X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 78   

 • ความคิดเห็นที่ 1080

  ทำยังงัยดีบริษัทกฏหมายที่ได้รับมอบหมายจากบัตรซิตี้แบงค์จะส่งคนมาทวงหนี้ถึงที่ทำงานเป็นหนี้ยอด 20000 บาท เค้าสามารถทำเหมือนหนี้นอกระบบได้ด้วยเหรอคะเพราะถ้ามีเงินไปเครีย์ก็คงจะไปปิดยอดตอนนี้ต้องดูแลลูกกับแม่และยังท้องอยู่อีกสามีก็ทิ้งไปมีผู้หญิงอื่นอีก

  โดยคุณ   (125.25.137.241)     16 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1079

  ซื้อรถToyota พนักงานแจ้งว่ากุญแจที่รับจากบริษัท 1 ชุด  3 ดอก  กุญแจที่ปั๊มไม่สามารถใช้สตาร์ทรถได้ใช้เปิดล็อคประตูได้เท่านั้น  ดิฉันลองไปปั๊มกุญแจมาสามารถสตาร์ทและใช้เปิดประตูได้ด้วยจะร้องเรียนอะไรได้บ้างจาก สคบ.

  โดยคุณ จันเปง  (118.174.25.32)     14 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1078

  อยากทราบว่า สคบ. สามารถที่จะเข้าไปจับคุม และยึดของกลางเองได้ด้วยหรือคะ พอดีเมื่อไม่กี่วันได้มีเหตุเกิดที่ห้างแห่งหนึ่ง เป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือ สามร้าน ได้ถูกชาย 2 คน และหญิง 2 คน ไม่ทันได้แสดงตัว หรือ แสดงหมายค้นอารัยเลย เดินเข้าไปในร้านและก็หยิบๆๆๆๆ ค้นๆๆๆ ก็เลยถามเข้าว่ามาจากไหน เค้าบอก สคบ. เราถามมีหมายมามั๊ย เค้าตอบว่ามีสารวัตมาด้วยเป็นผู้หญิง หลังจากนั้นเค้าก็เก็บของใส่ลัง ได้สองร้าน ส่วนอีก หนึ่งร้านเข้าเปิดตู้ไม่ได้ เข้าโวยวายแล้วบอกว่า ไม่เป็นรัยเด๋วจะยกไปทั้งตู้ พวกเราที่ยื่นอยูตรงนั้นก็ งง! มียังนี้ด้วยเหรอ! จึงถามเค้าต่อว่า มีบัตรอารัยมาแสดงมั๊ย เค้าก็หยิบมาแสดง เป็นเจ้าหน้าที่ของ สคบ. จริง  ส่วนผู้หญิงอีกคนอ้างว่าเป็น สารวัต อันนี้ก็ไม่รู้จิงหรือเปล่า พวกเราจึงเรียก รปภ. ของห้างดังกว่าให้ช่วยเราด้วย เพราะรู้สึกว่าแปลกๆ สักพักเจ้าหน้าที่ของห้างมา สรุปจึงได้ใจความว่า เข้าเป็นเจ้าหน้าที่ สคบ. จริง แต่ไม่ได้มีหมายค้นหรือหมายอะไรมาเลย ส่วนผู้หญิงสารวัตจริง ก็มาแค่คนเดียว  ประเด็นที่อยากถาม คือ

  - สคบ. มีสิทธิ์ที่จะเข้ามายึด มาหยิบของเองในร้านได้ด้วยหรือคะ  แล้วไม่มีหมายค้นหมายจับอะไรมาเลย งง!คะ  จริงๆแล้วตามความเข้าใจ ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจไม่ใช่เหรอคะ  แล้วแบบนี้เราแจ้งความกลับได้มั๊ย ข้อหาอะไรดีคะ

    

  ช่วยตอบหน่อยคะ จะได้กระจ่าง 

   

  โดยคุณ พัด  (119.31.107.208)     14 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1078

  -สคบ.มีหน้าที่ที่จะยึดของที่เกี่ยวข้องกับการเอาเปรียบผู้บริโภคได้

  - หากเป็นเรื่องทีเกี่ยวเนื่องกับการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือสินค้าไม่ปลอดภัย สคบ.มีอำนาจในการตรวจค้นได้โดยไม่ต้องใช้หมายค้น  เพราะมีหน้าที่ดูแลโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.14)     19 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1077

  ต่อเนื่องจากความเห็นที่ 1076

  ขอบคุณมากนะคะ

  รบกวนถามเพิ่มเติม ดังนี้ค่ะ...

  เรื่องที่จอดรถ เราไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ เพราะตามหนังสือสัญญาจะระบุว่า 1 ห้อง ต่อ 1 คัน แต่จากการพูดคุยกับพนักงานขาย พนักงานขายบอกว่าจอดคันที่ 2 ได้ แต่ต้องเสียค่าที่จอดรายเดือน ซึ่งในความเป็นจริง นิติฯ ไม่อนุญาตค่ะ

  ส่วนเรื่องที่ทางบริษัทแจ้งว่า หากแก้ปัญหาให้ไม่ได้ จะรับซื้อคืนนั้น ก็เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์กับทาง call center ของ AP ค่ะ ไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน

  ซึ่งทางบริษัทเองก็ยอมรับ และได้กล่าวขอโทษ แต่ไม่ยอมรับซื้อคืนค่ะ

  อย่างนี้จะทำอย่างไรได้บ้างคะ? สามารถฟ้อง สคบ. ได้หรือไม่คะ?

  ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ ปิยะวดี  (203.146.234.214)     12 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1077

  คุณควรติดต่อสอบถามเรื่องดังกล่าวได้อีกทางจาก สคบ. 02-141-3443-6

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.14)     19 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1076

  ซื้อคอนโดฯของ AP แบบ resale ผ่านทางบริษัท Bangkok City Smart ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ AP เอง ก่อนจะตัดสินใจซื้อ ได้ถามพนักงานขายก่อนแล้วว่ามีรถ 2 คัน จะมีปัญหาหรือไม่ พนักงานขายแจ้งว่า ไม่มีปัญหา สามารถจอดรถคันที่ 2 ได้ โดยให้ติดต่อกับนิติฯของคอนโดฯ เพื่อจ่ายค่าเช่าจอดเป็นรายเดือนได้เลย เมื่อถึงเวลาจะเข้าอยู่ ไปติดต่อกับนิติฯ แต่กลับได้รับคำตอบว่าไม่เคยมีการให้เช่าที่จอดรถมาก่อน จึงทำให้ไม่สามารถย้ายเข้าอยู่ได้ เมื่อร้องเรียนไปที่บริษัท บริษัทรับปากว่าหากแก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถให้ไม่ได้ ทางบริษัทยินดีซื้อคืน เวลาผ่านไป 2 เดือน บริษัทยอมรับว่าไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถให้ได้ และก็ไม่สามารถซื้อคืนได้ ทำได้แค่จะช่วยขายต่อให้ ซึ่งไม่รับประกันว่าจะขายได้เมื่อไหร่ และหากขายไม่ได้รับผิดชอบอย่างไร ตอนนี้ดิฉันและน้องต้องผ่อนอยู่ทุกเดือน จะทำอย่างไรได้บ้างคะ? ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ปิยะวดี   (203.146.234.214)     12 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1076

  ต้องฟ้องเรียกเงินคืนจากทางโครงการเพราะเป็นฝ่ายผิดสัญญา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.114)     12 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1075

  มีประกัน3+วิริยะ รถชนกลาง 4 แยกไฟแดง 22.00น คือขับเก๋งชนกลางลำกระบะที่วิ่งฝ่าไฟแดง สุดวิสัยเพราะเกาะกลางเป็นราวสะพานและวางกระถางเฟื่องฟ้าตลอดแนว หน้ารถพังยับ แต่รถกระบะขยับจอดแอบข้างทางได้ จึงลงไปหมายจะเจรจาด้วย ปรากฏว่ากระบะออกรถหนี จำสีได้ ทะเบียน อักษร 2ตัว ตัวเลขสามตัวแรก 100% ตัวหลังสุดชัวร์ 80%(เผื่อerrorไว้) ส่วนจังหวัดไม่แน่ใจเพราะตัวเล็ก แต่ไม่ใช่จังหวัดยาวๆแน่ อุบัติเหตุแรงขนาดนี้สุดวิสัยที่จะลากตัวคนหนีได้  รถมูลนิธิมาช่วย ประกันมา ร้วยเวรมา แจ้งความเรียบร้อยตามความเป็นจริง ทุกคนเชื่อว่าชนกับรถยนต์ยกเว้นประกันคนเดียวท่านบอกว่าต้องพิสูจน์คู่กรณีให้ได้จึงจะเชื่อ แนะนำประกันว่ามีกล้องตรง 4 แยกไม่เชื่อไปขอดูได้ ผลสรุปผ่านไปครบ 1 สัปดาห์โทรถามประกันบอกทำเรื่องรอนายพิจารนาอยู่ จึงปรึกษาคปภ. คล้อยหลัง 10นาทีหัวหน้าประกันโทรมาบอกรับผิดชอบให้ จึงให้อู่ประสานประกัน อู่ตอบกลับว่าเคลียร์กับประกันเรียบร้อย  หลังจากนั้น 4 วันอู่โทรมาบอกว่าประกันไม่ยอมจ่าย 18วันแล้วทำไงดี

  โดยคุณ พัฒน์  (117.47.117.87)     11 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1075

  แต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องบริษัทประกัน  และขอภาพจากกล้องวงจรปิดหาหลักฐานเพื่อฟ้องรถคู่กรณีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.114)     12 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1074

  คือ มีเรื่องอากจะสอบถามค่ะ

  คือที่บริษัท ของดิฉัน มี พนักงานอยุ่คนนึง เข้าได้เอาเสื้อคลุมพนักงานด้วยกันไปใส่โดยที่ไม่ได้บอกเจ้าของเสื้อ  ซึ่งอันนี้เป็นความผิดในในด้านการลักทรัพย์ค่ะ แต่ก่อนหน้านั้น ในออฟฟิตมีเงินหาย แต่เค้าหรือคนที่หยิบเสื้อไปเค้าไม่ได้เอาเงินไปค่ะ ซึ่งคนอื่นที่ไม่หวังดีหาว่าเค้า เป็นผู้ขโมยเงินไปด้วย /และหลังจากนั้นมา ทางฝ่ายบุคคลให้ลาออก  แต่มีการติดป้ายรุปหน้าของพี่คนที่ถูกกล่าวหาและ ถูก เวียน เป้นจดหมาย ทั่วในเครือข่ายของบริษัท ค่ะ อันนี้เป็นการล่วงเกินสิทธิส่วนบุคคลรึป่าวค่ะ สามารถฟ้องหรือร้องเรียนได้มั้ยค่ะ สงสารพี่เค้าค่ะ  

  โดยคุณ ปลา  (125.27.75.140)     11 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1074

  - หากเป็นระเบียบและติดในบริษัทก็สามารถทำได้ แต่ต้องดูข้อความในประกาศว่าดูหมิ่นหรือเกินความเป็นจริงหรือไม่ หากเกินก็สามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้ หากหญิงคนดังกล่าวไม่ได้ทำตามที่บอกจริง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.114)     12 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1073

  ช่วยตรวจสอบการทำธุรกิจขายตรงของ เฮอร์บาไลท์ให้หน่อยว่า หลอกลวงหรือไม่ มีการชักจูงเด็กนักเรียนเข้าไปทำงานขายด้วย การควบคุบจากทางราชการ มีหรือไม่อยากให้ช่วย สอดส่องหน่อย

  โดยคุณ สมชาย  (203.146.77.206)     11 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1072

  มีปัญหากับข้อตกลงที่ได้รับจากการติดตั้งตู้เติมเงินออน์ไลน์ค่ะ

  ซึ่งไม่ตรงกันพอดีทางร้านได้ติดตั้งตู้ไว้บริการลูกค้าในราคาที่สูงมาก

  จากราคาที่สอบถามเข้าไปในบริษัทซึ่งดิฉันจ่ายชำระเ็ป็นเงินสด จำนวน 52,000 บ.


  โดยคุณ Kanta  (114.128.120.248)     8 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1071

  เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  โดยคุณ ส.ศราวุธ  (118.172.229.246)     6 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1070

  gchmstmtdsmgjm

  โดยคุณ ก้าก้  (114.128.45.25)     3 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1069

   

   


  คือ ผ่อนชำระค่างวดรถจักรยานยนต์กับไฟแนนซ์แห่งนึง ทีนี้พอจะไปปิดบัญชี ทางนั้นกลับจะคืดค่า "เสียผลประโยชน์" เพิ่มเติม ยอมรับครับว่าที่ผ่านมาจ่ายไม่ตรงเท่าไหร่ แต่ในรายการปิด บ/ช นั้นมีทั้งค่า ดอกเบี้ย ติดตามทวงหนี้ อยู่แล้ว แต่กลับมาคิดค่าเสียผลประโยชน์อีกโดยไม่มีที่มาและที่ไป แบบนี้จะเรียกได้ว่าถูกเอาเปรียบจากไฟแนนซ์หรือไม่ และถ้าเกิดว่ามีในสัญญาอยู่แล้วในกรณีค่าดังกล่าวเราจะทำอะไรไม่ได้เลยหรือ ครับ เพราะว่ารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเหรอเกิน และบริษัทดังกล่าวก็เป็นบริษัทใหญ่ เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ ตอนนี้ได้จ่ายค่างวด และ ดอกเบี้ย ไปแล้ว


  ปรึกษาด้วยนะครับ


  ขอบคุณครับ
   

  โดยคุณ เอก ชม.  (118.175.146.151)     3 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1069

  - ถือว่าบริษัทไฟแนนซ์เอาเปรียบ เพราะไฟแนนซ์คิดดอกเบี้ยแบบแฟลชเลสอยู่แล้ว ไม่สามารถคิดซ้ำซ้อนได้ และบริษัทไฟแนนซ์ก็ไม่ได้เปิดบริการให้เช่ารถ จึงไม่ถือว่าเป็นการเสียผลประโยชน์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.114)     12 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1068

  ซื้อรถมือสอง  ทำสัญญาจ่ายเงินกับบริษัทอิควานคาร์เซ็นเตอร์ จ.ยะลา  แต่รถถูกบริษัททิสโก้ยึดแล้ว       รถก็ไม่ได้  เงินก็ไม่ได้คืน  ต้องแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทดังกล่าวอย่างไรครับ   ช่วยด้วยครับ  ด่วน....  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  โดยคุณ อามีน  (118.174.8.145)     31 ต.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1068

  ท่านสามารถฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคเรียกเงินที่ท่านวางไว้คืน  โดยไม่เสียค่าฤชาธรรมเนียม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.38)     1 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1067

  อยากให้ตรวจสอบบริษัทคอสเวย์ประเทศไทย ให้ด้วยค่ะว่าผ่านสคบที่ประเทศไทย ถูกต้องตามกฏหมายหรือเปล่าคะต้องการคำตอบด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ข้อเท้จจริงบางอย่าง  (124.121.228.243)     29 ต.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1067

  ร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1166  สคบ.

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.38)     1 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1066

  สถาบ้นชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

  โดยคุณ ลูกพ่อขุนผาเมือง  (118.172.237.84)     29 ต.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1065

  ขอความรู้น่อยครับ

  เติมน้ำมมัน มาแล้วรถ เครื่องพังต้องซ่อม เครื่องยนต์ 5 หมื่นกว่าบาท ให้ปั้มรับผิดชอบ

  แต่บอกว่า ให้ไปฟ้องร้องเอา

  โดยคุณ โต พิจิตร  (203.156.91.141)     28 ต.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1065

  หากท่านจะฟ้องต้องนำสืบและพิสูจน์ให้ได้ว่าเหตุที่เครื่องพังเป็นเพราะนำมัน  ไม่ใช่เพราะอายุการใช้งาน  และปั๊มไหน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.39)     28 ต.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1064

   

   

   

  คำถามที่1061 ค่ะ ทำไมลิงค์เมล์มาแต่ไม่มีคำตอบค่ะ

  สรุปว่าพอจะมีทางช่วยในการใช้ประกันโนตบุคไหมค่ะ

   

   

   

   

  โดยคุณ 1061  (202.176.141.71)     26 ต.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1063

   อยากฝากไว้ในที่นี้ว่า  รัฐทำไมขายของแผงแล้วไม่มีโทษ  แต่พวกพ่อค้าขายสินค้าเกิน มีความผิด ว่าเอาเปรียบผู้บริโภค  ดูอย่างสลากถูกแล้วแบ่งรัฐบาลซิ  ตั้งขายเกิดราคากันทั่วทั้งเมือง  ไม่เห็นมีผู้รับผิดชอบเข้าไปทำอะไรได้  กฎหมายก็ทำไม่ได้  แล้วเราทำไมไม่ออกกฎหมายเอาผิดกับผู้ซื้อเสียเลยละครับ  ซื้อของเกิดราคาผิดกฎหมายปรับ  1 แสน หรือจำคุก 5 ปี  หรือทั้งจำทั้งปรับไปเลย  เพราะว่าเราเอาผิดกับคนขายไม่ได้นิครับ  จริงไหม

  โดยคุณ นายเนน์  (118.173.248.190)     25 ต.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1062

  ได้ทำการจ้างผู้รับเหมามาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านบางส่วนใหม่ เนื่องจากบ้านมีปัญหาเรื่องการรั่วซึมของน้ำ โดยไม่ได้ทำสัญญากันไว้แต่จะมีเพียงใบเสนอราคาและช่างได้ดำเนินการเสร็จตามที่แจ้งเสนอราคามาแต่ไม่เรียบร้อย แต่ผู้ที่ติดต่อช่างเป็นคนรู้จักกัน จึงได้ทำการจ่ายเงินไปทั้งหมดโดยมีใบเสร็จซึ่งได้ระบุระยะเวลารับประกันไว้ 6 เดือน

  ตลอดระยะเวลาที่ทำการซ่อมแซมมีจุดที่ผิดไม่ได้มาตาฐาน และไม่เป็นไปตามที่แจ้งเสนอ ทำงานไม่เรียบร้อยสักจุด ทางเราได้บอกให้เค้ารับทราบและแก้ไขตลอด บางจุดก็แก้ บางจุดก็ไม่แก้ไข ทำแบบพอให้เสร้จ บ้านไม่เรียบร้อยเลยค่ะ ไม่ได้คุณภาพกับเงินที่เราจ่ายไป ยังงี้สามารถดำเนินการอะไรกับผู้รับเหมาได้บ้างค่ะ เพราะพึ่งจ่ายเงินไปเมื่อวันที่ 18/10/52 เอง และต้องหาช่างมาแก้ไขปรับแต่งเพิ่มเติม ต้องเสียเงิน 2 ต่อ รู้สึกทุกข์มากเลยค่ะ

   

  โดยคุณ N  (58.8.159.58)     24 ต.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1061

   ซื้อโนตบุค ยี่ห้อ compaq มา 4เดือน แล้ว ส่งซ่อมที่ศูนย์ใหญ่ อาคารอือ จือ เหลียง เกือบ 2 เดือนแล้ว ยังไม่ได้รับการซ่อม ทางศูนย์บอกว่าต้องรอสั่งอะไหล่ และให้เอาเครื่องกลับหลังจากรอไป 1 เดือนกว่า แต่ไม่ได้เอากลับเพราะอยากซ่อม ก่อนหน้านี้ถามว่าซื้อมานานหรือยัง แล้วประกันมีกี่ปี เหมือนกับว่าจะตัดประกันทิ้ง ประกันมี 1ปีค่ะ

       อยากทราบว่าพอจะมีทางช่วยบ้างไหมค่ะ

   

  โดยคุณ   (202.176.140.110)     21 ต.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1061

  ต้องฟ้องบริษัทประกันเป็นคดีผู้บริโภค 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.39)     28 ต.ค. 2552

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 78   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด