บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

 • บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

            อยากถามว่าผมเคยถูกจำคุก 3 ปี  มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  ตอนนี้ผมออกจากคุกแล้วมา  2  ปี แล้วมาถูกจับอีกในข้อหามีบาบ้าไว้ในครอบครอง 4 เม็ด ประกันตัวออกมาหนึ่งหมื่นบาท ผมยอมรับต่อศาล  ผมจะถูกจำคุกหรือปรับครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ได้กำหนดให้ยาบ้าจัดเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  ประเภท 1 เช่นเดียวกับเฮโรอีน ( Heroin ) ตามมาตรา 7(1) แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  และมาตรา 67  ได้บัญญัติถึงความผิดและกำหนดโทษเอาไว้ว่า  " ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต  และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์  หรือมีหน่วยการใช้  หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตาม มาตรา 15 วรรค 3  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
            เพราะฉะนั้น  หากท่านถูกฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวต่อศาลแล้ว  ท่านจะให้การเบิกความรับสารภาพต่อชั้นศาล  กรณีย่อมเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  เข้าเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษท่านไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ท่านตามความผิดนั้นก็ได้  เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรตาม ป.อ. มาตรา 78
            อนึ่ง  การที่ศาลจะลงโทษจำคุก  หรือปรับแก่ท่านนั้น  ย่อมเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษที่จะลงแก่ท่านเอง  โดยพิจารณาประกอบกับกรณีที่ท่านเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522  ซึ่งท่านได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ  เพราะฉะนั้น  หากศาลจะพิพากษาลงครั้งหลังถึงจำคุก  ตามกฎหมายได้กำหนดให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ท่านอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังฐานเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำโดยไม่เข็ดหลาบ  ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฯ ดังกล่าว  ( ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา  2413/2547 )

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
  มาตรา 7 
  ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
  (1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
  การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป
  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป
  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

  มาตรา 67  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  มาตรา 97  ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง

  ประมวลกฎหมายอาญา
  มาตรา 78
  เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้
  เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 4  5  6  7   

 • ความคิดเห็นที่ 40

  แฟนโดนจับมียาบ้าไว้ในครอบครอง 1 เม็ด เมื่อวันที่ 18 ก.ย 55 ประกันตัวสองหมื่น ดิฉันยื่นประกันแล้ว แต่ที่สำนักงานคุมประพฤติไม่ให้ประกัน เพราะเมื่อปี 51 แฟนดิฉันเคยโดนจับฉี่มาแล้วแตไม่ไปรายงานตัวกับคุมประพฤติ จึงส่งเรื่องคืนตัว กรณีนี้จะมีโทษอย่างไรคะ

  โดยคุณ อารยา  (180.183.181.39)     29 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 40

  มีโทษตามความผิดที่ศาลรอการลงโทษนั้นไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 39

   เคยโดนจับครอบครองยาบ้า5เม็ดปี51โดนปรับ20000 รออายา2ปีครับแล้วมาโดนจับครอบครองอีก5เม็ดปี55อยากถามว่าจะติดคุกหรือจะโดนปรับครับ

   

  โดยคุณ อนากร  (223.204.61.28)     27 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 39

  หากการกระทำผิดในครั้งหลังอยู่ภายในเวลาที่ศาลรอการลงโทษจำคุกสำหรับการกระทำผิดในครั้งก่อนนั้น ศาลที่พิพากษาคดีหลังมีอำนาจบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังนี้ด้วยการพิพากษาให้จำคุก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 38

  เคยโดนจับครอบครองยาบ้า5เม็ดปี51โดนปรับ20000 รออายา2ปีครับแล้วมาโดนจับครอบครองอีก5เม็ดปี55อยากถามว่าจะติดคุกหรือจะโดนปรับครับ

  โดยคุณ พงศธร  (223.204.61.28)     27 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 38

  ศาลที่พิพากษาในคดีหลังมีอำนาจพิพากษาจำคุกโดยบวกโทษที่รอไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 37

   ขอถามหน่อยค่ะ แฟนโดนคดียาไอซ์ 0.6 กรัม โดยตัดสินจำคุก 4 ปี เป็นความผิดครั้งแรก ยอมรับสภาพหมดทุกอย่าง จะมีการลดโทษให้อย่างไรมั้งค่ะ

  โดยคุณ ยลดา  (101.109.102.108)     15 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 37

  การลดโทษหรือไม่เพียงใด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบที่กรมราชทัณฑ์กำหนดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     28 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 36

  อยากถามว่าแฟนดิฉันเพิ่งออกมาจากเรือนจำคลองเปรมไม่ถึง1ปี

  แล้วมาโดนจับอีกโดนคดีมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย50เม็ดที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี

  จึงอยากถามว่าจะโดนจำคุกประมาณกี่ปี และขอทำสมานะฉันท์ได้หรือไม่ และจะมีใบแดงไหม

  ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ นัชยา มาลัง  (171.7.226.8)     30 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 36

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ตาม ป.อ.มาตรา 78 การทำความผิดซ้ำภายใน 5 ปี ถูกเพิ่มโทษ ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 97 อีกกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     11 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 35

  อยากสอบถามว่า พอดีแฟนผม ถูกจับ มียาบ้า 9เม็ด เพื่อเสพและครอบครอง ตรวจเยี่ยวมีสารเสพติดถูกจับครั้งแรก ยอมรับแต่ตอนนี้ยังถูกฝากขัง ยังไม่ได้ตัดสิน ขึ้นศาลมาแล้ว2ครั้งนัดไปอีก12วัน อยากทราบว่าโทษจะหนักเท่าไหร่ครับ รึเสียค่าปรับประมาณเท่าไหร่ ขอบคุณอย่างสูงครับ

  โดยคุณ ภคิน  (1.1.161.125)     1 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 35

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 1 ปี หรือปรับอย่างต่ำ 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     28 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 34

  อยากสอบถามว่า พอดีแฟนผม ถูกจับ มียาบ้า  9เม็ด  เพื่อเสพและครอบครอง  ถูกจับครั้งแรก ยอมรับแต่ตอนนี้ยังถูกฝากขัง ยังไม่ได้ตัดสิน ขึ้นศาลมาแล้ว2ครั้งนัดไปอีก12วัน อยากทราบว่าโทษจะหนักเท่าไหร่ครับ รึเสียค่าปรับประมาณเท่าไหร่ ขอบคุณอย่างสูงครับ

  โดยคุณ ภคิน  (1.1.161.125)     1 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 33

  แฟนโดนจับ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ตำรวจแจ้งข้อหา " มียาไอซ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 3 ถุง รวม 1.49 กรัม " ถามตำรวจเค้าบอกว่ายังไม่ได้แยกถุง จะมีโทษกี่ปีคะ  

  โดยคุณ ฝ้าย  (101.108.205.201)     25 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 33

  คดีดังกล่าวมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     28 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 32

   เพื่อนผมโดนจับยาบ้า 1 เม็ด เพราะตำรวจยัด ตรวจฉี่แล้วไม่มีสีม่วง เพื่อนปฏิเสธทุกข้อกลว่าวหา มีทางใดบ้าง ที่จะช่วยเพื่อนผมได้

  โดยคุณ   (182.52.132.28)     21 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 32

  รีบนำสำเนาบันทึกการจับกุมมาปรึกษาทนายความแก้ต่างต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน พร้อมร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่ตำรวจชุดที่ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     27 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 31

   ถ้าตอนที่โดนข้อหาครอบคอรงเพื่อจำหน่ายแล้วเสียที่ สน ไปแล้ว200000 สำนวนส่งศาลว่าครอบยาไอซ์.36ต้องเสียค่าปรับที่ศาลอีกหรือเปล่าครับถ้าเสียเท่าไหร่ครับ

  โดยคุณ tt  (125.25.161.134)     16 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 31

  ครอบครองยาเสพติดไม่ถึงปริมาณตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 10) มีความผิดตามมาตรา 67 โทษจำคุกขั้นต่ำ 1 ปี และมีโทษปรับ ส่วนจะปรับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.1)     23 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 30

   นายจนรับขนของให้นางรวยโดยไม่รู้ว่าของที่ขนคือยาบ้า20000เม็ด พอถูกจับนายจนจะมีข้อต่อสู้อย่างไรบ้าง

  โดยคุณ   (183.89.80.211)     15 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 30

  1. นายจนไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของคดีของครอบครองตัวไว้เพื่อจำหน่าย ตาม ป.อ.มาตรา 59 วรรคสาม
  2. จะต้องตรวจสอบจากบันทึกการจับกุมก่อนจึงจะให้คำแนะนำได้

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.7)     20 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 29

  แฟนหนูโดนจับมี ยาบ้าอยู่ในครอบครอง 1 เม็ด และโดนล่อซื้อจับเบอร์แบงค์ได้ 250 บาท จะโดนจำคุกกี่ปี และตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในคุกแล้ว ประมาณ 18 วัน   

  โดยคุณ tai  (124.120.152.34)     4 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 29

  1. มีความผิดตามมาตรา 67 เพราะยาบ้าน้อยกว่ามาตรา 15(1) ระวางโทษจำคุกหนึ่งปีถึงสิบปี และปรับ รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งจากโทษที่ศาลกำหนด ตามมาตรา 78

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 28

   ถ้าโดนข้อหาครอบครอง(ยาไอซ์)0.36กรัมให้การรับสารภาพต้องประกันตัวเท่าไหร่และที่ปรับ20,000-200,000น่าจะปรับเท่าไหร่ครับและน่าจะติดคุกหรือเปล่าครับและถ้าไปขึ้นศาลวันเสาร์(เปิดครึ่งวัน)จะสามารถประกันตัวได้ไหมครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสำหรับคำตอบ......

  โดยคุณ ธนันชัย  (115.67.32.122)     29 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 28

  1. ยาไอซ์ 0.36 กรัม น้อยกว่า 0.375 กรัม มีความผิดตามมาตรา 67 มีโทษจำคุกหนึ่งปีถึงสิบปี และปรับ
  2. ส่วนจะปรับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
  3. คำรับสารภาพศาลจะลดโทษกึ่งหนึ่ง ตาม ป.อ.มาตรา 78
  4. การขอปล่อยตัวชั่วคราวทำได้ แต่ศาลจะอนุญาตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 27

  แฟนโดนจับยาบ้า 93 เม็ด ปืนหนึ่งกระบอก  ตำรวจแจ้งข้อหามียาบ้าครอบครองเพื่อจำหน่ายและอาวุธปืน อยากทราบว่าจะรับโทษกี่ปีค่ะช่วยตอบด้วย

  โดยคุณ คุณสมิทธิ์  (125.26.57.224)     27 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 27

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     30 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 26

   น้องชายโดนจับข้อหาครอบครองปืน 1 กระบอก กับยาบ้าจำนวน 10 เม็ด ยาไอซ์ 0.4 กรัม วันแรกที่โดนจับลงในบันทึกว่ามีไว้เพื่อครอบครอง แต่วันนี้ไปขอรับรถมอเตอร์ไซต์คืน ตำรวจบอกว่าข้อหาคือมีไว้เพื่อจำหน่ายจึงไม่ได้รถคืนอยากทราบว่าน้องชายต้องรับโทษติดคุกนานเท่าไหร่คะ และพอจะมีทางช่วยให้ลดโทษได้เร็วๆมั๊ยคะ

  โดยคุณ นุ่น  (1.0.228.118)     24 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 26

  คดีดังกล่าวมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่การรับสารภาพความผิดหรือให้ข้อมูลที่สำคัญในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เข้าเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายซึ่งศาลมีอำนาจลดโทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     30 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 25

   น้าโดนจับยาไอซ์ น้ำหนัก0.65กรัม แต่น้ำหนักช่างรวมถุง 2.8 กรัม ยาไอซ์ที่มีนั้นมีไว้เพื่อเสพแต่ตำรวจลงข้อหามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายอยากขอคำแนะนำที่จะใช้พูดในชั้นศาลเพื่อให้รู้ว่าเรามีไว้เสพไม่ได้จำหน่าย และอยากทราบว่าเมื่อศาลตัดสินจะยึดหลักน้ำหนักบริสุทหรือน้ำหนักรวมถุง และอยากรู้โทษที่ได้รับว่าตัดสินมาแล้วจะติดกี่ปี 

  โดยคุณ   (118.173.87.52)     1 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 25

  1. กรณีมีสารบริสุทธิ์ถึง 375 มิลลิกรัม ตามมาตรา 15 (2) มีบทลงโทษตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต
  2. ถุงไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
  3. ข้อสันนิษฐานตามมาตรา 15 จำเลยไม่สามารถนำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น เพราะเป็นบทสันนิษฐานเด็ดขาด ตามมาตรา 15 วรรคสาม

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.22)     2 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 24

   มีนาบ้าไว้ครอบครอง1เม็ดมีโทษอย่างไงค่ะ

  โดยคุณ   (101.109.193.89)     1 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 24

  โทษขั้นต่ำมีไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา 67 โทษจำคุกหนึ่งปีถึงสิบปี
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     12 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 23

  คดีครอบครองแยาไอซ์ 0.3 กรัม ทำผิด ครั้ง2 ตัดสินมา9 เดือน ขออุทรณ์ ขอรอลงอาญา หรือ พักโทษไว้ เหตุ ยังต้องเลี้ยงและให้นมบุตร บิดาของบุตรไม่ได้เลี้ยง และ ทางบ้านไม่สามารถเลี้ยงดูให้ได้เนื่องจากซึ่งมีภาระครอบครัวของตน และขณะนี้ประกอบอาชีพสุจริตเป็นหลักแหล่ง มีเงินเดือน เพื่อเลี้ยงดูบุตร บุตรมีอายุ 3 เดือน(ยื่นอุทรณ์) ขณะ นี้ 7 เดือน   มีความเป็นไปได้ หรือไม่ หรือ จะเพิ่ม หรือลดลงได้มั๊ยคะ และถ้า ต้องตัดสินจำคุก จะขอยื่นฎีกา เพื่อ ทำงานก่อน ให้บุตรได้โตกว่านี้ จึงมารับโทษได้หรือไม่  

  โดยคุณ kfc  (58.8.116.18)     21 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 23

  - มีโอกาสได้รับการลดโทษเพราะยาเสพติดมีจำนวนน้อย

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     25 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 22

  พี่ชายนั่งร่วมวงกับเพื่อนที่ค้ายา พอตำรวจเข้าจับกุมหนีกันหมดจับพี่ชายคนเดียว ค้นในตัวไม่เจอของกลาง ถามจะเอาข้อหาอะไร ร่วมจำหน่าย 30 เม็ด หรือจะเอาครอบครอง 7 เม็ด นายขอมา ตำรวจทำสำนวนครอบครอง 7 เม็ด ไม่มีพยานรู้เห็น ตอนนี้ประกันตัวที่ศาลใช้เงิน 3 หมื่นบาท อยากทราบว่ามีทางจะสุ้คดีไหม และถ้าไม่สู้รับสารภาพในชั้นศาล จะรับโทษอย่างไร รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ ข้องใจมากมีแบบนี้ด้วยหรอ

  โดยคุณ สมศรี บุญนอง (สมาชิก)  (125.24.47.77)     10 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 22

  1. แนวทางการต่อสู้คดี ต้องนำสืบเกี่ยวกับพฤติการณ์ในการจับกุม หาพยานยืนยันว่าในขณะจับกุมไม่พบยาเสพติดของกลางภายในตัว
  2. ให้นำบันทึกการจับกุมเข้ามาที่ทนายคลายทุกข์ 02-9485700 หรือแฟกซ์ที 02-9485477 เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.17)     15 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 21

  น้องชายโดนคดีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่าย โดยให้สายไปล่อซื้อ จำนวน 450 บาท และได้ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอก พอกลับเข้ามาทำงานตำรวจก็ได้จับกุม แต่ตรวจที่ตัวแล้วไม่เจอยาบ้า มีพยานรู้เห็นว่าตรวจไม่เจอยาบ้า กลับไปเจอยาบ้า 2เม็ด ข้างรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับออกไป  ไม่เคยทำความผิดมาก่อน แบบนี่จะติดคุกกี่ปีค่ะ และจะสู้คดีได้มั้ยค่ะ

  โดยคุณ ศิริพร  (182.93.184.185)     8 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 21

  1. ให้นำบันทึกการจับกุมเข้ามาที่ทนายคลายทุกข์ 02-9485700 หรือแฟกซ์ที 02-9485477 เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป
  2. แนวทางการต่อสู้คดี ถ้าของกลางไมได้อยู่กับตัวผู้ถูกจับ ยังมีข้อต่อสู้ว่าไม่ได้ครอบครอง

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.17)     15 ธ.ค. 2554

 •  1 .. 4  5  6  7   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด