X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 80   

 • ความคิดเห็นที่ 1440

   ยื่นเรื่องจดทะเบียนชุมชนที่เขตดอนเมือง แต่เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรไม่เซนต์ยินยอม

  และไม่มาดูแลและพัฒนาหมู่บ้านเลย ประมาณ 10 ปี แล้ว จะทำไงดีครับ วอนท่านทางผู้รู้ช่วยหาหนทางหน่อยครับ 084 111 3720

  โดยคุณ   (202.14.117.31)     17 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1440

  ฟ้องผู้จัดสรรที่ดินฐานกระทำผิดหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     24 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1439

  ถูกโกงค่าซื้อบ้านค่ะ เกือบแสนห้า ตั้งแต่ต้นปีจนเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เงินคืน ร้อง สคบ. เกือบ 30 ครั้งก็เงียบ จะทำยังไงดีคะ อยากได้เงินคืนค่ะ ไปตามทวงเองก็ไม่สนใจค่ะ ถ้าจ้างทนายจะต้องเสียเท่าไหร่คะช่วยบอกด้วยค่ะ เอกสารก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายใบเสร็จก็ไม่ชอบธรรมแต่มีหลักฐานลายเซ็นค่ะ  โครงการนี้ชื่อลำพูนสแาแลนด์และ อุดมทรัพย์แลนด์แอนเฮาส์ค่ะ  เจ้าของเดียวกัน  แต่โทษว่าเป็นของลูกน้อง  ปัดความรับผิดชอบ
   

  โดยคุณ อัจฉรา  (203.113.0.205)     15 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1439

  ท่านต้องเข้ามาพบทนายความเพื่อดำเนินคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     23 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1438

  ถูกโกงค่าซื้อบ้านค่ะ  เกือบแสนห้า  ตั้งแต่ต้นปีจนเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เงินคืน  ร้อง สคบ. เกือบ 30 ครั้งก็เงียบ  จะทำยังไงดีคะ  อยากได้เงินคืนค่ะ  ไปตามทวงเองก็ไม่สนใจค่ะ  ถ้าจ้างทนายจะต้องเสียเท่าไหร่คะช่วยบอกด้วยค่ะ  เอกสารก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายใบเสร็จก็ไม่ชอบธรรมแต่มีหลักฐานลายเซ็นค่ะ

  โดยคุณ อัจฉรา  (203.113.0.205)     15 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1437

  มีเรื่องที่อยากรบกวนสอบถามค่ะ  พอดีว่าผ่อนชำระค่างวดรถยนต์กับบริษัท ลิชซิ่งกสิกรไทยไว้ แล้วทีนี่มีปัญหาตรงที่ว่า

  --ไม่สามารถจ่ายตรงตามวันที่กำหนด คือทุกวันที่  15 แต่ไปจ่ายเป็นสิ้นเดือนแทน แล้วปรากฎว่าได้รับหนังสือจากบริษัทว่า ถ้าไม่ชำระภายในวันที่ตกลง(วันที่ 15) จะต้องเสียค่าปรับ เพิ่มอีก 200 บาท คือจาก 5549 เป็น 5794  ซึ่งทางดิฉันก็ยินยอมที่จะจ่ายในส่วนนี้ (ในกรณีที่จ่ายหลังวันที่ 15) 

  --แล้วทีนี่ ทางดิฉันก็ได้ชำระค่างวด มาจนถึงงวดปัจจุบัน คืองวดที่  31  (ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่  15  สิงหาคม  2555) 

  ปรากฎว่า มีเบอร์081-82032**  โทรมาที่เบอร์มือถือ  แล้วก็โทรเข้าสำนักงาน บอกว่าเรามีการค้างค่างวด  จำนวน  3  งวด  คืองวดที่ 29 30 และ 31 ซึ่งงวดที่ 31 นี่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเลย  แล้วมันจะมาบอกว่าเราค้างได้ยังไง 

  อีกอย่างคืองวดที่ 29 และ 30  ทางดิฉันก็ได้ไปชำระ  แล้วก็ได้รับใบเสร็จรับเงินจากทางลิชซิ่งมาเรียบร้อยแล้วด้วย  และงวดที่ 31 ก็ไปชำระมาเมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2555  (อยู่ระหว่างรอรับใบเสร็จ)

  ก็มีพนักงานจากเบอร์ดังกล่าว โทรมาทวงค่างวดรถอีก  แถมมีการบอกว่า ให้ไปชำระ ยอด 12000 กว่าบาท (เค้าบอกเป็นค่าบอกเลิกสัญญาเช่ารถ 1600 กว่าบาท  ค่าติดตามทวงถาม 5000 บาท แล้วก็ค่างวดปัจจุบัน  5549 และก็ค่าอะไรอีกไม่รู้อีก 400 บาท)

  แบบนี้มันหมายความว่ายังไงคะ  ตอนนี้งงไปหมดแล้ว อีกอย่างเวลาทางลิชซิ่งจะติดต่อ จะใช้เบอร์ 02 โทรมา นี่ใช้เป็นเบอร์มือถือ  บางวันโทรมา 19.00 น. ก็ยังมี  ไม่รู้ว่าพอจะมีทางแก้ไขกรณีนี้ยังไงบ้างคะ  เพราะเค้าโทรเข้ามาวุ่นวายที่สำนักงานด้วย จนเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์รำคาญแล้ว

  อีกอย่างก็คือ ตามสัญญาที่ทำไว้ ต้องค้างชำระค่างวด 3 งวดติดต่อกัน บริษัทถึงจะมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา (ซึ้่งเราไม่ได้ค้าง แล้วก็ไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งอะไรจากบริษัท นอกจากหนังสือตกลงเสียค่าปรับ 200 กรณีชำระหลังวันที่ 15 เท่านั้น)

  แล้วค่าทวงถาม 5000 นี่ มันเกินไปมั้ยค่ะ  ค่าอะไร ทำไมต้องถึง 5000 เลยหรอ  ยังไงรบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ  จะได้มีวิธีจัดการซะที 

  โดยคุณ ข้องใจ  (118.175.20.217)     14 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1436

  ขอเพิ่มเติมค่ะ ที่รู้ว่าเค้า จับรถขาย ชื้อมาขายไป คือ เช็คจาก ตลาดรถ.คอม ค่ะ เค้าเช็คให้ ว่า ผู้ขายนี้ เค้าขายรถหลายคันค่ะ ตอนนี้ให้ทางศูนย์ยืนยันให้ ไม่ได้เพราะทางศูนย์บอกว่าไม่ขอยุ่ง และ ก่อนชื้อ ก็หวังหารถที่ยังอยู่ในประกัน จึงหารถที่ ปียังใหม่ คือปี 2011 วิ่งไม่เกิน 100000 โล แต่ตอนนี้ทางศูนย์ แค่โชครั่ว ก็ขอแคลม ทางศูนย์ บอกว่า ไม่รับผิดชอบ เพราะรถแช่น้ำมา ค่ะ ไปที่ไหนก็ไม่มีใคร แคลมให้  มีคนแนะนำให้ แจ้ง สคบ ยังไงรบกวนขอคำปรึกษาด้วยค่ะ

  โดยคุณ นรินทิพย์  (110.171.30.17)     8 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1435

  ชื้อรถมือสองมาค่ะ และก่อนชื้อสอบถามผู้ขายว่ารถเคยผ่านการจมน้ำมาไหม คนขายบอกไม่เคบยืนยัน และภายนอกดูไม่ออกเลยว่าน้ำถ่วม เพราะสภาพเหมือนรถ ปี 2011 ปรกติ แต่พอรับรถมาได้ 4 วัน เอารถไปติดไปข้าง มันต้องรื้อแผงประตูรถเลยมองเห็นว่า มีคราบดิน ติดตามลำโพง ทั้งสองข้าง และพลาสติดหลุดหลุ่ย ลำโพงเปื่อย และสนิม เอาเข้าศูนย์เช็คทันที ทางช่างดูจากแผงประตูน่าจะแช่น้ำมา เลยบอกช่างว่า หากใช่น้ำถ่วมจริง ช่วยยืนยันให้หน่อยนะว่าน้ำถ่วมมา ช่างบอกอีก 2 วัน จะให้คำตอบขอเช็คก่อน แต่พอวันที่ไปรับรถ กลับบอกว่าไม่ถ่วม แต่ตอบไม่ได้ กับคราบดินที่ติดตามลำโพง และแซ็กลำโพงเล็ก ที่อยู่บนสุด ว่าเกิดจากอะไร และแผงคอนโนหน้า มีแต่สนิมเต็มไปหมด โทรกลับไปยังผู้ขาย ก็ยังยืนยันว่าไม่โดนน้ำถ่วม เลยเอาเข้าไปที่ศูนย์ อื่น เพื่อจะพ้นกันสนิมที่เกิดขึ้น ปรากฏว่าว่า ทางศูนย์ บอกว่าแค่ดูรูปก็รู้แล้วว่า รถแช่น้ำ เพราะสนิมมีมากและลำโพงเปื่อยพร้อมด้วยคราบดินทราย แต่จะไม่มีใครช่วยยืนยันหรอกเพราะ จะเข้าตัว มีทางเดียวคือ ยื่น l8[ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงอยากถามว่า จะช่วยเหลือได้อย่างไรได้บ้างไหมคะ รถไม่ได้ชื้อจากร้าน แต่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ลงขายทางเน็ต แต่เช็คดูแล้ว ปรากฏว่า เค้าทำธุรกิจ จับรถขาย แต่ไม่เปิดเป็นร้านค่ะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยคะ ว่ามีวิธีไหนบ้าง ใจก็ไม่อยากได้รถแล้ว เพราะรถชนมันยังไม่แย่ เท่าน้ำค่ะ เพราะน้ำมันไปได้ทุกจุด หากรู้ว่ารถน้ำถ่วมมาต่อให้ถูกแค่ไหน ก็ไม่เอาค่ะ แต่นี้ เค้าก็ขายในราคาปรกติ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ นรินทิพย์  (110.171.30.17)     8 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1434

   ผมกำลังประสพกับปัญหาการถูกข่มขู่จากพวกขบวนการแก้งชาวจีนข้ามชาติเข้ามาก่อกวนและข่มขู่จนทำมากากินไม่ได้เ

  มันจะบังคับให้ไปทวงหนี้ให้ถ้าไม่ทำมันจะอุ้มลูกเมียและคนในครอบครัวถ้าไม่ทำให้มันตำรวจก็ไปแสวงหาผลประโยชน์กับพวกนี้อีกเลยกลายเป็นการหนุนหลังคนเลวให้มามีอำนาจจะทำอะรัยก็ไม่กลัว แล้วแบบนี้จะมีทางแก้ได้มัยคับ

  โดยคุณ pop  (27.55.3.244)     6 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1434

  ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     16 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1434

  ท่านควรร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินคดีแก่กลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     16 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1433

  ดดดด

  โดยคุณ ยนา  (110.168.3.153)     23 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1432

  ร้องทุกข์

  โดยคุณ pom  (110.168.3.153)     23 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1431

  ไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้งมากแจ้ง สคบ.ให้ช่วยได้หรือไม่

  โดยคุณ เกษม ยวนานนท์  (1.0.218.243)     7 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1430

  ดิฉันซื้อรถมือสองมา  มองภายนอกว่ารถสภาพดูดี  คนขายบอกไม่เคยผ่านการชน  แต่เมือนำเข้าศูนย์ถ่วงล้อ  ปรากฏว่าคัทซีร้าว  ประกอบกับตกงานพอดีไม่มีเงินส่งรถ  รถถูกยึดคืนไป  ต่อมาประมาณ 2  ปีมีหนังสือจากบริษัทอื่น ที่ติดตามทวงหนี้  ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการประมูลรถขาดทุนซึ่งอยู่ในสัญญาที่ทำไว้  และก็ได้ผ่อนส่งมาเลื่อยๆ  แต่เมือ่ตอนปลายปี 54  นำท่วมบ้าน  ฝ่ายติดตามทวงถามก็ติดตามอยู่  แต่ก็บอกว่าขอเวลาหน่อยตอนนี้นำท่วม  และจะส่งให้ในตอนสิ้นเดือนมกราคม 55 

  ต่อมาได้รับจดหมายลงวันที่ 28  มกราคม 55  ให้ชำระเงินทั้งหมดที่ค้างไว้  63000 บาท  ภายใน 30วัน  ถ้าไม่ชำระจะดำเนินคดี  ประกอบกับข่วงนี้เข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาล  5  วัน  ก็ยังไม่เห็นจดหมาย  แต่ก็นำเงินไปชำระขั้นตำ  500  บาทก่อน  หลังจากนั้นก็ชำระขั้นตำมาตลอดโดยไม่คิดอะไร  และในช่วงกลางเดือนมิถุนายนได้รับหมายสาร  และถ้าเดือนไหนส่งช้า  ก็ได้รับการทวงถามตลอด  และการที่ได้รับหมายสาร  ทำให้ต้องจ่ายค่าทนายอะไรต่างๆให้เขาอีก  รวมยอดขณะนี้  93000 กว่า  ทำให้ยอดเงินเพิ่มขึ้นมากเลย  ยอดเดิมยังไม่มีเงินจะชดใช้  และเพิ่มมาอีก  อย่งนี้  จะมีทางลดหนี้ลงได้บ้างไหม 

  โดยคุณ แก้วใจ  (182.93.198.48)     3 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1429

  บริษัท บีฮิป น่ากลัวมากๆในขณะนี้ ทำลายระบบขายตรง หลอกเงินคนไปเยอะ รยละเอียดประมาณ10หน้ากระดาษ เข้าไปดูท่กูเกิล "บีฮิปหลอก" มีคนโพสต์ไว้มากมาย มานานแล้ว

  ได้โปรด ช่วยป้องกันคนไทยด้วย พวกนี้เป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจ

  โดยคุณ pee  (1.20.0.179)     19 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1428

   ช่วยตรวจดูนิติบุุคคลโลตัสคอนโดทาวน์ถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนนทบุรีไม่มีการประชุมผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด บัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายไม่ได้แสดงในที่เปิดเผยช่วยตรวจสอบให้หน่อยเพราะนิติบุคคลดำเนินงานโดยเจ้าของโครงการ53

  โดยคุณ กิตติพงษ์  (171.7.217.114)     13 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1428

  เมื่อท่านซึ่งเป็นเจ้าของรวมแห่งอาคารชุด เห็นว่าการดำเนินกิจการของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะยื่นคำร้องให้เจ้าพนักงานที่ดิน ทำมาตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     20 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1427

  สตบ.ช่วยลูกค้าทรูวิชั่นได้หรือเปล่าในกรณีที่ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดบอลยุโร

  โดยคุณ ลูกค้าทรูวิชั่น  (203.185.146.162)     8 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1427

   เป็นเรื่องของ กสทช.  เพราัะ้เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์และสัญญาณดาวเทียม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     8 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1426

  แจ้งแคมประกัน รถยนต์กับ บ โตเกียวศีรเมืองไว้ตั้งแต่วันที่ 10/1/55นะวันนี้5/6/55 ยังไม่ได้ซ่อมเลยครับจะทำยังงัยดี

  โดยคุณ วิรัช  (124.120.204.17)     5 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1425

  ทำการโหลดเพลงและรูปภาพจากบริษัท ไอ-วอล์คเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด แล้ว จะทำการยกเลิกบริการ แต่ไม่สามารติดต่อตามเบอร์โทร หมายเลข 02 - 3056618 ได้ รบกวนยกเลิกได้หรือไม่

  โดยคุณ เม  (110.164.179.2)     14 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1425

  ควรร้องทุกข์ต่อสำนักงาน คปภ. เพื่อทำการสอบสวนกับผู้รับประกันภัยต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     13 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1424

  ทำงานอยู่หน่วยงานราชการ ได้รับใบแจ้งหนี้โดยทางไปรษณีย์ในการจ่ายค่าโทรศัพท์ ปรากฎว่าบางเดือนก็ได้บางเดือนก็ไม่ได้ ซึ่งงานยุ่งมากจนไม่ได้จำว่าเดือนนี้มีเบิกหรือเปล่า บางทีบิลก็มา 2 เดือน มีอยู่ครั้งหนึ่งชำระไม่ทันเนื่องจากติดงานสงกรานต์หยุดยาว กว่านายจะเซ็นต์เช็คให้  เพราะผู้บริหารเองก็กำลังยุ่งกับนักการเมืองเนื่องจากกำลังจะหมดวาระ ปรากฎว่าอินเทอร์เน็ตโดนตัด โดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนว่าค้าง พอโทรไปก็บอกว่าคุณค้างตั้งแต่ปีที่แล้ว ทั้งๆที่บิลมาก็เบิกทุกครั้งไม่เคยขาดนอกจากจะไม่ได้รับใบแจ้งบิล แทนที่จะโทรแจ้งสำนักงานทั้งๆที่เป็นของทางราชการ  กลับตัดโดยไม่บอกสำนักงานก็คิดว่าคู่สัญญาณมีปัญหาเพราะทำเรื่องเบิกแล้วไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องค้างค่าโทรศัพท์  ราชการเสียหายซิท่านเพราะคีย์งานผ่านเน็ตไม่ได้เดือดร้อนต้องเอาเงินตัวเองไปจ่ายเลยสงสัยว่าทำไมไม่โทรแจ้งว่าติดขัดอะไรพอไปจ่ายบิลที่ค้างว่าปัจจุบันก็ยังไม่ต่อให้บอกว่าเหลืออีกหนึ่งเดือนตั้งแต่ธันวาที่แล้ว แล้วทำไมไม่แจ้งตั้งแต่ทีแรก่าค้างกี่เดือนพูดออกมาได้ว่าต้องจ่ายให่หมดก่อนค่อยเปิดpasswrodได้ โง่หรือแกล้งไม่รู้นะ ส่วนราชการต้องมีใบแจ้งหนี้ทวงหนี้ว่าคุณค้างเดือนไหนบ้างที่ยังไม่จ่ายปล่อยมาได้อย่างไรตั้ง4เดือน5เดือน ค่อยบอกว่าค้างตอนที่เช็คออกไม่ทันเพราะเมษายน55 วันที่24-25โดนตัดเน็ตแล้วพอสำรองจ่ายกลับบอกงาสค้างตั้งแต่ปีที่แล้วธันวา54 อีก1เดือน ไม่รู้หรือว่าหน่วยราชการต้องได้รับใบแจ้งหนี้ถึงจะชำระให้ได้ไม่ใช้ตัดการให้บริการแล้วมาบอกว่าคุณค้างถ้าเป็นเอกชนก็ว่าไปอย่างนี่มันหน่วยงานราชการแท้ๆ มีเบอร์แต่ไม่ยอมแจ้งทั้งที่ก็เป็นหน่วยงานโทรศัพท์ ไม่ต้องเสียค่าโทรเองด้วยซ้ำ ทำไปได้ไงถ้าเป็นส่วนตัวนะเลิกใช้เลยแอบไปใช้กับหน่วยงานอื่นดีกว่า คนประเทศเดียวกันแท้ๆ โทรแจ้งหน่อยก็ได้เพราะท่านจะมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่แล้วเพราะใช้ระบบช่วยแต่ราชการใช้คน  บางทีก็ลืมเพราะค่าน้ำ ค่าไฟบางเดือนก็มาช้ามากรวมค่าโทรศัพท์ด้วย อยากให้แจ้งทางโทรศัพท์ถึงหน่วยงานที่ใช้โดยตรงเลยจะขอบคุณมากไม่ใช่ตัดแล้วเฉยเมยไม่รู้ไม่ชี้แล้วแต่ใครจะเสียหาย ราชการนะราชการไม่ใช่ส่วนตัวน่าโมโหจริงๆ อินเทอร์เน็ตจังหวัดมหาสารคามเอะอะก็บอกว่าระบบตัด ก็คนคุมระบบนั่นแหละเป็นคนทำอย่าโทษอย่างอื่นเลยถ้าคราวต่อไปเห็นแบบนี้แค่เดือนเดียว2เดือนตัดเน็ตแล้วไม่แจ้งหน่วยงานเองก็ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้สอบถามหน่วยงานหน่อยก็ดีหากสงสัยว่าทำไมไม่ยอมจ่ายค่าบริการจะเป็นพระคุณยิ่งแบบนี้ราชการเสียหายนะฟ้องได้มั๊ยเที่ยวต่อไปเนี่ย หากไม่ได้รับค่าหนี้ให้ทวงทางโทรศัพท์ก็ได้ท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายมิใช่หรือไม่เดือดร้อนด้วย อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนเลยเงินเดือนไม่มากกว่าท่านด้วย

  โดยคุณ ประชาชนทั่วไป  (1.2.212.0)     1 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1423

  วันที่ 24 มี.ค.55 ดิฉันได้ไปซื้อของที่ห้างดังย่านบางประกอกช่วงประมาณ19.00น.เป็นของแห้งด้วยความที่รีบเลยไม่ทันได้ดูวันหมดอายุพอกลับบ้านมาพี่สาวหยิบของจะมาทำกับข้าวถึงกับอึ้งเพราะสินค้ามันหมดอายุมาได้เกือบเดือนแล้วแต่ทำไมมันยังอยู่ที่ชั้นวางขายสินค้าอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่พี่สาวจะมักเจอหมดอายุเป็นของสดซึ่งทำให้พี่สาวต้องเสียทั้งเวลาและความรู้สึก เซ็งซึ่งปกติแม่จะเป็นคนออกไปทำซึ่งแม่จะไม่ค่อยรู้เรื่อง สายตาก็ไม่ค่อยดีถ้าแม่ออกไปทำเหมือนทุกครั้งก็คงเป็นอันว่าทั้งบ้านได้กินของหมดอายุทั้งบ้านโชคดีที่รอบนี้ดันเป็นพี่สาวเป็นคนออกไปทำ ซึ่งทางเราได้โทรไปแจ้งให้พนักงานที่ห้างดังกล่าวทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพนักงานขอตรวจสอบแล้วจะติดต่อกลับสักพักก็มีพนักงานอีกคนโทรเข้ามาแจ้งขอบคุณที่ทางดิฉันได้ให้ข้อมูลไปซึ่งทางห้างได้เก็บสินค้าLotดังกล่าวออกจากชั้นวางและจะขอเอาของไปเปลี่ยนให้ซึ่งมันเป็นคำตอบที่สำเร็จรูปมากมันง่ายเกินไป ถ้าสินค้าที่ซื้อมาชิ้นนี้เกิดเป็นยาหรือวัตถุอันตรายละเกิดคนที่กินหรือใช้เเป็นแม่เป็นคนแก่ที่ไม่รู้เรื่องเหมือนอย่างเราๆเนี่ยมีอะไรจะมารับประกันความปลอดภัยของผู้บริโภคหากทางห้างไม่ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภทางห้างคงจะมีมาตราการป้องกันมากกว่านี้มิใช่เกิดเรื่องก็ตื่นตูมสักพักแล้วเดี๋ยวเรื่องมันก็จบไปเองเหมือนเรื่องของดิฉันทางห้างไม่ได้ติดตามหรือคิดที่จะใส่ใจถึงความรู้สึกของผู้บริโภค มุ่งเพียงแต่จะแสวงหาผลกำไรใครจะรับประกันได้ว่าครั้งต่อๆไปจะไม่มีอันตรายอันใดเกิดขึ้นกับผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บริโภค ซึ่งดิฉันได้แจ้ง สคบ เพื่อเรียกร้องสิทธ์ของผู้บริโภคพึงมีและควรจะได้รับซึ่งดิฉันเรียกร้องไปเป็นจำนวน5ล้านซึ่งมันเทียบไม่ได้หากเกิดมีความสูญเสียใดๆเกิดขึ้นดิฉันหวังว่า สคบ จะช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธ์ของผู้บรืโภคพึงได้รับ และดิฉันหวังว่าสิ่งที่ดิฉันเรียกว่าจะเป็นคดีตัวอย่างแก่ผู้ให้บริการพึงตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักดั่งคำที่ว่าลูกค้าคือพระเจ้า คือคนสำคัญซึ่งเรื่องอยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่ค่ะ ขอบคุณ

  โดยคุณ อัญชิสา นินาทปัญญา  (110.49.243.230)     12 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1422

  ซื้อรถมาจากร้านหนึ่งในหมู่บ้่านเมื่องทอง2/2พัฒนาการ61 เลขไมค์รถ 38000 กม.คนขายบอกว่าไม่ค่อยใช้มีรถหลายคัน เมื่อไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คศูนย์ เลขไมค์170000 กม.สอบถามร้านที่ซื้อเขาไม่รับผิดชอบบอกว่ารับซื้อมาแล้วก็ขายไป เอารถไปคืนก็ไม่รับคืนต้องรับในราคาซื้อไม่ใช้ราคาขาย แบบนี้ผมจะมีทางทำอย่างไรได้บ้าง

  โดยคุณ นายวีระศักดิ์  (115.87.83.151)     9 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1422

  หากท่านได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำของผู้ขายซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ก็ชอบที่ท่านจะใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อสคบ. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     18 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1421

  ทำงาน แบบเหมาติดตั่งตู้เอทีเอ็มให้บริษัทแห่งหนึ่งทำมาปีหนึ่งแล้วถือว่าเป็นลูกจ้างไหม และราสมควรได้รับการทำประกันสังคมหรือไม่  เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นทางบริษัทจะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาล ทำงานต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัด เช่นออกจากกรุงเทพหกโมงเช้าไปถึงภูเก็ต16:30แล้วทำการติดตั่งตู้จนเสร็จเวลาเที่ยงคืน แล้วรีบขับรถกลับไปกรุงเทพถึงเที่ยงวัน แล้วนายจ้างก็ให้ไปติดตั่งต่อที่ขอนแก่นโดยไม่มีค่าล่วงเวลาอัตราค่าจ้างก่อแค่หกพันบาทต่อตัวรวมค่าน้ำมันรถแล้วด้วย อีกไม่พอหักภาษีเงินได้ด้วยสรุปก้อเหลือแค่ไม่กี่บาทไม่มีเวลาพักเลยไม่มีวันหยุดด้วย ที่ต้องทนเพราะขอบริษัทออกรถให้แต่เขาก็ออกในนามบริษัทแล้วก็หักค่างวดตามเงินเดือนของเรา การทำงานบางทีหน้างานมีปัญหาคือตู้ยังไม่เอาเงินออกเราก็ข้นย้ายไม่ได้ ก็ต้องนอนค้างที่หน้างานเสียค่าที่พักเสียเวลาพอเราบอกปัญหานี่กับเจ้าเพื่อที่จะเบิกค่าห้องพักมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยแต่เจ้านายกลับตอบมาว่า ผมต้องมารับรู้ปัญหานี้ด้วยเหรอกลายเป็นว่าเราต้องจ่ายเองแล้วอีกไม่พอยังมาบอกเราว่าจะหักค่าทำงานล่าช้า1000บาท เราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างหรือต้องทนอยู่อย่างนี้ แล้วถ้าเกิดเราลาออก แล้วเรื่องรถที่ใหบริษัทออกจะต้องเป็นของบริษัทหรือไม่ และจะได้เงินคืนไหม

  โดยคุณ สุนิษา  (124.122.15.251)     6 เม.ย. 2555

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 80   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด