X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

 • บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

            อยากถามว่าผมเคยถูกจำคุก 3 ปี  มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  ตอนนี้ผมออกจากคุกแล้วมา  2  ปี แล้วมาถูกจับอีกในข้อหามีบาบ้าไว้ในครอบครอง 4 เม็ด ประกันตัวออกมาหนึ่งหมื่นบาท ผมยอมรับต่อศาล  ผมจะถูกจำคุกหรือปรับครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ได้กำหนดให้ยาบ้าจัดเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  ประเภท 1 เช่นเดียวกับเฮโรอีน ( Heroin ) ตามมาตรา 7(1) แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  และมาตรา 67  ได้บัญญัติถึงความผิดและกำหนดโทษเอาไว้ว่า  " ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต  และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์  หรือมีหน่วยการใช้  หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตาม มาตรา 15 วรรค 3  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
            เพราะฉะนั้น  หากท่านถูกฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวต่อศาลแล้ว  ท่านจะให้การเบิกความรับสารภาพต่อชั้นศาล  กรณีย่อมเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  เข้าเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษท่านไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ท่านตามความผิดนั้นก็ได้  เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรตาม ป.อ. มาตรา 78
            อนึ่ง  การที่ศาลจะลงโทษจำคุก  หรือปรับแก่ท่านนั้น  ย่อมเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษที่จะลงแก่ท่านเอง  โดยพิจารณาประกอบกับกรณีที่ท่านเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522  ซึ่งท่านได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ  เพราะฉะนั้น  หากศาลจะพิพากษาลงครั้งหลังถึงจำคุก  ตามกฎหมายได้กำหนดให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ท่านอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังฐานเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำโดยไม่เข็ดหลาบ  ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฯ ดังกล่าว  ( ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา  2413/2547 )

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
  มาตรา 7 
  ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
  (1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
  การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป
  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป
  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

  มาตรา 67  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  มาตรา 97  ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง

  ประมวลกฎหมายอาญา
  มาตรา 78
  เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้
  เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 4  5  6  7  8 .. 10   

 • ความคิดเห็นที่ 100

   แฟนโดนจับยาบ้าครั้งแรก 17 เม็ด ประกันรอตัดสินปีหน้า แล้วเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมาโดนจับอีก 67 เม็ด ตอนนี้ฝากขังในเรือนจำดิฉันอยากถามว่าถ้าตัดสินแฟนดิฉันจะติดคุกกี่ปีค่ะและมีวิธีที่ทำให้โทษลดน้อยลงไหมค่ะ

  โดยคุณ วรรณดี  (1.1.193.32)     20 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 100

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงตามฟ้องโดยพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดนั้น นอกจากการที่จำเลยรับสารภาพความผิดอันเป็นเหตุบรรเทาโทษแล้ว ถ้าจำเลยให้ข้อมูลสำคัญเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อตำรวจ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ตามมาตรา 100/2 แห่งพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     26 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 99

  พี่ชายถูกจับคดีมียาไว้จำหน่าย 12 เม็ด จะต้องจำโทษเท่าไรหรือปรับเท่าไรค่ะ

   

  โดยคุณ นิตยา  (110.169.206.136)     16 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 99

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หรือปรับอย่างต่ำ 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     20 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 98

  มีคนมีเหมารถแฟนหนูไปเชียงรายแต่ขากลับในรถของแฟนมียาเสพติดอยู่  ส่วนคนว่าจ้างได้หนีไปแฟนหนูโดนข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครองแฟนหนูจะโดนโทษหนักมั้ยค่ะและจะสามารถประกันตัวได้มั้ย

  โดยคุณ โบว์  (49.230.107.229)     12 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 98

  โทษหนักหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อหาฐานความผิดและปริมาณยาเสพติดของกลาง ทั้งนี้ ผู้ต้องหา จำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถประกันตัวได้ แต่ศาลจะปล่อยชั่วคราวหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     18 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 97

   อยากทามว่าแฟนโดนจับยาบ้ามีไว้ครอบเพื่อจำหน่าย17 เม็ดและมีคดีเก่าลัดทรัพย์นายจ้างจะโดนจำคุกกี่ปีหรือประกันเท่าไร

  โดยคุณ   (27.55.201.46)     29 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 97

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 2 ปี 6 เดือน ส่วนราคาประกันควรสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลที่ชำระคดีนี้โดยตรง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     3 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 96

   เคยโดนคดีครอบครองบาบ้า 1 เม็ด มา 2 ครั้งแร้วพ้นโทษแร้วเรียบร้อยแต่ตอนนี้มาโดนอีกคดีครอบครองยาบ้า 4 เม็ดอยากทราบว่าจะประกันตัวได้ไหมแร้วจะโดนโทษปรับหรือจำคับ

  โดยคุณ จอมยุทธ  (27.55.193.160)     26 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 96

  สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้ แต่การพิพากษาลงโทษเป็นดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     3 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 95

  ถ้าโดน 37 เม็ด ติดคุก นานเท่าไรครับ

  โดยคุณ นก  (118.172.102.65)     21 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 95

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 2 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     28 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 94

  แฟนผมถูกจับยาบ้าร่วมกับเพื่อนเป็นจำนวน 30 เม็ด ของเพื่อน 19 เม็ด และของแฟนผม 11 เม็ด ถูกสายล่อซื้อจากอีกคนจำนวน 30 เม็ดแต่แฟนผมไปด้วยไม่มีเบอร์แบงค์ไม่เคยมีความผิดมากก่อนตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายจะมีโทษอย่างไร

  โดยคุณ บอม  (202.151.5.93)     13 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 94

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     19 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 93

  เพื่อนถูกจับยาครึ่งเม็ด ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย   ไม่เคยมีคดีอะไรมาก่อน

  โดยคุณ mangwao  (171.99.20.34)     9 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 93

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือนในความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     18 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 92

   โดนยา 1 แสนเม็ด จำคุกกี่ปีครับ มีการประกันไหมครับ แล้วถ้ามีการประกัน ต้องใช้ค่าประกันประมานเท่าไรครับ

  โดยคุณ   (223.205.223.254)     25 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 91

   มีคนที่ 1 ถูกจับแล้วซักทอดว่าซื้อกับคนที่ 2 แต่งานเก็บอยู่คนที่ 3และคนที่ 3 มีงานอยู่ 60 เม็ดอยากทราบว่าคนที่ 2 จะมีความผิดไหมและคนที่ 3 มีความผิดจำคุกกี่ปีและถ้าคนที่ 2 โดนประกันตัวแล้วเขาจะพ้นคดีไหมและคนที่ 3 จะเป็นอย่างไรบ้างคะ 

  โดยคุณ   (202.28.54.191)     21 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 91

  หากมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุนให้เห็นว่าคนที่สอง มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกลางอย่างไร คนที่ 2 ก็มีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย ส่วนคนอื่นๆ ให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     1 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 90

   แฟนโดนจับข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีผู้ต้องหา2คนคือน้องที่นั่งรถมาด้วยกันแล้วของกลางทั้งหมดเป็นของน้องในตัวแฟนไม่เจออะไรเลย และแฟนไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรเลย ถ้าจะสู้คดีแฟนจะมีสิทธิ์รอดมั่ยคะ และน้องก็รับสารภาพทุกข้อหา แต่แฟนหนูปฏิเสธเพราะเค้าไม่ได้ทำผิด (ยาบ้า100เม็ด)

  โดยคุณ   (27.55.38.114)     15 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 90

  ท่านควรนำสำเนาบันทึกการจับกุมเข้ามาพบและปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีเตรียมพยานหลักฐานแก้ต่างต่อสู้คดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     24 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 89

   ข้างบ้านถูกตำรวจล่อซื้อยาบ้า จับได้ 10 เม็ด  กรณีนี้จะถูกตั้งข้อหาอะไรบ้างคะ  แล้วจะได้รับโทษอย่างไรบ้าง จำคุกหรือปรับหรือทั้งสองอย่าง  โดยประวัติเดิมที่เคยทราบมา  เขาเคยถูกจับมาแล้วข้อหาเสพยาบ้าและข้อหาลักทรัพย์  เพิ่งออกจากคุกมาได้ 4-5 ปี  ที่อยากทราบเพราะว่าบรรดาพี่ ๆ ของเขาคิดว่าเราเป็นคนไปแจ้งตำรวจมาจับน้องเขาแล้วเอาไปป่าวประกาศ (ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น)กรณีที่พี่เขาอาฆาตเราแล้วหากมาทำร้ายเราและคนในครอบครัว(ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่มีแนวโน้มว่าจะทำ 70 %)  เราสามารถแจ้งความหรือปรึกษาตำรวจหรือทนายเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนได้มั๊ยคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นีรนัทร  (183.88.166.186)     9 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 89

  ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกแจ้งข้อหาว่ามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย โดยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หรือปรับอย่างต่ำ 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากท่านและครอบครัวถูกข่มขู่อาฆาตทำร้าย ท่านก็ชอบที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     22 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 88

   แฟนโดนข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย 194 เม็ด จะโดนติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ อันธิษา  (49.230.102.183)     8 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 88

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     18 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 87

  เพื่อนถูกจับคดีมียาเสพติด(ยาบ้า)ไว้ครอบครอง 11 เม็ด ตอนนี้ฝากขังมา 5 ครั้งแล้ว โดยยังไม่สั่งฟ้อง เป็นเพราะอะไรคะ อยากทราบ เพราะทำผิดครั้งแรก ไม่เคยมีคดีอะไร

  โดยคุณ ดา  (1.0.251.178)     19 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 87

  เมื่อพนักงานสอบสวนยังทำการสอบสวนไม่แล้วเสร็จก็สามารถยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลได้หลายครั้งติดๆกัน โดยครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 12 วันและรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 84 วันตาม ป.วิ.อ.มาตรา 87 วรรคหก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 86

   พี่ชายโดนจับ มีเฮโรอีน 12 กรัม (ครอบครองเพื่อจำหน่าย) กัญชา 90 กรัม (ครอบครอง) อาวุธปืน .32 พร้อมกระสุน 6 นัด (ไม่มีใบอนุญาต) ไมมีเบอร์แบงค์ ต้องจำคุกกี่ปี่ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ น้อง  (171.5.19.209)     14 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 85

   กรณีที่เพื่อนถูกจับในข้อหาเสพและร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดจำนวน 40 เม็ด แต่กรณีนี้ได้เสพยามาก่อนหน้านี้แล้ว 3 วัน จำนวน 2 เม็ด แล้วจากการถูกจับกุมได้มีการจับกุมจำนวน 4 คน 1 ในผู้ต้องหาเป็นชาวเขายอมรับว่ายาบ้าจำนวน 40 เม็ดเป็นของเขาเอง แต่อีก20 เม็ดอยู่ในกระเป๋ากางเกงของเพื่อน อยากทราบว่าเพื่อนจะโดนบทลงโทษอย่างไรบ้างคร้า  

  โดยคุณ ฟ้าหลังฝน  (124.120.210.9)     13 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 85

  เพื่อนอาจโดนข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดดังกล่าวเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำกระทงละ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     27 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 84

  เพื่อนของผมโดนจับยา7เม็ด แต่ตรวจสารเสพติดไม่เจอ จะมีโทษอย่างไรบ้างคับ

  โดยคุณ กิตติคุณ  (223.207.170.5)     13 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 84

  อาจต้องระวางโทษอย่างต่ำไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     27 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 83

   น้องโดนจับยา6เม็ดโดยให้การกับตำรวจว่าเป็นผู้เสพ จะมีโทษอะไรบ้างครับ

  โดยคุณ โชติกุล อุไร  (203.130.144.222)     25 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 83

  จำเลยคดีนี้อาจต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     3 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 82

  น้องชาย อายุ 17 ปี โดนข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองและจำหน่ายจำนวน 102 เม็ดและยาไอซ์ 3.44 กรัม พบปัสสาวะสีม่วง (ไม่เคยมีคดียาเสพติดมาก่อน) ตอนนี้เงินประกัน 130,000 รอพิจารณาคดี  ไม่ทราบว่าน้องชายต้องได้รับโทษประมาณกี่ปี ถ้าสารภาพทุกข้อกล่าวหา ต้องโดนจำคุกหรือป่าว หรือเข้าสถานพินิจเด็ก

  โดยคุณ ส้ม  (171.100.27.196)     14 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 82

  คดีนี้จำเลยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำกระทงละ 4 ปี และศาลอาจเปลี่ยนเป็นโทษกักขังยังสถานพินิจก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     22 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 81

  พ่อถูกจับยาบ้า228เม็ดจะถูกจำคุกกี่ปีให้การรับสารภาพและเป็นความผิดครั้งแรกตอนนี้อายุ70แล้วขอบคุณครับ

  โดยคุณ เจมส์  (118.175.20.14)     8 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 81

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ปี ถึง 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     15 ส.ค. 2556

 •  1 .. 4  5  6  7  8 .. 10   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด