สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 02-948-5700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 02-948-5700

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 64  65  66  67  68 .. 76   

 • ความคิดเห็นที่ 220

  ผมได้เคยตั้งกระทู้หารถมิตซูสตาด้า แกรนดิส 4ประตู โฟวิว ปรากฎว่าไม่มีเพื่อนๆคนไหนอยากขาย เลยตัดสินใจไปหาดูจากเต้นรถในเวฟเอา แล้วเมื่อวานวันที่6ธันวาคม ได้เปิดเวฟดูในเวฟตลาดรถ ปรากฎว่ามีรถอยู่คันตรงสแปก แถมราคาที่ไม่เกินงบประมาณของผม คือไม่เกิน 260000 ผมเลยตัดสินใจไปดุรถโดยการจ้างรถไป1000 ค่าน้ำมันอีก1000 ผมอยู่ดอนเมือง เต้นรถอยู่แถว ตลิ่งชัน ชื่อเต้นรถBIG CAR CENTER 1 ไปถึงประมาณ11.30 ดุรถแล้วตรงลงเรียกไฟแนนท์มาทำสัญญาซื้อขาย ดาว+ประกัน และค่าทำไป แสนหนึ่ง พอดีแต่เงินเอาไปแค่40000 เลยต้องไปเบิกธนาคารอีก 60000 ที่เดอะมอบางแคร์ไปพร้อมพนักงานของเขา ไกลจากกันพอสมควร ใช้ระยะเวลาไปกลับ 1ชัวโมงครึ่ง พอกลับมาที่เต้นปรากฎว่า เจ้าของเต้นบอกว่ารถขายให้คนอื่นและได้ขับออกไปแล้ว ตกลงแบบนี้หมายความว่ายังงัยครับ ผมละมึนจริงๆผมเสียเวลาเสียค่ารถและเสียงานและเสียความรู้สึก ผมได้รับคำตอบจากเจ้าของเต้นรถว่า ผมไม่รู้คำเดียวจบ แล้วเดินจากไป และทั่งเต้นก้รู้ๆอยู่ว่าระหว่างทำสัญญากันก้อยู่ในออฟฟิศเกือบทุกคนแต่มันบอกคำเดียวว่าไม่รู้ คนซื้อก็ได้ขับรถออกไป และเซลที่ขายให้อีกคนก้ขับมอเตอร์ไซต์กับบ้านไปเลย และได้ถามเด็กที่เป็นเซลอยู่ในเต้นคนหนึ่งเขาบอกว่าเป้นแบบนี้ประจำ มีอย่างนี้ด้วยหรือครับ ร้านที่ไม่มีจรรยาบรร เราควรจะทำอย่างไรต่อไปกับไอพวกนี้ดี ใครมีข้อแนะนำดีโทรมาคุยหรือโพสให้ข้อคิดเห็น ให้เป็นแนนวทางจัดการ หรือจะทำยังงัยกลับไปเต้นรถแบบนี้ดีครับ

  โดยคุณ jeerasak2003@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 219

  ผมได้เคยตั้งกระทู้หารถมิตซูสตาด้า แกรนดิส 4ประตู โฟวิว ปรากฎว่าไม่มีเพื่อนๆคนไหนอยากขาย เลยตัดสินใจไปหาดูจากเต้นรถในเวฟเอา แล้วเมื่อวานวันที่6ธันวาคม ได้เปิดเวฟดูในเวฟตลาดรถ ปรากฎว่ามีรถอยู่คันตรงสแปก แถมราคาที่ไม่เกินงบประมาณของผม คือไม่เกิน 260000 ผมเลยตัดสินใจไปดุรถโดยการจ้างรถไป1000 ค่าน้ำมันอีก1000 ผมอยู่ดอนเมือง เต้นรถอยู่แถว ตลิ่งชัน ชื่อเต้นรถBIG CAR CENTER 1 ไปถึงประมาณ11.30 ดุรถแล้วตรงลงเรียกไฟแนนท์มาทำสัญญาซื้อขาย ดาว+ประกัน และค่าทำไป แสนหนึ่ง พอดีแต่เงินเอาไปแค่40000 เลยต้องไปเบิกธนาคารอีก 60000 ที่เดอะมอบางแคร์ไปพร้อมพนักงานของเขา ไกลจากกันพอสมควร ใช้ระยะเวลาไปกลับ 1ชัวโมงครึ่ง พอกลับมาที่เต้นปรากฎว่า เจ้าของเต้นบอกว่ารถขายให้คนอื่นและได้ขับออกไปแล้ว ตกลงแบบนี้หมายความว่ายังงัยครับ ผมละมึนจริงๆผมเสียเวลาเสียค่ารถและเสียงานและเสียความรู้สึก ผมได้รับคำตอบจากเจ้าของเต้นรถว่า ผมไม่รู้คำเดียวจบ แล้วเดินจากไป และทั่งเต้นก้รู้ๆอยู่ว่าระหว่างทำสัญญากันก้อยู่ในออฟฟิศเกือบทุกคนแต่มันบอกคำเดียวว่าไม่รู้ คนซื้อก็ได้ขับรถออกไป และเซลที่ขายให้อีกคนก้ขับมอเตอร์ไซต์กับบ้านไปเลย และได้ถามเด็กที่เป็นเซลอยู่ในเต้นคนหนึ่งเขาบอกว่าเป้นแบบนี้ประจำ มีอย่างนี้ด้วยหรือครับ ร้านที่ไม่มีจรรยาบรร เราควรจะทำอย่างไรต่อไปกับไอพวกนี้ดี ใครมีข้อแนะนำดีโทรมาคุยหรือโพสให้ข้อคิดเห็น ให้เป็นแนนวทางจัดการ หรือจะทำยังงัยกลับไปเต้นรถแบบนี้ดีครับ

  โดยคุณ jeerasak2003@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 218

  คห.214 คุณรู้ได้อย่างไรว่าเขาโกง อย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวไปตัดสินคนอื่น ไม่มีสมาชิกคนใดถูกโกงเลย ที่ได้รับความเสียหายเพราะหน่วยงานของรัฐไปปิดเขา จะร้องเรียนได้ที่ไหนช่วยบอกที

  โดยคุณ สายไหม     

 • ความคิดเห็นที่ 217

  สคบ.คุณตรวจสอบ บ.อีซี่ เน็ตเวิร์คมาเก็ตติ้งไปถึงไหนแล้วทำไมไม่มีการแจ้งให้ประชาชนทราบหรือว่าหาความผิดไม่เจอรู้หรือเปล่าว่า สคบ สร้างความเสียหายให้คนนับแสนกับการที่ไปปิดบริษัทของพวกเขาแล้วใครจะรับผิดชอบ ถามจริงๆเถอะมีสมาชิกคนไหนไปแจ้งว่าถูกโกงบ้าง ถ้าว่าเขาผิดแล้วทำไมให้เขาเปิดมาถึง 3 ปี สคบ ไปอยู่ที่ไหนจึงไม่รู้ ต้องตอบประชาชนให้ได้ว่า สคบ.บกพร่องต่อการทำหน้าที่หรือเปล่าคุณกินภาษีเขาแล้วไปปิดบริษัทเขาคิดว่าทำถูกแล้วหรือ เรื่องแชร์ก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันเขาโฆษณาเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เห็นไปปิดเขาก่อนที่จะเสียหายถ้าทำงานได้แค่นี้ยุบหน่วยงานไปเถอะไม่คุ้มกับงบประมาณเสียเงินเปล่าพิจารณาตัวเองได้แล้ว

  โดยคุณ สายไหม     

 • ความคิดเห็นที่ 216

  ขอความเป็นธรรมค่ะ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2550 ดิฉันไปกดเงิน ตู้ ATM SCB ปั้มน้ำมันเซลล์ ถนนเสรีไทย ดิฉันกดเงินไป 3000 บาท แต่ได้รับเงิน แค่ 2000 บาท ดิฉันจึงโทรแจ้ง call center ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังจากดิฉันพูดจบ ทางธนาคารก็สั่งปิดเครื่อง แล้ววันที่ 3 ธันวาคม ดิฉันโทรไปเช็คกับ call center แต่ผลยังไม่ออกมา วันที่ที่ ช่วงบ่าย ดิฉันไปอีกครอบหนึ่ง ผลออกมาว่าจ่ายเงินครบ ดิฉันจึงอย่างทราบว่าแล้วเงินที่ดิฉันไม่ได้ 1000 บาท ดิฉันอยากให้ สคบ สอบถามไปทางไทยพาณิชย์ เพื่อให้ไทยพาณิชย์ ส่งผลการชี้แจงเรื่องมาให้ดูหน่อย เพราะกับดิฉันซึ่งเป็นเจ้าของเงิน ทางไทยพาณิชย์ ไม่ได้ทำเรื่องอะไรมา ผลการตรวจสอบก็ไม่เห็น

  โดยคุณ sirirattipapong@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 215

  ขอร้องเรียนเกี่ยวกับร้าน 7 ELEVEN ที่ตั้งอยู่ในสถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ(หมอชิต) กรุงเทพฯ ทำไมกำหนดราคาสินค้าแพงกว่าร้าน 7 ELEVENอื่นๆในกรุงเทพฯ สถานีขนส่งฯสร้างจากเงินภาษีอากรของประชาชนแล้วทำไมจึงไม่ให้บริการแก่ประชาชนกลับปล่อยให้ร้านดังกล่าวขูดรีดประชาชนมาเป็นเวลานานหรือต้องจ่ายใต้โต๊ะให้ใคร ช่วยตรวจสอบแล้วชี้แจงให้ทราบทั่วกันด้วย

  โดยคุณ ผู้โดยสาร     

 • ความคิดเห็นที่ 214

  ******ลงทุนทำธุรกิจ กับบริษัทข้ามชาติ 4 G******* [Member's Blog] wanik (FC5903) 21 พ.ย. 50 เวลา 2:02:05 PM [xx3.113.46.9] พิมพ์ แจ้งลบ ส่งหาเพื่อน ***** ขอคำแนะนำชี้แนะจากท่านผู้รู้ทั้งหลายด้วยครับ******* / ความคือ มีผู้มาแนะนำให้ลงทุนซื้อแพคเกท กับบริษัทในสิงค์โปร์ ทำธุรกิจเกี่ยวกับสัปทานคลื่นโทรศัพท์ ระบบ 4G / แพคเกทละประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท ไม่จำกัดแพคเกท / ค่าตอบแทน จะจ่ายเงินปันผลกำไรคืนทุก เดือน @ 10% ( 10 เดือนได้ทุนคืน ) / ระยะเวลาที่เหลือคือกำไร / ถ้าแนะนำให้มีผู้ซื้อมากๆๆๆๆๆ จะมีค่าตอบแทนให้ทุกวันที่มีผู้ซื้อแพคเกท / การจ่ายเงินจ่ายผ่านธนาคาร ( ตัวแทนบอกว่า เช็คยอดได้ทุกวัน ) / ส่วนมากที่..................คือข้าราชการเป็นส่วนใหญ่................. / แพร่หลายมากที่จังหวัดในภาคเหนือ ( ต่อจากแชร์ข้าวสาร) *******waniK*****

  โดยคุณ w     

 • ความคิดเห็นที่ 213

  อ่านข้อคิดเห็นท่านที่ 214 แล้วท่านบอกว่าบริทอีซี้น็ตเวิร์ด ฯ มีการออกข่าวว่าเป็นบริษัทหลอกลวง ฉ้อโกงประชาชน ผมว่าท่านคงฟังการแถลงจาก สคบ. และDSI ฝ่ายเดียว ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับคนที่ฟังแต่ข้างเดียว ย่อมเห็นแต่ข้างเดียว นั่นสำหรับคนที่มองเหรียญด้านเดียว ซึ่งคนประเภทนี้ ย่อมเป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะเป็นคนที่ไร้คุณธรรม ซึ่งจริง ๆ แล้วบริษัทอีซี่ ฯ ไม่ได้หลอกลวงหรือฉ้อโกงประชาชน สิ่งที่ สคบ. กล่าวหาเนื่องจากมีอำนาจมืดบ่งการ บริษัทไม่ได้โกง การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ภายใต้ กฎและระเบียบของ สคบ. ทุกประการ แต่ที่เป็นปัญหาบริษัทเฉลี่ยคืนและปันผลให้สมาชิกไม่ได้เพราะ DSI อายัดทรัพย์ ( ปล้น ) ของบริษัทไปหมด ทำให้ธุรกิจของบริษัทไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ และการอายัดทรัพยท์เท่าเป็นการยึดธุรกิจบองบริษัทไปด้วย จึงทำให้บริษัท ฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอีกได้ เพราะฉะนั้นการที่บริษัทไม่สมารถเฉลี่ยคืนและปันผลไห้สมาชิกได้ ปัญหาไม่ใช่บริษัท แต่รัฐต่างหากเป็นผุ้ผิดเพราะเป็นผู้ปล้นทรัพย์สินของริษัท จนหมด จนบริษัทไม่สามารถดำเนินธุกิจได้ นี่ต่างหากคือตัวปํญหา เพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าบริษัทนี้โกง ไม่เป็นความจริงพราะปัญหที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากบริษัท ฯ แต่เกิดจาก สคบ .และ DSI ที่ร่วมกันปล้นบริษัท ฯ เนื่องจากมัผู้ใหญ่หนุนหลัง เพราะฉะนั้นงานนี้ผู้กระทำความผิด ให้ท่านช่วยสืบดูหน่อย คงไม่ต้องใช้เด็กอนุบาล ดูแลนะท่านนะ

  โดยคุณ คนไทย     

 • ความคิดเห็นที่ 212

  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของบริษัทเชิดชัยทัวร์ เน้นภาคอีสาน การบริการแย่มาก พนักงานไม่มีมารยาท รถเสียบ่อย ฉันพึ่งเจอมาเมื่อกลางเดือน พ.ย.50 นี้เอง รถกทม.-อำนาจเจริญ จอดซ่อมเกือบตลอดทาง และเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.50 แฟนก็เจอปัญหา ขึ้นเวลา 19.30 น(ระบุในตั๋ว 18.30น.) กทม.-มุกดาหาร ประมาณโคราชรถเสียอีกแล้ว และรถป.1 ของเชิดชัยบางคันเหมือนรถป.2 เลย ไม่เหมาะสมกับราคาที่ซื้อ สี่ร้อยกว่าบาทแน่ และยังเคยรับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง เกินที่นั่งนี้รับจากโคราชไปที่ต่างๆ ให้ผู้โดยสารที่เกินนั่งตรงทางเดินตรงกลางเต็มแถวยาวเลยค่ะ และพอถึงด่านตำรวจก็ให้ผู้โดยสารที่นั่งเกินขึ้นมานั่งบนเบาะเป็น 3 คน พอเลยด่านก็ให้ลงไปนั่งที่ทางเดินเหมือนเดิม เห็นแล้วไม่ประทับใจเลยค่ะ แต่ที่ขึ้นเพราะจำเป็น อยากให้กองคุ้มครองผู้โดยสารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยไปตรวจสอบ ช่วยตักเตือนหรือบอกกล่าว ให้บริษัทเชิดชัยทัวร์ ช่วยปรับปรุง แก้ไข ตรวจสภาพรถบ่อยๆ อบรมเรื่องมารยาท เพิ่มคนขับเป็น 2 คน ผู้โดยสารจะได้รู้สึกว่าปลอดภัย ขอให้ดูแลด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ ฉันจะตามดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะ

  โดยคุณ สำหรับผู้โดยสารทุกคน     

 • ความคิดเห็นที่ 211

  สคบ.ช่วยตรวจสอบด้วย แจ้งเบาะแส บริษัทอีซี่เน็ตเวิร์คมาเก็ตติ้ง สาขานราธิวาส มีพนักงานหญิง 2 คน ชักชวนให้มาลงทุนกับบริษัท ทั้ง ๆที่รู้ว่าข่าวออกมาว่าบ. นี้หลอกลวงฉ้อโกงประชาชน ช่วยจับกุมด้วย !!

  โดยคุณ mmm.11@hotmail459.com     

 • ความคิดเห็นที่ 210

  สัมพันธ์ ทำอะไรไม่ได้ สคบ.กินเงินเดือนไปวันๆ

  โดยคุณ sf1300@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 209

  ตอนนี้มีปัญหาเรื่องซื้อที่ดิน และกำลังทำโฉนดที่ดินแต่ผ่านมา 2-3 ปีแล้วเรื่องยังไม่คืบหน้าเลย จึงอยากจะให้ ทาง สคบ. ช่วยหน่อยคะ ด่วนที่สุด ติอต่อกลับที่เบอร์ 083-1963174

  โดยคุณ อิ๋ว     

 • ความคิดเห็นที่ 208

  ขอร้องเรียนองการโทรศัพท์ TOT ที่มีโปรโมชั่น ADSL รายเดือน ตอนนี้ติดตั้งโทรศัพท์มาเป็นเดือนแล้ว แต่ ADSL ยังใช้ไม้ได้ แต่จะให้จ่ายเงินค่า ADSL ราย้ดือน จะยกเลิกก็ถูกปรับ หลอกลวงหลายอย่างมากๆ เลยครับ บอกว่าค่าติดตั้งฟรี แต่ต้องจ่าย หลายๆอย่าง

  โดยคุณ bigkram37@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 207

  ขอถามสคบ.อีกนิดเกี่ยวกับบริษัทอีซี่ ฯ ว่าเขาทำอะไรให้บ้านเมืองฉิบหายบ้าง เท่าที่ทราบเขาหาเงินให้รัฐในรูปการเสียภาษีให้แก่รัฐเป็นร้อย ๆ ล้านเพื่อพัฒนาประเทศเขาผิดด้วยหรือกับการที่เขาป้องกันไม่ให้เงินตราไหลออกนอก ห้างใหย๋ ๆ ที่เป็นของต่างชาติมาตั้งและกอบโกนเงินออกนอกประเทศเป็นแสน ๆ ล้านต่อปีทำไมไม่ไปดูว่านั่นคือการฟอกเงินเพียงแค่ลงทุนทำห้างแล้วเอาเงินกำไรที่เป็นของไทยออกไปเสวยสุขนอกประเทศปล่อยให้คนไทยขาดเงินอยู่อย่างแร้นแค้นตรงนี้ทำไมไม่ไปดู สคบ.เป็นคนไทยหรือเปล่า และเท่าที่ได้ยินจากแหล่งข่าวที่อีซี่เป็นปัญหาเพราะอีซี่ไม่ยอมจ่ายเงินให้พวกกระสื่อนักข่าวค่ายต่าง ๆ เลยทำให้ผู้ที่เรียกตนเองเองว่าฐานันดรศักดิ์ที่ 5555ไม่พอใจเลยยุแหย่ให้คนไทยฆ่าคนไทยด้วยกันโดยการยืมมือ สคบ .เป็นผู้จัดการ แต่ สคบ.เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีภูมิรู้น่าจะมีวิจารณญาณไม่น่าจะกระจอกอย่างนี้ อีซี่เขาขออนุญาต ท่านก็อนุญาตและอีซี่ก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมาย ภาษีจ่ายให้รัฐเต็มเม็ดเต็มหน่วย สร้างรายได้ให้กับสมาชิกอยู่ดีมีสุขเป็นหมื่นครอบครัวเป็นแสนคนทั้งที่อีซี่ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบความเป็นอยู่ของประชาชน คนที่รับผิดชอบต่อประชาชนให้อยู่ดีกินดีคือรัฐ แต่รัฐทำอะไรบ้างประชาชนอยู่ดีมีสุขไหมทำไมสคบ.ไม่จับในฐานะเป็นผู้คุ้มครองผู้บริโภค สำนักข่าวต่าง ๆ ก็ดีทำไมสคบ.ไม่จัดการเพราะพวกนี้มีจำนวนมากที่ขายข่าวเท็จไม่รู้ความจริงแล้วนำออกมาเผยแพร่อย่างเช่นกรณีพิพาทกับอีซี่ฯ มีแต่สัมภาษณ์กันเองไม่เห็นมีให้สมาชิกของอีซี่ ฯ ได้ออกสัมภาษณ์เลย พูดแต่ฝ่ายเดียวชาวบ้านฟังแต่ฝ่ายเดียว รู้แต่ฝ่ายด้านเดีบวอย่างนี้เป็นธรรมไหม ทำไม สคบ . ไม่จัดการไม่ดำเนินการ ถ้าแน่จริงทำไมไม่ออกโทรทัศน์นำเอาประธานหรือผุ้ที่ได้รับมอบอำนาจของอีซี่มาออกโทรทัศน์ตอบข้อปํญหาที่ท่านรู้แต่แกล้งไม่รู้ให้ชาวบ้านได้รู้ความจริงกันว่าที่แท้มันคืออะไร ขณะนี้ผมยังไม่เห็นเลยว่ามีสมาชิกคนใดที่เดือดร้อนจากอีซี่ ฯ เห็นมีแต่ทุกคนมีเงินในกระเป๋า มีข้าวอื่มท้อง มีทองสวมคอ เพราะอีซี่ ฯ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์แต่นำมาปรับให้ดีขึ้นเป็นสหกรณ์เชิงธุรกิจ นั่นหมายความว่ามีกินทั่วประเทศไม่ใช่ความรวยกระจุกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทำไมคนไทยคนหนึ่งมีความคิดที่จะต่อสู้กับห้างใหญ่ ๆ ของต่างชาติเพื่อไม่ให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ และให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีเขาเป็นคนผิดเป็นคนร้ายอย่างนั้นหรือ รัฐต้องการปิดกั้นไม่ให้คนไทยได้มีได้กินใช่หรือไม่ ต้องกันให้ธุรกิจเป็นของต่างชาติ ต้องการให้คนไทยกลุ่มเดียวมีกินส่วน 99 เปอร์เซ็นต์ให้มันเป็นไอ้ควายอย่างนั้นหรือ ช่วยให้ความชัดเจนและช่วยรับแจ้งความจับ สคบ .ด้วยว่า สคบ .ละเว้นการปฏิบัติและทำลายความอยู่ดีมีสุขของชาวไทย

  โดยคุณ ช่างวิเคระห์     

 • ความคิดเห็นที่ 206

  เพิ่มนิด ลืมไป จะเข้ามาให้ เบอร์ โทร 0816330280 และจะบอก ให้ว่ะ เถ้าเก่กสิกร ว่า สิ่งนี้ จะตามมา ชาดนี่ ทำใด้ไง มีอะไร ใหม พี่ ส ค บ ขอบคุณ นะ เจ้าของธนาคาร กสิกร หน้าตาเป็นยังไงอะ แต่ คง ไม่มีหน้าตาหลอกนะ เลวชาติ จริงนะใจ

  โดยคุณ เพ็ญแข สุนทรธงชัย pk@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 205

  สคบ คือ คนที่ ช่วยคนไทยที่โดนปล้นเหรอค่ะ ไหน ลองหันมาดู เรื่องนี้หน่อยซิ ถ้ามีความเป็นธรรมจริง จะไม่เอาอะไรเลยนี่ๆฉันนะ คนไทย เป็นคนสมุทรสาคร เป้นเจ้าของ บริษัท พีแอนด์เค มารีน โปรดักส์ จำกัด โดน ธนาคารกสิกร ที่มหาชัย มัน เอา โรงงาน ไป โดยมันให้ยืมเงินมาลงทุน 2ล้านเจ็ดแสน ผ่อนไม่เคยขาด แต่ตอนหลัง มันต้อง มีปัญหา เพราะ มันหลอกให้เอาเงินทุนที่มีอยู่ทั้งหมดไปสร้าง ห้องฟรีสห้องเกิบห้องคลีนรูม ก่อนและบอกจะให้ยืมอีก อย่างน้อยครึ่งนึง ตลกว่ะ สร้างไปเป็นล้านๆๆมันมาดู และมันบอกให้ยืม 1 แสน ไม่ต้องหลอกนะ พอเงินขาดเพราะเชื่อมันสร้างห้องเกิบเพราะผลิตอาหารทะเล จากกูลูกชาวประมง ที่พ่อแม่ไปจับมาจากทะเล หมดแรง เมื่อเงินที่มันจะให้ยืมอีก1แสน กูไมเอา กูรู้ชะตาแล้ว แต่กูยังควายไม่เข็ด หลงกลมึงอีก เมื่อกูเวินไปพอที่จะจ่านเช็คไป มึงบอก จะช่วยออกให้ก่อน แต่จะคืนวันไหน กูบอก2วัน มึงออกที่ขาด ไม่เกิน แสน มึง พูดเก่งนะ ดอกเบี้ยเป็นพันๆต่อมึงออกเงินให้กู เฮ้อ เป้นไง เอาพอกูยอมแพ้ไม่แปลรูปไม่ทำของขายต่อแล้ว ยอมแล้วปิดกูแบบโอดี เป็นระยาว กูบอกขอ ยืดสองสามเดือนจะผ่อนต่อ จากที่กูไม่เคยเลวเลยๆม่ใช่เพราะกูเป็นคนดี แต่เป้นเพราะ มึ งเบิกเงินจากที่ลูกค้ากู จ่ายมาให้กูเลย และมึงให้ทนายของมึงไปโกหกศาล ว่ากูไม่จ่ายเลย ศาลเค้าจะไปรู้อะไรเพราะกูไปจ่ายกับมึง และเปอินที่กูมีในมือ มึงเอาเงินนั้นไปทำอะไร มึงซื้อโรงงานกูไปเลยในราคา 2630000 มั้งจำไม่ใด้ กูกู้มึง 2ล้านเจ็ด ผ่อนมาเป็นปี มึงซื้อไป2ล้าน6 มึงจะมา ฟ้องผัวกูล้มละลาย มึงรู้ไหม เค้ากว่าจะมีแต่ละบาท มึงทำได้ไง เค้า สู้อุสาห์ ปกป้องประเทศชาติ โดนจับเป็นเชลย ให้มึงทำเงินให้คนกู้ แลโกงเค้า กูกว่าจะ ซื้อที่วาละเป็นหมื่น 2ร้อยกว่าตารางวา อุสาห์สร้างห้อง เย็น มึงรู้ไหมกูลำบาก ใจมึงทำด้วยอะไร เกินไป พอบอกขอซื้อกลับแต่ขอเวลา มึงขอ5ล้านเจ็ด ตลกสิ้นดี เงินต้น 2ล้านเจ็ด กูผ่อนไปเดือนละ4-5หมื่น 2ปี เออกูไม่ใด้เอาไปผ่อนดิ มึงเบิกไปเองเลย และมึงยังขายโรงงานกูอีก 2ล้านหก และ มึงจะฟ้องกู และให้ผัวกูล้มละลายออกจากราชการ กูล้าแล้ว จะให้กูซื้อคืนเหรอ 5ล้านเจ็ด ขอบใจนะ หมดแรงแล้วว่ะ เออ ลืมไป มึงส่งจดหมายมาว่ากูไปชำระมึงอีกเหรอเมื่อเดอืน 8 อีก 25000 กูไม่ใด้เอาไปให้มึงว่ะ มึงเป็นอะไรว่ะ โลกใต้ฟ้าเมืองไทย กูถึงจะเป็นแค่อีลูกชาวประมงถึงกูจะจบแค่ป6 แต่กูก็ภูมิใจว่ะ ที่กูสองคนผัวเมีย ที่ช่วยกันล้างทำความสะอาด ปูปลาที่ใด้มากจากชาวประมง และนำและ นำมาขาย และมีกำไล กูไมใด้ยึดติดหลอกว่ะ แค่กูอยากจะถาม ใจมึงทำใด้ไงเจ้าของ กสิกร พี่พสย ถ้าพี่ ชาวยใด้ ไม่ต้องเอาคืนหลอก แต่ชาวยให้ชาวโลกด้วยนะ ชาวโลกใต้ฟ้าเมืองไทย รับรู้หัวคิดคิดใด้ไง 0816330280 แข เจ้าของ บริษัท พีแอนด์เค มารีน โปรดักส์จำกัด ที่ ยังไม่มีแม้ค่าเสียภาษี ชอบเหรอว่ะ ทำแบบนี้ กับคนชาติเดียวกัน

  โดยคุณ เพ็ญแข สุนทรธงชัย pk31@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 204

  ทำไม สคบ ถึงทำกับพี่น้องคนไทยด้วยกัน พวกคุณรับเงินใครมา ใครทำให้คุณเสียผลประโยชน์ แล้วพวกมึงเคยคิดถึงความถูกต้องบ้างมั๊ย ไอ้ที่มันทำผิดจริงพวกมึงก็นิ่งดูดาย ไอ้ที่เค้าทำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ของพี่น้องผองไทย ทำไมพวกมึงถึงต้องกลั่นแกล้งกัน วันนี้เห็นข่าวน้ำตากูร่วง ไม่นึกไม่ฝันว่า ความเลวระยำพวกมึง จะทำกับพี่น้องคนไทยด้วยกัน กูขอสาบแช่ง พวกมึงทุกคนที่คิดร้ายกับแผ่นดินเกิด

  โดยคุณ 123๑123.net     

 • ความคิดเห็นที่ 203

  ขอร้องเรียน สคบ.ให้ดำเนินคดีกับ สคบ. ในเรื่องที่สคบ. ดำเนินการสร้างความเสียหายกับบริษัท อีซี่ ฯ ในกรณีนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบริษัท ฯ โดยที่บริษัทเองไม่มีความผิด ไม่มีผู้ร้องทุกข์ ไม่มีผู้เสียหาย การดำเนินการทุกอย่างของบริษัท ฯ ทุกต้องและเปิดเผย เสียภาษีให้แก่รัฐทุกบาททุกสตางค์ตรวจสอบได้ การกระทำครั้งนี้ทำให้เกิดการเสียหายแก่ธุรกิจของบริษัทและนำไปสู่การเสียหายต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพสุจริต และร้องเรียนสคบ.ได้ตรวจสอบการเสนอข่าวของโทรทัศน์ที่เสนอข่าวไม่เป็นตามข้อเท็จจริง เสนอข่าวแต่ฝ่ายเดียวเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นชี้แจงแต่ฝ่ายเดียว คนที่บริโภคข่าวก็ได้รับฟังแต่ฝ่ายเดียวเสนอข่าวในลักษณะแสดงความคิดเห็นของตนออกมาซึ่งไม่ใช่การเสนอข่าวแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของตนโดยเฉพาะช่อง ทีไอทีวี สคบ.ต้องดูแลด้วยในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภค ไม่อย่างนั้นแล้วถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

  โดยคุณ คนไทย     

 • ความคิดเห็นที่ 202

  ร้องเรียนศูนย์ฝีกอาชัพนิรดา ค่าสมัครแพงตอนสมัครไม่ได้บอกเลยว่าการรับงานไปทำต้องเสียเงินพอจะรับไปทำบอกว่าต้องเสียเงินก่อน ซึ่งตอนเรียนเสียเงิน 1840 สำหรับงานแกะกระจกพอเอางานไปทำเสียอีก790 บาททางศูนย์อ้างว่าศูนย์ใหญ่คือศูนย์ศิลปชีพบางไทร รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วย ตอนสมัครทางศูนย์ไม่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญสอนแต่ให้เด็กในออฟฟิศสอน ซึ่งเด็กก็ไม่ได้เป็นงานเลย

  โดยคุณ Yelly12FG@Yahoo.com     

 • ความคิดเห็นที่ 201

  รถยนต์ isuzu โฆษณา หลอกลวงประชาชน เรื่องประหยัดน้ำมัน 35 กม/ลิตร สคบ ไม่มีการตรวจสอบเลยหรือว่าเป็นไปได้หรือเปล่า กระผมได้ซื้อรถยนต์ดังกล่าว มาใช้ตามคำโฆษณา ปรากฏว่าไม่จริงตามโฆษณา อุตสาห์เก็บเงินมาซื้อ และต้องกู้เงินจากไฟแนนซ์ มาสมทบเพื่อรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมัน จะได้ประหยัดเงินในกระเป๋า ไว้เลี้ยงลูกและเมียอีก 3 ชีวิต จะเปลี่ยนใจซื้อรถยนต์คันใหม่ก็ไม่มีปัญญาแล้ว เรื่องนี้ใครจะรับผิดชอบ สคบ.สมควรจะต้องดูแลมากหน่อย ไม่อยากให้ผู้บริโภครายอีกถูกหลอกอีก

  โดยคุณ sin.sab@hotmail.com     

 •  1 .. 64  65  66  67  68 .. 76   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด