X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 02-948-5700

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 77   

 • ความคิดเห็นที่ 1060

     อยากจะถามเรื่องการให้บริการของเกมส์ออนไลค่ะ คือดิฉันเล่นเกมส์ออนไลของบริษัทเกมส์หนึ่งแล้วก็ได้เติมเงินไปเยอะพอสมควร แล้วก่อได้ซื้อของในเกมส์เก็บไว้ค่ะ  แต่เกมส์กับมีปัญหาของที่ดิฉันซื้อไว้กลับหายไปแล้วก่อไม่ได้เงินคืนกลับมา  อันนี้ถือว่ามีความผิดไหมค่ะ ขอบคุณ

  โดยคุณ นฤมล  (117.47.28.251)     21 ต.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1060

  มีความผิด  ฐานยักยอกทรัพย์

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.4.20)     21 ต.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1059

  แจ้งเรื่อง  ร้าน บาร์รัก ซอย รามคำแหง 24 แยก 20 ขายเบียร์สดช้าง ปลอม  หลอกลูกค้า 

  ข้าพเจ้าเคยไปนั่งดื่มที่ร้านนี้แล้ว  อยู่ในย่าน รามเซ็นเตอร์พอย เพราะอยากกินเบียร์สด เลยไปหากินแถวนี้ เพราะมันใกล้ที่พัก ร้านแถวนั้นไม่ค่อยมีเบียร์สดขาย มีอยู่ร้านเดียวในย่าน เป็นเบียร์สดช้าง  เพื่อนสั่งมา 1 ทาวเวอร์ 300 กว่าบาท ไม่แน่ใจคับว่าเท่าไหร่  แต่พอได้กินแล้ว รู้สึกแปลกๆ มันขมเกินกว่าที่มันจะเป็นเบียร์สด คิดอยู่ในใจคับแต่ก็เออๆ ช่างมัน ขี้เกียจถาม วันนั้นก็เลยเช็คบิลกลับบ้าน แค่เบียร์สดช้าง 1 ทาวเวอร์ แต่หลังจากนั้น สองสามวันคับ ในช่วงประมาณเกือบทุ่ม ผมมีโอกาสผ่านไปแถวร้านนั้นอีก วันนั้นไม่ได้ตั้งใจไปกินอะไร แค่ไปธุระ แต่บังเอิญต้องเดินผ่าน ผมก็เห็นผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งคับ จำได้ว่าเป็นพนักงานร้านบาร์รักแน่นอน เห็นช่วยกันแบกลังเบียร์ช้างคับแบบเป็นขวดอ่ะคับ เอามาสองลังคับ ผมก็ยังมองเฉยๆ แต่ในใจฉุกคิดถึงวันที่กินเบียร์ร้านนี้วันนั้น ก็เลยเดินวนไปฝั่งหน้าร้านคับ  น่านไง เป็นอย่างที่คิด มีลูกค้าสั่งเบียร์ทาวเวอร์ มันก็เลยไปซื้อเบียร์มา ลูกค้ากลุ่มที่สั่งเบียร์ ก็ดูเหมือนเด็กมัธยมไม่มีผิด ตัวเล็ก ๆ หัวเกรียนกันทุกคน เด็กผู้หญิง ก็ผมบ๊อบสั้น เกือบสิบคนคับ รู้สึกแค้นใจมากที่ถูกหลอก มั่นใจเลยว่า มันต้องเอาเบียร์ขวดเทใส่ทาวเวอร์เบียร์มาขาย แล้วหลอกว่าเป็นเบียร์สด  หน่วยงานของ สคบ.รับเจ้งมั้ยคับเรื่องนี้ มันเข้าข่ายหลอกลวงใช่มั้ยคับ ผมเจ็บใจจริงๆ อยากให้ร้านถูกลงโทษ ที่หลอกลูกค้า  ช่วยมาตรวจสอบทีคับ

  กินเหล้าเบียร์มันไม่ดีหรอกคับ แต่ว่าพวกหลอกขายนี่ แย่กว่ามากใช่มั้ยคับ ขาดจรรยาบรรณ

  ขอบคุณคับ    กระผมเป็นคนดีคับ

  โดยคุณ ลูกค้าคนหนึ่ง  (119.42.70.133)     15 ต.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1059

  ท่านสามารถฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคได้  ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.96)     19 ต.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1058

  ( ชื่อบริษัท แอดวานซ์ เทเลโฟนแอนเทเลคอมมิวนิเคชั้น จำกัด) เบอร์โทรติดต่อ 027138955 เป็นบริษัทที่เราติดต่อขอเอาเงินคืน  และเป็นตัวแทนจำหน่ายซิม   (  ไอซิม  )  ค่ะ

  โดยคุณ too  (112.142.151.196)     13 ต.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1057

  ดิฉันซื้อซิมต่างประเทศมาค่ะ  ชื่อว่า  ไอซิม    เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ  ก่อนซื้อศึกษาว่าใช้งานที่ประเทศที่จะไปได้  มีเรทคิดเงินให้ดู  เราสนใจจึงไปหาซื้อมา  พอเปิดใช้บริการที่ไทยใช้ได้ค่ะ  แต่พอนำไปใช้ที่ประเทศที่เราต้องการใช้ปรากฏว่าใช้ไม่ได้  และยังถูกหักค่าบริการอีก  ทั้งทางต่างประเทศ และที่ไทย   ซื้ิิอซิมมา  ในราคา 3000 บาท  มีเงินอยู่สามารถโทรในไทยได้แต่

  เรามีเจตนาจะนำไปใช้ในต่างประเทศจึงไม่ได้ใช้เมื่อตอนที่อยู่ในไทย  ก่อนออกนอกประเทศ    เติมเงินเพิ่มอีก  2800  บาท  พอถึงอิหร่านประเทศที่เราจะใช้งานจริง ๆ  กลับใช้ไม่ได้ ประเทศทางผ่าน กลับใช้งานได้  ทั้ง ๆ ที่ บริษัท  ประกาศว่าใช้งานได้  ทางบริษัท ไม่รับผิดชอบในตัวซิม  จะทำไงดีค่ะ  เสียเงิน  เสียงาน  เสียเวลา  กะซิมที่ซื้อมาแล้วไม่ได้อย่างที่โฆษณาเลย   จะเอาผิดได้อย่างไรค่ะ  อยากให้ทางราชการช่วยลงไปตรวจสอบทีว่า ทำไมถึงไม่รับผิดชอบ  ชอบโยนความผิดให้กะเรา  แล้วไม่ติดต่อเดินเรื่องตัวซิมเลย เสียตังฟรี ๆ  ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ   ( ชื่อบริษัท  แอดวานซ์  เทเลโฟนแอนเทเลคอมมิวนิเคชั้น  จำกัด)  เบอร์โทรติดต่อ  027138955   ค่ะ  ดิฉันไม่รู้จะทำอย่างไรดี  จึงขอคำปรึกษาค่ะ 

  โดยคุณ too  (112.142.151.196)     13 ต.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1056

  ได้ส่งของกับ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ครั้งแรกของชำรุดมาก ยินยอมจ่ายตามจริงประมาณ 1000 บาท ครั้งที่สองหากจากครั้งแรกไม่ถึงเดือน คราวนี้ของที่ส่งหายสาปสูญไรร่องรอย ติดต่อสอบถามแล้วกว่าจะคุยกันพอเขาใจ แต่ไม่สามารถรับได้คือ จะจ่ายแค่ 2000 บาทตามเงื่อนไขและข้อตกลงการบริการหลังใบส่ง แต่มูลค่าสินค้านั้นสูงกว่ามาก คิดดูแล้วไม่ค่อยจะเป็นธรรมเลย ส่งของแล้วต้องมานั้งเป็นห่วงว่าจะถึงครบหรือเปล่า จะหายหรือเปล่า จะชำรุดเสียหาย เพราะคงไม่คุ้มกับความน่าเชื่อถือของ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ที่ประชาสัมพันธิ์ไว้เลย

  จะจ่ายแค่ 2000 บาทตามเงื่อนไขและข้อตกลงการบริการหลังใบส่ง **** เอาเปรียบกันหรือเปล่า ผิดกฎหมายหรือไม่ จะทำอย่างไรดี

  โดยคุณ รตินธร บุญธนาชินทัต  (222.123.227.85)     12 ต.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1056

  หากการส่งสินค้า  เกิดความเสียหาย  ซึ่งเกิดจากการส่ง  บริษัทรับส่งของต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของตามราคาสินค้าจริง เพราะทำให้เกิดความเสียหายกับลูกค้า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.96)     19 ต.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1055

  1. เมื่อบริษัทไฟแนนซ์ ส่งเรื่องยึดรถให้กับทนาย แล้วทางทีมงานทนายไปยึดรถ หลังเวลา หกโมงเย็นสามารถฟ้องได้ไหมครับ(ส่งค่างวดคงค้างไปก่อนหน้าที่จะมายึดประมาณ 5 วัน แตยังมียอดคงค้างเหลืออีกประมาณ 2 งวด)

  2. เราสามารถไปเคลียกับบริษัทไฟแนนซ์โดยไม่ต้องผ่านทีมงานทนายได้เลยไหมครับ เคยไปทีบริษัทไฟแนนซ์ทางบริษัทบอกให้ไปเคลียกับทนาย(บริษัท ทิสโก้)

  3. เวลาส่งค่างวดช้าจะมีค่าติดตามสามพันบาทแต่ไม่มีทีมงานมาหนังสือติดตามก็ไม่มี

  4. ก่อนที่จะมายึดรถไม่มีหนังสือติดตามและหนังสือบอกเลิกสัญญาไม่มีพนักงานโทรติดต่อทวงถาม

   

  โดยคุณ นาง อุบล แสนฤทธิ์  (125.27.238.22)     10 ต.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1055

  1.  จันทร์-ศุกร์  ต้องไม่เกิน 2 ทุ่ม, เสาร์-อาทิตย์ไม่เกิน 6 โมงเย็น

  2. คุณต้องเคลียกับสำนักงานทนาย เพราะสำนักงานทนายเป็นผู้รับมอบอำนาจ

  3.  ถือว่าเป็นการติดตามด้วยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตามด้วยการส่งหนังสือ

  4.    หากไม่มีหนังสือมอบอำนาจ  ท่านไม่ควรให้รถไป หรือหากมีมอบอำนาจท่านควรถ่ายภาพรถและตรวจเช็คสภาพรถก่อนส่งมอบ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.96)     19 ต.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1054

  แจ้งร้องทุกข์ไม่ได้รับการดูแลหลังการขายเครื่องตัดไฟบริษัทซีเลคท์ ไลท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  ผมซื้อเครื่อติดไฟของบริษัทเมือเดือนกุมภาพันธ์ 2552  วันที่  5 กันยายน  2552  ไม่มีใครอยู่บ้าน  กลับถึงบ้านตอนเย็น เปิดบ้านเข้าไปแทบช็อค  บ้านดำปี๋เพราะควันไฟ  จากการตรวจสอบพบว่าเกิดไฟไหม้ตลับกริ่งสัญญาณที่เป็นพลาสติก  ไฟหยดลงพื้น ตรงนั้นมีถังขยะพลาสติก  พื้นเป็นไม้ปาเก้ ไฟไหม้เสียหายประมาณตารางฟุต  ดีที่บ้านเป็นปูน  ไม่งั้นวอดไปทั้งหลังแล้ว  แจ้งบริษัทให้มาดูเครื่องให้  วันนี้ 9 ต.ค. 52  ยังไม่มีความรับผิดชอบของบริษัทเลย  แบบนี้สมควรร้องเรียนไหมครับ  ร้องเรียนที่ไหน  แค้นใจเป็นที่สุดเลย 

  โดยคุณ นายคำมี   (180.183.66.89)     9 ต.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1054

  ร้องเรียนได้ที่ สคบ. หรือสามารถฟ้องเป็นผู้บริโภคได้โดยไม่เสียค่าฤชาธรรมเนียม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.96)     19 ต.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1053

              ร้องเรียนเรื่องสั่งซื้อมือถือผ่านเว็ปไซด์ใหญ่ โดยมีคำโฆษณาระบุว่า ใช้บลูทูธได้ มีคิวซีตรวจสอบก่อนถึงมือลูกค้า มีประกันจากทางศูนย์ 3 ปี มีอะไหล่ไว้คอยบริการทันที มีทีมช่างที่ชำนาญงานโดยเฉพาะ สินค้าคุณภาพจากไต้หวัน  กระผมซื้อมาเป็นรุ่น x-phone t660 2 ซิม ดูทีวีได้ ฯลฯ  กระผมจึงตัดสินใจซื้อ แต่มีปัญหาเรื่อง บลูธูทที่ตัวเครื่อง จึงส่งคืนบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจซ่อม ทางบริษัทฯ ได้ซ่อมแล้วส่งคืนมาทั้งหมด 4 ครั้ง และไม่สามารถใช้งานได้แม้แต่ครั้งเดียว ใช้ระยะเวลาในการซ่อม รวมทั้งสิ้น เกือบ 9 เดือนแล้ว กระผมได้ติดตามสอบถามทางบริษัทฯก้อบ่ายเบี่ยงสารพัดปัญหา อ้างว่ารออะไหล่บ้าง คงต้องเปลี่ยนบอร์ดบ้าง ตอนนี้อยู่ที่ช่างบ้าง กำลังรอดูอาการบ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงนั้น ช่วงนี้บ้าง แต่พอถามไปก้อบอกอีกว่า ช่างส่งมาแล้วแต่ยังเป็นปัญหาเดิมๆอยู่คือ เปิดเครื่องแล้วค้าง ซึ่งบริษัทฯได้ซ่อมแล้วส่งคืนมาให้กระผม3 ครั้งแล้ว อาการแบบเดิมๆ  คือค้าง ทางบริษัทฯ ไม่เคยสนใจลูกค้า ไม่เคยติดต่อกลับ หลายครั้งก้อติดต่อไม่ได้  เป็นแบบนี้ซ้ำซากเรื่อยมา กระผมก้อได้ใช้ความพยายามอดทนอดกลั้นเป็นที่สุด จนถึงวันนี้เกือบ 9 เดือนแล้ว ผมยังไม่ทราบชะตากรรมโทรศัพท์ของกระผมเลย กระผมกลุ้มใจมาก ไม่รู้จะทำอย่างไร  กลัวลูกค้าคนอื่นๆ จะโดนเหมือนผม กระผมมีความรู้สึกว่าได้ถูกเอารัดเอาเปรียบเป็นอย่างมาก  กระผมขอความกรุณาท่านผู้รู้ โปรดช่วยชี้แนะว่าผมควรจะเอาเรื่องบริษัทฯ นี้ได้อย่างไรบ้าง  อ้อ.. ผมได้เก็บหลักฐานต่างๆ ไว้ครบถ้วน

  โดยคุณ ธีรศานต์ 084-1720080  (117.47.229.49)     5 ต.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1053

  ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคให้เปลี่ยนเครื่องหรือคืนเงิน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.70)     7 ต.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1052

  กรณีรถยนต์เข้าซ่อมอู่นอกประกัน แต่ซ่อมเสร็จแล้วไม่ตรงตามที่ทางอู่แจ้งในรายการซ่อมกับบริษัทประกันที่ทำไว้ แต่เราจ่ายเงินสดไปหมดแล้วรถซ่อมออกมาได้ 2 วันมีปัญหาทางอู่ปัดความรับผิดชอบ ไม่ทราบว่าจะฟ้องร้องทางอู่ได้มั๊ยครับ (ด่วนมากครับเพราะผมเกือบตาย)

  โดยคุณ เล็ก  (125.24.52.58)     29 ก.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1052

  ฟ้องร้องอู่ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.103)     29 ก.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1051

  ขอความอนุเคราะห์และคำชี้แนะด้วยครับ

  พอดีผมทำประกันชั้น1 รถกระบะและเกิดอุบัติเหตุรถจยย.ชนท้ายเลยเข้าไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ทางอู่ทำสีกระท้ายและเปลี่ยนกันชนหลัง  ทางอู่นัด 4 วัน พอครบ กำหนดวันนี้ (25 ก.ย.52) ไปรับรถ ทำสีเรียบร้อยแต่เหลือกันชนยังไม่เปลี่ยนเพราะของยังไม่มา โอเคครับ ผมเลยเซ็นรับรถออกมา

  แต่...........

  พอจะสตาร์ทเครื่องสังเกตเครื่องเล่นดีวีดี(แบบมีจอ) มันไม่ใช่ของเราครับ เอาอันเก่า..ๆ แต่เป็นยี่ห้อเดียวกัน (โรสตาร์) แต่คนละรุ่น มาเปลี่ยนให้เรา เลยไปสอบถามกับทางอู่เค้าบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทางอู่จะเปลี่ยนเครื่องเสียง... สรุปแล้วเค้าไม่รับผิดชอบครับ  เซ็งเลย ผมเลยบอกให้อู่ถ่ายรูปไว้คือต้องเอารถออกมา (ถ้าเอาไว้คงโดนมากกว่า่นี้)  แล้วเค้าก็บอกว่าให้เอาบิลใบเสร็จมาแสดงสิ

  พอดีบิลหายครับ...เลยไปสอบถามที่ร้านติดตั้งเครื่องเสียง เค้าก็บอกว่าจะดูให้

  ถ้าหากว่าทางอู่เค้าไม่เปลี่ยนเครื่องเสียงให้ผม พอมีวิธีใดบ้างครับที่จะเอาผิดกับทางอู่ได้

  ขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างมากนะครับ

  โดยคุณ สุ  (61.7.229.98)     25 ก.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1051

  ให้ไปติดต่อที่ร้านเพื่อออกหนังสือรับรองว่าท่านได้ซื้อสินค้าจากร้านที่จำหน่ายเครื่องเสียงจริงและไปและไปเรียกร้องค่าเสียหายกับเจ้าของอู่ต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.66)     28 ก.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1050

  ไปร้องเรียนที่สคบ.จังหวัดภูเก็ต เรื่องบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายคอนโด ไม่ก่อสร้างเพิ่มทิ้งไว้มีแต่เสาไม่มีอะไรเลย จึงบอกเลิกสัญญา ขอเรียกเงินคืน เขายอมติดต่อมาแต่เขียนสัญญาเอาเปรียบ ขอให้สคบ.ช่วยดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่บอกว่าตามระเบียบของเขาต้องยื่นเรื่องไว้เพื่อให้เขาไกล่เกลี่ย เราบอกว่าถ้างั้นหากไกล่เกลี่ยไม่ได้ขอให้ดำเนินคดี เขาบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ ต้องส่งไปให้อัยการไกล่เกลี่ยอีกครั้งหนึ่งก่อน ถ้ายังไม่ได้จึงจะส่งเรื่องไปส่วนกลาง ขอทราบว่าระเบียบเขาให้ทำกันอย่างนี้หรือ ชาวบ้านจะเป็นอย่างไรไม่สนใจ จ่ายเงินเป็นแสนดูแต่เสาคอนโด ระเบียบมันอืดอาดยืดยาดแล้วมันคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร ขอปรึกษาว่าจะทำอย่างไรดี

  โดยคุณ แหม่ม  (118.173.81.124)     25 ก.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1050

  คุณสามารถดำเนินการฟ้องเป็นคดีผู้บรืโภคได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค  น่าจะเร็วกว่าไปรอนะคะ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.2)     27 ก.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1049

  จ้างโฆษณาลงในหนังสือวัฏฏะ  โดยตกลงว่าซื้อหน้าปกแรก และหน้าสีถัดไป 6 หน้า เมื่อหนังสือทำเสร็จปรากฏว่าที่หน้าแรก  วัฏฏะต่อกระดาษหน้าแรกอีก 1 หน้าและให้อีกหน่วยงานหนึ่งลงโฆษณาติดกับหน้าแรกของเรา  โดยที่ไม่บอกให้เราทราบก่อน

  ปัญหาคือหน้าแรกที่เราลงโฆษณาไปมีเนื้อหาที่อาจทำให้คนอ่านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโฆษณาของอีกหน่วยงานหนึ่ง  ทั้งๆ ที่ไม่ใช่  เนื่องจากเนื้อหาของเราโฆษณาว่าหน่วยงานเรามีการร่วมมือกับต่างประเทศก็จะเน้นภาพของต่างประเทศ  แต่หน้าที่เขาเพิ่มขึ้นมาเป็นโฆษณาอีกหน่วยงานซึ่งมีชื่อหน่วยงานใกล้เคียงกัน  เลยเหมือนกับว่าหน่วยงานนั้นมีการร่วมมือกับต่างประเทศแต่ไม่ใช่เรา  (เล่มก่อนหน้านี้เราเคยขอลงโฆษณาหน้าแรกต่อจากหน่วยงานอื่นแต่เขาไม่ให้ ซึ่งครั้งนี้เราก็เลยไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้)

  กลายเป็นว่าเราจ่ายค่าโฆษณาหน้าปกแรกที่ค่อนข้างแพงแต่กลับเป็นการโฆษณาให้หน่วยงานอื่นแทน สอบถามไปเขาบอกว่าเขาอยากได้ค่าโฆษณาของอีกหน่วยงาน  แล้วเราสามารถทำอะไรกับวัฏฏะได้บ้าง

  โดยคุณ ภัทรพล  (116.58.231.242)     24 ก.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1049

  คุณสามารถดำเนินการฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.2)     27 ก.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1048

  ทำประกันอุบัติเหตุ ทางโทรศัพท์กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยอ้างถึงเอกสารที่เคยสมัครกับบ.อิออนธนสินทรัพย์ แต่ยังไม่ได้จ่ายเบี้ยประกัน และไม่ได้เซ็นต์เอกสารใดๆ ไม่ได้รับเลขที่กรมธรรม์    สัญญานี้จะสมบูรณ์ไหม  ประกันจะยังคุ้มครองอยู่ไหม  เวลาผ่านไป 6 เดือนมีเอกสารทวงเบี้ยประกันผ่านอิออน  ถ้าไม่จ่ายจะมีผลบังคับทางคดีไหม  

  โดยคุณ นุช  (125.24.247.218)     23 ก.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1048

  เมื่อท่านไม่ได้รับกรมธรรม์หรือปฏิเสธกรมธรรม์ดังกล่าว  ถือว่ากรมธรรม์นั้นเป็นโมฆะ  ไม่ต้องชำระเงิน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.2)     27 ก.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1048

  เหมือนกันเลยครับ แต่ของผม หักจากบัตรเครดิตอิออนอัตโนมัติเลย ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเลยด้วยซ้ำ ทั้งที่กรมธรรม์ยังไม่หมด แต่หักเงินล่วงหน้าก่อน1เดือน ผลจะยกเลิกได้รึป่าวครับ รบกวนด้วย

  โดยคุณ jjacky  (110.49.69.195)     28 ก.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1047

  ตอนนี้มี้ตู้น้ำหยอดเหรียญทั่วไปสำหรับ บริโภค เห็นมีเยอะมากไม่ทราบว่ามีการควบคุมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและก็ ราคาในการให้บริการบ้างหรือเปล่าเพราะว่า บางทีผู้ประกอบการก็เอาแต่มาตั้งไว้แล้วก็มาเอาตังค์ ไม่ได้สนใจตู้ง่าเก่าหรือ เปล่านานๆเข้ามาตรฐานของตู้ลดลง

  เท่าที่เห็นไม่เห็นมีใครเข้ามาดูแลเลย

  โดยคุณ ธงชาติ อังสนุก  (119.42.96.181)     19 ก.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1046

  ผมได้ยกเลิกการใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมของบริษัททรูมูฟ มา  3  เดือนกว่าแล้ว  และได้ดำเนินการขอเงินประกันอุปกรณ์คืน  โดยทางบริษัทแจ้งว่าเมื่อตัวแทนไปเก็บจานและอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว  จะโอนเงินให้ภายใน 60 วัน ตอนนี้ได้ล่วงเลยมา เกือบจะ แล้ว ก็ไม่ได้โอนเงินให้ตามที่แจ้งไว้ และกระผมได้ไปติดต่อที่สำนักงานบริการลูกค้าที่ห้างฯ  3 ครั้ง  ก็ตรวจสอบให้ แล้วก็บอกว่าจะดำเนินการให้  ผมมาตรวจสอบดูก็ไม่ได้โอนเงินให้สักที  จึงอยากจะเรียนถามว่าเราจะเรียกร้องให้บริษัทให้คืนเงินประกันสัญญาในการติดตั้งจานให้กับเราได้อย่างไร   ขอความอนุเคราะห์ช่วยแนะนำด้วยครับ 

  โดยคุณ นายสุดสาคร จันทะล่าม  (203.172.199.250)     18 ก.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1046

  แนะนำให้คุณติดต่อไปที่สำนักงานใหญ่ของทรูมูฟและแจ้งเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งระยะเวลาการคืนเงิน  น่าจะได้คำตอบที่ดีที่สุดเพราะเป็นต้นเรื่อง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.11)     18 ก.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1045

  ผมซื้อคอมฯ aser  มาใช้ได้ ประมาณ 3 เดือน  เสียแล้วเอาให้ช่างดูบอกสงสัยเมนบอร์ดเสีย ส่งศูนย์เป็นอาทิตย์แล้วไม่ตอบมาถามไปบอกเสร็จจะโทรกลับ งานเราก็รีบทำจะทำอย่างไรดี คิดว่าเราเสียเปรียบมากไป จะทำอยางไรดี

  โดยคุณ Prasit  (118.172.39.159)     17 ก.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1045

  หากร้านดังกล่าวทำงานล่าช้า  อาจจะเนื่องจากงานอาจจะเยอะ    คุณสามารถของคอมคืนและเปลี่ยนร้านซ่อม  ถามว่าเอาเปรียบหรือไม่  ทางร้านไม่ได้เอาเปรียบแต่อาจเป็นเพราะทำตามลำดับก่อนหลังมากกว่า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.11)     18 ก.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1044

  ทำไม่ไม่มีใครตอบความคิดเห็นที่ 1042??? ไม่เข้าใจว่า ยากต่อการตอบ??? หรือคำถามไม่ชัดเจน??? หรือด้วยเหตุผลอื่น??? ได้ยินข่าวมาจากเพื่อน (ที่รู้รายละเอียดไม่มากนัก) ว่า สคบ.ได้กำหนด พรบออกมาเรื่องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน กรุณาช่วยตอบให้กระจ่างด้วย จักเป็นพระคุณค่ะ

  โดยคุณ dada  (125.27.111.196)     16 ก.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1044

  ต้องดูว่าในสัญญาที่คุณทำไว้กับธนาคารเป็นอย่างไร มีข้อใดข้อหนึ่งระบุว่าต้องไม่นำเงืนคืนภายใน 3 ปี มิฉะนั้นธนาคารจะคืนเบี้ยให้หรือไม่ หากมีระบุในสัญญาก็ไม่สามารถเผิดกับธนาคารในกฎหมายใดและมาตราใดได้ หากไม่มีระบุก็ฟ้องเป็นคดีแพ่งฐานผิดสัญญา,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.11)     18 ก.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1043

  ขอปรึกษาค่ะ เนื่องจากซือ้โอวัลติน UHT.มารับประทาน กล่องระบุวันหมดอายุ 14/03/2001 แต่พอรับประทานเข้าไป จึงทราบว่าเกิดการบูด ของสินค้า ควรทำอย่างไรกับเรื่องนี้ดีค่ะ

   1.ร้องเรียนที่บริษัท (เขาขอตัวอย่าง และจะเอาสินค้ามาเปลี่ยนให้)

  2.ร้องเรียน สคบ. (สิ่งที่เรียกร้องจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เราเสียไหมค่ะ)

  เพราะว่าวันนี้ทางบริษัทโอวัลตินจะเข้ามาติดต่อ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ขอปรึกษา ด่วนมากค่ะ  (203.144.180.65)     16 ก.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1043

  ควรฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค  เนื่องจากสินค้าไม่ปลอดภัย  โดยไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียม ตาม พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  มาตรา 18

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.97)     16 ก.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1042

  อยากเรียนถามว่า กู้เงินกับธนาคาร แต่สามารถนำเงินไปชำระหนี้ได้ภายใน 1 ปี หนี้จึงเป็น 0  แต่ทางธนาคารไม่คืนเบี้ยประกันให้ ถามว่า จะนำตัวบทกฎหมายใด มายืนยัน และเอาผิดกับธนาคาร ธนาคารอ้างว่า ในสัญญาระบุไว้ว่า จะต้องไม่นำเงินไปคืนใน 3 ปี

  โดยคุณ dada  (125.27.110.77)     15 ก.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1042

  ต้องดูว่าในสัญญาที่คุณทำไว้กับธนาคารเป็นอย่างไร  มีข้อใดข้อหนึ่งระบุว่าต้องไม่นำเงืนคืนภายใน 3 ปี  มิฉะนั้นธนาคารจะคืนเบี้ยให้หรือไม่  หากมีระบุในสัญญาก็ไม่สามารถเผิดกับธนาคารในกฎหมายใดและมาตราใดได้  หากไม่มีระบุก็ฟ้องเป็นคดีแพ่งฐานผิดสัญญา,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.11)     18 ก.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1041

   มีเจ้าหน้าที่โทรมาตื้อให้ทำบัตรเครดิต บอกว่าให้ส่งสำเนาด้านหน้าและหลังของบัตรเครดิตที่มิและสลิปเงินเดือน เราเริ่มรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง เลยถามว่าเป็นของธนาคารอะไรและได้เบอร์มายังไง เค้าบอกว่าเป็นฐานข้อมูลออนไลน์  แล้วก็โทรมาตลอดน่ารำคาญ บอกปัดไป จนตอนนี้เปิดเครื่องไม่ได้

   

  รบกวนช่วยคลายทุกข์ด้วยค่ะ

   

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ดลยา  (158.108.127.187)     13 ก.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1041

  ทำหนังสือถึงธนาคารที่ท่านเปืดบัญชีไว้ทุกธนาคารเกี่ยวกับห้ามเปิดเผยข้อมูลทางการค้ามิฉะนั้นจะดำเนินคดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.113)     15 ก.ย. 2552

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 77   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด