X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 02-948-5700

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 64  65  66  67  68 .. 77   

 • ความคิดเห็นที่ 240

  ขอร้องเรียน สคบ. และ กกต. ให้ดำเนินการยุบสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3,5,7,9และtitv กรณีวางตัวไม่เป็นกลาง เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวออกข่าวเฉพาะพรรคปชป พปช เพื่อแผ่นดิน มัชฌิมา ฯ ชาติไทย ส่วนพรรคเล็ก ๆ หรือพรรคใหญ่ที่เกิดใหม่ส่งผู้สมัครทุกเขต กลับไม่เคยให้ออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรเลย อย่างนี้ถือวางตัวไม่เป็นกลางและผมมีสิทธิ์ที่จะคิด(ไม่ได้กล่าวหา ) ว่าสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวนี้ขายตัวขายเสียงให้พรรคเหล่านี้แล้วหรือเปล่า การเญหัวหน้าพรรคหรือสมาชิกพรรคมาร่วมแสดงความคิดเห็นหรือพูดถึงนโยบายนี่ก็เป็นการหาเสียงเหมือนกัน และเป็นการหาเสียงที่คนทั้งประเทศเห็น เป็นการเอาเปรียบทางการเมืองกัน และไม่เป็นธรรม บ้านเมืองที่มันวุ่นวายส่วนใหญเกิดจากสื่อที่ไม่มีความเป็นธรรมอย่างนี้แหละเป็นสาเหตุใหญ่ด้วย ขอให้ สคบ. ในฐานะเป็นผู้คุ้มครองผู้บริโภคช่วยด้วย และกกต. ในฐานะผู้ดูแลการเลือกตั้งกรุณาดูแลด้วย ขอบคุณ

  โดยคุณ คนไทย     

 • ความคิดเห็นที่ 239

  คห.ที่ 222 กับ 243 พูดเรื่องเดียวกันคือธุรกิจของ บ.Sunshine-Empire ในแง่มุมที่ต่างกัน โดยสรุปก็คือจะต้องมีคนพูดจริงหรือไม่ก็พูดเท็จ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อถ้ามีการหลอกลวง จึงขอให้หน่วยงานของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบแล้วประกาศประชาชนทราบด้วยก่อนที่จะมีการลงทุนต่อไป

  โดยคุณ ประชาชน     

 • ความคิดเห็นที่ 238

  ร้องเรียนการโฆษณาไม่ตรงกับความเป็นจริง กรณีร้านแอร์ชื่อ แองเจิลเนท ตึกแถวริมถนนเพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา บริเวณเขาหลัก ได้โฆษณาว่า แอร์ราคาโรงงาน และฟรีค่าติดตั้ง ทั้งป้ายหน้าร้านและทางวิทยุชุมชน ซึ่งความเป็นจริงแล้วราคาโรงงานจะเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ใช่โรงงานแต่เป็นราคาที่บวกกำไรไว้ด้วยแล้ว และฟรีค่าติดตั้งไม่เป็นจริงเพราะได้รวมค่าติดตั้งไว้แล้ว ซึ่งทำให้ผู้บริโภคหลงผิด และทำให้ไม่เป็นธรรมกับร้านอื่นโดยทั่วไป จึงเรียนมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของท่านต่อไปด้วย

  โดยคุณ ผู้บริโภค     

 • ความคิดเห็นที่ 237

  ผ่อนรถกับไฟแนนท์ ทิสโก้ 48งวด ส่งค่างวด จนหมด ภายในสัญญา พอไปขอโอน บอกยังเป็นหนี้ อยู่ราว 4 หมื่นบาท ขอคำชี้แจง บอกเป็นค่าปรับกับค่าติดตามในการส่งล่าช้า ใครเคยเจอ แบบนี้ บอกทีทำไง ปรับมากเกินไป หรือเปล่า ดอกเบี้ยซ้ำซ้อนหรือเปล่า ช่วยที

  โดยคุณ ถูกเอาเปรียบ     

 • ความคิดเห็นที่ 236

  อ่านความคิดเห็นของท่านที่ 238 แล้ว งงงงง มากกกก พูดวกไปวนมา ไม่รู้เรื่อง ป็นผุ้สมัคร สส.เบอร์ 26 พรรคไทยรำรวยจริงเปล่า พูดวกไปวนมาเป็นผู้แทนชาวประชาได้อย่างไร คุณแอบอ้างหรือเปล่า

  โดยคุณ คนไทย     

 • ความคิดเห็นที่ 235

  ดี เอส ไอ เวลาคุณจับกุมผู้กระทำผิด แล้ววิ่งมาหาโจทย์ทีหลัง มันเป็นวิธีการสอบสวนแบบใหม่หรือเปล่า โอ! ประเทศไทย ถ้ามีหน่วยงานของรัฐทำงานแบบนี้ อนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไรกัน

  โดยคุณ ลูกพระเจ้าตาก     

 • ความคิดเห็นที่ 234

  ใครแต่งตั้งหน่วยงาน ดี เอส ไอ ขึ้นมาทำไมให้เกิดความวุ่นวาย หน่วยงานนี้ไม่รู้จักแยกแยะของดีของชั่ว นำมาปะปนกันมั่วไปหมด ท่านรู้จักระบบธุรกิจขายตรงขนาดไหน ท่านโดน สคบ. หรอกใช้แล้ว ผมจะบอกให้ ธุรกิจขายตรง ที่ขึ้นตรงกับ สคบ. ต้องเสียค่าสมัครในธุรกิจนั้นแต่ที่ท่านไปจับเขาไม่ได้เก็บค่าสมัคร ผมก็รู้แค่นี้ ผมคิดว่าท่าน ผอ. ท่านคงคิดได้นะ เพราะท่านเป็นถึงระดับ พันเอก

  โดยคุณ ลูกพระเจ้าตาก     

 • ความคิดเห็นที่ 233

  ข่าวสารอีซี่ นี้คือภาพบริษัทอีซี่เน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งตอนที่คุณปฐมถูกเชิญตัวไป *คลิกที่ภาพเพื่อขยายรูป* ป้ายผ้าใบแผ่นใหญ่ที่แขวนไว้ทางด้านซ้ายบริเวณทางเข้าบริษัท แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนไม่ปิดบัง ไม่ใช้พึ่งมาแขวนแต่แขวนอยู่นานเป็นเดือนแล้ว. ป้ายผ้าใบแผ่นใหญ่ที่แขวนไว้ทางด้านซ้ายบริเวณทางเข้าบริษัท โชว์ชัดเจนครับแต่ละแผ่นแสดงถึงการเสียภาษีแต่ละเดือน. ป้ายผ้าใบแผ่นใหญ่ที่แขวนไว้ทางด้านซ้ายบริเวณทางเข้าบริษัท ดูเอาแล้วกันครับเปรียบเทียบขนาดกับคนที่เดิน คิดดูว่าแผ่นขนาดไหน แต่สื่อมองไม่เห็นแฮ่!. ป้ายผ้าใบแผ่นใหญ่ที่แขวนไว้ทางด้านซ้ายบริเวณทางเข้าบริษัท ดูซิเปรียบเทียบขนาดกับรถที่จอด ขนาดกล้องไม่ดียังถ่ายเห็นชัด แต่สื่อก็ยังมองไม่เห็นอีกตามเคย!. ป้ายผ้าใบแผ่นใหญ่ที่แขวนไว้ทางด้านซ้ายบริเวณทางเข้าบริษัท อะไรมันจะชัดเจนขนาดนั้น ไม่เคยเห็นบริษัทไหนกล้าโชว์การเสียภาษีได้ขนาดนี้. ข้าวสารกองนี้มีเจ้าของแล้ว โปรดดูกันให้ชัดๆสำหรับพวกที่ไม่ได้มาดูหรือดูแล้วก็ยังชอบบอกกันว่าไม่มีสินค้าขายจริงหรือมีนิดเดียวขายวนไปวนมากรุณาดูใหม่คิดใหม่นะครับ ที่เห็นแค่ซิมเปิ้ล. ป้ายผ้าใบแผ่นใหญ่ที่แขวนไว้ทางด้านซ้ายบริเวณเข้าบริษัท ดูซิแผ่นผ้าใบโชว์การเสียภาษีแขวนยาวออกไปถึงถนนใหญ่เปรียบเทียบกับสมาชิกที่มานั่งคอยคุณปฐมโคตรจะเห็นชัดเจนขนาดนี้ แต่คนทั้งประเทศกลับไม่เห็น คิดแต่ว่าบริษัทนี้เป็นแชร์ข้าวสารอย่างที่ข่าวบอกถ้าเป็นแชร์จริงๆจะไม่มีสินค้าแล้วก็ไม่มีการเสียภาษีแบบนี้นะครับ. มากันตามปกติ โรงอาหารของบริษัทยังคงเลี้ยงอาหารฟรีเหมือนเดิมเพราะสมาชิกพร้อมใจกันออกเงินค่ากับข้าว. ฮิ ฮิ มีอารมณ์ร้องเพลงกันด้วย ไหนบอกว่าที่นี่เป็นต้นแบบแชร์ข้าวสารเหมือนบริษัทร่วมทุนค้าปลีกไง แต่เอ๊! ทำไมบรรยายกาศถึงไม่เหมือนกันล่ะ ที่ร่วมทุน ออฟฟิตพังหมดเลย สมาชิกวิ่งแจ้นไปแจ้งความกันอุตลุด แต่ที่นี่สมาชิกไม่ยอมไปแจ้งความกลับมานั่งร้องเพลงกันครับ ส่งสัยหนังคนละม้วน. สนุกสนานกันตบมือกันใหญ่เลย ทุกคนสามัคคีกันอยู่กันอย่างสงบเรียบร้อย ไม่เห็นเหมือนกับที่บริษัทร่วมทุนค้าปลีกซักหน่อย. จอยด้วยคนค่ะ เด็กๆยังมาสนุกด้วยเลย ขอเต้นด้วยคน. ของแท้และดั่งเดิมอยู่นี่ ทำไม๊ยยยย สมาชิกแชร์ข้าวสารถึงเคียดแค้นเจ้าของบริษัทขนาดนี้ เลยต้องรีบไปแจ้งความ...เอ๊ย! ออกมารำกันหน่อย. ของแท้และดั่งเดิมอยู่นี่ จ๊ากกกก.....เคียดแค้นออกมารำกันใหญ่เลย ส่งสัยต้องถล่มบริษัทอีซี่! อ้าวไม่ใช้ร่วมทุนค้าปลีกนี่หวา งานนี้หนังคนละม้วนแล้วครับท่าน. ของแท้และดั่งเดิมอยู่นี่ ตะกี๊หมอรำ อันนี้รำวงครับ สรุปว่าชาวอีซี่ไม่มีใครอยากไปแจ้งความเอาเรื่องคนดีอย่างคุณ ปฐมแล้วล่ะ ไม่เหมือนคุณ รชตที่ถูกสมาชิกตามล่านะครับ ผิดกันยิ่งกว่าหน้ามือกับหลังเท้าเลยครับ. หยุดไม่ได้สนุกกันใหญ่ แค้นจัดหยุดไม่ได้ซะแล้ว สรุปว่าชาวอีซี่ไม่มีใครอยากไปแจ้งความเอาเรื่องคนดีอย่างคุณ ปฐมหรอก ไม่เหมือนคุณ รชตที่ถูกสมาชิกตามล่านะครับ ผิดกันยิ่งกว่าหน้ามือกับหลังเท้าเลยครับ. สรุปว่าสมาชิกไม่ได้รับความเสียหายหรือถูกบริษัทฉ้อโกงแต่ประการใด หากสมาชิกจะเสียหายก็เพราะทางราชการต่างหาก ที่เข้ามาควบคุมตัวท่านประธานบริษัทและระงับบัญชีการเงินทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินงานได้ ซึ่งทำให้สมาชิกเสียหาย หากทางราชการมีเจตนาจะช่วยเหลือประชาชนจริงๆ ก็ขอให้มีการประกันตัวท่านประธานและยกเลิกคำสั่งระงับบัญชีการเงิน ให้บริษัทดำเนินธุรกิจต่อไป เพราะธุรกิจที่บริษัทดำเนินการเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ช่วยประเทศชาติไม่ให้ล่มสลายทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้อุดมการณ์ ซื้อกินซื้อใช้ ปันกำไรคืนสมาชิก ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ควรศึกษาและยกย่องตรงตามแนวทางสหกรณ์ บริษัทเพียงแค่ทำหน้าที่รับบริหารการค้าขายสินค้าอุปโภค บริโภคของใช้ต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมาย เสียภาษี ราคาสินค้าตามท้องตลาด และนำกำไรมาปันผลคืนแก่สมาชิก บริษัทเก็บใว้เป็นค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ดูแลสมาชิกเพียงบางส่วน ทางบริษัทจึงใคร่ขอให้สมาชิกได้ตระหนักรู้เท่าทันเหตุการณ์บอกสิ่งที่ถูกต้องต่อๆกันไปถึงกลุ่มสมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกทราบถึงความรักความปรารถนาดีต่อประเทศชาติของเรา เพราะทางผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์หลายท่านของประเทศไทยได้วิเคราะห์แนวทางธุรกิจของบริษัทแล้ว ว่านี่แหละคือแนวทางที่สามารถช่วยประชาชนและประเทศชาติ ไม่ให้ตกเป็นทาสธุรกิจของต่างชาติ และมีความยินดีที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ระบบการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทต่อไปเพื่อประเทศไทยของทุกคน ในไม่ช้าระบบธุรกิจของพวกเราจะเดินหน้าต่อไป และ คุณปฐมของเราจะได้ออกมาในไม่ช้าและขณะนี้ คุณปฐมสบายดี ต้องให้เวลากับทางราชการตรวจสอบ สมาชิกจะได้ผลประโยชน์แน่นอน ขอให้พวกเรามั่นใจต่อสู้เพื่อชาติต่อไป... บริษัทอีซี่มีสินค้าขายจริงตามราคาท้องตลาด - การซื้อ-ขายสินค้าไม่ใช้การลงทุนและไม่ใช้การปล่อยเงินกู้ไม่ใช้การกู้ยืมเงิน ถ้าลงทุนซื้อหุ้นต้องไปซื้อที่ตลาดหลักทรัพย์โน้น. - ฉะนั้นกำไรจากการขายสินค้าส่วนหนึ่งนำกลับมาคืนให้ผู้ซื้อมันจึงไม่ใช้ดอกเบี้ยยย. - ส่วนเงินปันผล,หุ้นและรางวัลส่งเสริมการขายคือของแถม.

  โดยคุณ - -*     

 • ความคิดเห็นที่ 232

  ข่าวด่วน ผู้สมัครสส.พรรคไทยร่ำรวย อ้างว่าแชร์อีซี่ชักชวนให้ลงสสมัครและจะคืนเงินค่าสมัครให้ภายหลังจากที่ได้คำแนนเกิน 10 % ดีเอสไอเตรียมออกหมายจับกก.บห.'สยามฟูดซ์' แชร์ก๋วยเตี๋ยวอีก 3 ราย หลังลูกแชร์กว่า 200 คนแห่แจ้งความ ด้าน'แชร์ข้าวสาร'ปิดสาขาในต่างจังหวัดหลายแห่งแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม นางสมพร ยิ้มทะโชติ ผู้สมัคร สส.จันทบุรี (หมายเลข 26 )พรรคไทยร่ำรวย เปิดเผยว่า เป็นแค่สมาชิกร่วมลงทุนซื้อหุ้น กับบริษัท อีซี่เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สาขาจันทบุรี ต่อมาได้รับการชักชวนจากนายปฐม อัญสกุล ประธานกรรมการบริษัท อีซี่เน็ตเวิรค์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ว่าให้ช่วยลงสมัคร สส. ที่จันทบุรี ในสังกัดพรรคไทยร่ำรวย แล้วรับรองว่าจะมีสมาชิก อีซี่ ฯ ช่วยลงคะแนนให้ได้คะแนนเกิน 10 % ก็ได้รับเงินค่าสมัครจำนวน 5,000 บาทคืนมา จึงไม่มีการพิมพ์ป้ายโปสเตอร์หาเสียงใด ๆ นางสมพร กล่าวว่า ได้รับปากกับนายปฐม อัญสกุล ประธานบริษัท อีซี่ ฯ และสมัครสส.จันทบุรี พรรคไทยร่ำรวย คิดว่ากกต.คงจะไม่รับสมัคร เพราะคิดว่าขาดคุณสมบัติ เรียนจบแค่ ม.ต้นเท่านั้น มารู้ภายหลังว่ากกต.ยังไม่เปลี่ยนระเบียบใหม่ และคิดว่าสมัครแล้ว จะมีสมาชิก อีซี่ ช่วยลงคะแนนเกิน จำนวน 10 % แล้วตนก็จะได้รับเงินค่าสมัคร คืน หลังจากสมัคร สส.ได้เพียง 2 สัปดาห์ ก็ทราบข่าวว่านายปฐม อัญสกุล ประธานบริษัท อีซี่ ฯ ถูกจับกุมตัว ติดต่อไปที่สำนักงานใหญ่ก็ไม่มีใครรับผิดชอบ ผู้สมัคร สส.จันทบุรี หมายเลข 26 พรรคไทยร่ำรวย กล่าวต่อไปว่า ที่จันทบุรี มีสมาชิกที่ร่วมลงทุนกับบริษัทอีซี่ เน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนมาก แต่ตนไม่ใช่พนักงานสาขาจันทบุรี จึงไม่มีตัวเลข จำนวนสมาชิก ฯ ที่ผ่านมาตนเคยร่วมลงทุนจ่ายเงินไป 10 หุ้น เงิน 14,500 บาท ได้ข้าวสาร และเงินคืนในระยะเวลา 6 เดือน ได้ครบแล้วจึงร่วมลงทุนไปอีกครั้ง ซื้อ 10 หุ้นเตรียมสะสมเงินไว้ส่งลูกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในอีก 6 เดือนข้างหน้า ตนกำลังจะได้รับเงินปันผลคืนงวด 3 เดือนแรก ก็ถูกบริษัทสั่งระงับไว้ ก็ยังไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะว่าทางราชการสั่งอายัดเงินในบัญชีของบริษัทไว้ สำหรับบริษัทอีซี่ เน็ตเวิรค์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สาขาจ.จันทบุรี เปิดอาคาร ที่ตรงข้ามโรงแรมคาริบูไฮแลนด์ จันทบุรี ถนนชวนะอุทิศ 3 อำเภอเมือง จ.จันทบุรี เป็นอาคาร 2 คูหาที่เช่ามาเปิดเป็นสาขา มีกำหนดเปิดสำนักงานสาขาในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ มีนางขวัญหทัย อู่ชะนะ เป็นผู้จัดการสาขา นางขวัญหทัย อู่ชะนะ เป็นผู้สมัคร สส.จันทบุรี หมายเลข 25 พรรคไทยร่ำรวย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ เข้ารายงานข้อมูลและพยานหลักฐานต่อนายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อเตรียมขอออกหมายจับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกรณีแชร์ลูกโซ่ 'ก๋วยเตี๋ยวบางกอก เอื้ออาทร' หลังสมาชิกแฟรนไชส์จำนวนกว่า 200 คน บุกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าร้องทุกข์กับ พ.อ.ปิยะวัฒก์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา กล่าวหาถูกบริษัท สยามฟูดซ์ แฟรนไชส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1463 ลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กทม. ฉ้อโกงหลังจากเชิญชวนให้นำเงินไปร่วมลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวบางกอก คาดว่าจะมีมูลค่าความเสียหายเกือบ 100 ล้านบาท พ.อ.ปิยะวัฒก์ กล่าวว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนจะได้หารือร่วมกับกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับผลตอบแทนของบริษัทดังกล่าว ว่ามีการขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินกิจการและความเป็นไปได้ในการจ่ายผลตอบแทนสูงกว่ากฎหมายกำหนด รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทกับทะเบียนพาณิชย์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ จากนั้นจะร้องขอหมายจับต่อศาล เพื่อเข้าตรวจค้นจับกุมทันที อย่างไรก็ตามขณะนี้ดีเอสไอได้ประสานสถาบันการเงินเพื่ออายัดการเคลื่อนไหวทางบัญชีของบริษัทสยามฟูดซ์ไว้แล้ว ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวานนี้ (3 ธ.ค.) พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาต่อนายทนงศักดิ์ บุญครอบ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนหลังจากมีประชาชนจำนวนมากเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยได้แจ้งข้อหานายทนงศักดิ์ ในความผิดฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน พ.ศ.2527 ซึ่งจากข้อมูลพบว่านายทนงศักดิ์ เพิ่งได้เลื่อนขึ้นจากตำแหน่งผู้จัดการด้านการตลาดเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ สำหรับข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อขอออกหมายจับวันนี้ มีอีก 3 คน คือ นายเสริมศักดิ์ อุ่นน้อย น.ส.วัชราภรณ์ อุทัย และนายชูพงษ์ ปิ่นทอง นายจรัญ กล่าวว่า ได้กำชับให้พนักงานสอบสวนทำงานด้วยความรอบคอบแม่นยำ โดยให้ยึดพยานหลักฐานเป็นหลัก การที่มีประชาชนจำนวนมากเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษถือเป็นพยานบุคคลที่สำคัญ ประเด็นสำคัญคือขอให้ติดตามทรัพย์สินเงินทองของประชาชนที่ถูกฉ้อโกงไปกลับคืน โดยเฉพาะระดับล่างที่เสียหายจากปิระมิดถล่ม หากพยานหลักฐานเพียงพอ โดยหลักการก็ต้องออกหมายจับเพื่อสกัดกั้นขบวนการหลอกลวง ไม่ให้ขยายตัวต่อไป น.ส.นิภา เปลี่ยนนุกูล ผู้เสียหายชาวพัทลุง กล่าวว่า บริษัท สยามฟูดซ์ฯเชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงทุนเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบางกอก โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทุน 2 รูปแบบ รูปแบบแรกลงทุนในร้านก๋วยเตี๋ยวมาตรฐาน มี 1 หม้อต้ม ราคา 35,000 บาท ในอายุสัญญา 10 เดือน บริษัทจะรับประกันรายได้ทุกเดือน เดือนละ 7,500 บาท เท่ากับจะได้เงินปันผล 75,000 บาท จากการลงทุน 35,000 บาท 'ส่วนการลงทุนรูปแบบที่ 2 เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบพิเศษ 2 หม้อต้ม ขายทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นและเนื้อตุ๋น ราคา 45,000 บาท อายุสัญญา 10 เดือน โดยบริษัทรับประกันรายได้ทุกเดือน เดือนละ 10,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้โฆษณาแผนการตลาดดังกล่าวผ่านสถานีเพลงลูกทุ่งชื่อดัง และยังโฆษณาผ่านแผ่นโปสเตอร์อีกจำนวนมาก จัดงานเปิดตัวธุรกิจแฟรนไชส์ที่เมืองทองธานี จนทำให้ผู้สนใจลงทุนเกิดความเชื่อถือ' น.ส.นิภากล่าวอีกว่า เมื่อได้รับฟังรายละเอียดเชิญชวน เห็นว่าเป็นธุรกิจมีกำไรสูง จึงนำเงินมาร่วมลงทุนทำร้านก๋วยเตี๋ยวแบบพิเศษ 2 ชุด เป็นเงิน 90,000 บาท ในช่วงแรกๆ บริษัทจ่ายเงินปันผลตรงตามกำหนด จึงนำเงินมาลงทุนเพิ่มอีก 6 ชุด เป็นเงิน 270,000 บาท ต่อมาบริษัทเริ่มบ่ายเบี่ยงและไม่ยอมจ่ายเงินปันผล พยายามโทรศัพท์ไปสอบถามแต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงตัดสินใจไปที่บริษัทและพบว่าบริษัทปิดทำการแล้ว ทางตำรวจจึงแนะนำให้ผู้เสียหายรวมตัวกันมาแจ้งความกับดีเอสไอ สำหรับบริษัท สยามฟูดซ์ฯ มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท กรรมการบริษัท ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ อุ่นน้อย พ.อ.สุจินตร์ เกศวรกาญน์ น.ส.วัชราภรณ์ อุทัย และนายทนงศักดิ์ บุญครอบ โดยเปิดทำการใน 3 สาขา ได้แก่ ดอนเมือง นนทบุรี วังทองหลาง ลูกแชร์ข้าวสาร'อีซี่ เน็ตเวิร์ค' ทยอยเข้าแจ้งความ ผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่บริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มีสมาชิกซื้อหุ้น(แชร์ข้าวสาร)เดินทางมาที่บริษัทเพื่อสอบถามถึงการจับกุมตัวหัวหน้าแชร์ข้าวสารไป ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อขอเงินคืน แต่ได้รับการปฏิเสธ โดยพนักงานพยามที่จะะเกลี่ยกล่อมให้สมาชิกเชื่อมั่นว่าทางบริษัทจะสามารถกลับมาดำเนินการได้อีก ขณะที่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ เปิดเผยว่า มีสมาชิกเริ่มทยอยเดินทางมาแจ้งความมากขึ้น เพราะทางด้านแม่ข่ายที่มีสาขาอยู่ในต่างจังหวัดได้มีการปิดตัวไปหลายแห่ง โดยเฉพาะในจังหวัด อุดรธานี กาญจนบุรี ซึ่งสมาชิกไม่สามารถติดต่อได้ แชร์เริ่มวงแตกแล้ว เท่าที่ตรวจดูพบว่าขณะนี้ไม่มีสมาชิกใหม่มาลงทุนแม้แต่รายเดียว เจ้าหน้าที่ดีเอสไอกล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ทำการสืบประวัติและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ของนายปฐม อัญสกุล กรรมการบริษัทและมีกรรมการที่น่าสงสัยอีกรายหนึ่งที่ได้ลาออกจากการถือหุ้นเมื่อปี 2548 ภายหลังจากที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เรียกรตรวจสอบคณะกรรมการคนดังกล่าวก็ได้ตัดสินใจลาออก ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบกรรมการอีกหลายคนที่น่าสงสัยและหอบเงินหนีไปแล้ว เจ้าหน้าที่ดีเอสไอเปิดเผยว่า สำหรับเงินที่อายัดมาได้ 90 ล้านบาท คงไม่พอจ่ายคืนให้กับสมาชิกแชร์ได้เพราะเงินหมุนเวียนที่ตรวจสอบพบแต่ละเดือนมีเงินหลายร้อยล้าน และตอนนี้สาขาที่อยู่ต่างจังหวัดก็เริ่มปิดตัวลงหลายแห่ง และทางด้านแกนนำที่ออกมาประท้วงในวันที่ดีเอสไอเข้าไปตรวจค้นก็หายหน้าหายตาไปหมดทั้งที่ประกาศว่าจะออกมาฟ้องดำเนินคดีกับดีเอสไอ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอเปิดเผยว่า ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ทำให้คนหันไปลงทุนเล่นแชร์เพราะเป็นหนทางที่คิดว่าจะได้ผลตอบแทนสูง เป็นการหมุนเวียนโดยใช้เงินต่อเงินไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อไรที่หาสมาชิกใหม่ไม่ได้ แชร์ก็ล้มไป ขณะนี้พบทั่วทุกแห่งของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะย่ายรัชดา ทางด้านสมาชิกรายหนึ่งกล่าวว่า มาทวงเงินคืนเพราะว่าไม่มั่นใจว่าบริษัทจะจ่ายเงินให้ได้ตามที่ได้ตกลงกันตั้งแต่แรก และตอนนี้ทางบริษัทพยายามที่จะตบตาโดยการให้พนักงานออกมาประท้วงเหมือนเป็นการเรียกร้องแต่ก็ไม่มีใครทำอะไร ถึงตอนนี้เชื่อแน่ว่าจะต้องถูกโกง สิ่งที่ทางบริษัททำมาตลอดก็คือการระดมเงินเข้ากระเป๋าของคนไม่กี่คน 'เพราะความโลภที่อยากได้เงินแท้ๆ ทำให้ต้องมาเสียเงินมากมายขนาดนี้ ตอนที่ถูกชักชวนก็ไม่คิดว่าจะมาหลอกกัน ปานนี้คนที่เป็นตัวตั้งตัวตีคงหอบเงินหนีไปแล้ว ไปถามพนักงานก็ไม่มีประโยชน์ ' สมาชิกรายหนึ่งกล่าว 'สมัคร'โต้ ลั่นมีเงินก็ไม่ทำแชร์ข้าวสาร ด้านนายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชน กล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคดีแชร์ข้าวสารอาจเกี่ยวพันกับประเด็นทางการเมือง หลังพบข้อมูลว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลให้สมาชิก ซึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างหุ้นละ 500 บาท เพื่อหวังตัดคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ว่า 'ทำไมต้องทำ ทำอย่างนั้นโง่หรือเปล่า ถ้าทำไปแล้วจะชนะพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ได้หรือไม่ ถึงมีเงินผมก็ไม่ทำ เพราะทำไปก็ตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์ ผมไม่เชื่อว่าคดีนี้จะเกี่ยวกับการเมือง' 'เพื่อแผ่นดิน'ปัดไม่เกี่ยวแชร์ข้าวสาร ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่า มีพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังแชร์ข้าวสารเพื่อนำเงินไปสกัดกั้นพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ นายสุวิทย์ คุณกิตติ หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ว่า อาจมีการเมืองอยู่เบื้องหลังกรณีแชร์ข้าวสารของบริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ว่า เรื่องนี้ต้องรอการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าความจริงเป็นอย่างไร เพราะถ้าเป็นกระบวนการบ่อนทำลายประชาธิปไตย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัว และต้องมีมาตรการทางกฎหมายมาดำเนินการอย่างเด็ดขาด เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าพรรคเพื่อแผ่นดินจะถูกนำไปเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ เพราะได้ส่งผู้สมัครที่มีฐานเสียงอยู่ในภาคใต้ด้วย นายสุวิทย์ กล่าวว่า พรรคไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ และไม่เคยทำอะไรที่เสียหายต่อบ้านเมือง เมื่อถามถึงผลสำรวจความคิดเห็นจากหลายสำนักระบุว่าพรรคเพื่อแผ่นดินมีคะแนนนิยมในพื้นที่ กทม.ลดลง หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน กล่าวว่า ตนมั่นใจว่าคะแนนของพรรคจะดีขึ้นเรื่อยๆ และเชื่อว่าประชาชนมองพรรคเพื่อแผ่นดินเป็นทางรอดของบ้านเมือง ซึ่งในเวลาที่เหลือจากนี้ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายหาเสียงเพื่อโน้มน้าวประชาชนให้เลือก เพราะตอนนี้ พรรคมีความชัดเจนในหลายด้าน ทั้งนี้ เราคงไม่เน้นพื้นที่ใดเป็นพิเศษ เพราะพรรคให้ความสำคัญทุกพื้นที่เท่ากัน

  โดยคุณ คนจัน     

 • ความคิดเห็นที่ 231

  ผมซื้อข้าวสารไปรับประทานแล้ว ได้ข้าวและเงินปันผลจริง สคบ. บอกว่าผิด ซื้อข้าวสารห้างต่างชาติ ไม่ได้เงินปันผล เอากำไรออกนอกประเทศ สคบ. บอกว่าถูกต้อง สรุปว่าผม โง่ หรือ สคบ. โง่

  โดยคุณ คนไทย     

 • ความคิดเห็นที่ 230

  ทุกวันนี้ ตั้งแต่รู้จักธุรกิจมาแล้วก็หลายอย่าง ทำถูก ทำผิด แต่พอมาพบ อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาเก็ตติ้ง ก็ดูว่าความเป็นไปได้ในการบริหารเงิน ของคุณ ปฐม อัญสกุล มีความถูกต้อง และเป็นไปได้สวย เพราะเท่าที่เข้ามา คลุกคลีด้วย เรายังไม่เคยเดือดร้อนเลย มีแต่ว่าความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆ มีข้าวกิน มีเงินใช้หนี้ ลูกหลานมีการเรียนอย่างสบายโดยไม่ต้องคิดถึงว่าจะหารายได้มาจากไหน เราพบธุรกิจของอีซี่เน็ตเวิร์ค มาเก็ตติ้ง แล้วเราก็พบว่า ง่ายถูกต้อง และสามารถช่วยพวกเรได้จริงๆ รัฐบาลที่ว่ามีกฏหมายคุ้มครอง ทำไมไม่ไตร่ตรองให้เรียบร้อยก่อน ถึงฟันธงว่าผิด ทำไมไม่ให้ประชาชนพูดบ้าง

  โดยคุณ ลูกพ่อตาก     

 • ความคิดเห็นที่ 229

  เพราะเรารักลูกหลาน เราไม่อยากให้ลูกหลานเป็นขี้ค่าต่างชาติ เราจึงอยากให้ บ. อีซี่ เน็ตฯ อยู่กับเรา

  โดยคุณ คนรักลูกหลาน     

 • ความคิดเห็นที่ 228

  สมาชิกอีซี่ ขอถาม สคบ. หน่อย ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า นับถือศาสนาพุทธไหม เพราะทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี แต่ทำไม ถึงต่อว่าอีซี่จัง อีซี่ทำดีทำไมถึงไม่ได้ดี สวรรค์ยังมีตา แต่ทำไม สคบ. ตาถึงไม่มีบ้าง มีอะไรมาบังตาหรือเปล่า

  โดยคุณ คนรักอีซี่     

 • ความคิดเห็นที่ 227

  โคตรมั่ว นำเอาบริษัทอื่นที่ฉ้อโกงมาปะปนกับบริษัทอีซี่ สักวันหนึ่ง กรรมจะตามสนองพวกมึง

  โดยคุณ คนรักชาติ     

 • ความคิดเห็นที่ 226

  ร้องเรียน dutch mill 20 card นำไปใช้ที่โรงหนังE.G.V.ที่เดอะมอลล์นครราชสีมา ซึ่งตอนแรกบอกว่าใช้ดูเรื่องโปงลาง..ได้ แต่สักครู่กับบอกว่าไม่ได้ และดูวันจันทร์ ในบัตรกำหนดจันทร์ - พุธ ซึ่งเอาเปรียบลูกค้ามากเกินไป ส่วนใหญ่บัตรประเภทนี้ใช้ยาก ทางร้านมักจะปฏิเสธการรับบัตร ทาง สคบ. ควรจะตรวจสอบเรื่องนี้โดยด่วน

  โดยคุณ noi_der@hotmail.com     

 • ความคิดเห็นที่ 225

  ขออภัยที่ความคิดเห็นที่ 226 ออกมาเป็น แนนนนฯ เนื่องจากสิ่งที่ร้องเรียนไป สคบ. ไม่ให้ออก หรือเครื่องจัดข้องเลยลองพิมพ์ แนนนนน และส่งดู ส่งแล้วปรารกฎว่าส่งได้ เลยทำให้คิดว่า สคบ.ทำอะไร ที่จริงข้อความก่อนหน้านี้เป็นเพียงข้อความแสดงความคิดเห็นในฐานะคนไทยคนหนึ่งกรณีสคบ.พิพาทกับบริษัทอีซี่และขอความขัดเจนว่าอีซี่เขาทำอะไรผิด ถ้าเขาไม่ผิดต้องคืนอิสระภาพให้เขา คืนธุรกิจให้เขา หมื่นครอบครัวแสนชีวิตที่เขารอให้อีซี่เป็นผู้นำความอยู่รอดให้เขา ๆ ประจักษ์ว่าอีซี่ไม่ตั้งขึ้นมาเพื่อโกง ตั้งขึ้นเพื่ออุดไม่ให้เงินตราไหลออกนอกสู้กับต่างชาติที่มากอบโกยนำเงินไทยออกนอกประเทศด้วกลยุทธในรูปแบบสหกรณ์และปรับเป็นสหกรณ์เชิงธุรกิจ ผลประโยชน์ก็อยู่ที่ไทย เมือวันที่ 6 ธัวาคม 2550เห็นท่านรองอธิบดี สคบ. บอกว่าหลักฐานที่อีซี่เอามาเปิดเผยเรื่องของการเสียภาษีของอีซี่ท่านบอกว่าไม่เท่าไรคำว่าไม่เท่าไหร่ของท่านแปลว่าต้องเท่าไหร่ท่านช่วยบอกหน่อย มันไม่ชัดเจนท่านไม่กล้าเปิดเผยตัวเลข แต่อีซี่กล้าเปิดเผยชัดเจนแต่จะเท่าไหร่ก็ชั่งเถิดนั่นรัฐเก็บภาษีจากอีซี่ไปแล้วเป็นตัวการันต์ตีว่าอีซี่ทำธรกิจถูกต้อง แต่ สคบ.ใช้อำนาจที่ปรัศจาคข้อเท็จจริงกลัวสื่อจนไม่เอาความถูกต้องมาบริหาร อย่างนี้ผมว่าไม่ควรอยู่ในตำแหน่งกินเงินเดือนมากมายที่ชาวบ้านเขาทูลให้ ผมว่าน่าจะชัดเจนได้แล้วกรณีอีซี่เพราะขณะนี้ผู้ที่เดือดร้อนไม่ได้เกิดจากอีซี่แต่เกิดจาก สคบ . ถ้าอีซี่ผิดก็ควรรีบดำเนิการฟ้องร้องเสียเพราะธุรกิจนี้เสียหายเป็นร้อย ๆ ล้านแล้วแต่เป็นการเสียหายที่เกิดจากการกระทำของ สคบ .ไม่ใช่จากอีซี่ และท่านไม่ต้องโฆษณาชวนเชื่อให้ใครต่อใครไปแจ้งความหรอก ไม่มีใครแจ้งความเอาผิดอีซี่หรอกเพราะทุกคนไม่มีใครถูกอีซี่โกง ท่านไม่ต้องรอหลักฐานตรงนั้นหรอก และถ้าจะมีคนไปแจ้งความผมว่าแจ้งความจับ สคบ. มากกว่าเพราะทำให้ชาวบ้านเสียหาย หลักฐานที่ชี้ชัดผมว่าท่านน่าจะมีจึงบังอาจแจ้ง DSI ไปจับอีซี่ ถ้าไม่มีนั่นแสดงว่าท่านแจ้งเท็จแต่จะเท็จหรือไม่ ณ เวลานี้น่าจะขัดเจนแล้วว่าอีซี่ผิดหรือไม่ผิดถ้าผิดก็ว่าไปตามผิด ถ้าอีซี่ไม่ผิดก็ควรจะคืนความเป็นไท คืนอิสระภาพให้เขาเสีย ไม่ต้องกลัวเสียหน้า ผมเชื่อว่าอีซี่ ฯ คงไม่ฟ้องกลับหรอกเพราะผมเชื่อมั่นในความดีของอีซี่ และเชื่อมั่นในพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จเพราะเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิม ฯ 2550 ที่ให้คนไทยยึดมั่นในความสามัคคี ถึงแม้ชาวบ้านจะเสียโอกาส ธุรกิจจะเสียหายเป็นร้อย ๆ ล้านก็ตาม คนผิดถ้ายอมรับในสิ่งที่ตนทำผิดย่อมได้รับการให้อภัยดังเช่นชาดกเรื่ององคุลีมาล และที่สำคัญนิสัยคนไทยไม่ใช่คนเจ้าเคียดเจ้าแค้น ขอให้ยอมรับทุกอย่างก็จะจบ ขอบตุณ

  โดยคุณ คนไทย     

 • ความคิดเห็นที่ 224

  ขออภัยที่ความคิดเห็นที่ 226 ออกมาเป็น แนนนนฯ เนื่องจากสิ่งที่ร้องเรียนไป สคบ. ไม่ให้ออก หรือเครื่องจัดข้องเลยลองพิมพ์ แนนนนน และส่งดู ส่งแล้วปรารกฎว่าส่งได้ เลยทำให้คิดว่า สคบ.ทำอะไร ที่จริงข้อความก่อนหน้านี้เป็นเพียงข้อความแสดงความคิดเห็นในฐานะคนไทยคนหนึ่งกรณีสคบ.พิพาทกับบริษัทอีซี่และขอความขัดเจนว่าอีซี่เขาทำอะไรผิด ถ้าเขาไม่ผิดต้องคืนอิสระภาพให้เขา คืนธุรกิจให้เขา หมื่นครอบครัวแสนชีวิตที่เขารอให้อีซี่เป็นผู้นำความอยู่รอดให้เขา ๆ ประจักษ์ว่าอีซี่ไม่ตั้งขึ้นมาเพื่อโกง ตั้งขึ้นเพื่ออุดไม่ให้เงินตราไหลออกนอกสู้กับต่างชาติที่มากอบโกยนำเงินไทยออกนอกประเทศด้วกลยุทธในรูปแบบสหกรณ์และปรับเป็นสหกรณ์เชิงธุรกิจ ผลประโยชน์ก็อยู่ที่ไทย เมือวันที่ 6 ธัวาคม 2550เห็นท่านรองอธิบดี สคบ. บอกว่าหลักฐานที่อีซี่เอามาเปิดเผยเรื่องของการเสียภาษีของอีซี่ท่านบอกว่าไม่เท่าไรคำว่าไม่เท่าไหร่ของท่านแปลว่าต้องเท่าไหร่ท่านช่วยบอกหน่อย มันไม่ชัดเจนท่านไม่กล้าเปิดเผยตัวเลข แต่อีซี่กล้าเปิดเผยชัดเจนแต่จะเท่าไหร่ก็ชั่งเถิดนั่นรัฐเก็บภาษีจากอีซี่ไปแล้วเป็นตัวการันต์ตีว่าอีซี่ทำธรกิจถูกต้อง แต่ สคบ.ใช้อำนาจที่ปรัศจาคข้อเท็จจริงกลัวสื่อจนไม่เอาความถูกต้องมาบริหาร อย่างนี้ผมว่าไม่ควรอยู่ในตำแหน่งกินเงินเดือนมากมายที่ชาวบ้านเขาทูลให้ ผมว่าน่าจะชัดเจนได้แล้วกรณีอีซี่เพราะขณะนี้ผู้ที่เดือดร้อนไม่ได้เกิดจากอีซี่แต่เกิดจาก สคบ . ถ้าอีซี่ผิดก็ควรรีบดำเนิการฟ้องร้องเสียเพราะธุรกิจนี้เสียหายเป็นร้อย ๆ ล้านแล้วแต่เป็นการเสียหายที่เกิดจากการกระทำของ สคบ .ไม่ใช่จากอีซี่ และท่านไม่ต้องโฆษณาชวนเชื่อให้ใครต่อใครไปแจ้งความหรอก ไม่มีใครแจ้งความเอาผิดอีซี่หรอกเพราะทุกคนไม่มีใครถูกอีซี่โกง ท่านไม่ต้องรอหลักฐานตรงนั้นหรอก และถ้าจะมีคนไปแจ้งความผมว่าแจ้งความจับ สคบ. มากกว่าเพราะทำให้ชาวบ้านเสียหาย หลักฐานที่ชี้ชัดผมว่าท่านน่าจะมีจึงบังอาจแจ้ง DSI ไปจับอีซี่ ถ้าไม่มีนั่นแสดงว่าท่านแจ้งเท็จแต่จะเท็จหรือไม่ ณ เวลานี้น่าจะขัดเจนแล้วว่าอีซี่ผิดหรือไม่ผิดถ้าผิดก็ว่าไปตามผิด ถ้าอีซี่ไม่ผิดก็ควรจะคืนความเป็นไท คืนอิสระภาพให้เขาเสีย ไม่ต้องกลัวเสียหน้า ผมเชื่อว่าอีซี่ ฯ คงไม่ฟ้องกลับหรอกเพราะผมเชื่อมั่นในความดีของอีซี่ และเชื่อมั่นในพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จเพราะเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิม ฯ 2550 ที่ให้คนไทยยึดมั่นในความสามัคคี ถึงแม้ชาวบ้านจะเสียโอกาส ธุรกิจจะเสียหายเป็นร้อย ๆ ล้านก็ตาม คนผิดถ้ายอมรับในสิ่งที่ตนทำผิดย่อมได้รับการให้อภัยดังเช่นชาดกเรื่ององคุลีมาล และที่สำคัญนิสัยคนไทยไม่ใช่คนเจ้าเคียดเจ้าแค้น ขอให้ยอมรับทุกอย่างก็จะจบ ขอบตุณ

  โดยคุณ คนไทย     

 • ความคิดเห็นที่ 223

  แนนนนนนนนนนน

  โดยคุณ คนไทย     

 • ความคิดเห็นที่ 222

  แชร์ข้าวสาร บ.ไทย เน็ตเวิร์คฯ' ที่ตั้ง ซอย ลาคพร้าว 115 บางกะปิ กทม 10240 อยากให้ สคบ มาตรวจสอบให้ด้วยครับ ก่อนที่ บริษัทจะปิดตัวหนี่ไปก่อน

  โดยคุณ thai@walla.com     

 • ความคิดเห็นที่ 221

  ถามกันอยู่ได้ มีใครตอบไหมเนี๊ย

  โดยคุณ A     

 •  1 .. 64  65  66  67  68 .. 77   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด