บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

 • บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

            อยากถามว่าผมเคยถูกจำคุก 3 ปี  มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  ตอนนี้ผมออกจากคุกแล้วมา  2  ปี แล้วมาถูกจับอีกในข้อหามีบาบ้าไว้ในครอบครอง 4 เม็ด ประกันตัวออกมาหนึ่งหมื่นบาท ผมยอมรับต่อศาล  ผมจะถูกจำคุกหรือปรับครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ได้กำหนดให้ยาบ้าจัดเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  ประเภท 1 เช่นเดียวกับเฮโรอีน ( Heroin ) ตามมาตรา 7(1) แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  และมาตรา 67  ได้บัญญัติถึงความผิดและกำหนดโทษเอาไว้ว่า  " ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต  และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์  หรือมีหน่วยการใช้  หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตาม มาตรา 15 วรรค 3  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
            เพราะฉะนั้น  หากท่านถูกฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวต่อศาลแล้ว  ท่านจะให้การเบิกความรับสารภาพต่อชั้นศาล  กรณีย่อมเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  เข้าเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษท่านไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ท่านตามความผิดนั้นก็ได้  เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรตาม ป.อ. มาตรา 78
            อนึ่ง  การที่ศาลจะลงโทษจำคุก  หรือปรับแก่ท่านนั้น  ย่อมเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษที่จะลงแก่ท่านเอง  โดยพิจารณาประกอบกับกรณีที่ท่านเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522  ซึ่งท่านได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ  เพราะฉะนั้น  หากศาลจะพิพากษาลงครั้งหลังถึงจำคุก  ตามกฎหมายได้กำหนดให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ท่านอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังฐานเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำโดยไม่เข็ดหลาบ  ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฯ ดังกล่าว  ( ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา  2413/2547 )

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
  มาตรา 7 
  ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
  (1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
  การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป
  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป
  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

  มาตรา 67  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  มาตรา 97  ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง

  ประมวลกฎหมายอาญา
  มาตรา 78
  เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้
  เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 4  5  6   

 • ความคิดเห็นที่ 20

  ผมโดน จับ มี ยาไอซ์ ไว้ ในครองครอง เพื่อจำหน่าย ประกัน ตัวออกมาแล้ว ปริมาณ .600 มิลลิกรัม มันเกินที่กฎหมายกำหนด มา 2 จุด คับ ไม่มีเบอรแบงค์ ศาล จะ ยกมากี่ปี คับแล้ว เรา รับสรภาพ จะรอลงอาญาได้ไหมคับ

  โดยคุณ เก่ง   (115.87.217.66)     28 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 20

  - มีสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 375 มิลลิกรัมขึ้นไป โทษจำคุก 4 ปี ถึงตลอดชีวิต
  - พิพากษาจำคุกประมาณ 2 ปี ถ้ารับสารภาพ ไม่มีการรอลงอาญา ยกเว้นเป็นนักศึกษาอาจจะรอการลงโทษ
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.11)     9 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 19

   แฟนนู่โดนจับยา 93 เม็ด โดนมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่ทำเปนครั้งแรกและไม่เคยมีประวัตมาก่อน และมีปืนแต่ไม่มีกระสุนหนึ่งกระบอก จะโดนโทษกี่ปีค่ะ แล้วถ้าให้คำสารภาพจะมีสิทฺ์ลดโทษไหมค่ะ 

  โดยคุณ นู่อ้อม  (110.49.233.44)     29 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 19

  - ศาลจะลงโทษกี่ปีไม่สามารถตอบได้ เพราะเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดโทษ การให้การรับสารภาพ ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการลงโทษน้อยลงได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     7 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 18

  แฟนหนูโดนจับครบยาบ้า1เม็ดประตัว

  แล้ว10000บาทแล้ว

  ยากทราบว่าจะโดนค่าปรับเท่าไรค่ะ

  แล้วถ้าติดแทนค่าปรับจะโดนจำคุกเท่าไรค่ะ

  แฟนหนูพึ่งโดนครั้งแรกค่ะอายุ20ปีแล้ว

  โดยคุณ สุชัญญา โปสะวุฒฑะ  (61.90.86.205)     11 ส.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 18

  ยาบ้า 1 เม็ด ที่แฟนต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ปรากฎชัดว่า ถูกดำเนินคดีในข้อหาใด แต่หากเป็นความผิดฐานเสพ มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน หรือปรับอย่างต่ำ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การกักขังแทนค่าปรับให้ถืออัตรา 200 บาทต่อหนึ่งวัน
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.38)     18 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 17

  โดนจับข้อหามียาบ้าครอบครอง 12 เม็ด ต้องติดคุกไหมค่ะ หรือแค่ประกันแล้วก็เสียค่าปรับ เป็นความผิดครั้งแรกไม่เคยต้องโทษคดีมาก่อนช่วยให้คำแนะนำทีนะค่ะเครียดมาก เป็นห่วงลูกทั้ง 2 คน

  โดยคุณ วราภรณ์  (49.229.65.191)     27 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 16

  แฟนโดนจับมียาบ้าครอบครอง2เม็ดกับยาไอซ์0.3 กว่า

  ม จำเลยไม่เคยมีความผิดมาก่อน (อายุไม่ถึง18 ปี)

  โดยคุณ จิราวรรณ  (118.173.78.91)     23 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 15

  หนูเคยโดนจับตอนอายุ 16 ปี โดยมียาบ้าไว้ในครอบครองจำนวน 5 เม็ด ศาลตัดสินให้รอลงอาญา และปรับ 5000 บาท หนูอยากทราบว่า ถ้าหนูจะสอบบรรจุข้าราชการมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับประวัติไหมคะ หรือถ้าเข้ารับราชการในระดับท้องถิ่น จะได้รึเปล่าคะ ตอนนี้หนูอายุ 26 ปีแล้วค่ะ

  โดยคุณ เต็มศิริ  (118.172.79.247)     11 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 15

  กรณีที่ท่านจะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของตำแหน่งข้าราชการที่ท่านประสงค์จะสมัครสอบว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.17)     19 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 14

  แฟนโดนจับข้อหามียาบ้าครอบครอง 1 เม็ด จำคุกไหมค่ะ

  หรือเสียค่าปรับเท่าไร พึ่งจะทำผิดเป็นครั้งแรกค่ะ

  โดยคุณ นิสารักษ์  (124.122.166.85)     9 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 13

  นั่งรถไปกับสามี โดนจับคดีล่อซื้อได้ของกลางจากสายลับ4เม็ด เงิน660บาท โดยที่ไม่รู้เรื่องว่าสามีไปส่งยา ณะนี้ตั้งท้องได้ 5 เดือน แต่ตรวจฉี่พบวาเป็นสีม่วง จะสามารถสู้คดีได้ไหมคะ เพราะว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการค้า

  โดยคุณ กิ๊ก  (125.26.247.150)     7 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 12

  ถ้ามียาบ้าไว้ในครอบครอง 12 เม็ด

  มียาไอซ์ 0.50 กรัม ตรวจสารเสพติดเจอในปัสสาวะ

  ให้การว่าเสพ แล้วเพิ่งพ้นโทษคดีเก่าคือ จำหน่ายฯ มาได้ 5 เดือน

  ตามกฎหมายจะได้รับโทษอะไรบ้างค่ะ

  แล้วสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้อย่างไรค่ะ

  โดยคุณ orn  (203.170.170.122)     7 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 11

  หนูโดนข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองจำนวน3เม็ดคือเพื่อนฝากไว้คะ

  ตอนนี้ประกันตัวเรียบร้อยแล๊ว  คดีนี้เป็นครั้งแรกคะ

  อยากทราบว่าวันตัดสินหนูจะโดนจำคุกรึเปล่าคะหรือถ้าโดนปรับเป็นจำนวนเงินเท่าไรคะ

  และจำนวนเงินค่าปรับจะน้อยกว่าเงินประกันตัวใหมคะ

   

  โดยคุณ มิกเกล  (58.9.192.159)     4 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 11

  ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท (1) ยาบ้า มีโทษทั้งจำทั้งปรับ แต่ข้อห้ามของคุณเป็นเพียงการครอบครองเท่านั้น และคุณกระทำความผิดเป็นครั้งแรก หากคุณรับสารภาพ คุณน่าจะรอการลงโทษจำคุกคุณ ประมาณ 1-2 ปี แต่ศาลจะปรับเป็นเงิน แต่จะเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ไม่น่าจะเกิน 15,000 บาท

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.25)     22 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 10

  ผู้ใดมีสารเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีปริมาณเท่าไหร่ครับ จึงจะได้รับโทษสูงสุด

  โดยคุณ กฤตพร จันทร์ประไพ  (58.9.212.56)     27 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 10

  หากมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท หรือประหารชีวิต ตามความ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 66 วรรค 3
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (115.87.237.181)     31 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 9

  มียาไว้ครอบครอง 1 เม็ด มีโทษอย่างไรคะ

  โดยคุณ   (124.120.120.72)     7 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 9

  ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งยาบ้า โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรค 3 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     10 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 8

  คือ หนูอยากถามว่า ถ้าโดนต่องาน มียาอยุ่300 เม็ด โดนข้อหา มีไว้ครอบครองเเละจำหน่าย

  จะ ต้องติดคุกกี่ปี ค่ะ  โดนจับกับเพื่อน2คนเเล้วเพื่อนอีกคนมีปืน โดนจับด้วย จะต้องจำคุกนานเท่าไหร่คะ

  โดยคุณ   (110.164.148.47)     5 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 8

  โทษเกี่ยวด้วยความผิดยาเสพติดให้โทษในประเภท1 (ยาบ้า) ฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี เนื่องจากเป็นความผิดที่ร้ายแรงเป็นการบ่อนทำลายชาติและเป็นภัยต่อสังคม หากผู้กระทำผิดได้กระทำผิดดังกล่าว แล้วไม่ปรากฎเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายแล้ว ศาลย่อมมีอำนาจพิพากษาลงโทษขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ไม่มีเหตุอันสมควรปราณีแต่อย่างใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     8 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 7

  มียาบ้า1เม็ด ฉี่สีม่วง แล้วขับรถ มีโทษ ยังไงครับ

  โดยคุณ   (223.204.83.193)     19 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 7

  ความผิดฐานเสพยาบ้าซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 57 มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 91

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.53)     16 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 6

  มียาบ้า 2 เม็ด ยาไอซ์ 0.27 กรัม ไว้ในครอบครองมีโทษเท่าไร (จำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน)

  โดยคุณ พิษณุ  (119.42.113.75)     27 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 6

  โทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรค 1 มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.2)     13 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 5

  น้องชายโดนจับค่ะฐานเสพและมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย 3 เม็ดเป็นความผิดครั้งแรกและยอมรับสารภาพจะติดคุกกี่ปีปรับกี่บาทค่ะและมีวิธีช่วยลดโทษหรือติดคุกน้อยลงไหมค่ะ  (กังวลมากเลย)

  โดยคุณ แอ๋ว  (125.26.245.174)     23 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 5

  - หากจำเลยยอมรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล ย่อมเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลยผู้กระทำความผิดนั้น ตาม ป.อ.มาตรา 78
  - แต่ถ้าหากน้องชายของท่านได้ให้ข้อมูลที่สำคัญในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือตำรวจแล้ว ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยน้อยกว่าโทษขั้นต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ให้น้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ตามมาตรา 100/2 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.2)     13 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 4

  แฟนหนูถูกจับฐานครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย เบอร์แบงค์ โดนล่อซื้อ 15 เม็ด และค้นเจออีก 5 เม็ด จะต้องโทษนานแค่ไหนคะ

  โดยคุณ น้ำหวาน  (198.208.171.122)     1 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 4

  โทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท1 (ยาบ้า) มีระวางโทษ ตั้งแต่ 4 ปี ถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาท ถึง 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.37)     3 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 3

  แฟนหนูถูกจับในคดีเสพและจำหน่ายมียา 78 เม็ด อายุยังไม่ถึง 18 เป็นความผิดครั้งแรก

  ต้องอยู่ในสถานพินิจนานเท่าไหร่คะ ถ้าศาลตัดสินเกิดจาประกันตัวต้องใช้เงินหรือหลักทรัพย์ประกัน

  ตัวเท่าไหร่  ใครรู้ช่วยบอกหนูทีนะคะหนูอยากรู้มาก ๆ เรยว่าต้องอยู่ในสถานพินิจนานเท่าไหร่แฟน

  หนูยังเรียนอยู่ด้วยค่ะ

  โดยคุณ น.ส. ณีรวรรณ ปั้นก้อง  (110.49.84.203)     2 ต.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 3

  - โทษเสพ ตามมาตรา 91 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน ถึงสามปีหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษจำหน่าย ตามมาตรา 66 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จำหน่ายปริมาณแอมเฟตตามีนคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป ตามมาตรา 15 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ต้องระวางโทษ ตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิต
  กรณีลดมาตราส่วนโทษ ตาม มาตรา 75 ของ ป.อ.

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.53)     21 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ถ้า มี ยา ไว้ ครอบ ครอง 5 เม็ด

  คำ ให้ การ ว่า มี ไว้ เพื่อ เสพ

  แต่ เด็ก อายุ ไม่  ถึง 18 ปี

  ต้อง ปรับ เป็น เงิน เท่า ใหร ค่ะ

  หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ ค่ะ ???

  โดยคุณ   (113.53.21.159)     4 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 2

  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 15 วรรค 3 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.62)     13 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1

  แฟนโดนจับในข้อหามียาบ้าไว้ครอบครองจำนวน 1 เม็ด อยากทราบว่าโดนจำคุกไหมคะ

  โดยคุณ จิราภรณ์  (124.120.2.127)     25 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1

  แฟนโดนจับข้อหามียาบ้าครอบครอง 1 เม็ด จำคุกนานไหมคะ

  โดยคุณ จิราภรณ์   (124.120.2.127)     25 ส.ค. 2553

 •  1 .. 4  5  6   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด