X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 64  65  66  67  68 .. 83   

 • ความคิดเห็นที่ 360

  เมื่อวันที่ 14 มค 51 ไปไหว้พระพรหมที่หน้ารร.เอราวัณ ขณะเดินออกจากหน้าโรงแรม ก็เห็นโต๊ะที่มีดอกไม้ขายเรียงราย ต่างก็ร้องตะโกนบอกให้ซื้อร้านเขา เพราะข้างหน้าไม่มีแล้ว พอไปถึงเขาถามว่า ไหว้ธรรมดาหรือว่าขอพรด้วย เพื่อนที่ไปด้วยบอกว่าธรรมดา เขาคิด 180 บาทโดยมี ดอกไม้สดพวงเล็ก 4พวง ธูปธรรมดา 12ดอก ทองคำเปลว และเทียนเล็กๆ 4 เล่ม ส่วนของดิฉันจะขอพรด้วยจำเป็นต้องใช้ดอกไม้พวงใหญ่(จากที่มีคนแนะนำมา)และช้าง ดอกดาวเรืองพวกใหญ่เขาคิด70 4พวง 280 และช้างทำจากพลาสติกตัวเล็กๆที่ซื้อตามท้องตลาดยังไงก็ไม่น่าเกิน 50 เขาคิด 180 รวมทั้งหมดของดิฉัน 540 ตอนนั้นกำลังงงๆเพราะคนขายพูดเร็วมากแล้วเขาก็พูดถึงการไหว้ ทำให้คิดอะไรไม่ทันหลวมตัวจ่ายไป พอเดินเข้ามาด้านในถึงจะเห็นร้านขายของที่อยู่ข้างๆนางรำที่กำลังแสดง ปรากฎว่า ดอกไม้4พวง ธูปเทียนและทองคำเปลวครบชุด ขายเพียง 20 บาทเท่านั้นเอง ส่วนของดิฉันไม่ต้องพูดถึงขาดทุนแน่นอน รู้สึกแย่มากเลยค่ะ เพราะเพิ่งไปเป็นครั้งแรกก็โดนตีหัวแตกเสียแล้ว ตอนนั้นมีรายการของฝรั่งไปถ่ายทำรายการอยู่ด้วย เห็นฝรั่งปล่อยนกแล้วไม่อยากคิดเลย เพราะรุ่นพี่ที่บริษัทบอกว่า ญาติมาจากฮ่องกงมาไหว้ที่นี่ลงทุนมาค้าง 1 คืนเพื่อที่จะมาไหว้ที่นี่โดยเฉพาะ พอไหว้เสร็จเขาปล่อยนก ปรากฎว่า คนขายคิดเงินเขาเกือบพัน รบกวนดูเรื่องนี้ด้วยนะคะ เสื่อมมาก ไม่ใช่แค่คนไทยที่โดนหลอก แม้แต่ต่างชาติก็จะมองไม่ดีด้วย มีคนบอกว่า ดิฉันจะแจ้งทำไมไม่มีใครสนใจหรอก ลองแจ้งสิเขาจะได้ด่าให้หงายกลับเพราะโง่เอง แต่ดิฉันปล่อยไม่ได้หรอกค่ะ เสียค่าโง่ไปแล้วไม่อยากให้คนอื่นโดนด้วย ถ้าได้รับเรื่องยังไงรบกวนช่วยตอบเมลมาให้รับทราบด้วยนะคะ

  โดยคุณ jurnwit@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 359

  ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการขายไอเทมในเกมส์ CABAL Online เนื่องจากทีมงาน Thai Cabal Online ได้นำไอเทมChaos Box-Core และChaos Box-Epaulette มาขายนั้น ผมมองว่าเข้าข่ายการพนันเนื่องจากซื้อมาแล้วมีโอกาสที่จะได้สิ่งของแต่ไม่รู้ว่าจะได้แบบใหนต้องลุ้นเองมีทั้งแบนรายสัปดาห์และรายเดือน ส่วน Core Enhancer (High) เป็นไอเทมเพิ่ม%โอกาสความสำเร็จในการอัพเกรดไอเทม แต่ไม่ไม่ทราบว่าเพิ่มขึ้นกี่% ทางThai Cabal Online ไม่ได้บ่งบอกถึงเรื่องนี้ ซึ่งมีโอกาสที่จะอัพเกรดไม่ได้ อยางนี้เข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่ ซึ่งคนที่เล่นเกมส์นี้ส่วนมากเป็นเด็กนักเรียนซึ่งหาเงินใช้เองไม่ได้ขอความกรุณาด้วย ส่วนรายละเอียดต่างๆจะแจ้งไปยังทางโทรสารต่อไป

  โดยคุณ addjt015@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 358

  ก่อนซื้อสินค้า HP โปรดอ่านทางนี้ก่อน รับไม่ได้กับการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่หาดใหญ่ ผมซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook รุ่นเดียวกัน มา 2 ตัว เมื่อซื้อมาแล้วทำการทดสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้าก็เจอปัญหาเครื่องร้อนผิดปกติ มันร้อนมากถึงขนาดแตะแล้วมือเกือบพอง ส่งเข้าศูนย์เพื่อแก้ปัญหาหลายรอบแล้วก็ยังแก้ไม่ตรงจุด จนปัจจุบันทางผมร้องเรียนศูนย์เพื่อขอเปลี่ยนเครื่องใหม่แต่ได้รับแจ้งกลับมาว่าแจ้ง Sale ที่กรุงเทพฯ แล้วยังไม่ได้คำตอบ (ซึ่งทางผมโทรไปติดตามคำตอบอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบต่อการดำเนินงานช้าอย่างนี้แก่ผู้จัดการศูนย์แล้ว) ผมคิดว่าการแก้ปัญหาเครื่องแบบคาราคาซังไม่สนใจความรู้สึกผู้ซื้อเลยมันรับไม่ได้จริงๆ หวังว่าใครได้อ่านสิ่งที่ผม Post ลงไปคงต้องตัดสินใจเรื่องการซื้อเครื่อง Brand นี้อีกทีนะครับ เพราะขนาดผู้ขาย (Dealer) อย่างผมยังต้องออกมาร้องเรียนและแจ้งผ่านสื่อทั่วโลก เพราะบทความนี้ผมจะถอดเป็นภาษาอังกฤษอีกเพื่อแจ้งผ่านทางสื่อต่างประเทศให้รับรู้ถึงการบริการหลังการขายที่ไม่ได้เรื่องครั้งนี้ ข้อมูลความพยายามติดตามงานของบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อเจออาการนี้แล้วจึงแจ้งบริษัทที่สั่งมา (Distributor) และส่งเครื่องกลับไปเพื่อขอเปลี่ยนเครื่องใหม่ แต่ทาง Distributor กลับแจ้งมาว่าทดสอบแล้ว (ใช้เวลา 2 วัน) ไม่เจออาการผิดปกติจึงส่งกลับ ทางผมทดสอบอีกครั้งก็ไม่เจออาการจึงส่งให้ลูกค้าใช้ แต่ลูกค้าใช้ได้แค่ 2 วัน ก็เจออาการเบื้องต้น ครั้งที่ 2 ทางร้านจึงนำเครื่องกลับมาส่งให้ Distributor และส่งเข้าศูนย์บริการต่อไป ทางศูนย์ใช้เวลา 2 อาทิตย์ในการซ่อม โดยแจ้งว่า Update BIOS เมื่อรับกลับมาทางร้านทดสอบแล้วรีบส่งให้ลูกค้า เพราะว่าเครื่องเพิ่งซื้อมากลับยังไม่ได้ใช้งานถึง 2 อาทิตย์ เมื่อลูกค้านำไปใช้ได้ประมาณ 2 อาทิตย์ อาการเดิมก็เกิดขึ้นอีก ครั้งที่ 3 ทางร้านส่งเครื่องเข้าศูนย์บริการ HP โดยตรง วันที่ 26 พ.ย.2550 และรับเครื่องกลับวันที่ 12 ธันวาคม 2550 โดยมีการเปลี่ยนแผง Main board ใหม่ (ตามที่ผมขอร้องช่างและผู้จัดการศูนย์) แต่ในช่วงระหว่างนี้ต้องโทรติดตามเครื่องตลอดเพราะเห็นใจลูกค้ามาก เพราะซื้อเครื่องไปแล้วยังใช้งานไม่เต็มที่ ไม่กล้านำข้อมูลสำคัญลงไปในเครื่อง ซึ่งกว่าจะได้รับเครื่องก็มีการโทรไปสอบถามเป็นระยะๆ ก็ได้รับแจ้งกลับมาว่ายังไม่ถึงคิวซ่อมบ้าง รออะหลั่ยบ้าง ซึ่งผมเห็นว่าปัญหาลักษณะนี้ทางศูนย์ควรคำนึงถึงผู้บริโภคบ้างว่าซื้อเครื่องมาแล้วยังไม่ใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิ์ภาพเลยแล้วยังต้องมารอคิวการซ่อมอีก และทางร้านก็พยายามโทรเข้าไปที่ศูนย์เพื่อบอกช่างว่าให้แก้ปัญหาเครื่องให้เด็ดขาดอย่าให้เครื่องนี้กลับพร้อมกับปัญหาเดิมหรือปัญหาอื่นอีก และศูนย์บริการหรือช่างที่ซ่อมต้องตระหนักแล้วว่าเครื่องที่เข้ามาซ่อมในอาการเดิมเป็นครั้งที่ 2 ? 3 แล้วเป็นกรณีที่ต้องดูแลเป็นพิเศษทั้งด้านความรู้สึกของผู้ใช้และการตรวจเช็คอย่างละเอียดถี่ถ้วน สรุปแล้วเมื่อนำกลับมาทดสอบแล้ว(ผมทดสอบเอง) เจออาการเดิมและสังเกตว่าจะมีอาการร้อนผิดปกติเมื่อเสียบอแดปเตอร์เท่านั้น และตัวอแดปเตอร์ก็มีอาการร้อนผิดปกติจึงแจ้งศูนย์และทางศูนย์แจ้งให้ส่งกลับอีกครั้ง(อีกแล้วเหรอ) ก่อนถึงครั้งที่ 4 ลูกค้าผมไม่ขอรับเครื่องเดิมแล้ว และทางผมก็อยากให้ทาง HP ออกมารับผิดชอบกรณีนี้โดยการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ลูกค้าเท่านั้น ครั้งที่ 4 ผมรับเครื่อง Notebook กลับมาพร้อมกับทางศูนย์เปลี่ยน Adapter ตัวใหม่ให้ (ยังไม่สำนึก หรือตระหนักถึงผู้ซื้อเลย) เพราะว่าผมแจ้งศูนย์แล้วว่าลูกค้าไม่รับเครื่องนี้แล้วและทาง HP ควรแสดงสปิริตโดยรีบเปลี่ยนเครื่องใหม่เท่านั้นเพื่อรักษาชื่อเสียงของ Brand ครับ ก่อนซื้อ Brand นี้คิดให้ดีๆ นะครับ เพราะผมเริ่มไม่มั่นใจและไม่พอใจอย่างมากกับการบริการหลังการขายของ Brand นี้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางเราขาย Brand นี้เป็นหลัก ถึง HP?.. อย่าให้กรณีนี้บานปลายเหมือนรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับ เพราะลูกค้าผมทนไม่ได้แล้วนะครับ ซึ่งผมก็จะเป็นหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ให้ทราบกันทั่วโลก อนันต์ ธีรวรวิทย์

  โดยคุณ อนันต์     

 • ความคิดเห็นที่ 357

  ผมอยากร้องเรียนเรื่องการใช้โทรศัพท์ระบบเติมเงินครับ 1.ค่าบริการ CALLING MELODY จะหักเงินอัตโนมัติจากเงินที่เรามีใน sim โดยไม่มีการถามเลยว่าจะให้หักหรือเปล่า 2.ค่าบริการ อื่นๆก็ทำนองเดียวกัน ไม่มีการถามก่อน ว่ายินดีจ่ายหรือไม่ 3.ที่สำคัญไม่รู้ว่าวิธีการยกเลิกบริการ ต้อง ทำอย่างไร เป็นการเอาเปรียบ หรือลักทรัพย์เราเลยที่เดียว สคบ.ทำอะไรอยู่ครับ ตรวจสอบด่วน หรือกินจนอ้วนก็ไม่รู้

  โดยคุณ คนใช้โทรศัพท์     

 • ความคิดเห็นที่ 356

  อยากบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่า คุณปฐม อันสกุล เป็นคนดี ขอท่านช่วยคุ้มครองให้คุณปฐมฯ มีสุขภาพแข็งแรงและแคล้วคลาดจากภยันตรายใดๆ ทั่งปวง และขอให้คนที่คิดไม่ดีกับคุณปฐมฯ จงมีอันเป็นไปและแพ้ภัยไปในที่สุด สาธุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  โดยคุณ สมาชิกอีซี่ฯ     

 • ความคิดเห็นที่ 355

  ตามความคิดเห็นที่ 320 และ 340 ผมได้สอบถามคนทำงานในสหกรณ์ที่พอจะตอบคำถามได้ จึงทราบว่า เงินที่หักไปบริจาคหนึ่งหมื่นบาทเป็นเงินที่เอาไปประกันหนี้ที่เรากู้สหกรณ์ แต่ที่ท่านไม่สามารถตอบผมได้ก็คือ ถ้าเอาไปประกันหนี้แล้วทำไมไม่ออกเป็นใบเสร็จหรือทำเป็นหนังสือสัญญา แต่ออกเป็นใบอนุโมทนาแทนว่าเราได้บริจาคเงินให้ทางสหกรณ์เป็นเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาท ทำให้ผมรู้สึกว่าสหกรณ์บุรีรัมย์กำลังโกงเอาเงินเราไปใช้ฟรีๆ หรือเปล่า หรือสหกรณ์กำลังโกงประเทศชาติอยู่หรือเปล่า ที่ไปเที่ยวประเทศลาว ถ้าระดับหัวหน้าได้ระดับหลักหมื่น ผู้แทนครูก็รับหลายพันบาท ถ้าได้กำไรเยอะก็แบ่งปันครูจนๆใช้บ้างเถอะครับ จะได้ไม่ต้องไปกู้เพิ่มมากขึ้น

  โดยคุณ สมาชิกสหกรณ์ครูบุรีรัมย์     

 • ความคิดเห็นที่ 354

  ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินประกันคืนจากการทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ กรณีเกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์หักหลบคนเดินถนน แล้วเกิดรถล้มทำให้คนซ้อนได้รับบาดเจ็บนอนรักษาตัวที่รพ. หกวัน ได้รับการผ่าตัดกระดูกนิ้วมือแตก ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเกินวงเงิน 15000 บาท ไปประมาณ 4000 กว่าบาท ทางรพ. บอกให้ไปเบิกกับทางพรบ. เอง แต่พอยื่นเรื่องขอเบิกเงินคืน กลับบอกว่า ต้องมีใบสรุปสำนวนคดี ก่อนถึงจะได้เงินคืน ทางตำรวจบอกว่า จะทำให้ได้ แต่ตัวคนขี่รถจะต้องได้ขึ้นศาล และเสียค่าปรับ อยากทราบว่าทาง ประกันภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ ขึ้น จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุได้ในแต่ละราย ต้องได้ขึ้นศาลก่อนหรือถึงจะได้เงินคืนมา ทั้ง ๆ ที่เป็นอุบัติเหตุใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอก แล้วยังโดนยัดเยียดข้อหาขับรถด้วยความประมาทอีก เป็นใครก็ไม่อยากที่จะขึ้นศาล อยากทราบข้อเท็จจริงตรงนี้ค่ะว่าต้องเป็นอย่างนี้ทุกกรณีหรือเปล่า บริษัทที่ทำคือบริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด

  โดยคุณ ไม่ได้รับความเป็นธรรม     

 • ความคิดเห็นที่ 353

  เศร้าใจจังกับคำชี้แจงของท่านเจ้าหน้าที่ DSI ว่าคุณหญิงไม่ได้ทำความเสียหายและหนี จึงให้ประกันตัว ลองเปรีบเทียบกับคุณปฐม อันสกุล ไม่ได้ให้ใครเสียหาย ไม่ได้โกงประเทศชาติ และไม่มีเจตนาที่จะหนี แต่รีบส่งฟ้องศาลและไม่ยอมให้ประกันตัว อยากให้ท่านเจ้าหน้าที่ DSI ชี้แจงและอธิบายให้คนทั้งประเทศได้รับทราบ แบบทำให้กับคุณหญิงได้บ้างไหม หรือว่าคุณปฐมฯ ไม่ใช่คนที่ต้องได้รับความยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

  โดยคุณ สมาชิกอีซี่ฯ     

 • ความคิดเห็นที่ 352

  เห็นด้วยกับ คห 358 สคบ.ควรตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของ Sunshine-empire แล้วชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าเป็นธุรกิจที่หลอกลวงหรือไม่เพราะจ่ายค่าตอบแทนสูงตอนนี้กำลังหาลูกค้าอยู่แถวภาคเหนือโดยอ้างว่าเป็นธุรกิจจากสิงคโปร์มีสาขา 8 ประเทศ ดูรายละเอียดได้จากเวบไซต์โดยค้นหาคำว่า Sunshine-empire จึงขอให้ สคบ.เร่งชี้แจงโดยด่วนจะเป็นพระคุณกับคนไทยก่อนที่จะเสียรู้ให้แก่ต่างชาติ

  โดยคุณ รักชาติ     

 • ความคิดเห็นที่ 351

  เรื่องพระสมเด็จจะทำอย่างไรได้ อยากให้ช่วยจัดการให้เร็วที่สุด โทรสอบถามไปรษณ์ย์ที่ซื้อไม่เห็นได้เรื่องเลย ก็ยังดีหน่อย ช่วงนี้เริ่มให้ไปลงชื่อได้แล้ว ก็เริ่มจะมีความหวังได้คืนมา 1% (ก็ยังดี) แต่การตอบของพนักงานไปรษณีย์แย่มาก ทำเป็นไม่รับไม่รู้เรื่องอะไรเลย.... อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานให้เร็วกว่านี้มีการตรวจสอบให้เร็ว อย่างที่ไหนโดนกล่าวอ้างถึงถ้าไม่เกียวข้องก็รีบตรวจสอบหน่อย นี่อะไรประชาชนเดือนร้อนก่อนและหาทางแก้ไขก็แทบไม่ได้แล้วถึงเพิ่งรู้สึกตัว โฆษณาเค้าก็ออกมาเป็นเดือน ๆ กว่าจะนำมาขาย ทำไมไม่ตรวจสอบกัน

  โดยคุณ tt@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 350

  อยากให้ตรวจสอบราคาสินค้าที่โลตัสเอ็กเพรส ดิฉันได้ทราบข่าวมาว่าบะหมึ่สำเร็จรูปจะขึ้นราคาช่วงต้นปี ก็เข้าใจดีรับได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ราคาสินค้าน่าจะขึ้นกับสินค้า lot ใหม่ที่จะวางขายไม่ใช่นำสินค้าที่มีอยู่ฉวยโอกาสขึ้นราคา ดิฉันดูฉลากบนกล่องเขียน 12 บาท แต่ทางโลตัสเอ็กเพรส ขาย 12.50 ทำไมไม่รอสินค้าชุดใหม่เขียนราคาใหม่ถึงนำมาขายให้กับบุคคลทั่วไป เห็นใจกันบ้างอย่าฉวยโอกาสเลย

  โดยคุณ mm@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 349

  ใครก็ได้ที่มีจิตใจเป็นกลางและมีคุณธรรม หรือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่คิดว่าตัวเองเป็นกลางและมีคุณธรรมในหัวใจ ลองเข้ามาทำความเข้าใจและศึกษา ว่าอีซีฯ เป็นอย่างไร ทำไมสมาชิกถึงมีความศรัทธา และเชื่อมั่นว่าช่วยพวกเขาได้อย่างแน่นอน ตอนนี้ประเทศไทยหาคนที่ดีมีคุณธรรมบ้างไหมอยากรู้จัง พวกมือถือสากปากถือศีลมันมีอยู่เต็มบ้านเมืองไปหมด พวกขอทานระดับชาติก็มี สงสารประเทศไทยจังเลยที่มีแต่คนพวกนี้ ใครก็ได้ช่วยชาวอีซี่ฯ ให้รอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกาหน่อยเถอะ

  โดยคุณ สมาชิกอีซีฯ     

 • ความคิดเห็นที่ 348

  ผมอยู่หาดใหญ่ เศรษฐกิจทั่วไปแย่มากๆ มีเพื่อนมาแนะนำธุรกิจลงทุนชื่อ sunshine-empire ผมไม่แน่ใจว่าเป็นธุรกิที่ถูกหลอกเหมือนแชร์ลูกโชวหรือเปล่า รบกวนทาง สคบหาข้อมูลชี้แจงประชาชนด้วยก่อนที่มันจะสายไป ทางใต้มีการลงทุนกันหลายล้านแล้วตอนนี้ มีการตอบแทนสูง 10 เท่าของการลงทุน ที่แน่ๆเงินไหลไปต่างประเทศมหาศาลแน่นอนรบกวนทำงานกันบ้างเถิดท่านก่อนที่จะเสียบ้านเมือง

  โดยคุณ qwer4908@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 347

  "สำคัญมาก อีซี่ เน็ตเวิร์ค จะอยู่คู่คนไทย แผ่นดินไทยเพื่อเป็นที่พึ่ง เป็นความหวังของลูก หลานไทยสืบไป ขอให้ชาวอีซี่ ไปบอกกล่าวให้ปราชญ์ ราชบัณฑิต ผู้มากบารมี ผู้ที่ คนในจังหวัดของท่านนับถือศรัทธา อธิการบดี คณะบดี มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ครูบาอาจารย์ ผู้ว่าราชการ นายอำเภอ สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ ทีวี อัยการ ผู้พิพากษา ที่มีบทบาทมีชื่อเสียงในจังหวัดของท่าน ให้ท่านเข้าใจ อีซี่ว่าอีซี่คืออะไร ช่วยชาติช่วยประชาชนได้อย่างไร อีซี่ไม่ได้เป็นแชร์ข้าวสารอย่างที่ สคบ ดีเอสไอ หนังสือพิมพ์ ทีวี กล่าวหา ด้วยความปรารถนาดีจาก อีซี่จังหวัดจันทบุรี" โทร.086-7915215 ลูกพ่อตากสิน

  โดยคุณ ลูกพ่อตาก     

 • ความคิดเห็นที่ 346

  ความคิดเห็นที่ 354 คุณไม่ได้ศึกษากรุณาอย่าว่าคนอื่นเขา ไม่ศึกษาและทำความเข้าใจก็ขอให้อยู่เฉย ๆ ไม่ต้องออกความเห็นน่าจะดีกว่านะ ขอบอก

  โดยคุณ สมาชิกอีซี่ฯ     

 • ความคิดเห็นที่ 345

  เรื่องของ สคบ.ที่ไปแจ้ง DSI ให้จับบริษัทอีซีเน็ตเวิร์ดมาร์เก็ตติ้งตามที่ติดตามการให้สัมภาษณ์ของ สคบ.และ DSI เท่าที่จับประเด็นได้คือบริษัทให้กำไรแก่สมาชิกมากเกินไป ประเด็นอื่นไม่เห็นมีเลยว่าบริษัทมีความผิด ๆ มีประเด็นเดียวคือบริษัทให้กำไรสมาชิกมากเกินไป แล้วไปผูกโยงในเรื่องของแชร์ข้าวสารอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยงกับแชร์ข้าวสารอะไรเลย และเอาเรื่องของบริทอีกบริษัทหนึ่งที่โกงจริงมาพูดเพื่อให้คนทั้งโลกเข้าใจว่าเป็นของบริษัทอีซี ฯ ผมอยากทราบว่าการทำธุรกิจได้กำไรมากแล้วคืนกำไรให้สมาชิกมากตามไปด้วยมันผิดหรือในเมื่อทุนที่ได้จากการดำเนินการเป็นการระดมทุนจากสมาชิกเมื่อมีกำไรมากก็คืนให้มาก ธนาคารทุกแห่งทำไมไม่ผิด ธนาคารก็ระดมทุนให้คนไปฝากเงินเล้วนำเงินไปต่อเงินคือให้กู้แล้วคืนดอกเบี้ยนิหน่อยแก่ผู้ฝาก ๆ มีใครรวยบ้างทั้งที่ธนาคารได้กำไรปีละเป็นพันล้าน คนที่รวยคือเจ้าของธนาคารและพนักงานของธนาคารเท่านั้นเอง แต่อีซี ฯ ระดมเงินทุนในรูปสหกรณ์แล้วไปทำธุรกิจกำไรจ่ายสมาชิก ๆ ทุกคนรวย อย่างนี้มันผิดด้วยหรือ บริษัท ฯ มีเจตนาทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยคนไทยไม่ใช่ทำลายระบบเศรษฐกิจอย่างที่ สคบ. และสื่อต่าง ๆ เข้าใจ บริษัทเปิดอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ สคบ. DSI ไม่ใช่ไปจับและอายัติธุรกิจเขา ผู้ที่ทำลายเศรษฐกิจที่แท้จริงไม่ใช่บริษัทแต่เป็น สคบ.ต่างหาก ลองใช้สมองตรองดู้

  โดยคุณ คนไทย     

 • ความคิดเห็นที่ 344

  บ.easy เป็นเรื่องของคนโลภ

  โดยคุณ โกงเหนือโกง     

 • ความคิดเห็นที่ 343

  ขอร้องเรียนการบริการที่โชว์รูมฟอร์ด รามอินทรา กม.7 ที่เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างมาก คือผมเอารถยนต์เข้าศูนย์เพื่อเช็ค ตามระยะ และให้ดูเสียงดังที่บริเวณช่วล่าง ข้างหน้าฝั่งขวามือ ซึ่งก้อไม่ได้เป็นอะไรมากมาย เพราะรถก้อไม่ได้ใช้งานหนัก วิ่งไปขมา ที่ทำงาน กับบ้าน ไม่ได้ไปขนของ หรือลุยป่าเลย ปรากฎว่านอกจากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และทำเท่าที่ควรจะทำตามสั่ง แต่ทางศูนย์เปลี่ยนอะไหล่หลายอย่าง และไม่จบแค่นั้น ผมต้องเอารถกลับมาซ่อมอีก 3 ครั้ง จนสุดท้าย ผมนำรถเข้าซ่อมเมื่อ 18 ธ.ค.50 หลังจากไปร้องเรียนการทำงานของช่างที่ขาดมาตราฐานที่บริษัทฟอร์ด ฯ ผมหวังว่าคราวนี้คงจะเสร็จด้วยดีในเวลาที่กำหนด(กำหนดเสร็จ26 ธ.ค.50) แต่แล้วจนวันนี้ รถก้อยังไม่เสร็จ โดยช่างก้ออ้างโน่นอ้างนี่ไปเรื่อย ขณะที่ผู้บริหาร ก้อไม่เคยให้พบเพื่อร้องเรียน หรือแก้ไขอะไรเลย เมื่อศูนย์บริการ ฯขนาดมาตรฐาน สคบ.ต้องไปจัดการแก้ไขโดยเร็ว เนื่องจากยอดขายของรถยี่ห้อนี่มีไม่น้อย และศูนย์บริการ ฯก้อมีแค่ 3 แห่ง ถ้าไม่มีมาตรฐานทั้ง 3 แห่ง เราผู้บริโภคต้องรับกรรมกันเท่าไหร่ ตอนขายก้อบอวก่าดีไปหมด ดูแลทุกอย่าง ศูนย์บริการ ฯชั้นยอด แต่เอาเข้าจริง ก้อห่วยอย่างที่บอก โฆษณาแบบนี้เกินจริงไม๊ ไปพิจารณาด้วยนะครับ สคบ. ช่วยดำเนินการตรวจสอบ หรือแจ้งทราบ หรือดำเนินการใดๆ กับ ทางศูนย์ด้วย เป็นการเอาเปรียบที่เราไม่สามารถปฎิเสธได้เลย เพราะยังไงรถเราก้อต้องจอดรอซ่อมในศูนย์บริการ ฯของเค้า ถ้าเขาจะแกล้ง หรือทำอะไรไป เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมา สคบ.จะช่วยทันไม๊ อย่าให้เหมือนกรณีคลีนิคความงามที่ร้อง สคบ.จนตัวตายไปแล้ว ถึงเอาเรื่องมาทำกันนะครับ ช่วยหน่อยนะ

  โดยคุณ พ.ต.ท.นรินทร์ ฯ narin42@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 342

  สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกท่านขณะนี้ดิฉันอยู่เอมริกา ทราบข่าวตกใจมาก อยากรู้ว่า ไอ้ DSI มันไม่มีอะไรทำหรืออย่างไรถึงได้จับคนดีดีดีดีดีดี อย่างคุณ ปฐม เข้าคุก อจฉาที่เค้าทำให้ประเทศชาติเจริญหรือไง อยากให้คนชั่วมาบริหารประเทศหรือไงไอ้เลว สมาชิกเค้ารักกันดี มึงเสือกเข้ามาทำให้วุ่นวายไปกันใหญ่ อยากรู้ว่ามึงตายไปอยากอยู่ในนรกขุมไหน อย่างพวกมึงนรกคงไม่รับแล้วแหละเลวจิงๆๆๆๆๆๆ สมาชิกทุกคนยังรอความหวังนะค่ะ คุณ ปฐม ยิ้มสู้เข้าไว้ ธรรมมะย่อมชนะอธรรม

  โดยคุณ I'm ilada     

 • ความคิดเห็นที่ 341

  ท่าน ดีเอสไอ...เอ็งซวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมีตาหามีแววไม่คนทำชั่วมีมากมาย ไม่ค้นหา ดันมาใส่ความคนบริสุทธิ์ มึงรู้มั่งหม้ายว่า บ.อีซีเขาทำเพื่อคนจน ทุกวันนี้คนจนมีกินเพราะ อีซี โดย... คุณ ปฐม แต่พวกมึง เคยเข้าใจคนจนที่ไม่มีจะกินมั่งหม้าย ถ้าสมมุติว่าพ่อแม่ ญาติ ลูก เมีย พวกมึง ไม่มีจะแดก แล้วมีคนเมตาช่วยเหลือ แล้วคนที่เขาช่วยถูกกลั่นแกล้ง พวกมึงว่า คนเหล่านั้น อุบาทว์หม้าย ควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  โดยคุณ จาก.......คนจนผู้ยิ่งใหญ่....เห็นใจ คุณ ปฐม...     

 •  1 .. 64  65  66  67  68 .. 83   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด