X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 80   

 • ความคิดเห็นที่ 1120

  ผมส่งจอ LCD Monitor LG ไปเคลม พึ่งซื้อมาได้แค่ 2 วัน ส่งไปเคลมวันที่ 19/01/53

  ทางศูยน์บอกว่าไม่เกิน 2-3 อาทิตย์ แต่ตอนนี้ผ่านมา 4 อาทิตย์แล้ว โทรไปติดตามก็ได้แต่คำตอบว่า

  ยังไม่เรียบร้อยบ้าง  รอของบ้าง ของมาแล้วแต่รอจัดส่งบ้าง ล่าสุดโทรไปเมื่ออาทิตย์ก่อน บอกว่าได้ประมาณ จันทร์-อังคารนี้ แต่พอโทรไปกลับแจ้งมาว่ายังไม่ได้ จะได้ของประมาณต้นเดือนหน้าวันที่ 3-4 มีนา 53  ไม่ทราบว่าตรงนี้เราสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างมั้ยครับ

  โดยคุณ tonaom  (125.25.19.137)     16 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1120

  ฟ้องเป็นคดีละเมิดเพื่อเรียกค่าเสียหายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.58)     23 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1119

  เจอเหมือนกัน เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2553 ตอนประมาณ7 โมงเช้าเลย กำลังหลับอยู่เสียงมือถือดัง พอดูจอมือถือขึ้นว่า Withheld ก็ไม่อยากรับเลยตัดสายไป กำลังจะวางมือถือก็ดังอีก ขึ้นWithheld อีกก็ตัดสาย แล้วจะดังอีกขึ้นเบอร์ +8852256512340 ก็ตัดสายอารมณ์อยากนอน ซักพักเกือบนาทีได้ดังอีกขึ้น Withheld ก็ตัดสายเหมือนเดิมแล้วก็ดังอีกพอตัดสาย และก็โทรมาอีกครั้งนี้ขึ้นเบอร์ 0021209900 ก็ตัดสายอีก อารมณ์ตอนนั้นอยากนอนมาก เพราะวันนั้นทำงานเลิกดึก ก็อยากให้ผู้ดูแลจัดการพวกมาร คนชั่วทำงานบนหลังคนด้วย เพราะมั่นใจเลยว่าต้องมีอีกหลายคนที่โดนแบบนี้ แต่ที่แปลกใจคือ เบอร์ที่พวกคนชั่วโทรเข้ามา มันเป็นเบอร์ที่เพิ่งใช้ช่วงหลังที่ทำเรื่องภาษีแล้ว พอมาปีนี้ทำภาษีแล้วดันมาเจอแบบนี้  ขอขอบคุณล่วงหน้าถ้าปราบพวกคนชั่วทำงานบนหลังคนเหล่าได้

  โดยคุณ sio  (115.67.81.34)     13 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1118

  ได้รับGIFT VOCHER จากสถาบันลดน้ำหนักที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง  ซึ่งมีเงื่อนไขคือ

  เข้ารับบริการก่อน28 กุมภา 2010

  -ใช้ได้เฉพาะสาขาที่กำหนดเท่านั้น

  -ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

    ซึ่งเป็นเงื่อนไขธรรมดาที่เรารับได้ แต่เมื่อจะไปใช้บริการ12 กุมภา กลับพบว่าสาขาปิดกิจการแล้วเมื่อ 1 กุมภา ที่ผ่านมาโดยไม่มีการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เลย

    และเมื่อติดต่อไปที่สนง.ใหญ่เจ้าของแฟรนไชส์ ก็ได้รับคำตอบว่า "ถ้าเป็นบัตรGIFT VOCHER ไม่สามารถใช้ได้ต้องขอโทษด้วยค่ะ" แต่ดิฉันไม่ผิดเงื่อนไขเลยซักข้อนะ เจ้าหน้าที่ทำได้เพียงฟังดิฉันบ่นค่ะและย้ำตลอดว่าไม่สามารถใช้ได้ๆๆๆและบอกว่าจะพยายามติดต่อเจ้าของสาขานั้นให้แต่ไม่รับรองใดๆ

  สถาบันลดน้ำหนักแห่งนี้มีลักษณะเป็นแบบแฟรนไชส์

  มีสาขา20กว่าสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

  สาขาตั้งอยู่ในห้างใหญ่ๆ

  มีดาราดังๆเป็นพรีเซ็นเตอร์ลงสื่อหนังสือมากมาย

  เรียกว่ามีความน่าเชื่อถือมากพอควร

  *ดิฉันสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างคะ บัตรมีมูลค่าเกือบแสนบาท

   

  โดยคุณ p  (124.121.142.187)     12 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1118

  ร้องเรียนการเอาเปรียบได้ที่ สคบ.

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.25)     12 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1117

  อยากทราบว่า บริษัท Unicity เป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่า ในจังหวัดศรีสะเกษมีการชักชวนให้ร่วมธุระกิจในลักษณะเขือข่าย มีการบอกว่าสามารถรวยได้ในระยะไม่กี่ปี มีคนมาชวนผมด้วยเลยอยากจะทราบรายละเอียดที่ชัดเจนจากสำนักงาน สคบ.ผมโทรสายด่วน 1166 แล้วโทรไม่ติดช่วยให้ความกระจ่างแก่พี่น้องชาวศรีสะเกษด้วยครับ มีเยอะเหลือเกิน

  โดยคุณ สถาพร มั่นยืน  (125.26.74.122)     4 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1117

  ลองติดต่อเกี่ยวกับเรื่องขายตรงของสคบ. 02-141-3420-3  และตรวจสอบดูว่าขึ้นทะเบียนไว้ที่ สคบ.หรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.23)     11 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1116

  ซื้อรถยนต์ฯ เงินสดวิ่งได้ประมาณ 400 กม รถมีปัญหาเบรคค้างเหยียบไม่ลงแจ้งบริษัทมาดูแล้วบอกว่ารถปกติดีไม่มีปัญหา วันต่อมารถมีปัญหาอีก จึงจอดรถไว้ไม่มี่นใจในความปลอดภัย และโทรฯ แจ้งบริษทขอให้ดำเนินการแก้ปัญหา บริษัทบอกจะส่งช่างจากกรุงเทพมาตรวจเช็คแต่ไม่มาจนเรื่องผ่านมาเดือนเศษจนมีข่าวรถโตโยถูกเรียกเก็บคืนโรงงาน บริษัทจึงติดต่อขอเช็ครถ เราจะฟ้องบริษัทฯ ที่เพิกเฉยไม่เอาใจใส่ได้รึไม่ หรือฟ้องคดีอะไรได้มั่ง

  โดยคุณ chomnarng  (118.172.120.29)     3 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1116

  สามารถฟ้องได้  เรียกค่าเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ทนทุกข์ทรมานหลังจากซื้อรถมา  แนะนำให้เข้ามาที่ ทนายคลายทุกข์ เพื่อช่วยเหลือต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.23)     11 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1115

  เคยซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อ HUTCH  ทำสัญญาไว้ 1 ปี แต่เครื่องโทรศัพท์หาย ได้โทรไปแจ้งศูนย์แล้ว แต่ก็ยังมีการคิดค่าบริการอยู่  ผ่านมาประมาณ 3 ปี ได้มีการติดตามทวงหนี้แจ้งว่าค้างอยู่ 2183 บาท  แต่ดิฉันไม่จ่าย  มีการส่งแฟกซ์ทวงหนี้ถึง ผจก.ฝ่ายบุคคล และส่งข้อความว่าจะเข้ามาเก็บเงินพร้อมตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ  ไม่รู้ทราบเบอร์ใหม่มาจากไหน  จะดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ

  โดยคุณ อรอุมา  (58.137.35.114)     3 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1115

  ทำหนังสือร้องเรียนไปที่ ธปท. ร้องเรียนการทวงหนี้ดังกล่าวเป็นการประจาน 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.23)     11 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1114

  ที่บ้านสุขภาพเลขที่ 135/42ม.2 อ.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง จ.ระยองมีจำหน่ายน้ำยาหยอดตาเหมือนของป้าเชงไม่แน่ใจว่าจะอันตรายเหมือนของป้าเชงหรือเปล่าตรวจสอบดูหน่อยก็ดีนะชาวบ้านจะได้ไม่โดนหลอกอีก

  โดยคุณ   (113.53.143.46)     28 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1113

  ยาหมอเส็งราคาแพงเกินไปหรือเปล่า

  มีการอวดอ้างสรรพคุณว่ารักษาโรคได้

  ที่สำคัญยาหมอเส็งไม่มี  อ.ย. รับรอง

  สมัครสมาชิก 500 แล้วต้องหาสมาชิกมาเพิ่มให้ได้อีกสองฝั่ง

  เมื่อครบตามที่กำหนดแล้วก็จะได้เงินปันผล 

  ไม่อยากให้คนไทยโดนหลอก

  โดยคุณ fon  (58.9.84.147)     25 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1112

  ยาหมอเส็งประกอบธุรกิจแบบเดียวกับปูแดงไคโตซานหรือเปล่า

  ยาหมอเส็งราคาแพงมาก  และไม่มี อ.ย. ด้วย

  ถ้าอยากซื้อของในราคาถูกต้องสมัครสมาชิก

  ค่าสมัคร 500 บาท

  และต้องหาสมาชิกมาต่อเพิ่มถึงจะได้เงินปันผล

  โดยคุณ fon  (58.9.84.147)     25 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1111

  จองรถที่งาน motor expo จ่ายเงินจองไป 5,000.- หลังจากนั้น

  ติดต่อ sale ไม่ได้ จึงได้เข้าไปที่ศูนย์ติดต่อกับผู้จัดการ โดยนำหลักฐานใบจองไปให้ดู

  แต่ทางศูนย์บอกว่าไม่ใช่จองของบริษัท และ sale คนนี้ปัจจุบันไม่มาทำงานแล้ว

  ส่วนเงินจอง sale ก็ไม่ได้ส่งเข้าบริษัท ซึ่งทางบริษัทก็ไม่รับผิดชอบในส่วนของเงินจอง

  และบอกว่าติดต่อ sale ไม่ได้เช่นกัน อยากทราบว่าในกรณีนี้เราจะทำอย่างไรได้บ้างคะ

  โดยคุณ ae  (110.164.31.99)     25 ม.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1111

  แจ้งความดำเนินคดีกับเซลล์ฐานฉ้อโกง โดยแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินคดีแทนท่าน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.39)     28 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1110

  เรียน  เจ้าหน้าที่ สคบ.

  ผมได้ซื้อรถยนต์ ฮอนด้าแจ๊ส เมื่อ 4 ปี   โดยผ่อนชำระกับกสิกรลิสซิ่ง  ครบ 48 งวด    และได้ส่งค่าโอน ค่าต่อภาษี  ค่าประกันพร้อม พรบ.  และค่าดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว    พนักงานกสิกรลิสซิ่ง ได้โทรแจ้งว่า (086-3251628)  ให้จ่ายค่าโอนต่างจังหวัด 500.-บาท  เพราะว่าชื่อในทะเบียนบ้าน อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ   แต่ทะเบียนรถอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร   ผมก็บอกว่าขอเล่มไปโอนเอง พนักงานก็บอกว่าต้องวางมัดจำ 5,000.-บาท   ผมบอกว่าผมจ่ายค่างวดรถ พร้อมค่าโอนครบแล้ว ทำไมต้องวางมัดจำอีก 5,000.-บาท  

  ขอถามว่าจ่ายค่างวดครบแล้วตามสัญญาทำไมขอเล่มไปโอนเองไม่ได้ ต้องมีมัดจำ 5,000.-บาท

  กรณีค่าโอนต่างจังหวัด 500.-บาท  ตามกฎหมายต้องจ่ายด้วยหรือไม่

   

  โดยคุณ นายอดุลย์ ศรีเชื้อ   (118.174.17.111)     22 ม.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1110

  เมื่อท่านผ่อนชำระค่างวดครบ  กรรมสิทธิโอนเป็นของผู้เช่า  หากไม่ยอมโอนท่านสามารถฟ้องบังคับโอนได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.39)     28 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1109

  เหมือน1104ด้วยครับ มันแนะผลประโยชน์ดีมาก มันไม่ได้อ่านระเบียบก่อนด้วย 

  โดยคุณ เดชคุณ  (58.8.189.32)     20 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1108

  เหมื่อน 1104 ครับ ที่เดี่ยวกันเลยครับ

  โดยคุณ ศักดิ์  (58.8.189.32)     20 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1107

  ด้วยแหละ 3 หมื่น ขื้น ค่ะ เหมื่อน คุณ 1104 

  โดยคุณ ยา  (58.8.189.32)     20 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1106

  โดนหลอกเหมือน กระทู้ 1104 ด้วยครับ แต่ในราคาสูงกว่า "หลักหมื่น"

  โดยคุณ S  (58.8.189.32)     20 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1105

  เช่นกัน ครับ เหมือนกับ ความคิดเห็น 1104 ค่ะ

  โดยคุณ A  (58.8.189.32)     20 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1104

  ถูกหลองลวงให้ซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มใยอาหาร กลิ่นกีวี "ชื่อผลิตภัณฑ์ = PURE LIFE " สถานที่หรือสำนักงานขององค์กรณ์นี้ อยู่ที่ ประตูน้ำเซ็นเตอร์ เสียเงินไปเกือบ 4,000 บาท "ระดับราคาต่ำสุดในผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้ แต่มีสูงถึง หลักหมื่นขึ้นด้วย " ลักษณะการทำงานเหมือนแชร์ลูกโซ่ หวังว่าคงจะม่มีรายต่อไปน่ะค่ะ  จาก นายหวังดี

  โดยคุณ นาย หวังดี  (58.8.189.32)     20 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1103

  ปั้มน้ำมัน ปตท เดี๋ยวนี้เติมน้ำมัน 40บาทไม่ได้ ต้อง50เท่านั้น ลองคิดถึงสภาพ คนที่ไม่ค่อยมีเงิน หาเช้ากินค่ำดูสิครับ ว่าเวลาเดือดร้อน จำเป็นต้องใช้รถ รถมอเตอไซ น้ำมันเกิดหมด แล้วบังเอิญตอนนั้น มีเงินแค่ 40 บาท แต่ปัญหาคือ ไม่สามารถเติมน้ำมันได้ เพราะเขาไม่ให้เติม คิดดู เดือดร้อนขนาดไหน อีกแค่10 บาท งกน้ำมัน งกมากๆๆ ร้อง สคบ.ไป ก็ไม่มีข่าวคราว มันก็ต้อง50บาทเหมือนเดิม คือใครไม่มีเงินถึง50บาทก็ไม่สามารถเติมได้ คุณๆทั้งหลายลองคิดสภาพดูสิครับ คนที่เขาไม่มีจริงๆเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆและจำเป็นจะต้องใช้น้ำมัน แต่มีเงินแค่ 40 บาทก็ไม่สามารถเติมได้ ปั้มปตท.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด ถือว่าเป็นปั้ม ปตท ที่เอาเปรียบลูกค้าที่สุด ของที่สุด ไม่เห็นใจคนที่เขาเดือดร้อนบ้างเลย แย่มากๆ คงเป็นเพราะว่าเขา คือ ปตท ถือว่าใหญ่โต เลยไม่มีใคร ออกมาทำไรได้มั้ง แบบนี้ แหละ พวกมีอำนาจ ทำนาบนหลังคน ประชาชนเดือดร้อน

  โดยคุณ เชน ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด  (125.27.109.221)     19 ม.ค. 2553

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 80   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด