X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 83   

 • ความคิดเห็นที่ 1180

  ผมมีปํญหาเรื่องรถยนต์ของผมเป็นยางที่ติดรถมาจากบริษัท รถของผมเป็นโตโยต้าวีออส 1.5 G Limited ซื้อมาปลายเดือนมกราคมวิ่งได้ประมาณ 2800 โล ณ วันนี้ ซึ่งน้อยมาก อยู่ๆ วันที่ 14 พ.ค. ขับรถไปส่งหลานที่โรงเรียน แล้วเลยขับต่อไปทำงานซึ่งปกติก็ไม่ค่อยขับไป เพราะที่ทำงานอยู่ใกล้บ้านเดินไปแค่ 15 นาทีเท่านั้น อยู่ดีๆ พอจอดรถที่ทำงาน ยางเกิดรั่ว ก็ถอดไปร้านยาง แต่ปะไม่ได้เพราะแก้มยางด้านในล้อปริ ก็นำยางไปเคลมที่ศูนย์ที่ซื้อ ทางบริษัทส่งไปที่โตโยต้า เพื่อพิสูตร ที่แรกก็ไม่ยอมส่ง หาว่าเป็นเพราะเกิดจากการขับขี่ไปเฉี่ยวทำให้ปริ พอโดนโวยก็ส่งให้ รอมาเดือนเมื่อวานโทรมาแจ้งผลว่าทางโตโยต้าปฏิเสธทางเคลม แจ้งเห็นผมว่ายางฉีกเกิดจาการแทงจากของมีคม และการขับบดทับ ทั้งที่กะทะล้อแมกซ์ก็ปกติไม่มีรอยใดๆ และวันที่ผมถอดยางบริเวณโดยรอบๆก็ไม่มีอะไรที่จะตำยางสักนิด และรถคันนี้ผมก็ขับคนเดียวมาโดยตลอด การปริเสธเป็นแค่จดหมายภายในจากโตโยต้ามาที่ศูนย์โดยไม่มีเอกสารการพิสูตรใดๆ โทรถามหาเอกสารก็บอกว่าไม่มีให้เป็นเอกสารภายใน (เป็นความลับ) โทรหาลูกค้าสัมพันธืของโตโยต้า ก็บอกตามนั้นถามว่าไม่มีเอกสารยืนยันใดเลยหรือ ทางโตโยต้าบอกว่าส่งยางไปที่ผู้ผลิตตรวจสอบแล้วยืนยันมาแบบนั้น ผมถามว่าแล้วไม่มีเอกสารการพิสูตรจากบริษัทยางยืนยันมาหรือ แล้วจะให้ผมยอมรับผลแบบนี้ได้อย่างไร ลูกค้าสัมพันธ์เลยบอกว่า จะประสานทางศูนย์แล้วจะติดต่อกลับมาอีกครั้ง ผมรอยางมา 1 เดือนเต็ม ให้ผมรออีก และวันนี้ก็เงียบไม่มีอะไรคลืบหน้า แบบนี้น่าจะต้องร้องเรียนกันอย่างไรบริษัทถึงจะรับผิดชอบ ยางรถใหม่่ๆ กลับปริด้านในที่แก้มยาง ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นใครจะรับผิดชอบกัน เป็นที่อเมริกาเรียกคืนกันไปแล้ว ชีวิตคนอเมริกันมีค่า แต่คนไทยไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ สมศักดิ์ จตุรจำเริญชัย  (58.8.36.48)     8 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1179

  เรื่องมีอยู่ว่า มีคนงานฝากไปกดเงินแต่เวลากดเงินเงินในตู้ ATM (KASIKON)ไม่ออกเครื่องแจ้งเครือข่ายขัดข้อง แต่ตัดยอดบัญชีไป สลิปไม่ออก โทรไปติดต่อธานาคารเจ้าของตู้ ATM  ก็แจ้งว่าให้เจ้าของบัตรไปติดต่อธนาคารของเจ้าของบัตรเองKTB  เราก็กลัวเขาเข้าใจผิดคิดว่ายักยอกทรัพย์ เจ้าของบัตรไปติดต่อธนาคารก็บอกกลับมาว่าจะดำเนินการให้ ถ้าตอนที่กดเงินตั้งแต่แรกแล้วได้รับเงิแต่คนไปกดบอกว่าไม่ได้เงิน ก็จะ ดำเนินคดีฐานลักทรัพย์  ซึ่งเหตการณ์นี่ทำให้ผู้ไปกดเงินถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์และส่งผลต่อการทำงานในช่วงระหว่างการ ติดต่อดำเนินการของธนาคาร ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาวิตกคิดว่า ถ้าธนาคารแจ้งว่ารับเงินไปแล้ว แล้วคนไปกดเงินจะทำอย่างไร เพื่อปกป้องสิทธิ ของตนเองได้บ้าง เพราะเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และต้องการความเชื่อมั่นของพนักงาน ร้อนใจมากคับ และต้องทำให้ผู้ไปกดเงินต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตาม   ซึ่งจำนวนเงินอาจจะไม่มากแต่มันไม่จำเป็นเลย

  โดยคุณ tom  (115.67.119.247)     30 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1179

  - ผู้ไปกดสามารถขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากตู้สาขาได้เพื่อตรวจสอบว่า ได้มีเงินออกมาหรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     30 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1179

  ยังไม่ได้ขอดูคับ

  โดยคุณ tom  (115.67.119.247)     30 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1178

  ดิฉันขอสอบถามหน่อยว่า  ติดฉันจ่ายค่างวดของบัตรพาวเวอร์บาย หลังจากวันที่มีกำหนดจ่ายประมาณ  3  วันได้  แต่ในวันที่จ่ายนั้น  ได้มีเจ้าหน้าที่ของบัตรโทรมาถามว่าได้จ่ายค่างวดหรือยัง ดิฉันตอบว่าจ่ายแล้ว  แต่พอบิลรอบต่อไปมาปรากฎว่ามีค่าธรรมเนียมติดตาม  250  บาท  ถูกหรือไม่ที่เขาทำแบบนี้  และเมื่อถึงงวดทัดมาดิฉันก็จ่ายแค่ค่างวดเหมือนเดิมโดยไม่จ่ายค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนี้  ก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อให้ชำระถ้าไม่ชำระจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก  250  บาท  ทำไมถึงเป็นแบบนี้ค่ะ  แล้วถ้าดิฉันจะจ่ายค่าธรรมเนียมแค่ครั้งแรกงวดสุดท้ายจะผิดไหม  ดิฉันต้องเสียค่าปรับเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมทุกเดือนเลยหรือค่ธ  ช่วยตอบคำถามนี้ด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ คุณกุ้ง  (118.175.60.68)     25 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1178

  - หากท่านได้ชำระค่างวดเกินกำหนด ต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพราะกฎหมายได้กำหนดไว้ หากไม่ชำระอาจมีผลต่อเครดิตของท่านในอนาคตได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     30 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1177

  ขอร้องเรียนห้างหุ้นส่วนจำกัดวรรณวิภา อินเตอร์กรุ๊ป(ศูนย์วรรณวิภา อินเตอร์กรุ๊ป) 5/519 ม.11 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 2 สาย 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

  - บริการจัดส่งพนักงานประจำบ้าน โรงพยาบาลฯลฯ  ติดต่อคุณวรรณ บริการจัดส่งทั่วประเทศ เราขอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท่าน 02 - 8122588  082 - 4480140  089 - 9229355 

  ขอให้ตรวจสอบเพราะมีพฤติกรรมเหมือนบริษัทต้มตุ๋น ฉ้อโกง และดิฉันก็มีหลักฐานและถูกฉ้อโกง ไม่ส่งพนักงานให้ตามสัญญา และไม่คืนเงินมัดจำ

  โดยคุณ โดนโกงจากศูนย์ดูแลคนชรา  (202.57.134.249)     23 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1176

  ผมทำสัญญาชื้อขายคอนโดกับโครงการโกเด้นท์เพลสที่ศีราชาแต่ ผู้ขายส่งมอบงานไม่ทัน ผมจึงขอเงินมัดจำคืน ทางผู้ขายปฎิเสธ แต่จะให้อีก 3 เดือน จะทำอย่างไรครับ ทำไมคนพวกนี้ชอบเอาเปรียบทั้งที่เราก็จ่ายเงินมัดจำทุกงวดครบ

  โดยคุณ คนโดนโกง  (125.27.19.204)     22 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1175

  ค่าไฟเกินความเป็นจริงมาตั้งนานแต่ไม่มีหลักฐาน แต่มาเดือน เมษายน 53 นี้มีค่าไฟขึ้นผิดปกติอย่างมากเลยได้มีการขอดูมิเตอร์ไฟกับทางโครงการปรากฎว่ามิเตอร์ไฟไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ จึงได้บอกกับทางโครงการว่าเกิดอะไรขึ้น คำตอบคือจดผิด และหลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบเรื่อยมาแต่ปรากฎว่าค่าไฟอยู่ในเรทปกติ ส่วนที่ผ่านมาได้มีการจดเกินมาตลอด แต่ไม่มีหลักฐาน จีงอยากจะถามผู้รู้ว่าน่าจะทำอย่างไรบ้างคะ ในความคิดว่าไม่ยุติธรรมสำหรับผู้บริโภคเลย

  โดยคุณ ya  (58.9.84.3)     21 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1174

  ขอความแนะนำด้วยค่ะ

  ได้จองทัวร์เที่ยวต่างประเทศ ซึ่งมีการเมลล์คุยกันได้ตกลงโอนเงินไป ก่อนถึงวันเที่ยวบริษัทแจ้งทัวร์เต็ม เราขอเงินคืน ได้ตอบเมลล์มาอยู่ระหว่างส่งเรื่อง โทรไปแจ้งว่าจะได้ต้นเดือนนี้แน่นอนปัจจุบัน ไม่ตอนเมลล์ไม่รับโทรศัพท์เงียบหาย เรามีหลักฐานอย่างเดียวคือใบเสร็จโอนเงิน ตอนนี้เป็นเวลา 2 เดือนแล้วยังไม่ได้เงินคืน ต้องดำเนินการกับบริษัทนี้อย่างไรบ้างค่ะ เพราะไม่ติดต่อเราเลย เบื้องต้นได้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วค่ะ 

  ขอบคุณมากค่ะ ที่จะเสนอแนะ

  โดยคุณ แนน  (203.144.130.176)     21 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1173

   ผมจ้างช่างรับเหมามาทำท่อระบายน้ำและต่อเติมหลังคาโดยไม่ได้เขียนสัญญามีแค่เขียนในกระดาษว่าต้องทำอะไรบ้างราคาเท่าไหร ตอนนี้ช่างทำงานไกลเสร็จมีเงินค่างงวดสุดท้าย แต่ช่างทำงานไว้เลอะมากแก้งานซ้ำหลายรอบ เวลาที่ตกลงไว้ 3 วัน ทำงานมาแล้ว 10 วันยังไม่เสร็จ สรุปว่าชุ่ยครับ อยากขอเลิกการจ้าง และไม่จ่ายเงินส่วนที่เหลือ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ปวดหัวมากเลยครับ

  โดยคุณ ปรัชญา  (61.90.174.226)     21 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1173

   ข้อมูลเพิ่มเติม

  ตัวอย่างงานมุงหลังคามีการมุงแล้วรื้อ 4 ครั้งเจาะเป็นรูแล้วอุดซิลิโคนเอาดูแล้วปวดใจมากครับ

  โดยคุณ ปรัชญา  (61.90.174.226)     21 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1172

  นิติบุคคลอาคารชุดเข้ามาบริหารงานอาคารชุด ตั้งแต่ ม.ค.53 - มิ.ย.53 รวม 180 คณะกรรมการที่เลือกบริษัทนิติบุคลลเข้ามาบริหารงานอาคารยังไม่มีการจัดประชุมใหญ่เพื่อแจ้งให้ลูกบ้านทราบถึงผลการรับรอง และ การบริหารงานอาคารชุดไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด สามารถร้องเรียน หรือ เจ้าของร่วมต้องทำอย่างไร ไม่อยากดำเนินการรวบรวมรายชื่อเจ้าของร่วมอาคารชุด เพื่อขอเปิดประชุมใหญ่

   

   

  โดยคุณ M  (58.10.155.84)     21 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1171

  ได้กู้เงินไป 15000 บาท ดอกเบี้ย 20 ต่อเดือน ได้ทำสัญญาไม่ได้ลงจำนวนเงิน เสียทั้งต้นทั้งดอกมา 1 ปียอดคงเหลือ 6000 ทนายส่งหนังสือระบุยอดค้าง 30000 บาทให้จ่ายภายใน 15 วัน ควรจะทำอย่างไร104/42 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ. เมืองนครศรีธรรมราช 80000 โทร 0858802138

  ทนายสมประสงค์ สมมารถ

  เจ้าหนี้ นาง ขจี สำแดง ครูร.ร.สอนศาสนามุสลิม

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ อำมรรัตน์ ชนะสุข  (117.47.209.240)     20 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1170

  ดิฉันขอสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการของธนาคารไทยพาณิชย์

  คือว่าดิฉันได้โอนเงินชำระค่าบัตรเครดิตไปเมื่อ 11/4/53 แต่กดโอนไปผิดธนาคาร และดิฉันได้ดำเนินการติดต่อ ส่งเอกสารต่างๆให้ทางธนาคารแล้วตั้งแต่ 19/5/53 และยังได้ติดต่อไปยังธนาคารปลายทางที่โอนผิดไป(ธนาคารกรุงไทย)พร้อมกับแนบเอกสารไปให้อีกด้วย แต่จนถึงตอนนี้ทาง ธ.ไทยพาณิชย์ ยังไม่ได้ดำเนินการให้แต่อย่างใด เงินที่โอนผิดไปค่อนข้างมาก 86800 บาท ทำให้ขณะนี้ดิฉันต้องค้างชำระบัตรเครดิตและมีดอกเบี้ยเพิ่มอีกกว่า 3000 บาท เมื่อโทรไปสอบถามความคืบหน้าทาง ธ. ไทยพาณิชย์ ก็แจ้งว่าจะรีบสอบถาม ตามเรื่องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบดุลฯ ให้แต่ก็ผ่านมา 1 เดือนแล้ว เหมือนเดิม

  ดิฉันควรทำอย่างไรดี ร้องเรียนร้องทุกข์กับใคร

  ความเดือดร้อนนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะความผิดพลาดของดิฉันเอง แต่ทางธนาคารก็ไม่ควรดำเนินการล่าช้าขนาดนี้

  ขอความช่วยเหลือด่วนค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ มนัสวรรณ  (58.8.174.118)     18 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1170

  ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     20 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1169

  ดิฉันได้ทำบัตรเครดิตไว้ตั้งแต่ปี 2551 แต่ไม่เคยเปิดใช้เลย ขณะนี้ทางธนาคารส่งหนังสือเรียกเก็ยค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 4,000 กว่าบาท ดิฉันอยากทราบว่าต้องจ่ายหรือไม่ และควรทำอย่างไรค๋ะ

  โดยคุณ ผู้ไม่รู้  (118.173.73.185)     17 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1169

  - หากท่านไม่ได้มีการเปิดใช้บัตร แนะนำให้ส่งบัตรคืนและไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพราะยังไม่มีการเปิดใช้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     20 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1168

  มีเรื่องเรียนปรึกษาค่ะ

     คือว่าดิฉันได้ตกลงทำประกันภัย PA กับทาง Cina ประกันภัยทางโทรศัพท์ และมีการบันทึกการสนทนาด้วย และข้อตกลงคือ จะมีการจ่ายเงินค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิต ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บอกถึง เงินทดแทนที่จะได้รับตามข้อตกลง และบอกอีกว่า ถ้าคุณไม่พอใจหรือจะยกเลิกการทำประกัน ก็จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยหรือค่าใดๆ ทั้งสิ้น และดิฉันก็ได้โทรยกเลิกไปแล้วกับทาง บริษัท Cina เค้าบอกว่าถ้ามีการเรียกเก็บก็ต้องจ่ายแต่เค้าจะคืนเงินให้ทั้งหมด ที่จ่ายมา และดิฉันได้โทรไปถามกับทางบัตรเครดิตอีกครั้งว่า ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยจากบริษัท Cina มาหรือไม่ ทางบัตรเครดิตตอบมาว่ายังไม่มีการเรียกเก็บเลย และดิฉันได้แจ้งไปทางบัตรเครดิตอีกด้วยว่าถ้าทางประกัน Cina เรียกเก็บค่าเบี้ยก็ไม่ต้องจ่าย เพราะได้โทรไปยกเลิกแล้ว แต่ทางบัตรเครดิตบอกว่าถ้ามีการเรียกเก็บมาก็ต้องจ่าย คำถามคือ ดิฉันจำเป็นต้องจ่ายไหม ในเมื่อโทรแจ้งยกเลิกแล้วทั้ง / บริษัท  และทำไมทางบัตรเครดิต ถึงไม่ยกเลิกให้ ในเมื่อเราเป็นเจ้าของบัตรเป็นคนโทรยกเลิกเอง และการสนทนาเค้าก็บอกว่ามีการบันทุกครั้งทั้ง 2 บริษัท อย่างนี้เรามีสิทธิ์ร้องเรียนได้หรือไม่ เพราะเค้าบอกว่าถ้าไม่จ่ายเค้าก็จะขึ้นดอกเบี้ยค้างชำระกับทางดิฉันด้วยทุกเดือน

  โดยคุณ Tana  (58.181.131.18)     17 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1168

  - หากมีการส่งกรมธรรม์มาที่บ้านแล้วท่านต้องการยกเลิกกรมธรรม์ต้องส่งกรมธรรม์กลับภายใน 30 วัน ถือว่ากรมธรรม์ถูกยกเลิกสมบูรณ์
  - ส่วนหน้าที่ของบัตรเครดิตเมื่อมีการเรียกเก็บก็มีต้องหักไป ท่านควรยกเลิกการหักเงินส่งเป็นหนังสือไปที่บริษัทบัตรเครดิตเพื่อเป็นการยืนยันต่อ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     20 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1167

  สวัสดีค่ะ พี่ๆทนายความ หนูขอเรียนปรึกษาเรื่องซื้อบ้านกับทางโครงการค่ะ หนูได้ทำสัญญาซื้อบ้านกับทางโครงการแห่งหนึ่งโดยมีการวางเงินดาวน์ 15% โดยผ่อนดาวน์งวดสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม 53 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้บ้านยังไม่เสร็จ และหนูไปดูในสัญญาก็ไม่มีระบุว่าจะเสร็จเมื่อไร หนูขอเรียนถามว่า โครงการทำผิดสัญญาหรือไม่ค่ะเพราะว่าบ้านควรได้พร้อมเงินดาวน์งวดสุดท้ายรึป่าวค่ะ

   

   

  โดยคุณ หนูนิ  (110.49.205.129)     13 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1167

  โดยหลักแล้วเมื่อชำระเงินดาวน์งวดสุดท้ายครบถ้วน บ้านก็น่าจะก่อสร้างแล้ว ในกรณีของคุณสามารถร้องเรียนไปที่ สคบ.ได้เลยครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     20 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1166

  ซื้อรถยี่ห้อ เอ็มไบร์  นายปิยะฉัตร คนขายนำเงินไปใช้ส่วนตัว เลยทำให้รถไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆๆๆเลย  ได้แจ้งความกับตำรวจไว้ เขาก็รับจะชดใช้ให้ตั้งแต่เดือนเมษายนจนป่านนี้ยังไม่เห็นมีการโอนเงินมาให้สักบาทเดียวจะทำอย่างไรบ้าง รถตั้ง 12 คันที่ตกเป็นเหยื่อของเขา

  โดยคุณ ถวิล คลี่เกสร  (118.175.207.8)     12 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1166

  - แนะนำให้ไปแจ้งความดำเนินคดีฉ้อโกงประชาชนกับบุคคลดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     20 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1165

  บ.ทรู มูฟ คิดค่าบริการเกินจริง เกือบทุกเดือน โทรไปร้องเรียนทีค่าโทรก็ลดลงที

  ถ้าเราจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องยังไงดีครับ

  โดยคุณ อภิวัฒน์  (125.25.108.233)     10 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1165

  ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     13 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1164

  ทำอย่างไรเมื่อถูกคุกคามทางสุขภาพด้วยควันบุหรี่

  แม้ตัวเองไม่ได้สูบบุหรี่ แต่กลับได้รับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่เกิดจากควันบุหรี่

  ที่มีการสูบอย่างแพร่หลายและโจ่งแจ้ง ในสถานศึกษา สำนักงานต่างๆ ในที่สาธารณะ และในที่ที่ห้ามสูบ

  โดยเฉพาะในสถานที่ศึกษาที่เป็นแหล่งมั่วสุมสูบกันจำนวนมาก แม้ในที่ห้ามสูบก็ตาม มีการห้ามไม่ให้สูบ มีกลุ่มคนตรวจจับการสูบ (แต่ไม่เข้มงวด) แต่ก็มีการสูบ  (รวมถึงเสพยาอื่นๆด้วย) ซึ่งมีผลกระทบกับคนที่ไม่สูบ คนที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ เป็นต้น

  แต่ไม่มีการดำเนินการทางกม.อย่างเข้มงวด อย่างกรณีที่มีการปาอุจจาระที่บ้านนายกฯ ก็เพราะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากควันบุหรี่ ที่ไม่สามารถดำเนินการทางกม. ให้ไม่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ได้ ควรจะดำเนินการอย่างไรดี ทนายคลายทุกข์ช่วยดำเนินการหาทางแก้ไขและออกกม.ควบคุมการขายบุหรี่และการสูบบุหรี่ให้เข้มงวดมากขึ้น และมีผลบังคับใช้ให้เข้มงวดและรัดกุมอย่างมาก จักเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบพระคุณล่วงหน้า

  โดยคุณ BYN_BKK  (180.210.216.68)     10 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1163

  รถยนต์หาย มีประกันภัยชั้น1หลังจากแจ้งความรถหายแล้วต้องหยุดผ่อนค่างวดไหมครับ

   

  โดยคุณ สุริยันต์  (111.84.195.135)     9 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1163

  ประกันภัยเป็นประกันรถหายหรือไม่  หากเป็นประกันรถหาย  จ่ายเบี้ยแล้วเหลือส่วนต่างก็ต้องจ่ายค่ะ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     13 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1162

  ดิฉันผ่อนดาวน์หมดแล้วตั้งแต่ปี2534แต่เจ้าของโครงการไม่สร้างให้เสร็จควรจะดำเนินการอย่างไรดีค่ะแล้วจะได้เงินคืนไหมค่ะ

  โดยคุณ อัญชนา   (124.122.57.60)     7 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1162

  - ถือว่าผิดสัญญาก่อสร้างท่านสามารถฟ้องขอเงินคืนได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     13 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1161

  ขอสอบถามรายละเอียดครับ  ผมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์  กับบริษัท  KTC  และบังวคับทำประกันกับบริษัท  วิริยะประกันภัย  เป็นเงิร  จำนวน  1,900  บาท  และรถจักรยานยนต์ได้หายไป  และแจ้งเคลมแล้ว  แต่บริษัท  ยังไม่ส่งข้อมูลไปยังบริษัทแม่ที่กรุงเทพฯ  เป็นเวลาประมาณ  2  เดือนแล้ว  ไม่ทราบจะดำเนินการได้อย่างไร  หรือร้องเรียนได้ที่ไหน  สอบถามไปก็ได้แต่โยนไปโยนมา  แตะถ่วงไปวันๆ  รบกวนตอบคำถามให้ด้วยครับอึดอัดใจมากเลย  ตอนนี้ได้แต่ผ่อนไปเรื่อย ๆ  ลืมบอกครับรถหายไปตั้งแต่เดือนมกราคม ครับ  ขอบพระคุณที่สละเวลาอ่าน  และตอบคำถามล่วงหน้าครับ

  โดยคุณ นายสุทธิพร วิริยโกศล  (58.137.224.18)     3 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1161

  - ติดต่อร้องเรียนเรื่องประกันภัยได้ที่ คปภ.

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.38)     4 มิ.ย. 2553

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 83   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด