X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร

 • โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร

   

            ดิฉันมีเรื่องสอบถามค่ะ เนื่องจากคนงานของดิฉันโดนตำรวจจับข้อหาขับเสพ (ตรวจฉี่เป็นสีม่วงแต่ไม่มียาพกติดตัว) จำนวน 3 คน ตำรวจส่งเรื่องไปที่ศาลแล้ว ตอนนี้ให้ไปรายงานตัวทุก 12 วัน จำนวน 4 ครั้ง หลังจากนั้นศาลจะตัดสินความผิด ดิฉันอยากรู้ว่าคนงานของดิฉันจะโดนลงโทษอย่างไรบ้างค่ะ

  -  คนที่ 1 ไม่มีประวัติการโดนจับกุมแต่อย่างใดเลย นี่เป็นคดีครั้งแรก
  -  คนที่ 2 เคยโดนจับคดีเสพยาเสพติด(ยาบ้า)มาแล้ว แต่อยู่ในช่วงรอลงอาญา 2 ปี
  -  คนที่ 3 เคยติดคุกข้อหาทำร้ายร่างกายมาก่อน  ตอนเป็นวัยรุ่น จำนวน 2  ปี  จากนั้นโดนข้อหายาเสพติดพร้อมกับคนที่2 แต่ให้ไปบำบัดที่ค่ายทหารจำนวน 6 เดือน ไม่มีรอลงอาญา แต่อยู่ในช่วงติดตามผล(ต้องไปรายงานตัว 1-2 เดือนครั้ง เหลืออีก 2 ครั้งก็หมด)
            ดิฉันอยากทราบว่าพวกเค้าแต่ละคนจะโดนศาลพิพากษาอย่างไรบ้างค่ะ ต้องติดคุก หรือเสียค่าปรับเท่าไหร่ และถ้าติดคุกมีทางแก้ไขอะไรมัยค่ะ เพราะดิฉันต้องเตรียมคนงานเพื่อทำงานค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้า

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์

            คนงานของคุณทั้ง 3 คน มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ  และมีบทลงโทษตาม มาตรา 157/1  และอาจถูกลงโทษตามกฎหมายยาเสพติดอีก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
  มาตรา 43 ทวิ
  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
             ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจจัดให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ขับขี่นั้นไม่ได้เสพก็ให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้
            ในกรณีที่ผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและเมื่อผู้นั้นยอมรับการตรวจสอบแล้ว หากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที
            การตรวจสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา 157/1  ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการที่ให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ทวิ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตรวจการที่ให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ตรี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
            ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
            ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
            ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
            ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 39

  ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับ ข้าพเจ้าเคยถูกดำเนินคดี ขับเสพ รถ4ล้อ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นครั้งแรก  และ เป็นความผิดครั่งแรง

  ในอนาคต ผมมีสิทธิ์ เข้าสอบเกี่ยวกับงานทางราชการได้หรือไม่ครับ

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ นาย.พงศ์สุบรรน เป่าทุ้ย  (101.109.251.227)     10 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 38

   อยากสอบถามว่าถ้าหากโดนจับข้อหาขับเสพเเละไม่มีใบขับขี่ยอมให้จับกุมเเต่โดยดียอมรับการเสพยาเเต่ตำรวจเเจ้งข้อกล่าวหาลงในใบจับกุมว่าพยายามหลบหนีการจับกุมปฏิเสธการเสพยาทำให้มีผลต่อการตัดสินของศาลทำให้ผู้ต้องหาต้องถูกคุมขังโดยถูกกล่าวหาเกินจริงของเจ้าพนักงานศาลตัดสินไม่ยอมให้อุทรณ์จะทำอย่างไงคะ

  โดยคุณ ธารารัตน์ สระ  (49.230.217.161)     1 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 37

   ผมขอปรึกษาเรื่องคดีขับเสพหน่อยครับถ้าเราพึ่งออกจากเรือนจำมามีโทษรอลงอาญาอยู่แต่โดนจับในคดีขับเสพเราจะประกันตัวได้มั้ยครับแล้วถ้าประกันตัวแล้วเขาจะติดมั้ยครับแล้ว  แล้วในกรณีคดีแบบนี้เขาจะโดนเพิ่มโทษมั้ยครับ

  โดยคุณ ออฟ  (49.49.240.168)     26 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 36

   โดนเสพเเล้วขับแต่ผลฉี่จากศูนย์ว่าไม่มีสารเสพติด จะโดนอะไรไหมคับ

  โดยคุณ เอ  (182.232.145.190)     20 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 35

   สอบถามหน่อยค่ะแฟนหนูขี่มอไชค์โดนจับข้อหาขับเสพนัดประกันตัวที่ศาลจะเป็นแบบไหนค่ะ

  โดยคุณ   (182.232.73.178)     20 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 34

   เลื่อน ตัดสินคดีเสพขับได้ไหม

   

  โดยคุณ naresuancity@gmail.com  (223.24.32.217)     7 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 33

   อยากทราบว่า แฟนหนูเค้าโดนจับคดีเสพขับ เเต่ประกันตัวออกมาเเล้ว ตำรวจบอกว่าจะโทรนัดอีกที เเต่เวลาผ่านมา ปีครึ่งเเล้ว ทางตำรวจพึ่งโทรมา หนูอยากทราบว่า เค้าจะโดนจับไหม รึจะให้ทำยังต่อค่ะ

  โดยคุณ wilaiwan  (49.230.26.222)     17 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 32

   โดนจับขับเสพแล้วขับมีโทษอย่างไรบ้างคับ

  โดยคุณ   (49.230.228.92)     16 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 31

   โดนข้อหาขับเสพอายุ20ปีครั้งเเรกประกันตัวออกมาตำรวจนัดไปศาลอยากทราบว่าศาลจะตัดสินอย่างไรต้องเสียเงินหรือติดคุกไหม

   

  โดยคุณ ปิยะมาศ กงสิทธิ์  (49.229.36.122)     2 ก.พ. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 31

   

  โดยคุณ รสริน เนินบก  (49.237.249.185)     16 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 30

   สามีถูกตัดสินคดีเสพขับเดือนตค.58 คุมประพฤติ4ครั้งต่อปีนาน1ปีในระหว่างนี้เขากลับไปเสพยาอีกมีอาการทางประสาทหวาดระแวงคุกคามภรรยา ถ้าถูดตรวจฉี่เป็นสีม่วงจะเป็นอย่างไร

   

   

   

  โดยคุณ จิรพรรณ  (27.55.69.202)     22 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 29

   ขอสอบถามหน่อยค่ะแฟนหนูโดนตรวจฉี่เจอสีม่วงแต่ไม่เจอเม็ดยาค่ะ

  แล้วเขามีคดีเก่าเสพเหมื่อนกันเขาไปรายงานตัวไม่ครบแล้วแบบ

  นี้ศาลเขาจะตัดว่างั่ยค่ะเขาจะติดนานมั่ยค่ะ

  โดยคุณ   (49.229.91.226)     13 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 28

   น้องชายของผมโดนจับข้อหาขับเสพรถจักรยานยนต์ มีโทษอย่างไรบ้างคับ หลังจากประกันตัวออกมาแล้ว ศาลได้ให้ไปรายงานตอนนี้ครั้งที่สองแล้ว ศาลก็ยังไม่ตัดสินเลย ถ้าไปรายงานตัวครั้งที่สาม ศาลจะตัดสินมั้ยคับ และโทษจะติดคุกมั้ยคับ แล้วศาลจะปรับเงินด้วยมั้ยคับ ต้องจ่ายค่าปรับประมาณเท่าไรคับ 

  โดยคุณ บั๊ม  (202.139.201.61)     11 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 27

   แฟนโดนข้อหาขับเสพรถสาธารณะต้องโดนกี่ปีค่ะหรือโดนค่าปรับเท่าไรค่ะแต่แฟนเคยมีข้อเสพแต่ศาลให้รอลงอาษาไว้2ปีครึ่งตั้งแต่เดือนกันยายน2555ถ้าจะหมดแร้วใช่ไหมค่ะ

  โดยคุณ สุกัญญา สืบบ้าน  (49.230.69.216)     19 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 26

   ขอสอบถามหน่อยคับพอดีน้องโดนจับตรวจฉีแล้วเขาจะให้ไปเข้าค่ายถ้าเร

  ไม่ไปโดนข้อหาอะรัยคับและโทษอะรัยคับ

   

  โดยคุณ   (49.229.203.157)     16 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 25

   อยากทราบว่าคดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตรวจฉี่พบสีม่วง ขับรถบรรทุกสิบล้อ จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะแล้วมีโทษอย่างไร ติดคุหรือเปล่า และปรับเท่าไหร่ค่ะ

  โดยคุณ ดิว  (49.230.197.109)     2 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 25

   ขับเสพคดีขับเสพ สิบล้อ อยากรู้ว่าจะต้องจำคุกกี่เดือนและค่าประกันตัวต้องใช้วงเงินเท่าไหร่ 

  โดยคุณ Shark Tiny  (49.230.216.244)     16 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 24

   เสพแล้วขับจะถูกปรับเท่าไรแล้วค่าปรับจะได้คืนไม

  โดยคุณ วรรณพร เมืองสุด  (49.230.145.105)     17 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 23

   อยากทราบว่า.  ผมโดนคดีเสพขับ(ยาบ้า)อายุ19ปี และก็ได้ประกัตัวออกมาแล้ว 20,000บาท ที่โรงพัก แล้วผมจะได้ทำอะไรอีกใหมคับถึงจะพ้นคดี   ทางตำรวจไม่ใด้แจ้งผมมาเลย ตามขั้นตอนจริงในการดำเนินคดีควรเป็นอย่างไรคับ  แล้วโทธทางกฏหมายเป็นอย่างไรคับ   (และผมก็ให้การยอมรับทุกอย่างโดยมิได้ขัดขื่นใดๆ) ช่วยให้คำปรึกษาผมทีคับ

  โดยคุณ นายมงคล จันประสิทธิ์  (1.46.74.141)     21 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 22

   ขับเสพแต่ไม่มีใบขับขี่แต่เสียค่าปรับไปแล้วจะเป็นไรไหมคับ แต่ผมไม่เคยคดีเกี่วยกับยาเลยแต่ผมเคยเอารถรถไปคว่ำมามีคู่กรณีแต่คู่กรณีได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้แต่ต่างคนต่างยอมความกันไม่ติดใจเอาความกันแบ่บนี้ศาลจะเอามารวมกันแล้วเพิ่มข้อหาผมอีกไม่คับตอนนี้ผมกลัวมากๆ

  โดยคุณ   (58.8.95.114)     22 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 21

  ดิฉันมีเรื่องสอบถามค่ะ เนื่องจากพี่ชายของดิฉันโดนตำรวจจับข้อหาขับเสพ (ตรวจฉี่เป็นสีม่วงแต่ไม่มียาพกติดตัว)   แต่คดีตั้งแต่ปี  2552  อยากถามว่า  พี่ชายของดิฉัน  สามารถลงรับสมัครผู้ใหญ่บ้านได้ไหมค่ะ 

  โดยคุณ NOK  (61.91.248.195)     8 ม.ค. 2558

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด