สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 82   

 • ความคิดเห็นที่ 1160

  ร้อนใจเรื่องรถโดนยึด  ขอคำแนะนำด้วยครับว่าผมต้องทำไงเพื่อที่ไม่ให้เขาเอาเปรียบเราจนเกินไป

  สืบเนื่องจากเหตุการประท้วงทำให้ผมที่ทำงานแถวราชประสงค์ประสบสภาพคล่อง ซึ่งปกติผมต้องจ่ายค่างวดให้ธนชาติทุกวันที่ 24 เดือนละ 9,008 บาท และค้างจ่ายค่างวดตั้งแต่เดือน มี.ค. - พ.ค. ที่ผ่านมา  รวม 3 เดือน ซึ่งต่อมาวันที่ 26 พค. 53 ที่ผ่านมา  ผมรู้ตัวว่าค้าง 3 เดือนแล้ว จึงรีบโทรไปแจ้งทางธนชาติว่า ผมว่าทำธุระที่สุไหงโกลภ ไม่สะดวกชำระในช่วงดังกล่าว จึงโทรแจ้งว่าผมจะกลับสินเดือนจะรีบไปชำระ  ซึ่งต่อมาผมได้กลับมา กทม. ช่วงเที่ยง เมื่อวันที่ 30 พค. 53 และเวลาประมาณ 15.00 น. มีเจ้าหน้าที่มาแสดงตัวว่ามาจากธนชาติ เพื่อที่จะมายึดรถผม และผมเองก็ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนในการยึดรถหรือยกเลิกสัญญาแต่อย่างใด ซึ่งผมได้แจ้งว่าผมมีการโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่มายึดว่าผมได้โทรแจ้งทางธนชาติแล้วว่าจะมาชำระช่วงต้นเดือน เนื่องจากผมไปธุระที่สุไหงโกลภไม่สะดวกในเรื่องการชำระ  แต่ทางเจ้าหน้าที่ที่มายึดรถแจ้งเป็นคนละส่วนกันไม่รู้เรื่องดังกล่าว  และแจ้งให้ผมชำระเงินทั้งหมดที่ค้าง + ค่าปรับเป็นเงินจำนวน 30,234 บาท แต่เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ ผมแจ้งว่าผมไม่มีเงินสดพอที่จะจ่าย ซึ่งต้องไปเบิกแต่เพราะเป็นวันอาทิตย์ ผมไม่สามารถไปถอนเงินมาจ่ายได้เนื่องจากไม่ได้ทำบัตร ATM ไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ยอมและได้ยึดรถผมไป และออกใบตรวจรับรถยนต์ให้  และบอกให้ผมเซ้นต์สำเนายินยอมให้เขายึดรถไป  และลงไว้ว่าระยะไถ่ถอนภายใน 15 วัน ยอดไถ่ถอนให้เช็คจากฝ่ายบัญชีธนชาติเท่านั้น ซึ่งวันนี้ผมได้โทรไปเช็คยอดที่จะไถ่ถอดเอารถออกมาพบว่า ธนชาติแจ้งผมต้องชำระทั้งหมด 57,834 บาท ถึงจะเอารถออกได้ ซึ่งแบ่งเป็น ค่าปรับ 1,451 บาท ค่าหนังสือยกเลิก 1,070 บาท ค่าทวงถาม 963 บาท ค่าธรรมเนียมการยึด 8,560 บาท ค่าจอดวันละ 50 บาท เท่ากับ 750 บาท ค่างวดค่า 3 งวด 27,024 บาท และต้องจ่ายค่างวดล่วงหน้าอีก 2 งวด 18,016 บาท  ร่วมเป็นเงินที่ผมต้องไถ่ถอน 57,834 บาท ซึ่งดูค่าใช้จ่ายบ้างตัวมันสูงเกินไป เช่น ค่าธรรมเนีมการยึด และค่าหนังสือยกเลิกสัญญาซึ่งผมไม่เคยได้เลย ซึ่งผมไม่มีปัญญาเพราะยอดเงินเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว  ซึ่งผมพอมาอ่านว่าเขาไม่มีสิทธิ์มายึดเราได้เพราะยังไม่ถึง 4 เดือน และผมก็โง่ไปเซ้นต์ยินยอมให้เขายึดโดยไม่รู้  ผมรู้สึกว่าผมโดนเอาเปรียบโดยที่ความไม่รู้ ตอนนี้ผมกลุ้มใจไม่รู้จะทำไงดีรถคันแรกในชีวิตรักมากไม่อยากจะต้องเสียไป ผมพอจะทำอารายได้บ้างครับ  ชี้ทางสว่างให้ผมที   ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  โดยคุณ คนอ่อนกฏหมาย  (183.89.146.120)     2 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1160

  แนะนำให้ท่านเจรจาขอลดยอดการติดตาม หรือค่าธรรมเนียมลง ส่วนค่าจอดไม่สามารถเรียกเก็บได้ หากไฟแนนซ์ไม่ยอม ท่านควรฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.38)     4 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1159

  โฆษณาหน้าเด้งที่มีแพนเค็กเป็นพรีเซนเตอร์  โดยมีคนตีลูกปิงปองโดนหน้าแพนเค็กแล้วลูกปิงปองเด้งกลับ  ซึ่งดูแล้วไม่มีทางเป็นไปได้  สคบ. ได้ดำเนินการอะไรไหม

  โดยคุณ โฆษณาหน้าเด้ง  (61.7.131.81)     28 พ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1159

  การโฆษณาดังกล่าวเป็นเพียงแค่การโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น ผู้ใช้ต้องใช้วิจารณญาณในการใช้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.38)     4 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1158

  เมื่อกลางเดือนเมษายน พี่ชายขับรถไปตกถนนทำให้ต้องนำรถไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่ง  ซึ่งรถได้ทำประกันชั้น1  ไว้ด้วย    แต่ปัญหามีอยู่ว่าทางประกันเขาได้แจ้งเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียไว้ให้ตามรายการต่างไว้   แต่ทางอู่เขาไม่ยอมเปลี่ยนตามรายการ เราจะแจ้งและฟ้องร้องทางบ.ประกันหรืออู่ดี

  โดยคุณ prayad  (202.149.25.241)     27 พ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1158

  - ติดต่อไปที่สำนักงานประกันเพื่อให้บริษัทประกันเร่งเรื่องมาที่อู่ หากเป็นอู่ในเครือประกัน หากไม่อยู่ในเครือท่านอาจต้องเปลี่ยนอู่ซ่อมใหม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.38)     4 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1157

  วันนี้ วันที่ 26/5/2553  ภาษีรถผม ได้หมด และผมได้ไปต่อภาษี ที่ขนส่ง แต่พอไปถึงและยื่นเอกสาร ทางขนส่งได้บอกกับผมว่า ทางบริษัทไฟแนน ได้ต่อไปแล้ว  ผมก็งงมากเพราะผมไม่ได้บอกให้เค้าต่อภาษีให้ และอีกอย่างผมก็ไม่ได้โอนเงินไปให้เค้าด้วย ทำไมเค้าถึงต่อภาษีรถยนต์ให้ผม  และที่ผ่านมาปีที่แล้วผมก็ได้ไปต่อภาษีรถยนต์ด้วยตัวผมเอง  แต่ในวันนี้ผมไม่สามารถต่อได้เพราะทางบริษัทได้ต่อไปแล้ว  อันที่จริงแล้วเค้าไม่น่าที่จะต่อให้ผม  พรบผมก็ต่อมาแล้วด้วยครับ กระผมจะของคำปรึกษาหน่อยครับ ว่าจะทำอย่างไรดี  เพราะผมอยากต่อเองมากกว่า 

    ขอคำแนะนำหน่อยครับ

                        ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ โชคชัย  (125.25.241.41)     26 พ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1157

  - ติดต่อไปที่บริษัทไฟแนนซ์สอบถามเรื่องดังกล่าวว่า ไปต่อได้อย่างไรในเมื่อท่านไม่ได้ชำระเงิน ส่วนที่ไฟแนนซ์ต่อไปแล้วท่านอาจต้องจ่ายเงินไปก่อน และยื่นเรื่องไว้ว่า ท่านจะเป็นผู้ชำระภาษีเอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.38)     4 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1156

  ผมซื้อคอนโดมือ 2 มาพักหนึ่ง ตอนนี้ห้องน้ำมีนำ้ซึมลงไปห้องด้านล่าง อยากทราบว่าส่วนกลางของคอนโดหรือว่าเจ้าของห้องต้องทำการซ่อมแซมให้ห้องด้านล่างครับ (กรุณาตอบด้วยนะครับ)กำลังกลุ้มใจ......

  โดยคุณ เกียรติยศ  (119.42.76.24)     25 พ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1156

  หากท่านทำสัญญาเช่ากับเจ้าของห้อง ท่านก็ต้องติดต่อให้เจ้าของห้องแก้ไข ไม่เกี่ยวกับนิติบุคคล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.38)     4 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1155

  เมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว ผมได้เช่าซื้อโทรศัพท์มือถือ และ ทีวี กับ บ.easybuy แบบผ่อนชำระเป็นงวดๆ และได้ส่งประมาณ 2 งวด แล้วประสพปัญหาทางการเงิน เนื่องจากเพิ่งทำงานใหม่และเงินเดือนไม่มากนัก ก็ได้โทรไปขอผ่อนผันกับทาง บ. easybuy ทางพนักงานบอกว่าผ่อนผันไม่ได้ต้องเอาโทรศัพท์ไปคืนเท่านั้น ผมก็เอาโทรศัพท์ไปคืนที่บ.easybuyที่สีลม (อาคารเดียวกับห้าง robinson สีลม) มีพนักงานเซ็นรับเอกสารและได้คืนของเป็นที่เรียบร้อย ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรส่วนทีวีจะผ่อนต่อ
  ต่อมาประมาณ 5-6 เดือนก็มีบิลค่างวดเรียกเก็บค่าโทรศัพท์จากเดิมค้างชำระอยู่ 7,xxx เพิ่มเป็น 14,xxx ก็พยายามติดต่อกลับไปซึ่งเป็น callcenter ไม่มีพนักงานรับเรื่องเฉพาะกรณี ก็ได้โอนสายไปมา สายหลุดก็เล่าเรื่องใหม่ และถามหาเอกสารคืนของซึ่งผมได้ทำหายไป(เพราะไม่คิดว่าจะเกิดปัญหา) เป็นอย่างนี้อยู่ซ้ำๆก็ติดต่อไป 2-3 วัน เรื่องก็ไม่ได้คืบหน้าโทรไปก็โอนสายไปมาสายหลุดเล่าเรื่องใหม่ และไม่มีใครดำเนินการให้เรื่องคืบหน้าได้ ผมจึงเลิกติดต่อไป
  หลังจากนั้นก็ได้มีการติดตามทวงหนี้มาเรื่อยๆ ซึ่งก็ไม่ได้ชำระไป ทั้งค่าโทรศัพท์และโทรทัศน์ เพราะผมคิดว่าทาง easybuy ดำเนินการไม่ถูกต้อง การติดตามทวงหนี้มีหลายรูปแบบทั้งการโทรมาที่ทำงาน โทรเข้ามือถือ พูดจาแบบไม่สุภาพเอาเสียเลย และโทรไปที่บ้านที่ ตจว. โทรไปบ้านผู้ใหญ่บ้านที่ ตจว.บอกว่าผมจะถูกจับซึ่งทำให้ผมอับอายมาก มีทั้งโกหกว่าเป็นทนาย กันตำรวจอยู่ที่ สน.ปทุมวัน(เมื่อปีที่แล้ว)มีสำนวนคดีผมอยู่ที่โรงพัก ให้ผมไปจ่ายซึ่งตอนนั้นผมจะจ่ายให้(โอนเงิน)ไปแต่ฉุกคิดได้เลยขอไปเจอที่ สน.เพื่อดูสำนวนคดีปรากฏว่าไปถึงไม่มีตำรวจนายนั้น (อ้างชื่อว่า หมวด สมชาย กับ ทนายไพศาล ) ซึงถ้าผมโอนเงินไปให้อาจเป็นไปได้ว่าเงินนั้นอาจจะหายอีก
  ล่าสุดได้มี บ.เกรช รีเลชั่น เซ็นเตอร์ โทรมาเบอร์ที่ทำงาน พูดจาแบบคุกคาม ดูถูกต่างๆนานา ซึ่งทำให้ผมโมโหมาก ก็ได้ต่อว่ากลับไปและยังส่ง fax เอกสารทวงหนี้มาที่ทำงานด้วย ซึ่งลักษณะนี้ผมคิดว่าเป็นการคุกคามสิทธิอย่างมาก จึงอย่างร้องเรียนกับทางศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคให้ช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ด้วย ทั้งกับทาง บ.easybuy และ บ.เกรช รีเลชั่น เซ็นเตอร์ ที่โทรมาที่ทำงาน
  ทาง บ. Easybuy ได้รบกวนผมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งตอนที่ผมพยายามติดต่อไปเพื่อจะเคลียร์กลับไม่มีระบบการรับเรื่องการดำเนินการให้เรื่องคืบหน้าได้ ส่งผลเสียกับลูกค้าอย่างมาก ผมคิดว่าบ.easybuy ดำเนินการแต่ละอย่างเอาแต่ได้มากซึ่งจะสังเกตุได้ว่าหลายปีที่ผ่านมามีลูกค้ามีปัญหากับ บ.นี้จำนวนมาก และผมสาบานที่ไหนก็ได้ว่าผมเอาของไปคืนแล้วและบัตรอื่นๆที่ผมถืออยู่ปัจจุบันนี้ 6-7 ใบก้ไม่เคยมีปัญหาซักนิดเลยจะมีก็แค่ บ.นี้ซึ่งเล่นไม่ซื่อกับลูกค้าก่อน
  หวังว่าผมคงได้รับการคุมครองสิทธิจากศูนย์เพราะผมได้รับความเดือดร้อนจากการทวงหนี้ที่ไม่ถูกต้องนี้
  ด้วยความเคารพอย่างสูง
   

  โดยคุณ moo  (58.8.244.150)     24 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1154

  ดิฉันนำรถ crv ไปเปลี่ยนสายพานที่ศูนย์ฮอนด้าพิษณุโลกแล้วพอขับกลับมาบ้านต่างจังหวัด

  รถเกิดสตาร์ทไม่ติดพอเรียกช่างมาดูสรุปว่า เป็นที่สายพานเขาใส่สายพานหลวมทำให้สายพานไม่ตรงร่องมีผลทำให้กระเดื่องวาวหัก ดิฉันจะให้ศูนย์เขาช่วยรับผิดชอบแต่เขาพยายามปัดบอกว่ารถดิฉันติดแก๊สทำให้เกิดความร้อนมีผลทำให้รถสตาร์ทไม่ติดคล้ายๆกับว่าจะไม่รับผิดชอบ แต่ดิฉันได้สอบถามช่างที่มาดูรถให้ดิฉันแล้วช่างก็ยืนยันว่าเป็นเพราะใส่สายพานไม่ดีนั่นแหละแล้วดิฉันจะถามว่าถ้ามันเกิดมาจากการที่ศูนย์เขาทำงานบกพร่องแต่เขาไม่ยอมรับดิฉันจะร้องเรียนเขาได้รึเปล่าและการใช้เวลาร้องเรียนจะนานไหมค่ะ

  โดยคุณ กรกฎ เขื่อนขันธ์  (61.7.129.29)     17 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1153

  เพื่อนผมต้องการขายรถ รู้จักกับเต้นท์ รถที่อื่น เค้าให้ราคาสูงกว่า สักสามหมื่น แต่เพื่อนผมรีบขาย ด่วน เต้นท์รถนี้เสนอให้ราคาต่ำกว่า แต่เพื่อนผมยอมขายเพราะว่า มีข้อแม้ว่า ต้องเก็บป้ายทะเบียนที่เค้ารักไว้ให้เค้าด้วย ถ้ารถใหม่ของเพื่อนผมออกมา ต้องโอนป้าย ทะเบียนให้เพื่อนผมคืนเต้นท์รถถตกลง เพื่อนผมจึงตัดสินใจขายในราคาต่ำกว่าเต้นท์รถที่ผมรู้จัก
  หลังจากเพื่อนผมได้รถใหม่ และทำการติดต่อเรื่องป้ายทะเบียนตัวเดิม ทาง เต้นท์ ได้บอกว่า ปล่อยออกไปแล้ว และถ้าจะให้เค้า หาเลขให้ใหม่ต้องเสียเงินให้เค้าอีก
  อยากสอบถามว่า พฤติกรรมแบบนี้ผม เฉพาะแค่ในทางด้าน กฎหมาย ควรจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ เต้นท์รถนี้ ชื่อ sp รถบ้าน อยู่ตรงข้าม รพ. ใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ครับ
   

  โดยคุณ top  (125.26.141.215)     1 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1152

   ระยะเวลาในการบังคับคดีกี่ปีึถึงจะหมดอายุความ

  โดยคุณ กิตินาฎ ม่วงน้อยเจริญ  (118.172.99.94)     27 เม.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1152

  10ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.45)     21 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1151

  ผมได้ทำการเช่าซื้อรถจากบ. ธนชาติ ทุกวันที่4 ของเดื่อนจะครมกำหนดชำระเงิน และเมือ2ปีที่แล้วผมมีประวัติ ขาดผ่อน2 งวด และระยะเวลา25งวดผ่านมาผมไม่เคยขาดการผ่อนชำระ ครั้งสุดท้ายผมชำระวันที่5 เมษา 2553 ผมชำระค่างวดตามปกติ มาวันที่21 เมษาทางบริษัทได้บังเอินเจอรถผมโคยมีเพื่อนน้องชายผมเป็นคนขับรถ ทางบริษัทได้ด่านตำรวจที่อ.สายบุรี จ.ปัตตานีให้หยุด และคุยเพื่อนน้องชายผมลงจากรถและทำการยึดคืนโดยทันที่ โดยไห้หนังสือ1 ฉบับ โดยอ้างว่ารถขาดผ่าชำระ2งวด โดยที่เจ้าหนาที่ไม่เคยมาหาผมที่บ้านเลย ยากทราบว่าทางบริษัทมีอำนาจไหม และแนะนำผม จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

  โดยคุณ อนันท์  (222.123.179.212)     22 เม.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1151

  ในการยึดรถ ตามกฎหมายคุณต้องขาดส่ง 3 งวดติด ๆ กัน และต้องมีการบอกกล่าวก่อน 30 วัน รวม 4 เดือน ไฟแนนซ์จึงจะทำการยึดรถได้ การกระทำของบริษัทไฟแนนซ์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุณสามารถที่จะฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลได้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.45)     21 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1150

  สวัสดีค่ะ..อยากทราบว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของทางสคบ.เรียกเงินใต้โต๊ะทุกเดือนๆละ1000-2000 บาท จะทำแจ้งให้องค์กรหน่วยงานไหนให้ทราบอย่างไรดีเพราะเค้าบอกว่าถ้ามีให้ทางทีมของสคบ.จะบอกพวกไม่ให้จับ เค้ามีบัตรของเจ้าหน้าที่จริงๆมากันครั้งละ2-3 คน แต่ไม่ทราบชื่อนะค่ะ เราก็ทำงานสุตจริตไม่ได้ค้าขายของผิดกฎหมาย ทำไมประเทศถึงมีเจ้าหน้าที่แบบนี้เหมือนขู่ๆด้วยว่ามาตรวจทุกเดือน ดิฉันขายของเป็นแผงเล็กๆเขต งามวงวาน นนทบุรี ค่ะ  ...ขอบพระคุณมากนะค่ะ

  โดยคุณ ร้านค้า  (124.121.116.48)     19 เม.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1150

  ร้องเรียนได้ที่ ปปช.

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.18)     20 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1149

  ดิฉันซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกสาว แบบเช่าซื้อกับบริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรมฯ ผ่อนส่งมาปีกว่าๆ ลูกสาวใช้รถน้อยมากเพราะขับไม่คล่อง ตัดสินใจไม่ผ่อนต่อ ยอมสูญเสียเงินดาวน์และเงินที่ผ่อนส่งไปปีกว่าๆ โทรให้ฝ่ายยึดรถมาเอารถคืนไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2551 คนมารับรถชื่อนายณรงค์  บัวเกลี้ยง เลขที่บัตรประชาชนคือ 3800100753385 ที่อยู่ตามบัตรประชาชนอยู่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดิฉันมีรายละเอียดอยู่แค่นี้ และหลักฐานที่เขาทิ้งไว้ให้คือสำเนาเอกสารรายการรถใบสีเหลืองของบริษัท มีลายเซ็นรับรถของนายณรงค์ บัวเกลี้ยง และลายเซ็นมอบรถของลูกสาว คิดว่าเรื่องจะจบ ทำใจได้เรื่องเรื่องเงินที่ต้องเสียไป เพราะอย่างไรมันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วเรื่องจะได้เงินคืนจากบริษัทอีกสิบชาติก็ไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้ว ชั่งมันเถอะ แต่! เวลาผ่านไปเป็นปี ทางบริษัททวงถามค่างวดรถมาอีก ชี้แจงไปตามจริง ผ่าไปซักเดือนก็โทรมาทวงอีก ส่งสำเนาเอกสารไปให้แล้ว ก็ยังไม่จบ ต้องมานั่งชี้แจงทางโทรศัพท์กันทุกเดือน และยังมีใบทวงหนี้ไปถึ่งบ้านญาติผู้ใหญ่ของดิฉันอีกหลายฉบับ ครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2553 ได้รับหนังสือจากสำนักกฎหมายเกียรตินรา ให้ชำระเงิน 58,631.87 บาท ดิฉันเบื่อมากและเสียความรุ้สึกกับสิ่งเหล่านี้มาก ไม่ทราบว่าบริษัทพวกนี้จะเอาเปรียบผู้บริโภคไปถึงไหน ดิฉันเคยบอกไปว่าถ้าทวงมาอีกจะฟ้องกลับ บริษัทก็ท้าให้ฟ้องเลย ดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมบริษัทไม่ไปสืบสวนเอากับคนของเขาคือนายณรงค์ บัวเกลี้ยง ถ้าบริษัทไม่ได้รถคืน นายณรงค์ บัวเกลี้ยง นั่นหละที่เป็นคนเอาไป ทำไมไม่ไปเอาเรื่องกันเอง ทั้งที่ได้เงินไปจากดิฉันเปล่าๆตั้งเยอะแล้วยังจะมาหาเรื่องกันอีก จะขูดรีดกันไปถึงไหนเนี่ย

  จาก...คนถูกเอาเปรียบ

  โดยคุณ สุวรรณี ศรีสุวรรณ  (118.173.46.33)     17 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1148

  กระผมซื้อบ้านโครงการหมู่บ้านวนาแลนด์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  (ซื้อต่อจากเจ้าของเดิม) ไม่ได้ซื้อจากเจ้าของโครงการโดยตรง  ตั้งแต่ปี 2544 ปัญหาคือว่าเจ้าของโครงการโอนถนนหมู่บ้านเฉพาะเส้นกลางหมู่บ้านให้เป็นทางสาธารณะ แต่ถนนซอยไม่ได้โอน หมู่บ้านมีสวนธารณะหมู่บ้านก็ไม่ได้โอนให้สาธารณะเช่นกัน  ขอเรียนถามดังนี้

  1. เจ้าของโครงการขยายโครงการอื่นอีกโดยใช้ถนนสายกลางหมู่บ้านใช้สิบล้อขนดินผ่านบ้านเกือบทุกวันเป็นเวลา 1 ปีกว่าแล้ว เสียงดังรบกวน บ้านสั่นสะเทือนถนนสกปรก เด็กไม่สามารถเดินเล่นได้เหมือนเดิม  ปัจจุบันถนนบางส่วนเริ่มชำรุด  ท่อระบายน้ำตันมีน้ำเน่าขังเวลาฝนตก  ทางสคบ.มีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรบ้าง  ขอให้ช่วยด้วย  (ผู้ซื้อบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นคนทำงานไม่ค่อยมีเวลา)กว่าจะซื้อบ้านได้ยังผ่อนไม่หมดเลยครับ                      

  2. ผู้ซื้อบ้านโครงการอื่นที่อยู่ติดกันมีสิทธิทุบกำแพงเพื่อทำทางออกมาทางหมู่บ้านวนาแลนด์หรือไม่  ถ้าพบเห็นเขาทุบจะทำอย่างไรครับ

  3. หมู่บ้านนี้ กลายเป็นทางผ่านขขโมยชุกชุม  จะขายแล้วซื้อใหม่ก็ไม่ไหวแล้ว

  4.ทำอย่างไรถึงจะมียามหน้าประตูเหมือนเมื่อแรกซื้อครับ  ปลอดภัยมากถ้ามียาม

    ขอบคุณครับ

  ผู้เดือดร้อนจริง ๆ ครับ

  โดยคุณ นายสมหมาย  (125.27.114.170)     17 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1147

  ผมมีเรื่องที่จะปรึกษาหน่อยครับคือว่าผมซื้อรถมาใช้โดยผ่อนค่าเช่าซื้อกับธนชาตมันก็มีนะครับผิดนัดบ้างแต่ก็จ่ายค่าผิดนัดให้ทุกครั้ง  วันที่เกิดเรื่องก็คือวันจันทร์ที่12เมษายน 2553 แฟนผมได้พาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาล ม.อ. หาดใหญ่เพราะอาการไม่ค่อยดีรถยนต์ที่ขับขี่ไปก็ถูกยึดโดยตัวแทนของธนชาตโดยที่ผมได้รับหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษ์อักษรลงวันที่1/4/53โดยให้เวลา30วันนับแต่ได้รับหนังสือพอดีช่วงเวลานั้นผมกำลังยุ่งๆกับอาการไม่สบายของพ่ออยู่และคิดว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาภายใน30วันสรุปรถถูกยึดเวลาประมาณเที่ยงผมใช้เวลาในการติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนชาตสาขาหาดใหญ่สามชั่วโมงโดยประมาณไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเพราะผมต้องการทราบรายละเอียดยอดค้างเพื่อจะนำเงินไปจ่ายแต่เจ้าหน้าที่ที่หาดใหญ่ทำงานแย่มากๆผมต้องติดต่อไปยังธนชาตสาขาใหญ่กว่าจะได้ข้อสรุปก็เกือบสี่โมงแฟนผมต้องนั่งรถรับจ้างและต้องทิ้งพ่อที่ไม่สบายไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อนำเงินไปจ่ายที่ธนชาตสาขาจุติอุทิศไม่สามารถจ่ายได้ทางเจ้าหน้าที่ของธนชาตให้ไปชำระที่ธนชาตสาขาคาร์ฟูลหาดใหญ่จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยก็นำใบเสร็จไปให้ที่ธนชาตสาขาจุติอุทิศเพื่อขอคืนรถแต่..ไม่สามารถเอารถได้เนื่องจากผู้เช่าซื้อคือตัวผมไม่ได้ไปรับรถเองประกอบกับใกล้เวลาห้าโมงเย็นแล้วผมจึงติดต่อกับธนชาตสาขาใหญ่ที่กรุงเทพเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำว่าให้ทำใบมอบอำนาจแล้วส่งแฟกส์ไปให้ปัญหามันก็จบแต่...ปัญหามันไม่จบเพราะส่งแฟกส์ไม่ทันไม่สามารถนำรถกลับมาได้เงินชำระหมดแล้วผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ก็ต้องดิ้นรนหาทางกลับนราธิวาสตามยถากรรม...กรรมที่เจ้าหน้าที่ของธนชาตเป็นคนมอบให้ขอบคุณมากกับการบริการ.

  โดยคุณ y  (118.173.213.45)     14 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1146

  สารหล่อลื่น pu power up ได้ทำการแอบอ้างและปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสินค้าและตัวสินค้าซึ่งในก่อนหน้านี้สารหล่อลื่น pu power up เปิดใช้ในนามบริษัทกรเทพธุรกิจ จำกัด ก่อตั้งโดย นายจุมพล แก้วภักดี ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นนายจิรพนธ์ เสฏฐีแก้วภักดี ที่อยู่ 109/5 อาคารทวีผลทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 404/2 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ทำเป็นธุรกิจที่ใช้คนในครอบครัวเป็นพนักงานซึ่งมีนางรัชฎาพร กุณโน (ภรรยา) และนายวุฒิพันธ์ แก้วภักดี (บุตร) ที่อยู่ 49/2 หมู่ 6 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 เป็นผู้ช่วยในการทำธุรกิจ
  ทางบริษัททำในระบบเครือข่ายหรือระบบ MLM แต่ทางบริษัทต้องปิดตัวลงเพราะต้องการหนีภาษีจำนวนหลายล้านบาท และต่อมาก็เปิดร้านค้าใหม่เป็นชื่อ Pu power up shop ในนามของนายวุฒิพันธ์ แก้วภักดี และมีนางสาวอังคณา รื่นถ้อย (แฟนนายวุฒิพันธ์) นายจุมพล แก้วภักดี และนางรัชฎาพร กุณโน (พ่อและแม่)ของนายวุฒิพันธ์ เป็นผู้ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง ร้านค้า Pu power up shop ได้ทำการย้ายมาเปิดใหม่ที่โครงการ Business Park หลังคาร์ฟู ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แต่ยังใช้ข้อมูลผลการทดสอบสารหล่อลื่นและใบรับประกันคุณภาพของบริษัทกรเทพที่ได้ปิดตัวไปแล้วและยังมีการแอบอ้างการใช้ใบรับประกันสินค้าเดิมและผลการทดสอบเดิมเพื่อใช้ในการค้าและธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งใบรับประกันคุณภาพสินค้านี้เป็นของ บมจ.ไทยประกันภัย เป็นผู้ทำประกันภัยให้หลังจากการเติมสารหล่อลื่นนี้ไป 90 วัน ถ้าเกิดความเสียหายจากสารหล่อลื่น Pu power up นี้ ทางบริษัทประกันรับประกันคุณภาพสินค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท แต่กลับไม่เป็นความจริง เพราะสัญญาและกรมธรรม์ ได้หมดอายุ ไปตั้งแต่ วันที่ 1 /10/2006 แล้ว และปัจจุบันนี้ทางบริษัทได้จัดทำใบรับประกันและออกใบกรมธรรม์และจัดส่งเอง โดยที่ความเป็นจริงใบรับประกันนี้ทางบริษัทประกันต้องเป็นคนออกให้สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ จาก บมจ. ไทยประกันภัย ได้ตาม กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 001D/AL53-05-000582 ตรวจสอบได้ที่เบอร์โทร 02-6130100 ของ บมจ. ประกันภัย ซึ่งในตอนนี้ทาง pu power up ยังแอบอ้างตราครุฑและใช้ชื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทางการค้าและดำเนินธุรกิจในทางมิชอบ คดโกงประชาชนมาเป็นเวลา 5 ปี แล้ว และยังมีการกระทำที่มิชอบอีกหลายอย่างในการทำธุรกิจนี้ สามารถดูได้จาก www.pupowerup.com และได้แนบเอกสารที่นำมาแอบอ้างในการดำเนินธุรกิจในทางมิชอบมาด้วยตามข้างล่างนี้ ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมของการกระทำมิชอบนี้ ตอบกลับมาได้ที่ E-mail : Sspy1122@hotmail.com (ขอความกรุณาตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย) เพื่อสังคมไทยจะได้น่าอยู่และเจริญขึ้น
   

  โดยคุณ aa1122  (114.128.104.69)     10 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1145

  ขอร้องเรียน วันที่5.4.53

  ได้นั่งรถเมล์สาย39คันเล็กสีส้มออกใหม่ วิ่งรังสิต ถึงม.เกษตร

  คนขับรถทำพฤติกรรมที่ไม่ดีขณะขับรถส่งคน

  คือสูบบุหรี่ในรถ ขณะที่มีผู้โดยสารอยู่เต็ม

  คนขับคนนี้ไว้หนวดด้วยเป้นลักษณะเด่นค่ะ

  ฝากเตือนให้กับคนที่ดูแลด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ คนเดือดร้อน  (202.91.19.194)     7 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1144

   

  กระผมได้ไปซื้อรถกับไฟแนนซ์ราคาประมาณ 136,000บาท ส่งงวดล่ะ3,770บาทต่อเดือน ส่งไป24 งวด เป็นเงินประมาณ 90,000 บาท ต่อมามีปัญหาทางเศรษฐกิจจึงได้ให้ไฟแนนซ์มายึดรถไป ต่อมาไฟแนนซ์ได้นำรถไปขายต่อได้ 60,000 บาท รวมเป็นเงินที่ไฟแนนซ์ได้ไปประมาณ 150,000 บาท ต่อมาไฟแนนซ์ได้มีหนังสือมาทวงถามค่าเสียหายที่เกิดจากการขาดรายได้ (ตามหนังสือทวงถาม) 40,000 บาท  อยากทราบว่าจะต้องจ่ายให้หรือไม่เพราะเท่าที่ได้ดูแล้วไฟแนนซ์ไม่ได้ขาดทุนหรือขาดรายได้แต่อย่างใดเพนราะขายรถไปแล้วยังได้กำไลอีก หมื่นกว่าบาท ช่วยตอบให้หายสงสัยด้วยครับ  บริษัทไฟแนนซ์ชื่อ ซิตี้ลิสซิ่ง ครับ

  โดยคุณ นายภัทรพล สิกุลจ้อย  (124.122.181.165)     2 เม.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1144

  เมื่อขายทอดตลาดรถยนต์ดังกล่าวแล้ว ยังไม่พอราคา ไฟแนนซ์สามารถเรียกเก็บหนี้ส่วนต่างจากผู้เช่าซื้อได้ ท่านในฐานะผู้เช่าซื้อต้องจ่ายโดยสามารถเจรจากับไฟแนนซ์เพื่อขอผ่อนชำระได้ หากไม่จ่ายไฟแนนซ์อาจยึดทรัพย์สินอื่นที่มีชื่อท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.35)     12 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1143

  เราใช้อินเดอร์เน็ตเบอร์ Y53730000  ทุกวันนี้เสียทุกวัน โทรไปแจ้งเน็ตก็ใช้ได้สักพักก็เสียเหมือนเดิม ลักษณะเสียคือไฟโมเด็มติดแค่ 2 ดวง คือไฟ เพาเวอร์,กับอีเทอร์เน็ต ส่วนที่เหลือไฟ ดีเอสแอว,ไฟอินเตอร์เน็ตไม่ติดเป็นทุกวันเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวัน  เรื่องของเรื่องคือเน็ตใช้งานไม่ได้เลยแต่รายเดือนต้องจ่ายทุกเดือน  TOT เอาเปรียบประชาชนเหลือเกินไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไขให้เรา

  เราอย่ที่ 230/9 ม.1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เบอร์เน็ตที่ห่วยที่สุดในโลกคือเบอร์Y53730000 รายเดือนก็จ่ายทุกเดือน ท่านผู้มีอำนาจของ TOT ช่วยเราด้วย

   

  โดยคุณ คนร้องทุก  (118.172.72.42)     29 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1142

  ดิฉันอยากว่าค่ะว่ารัฐบาลช่วยเหลืออะไรได้บ้าง และ สคบ ช่วยอะไรได้บ้างไหนบอก ไปร้องเรียนที่ สคบ ผู้โดนเอาเปรียบแต่พอไปร้องเรียนจริง ๆ ก็ไม่เห็นช่วยอะไรได้เลยค่ะ ดิฉันซื้อบ้านจัดสรรแต่เป็นการจัดสรรเถื่อน ซึ่งมาเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเอง โดนทางโครงการไม่ยอมโอนหม้อมิเตอร์ให้กับดิฉัน และค่าไฟต่อเดือน 3,000 - 10,000 บาท (บ้านไม่มีคนอยู่เลย) เพราะดิฉันอยู่ต่างประเทศค่ะ และค่าส่วนกลาง 65,000 บาท และตอนนี้ที่บ้านก็โดนตัดไฟฟ้ามาเป็นเวลา 5 เดือนแล้ว และไปร้องเรียนที่ไหนก็ไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลย ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะ ส่งเรื่องไปถึงผู้ว่าก็เงียบจนเท่าทุกวันนี้ ดิฉันอยากทราบค่ะว่าหน่วยงานของภาครัฐตรงไหนที่ช่วยเหลือประชาชนค่ะ เพราะโครงการดังกล่าวหลอกลวงชาวต่างชาติแต่กฏหมายเอาผิดอะไรไม่ได้เลย  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นิตา บุญแสง  (84.226.174.246)     27 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1142

  - หากโครงการกระทำการดังที่ท่านกล่าวมาและท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมต่าง ๆ ท่านอาจไม่ต้องไปยื่นเรื่องหรือร้องเรียนที่ สคบ. เพราะกฎหมายได้ให้สิทธิผู้บริโภคสามารถฟ้องคดีได้ที่ศาลเป็นคดีผู้บริโภคโดยไม่เสียค่าฤชาธรรมเนียม ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 มาตรา 18

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.51)     31 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1141

  คือผมกำลังจะทำครัวก็เดินดูมาหลายร้านมาสะดุดกับร้านนี้ที่โฆษณาว่ารับประกันไม่บวมน้ำตลอดอายุการใช้งานราคาก็ตารางเมตรละ 8000 บาทตู้ล่าง 5000 บาท ตู้บน 3000 บาท เราก็จองในงาน 2000 บาทแล้วก็เขียนราคานี้ลงมาในใบเสร็จหรือใบสั่งของนี่แหละพอวันที่เข้ามาวัดหน้างานเราก็ทำตู้ล่างเป็นรูปตัวแอลยาว 2 เมตรตรงตัวเเอล 80 เซน รวมเป็น 2.80 เมตรแล้วเขาบอกว่าตรงที่เป็นตัวเเอลต้องคิดค่าปิดด้านหน้าตู้เป็นลามิเนตอีกตารางเมตรละ 800 บาท เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันแค่ 80 เซนส่วนตู้บนก็เอาแค่ 2 เมตรปกติเค้าคำนวณราคาแล้วก็บอกเราว่า 28000 บาทเพราะเข้าบอกค่าtopลามิเนตที่ปูด้วยอีกตารางเมตรละ 800 บาทแล้วก็บอกราคาแล้วก็ชวนเราคุยเรื่องอื่นเราก็ไม่ทันฉุกคิดเล้วเขาก็กลับไปเราก็เลยมาคำนวณว่าจิงๆครัวที่ขายในงานมันต้องรวมtopอยู่แล้วเว้นแต่จะเปลี่ยนเป็นหินต้องเพิ่มเงินพอเราคำนวณแล้ว 2 เมตรบนล่างมัน 16000 บาท 80 เซนตรงที่เป็นตัวเเอล 4000 บาท ค่าลามิเนตที่ปิดตู้ด้านหน้า(เฉพาะแค่ 80 เซนเพราะส่วนตรงที่ต่อกันเป็นตัวเเอลเค้าต้องปิดอยู่แล้ว) 640 บาท รวมแล้วก็ 20640 บาทแล้วมาจากไหนอีกตั้งเกือบ 7000 พันไม่ทราบว่าเราควรทำไงดีเพราะบ้านข้างๆก็ทำเเบบเดียวกันเลยแต่คนละร้าน เค้าก็คิดราคาตามตารางเมตรเบบนี้เล้วก็จบของเค้าประมาณ 21100 บาท ครับแล้ววันที่มาก็ให้เรามัดจำไปอีก 30 % เราก็จ่ายไปอีก 6000 บาทรวมแล้วเป็น 8000 บาท วันงานเสร็จให้เราจ่ายอีก 20000 บาทเราควรทำไงดีโทรหาเขาเลยก็กลัวเขาเบี้ยวเชิดเงินไปหรือว่าพวกนี้เอาให้เเสบก็ให้ทำให้เราให้เสร็จแล้วก็โทรไปบอกเจ้าของมันว่าคุณคำนวณราคาผิดราคานี้มันต้องมีtopอยู่แล้วแล้วก็จ่ายไปอีกแค่ 12000 พอคิดว่าผมควรทำไงครับ

  โดยคุณ aaa2524  (203.170.177.161)     26 มี.ค. 2553

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 82   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด