X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

เรื่องน่ารู้ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

 • คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ


  หลักการ
            ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 มาตรา 96 ได้กำหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 1 คน มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
             กรณีที่นายจ้างมีสำนักงานสาขา หรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ต่างหากและมีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปก็จะต้องมีคณะกรรมการสวัสดิการ 1 คณะ ในหน่วยงานหรือสาขานั้นๆด้วย
            หากสถานประกอบการใดที่มีคณะกรรมการลูกจ้างตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์อยู่แล้ว คณะกรรมการลูกจ้างทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ
                     

  การเลือกตั้งคณะกรรมการฯ

  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
   พนักงานทุกคน ทุกระดับ

  ขั้นตอนในการดำเนินการเลือกตั้ง
  1.  นายจ้างแต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง” โดยแต่งตั้งจากพนักงานที่ไม่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เพื่อเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
  2.  คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง กำหนดวัน เวลา และสถานีในการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการ ตลอดจนกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครผู้ที่จะสมัครตั้งต่อนายจ้าง และเจ้าพนักงานแรงงาน
  3.  นายจ้างประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง

  หน้าที่ของนายจ้าง
  1.  จัดทำแผงหรือป้ายสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งประกาศหาเสียงภายในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
  2.  จัดทำบัญชีรายชื่อลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบการนั้น จำนวน 2 ชุด ชุดหนึ่งมอบให้แก่คณะกรรมการดำเนินการเลือกเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน ส่วนอีกชุดหนึ่งปิดประกาศไว้ให้ลูกจ้างตรวจดูรายชื่อก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน
  3.  จัดอุกรณ์ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งร้องขอ
  4.  ปิดประกาศรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิ์การในสถานประกอบการโดยเปิดเผยเพื่อให้ลูกจ้างทราบ ณ ที่ทำการของนายจ้างที่มีคณะกรรมการฯดังกล่าว
             เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ให้บริษัทปิดประกาศรายชื่อภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง การประกาศจะต้องปิดไว้อย่างน้อย 15 วัน
   

  หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
  1.  จัดเตรียมใบสมัคร ซึ่งจะต้องมีข้อความอย่างน้อยดังนี่
  -  ชื่อตัว ชื่อสกุล
  -  วันเดือนปีเกิด หรืออายุ
  -  ตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ และระยะเวลาการทำงานในสถานประกอบกิจการ
  -  ลายมือชื่อ
  2.  รับสมัคร ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร กำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเรียงตามลำดับใบสมัคร
  3.  จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยร้องขอจากบริษัท
  -  บัตรเลือกตั้งซึ่งมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครทุกคน
  -  หีบลงคะแนนเลือกตั้ง
  -  เครื่องเขียน
  -  กระดานหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีขนาดใหญ่พอที่จะให้บุคคลอื่นเห็นได้ชัดในขณะนับคะแนนเสียง
  4.  กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงติดต่อกัน กรณีทำงานกะ หรือลักษณะงานอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถมาลงคะแนนเสียงพร้อมกันในระยะหนึ่งได้ ให้จัดลงคะแนนแยกกัน หรือระยะเวลาอื่นที่จะทำให้พนักงานสะดวกสามารถลงคะแนนเสียงได้ทุกคน
  5.  จัดทำประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ ณ สถานที่ทำการเลือกตั้ง
  6 .  ดำเนินการเลือกตั้ง
  7.  แจ้งผลการเลือกตั้งต่อบริษัทและพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดปทุมธานี ภายใน 10 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

  วิธีการดำเนินการเลือกตั้ง
  1.  คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกดั้งต่อบุคคลอื่นที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง เพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้ง หรือสิ่งใดๆในหีบบัตรเลือกตั้ง แล้วจึงผนึกหีบเลือกตั้ง แล้วจึงผนึกหีบเลือกตั้งต่อหน้าบุคคลอื่นที่อยู่ ณ ที่นั่น
  2.  มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งรับบัตร และลงคะแนนเสียงโดยวิธีกากบาทหรือทำเครื่องหมายเลือกที่หมายเลขประจำตัวของผู้สมัครที่ต้องการเลือกไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ แล้วจึงพับบัตรมอบให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
  -  กรณีผู้ลงคะแนนใช้สิทธิเลือกโดยการกากบาทหรือทำเครื่องหมายเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย ไม่ให้นับคะแนนเสียงในบัตรนั้น
  3.  เมื่อสิ้นสุดเวลาการเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งดังกล่าวด้วยวาจาว่าพ้นกำหนดการลงคะแนนเสียงแล้ว และจะได้ดำเนินการนับคะแนนเสียงต่อไป
  4.  การนับคะแนนเสียงให้เปิดหีบและเริ่มรับคะแนนโดยการเปิดบัตรเลือกตั้งคราวละหนึ่งบัตร แสดงให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นโดยทั่วกัน แล้วขานคะแนนเสียง เพื่อให้คณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่บันทึกคะแนนเสียงเอาไว้จนหมดบัตรเลือกตั้ง
  5.  ให้รวมคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนตามลำดับจากมากที่สุดตามลำดับจนครบจำนวนที่กำหนด กรณีที่ลำดับสุดท้ายมีคะแนนเสียงกัน ซึ่งจะมีผลทำให้จำนวนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมากกว่าจำนวนที่กำหนด ให้คณะกรรมการดำเนินการจับฉลากระหว่างผู้ได้คะแนนเสียงที่ได้เท่ากันโดยเปิดเผยเพื่อให้ได้คณะกรรมการฯที่ต้องการ
   
  บทบาทหน้าที่ของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ
  1.  จัดสวัสดิการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  2.  จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
  3.  ปิดประกาศการจัดสวัสดิการตามข้อตกลงกับพนักงานในที่เปิดเผย
  4.  จัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง หรือเมื่อคณะกรรมการ สวัสดิการเกินกึ่งหนึ่งร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ
  1.  ร่วมหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
  2 . ให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
  3.  ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
  4.  เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

  วาระของคณะกรรมการสวัสดิการ
  คราวละ 2 ปี

  การพ้นตำแหน่งกรณีอื่นๆที่มิใช่การพ้นตามวาระ
  1.  ตาย
  2.  ลาออก
  3.  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  4.  ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือลหุโทษ

  หมายเหตุ
  1.  กรณีที่มีตำแหน่งว่างที่ไม่ใช่การออกตามวาระ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง  โดยมีระเบียบวิธีการเลือกตั้งเช่นเดียวกับการเลือกตั้งปกติ
  2.  วาระของคณะกรรมการที่เลือกตั้งแทนคณะกรรมการที่พ้นตำแหน่งก่อนวาระ จะมีเพียงเท่าที่กรรมการเดิมเหลืออยู่
  3.  กรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการน้อยกว่าที่กำหนด หรือมีจำนวนพอดีกับที่กำหนด บริษัทยังคงต้องดำเนินการให้มีการเลือกตั้งตามปกติ จะแต่งตั้งหรือให้ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการโดยไม่มีการเลือกตั้งไม่ได้
  4.  กรณีที่ไม่มีผู้สมัคร หรือมีผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด บริษัทอาจเลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งออกไปและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมาสมัคร เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.one-stophr.com/knowledgeHR/show_new.php?id=47

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 29

   ในกรณีหมดวาระการเป็นกรรมการ ขั้นตอนการเลือกใหม่ ต้องดำเนินการ หลังหมดวาระ หรือ เดือนสุดท้ายก่อนหมดวาระคะ

  โดยคุณ take care  (118.173.36.114)     13 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 28

   ในกรณีหมดวาระการเป็นกรรมการ ขั้นตอนการเลือกใหม่ ต้องดำเนินการ หลังหมดวาระ หรือ เดือนสุดท้ายก่อนหมดวาระคะ

  โดยคุณ take care  (118.173.36.114)     13 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 27

   สอบถามหน่อยนะคะ

  หากถึงกำหนดการประชุมตามวาระแต่ไม่มีเรื่องที่จะนำเข้าที่ประชุมเรายังต้องประชุมหรือไม่

   

  โดยคุณ จา  (125.24.73.238)     16 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 26

  ถ้าเราอบรม จป บริหารมาแล้ว เราต้องแจ้งต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองฯ ภายในกี่วันค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ nilneat  (182.52.101.200)     10 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 25

   อยากสอบถามว่า คณะกรรมการฝ่ายลูกจ้าง ที่จะแต่งตั้งต้องมีกี่คนคะ 5 คนขึ้นไปหรือเปล่า

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ เจิน  (180.183.207.77)     11 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 24

  ข้อความในวรรคแรกของหลักการ  อ่านดูแล้ว รู้สึกทะแม่ง ๆ ครับ  ลองทบทวนอีกครั้งครับ

   

  โดยคุณ เอก อิศรา  (61.7.149.210)     4 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 23

  สำหรับดิฉันถือว่ามีประโยชน์มาก ได้ความรู้ในสิ่งที่เรายังม่รู้ ดีมากๆๆค่ะ

  โดยคุณ อรุณ พัฒนราช  (124.120.199.192)     16 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 22

  ผมสงสัยว่าที่บอกว่ารักษาการแทนเนียครับ ไม่มีระยะเวลากำหนดเหรอครับ หรือว่ารักษาการแทนจนครบกำหนดอายุคปอ.คือ 2ปี

  ทีผมสงสัยเพราะว่าถ้าบริษัทใช้อ้างกับกรมฯเมื่อมาตรวจว่ามีผู้รักษาการแทนอยู่ บริษัทก็อ้างเรื่อยๆไปล่ะครับเพื่อเลี่ยงความผิด

  ผมขอยกตัวอย่างสัก1ตย.นะครับ

  ถ้าใน คปอ. มีจป.ว ออกไป แล้วพอดีว่ามีกรมมาตรวจบริษัทก็จะอ้างว่ามีจป.หัวหน้าหรือเทคนิคฯรักษาการอยู่ครับกำลังหาจป.วคนใหม่อยู่ (ตอนนั้นมีพนักงาน100คนพอดีแต่ปกติมี180คนหรือมากกว่า)

  แล้วบริษัท(เจ้าเล่ห์)ก็อ้างว่าว่าหาจป.ว ไม่ได้ๆๆ แต่ก็มีจป.หัวหน้างานหรือเทคนิค ดูแลอยู่ๆๆ....

  แล้วกฎหมายที่ออกมา ที่กำหนดว่าต้องส่งแบบรายงาน จป.ว ทุกๆ3เดือน และหน้าที่อื่นๆที่กฎหมายให้จป.ว รับผิดชอบ จะมีประโยชน์อะไรครับ ถ้าบริษัทเจ้าเล่ห์อ้างว่าพยายามหาอยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วบริษัทไม่อยากจ้างแพงมากกว่า(เพราะผมสังเกตุดูในเวฟ job ต่างๆ บางบริษัทประกาศหาจป.ว เป็นปีๆยังหาไม่ได้งงจังว่าจงใจหาไม่ได้หรือบริษัทแย่จนไม่มีใครสนใจมากกว่า)....

  ผู้รู้ท่านใดรู้ว่าตามกฎหมายให้บริษัทหาจป.ในระดับต่างๆได้กี่วันก็ลงบอกด้วยนะครับ ถ้มีกฎหมายอ้างอิงด้วก็จะเป็นการดีครับ

   

  โดยคุณ นุ  (125.25.122.151)     18 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 21

  1.คณะกรรมการอยู่ในวาระคราวละสองปีครับไม่จำเป็นต้องลาออก

  2.คณะกรรมการมีหน้าที่ประชุมแล้วเสนอต่อนายจ้างครับ ผลการตัดสินเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับนายจ้างครับ

  3.ตามกฎหมายเลือกใหม่หรือหมดวาระไม่สามารถบังคับหรือแต่งตั้งได้ครับ

  4.ต้องมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไปครับที่กฎหมายบังคับให้มีคระกรรมการสวัสดิการฯ

  5.คำตอบเดียวกับ 4. ครับ

  6.ถ้ามีการจ้างและจ่ายค่าจ้างถือเป็นลูกจ้างหมดครับ 50 คนก็ต้องมีคณะกรรมการสวัสดิการฯ

  7.ไม่แน่ใจครับแต่ตามคิดเห็นส่วนตัวได้ครับ เพราะกว่าจะดำเนินการเสร็จคณะกรรมการปัจจุบันก็หมดวาระพอดี

  8.คณะกรรมการมีหน้าที่ประชุมและเสนอต่อฝ่ายบริหาร ผลขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารตามความเหมาะสมครับ อันนี้ต้องทำใจ

  9.ต้องแต่งตั้งคนที่สมัครก่อนครับหากไม่ครบจำนวนจริงๆก็คงต้องแจ้งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วก็แต่งตั้งเพิ่มครับ

  10.เหมือนข้อ 9. ครับ

  11.บริษัท ธษ แต่งตั้งพนักงานไม่ได้ครับต้องรับสมัครเลือกตั้งตามกฎหมายครับ

  12.ตามกฎหมายหมดวาระก็ต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ ในระหว่างดำเนินการอาจจะให้รักษาการแทนได้

  โดยคุณ   (49.49.168.137)     21 พ.ค. 2556

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด