X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 81   

 • ความคิดเห็นที่ 1460

   ดิฉันซื้อนาฬิกาrobanson มานาฬิกาเสียส่งซ่อมตั้งแต่ 8/1/56 จนปานนี้นาฬิกายังซ่อมไม่เสร็จ มีการทวงถามไป 2-3 รอบ. รอบแรกประมาณปลายเดือนมกราคม ทางพนักงานบอกว่า ต้องส่งไปซ่อมที่เมืองนอก   ครั้งที่2'ทวงถามประมาณ13/2 พนักงานแจ้งว่า จะเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่.  ล่าสุด 27/3 ทวงถามไป บอกรอถามผู้จัดการ 28/3จะแจ้ง ไม่มีการแจ้งกลับ. วันนี้29/3ทวงถามไป บอกว่าผู้จัดการยังไม่เข้าบริษัทตั้งแต่27/3. ยังให้คำตอบไม่ได้ ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร  ชื่อ บริษัท เพชรงาม ขอคำแนะนำด้วยคะ

  โดยคุณ ชญาภา. ทองประยูร  (110.49.251.161)     29 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1459

  ขอคำแนะนำค่ะ

  ดิฉันทำสินเชื่อซื้อรถยนต์กับธนชาตค่ะ ตอนคุยกันเงินดาวน์120200บาท แต่พอสัญญาส่งมาเงินดาวน์เป็น99252ดิฉันเลยโทรไปสอบถาม เขาบอกว่าเงินค่าประกัน

  ดิฉันไม่เข้าใจเลย ตอนเราคุยกันบอกว่าจ่ายรายเดือนเดือนละสองร้อยกว่าบาท เราก็เลยตกลงเซนต์สัญญา

   มาทีนี้ดิฉันต้องจ่ายรายเดือนอีกและโดนหักอีก

   

  รบกวนขอความเป็นธรรมด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ มุ  (115.67.101.217)     24 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1458

   ดิฉันไปเปลี่ยนทองที่ร้านทองที่ระยอง  เป็นสร้อยข้อมือสองเส้นน้ำหนักสองบาทห้าสิบสตางค์  แต่ได้ทองกลับมาแค่สองบาท    เสียค่าเปลี่ยนทองไปสองพันสี่ร้อยบาท   คนขายไม่ยอมช่างทองเก่าให้ดิฉันดู   เขาช่างดูเองเสร็จแล้ววางทองลง  ดิฉันเลยขอให้เขาช่างทองให้ดูเขาปฏิเสธว่า  ไม่ได้แล้วส่ายหน้าไม่ยอมท่าเดียว  ดิฉันโดนโกงน้ำหนักทองไปสองสลึง  หรือประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาท  ดิฉันไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว  แต่คนโกงไม่ยอมรับ กล้องวงจรปิดก้อบอกว่าลบแล้ว  ทองก็บอกว่าเอาไปหลอมแล้ว  แต่ดิฉันมีใบรับประกันจากร้านทองเก่าที่ดิฉันซื้อทองมา  ดิฉันจะทำอย่างไรดี  ช่วยบอกด้วยคะเรื่องเกิดเมื่อวันที่22มกราคม56  นี่ผ่ามาเป็นเดือนแล้วเรื่องก็ยังไม่คืบหน้า  ดิฉันจะชนะคดีรึปล่าวคะ  คนที่โกงทองมันก็ไม่ยอมรับ  ดิฉันขอคำปรึกษาด้วยคะ

  โดยคุณ จ๋า  (110.77.148.225)     25 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1458

  หากพนักงานสอบสวนดำเนินคดีล่าช้า ท่านสามารถดำเนินคดีอาญาแก่ร้านทองได้เองในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนโดยต้องปรึกษาคดีกับทนายความเพื่อดำเนินการต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     15 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1457

  อยากรบกวนสอบถามว่า  ถ้าเราตกลงซื้อเครื่องกรองน้ำแบบเช่าเครื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี  โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 1,100 บาท โดยในระยะเวลา 5 ปี ทางบริษัทฯ เครื่องกรองน้ำจะต้องเข้ามาทำความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรองให้ทุกปี (เนื่องจากราคานี้ได้รวมค่า Maintenance เรียบร้อยแล้ว)   แต่เนื่องจากเราไม่ได้ส่งค่าเช่ารายเดือนมานานกว่า 12 เดือน  และทางบริษัทฯ ก็ไม่ได้เข้ามาทำการ Maintenance ให้เลย  จนตอนนี้เราจะจ่ายเงินให้ประมาณ 10,000 บาท และขอให้ทางบริษัทฯ เข้ามาทำการ Maintenance แต่ทางบริษัทฯ บอกว่าไม่ได้ต้องจ่ายทั้งหมดก่อน ประมาณ 17,600 บาท ซึ่งเราว่ามันไม่ยุติธรรม  เพราะยังไงเราก็ต้องเสียให้ทางบริษัทฯ อยู่แล้ว  แต่ทางบริษัทฯ ไม่เข้ามาทำการเปลี่ยนอะไหล่เลย  ไม่ทราบว่าเราพอมีทางที่จะเรียกร้องในส่วนที่เป็นผลประโยชน์ของเราได้หรือไม่

  โดยคุณ กิจชบา  (203.144.190.98)     18 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1457

  เมื่อท่านผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ บริษัทคู่สัญญาก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ โดยท่านไม่อาจถือเอาส่วนที่เป็นประโยชน์แห่งข้อสัญญาใดมาใช้เป็นประโยชน์แห่งข้อสัญญาใดมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเมื่อท่านเป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญาก่อน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     8 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1456

  ซื้อรถนิสสันอัลเมร่ามาได้ 1 ปี เริ่มมีปัญหาเครื่องดับขณะขับ บางครั้งจอดแล้วดับพอเหยียบคันเร่งแล้วก็ไม่ติด ต้องใส่เกียว่างแล้วสตาร์ทใหม่ โทรไปหาที่ศูนย์ เค้าบอกอาจเป็นเพราะเติมน้ำมันอี20ที่บางปั้มไม่สะอาด เราเลยโทรไปหาบริษัท ปต. ทางบริษัทยืนยันว่าทุกปั้มสะอาดและรับประกัน ทางนิสสันบอกว่าให้เอามาเข้าอู่อาจต้องเปรียนถังน้ำมัน ยังงีั้ฟ้องร้องหรือร้องเรียนได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ เอ้  (101.51.116.116)     13 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1456

  ท่านสามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อสคบ. ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์หรือบริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     4 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1455

   เรียน สคบ.  ข้าพเจ้าได้ไปจองรถโตโยต้า โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท  แต่พอตอนทำสัญญาข้าพเจ้าไม่ผ่านเนื่องจากหาคนค้ำประกันสัญญาไม่ได้  และข้าพเจ้าได้โทรสอบถามทางพนักงานขายว่า ถ้าข้าพเจ้าจะเงินที่จองคืนจะต้องทำยังไง ปรากฎว่าพนักงานขายบอกว่าให้ขอเอกสารที่ยืนยันว่าเราทำสัญญาไม่ผ่าน แต่ปรากฎว่าทางไฟแนนท์บอกว่าเราไม่สามารถออกเอกสารให้ได้ว่าเราทำสัญญาแล้วไม่ผ่าน เพราะเอกสารต้องส่งเข้าสำนักงานใหญ่ แต่ทางพนักงานขายบอกว่าถ้าไม่มีเอกสารก็ให้เงินคืนไม่ได้  แล้วข้าพเจ้าจะต้องทำยังไงบ้างค่ะ ถึงจะได้เงินคืน

   

  โดยคุณ อ้อม  (61.7.253.123)     31 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1454

  ผมเอาทองคำไปจำนำกับ โรงรับจำนำ  easy money สาขาตลาดแกรนด์อยุธยาครับ  ตอนไปน้ำหนักทองเต็มครับ  15.2  กรัม จำนำไว้ 4 วัน  พอตอนไถ่ออกมาผมให้เขาชั่งให้ดูมันเหลือแค่ 15.16 ครับรอยตรงตะขอทองโดนขูดแบบเห็นได้ชัด ผมก็เลยย้ำให้ชั่งอีกมันก็ได้แค่นั้นเพราะผมโดนมา 3 ครั้งแล้ว  ครั้งนี้มันจำเป็นครับ วันอาทิตย์ร้านทองปิดหมด มันน่าจะทำเป็นขบวนการครับเพราะคงไม่ใช่ผมคนเดียวที่โดน  ผมอยากให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบบ้างมันโกงกันชัดๆๆ โคตรเลวเลย ผมถามย้ำมันทำเป็นไม่พอใจ  อยากให้มันโดนจับยกแก้งค์เลยครับทำกันมานานแล้วเพราะครั้งก่อนก็หลายปีแล้วครับ

  โดยคุณ สุรชัย  (125.26.135.36)     29 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1453

     อยากถามว่าเวลาขึ้นค่าน้ำผู้อาศํยทุกเดือนเลยค๊ะเเล้วไม่เเจ้กอ่นเลย    1.14.50     2. 15.00      3.15.50            4.16.00       5.16.50.        6. 17.00      7.17.50      8.18.00      9.18.50    10.19.00     11.19.50    12.20.00            ขึ้นทุกเดือนเลยค๊ะไม่มีการเเจ้งกอ่น     ยู่อที่จัรญซอย4  TPTคอนโด  เเขวงวัดท่าพระ

  โดยคุณ หนุ่ย  (110.168.149.161)     28 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1452

     อยากถามว่าเวลาขึ้นค่าน้ำผู้อาศํยทุกเดือนเลยค๊ะเเล้วไม่เเจ้กอ่นเลย    1.14.50     2. 15.00      3.15.50            4.16.00       5.16.50.        6. 17.00      7.17.50      8.18.00      9.18.50    10.19.00     11.19.50    12.20.00            ขึ้นทุกเดือนเลยค๊ะไม่มีการเเจ้งกอ่น

  โดยคุณ หนุ่ย  (58.9.120.164)     28 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1451

  ไปเช่าโครงการ community mall แห่งนึงเพื่อเปิดร้านอาหาร โดยก่อนเซ็นต์สัญญาเช่าทางโครงการได้ทำแผน marketing และโฆษณาว่าจะมีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมอย่างไร ในวันไหนบ้าง ซึ่งจะทำให้สามารถดึงกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับบนให้มาใช้บริการ และให้เป็นที่รู้จักแก่คนในพื้นที่ได้ แต่เมื่อได้เข้ามาทำร้านจริง ปรากฎว่าทางโครงการไม่ได้ทำตามแผนการตลาดที่ได้โฆษณาไว้ก่อนเช่า ทำให้ผู้เช่าไม่สามารถขายได้ตามยอดหรือขายแทบไม่ได้เลยบางร้านต้องปิดไป เพราะคนไม่มาใช้บริการตามที่โครงการได้โฆษณาไว้ จากวันแรกที่เช่าเลยมา 18 เดือนแล้ว โครงการก็ยังไม่มีกิจกรรมใดๆเพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการเลย และพื้นที่เช่าในโครงการก็ไม่เต็ม นอกจากนี้ยังเปลี่ยนแนวทางจากให้ร้านค้ามาเช่า เปลี่ยนเป็นให้บริษัทสำนักงานมาเช่าแทน อย่างนี้สามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากโครงการได้หรือไม่ครับ รบกวนด้วยนะครับ ตอนนี้เดือดร้อนมาก จะยกเลิกสัญญาเช่า ทางโครงการก็จะยึดค่ามัดจำอีก

  โดยคุณ Prame  (203.121.163.226)     20 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1450

   

  ดิฉันได้ซื้อรถคันแรกให้คุณน้า โดยที่ทำการผ่อนให้ค่ะ เป็นรถยนต์มิตซูบิชิ มิราจ รุ่นท๊อปสีขาว ราคาเต็ม 551,000 บาท โดยจ่ายดาวน์ 20% ไป 110,200 บาทค่ะ ขอทำผ่อนชำระ 84 งวด ตกเป็นเงิน 6,474 บาท (ตารางของศูนย์แสงชัยเชียงใหม่)

  ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเกีรตินาคิน สาขาเชียงใหม่ ชื่อคุณ ชัชวิน พิชญกุล(ฮูก) มีการสอดใบ Car Shield(ประกันชีวิต )มาให้เซ็นด้วย พอรับรถออกมาใช้ไปไม่กี่วัน ทางศูนย์ Mitsu โทรมาแจ้งว่า ธนาคารเกียรตินาคินแจ้งลูกค้าแล้วหรือยังว่า มีการเปลี่ยนแปลงค่างวดที่แจ้งไป จาก ประมาณ 6,500 บาท เป็น 7,000 กว่าบาท ดิฉันก็งง ว่ามันเพิ่มมาจากอะไร ก็โทรไปถามคุณฮูก เจ้าหน้าที่ KK ก็ได้รับคำตอบว่า อ้อ มีการแจ้งรุ่นรถผิด อย่างนู้น อย่างนี้ ยืดยาว สรุปก็คือ ต้องจ่ายค่างวดเพิ่มเป็น 7,107 บาท เพราะมีค่าประกันของคุณน้าซึ่งอายุเกือบหกสิบเข้ามาด้วย (คิดเป็นเงินส่วนต่าง 633 บาท/เดือน) อันนี้คุณฮูกเค้าอ้างว่า เป็นเงื่อนไขรถคันแรกด้วยนะคะ ....เออ เราก็ยังพอรับได้แบบงง ๆ ผ่านมาเกือบเดือน พอวันนี้ค่ะ 17 ธค. 55 หลังจากไปจ่ายค่างวดรถงวดแรก ดิฉันได้รับโทรศัพท์จากคุณน้าว่า ทาง AIA บอกว่าประกัน ฯ ผู้รับผลป
  ระโยชน์ต้องเป็นทายาทสายตรงเท่านั้น ซึ่งดิฉันก็โกรธมาก เพราะเหมือนโดน เจ้าหน้าที่เกียรตินาคินหลอกอีกแล้ว เนื่องจากตอนที่ไปเซ็นเอกสาร เค้าบอกว่าให้ดิฉันเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้ ดิฉันไม่ได้สนใจนะคะ ว่าจะเป็นใครรับ ประเด็นคือ ทำไมต้องโกหกทุกเรื่อง ทำไมต้องทำแบบนี้กับลูกค้า ดิฉันขอยกเลิกทันที กับทางAIA ซึ่งเค้าก็แจ้งว่าบอกว่า จะขออนุโลมเคสดิฉันให้รับได้ ทั้งที่ตอนแรกหัวเด็ดตีนขาดไม่ได้ 
  ดิฉันไม่ยอม และขอยกเลิกเลย จะขอเงินคืน ปรากฏว่าเงิน จะคืนสามหมื่นกว่า แต่ 633 ที่เกินมา 84 งวด จะเป็นเงินอยู่ 53,172 บาท...ซึ่งปรากฏว่า ดิฉันต้องจ่ายฟรี เลย หมื่นกว่าบาท เพราะเค้าให้จ่ายค่างวดเดิม.....
  แถมหัวหน้าของ คุณฮูก ชื่อคุณ ธีรวัฒน์ โทรมาขู่ว่าดีลเลอร์จะไม่ยอม รถคันแรกก็จะไม่ได้อนุมัติด้วยค่ะ...แถมเค้าบอกว่าประกันตัดกับเงินดาวน์ ทำให้เหลือเงินดาวน์ 66,000 บาท ซึ่งอันนี้มารู้ทีหลังวันนี้เลยค่ะ เลยเพิ่งเอ๊ะใจไปเปิดสัญญาดู เลยรู้ว่าโดนหลอกมาก ๆ เลย เพราะดิฉันก็บใบเสร็จเงินดาวน์ 110,200 บาทไว้ตลอดค่ะเนื่องจากจ่ายตรงกับดีลเลอร์ เลยไม่เอ๊ะใจว่าโดนหักหลังจากเจ้าหน้าที่ค่ะ  
   
  ดิฉันจะทำอย่างไรได้บ้างคะ อยากได้เงินดาวน์ให้เป็น 110,200 เท่าเดิมค่ะ และผ่อน 6,474 เหมือนเดิมด้วยค่ะ เพราะคิดว่า เพิ่มอีก 633 / เดือน แพงมากค่ะ รถก็เป็นเกือบเจ็ดแสนเลย ไม่ใช่รถราคาเบา ๆ อีกต่อไปค่ะ  ขอความกรุณาแนะนำด้วยนะคะ  เดือดร้อนมาก ๆ จริง ๆ ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ เบอร์ ติดต่อ 086 9111660 ค่ะ  

  โดยคุณ Paowalee   (171.98.252.103)     17 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1449

  เมื่อวันที่20 พ.ย 2555ที่ผ่านมาดิฉันได้ซื้อโทรศัพท์จากตัวแทนจำหน่ายTRUEรุ่น Go live s1เมื่อใช้ได้ประมาณ9วันเครื่องมีปัญหากล้องที่ตัวเครื่องไม่สามารถถ่ายรูปได้และเครื่องดับเองโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่แบตฯเติมเปิดไม่ติดอีกเลยต้องถอดแบตแล้วใส่ใหม่วันต่อมาจึงนำเครื่องไปแคลมที่ตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อมาเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่เกิน14วันได้รับเครื่องคืนจนถึงวันนี้เป็นเวลา15 วันแล้วไม่มีเจ้าหน้าคนไหนในบริษัททรูให้คำตอบได้ว่าเครื่องดิฉันดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วถ้าทั้งหมด4วันก็ตอบเหมือนกันทุกวันทุกคนว่าจะตรวจสอบให้ๆๆๆๆจะประสานงานให้แล้วตอนที่รอก้ไม่มีเครื่องสำรองให้ลูกค้าใช้ดิฉันมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์แต่มีเครื่องเดียวคือเครื่องที่ส่งซ่อมถามทางตัวแทนตัวแทนบอกว่ารอทางศูนย์สอบถามกลับไปที่ศูนย์กลับตอบว่าไม่มีข้อมูลการส่งซ่อมในระบบทั้งๆที่ผ่านมาจนครบกำหนดการส่งซ่อมแต่กลับบอกว่าให้รอไปเรื่อยๆไม่มีคำตอบต้องรอแล้วมีบิลแจ้งรายละเอียดการใช้บริการที่ดิฉันใช้เครื่องนี้แค่9วันเท่านั้นไม่มีคำชี้แจงใดๆจากบริษัทนี้แม้แต่น้อยดิฉันต้องดำเนินการเองทุกอย่างแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอบอยู่ประโยคเดียวซ้ำๆไม่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเลยดีแต่จะขายของอย่างเดียวพอเกิดปัญหาก็ปัดความรับผิดชอบอย่างน่าเกลียดที่สุดไม่มีคำอธิบายใดๆอยากทราบว่าดิฉันจะมีทางฟ้องร้องอะไรได้บ้างคะสำหรับบริษัทนี้

  โดยคุณ pat  (110.77.232.133)     14 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1448

  เชฟโลเลตสาขาระยอง ลวงโลก
  ผมได้ซื้อรถเชฟโลเลต แคปติวา รุ่น LTZ 2.0 ดีเซล มาเมื่อวันที่ 1พย 2555 นี้ ใช้งานได้สองวันพบอาการผิดปกติ คือ อาการรถวิ่งไม่ออก ออกตัวยากต้องกดคันเร่งแช่ไว้ รอบเครื่องขึ้นถึง 3000 รอบ รถถึงจะออกตัว และออกตัวแบบกระชากทุกครั้ง ช่วงจังหวะแซงก็ต้องกดคันเร่งแช่ไว้ประมาณเกือบสองวินาที รถถึงจะออกตัว รอบเครื่องผิดปกติมาก ขับประมาณ120 กม/ชม รอบเครื่องขึ้นไปถึง4500รอบ วันที่ 5/11/55 จึงโทรไปสอบถามอาการที่ศูนย์เชฟสาขาระยอง ที่ออกรถมา ทางศูนย์แจ้งให้นำรถเข้าตรวจเช็ค ผมนำรถเข้าตรวจเช็คในวันที่ 6/11/55 เวลา09.00น และทางศูนย์เชฟสาขาระยองได้โทรให้ไปรับรถเวลา15.30น ของวันเดี่ยวกัน และได้แจ้งว่า รถอาการปกติไม่เป็นอะไร แต่กระผมได้พยายามอธิบายอาการต่างๆให้อย่างชัดเจน ช่างผู้รับผิดชอบก็ทำนิสัยเถื่อนๆออกมา ตะคอกผมและบอกว่า ใช้คอมเช็คแล้วไม่มีอะไรผิดปกติอะไร แล้วจะให้ผมซ่อมยังไง
  ผมก็ไม่รู้จะซ่อมยังไงเหมือนกัน ผมขอพบผู้จัดการ เค้าบอกว่าผู้จัดการไม่อยู่ ผมขอพบผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ เค้าให้ผมคุยกับหัวหน้าช่าง ชื่อคุณอดุล และได้อธิบายอาการผิดปกติให้ฟัง คุณอดุล ได้ให้ช่างอีกคนมาทดลองขับรถผม พอขับแล้วเค้าบอกว่าปกติ ผมจึงแนะนำให้เค้าไปขับรถ ทดลองขับ ซึ่งเป็นรถ รุ่นเดียวกัน พอช่างขับแล้วก็ (อุทานออกมาเลยว่า มันผิดกันเลยว่ะ ) เลยแจ้งว่ารถผม มีความผิดปกติอย่างที่ผมแจ้งจริง (แต่เครื่องมือคอมพิวเตอร์ตรวจไม่เจอ) ช่างได้แจ้งไปที่หัวหน้าช่างตามอาการที่พบ และคุณอดุล หัวหน้าช่างได้ทำบันทึกของผมไว้ตามที่ผมแจ้ง ส่วนผมได้บันทึกวีดีโอไว้ ทั้งหมด พอเสร็จแล้วให้ผมนำรถกลับบ้านก่อนแล้วจะนัดอีกครั้ง

  ในวันที่ 9/11/55 ทางผู้จัดการศูนย์เชฟระยอง ชื่อ พณสร ธรรมพ้นภัย ได้ติดต่อให้ผมนำรถเข้าทำการตรวจเช็คอีกครั้ง โดยแจ้งข้อเสนอให้ผมว่า ขอเวลา 3 วัน ถ้าซ่อมไม่ได้ จะคืนเงินให้ แต่ยืนยันไม่เปลี่ยนคันให้ ผมก็รับตามขอเสนอนั้น ผมรอถึง วันที่ 16/11/55 (7 วันผ่านไป ) ผมยังไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใด ผมจึงโทรเข้าไปสอบถามความคืบหน้า ผมได้คำตอบว่ายังสรุปอาการไม่ได้(แต่บอกว่ารถไม่เป็นอะไรมาก) 1อาทิตย์ผ่านไปยังสรุปอาการไม่ได้ ( นี่รถใหม่ป้ายแดงนะครับตอบผมแบบบนี้ )
  ศูนย์แจ้งให้ผมรอ วิศวกร จากศูนย์ทางสำนักงานใหญ่ เข้ามาตรวจเช็คและสรุปผลให้

  ในวันที่ 20 /11/55 และในวันที่ 20/11/55 เวลา15.30 น. ผมได้รับการติดต่อจากศูนย์เชฟ
  ให้ผมเข้าไปเทสรถตอนผมไปถึง ผมก็ถามกับเค้าว่ารถผมเป็นอะไร วิศวกรนั้น ตอบผมว่ารถปกติดีคอมพิวเตอร์ไม่แจ้งความผิดปกติ จึงให้ผมไปทดลองขับ ผมก็ชี้จุดให้เห็นตามอาการที่แจ้ง เค้าบอกว่านิดหน่อย ผมเลยชวนเค้าไปขับรถ ทดลองขับ ที่เป็นรุ่นเดี่ยวกัน โดยมีเพื่อนร่วมทางอีกสองคนที่เป็นปัญหาเดียวกันกับผม ผมขับเสร็จ วิศวกร จากสำนักงานใหญ่ ก็ยอมรับทันที่ว่ารถผมมีความผิดปกติจริง และจะดำเนินการสรุปปัญหากับทีมต่อไป
  จนเวลาล่วงเลยมาถึง

  วันที่ 22/11/55 ยังไม่ได้รับความคืบหน้าผมจึงได้ติดต่อเข้าไปที่ศูนย์เชฟระยอคุยกับ คุณพณสร ธรรมพ้นภัย สอบถามความคืบหน้าได้รับคำตอบว่า ทางฝ่ายเทคนิคยังไม่สรุปมาให้ โดยมีข้ออ้างต่างๆ เช่นอีเมล์เสีย ติดประชุมบ้าง ผมจึงท้วงสัญญาที่บอกว่าถ้าซ่อมไม่ได้ภายใน3วันจะคืนเงินให้กับผม ก็โยกโย้ บ่ายเบี่ยงปัดความรับผิดชอบ ผมขอเปลี่ยนคันก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้ อ้างว่าไม่มีรถ (แต่มีคนออกรถที่ศูนย์เชฟระยองทุกวัน) ตอนนี้เริ่มบ่ายเบี่ยงปัดความรับผิดชอบและขาดการติดต่อไป ผมจึงโทรไปร้องเรียนที่ ศูนย์ร้องเรียนเชฟ สำนักงานใหญ่1734 ผู้รับเรื่อง ชื่อ คุณพัชรภูมิ ได้ขอเบอร์โทรผมไปและบอกจะติดต่อกลับ
  จนถึงวันที่ 26/11/55ผมก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับแต่อย่างใด ผมซื้อรถป้ายแดง แต่ต้องซ่อม นานเป็นเดือน ผมไม่รู้ว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหน และไม่รู้ว่าจะไว้ใจเชฟอีกต่อไปได้หรือไม่

  สิ่งที่เชฟผิดพลาดมากที่สุด
  1. เครื่องมือระบบคอมพิวเตอร์ที่คิดว่าใช้ในการตรวจสอบรถได้ดีที่สุดไม่สามารถเจอสิ่งผิดปกติของรถได้ ต้องให้ผมเทสและบอกถึงความผิดปกติของรถทั้งสองครั้งที่ผมนำรถเข้าตรวจเช็ค
  2. ระยะเวลาในการแก้ปัญหานานเกินไป และขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาจริงๆ
  3. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการตอบปัญหา การประสานงานลูกค้า เอาแต่จะขายอย่างเดียว

  ผมจึงขอความกรุณาให้สื่อช่วยเป็นสื่อกลางเปิดเผยข้อมูลนี้แก่สาธารณะชนต่อไปอย่าให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบแบบนี้อีกต่อไปเลยครับ ช่วยไขความกระจ่างออกมาเปิดเผยกันซะทีครับ และช่วยให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยครับผมซื้อรถ ราคา 1.69 ล้านบาท คงต้องให้เชฟได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรบ้าง  

  ยังมีลูกค้าอีกนับไม่ถ้วนที่เจอปัญหาเดียวกันกับผมแต่เค้าไม่อยากมีปัญหาฟ้องร้องมันน่าเบื่อครับเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าครับ

  นาย อดิศักดิ์ หุตะวาณิชย์กุล ติดต่อ 081-3767072
   

  โดยคุณ นาย อดิศักดิ์ หุตะวาณิชย์กุล   (27.55.7.193)     26 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1447

   จองรถกับ บ.สยามออโตคาร์ จ่าย่าจอง 5000 บาท แล้วทางเซลโรแจ้งสัญญษผ่านให้โอนเงินค่า มัดจำรถ 10000 ค่าพ่นกันสนิมตรวจเช็ครถ 10000 พอโอนให้แล้ว ให้ผมไปทำสัญญากับทางศูนโตโญต้าพระราม 5 หลังทำสัญญษแล้วก้อมีไฟแนนโทรมาสอบถาม แล้วหลังจากนั้น เรื่องก้อหายไปประมาณหนึ่งเดือน  เซลของ บ.สยามออโตาแจ้งว่าไม่มีรถ ให้ผมทำเรื่องยกเลิกการจอง ให้ส่งเอกสารไปให้ ผมส่งให้เรียบร้อยแล้ว พอติดตามก้อได้รับการบ่ายเบี่ยงว่าต้องรอเวลา ช่วงหลังโทรไปก้อไม่รับโทรศัพเลย อย่างนี้เราฟ้องร้องแล้วมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่ครับ

  โดยคุณ นวพล  (49.228.113.218)     13 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1447

  เมื่อฝ่ายที่รับเงินจองอันเป็นมัดจำละเลยเสียไม่ชำระหนี้ด้วยส่งมอบรถที่จองซื้อไว้ตามสัญญา ฝ่ายนั้นต้องส่งมอบเงินจองคืนให้แก่ท่าน ถ้าและฝ่ายนั้นเพิกเฉยไม่ยอมคืนท่านมีสิทธิฟ้องเรียกร้องบังคับเรียกเงินจองคืนพร้อมดอกเบี้ยต่อไปได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 213, 377,378(3)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     29 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1446

  ไปจองรถในโครงการรถยนต์คันแรก ในขณะจองอายุยังไม่ถึง 21 พนักงานขายบอกว่าจองได้ได้ภาษีคืนเหมือนกัน แต่พอไปขอรับเงินภาษีคืนสรรพสามิตแจ้งว่าไม่สามารถรับคืนได้เนื่องจากอายุยังไม่ถึง 21 ปี ซึ่งในขณะไปจองนั้นผู้จองไม่ได้รู่เลยว่าต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปถึงจะได้ ทำยังไงดีล่ะคับ เอาผิดกับใครได้มั่งคับพี่

  โดยคุณ krai  (123.242.186.88)     6 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1446

  เป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการคืนภาษีย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     21 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1446

  ขณะนี้คาร์แคร์ของปั๊ม ปตท.บริเวณแยกวัดสวนตาล จ.น่าน ได้ขึ้นราคาการล้างรถ จากเดิมล้างสี 100 บาท เป็น 150  บาท  อัดฉีดเดิม  130  บาท เป็น  180  บาท  ทุกคนโอดครวญว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินไป การเพิ่มค่าบริการ  50 บาทมันมากเกินไป  ทาง  สคบ.มีอะไรที่จะช่วยผู้เดือดร้อนบ้าง

  โดยคุณ som jaiphongsai  (118.172.244.68)     7 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1445

  เรียน สคบภูเก็ต

   ดิฉันได้ร้องเรียนกับโครงการบ้านออลสวีท ภูเก็ตซิตี้(ไลฟ์ทาวน์) ทางโครงการได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ.พลัส ครีเอชั่น จำกัด ทำหนังสือตอบรับแล้ว15วันเงียบหายไปเพื่อขอเงินดาวน์คืนประมาแสนกว่าบาท ทางโครงการไม่ติดต่กับหายเงียบไป  า จึงไปร้องเรียนสคบภูเก็ตประมาณ1เดือนแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าเลย ดิฉันวิงวอนทางสคบภูเก็ต ติดต่อหาด่วน! 

  โดยคุณ zonza  (58.137.192.30)     11 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1444

  เราทำการจองรถกับศูนย์หนึ่งแต่อีกศูนย์ให้ดอกเบี้ยไฟแนนท์ถูกกว่าเรามีสิทธ์ที่จะเปลี๋ยนไฟแนนท์ได้ไหมคะตอนนี้ยังไม่จ่ายเงินแต่มัดจำไปแล้ว ทั้งๆที่รถก็เป็นยี่ห้อเดียวกัน ช่วยตอบด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ Air  (202.183.133.146)     9 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1444

  หากสัญญาจองดังกล่าวมีข้อสงวนสิทธิ์แก่ผู้จองที่จะเปลี่ยนแปลงไฟแนนซ์ได้ ผู้จองก็สามารถเลือกเปลี่ยนไฟแนนซ์ได้ตามข้อสัญญานั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     24 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1443

  ทำงานบริษัทจำหน่ายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งประมาณ  7  ปี  ลาออกโดยไม่ได้บอกล่วงหน้า  เขียนใบลาออกแลวออกมาเลย  ไม่มีปัญหาเรื่องงานค้าง ไม่มีปัญหาเรื่องใด ๆ กับบริษัท แต่บริษัทไม่ยอมคืนเงินค้ำประกันงาน 10,000.-บาท อ้างว่าออกไม่บอกล่วงหน้า  ออกมาแล้ว  2 ปี จะกลับไปขอเงินค้ำประกันคืนได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ   (223.204.233.34)     12 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1443

  ท่านมีสิทธิเรียกคืนเงินประกันจากนายจ้างได้โดยนายจ้างไม่มีสิทธิที่จะยึดหน่วงเงินประกันนั้นไว้ หากตนไม่ได้รับความเสียหายจากการที่ลูกจ้างฝ่าฝืนเงื่อนไขการเรียกเงินประกันนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     19 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1442

  เรียนสคบ. ผมได้ไปจองรถมาสด้าที่เมืองกาจญบุรีเชล์ก็บอกว่าให้ของแถมมากกว่าที่อื่น2อย่างและมีค่าแนะนำ3000บาท แต่พอเขียนใบจองไปแล้วเวลาประมาณ2ชั่วโมงเชลโทรแจ้งว่าค่าแนะนำได้เพียง2000 และประเด็นที่สอง ในรายการของแถมมีเขียนไว้ว่าแถมผ่นกันสนิมพอถามเชลบอกว่าเขียนเพื่อให้รู้ไว้แต่ไม่ได้แถม แล้วยังของค่าแต่งรถเพิ่มอีก10000 และเงิน10000 ก็ให้ไปแล้วด้วย ผมเห็นว่าไม่เป็นทำจึงไม่รับรถ และขอเงินค่าแต่งรถคืน แต่ทางผู้จัดการศูนย์มาสด้าเมืองกาจญก็ไม่คืนให้ไปแจ้ง สคบ. เอาเอง

  จึงขอบอกไว้เป็นอุทหรกับผู้ที่จะไปซื้อมาสด้าที่เมืองกาจญบุรีขอบคุณครับ

  โดยคุณ natee  (171.7.232.193)     11 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1441

  บริษัท พิ.เอส.คอร์ด.ประเสริฐ จำกัด ให้บรริการด้านที่พักราวัน/เดือน ปัญหามีดังนี้.-                     ๑.ค่าน้ำประปา บริษัทฯ เก็บหน่วยละ ๑๘.-บาท ทำไมมันแพงมหาโหดจริง ๆ                             ๒.ค่ากระแสไฟฟ้า บริษัทฯ เก็บหน่วยละ ๘.-บาท(ก่อน พ.ค.๕๕ บริษัทฯเก็บหน่วยละ ๖.-บาท เมื่อรัฐฯ ประกาศจะขึ้นค่า ft. บริษัทฯ ขอเก็บค่ากระแสไฟฟ้า ๘.-บาท ทันทีตั้งแต่ พ.ค.๕๕)                 ๓.ค่าเคบิ้ลทีวี ๒๐๐.-บาท ผู้พักจะมีทีวีหรือไม่มีก็ตามเมื่อ บริษัทฯ ปล่อยสัญญาณแล้วจะต้องเสีย   ๔.ค่าจัดระเบียบ ๖๐๐.-บาท ไม่เข้าใจว่าจัดระเบียบอะไรให้ ทุกอย่างดูแล้วความเรียบร้อยหายาก มองทัศนียภาพแล้วไม่ลูกตา(การจัดระเบียบมันเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการอยู่แล้ว ต่อไปค่าเก็บ/กวาดขยะ,ค่าจ้าง รปภ.ก็ต้องเก็บจากผู้รับบริการอีก)                                                                     - ข้อ ๑ และ ๒ รัฐคงให้โอกาสผู้ประกอบการด้านนี้มากเกินเขาจึงใช้ความเห็นแก่ตัวซึ่งมีมากที่สุดโดยไม่มองถึงด้านมนุษย์ธรรมเลย มาเก็บกับผู้รับบริการ(เพราะรัฐคิดแบบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการใช้ฟรีตกหนักกับผู้เช่า ห้องโดนงัด ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัทฯ) 

  โดยคุณ Ltc.v  (101.108.151.212)     30 ส.ค. 2555

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 81   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด