452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 79   

 • ความคิดเห็นที่ 1420

  สวัสดีรับ ผมมีความเรื่องปรึกษาผู้รู้เกี่ยวกับการนำรถเข้าไฟแนนท์ ผมได้นำรถเข้าไฟแนนท์แห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ยอดจัดได้ 135000 บาท ส่ง 48 งวดๆละ498กว่าบาทต่อเดือน (ส่งจริง 5000 ต่อเดือน) ส่งมาแล้ว 2 ปี ยอดคงเหลือประมาณ120000- 130000 แล้วตอนส่งงวดแต่ละครั้ง จ่าย 5000 บาท ถ้าจ่ายช้า จะมีค่าปรับประมาณ 400-600 บาทต่อครั้ง (ตามหนังสือที่ส่งมา) แล้วที่มาตกใจมากที่สุดตอนที่ผมจ่ายล้าช้าตอนวันที่ 14 มีนาคม 2555 (ผมจ่ายไป5000บาท)  แล้ววันที่ 15 มีเจ้าที่บริษัทมาตาม (ตอนครบ 3 เดือน 12 มีนาคม 2555) บอกว่าผมมียอดค้างชำระสะสมเกิน 3 เดือน (อยู่ 2 วัน) เจ้าหน้าที่บริษัทที่ติดตามรถบอกว่าการจ่ายเงินล้าช้าแต่ละครั้งต้องเสียค่าติดตามครั้งละ1000บาท แล้วเอกสารที่ส่งมาผมก็จ่ายค่าปรับตามเอกสาร แต่การเสียค่าปรับ1000บาทนั้นไม่มีตามใบเสร็จ (สรุปก็คือการจ่ายค่างวดแต่ละครั้ง 5000 บาท จะเหลือเงิน จ่ายจริงประมาณ 3500 )     ตกใจมากที่สุดตอนที่เขาบอกว่าครบ3เดือนวันที่ 12 มีนาคม 2555 แต่ผมจ่ายไป 5000 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 จ่ายล้าช้า 2 วัน ยอดคงค้างที่เจ้าหน้าเขาบอก คือ ประมาณ 24500  ผมจ่ายไปแล้ว 5000 เหลือ 19500 แล้วผมถามเจ้าหน้าที่เขาว่ามีค่าอะไรบ้าง

  1  เข้าบอกมีค่าติดตาม 5000 (เกิน 2 วัน)

  2 ค่าต่อสัญญา 2000 บาท

  ผมเลยขอร้องเขาลดหน่อย เขาลดค่าติดตาม ให้ 2000 บาท เหลือ 17500 บาท และต้องง่ายให้ครบ วันที่ 27 มีนาคม 2555 นี้ ตอนนี้ผมเครียดมาก ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ ผมคงคิดว่าจะมีผู้ที่เดือดร้อนอีกจำนวนมากแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงคงต้องจำยอมตามสภาพ

  โดยคุณ สิงโต  (180.180.24.164)     19 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1420

  ค่าดอกเบี้ยผิดนัดที่เป็นค่าปรับและค่าติดตามทวงถามที่มีข้อกำหนดแห่งสัญญาเช่าซื้อให้ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดเพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริงตามความจำเป็นและมีเหตุอันสมควรเท่านั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     23 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1419

  เอารถที่ผ่อนกับไฟแนนท์ไปจำนำแล้วติดต่อผู้ที่รับจำนำไม่ได้จะทำยังไงดี รถก็ต้องผ่อน แจ้งตำรวจๆก็บอกเราไม่ใช่เจ้าของรถ บอกกับไฟแนนท์เดี๋ยวก็โดนยักยอกทรัพย์ ผมแค่อยากใช้สิทธ์ของผู้ครอบครองรถเพื่อขอหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนท์เพื่อจะให้ตำรวจดำเนินการกับผู้รับจำนำได้หรือเปล่าครับ  เพราะผู้รับจำนำคงจะรู้กฏหมายว่ามีช่องว่างว่าผู้ครอบครองไม่สามารถทำอะไรได้เพราะผู้ครอบครองต้องมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์แต่ตำราจไม่สามารถแจ้งข้อหาผู้รับจำนำว่ารับซื้อของโจรได้แจ้งความรถหายก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนข้อหาแจ้งความเท็จ เฮ้อหมดปัญญา  รบกวนช่วยหาวิธีแก้ไขให้ด้วยครับวาจะหาทางออกยังไงดี เพราะตอนนี้ไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนโดนชำแหละหรือไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน ผมรู้ว่าผิดที่เอารถไปจำนำแต่มันจำเป็นครับ

                                    

  โดยคุณ คนผ่อนลม  (101.108.128.209)     19 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1419

  ผู้เช่าซื้อย่อมมีสิทธิครอบครองใช้สอยได้ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าซื้อ กับทั้งมีสิทะในฐานะเช่นเดียวกับไฟแนนซ์ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิติดตามและเอาคืนได้ซึ่งทรัพย์ของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ได้ ดังนั้น ท่านจึงต้องเตรียมเงินไถ่ถอนจำนำตามจำนวนที่จำนำเป็นประกันหนี้ไว้พร้อมดอกเบี้ยไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ชำระหนี้ให้แก่ผู้รับจำนำ แล้วแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจโดยมีทนายความร่วมไปด้วย เพราะถือว่าผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหายจากการที่ผู้รับจำนำเอารถยนต์ไปโดยการทุจริตนั้น
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     23 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1418

  เอารถที่ผ่อนกับไฟแนนท์ไปจำนำแล้วติดต่อผู้ที่รับจำนำไม่ได้จะทำยังไงดี รถก็ต้องผ่อน แจ้งตำรวจๆก็บอกเราไม่ใช่เจ้าของรถ บอกกับไฟแนนท์เดี๋ยวก็โดนยังยอกทรัพย์ ผมแค่อยากใช้สิทธ์ของผู้ครอบครองรถเพื่อขอหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนท์เพื่อจะให้ตำรวจดำเนินการกับผู้รับจำนำได้หรือเปล่าครับ

  โดยคุณ คนผ่อนลม  (101.108.128.209)     19 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1417

   สวัสดีค่ะ

      เป็นลูกค้าของ ธ.ธนชาต นำรถยนต์แลกเงินสดค่ะ ช่วงน้ำท่วมแบงก์แจ้งว่า ทางแบงก์ได้มีการช่วยเหลือพักชำระหนี้ระยนต์ให้เป็นเวลา 3 ด. และได้โทรแจ้งให้มาเซ็นต์เอกสารกลางเดือนมกราคม เพราะถ้าไม่มาเซ็นต์จะไม่ได้ ก็รีบเข้าไปเพราะ เรากำลังต้องใช้เงิน ผ่านไปเริ่มชำระงวดแรกวันที่ 2/02 แต่เงินไม่พอเนื่อจากต้องซ่อมแซมบ้านทำประตุ หน้าต่าง (มันแตก กลวง ยุงเข้าเต็ม ดูแล้วไม่ปลอดภัย) ก็ได้มีการแจ้งที่ 1770 ว่าขอจ่ายช้านะแต่จะขอภายในเดือน จนท.รับทราบ แต่ไม่ว่าอย่างไร/ประมาณวันที่ 10/02 มี จนท.อ้างว่าเป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก ธนชาต มาขอยึดรถ เพราะว่าลุกค้าค้างค่างวด (อ้างว่าค้างมา 7-8 วันที่ค้างนั่นแหละ จะต้องขอยึกไปจอดที่บริษัทไว้ก่อน)หากไม่อยากให้ดำเนินการ จะต้องชำระค่างวด และค่าธรรมเนียม 1605 บ.งง...และตกใจช่วงไม่กี่วันก็มีค่าธรรมเนียมแล้ว ประสานงานยังไงก็ต้องจ่าย อ้างว่าเป็นงวดแรกคุณชำระไม่ตรง ก็ต้องจ่าย และทางแบงก์ไ้มีการผ่อนผันช่วงน้ำท่วมให้แล้ว "คุณก็ต้องจ่าย" ดิฉันก็ต้องจ่ายแบบงง..งง แต่ก็ไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือไม่ หรือจะต้องให้เค้าทำนาบนหลังคนแบบนี้ ซึ่งก็มีการเจรจาและขอช่วยเหลือเพราะช่วงน้ำท่วมเราหาเงินไม่ได้มาก ค่าเทอมลูกที่เก็บไว้ก็ต้องเอามาใช้จ่ายก่อน แถมจะต้องกู้เงินมากินมาใช้ด้วย เพราะอยู่ที่บ้านไม่ได้ (ต้นทุนต่ำ...) อยากทราบค่ะว่าที่ทางแบงก็ดำเนินการแบบนี้ เป็นความถูกต้องแล้วหรือเปล่าค่ะ (ค่าทวงถาม ค่าธรรมเนียม ไม่ต้องรอให้ถึงเดือนที่ 3 ก็เรียกเก็บได้เลยหรือค่ะ) การคุยกับ จนท.แบงก์ ก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เลย แจ้งแต่เป็นนโยบาย คุยกี่ครั้งก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง  

  โดยคุณ คนเดินดิน  (203.144.130.176)     16 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1416

  ผมได้กู้บ้านกับทางธนาคาร Standard Chartered ได้มีการผ่อนชำระมาตามปกติโดยตัดผ่านบัญชีธนาคาร จนเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน 2554 ผมได้โทรเข้าไปสอบถามทางธนาคาร ว่ามีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือไม่ ทางธนาคารแจ้งว่ามีโครงการเป็นการพักชำระค่างวด 1 เดือน ซึงรายละเอียดที่ทางธนาคารแจ้งมีแค่ไหน ผมก็ไม่ได้แจ้งความจำนงว่าจะเข้าร่วมโครงการนี้ หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ได้รับ sms จากทางธนาคารว่าผมได้รับการพักชำระไม่ต้องชำระ 1 เดือน ซึ่งก็ไม่ได้เอะใจอะไร จนมาเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ได้รับจดหมายแจ้งว่า ผมต้องชำระเพิ่มเติมสำหรับโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 6864.66 บาท จึงอยากเรียนสอบถามว่า

  1. การที่ทางธนาคารไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่าต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากการหยุดพักชำระหนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าว สามารถทำได้หรือไม่

  2. การที่ผมไม่ได้แจ้งความจำนงจะเข้าร่วมโครงการ แต่ทางธนาคารอนุมัติให้เองนั้น ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ สามารถร้องเรียนได้หรือไม่ครับ ต้องทำอย่างไรครับ

  ขอบคุณครับ

  ศุภณัฐ

  โดยคุณ ศุภณัฐ  (171.7.130.57)     15 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1416

  1. ธนาคารไม่อาจกระทำการดังกล่าวได้โดยพลการ เมื่อค่าใช้จ่ายประการใดลูกหนี้ต้องรับผิด ธนาคารมีหน้าที่ต้องแจ้งให้แก่ลูกหนี้ทราบก่อน
  2. การที่ธนาคารอนุมัติการพักชำระหนี้ เป็นการแสดงเจตนาแต่เพียงฝ่ายเดียว มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของท่านซึ่งเป็นผู้บริโภค จึงชอบที่ท่านจะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อสคบ. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     20 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1415

  แฟนฉันได้ไปกู้เงินธนวัตกับธ.กรุงไทยประมาณ 100000บาท และได้ทำประกันไว้ด้วยในวงเงินที่กู้มาพร้อมประกันอักตัวหนึ่งน้องจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไร ทางธนาคารได้หักเงินจ่ายค่าประกันไปเป็นปีจำนวนหนื่นกว่าบาท มีปัญหาอยู่ว่า กู้เงินได้ 1 เดือนแฟนมาเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 22 พย.54 น้องได้ไปเดินเรืองกับธ.กรุงไทย วันที่ 28 พย.54  ถึง ณ เวลานี้ร่วมเข้าเดือนที่ 4 แล้วยังไม่มีวี่แววว่าทางบริษัทประกันชีวิตจะเคมประกันคืนให้สักที ลืมไป บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต วันที่ 45 มีนาคม ได้ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ ธ. เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ประสานไว้ให้เลย ไปติดต่อทีหนึ่งถึงจะติดต่อบริษัทให้ แต่การติดต่อบริษัทประกันติดต่อยากเหลือเกิน น้องได้โทรเข้าไปสำนักงานใหญ่ของบริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต เขาระตั้งระบบคอลเซ็นเตอร์ไว้อย่างเดียวซึ่งมันต้องใช้เวลารอสายเป็นสิบหรือยี่สิบนาที น้องก็ไม่สามารถจะรอได้ ดูเหมือนว่าไม่โปร่งใสเสียเลย บริษัทประกันอื่นไม่เห็นเขาทำอย่างนี้เลย โทรไปก็สอบถามรู้เรื่อง แต่ที่กรุงไทยแอกซ่าเหมือนจะปิดกั้นการติดต่อ

  โดยคุณ น้องผู้รอคอย  (180.183.22.138)     15 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1415

  ท่านควรปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยกับ คปภ. ถึงวิธีการดำเนินการเรียกเอาค่าประกันกันภัย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     20 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1414

  อยากรู้ว่ามีใครที่ซื้อแพจเกจเที่ยววังน้ำเขียว รีสอร์ท เดอะ ลีฟวิ่ง ฮิลล์  แล้วยังไม่ได้ไปพักบ้าง เนื่องจากติดต่อทางรีสอร์ทไม่ได้ เหมือนถูกหลอก ไม่มีการติดต่อกลับหาลูกค้าที่บุ๊คที่พักไว้แล้ว    อยากร้องเรียน สคบ. ว่าจะต้องทำอย่างไรดี จะมีอีกกี่คนที่ตกเป็นเหยื่อ

  โดยคุณ ธันยา  (61.90.77.253)     2 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1414

  ติดต่อบริษัททัวร์ที่ท่านได้ซื้อแพคเก็ตการท่องเที่ยวนั้นโดยตรง แต่หากท่านได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำของบริษัททัวร์ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว ท่านสามารถที่จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อ สคบ.หรือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     9 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1413

  ซื้อบ้านผ่อนมาได้หนึ่งปีตามสํญญาผ่อนดาวแต่ยื่นเรื่องกู้แล้วไม่ผ่านคือธนาคารไม่อนุมัติตามสัญญาโครงการต้องคืนเงินภายในสามสิบวันหลังกู้ไม่ผ่านแต่นี้ล่วงเลยมาแล้วสามเดือนมันยังไม่คืนให้โครงการบอกว่าจะให้แต่ตอนนี้เบี้ยวนัดมาแล้วสามรอบสงสัยจะไม่ได้ช่วยแนะนำหน่อยบริษัทชื่อ เอส เค โฮม ภูเก็ต ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยคะ

  โดยคุณ ปรีดา  (182.232.27.66)     11 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1413

  เมื่อทางโครงการผู้ขายมีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องคืนเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ดังนั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวผู้ขายเพิกเฉยไม่คืนเงิน อันเป็นการที่ท่านถูกโต้แย้งสิทธิตามสัญญา ท่านจึงชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องร้องผู้ขายต่อศาลเพื่อบังคับให้คืนเงินต่อไป ตาม ป.พ.พ.ม.213 , ป.วิ.พ.ม.55

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     15 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1412

   ผมซื้อบ้านโครงการโนเบิ้ลปาร์คบางพลีผ่านโป๊คเกอร์แดนศรีวิไลในราคาบ้าน110,000แต่ตอนซื้อเขาบอกซื้อบ้านพร้อมอยู่แต่สภาพบ้านต้องทำก่อนแต่เขารับปากจะทำให้โดยใช้วาจาที่เป็นนายหน้าทำให้หลงเชื่อแล้วนะตอนนี้บ้านยังทำไม่ถึงใหนเลยผมผ่อนบ้านกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์3เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่เลยทางผมจะดำเนินการอย่างไรดีครับและเรื่องนำ้ไฟด้วยเขาจะทำให้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ทำจะฟ้องได้หรือเปล่าครับด่วนมากครับขอบคุณครับ

  โดยคุณ เปรมศักดิ์ บุตรสีน้อย  (103.1.164.2)     10 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1411

   ซื้อตั๋วแอร์อินเดียผ่านเอเย่น  เขาไม่ได้ส่งรายละเอียดให้ว่าคืนไม่ได้ ได้ส่งอีเมล์มาปรึกษาว่่าจะบินกลับจาก lax ได้ไหม ได้คำตอบว่าขึ้นจาก jfk toronto chicago ได้แค่สามที่แล้วเอเย่นจะเช็คให้ สุดท้ายเอเย่นส่งคำตอบมาเสียค่ารีฟันถ้าไม่ได้ใช้ตั๋วพันห้า  ถ้าเหลือขาเดียวสามพัน ให้รหัสรีฟันมา แต่ทางเราติดต่อไปที่แอร์อินเดียผ่านหน้าเวปไซต์ เขาตอบกลับมาว่่าให้ติดต่อที่สาขาประเทศไทย พอโทรไปถามแอร์อินเดียไทย เขาบอกว่าต้องติดต่อผ่านเอเย่นเท่านั้น ผลคือ ซื้อตั๋ว6กันยา 29กันยาแจ้งรีฟัน วันนี้4มกรา เอเย่นแจ้งยอดเงินมาว่าเช็คคืนสี่พันกว่าบาทไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถามไปที่แอร์อินเดียว่าคิดอย่างไรก็ไม่ได้คำตอบ เอเย่นจึงส่งข้อความเบอร์แอร์อินเดียม่ให้และticket number มาให้ซึ่งในตอนแรกให้เพียงรหัสรีฟันและตรวจสอบไม่ได้ แอร์อินเดียแจ้งว่าเงื่อนไขเค้าคือคืนไม่ได้ถ้าเอเย่นแจ้งไม่ชัดเจนเป็นความผิดเอเย่น ได้โทรกลับไปต่อว่า เอเย่นคนที่คุยมาตลอดกลับเปลี่ยนคำพูดเป็นว่าไม่เคยแนะนำให้รีฟัน บอกแล้วว่าได้แค่บางส่วนปัดความรับผิดชอบนี้ทั้งหมด ดิฉันขอคุยกับผู้จัดการซึ่งพูดคำเดียวกัน ดิฉันถามว่าคิดจะขอโทษกันสักคำไหม เขาบอกว่าต้องขอดูรายละเอียดที่คุยกันทั้งหมด ซึ่งดิฉันแจ้งว่าคุยกันกว่า20ครั้งและต้องฟอร์เวิร์ดเมล์ไปทีละครั้งนะ เขากลับพูดว่าพนักงานเค้าเซอร์วิสดี ข้อมูลทางอีเมล์มีหลักฐานการรับส่งทั้งหมดรวมทั้งเค้าเป็นคนยืนยันว่าหักสามพันมา ต้องทำอย่างไรต่อคะแนะนำเพื่อไม่ให้คนอื่นโดนเหมือนดิฉันอีกด้วยค่ะ

  โดยคุณ แซนดี้  (27.130.73.82)     3 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1410

   

  สอบถาม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งหนึ่งได้จัดสวัสดิการโครงการซื้อปืนโดยให้สมาชิกกู้เงินโดยส่งคำขอกู้สามัญเพื่อซื้อปืนหลังจากที่ส่งกู้ทางสหกรณ์ก็หักเงินอละคิดดอกเบี้ย หักเงินมา 6 เดือนแล้วยังไม่ได้ปืนเลย ถามว่าจะฟ้องค่าเสียหายจากสหกรณ์ได้หรือไม่ ในโบชัวร์โฆษณามีปืนหลายๆรุ่น และสมาชิกที่กู้ไปก็ยังไม่ได้รับปืนเป็นจำนวนมาก

  โดยคุณ นายยุทธศาสตร์  (125.26.240.2)     31 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1409

  ไปเลเซอร์หน้าที่ราชเทวีคลีนิคมาค่ะ แล้วหมอเลเซอร์แรงเกินไป จากที่เป็นหลุมนิดหน่อย กลับเป็นหลุมกว้างกว่าเดิมแล้วยังเป็นรอยดำๆ ไม่หาย เค้าบอกว่าจะแก้ให้ ก็ไปแก้แล้ว แต่ดูท่าทีว่ามันไม่หายแน่นอน อยากจะเปลี่ยนคลีนิคแล้วเรียกค่าเสียหายจากคลีนิคได้มั้ยค่ะ มีรูปตอนทำด้วยค่ะ

  โดยคุณ pang  (110.168.74.105)     28 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1409

  ท่านต้องนำเรื่องราวเจ้ามาพบและปรึกษาทนายความเพื่อพิจารณาถึงรูปคดีว่าท่านได้รับความเสียหายแก่ร่างายหรืออนามัยอันเป็นการถูกกระทำละเมิดและถูกโต้แย้งสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งแล้วหรือหาไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     7 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1408

  ไปรักษาหน้าที่ราชเทวีคลีนิคค่ะ แล้วหมอเลเซอร์แรงเกินไปจนหน้าจากที่เป็นหลุมไม่มากกลับเป็นหลุมกว้างกว่าเดิมแล้วเป็นรอยดำซึ่งมันรุนแรงกว่าเดิม เค้าก็รับผิดชอบแต่มันก็ไม่หาย ทางเค้าก็ผลัดไปเรื่อยว่าเดี๋ยวก็หาย แต่มันต้องใช้เวลานาน อย่างนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนคลีนิค แล้วเรียกร้องค่าเสียหายเพราะดูแล้วว่าเวลาผ่านมาเสองเดือนแล้วไม่มีอะไรดีขึ้น

  โดยคุณ แป้ง  (110.168.74.105)     28 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1407

  ร้องเรียนเรื่องของ การที่ทรูมูฟ ไม่แจ้งว่า ทรูมูฟกับ ทรูมูฟ เอช คือ คนละ เครือข่ายกัน ไม่มีการประชาสัมพันธ์ ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ในเรื่องของ การใช้บริการ บุฟเฟต์ ในเครือข่ายด้วยกัน ซึ่งทางทรูมูฟได้คิดอัตราค่าบริการ เนื่องจากเป็นคนละเครือข่าย ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะ การเปลี่ยน ยังเปลี่ยนฟรี แล้วชื่อเครือข่ายมันก้อ ใกล้เคียงกันมาก ผู้บริโภคโดนหลอกเป็นจำนวนมาก  สามารถช่วยผู้บริโภคอย่างเราอย่างไรได้บ้างค่ะ

  โดยคุณ uouo  (118.173.81.132)     27 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1406

  ขอสอบถามเรื่องประกันรถค่ะคือออกรถประมาณเดือนก.พ.54ค่ะคือทางเต้นท์เก็บเงินค่าประกันไป8500 และเมื่อเดือนธ.ค.รถประสบอุบัติเหต์เรียกประกันมาประกันบอกว่ารถซ่อมเองก็เลยแปลกใจโทรถามประกันที่ศูนย์เค้าบอกว่าเป็นประกันชั้น2ธรรมดาเบี้ยประกันอยู่ที่ประมาณ5000บาท แต่ตอนแรกที่คุยกับทางไฟแนนท์บอกกับเราว่าทำประกันชั้น2+ แต่ทางเราผิดที่ไม่ได้ดูเอกสารตั้งแต่แรกเพราะความไว้ใจว่าออกรถเต้นท์กับคนรู้จักไม่น่ามีปัญหาอะไรอยากจะรู้ว่าทำอะไรได้บ้างคะเพราะประกันก็ใกล้จะหมดแล้ว

  โดยคุณ แอม  (210.213.51.10)     18 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1405

  ได้สั่งซื้อเรือบังคับจากร้านmad toys โดยดูจากโฆษณาทางinternetราคารวมค่าตกเเต่ง2700บาทวันที่โอนเงินคือวันที15ตุลาคมจนบัดนี้17มกราคมยังไม่ได้รับของ เมื่อโทรไปจะมีผู้หญิงรับสายเเละะพูดบ่ายเบี่ยงว่าจะส่งให้วันที่----เมื่อถึงวันนัดปรากฏว่าเงียบหาย         โทรร่วม20ครังเเล้วคำตอบที่ได้ก็เเตกต่างกันไปเเต่ผลก็คือโกหกทุกครั้ง จนเราบอกว่าไม่เอาเเล้วของขอคืนเงินก็บอกว่าจะโอนมาให้4-5คั้งเเล้ว  สรุปก็คือโกหกเราจะเอาผิดร้านนี้ได้อย่างไรดำเนินคดีจากโรงพักหรือสคบ.เอาผิดร้านนี้อย่างไร จะได้ไม่มีผู้ใดถีูกหลอกอีกเพราะเห็นมีการออกรายการทีวีด้วยคิดว่าน่าเชื่อถือไม่มีการหลอกผู้ซื้อ

   

  โดยคุณ ศินีนาถ  (27.55.2.130)     17 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1404

   สวัสดีค่ะ คือจะเอาผิดกับสายการบินนกแอร์ค่ะ วันที่24ตุลาคม2554ได้จองตั๋วเครื่องบิน จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ ออกเดินทางวันที่25ตุลาคม2554 แต่พอถึงวันเดินทาง น้ำท่วมรันเวย์เครื่องไม่สามารถบินได้ ทางสายการบิน ขอเลขที่บัญชี และบอกว่าภายใน4-6สัปดาห์ทำการ ในระหว่างนั้น ทางเราก็โทรไปสอบถามผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ ตลอด แต่ก็ได้รับคำตอบเพียงแค่ว่า จะดำเนินการให้ภายใน15วัน เป็นอย่างนี้มาจะ3เดือนแล้วค่ะ 

  ส่วนครั้งสุดท้ายที่โทรไปวันที่14ธันวาคม2554 ทางนกแอร์ก็ได้พูดทำนองเดิมบอกว่า จะดำเนินการให้ภายใน15วันทำการ ดิฉันเลยบอกให้คอนเฟิร์มให้แน่ชัดว่าวันที่เท่าไหร่ ทางพนักงานขอเบอร์โทรแล้วบอกว่าจะติดต่อกลับมาภายในวันที่รับเรื่อง แล้ววันนั้นพนักงานก็โทรมาบอกว่า อีก15วันทำการ(นับจากวันที่โทรไปวันที่14ธันวา)ทางนกแอร์จะโอนเงินเข้าไปบัญชีให้ ซึ่ง ถ้านับไปอีก15วัน ไม่รวมเสาร์อาทิตย์ ก็ประมาณวันที่4ก็น่าจะได้เงินแล้ว แต่นี่วันที่9มกราเข้าไปแล้วค่ะ ดิฉันเลยโทรไปสอบถามอีกที รอบนี้ นกขนิษฐาเป็นคนรับสาย ถามดิฉันว่าพอจะทราบมั้ยว่าพนักงานคนไหนรับเรื่อง ทางดิฉันก็พลาดเพราะไม่ได้จำว่าใครรับเรื่อง แต่บอกพนักงานคนนี้ไป พนักงานกลับบอกว่า ความจริงถ้าได้รับเรื่อง ทางนกแอร์จะทำเรืองส่งบัญชีภายใน15วันให้(พูดเหมอืนเดิม) คือดิฉันจะไม่ยอมแล้วค่ะ เพราะรู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้ว คือจะฟ้องร้องอ่ะค่ะ ที่ผ่านมาใจดีเกินไปแล้ว ค่าเสียเวลา ค่าติดตามทวงถามเราก็ไม่เอา ยังมีหน้าไม่คืนเงินให้ จะทำยังไงดีค่ะ ช่วยหน่อยค่ะ จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอ่าค่ะ รบกวนติดต่อกลับ 085-8472231 085-8098056 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

  โดยคุณ ธารทิพย์ โทจันทร์  (115.87.28.105)     9 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1404

  หากท่านเห็นว่าการกระทำของบริษัทดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของท่านในฐานะเป็นผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำนั้น ชอบที่ท่านจะยื่นเรื่องรางร้องทุกข์ต่อสคบ. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     17 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1403

  สวัสดีค่ะ หนูเพิ่งจะซื้อโน๊คบุ๊คมาได้ประมาณ 2สัปดาห์ ตอนนั้นวันที่ซื้อ 13/11/54 แต่พอใช้ไปแล้วอาการเริ่มไม่ดีตั้งแต่เปิดเครื่องและปัญหาเสียงหายและเสียงแตก ก็ติดต่อทางร้าน ทางร้านที่ขายก็พยายามบอกให้เราเช็คเครื่องด้วยตัวเอง ซึ่งตอนนั้นก็อยู่ในระยะ 7วันที่สามารถคืนเครื่องหน้าได้ แต่เพราะความเชื่อที่ว่าของใหม่จะพังได้ไง ของที่เราได้มาก็บรรจุอย่างดีเลยไม่ไปที่ร้าน แต่พออาทิตย์ที่ 2เริ่มเปิดเครื่องไม่ติดละ ก็เลยไปที่ร้าน ที่ร้านไม่มีการรับผิดชอบอะไร บอกว่า เขามีหน้าที่ขาย ของมาจากโรงงาน เขาจะรู้ได้ไงว่ามันจะดีไม่ดี หนูเองก็ไม่มีความรู้เรื่องการซ่อมโน๊คบุ๊คไม่รู้จะทำไง เราเพิ่งซื้อมาของใหม่ๆยังไม่ได้ใช้งานอะไรมากเลย ก็อยากที่จะขอเปลี่ยนเครื่องใหม่ ทางร้านที่ขายให้ก็บอกว่าถ้าอยากได้ของใหม่ให้หนูไปที่ศูนย์ หนูก็พยายามหาข้อมูลก็เอาโน๊คบุ๊คไปที่ศูนย์ ก็บอกว่าเราเพิ่งซื้อเรายังไม่ค่อยได้ใช้เลย ทางศูนย์ก็ถามลายละเอียดของอาการเครื่อง ซึ่งเราขอสาบานด้วยความสัตย์จริงเลยว่า ยังไม่ได้ใช้งานอะไรมาก เพราะอยู่ในช่วงที่มหาลัยโดนน้ำท่วม เลยไม่ค่อยได้เปิด ส่วนมากจะเปิดที่คอม PC เป็นหลัก ทางศูนย์รับไปดูแลประมาณ สับดาห์กว่าๆก็โทรกลับมาว่า ตัวเมมบอรด์เสีย ซอนฟแวร์เสียงมีปัญหา เลย ตอนนี้ได้สั่งเมมบอรด์มาเปลี่ยนให้เราใหม่แล้ว เวลาก็ผ่านไปเดือนกว่าๆก็ไปเอาเครื่อง โดยที่เรากับศุนย์ตกลงกันไว้ว่า จะเอาแผ่นไดร์เวอร์ไปให้ทางศูนย์ลงมาให้ แต่สิ่งที่ตกใจมากคือ แผ่นไดร์เวอร์ที่มากับเครื่องไม่ตรงกัน ทางศูนย์จึงไม่สามารถลงแผ่นไดร์เวอร์ให้เราได้ จึงโหลดผ่านหน้าเว็บให้ซึ่งทำให้ต้องลงโปรแกรมทดลอง 30 วันมาให้ใช้ ซึ่งทางศูนย์ไม่แจ้งว่านี้คือโปรแกรมทดลอง ตอนที่ทางศูนย์เราก็มีการเช็คเครื่อง เสียง ปิดเปิด ปกติเราเลยกลับบ้าน ลองเปิดเล่นดู วินโดออฟฟิศไม่มี ภาษาเปลี่ยนไม่ได้ เขาจึงได้บอกว่านี้คือโปรแกรมทดลอง เราก็ว่าทำไม่ไม่บอกเราก่อนละทำไม่รักษาสิทธิ์ให้เราเลย เราจะได้ไปลงวันนั้นเลย เพราะมันจะต้องใช้งานแล้ว แต่พอมาเช้คตัวเครื่องทั้งสกปรก ทั้งมีรอยขีด และแผ่นก็ซีดีก็เปิดไม่ได้ ซึ่งตอนแรกก่อนไปศูนย์มันไม่เป็น ซึ่งตอนนี้ ต้องยอมรับเลยว่า พยายามหาอาจารย์ที่สอนด้านสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ที่มหาลัยช่วยเช็คอยู่แต่ติดช่วงปีใหม่ เลยทำให้ไม่เจอข้อผิดพลาดมากเท่าที่ควร เพราะหนูเองก้ไม่เป็นก็พยายามหาข้อมูลแล้วมาเช็คเอง

   

  ซึ่งราคามันค่อยข้างที่จะแพง เราซื้อมาเพื่อที่จะใช้ในการทำงาน และ การนำเสนองาน เราซื้อมาเป็นของใหม่ เอาไปซ่อมทีก็นานมาก มันเหมือนเราไม่ได้ใช้งาน และที่สำคัญไม่มีใครรับผิดชอบอะไรให้พึ่งพอใจเลย เราไม่ได้พอใจที่จะเอาเครื่องใหม่ แต่เราอยากให้การใช้งานมาเต็มร้อยก็พอแล้ว

   

  หวังว่าจะได้รับการตอบรับเร็วที่สุด นะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

  โดยคุณ เพิ่งซื้อโน๊คบุ๊คมาแค่ 2อาทิตย์ก็เสีย  (110.168.119.228)     31 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1402

  ขออนุญาตสอบถาม " ซื้อคอร์ด ที่ The skin doctor จำนวน 70,000 บาท ด้วยเชื่อในโฆษณา พรีเซ็นเตอร์ และชื่อที่มีคำว่า doctor อยู่ทำให้ยิ่งเชื่อมั่น และที่สำคัญ ชื่อว่า skin doctor แต่ไม่มีหมออยู่สักคัน มีเพียงคนที่บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่สับเปลี่ยนกันไปเรื่อย ใช้บริการครั้งแรก ครั้งที่สองไม่เป็นไร แต่ครั้งต่อไป พบว่า ผิวหน้าไม่เหมาะกับการรักษา เป็นสิว และผื่นขึ้น จนใครๆ ทักว่าไปทำไรมา เสียทั้งหน้า เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา ต้องไปพบคุณหมอผิวหนัง (จริงๆ ) เพื่อรักษา เสียค่ารักษาไปอีกหลายหมื่น และได้มาเจรจากับ The skin doctor เพื่อขอเงินคืนจากคอร์สที่เหลือ เนื่องจากถ้ายังใช้บริการอยู่ ก็ต้องเกิดอาการเดิม และเสียค่ารักษาสิวกับแพทย์ผิวหนัง(จริงๆ) อีก แต่ไม่ได้คืนเงินค่ะ เพียงบอกว่าจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และให้ใช้คอร์ดให้หมด (โดยไม่สนใจปัญหาเราว่า ผิวเราไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเค้า) คำถามค่ะ สามารถดำเนินการเพื่อขอเงินคืนได้ไหมค่ะ หรือ ทำการร้องเรียน สคบ. เพราะเชื่อว่ามีหลายคนเป็นแบบดิฉัน เชื่อในพรีเซ็นเตอร์ และชื่อ The skin doctor แต่ไม่พบหมอสักคน เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานให้ผู้บริโภคที่เข้าใจผิดแบบดิฉัน และ สถาบันแห่งนี้

  โดยคุณ คนที่คาดหวังและผิดหวังกับ The Skin Doctor  (124.120.160.38)     22 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1402

  หากการโฆษณาชวนเชื่อของคลินิครักษาความงามเกินความจริง เข้าลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแล้ว ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนต่อสคบ.เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่เจ้าของคลินิค ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจกระทำการคืนเงินค่ารักษาและจ่ายค่าเสียหายเพื่อการทดแทนความเสียหายเนื่องจากเป็นผลการเข้ารับบริการนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     28 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1401

  สามีดิฉันขับแท๊กซี่และได้ไปชนเมื่อวันที่ 23 กย.54 ที่ผ่านมา ประกันให้ไปเข้าอู่ในเครื่อ ประมาณวันที่ 10 ต.ค.54 พึ่งได้อะไหล่มาแต่ยังไม่ครบแล้วประกอบกับภาวะน้ำท่วมทำให้อู่ไม่สามารถซ่อมรถได้ ดิฉันได้โทรไปถามตลอดให้คำตอบว่าเอารถไว้ที่สูงปลอดภัย เดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้น้ำลดอู่พึ่งเริ่มทำงานได้ แต่สามีดิฉันไม่ขับรถแท๊กซี่ไม่มีรายได้เลย ทำให้เครียดในเรื่องการชำระค่าผ่อนรถ แต่ดีที่ทางไฟแนนซ์ให้เลื่อนมาตั้งแต่เดือนพ.ย. แล้วพอมาดูรถกลับมีร่องรอยน้ำท่วมเข้าไปในตัวรถ รถดิฉันเป็นรถใหม่พึ่งได้ป้ายเหลืองได้ไม่นาน  คุยกับประกันก็เงียบ ๆ นิ่ง ๆ เหมือนให้ไปคุยกับอู่เอง ทางอู่บอกจะรับผิดชอบให้หมด แต่ได้รถอีกประมาณ 1 เดือนอย่างเร็ว ทำให้ดิฉันและสามีไม่มีรายได้ ดิฉันจะทำอย่างไรได้บ้างคะ สามารถเรียกร้องค่าเสียเวลาในการทำงานกับอู่หรือประกันได้ไหมคะ ขอบคุณคะ

  โดยคุณ pik  (125.25.42.216)     21 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1401

  หากการกระทำของอู่ซ่อมรถและบริษัทผู้รับประกันภัย กระทำผิดสัญญาจ้างทำของหรือสัญญาประกันภัยเป็นผู้เช่าซื้อครอบครองรถและผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายนั้น ชอบที่ท่านจะฟ้องบังคับกับอู่และบริษัทประกันต่อศาลให้ร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ท่านได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 222

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     26 ธ.ค. 2554

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 79   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด