X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 78   

 • ความคิดเห็นที่ 1400

    ดิฉันออกงานกาชาดไปตามต่างจังหวัด ขายของมืือ2  ล่าสุดดิฉันติดต่อออกงานกับสุวรรณโปรโมชั่น ค่าล๊อค 1หมื่นบาท โดยโอนมัดจำไป3พันบาทแล้ว ที่อ.บางเลน จ.นครปฐม งานมี10วัน ไม่มีคนเลยเงียบมาก เฉลี่ยวันละ1 พัน มีค่าหม้อไฟประกัน1,500บาท  เนื่องจากดิฉันขายได้วันละพันกว่า2พัน (เปรียบเทียบกับงานไหมจ.ขอนแก่นได้วันละ7-8พัน)วันที่2ของงานทางผู้จัดงานได้มา้ก็บส่วนที่เหลือ แต่ดิฉันไม่มีเลยขายไม่ได้ไม่มีคนเดิน. อีกอย่างตอนที่แจกใบปลิวงานยิ่งใหญ่มากมีร้านค้าเป็นหลายร้อยร้าน มีที่จอดรถ5ไร่ แต่พอมาถึงงานเล็กมากไม่มีที่จอดอย่างที่ว่าในใบโฆษณาเป็นแรงดึงดูดให้อยากมาขาย เพราะใกล้บ้าน บ้านอยู่ราชบุรี. อยากรู้ว่าเราจะไม่จ่ายส่วนที่เหลือได้ไหมเพราะเราจะเก็บร้านออกไปวันที่2ของงาน เราจ่ายไป3พันแล้ว?? 

  โดยคุณ พิริยะดา  (27.55.3.34)     18 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1400

  กรณีที่ท่านตกลงจองพื้นที่ออกร้านทำการค้าด้วยวางเงินจองจำนวน 3,000 บาท เงินจองนี้ในวันทำสัญญาจึงเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาจองพื้นที่นั้นได้ทำกันขึ้นแล้ว และเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นแม้คู่กรณีผู้รับเงินมัดจำจากท่าน จะมีการโฆษณาชวนเชื่อให้บุคคลทั่วไป รวมทั้งท่านมาออกร้านเกินความเป็นจริง จนท่านหลงเชื่อเข้าทำสัญญาก็ตาม ก็เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลทั่วไปที่จะใช้ดุลพินิจเข้าทำสัญญาหรือไม่ก็ได้ ไม่ได้บังคับ ดังนั้น แม้งานจะไม่มีผู้คนมาเดินทางเที่ยวงาน ก็ไม่ทำให้ท่านหลุดพ้นจากหน้าที่ต้องจ่ายค่าจองพื้นที่ให้ครบถ้วนตามสัญญานั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     20 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1399

   สอบถามหน่อยค่ะ เป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลี แล้วทางบริษัท ACER ประกาศกิจกรรม ให้ซื้อโทรศัพย์มือถือ ที่งาน ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต  ราคา 6900 บาท ขึ้นไป จำนวน 200 เครื่องแรก จะได้สิทธิ์ ในงาน Meet & Greet  แบบ Exclusive อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง  กับพรีเซ็นเตอร์จากเกาหลี ของบริษัท  อันนี้เป็นคำโฆษณาของทางบริษัทที่  แปะป้ายเอาไว้หน้างาน  โดยเหล่าบรรดาแฟนคลับก็รีบแห่กันไปซื้อ (ในงานเดือน ตุลาคม 2554) ผ่านไป 3 วัน ทางบริษัทประกาศเพิ่มเป็น 300 คน แฟนคลับ 200 คนแรกเริ่มนอยซ์ โดนงานจะจัดขึ้นในเดือน พย. 2554 แต่เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วม จริงเลื่อนจัดเป้นเดือน มกราขึ้น 2555 แต่ ณ ปัจจุบัน ทางบริษัท ประกาศอีกว่า ผู้ที่ ซื้อโน้ตบุ๊ค อะไรอื่น ๆ ที่ไหนก็ได้ของ ACER  สามารถลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้เลย ไม่จำกัดจำนวน ยังงี้ มีการอจ้งจับได้มั้ยคะ? เพราะในตอนแรก  ทางบริษัทบอกว่า รับแค่ 200 คน ตอนนี้ เปลี่ยนเป็นไม่จำกัดจำนวน แล้ว มันจะได้ใกล้ชิดศิลปินได้ยังไง?? หลอกลวงชัด ๆ เลย แล้ว แฟนคลับแต่ละคนก็เด็ก ๆ กันทั้งนั้น ยอมทุ่มทุน ลงเงินกันไปตั้งเกือบหมื่น บางคน เกือบ 20000  ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ แฟนคลับ  (58.11.161.28)     16 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1398

  ขอทราบความคืบหน้าคดีแชร์ข้าวสาร บริษัท อีซี่เน็ตเวิร์คมาเก็ตติ้งหน่อยคะ ข่าวเงียบไปนานเหลือเกิน ไม่รู้จะติดตามทางสื่อไหนเลย รบกวนแจ้งกลับตามอีเมล์ด้วยนะคะ ดิฉันเป็นผู้เสียหายรายหนึ่งคะ ไม่ทราบว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าคะ

  โดยคุณ Ms. Natnicha   (125.24.202.64)     14 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1397

  ได้รับซิมฟรีที่ชอบโฆษณา และก็ถ่ายบัตรประชาชนไว้ แต่งไม่ได้ใช้ซิมเลย เวลาผ่านไปมีค่าเรียกเก็บ 59 บาทคิดว่าเป็นค่าซิม ต่อมาอีก 1 - 2 เดือนเรียกเก็บค่ารายเดือน 500 บาท แต่ยังไม่ได้ใช้บริการอะไรเลยซิมก็ยังไม่เปิดใช้เลยค่ะอย่างนี้ร้องเรียนได้ไหมค่ะ รบกวนช่วยตอบหน่อยค่ะไม่สบายใจเลยค่ะ เหมือนมาหลอกันชัดๆๆเลย

  โดยคุณ หมู  (118.175.177.176)     14 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1396

  บริษัท โกบอบริช คลับ ทำเกี่ยวกับจองที่พักจดทะเบียนกับ สคบ.หรือไม่ เป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่แจ้งกลับตามเมล์ด้วยครับ

  โดยคุณ พิทักษ์  (180.180.207.45)     13 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1395

  ผมอยากทราบว่าบริษัท  DCHL พระรามเก้า  ถูกต้องตามกฏหมายหรือปล่าวครับ   และมีความมั่นคงแค่ไหน

  พอดีมีญาติผมเขาจะมาขอยืมเงินไปลงทุนกับบริษัทนี้   ผมจึงอยากบอบถามเพื่อมิไห้ญาติถูกหลอกครับ    ค่าลงทุนก็ประมาณ  หมื่นกว่าๆนะครับ  

  กรุณาตอบด่วนด้วยนะครับ.......ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง........  สมปอง    นามี

   

  โดยคุณ สมปอง นามี  (124.122.133.139)     9 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1394

  ข้าพเจ้าเป็นผู้ซื้อสินค้าน้ำดื่มจากบริษัท  เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

  บริษัทฯ ใช้วิธีการจ้างผู้รับเหมาขนส่งให้ทำหน้าที่ส่งมอบสินค้าแทน

  ผู้รับเหมาขนส่งได้จ้างลูกจ้างเป็นทีมงานทำหน้าที่ส่งมอบสินค้าดังกล่าว

  ลูกจ้างของผูรับเหมาขนส่งได้ทำการลักลอบหยิบฉวยทรัพย์สิน "เงินสดและสิ่งของอย่างอื่น" ในบ้านของข้าพเจ้าไป

  กรณีเช่นนี้ ผู้รับเหมาขนส่งจะต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ  และบริษัทฯ จะต้องชดใช้ความเสียหายต่อข้าพเจ้าใช่หรือไม่  อย่างไร    (การสอบถามครั้งนี้  ฟรี  ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตอบคำถามใช่ไหมคะ)

  โดยคุณ วีณา  (115.31.173.132)     9 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1393

  ที่หมู่บ้านเมืองเจริญ2 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา เมื่อก่อนค่าน้ำโครงการหน่วยละ 15บาท ก็ปรับขึ้นโดยไม่แจ้งล่วงหน้าชาวบ้านก็ยอมจ่ายเพราะอ้างว่าขาดทุนแต่จ่ายแล้วแทนจะได้ใช้น้ำอย่างที่ควรกลับไม่ได้ใช้บางวันไหลบางวันไม่ไหลหรือไหลน้อยเฉพาะตรงหน้าบ้านจนต้องใช้ถังตักมาใช้ในห้องน้ำบางวันที่ไหลแรงกลับขุ่นชาวบ้านก็ต้องทนจะใช้น้ำทางรัฐไปสอบถามว่าต้องติดต่อที่ใครก็ไม่มีใครทราบเลยจำใจต้องใช้น้ำโครงการอยากทราบว่าว่ากรณีจ่ายค่าน้ำแล้วเป็นแบบนี้เรียกร้องหรือทำอะไรได้บ้างไหมคะ

  โดยคุณ chinosuke  (182.53.204.11)     2 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1393

  หากโครงการหมู่บ้านจัดตั้งนิติบุคคลไว้ ลูกบ้นหรือผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมีสิทธิเรียกร้องให้นิติบุคคลจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ตามอำนาจและหน้าที่นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     7 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1392

  ซี้อผลิตภัณฎฑ์โอเลย์ รีเจนเนอร์ริช ป้ายแจ้งว่าซื้อ1ชิ้น รับกระเป๋าฟรี แต่พอซื้อแล้วพนักงานแจ้งว่าต้องซื้อครบ 800 บาทถึงจะได้รับ ซึ่งครีมที่ซี้อก็ราคา 649 บาท  พอถามพนักงาน พนักงานบอกว่าต้องครบ800 บาทถึงจะได้ แล้วทำสื่อมาทำไม แบบนี้เข้าข่าย หลอกลวงผู้บริโภค สามารถร้องเรียนที่ไหนได้คะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

  โดยคุณ ปิยหทัย โพธิ์ทอง  (125.27.162.185)     22 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1392

  กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ผู้บริโภคชอบที่จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อ สคบ.ทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่ผู้ประกอบธุรกิจได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     7 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1391

  ผมติดตั้งเน็ตของ TOT มาประมาณ 1 เดือน แต่ใช้ได้แค่อาทิตย์แรก หลังจากนั้นใช้ไม่ได้เลยประมาณ3อาทิตย์แล้ว พอติดต่อไปก็แจ้งกลับมาว่ากําลังดำเนินการ ถ้าขอยกเลิกการใช้ก็ต้องจ่ายค่ายกเลิกก่อนสัญญา(1ปี)ประมาณ 6,500 บาท แต่ทาง TOT ทำผิดสัญญาคือไม่สามารถให้บริการได้ตามที่ระบุไว้กลับไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ(หรือไม่ยอมรับผิดชอบเองก็ไม่ทราบ) อยากให้ทางออกมารับผิดชอบ ไม่ใช่เอาแต่โฆษณาหาลูกค้าแต่ไม่สามารถให้บริการได้ตามที่โฆษณาไว้ ถ้าผมจะยกเลิกการใช้ก็ต้องจ่ายค่ายกเลิกให้เขาใช่ไหมครับ

  โดยคุณ karun muenrak  (202.12.105.132)     15 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1391

  กรณีที่ผู้ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้รับบริการซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่มุ่งหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นอันการกระทำโดยทุจริต เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์มีสิทธิดำนินคดีอาญาแก่เจ้าของร้านฐานความผิดฐานยักยอก ตาม ป.อ.มาตรา 352

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     7 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1390

  เรื่องของผมเกี่ยวกับการรับบริการซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคที่ ศูนย์คอมพิวเตอรื CM จังหวัดเชียงใหม่ครับ ร้านไม่เคยดูแลลูกค้า ไม่โทรมาแจ้งลูกค้า เลื่อนนัดรับสินค้า 8 รอบไม่เคยโทรมาแจ้งลูกค้า ขอคอมพิวเตอร์คืนก็บอกว่าของไม่อยุ่ที่ร้าน อ้างว่าส่งไป กทม. ทางเลยเคยบอกว่าจะเอามาคืนวันที่ .... แน่นอน พอถึงวันนั้นกลับปิดร้านหนีไม่รับโทรศัพท์ด้วย เดี๋ยวจะส่งสำเนาพร้อมหลักฐานยาวๆๆไปให้นะครับ ช่วยตรวจสอบด้วยครับผม ออ ปล. ถ้าอยากจะปรึกษาเกีี่ยวกับคดีทางกฏหมาย ฟ้องร้อง เกี่ยวกับศาลที่ปรึกษาฟรีหรือเปล่าครับ ผมอยากจะเอาผิดกับร้านนี่ทุกๆช่องทาง เพราะว่ามีผู้เสียหายหลายรายแล้วเพราะทราบมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีผู้เข้าแจ้งความกับร้านนี้หลายราย และยังมีข้อความปรากฏในเว้ปไซต์ว่ามีผู้ได้รับความเสียหายเช่นกันครับผม ขอคุณครับ

  โดยคุณ Golum  (182.53.139.247)     15 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1389

   เรียน คุณทนายชาวบ้าน

  เรื่องมีอยู่ว่าผมเคยไปเดินฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเมื่อหลายปีมาแล้ว เกิดเดินผ่านโครงการบ้านแห่งหนึ่งแล้วไปคุยกับเซลขายบ้าน ก็เลยตกลงทำสัญญาจองไว้ ชื่อบ้านสวนช่อทิพย์ ติดคลองหนึ่ง-คลองสอง แล้วก็ส่งผ่อนบ้านเรื่อยมาตกประมาณค่างวดซักสองแสนบาท ไปดูโครงการตลอดแล้วอยู่ๆ เขาก็แจ้งมาว่าเปลี่ยนผู้บริหารโครงการใหม่ แต่ก็ไม่รู้จักหน้าตา ล่าสุดตอนนั้นขับรถเข้าไปก็โดนตะปูตำยางรั่วอีก ปัจจุบันก็เป็นเวลาหลายปีแล้ว ผมก็ยังไม่มีโอกาสได้อยู่เลย แล้วเข้าไปในโครงการอยู่เรื่อยๆก็ไม่มีใครเข้ามารับผิดชอบเลย มีแต่ใครก็ไม่รู้มาอยู่บ้านหลังเดียวบอกไม่มีที่อยู่ แล้วอย่างนี้ผมจะไปเอาปัญญาติดต่อใคร จะฟ้องร้องใคร เงินที่ทำงานมาแต่ละเดือนต้องส่งบ้าน ส่งรถยนต์ ส่งพ่อส่งแม่ มันไม่มีค่าหรือยังไง ต้องไปส่งให้กับลมกับแล้ง แล้วมันก็เชิดเงินเข้ากลีบเมฆหายไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้ ผมยังเก็บใบเสร็จไว้อยู่เลยร่วมสองแสนบาท ขอปรึกษาคุณทนายด้วยว่า ถ้าคิดจะเอาผิดจะทำได้อย่างไร เพราะตอนนี้ผมก็ลาออกจากงานไม่มีรายได้อะไร เงินก็ไม่มีส่งครอบครัวจะฟ้องจะตามมาเอาผิดได้หรือไม่ เพราะมันก็นานแล้วไปดูอยู่เรื่อยๆ แต่มันก็กลายเป็นโครงการร้างไปแล้ว โครงการบ้านสวนช่อทิพย์อยู่หลังคลองหนึ่ง ปทุมธานีหลังฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

  ช่วยกรุณาเป็นธุระให้ด้วยเพราะไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบ ผู้บริโภคแบบนี้ สคบ.จะช่วยอะไรได้บ้างเพราะเงินอย่าว่าแต่สองแสนเลยบางครั้งแค่หลักร้อยยังมากสำหรับผมเลยอยู่แบบวันต่อวันเนี่ย

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ลูกค้าเดือดร้อนสุดๆไม่มีตังค์ใช้แล้ว  (110.49.234.208)     14 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1389

  - ต้องดำเนินคดีเป็นคดีผู้บริโภค โดยเดินทางไปฟ้องที่ศาลที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ครับ
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.21)     14 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1388

   ฮัทช์ตอนแรกมันก็บริการดีอยู่หรอกนะครับ แต่มันนึกจะเปลี่ยนหรือนึกจะเจ้งเมื่อไหร่ไม่ทราบ อยู่ๆก็โอนลูกค้าไปให้ไอ้ทรูมูฟ แล้วทำไมมันไมเอาบริการที่ลูกค้าใช้ปัจจุบัน เช่นส่งเอสเอ็มเอสฟรี 100 ข้อความไปด้วย ทีนี้พอส่งไปไอ้ทรูมูฟมันก็ชาร์จตังค์เลยแถมไม่ยอมบอกไม่ยอมรับผิดชอบมันทั้งสองค่ายนี่ละ แล้วไอ้เมสเสจที่ไม่ต้องการชอบส่งมารบกวนจัง บอกไม่ต้องการกันทะลึ่งมาบอกว่าเป็นบริการแทนที่จะยกเลิกก็ไม่ยอม อย่าลืมว่าถ้าไม่มีลูกค้าจะอยู่กันได้มั๊ย แล้วใช้ดีบอกต่อ ถ้าใช้ไม่ดีก็บอกต่อเหมือนกัน ลูกค้านะอดทนเพื่อผู้ขายบริการ แทนที่มันจะอดทนเพื่อลูกค้าบ้างนะคิดเป็นมั่งมั๊ย ผมว่าทนายก็อาจจะเจอเหมือนกันช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เดือดร้อนหน่อยครับ รำคาญใจเหลือเกินไอ้สองค่ายนี้ตกลงมันเจ้งไปหรือยังฮัทช์เนี่ยแล้วไปทรูมูฟมันแปลว่าย้ายความจริงไม่ให้ลูกค้ารู้หรือปล่าว

  โดยคุณ ร้องเรียนการใช้บริการโทรศัพท์ HUTCH ไปสู่ TRUE  (110.49.234.208)     14 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1387

  ช่วยกรุณาจัดการกับไอ้บริษัทต่างชาติ TRUE FITNESS ทีเถอะท่าน เวลามันขายบริการลูกค้ามันบอกว่าดีอย่างโน้นอย่างนี้ เทรนเนอร์ดีอย่างโน้นอย่างนี้ พอจ่ายตังค์ไปแล้ว แม่งหายหน้าหายตา ไม่ตรงเวลา ไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าที่เขาซื้อบริการจากพวกมันมาออกกำลังกาย พอลูกค้าเจอบ่อยๆเข้า ไม่พอใจ ก็ไม่ยอมเสียตังค์ฟรี มันก็เล่นแง่กฎหมายฟ้องรบกวน โทรรบกวนทวงหนี้ กูไปเป็นหนี้แม่งเมื่อไรวะ บอกผิดสัญญา แล้วทีแม่งผิดสัญญากับลูกค้าใครจะมาช่วยคุ้มครองวะ ทีงี้ทำไมทนายไม่มาช่วยคุ้มครองผู้บริโภคบ้างละหายหัวไปไหนหมดปล่อยแม่งฟ้องเอาๆ เคยไปประชุมเสวนาครั้งหนึ่งเห็นทนาย ตำรวจกองปราบ และนักวิชาการมาถกร่วมกันเพื่อรื้อฟื้นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคก็หายไปเลย ช่วยหน่อยเถอะอย่าปล่อยคาราคาซังอีกต่อไปเลย ช่วยประกาศตามผู้บริโภคหลายๆรายที่ถูกเอาเปรียบมาจัดการกับมันหน่อย คงไม่ได้มีน้อยรายแน่ ช่วยทำเป็นคดีตัวอย่างให้สังคมเห็นความเป็นธรรมกันบ้าง

   

  ถ้าสังคมนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่บ้าง ขอบคุณ

  โดยคุณ 001  (110.49.234.208)     14 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1386

  ขอร้องเรียนciti แบงค์ ท่ีพนักงานขยันทวงโทรทวงหนี้ ขนาดแจ้งกับ พนักงานไปแล้วว่าอยู่ในพิ้นท่ีประสบภัยน้าท่วม   บ้านอยู่ไม่ได้    อาศัยญาติ   ท่ีทำงานก็น้ำท่วมไปครึ่งตัว  ตู้เอทีเอ็มปิด ธนาคารใกล้บ้านก็ปิด  ไปไหนแต่ที่ก็แสนจะลำบาก   ( ขอบอกก็นค่ะไม่ใช้จะฉวยโอกาสเบี้ยวหนี้ เพราะก่อนน้ำท่วมสถานะบัตรยังปกติค่ะ )  ฝากสคบ เป็นสื่อกลางด้วยค่ะ  ว่าสิ่งท่ีประชาชนคนหนึ่ง  พร้อมชำระหนี้เสมอ เมือสภานการณ์ปกติ  ได้ทำงาน   และขอความเห็นใจจากผู้บริหารคนไทยของ CITI  BANK - CITI  ADVANCE ท่ีจะให้เป็นช่วงเป็นการปลอดอัตราดอกเบี้ยจะได้ไหม  อย่าซ้ำเติมกันเลยคะ  ถ้าได้ก็ขอบคุณ  ถ้าไม่ได้จริง ๆขอถามหน่วยนะ คนเป็นคนไทยหรือปล่าว

  โดยคุณ นุ่น  (124.121.74.113)     7 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1385

  Great post, Thank You.

  <a href"http://blackfriday42lv5500.us">Black Friday 42lv5500</a> <a href"http://eosrebelt3iblackfriday.us">EOS Rebel T3i Black Friday</a> <a href"http://blackfridayipodtouch2011.us">Black Friday Ipod Touch 2011</a> <a href"http://nintendo-3ds-blackfriday.us">Nintendo 3DS Black Friday</a> <a href"http://black-friday-3ds.us">Black Friday 3DS</a> <a href"http://canon60d-blackfriday.us">Canon 60D Black Friday</a> <a href"http://t3i-blackfriday.us">T3i Black Friday</a> <a href"http://touchblackfriday.us">Touch Black Friday</a> <a href"http://d5100-black-friday.us">D5100 Black Friday</a> <a href"http://60d-black-friday.us">60D Black Friday</a> <a href"http://t2i-black-friday.us">T2i Black Friday</a> <a href"http://7d-black-friday.us">7D Black Friday</a> <a href"http://5d-black-friday.us">5D Black Friday</a> <a href"http://black-friday-samsung-galaxy-s2.us">Black Friday Samsung Galaxy S2</a> <a href"http://ds-black-friday.us">DS Black Friday</a> <a href"http://3ds-blackfriday.us">3DS Black Friday</a> <a href"http://black-friday-d7000.us">Black Friday D7000</a> <a href"http://t2i-blackfriday.us">T2i Black Friday</a> <a href"http://galaxy-tab-blackfriday.us">Galaxy Tab Black Friday</a> <a href"http://canon-t3i-blackfriday.us">Canon T3i Black Friday</a> <a href"http://canon-t2i-blackfriday.us">Canon T2i Black Friday</a> <a href"http://wii-black-friday.us">Wii Black Friday</a> <a href"http://wii-console-black-friday.us">Wii Console Black Friday</a> <a href"http://cannont3iblackfriday.us">Canon T3i Black Friday</a> <a href"http://galaxy-tablet-black-friday.us">Galaxy Tablet Black Friday</a>
   

  โดยคุณ ratko  (124.122.173.132)     6 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1384

  ผมเอาแอร์ตู้ไปซ่อมที่ร้านแก่งคอยร้านหนึ่งร้านใหญ่ครับ น้ำยาแอร์รั่ว ผ่านไป5วันพนักงานเอามาส่งโดนไป1500และรีบกลับเลย พอเปิดใช้ลองประมาณ10ช.ม.ไม่มีความเย็นเลยแต่มีน้ำหยดด้านหลัง คนที่พอเป็นมาดูบอกว่ามันตัน พอโทรไปที่ร้านติดต่อไม่ได้ จะสามารถร้องเรียนได้ไหมครับ ช่วยหน่อย

  โดยคุณ เกรียงศักดิ์  (61.91.4.2)     4 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1383

  เกี่ยวกับเงินฝากธนาคารครับ เนื้อเลยนะครับ

  กรุงไทยครับ ฝากไม่ถึงสองพัน หักเดือนละ 50 บาท รักษาบัญชี

  เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือผู้รับบริการไหมครับ เข้า สคบ ข้อ 4 ไหม

  ธนาคารมีอำนาจอะไรหรือสิทธิอะไร ทำการยึดเงินจำนวนนี้ ผมถามรองผู้จัดการสาขาท่านให้ความกระจ่างผมไม่ได้ บอกเพียงว่าเป็นกฏหรือนโยบายของธนาคาร

  เพื่อเป็นความรู้ในการรักษาสิทธิของตนขอท่านผู้รู้ตอบให้กระจ่างด้วยครับ

  โดยคุณ นพดล  (171.4.73.214)     2 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1382

  โลตัสศรีนครินทร์ กับการกดขี่ข่มเหงช่าวพลาซ่า
  คือผมมีโอกาสได้เข้าไปเซ้งร้านขายของอยู่หน้าโลตัสศรีนครินทร์ โดยค่าเซ้งนั้นอยู่ประมาณ 50,000 บาท นั่นเป็นเพียงค่าเซ้ง ส่วนค่าเช่ารายวันต่างหากอยู่ที่สัปดาห์ดละ 4,000 บาท น้ำไฟก็จ่ายตะหากอีก โดยเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับ ผมประสบปัญหาน้ำท่วมในจังหวัด อยุธยา เลยได้กลับบ้านไปดูพ่อแม่ ซึ่งก็อายุมากแล้ว โดยตอนกลับบ้านไป น้ำได้ท่วมชั้น 1 ทั้งหลัง จนอยู่ไม่ได้ พ่อแม่ที่แก่ 60 ปีก็หายไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน เพราะท่านแก่แล้วไม่มีเบอร์ติดต่อ ตามหาอยู่ 1 อาทิตย์ก็พบว่าได้ไปอยู่กับเพื่อนที่ริมพักข้างถนนโดยทางรัฐจัดไว้ให้ โดยผมเองก็ได้อยู่กับพ่อแม่ เป็นเวลา 2 อาทิตย์กว่าๆ จึงกลับไปร้านที่ โลตัสศรีนครินทร์ เพื่อไปขายของต่อเนื่องจากตอนนี้เงินหมดแล้ว ต้องหาเงินไปส่งพ่อแม่ใหม่ แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ผมกลับไปขายของวันแรก ก็มีคนมาแจ้งว่าผมติดหนี้อยู่เป็นจำนวน 12,000 บาท โดยผมก็งงว่าติดเรื่องไร เขาก็แจ้งให้ทราบว่า เป็นค่าเช่าสถานที่ตอนปิดร้านไป ผมก็งงสิครับ ไม่ได้ขายของ แต่กลับต้องเสียรายวันให้อีก ทั้งๆที่ผมเองก็ไม่ได้อยากปิด แต่เป็นเพราะภาวะน้ำท่วม คนอื่นๆ ก็โดนเหมือนกันกับผม แค่ปิดร้านไม่ขายของก็โดนค่าปรับ แค่นี้ยังไม่พอ นอกจากไม่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแล้ว เขาจะเรียกเก็บค่าต่อสัญญาปีหน้าอีก โดยเรียกอยู่ 16,000 บาท ใครจ่ายเลย 1 ธค. เพิ่มเป็น 18,000 บาทอีก พระเจ้า...คิดได้ไง ช่วงนี้น้ำก็กำลังมา คนเดินก็ไม่ค่อยจะมีเดิน ของก็ขายไม่ได้ ไหนจะค่าเช่าที่เรียกเก็บย้อนหลังตอนไม่ได้ขายของ ไหนจะค่าเช่ารายวันๆที่คนหนีน้ำไม่มีใครเดิน ไหนจะค่าต่อสัญญาอีก ตกลงแค่ไม่ถึงเดือนถ้าผมอยากจะขายของต่อ ผมต้องจ่ายเงินเขาถึง 30,000 บาท ผมแค่อยากถามคำเดียวว่า คุณคนไทยหรือปล่าว คิดที่จะช่วยเหลือใครบ้างไหมครับ คุณถนอมศักดิ์ สระแก้ว นายหน้าพลาซ่าโลตัสศรีนครินทร์ หน้าเลือด...
  สิ่งที่คุณทำวันนี้มันจะสนองคุณอีกไม่นาน ทั้งเรื่องภาษีที่คุณไม่เคยจ่าย เรื่องบิลเก็บเงินที่คุณไม่เคยให้กับร้านค้า เรื่องกดขี่ห่มเขงร้านค้า เพิ่มค่าเช่าเขาอีกเป็นวันละ 600 กว่าบาท (ถ้าไม่คิดจะช่วยร้านค้า ก็อย่าโกงกันน่าจะดีกว่านะครับ) ค่าเซ้งเก็บไปฟรี บอกจะคืนก็ไม่คืน หรือคืนไม่ครบ
  ปล.เจ้าของโลตัสศรีนครินทร์ น่าจะมาดูนายหน้าของคุณบ้างนะครับ ว่ามีพฤติกรรมอย่างไร ไม่ใช่เขาให้เงินเป็นล้านๆ ก็จบ คนจะเดือดร้อนก็ไม่สนใจ หรือว่าคุณเองก็รู้เห็นเป็นใจกับเขาด้วย
  ต้องขอโทษด้วยนะครับหากคำพูดไม่สุภาพ แต่สถานการ์ณแบบนี้ใครเป็นอย่างไรบ้าง ประชาชนน่าจะได้รู้
  สุดท้าย...ผมสามารถติดต่อฟ้อง ทางไหนได้บ้าง และจากที่ไหนได้บ้าง รบกวนแนะนำให้ด้วยครับ

   

   

  โดยคุณ วิชาญ  (110.168.107.166)     1 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1381

  ใช้โทรศัพย์มือถือแต่มีข้อความส่งมารบกวนตลอดเวลาจาก4742777 จะสามารถร้องเร้ยนได้ท่ไหนบ้าง เพราะกด*137 ก็ไม่ได้ผล ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ไม่ไหวแล้ว

  โดยคุณ แม้ว  (113.53.244.114)     1 พ.ย. 2554

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 78   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด