั่งแบบนี้จะมีผลอย่างไรบ้างค่ะและจะโดนออกหมายจับและถ้าโดนจับจะต้องโทษอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ kung  (115.67.230.111)     13 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 47

   น้องชายโดนจับยาไอซ์ 22 กรัมศาลแจ้งข้อหาครอบครองมีไว้เพื่อจำหน่าย ตอนนี้ให้การปฏิเสษ อ้างว่าไม่ทราบว่าถุงที่ใส่ยาใส่ยาเสพติดมานั้นเปนยาเสพติดเนื่ิองจากใส่ถุงและมีการห่อมิดชิด ตอนนี้คดีมีการสืบพยานเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอฟังคำพิพากษา. อยากจะถามว่ามีวิธีแนะนำอย่างไรบ้าง ก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษา สามารถยื่นคำขอแถลงยอมรับได้หรือป่าว เพื่อที่จะได้รับโทดน้อยลง และถ้าไม่มีคำแถลงดังกล่าว จะโดนลงโทดอย่างไรบ้าง แถลงแล้วรับโทดอย่างไรบ้าง

  ขอบคุนล่วงหน้าสำหรับคำตอบ

  โดยคุณ บอย  (110.49.224.136)     10 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 47

  ตราบใดที่ศาลชั้นต้นยังไม่ได้อ่านคำพิพากษา คดีจึงยังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล จำเลยก็ชอบที่จะยื่นคำร้องขอถอนคำให้การปฏิเสธเดิมและขอให้การใหม่เป็นการรับสารภาพความผิดตามฟ้อง จึงเข้าเป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายเพราะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล หากศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่น้องชายนั้นก็ได้ ตาม ป.อ.มาตรา 78 แต่หากไม่มีการยื่นคำร้องหรือคำแถลงลักษณะทำนองดังกล่าวต่อศาลแต่อย่างใดเลย ศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษตามความผิดได้โดยไม่มีเหตุบรรเทาโทษให้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     17 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 46

  น้องชายดิฉันโดนจับยาบ้า 28 เม็ด  เด็กอายุ 17 ปี  ไม่คยทำความผิด  ศาลให้เข้าสถานพินิจ 2 เดือน เมื่อครบ 2 เดือน แล้วศาลเยาวชนจึงจะตัดสินค่ะ...ไม่ทราบว่าศาลท่านจะตัดสินประมาณไหนแล้วน้องหนูต้องเข้าสถานพินิจอีกไหมค่ะหลังจากที่ศาลตัดสินแล้ว....เพราะตอนที่ศาลบอกให้ไปสถานพินิจนั้นเขาบอกว่าเมื่อเด็กออกมาแล้วจะให้กลับไปอยู่บ้านแล้วศาลจะให้รอลงอาญา...ไม่ทราบว่าจะจริงไหมค่ะ

  โดยคุณ ริน  (203.114.103.93)     22 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 46

  เมื่อศาลมีคำสั่งให้ส่งตัวเด็กไปยังสถานพินิจแล้วเพื่อการฝึกและอบรมดูแลครบตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดแล้ว เด็กก็จะได้รับการปล่อยตัวนับถัดจากวันที่ครบกำหนดนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     28 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 45

  ครอบครองยาบ้า 9 เม็ด และ ยาไอซ์ อีก 0.08 กรัม เพื่อจำหน่าย
  จะโดนโทษประมาณกี่ปีค่ะ
  เคยขอบันทึกจับกุมมาอ่าน จริงๆพิมไว้ว่า จำหน่ายเพื่อจำหน่าย แต่จำหน่ายตัวหลัง มีการขีดฆ่าทิ้งเหลือจำหน่ายเดียวค่ะ

  โดยคุณ PP  (223.27.244.77)     22 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 45

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่หากรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลแล้ว ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้ ตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     28 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 44

   พี่ชายถูกจับ ค้นตัวเจอะยาบ้า หนึ่งเม็ดครึ่ง ตำรวจแจ้งข้อหา ครอบครองเพื่อเสพ อยากทราบว่าต้องใช้เงินประกันปรมาณเท่าไหร่คับ.  แล้วถ้าไม่ประกันจะติดคุกนานหรือป่าวคับ

  โดยคุณ Kangfu  (27.55.14.114)     20 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 44

  จำนวนหลักประกันตีราคาเท่าใดให้สอบถามไปยังเจ้าพนักงานศาล หากไม่ประกันพี่ชายก็จะต้องถูกคุมขังจนกว่าศาลจะมีหมายปล่อยตัว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     27 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 43

  ถ้าเคยติดคุกครั้งแรก 3 ปี แล้วครั้งที่สองจะติดกี่ปีครับมียาไว้ในครอบครองมากว่า100 แม็ด อ่ะครับ แล้วประกันตัวได้หรือไมแล้วต้องใช้เงินเท่ารหรอคับ

  โดยคุณ นายพิษณุ จงรักษ์  (122.154.246.102)     1 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 43

  ต้องระวางโทษคุกประมาณ 6 ปี และหากเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษซ้ำอีกรายใน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ ศาลซึ่งพิพากษาในคดีหลังนี้ต้องเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 97

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     16 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 42

  ในสำนวณ บอกว่า มีไว้ครอบครอง 18 เม็ด ต้องโทษ อย่างไรบ้างค่ะ 

  แล้วการคดียาเสพติด มีการลดโทษ หรือป่าวค่ะ

  โดยคุณ mk  (202.29.52.220)     31 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 42

  ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทหรือสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และไม่แต่เฉพาะความผิดอาญาอื่นที่จะมีการลดโทษได้ แต่ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็มีการลดโทษให้ได้ด้วยเมื่อมีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     5 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 41

   อาของดิฉัน โดนจับกุมมียาบ้าและสารบริสุทธิ์ไว้ครอบครองและจำหน่าย   ประมาณ600กว่าเม็ด

  และสารบริสุทธิ์อีกประมาณ 1 กรัม  ใบกระท่อม 600กรัม มีปืนลูกซองไว้ครอบครอง

  จะโดนติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ POY  (110.169.133.251)     4 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 41

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     10 ต.ค. 2555

 •  1 .. 4  5  6  7  8   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด