X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 81   

 • ความคิดเห็นที่ 1140

  สินค้าไม่ได้มาตรฐาน อย.ปลอม ขายตรงไม่ผ่าน สคบ ลูกโซ่แน่นอน ช่วยตรวจสอบด้วย

  www.toptorich.com

  โดยคุณ อนุวิทย์  (61.47.18.239)     23 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1139

  www.toptorich.com

  เว็บไซค์ ขายตรง หลอกลวง

  โดยคุณ อนุวิทย์  (61.47.18.239)     23 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1138

  ค่าน้ำประปาอบต.สมอแข เจ้าของโครงหมู่บ้านสุภาภรณ์รีสอร์ท 2 จ.พิษณุโลกเก็บค่าน้ำประปาแพงมากหน่วยละ 15 บาท ไม่ทราบว่าอย่างนี้ดิฉันจะต้องทำอย่างไร  เพราะตอนนี้เดือดร้อนมากไม่จ่ายก็ต้องโดนตัดน้ำ ไม่มีใครกล้าร้องเรียน อบต.เพราะกลัวว่าทางโครงการจะตัดน้ำไม่ให้ใช้ ดิฉันอยากให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้มั๊ย

  โดยคุณ คุณน้อย  (210.246.144.163)     23 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1137

  ดิฉันได้จ่ายเงินจอง 5000 บาท [วันที่12 มกราคม 2553] ให้ บ.โตโยต้า ส.บางกอกดอนเมือง เพื่อซื้อรถ และได้นัดเวลาที่จะไปรับสินค้า

  แต่สินค้าก็ไม่มาตามที่นัด และเลื่อน กำหนดหลายครั้ง ดังนั้นดิฉันจึงต้องการยกเลิกการจอง จึงแจ้งไปทางบริษัท แต่ทางบริษัทไม่คืนเงินจองให้ และทางบริษัทยังพูดจาไม่ดีเลย ท้าทายให้ดิฉันไปฟ้อง ส.ค.บ อีกด้วย สำหรับเงิน 5000 บ. แค่ดิฉัน 1คน ถ้า 10 หรือ 100 คน ก็ เป็นเงินจำนวนมากนะค่ะ และดิฉันต้องทำอย่างไรถึงจะเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคได้ค่ะ โปรดช่วยตอบดิฉันด้วย

   

   

  โดยคุณ พรทิวา สุขเกษม  (222.123.14.10)     19 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1137

  คุณควรไปยื่นเรื่องฟ้องเป็นคดีผู้บรืโภค เพื่อเรียกเงินคืน หรือหากเป็นรถมือสองท่านสามารถแจ้งความฐานฉ้อโกงได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.58)     19 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1136

  ดิฉันเห็นโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่15มีนาคมว่ามือถือโซนี่รุ่นw205ที่คาร์ฟูลดราคาเหลือ1990บาทแต่พอไปถามพนักงานบอกว่าวันที่18วันเดียวมีแค่20เครื่องพอวันที่18ตอนเช้าห้างเปิดก็รีบไปพนักงานบอกว่าขายหมดแล้วทั้งที่พึ่งจะเปิดห้างและดิฉันก็เห็นว่าไม่มีค่อยมีคนเลยเพราะยังเช้าอยู่ถ้ามีคนซื้อจริงก็น่าจะเห็นคนรอเช็คเครื่องบ้างเพราะซื้อมือถือต้องมีการเช็คเครื่องแต่พนักงานบอกว่าขายหมดแต่ไม่เห็นมีใครเลยพอถามคนทั่วไปเขาพูดกันว่าคาร์ฟูชอบหลอกลูกค้าพอลูกค้ามาถามก็จะบอกว่าของหมดแบบนี้น่าจะเอาผิดกับทางคาร์ฟูที่หลอกลวงลูกค้า

  โดยคุณ วรรณ  (110.169.25.213)     18 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1133

  ผมซื้อโน๊ดบุ๊คเอเซอร์มาครับแล้วโดนขโมยแต่เครื่องมีประกันหายผมเลยติดต่อไปทางประกันแล้วทำตามทุกอย่างที่ประกันบอกพอมาดูมาตรวจสอบผลปรากฏว่าประกันไม่ยอมจ่ายค่าสนไหมทดแทนทั้งๆที่เครื่องหายจริงแล้วผมจะเรียกร้องจากใครจะหาความเป็นธรรมจากใครได้ครับผมยังไม่ได้ผ่อนสักเดือนเดียวกลับต้องมาผ่อนเครื่องเปล่าทั้งที่ บ. บอกมีประกันเครื่องหายแต่พอหายจริงๆกลับไม่แสดงความรับผิดชอบผมควรไปฟ้องร้องกับใครได้ครับ

  โดยคุณ พินิจ แสงสุวรรณ์  (202.57.152.98)     10 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1133

  ฟ้องบริษัทที่รับประกันหากแน่ใจว่ายังไม่ขาดประกันหรือมีการรับประกันแน่นอน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.54)     16 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1132

  เน็ตที่บ้านเล่นไม่ได้ตั้งแต่  8 มกราคม  จนถึงปัจจุบันก็เล่นไม่ได้  โทรไปทั้งศูนย์ที่  กทม.  และประจำจังหวัด  แต่ไม่มีอะไรคืบหน้า  แค่นี้ยังไม่พอยังมีคนโทรศัพท์ใหไปจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตทั้งที่ได้ไปเขียนเอกสารคำร้องเรื่องอินเตอร์เน็ตไม่สามารถเล่นได้  แต่ยังมีโทรมาทุกเดือนเลย  ซึ่งข้าพใช้Internet TT&T Maxnet  จึงอยากทราบว่า  ข้าพเจ้าสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้หรือไม่  ถ้าได้ควรทำอย่างไร  ช่วยตอบด้วยนะคะ 

   

  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ เดือดร้อนเรื่องอินเตอร์เน็ด  (118.172.23.157)     8 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1132

  ท่านร้องเรียนเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตได้ที่ กทช.

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.54)     16 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1131

  ข้าพเจ้าได้ทำร้านอาหารอยู่ในอพาร์ทเมนท์ ซึ่งตอนทำสัญญาเริ่มแรก เจ้าของตึกแจ้งว่าให้มีกิจการได้อย่างละ 1 ร้าน  ต่อมาทางเจ้าของตึกได้มาเปิดร้านอาหารอีก 1 ร้านเอง ทำให้ข้าพเจ้าไม่พอใจมาก เจ้าของตึกให้เหตุผลว่าลูกค้าต้องการ ต่อมาร้านมินิมาร์ทที่เปิดให้บริการไม่สามารถบริการได้ เจ้าของตึกจึงได้บอกให้ข้าพเจ้าเปิดมินิมาร์ทเล็ก ๆ ไว้รองรับความต้องการของลูกค้าด้วย ข้าพเจ้าก็ลงทุนทำ วันดีคืนดีร้านมินิมาร์ทถูกเปลี่ยนเจ้าของ  ทางเจ้าของตึกจึงแจ้งว่าห้ามขายของมินิมาร์ทรวมถึงเหล้า เบียร์ในร้านอาหาร อยากถามว่ามันไม่ยุติธรรมเลย  ลืมบอกไปว่า ทางเจ้าของตึก ได้บอกว่าเปิดการค้าเสรี ทำให้มีร้านอาหารกี่ร้านก็ได้ ก็เลยงงว่าทำแบบนี้เพื่ออะไร อยากถามว่ามีกฎหมายคุ้มครองผู้เช่าอย่างไรบ้างคะ  ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

  โดยคุณ juntima  (124.121.102.136)     5 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1130

  วันนี้ครับผมได้รับโทรจากบริษัทประกันภัย ว่ามีการออมเงินผ่านบัตรเครดิตมาเสนอแล้วผมตอบตกลงไป แล้วโทรไปถามเพื่อนดังที่กล่าวมา เพื่อนเลยบอกว่าถ้าตอบตกลงไปแล้วเขาจะถึอว่าทำสัญญาแล้ว ก็เลยโทรไปยกเลิกประกันภัยเลย แล้วโทรไปเช็คกับบัตรเครดิตก็ยังไม่มียอดเงินเพิ่มมาจากที่ใช้แล้ว แต่ว่าทางประกันภัยบอกว่าให้รอโทรศัพท์ภายใน 7-14 วันว่าได้ยกเลิกประกันภัยแล้วหรือยัง ทำให้ผมไม่มีความมั้นใจเลยว่าจะทันหรือป่าวครับขอคำแนะนำด้วยนะครับ

  โดยคุณ โรจครับ  (124.120.233.38)     3 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1130

  หากมีการส่งกรมธรรม์มาให้ท่าน  ท่านไม่พอใจหรือต้องการยกเลิกก็ส่งกรมธรรม์คืนไปยังบริษัท

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     4 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1129

  เรื่องค่าอินเตอร์เน็ตของ TT&T ครับ ตอนตกลงแจ้งว่า 790 บาท ได้ 4 MB เป็นลูกค้ามา เกือบ 5 ปีตอนหลังมีโปรโมชั้นว่า 590บาทได้ 4MB ผมเลยแจ้งให้ปรับราคาให้ผม หรือว่าจะปรับเป็น 5MB ก็ได้แล้วจ่ายเท่าเดิมคือ 790 บาท แจ้งมาหลายเดือนแล้วไม่คืบหน้าอะไรเลย สรุปว่าผมต้องยกเลิกการเป็นลูกค้าเลยเหรอเนี่ย สคบ.ช่วยตรวจสอบให้ลูกค้าเก่าอย่างผมด้วยนะครับ ไม่ยุติธรรมเลย

  เรื่องชมเชยก็มีนะครับ เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า ผมใช้บริการของเพียวการไฟฟ้า ที่อยู่ในอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์หัวหิน ที่จอดรถก็สบายไม่ยุ่งยากเหมือนในห้าง สินค้ามีให้เลือกมากดี ยี่ห้อก็รุ้ๆกันอยู่ ไม่ใช่โนเนมเหมือนกับร้านอื่น

  แล้วเรื่องราคาก็ต่อรองได้ด้วยนะครับ ผมไปซื้อLCDกับชุดโฮม พนักงานแนะนำดีมากแถมจัดส่งได้วันนั้นเลย ที่บ้านผมใช้บริการร้านเพียวมาตั้งแต่ผมยังเด็ก เคยมีปัญหาเครื่องซักผ้าเสีย แต่ซื้อมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ ร้านเพียวอยู่ในตลาด จนย้ายมาที่อินเด็กซ์ ผมโทรไปแจ้ง เขาก็ส่งพนักงานมารับเครื่องที่บ้าน เอาไปซ่อมให้ ไม่เหมือนกับบางร้านในหัวหิน ขายแล้วทิ้งเลยครับ

  ผมว่ายังไงๆ ก็ช่วยกันใช้บริการร้านค้าในพื้นที่ดีกว่าครับ อย่าให้ห้าง มาโตในประเทศเราเลย ว่าไหม.. 

  โดยคุณ สมบูรณ์ วิไลประเสริฐ  (117.47.58.130)     27 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1128

  ได้จ้าง ห.จ.ก. แก้วกาญจน์ เนิร์สซิ่งโฮม โดยนางนิตยา ชูสุวรรณ ผู้จัดการ เลขที่ 30/62 ซ.ข้างวัดเจ้ามูล ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.ท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ กทม. 10600 โทร 02-4581611-2  ได้โกงเงินมัดจำและหักค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยไม่มีในสัญญา และมีการจ่ายค่าจ้างให้คนงานไม่ตรง พนักงานก็ไม่ทำงานและได้ออกไป เรายกเลิกการจ้าง ทางศูนย์ก็คืนเงินไม่ครบ ทั้งที่ผู้จ้างไม่ได้ผิดสัญญาเลย ไม่รู้มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบหรือไม่ คนที่ศูนย์นำมาส่งให้ก็ไม่ได้ผ่านการอบรมอะไรเลย แล้วก็หลอกพนักงานมาด้วย ว่าจะให้ค่าจ้างเท่านั้น เท่านี้ แล้วก็จ่ายพนักงานไม่ครบ พนักงานก็ไม่อยากทำงานต่อ กระทรวงแรงงานได้รับเรื่องร้องเรียนพวกนี้บางหรือไม่ ช่วยตรวจสอบด้วยขอบคุณ

  โดยคุณ หาญชัย  (124.120.169.168)     26 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1127

  ขอถามว่า รูปธรรม ที่กล่าวถึงหมายถึงอะไรคะ ขอความกรุณา อธิบาย และยกตัวอย่างสักนิดได้ไหมคะ

  เพราะเท่าที่ประสบตอนนี้ คือลูกสูญเสียโอกาสทางการศึกษา และ ถูกทำร้ายทางจิตใจ ซึ่งเรื่องนี้ต้องการให้เป็นกรณีตัวอย่างที่ทางโครงการต่างๆควรรับผิดชอบในสิ่งที่ได้โฆษณาไว้ คิดว่าทุกปีมีเด็กที่เกิดปัญหากับทางโครงการแต่ไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนกับหน่วยงานใด ทำให้โครงการพวกนี้ยังทำเงินปีละหลายสิบล้าน

  ดิฉันต้องการเตือนให้เด็กรุ่นต่อไปหรือผู้ปกครองได้ทราบเรื่องนี้ด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ puk  (58.8.243.170)     26 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1126

  จากข้อความที่ส่งไปในความคิดเห็นที่ 1124 อยากทราบว่าฟ้องร้องได้ไหมคะ

  โดยคุณ PUK  (110.164.74.206)     25 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1126

  หากพิสูจน์ได้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากลูกไปเข้าร่วมเรียนกับโครงการเป็นรูปธรรมก็สามารถฟ้องได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.34)     26 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1126

  ขอถามว่า รูปธรรม ที่กล่าวถึงหมายถึงอะไรคะ ขอความกรุณา อธิบาย และยกตัวอย่างสักนิดได้ไหมคะ

  เพราะเท่าที่ประสบตอนนี้ คือลูกสูญเสียโอกาสทางการศึกษา  และ ถูกทำร้ายทางจิตใจ  ซึ่งเรื่องนี้ต้องการให้เป็นกรณีตัวอย่างที่ทางโครงการต่างๆควรรับผิดชอบในสิ่งที่ได้โฆษณาไว้  คิดว่าทุกปีมีเด็กที่เกิดปัญหากับทางโครงการแต่ไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนกับหน่วยงานใด  ทำให้โครงการพวกนี้ยังทำเงินปีละหลายสิบล้าน

  ดิฉัยต้องการเตือนให้เด็กรุ่นต่อไปหรือผู้ปกครองได้ทราบเรื่องนี้ด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ puk  (58.8.243.170)     26 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1125

  อยากทราบว่าการที่เราติดค่าบัตรเครดิตอยู่ แล้วมีคนโทร. มาทวงวันนึงเป็นสิบครั้งเนี่ย เรามีสิทธิ์ ที่จะฟ้องร้องเขาได้ไหม ถ้าได้ต้องทำยังไงบ้าง

  โดยคุณ สุภาภรณ์  (110.164.239.206)     24 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1125

  ไม่สามารถฟ้องร้องได้  แต่หากเป็นการทวงหนี้ที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ  ควรร้องเรียนพฤติกรรมการทวงหนี้ได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.32)     24 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1124

  อยากปรึกษาว่ากรณีของลูกสาวที่เกิดขึ้นนี้  ฟ้องร้องทาง สคบ ให้ดำเนินการกับทางโครงการได้หรือไม่คะ

  เมื่อปีที่แล้วเราส่งลูกสาวเข้าร่วมกับโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับทาง EF Foundation for foreign study โดยวันปฐมนิเทศทางโครงการพูดได้ดีมาก จนทำให้เรามีความเชื่อมั่นที่จะส่งลูกไป

  แต่เมื่อลูกไปจริงกับได้ครอบครัวอุปถัมภ์แรกที่มีสภาพแวดล้อมที่ขาดสุขอนามัย สกปรก มีแมลงสาบเยอะ แต่โฮสเข้าใจจึงคุยกับทางโครงการให้หาบ้านใหม่ให้ลูกของเรา ลูกอยู่บ้านนี้ประมาณ 3 อาทิตย์

  พอทำเรื่องย้ายบ้านที่2 ก็ได้โฮสเป็นครูที่โรงเรียนที่ลูกอยู่ แต่เค้าไม่ให้ลูกติดต่อกับทางบ้านเลย ซึ่งลูกของเราก็กลัวมาก ลูกเลยใช้โทรศัพท์ของโฮสโทรหาเพื่อนเพื่อให้เพื่อนช่วยแจ้งเราว่าลูกกลัวมาก ซึ่งทำให้โฮสไม่พอใจ แจ้งทางโครงการ ทำให้ลูกถูกเซ็นรับทัณฑ์บน ถ้าลูกไม่เซ็นรับข้อกล่าวหา ขู่ว่าจะส่งลูกกลับเมืองไทย หลังจากนั้นโฮสยังสร้างเรื่องส่งลูกออกจากบ้านเค้าเพื่อส่งกลับเมืองไทยโดยไม่บอกทาง EF เมืองไทย และเราที่เป็นแม่เลย โดยอ้างว่าลูกเราไม่ปรับตัวเข้ากับเค้า ลูกอยู่บ้านนี้ประมาณ 1 อาทิตย์ หลังจากที่ทุกคนรู้ความจริงว่าโฮสนี่ไม่ดี โฮสแรกก็ช่วยหาบ้านที่ 3 ให้ลูก

  พอได้ย้ายบ้านที่ 3 ก็ดูดีไม่มีปัญหาเพราะโฮสจะย้ายมาอยู่เมืองไทยประมาณกลางปี 2553 นี้ ซึ่งลูกก็บอกว่ามีความสุขดี ติดต่อกันได้เป็นระยะ เราก็เคยคุยกับโฮสซึ่งเค้าก็บอกว่าลูกก็น่ารัก พออยู่ได้สัก 3 เดือน โดยไม่มีสัญญาณอะไร ต้นเดือนธันวาคม 2552 อยู่ๆทาง EF เมืองไทยก็โทรมาบอกเราว่า โฮสจะไม่รับอุปการะลูกเราแล้ว เพราะลูกใช้ internet เยอะ ไม่ร่วมกิจกรรม ไม่ให้ความเคารพ ซึ่งเราก็งงมาก เพราะก็ได้เคยคุยกันทางโฮสก็ไม่เคยบอกเราหรือลูกว่าเค้าไม่พอใจอะไร และทาง EF เมืองนอกตัดสินให้ส่งลูกเรากลับเมืองไทย เนื่องจากอยู่มา 3 บ้านแล้วและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวอุปถัมภ์ได้
  แต่เมือเราโทรขึ้นไปหาลูกว่ารู้ตัวไหมว่าจะโดนส่งกลับบ้าน ลูกก็งงและบอกว่าโฮสไม่ได้บอกเลย ทำให้ลูกสับสนมาก

  หลังจากนั้นเรามีโทรขึ้นไปหาโฮสแต่เค้าวางสายทิ้ง เราเมล์ไปเค้าก็ไม่ตอบ ลูกมีโทรมาครั้งนึงบอกว่ากลัวมาก ทำอย่างไรดีแต่โฮสก็ไม่ได้บอกว่าให้กลับเมืองไทย ลูกบอกว่าเครียดจนจะอาเจียนแล้วก็วางสายไป หลังจากนั้นก็ติดต่อลูกไม่ได้เลย มารู้ทีหลังว่าเค้าไม่ให้ใช้ internet และ ยึดซิมโทรศัพท์ ทำให้ลูกติดต่อกับเราไม่ได้ แม้แต่เราที่อยู่เมืองไทยยังกินไม่ได้ นอนไม่หลับ พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ทั้งทางเมืองไทย และเมืองนอกก็ไม่ได้ผล

  เช้าวันจันทร์ของเมืองไทย( 7 ธันวาคม 2552) เราก็ได้เมล์จากโฮสแรกว่าลูกสาวของเราถูกส่งออกจากบ้านโฮสที่ 3 แล้วโดยไปกับเจ้าหน้าที่อีกคนนึงที่ลูกไม่รู้จัก โดยออกเดินทางตอน 4 ทุ่ม ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมงไปอีกเมืองในเวลาตี 1 ซึ่งเป็นบ้านของเจ้าหน้าที่ที่มารับลูก โฮสแรกบอกว่าลูกร้องไห้ กลัวมาก เราสติแตกเลย เพราะติดต่อลูกไม่ได้ เราไม่รู้ว่าเค้าพาลูกของเราไปไหน โครงการนี้ทำกับเด็กอายุ 15 แบบนี้ได้ยังไง ลูกของเราไม่ได้ติดยา ไม่ได้ทำร้ายร่างกายใคร ความผิดที่เค้ากล่าวหามันเป็นปัญหาพื้นๆของเด็กทั่วไปเสียด้วยซ้ำ แต่ทางเจ้าหน้าที่และโฮสสุดท้ายพยามยามสร้างสถานการณ์ให้ลูกเราต้องมีพฤติกรรมที่ผิดปรกติเกิดขึ้น แล้วนำมาเป็นข้ออ้างว่าลูกควบคุมอารมณ์ไม่ได้


  ขอถามว่าเด็กอายุ 15 ที่พูดภาษาอังกฤษยังไม่เก่ง เจอเหตุการณ์ร้ายๆภายใน 5 เดือนมีสติอยู่ได้ก็ถือว่าเก่งแล้ว นี่ยังริดรอนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไม่ให้ลูกของเราติดต่อกับเราในเวลาที่มีเหตุทุกครั้ง เด็กที่ไหนจะทนแรงกดดันอย่างนั้นได้ แล้วยังพยามยามส่งลูกกลับไทยโดยเร็วโดยจองตั๋วเครื่องบินให้เลย เราไม่ยอมจนต้องบินขึ้นไปรับลูกเอง เห็นสภาพลูกแล้วน่าอนาถ ลูกบอกว่าโฮสสุดท้ายบอกลูกของเราในวันสุดท้ายว่าต้องออกจากบ้านของเขา ข้าวของยังต้องใส่ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก ไม่มีการเตรียมหากระเป๋าให้เลย

  ตอนนี้เราได้ทำเรื่องให้ทาง EF รับผิดชอบในกรณีนี้ โดยชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะตอนนี้ลูกเราต้องพบจิตแพทย์เพื่อรับการบำบัดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีปัญหาในด้านการเรียนเพราะลูกกลับมาต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้โรงเรียนก็จะปิดภาคเรียนแล้ว ลูกของเรากดดันมากที่ต้องเรียนงานทั้งปีให้ทันเพื่อนซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆ

  แต่ทาง EF บอกว่าให้ฟ้องศาลเพื่อให้ศาลตัดสิน ซึ่งเราก็จะดำเนินการต่อเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกของเรา และเป็นบรรทัดฐานให้กับโครงการที่จะทำงานกับเด็กอย่าคิดว่าทำยังไงก็ได้ และให้ผู้ปกครองและเด็กที่มีความฝันว่าการไปโครงการแลกเปลี่ยนไม่ได้ดีอย่างที่คิดเสมอไป

  ถ้าเพื่อนคนไหนมีข้อเสนอแนะ ว่าควรทำอย่างไร หรือควรติดต่อใคร หรือทราบว่ามีใครไปกับโครงการนี้แล้วเคยมีปัญหาแล้วโครงการไม่ได้รับผิอชอบอะไรให้ช่วยติดต่อมาหาเราด้วยนะ เท่าที่ติดต่อได้ผู้ปกครองมักไม่อยากเอาเรื่องถือว่าลูกกลับมาแล้ว ก็แล้วกัน ทำให้องค์กรพวกนี้ยังทำเงินกับเด็กรุ่นใหม่ๆต่อไป รายได้เข้าโครงการปีละมากๆ จริงๆเราก็อยากให้เรื่องนี้ออกสื่อ และสาธารณชน ให้สังคมช่วยตัดสินว่า
  - โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อการศึกษาจริงหรือ โครงการควรพยามยามสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีเป็นอันดับแรก ไม่ใช่พยายามส่งเด็กกลับตั้งแต่เดือนแรก ทั้งๆที่ผลการเรียนของลูกเราค่อนข้างดีมากๆ และก่อนลูกถูกส่งกลับเราก็ได้ขอเอกสาร Transcript และ record card เพื่อลูกจะได้นำมาสมัครเรียนต่อได้ แต่จนถึงปัจจุบัน 2 เดือนแล้วยังไม่ได้เลย

  เป็นการตัดอนาคตทางการศึกษาของเด็กอย่างมากในการส่งลูกของเรากลับตอนปลายปีมีผลอย่างมากกับการเรียน เพราะลูกของเราเรียนโรงเรียนไทย ไม่สามารถทำเกรดม4 ให้ดีได้เลย ซึ่งมีผลอย่างมากในตอนสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

  - โครงการนี้มีการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมถ์ที่มีมาตรฐานจริงหรือ และเรื่องที่เกิดขึ้นกับบ้านที่ 1 และ 2 ทางโครงการไม่เคยแสดงความรับผิดชอบ หรือมีจดหมายขอโทษมาให้เราเลย ซ้ำยังกับนำบ้านที่ และ 2 มานับรวมว่าลูกอยู่มาแล้ว 3 บ้าน ต้องถูกส่งกลับเมืองไทย

  - โครงการนี้มีคุณธรรม มนุษยธรรม จริยธรรม จริงหรือ ที่ไม่บอกให้เด็กรู้ตัวเลยว่าต้องถูกส่งกลับ และตัดขาดการติดต่อระหว่างแม่และลูกในเวลาวิกฤตทุกครั้ง แม้แต่อาชญากรยังสามารถติดต่อทนายได้เลย เราได้ทำเรื่องให้ทางโครงการช่วยทบทวนและพิจารณาการส่งลูกสาวกลับเมืองไทยโดยแจ้งให้ทราบว่าจะมีปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้าง แต่ทางโครงการกลับไม่ได้นำไปทบทวนเลยยังยืนยันเช่นเดิม

  - โครงการนี้เป็นมืออาชีพในโครงการแลกเปลี่ยนอย่างที่กล่าวอ้างในวันปฐมนิเทศจริงหรือ คุณกล้าส่งลูกหลานไปกับโครงการนี้ไหม เมือมีปัญหาก็ไม่สามารถช่วยเหลือเด็กได้เลย
   

  โดยคุณ puk  (58.8.71.33)     24 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1123

  โดนปลอมบัตรประชาชนมา 5 ปี เพิ่งจะรู้ไปถามที่เขตก็บอกไม่รู้เรื่องแย่จิงๆๆเลยอยากรู้ว่าจะไปร้องเรียนที่ไหนได้บ้าง

  โดยคุณ เซ้งเป็ด  (58.11.78.173)     23 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1123

  สามารถร้องเรียนการปลอมบัตรประชาชนได้ที่กรมการปกครอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.32)     24 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1122

  ศูนย์ฝึกอาชีพนิรดอ่ะคะ อยากให้มีหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบให้หน่อยได้มั้ยคะว่า เค้ามีตลาดที่ขายสินค้าจริงรึเปล่าค่ะ

  เพราะว่าเค้าบอกว่าเค้าขายที่ยูโรปจิงรึเปล่าคะ เค้าไม่น่าเชื่อถืออ่ะค่ะ แล้วที่เค้าทำทุกอย่างถูกต้อง เหมือนว่าถูกกฏหมายอ่ะค่ะ ที่ทำได้เพราะเจ้าหน้าที่ติดสินบนป่ะคะ ขอวอนให้หน่วยงานไหนก้อได้นะคะ ช่วยตรวจหน่อยเถอะค่ะ เพราะว่ามีคนไปทำงานแล้วไม่เคยได้เงินตามที่ตกลงเลย มีแต่เสียค่ะ ดิฉันหมดไปแล้วหลายพันค่ะ ได้เงินคืนกลับมาแค่ 255 บาทเองค่ะ นี่มันคืออะไรคะ ช่วยหน่อยเถอะค่ะ หรือว่าใครที่เคยไปทำแล้วงานไม่ผ่านหรือว่าผ่านก้อช่วยบอกต่อกันหน่อยนะคะ คนอื่นๆเค้าจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะ อ่อ มี 2 ที่นะคะ ที่ตลาดในรังสิต กะที่รามคำแหง 2 อ่ะคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ แมว  (124.121.150.125)     21 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1121

  เรียน  สคบ.

  ดิฉันสั่งจองรถในเน็ต  www.ckcarautocenter.com ตอนแรกที่ยังไม่โอนเงินให้ติดต่อมาแบบรวดเร็วมากทั้งมือถือและเมลล์  และให้โอนเงินค่าจองจำนวน 5000  บาทไปให้ทางเลขที่บัญชี ธนาคาร ไทยพานิช  382-2085-266บ.ซีเค คาร์ออโต้เซ็นเตอร์  จำกัด  สาขาติวานนท์   ที่ดิฉันโอนเงินไปให้เพราะเห็นว่าในเวปมีการโชว์เลขทะเบียนการค้าทั้งยังโชว์เลนทะเบียนการค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ประกอบกับมีแผนที่ๆตั้งบริษัทครบดูแล้วน่าเชื่อถือมาก ในเวปจะมีการโฆษณาว่ามีรถป้ายแดงดาวน์ต้ำและผ่านทุกกรณี  เช่น ติด BL  พ่อค้าแม่ค้ามี่ไม่มี  book  bank ก็ซื้อได้ ขายทุกอาชีพ  แต่พอโอนเงินไป 3วันก็มีเซลล์ติดต่อกลับมาและขอเอกสารรวมทั้งทะเบียนสมรสเพราะกู้ร่วม แต่ดิฉันไม่มีทะเบียนสมรสเพราะยังไม่ได้แต่งงานทางเซลล์เลยบอกว่าถ้าไม่มีก็กู้ไม่ผ่านดิฉันจึงขอเงินมัดจำคืนแต่ทางเซลล์กลับบอกว่าไม่ได้เป็นความผิดของบริษัทถ้าจะขอคืนนั้นคงจะยาก แต่จะเปลี่ยนไฟแนนซ์ใหม่ให้และไม่ติดต่อมาเลย  1  อาทิตย์ แฟนดิฉันเลยโทรไปสอบถาม แต่เซลล์คนเดิอบอกว่าไฟแนนซ์จะเดินทางมาหาให้เตรียมเอกสารไว้ไม่ต้องใช้ทะเบียนสมรสก็ได้   ดิฉํนเห็นว่าแปลกๆ ก็เลยลองบอกไปว่าให้ไฟแนนซ์มาหาเลยได้ใหมเพราะไปจดทะเบียนสมรสมาแล้วแต่ทางเซลล์กลับบอกว่าให้ส่งเอกสารมาทาง EMS แทนเพราะว่าอยู่ใกล(ดิฉันอยู่ปราจีนบริษัทอยู่กทม.)ถ้าผ่านแล้วถึงลงมาพบ   ดิฉันตัดสินใจค้าข้อมูลของบริษัทนี้พบว่า

  1. ที่ตั้งและเบอร์โทร.ที่เวปกับที่จดทะเบียนไม่ตรงกัน

  2.เปิดหลายเวปแต่ใช้เบอร์โทร.เบอร์เดียว

  เวลาโทร.ไปเบอร์บริษัทจะมีเสียงผูหญิงรับซึ่งเป็นเสียงเดียวกับเบอร์มือถือ  ตอนนี้ดิฉันต้องทำอย่างไรเพราะเพื่อนบอกว่ามีหลายคนโดนแบบเดียวกันกับดิฉันและเป็นบริษัทเดียวกันค่ะ คือบริษัทจะชวนเชื่อให้โอนเงินค่าจองและบอกว่าเอกสารไม่ผ่านและก็ริบเงินจองไปเลยค่ะ

  โดยคุณ ตา  (118.175.30.142)     18 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1121

  - แจ้งความดำเนินคดีฉ้อโกงกับบริษัทดังกล่าว

  -  ฟ้องเรียกเงินคืนเป็นคดีผู้บริโภคต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.58)     23 ก.พ. 2553

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 81   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด