สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 82   

 • ความคิดเห็นที่ 1480

  เรียน ทนายคลายทุกข์

  เรื่อง สถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนไม่ปฏิบัติตามคำพูด ขอยกเลิกบอกยกเลิกได้แต่ไม่ได้เงินคืน

  เนื่องจากผมได้ซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษาแห่งหนึ่ง โดยก่อนการตัดสินใจซื้อพนักงานขายได้เสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย ผมจึงเห็นว่าคุ้มค่าจึงตกลงซื้อคอร์สในราคา 132,900 บาท ในระยะเวลา 24 เดือน หลังจากจ่ายเงินและทำสัญญาเรียบร้อย สิ่งที่ทางพนักงานขอกบอกว่าจะให้กลับไม่ให้ เรียกร้องไปกับทางสถาบันก็บอกว่าไม่ได้ทำผิดสัญญา เนื่องจากรายละเอียดของแถมจะไม่รวมในสัญญา ทางสถาบันจะคืนเงินก็ต่อเมื่อ สถาบันไม่สามารถดำเนินการสอนได้เท่านั้น ซึ่งเหตุการแบบนี้ผู้บริโภคสามารถเรียกเงินคืนจากผู้ให้บริการได้หรือไม่ เนื่องจากมีความรู้ว่าพนักงานขายไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้ ถึงจะไม่ผิดสัญญา แต่สิทธิของผู้บริโภคสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างเพราะว่าไม่อยากเรียนต่อแล้วรู้สึกเหมือนโดนหลอกให้มาจ่ายเงินและเซ็นสัญญาแล้วก็ทิ้งกันไม่สนใจกัน

   

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ทศพร (สมาชิก)  (202.12.118.61)     22 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1479

   แอนตี้ไวรัสที่นำเข้ามาขายในไทยต้องแสดงประเทศที่ผลิตไว้ส่วนใดของกล่อง

  โดยคุณ ภูดิศ  (115.67.70.106)     16 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1478

   สวัสดีค่ะ..รบกวนสอบถามค่ะ...พอดีเป็นหนี้บัตรเครดิตรายหนึ่งค่ะ..ติดอยู่จ่ายช้าบ้างไรบ้างแต่เหลือสุดท้าย ประมาณ 3000 กว่าๆค่ะแต่ไม่แน่ใจว่ายอดสุดท้าย 3000  จ่ายแล้วก่อนน้ำท่วมหรือเปล่า เพราะประมาณตอนเดือนตุลาคม 2554 ค่ะแล้วพอดีน้ำท่วมประกอบกับท้องด้วยค่ะ แต่ เลยไม่ทันได้เก็บใบแจ้งหนี้ล่าสุดไว้ แล้วพอเดือน เมษายน 55 ก็คลอดลูกค่ะ แล้วก็ไม่มีใบแจ้งหนี้มาเลย แต่ใบแจ้งหนี้ของบัตรอื่นมีมาปกติค่ะ...แต่ของใบนี้ไม่เคยมีมาอีกเลยตั้งแต่น้ำท่วม..เลยลืมไป..ค่ะ..แล้วอยู่ๆ เดือน มีนาคมใกล้ต้นเดือน เมษายน 2556 ก็มีใบแจ้งว่าแจ้งผลชำระกับเครคิดยูโร  เลยไม่ได้เปิดดูเพราะคิดว่าไม่ได้แจ้งยอดกะใบสำหรับไปจ่ายเงิน จนมีจดหมายจากบริษัทกฎหมายแจ้งว่าได้รับแจ้งดำเนินการ ให้ทำการติดต่อและชำระยอด ไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดี... พอดูยอด ปรากฎว่าเป็น 16,937 บาท เลยโทรไปคุยและสอบถามเขาว่าให้ชำระได้ ถ้าเราไม่มีพอเขาลดให้เหลือ  12750 บาท เลยคุยกะเขาและบอกว่าความจริงที่ต้องชำระแค่ 3000 กว่าบาทถ้าแจ้งมาเราชำระได้อยู่แล้ว แต่ถ้า 10000 กว่าต้องแบ่ง เป็น 2 งวด และจะชำระให้ วันที่ 15 สิงหา นี้  7000 และที่เหลือ อีก ในวันที่ 20 นี้  เพื่อตัดปัญหาปิดบัตรกะทางบริษัทแต่ ก็จะปรึกษา สคบดูเพราะว่าสิทธิ์ที่ดิฉันต้องได้รับรู้ว่ายอดที่ต้องชำระอยู่ที่เท่าไหร่หากผิดนัด ดอกเบี้ย + ค่าติดตามทวงถาม ..อี แต่ไม่เห็นมีใครโทรติดตามทวงถามเลยทั้งๆที่บ้านและบริษัทที่ทำงานที่เดิม..ซึ่งทางบัตรก็เคยโทรมาแล้วก่อนที่จะน้ำท่วม.....อย่านี้อยากถามว่าร้องเรียนเรียกค่าเสียหายที่จ่ายเกินโดยที่ไม่เคยได้รับใบแจ้งหนี้ได้ไหม....  เพราะว่าเมื่อไม่ส่งใบแจ้งหนี้ที่สามารถนำไปชำระได้ก็ไม่มีใบที่มีบาร์โค๊ดไปจ่ายได้เลยเพราะไม่ได้เก็บใบเก่าๆไว้ค่ะ.....อย่างนี้ทางบัตรเครดิตต้องรับผิดชอบด้วยไหมค่ะ...หากต้องจ่ายดิฉันจ่ายช้ายอมรับ .. ถ้ามีค่าปรับแต่คงจะไม่ใช่ทั้งหมดแน่.... ในเมื่อทีคนที่บ้านเช่ายังมีได้รับใบแจ้งหนี้ตลอดเลย....แต่ของที่บ้านไม่มีเลยทั้งๆที่บ้านเลขที่เดียวกัน แต่คนละห้อง...ปล..จดหมายของบ้านนี้จะลงที่ห้องที่บ้านทุกฉบับแล้วถึงจะเอาไปวางให้แต่ละห้องมาหยิบไปค่ะ

  โดยคุณ วิมลพร ตัณฑเทศ  (203.146.92.243)     14 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1477

   นำรถยนต์เข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่อง น้ำมันเกียร์มันเกียร์ นำรถกลับถึงบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นน้ำมันเกียร์หยดลงพื้นทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อน  นำรถกลับไปเข้าศูนย์ใหม่ในวันนั้น ทางศูนย์บอกว่าแหวนรองน๊อตหักเลยนำแหวนรองของอีกรุ่นหนึ่งมาใส่ให้ กลับมาถึงบ้านอีกคืนเช้าก็มีน้ำมันซึมอยู่แต่ไม่หยด นำรถไปใช้ต่างจังหวัด2เดือนน้ำมันเกียร์นะครับที่ซึมยังซึมเหมือนเดิมเลยนำรถเข้าไปที่ศูนย์บริการยี่ห้อเดียวกันในต่างจังหวัดปรากฏว่าอาการที่น้ำมันเกียร์ซึมไม่ใช่มาจากสาเหตุของแหวนรอง แต่มาจากเสื้อเกียร์มีรอยร้าวตรงที่รูน๊อตถ่ายตัวเมีย   ปัญหาเกิดขึ้นมากกว่าที่คิดถ้าเพียงแค่แหวนรองชำรุดก็โอเค แต่เกิดจากเสื้อเกียร์ร้าวทำให้ต้องเสียทรัพย์โดยที่ผลเกิดจากศูนย์บริการ  เราเรียกร้องค่าเสียหายจากศูนย์บริการได้หรือไม่และเขาจะยอมรับในความบกพร่องของช่างประจำศูนย์หรือไม่ เพราะถ้าเปลี่ยนเสื้อเกียร์ใหม่ราคาก็หลายอยู่

  โดยคุณ tr  (125.25.208.193)     13 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1476

   รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ 1/2

    "ผมควรจะต้องทำอย่างไรถึงสามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนสิทธิ์การซื้อบ้านในเงื่อนไขราคาเดิมที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา???"

     ผมได้ผ่อนดาวน์บ้าน2หลังกับบริษัทแห่งหนึ่งในพัทยา ครบ15งวด(ก.ค.54 - ก.ย.55)ตามเงื่อนไข แต่บริษัทยังสร้างบ้านล่าช้าแล้วผมก็ได้ผ่อนดาวน์ต่อไปตามคำแนะนำของพนักงานบริษัท อีก6งวด (ต.ค.55 - มี.ค.56) แต่เมื่อ 4 มี.ค.56 ได้รับจดหมายลงทะเบียนจากทางบริษัทเป็น "หนังสือบอกกล่าวทวงถามการโอนกรรมสิทธิ์ิิ ครั้งที่1" ส่งไปตามที่อยู่ในบัตรประชาชน ผมจึงได้ติดต่อเข้าไปรับเอกสารสำหรับยื่นกู้กับทางธนาคาร แต่เมื่อยื่นเอกสาร(แบบไม่เป็นทางการ)กับธนาคารออมสินเพื่อประเมินว่าจะกู้ได้หรือไม่ ผมได้รับคำตอบด้วยวาจาจากผู้จัดการธนาคารว่าไม่น่าผ่านเพราะการสร้างบ้านยังไม่คืบหน้าถึง90% ผมจึงแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทว่าธนาคารออมสินไม่ผ่าน แล้วจะเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกู้กับธนาคารกสิกรภายหลังจากที่เสร็จภาระกิจในต่างจังหวัด และในระหว่างนั้นก็ได้ติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นระยะๆ 

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ธัชชัย จั่นสกุล  (115.67.68.133)     7 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1476

  ท่านควรนำเอกสารเกี่ยวกับการซื้อบ้านดังกล่าว เข้ามาพบและปรึกษาทนายเพื่อตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาดังกล่าวโดยละเอียดต่อไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     14 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1475

  เรื่องมีอยู่ว่าสามีของดิฉันได้นำโฉนดไปขายฝากเป็นระยะเงลา 1 ปี ครบกำหนดไถ่คืน 12 ก.ค.56 แต่สามีของดิฉันไม่มีเงินไปไถ่ถอนทางสามีของดิฉันได้โทรไปขอยืดระยะเวลาออกไปทางเจ้าที่รับขายฝากไม่ยอม มีอยู่วันหนึ่งสามีของดิฉันโทรกลับไปหาอีกครั้งทางนั่นบอกว่าถ้ามีเงินค่อยมาคุยกันและตอนนี้สามีของดิฉันหาเงนจำนวนนั้นมาได้แล้วอยากทราบว่าถ้าว่าด้วยกฎหมายสามีดิฉันสามารถไถ่ถอนโฉนดดังกล่าวได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ นาง อาภรณ์ เนตรพิน  (58.11.175.186)     3 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1475

  ถ้าไม่มีหลักฐานการขยายกำหนดเวลาไถ่เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่ สามีซึ่งเป็นผู้ขายเดิมหรือทายาทของของสามีมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินตามโฉนดได้ภายในกำหนดเวลาไถ่ตาม ป.พ.พ.มาตรา 492, 497(1)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     11 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1474

   ดิฉันได้ส่งหนังสือ ร้องเรียน และเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง ซื้อบ้านซึ่งไม่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งเป็นโครงการ ไลฟ์ทาวน์ ภูเก็ต ซึ่งบริษัท ใหญ่ คือ บริษัท พลัสครีเอชั่น จำกัด ใน กรุงเทพฯ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเลยว่า เอกสารดั่งกล่าว  ทางส่วนกลาง ได้รับ หรือยัง แล้วดิฉันต้องดำเนินการอย่างไรต่อบ้างค่ะ เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ คืน 

  โดยคุณ สุไลยา หนิบู  (1.0.252.64)     30 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1473

   ขอสอบถามหน่อยคะ พอดีว่าตอนนี้เช้าห้องพักอยู่ ค่าห้อง 2650 บาท ค่าแอร์ 800 บาท ทุกสิ้นเดือนมา ค่าห้องค่าไฟก็มาปกติ แต่อยู่มาประมาณ เดือนที่ 7 ค่าไฟได้เปลี่ยนจากปกติเพิ่มเป็น 10 เท่าตัว จากราคา ไม่เกิน 200 แต่มาเป็น 1200 บาท แล้วพอสังเกตุเองก่อนว่าผิดปกติตรงไหนของบิลค้่าห้อง แล้วพบว่า ตรงหน่วยมิเตอร์ค่าไฟ ก่อนหน้านี้ เขียนมี จุดทศนิยม แต่ตอนนี้เขียนเป็นหน่วยเต็ม ตัวอย่าง ของเดือนที่ผ่านๆมา 482.6-500.9 = 18.3 แต่ของเดือนนี้ เขียนเป็น 4826-5009= 183 เขาบอกว่าของเดือนก่อนหน้านี้เขียนผิด เพราะค่าไฟทำไมถูกจัง แล้วตอนนี่ เขาได้เปลี่ยนมิเตอร์หมุนไฟใหม่ เริ่มนับ 0 เป็นต้นไป แล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขียนผิดมาตลอด จะย้อนกลับไปคิดค่าไฟย้อนยังใหม่ ถ้าเกิดว่า เก็บย้อนหลังไม่จ่ายจะผิดไหม เพราะถือว่าเป็นความผิดของผู้ทำเอง และอีกอย่างถ้าเขียนผิดจริงแล้วก่อนที่เข้ามาอยู่เขาน่าจะรู้ว่ามิเตอร์สตาร์ทเริ่มต้นเท่าไร ถ้าเป็นแบบนี้สมควรชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาไหมคะ ขอความคิดเห็นด้วยคะ

  โดยคุณ จิน  (125.24.223.145)     26 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1473

  เมื่อเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและท่านได้ใช้ไฟฟ้านั้นไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้ ท่านมีหน้าที่ต้องชำระค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระย้อนหลังตามที่ถูกเรียกร้องนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     7 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1472

  ปลายปี 2012 ให้ช่างมาทำโรงจอดรถ 70000 บาท  พอเข้าหน้าฝนปี2013 น้ำรั่วฝ้าเสียหาย โทรไปตามให้เข้ามาแก้ไข แต่ช่างไม่ยอมมา บ้านเพื่อนบ้านอีกหลัง(ติดกัน) น้ำรั่วเหมือนกัน ช่างมันมาแก้ให้ เจ็บใจจริงๆครับ ตอนจ้างไม่ได้ทำสัญญาอะไร ไม่มีใบเสร็จ แต่รู้ว่าช่างอยู่ที่ไหน? กรณีอย่างผมจะทำอะไรได้บ้างครับ ไม่อยากให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเหมือนผม  มันชื่อไอ้โรจน์ 085-0068095 ปัจจุบันมันก็ยังรับงานอยู่แถวหมู่บ้านเหรียญเนเชอรัลโฮม คลองหลวง

  โดยคุณ ประสาน  (61.8.242.4)     16 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1471

   ดิฉันได้ผ่อนเช่าซื้อสินค้า ผ่านบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อย โดยผ่อนชำระทุกเดือน ตามทีมีหนังสือแจ้งการกำหนดชำระค่างวด ของแต่ละเดือน โดยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ี ชำระช้ากว่ากำหนดประมาณ 5 หรือ 7 วัน ซึ่งในระยะเวลา 5 หรือ 7 วันนั้นมีการโทรศัพท์วันละ สาม ถึง ห้า ครัง ไม่ได้รับและไม่โทรกลับ เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นเบอร์ใคร ต่อมาทราบว่าเป็นของ กรุงศรีเฟิร์สช้อย ทำให้รู้สึกว่าเราถูกคุกคาม ก่อความรำคาญ และต่อมามีการแจ้งในบิลค่าใช้จ่ายว่าเป็นค่าการติดตาม แบบนี้ถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภค หรือไม่ค่ะ ถ้าเขาคิดอกเบี้ยเพิ่มตามวันที่เราชำระช้าไป จะไม่ว่าหรือแปลกใจเพราะเราต้องเคารพ กติกา ตามสัญญา และ อีกอย่างคือการเอาเบอร์โทรของลูกค้า ให้บริษัทประกัน เพื่อติดต่อในการทำประกัน อยากให้ช่วยตรวจสอบการกระทำดังกล่าว เอาเปรียบผู้บริโภค หรือเป็นการคุกคาม ต่อผู้บริโภค หรือไม่ค่ะ

   

  โดยคุณ จำนงค์  (118.172.217.107)     11 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1471

  หากท่านได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ ก็สามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อสคบ.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     15 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1470

   เรื่องมียุว่า. ผมได้เอารถไปทำแอร. เพราะแอรไม่เยนครับ ช่างบอกให้ล้างตู้ ล้างไปล้างมาช่างเช็คบอกว่าตู้รั่ว ให้เปลี่ยนตู้ใหม่ราคา3500พอเปลี่ยนเสรจ. คอมแอรดังอีก ช่างบอกว่าใช้ไปไม่นานแอรจะมีปัญหาเรยให้เปลี่ยนทั้งระบบ. บอกว่าประมาณ9000ผมก้อเรยทำ. พอวันไปเอารถช่างบอกคิดค่าโน่นค่านี่กลายเปน10000นิดๆผมก้อไม่ได้ว่าอะรัยแต่พอไปเช็คราคาร้านที่เค้าซื้ออะไหล่ไปเปลี่ยนจึงรู้ว่าเค้าบวกราคาไปเพียบเรยครับ. เรยอจากให้ช่วยตรวจสอบร้านนี้หน่อยครับ. พอทำเสรจก้อยังเยนไม่ดีีผมก้อเอาเข้าไปให้ดู ก้อได้ไปเจอลูกค้าอีกคน. เค้าก้อบอกว่าตอนแรกมาทำนิดเดียวทำไปทำมาบานปลายไปเกือบ10000เหมือนกัน. แร้วเค้าก้อขอกว่าร้านน่าจะบวกราคาเยอะ.  ผมก้อเรยคิดว่า น่าจะมีคนตรวจสอบเพืีอที่ประชาชนจะได้ไม่โดนร้านค้าพวกนี้หรอก.  เอาเปรียบ.  ใบเสรจยังอยู่นะครับ ลองเอาไปเทียบกับราคาอะไหล่ได้เรย บางอันบากไปเปน1000!

   

  โดยคุณ ณัฐศักดิ  (115.67.71.221)     27 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1470

  ท่านควรยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)ดำเนินการตรวจสอบกับร้านแอร์ดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     3 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1469

  อยากปรึกษาหน่อยคับ รถผมก่อนหมดประกันภัย 3 มีโป๊คเกอร์มาให้ทำประกันกับบริษัทเมืองไทย แบบแบ่งจ่าย3งวด ผมจ่ายไปแล้ว2งวด แล้วมีsms มาบอกว่ากรมธรรณ์ถูกยกเลิก ก่อนหมดประกันอันเก่า 9  วัน คือวันที่3 พค 56 sms มาวันที่ 24 เม ย 56 ในวันเดียวกันผมได้ติดต่อกลับไป เค้าบอกว่ารถผมมีเครื่องเสียงเพิ่มเข้ามาจึงไม่คุ้มครอง แล้วผมถามว่าต้องทำยังไง เค้าก็บอกว่าต้องไปติดต่อกับบริษัท ผมก็เลยบอกว่า ถ้ายกเลิกแล้วผมขอเงินคืนจะต้องทำยังไง เขาก็บอกว่าให้ส่งบรรชีไป ผมก็ส่งไป จนถึงวันที่3 มีโป๊คเกอร์โทมาว่าจะโยกบริษัทให้ แต่ผมขาดความเชื่อมั่นไปแล้วก็เลยบอกว่าไม่ครับ แล้ววันที่ 4 ผมเกิดอุบัติเหตุ ประกันผมก็ไม่มี เงินผมก็ยังไม่ได้คืน พอผมติดต่อที่ประกันก็บอกแค่ว่ากรมธรรณ์ถูกยกเลิกโดยผู้เอาประกัน ผมก็เลยงง ว่าผมไม่เคยไปยกเลิกเลย เขาต่างหางที่มายกเลิกผม แล้วในการแจ้งยกเลิกมันก็กระชั้นชิดกับวันหมดอายุของประกันเก่า แล้วเงินก็ได้รับคืนวันที่23 พค แบบนี้ผมจะทำยังไงได้บ้างคับมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ต่อประกันแต่เขาเอาสิทธิ์เราไปแล้วเป็นเหตุให้ประกันเราหมดอายุ ทำไมไม่บอกเลิกเราตั้งแต่เดือนแรกที่จ่ายเงินไป ถ้าผมฟ้องจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างคับ

  โดยคุณ noom  (101.109.135.134)     27 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1469

  สิ่งที่ท่านต้องกระทำในตอนนี้คือยื่นเรื่องราวขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองการประกันภัย (คปภ.) โดยตรงเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทกัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     3 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1468

  หนูพบปัญหา ไปซื้อชุดรักษสิว ดร สาโรช ที่ศูนย์ บางละมุง ซึ่งใช้มา 3 สัปดาห์ หน้าบวมแดง ผื่นขึ้น ตาแทบปิดค่ะ และโทรติดต่อศูนย์ บอกให้หยูดใช้ และให้เอาน้ำเย็น-น้ำธรรมดาผสมประคบและหน้าจะยุบแต่หนูทำทุกอย่างแล้วก้อยังไม่ดีขึ้นไปพบหมอที่ รพ สมเด็จ หมอบอกเป็นอาการแพ้ยาและก้อโทรถามศูนย์ เขาแจ้งว่าเป็นปกติการการใช้ยาอย่าตกใจแต่ถ้าไปหาหมอฉีดยาแก้แพ้จะทำให้ต้านกันหน้าจะไม่ลอกตามกระบวนการหน้าจะด้านไปเลย อย่างนี้หนูจะทำอย่างไรได้ค่ะ หนูทรมานมากค่ะ

  โดยคุณ ขวัญ  (1.20.0.132)     24 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1467

   ดิฉันได้สมัครบริการเสริม บริการ Clip (เบอร์ที่โทรสมัคร 4219323) ตอนนี้ดิฉ้นต้องการยกเลิกบริการClip โดยโทรไปที่เบอร์ 022741633 แต่ไม่มีคนรับเป็นเหมือนเสียงอัดข้อความไว้ว่าไม่ว่างกำลังให้บริการลูกค้าอยู่ให้ถือสายรอหรือโทรกลับมาใหม่  โทรไมกี่ครั้งก็ไ้ด้ยินแต่ข้อความนี้ โทรตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 จนถึง 22 พ.ค. 2556 ก็ยังเป็นข้อความเดิมไม่รู้จะยกเลิกบริการอย่างไรดี ช่วยดิฉันหน่อยได้ไหมค่ะ

   

  โดยคุณ รุ่งรัตน์ ฤาชา  (101.51.142.109)     23 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1466

  ซื้อ truemove h 3G มาราคา 990 บาท(โปรฟรี 4 เดือน)  เอากลับมาใช้เน็ตช้ามากๆ  แถมหลุดบ่อย ไม่สามารถใช้งานจริงได้ ผมเลยไม่ใช้อีก หลังจากนั้น 1 สัปดาห์(ยังไมหมดโปร) นำไปยกเลิกพนักงานพยายามบ่ายเบี่ยงทุกศูนย์ทรูมูฟ โดยจุดประสงค์การยกเลิกไม่ได้หวังเงินค่าซื้อของห๋วยคืนแต่ไม่อยากมีพันธะต่อเรื่องค่าบริการ หลังจากไปยกเลิกถึง 3 ครั้ง พนักงานบอกเรียบร้อยแล้ว หลายเดือนต่อมามีหนังสือทวงหนี้จากสำนักทนายความมาจนได้ เลวจริงๆๆ บริษัทใหญ่โต ยังคิดโกงเงินประชาชนหน้าด้านๆ

  โดยคุณ อนุวัตร  (125.24.238.108)     12 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1465

  ซื้อ truemove h 3G มาราคา 990 บาท(โปรฟรี 4 เดือน)  เอากลับมาใช้เน็ตช้ามากๆ  แถมหลุดบ่อย ไม่สามารถใช้งานจริงได้ ผมเลยไม่ใช้อีก หลังจากนั้น 1 สัปดาห์(ยังไมหมดโปร) นำไปยกเลิกพนักงานพยายามบ่ายเบี่ยงทุกศูนย์ทรูมูฟ โดยจุดประสงค์การยกเลิกไม่ได้หวังเงินค่าซื้อของห๋วยคืนแต่ไม่อยากมีพันธะต่อเรื่องค่าบริการ หลังจากไปยกเลิกถึง 3 ครั้ง พนักงานบอกเรียบร้อยแล้ว หลายเดือนต่อมามีหนังสือทวงหนี้จากสำนักทนายความมาจนได้ เลวจริงๆๆ บริษัทใหญ่โต ยังคิดโกงเงินประชาชนหน้าด้านๆ

  โดยคุณ อนุวัตร  (125.24.238.108)     12 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1464

  ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการนำเครื่องกรองน้ำไปล้างที่ร้านแห่งหนึ่ง เสียค่าสาร 750 บาท และค่าแรง 250 บาท รวมจ่ายไป 1,000 บาท แต่เมื่อมาถึงบ้านแล้วเครื่องกรองน้ำเครื่องนั้นใช้ไม่ได้น้ำขุ่น แต่เมื่อยกไปให้ร้านที่ซื้อมาและล้างซึ่งเป็นร้านเดียวกัน กลับพูดหมือนกับว่าไม่รับผิดชอบอะไร จะทำยังงัยดีค่ะ

  โดยคุณ kantapa  (49.49.152.232)     10 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1463

  ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการนำเครื่องกรองน้ำไปล้างที่ร้านแห่งหนึ่ง เสียค่าสาร 750 บาท และค่าแรง 250 บาท รวมจ่ายไป 1,000 บาท แต่เมื่อมาถึงบ้านแล้วเครื่องกรองน้ำเครื่องนั้นใช้ไม่ได้น้ำขุ่น แต่เมื่อยกไปให้ร้านที่ซื้อมาและล้างซึ่งเป็นร้านเดียวกัน กลับพูดหมือนกับว่าไม่รับผิดชอบอะไร จะทำยังงัยดีค่ะ

  โดยคุณ kantapa  (49.49.152.232)     10 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1462

  สวัสดีคะ  ดิฉันรบกวนสอบถามข้อมูลคะ

  เนื่องจากกรณีดิฉันมีลักษณะที่คล้ายหรือแทบว่าเหมือนกับความคิดเห็นที่ 1363 ต่างกันที่ดิฉันอยู่ที่เชียงใหม่คะ ดิฉัยเลยอยากทราบว่าถ้าหากเป็นเช่นนี้แล้ว เราควรจะดำเนินการต่อไปอย่างไรดีคะ

  ความคิดเห็นที่ 1363

  เมื่อวันที่ 24/08/54 มีพนักงานขายเครื่องนวดไฟฟ้าเข้ามาขายที่บริษัท บอกว่าเป็นนักศึกษามาฝึกงานให้ทดลองใช้เครื่องนวด พวกพนักงานพากันพอใจในสินค้าจึงไม่ได้ซักถามอะไรมากนัก เขาเสนอราคาขายผ่อนที่ 3400 บาท แต่พวกเราขอต่อได้ 2500 บาทในราคาเงินสดโดยชื้อทั้งหมด 6 เครื่อง คนขายขอมัดจำ 200 บาทต่อเครื่องและจะมาขอเก็บวันที่ 31.08.54 อีกเครื่องละ 2300 บาท แต่มีอยู่คนหนึ่งไม่ได้มัดจำจะจ่ายเต็มจำนวน 2500 บาท วันที่ 31.08.54 เพื่อนในสำนักงานคนหนึ่งไม่อยากให้พนักงานขายเข้ามาวุ่นวายในการเก็บเงินของแต่ละคนในวันนั้น เพราะกลัวเจ้านายจะดุ จึงเอาเงินส่วนตัวออกให้เพื่อนไปก่อนจำนวน 2300 X 5 = 11500 บาท โดยเขียนลงกระดาษว่ามีรายชื่อใครที่จ่ายเงินบ้างและกี่บาท และพี่อีกคนที่ไม่ได้มัดจำ อีก 2500 บาท รวมทั้งหมดเป็น เงิน 14000 บาทซึ่งพนักงานเก็บเงินก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมาเก็บค่าเครื่องเท่านี้ แตมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อมีพี่คน 1 ไม่ได้ยินดิฉันพูดว่าได้ออกเงินให้ไปก่อนแล้ว และค่อยมาเคลียร์ก้นเอง ได้นำเงินของตัวเองจ่ายไปอีก 2300 บาท ซึ่งวันนั้น พนักงานเก็บเงินรายนั้นได้รับเงินทั้งหมดไป 16300 บาทมีเงินเกินไป 2300 บาท จากการทั้งใจมาเก็บค่าเครื่องครั้งแรก ทั้งหมด 14000 บาท พอได้เงินแล้วเขาก็รีบไป พอพวกเรามาคุยเรื่องเก็บเงินจึงได้รู้ว่าเกิดการเข้าใจผิดว่าให้เงินเกินแก่พนักงานเก็บเงินคนนั้นไป จึงรีบโทรตามให้เอาเงินมาคืน แต่เขาขอเลือนนัด วันที 5/09.54 พอถึงวันที่ 5 ก็ ขอเป็นวันที่ 7/09/54 พอถึงเวลาก็ไม่มา โทรตามก็แล้วก็พูดบ่ายเบียง และได้ขอเลขที่ บ/ช ธนาคารจะโอนให้แต่ก็ไม่โอน และได้ปิดโทรศัพท์ และบางทีติดแต่ไม่รับสาย จึงได้โทรไปตามชื่อ ที่อยู่ตามหัวบิล ก็เป็นเบอร์โทรยังไม่เปิดให้บริการ 02-997-0348 ชื่อบริษัท เอส เอ็ม พี นิวสตาร์ กรุ๊ป จำกัด 42/31 ม.15 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ. บางพลี .จ.สมุทรปราการ 10540 ไม่แน่ใจว่าบริษัทจะมีตัวตนอาจจะเป็นบริษัทเถื่อน ถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหารับประกัน 1 ปี และสินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน ก็ไม่สามารถติดต่อเบอร์โทรของ บริษัทได้ดังที่ได้โฆษณาไว้ ดังนั้นขอให้ทาง สคบ ช่วยตรวจสอบว่าบริษัทดังกล่าวมีตัวตนและจดทะเบียนที่ถูกต้องค่ะ

   

   


   

   

   


  โดยคุณ ชนานาถ ศรีอ่อน (125.27.142.175) 9 ก.ย. 2554
   

  โดยคุณ หนุ่ยเชียงใหม่  (183.88.73.247)     4 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1461

   ญาติของดิฉันได้ไปจองบ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งแล้วแล้วขายต่อในราคาแพงกว่าของโครงการนิดหน่อย มีผู้ซื้อไปแล้วพนักงานขายของโครงการได้จัดการเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายเป็นชื่อผู้ที่จะมาซื้อต่อเรียบร้อย เวลาผ่านไปหลายเดือนทางผู้ซื้อต่อไปคุยกับเจ้าของโครงการว่าได้ซื้อบ้านในโครงการโดยซื้อต่อมาจากคนอื่น เจ้าของโครงการบอกกับคนซื้อว่าเขาจะยกเลิกสัญญาที่ทางพนักงานขายได้จัดทำให้แล้วแล้วเขาจะให้คนซื้อจ่ายในราคาของหมู่บ้าน โดยจะให้ทนายฟ้องร้องผู้ขายใบจองให้คนซื้อเพื่อให้คืนเงินส่วนต่างให้ ดิฉันอยากทราบว่าการขายใบจองไปแล้วรับเงินเปลี่ยนสัญญากันไปเรียบร้อยแล้วเวลาก็ผ่านไปตั้งหลายเดือน ทางผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกร้องเงินส่วนต่างคืนจากผู้ขายใบจองได้ด้วยหรือค่ะ เพราะผู้ขายใบจองก็ไม่ได้หลอกลวงผู้ซื้อ ได้ตกลงราคากันกับผู้ซื้อด้วยดี ผู้ซื้อก็ทราบดีว่าของหมู่บ้านราคาเท่าไหร่แต่ที่ซื้อเพราะอยากได้และบ้านในหมู่บ้านนี้ขายไปหมดแล้ว

  โดยคุณ คุณฉัตร  (58.8.26.57)     3 เม.ย. 2556

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 82   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด