452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 64  65  66  67  68 .. 79   

 • ความคิดเห็นที่ 280

  ข่าวด่วน!!!!! อีซี่ดำเนินกิจการต่อไปได้แล้ว ประธานของเราบ่าย2โมงออกจากที่คุมขัง ข่าวด่วน!!!!! อีซี่ดำเนินกิจการต่อไปได้แล้ว ประธานของเราบ่าย2โมงออกจากที่คุมขัง ข่าวด่วน!!!!! อีซี่ดำเนินกิจการต่อไปได้แล้ว ประธานของเราบ่าย2โมงออกจากที่คุมขัง ข่าวด่วน!!!!! อีซี่ดำเนินกิจการต่อไปได้แล้ว ประธานของเราบ่าย2โมงออกจากที่คุมขัง ข่าวด่วน!!!!! อีซี่ดำเนินกิจการต่อไปได้แล้ว ประธานของเราบ่าย2โมงออกจากที่คุมขัง ข่าวด่วน!!!!! อีซี่ดำเนินกิจการต่อไปได้แล้ว ประธานของเราบ่าย2โมงออกจากที่คุมขัง

  โดยคุณ เลือดอีซี่     

 • ความคิดเห็นที่ 279

  ซื้อทีวีแอลซีดีโปรเจคชั่นของโซนีมาดูได้ปีครึ่ง(22-5-49 ถึง 2-12-50)ก็เสีย ส่งซ่อมที่ศูนย์โซนีปิ่นเกล้า ทางศูนย์บอกหลอดขาด ค่าซ่อม 10,500 บาท ในคู่มือบอกหลอดมีอายุใช้งาน 8,000 ชม. แต่คำนวนดูถ้าดูวันละ 6 ชม.(จริงๆไม่ถึง)เป็นเวลาปีครึ่งจะใช้งานแค่ 3,000 ชม. อย่างนี้ถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ครับแล้วจะไปแจ้งที่ สคบ. ได้หรือไม่ครับ ตอนนี้ยังไม่รับเครื่องกลับมาเลย ไม่ไหวจริงๆปีครึ่งค่าซ่อมหมื่นกว่าบาท ไม่คุ้มค่าเลยครับ

  โดยคุณ วราวุธ     

 • ความคิดเห็นที่ 278

  ตอนนี้อยากให้สมาชิกอีซีฯ ทุกท่านขอให้อดทนหน่อยเพราะท่านประธานไม่ได้ปิดบริษัทแล้วหอบเงินหนี แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรท่านถึงไม่ได้รับการประกันตัว อยากให้ทาง สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยอธิบายให้สมาชิกอีซีเข้าใจหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ถึงไม่ให้ท่านประกันตัว หรือจะยื้อจนสมาชิกทนไม่ได้ แต่ที่แน่ ๆ ความผิดไม่ได้เกิดจากท่านประธานอย่างแน่นอน สมาชิกทุกคนขออย่าได้หลงกล แต่ถ้าอยากจะฟ้องร้องก็คงต้องฟ้องทางราชการนั่นแหละที่ไม่ให้ความชัดเจนและความจริงแก่พวกเรา ถ้าสมาชิกอีซีหลงกลไปแจ้งความก็เท่ากับใส่ร้ายคนดีอย่างท่านปฐม ขอให้คิดให้รอบคอบ ไม่เช่นนั้นเรานั่นแหละจะเป็นควายให้เขาปั่นสมองเล่น ใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายท่านประธานของเรา ที่ผ่านมาสมาชิกทุกคนคงเห็นความจริงใจที่ท่านประธานมีให้พวกเราแล้วว่าท่านได้ให้พวกเรามากมายขนาดไหน แค่ค่าของรางวัลที่เป็นกำไรส่วนของบริษัทท่านยังแบ่งปันมาให้พวกเรา แล้วเราจะทำร้ายท่านได้ลงคอหรือ ขอให้คิดดูให้ดี ว่าเราเดือดร้อนเพราะกันแน่

  โดยคุณ สมาชิกอีซี     

 • ความคิดเห็นที่ 277

  กูอยากทำ กูอยากโดนหลอกมันก็เรื่องของกู มึงเกี่ยวไรด้วย อีวี่จงเจริญ สัตย์สคบ. แม่งเปรตดีดี หายึดคนนั้นคนนี้แม่งไม่ดูตัวเองยึดตังค์คนอื่นผิดไหม พ่อแม่มึงไม่มีเหมือนเขาเห็นเขามีแล้วอิจฉาสาดดดดสคบ.

  โดยคุณ กูเต็มใจ     

 • ความคิดเห็นที่ 276

  อยากทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐมั่งจัง ได้เงินเดือน ไม่กี่หมื่น แต่รับ จ๊อป ทีเป็น ล้าน ๆ เฮ้อ เกิดมาเป็นคน ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รวยกะเขาสักที เนาะ ท่าน สอคอบ๋อ

  โดยคุณ เลือดอีซี่ว่ะ     

 • ความคิดเห็นที่ 275

  หัวข้อข่าว : เรียนผู้ได้รับความเสียหายจาก บริษัท อีซี่เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รายละเอียด : โปรดทราบ ผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ ของ บริษัท อีซี่เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ติดต่อสอบถามหรือร้องทุกข์ได้ที่ สำนักคดีอาญาพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2831-9888 ต่อ 2255 รับเรื่องราวร้องทุกข์ น่าสมเพศว่ะ มีคนไปร้องทุกข์ โทรไปก็ไม่ติดหรอกมันยกหูออก ถ้าติดนะ มันก็ไม่ถามหรอกเดือดร้อนเพราะอะไร มันเหมาเอาเองเลย เดือดร้อนเพราะอีซี่โกง แต่ความเป็นจริงมันไม่รู้หรอก แอ๊ะ! หรือว่ารู้ ว่าเป็นเพราะพวกมัน อมตุ่ยเลยว่ะ ยังไม่คายอีกแหนะ เฮ้อ! น่าเบื่อพนักงานของประชาชน เช้าชามเย็นชาม เซ็งว่ะ ไปอยู่ เขมร ยังจะมีอนาคตกว่ามั้ง อย่างน้อยก็ยังน้อยกว่าบ้านเราล่ะวะ พวก อมตุ่ย ๆ

  โดยคุณ เลือดอีซี่ คนจัน     

 • ความคิดเห็นที่ 274

  กูชักทนไม่ไหวแล้วนะ ไปหาคุณ ปฐม หน้าห้อง ขัง กูจะไปบอกเขาว่า กูจะชวนพวกพ้องชาวอีซี่ ไปที่ หน้า สคบ และ DSI และถ้ายังไม่มีอะไรคืบหน้า กูจะไปที่หน้า ทำเนียบ !! เอาให้แตกหักกันไปเลยพี่น้อง !!

  โดยคุณ คนอีซี่     

 • ความคิดเห็นที่ 273

  ขอขอบคุณ สคบ.ด้วยครับที่ตามเรื่อง Flash drive ของToshibaให้เรื่องที่ซื้อโน็ตบุ๊คแล้วจะแถม Flash drive ให้แต่รอสองเดือนก็ยังไม่ได้พอ สคบ.ขยับผมก็ได้รับแล้วเร็วมากครับขอขอบคุณครับแต่ Toshiba ควรปรับปรุงการขายและความน่าเชื่อถือให้ดีกว่านี้นะครับ

  โดยคุณ owasan32@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 272

  ขอกราบวิงวอนให้ สคบ. ได้รับอะไรกับไปบ้างกับการกระทำของคุณ

  โดยคุณ k[hi     

 • ความคิดเห็นที่ 271

  เมื่อก่อนจำได้ว่า เคยเข้ามาดูในเวป สคบ. แล้วมีคนตั้งกระทู้เข้ามาเยอะมาก เกี่ยวกับบริษัทอีซีฯ แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบเลย แล้วอีซีฯ ก็จดทะเบียนถูกต้องด้วย แสดงว่า สคบ.พึ่งจะมาเห็นความผิดประมาณวันที่ 26 พ.ย. 50 มั้ง ถึงรีบถอนใบอนุญาต และเข้าจับกุมเหมือนกำลังผลิตยาบ้าหรืออาวุธสงครามกันอย่างนั้นแหละ มีอะไรหรือปล่าว สคบ.

  โดยคุณ kik     

 • ความคิดเห็นที่ 270

  ตอนนี้สมาชิกบริษัท อีซีฯ กำลังเดือนร้อนเพราะ สคบ. เพราะตอนนี้เรากำลังรอเงินปันผล เดือนร้อนมากด้วยถ้าคุณไม่ทำแบบนี้ระบบของบริษัทก็จะเดินได้ตามปกติ ขอความกรุณา ผู้บริหาร สคบ.อย่างคิดทำตามความคิดใคร เดินตามความถูกต้อง เถอะ

  โดยคุณ sef     

 • ความคิดเห็นที่ 269

  สคบ.ปัญญาอ่อน โดนอิทธิพลมืดเข้าครอบงำ โดยสั่งให้ชี้นกเป็นไม้ ชี้ไม้เป็นนก ไม่มีความคิดของตนเองโดนเงินไปบ้างละมั้ง ถึงเป็นอย่างนี้ ทำไมหนอถึงพึ่งจะเห็นความผิดทั้งที่ทำธุรกิจมา 2 ปีกว่าแล้ว แล้วผิดอะไรทำไม้ไม่ชี้แจงให้บริษัทอีซีรู้จะได้ปรับปรุงแก้ไข แล้วภาษีที่จ่ายไปในแต่ละเดือนละ ใครเป็นผู้ได้ผลประโยชน์ อย่างนี้บริษัทยังจะเลวอีกหรือ ถ้าเปรียบกับไอ้พวกบริษัทต่างประเทศ ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ แต่กลับจ่ายภาษีให้ประเทศไทยเพียงไม่ถึง 2 แสน กลับว่าเขาดียกยอกัน แต่บริษัทอีซีฯ มีรายได้เท่าไร ก็เสียภาษีไปตามนั้น น่ายกนิ้วให้ สคบ. จริง ๆ

  โดยคุณ aajin     

 • ความคิดเห็นที่ 268

  ตอนนี้อยากให้ สคบ. ตรวจสอบบริษัท Colonyinvet.netมันปิดเวปหนี้แล้ว หอบเงินไปเท่าไหร่รู้บ้างไหม

  โดยคุณ คนถูกหลอก     

 • ความคิดเห็นที่ 267

  ตอนนี้สมาชิกที่ถึงกำหนดต้องได้รับค่าแนะนำ ค่าปันผล กำลังรอคอยอยู่ แล้วใครจะรับผิดชอบ จะโยนความผิดให้ใคร ตอนนี้ชักโมโหแล้วนะ ใครทำให้สมาชิกอีซี่เดือดร้อน รวมพลังกันดีไหมพวกเราชาวอีซีฯ ให้ชาวโลกรู้ไปเลยว่าคนดีถูกรังแก

  โดยคุณ สมาชิกอีซีฯ     

 • ความคิดเห็นที่ 266

  อยากให้สมาชิกอีซีฯ ทำบุญกวดน้ำไปให้พวกเปรตที่มาขอส่วนบุญหน่อย คงหิวโหยน่าดู คนถูกก็ทำให้ผิด แล้วคนผิดก็ทำให้ถูก ขอให้ผลกรรมตอบสนองโดยเร็ววันด้วยเถิด สาธุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  โดยคุณ สมาชิกอีซีฯ     

 • ความคิดเห็นที่ 265

  ซื้อทีวีแอลซีดีโปรเจคชั่นของโซนีมาดูได้ปีครึ่ง(22-5-49 ถึง 2-12-50)ก็เสีย ส่งซ่อมที่ศูนย์โซนีปิ่นเกล้า ทางศูนย์บอกหลอดขาด ค่าซ่อม 10,500 บาท ในคู่มือบอกหลอดมีอายุใช้งาน 8,000 ชม. แต่คำนวนดูถ้าดูวันละ 6 ชม.(จริงๆไม่ถึง)เป็นเวลาปีครึ่งจะใช้งานแค่ 3,000 ชม. อย่างนี้ถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ครับแล้วจะไปแจ้งที่ สคบ. ได้หรือไม่ครับ ตอนนี้ยังไม่รับเครื่องกลับมาเลย ไม่ไหวจริงๆปีครึ่งค่าซ่อมหมื่นกว่าบาท ไม่คุ้มค่าเลยครับ

  โดยคุณ วราวุธ     

 • ความคิดเห็นที่ 264

  พวกเราสมาชิกอีซีฯ พวกเราได้รับความเดือดร้อนเพราะใคร ขอให้ตรึกตรองให้ดี ทางราชการหลอกล่อให้ไปแจ้งความ ทุเรศสิ้นดีบริษัทปิดแล้วหอบเงินหนีหรือ แจ้งข้อหาอะไร ข้อหาก็คือตอนนี้ต้องแจ้งทางราชการว่าทำให้พวกเราเดือดร้อนและเสียหายนั่นคือข้อหาที่พวกเราจะต้องไปแจ้ง

  โดยคุณ สมาชิกอีซีฯ     

 • ความคิดเห็นที่ 263

  เจ้าหน้าที่ สคบ.ที่เคารพ ตอนนี้ท่านคงรู้อยู่แก่ใจสินะว่ามันเกิดอะไรขึ้น พวกท่านๆ คงมีความสุขกันมากใช่ไหมที่ทำให้คนดีต้องติดคุก ทำให้บริษัทของประชาชนต้องชงัก ใครที่ทำกรรมไว้กับบริษัทอีซีฯ ขอให้ได้รับผลกรรมโดยเร็ววัน อย่าได้ทำอะไรแล้วได้ดีเลย ขอให้ผลกรรมตามสนองให้ทันตาเห็น ใครที่คิดร้ายกับบริษัทอีซีฯ ขอให้ได้รับสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้ สาธุ

  โดยคุณ สมาชิกอีซีฯ     

 • ความคิดเห็นที่ 262

  ท่านผู่ที่ดูแลเว็ป สคบ ครับ ที่พวกผม โพส มามากมายนี้ไม่ได้มีเจตนาทำลายหรือก่อกวนเลยแม้สักนิด แต่พวกเราชาว อีซี่ รู้ดีแก่ใจว่า บ. ของเราไม่ได้โกงชาติบ้านเมือง ไม่ได้โกงประชาชน โปรดเห็นใจและเมตตา พวกเราด้วยเราเดือดร้อน เดือดร้อนเพราะ บ.ถูกอายัด เงิน ท่านประธาน ถูกขังโดยที่ ศาลก็ยังไม่ได้ตัดสิน ติดคุกฟรี มากี่วันแล้ว เราเดือดร้อนเพราะ สคบ และ DSI อ่านออกไม๊ ครับ ท่านผู้ เรียน สูง !!!

  โดยคุณ เลือดอีซี่ คนจัน     

 • ความคิดเห็นที่ 261

  ใครที่อยากจะไปแจ้งความที่ศูนย์ดำรงธรรมตอนนี้ได้มีสมาชิกที่จันทบุรีเข้าแจ้งแล้วกว่า 100 คนและได้ส่งเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย ดูเค้าแจ้งซิ! อ่านแล้วขำเลยง่ะ ที่สุภาษิตว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ใหม้จั๊กกะเชื่อแล้วง่ะ.เหอะ ๆ *0*

  โดยคุณ สาขาใหญ่     

 •  1 .. 64  65  66  67  68 .. 79   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด