X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 64  65  66  67  68 .. 78   

 • ความคิดเห็นที่ 260

  ตอนนี้ขอบอกสมาชิกอีซีฯ ทุกท่านว่าพวกเรากำลังได้รับความเดือดร้อนจากทางราชการ เพราะอายัดทรัพย์สินของเราสมาชิกอีซีฯ ทำให้เราเสียหายอย่างมหาศาล อยากถาม สคบ. ว่างานนี้ใครจะรับผิดชอบ ตอนนี้บริษัทเสียหายไปเท่าไหร่ อยากให้ท่านคำนวณดู ถ้าเป็นบริษัทท่านๆ จะทำอย่างไร ผิดจริงสมาชิกอีซีฯ ยอมรับ แต่นี่เปิดบริการมานานเท่าไหร่แล้ว มีคนประสบผลสำเร็จ ทำไมท่านไปถามหา ท่านประธานไม่ได้ปิดบริษัทหนึ เหมือนที่อื่นๆ ทำอะไรเปิดเผย อยากให้ท่านให้ความเป็นธรรม ไม่รู้ก็ศึกษาดูก่อนก็ได้ ทำไมจึงมีสมาชิกไหลมาเทมา เพราะท่านไม่โลภมากเหมือนคนอื่นๆ มีแต่ให้กับให้ มีบริษัทไหนประเทศไทยที่กล้าให้กล้าแจกเหมือนท่านปฐมบ้าง คนดีและไม่เห็นแก่ตัวแบบนี้ เป็นคนชั่วคนโกงหรือ

  โดยคุณ สมาชิกอีซี่ฯ     

 • ความคิดเห็นที่ 259

  สัสเอ้ย ไอ้ ศรราม ขับรถชนคนตาย มันยังรอดคุก แต่นี่คุณ ปฐม อัญสกุล ของพวกกู ไปฆ่าใครที่ไหนวะ มึงถึงไม่ให้ประกันตัว ถุ้ย ! กฎหมายบ้านเมืองมีไว้ทำไรวะไอ้ สาดดดดดดดด อมเงินไอ้พวก แอ๋มแว๊นน เต็มปากเลยไงวะ หั้ววดออเย็ดแหม่.

  โดยคุณ เลือดอีซี่ คนจัน     

 • ความคิดเห็นที่ 258

  ความคิดเห็นที่ 262 พ.อ. ปิยะวัฒน์ กิ่งเกต คุณรู้หรือไม่ว่าลูกน้องคุณและตำรวจกองปราบปรามนั่งหัวเราะคุณอยู่ คุณรังแกประชาชน ทั้งๆ ที่ไม่มีประชาชนผู้เสียหาย แจ้งความ จะโชว์ผลงานทั้งทีไม่รอบคอบ คุณไม่รักประเทศชาติ และประชาชน เหมือนตัวคุณเอง ลูกหลานวงศ์ตระกูลของคุณจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ที่มีญาติอย่างคุณเป็นผู้นำ คนดีมีอำนาจประเทศชาติเจริญ คนชั่วมีอำนาจ ชอบลังแกประชาชน เหมือนกับท่าน คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่คุณทำ อทิเช่น จ.ลำปางมีสมาชิกอีซี่เน็ตเวิร์คฯ ต้องเสียชีวิต และครอบครัวต้องแตกแยกกันอีกหลายจังหวัด แล้วคุณคิดว่าคุณทำถูกต้องแล้วหรือ คุณเป็นทหารคุณน่าจะรักประชาชน ถ้าไม่รู้ระบบก็ลาออกไป อย่าเดินตามตูด สคบ. จูงควายให้ไถนายังง่ายกว่าจูงพวกคุณมาเรียนรู้แผนการตลาดให้เข้าใจนะ พ.อ.ปิยะวัฒน์ กิ่งเกตุ (ขุนหลวงพระงั่ว) จะบอกให้นะญาติโยม คนนับแสนเขากำลังช่วยกันกอบกู้เศรษฐกิจไทย ท่านมาขัดขวางอย่างนี้อยากจะลองดีกับพลังมวลชนนับแสนไหม เดี๋ยวจัดให้ แล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะจ๊ะ โดยคุณ คนรู้จริง สะใจว่ะ ความเห็นที่ 262 แจ่มมากครับ

  โดยคุณ เลือดอีซี่ คนจัน     

 • ความคิดเห็นที่ 257

  ข้าพเจ้าก็เป็นสมาชิกของอีซีฯ อีกคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าบริษัทฯและท่านประธานไม่ได้รับความเป็นธรรม จะเปรียบเทียบกับคุณประชัยฯ ทำให้ธุรกิจเสียหายเป็นวงกว้าง ให้ติดคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา แต่กลับให้ประกันตัว ออกมาหาเสียงได้ มันแปลกดีม๊ะ ท่านปฐมฯ มีความผิดข้อหาอะไรจึงไม่ให้ประกันตัว

  โดยคุณ สมาชิกอีซีเน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง     

 • ความคิดเห็นที่ 256

  ซื้อทีวีแอลซีดีโปรเจคชั่นของโซนีมาดูได้ปีครึ่ง(22-5-49 ถึง 2-12-50)ก็เสีย ส่งซ่อมที่ศูนย์โซนีปิ่นเกล้า ทางศูนย์บอกหลอดขาด ค่าซ่อม 10,500 บาท ในคู่มือบอกหลอดมีอายุใช้งาน 8,000 ชม. แต่คำนวนดูถ้าดูวันละ 6 ชม.(จริงๆไม่ถึง)เป็นเวลาปีครึ่งจะใช้งานแค่ 3,000 ชม. อย่างนี้ถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ครับแล้วจะไปแจ้งที่ สคบ. ได้หรือไม่ครับ ตอนนี้ยังไม่รับเครื่องกลับมาเลย ไม่ไหวจริงๆปีครึ่งค่าซ่อมหมื่นกว่าบาท ไม่คุ้มค่าเลยครับ

  โดยคุณ วราวุธ     

 • ความคิดเห็นที่ 255

  พ.อ. ปิยะวัฒน์ กิ่งเกต คุณรู้หรือไม่ว่าลูกน้องคุณและตำรวจกองปราบปรามนั่งหัวเราะคุณอยู่ คุณรังแกประชาชน ทั้งๆ ที่ไม่มีประชาชนผู้เสียหาย แจ้งความ จะโชว์ผลงานทั้งทีไม่รอบคอบ คุณไม่รักประเทศชาติ และประชาชน เหมือนตัวคุณเอง ลูกหลานวงศ์ตระกูลของคุณจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ที่มีญาติอย่างคุณเป็นผู้นำ คนดีมีอำนาจประเทศชาติเจริญ คนชั่วมีอำนาจ ชอบลังแกประชาชน เหมือนกับท่าน คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่คุณทำ อทิเช่น จ.ลำปางมีสมาชิกอีซี่เน็ตเวิร์คฯ ต้องเสียชีวิต และครอบครัวต้องแตกแยกกันอีกหลายจังหวัด แล้วคุณคิดว่าคุณทำถูกต้องแล้วหรือ คุณเป็นทหารคุณน่าจะรักประชาชน ถ้าไม่รู้ระบบก็ลาออกไป อย่าเดินตามตูด สคบ. จูงควายให้ไถนายังง่ายกว่าจูงพวกคุณมาเรียนรู้แผนการตลาดให้เข้าใจนะ พ.อ.ปิยะวัฒน์ กิ่งเกตุ (ขุนหลวงพระงั่ว) จะบอกให้นะญาติโยม คนนับแสนเขากำลังช่วยกันกอบกู้เศรษฐกิจไทย ท่านมาขัดขวางอย่างนี้อยากจะลองดีกับพลังมวลชนนับแสนไหม เดี๋ยวจัดให้ แล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะจ๊ะ

  โดยคุณ คนรู้จริง     

 • ความคิดเห็นที่ 254

  ระบบการตลาดของต่างประเทศ เขาก้าวหน้ากว่าเรา เป็นร้อยปี รัฐให้การสนับสนุน แต่พวกคุณ ไม่รู้จริงก็อวดฉลาด รังแกประชาชนที่ทำถูกต้อง คุณว่า บ.อีซี่เน็ตฯ หลอกคนเป็นแสนคน โดยที่คุณไม่มาศึกษาเลย พวกคุณเป็น สคบ. มีกี่สมอง มาดูถูกประชาชนนับแสนทั่วประเทศ ได้อย่างไร การศึกษาข้อมูลให้จริง ให้แน่น ต้องใช้เวลา และความชำนาญในเรื่องนั้นๆ จะเอาสมองตัวเองมาวัดว่า ตัวเองฉลาด คนอื่นโง่ ความเจริญก็ไม่เกิดกับระบบการทำงานของพวกคุณ

  โดยคุณ คนรู้จริง     

 • ความคิดเห็นที่ 253

  ระบบเครือข่ายทั่วไปที่ขายสินค้า ในราคาแพงอยู่หลายบริษัท ทุน 200 บาท ขาย 1,000 บาท และ ทุน 600 บาท ขาย 1,700 บาท คุณกลับไม่จับ สคบ. มีความยุติธรรมกับผู้บริโภคหรือไม่ อย่างเช่น คุณอนุวัฒน์ สคบ. เก่า ได้ประโยชน์กับ บ.เครือข่ายเจริญโอสถ มานานแล้ว คุณไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ แผนการตลาดเครือข่ายที่แจ้งกับคุณไว้หลายบริษัทมีการปรับปรุงแผน คุณก็อนุญาติให้เปลี่ยนแปลง แต่ของบริษัทอีซี่เน็ตฯ คุณกลับแจ้งจับ อยากทราบว่า สคบ. เขียนแผนการตลาดระบบเครือข่าย เป็นไหม ไอ้คำว่าแชร์ลูกโซ่ งูกินหาง ปิรามิด เป็นอย่างไร พวกคุณเขียนให้ดูหน่อยซิ อย่าดีแต่พูด

  โดยคุณ คนรู้จริง     

 • ความคิดเห็นที่ 252

  ได้ข่าวว่า ท่านประธานไทยเน็ตเวิร์ค เป็นถึงระดับนายพลตำรวจโท คุยกับสมาชิกว่า DSI เป็นลูกน้องเก่าของเขา ไม่กล้ามาจับ บริษัทของเขาหรอก ทั้งๆที่สมาชิกของบริษัทไทยเน็ตเวิร์ค ยังไม่ได้เงินปันผลกันเลย เดือดร้อนกันอยู่ในขณะนี้ บ.ไทยเน็ตเวิร์ค ก็ไม่ได้ซื้อสินค้าจริง เพียงแต่สมาชิกนำใบเสร็จมาจากไหนก็ได้ 1,500 บาท บวกกับ เงินอีก 800 บาท ก็จะได้ 1 หุ้น คุณกลับไม่จับ เขาเป็นญาติฝ่ายไหนกับ สคบ. รึ

  โดยคุณ คนรู้จริง     

 • ความคิดเห็นที่ 251

  ซื้อทีวีแอลซีดีโปรเจคชั่นของโซนีมาดูได้ปีครึ่ง(22-5-49 ถึง 2-12-50)ก็เสีย ส่งซ่อมที่ศูนย์โซนี ทางศูนย์บอกหลอดขาด ค่าซ่อม 10,500 บาท ดูในคู่มือบอกหลอดมีอายุใช้งาน 8,000 ชม. แต่คำนวนดูถ้าดูวันละ 6 ชม.(จริงๆไม่ถึง)เป็นเวลาปีครึ่งจะใช้งานแค่ 3,000 ชม. อย่างนี้ถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ครับแล้วจะไปแจ้งที่ สคบ.ได้หรือไม่ครับ ตอนนี้ยังไม่รับเครื่องกลับมาเลย ไม่ไหวจริงๆปีครึ่งค่าซ่อมหมื่นกว่าบาท ไม่คุ้มค่าเลยครับ

  โดยคุณ วราวุธ     

 • ความคิดเห็นที่ 250

  บริษัทอีซี่เน็ตเวิร์คถูกกลั่นแกล้งอย่างไร้ความยุติธรรมทั้งๆที่มีการซื้อ-ขายสิน ค้าจริงและเสียภาษีถูกต้องด้วย แต่ก็ยังโดนสื่อกล่าวหาปล่อยข่าวอย่างว่า หวังให้สมาชิกบางคนเข้าใจผิดไปแจ้งความขอคืนเงินเพื่อให้มีการดำเนินคดีกับบริษัท ถามว่าประเทศไทยตอนนี้ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน? ผมอยากจะถามว่ามีกฎหมายข้อไหนที่ร่างว่าการเอากำไรจากการขายสินค้าส่วนหนึ่งเก็บกลับมาคืนให้ ผู้ซื้อมันผิดต้องติดคุก! ไม่ถูกต้องบ้าง บริษัทเขาคืนกำไร กำไร กำไร กำไร กำไร กำไร จากการขายสินค้า ไม่ใช้ดอกเบี้ยยย....อ่านออกไม๊วะหรือว่า มีก้อนอะไรอุดปากอยู่

  โดยคุณ เลือดอีซี่ คนจัน     

 • ความคิดเห็นที่ 249

  ถามว่า "การจำหน่ายบัตรหรือสิ่งอื่นใด" รวมถึง "การขายสินค้าในราคาปกติ" ด้วยหรือเปล่า ??? จะตีความแบบศรีธนนชัยมันก็ใช่ แต่เวลาผมซื้อของตาม 7-11 ต้องนับว่าผมให้ 7-11 กู้ยืมเงินด้วยนะ ถามว่า การค้าขายของอุปโภคบริโภคผิดกฎหมายมั้ย - ก็ไม่ผิด ทำกำไรในอัตรานั้นได้มั้ย - ก็ได้ เอาผลประกอบการย้อนหลังมาอ้างอิงผิดมั้ย - ก็ไม่ผิด ธุรกิจค้าขาย สามารถทำกำไรในอัตรานั้นได้จริงๆ แล้วมันผิดตรงไหน ? ถามว่า "หลักฐานพอที่จะเชื่อได้ว่า เป็นกิจการที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะนำมาจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินทั้งหลาย" ยอดขายย้อนหลังกับยอดเสียภาษี พอใช้เป็นหลักฐานได้มั้ย ? ใครเป็นนักกฎหมาย ตอบหน่อยครับ ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า แล้วนความคิดคุณ อีซี่ผิดกฎหมายหรือเปล่า

  โดยคุณ เลือดอีซี่ คนจัน     

 • ความคิดเห็นที่ 248

  เค้าค้าขายกันจริงๆหรือวนเวียนในระบบ ไปตรวจสอบยอดสั่งซื้อสินค้าจาก Suplier ก็ได้ ว่ายอดสั่งซื้อกับยอดขายมันสัมพันธ์กันมั้ย เค้าจะทำกำไรได้ตามนั้นหรือเปล่า ก็ไปดูแผนการตลาดกับยอดขายเค้าสิว่า เดือนนึงปันออกมาได้กี่หุ้น แต่ละหุ้นใช้เวลารอคอยเฉลี่ยกี่เดือน เค้าจะหลอกลวงหรือเปล่า ก็ไปตรวจเอกสาร แผนการตลาดที่เค้าเผยแพร่กับสมาชิกสิ ว่ามันเป็นยังไง เรื่องแค่นี้ ขอตรวจดีๆ เข้าไปที่บริษัทเค้าก็จัดให้ ทำไมต้องจับคุณปฐมเข้าคุก ทำไมต้องปิดบริษัท ทำไมต้องให้สื่อออกข่าวโจมตี ทำไมต้องบีบสมาชิกไปแจ้งความ ทำไมต้องโยงว่าเป็นนอมินี่ ทำไมต้องสืบหาท่อน้ำเลี้ยง ทำไมต้องหาว่าเค้าซื้อเสียง ความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนครับ

  โดยคุณ เลือดอีซี่ คนจัน     

 • ความคิดเห็นที่ 247

  เคยได้ยินมะ คำว่า กูบ้าแต่กูไม่โง่ คำๆนี้ได้ยินมาจากพวกแอมเวย์ ตั้งแต่สมัยคนทำแอมเวย์ไม่กี่คน ต่างคนต่างมีข้อสงสัยกันต่างๆ นานา บางคนกลัวว่าตลาดจะเต็ม ในเมื่อแอมเวย์มันดีอย่างนี้ แล้วคนหันมาทำแอมเวย์กันหมดประเทศแล้วจะขายสินค้าให้ใครกันล่ะ จะเกิดอะไรขึ้นกับคนถือไม้คนสุดท้าย พวกแอมเวย์ ถามกลับว่า บวชพระดีไหม ตอบว่าดี แล้วทำไมคนไม่ไปบวชกันหมด และถ้าดูตามแผนการตลาดของแอมเวย์ เวลาที่ผ่านมาสิบกว่าปีนี้ ตามหลักแล้วควรจะเต็มประเทศไปแล้ว คือเป็นสมาชิกกันหมด ไม่มีที่จะไปชวนใคร แต่ในความเป็นจริง จนบัดนี้ ในประเทศไทย ยังมีคนอีกมากไม่รู้ว่าแอมเวย์มันคืออะไร คุณล่ะรู้หรือยัง..... ทำไมคนถึงบ้าทำแอมเวย์กัน ก็เพราะอยากไปอยู่ในจุดที่ ซื้อสินค้าแอมเวย์ 100 บาท ได้เงินกลับคืนมาเข้ากระเป๋าเดือนละล้านบาท 555 ไปดูเลย พวกแอมเวย์มันถึงบอกว่า กูบ้าแต่กูไม่โง่ งัย... หวนกลับมาถึงอีซี่ คุณกำลังกลัวว่าจะไม่มีคนไปลงหุ้นกันต่อไป บริษัทก็จะไม่มีปัญญาจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกที่ลงหุ้นคนล่าสุด ..... ผมคิดว่านายปฐมได้ลองระบบนี้จนมั่นใจแล้วมาเป็นเวลาเป็นปีๆ จนกล้าที่จะลั่นออกมาว่า ไทยจะร่ำรวย หุ้นในอีซี่นั้นมาจากเงิน มาจากทรัพย์สมบัติ ทรัพย์สมบัติในประเทศไทยนั้นนับไม่ถ้วนนะคุณ อาจจะต้องใช้เวลานับร้อยนับพันปีทีเดียวจึงจะถึงจุดตัน แถมทรัพย์สมบัติสามารถไหลจากต่างประเทศมาที่ประเทศไทยได้อีก ใครไปห้ามได้ล่ะ ถ้าเงินมันจะไหลเข้ามา ไทยก็จะร่ำรวย จริงอย่างที่นายปฐมเค้ามั่นใจนักหนา ( ก๊อปเขามานะ)

  โดยคุณ เลือดอีซี่ คนจัน     

 • ความคิดเห็นที่ 246

  ความจริงเกี่ยวกับอีซี่ ปริศนาที่ทำให้คนมากมายหลงรัก ข้าวหอมมะลิเกรด A ราคาขายปลีกอยู่ที่ 1450 บาท ราคาหน้าโรงสี 900 บาท ไปเช็คดูได้ที่เวบกระทรวงการคลัง อีซี่รับมาจากพ่อค้าคนกลาง 1000 บาท ขายให้สมาชิก 1450 บาท กำไร 450บาท แถมหุ้นให้สมาชิก 1 หุ้น ถึงเวลารับ 500 กับ 1500 บาท สมาชิกซื้อข้าวไปกิน 1450 บาท ได้เงินคืน 2000 บาท แค่นี้ก็ทำให้ยอดขายก็พุ่งกระฉูด พอพวกที่มีตลาดขายข้าวมาเห็น ก็ยื่นข้อเสนอ กับอีกคน ออกเงินคนละครึ่ง คุณเอาหุ้นไปฉันเอาข้าวไปขาย... กลายเป็นว่า คนลงทุน จ่าย 725 บาท แล้วรอรับ 2000 บาท ส่วนพ่อค้าแม่ค้าจ่าย 725 ได้ข้าวราคา 1450 เอาไปขาย 1000 บาท แข่งกับโลตัส คาฟูร์ ได้สบาย แถมยังมีกำไรอีก 275 บาท ปัญหาจึงอยู่ที่ คนรับซื้อข้าว เป็นใคร คนของอีซี่ หรือคนนอก ซื้อข้าวแล้วไปไหน ขายให้ผู้บริโภค หรือขายให้บริษัท ถ้า dsi สืบได้ว่ามีการเวียนเทียนสินค้า โดยบริษัทรู้เห็นเป็นใจ ก็ผิดเต็มๆ แต่ถ้ามีการซื้อขายจริงๆ สินค้ามาจากโรงสี ไปสู่ผู้บริโภค ประเด็นนี้ก็ตกไป ประเด็นต่อมาคือเรื่องการจ่ายปันผล กำไร 450 บาท แบ่งเป็น 3 กอง กองปันผลแค่ 150 บาท จาก 150 บาท มาเป็นผลตอบแทน 2000 บาท ได้ไง สมมติว่าคุณซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซื้อวันที่ 1 มิถุนา 2550 โดยบริษัทจะ ประกาศผลประกอบการและจ่ายปันผลวันที่ 1 ธันวา ถามว่า เงินปันผล มาจากกำไรก่อนเดือนมิถุนา หรือ กำไรระหว่างเดือนมิถุนาถึงธันวา ??? แน่นอน เงินปันผลก็ต้องมาจากผลประกอบการในอนาคต อีซี่ก็เช่นกัน จ่ายปันผลให้สมาชิก โดยใช้กำไรจากยอดขายในอนาคต อีก 3 เดือน 6 เดือนข้างหน้า ต่างกันตรงที่ อีซี่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และการันตีจำนวนผลตอบแทน เพราะมั่นใจว่า ยอดขายเติบโตตามเป้าได้แน่นอ ทำไมถึงมั่นใจนัก ??? คำตอบคือ ซื้อสินค้าแถมเงิน ยิ่งซื้อก็ยิ่งรวย ขายง่ายยิ่งกว่าแจกฟรี รักษายอดไม่ได้ไปเลี้ยงควายดีกว่า และโปรดสังเกตุ บริษัทไม่ได้เอาเงินของสมาชิกมาปันผล แต่เอากำไรของบริษัทจากการขายสินค้ามาจ่ายให้ ส่วนการลงทุน 725 ได้ 2000 เป็นเรื่องที่สมาชิกตกลงกันเอง เป็นอันจบเรื่องที่มาของรายได้ พร้อมๆกับเรื่อง พรบ กู้ยืมงิน ยกเว้นจะตีความกฎหมายว่า การซื้อสินค้าในราคาปกติแล้วผู้ขายมีกำไร เป็นการให้ผู้ขายกู้ยืมเงิน โดยผู้ซื้อรับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นสินค้าที่ซื้อ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้.... ประเด็นต่อมา บริษัทโตไปมากๆ หมุนเงินไม่ทันแล้วจะล้ม จริงหรือ ? สินค้าของอีซี่ คือสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วๆไปที่ประชาชนรู้จักดี อย่างข้าวสาร มาม่า กาแฟกระป๋อง M150 และอื่นๆ เป็นของต้องกินต้องใช้ตลอด ไม่ใช่ของอุปโลกสรรพคุณวิเศษ เพื่อขายในราคาสูงเกินจริงเหมือนบริษัทขายตรงอื่นๆ นอกจากนี้ สินค้าทุกรายการ สามารถสั่งซื้อผ่านอีซี่ได้หมด ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ มือถือ โน๊ตบุค ตลาดตรงนี้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 7 แสนล้านบาทต่อเดือน อีซี่มียอดขายเดือนตุลาประมาณ 1100 ล้านบาท คงอีกกนานค่ะกว่าจะถึงทางตัน และก่อนหน้านั้นก็คงขยายสาขาไป หลายประเทศแล้ว ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มจะก้าวไปมาเลเซียกับอินเดียแล้ว แต่ที่แน่ๆ ห้างต่างชาติอย่าง คาร์ฟู โลตัส แม๊คโคร บิ๊กซี เจ๊งก่อน เพราะโดนโชว์ห่วยขายตัดราคา บ้างก็ไปซื้อตรงกับอีซี่ แถมบางห้างเพิ่งลงทุนสร้างห้างใหม่ขยายสาขา เพราะจะได้มีกำไรตัวเลขต่ำๆ จะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีแพง จะได้ไม่ต้องปันผลให้นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากมาย แต่เปิดมาแล้วคงไม่มีคนซื้อ เพราะโดนอีซี่แย่งตลาดไปหมด น่ากลัวว่าห้างพวกนี้จะล้มก่อน ถ้าอีซี่ไม่โดนปิดกิจการ อีซี่ไม่มีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ จริงหรือ ?? 1. อีซี่ ช่วยลดเม็ดเงินที่รั่วไหลออกนอกประเทศ ปกติเวลาเราซื้อสินค้า จะต้องจ่ายเงิน ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าต้นทุนของสินค้า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และกำไรของผู้ประกอบการ ในแต่ละปี ผู้ประกอบการต่างชาติ ขนกำไรออกนอกประเทศประมาณล้านล้านบาท เท่ากับงบประมาณแผ่นดิน แต่อีซี่ ทำให้เงินตรงนี้กลับมาหาผู้บริโภค หมุนเวียนอยู่ในกระเป๋าคนไทย 2. อีซี่ส่งเสริมให้คนทำงาน ช่วยให้คนมีงานทำ อีซี่ซื้อสินค้าจากพ่อค้าคนกลางที่เป็นคนไทย ช่วยให้เขามีกำไร ไม่ถูกกดราคาอยางที่ห้างต่างชาตทำ อีซี่ช่วยให้ร้านค้าปลีก อยู่รอด เพราะมีต้นทุนต่ำ 3. อีซี่ทำให้ประชาชนซื้อสินค้าได้ถูกลง ไม่ว่าจะซื้อโดย ตรงกับบริษัท หรือซื้อกับสมาชิกที่ขายสินค้าราคาถูก และสามารถปลี่ยนรายจ่ายหลายรายการให้กลายเป็นรายได้ 4. อีซี่ช่วยส่งเสริมการออม เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ สามารถทวีค่าขึ้นได้มหาศาล สมาชิกอีซี่จึงกินอยู่อย่างปรหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อให้มีเงินเก็บ รวยแล้วค่อยว่ากัน อยากให้มองหลายๆด้าน อย่าเพิ่งเชื่อตามข่าว เพราะนักข่าวเองก็ยังรู้จักอีซี่แบบงูๆปลาๆ และอย่าเหมารวมอีซี่กับแชร์ข้าวสาร แชร์ลูกโซ่ เพราะจุดประสงค์ในการเปิดบริษัท ไม่ใช่การปั่นเงินแล้วหอบเงินหนี

  โดยคุณ เลือด อีซี่     

 • ความคิดเห็นที่ 245

  ก็บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วไงว่าอย่าดูอย่าอ่านข่าวลือ! เสียความรู้สึกดีๆเปล่าๆ เดี๋ยวก็หลงกลไปแจ้งความเอาเงินคืนทำร้ายคนดีหรอก. นิ่งๆไว้...เดี๋ยวดีเอง เพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าคุณปฐมมีความผิด.

  โดยคุณ เลือด อีซี่     

 • ความคิดเห็นที่ 244

  ***ขอย้ำอีกครั้งให้สมาชิกอีซี่เน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งทั่วประเทศจงอยู่ในความสงบและอดทนต่อข่าวทางลบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือหนังสือพิมพ์ก็ตาม อย่าได้หลงกลออกไปแจ้งความขอเงินคืนเด็ดขาด ความจริงกำลังจะปรากฎออกมาแล้วอีกไม่นานนี้อีซี่เน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งจะพ้นความผิดทุกข้อกล่าวหาขอให้มั่นใจในผู้นำของพวกเราที่ท่านเคยกล่าวไว้ในงานเมื่อวันที่ 24/11/50 ว่าจะพาพวกเราฝ่าคลื่นลมอันเลวร้ายป้ายสีนี้ผ่านไปให้ได้ เพราะนี่เป็นการวัดใจของพวกเราทุกคนที่มีต่อคุณปฐม

  โดยคุณ เลือด อีซี่     

 • ความคิดเห็นที่ 243

  แล้วที่ปล่อยข่าวกันว่าบริษัทนี้มีคุณปฐมบริหารอยู่คนเดียวมันจะเหยียบย้ำกันมากไปแล้ว ลูกค้าเป็นแสนๆคนจะบริหารคนเดียวเป็นไปได้ยังไร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด,ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด,ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด,ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา,ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ก็มี แล้วยังมีแผนกบัญชี,แผนกจัดซื้อและอีกหลายแผนกที่มีผู้บริหารควบคุมอีกมากมายรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายการตลาด(วิทยากรบรรยา)อีกเป็น10ๆเลย ทำไมไม่เอามาเขียน นี่หรือ!สื่อที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชน?

  โดยคุณ เลือด อีซี่     

 • ความคิดเห็นที่ 242

  นายชูชาติ งามการ ผู้ตีแผ่ความไม่ถูกต้องเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีรวมกับพระพยอม กัลยาโณ และอยู่เบื้องหลังการตีแผ่เรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ออกทางสถานีโทรทัศน์หลายรายการ แต่ในครั้งนี้มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมและความถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนกว่า 1 แสนชีวิต และคุณปฐม อัญสกุล เรื่องที่บริษัทอีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ถูกเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าตรวจสอบ ทั้งที่ได้อนุญาตให้บริษัทอีซี่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2548 ผมเองก็มีประสบการณ์ขายตรงมาเมื่อปี พ.ศ. 2532 รวม 18 ปี อยู่ระดับมรกต ได้มาเรียนรู้และจับผิดว่ามีการหลอกประชาชนหรือไม่ เป็นเวลา 6 เดือน จึงรู้ว่าเป็นแผนการตลาดระบบสหกรณ์ที่ในหลวงของเราชี้แนะให้ประชาชนทำนั้นเอง เพียงแต่คุณปฐม อัญสกุล และคณะผู้บริหารได้นำมาต่อยอดเข้ากับระบบเครือข่าย แผนการตลาดจึงใช้ได้ดี เป็นที่ยอมรับของสมาชิกกว่า 1 แสนชีวิต ธุรกิจจึงโตได้เร็ว เป็นแผนการตลาดที่โปร่งใส และไม่บังคับให้ใครทำ ใครๆ ก็ทำได้ ตั้งแต่คนจนถึงคนรวย และเป็นแผนการตลาดที่ดีมากที่พบในขณะนี้ และควรอยู่กับลูกหลานไทยตลอดไป จะให้แลกด้วยชีวิตผมก็ยอมแต่ขอให้แผนการตลาดนี้อยู่กับคนไทยและลูกหลานไทยตลอดไป แผนการตลาดของคนต่างประเทศเขาคิดและภาครัฐสนับสนุนเขาจึงมากอบโกยเงินจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยกลับไปประเทศอย่างมหาศาล บริษัทอีซี่ตั้งแผนการตลาดระบบสหกรณ์สินค้าขึ้นมาให้สมาชิก ซื้อกิน ซื้อใช้ ของเราเอง ได้เงินปันผลมากจับเขาทำไม เพราะสมาชิกรวมกันมาซื้อที่บริษัทอีซี่กันที่เดียวปันผลจึงจ่ายได้ ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าผมขายของได้กำไร 450 บาท ผมเก็บไว้ 155 บาท อีก 150 บาท เลี้ยงเพื่อนและพี่น้อง อีก 145 บาท ทำบุญ ผมจะขาดทุนไหม บริษัทอี่ซี่ก็ทำแบบนี้เช่นกันที่บริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2,000 บาท ให้กับสมาชิกได้เพราะเขานำเงินกองของ 150 บาท มาจัดระบบจ่ายเงินปันผล 2,000 บาท / หุ้น ละสมาชิกบริษัทอีซี่ฯ ทุกคนทราบและเข้าใจถึงการได้รับเงินปันผลในระบบคิว คือการรับเงินตามลำดับของสมาชิกได้ดี และเงินกอง 145 บาท เป็นค่าแนะนำของสมาชิกที่แนะนำด้านการตลาดเหมือนกับระบบเครือข่ายทั่วไป แต่ในระบบสหกรณ์ทั่วไปไม่มีการตลาดจุดนี้จึงไม่โตและไม่รวมเป็นสหกรณ์เดียวกัน การพูดระบบให้เข้าใจแผนการตลาดทางสื่อคงยากเพราะต้องใช้เวลา ถ้าภาครัฐหรือประชาชนอยากทราบข้อมูล ผมยินดีที่จะตอบข้อมูลให้ครับ ติดต่อที่เบอร์ 086-834-1222 ชูชาติ งามการ ถึงผมจะไม่มีรายได้จากอีซี่ ผมก็พูดแผนการตลาดที่ดีกับคนไทย และลูกหลานไทยได้รู้ได้ทราบตลอดไปครับ ขอให้ภาครัฐช่วยประชาชนกว่า 1 แสนชีวิตด่วนด้วยครับ เขาเดือดร้อนเพราะเงินในบริษัทเป็นของพวกเรา ถ้าตรวจสอบนาน ปากท้องและลูกหลานเขาเดือดร้อนครับ บางคนจะฆ่าตัวตาย และบางครอบครัวต้องหย่าร้างกัน เพราะที่ผ่านมาอีซี่ช่วยพวกเขาได้ บางคนสามารถที่จะปลดหนี้ได้เพราะเขาเข้ามาศึกษาระบบของบริษัทอีซี่และได้นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องสามารถที่จะปลดหนี้ได้หลายครอบครัวและเป็นจำนวนมาก แต่ขณะนี้ทางทางการมาระงับธุรกิจของพวกเขา พวกเขาจึงเดือดร้อนมาก เงินจะให้ลูกหลานไปเรียนก็ไม่มี ค่าเทอมจะจ่ายโรงเรียนก็รอจากบริษัทอีซี่ แต่ทางการมาอายัดเงินบริษัทอีซี่ของพวกเขา เขาจึงเดือดร้อนจริงๆ ครับ พวกท่านลองนึกถึงตัวท่านเองบางนะครับ ถ้าประชาชนไม่จ่ายภาษี รัฐไม่มีเงินเดือนจ่ายพวกท่านๆ จะเดือดร้อนกันไหมครับ แต่บริษัทอีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด แนะนำให้สมาชิกของเขาทุกคนอย่าหลบเลี่ยงภาษี ประเทศไทยเราจะอยู่รวมกันได้ดีมากอย่างมีความสุขกันทั่วหน้า ผมอยากให้ภาครัฐแก้ปัญหาให้ถูกจุดครับ ไม่ใช่คนท้องเสียแล้วเอายาหม่องทาหัวเข่า ควรใช้เวลาสืบข้อมูลให้นานและแน่นกว่านี้ ประชาชนจะไม่เสียหายและเดือดร้อนครับ ในโลกนี้ไม่มีคำว่าแชร์ไม่ได้ครับ คำว่าแชร์มี 2 อย่างครับ 1. แชร์กันออกเงินทำดี 2. แชร์กันออกเงินทำชั่ว ถ้าอันไหนผิดควรจับครับ ถ้าแชร์กันทำดี เช่นทำบุญเลี้ยงพระ ช่วยคนที่ด้อยโอกาสหรืออื่นๆ ถ้าแชร์กันทำชั่ว เช่น แชร์กันลงขันยิงคนฆ่าคน สร้างโรงงานทำยาเสพติดนี้ผิดครับ สุดท้ายนี้ขอความกรุณาให้ผู้ใหญ่ทางภาครัฐช่วยดูแลพี่น้องชาวบริษัทอีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กว่า 1 แสนชีวิตด้วยครับ พวกเขาเดือดร้อนกันหนักครับ แต่ถ้าภาครัฐว่าบริษัทอีซี่ ผิดก็ต้องออกมาชี้ว่าผิดข้อไหน และให้ผู้บริหารบริษัทอีซี่ออกชี้แจงด้วย ภาครัฐอย่าพูดออกทางสื่อโทรทัศน์เพียงฝ่ายเดียวนะครับ พี่น้องประชาชนจะหมดความเชื่อถือในภาครัฐครับ การดำเนินธุรกิจของบริษัทอีซี่ เน็ตเวร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่ผ่านมายังไม่มีสมาชิกคนไหนถูกบริษัทโกงเลย และประธานบริษัท คุณปฐม อัญสกุล ก็ไม่ได้หนีไปไหนยังห่วงปากท้อง ความเป็นอยู่ที่ดี และการศึกษาของประชาชนมาก จึงคิดแผนการตลาดนี้ขึ้นมา จึงจะช่วยประชาชนคนไทยได้เร็วขึ้นและไม่หวงแผนการตลาดนี้อีกด้วย (แต่ผู้นำไปใช้ต้องใส่ความซื่อสัตย์ลงไปในการบริหารแผนการตลาดด้วยครับ)

  โดยคุณ คนรักชาติ     

 • ความคิดเห็นที่ 241

  อยากให้ตรวจสอบหมู่บ้านพฤกษา 32 ลำลูกกา หน่อยทำไมไม่ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าเข้าบ้านและน้ำประปาสักทีเห็นบอกว่าจะได้ภายใน 45 วันแต่ตอนนี้มาอยู่เกือบ 4 เดือนแล้วไม่ได้สักทีตอนนี้ใช้ไฟฟ้าที่โครงการบางครั้งก็ตกบางครั้งก็เกินทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายไหม้หมดไม่เห็นออกมารับผิดชอบตรงนี้เลย น้ำที่ให้ใช่ก็ไม่พอใช้ ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ kan_ouang@hotmail.com     

 •  1 .. 64  65  66  67  68 .. 78   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด