บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

 • บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

            อยากถามว่าผมเคยถูกจำคุก 3 ปี  มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  ตอนนี้ผมออกจากคุกแล้วมา  2  ปี แล้วมาถูกจับอีกในข้อหามีบาบ้าไว้ในครอบครอง 4 เม็ด ประกันตัวออกมาหนึ่งหมื่นบาท ผมยอมรับต่อศาล  ผมจะถูกจำคุกหรือปรับครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ได้กำหนดให้ยาบ้าจัดเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  ประเภท 1 เช่นเดียวกับเฮโรอีน ( Heroin ) ตามมาตรา 7(1) แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  และมาตรา 67  ได้บัญญัติถึงความผิดและกำหนดโทษเอาไว้ว่า  " ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต  และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์  หรือมีหน่วยการใช้  หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตาม มาตรา 15 วรรค 3  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
            เพราะฉะนั้น  หากท่านถูกฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวต่อศาลแล้ว  ท่านจะให้การเบิกความรับสารภาพต่อชั้นศาล  กรณีย่อมเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  เข้าเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษท่านไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ท่านตามความผิดนั้นก็ได้  เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรตาม ป.อ. มาตรา 78
            อนึ่ง  การที่ศาลจะลงโทษจำคุก  หรือปรับแก่ท่านนั้น  ย่อมเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษที่จะลงแก่ท่านเอง  โดยพิจารณาประกอบกับกรณีที่ท่านเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522  ซึ่งท่านได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ  เพราะฉะนั้น  หากศาลจะพิพากษาลงครั้งหลังถึงจำคุก  ตามกฎหมายได้กำหนดให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ท่านอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังฐานเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำโดยไม่เข็ดหลาบ  ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฯ ดังกล่าว  ( ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา  2413/2547 )

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
  มาตรา 7 
  ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
  (1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
  การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป
  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป
  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

  มาตรา 67  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  มาตรา 97  ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง

  ประมวลกฎหมายอาญา
  มาตรา 78
  เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้
  เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 4  5  6  7  8  9   

 • ความคิดเห็นที่ 80

   มีเรื่องปรึกษาค่ะเมื่อวันที่5/8/2013แฟนโดนจับยาบ้า18เม็ดค่ะ แล้วต้องไปขึ้นศาลวันที่7/8/3013 ค่ะ แฟนจะติดคุกหรือเปล่าค่ะ และต้องทำอย่างไรดีค่ะ

  โดยคุณ Pai  (27.55.162.165)     6 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 80

  พนักงานสอบสวนอาจนำตัวของคนรักของท่านซึ่งเป็นผู้ถูกจับยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลได้หลังจากที่ควบคุมตัวไว้ครบ 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.มาตรา 87 วรรคสาม โดยคดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     14 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 79

   พี่ชายผม โดนจับยา  60-80 เม็ด  จะติดคลุกกี่ปีครับ

  โดยคุณ วุฒิภัทร คงทนแท้  (49.49.142.235)     12 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 78

  ผมกับเพื่อนโดนจับ ยาไอซ์ ยาบ้า รวมเมตเฟตามีนได้ 1.50 กรัม  ปืน .22 และ .45 ไทยประดิษ ปืนอยู่ในตัวทั้ง 2 คน และยาเสพติดเจอในรถของเพื่อน ถ้ารับสารภาพทั้งคู่จะโดนกี่ปี ครับ

  โดยคุณ ตาม  (182.53.210.123)     10 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 77

  แฟนถูกล่อซื้อ 11 เม็ด อยากทราบว่าต้องติดคุกกี่ปี แร้วถ้าทำตัวดีๆ จะลดโทดได้ไหมคะ

  โดยคุณ เมย์  (110.77.199.9)     9 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 77

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และจะได้รับการลดหย่อนโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้เมื่อเข้าหลักเกณฑ์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     15 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 76

  โดนจับยาบ้า 1 เม็ด และโดนเบอร์แบงค์ 200 บาท อยากทราบว่าศาลจะตัดสินอย่างไร และมีโทษกี่ปี

  โดยคุณ จิตระพี  (61.90.39.45)     23 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 76

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ในกระทงจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 75

   สอบถามการเพิ่ม ม.97พรบ.ยา  ตัวอย่างถ้าตัดสิน 6 ปี รับสารภาพ 3 ปี ถ้ามีเพิ่มโทษแล้วจะต้องจำกี่ปี

  โดยคุณ au  (115.67.199.161)     19 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 75

  หากศาลตั้งกำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลย 6 ปี ศาลมีอำนาจเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งของโทษดังกล่าว รวมเป็น 9 ปี แล้วจึงลดโทษหากเป็นการลด 1 ใน 3 ก็คงลดโทษจำคุก 6 ปี แต่ถ้าเป็นการลดโทษกึ่งหนึ่งก็คงต้องจำคุก 4 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 74

   ผมโดนจับยาบ้า 1เม็ด แต่ตรวจปัสสาวะไม่เจอและไม่เคยโดนจับคดียาเสพติดเลยแต่มีคตีทำร้ายร่างกายเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ผมอยากรู้ว่าจะมีโทษจำคุกหรือเสียค่าปรับยังไง ช่วยตอบด้วยครับผมทำงานอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวจะได้เตรียมค่าปรับหรือเตรียมใจที่จะถูกจำคุกครับ ผมขึ้นศาล 20 เดือนนี้แล้วครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ซัน  (101.108.29.66)     19 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 74

  คดีนี้ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกอย่างต่ำ 1 ปี หรือปรับอย่างต่ำสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากจำเลยรับสารภาพ ศาลอาจลดโทษจำคุกและปรับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 73

  เพื่อนโดนจับยาบ้า 10เม็ด. และตอนไปมอบตัวเขาไม่ได้รับสารภาพ (โกหก) แต่พอขึ้นศาลเขาก้อสารภาพว่าของกลางเป็นของเขาจิง คือหนูอยากทราบว่าในกรีที่ไม่สารภาพตั้งแต่แรกมีผลต่อรูปคดีของเขาไหม คือหมายถึง จะได้รับลดโทษบ้างไหมค่ะ และถ้าติดคุกจะติดประมาณกี่ปีค่ะ

   

  โดยคุณ พอลลี่  (118.172.228.212)     10 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 73

  แม้ในชั้นสอบสวนโดยผู้ต้องหาเข้ามอบตัวต่อสู้คดีในการปฏิเสธ แต่เมื่อตนให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล มีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายแล้ว ศาลจะลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลยนั้นก็ได้ ตาม ป.อ.มาตรา 78 โดยคดีนี้ต้องระหว่างโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     24 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 72

  เมื่อวันที่่10มกราคม2555เคยถูกจับคดี มียาไอซ์0.05มิลลิกรัมไว้ในครอบครองโดยผิดกฏหมายศาลตัดสินรอลงอาญา2ปี และมาวันที่30พฤษภาคม2556ถูกจับคดีมียาไอซ์0.45มิลลิกรัมและยาบ้า2เม็ดไว้ในครอบครองโดยผิดกฏหมาย ขณะนี้ดิฉันประกันตัวมา100,000บาทรอระหว่างรอศาลตัดสิน ดิฉันอยากถามศาลจะตัดสินอย่างไรเพราะยังอยู่ในระหว่างรอลงอาญา และถ้าปรับ ค่าปรับประมาณเท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ตอบ

   

  โดยคุณ วรรณวนัช ชลิตโกมุท  (14.207.130.193)     5 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 72

  การที่ท่านกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในครั้งหลังนี้ ภายในเวลารอการลงโทษสำคัญความผิดในคดีก่อน หากคดีนี้ศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุก ศาลมีอำนาจบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังได้ ตาม ป.อ.มาตรา 58 แต่ศาลชอบที่จะรอการลงโทษไว้อีกก็ได้เมื่อเห็นสมควร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     18 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 71

  เมื่อวันที่่10มกราคม2555เคยถูกจับคดี มียาไอซ์0.05มิลลิกรัมไว้ในครอบครองโดยผิดกฏหมายศาลตัดสินรอลงอาญา2ปี และมาวันที่30พฤษภาคม2556ถูกจับคดีมียาไอซ์0.45มิลลิกรัมและยาบ้า2เม็ดไว้ในครอบครองโดยผิดกฏหมาย ขณะนี้ดิฉันประกันตัวมา100,000บาทรอระหว่างรอศาลตัดสิน ดิฉันอยากถามว่าจะต้องจำคุกและปรับค่ะ และค่าปรับประมาณเท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ตอบ

   

  โดยคุณ วรรณวนัช ชลิตโกมุท  (14.207.130.193)     5 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 70

   พี่ผมโดนจับ ยาแก้ไอ ไอวารินจำนวน200ขวดจะเป็นอย่างไรบ้างครับเครียดกันทั้งบ้านคับ

   

  โดยคุณ เด  (27.55.4.201)     1 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 69

  แฟนหนูโดนจับยา 37เม็ด มีไว้ครอบครองและจำหน่ายจะติดคุกกี่ปีคะและเมื่อประกันตัวจะต้องใช่หลักทัพย์เท่าไรคะ และมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้เขาออกได้คะ เขาติดมาประมาณเดือนหนึ่งละคะแต่ศาลเขายังไม่ตัดสิน ถ้าเขายอมรับทุกข้อหาศาลเขาจะลดโทษให้ไหมคะ

   

  โดยคุณ mi  (49.48.179.106)     22 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 69

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 9 ปี หากจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจาณราของศาลนับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย หากจะขอประกันตัวสามารถสอบถามหลักประกันต่อเจ้าหน้าที่ศาลได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     29 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 68

   ดิฉันถูกจับในคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครอบ1/2เม็ด ตอนนี้ประกันตัวออกมาและอยู่ระหว่างการรายงานตัว ฉันอยากทราบว่ารายงานตัวกี่ครั้งและผลจากการพิจารณาคดีฉันจะติดคุกมั้ยคะ หากติดจะติดกี่ปี(นี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยคะ)

  โดยคุณ ชะ  (101.108.36.133)     20 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 68

  รายงานตัวตามกำหนดนัดที่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติกำหนดไว้ในสมุดนัด และคดีนี้ศาลอาจพิพากษาว่ามีความผิดโดยกำหนดโทษจำคุกไว้ แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     29 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 67

   เพื่อนโดนจับยาบ้า 137เม็ด. และเขารับสารภาพว่าได้รับมาจากเพื่อนอีกคนให้ไปส่งของตามที่บอก โดยได้รับค้าจ่างเป็นยาบ้า 2 เม็ด เพื่อไว้เสพ คดีแบบนี้ต้องให้การกับศาลแบบไหนถึงจะทำให้ได้รับโทษเบาที่สุดคะ และต้องติดคุกประมาณกี่ปี ขอบคุณที่กรุณาตอบด้วยนะคะ

  โดยคุณ แพท  (115.67.231.11)     10 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 67

  เมื่อจำเลยรับสารภาพความผิดต่อศาล ก็ควรให้การเบิกความไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตามความจริงอันเป็นการให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลยได้ คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6-9 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     17 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 66

   เมื่อวาานน้องชายนอนพักอยู่ที่บ้านกับหลานชาย มีชุดล่อซื้อยาบ้ามาติดต่อโดยโทรมาหาน้องชาย  และหลานชายเป็นคนรับโทรศัพท์และได้นำยาบ้ามามอบให้สายตำรวจ  ส่วนคนที่นำมายาบ้ามาขายหนีไปได้  ของกลางที่ล่อซื้อคือ ยาบ้า 10 เม็ด ส่วนเงินคนที่ขายด็เอาไป  น้องชายและหลานโดนข้อหา เสพ  จำหน่าย และมีไว้ในครอครอง ทั้งที่ตนเองไม่ได้ขาย  แต่ตอนมาจับตำรวจบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบ  พอจะมีข้อโต้แย้งบ้างไหมครับ  และมีโทษอย่างไรบ้าง  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ นภ  (49.49.168.234)     27 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 66

  - ข้อต่อสู้ก็พอมี ต้องส่งบันทึกการจับกุมมาให้ดูก่อน
  - แนวทางการต่อสู้คดี ต้องตัดความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับยาเสพติด ตัดความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบ้าน ถ้าตัดได้ก็มีโอกาสชนะคดี
  - ส่วนใหญ่ติดคุกประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.24)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 65

  เมื่อวันที่18 เมษายน2556 หลานชายโดนตำรวจจับยาบ้าได้ของกลางยาบ้า 100 เม็ด หลานชายให้การรับสารภาพว่ารับยาบ้ามาจากนายคนนี้แล้วกำลังจะนำไปส่งให้ลุกค้า แต่ก่อนที่ตำรวจจะไปจับหลานชายนั้นตำรวจทำการล่อซื้อยาบ้าจากนายคนหนึ่งจับได้ยาบ้าพร้อมเงินที่ล่อซื้อ ยาบ้า20 เม็ด ธนบัตรล่อซื้อ 3600 บาท และนายคนนี้โดนตำรวจจับตอนเช้า ละเมื่อถูกจับเขาบอกกับตำรวจว่าหลานชายจำนำยาบ้ามาส่งให้ 100 เม็ด ตำรวจไปที่นัดส่งแต่ไม่พบหลานชาย ขณะที่ตำรวจทำการสำรวจพื้นที่ตรงนั้นหลานชายโทรเข้าหาบอกเปลี่ยนสถานที่ส่งเมื่อตำรวจไปถึงพบหลานชายจึงแสดงตัวเข้าจับกุมและค้นพบยาบ้า 100 เม็ดที่มือเขากำอยู่ หลายชายให้การรับสารภาพว่ารับยาบ้ามาจากนายหลานชายบอกชื่อกับตำรวจไปแล้ว และกำลังจะนำไปส่งให้ลูกค้า ตำรวจตรวจฉี่แล้วไม่พบสารเสพติดจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า มียาเสพย์ติดประเภท(1)(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย หลานชายอายุ 18 ปีไม่เคยกระทำผิดใดๆอยากทราบว่าสาลจะตัดสินลงโทษอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ ชญานุตน์ ฟูพิริยะชีพ  (125.24.220.164)     22 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 65

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง โทษจำคุก 4 ปี ถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งจากโทษที่ศาลกำหนด เป็นศาลจะลงโทษประมาณ 7 ปี เหลือ 3 ปี 6 เดือน เป็นต้น

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.24)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 64

  แม่ผมโดนยาไอซ์ 5 กิโลกรัม มียาเสพไว้ไว้ครอบคองเพื่อจำหน่อยและจำหน่าย

  จะโดนประมาณกี่ปีครับ  ยอมรับทุกข้อกล่าวหา

  โดยคุณ 555+  (182.52.207.206)     9 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 64

  ข้อหาละ 25 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.10)     11 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 63

   แฟนโดนจับจำหน่ายและจำหน่าย มีของกลางเบอร์แบงก์ 3000 บาท แต่ไม่มีตัวยานะคะ จะมีโทษอย่างไรบ้าง รบกวนตอบด้วยนะคะ เพราะตอนนี้เครียดกันทั้งบ้านเลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  โดยคุณ ออย  (115.67.162.103)     27 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 63

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำกระทงละ 4 ปี หากจำเลยรับสารภาพและให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลยนั้นก็ได้ตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     2 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 62

  แฟนโดนจับมียาไอซ์ไว้ในครอบครองประมาณ 2 จี ปืนเถื่อนอีกกระบอกไม่ทราบว่าโทษทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร

  โดยคุณ อัญชลี  (101.109.149.121)     26 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 62

  เมื่อสามีของท่านกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ศาลมีอำนาจเรียงกระทงลงโทษได้ทุกรรมความผิดโดยความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอย่างต่ำ 4 ปี ส่วนความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 1ปี
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     31 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 61

   แฟนหนูโดนจับไปในขอหามียาบ้าในครอบครองทั้งหมด 21 เม็ด ทั้งแต่วันที่1/3/2013 แต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นศาลอยากทราบว่าตอนนี้เขาจะทำยังไงกับแฟนของหนู 

  โดยคุณ เหมพรรณ ยืนยงค์  (118.173.58.0)     4 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 61

  พนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัวคนรักของท่านซึ่งเป็นผู้ต้องหาเพื่อทำการสอบสวนเรื่องที่คนรักของท่านต้องหาว่าได้กระทำความผิดนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     10 มี.ค. 2556

 •  1 .. 4  5  6  7  8  9   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด