452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 79   

 • ความคิดเห็นที่ 1100

  ซื้ออาคารพาณิชย์ ห้อง 14 และจ่ายเงินจองไว้เป็นหลักฐาน 50,000 บาท เมื่อเข้าดูความคืบหน้าห้องที่จองกลับเป็นห้องที่ทางโครงการขายให้คนอื่น แล้วเอาห้องอื่นให้เรา โดยไม่มีการแจ้งดิฉันเลย จนดิฉันโทรถามถึงบอกว่าเปลี่ยนห้องให้เพราะห้อง 14 ที่ดิฉันจอง ทางโครงการได้ขายให้ญาติแม่ไปแล้วหลังจากที่ดิฉันจอง

  ดิฉันจะเรียกร้องอะไรจากโครงการนี้ได้บ้างค่ะ

  โดยคุณ สา  (222.123.153.168)     18 ม.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1100

  - สามารถทำบอกเลิกโครงการดังกล่าวและขอให้คืนเงินมัดจำให้กับท่าน เพราะไม่เป็นไปตามสัญญาจองและฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.71)     20 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1099

  ผมได้มีปัญหาครับ  คือว่าผมได้ไปเช่าอพาตเม้นเพื่อเปิด ร้านอินเตอร์เน็ต แต่แล้วไปติดต่อขออินเตอร์เน็ตแล้วถามว่าได้ไหมถ้าไปไม่ถึงก็ไม่เอา แต่แล้วเค้าดูแล้วบอกว่าได้ พอเอาเข้าจิง เน็ตหลุดตลอดเลยครับ ลูกค้าก็หาย ไม่มีใครอยากเล่น แต่เราลงทุนไปแล้วก็ดันทำไปเรืด่อยๆๆ แจ้งเค้าก็ทำอาไรก็ไม่ได้  สรุปคือพมไม่ไหวครับ เจ๊งอะครับ แล้วทีนี้ผมก็ต้องยอมออกก่อน ค่ามัดจำก็ไม่ได้ ค่าเน็ตเค้าผมว่าน่าจะไม่เกิน2เดือนที่ค้างไว้ แต่แล้วเค้าฟ้องผม เป็นเงิน1หมื่นกว่าเลย แต่เค้าไม่คิดว่าเพราะเน็ตเค้าเราก็เลยเจ๊งอะครับ ผมเป็นชาวบ้านธรรมดาคนนึงอยากให้สคบช่วยได้ไหมครับ อยากจะฟ้องเรียกค่าเสียหายของเราบ้าง ว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่ แล้วเจ๊งเนี่ยเพราะเน็ตของเค้า ช่วยกรุณาตอบทีด้วยอะครับ ตอนนี้กำลังจะต้องขึ้นศาล อยากจะสู้กับเค้าสักทีได้เป็นแบบอย่างต่อไป เพื่อให้พวกเค้าได้มีจิตสำนึกบ้าง ไม่ใช่เอาแต่รังแกประชาชนตดำดำ

  โดยคุณ สมภพ ดุลยธรรมภักดี  (119.42.84.208)     17 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1098

  ขอปรึกษาเรื่องการจองรถ วันจองพนักงานบอกว่าถ้าจองแล้วเปลี่ยนใจไม่เอมไ่เป็นไร จะคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ แต่ตอนนี้เลยมา สามเืดอนแล้วยังไม่ได้เงินคืนชักบาทเลย เราควรทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ สงวน  (124.121.80.145)     7 ม.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1098

  ควรฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคเพื่อเรียกเงินคืนต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.71)     20 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1097

  เรื่องการจองรถเราจองแล้ววางจอง 10000บาท เพราะตอนจองพนักงานบอกว่าถ้าเราไม่เอารถก็จะคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์แต่ตอนนี้เลยมาสามเดือนแล้วยังไม่ได้เงินคืนชักบาทเลย เราควรทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ   (124.121.80.145)     7 ม.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1097

  ต้องฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค หรือเข้ามาที่ทนายคลายทุกข์ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.0)     18 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1095

  ดิฉันเป็นสมาชิกของบริษัทแคลิฟอเนียร์ ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ ต้องการจะยกเลิกสัญญาในการเข้ารับบริการฟิตเนส แต่ทำไม่ได้ เนื่องจากในสัญญาระบุว่าระยะเวลาขั้นต้นในการเป็นสมาชิก 1 ปี ช่วงแรกดิฉันได้ไปใช้บริการบ้างและทำการชำระเงินไป 2 งวด เนื่องจากสัญญาเป็นในลักษณะแบ่งจ่าย 3 เดือนต่อเงิน 1 งวด หลังจากนั้นดิฉันไม่ได้ใช้บริการเลย จึงไม่ชำระเงิน ตอนนี้มีบริษัทสำนักกฎหมายส่งจดหมายมาทวงค่าสมาชิกที่ค้างชำระ+ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินล่าช้า+ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม และระบุว่าหากไม่ได้มาชำระเงินภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับจดหมายนี้ หากพ้นกำหนดจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ต้องมีหนังสือเตือนอีก และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการติดตามทวงถาม รวมทั้งค่าดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดขึ้น อยากทราบว่าในกรณีนี้ดิฉันควรจะทำอย่างไร เพราะคิดว่าดูไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ถ้ามีการดำเนินคดีจริงเค้าสามารถเรียกร้องได้มากกว่าค่าสมาชิกหรือไม่คะ

  โดยคุณ ไหม  (58.8.134.253)     30 ธ.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1095

  แนะนำให้เข้ามาพบทนายคลายทุกข์เพื่อช่วยดำเนินการทำหนังสือยกเลิกสัญญา และช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีความต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.26)     4 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1093

  ผมเจอปัญหาเรื่องใช้งานอินเตอร์เน็ต ของ บริษัทหนึ่ง

  คือ วันที่ 13/08/52 โทรศัพท์และอินเตอร์เนตถูกตัดสายโดยเจ้าของห้างแห่งหนึ่งซึ่งทำการก่อสร้างเพราะเขาไม่ต้องการให้สายโทรศัพท์โยงเกะกะหน้าห้าง ผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาแก้ไข

  เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วและได้มาดูแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้ หลังจากนั้นวัที่ 28/08/52 ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่ง sms เข้ามือถือผม ว่า ให้ไปทำการผ่อนผันการจ่าย เพราะสาย wireless drop วันรุ่งขึ้นผมก็ไปดำเนนการ และผมก็ไม่ได้ใช้จนกระทั้งวันที่ 15/11/52 เจ้าหน้าที่ได้มาแก้ไขให้

  และสามารถใช้งานได้ อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา บิลค่าอินเตอร์เนต(ของเดือน 11)มาผมก็ไปชำระ

  แต่ใช้งานอินเตอเนตได้ไม่ถึงเดือน ทางผู้ให้บริการก็ตัดสัญญาณบอกว่าผมค้างจ่าย 3 เดือนที่ผ่านมาและเดือนธันวานี้ด้วย ผมก็ได้ชี้แจงไปแล้ว และผมก็จะไม่จ่ายด้วย....เพราะผมไม่ได้ใช้ แม้แต่บัดนี้เจ้าหน้าที่ก็เงียบ...ผมจะต้องทำยังไงดีครับ

  โดยคุณ อภิชาติ (สมาชิก)  (113.53.156.90)     29 ธ.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1093

  - ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับค่าบริการอินเตอร์เน็ต ร้องเรียนได้ที่ สบท.
  - ผู้ที่ตัดสายอินเตอร์เน็ตถือเป็นผู้กระทำละเมิดมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.122)     5 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1092

  คือ ดิฉันสั่งซื้อของทางเน็ต เป็นเงิน 1400 บาท และในวันที่ 23 ธค.ได้โอนเงินให้เรียบร้อยแล้วและได้ยืนยันก่ะทางร้านว่าโอนเงินแล้ว  ทางร้านก๊รับรู้ และบอกว่าส่งของให้แล้วน่ะ รอรับของได้เลย แต่พอเวลาผ่านไป 3วัน ของยังไม่มาถึงเลย ก๊เลยไปถามเค้า เค้าก๊บอกว่าไปรษณีย์กรุงเทพมาส่งแล้วแต่ไม่มีคนรับของก๊เลยโดนตีกลับ ทั้งๆที่ไปรษณีย์ทางนี้บอกว่าไม่มีของมาที่บ้านดิฉันเลย  ถ้าของถูกตีกลับจิง ทำไมไปรษณีย์ทางนี้ไม่รุ๊เรื่องหร่ะ และอีกอย่างถ้าผู้รับไม่ได้รับของ ทางไปรษณีย์ก๊ต้องมีใบแจ้งส่งมาว่าให้ไปรับของซิ!!   นี่มันก๊เลยมาเกือบอาทิตย์แล้วดิฉันจะทำไงดีค่ะ?? เงิน 1400 จะสูญไปง่ายๆน่ะร๋อ?  รบกวนผู้รู้ช่วยที ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ Ko  (222.123.159.87)     28 ธ.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1092

  ทำหนังสือลงทะเบียนตอบรับสอบถามไปยังบริษัทโดยด่วน โดยหากบริษัทไม่สามารถส่งของได้ ก็ขอเงินคืน หากไม่ยอมคืนคุณต้องไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกง ตาม ป.อ. มาตรา 341

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.42)     29 ธ.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1091

       ปัจจุบันได้ใช้จานของ " ทรูวิชั่น  "แบบใช้เบอร์โทรศัพท์ด้วย เดือนละ  300 บาท  แต่บิลเรียกเก็บเงินเกินกว่าความเป็นจริง  เนื่องจากมีตัวแทนจำหน่ายของ "ทรูวิชั่น" นั้นได้ตั้งอยู่บริเวณศูนย์อาหารของ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี (อ้อมใหญ่)  ได้สมัครให้เกินกว่าที่กำหนด  และเรียกเก็บเงินมากกว่าความเป็นจริง  กว่าตอนที่ตกลงทั้งหมด

       พนักงานของ "ทรูวิชั่น" จังหวัดนครปฐม ไม่ได้ให้คำตอบกลับมา และโยนความรับผิดชอบให้ทาง "ทรูวิชั่น "กรุงเทพฯ   และทางผมก็ไม่สามารถจ่ายเงินที่ค้างชำระได้เพราะเนื่องจากมันไม่เป็นความจริง  และใครจะรับผิดชอบ 

  โดยคุณ ณรงค์ฤทธิ์  (180.183.145.209)     21 ธ.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1091

  1.  ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องยกเลิกใช้บริการ

  2.  โทรปรึกษา สคบ. 02-143-0401-3

   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.59)     25 ธ.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1090

  เหตุผลตอนนี้ไม่สามารถ ติดต่อผู้นั้นได้ และทางบริษัทได้ติดต่อไปแล้ว ทางบริษัทติดต่อคนนั้นไม่ได้ เลยมาติดต่อกับดิฉัน เพราะดิฉันได้ทำงานอยู่  ทางบริษัทก็บอกกับดิฉันว่าเค้าเรียกเก็บเงินคนนั้นไม่ได้เลยมาติดต่อเรียกเก็บกับดิฉัน แล้วดิฉันจะต้องทำอย่างไรดี เพราะดิฉันติดต่อคนนั้นไม่ได้เหมือนกันค่ะ

                                      ช่วยบอกหน่อยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ วราภรณ์ ยุดดร  (180.180.7.61)     17 ธ.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1090

   คุณกับคนนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร  หากคุณไม่ได้เป็นลูกหนี้ก็ปฏิเสธไปเลยว่าไม่รู้  ไม่เห็น  ไม่ทราบ   บอกไปว่าคุณไม่ใช่ลูกหนี้ ทวงไม่ได้  ผิดกฎหมายติดต่อไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.110)     18 ธ.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1089

  ได้ซื้อโทรศัพท์ พร้อมเบอร์ มาหนึ่งเครื่อง แล้วเลิกใช้ได้ขายคนอื่นไป และเค้าคนนั้นได้ติดค่าบริการการใช้โทรศัพท์ และบริษัทแห่งหนึ่งได้ทวงกับดิฉัน เพราะมันยังเป็นชื่อของฉันอยู่ ทุกวันนี้ยังทวงอยู่เลย  และได้โทรมารบกวนทางบริษัทที่ดิฉันได้ทำงานอยู่นั้น  จะทำอย่างไรดีคะ และให้ดิฉันรับผิดชอบทั้งที่ดิฉันไม่ได้เป็นคนใช้เบอร์นั้นแล้ว ส่วนการเปลี่ยนชื่อที่ไม่ได้เปลี่ยนนั้นเพราะบริษัทไม่สามารถให้เปลี่ยนได้ค่ะ

  โดยคุณ วราภรณ์ ยุดดร  (125.25.209.25)     16 ธ.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1089

  ติดต่อให้ผู้ใช้บริการไปชำระหนี้ที่ค้างหลังจากนั้นแนะนำให้คุณไปดำเนินการปิดการใช้บริการ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.116)     16 ธ.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1088

  ผมไปสั่งทำผ้าม่านที่ไว้ที่ร้านแห่งหนึ่ง เลือกผ้าเสร็จแล้ว ก้อมาคิดราคา ตอนอยู่ที่ร้านเค้าก้อกดเครื่องคิดเลขให้ดู บวกไปบวกมา ก้อเกือบหมื่น ผมก้องงๆ มัดจำไปสามพัน กลับมาบ้าน ลองคำนวนใหม่ ที่ร้านคิดให้มันมากกว่าที่ควรจะเป็น หลายพัน

  ผมจะไปตกลงกันทางร้านใหม่ แต่ถ้าเค้าโยกโย้ ไม่ยอมจะทำงัยดีครับ แจ้งตำรวจจับได้มั๊ยครับ หรือว่าต้องแจ้ง สคบ ครับ

  รบกวนตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ หนุ่ม   (117.47.15.202)     5 ธ.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1088

  ยกเลิกสัญญาและขอเงินมัดจำคืน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.116)     16 ธ.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1087

  หอพักที่บอกมีชื่อว่า จัสมินอพาร์ทเม้น 50/9 ม.6 ซ.งามวงศ์วาน47 แยก38 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120 (หลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

  โดยคุณ วิลาวัลย์ สง่างาม  (115.67.64.56)     5 ธ.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1086

  ดิฉันมีข้อสงสัยที่อยากจะถามทาง สคบ คือ ดิฉันได้เช่าห้องพักแห่งหนึ่งแถวหลัง ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วพอสิ้นเดือนบิลค่าห้องออกแต่เขากลับเขียนเป็นลายมือ(โดยปกติแล้วบิลค่าห้องที่ออกจะต้องมีเลขน้ำ ไฟ ว่าเดือนนี้เราใช้ไปกี่หน่วยต่อเดือนและถ้าเป็นค่าโทรศัพท์ ก็จะต้องมีรายละเอียดบอกว่าเราโทรออกไปที่หมายเลขใด) แต่ที่หอพักแห่งนี้เขาเขียนบิลเองโดยปกติต้องพิมพ์และไม่มีรายละเอียดใดๆบอกเลยว่าเดือนนี้เราใช้น้ำไปเท่าไหร่ใช้ไฟไปเท่าไหร่และเมื่อสอบถามถึงรายละเอียดเขากลับทำท่าทีไม่พอใจใส่ดิฉันแล้วดิฉันจะต้องทำอย่างไรดีคะ ช่วยบอกที

  โดยคุณ วิลาวัลย์ สง่างาม  (115.67.64.56)     5 ธ.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1086

  ร้องเรียนได้ที่ 02-141-3443-6

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.116)     16 ธ.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1085

  ผมถูกบริษัท แคทแอนด์แคทมีเดีย จำกัด 1041/19 ซ.นายเลิศ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.ฯ 10330 โทร 02 6554182 E-mail : contact Person :HR โกงเงินรางวัลจำนวน 3,000.-บาท ที่จัดรายการ ทาง ทีวี ช่อง 30 astv โดยใช้ดาวเทียมชื่อ nss6 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย.52 เวลาประมาณ 20.20น.ผมควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ สคบ ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโทษฐานหลอกลวงฉ้อโกงประชาชน และเรียกค่าเสียหายจำนวน 100,000.บาทตามจำนวนที่ใช้เงินจำนวนนี้มาหลอกล่อประชาชนให้เป็นเหยื่อ เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่เลว 

  โดยคุณ จงรักษ์ เอียบสกุล  (58.147.55.172)     26 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1085

  ท่านสามารถฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคได้ที่ศาลที่บริษัทดังกล่าวตั้งอยู่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.13)     26 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1084

  อยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการตามหนี้ของบริษัทอีซีบายค่ะ เนื่องจากมีคนอ้างว่าเป็นตำรวจและให้เบอณืโทรศัพท์มือถือให้เราโทรกลับแต่พอโทรกลับไปก็ให้เราจ่ายเงินตามจำนวนที่แจ้งมา แต่เราทำการกู้เงินเขามาตั้งแต่ปี 2546  แล้วบอกว่าจะออกหมายจับแต่เราขอทำการประนอมหนี้แล้วแต่เขาไม่ยอมเราควรต้องปฎิบัติอย่างไรค่ะ 

  โดยคุณ ya  (125.24.27.220)     25 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1084

  - เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีหน้าที่ในการทวงหนี้ ท่านควรร้องเรียนพฤติกรรมดังกล่าวไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - หากเจ้าหนี้ไม่ยอมให้ประนอมหนี้ควรรอให้เจ้าหนี้ฟ้องและไปเจรจาในชั้นศาลน่าจะดีกว่า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.13)     26 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1083

  ร้องเรียนมานานแล้วยังไม่ได้รับการตอบรับหรือช่วยเหลือจากสคบเลย อ้างถึงเรื่องร้องเรียน ที่นร ๐๓๐๔/๖๒๑๖ ลว ๔ เมษายน ๒๕๔๘ รอตั้งแต่ลูกชายยังไม่แต่งงานจนวันนี้หลานสาวโตสองขวบกว่าแล้ว ยังรออยู่นะ คุณนิพนธ์ฯ ผมไม่ลืมคุณหวังว่าคุณคงไม่ลืมผมละ

   

  โดยคุณ สว่าง เอื้อจงประสิทธิ์  (58.9.162.151)     17 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1083

  คุณสามารถสอบถามความคืบหน้าคดีของคุณได้จากสคบ.โดยตรงนะคะ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.14)     19 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1082

  ซื้อแอร์ซับซุงมาค่ะ เครื่องเสียตั้งแต่วันแรกที่มาติดตั้งคือเครื่องดังเหมือนอไหล่จะหลุดอะไรงี้ค่ะ(ซื้อที่โมเดิร์นแอร์สาขาปิ่นเกล้า)เลยแจ้งให้ช่างมาดูและซ่อม ช่างบอกว่ามอเตอร์กับใบพัดเสีย ก็มาเปลี่ยนให้ หลังจากซ่อมเสร็จไป ตกกลางคืนอ่ะค่ะมีปัญหาอีกแล้วคือแอร์ดับเปิดไม่ได้ เปิด10นาทีดับ บ้างก็ 20นาทีดับ หลังจากนั้นก็ดับไปเลย  จนถึงวันนี้เปิดได้บ้างไม่ได้บ้าง แจ้งไปที่ศูนย์แล้วก็รอให้ช่างมาซ่อมอีก แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยค่ะ

  พอถามที่โมเดิร์นแอร์ว่าขอเปลี่ยนเครื่องได้ไหมเพราะเพิ่งซื้อที่ร้านก็บอกให้ไปคุยกับซัมซุง พดโทรไปที่ซัมซุงก็บอกให้มาคุยกับที่ร้านซื้อมาอย่างนี้โยนกันไปมา ดิฉันต้องทำไงค่ะนี่ซื้อแอร์มาใหม่ๆก็เสียไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนใหม่เลยหรือค่ะ ขอถามผู้รู้ให้คำแนะนำหน่อยว่าต้องทำไง อย่างนี้โดนเอาเปรียบชัดๆเลย แอร์ตั้งหลายหมื่นค่ะตอนซื้อก็บริการดี๊ดีหลังซื้อ ของไม่ดีแต่ไม่มีสิทธ์เปลี่ยนใหม่จะทำไงค่ะนี่ เครียดมากค่ะมีแต่คนเตือนว่าอย่าซื้อในร้านโมเดิร์น ร้านนี้มีปัญหาบ่อยแต่ก็ไม่เชื่อ จนมาเกิดกับตัวเองจนได้ ช่วยด้วยนะค่ะผู้รู้

  โดยคุณ su  (58.8.204.74)     17 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1082

  คุณควรฟ้องไปที่บริษัทที่ขายแอร์ดังกล่าวเป็นคดีผู้บริโภค

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.14)     19 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1081

  ได้รับความเดือดร้อนจาก ทาวน์เฮ้าส์ พฤกษาวิลล์ 19 มาก บ้านห่วยมาก

  ราคาเป็นล้าน ไม่รู้คิดได้ไง คุยกับคนงานก็ไม่รู้เรื่อง เอาแรงงานต่างด้าวมาทำ เดินทำงานกันทั้งคืน

  ไม่รู้กินยาบ้ารึเปล่า ใช้บ้านที่สร้างเป็นบ้านพักคนงาน บ่อพักน้ำ มีแต่ขยะ บ้านร้าวตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่

  กำเวง จริง ๆ ไม่ได้พูดเกินจริง ใครไปเจอพฤกษามาก็จะรู้

  ก่อนที่จะให้ผู้บริโภคไปร้องเรียน คุณควรตรวจสอบบริษัทพวกนี้ก่อนดีกว่า บริษัทมหาชน แต่ทำเหมือน หมาชน มากกว่ามั้ง

  ลืมบอกไป บริษัทนี้มันมักจะอ้างว่า คู่แข่งร้องเรียน บ้ารึเปล่า ทำงานชุ่ยเอง ดันไปโทษชาวบ้านเค้า

  โดยคุณ สาธุ  (58.137.113.220)     16 พ.ย. 2552

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 79   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด