X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 83   

 • ความคิดเห็นที่ 1500

   จากกรณี คุณสมัชญา เกษรศิริ ควรไปที่กองปราบ (ตรงแดนเนรมิตรเก่า) ไปที่แผนก สคบ. และขอพบท่าน พ.ต.อ.ล้ำพันธ์ พรรธนประเทศ ได้เรื่องแน่ๆเพราะท่านดูแลเรื่องจับคลินิกโดยตรง เท่าที่รู้คลินิกนี้ยังไม่ได้เลขที่อนุญาติเลข และหมอที่ทำเป็นผู้ชายหรือหญิง ถ้าเป็นผู้หญิงเขาไม่ใช้หมอลองตรวจสอบดูค่ะ

  โดยคุณ อนุชา แซ่ตั้ง  (101.109.218.170)     4 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1499

   ดิฉันมีความทุกข์กายและจิตใจมากคะเนื่องจากไปทำศัลยกรรมและเกิดความผิดพลาดซึ้งเกิดจากหมอทางคลีนิกคะ คลีนิกชื่อ เฌอลอมเมร่ คะอยู่สุขุมวิท 103 ตรงข้าม โรงแรมอุดมสุขคะ ตอนนี้จมูกของดิฉันเหมือนพิการรูจมูกเล็ก ผลมาจากหมอคลีนิกที่ทำให้ไม่ใช่คนเดียวกับที่ ทางเอเจนซี่เอาใบรับรองมาให้ดิฉันดูเปงคนทำให้ดิฉันคะ ดิฉันได้ไปทำที่นี้เพราะดิฉันได้รู้จักกับเอเจนซี่ทีามาโพสกระทู้ในดั้งโด่งคะรีวิวที่เอามามีแต่พิตตี้ที่ไปแก้จมูกสวย ๆ  ทุกคนเลยและยังมีใบรับรองการจบของหมอมาให้ดูจึงทำให้ดิฉันมั่นใจจึงไปแก้จมูกที่คลีนิกนี้คะ แต่ผลที่ออกมาคือหมอที่ทำรวมถึงห้องผ่าตัดไม่มีความเป็นมาตารฐานเพราะพึงเปิดใหม่คะ ขนานเหลาซีริโคนยังนั่งลงเหลาที่พื้นคะ และขณะดิฉันเข้าผ่าตัดก็ไม่ได้ให้ดิฉันถอดสร้อยคอต่างหูแม้แต่โทรศัพท์ยังให้เข้าไปคะ ผลที่ดิฉันได้รับจากการผ่าตัดแก้ไขจมูกคือ ตัดปีกรูจมูกไม่เท่ากันคะ และติดเชื่อจากหมอนำเนื้อปีกจมูกมาใส่ให้ที่ปลายจมูกคะซึ่งไม่มีหมอที่ไหนเค้าทำกันคะ มีแต่ใช้กระดูกอ่อนหลังหูคะ และอีกอย่างซีริโคนไม่มีมาตราฐานเหลาใส่ให้ดิฉันได้น่าเกียจมากคะดิฉันยังเก็บไว้อยู่ จึงอย่างร้องเรียนมาให้ทราบคะเพราะตอนนี้ดิฉันทุกข์ทรมานจิตใจมากเหลือเกินคะ ดิฉันชื่อ สมัชญา เกษรศิริ เบอร์ติดต่อ 087-718-3569 คะ ช่วยดิฉันด้วยนะคะเมตตาดิฉันด้วยคะ

  โดยคุณ   (115.67.99.210)     6 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1498

   ขอสอบถามเกี่ยวกับปัญหานี้หน่อยคะ 

  ได้มีกิจกรรมเล่นเกมส์ส่งข้อมูลชิงของรางวัลทางเฟสบุ๊คได้ส่งข้อมูลทางใบเสร็จไปแล้วตั้งแต่วันเริ่มรายการ ว่าถ้าเลขที่ใบเสร็จตรงกับ สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1/12/56 แล้วจะได้รางวัลไป พอประกาศผลมา ดิฉันก็ส่งข้อมูลใบเสร็จยืนยันไป พอประกาศผลมา บริษัทแจ้งว่าไม่มีข้อมูลในระบบของบริษัท ซึ่งไม่เห็นรายการของคุณ ทางบริษัทจึงตัดสิทธิ์

  ซึ่งตัวดิฉัน ทำการถ่ายคลิปวิดีโอผู้ร่วมเล่นทุกคนตั้งแต่เริ่มรายการจนจบ พร้อม PriSc เก็บภาพไว้ที่ Word ส่งข้อมูลไปให้ทางบริษัทตรวจสอบข้อเท็จจริง

  บริษัทแจ้งกลับมาว่าไม่มีข้อมูล ที่ตรงกับของบริษัทและคลิปวีดีโอที่ส่งไปถือว่าของจริง แต่เราประกาศไปแล้ว ของรางวัลเรามีจำกัด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินการให้รางวัล คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด  

  อย่างนี้อยากสอบถามผู้รู้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้ ทางลูกค้าผู้บริโภค ไม่สามารถโต้แย้งหรือให้บริษัทรับผิดชอบอะไรได้เลยหรือคะ ถือว่าผู้บริโภค ต้อง ทำใจใช่ไหมคะ

  โดยคุณ สายลม  (111.84.179.102)     4 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1497

   ขอความช่วยเหลือค่ะ

  ปลายเดือนตุลาคมดิฉัน ได้ไปจองทาวเฮาส์ไว้ 1หลัง ราคาซื้อขาย1271000 โดยทางโครงการได้เป็นผู้ยื่นขอสินเชื่อให้ ต่อมาทางธนาคารได้โทมาแจ้งว่าอนุมัติสินเชื่อให้แล้ว 

  วันที่ 15 พ.ย.56ทางโครงการนัดทำสัญญาจะซื้อจะขายและนัดตรวจรับบ้านวันที่ 17ตรวจครั้งแรกมีการแก้ไข และนัดตรวจอีกครังในวัที่ 19 ซึ่งดิฉันเซ็นต์ผ่านให้ ในวันเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ของโครงการโทรนัดเรื่องวันโอน ซึ่งดิฉันก้อนัดโอนในวันที่27 พ.ย

  ระหว่างนั้นดิฉันเข้าใจว่าในเมื่อโครงการกำหนดวันโอนให้แล้วเรื่องบ้านน่าจะจบจึงดำเนินการเรื่องต่อเติมบ้าน และซื้อเฟอร์นิเจอรฟ์เตรียมเข้าบ้านใหม่

  วันที่ 22พ.ยดิฉันถามไปที่โครงการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการโอน เจ้าหน้าที่ตอบว่ารอค่าใช้จ่ายจากธนาคาร วันที่ 25พ.ย ธนาคารติดต่อมาว่ารอประเมินยังไม่เรียบร้อย ขอ

  เลื่อนวันโอนเป็นต้นเดือน ดิฉันกำหนดเป็นวันที่4ธ.ค และแจ้งว่าเลื่อนไม่ได้เพราะดฉันนัดผู้รับเหมาไว้ วันที่2ธ.คแบงค์แจ้งดิฉัน ราคาประเมินต่ำกว่าราคาซื้อขาย ประมาณ 40000ให้ดิฉันจ่ายส่วนต่าง ดิฉันคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะบ้านที่ซื้อเป็นบ้านใหม่แบงค์ประเมินต่ำกว่าราคาซิ้อ ทำให้ไม่อยากได้บ้านหลังนี้แต่ติดปัญหาว่าดิฉันจ่ายมัดจำค่าเหล็กดัด มุงลวด ค่าอุปกรณ์ที่จะต่อเติมบ้าน รวมทั้งเฟอร์นิเจอไปหมดแล้ว แบบนี้ดิฉันควรทำยังงัยดี

  โดยคุณ กันตินันท์  (115.67.103.38)     2 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1497

  ท่านควรร้องเรียนปัญหาไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     16 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1496

     สวัสดีค่ะ ขอรบกวนถามคุณทนายค่ะ คือบริษัท TQM อินชัวร์รันโบรคเกอร์ ซึ่งดิฉันไม่ทราบว่าเขาไปได้ข้อมูลว่ารถของดิฉันกำลังจหมดประกันอีกสี่เดือนข้างหน้าได้เข้ามาเสนอให้ผ่อนจ่ายแบบไม่มีดอกเบี้ย แต่ก่อนหน้าที่บริษัท TQMจะโทรมายื่นข้อเสนอ ดิฉันได้ติดต่อกับ กรุงศร๊ออโต้ซึ่งเป็นไฟน์แนนท์รถและเขาจะโทรมาบอกเรื่องค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันทีหลัง จึงทำให้ดิฉันเข้าใจผิดว่าเป็นบริษัทเดียวกัน โดยให้แบ่งจ่ายเป็นเงินสด และให้ผ่อนผ่านบัตรเฟิร์สช้อยอีกจำนวนนึง พอวันพนักงานนำเอกสารมาให้เซ็น ปรากฏว่าไม่ใช่บริษัทประกันเก่า ดิฉันจึงโทรไปตามพนักงานส่งเอกสารให้นำเอกสารกลับมาคืนแต่พนักงานบอกจะแจ้งฝ่ายขายให้ยกเลิกให้แล้วจะโทรแจ้งให้ทราบแต่ไม่มีใครโทรกลับมา ดิฉันโทรเข้าศูนย์บริการลูกค้าบอกให้ยกเลิกกรมธรรม์และยกเลิกการเรียกเก็บเงินจากเฟิร์สช้อย อีก 2 ครั้งพนักงานบอกว่าจะติดต่อฝ่ายขายให้ยกเลิกทั้งหมดให้และติด ต่อกลับ  หลังจากนั้นดิฉันได้โทรไปบอกเฟิร์สช้อยว่าถ้า บริษัท TQM เรียกเก็บเงินมาดิฉันยกเลิกแล้ว พนักงานบอกต้องให้ฝ่ายขาย TQM ยกเลิกเท่านั้น ดิฉันเข้าใจว่าทุกอย่างจบแล้ว  แต่ผ่านไป 1 เดือนมีบิลเรียกเก็บเงินจากเฟิร์สช้อย งานเข้า โทรหาทั้งสองบริษัททั้งวัน พูดเหมือนเดิมทุกอย่าง ดิฉันงงกับสองบริษัทนี้ค่ะคือจะเก็บเงินดิฉันโดยที่ดิฉันไม่ได้ใช้บริการอะไรเลย เครียดค่ะงานนี้ ดิฉันจะทำไงดี ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำค่ะ

  โดยคุณ นันทนี  (171.7.2.235)     27 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1495

   สวัสดีีคะ  ดิฉันขอเรียนปรึกษา เรื่องการจองตั๋วเครื่องบินของสายการบินที่มีโปรโมชั่นราคาถูก เรืี่องมีอยู่ว่า น้องสาวดิฉันได้ทำการจองตั๋วเครื่องบินราคาถูกทางอินเตอร์เน็ต โดยหักค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรอกรายละเอียดเสร็จ ทำการบันทึกปรากฎว่าระบบแจ้ง error นั่นตามที่เข้าใจกันแสดงว่าจองไม่สำเร็จ จึงรีบทำการจองใหม่อีกครั้งเพราะเป็นที่ทราบกันว่าตั๋วราคาถูกมีจำกัด ตัองแย่งกันจอง ครั้งที่ 2 จองสำเร็จ แต่ปรากฎว่าทางสายการบินเรียกเก็บครั้งแรกด้วย นัองสาวจึงรีบแย้งเข้าไป ทางสายการบินแจ้งว่าให้รัองเรียนเข้าไปเพื่อตรวจสอบแต่ไม่รับประกันคืนเงิน เพราะเป็นตั๋วโปรโมชั่นราคาถูก อยากทราบว่าสุดท้ายแล้วสายการบินไม่คืนค่าใช้จ่ายให้ นัองสาวดิฉันสามารถรัองขอให้ สคบ. ช่วยได้หรือป่าวคะ

  โดยคุณ ตีรณา สมบัติ  (111.84.226.141)     25 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1495

  น้องสาวในฐานะเป็นผู้บริโภคมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง สคบ. ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวด้วยข้อพิพาทดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     3 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1494

  ผมใด้ซื้อยาจากไทยไบโอ หกกล่องกินไปแล้ว1กล่อง ปรากฐว่าไม่มีผลในการรักษาแถมปากเปื่อย

  อีกต่างหาก เหลืออีก5กล่องที่ยังไม่ใด้แกะ อยากขอตังคืนจะทำอย่างไรครับ.

  โดยคุณ พลากร ขาวปลอด  (171.98.167.206)     21 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1493

  ดิฉันได้ทำเรื่องซื้อสินค้าผ่อนชำระกับบัตรเครดิดไป แต่ทางร้านค้ายังไม่เรียกเก็บเงินกับทาง Bank เนื่องจากยังไม่ถึงวันที่ได้ตกลงว่าจะชำระ  กรณีนี้ดิฉันสามารถแจ้งขอยกเลิกการซื้อสินค้าได้หรือไม่ค่ะ เนื่องจากได้เซ็นเอกสารและสลิปบัตรเครดิตไปแล้ว แต่ตอนนี้ไม่ต้องการซื้อสินค้าชิ้นนั้นแล้วค่ะ และในเอกสาสัญญาระบุว่า หากไม่ชำระเงินภายใน 30 วันจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อ ซึ่งหากดิฉันแจ้งขอยกเลิกกับทางร้านค้าแล้วร้านค้าไม่ยอมยกเลิกการสั่งซื้อให้ ดิฉันจะทำอย่างไรได้บ้างค่ะ ตอนนี้กำลังจะแจ้ง Bank เพื่อแจ้งไม่ให้จ่ายเงินให้กับร้านค้านี้น่ะค่ะ  

   

  รบกวนคุณทนายช่วยด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ Sao  (202.80.225.20)     20 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1493

  ท่านสามารถบอกเลิกสัญญาซื้อขายดังกล่าวได้ แต่หากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายอย่างไร ฝ่ายนั้นก็อาจเรียกค่าเสียหายเอาจากท่านก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     26 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1492

  สายรัดประหยัดน้ำมันใช้ไม่ได้ผลเห็นขายไปทั่วไม่เห็นสคบจัดการกับพวกนี้เลย เห็นโฆษณาเยอะมาก

  และแถมยังอยู่ในขายตรงอีกเียอะเลย ปล่อยให้หลอกลวงกันเยอะมากเลย

   

  โดยคุณ สมศักดิ์  (125.24.106.179)     13 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1492

  หากท่านเป็นผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือถูกหลอกลวงเนื่องจากการบริโภคสินค้าดังกล่าว ท่านสามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อ สคบ. เพื่อดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวตามความมาตรา 20(1) แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     19 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1491

   ซื้อโทรศัพท์มือถือโซนี่เอ็กพีเรียมา1วันมือถือร้อนเครื่องรวนระบบรวนอยากคืนเลยช่วยหนูทีค่ะ

  โดยคุณ สวรีย์  (27.55.128.116)     29 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1491

  ให้ท่านนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องมาพบทนายเพื่อประเมินรูปคดีและแนวทางดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     8 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1490

  ดิฉันขอปรึกษาคุณทนาย เรื่องที่เคยขอคำแนะนำจากท่านในเรื่องของการเรียกเก็บหนี้จากบัตรเครดิตวิตี้แบ็งค์ ซึ่งมีการเรียกเก็บยอดหนี้เกินจากยอดที่ใช้จริง (ยอดใช้จริง = 70,000บาท ยอดที่เรียกเก็บ=120,000บาท) ดิฉันได้โทรไปที่บริษัทของบัตรแต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน และดิฉันก็ได้ให้ขอประนอมหนี้ในยอดที่ใช้จริงเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าจะเอายอดจริงต้องจ่ายเงินสดเท่านั้น ดิฉันก็ไม่สามารถทำได้ ดิฉันคอยวันให้เกิดความกระจ่างเพื่อที่ดิฉันจะได้ชำระให้กับบริษัท ทางอาจารย์ได้แนะนำให้คอยหมายสาร   ในวันจันทร์ที่28นี่มีหมายสารมาถึงดิฉันแล้วดิฉันต้องทำอะไรบ้างคะขอความอนุเคราะห์ท่านทนายได้ชี้แนะขั้นตอนที่จะต้องทำด้วยนะคะ   ขอขอบพระคุณท่านทนายล่วงหน้าด้วยค่ะ  (กลัวทำอะไรไม่ถูกค่ะ)

   

  โดยคุณ วราภรณ์ บุญปราศภัย  (182.52.52.175)     29 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1489

  สวัสดีค่ะคุณทนาย คือว่าเมื่อวันที่14ตุลาคม2555ได้เข้ามาเช่าหอพักและได้ทำสัญญาเช่าตกลงจะจ่ายค่าเช่าเดือนละ2300และค่ามัดจำ1500บาทและต้องเช่าเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า2เดือนจนถึงตอนนี้ยุมาได้ครบหนึ่งปีพอดีจะย้ายออกซึ่งได้แจ้งทางหอพักล่วงหน้า1เดือนแล้วพอถึงเวลามาขนของออกและได้มาเครียร์กับทางหอพักเรื่องค่าเช่ายุดีๆๆทางหอพักก้อมาคิดค่าเช่าเป็นรายวันทั้งๆที่ในสัญญาให้จ่ายเป็นรายเดือนซึ่งคิดดูแล้วเป็นเงิน2635(1-31ตุลาคม56)แบบนี้จะเอาผิดกับทางหอพักได้มั้ยค่ะและมีวิธีแก้แบบไหนบ้างค่ะ ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะรู้สึกว่าเอาเปรียบกันเกินไปค่ะ

  โดยคุณ วิลาวัลย์  (182.52.231.4)     26 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1489

  ต้องดำเนินคดีกับผู้ให้เช่ากรณีผิดสัญญาเช่าหรือกระทำการโต้แย้งสิทธิของท่านตามกฎหมายกฎหมาย โดยจำต้องปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     5 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1488

   สวัสดีครับ มีเรื่องจะขอสอบถามดังนี้ คือผมได้ซื้อทาวเฮ้าส์2ชั้นจากโครงการเทพบุรีที่จังหวัดภูเก็ตยังไม่ถึงปีหลังคารั่วทุกครั้งที่ฝนตกและผมได้ไปตามเรื่องช่างเข้ามาซ่อมแซมทุกครั้งแต่มีการบ่ายเบี่ยงและโยนความรับผิดชอบไปให้คนนู้นบ้างคนนี้บ้างจนในตอนนี้ทางโครงการก็ไม่ได้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมให้แต่อย่างใด..........ผมต้องทำยังไงบ้างครับแล้วจะร้องเรียน สคบ.ได้ที่ใหนครับในจังหวัดภูเก็ต หรือว่าต้องฟ้องศาลหรือครับ

   

  โดยคุณ ผู้เดือดร้อนจากโครงการเทพบุรีภูเก็ต  (58.10.64.35)     24 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1488

  ท่านสามารถดำเนินคดีด้วยการฟ้องร้องโครงการผู้ขายในความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องเรียกค่าเสียหาย หรือจะร้องทุกข์ไปยัง สคบ. ที่สายด่วน 1166 เพื่อดำเนินการกับโครงการตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     4 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1487

  โดนโกงเงินจากการซื้อของทางสื่อออนไลน์ เป็นเงิน 9000 บาท

  อยากทราบวิธีจัดการกับคนโกงค่ะ

  โดยคุณ สิรินยา  (113.53.239.74)     24 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1487

  ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     8 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1486

   สวัสดีค่ะ...หนูอยากขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ เนื่องจากหนูได้สั่งสินค้าผ่านการออนไลน์ในทางเฟสบุ๊คค่ะในวันที่ 13/09/56 ค่ะ และได้สั่งของ เสื้อคู่รัก 11 คู่ คู่ละ 199 บาท = 2189 เสื้อยืดแพ็ค 3300 บาท 100 ตัว ยอดเงินรวม 5489 บาท แต่พอถึงวันที่ 20ของมาถึงที่บ้านกลับมีแค่เสื้อยืด 50 ตัวค่ะ พอหนูเห็นของไม่ครบก็ติดต่อกลับ ตอนเย็นวันที่ 20/09/56 ก็โทรไปก็ยังรับสายอยู่ค่ะแล้วจะติดด่อกลับค่ะจะมีการดำเนินการให้ แต่พอวันนี้วันที่ 21/09/56บอกว่าจะติดต่อกลับก็ไม่ติดต่อกลับมาเลย หนูจึงโทรไปดูก็ไม่ยอมรับสายเลยค่ะ และยังบล็อกเฟสไม่สามารถติดต่อได้เลยค่ะมีแต่เบอร์โทร ที่โทรติดแต่ไม่รับสาย และหนูก็ได้เก็บทุกอยากไว้เพื่อเป็นหลักฐานทั้งข้อมูลการโอนเงิน หน้าอินบล็อกตอนสั่งสินค้ามีการเซฟข้อมูลไว้หมดค่ะ หนูอยากรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรดีค่ะ ช่วยๆหนูหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

   

   

  โดยคุณ พรนิกา  (171.4.203.109)     21 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1486

  ยอดเยี่ยมครับ ใช้เป็นแนวทาง และช่วยเหลือผู้ไม่รู้กฎหมายได้ดี

  โดยคุณ somchai chuangchue  (101.109.202.147)     30 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1486

  เมื่อฝ่ายผู้ขายผิดสัญญาซื้อขายโดยส่งมอบทรัพย์ที่ซื้อขายเพียงบางส่วน จึงเป็นการชำระหนี้โดยไม่ถูกต้องสมควร ท่านซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ซื้อจึงสามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีผู้ขายรับผิดตามสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1485

  ดิฉัน ได้ซื้อตั๋ว จากอีสเทริ์นชลบุรี ราคา 63 บาท แจ้งจุดหมายว่าไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ รถออก 07.30 น.หมายเลขรถ ป1 9904-9 ดิฉันได้โทรฯ ไป บจ.รถร่วมชลบุรี หมอชิต ในช่วงเวลาประมาณ 09.15 น. เพื่อแจ้งว่า ตั๋วที่เราซื้อ ในราคา 63 บาท เพื่อลงสนามบินสุวรรณภูมิ คนขับไม่เข้าป้าย ไปส่งให้ นั่งบนรถไม่ได้หลับ คนขับรถเปิดเพลงคลอให้ผู้โดยสารฟังตลอดทาง และไม่ได้ยินเสียงหรี่ หรือเบาเพลงเลย และเมื่อเห็นว่าคนขับมุ่งไปในเส้นทางที่ไม่คุ้น เข้าทางด่วนดินแดง จึงเดินไปถามว่าอ้าว ไม่เข้าสนามบินหรือ   เขาขอดูตั๋ว  ทั้งที่จริงๆ ใช้บริการ รถป.1มานาน ไม่เคยเจอปัญหาเช่นนี้ จริงๆ คนขายตั๋ว น่าจะเป็นคนสรุป หรือแจ้งคนขับ ...คนขับ ควรทราบไม่ใช่หรือว่า มีผู้โดยสารบนรถ กี่คน และลงจุดไหน กี่คน ย้ำนะคะ นี่รถป.1 พอคนขับขอดูตั๋ว คนขับอ้างว่า ถามแล้ว ไม่ได้เสียงตอบว่าจะลงสนามบินไหม (ทั้งที่เราไม่ได้หลับ และไม่ได้ยินเสียงคนขับถาม อย่างที่อ้าง และตามความเป็นจริง นี่รถป.1 คุณคนขับ คุณไม่รู้หรือ ว่ามีผู้โดยสารซื้อตั๋วไปลงจุดไหนบ้าง) แล้วคนขับก็พูดต่อไปว่า ไปลงหมอชิต มีรถต่อกลับสนามบินฯ ตอนฟัง ก็อุ่นใจนิดนึง ว่าคนขับคงให้คนแนะนำ หรือมีบริการรถจากหมอชิตมาส่งให้ ฟรี โดยไม่คิดเงิน อาจจะให้เราติดรถ สายที่ต้องมาสนามบินฯ แต่ปรากฎว่า ตอนลงจากรถ ไร้เงาคนขับ  คาดว่าคงจะเหน็ดเหนื่อย เลยไปพักผ่อน  สุดท้ายคือลอยแพดิฉัน คนขับจะรอให้คำแนะนำสักหน่อยไม่มี มีแต่คนขายตั๋ว คนรถ จากจุดอื่นๆ มารอถามผู้โดยสารที่ลงจากรถ ว่าจะไปไหน เหมือนเรียกลูกค้า  ดิฉันเลยต้องขอคำแนะนำจากแม่ค้าขายน้ำดื่ม รวมถึงประชาสัมพันธ์ที่หมอชิต  กว่าจะหารถ ต่อรถกลับ ไปยังจุดหมายที่ต้องการเดินทางไปได้ วันนั้นเสียเวลามาก เสียเงินด้วย และสำคัญสุดคือเสียความรู้สึก  โทรฯมือถือในมือ ส่งเมลล์ได้ ก็รีบส่งพร้อมแนบสลิปตั๋ว ไปให้เวปไซด์ของบจ.รถร่วมฯ ดังกล่าว พร้อมโทรไปร้องเีรียน แจ้งเบอร์โทรในเมลล์ไปด้วยนะคะ แต่ไร้การติดต่อกลับ นี่ผ่านไป1สัปดาห์แ้ล้วค่ะ และเวลานี้รู้สึกขาดความมั่นใจในการใช้บริการครั้งต่อไป....สำหรับเอกสารที่ร้องเรียน สลิปตั๋ว,เมลล์การร้องเรียน และการขอทราบผลการร้องเรียนจำนวน 4 ครั้ง แต่ไม่มีการติดต่อกลับใดๆเลยจากบจ.ชลบุรี หมอชิต ดังกล่าว 

  โดยคุณ จิตราภรณ์  (223.207.142.97)     8 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1484

  สวัสดีค่ะคุณทนาย คือว่าหนูมีเรื่องเรียนถามหน่อยคะว่า เจ้านายหนูเช่าที่ดินเปล่าเพื่อเปิดร้านขายอาหารอีสาน และข้าวแกงอยู่ที่ภูเก็ต เมื่อแรกเข้าเจ้าของที่ก็ยินยอมให้เราเช่าในราคาไม่แพง เพราะว่าเจ้าของที่เค้าบอกว่าเค้าให้โอกาศคนทำมาหากิน เพราะเค้าเห็นเราเป็นคนต่างจังหวัด ตอนเช่าเจ้านายจ่ายลวงหน้า  3เดือน  เจ้านายเช่าไว้ประมาณ 3 เดือนเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องการก่อสร้างนานพอควรกว่าจะสร้างเสร็จ เเต่เรายังไม่ได้ไฟฟ้าพอเดือนที 4 เจ้านายก็เริ่มปิดร้านขายส้มตำ จึงรบกวนเจ้าของบ้านขอพ่วงใช้ไฟฟ้าด้วย เจ้าของบ้านก็ตกลงให้พ่วงใช้ไฟฟ้า  หลังจากเปิดร้านได้ไม่นานแม่ของเจ้านายก็เสีย เจ้านายต้องเดินทางกลับบ้านด่วน เจ้าของบ้านก็เริ่มมีปัญหากบพวกเราว่าเราผิดสัญญาอย่างเช่นมีคนนอนพักอาศัย ทางเราเปิดร้าน 06.00 - 03.00 น บางวันเหนื่อยมากเราแค่นอนพักแค่ 3-4ชั่วโมง เราผิดสัญญามากใช่มั้ยคะ และวันนี้ประมาณ 15.20น เจ้าของบ้านที่เราเช่าที่ดินขอคุยกับเจ้านายของหนูแต่ต้องเข้าไปาแกในบ้านคนเดียวแต่ถ้าเจ้านายหนูไม่เข้าไป เดี๋ยวจะให้คุยกับทนายของเจ้าของที่  สุดท้ายเจ้านายของหนูยอมเข้าไปทำใหเจ้าของบ้านโกธรมากออกมาโวยวาย และให้เห็ตผลว่าเราพักอาศัยผิดสัญญา  เจ้าของที่ดินเค้าขอยกเลิกสัญญาที่มี เจ้านายโมโหมาก บอกว่างั้นเอาทนายมาคุยกัน และเจ้านายต้องย้ายออกภายในกี่วัน ถ้าเป็นคดีความ ต้องรอคำสั่งศาล มั้ยคะจนจบคดีความ กี่ป่ี

  โดยคุณ กนวรรณ เยสูงเนิน   (223.207.149.68)     7 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1484

  หากฝ่ายผู้เช่าไม่ได้กระทำผิดสัญญาเช่า การที่ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ ผู้เช่าที่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้เช่านั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     18 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1483

  สวัสดีค่ะคุณทนาย คือว่าหนูมีเรื่องเรียนถามหน่อยคะว่า เจ้านายหนูเช่าที่ดินเปล่าเพื่อเปิดร้านขายอาหารอีสาน และข้าวแกงอยู่ที่ภูเก็ต เมื่อแรกเข้าเจ้าของที่ก็ยินยอมให้เราเช่าในราคาไม่แพง เพราะว่าเจ้าของที่เค้าบอกว่าเค้าให้โอกาศคนทำมาหากิน เพราะเค้าเห็นเราเป็นคนต่างจังหวัด ตอนเช่าเจ้านายจ่ายลวงหน้า  3เดือน  เจ้านายเช่าไว้ประมาณ 3 เดือนเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องการก่อสร้างนานพอควรกว่าจะสร้างเสร็จ เเต่เรายังไม่ได้ไฟฟ้าพอเดือนที 4 เจ้านายก็เริ่มปิดร้านขายส้มตำ จึงรบกวนเจ้าของบ้านขอพ่วงใช้ไฟฟ้าด้วย เจ้าของบ้านก็ตกลงให้พ่วงใช้ไฟฟ้า  หลังจากเปิดร้านได้ไม่นานแม่ของเจ้านายก็เสีย เจ้านายต้องเดินทางกลับบ้านด่วน เจ้าของบ้านก็เริ่มมีปัญหากบพวกเราว่าเราผิดสัญญาอย่างเช่นมีคนนอนพักอาศัย ทางเราเปิดร้าน 06.00 - 03.00 น บางวันเหนื่อยมากเราแค่นอนพักแค่ 3-4ชั่วโมง เราผิดสัญญามากใช่มั้ยคะ และวันนี้ประมาณ 15.20น เจ้าของบ้านที่เราเช่าที่ดินขอคุยกับเจ้านายของหนูแต่ต้องเข้าไปาแกในบ้านคนเดียวแต่ถ้าเจ้านายหนูไม่เข้าไป เดี๋ยวจะให้คุยกับทนายของเจ้าของที่  สุดท้ายเจ้านายของหนูยอมเข้าไปทำใหเจ้าของบ้านโกธรมากออกมาโวยวาย และให้เห็ตผลว่าเราพักอาศัยผิดสัญญา  เจ้าของที่ดินเค้าขอยกเลิกสัญญาที่มี เจ้านายโมโหมาก บอกว่างั้นเอาทนายมาคุยกัน และเจ้านายต้องย้ายออกภายในกี่วัน ถ้าเป็นคดีความ ต้องรอคำสั่งศาล มั้ยคะจนจบคดีความ กี่ป่ี

  โดยคุณ กนวรรณ เยสูงเนิน   (223.207.149.68)     7 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1482

  การถูกเอารัดเอาเปรียบจากการขอเช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ของนายประกันหน้าศาล
  เรียนท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง

  ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่เช่าหลักประกันของผู้เป็นนายประกัน ที่อยู่บริเวณหน้าศาลซึ่งตอนแรกข้าพเจ้าเข้าใจผิดคิดว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ศาลจึงติดต่อขอเช่าหลักประกันให้แก่ญาติซึ่งข้าพเจ้าเป็นชาวบ้านไม่เข้าใจหลักกฎหมาย ซึ่งนายประกันดังกล่าวจะเข้าทำการตีสนิทกับญาติของจำเลย และถามว่าโดนจับในคดีใดซึ่งหากเป็นคดีโทษสูงก็จะทำการเรียกหลักทรัพย์เป็นโฉนดเพื่อตนจะยึดถือไว้และนำทรัพย์ของนายประกันมาประกันแทนและเรียกเก็บเงินเป็นจำนวน 10-20 เปอร์เซ็นต์ของราคาประกันจนกว่าศาลชั้นต้นตัดสิน ซึ่งข้าพเจ้าได้จ่ายไปตั้งแต่ชั้นยื่นประกัน ไม่ว่าจะประกันตัวได้หรือไม่ต้องเสียเงินให้นายประกันก่อน 15,000 บาทเป็นค่ายื่นข้าพเจ้าไม่ทราบว่าต้องเสียจริงหรือไม่ และต่อมาหากมีการมาศาลก็จะมีการเรียกเพิ่มจากจำนวน 10-20 เปอร์เซ็นต์อีกเป็นครั้งซึ่งข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเป็นเงื่อนไขที่ศาลตั้งไว้หรือนายประกันคิดเอาเอง และบางคนอ้างอีกว่าสามารถวิ่งเต้นชั้นตำรวจ,อัยการ หรือศาลได้ และบางคนที่อยู่ศาลมานานรู้ถึง ขั้นตอนของคดีอ้างว่าศาลมีคำสั่งดังกล่าวเพราะตนวิ่งเต้น ในบางกรณีนายประกันจะทำตัวเป็นทนายความเองโดยถามถึงเรื่องคดีนี้โดนจับซึ่งข้าพเจ้านึกว่าบุคคลดังกล่าวเป็นทนายความ มาทราบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่ทนายความและยังทำการติดต่อทนายให้ข้าพเจ้า ซึ่งก็ต้องเสียค่าทนายความอีกครั้ง หากข้าพเจ้าไม่จ่ายตามที่นายประกันบอกกล่าวก็จะทำให้ไม่ยอมประกันให้และยึดหลักประกันไว้โดยอ้างว่าข้าพเจ้าไม่ปฎิบัติตามสัญญา ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบการกระทำดังกล่าว ว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งข้าพเจ้าได้เสียเงินไปให้แก่นายประกันจำนวนหลักแสนบาทอีกทั้งที่ดินก็อยู่ที่นายประกัน ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบประชาชนซึ่งทุกข์ร้อนจากการเป็นคดีอยู่แล้ว และอาจทำให้ชื่อเสียงของศาลเสียหายด้วย ข้าพเจ้าเคยปรึกษาทนายความของข้าพเจ้า ได้ความว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเพียงคนธรรมดา ซึ่งทนายของข้าพเจ้าก็ไม่เห็นด้วยเพราะบุคคลดังกล่าวเหมือนกับตีนโรงตีนศาล และมิได้เป็นบุคคลในกระบวนการยุติธรรม อาจทำให้ชื่อเสียงของกระบวนการยุติธรรมเสื่อมเสีย ข้าพเจ้าได้โปรดขอท่านตรวจสอบด้วย

  ด้วยความเคารพอย่างสูง
   

  โดยคุณ จำเลยคดีอาญา  (49.49.145.221)     7 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1481

  สวัสดีครับ

  ผมมีเรื่องรบกวน คือได้ไปเช่าตึกแถวทำออฟฟิศ สัญญาเช่า 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 20,000.-บาท  มีค่ามัดจำบ้าน 2 เดือนเป็นจำนวน 40,000 บาท ชำระล่วงหน้าพร้อมค่าเช่าเดือนแรก ผมอยู่มาได้ 2 ปี 9 เดือน จึงได้ย้ายออกมาเมื่อเดือน มิ.ย.56 ที่ผ่านมา ซึงได้แจ้งให้เจ้าของบ้านทราบก่อนล่วงหน้าแล้ว ตอนนี้มีปัญหาคือเจ้าของบ้าน ไม่ยอมคืนค่ามัดจำบ้านให้  (ซึ่งในสัญญาไม่ได้ระบุว่าต้องอยู่จนครบสัญญา แต่ก็ไม่ได้ระบุว่า ถ้าย้ายออกค่ามัดจำบ้านจะให้ทำอย่างไร) ในกรณีนี้ เราสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่อย่างไรครับ เพราะเจ้าของบ้านเป็นทหารยศนายพันด้วย เลยต้องรบกวนขอปรึกษาด้วยครับ ตอนไปอยู่ใหม่ๆ คนแถวนั้นบอกให้ระวังเจ้าของบ้านให้ดี ว่าเขาเป็นคนขี้โกงมาก หลายรายแล้วโดนลักษณะนี้ เราก็คิดว่าเราทำมาหากิน คงไม่มีปัญหาอะไรมั้ง (อยุ่ไปสักพักก็พอรู้ละ ว่าสงสัยจะโดนแน่)  พอเดือนสุดท้ายที่อยู่ ลองเจรจากับเจ้าของบ้านดูว่าขอเอาเงินมัดจำหักค่าเช่าบ้านได้มั้ย เขาก็ไม่ยอม ยื้อกันไปสักพัก เขาก็รับปากด้วยเกียรติของนายทหารว่าอย่างนั้นอย่างนี้ จะโกงไปทำไมแค่เงิน 4 หมื่น แต่ขอโทษเถอะ เนี่ย จะสิ้นเดือน 8 แล้ว ย้ายออกมา 3 เดือนแล้วยังไม่ได้ค่ามัดจำบ้านคืนเลย เราก็เดือดร้อนเงิน ทำธุรกิจสมัยนี้ก็ยากลำบากอยู่ โดนคนโกงเงินอีก เซ็งจริงๆ ครับ

   

   

   

   

  โดยคุณ เพียงชัย  (101.109.195.164)     23 ส.ค. 2556

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 83   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด