X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 80   

 • ความคิดเห็นที่ 1320

  ผมอยากจะร้องทุกข์ครับ คือผมเป็นหนี้ กรอ ฟรีโดยที่ผมได้ยกเลิกทางมหาลัยไปแล้วคือทางมหาเกษมบัณฑิตโทรมาหาผมแล้วถามผมว่าคุณได้ผ่านการอนุมัติจากกองทุนเงินกู้แล้วผมก็บอกไปว่าผมไม่เอาผมได้ออกจากมหาลัยแล้วพอผมไปถามที่มหาลัยเค้าก็บอกว่าเราบอกปากเปล่าไม่ได้ต้องมายกเลิกด้วยตนเองอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆเพราะเจ้าหน้าที่ที่โทรมาหาผมเค้าไม่ยอมอธิบายขั้นตอนการยกเลิกบอกว่าต้องทำยังงี้นะผมก็นึกว่ามันเรียบร้อยแล้วพอมีหนังสือเงินกู้มาประมาณ29,700บาทถึงได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ที่มหาลัยเค้าไม่ยกเลิกให้ผมเรียนแค่เดือนเดียวผมอยากจะรู้ว่าผมต้องเสียหรือต้องทำยังไงที่ไม่ต้องเสีย

  โดยคุณ   (110.169.64.176)     29 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1319

  ยริษัททวงหนี้ของ AIS ทวงค่าโทรศัพท์โหดคะ  ส่ง FAX มาที่ทำงาน เขาให้ประนอมหนี้แต่แจ้งเขาว่าขอเริ่มเดือนสิงหาคม แล้วเขาบอกว่าไม่ได้  และจะให้ทางฝ่ายบุคคลของทางบรษัทมาดำเนินการ  แบบหนี้ถือว่าข่มขู่ไหมคะ

  โดยคุณ คนจน  (125.24.133.42)     27 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1319

  เป็นการขู่ จะใช้สิทธิตามปกตินิยม หากไม่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกหนี้เกินสมควร ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ ไม่ผิดกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.38)     3 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1318

  สอบถามดิฉันนำรถเข้าซ่อมศูนย์และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วงที่นำรถเข้าศูนย์ เมื่อโทรไปคุยกับประกัน ของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด เค้าแบ่งรับแบ่งสู้ ประมาณว่าไม่สามารถเคลม ค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ และ เมื่อ ดิฉัน โทรไปคุยกับคู่กรณี  เค้าก็บอกให้ดิฉัน ไปฟ้องร้องเอาเองถ้าอยากได้เงิน ไม่ทราบว่าดิฉัน พอจะฟ้องร้อง คู่กรณี กับ ประกัน ของคู่กรณี ให้รับผิดชอบ ในส่วนนี้ได้ไหมค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  โดยคุณ พลอยพัชชา  (113.53.43.247)     18 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1318

  ท่านเป็นผู้เสียหายเนื่องจากการถูกรถคู่กรณีชนโดยละเมิด มีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนนอกจากค่าเสียหายเพื่อการซ่อมแซมรถกลับคืนดีแล้ว ยังสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์เนื่องจากการไม่ได้ใช้สอยรถให้คู่กรณี และบริษัทผู้รับประกันภัยร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งเป็นผลโดยตรงเนื่องจากการกระทำละเมิดของคู่กรณีนั้นได้ตามกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.6)     30 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1317

  แจ้งยกเลิกจานแดงทรู แล้วไม่ได้เงินประกันสองพันคืนค่ะ โดยก่อนแจ้งคืนก็ได้เช็คกับพนง.รับเรื่องว่าสัญญาของเราครบกำหนดหรือไ่ม่ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ เค้าก็ตอบว่าได้ แต่ผ่านมาเกือบห้าเดือนแล้วค่ะ เรื่องเงียบวันนี้เลยไปติดต่อที่ทรูชอปฟิวเจอร์รังสิต ได้คำตอบว่าสัญญาเราไม่ครบมีแค่11เดือน จึงไม่คืนเงินสองพันให้ คืนให้แค่สามร้อยบาท ไม่เข้าใจค่ะทำไมไม่มีการแจ้งกับลค.ก่อนล่ะค่ะ ว่ารายละเอียดเป็นยังไง คือไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นจากทางทรูเลยค่ะ ไม่ทราบแบบนี้จะร้องเรียนได้ไหมคะ เงินตั้งสองพันบาท

  โดยคุณ ศุลีพร  (14.207.206.83)     12 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1316

  อยากเรียนถามว่า กรณีเอารถไปซ่อมอู่ประกัน เป็นประกันชั้นหนึ่ง ของ นวกิจ ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2511 จนวันนี้ 10พฤษภาคม 2511 ยังไม่มีทำการซ่อมเลย ทางอู่แจ้งว่าพนักงานแคลมไม่สบายบ้าง เช็คของบ้าง รอโน่นรอนี่บ้าง ไม่มีพนักงานตามเอกสารบ้าง ควรทำยังงัยดีครับ กรณีผิดวันนัดสัญญาส่งรถ ไปเอารถกลับออกมาแล้วไปซ่อมที่อู่อื่นได้มั้ยครับ แล้วฟ้องเรียกค่าเสีย เวลาได้มั้ย ครับ  

  โดยคุณ pu  (118.174.95.56)     10 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1316

  ผู้เอาประกันสามารถเปลี่ยนอู่ซ่อมแห่งอื่นที่อยู่ในเครือของผู้รับประกันภัยนั้น อนึ่ง เมื่อขาดประโยชน์ในการใช้สอยรถ อันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของอู่ซ่อมละเลยเสียไม่ชำระหนี้ กรณีย่อมมีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์เช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้นั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.5)     19 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1315

  เนื่องจาก ดิฉันได้เข้าจองรถกับทางบริษัท นิวเอร่าเซล์ล จำกัด ในวันที่ 25/04/11 เป็นเงิน 5000 บาท และนัดจ่ายเงินดาวน์ในวันที่ 10/05/11 และรับรถในที่ 13/05/11 กับคุณ กฤษณะ จีรดิษฐ์ และ ขอความมั่นใจกับทางผู้จัดการเซลล์ว่า ขอให้รับปากว่าในวันที่ 13/05/11 จะได้รับรถจริง เนื่องจาก ดิฉัน ทำงานอยู่ที่ภูเก็ต และต้องยื่นใบลาล่วงหน้า และต้องจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า ทางบริษัทตอบตกลง และได้รับรถแน่นอน จึงได้ทำการจองรถ และจัดเตรียมการลา และทำการจองตั๋วเครื่องบินทุกอย่าง พร้อมทั้ง นัดกับร้านติดแก๊ส และโอนเงินจ่ายค่ามัดจำค่าติดแก๊สเรียบร้อย แต่พอมาถึงวันที่ 5/05/11 ทางผู้จัดการเพิ่งโทรมาแจ้งว่า ไม่สามารถจัดหารถให้ได้ และไม่แสดงความรับผิดชอบไดๆ กับคำพูดที่ได้รับปากไว้ รวมทั้งยังพูดจากวนว่า ค่ามัดจำ ได้คืนแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะ ไม่รับปากว่าวันไหน ดิฉันรู้สึก เสียความรู้สึกกับพนักงานของ Ford มาก ที่ ทำไม Ford ถึงไม่ควบคุมด้านนี้ ไม่มีความรับผิดชอบ กับการกระทำที่เกิดขึ้น แถมยังปฏิเสธส่งๆ คงจะถูกต้องแล้วที่ว่าทำไมคนส่วนใหญ่ ถึงนิยม Honda Toyota
  ฉนั้น ในฐานะที่ดิฉันก็เป็นลูกค้า ควรจะได้รับความยุติธรรม และต้องมีคนรับผิดชอบ
   

  โดยคุณ วีนัสทษา  (110.164.235.246)     5 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1314

  ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อว่าบิ๊กซีสาขาดาวคะนอง มีบริการที่แย่มาก เนื่องจากดิฉันได้ไปวื้อสินค้าในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ ตู้เย็น และได้จ่ายเงินเต็มจำนวนของราคาสินค้าและทำการนัดวันและเวลาในการจัดส่งสินค้าในวันที่ 3 เมษายน 2554 เวลา 16.00-18.00น.แต่ทางเซลล์บอกว่าภายในเวลาที่กำหนดไม่เกินนี้แต่ดิแนรอจนใกล้เวลา18.00น.ขาดอีก5 นาทีเห้นจะได้จึงได้ทำการโทรไปสอบถามว่าสินค้าอยู่ในช่วงไหนอยุ่ระหว่างอะไร แต่คำตอบที่ได้รับ คือไม่มีสินค้าและไม่มีการนัดรับสินค้าในวันนี้ดิฉันจึงถามว่าแล้วจะให้ดิฉันทำอย่างไรพนักงานขับรถก้อตอบว่าจะติดต่อแล้วโทรกลับแต่รอประมาณ10นาทีก้อไม่มีการโทรกลับจึงโทรไปที่เบอร์คุณยุ้ยที่แจ้งไว้ในใบรับสินค้า แต่โทรไปหลายสายก็ไม่มีคนรับจึงรอสักพักแล้วทำการโทรอีกครั้ง แล้วก็มีคนรับเป้นผู้หญิงดิฉันจึงสอบถามเกี่ยวกับสินค้าด้วยอาการที่เป็นกังวลใจและได้รับเสียงตอบแบบกระแทกเสียงกลับมาว่านี่!ไม่ใช่คุณยุ้ยนะแล้วดิฉันก็อสอบถามว่าแล้วจะให้ทำอย่างไร เขาบอกว่าจะให้คุณยุ้ยโทรกลับด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจแต่แล้วก้อรอจน19.00น.ก้อยังไม่มีการตอบกลับ สักครู่มีพนักงานโทรมาบอกว่ามีสินค้าของดินฉันจะมาส่ง ดิฉันก้อลงมารอกระทั่งสินค้ามาส่งเวลา20.00 น.ช่วยดิฉันตอบปัญหาให้หน่อยว่าเป็นที่ระบบของทางห้างหรือทางพนักงาน ในเมื่อได้ระบุว่าถ้ามีเหตุขัดข้องในการจัดส่งสินค้าให้ติดต่อที่คุณยุ้ยแต่เมื่อโทรไปติดต่อกับติดต่อไม่ได้หมายความว่าอย่างไรแล้วไม่มีการโทรมาขอโทษลูกค้าเนื่องจากจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด แล้วทางห้างก็มีบริการจัดส่งฟรีแต่ทางพนักงานขายได้แจ้งว่าทางพนักงานจัดส่งจะขอค่าขนส่งเพิ่มเนื่องจากเกินหนึ่งชั้นเพราะถ้า2 ชั้นส่งฟรี ดิฉันก็ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย และการบริการที่ไม่มีประสิทธิภาพแบบนี้จะต้องเกิดกับลูกค้าอีกกี่ราย *ความจริงดิฉันอยู่ใกล้ห้างโลตัสแต่ดิฉันก็ยังให้โอกาสที่จะซื้อกับทางห้าง แต่กลับได้รับบริการตอบรับที่ไม่ดีดิฉันหวังว่าจะได้รับคำขอโทษจากทางพนักงานที่ชื่อคุณยุ้ยเพราะดิฉันเสียเวลากับการรอคอยสินค้านานมาๆ

  โดยคุณ ฐิตาภรณ์  (122.154.28.130)     4 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1313

  http://www.catvthailand.net/ จริงหรือเปล่าครับ

  โดยคุณ นริศ  (202.80.239.130)     25 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1313

  สินค้าหมดอายุ

  ผมได้ซื้อสินค้าเมื่อวันที่19/3/11ได้ซื้อสินค้าหมดอาญุตั้งแต่วันที่8/3/11ซึ่งหมดอายุกว่า 11 วัน กินแล้วเกิดอาการท้องเสียได้เข้าพบแพทย์ในวันที่20/3/11ได้วินิฉัยว่าท้องเสียจริงและเมื่อติดต่อทางห้างกลับไปพนักงานวางสายใส่อีกต่างหาก  ผมสามารถเรียกค่าร้องสิทธิอะไรได้บ้าง(ห้างใหญ่)

  โดยคุณ   (182.52.163.152)     27 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1312

  กรณีเรียกเก็บค่าอินเตอร์เน็ต(ทีที่แอนที)ย้อยหลัง เดือน พฤษภาคม 2552  เป็นเงิน 2,000 บาท ซึ่งผมไม่ได้เก็บใบเสร็จไว้แล้ว  ซึ่งก่อนหน้าปี 53 ก็ไม่เคยเรียกเก็บว่าค้างชำระ  พอเปลียนไปใช้แพ็กเกจเดือนละ 600 บาท  ปี 54   ก็มีใบทวงหนี้ปี 52 มาบอกว่าค้างชำระ  ควรทำอย่างไร

  โดยคุณ กิตติ  (182.53.209.123)     25 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1311

  ตัดงวดรถยนต์ไปแล้วตั้งแต่วันที่3ก.พ 54จนถึงวันนี้ร่วมสองเดือนแล้ว ใบเสร็จรับเงินก็ยังไม่ได้รับส่งใบเสร็จมาก็ผิดงวด โอนก็ยังไม่ได้โอน ไม่ได้ดำเนินการส่งเรื่องไปยังขนส่งให้เราเลย ทั้งที่ได้รับเอกสารจากเรา ไปครบทุกอย่างแล้วเป็นเวลาร่วมเดือน โทรไปสอบถามหลายครั้งก็บอกเราบอก ได้รับเอกสารจากเราแล้ว เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการที่ขนส่ง แต่พอสอบถามไปที่ขนส่ง กลับไม่มีเรื่องของเราส่งไปเลย ปรกติถ้าเรื่องไปถึงขนส่งจริง เจ้าหน้าที่บอกโอนใช้เวลาวันเดียวก็เสร็จแล้ว สงสัยว่าเรากำลังโดนหรอกอยู่ เพราะเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่มีความรับผิดชอบเท่าที่ควร  บริษัทนี้คือ เคทีบี ลิสฃิ่งจำกัด บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย ฝาก สคบ.ตรวจสอบด้วย ช่วยตอบทีว่าเราต้องทำยังไงต่อไป เรากังวลใจมาก 

  โดยคุณ วราลักษณ์  (223.204.120.21)     23 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1311

  หากการดำเนินการของไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ กระทำการดังกล่าวเนิ่นช้าเกินสมควร ทำให้ท่านซึ่งเป็นผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจนั้น กรณีย่อมเป็นสิทธิของท่านในอันที่จะยื่นคำร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการตรวจสอบและทำการสอบสวนเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจปฎิบัติต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.21)     19 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1310

   อยากทราบค่ะ  พอดีเช่าซื้อสินค้า โดยผ่อนกับอิอน ในสัญญาระบุจ่ายเงิน 6 งวด เริ่ม 2/9/2010 สิ้นสุด 2/2/2011 ค่ะ งวดแรกไม่มีใบทวงหนี้ส่งมา ด้วยกลัวจะผิดสัญญาโทรไปสอบถามทางอิออนได้รับแจ้งให้นำบัตรอิออนไปจ่ายเงินงวดแรก 844 บาทได้เลย ต่อมามีใบแจ้งหนี้ส่งมางวดแรกวันที่2/10/2010 จนงวดสุดท้าย 2/3/2011 และพนักงานโทรแจ้งให้ไปจ่ายเงินเพิ่ม เนื่องจากงวดแรกที่ได้รับไม่ตรงกัน วันที่ในสัญญาพิมพ์ผิด ไม่ตรงกับของผู้เช่าซื้อ แต่ผู้เช่าซื้อคือดิฉัน ไม่ได้เก็บใบเสร็จไว้ แจ้งเข้าไปก็ได้แต่บอกว่าเราผิดให้หาใบเสร็จไปยืนยัน ถ้าไม่จ่ายจะติดลบบัญชีไว้ ซึ่งจะทำให้เราเสียเครดิต แล้วอย่างนี้เราจะทำอย่างไรดีค่ะ ในเมื่อคู่สัญญาก็ไม่ตรงกันแต่ไม่มีหลักฐาน ทางอิออนให้เราจ่ายให้ครบอย่างเดียว รู้สึกถูกเอาเปรียบมากค่ะ

  โดยคุณ สุภาพร (ฝน)  (124.120.77.186)     17 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1310

  หากท่านเห็นว่าท่านถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสัญญาที่ทำไว้กับผู้ประกอบธุรกิจในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริโภค ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องทุกข์ต่อสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคทำการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.57)     22 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1309

  ดิฉันใช้โทรศัพท์มือถือ เครือข่ายของ AIS แต่มีค่าใช้จ่ายสูงผิดปกติ  มีการเรียกเก็บค่าใช้บริการเสริม ในส่วนบริการโหวตผ่าน SMS/MMS  เรียกเก็บเดือนละ 240 บาท  ดิฉันสอบถามไปยัง 1175 ,1148  ซึ่งติดต่อได้ช้ามาก  กว่าจะเข้าถึง Call Center  เสียค่าโทรศัพท์ไปเท่าไรไม่รู้  ดิฉัน

  ได้รับ SMS เป็นคำถาม ตลอดหลายเดือน แต่ไม่เคยตอบคำถาม  เพียงแต่รำคาญที่ต้องคอยลบ SMS พวกนี้  แต่ไม่ได้ทำการยกเลิก  เพราะดิฉันคิดว่าไม่เป็นไร  ดิฉันไม่ได้กดตอบรับ รวมทั้งดิฉันกดส่ง SMS พวกนี้ไม่เป็น  โทรศัพท์มีไว้สำหรับใช้งานโทรเข้า - ออกเท่านั้น  ทาง Call Center แจ้งว่าถ้ามีการตอบรับต้องเสียค่าใช้จ่าย  ดิฉันก็เลยต่อว่าไปว่าโกงกัน  เพราะฉันส่ง SMS ไม่เป็นเลย

  ไอ้คำถามบ้าบอที่ส่งมาทางSMS ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับนักร้องเกาหลี / เมืองเกาหลี สไตล์วัยรุ่น 

  ทาง AIS ขอตรวจสอบข้อมูลอีก 2 วัน  ไอ้เงินที่ฉันเสียไปคงไม่ได้คืนแน่  เพราะมันต้องหาเหตุผล

  ต่าง ๆ นานามาอ้าง  ซึ่งดิฉันไม่เคยให้หนี้ค่าโทรศัพท์ค้างเลยเพราะดิฉันจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์

  ติดตัวตลอดเวลา  ดิฉันควรทำอย่างไรดีค่ะ

   

  โดยคุณ คุณโสภิดา  (203.113.0.206)     15 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1308

  วันนี้ออกไปทำงานนอกสถานที่ กลับเข้าออฟฟิศพบข้อความในกระดาษโน๊ตว่า..คุณพรเทพ จากธนาคารยูโอบี ฝ่ายกฎหมาย ให้โทรกลับที่เบอร์ 02 5086263... อย่างนี้แล้วมันเข้าข่ายประจานหรือเปล่าค่ะ ถ้าใช่เราควรจะทำอย่างไรต่อไป เพราะรู้สึกว่าอายเพื่อนร่วมงาน และเจ้านายมากๆๆ 

  โดยคุณ เบื่อ  (124.122.195.209)     11 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1307

  ได้ซื้อนมโฟร์โมสต์มาดื่ม  เพื่อส่งสลากแลกของรางวัล (คูลเลอร์น้ำ และกระติกน้ำ) ปรากฎว่า บ. ได้ส่งกระเป๋าผ้ามาให้แทน  อ้างว่าของรางวัลที่ต้องการแลกหมด  บริษัท พิจารณาแล้วมูลค่าของเท่ากัน  อยากทราบว่า  ไอ้ที่ว่าราคาเท่ากันน่ะ  พิจารณาจากอะไร  อย่างนี้มันหลอกกันชัด ๆ แถมให้รอนานมาก ๆ ๆ ๆ  เสียอารมณ์จริง ๆ สงสัยจะต้องเลิกดื่มนมยี่ห้อนี้ซะแล้ว  มีเพื่อน บอกเพื่อ มีญาติพี่น้อง บอกญาติพี่น้อง ไอ้บริษัทนี้มันหลอกลวงประชาชน  มันคิดว่าพวกเราโง่

  โดยคุณ วนิดา  (58.181.157.122)     9 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1306

  ระวังภัย บริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด จานดาวเทียม ทิ้งงาน ไม่รับผิดชอบ พนักงานและช่างไม่มีมารยาท พูดจาดูถูกลูกค้า
   

  เตือนภัยไว้เป็นกรณีศึกษาสำหรับผู้ที่คิดจะติดตั้ง และรับบริการเกี่ยวกับงานอิเล็กโทรนิกซ์ ไฟฟ้า ทีวี กล้องทีวี จานดาวเทียมและอื่นๆ นะคะ โดยเฉพาะกับผู้ที่คิดจะใช้บริการของ บูรพาแซทเทลไลท์ เซอร์วิส (BPS) 134/229 ซอย คู้บอน ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กทม. 10220

  ดิฉันโดนมากับตัวเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ มีเพื่อนคุณพ่อคนหนึ่งซึ่งหวังดี เห็นว่าดิฉันต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ร้านค้า จึงส่งช่างจาก บูรพาแซทเทลไลท์ เซอร์วิส (BPS) มาให้ แต่ก็เกิดปัญหาขึ้น คือหลังติดตั้งไม่ถึง 2 ชั่วโมง กล้องทีวี 2 เครื่อง จาก 4 เครื่องที่ติดตั้งไปดูไม่ได้ คือ จอดำ ดิฉันจึงโทรไปหาช่างเย็นวันเดียวกัน ช่างก็บอกให้ไปดูที่หน้างานว่ากล้องมีไฟติดหรือไม่ ลองขยับแจ๊คหลังเครื่อง DVR ดู ดิฉันก็ให้ลูกน้องทำหมดแล้วยังไม่มีอะไรดีขึ้น ดิฉันซึ่งเป็นลูกค้าเพิ่งจ่ายเงินค่าติดตั้ง ค่าของ ค่าแรงไปเกือบๆ 15,000 บาท จึงต่อว่าไปว่า เพิ่งติดตั้งไม่ถึง 2 ชม. กลับมีปัญหาซะแล้ว และที่สำคัญคือยังได้รับการตอบกลับจากช่างอีกว่า ช่วงนี้งานแน่น ยังไม่รู้จะเข้ามาดูให้วันไหน อ้าว ไหงงั้นหล่ะ ดิฉันแปลกใจมากค่ะ เพราะก่อนหน้านี้ซัก 3 วัน ทั้งช่างและพนักงานโทรฯ เข้ามาที่มือถือดิฉันทุกวัน วันละหลายรอบ เพื่อขอจะเข้ามาติดตั้งให้ได้ ดิฉันก็งานยุ่ง ปฏิเสธไป 2 รอบ รอบแรกบอกว่าไม่ว่างทั้งวัน ช่างบอกไม่เป็นไร พรุ่งนี้จะเข้าไปใหม่ ขอเป็นช่วงเช้า 10 โมง พอวันรุ่งขึ้น เกือบๆ 10 โมง ช่างโทรเข้ามา ดิฉันยังติดธุระข้างนอก ก็บอกเข้าไปไม่ทัน ขอเป็นช่วงบ่าย ช่างคนเดียวกันบอก บ่ายก็ได้ ไม่มีปัญหา เข้ามาได้ทุกเวลา นี่พฤติกรรมแย่ๆของเค้าค่ะ ก่อนได้เงิน นัดเมื่อไหร่ ก็มา วันไหน เวลาไหนก็ไม่เกี่ยง แต่พอได้เงินไปแล้ว ลายออกค่ะ พอมีปัญหาที กลับบอกงานยุ่ง ไม่มีคิว ทั้งๆก่อนหน้านี้ คำพูดเหล่านี้ เค้าไม่กล้าพูดกับเราเลย แย่มากคะ ดิฉันจึงโทรไปตามต่อที่ Office ก็เจอเจ้าหน้าที่สายพันธุ์เดียวกัน ปฏิเสธความรับผิดชอบ พูดจาเอาแต่ได้ค่ะ บอกว่าเป็นที่อุปกรณ์ ปลั๊กไฟของลูกค้าหรือเปล่าที่เสีย คือ โบ้ยตลอด ว่า ของเค้าดี ของเราเองที่ห่วย บอกจะเข้ามาบริการให้ แต่ต้องคิดค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางเพิ่ม หากเป็นความผิดของลูกค้าเอง ดิฉันก็โวยสิคะ คือเข้าใจบริบทและเงื่อนไขของเค้าค่ะ แต่มาพูดตอนนี้ มันผิดที่ผิดเวลาไปมั๊ยคะ ดิฉันจ่ายค่าบริการไปไม่ถึง 24 ชม. เลย ยังไม่ทันได้ใช้งานเลย เสียละ ยังไม่ทันเข้ามาดูเลยว่าเกิดปัญหาที่ไหน จุดใด จะเก็บเงินดิฉันเพิ่มละ คือ ทราบค่ะว่าเค้าพูดให้เข้าใจตรงกัน แต่เวลานั้นมันโมโหจนไม่อยากจะฟังเงื่อนไขมากมายค่ะ ขอให้เข้ามาซ่อมให้ใช้งานได้ก่อนเถอะ เรื่องเงินหลักร้อย หลักพัน ค่าเสียเวลา อย่ามาเยอะได้มั๊ย หลักหมื่นก็จ่ายไปแล้ว ยังไม่เห็นว่ามันจะใช้งานได้เลย
   

  ดิฉันเข้าใจเลยค่ะ กับคำว่า ถือไพ่เหนือกว่า คือ เค้าได้เงินเราไปแล้ว จะเข้ามาแก้ เมื่อไหร่ มันเรื่องของเค้าแล้ว ถ้าเราไปเร่งเค้ามากๆ ก็จะเจอคำตอบว่า ผมไม่ service คุณละ พร้อมกดสายทิ้ง นั่นดูมันทำ ทั้งๆที่ก่อนหน้าได้เงิน โทรเช้า โทรเย็น บอกเราว่า บริษัททำงานมีระบบ ก่อนเข้าหาลูกค้า ต้องโทรศัพท์นัดล่วงหน้า 2 วัน เพื่อนัดวัน และเวลา เป๊ะทุกอย่างค่ะ จนเรารู้สึกรำคาญเลยค่ะ เพราะเวลาดิฉันก็ไม่แน่นอน จะนัดเอาคำตอบเราให้ได้ กลับกัน พอเครื่องมีปัญหา ลูกค้าต้องขอร้องเค้าแล้วค่ะ วันไหน เมื่อไหร่ เวลาไหน ตอบอย่างเดียวว่าไม่ทราบ ต้องดูคิว ช่วงนี้แน่น ยังให้คำตอบไม่ได้ ดูมัน เราดันเสียรู้ไปแล้วค่ะ ไม่คิดเลยว่าแค่เรียกช่างมาติดตั้งวงจรปิดแค่นี้ จะกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ปวดหัว เสียอารมณ์ได้ขนาดนี้ ขนาดวันที่นั่งพิมพ์กระทู้นี้อยู่ ช่างมันยังโทรมากวนประสาทอยู่เรื่อยๆค่ะ ดิฉันตัดสินใจแล้วค่ะว่า จะยอมเสียเงินเรียกช่างทีมอื่นมาแก้ดีกว่า ไม่อยากรับโทรศัพท์ และติดต่อกับบริษัทจำพวกนี้แล้ว ถือว่าเสียค่าโง่ให้มันไปแล้วกัน มีอย่างที่ไหน พอมีปัญหากลับปัดความรับผิดชอบ พูดจาดูถูกลูกค้า ดิฉันขอสาปส่งทีมงานบริการของบริษัทฯ นี้ และอยากจะเตือนผู้บริโภครายอื่นๆอีกด้วยว่า อย่ายอมจ่ายตังค์ค่าบริการพวกนี้จนกว่าจะแน่ใจว่ามันสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 100% ค่ะ
   

  อีกเรื่องนึงค่ะ ดิฉันต้องการดู Online ผ่านมือถือ Iphone ค่ะ พอถามช่างไป ช่างตอบว่าทำไม่ได้ ต้องเอามือถือดิฉันไปลงโปรแกรมที่อื่น ดิฉันก็บอกไปว่า ไม่น่าจะใช่ มันควรจะทำง่ายกว่านั้นนะ ทำไมไม่ลองปรึกษาบริษัทฯ ที่ทำ Network หรือ Server อะไรเนี่ยแหละ ดูก่อน เพราะที่อื่นเค้าดูกันได้ ทำไมที่นี่ทำไม่ได้ และพอเค้าโทรไปที่บริษัทฯนึง ชื่อ AZ King อะไรเนี้ยแหละ เหมือนเค้าเป็น web server ที่รับบริการอีกต่อนึง ดิฉันก็ให้เค้าถามเรื่องจะต้องลง Application อะไร เพื่อให้ดูผ่าน Iphone เค้าก็ให้ดิฉันคุยกับทางโน้น ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลย ดิฉันแค่ไป download App. ใน App. Store และ set ค่านิดหน่อย เท่านั้นเอง ก็สามารถดูผ่านมือถือ Iphone ได้แล้ว และนี่คืออีกหนึ่งความอวดดี อวดฉลาดของช่าง ที่นอกจากจะไม่มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีพอแล้ว ยังจะอวดเก่งอีก ถ้าดิฉันไม่พยายามถามจี้ไป ก็คงไม่สามารถดูได้ ทั้งๆที่มันเรื่องง่ายมากๆ
   

  อีกอย่างหลังเกิดเรื่อง ดิฉันมาทราบทีหลังว่าเจ้าอื่นเค้าขาย Hard Disk 500 GB กันแค่ 1,850 บาท เจ้านี้คิด 2,700 บาท ก็ไม่เป็นไร เสียค่าโง่ไปที่ไม่ยอมสืบราคาก่อน
  รายการอื่นที่โดนไปคือ เครื่อง DVR Ray Sharp ราคา 5,500 บาท ค่าบริการ Set Internet 2,500 บาท ค่าบริการติดตั้งกล้อง 4 กล้อง กล้องละ 700 บาท โดนไปอีก 2,800 บาท ค่ากล่องกันน้ำ กล่องละ 200 บาท ค่าสายนำสัญญาณ 33 เมตร เมตรละ 25 บาท
   

  โดยคุณ Ford156  (58.8.166.121)     5 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1305

  ต่อจากคำถาม 1304 และถ้าไปศาลเราจะไกล่เกลี่ยกับทนายฝ่ายโจทย์หรือศาลจะเป็นคนไกล่เกลี่ยคะ/และถ้าเจรจาแล้วขอจ่ายน้อยที่สุดแล้วโจทย์ไม่ยอมจะต้องทำอย่างไรต่อดีคะ...ช่วยที

  โดยคุณ starpare  (223.205.166.53)     25 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1304

  โดนหมายศาลให้ไปไกล่เกลี่ยคดีแพ่งร่วมกันค้ำประกันธนาคารออมสินแล้วค้างจ่ายยอดคนละ 2 หมื่นกว่าบาทจะต้องเตรียมตัวอย่างไร/และทางศาลและธนาคารจะทำอย่างไรกับเราบ้าง...ใครรู้ช่วยชี้แนะด้วยคะขอบคุณมาก

  โดยคุณ starpare  (223.205.166.53)     25 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1304

  ไปศาล เจรจาตามเงื่อนไขการจ่ายที่สามารถจ่ายได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.61)     25 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1303

  ดิฉันอยากร้องทุกข์ค่ะ  ที่ตลาดนัดเทพประสิทธิ์  พัทยาใต้ทำมัยมีพวกครีมทาหน้าเกาหลีมาหลอกขายชาวบ้านเยอะมาก  แถมเป็นคนเกาหลีมาขายเองอีก  ทาแล้วหน้าพังนำเข้าไม่เสียภาษี  มีเยอะมาก 

  โดยคุณ กนกวัน  (124.122.229.12)     20 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1302

  ซื้อบ้านที่นารีนคร12 อยู่มาปีก่วาไม่โอนให้ เนื่องจากที่ดินติดจำนอง

  โดยคุณ ณัฏฐพล  (49.229.174.95)     12 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1301

  หนูเป็นอีกคนที่โดนพนักงานขายของบริษัทกรุงไทยการแว่นนครสวรรค์ หลอกเหมือนกัน คนทีชื่อนพพร  มะลิลา ขอให้ทุกคนระวังไว้ให้ดีผู้ชายคนนี้ อันตรายมาก  ชอบหลอกลูกค้าระวังจะเสียตัวและก้อเสียเงินฟรีนะคะ ขอเตือนไว้ก่อนเสือผู้หญิงตัวยงเลยอันตรายมากกก

  โดยคุณ โดนหลอกเหมือนกัน  (118.172.179.135)     10 ก.พ. 2554

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 80   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด