สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 64  65  66  67  68 .. 82   

 • ความคิดเห็นที่ 340

  ดิฉันขอร้องเรียนเกี่ยวกับการเติมน้ำมันไบโอดีเซล เมื่อวันที่ 31/12/50 ได้ไปเติมน้ำมันที่ปั้มน้ำมันชื่อ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเลเหนือบริการ" ที่อยู่ 59 หมู่ 4 บ้านสวนสวรรค์ ถ.ศรีบุญเรือง-ชุมแพ ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โทร. 042-353246 ดิฉันเลือกเติมไบโอดีเซล แต่ปรากฏว่าราคาหน้าปั้มกับราคาในตู้น้ำมันไม่ตรงกัน ราคาหน้าปั้มอยู่ที่ 29.50 บาท/ลิตร แต่ราคาในตู้กลับเป็น 30.70 บาท ซึ่งขณะนั้นพนักงานปั้มได้เติมเกือบจะเสร็จแล้ว และดิฉันได้สอบถามพนักงานก็แจ้งว่าไม่รู้ เพราะเจ้าของปั้มได้ตั้งราคาที่หน้าปั้มไว้ให้ ขณะนั้นเจ้าของปั้มไม่อยู่จึงไม่สามารถสอบถามได้ทันที และเบอร์ตามใบเสร็จรับเงินที่ขอมาก็ไม่มีคนรับสาย พนักงานปั้มก็แจ้งว่าไม่มีเบอร์อื่นจะให้ ดิฉันเติมน้ำมันครั้งนี้ไป 1,000 บาท ผลต่างที่ดิฉันควรจะได้น้ำมันเพิ่มประมาณ 40 บาท และยังมีรถคันอื่นๆ เข้าไปเติมอีกหลายคัน ดิฉันควรจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ เพื่อไม่ให้เขากระทำเช่นนี้อีก ?

  โดยคุณ sumalee@toptecworld.com     

 • ความคิดเห็นที่ 339

  เรียนท่าน สคบ. และ DSI ผมอยากทราบว่าท่านมีเหตุผลอะไรไปอายัติธุรกิจ อายัติเงินของบริษัทอีซี ฯ ผมติดตามข่าวคราวของบริษัทนี้มาโดยตลอดผมเห็นว่าเป็นแนวคิดที่ดี ไม่ใช่แชร์อะไรอย่างที่ท่านเข้าใจ เป็นธุรกิจที่คืนกำไรให้สมาชิก ถ้าจะคืนให้มากเพราะได้กำไรมากผมไม่เห็นว่ามันจะผิดตรงไหน ผมไปดูที่หน้าบริษัทนี้มีการติดป้ายสำเนาการเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฏหมายและเสียเป็นจำนวนมากด้วย ถ้าบริษัทไม่มีการขายจริงหรือเล่นแชร์ลูกโซ่อย่างที่ท่านเข้าใจผมว่าบริษัทไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องไปเสียภาษีหรอกใช่หรือไม่ และท่านจับ อายัติเงิน อายัติธุรกิจบริษัทนี้ไปแล้วไม่เห็นว่าท่านชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าบริษัทผิดอะไรตรงไหนหรือไม่ก็ส่งฟ้องศาลไปเลยไม่ดีหรือ และผมได้ศึกษาแนวการทำตลาดของบริษัทนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเขานำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องสหกรณ์ฯและนำแนวการธุรกิจไปเสริมเพื่อให้สมาชิกได้ประโยชน์มากที่สุด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยม ผมว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก ผมว่า สคบ.น่าจะพิจารณาแนวคิดคนรุ่นใหม่พวกนี้นะครับ ถ้ามันจะมีผิดบ้างก็น่าจะแก้ระเบียบที่หล้าหลัง แก้กฎหมายที่หล้าหลังผมว่าประชาชนและประเทศชาติจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับท่าน หน่วยงานของรัฐน่าจะคิดเป็นมากกว่านี้ ไม่อย่างนั้นประเทศไทยจะตกเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจแก่ต่างชาติแล้วเมื่อนั้นชาติจะอยู่ได้อย่างไร ผมเห็นขนมกรุ๊บกรอบถุงใหญ่ยักษ์ แต่มีขนมนิดนิดขาย 10 บาทไม่เห็นว่าพวกท่านจะเดือดร้อนไปอายัติเงิน อายัติธุรกิจพวกนี้เลย ขนมก็ไม่มีคุณภาพ ขอบคุณ

  โดยคุณ คนไทย     

 • ความคิดเห็นที่ 338

  ตอนนี้ขอร้องเรียน สคบ.ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองดำเนินการเรื่องของบริษัทอีซีฯ ไปถึงไหนแล้ว ไม่เห็นออกมาชี้แจงสมาชิกให้รับรู้บ้าง เพราะขณะนี้สมาชิกได้รับความเดือดร้อน เพราะถึงเวลาที่สมาชิกต้องได้รับเงินปันผลกันแล้วค่ะ สคบ.ช่วยติดตามให้ทีนะคะ ว่าอะไรเป็นอะไร

  โดยคุณ สมาชิกอีซี่ฯ     

 • ความคิดเห็นที่ 337

  KHIEN LAW FIRM CO LTD 8/39 - 40 ซอยวัชรพล รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพ ฯ 10200 TEL (02) 7914444 (อัตโนมัติ) อนุมัติฟ้อง เตรียมอายัดรายได้ ส่งสืบทรัพย์ เตรียมบังคับคดี เรื่อง แจ้งเรื่องการดำเนินคดี ฯ อ้างถึง หมายเลข.......จำนวนเงิน......บาท (ไม่รวมค่าทนาย) ณ วันที่ ตามที่สำนักงานฯ ได้ติดต่อท่านให้ชำระหนี้กับศูนย์ AIS และ เทเลวิช ดังรายละเอียดด้านบนแต่ท่านเพิกเฉยปํจจุบันฯ ครบกำหนด 3 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือทวงถามแล้ว ดังนั้นสำนักงาน ฯ จึงได้ส่งฟ้องท่านต่อศาลและขอแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านได้เตรียมรับหมายเรียกจากศาลต่อไป หากท่านต้องการประนอมหนี้ ก่อนได้รับหมายเรียกฯ และปลดชือ ออกจาก BLACK LIST และไม่ให้มีค่าใช้จ่ายของทนาย , ค่าธรรมเนียมศาลอีก 7,000 บาท ท่านต้องจ่ายชำระหนี้กำหนดภายในกำหนด 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นกำหนดแล้วท่านอาจถูกยึดทรัพย์ / อายัดรายได้ทันที ขอแสดงความนับถือ นายปรีชา อัครเทวา ผู้รับมอบอำนาจทนายความ ฉันอยากทราบจาก สคบ ค่ะว่าแร่งไปหรือเปล่า น่ากลัวมากค่ะ พอฉันโทรไปติดต่อ กลับบอกฉันว่าถ้าไม่จ่ายเงิน ไม่ต้องโทรมาที่สำนักงาน ฉันควรทำอย่างไรดีคะ คนรับสายเป็นผู้หญิงน่าจะไม่ใช่คนมีความรู้ด้านกฎหมาย หยาบมากเลยค่ะ

  โดยคุณ ผู้เดือดร้อน     

 • ความคิดเห็นที่ 336

  ฉันใช้บริการบริษัท AIS มาตั้งนานไม่เคยมีปัญหาแม้เวลาค้างจ่าย เราก็คุยกัน แล้ว ก็แก้ปัญหากันไป แต่ครั้งนี้ มีบริษัท หรือสำนักงานทนายความแห่งหนึ่ง ชื่อ KHIEN LAW FIRM CO LTD มี ทนายความรับมอบอำนาจชื่อ นายปรีชา อัครเทวา Tel 02-7914444 มีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งพูดจาหยาบคายมาก แถมท้าทายต่าง ๆนา ๆ ไม่น่าจะเป็นสำนักงานทนายความได้ พูดจาไม่ให้เกียรติกันเลย ฉันอยากให้ AIS ถอนชื่อสำนักงานนี้ออกจังเลย ไม่งั้นอนาคต ผู้บริโภคหลายรายคงเป็นเหมื่อนฉัน โดนดูถูก แต่ฉันไม่อยากต่อให้เรื่องมันยาว ถ้าไม่เชื่อลองโทรศัพท์ ดูก็ได้นะคะ ว่าเขาพูดจาอย่างไร

  โดยคุณ ผู้บริโภคคนหนึ่ง     

 • ความคิดเห็นที่ 335

  ฉันใช้บริการบริษัท AIS มาตั้งนานไม่เคยมีปัญหาแม้เวลาค้างจ่าย เราก็คุยกัน แล้ว ก็แก้ปัญหากันไป แต่ครั้งนี้ มีบริษัท หรือสำนักงานทนายความแห่งหนึ่ง ชื่อ KHIEN LAW FIRM CO LTD มี ทนายความรับมอบอำนาจชื่อ นายปรีชา อัครเทวา Tel 02-7914444 มีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งพูดจาหยาบคายมาก แถมท้าทายต่าง ๆนา ๆ ไม่น่าจะเป็นสำนักงานทนายความได้ พูดจาไม่ให้เกียรติกันเลย ฉันอยากให้ AIS ถอนชื่อสำนักงานนี้ออกจังเลย ไม่งั้นอนาคต ผู้บริโภคหลายรายคงเป็นเหมื่อนฉัน โดนดูถูก แต่ฉันไม่อยากต่อให้เรื่องมันยาว ถ้าไม่เชื่อลองโทรศัพท์ ดูก็ได้นะคะ ว่าเขาพูดจาอย่างไร

  โดยคุณ ผู้บริโภคคนหนึ่ง     

 • ความคิดเห็นที่ 334

  โดยคุณ ยาวไป     

 • ความคิดเห็นที่ 333

  ใครเคยใช้บริการ internet ของ TOT บ้างไหมคะ แล้วมีปัญหาอะไรบ้างหรือป่าว แต่ของเรามี่ปัญหาบ่อยมากเลยตั้งแต่เปิดใช้ประมาณ 2-3 เดือนได้ ตอนเปิดใช้ครั้งแรกบอกว่าจะปล่อยสัญญาณ ภายใน 3 วัน แต่เอาเข้าจริงๆ ประมาณ 3 อาทิตย์จึงใช้บริการได้ เราก้อไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขายังไม่เก็บค่าใช้บริการ แต่พอเดือนที่ 2 ค่ะ เน็ตเริ่มมีปัญหา สัญญาณหายบ่อยมากเลย 5-10 นาทีหลุดทีแล้วก้อหลุดไปนานเลย หนักๆเข้าสัญญาณไม่มาเลย ตั้งเป็นอาทิตย์ เราก้อโทรไปแจ้ง รู้ไหมค่าโทรศัพท์ที่เราโทรไปแจ้งเยอะกว่าค่าบริการซะอีก ไม่ใช่แค่ internet นะ โทรศัพท์ก้อเน่ามาก เสียออกบ่อย เขาก้อบอกว่าสายมันเก่า เก่าแล้วทำไมไม่ยอมมาเปลี่ยนสักทีปล่อยให้มีปัญหาเรื่อยมา แต่พอเขาบอกว่าแก้แล้วก้อใช้ได้ แต่รู้ไหมค่ะ ดีไม่กี่วัน ไม่ถึงวันด้วยซ้ำสัญญาณหายอีกแล้ว โทรศัพท์เสียอีกแล้ว ต้องโทรแจ้งอีกแล้ว รู้ไหม 1 อาทิตย์เราโทรแจ้งเสียประมาณ เกือบ10ครั้งได้ แล้วพอถึงสิ้นเดือนนะ ยังมีหน้าส่งใบแจ้งค่าบริการมาเก็บอีก ยังงี้มันน่าโมโห ไหมละค่ะ ใช้บริการไม่ได้ทั้งเดือนยังจะให้เราจ่ายตังค์อีก แบบนี้ TOT จะรับผิดชอบยังไงค่ะ อยากให้ สคบ. จัดการให้ด้วย เพราะเราผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม จาก 02-4250909

  โดยคุณ cassanovy_27@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 332

  ร้องเรียน TOT ADSL 1 เมก ที่โอที วิ่งแค่ 18 K ดีได้ 2 วัน เสีย 3 วัน ห่วยแตกที่สุด โทรแจ้งเครื่อข่าย เหมือนสีซอให้ควายฟัง แจ้งไปก็ไม่มีไรดีขึ้น เดิมๆ ทั้ง 1177 1100 เหนื่อยใจ จะเป็นโรคประสาทกะทีโอทีละ

  โดยคุณ ฟะ     

 • ความคิดเห็นที่ 331

  ดิฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 320 อยากให้ทาง สคบ. กรุณาช่วยตรวจสอบด้วย ถ้าเรามีเงินบริจาคถึงหนึ่งหมื่นบาทคงไม่ต้องมากู้หนี้สหกรณ์หรอกค่ะ ที่สำคัญเราไม่รู้เลยว่าเอาเงินไปทำอะไร ช่วงเดือนที่ผ่านมาทางสหกรณ์จัดไปเที่ยวประเทศลาว ให้เงินคนที่ไปคนละหลายหมื่นบาท หลายพันบาท ไม่ทราบว่าเอาเงินมาจากไหน ถ้าได้กำไรเยอะทำไมไม่เฉลี่ยปันผลคืนสมาชิก พนักงานทุกคนก็มีเงินเดือนให้ ทำไมเอาเปรียบครูเหลือเกิน ช่วยตรวจสอบสหกรณ์บุรีรัมย์ด้วยนะคะ หนึ่งหมื่นบาทมันเยอะเกินไปสำหรับเรากับคำว่าบริจาค

  โดยคุณ ครูบุรีรัมย์เช่นกันค่ะ     

 • ความคิดเห็นที่ 330

  ร้องเรียนไปก็เท่านั้นและ หน่อยงานนี้ จับฉ่าย

  โดยคุณ อีซี่     

 • ความคิดเห็นที่ 329

  ดิฉันขอร้องเรียนการบริการที่โชว์รูมอริยะมอเตอร์สาขาสิโรรสยะลาที่เอาเปรียบ คือดิฉันเอารถเครื่องเข้าศูนย์เพื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวแต่ทางศูนย์เบลี่ยนหลายอย่างมากและบังคับให้ดิฉันจ่ายให้ศูนย์ตามที่รายการที่เปลี่ยน จึงขอร้องให้ทาง สคบ. ช่วยดำเนินการส่งหนังสือหรือโทรตักเตือนทางศูนย์ด้วยคะ เดี๋ยวทางศูนย์จะเอาเปรียบคนอื่นๆอีก เป็นการเอาเปรียบที่เราไม่สามารถปฎิเสธได้เลย เพราะยังไงเขาก็เปลี่ยนแล้วถ้าใส่กลับก็คงไม่เหมือนเดิมแล้ว ช่วยหน่อยนะคะ

  โดยคุณ คนถูกเอาเปรียบ     

 • ความคิดเห็นที่ 328

  น้องชายเป็นครูอัตราจ้างสังกัดองค์การทหารผ่านศึก ได้รับค่าจ้างเดือนละ 6,500 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง สคบ. ช่วยตรวจสอบด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างยุติธรรม

  โดยคุณ พี่สาว     

 • ความคิดเห็นที่ 327

  ร้องเรียนเรื่อง ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ บ้านหว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ไม่มีนมให้เด็กกินหลายเดือนแล้ว และทุกๆสิ้นปีงบประมาณผู้ปกครองจะได้จ่ายค่าอาหารเองเพราะงบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอ สอบถามไปยัง อบต.หว้านใหญ่ก็ให้คำตอบว่าไม่ได้จัดงบประมาณมาทางนี้ให้เพียงพอ งบประมาณมีตั้งเยอะแยะเอาไปทำอะไรหมด อยากขอความช่วยเหลือ สคบ. กรุณาตรวจสอบให้ด้วยเพราะมันไม่ยุติธรรมเลย อบต.อื่นในจังหวัดเขาก็ได้รับเงินสนับสนุนอย่างเพียงพอ ไม่เคยได้ออกเงินค่าอาหารเลย

  โดยคุณ tala_paepo@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 326

  ขอร้องเรียน วันนี้(22 ธ.ค 50) ดิฉันไปซื้อของที่ห้างเซ็นทรัลเวิร์ด และได้ร่วมจับรางวัล โดยที่รางวัลเขียนว่า แว่นตามูลค่า 4900 บาท และมีดิสเพลย์ให้ดู ว่ามีแว่น 3-5 แบบ โชคดีในโชคร้ายดิฉันได้รับรางวัล แว่นตาอันนี้ โดยเสียภาษีไป 245 บาท เมื่อรับแว่นตามาดู พบว่า แว่นตากันแดดนั้นห่วยมาก พลาสติกที่ขาแว่นยังสีไม่สม่ำเสมอ ไม่มียี่ห้อหรือติดว่า กันยูวีได้มากน้อยเพียงใด หรือใบรับรองใดๆ เฉกเช่นแว่นราคาขนาดที่เค้าโฆษณาว่าถ้าได้มันแพงมาก ควรจะมี เมื่อสอบถาม พนักงานบอกว่า เป็นไม่ได้เพราะรอบนี้มีสีเดียว ขอโทษนะค่ะ มันไม่มีเขียนไว้ตรงไหนเลยว่า รางวัลนี้เฉพาะสีนี้ แบบนี้ ส่วนแบบอื่นต้องรอบอื่น คุณภาพก็ห่วย แถมไม่รับคืนเงินค่าภาษีที่ชั้นต้องจ่ายไป ดิฉันควรทำยังไงดีค่ะ กับการถูกหลอกให้รับรางวัลเป็นสินค้าเก่าๆ ค้างสต๊อก ไร้คุณภาพ แต่เอามาโล๊ะๆๆ ให้ผู้บริโภคเสียภาษี

  โดยคุณ ปัทมา/oh_pattama@yahoo.com     

 • ความคิดเห็นที่ 325

  ขอบืมเว้ปนี้ถามผู้รู้เกี่ยวกับการใช้รถบนทางหลวงแผ่นดินที่มีเลนให้รถวิ่ง 4 เลนขึ้นไปหน่อย เลนซ้ายให้รถที่ขับช้าวิ่ง เลนขวาให้รถที่ขับเร็ววิ่งใช่พรือไม่ และรถที่ขับเร็วถ้าจะใช้เลนขวาวิ่งโดยไม่ต้องใช้เลนซ้ายเลยจะได้หรือไม่ มีความผิดหรือไม่ ช่วยเป็นวิทยาทานหน่อย อบากให้ผบ.จราจรตอบ ขอบคุณ

  โดยคุณ คนโง่     

 • ความคิดเห็นที่ 324

  ขอเรียกร้องพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ ช่วยประนามสื่อโททัศน์ไทยโดยเฉพาะช่อง 9 ปลและ TITV ในกรณีไม่มีความเป็นธรรมในเรื่องการเลือกตั้ง สส. ในครั้งนี้ เนื่องจาก 2 ช่องนี้ปิดโอกาสพรรคการเมืองที่เกิดใหม่ไม่ให้ได้ร่วมสนทนาและไม่เคยออกข่าว หรือถึงจะให้โอกาสก็น้อยมาก ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นพรรคพลังประชาชน ปชป. เพื่อแผ่รดิน แล้วอย่างนี้ชาวบ้านเขาจะรู้จักพรรคที่ตั้งใหม่ได้อย่างไร คุณในฐานะเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อประชาชนคุณ ๆ น่าจะใช้สมองคิดหน่อยว่าการกระทำอย่างนี้มันมีผลได้ผลเสียต่อพรรคการเมือง พรรคที่ตั้งใหม่เขาเสียเงินค่าสมัครเท่าพรรคดังกล่าวพวกนี้ เขาน่าจะต้องมีสิทธิ์เท่ากัน ถ้าพวกสื่ออย่างพวคุณทำให่เกิดความเป็นธรรมกับทุกพรรคการเมืองไม่ได้ พวกคุณควรจะออกไปอยู่กับพรรคดังกล่าวพวกนี้ซะ หรือไม่พวกคุณก็หยุดทำข่าวประเภทนี้ซะไม่มีใครเขาว่าพวกคุณไม่รักชาติกรอก แต่ถ้าทำต้วอย่างนี้นี่แหละเขาจะว่าคุณได้ว่าพวกคุณไม่รักชาติทำลายบ้านเมืองและยังทำลายระบอบการปกครองรแบบประชาธิปไตย และรับเงินสินบนจากพรรคเหล่านี้ซึ่งชั่วสุด ๆ ขอชะโงกดูตัวเองอย่าเอาแต่พูดให้ร้ายผู้อื่นเหม็นปากว่ะ

  โดยคุณ คนไทย     

 • ความคิดเห็นที่ 323

  สคบ.และ DSI เจ้าขาชาวอีซี่ไปทำอะไรให้สคบ. และDSI เดือดร้อนหรือ เจ้าข้า ในฐานะที่ดิฉันเป็นสมาชิก อีซี่ ทำไมต้องอายัดเงิน ของคุณปฐม เจ้าของบริษัทและทำให้การดำเนินงานหยุดชงักแล้วใครจะมารับผิดชอบชีวิตชาวอีซี่ละค่ะ ทำไมพวกเราทำธุรกิจช่วยชาวไทยมันผิดตรงไหนเหรอเราซื้อกินซื้อใช้ๆได้สิค้าและได้ส่วนแบ่งกลับมามันผิดตรงไหน

  โดยคุณ จากคนดีของอีซี     

 • ความคิดเห็นที่ 322

  เพื่อนผม ชื่อนายเดชา อุทธิยา ทำสัญญาจองรถยนต์ TOYOTA HILUX VIGO E 2.5 กับ TOYOTA อ่าวอุดม แจ้งวันรับรถวันที่ 24/12/2550 แต่แจ้งว่ารถหมด ทั้งที่ได้ทำสัญญาไว้แล้ว(10/12/2550 ) ทางเพื่อนต้องการใช้รถยนต์ด่วน เนื่องจากต้องกลับบ้านช่วงปีใหม่นี้ แล้วใครรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่าย ในเรื่องค่าเสียโอกาสในการใช้รถยนต์

  โดยคุณ Rattana Sukviset     

 • ความคิดเห็นที่ 321

  ดิฉันเช่าห้องพักอยู่หน้ารามคำแหง ซ.47 ค่ะ เป็นหอพักผู้หญิงเป็นหอ 2 ชั้น ห้องกว้างประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 2.5 เมตร ค่าเช่าห้อง เดือนละ 750 บาท ค่าน้ำ 100 บาท ค่าไฟตามมิเตอร์ที่เราใช้ เดือนหนึ่งก็ประมาณ 1000 บาท ถ้าหลอดไฟที่ห้องเสียเราต้องซื้อหลอดไฟเอง ทางหอพักจะไม่เปลี่ยนให้ฟรีๆ แม่บ้านมีแต่ก็ไม่เคยรักษาความสะอาดเลย ห้องน้ำสกปรกมากๆ บางห้องไฟเสียก็ไม่เปลี่ยน หลังคารั่วก็ไม่ซ่อม ทางหอพักยังเลี้ยงแมวอีก ซึ่งเป็นตัวเชื่อโรคอย่างดี หอไม่สะอาดแล้วยังมีสัตว์เลี้ยงอีก ค่าห้องก็จ่ายทุกเดือน แต่หอพักไม่เคยปรับปรุงส่วนที่ชำรุดเลย แบบนี้พวกเราก็แย่นะซิคะ ส่วนใหญ่จะมีแต่เด็กนักศึกษา เราก็เห็นว่าค่าเช่าถูก แต่นานไปก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกัน อยากให้ทาง สคบ.เข้าไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมค่ะ ขอความเป็นธรรมให้กับพวกเรา ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา คนทำงานที่ต้องจากบ้านมาทำหน้าที่ตรงนี้ รายได้ก็ไม่ได้มาก ไม่งั้นคงไม่มาเช่าห้องเล็กๆแบบนี้เพราะว่าถูกแต่พวกเราก็ขอให้มีความสะอาดมากกว่านี้ ขอแค่เรื่องเดียวค่ะ

  โดยคุณ เด็กหน้าราม     

 •  1 .. 64  65  66  67  68 .. 82   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด