X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 64  65  66  67  68 .. 81   

 • ความคิดเห็นที่ 320

  ผมซื้อขนมบัตเตอร์คุ๊กกี้ยี่ห้อหนึ่งจากโลตัส สาขาคลอง ๗ ลำลูกกา เมื่อประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้ ลดราคาจากเดิม ๒๐๕ ลงเหลือ ๑๗๕ บาท แต่พอกินหมดไปชั้นหนึ่งแล้วพอเปิดชั้นล่างปรากฎว่ามีขนมไม่เต็ม หายไปเกือบครึ่งหนึ่ง ผมอยู่คนเดียวเวลาไปทำงานก็ปิดบ้าน ขโมยก็ไม่ได้เข้ามาถ้าเข้ามามันจะขโมยแค่ขนมหรือ สคบ. ช่วยส่งคนไปสืบดูที ระวังอย่าให้ไหวตัวทัน

  โดยคุณ supot     

 • ความคิดเห็นที่ 319

  ขอว่ากล่าวกับพวกที่เล่นหุ้นcolonyหน่อยนะคะเวลาพวกคุณเล่นไม่เห็นพวกคุณจะสนใจคนที่ตักเตือนคุณเลยทีเวลาเว็บไซร์ปิดคุณก็โทษคนนั้นคนนี้และฟ้อง สคบ. แจ้งdsi บ้างอยากทราบว่าคุณโง่หรือว่าคุณฉลาดมากๆคะคิดซิคะคิดก่อนทำอะไรที่มันได้มาง่ายๆบ้างคะถ้าเหงื่อไม่ออก

  โดยคุณ US_@SWEET.COM     

 • ความคิดเห็นที่ 318

  สคบ.และDSIกำลังฆ่าประชาชนนับแสนนับล้านชีวิตอย่างเลือดเย็นเพราะอีซี่คือความหวังของคนนับแสนนับล้านชีวิต ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนเอง

  โดยคุณ คุณ รักชาติไทย     

 • ความคิดเห็นที่ 317

  ถ้าใครปิดอีซี่เท่ากับทุรยศแผ่นเกิดของตนเอง จะไม่มีแผ่นจะอยู่ ลูกหลานจะสาปแช่ง

  โดยคุณ คุณ นายรักชาติ     

 • ความคิดเห็นที่ 316

  ผมยังไม่ตายหรอก ยังไงอีซี่ก็ต้องอยู่กับประชาชน ถ้าตายไปเกิดมาก็จะทำอีซี่ต่อ

  โดยคุณ คุณง่ายๆ     

 • ความคิดเห็นที่ 315

  สรุปว่าเราจะเอาพระสมเด็จเหนือหัวไปคืนกับฬครเนี่ย ทำไม ไม่ออกเอกสารว่าใครเป็นคนรับผิดชอบ ไปรษณีก็โยนให้ไดมอน แล้วประชาชนจะหาข้อสรุปได้อย่างไร รีบหาข้อสรุปด้วย หรือว่าเป็นความผิด แก๊สโซฮอลล์

  โดยคุณ tito     

 • ความคิดเห็นที่ 314

  สรุปว่าเราจะเอาพระสมเด็จเหนือหัวไปคืนกับฬครเนี่ย ทำไม ไม่ออกเอกสารว่าใครเป็นคนรับผิดชอบ ไปรษณีก็โยนให้ไดมอน แล้วประชาชนจะหาข้อสรุปได้อย่างไร รีบหาข้อสรุปด้วย หรือว่าเป็นความผิด แก๊สโซฮอลล์

  โดยคุณ tito     

 • ความคิดเห็นที่ 313

  ถึงDSIที่น่าทุเรศสคบ.สุดเหี้ยทั้งที่รู้ว่าเรื่องพระไม่ถูกต้องยังปล่อยให้ออกมาเช่า ไอ้เหี้ยมารศาสนา แล้วพาพวกควายตกเหวไปด้วยมันลงซะเต็มหน้าจอเต็มหน้ากระดาษทั้งจอของรัฐและจอของรัฐไอ้พวกควายทั้งหลายมึงยังเดินตามสคบ.และDSIอีกหรือพวกมึงคงรู้นะว่าพวกกูหมายถึงใคร ว่ายังไงก็ไม่เจ็บใช่ไหม ไอ้สัตว์นรกชิงหมาเกิด

  โดยคุณ คุณ พงษ์ศักดิ์ สิลปวิทย์ให้ประกาสทั่วประเทศไทยวิลิยะจัน     

 • ความคิดเห็นที่ 312

  ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานในหม่บ้านจัดสรร ขนาดใหญ่ (โกดัง สูง เสี่ยงดังกลางหมู่บ้าน ) ไม่มี หน่วยงานใดออกมาตรวจสอบในการก่อสร้างโรงงานในหมู่บ้านจัดสรร อยู่ในความรับชอบของ อบต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายโรงงาน หรือไม่ เพราะไม่เห็นหน่วยงานไหนออกมารับความรับผิดชอบ ได้สอบถาม ฝ่ายโยธา ฝ่าย ช่าง (อบต. เหนือเมือง ) ก็ ไม่มี แม้แต่ฝ่ายที่ให้สินเชื่อ ของธนาคาร / รางวัดที่ดิน / อื่นๆ หรือ ว่าจ่ายค่าธรรมเนียมก็สามารถก่อสร้างอาคารโรงงานได้เลย อยากให้ทาง สคบ.ช่วยตรวจสอบเพราะหน่วยงานในพื้นที่ ไม่สามารถดำเนินงานได้ ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จไปแล้ว1หลัง และกำลังก่อสร้างหลังที่ 2 อยู่ระหว่างวางฝัง ที่ตั้งก่อสร้างอาตารโรงงาน หมู่บ้านคูณทวีทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลเหนือเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

  โดยคุณ roiet@m-industry.go.th     

 • ความคิดเห็นที่ 311

  ด้วยข้าพเจ้าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ ได้ยื่นกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนหนึ่ง เมื่อข้าพเจ้าไปรับเงินกู้ ข้าพเจ้าได้รับเยอดงินกู้หลังจากหักหุ้นเพิ่มเติม 25% แล้ว ปรากฎว่าไม่ได้รับเงินกู้เต็มจำนวนที่ควรจะเป็น เนื่องจากสหกรณ์ได้หักเงินเพิ่มอีก หนึ่งหมื่นบาท แล้วแจ้งว่าหักเป็นเงินบริจาคและออกใบบริจาคให้ เมื่อสอบถามก็ไม่ได้รับคำตอบหรือให้คำตอบโดยการหลีกเลี่ยงอยู่ตลอด ข้าพเจ้าและสมาชิกคนอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากไม่เห็นด้วยและไม่ได้เต็มใจที่จะบริจาค ( การบริจาคควรเป็นไปด้วยความเต็มใจไม่ใช่บังคับ) และใช้เงินที่บริจาคเป็นเงินกู้เมือนเดิม คิดดอกเบี้ยเหมือนเดิม และไม่ทราบด้วยว่าเงินที่บริจาคไปเพื่ออะไร ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์ท่าน สคบ. ช่วยพวกเราชาวครูจนๆ คนบุรีรัมย์ด้วย เพราะหนึ่งหมื่นบาทสำหรับเราแล้วใช้ได้ 3-6 เดือนเลย

  โดยคุณ ครูบุรีรัมย์     

 • ความคิดเห็นที่ 310

  ร้องเรียนเรื่องกลุ่มTesco Lotus หลอกลวงประชาชน เนื่องจากตอนนี้กลุ่มพนักงานสำนักงานใหญ่ของLotus ใช้กลโกงผู้ที่ไม่รู้เรื่อง คือเมื่อใดที่ Lotus จะเปิดที่ใหม่ในจังหวัดต่างๆ Lotus จะเปิดจองให้คนเข้ามาในพื้นที่ผู้คนที่ไม่รู้ก็เข้ามาจองพื้นที่ แล้วพยายามเน้นว่าให้โอนเงินหรือชำระเงินเข้ามาก่อน เมื่อดอนเงินเข้าไปแล้วสอบถามถึงเรื่องสัญญาว่าเป็นมีรายละเอียดอะไรบ้าง พนักงานก็พยายามบ่ายเบี่ยงเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าว เข้าไปเปิดร้านก่อนเมื่อถึงวันที่ Lotus เปิด เมื่อถึงวันที่เปิดก็จำมาบอกว่าขาดเอกสาร หรือต้องชำระเงินเพิ่ม หรือมีเงื่อนไขเพิ่ม ไหมือนที่ตกลงกันไว้ ยกตัวอย่างเช่น การคิดเปอร์เซ็นของอาหาร ตอนแรกบอกว่าคิด 16-20% แต่ตอนหลังมาบอกว่าเปอร์เซนต์ดังกล่าวยังไม่รวมvat การกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นการกระทำเพื่อให้ Lotus เต็มก่อนแล้วใครจะออกค่อยออกแล้วหาคนมาเติม ถ้าทุกคนได้อ่านเอกสารสัญญาก่อน ทั้งประเทศไทยคงไม่มีใครเอาแน่นอน จึงเรียนมาเพื่อนำไปขึ้นสื่อใดๆก็ได้ เพื่อเป็นอุทาหรณ์ เพราะLotus มีจำนวนในการเปิดต่อปีจำนวนมากๆ เป็นการกอบโกยเงินออกนอกประเทศเต็ม

  โดยคุณ P     

 • ความคิดเห็นที่ 309

  ตอนนี้สมาชิกอีซีฯ ได้แต่รอและก็รอให้ท่านประธานออกมา เพื่อสานความหวังของสมาชิกอีซี่ฯ ต่อให้สำเร็จ และหากเวรกรรมมีจริงขอให้คนที่คิดล้มล้างอีซีฯ ขอให้มีอันเป็นไปด้วยเทิด สาธุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ และขอให้อีซี่จงเจริญ ทำให้คนที่คิดว่าอีซีหลอกลวงตาค้างไปเลย

  โดยคุณ สมาชิกอีซี่ฯ     

 • ความคิดเห็นที่ 308

  อยากให้ สคบ. ช่วยดูแลการส่งข้อความมาตามโทรศัพท์ เช่น INN-sport มีข้อความข่าวกีฬามา รับฟรี 1 เดือน หลังจาก 1 เดือน หากไม่แจ้งความประสงค์จะไม่รับข้อความ จะถือว่าต่ออายุอัตโนมัติ และคิดค่าบริการเดือนละ 29 บาท.....มันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค.........ควรจะให้ผู้บริโภคแจ้งความประสงค์จะรับหรือไม่รับ หากเป็นตาสีตาสาที่, คนที่มีการศึกษาน้อย ก็คงต้องเสียเงินค่าบริการฟรี ..........อีกอย่าง เวลาจะแจ้งยกเลิกตามหมายเลขโทรฯ ที่ให้ไว้ โทรฯ ไม่ค่อยติด เสียงก็เบาฟังไม่ได้ศัพท์ว่าให้ทำอย่างไรบ้าง จึงอยากให้ สคบ. ช่วยดูแลด้วย

  โดยคุณ 3M     

 • ความคิดเห็นที่ 307

  พี่น้องชาวอีซี ฯ ถึงเวลาที่พวกเราจะลุกขึ้นมารักษาผลประโยชน์ รักษาสิทธิของเราแล้วหรือยัง เกือบเดือนแล้วที่บริษัทของเราเสียหายด้านธุรกิจเป็นร้อย ๆ ล้าน ที่พี่น้องเดือดร้อนจากการกระทำของ สคบ. และDSI ถึงเวลาที่พวกเราขึ้นทูลเกล้าถวายฎีกา ต่อองค์พ่อหลวงของเราหรือยัง ความเสียหายของพวกเราเป็นหมื่น ๆ ครอบครัวและเป็นแสนคน ธุรกิจเสียหายนับพันล้าน ประเทศชาติเสียรายได้จากภาษีเป็นร้อยล้าน เงินไทยไหลออกนอกประเทศ เป็นหมื่น ๆ ล้าน เราควรทูลเกล้าถวายฎีกาต่อองค์พ่อหลวงหรือยัง ความเสียหายต่อส่วนตัวเราพอทนได้ แต่ความเสียหายต่อชาติต่อบ้านเมือง เราทนไม่ได้ ความเสียต่อชาติต่อบ้านเมืองพี่น้องคงไม่มีใครออกมารักษาได้ถ้าไม่ใช่พี่น้องอีซี ฯ เพราะฉะนั้นพี่น้องอีซีฯ ขณะนี้ประเทศชาติบ้านเมืองต้องอาศัยพลังจากพี่น้องอีซี ฯ พลังอื่นล้วนเพื่อตัวเอง แต่พลังอีซีเพื่อชาติ

  โดยคุณ คนอิซีฯ     

 • ความคิดเห็นที่ 306

  ร้องเรียนว่าไปเช่าพระสมเด็จเหนือหัวจากไปรษณีย์เชียงใหม่ สาขาสนามบิน (ใกล้ร้านนิยมพานิชไปทางทิศเหนือ) ปรากฎว่าเป็นการหลอกลวงประชาชน นึกว่ามีการได้รับดอกไม้พระราชทานจากในหลวง (ตามแผ่นโฆษณาที่ส่งมาให้ที่บ้าน) พอเอาไปคืนปรากฎว่า ไปรษณีย์ให้ไปทวงเงินกับบริษัทไดมอนล์ ให้ติกต่อเบอร์โทร 029374430 ปรากฎว่าโทรไปสายไม่ว่างตลอด พอสายว่างจะไม่มีคนรับ แสดงว่าไปรษณีย์สมคบกันหลอกลวงประชาชนเปล่าครับ และได้ข่าวว่าไปรษณีย์ได้เปอร์เซนต์การขาย องค์ละสามร้อยบาท ขอร้องเรียน สคบ.ครับ ว่าจะทำอย่างไรดีผมอยากได้เงินคืน ที่เช่ามาเพราะว่าอ้างว่า สร้างจากดอกไม้พระราชทานจากในหลวงครับ ช่วยด้วยครับ

  โดยคุณ เอก a179@mthai.com     

 • ความคิดเห็นที่ 305

  พี่น้องชาวไทยที่เคารพ บริษัทอีซี ฯ ตัง้ขึ้นมาเพราะ 1.ต้องการหยุดยั้งเงินไทยไม่ให้ไหลออกนอกประเทศ ปีละ 8 แสนล้านกว่าบาท ที่ผ่านห้าง บิกซี แม็คโคร โลตัส ฯลฯ ซึ่งเป็นห้างต่างชาติ 2.เพื่อให้คนไทยได้เป็นเจ้าของธุรกิจในรูปสหกรณ์กันทุกคนและดำเนินรอยตามพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 3.เพื่อให้คนไทยมีสำนึกในบุญคุณของชาติ ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินและพ่อหลวงของเรา 4.เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนไทยที่ด้อยโอกาส 5.เพื่อรักษาไว้ซึ่งร้านโชว์ห่วยที่มีทั่วไปในประเทศไทย ให้สามารถคงอยู่ได้ต่อไป 6.เพื่อให้คนไทยได้มีความห่วงใยซึ่งกันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ช่วยกัน เดินไปข้างหน้าด้วยกันพร้อม ๆ กันอย่างยุติธรรม

  โดยคุณ คนไทย     

 • ความคิดเห็นที่ 304

  ถึงสคบ.และDSI คุณไพโรจน์ ผลงามโรจน์ รองประธานกรรมการ บ.ไทยเน็ตเวิร์ค ประวัติโดยย่อ น่าเชื่อและศรัทธาแต่ในความเป็นจริงกลับตรงกันข้าม พฤติกรรมเยี่ยงสัตว์อายีน่าแม้จำพวกสัตว์เดียวกันยังแย่งอาหารกันเลยโดยไม่แบ่งบัน กระแสตอนนี้คิดหรือว่ากลุ่มสมาชิกไทยเน็ตเวิร์คจะได้เงินปันผลคืน (คิดหรือว่าล้านไทยมารท์จะเกิดขึ้นได้ คุณโดนแหกตาแล้วแน่ๆ

  โดยคุณ โดยคุณ คิดจนล้านจะหมดหัวแล้ว     

 • ความคิดเห็นที่ 303

  ถึงสคบ.ผมรู้แล้วว่าประธานกรรมการ บ.ไทยเน็ตเวิร์คคือใครเขาเป็นคนมีสีนี่เอง DSI ถึงไม่กล้าจับ สคบ.ไม่กล้าเล่นงานยศ พ.ต.อ. ประสิทธิ์ ศรีอักษร เขาให้วิทยากรพูดบรรยายทั่วประเทศว่า พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เป็นลูกพี่ของDSI ไม่กล้าจับเขาหรอก ถึงยังไงก็เลี่ยงกฏหมายได้ เพราะว่าของเราใช้คำว่า โปรโมชั่น

  โดยคุณ โดยคุณ ข้องใจ     

 • ความคิดเห็นที่ 302

  ถึงสคบ.และดีเอสไอทำอะไรอยู่ค๊าบตอนไทยเน็ตเวิร์คประชุมกันโจงครึมทำไมไม่เห็นพวกคุณไปจับเลยคับหรือตอนนี้สคบ.ดีเอสไอเป็นควายแทนแล้วหรือหาควายยังไม่ได้หวังว่าดีเอสไอกับสคบ.หาควายไปทำข่าวไม่ได้ถึงไม่มีข่าวลงทีวีและหนังสือพิมพ์แน่จริงตอบกลับด่วน

  โดยคุณ โคยคุณ เจ่ง     

 • ความคิดเห็นที่ 301

  สวัสดีคะดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่ไปเช่า"สมเด็จเหนือหัว"มาแล้วแต่ไม่มีใบเสร็จเนื่องจากไปเช่าที่ร้านกาแฟตรงข้ามกับมูลนิธิอัฏฐมาราชานุสรณ์ ที่ไปเช่าที่ร้านกาแฟดังกล่าวเนื่องจากดิฉันและสามีได้รับเอกสารการประชาสัมพันธ์เป็นโปสเตอร์สมเด็จเหนือหัวส่งมาให้ที่บ้านและโทรไปสอบถามตามเบอร์โทร.ที่แจ้งมากับโปสเตอร์เจ้าหน้าที่แจ้งว่าถ้าจะเช่าครบ 5 สี หรือพิมพ์พิเศษสีชมพู 2 มงกุฎจะสามารถเช่าได้ครบที่นี้ที่เดียว ซึ่งสถานที่ทางวัดไม่สะดวกเพราะจะมีคนมาเช่าจำนวนมากกลัวสถานที่ไม่พอ พอสอบถามใบเสร็จก็ไม่มีออกให้ ลักษณะการให้เช่าจะจัดพระเป็นชุดซะส่วนใหญ่ ( 1 ชุดมีสมเด็จเหนือหัวครบ 5 สี บรรจุใส่กล่องสีน้ำตาลอ่อนบนกล่องมีตรามงกุฎ ราคา 5,000 บาท) หากเช่าครบ 4 ชุดจะได้รับเพิ่มอีก 1 องค์ คือเป็นพระต้นแบบ สีจะไม่เหมือนกับที่ให้เช่าเพราะเป็นสีทดลองแต่ได้รับการปลุกเสกมาแล้ว อีกอย่างตรามงกุฎด้านหลังของสมเด็จเหนือหัวก็ไม่ได้ลงลักปิดทองให้ตามที่โฆษณาไว้ คำถามที่อยากสอบถามคือดิฉันจะสามารถไปขอคืนเงินได้หรือไม่คะ แล้วควรทำอย่างไรบ้างคะ ขอขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าคะ

  โดยคุณ Anusorn_ja@hotmail.com     

 •  1 .. 64  65  66  67  68 .. 81   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด