X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 02-948-5700

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 77   

 • ความคิดเห็นที่ 1260

  สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากถามว่า ดิฉันซื้อตู้แช่ของใหม่แกะกล่อง  ราคา 25000 มีใบเสร็จเรียบร้อย ใช้บริการขนส่งของ บริษัท ภัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด ทำประกันสินค้าเต็มราคา โดยซื้อประกันสินค้าเพิ่ม ปรากฎว่าสินค้าที่ดิฉันซื้อ ไม่ถึงตามกำหนด พอโทรไปถาม พนักงานบอกว่าสินค้าแตก กำลังซ่อมให้ ซึ่งดิฉันซื้อของใหม่มาเพื่อที่จะเปิดร้าน แต่ดิฉันไม่อยากได้ของซ่อม ดิฉันจะได้เรียกร้องขอให้ชดใช้เต็มจำนวนได้มั้ยคะ  ทางบริษัทเค้าไม่ยอมจ่ายแล้วบอกอีกว่า จะซ่อมให้ส่วนที่แตกเท่านั้น จะรับหรือไม่รับสินค้า ก็ตามแต่เรา ดิฉันไม่ค่อยโอเคเลยค่ะ เหมือนโดนเอาเปรียบเลยค่ะ ทำยังไงดีคะ

  โดยคุณ ดวงตา  (125.25.15.18)     27 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1259

  ถูก Sale Fitness Fisrt ล่อลวงให้สมัครสมาชิก และทำสัญญาเป็นสมาชิก แต่การทำสัญญาทางSale ไม่ได้แจ้งว่าไม่สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ ซึ่งปกปิดข้อมูลอันทำให้เกิดสัญญา แล้วสัญญาดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคคือ ด้วยทั้งวัยวุฒิ และสถานภาพที่ไม่สามารถรับผิดชอบเงินที่เป็นสมาชิกดังกล่าวได้ สนใจแต่จะเพิ่มยอดในแต่ละเดือนโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อน อย่างนี้ สามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนครับ ต้องแต่งตั้งทนายอย่างไรครับ เพราะตอนนี้มีจดหมายส่งมาถ้าไม่ชำระจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 ซึ่ง โหดมาก

  ขอบพระคุณครับ 0802000070

  โดยคุณ ณัฐนิพัท  (124.120.189.139)     26 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1258

  มีเรื่องจะร้องเรียนคับ  เกี่ยวกับเกมส์คับ เกมส์มิวสยามคับ ผมเป็นหนึ่งคนที่เล่น เกมส์นี้

  ต้องเสียเงินเป้น 1000 บาท เพื่อชื้อไอเทม  มาใส่ แต่ว่าเกมส์นี้กับลบไอเทมของลูก

  ค่าเลยต้องเสียตัง ช่วยตรวจสอบน่อย

   

  โดยคุณ ไม่ของออกนาน  (118.173.158.210)     25 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1257

  สวัสดีครับคือผมมีเรื่องสอบถามครับผมได้รับเมลตามที่ข้อมูลด้านล่างครับอยากทราบว่าเข้าข่ายพวกต้มตุ๋นข้ามชาติหรือเปล่าครับอันี้ฉบับแรกครับตรวจสอบให้หน่อยครับขอบคุณครับ
  Microsoft Award Team
  639 Harrow Road Kensal
  Green - London,
  England.

  Reff: YM35447N/2010
  Batch:(Ym09102XN)

  Attention: Winner,

  WELCOME TO 2010, WINNING NOTIFICATION.
  We are pleased to inform you the winners of the MICROSOFT MEGA JACKPOT
  EMAIL LOTTO WINNINGS PROGRAMS held on 14th of October, 2010. Your company
  or your personal e-mail address, won in the second lottery category 002.
  You are hereby been approved for lump sums pay out of £550.000.00(British
  Pounds). In cash Credited and insured to file Reff:YM35447N/2010.
  and MICRO (LOTTERY) CHIP NO:9465021, You are the second lucky winner
  of the total winners of 10. You all won £550.000.00 (British Pounds) each.

  To claim your winning prize contact the Claim Agent by Via Mail or by
  phone and forward the claims requirement via email address for verification:

  Name: Mr. Phillips Webb
  EMAIL: microsoftpatronagepromo@myemail.com
  : micrsoftdispatchoffice@yahoo.com
  Phone: +4470359 47984

  Email the address at once with all the claims requirements below. In order
  to avoid unnecessary delays and complications. Claims Requirements:

  Full Legal Name:
  Date of Birth:
  Age:
  Gender:
  Occupation:
  Phone:
  Fax:.
  Address:
  City:
  Country:
  NOTE:
  Do not reply this mail. You are to contact the Claim Agent
  via his email address for your claims immediately.

  N.B:
  1. All claims are nullified after 10 working days from today.
  2. Your Ref number must be in all your mails.
  3. Do inform the claims officer of any change of names or addresses.
  4. Please do not reply to this email. Contact the Claim Agent.

  From Mrs. Harriet Morgan.
  Executive (Online coordinator).
  Copyright (c) 2004-2010 MS-WORD EMAIL LOTTERY INC.UK
   

  อันนี้ฉบับที่สองหลังจากผมตอบกลับไปครับ

   Microsoft Windows 

                   Microsoft Windows Lottery Incorporation 
                          639 Harrow Road Kensal 
                              Green - London, 
                                  England.


                                                                                  Ref: YM35447N/2010 
                                                                                   Batch:(Ym09102XN

  Attn: Wiwek Kingnork,

   The entire staff of the Microsoft Lottery wish congratulate you for being one of the lucky winners. We have received your duly filled verification and fund release form and we wish to congratulate you once again on this note, for being part of the 10 winners selected of the Year. The Microsoft Windows Live felicitate with you and your family. This promotion was set-up to encourage the active users of the Internet Microsoft Windows

   
  Hence we do believe with your winning prize, you will continue to be active and patronage to the Microsoft Windows. I wish to formally announce to you that you have successfully passed the requirements, statutory obligations, verifications, validations and satisfactory report Test conducted for all on line winners.

  After due verifications, you have been officially confirmed for payment. To claim your prize, we have two standard options. 
  1. Cheque delivery to your home address
  2. On-line Bank transfer.

  The on-line bank transfer allows you credit your funds personally via the Internet to your designated bank account anywhere 
  in the world. You do not need to send your personal bank account details if you decide to use the bank transfer option 
  because we do not need it. If your preferred option is bank transfer, please contact the paying bank below.

  Townsend County Plc

  Gerald Bommel Smith 
  Operations Manager External Control Unit.
  EMAIL: servicetownsendcountybankplc@yahoo.co.uk
  Phone: +(44)70359 48347 
  Fax: +(44)704-578-8971


  But if your preferred option is the cheque delivery, kindly forward to our affiliated courier company the following details 
  (Name, Resident Address,Ref #.,Telephone and Amount Won) for immediate processing and quick dispatch of your winnings. 
  A winning cheque has been issued in your name by the Microsoft Windows Lottery Incoperation board and also a certificate 
  of prize claims will be sent along side your winnings cheque. 

  DELIVERY DEPARTMENT CONTACT INFORMATION 
  DISPATCH OFFICER: Mr. Webster Carrick (Esq) 
  ( Administrative Officer)
  EMAIL:contactbritishpostcourier@yahoo.co.uk
  TEL: +(44) 70359 41902
           + (44) 70359 45168 


  1 MEANS OF IDENTIFICATION..
  2 ADDRESS WHERE YOU WANT YOUR WINNING PARCEL SENT TO.
  3. FULL NAME, ADDRESS, TELEPHONE NUMBER.


  NB: For security reasons, you are advised to keep your winning information confidential till your claim is processed and your money transferred to a designated bank account of your choice. This is a part of our precautionary measures to avoid double claiming and unwarranted abuse of this program by some unscrupulous elements. Please be warned.

  NOTE: The cash you have won is bonded and there is a hard cover insurance policy covering it, so it would be difficult to deduct from your winnings to transfer your funds to you.
  Congratulations once again and I look forward to your anticipated co-operation.
  Regards,
  THANKS:
  MANAGEMENT, MICROSOFT LOTTERY INC.
  Past winners round the world with full of excitment
   
   
   
   
   

  โดยคุณ วิเวก กิ่งนอก  (118.173.190.152)     17 ต.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1257

  ต้มตุ๋นแน่นอน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     24 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1256

  อยากรบกวนสอบถามว่า เราซื้อแว่นมาที่ร้านท็อปเจริญ แล้ว แว่นมีปัญหาตอนไปรับครั้งแรก พนักงานบอกว่าเดี๋ยวทางร้านจะแก้ไขให้ใหม่ พอไปรับแว่นครั้งที่สอง ก้อเกิดข้อผิดพลาดอีก ดูๆแล้วหมือนมันมีปัญหาที่กรอบแว่น ก็เลยให้เจ้าหน้าที่เขาหากรอบให้ใหม่ แล้วเขาบอกว่านานนะพี่ เหมือนจะให้เราเอาอันนี้ให้ได้ แล้วได้ถามเขาว่าถ้าเกิดมันหาไม่ได้จริงๆ ขึ้นมาแล้ว ทางร้าน จพคืนเงินให้ไหม เขาบอกว่าไม่ได้ อ่าว ทำไม ถึงไม่คืน ในเมื่อบริการไม่ดี แล้วยังให้เรารอเป็นอาทิตย์เราก้อไม่ไหว เราอยากได้เงินคืนแล้วไปตัดร้านใหม่ที่บริการดีกว่านี้ ไม่ทราบขอเงินคืนได้ไหนค่ะ

  โดยคุณ เมย์  (124.121.119.100)     14 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1255

  บ. บัตรเครดิตที่โทรทวงหนี้วันละหลายๆครั้งและพูดแบบข่มขู่ให้หาเงินมาชดใช้โดยให้ไปยืมญาติพี่น้องมาชดใช้แบบนี้จะทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ tone  (182.52.101.198)     14 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1254

  อยากทราบว่า ชื้อตู้เย็น มิตซูบิชิ ราคา ๖,๐๐๐ บาท ชองแช่แข็งมันรั่วโดยที่มันเป็นอุบัติเหตุของมันเอง ทำให้น้ำยาคอมเพรสเชอร์ไหลออกหมด และคอมเพรสเชอร์อาจเสียด้วย แจ้งให้บริษัท(ร้านที่ชื้อ จ.สงขลา) มารับไปแล้ว ทางบริษัท/ร้าน บอกว่าไม่รับผิดชอบเพราะว่าน้ำมันรั่วใส่คอมเพรสเชอร์ ( คอมเพรสเชอร์ไม่ได้เสียเอง ) บริษัท/ร้านไม่รับผิดชอบ นอกเหนือจากรับประกัน ทั้งที่เราไม่ได้ไปแกะแงะอะไรเลย ทั้งที่ตัวคอมเพรสเชอร์รับประกันทั้ง ๕ ปี อยู่ กรณีแบบนี้ร้องเรียนให้บริษัทรับผิดชอบได้มั้ย อยากทราบมากๆเลย

  โดยคุณ พัชรพร มูลสาร  (118.173.187.89)     12 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1253

  เรื่อง  มีอยู่ว่าข้าพเจ้าได้จองรถไว้ ที่บริษัทพิธาน สาขานราธิวาส  จำนวนเงิน   10000  บาท และได้ทำการกู้เงินตามโครงการสวัสดิการของข้าราชการจาก ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส แต่ทางธนาคารแจ้งว่าไม่อนุมัติ  จึงไปขอคืนเงินที่วางไว้  แต่โดนหัก 5000  บาท คืนแค่  5000 บาท

  อยากทราบว่าทางบริษัท สามารถยึดเงินได้ป่าว ช่วยอธิบายและแจ้งทาง อีเมล์ให้หายข้องใจด้วย

  โดยคุณ คุณณรงค์ มาสิกะ  (182.93.241.9)     5 ต.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1253

  test

  โดยคุณ พัตรา โพธิ์กลาง (สมาชิก)  (58.136.10.44)     6 ต.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1253

  เมื่อท่านเข้าทำสัญญาจองรถ โดยได้วางเงินจองเป็นจำนวน 10,000 บาท ย่อมถือว่าเงินจำนวน 10,000 บาทนี้เป็นเงินมัดจำ และย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาจองรถนั้นได้ทำกันขึ้นแล้ว และเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 377 และกรณีที่ท่านได้ทำเรื่องขอกู้เงินตามโครงการสวัสดิการของข้าราชการ แต่ไม่ผ่านการอนุมัติ กรณีจึงเป็นเหตุให้ท่านไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อรถคันที่จองให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ที่เข้าทำสัญญาจองไว้แต่อย่างใด ตามกฎหมายบริษัทย่อมมีสิทธิริบเงินมัดจำ ส่วนที่หักไว้อาจถือเป็นค่าดำเนินการของเจ้าหน้าที่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.21)     13 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1252

  โกงกูทำไม๊  .......   ที่กูใช้โปรโมชั่นของมึง กูก็คิดผิดอยู่แล้วว่าทำไมถึงไปใช้บริการของ PCT. แต่พอโดนมึงโกงกูแทบกระอักเลือดตาย โดนเครือค่ายกระจอก ๆๆๆๆๆโกง แย่จริง ๆ 

  ช่วยด้วย ........... เจ้านาย   ........ส่วนคุ้มครองผู้บริโภค ช่วยเร็ว ๆ นะครับ ได้โปรดเถอะ

   

   

  โดยคุณ วิโรจน์ จันทร์โอทาน  (125.25.135.227)     4 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1251

  ขอความช่วยเหลือจากมือผู้คุ้มครองผู้บริโภคด้วยคะ

  ทำไม PCT. ถึงทำแบบนี้ระงับโปรโมชั่น โกงประชาชน คืนเงินส่วนที่เหลือมาซะดี ๆ ช่วยด้วยคะประชาชนโดนโกงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ถ้าไม่มีใครแก้ไขประชาชนจะเชื่อได้อย่างไรว่ามีส่วนที่คุ้มครองผู้บริโภคจริง ๆ มิฉะนั้นคงมีแต่ระบบโกงกินครองเมืองแน่ ................  อย่าเป็นอย่างนั้นเลย .............แค่นี้ประเทศก็แย่แล้ว ...........

  ขอความกรุณาช่วยด้วยคะ

   

  โดยคุณ โชติมณีพร ยุวรรณกร  (125.25.135.227)     4 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1250

  ขอร้องเรียน ธนาคารไทยพานิชย์ เรื่องการเสียค่าบริการค่ะ

  คือ ดิฉันเปิดบัญชีธนาคาร ที่เซ็นทรัล ชลบุรี แต่พอกดเงินที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี แต่กลับต้องเสียค่าบริการครั้งละ 20 บาท ทั้งที่อยุ่ในเขตจังหวัดเดียวกัน ดิฉันเลยเข้าไปถามกับธนาคารไทยพานิชย์ สาขาโลตัส อมตะนคร ชลบุรี นายธนาคารจึงได้ตอบว่า ตู้ในนิคมส่วนมากเป็นตู้ของ กทม ไม่ใช่ตู้ชลบุรีจึงต้องเสียค่าบริการ ดิฉันเลยถามต่อว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตู้ไหนเป็นตู็ของ กทม หรือตู้ชลบุรี เค้าเลยตอบว่าก้อต้องลองกดดู ดิฉันจึงตัดสินใจโทรไปยัง call center เพื่อสอบถาม เค้าก้อตอบเช่นเดียวกัน คือเค้าาไม่รับผิดชอบใดๆ และที่ตู้ก้อไม่มีตัวชี้บ่งให้เราทราบใดๆ คือ ยังไงเราต้องต้องเสียค่าบริการอยุ่ดี แล้วคิดดูว่าวันหนึ่งมีคนกดเงินซัก หมื่นคน คิดเป็นเงิน สองแสนบาทต่อวัน เดือนหนึ่งเป็นเงิน หกล้านบาท เงินปล่าวๆ เงินฟรีๆ พอเราพูดกะเค้าไปเค้าก้อบอกให้เราเปิดบัญ๙ีใหม่อีกจะได้ไม่ต้องเสียค่าบริการ ทั้งๆที่เราพึ่งเปิดบัญชีไปเสียค่าธรรมเนียมพันกว่าบาทให้เรายกเลิกแล้วมาเปิดใหม่ สาขาในนิคมแทน

  ไม่ทราบว่าจะสามารถร้องเรียนได้หรือปล่าวค่ะ

  โดยคุณ ลักขณา เดชะคำภู  (125.27.0.233)     2 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1249

  หลายครั้งแล้วที่ซื้อบุหรี่จากโลตัส แล้ว โลตัสขายบุหรี่ หมดอายุ ล่าสุด ไปซื้อมาอีก (ซื้อวันที่ 30/9/2553) แต่วันผลิตบุหรี่คือ 29/9/2552 และได้ถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอคลิป บุหรี่และใบเสร็จรับเงินไว้แล้ว

  เพราะจากที่ทราบ บุหรี่มีอายุแค่ 3 เดือนนับจากวันผลิต ไม่ทราบว่า เราสามารถร้องเรียนได้หรือไม่

  หากร้องเรียนได้ กระผมจะส่ง ภาพถ่ายและคลิปวิดิโอ ไปให้

  โดยคุณ เชาวฤทธิ์  (110.164.44.78)     1 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1248

  เมื่อวันที่16-21 กันยายน2553 ดิฉันและผู้ร่วมเดินทางได้ซื้อแพ็คเก็จทัวร์กับบริษํท ไทยแอคติวิตี้เที่ยวปักกิ่ง-เทียนสิน 6วัน 4 คืนทั้งหมด 31 คนแต่เฉพาะที่เป็นกรุ๊ปของดิฉัน 13 คนถูกเอาเปรียบจากบริษํททัวร์โดยในโปรแกรมทัวร์บอกไม่มีราคาเด็กไม่แจกกระเป๋า ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ golden jaguar ระดับ 6ดาว แต่พอเดินทางไปกับทัวร์ เด็กกลับไม่มีตั๋วที่นั่งสำหรับชมโชว์ทั้งที่เค้าคิดเด็กในราคาผู้ใหญ่ อาหารที่ทานในแต่ละมื้อก็ไม่พอทาน ทานแต่ไข่เจียว พริกน้ำปลา ห้วหอมผัดพริกเกือบทุกมื้อทั้งที่จ่ายราคาทัวร์เกือบ 20000 บาท อยู่บ้านยังทานดีกว่านี้อีกโดนเอาเปรียบจากโรงแรมที่ไปพัก(ในปักกิ่ง)แจ้งในโปรแกรมคือ holiday inn express หรือเทียบเท่าแต่พอถึงเวลาพักจริงคือพักที่โรงแรมที่บอกว่าเทียบเท่าไอที่แจ้งเอาไว้ไม่ต้องหวังว่าจะได้ไปนอนหรอกเขียนหลอกไปอย่างนั้นแหล่ะส่วนบุฟเฟ่ต์นานาชาติก็ไม่ได้ทานทางบริษํททัวร์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่มีการจ่ายชดเชยทั้งที่เราไม่ได้ทานได้แต่บอกว่าขอโทษ ที่ทำให้เข้าใจผิด ทั้ง ๆ ที่เราซื้อทัวร์จากบริษํทนี้เพราะต้องการได้ทานได้ลองบุฟเฟ่ต์นี้ถึงได้ซื้อทัวร์กับบริษํทนี้โปรแกรมปักกิ่งเทียนสินถามพนักงานขายทัวร์ว่าเดินทางไปเทียนสินโดยอะไรเค้าบอกว่าเราได้นั่งรถไฟฟ้าไปแต่พอเอาเข้าจริงกลับนั่งรถบัสไปโทรไปคุยกับทางบริษัทกี่ครั้งก็ไม่ได้รับความยุติธรรมจึงอยากจะแสดงความคิดเห็นบอกเล่าความจริงที่ได้ประสบมาเพื่อเป็นอุธาหรณ์แก่นักเที่ยวว่าอย่าซื้อทัวร์กับบริษํททัวร์นี้เด็ดขาดมิฉะนั้นจะหาว่าไม่เตือนยังมีอีกหลายเรื่องที่เจอในทริปนี้ถือว่าเป็นการเที่ยวที่เฮงซวยที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เที่ยวมา ไปเที่ยวเมืองจีนมาตั้งหลายครั้งไม่เคยเจอครั้งไหนซวยเท่าครั้งนี้เวลาซื้อทัวร์ซื้อกับบริษํทที่เค้าเป็นมืออาชีพและมีชื่อเสียงถึงจะแพงกว่าก็ดีกว่าจ่ายเงินแล้วมาเจอแบบนี้ ไม่ประทับใจเอาซะเลย เขียนมาเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันจะได้ไม่โดนหลอกเหมือนดิฉันและพวกอีก12 คน

   

  โดยคุณ สุวรรณี อภิการสกุลชัย  (222.123.181.83)     29 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1247

  ผมเอารถยนต์เข้าไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสี ทางอู่นัดรับรถผมมา3ครั้งแล้ว แต่ผมก็ยังไม่ได้สักครั้ง และถ้าสิ้นเดือนนี้ คือเดือน ก.ย. 53 ทางอู่ข้อผลัดผมออกไปอีก จะเป็นครั้งที่ 4 ซึ้งผมหมดความอดทดทนแล้ว ผมจะทำยังไงดีครับช้วยแนะนำผมหน่อย

  โดยคุณ ประดิษฐ เจริญนอก  (113.53.47.161)     28 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1246

  ขอร้องทุกข์คะ ช่วยแนะนำด้วย

  เนื่องด้วย เดือนที่ผ่านมามีข้อความจาก หมายเลข *4890203 ซึ่งเป็นข้อความ ดิฉันไม่ทราบก็เปิดดูเป็นปกติ

  แต่ว่า วันนี้ ทาง AIS แจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายเพี่มขึ้นจากเดิมที่ไม่เคยเกิดขึ้นประมาณ 4-500 บาท การที่เราเปิดดู SMS ที่ส่งเข้ามาทำให้กลายเป็นสมาชิกโดยปริยาย อย่างนี้จะต้องทำอย่างไรคะ  มีน้องหลายคนก็พบเหตุการณ์แบบนี้ด้วย

  โดยคุณ ธัญนันท์  (117.47.240.87)     27 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1245

  อยากทราบว่า สามารถร้องเรียนการบริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผ่านทาง สคบ. ได้หรือไม่ครับ เพราะสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์เสียหาย กล่องบุบทำให้สิ่งของข้างในเสียหาย หรือ ล่าช้ามาก มีเพื่อนหลายคนเคยร้องเรียนผ่านเบอร์ Call Center แล้ว แต่ยังไม่ดีขึ้น มีทางใดจะทำให้เขาปรับปรุงคุณภาพบริการได้บ้าง  

  โดยคุณ ToySend  (202.57.178.217)     26 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1244

    เห็นด้วย กับความคิดเห็น หมายเลข 1226 ค่ะ

   ดิฉัน ก็เป็นลูกค้า internet true มานาน แต่ ก็ถูก เอาเปรียบเสมอ ตอนแรก บอกว่า ถ้าใช้ โทรศัพท์ มือถือของ true ด้วย จะ up speed ให้ อัตโนมัติ เลยตกลงต้องใช้ เบอร์มือถือด้วย

  ไป ๆ มา บอกว่า ทำไม่ได้ พื้นที่ไม่ครอบคลุม ทั้ง ๆ ที่บ้าน ตั้งอยู่ ตรงข้ามพันธ์ทิพย์ พลาซ่า ไม่ทราบว่า ยังใจกลาง กรุงเทพ ไม่พออีกหรอค่ะ

  True ชอบเอาเปรียบผู้บริโภค  บอกว่าลูกค้าเก่า up speed ให้ฟรี เช็ค ไป เช็คมา บอก พื้นที่ไม่ครอบคลุม อีก

  อยากจะบ้า 

  เมื่อไหร่ ประเทศ ไทยจะเดินไปข้างหน้า ไม่ใช่ ถอยหลังลงคลอง

  โดยคุณ many  (58.11.86.134)     23 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1243

  ข้อความ  ข่าวสาร  บนมือถือที่เราไม่ได้สมัคร  แล้วบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์  คิดค่าบริการจากเรา  มันเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการหรือ.........................ที่ต้องจ่าย  แล้วมีกฎหมายฉบับใดบ้างที่จะช่วยหรือเตือนให้ผู้ใช้บริการระวังตัว  ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

  โดยคุณ เกษมศรี จันทร์สุขศรี  (203.155.220.236)     22 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1243

  ร้องเรียน สคบ.

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.37)     3 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1242

  อยากทราบเกี่ยวกับการให้บริการข้อความบนมือถือ  กรณีที่เราไม่ได้สมัครที่จะรับข้อความ  แต่ทางบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์ส่งข้อความมาให้เราแล้วคิดค่าบริการ  โดยที่เราไม่รู้ตัว  แล้วอ้างว่าเราเป็นคนสมัครเอง  กรณีเช่นนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร

  โดยคุณ เกษมศรี จันทร์สุขศรี  (203.155.220.236)     22 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1242

  ติดต่อยกเลิกระบบกับ call center

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.37)     3 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1241

  อยากทราบว่าทำสัญญาซื้อบ้านอยู่ในช่วงระหว่างผ่อนดาวอยู่แล้วทำเรื่องกู้ไม่ผ่านเราจะได้เงินดาวคืนทั้งหมดไหมค่ะ

  โดยคุณ วิสา ศรีกำพล  (115.87.190.33)     22 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1241

  เมื่อท่านขอสินเชื่อไม่ผ่านอนุมัติจึงเป็นเรื่องที่ท่านไม่อาจทำสัญญาซื้อขายบ้านให้เสร็จสิ้นได้ จึงเป็นกรณีทำให้การชำระหนี้กลายเป็นพ้นพิวิสัย เพราะพฤติการณ์ที่ท่านซึ่งเป็นลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ท่านเป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้ และผู้ขายย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตอบแทน จึงต้องคืนเงินดาวน์ ซึ่งเป็นราคาค่าซื้อล่วงหน้าให้แก่ท่านต่อไป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 219,372

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.37)     3 ต.ค. 2553

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 77   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด