X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร

 • โดนคดีขับเสพโทษเป็นอย่างไร

   

            ดิฉันมีเรื่องสอบถามค่ะ เนื่องจากคนงานของดิฉันโดนตำรวจจับข้อหาขับเสพ (ตรวจฉี่เป็นสีม่วงแต่ไม่มียาพกติดตัว) จำนวน 3 คน ตำรวจส่งเรื่องไปที่ศาลแล้ว ตอนนี้ให้ไปรายงานตัวทุก 12 วัน จำนวน 4 ครั้ง หลังจากนั้นศาลจะตัดสินความผิด ดิฉันอยากรู้ว่าคนงานของดิฉันจะโดนลงโทษอย่างไรบ้างค่ะ

  -  คนที่ 1 ไม่มีประวัติการโดนจับกุมแต่อย่างใดเลย นี่เป็นคดีครั้งแรก
  -  คนที่ 2 เคยโดนจับคดีเสพยาเสพติด(ยาบ้า)มาแล้ว แต่อยู่ในช่วงรอลงอาญา 2 ปี
  -  คนที่ 3 เคยติดคุกข้อหาทำร้ายร่างกายมาก่อน  ตอนเป็นวัยรุ่น จำนวน 2  ปี  จากนั้นโดนข้อหายาเสพติดพร้อมกับคนที่2 แต่ให้ไปบำบัดที่ค่ายทหารจำนวน 6 เดือน ไม่มีรอลงอาญา แต่อยู่ในช่วงติดตามผล(ต้องไปรายงานตัว 1-2 เดือนครั้ง เหลืออีก 2 ครั้งก็หมด)
            ดิฉันอยากทราบว่าพวกเค้าแต่ละคนจะโดนศาลพิพากษาอย่างไรบ้างค่ะ ต้องติดคุก หรือเสียค่าปรับเท่าไหร่ และถ้าติดคุกมีทางแก้ไขอะไรมัยค่ะ เพราะดิฉันต้องเตรียมคนงานเพื่อทำงานค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้า

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์

            คนงานของคุณทั้ง 3 คน มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ  และมีบทลงโทษตาม มาตรา 157/1  และอาจถูกลงโทษตามกฎหมายยาเสพติดอีก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
  มาตรา 43 ทวิ
  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
             ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจจัดให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ขับขี่นั้นไม่ได้เสพก็ให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้
            ในกรณีที่ผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและเมื่อผู้นั้นยอมรับการตรวจสอบแล้ว หากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที
            การตรวจสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา 157/1  ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการที่ให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ทวิ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตรวจการที่ให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ตรี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
            ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
            ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
            ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
            ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 20

   ผมไปต่อใบขับขี่แล้วเขาบอกว่าทำไม่ได้ถึง3ปีในคดีขับเสพผมจะทำได้ไหมคับ

  โดยคุณ   (125.25.68.182)     29 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 19

   อยากว่าผมโดนจับ คดีขับเสพจะมีโทษอย่างไรครับ

  แต่เคยโดนคดีขับเสพมาแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2552

  แล้วมาโดนอีกปี พ.ศ.2557 จะมีโทษอย่างไรครับ

  จะติดคุกเปล่าครับ...ผมกลุ้มใจมากเลยครับ

  โดยคุณ ธีรพงษ์ วงษ์ขำ  (49.230.77.38)     18 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 18

   ผมขออณุญาตถามนะครับผม กลุ้มใจมาก คิดมากด้วยครับ คือว่าผมพึ่งพ้นโทษในคดีจำหน่ายฯและพยายามจำหน่ายฯผมได้วันลดโทษ4เดือนปล่อยตัวตั้งแต่วันที่23ธ.ค.56 รายงานตัวคุมประพฤติครบแล้ว 4เดือน จำมาทั้งหมด3ปี7เดือน คดีเก่าถือว่าสิ้นสุดแล้วใช่ไหมครับ แล้วพอดี ผมมาถูกจับหลังจากรายงานตัวครบแล้ว2เดือนถูกแจ้งข้อหา ขับเสพ,เสพ ทางตำรวจส่งตัวผมไปศาลเพื่อฝากขัง ผมได้ประกันตัวออกมา ผมอยากทราบว่าหากศาลพิพากษาคดีนี้ ในกรณีของผม  ผมต้องติดคุกอีกไหมครับ? แล้วถ้าศาลตัดสินติดผมมีโอกาสประกันอุทธรณ์ได้ไหมครับ? แล้วผมจะยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลเมตตาให้โทษจำคุก มาเหลือเป็นแค่รอลงมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมครับ? ถ้าต้องติดจริงๆ ผมจะต้องติดประมาณเท่าไรครับ จะได้ทำใจได้ครับ ผมเสียดายโอกาสในชีวิตมากครับ กำลังไปได้สวยในหน้าที่การงาน แค่เผลอใจ นิดเดียวกับเพื่อนฝูงอารมณ์สนุกเท่านั้นเอง แล้วใครจะช่วยดูแลแม่ผมอีกอายุก็75แล้ว  รบกวนท่านช่วยตอบคำถามของผมด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

  โดยคุณ หลงผิด  (49.230.152.164)     29 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 17

  คดีมียาเสพติดไว้ในครอบครอง 200000 เม็ด ถ้าสาลตัดสินจะมีโทษจำคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ คนที่รอคอย  (180.183.177.185)     21 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 16

  น้องชายผมขับรถบัสรับส่งคนงานโตนจับข้อหาขับแล้วเสพครับ และตอนนี้จำคุกอยู่ครับรอศาลตัดสิน ผมอยากทราบว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรครับ

  โดยคุณ บอย  (171.6.29.171)     20 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 15

   โดนจับคับเสพ4ครังแล้ว..อย่ากรู้ว่าติดหรือไม้

  โดยคุณ กัสณี สือนอ  (49.230.134.250)     9 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 14

   มีเพื่อนคนนึงถูกจับคดีเสพขับและครอบครองง1เม็ดดประกันตัวออวันทกมา3นี้ศาลนัดตัดสินไม่ทราบว่าต้องทำยังไงต้องเสียเงินอีกไหมค่ะ

  โดยคุณ ปู  (49.230.128.153)     1 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 13

   โดนตั้งด่านตรวจคดีขับเสพมีระหว่างโทษเท่าไหร

  โดยคุณ surasak  (1.20.169.120)     19 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 12

  เสียงินค่าปรับแลวต้องไปคุมประพฤติด้วยไหม

  โดยคุณ ลิงน้อย  (171.100.1.147)     18 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 11

  ตอบ ความเห็น 10

  * ขับเสพ (ซึ่งวัถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท กลุ่มแอมเฟตามีน) กฎหมายจราจร ม.43 ทวิ.157 ทวิ วรรคแรก

  - จำุคุกไม่เกิน 6้ เดือน ปรับ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

  *แต่ถ้าเสพอย่างเดียว ผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ.2522

  -ฝ่าฝืน ม.57  จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 3 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000-60,000 บาท หรือทั้งสองอย่าง (ม.91)  

  โดยคุณ สุพิช  (125.26.32.106)     5 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 10

   เสพขับ รถสี่ล้อ โทษเป็นอย่างรัยคับ 

   

  โดยคุณ เอกชัย  (183.89.131.92)     26 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 10

   เสพขับ โทษอย่างไรคับ

   

  โดยคุณ เอกชัย  (183.89.131.92)     26 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 9

  ขอคำตอบ

  โดยคุณ สิทธิพร พิบูลย์ศักดิ์โสภณ  (110.49.227.44)     19 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 8

  โดนคดีขับเสพรถปิคอัพ 4 ล้อ ครั้งแรก จะเสียค่าปรับเท่าไหร่ และจะโดนลงโทษยังงัย

  โดยคุณ ลาวัลย์ เกิดพร้อม  (124.121.44.61)     21 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 7

  ข้อหาขับเสพ-รถ6ล้อ ไม่มียาไว้ครอบครอง จะลดโทษได้หรือเปล่าค่ะ

   

  โดยคุณ Ta  (118.172.125.185)     16 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 6

  ผมโดนมากับตัวเองครับ ขับ รถมอไซไปโดนตำรวจสายตรวจปาดหน้า แล้วโทรเรียกนอกเครื่องแบบเอารถกระบะมาอุ้มตัวผมไปแถมยังเตะผมที่หน้าแข้งทั้งๆที่ผมจะโทรหาผู้ปกครองเพราะกลัวโดนลักพาตัว ทำแบบนี่ตำรวจมีความผิดไหมครับ ตอนนี่ผมโดน ขับเสพ ประกันตัวมา 15000 บาท

  **อยากถามว่าถ้าเราขับรถอยู่ถนนทางหลวงแล้วตำรวจ ขับมาปาดหน้าขอตรวจฉี่ที่ข้างทางนี่ ตำรวจมีสิทกระทำได้ไหมครับ**หรือถ้าทำได้ต้องตั้งด่านแล้วขอตรวจครับ

  โดยคุณ โดนใจ  (223.205.143.43)     18 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 5

  ขับเสพรถบรรทุกช4 ตัดสินแล้ว เรามีใบสั่งอยู่ เวลาไปต่อใบขับขี่ เราไปต่อใบขับขี่ได้เลยหรือเปล่า

  หรือต้องไปเสียค่าปรับก่อนครับ

  โดยคุณ จักรกฤษณ์ เปรมภักดี  (125.26.117.141)     31 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 4

  ข้อหาขับ-เสพ(รถ6ล้อ) ไม่มียาไว้ครอบครอง จะลดโทษได้หรือเปล่าค่ะ

   

  โดยคุณ วิไลวรรณ นนทแก้ว  (182.52.26.147)     3 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 3

  อยากทราบว่า ทางตำรวจได้จับกุมแฟนดิฉันคดีขับเสพ แต่พอเดินเรื่องเสร็จเมื่อวานนี้เเฟนดิฉันได้ออกมาตามปกติ พอตอนเช้าตำรวจได้โทรเรียกให้ไปที่โรงพักอ้างว่าพิมพ์หลักฐานผิด ว่าพิมพ์เสพอย่างเดียว ไม่ใช่ขับเสพ ดิฉันอยากทราบว่าต้องเสียเงินประกันอีกเท่ารัย เพราะว่าเสพอย่างเดียวมัน 1000 บาท เสียปัยเเล้วเเต่อยากทราบขับเสพเสียเท่ารัย

  โดยคุณ kanun  (183.89.106.182)     12 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ขับรถบรรทุกเสพยาบ้าและมีใว้ครอบครอง2เม็ด  มีโทษสถานใด พอจะมีทางลดหย่อนได้ใหม ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ทองดี จันทัย  (115.67.128.12)     18 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1

  ขับเสพรถบรรทุกและมียาบ้าใว้ในครอบครอง2เม็ด

  โดยคุณ ทองดี จันทัย  (115.67.128.12)     18 ก.ค. 2555

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด