สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 82   

 • ความคิดเห็นที่ 1360

  ขณะนี้ True ได้ทำการตลาดโดยบอกผู้บริโภคว่าซิมแจกฟรี สมัครดุTrue Vision เสียแค่ 599 บาท ได้รับค่าดทรฟรี 299 ดีกว่าดูเคเบิ้ลอีก  ถ้าผู้บริโภคตกลงเซ็นต์ชื่อเขาจะคิดค่าบริการโทรศัพทืเลยนับตั้งแต่ได้รับซิม โดยบอกลูกค้าให้รอเขามาติดตั้งก่อนTrue Vision ก่อนค่อยเปิดใช้  แต่จริงๆคิดเงินแล้ว  และบ้างคนพนักงานไม่ไปติดตั้งเขาก็จะถูกคิดค่าโทรไปเรื่อยๆ จนเกิน 6 เดือนก็ส่งจดหมายจากทนายมาบอกว่าค้างค่าชำระซึ่งเป็นการโกหก ทางสคบ.จะจัดการเช่นไรคะ ถูกเก็บเงินอย่างไม่เป็นธรรม  เขาถึงรวยติดอันดับโลก ช่วยประชาชนอย่าให้ถูกหลอกด้วยคะ

  โดยคุณ วณัฏฐ์ณิญา จิระเวชกิจกุล  (122.155.37.70)     5 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1359

  ส่งค่างวดรถช้า แต่ส่งหมดตามกำหนด เขาเรียกค่าปรับมาเราต้องจ่ายหรือเปล่า

  โดยคุณ สุริยะ แก้วผอม  (125.24.93.156)     3 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1358

  ขอรบกวนช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยค่ะ คือดิฉันได้ไปสมัครฟิตเนส แคริฟอเนีนว้าว สาขา เชียงใหม่ตอนแรกทางฟิตเนสเขาโทรมาบอกว่าได้รับบัตรเล่นฟิตเนสฟรี 14 วัน ก็งงอยู่ว่าเขาเอาเบอร์โทรของดิฉันมาจากไหนและรู้จักชื่อเล่นด้วยก็เลยลองเข้าไปถามดู แต่เขาก็ได้ชักชวนให้สมัครซึ้งตอนนั้นดิฉันก็บอกว่าต้องรีบไปทำงาน เขาก็เสนอโปรโมชั่นต่างๆ ที่คิดว่าดิฉันมีจุดที่ต้องแก้ไขจนสุดท้ายก็ต้องยอมสมัคร เพราะรีบมากจึงไม่มีเวลาได้อ่านสัญญาเห็นแก้ตัวของฟิตเนสเลย ได้สมัครไปเมื่อประมาณ 2 เดือนที่แล้ว ทำสัญญาไว้ 2 ปีค่ะ เขาให้ดิฉันจ่ายผ่อนกับบริษัทอิออน เป็นเงินทั้งหมด 19000 ก่วาบาท แต่หักเป็นรายเดือน เดือนละ 812 บาทค่ะ ตั้งแต่ไปสัมครไว้ไม่ได้ไปเล่นเลย ดิฉันได้โทรไปเพื่อขอยกเลิก เนื่องจากดิฉันไม่มีเวลาไปเล่นจริงๆ  แต่ทางฟิตเนตกลับบอกว่าไม่ได้ไปเล่นก็ต้องจ่ายให้ครบระยะเวลาที่ได้ทำสัญญากันไว้ 24 งวดค่ะ และไม่สามารถยกเลิกได้ นอกจากทุพกลภาพ หรือเสียชีวิต นี้ดิฉันก็จ่ายไปแล้ว 2 งวด โดยที่ไม่ได้ไปเล่น ดิฉันคิดว่าในสัญญาไม่ค่อยจะเป็นธรรมเอาเสียเลยค่ะดิฉันควรต้องทำยังไงค่ะ ตอนนี้ก็รู้สึกเครียดเพราะความประมาทของตัวเองที่ไม่ได้คิดรอบคอบ

          ท้ายนี้ขอทีมงาน ส.ค.บ. ช่วยชี้แนะให้หน่อยค่ะ

                       ขอขอบคุณล่วงหน้า

  โดยคุณ พนิดา  (182.52.138.139)     2 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1357

  ,มีโทรศัพท์  มาถึงผม บอกโทรมาจาก ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่โชว์ 0901972382  บอกว่าผมเป็นหนี้บัตรเครดิตของธนาคาร   ผมจะโทรกลับก็ใช่ที่  เพราะผมไม่เคยมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารนี้เลย  เลยไม่ใส่ใจ  แปลกใจว่าผมไปเป็นหนี้ได้อย่างไรหรือโมเมกันแน่ 

  โดยคุณ เตชิต รัชตรุ่งโรจน์ (สมาชิก)  (223.205.143.231)     2 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1356

  เรื่องที่ร้องเรียน   ระบบน้ำประปา ที่ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี หมู่ ที่ 8

      สาเหตุที่ร้องเรียน น้ำประปาขุ่น เหมือนกับเอาน้ำดิบโดยไม่ได้ผ่านระบบการ treated แล้วเอามาให้ชาวบ้านใช้เลย  ระยะเวลาเป็นปีแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข เหมือนขาดการเอาใจใส่ของคนที่รับผิดชอบ ( ชาวบ้านเสียค่าน้ำทุกเดือน )   ชาวบ้านหมู่8 ควรจะดำเนินการอย่างไร

  โดยคุณ กรณ์ หงษ์ทอง  (223.27.210.98)     2 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1355

  สวัสดีครับผมมีเรื่องร้อนใจอยากให้ผู้รู้กฎหมายช่วยตอบผมหน่อยครับ

  เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปี 48 ผมได้ไปค้ำประกันรถจักรยานยนต์ให้กับพ่อของเพื่อนวันที่ทำสัญญาเช่าซื้อทางร้านก็ไม่ได้แจ้งอะไรกับผมเลยแค่บอกให้ผมเซ็นต์ชื่อลงในเอกสารที่ทางบริษัทรถเตรียมไว้ 3ที่ซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านอะไรเลยพอเซ็นต์เสร็จก็กลับปล่อยให้พ่อของเพื่อนเค้ารอรับรถกลับเองเขาผ่อนกันได้สัก 3-4 เดือนก็เริ่มไม่ได้ผ่อนทางบริษัทรถส่งจดหมายเตือนมาที่บ้านผมตอนแรกก็คิดว่าเขาตามกับคนค้ำผมได้เอาจดหมายไปให้กับพ่อของเพื่อนไปแต่เขาก็ยังไม่ได้ไปผ่อนให้กับทางบริษัทรถทางบริษัทเลยแจ้งให้นำรถส่งคืนโดยมีพนักงานของบริษัทติดต่อกับพ่อของเพื่อนผมเองว่าให้นำรถคืนบริษัทก็จบเรื่องไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยเขาเลยเอารถไปคืนให้แต่พอผ่านไปประมาณสักเกือบปีก็มีจดหมายทางบริษัทรถแจ้งมาให้ผมจ่ายค่ารถคันดังกล่าวที่เหลือค้างไม่ได้ผ่อนเป็นเงิน 2,8000กว่าบาทผมก็ไม่ยอมจ่ายครับเพราะรถก็ส่งคืนไปนานแล้วและผมก็ไม่ได้ซื้อด้วยเรื่องก็เงียบไปจนตอนนี้ได้มีทนายของบริษัทโทรมาบอกจะฟ้องหากผมไม่จ่ายเงินให้ผมจะทำยังไงดีครับผมบอกผมไม่มีเงินก้อนตอนแรกเขาไม่ยอมผมบอกงั้นก็ไม่จ่ายเขาเลยจะให้ผมผ่อนให้เดือนละ 1,000 ผมจะจ่ายดีหรือเปล่าครับหรือผมต้องทำอย่างไรดีครับ

  ลืมบอกไปทางบริษัทรถอ้างว่าผมเป็นคนเช่าซื้อรถคันดังกล่าวเองแต่ผมไม่มีเอกสารอะไรเลยครับใบเสร็จผ่อนรถก็ไม่มีพ่อของเพือนก็เสียชีวิตแล้วมีแต่ลูกชายเขาและคนข้างบ้านยืนยันได้ว่าผมไม่ได้ใช้รถคันดังกล่าวและใครเป็นคนซื้อช่วยตอบผมด้วยนะครับเร็วด้วยยิ่งดีครับคิดว่าสงสารครอบครัวคนหาเช้ากินค่ำเถอะครับ

  โดยคุณ นิฐินนท์  (180.180.70.231)     29 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1354

  ปรึกษาเรื่องอพาร์ทเมนต์ที่เช่าอยู่แจ้งโฆษณามีบริการอินเตอร์เนตโดยจ่ายค่าบริการรายเดือน ก็จ่ายค่าบริการทุกครั้ง แต่สัญญาณของอินเตอร์เนตไม่ดี แจ้งผู้ดูแล และช่างผู้รับผิดชอบหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้แก้ไขปรับปรุง ครั้งหลังก็ต่อว่า และบอกถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องใช้บริการก็ได้ ซึ่งก็สอบถามที่อื่นก็บริการดีปรกติ จะทำอย่างไร ขอคำแนะนำนอกจากรับสภาพแล้วย้ายออกหาอพาร์ทเมนต์ใหม่ครับ

  โดยคุณ เมธฐิณี  (124.121.192.235)     19 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1353

  เพื่อนจองรถที่moter show เมื่อเดือนมีนาคมจ่ายเงินไว้2,000บาท ใบจองระบุว่าแถมประกันภัยชั้น1ด้วย พอวันที่9กรกฎาคมไปที่showroomคุยรายละเอียดเพิ่มนัดวันออกรถ(19ส.ค)เพิ่มเงินจองอีก3,000บาท ใบจองระบุแถมประกันภัยชั้น1เหมือนเดิม วันที่ 11ส.ค saleโทรมาแจ้งให้จ่ายค่าประกันภัยเองเนื่องจากบริษัทประสพภัยสึนามิเป็นนโยบายออกเมื่อเดือน มิ.ย ทางเราไม่ยอมจ่ายเนื่องจากเราจองตั้งแต่เดือนมี.คแล้วจนล่าสุดจะขอคืนเงินค่าจองให้ เราก็ไม่ยอมยืนยันรับรถตามเดิม ( ที่ไม่เปลี่ยนยี่ห้อเพราะพ่อแม่เพื่อนติดว่าต้องยี่ห้อนี้ ) จึงขอความเห็นว่าที่แนะนำให้เพื่อนยืนยันตามนี้ถูกต้องตามสิทธิเราใช่มั๊ยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

  โดยคุณ napajaree  (101.109.151.33)     16 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1352

  พี่ค่ะ ที่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 11 รามอินทรา 117 ซอยเจริญพัฒนา1 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม พึงซื้อบ้านใหญ่ แต่มีปัญหาที่ท่อน้ำชักโครกลาดไม่ลง มีปัญหาเป็นเวลานาน และหลังคารั่วตลอดนอนบ้านทั้งหลัง ผู้ประกอบการขายบ้านไม่มาดำเนินงานให้ จะขอให้พี่ตอบกลับวิธีฟ้องร้องให้ผู้ประการดำเนินได้ยังไงค่ะ เดือดร้อนมากค่ะเพราะว่าพึงเข้ามาอยู่ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะก้อเกิดปัญหาขึ้น

  โดยคุณ ปุญ  (124.120.43.145)     12 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1351

  หอพักนักศึกษา500ห้องสร้างเสร็จ พ.ค.2554

  เข้าพัก1มิย54  4คน/ห้อง เรียน9.00-16.00 เกือบทุกวัน  เสาร์ อาทิตย์+วันหยุดกลับบ้าน

  เสื้อผ้าจ้างซัก+เอาไปซักที่บ้าน  สิ้นเดือน มิย เก็บค่าน้ำ 720บาท/ห้องตามเลขในมิเตอร์

  สิ้นเดือน ก.ค.เก็บค่าน้ำ 12,000บาท ตามเลขในมิเตอรื ให้มาตรวจสอบ บอกว่า น้ำในชักโครกซึมแบบไม่มีเสียง ดูยาก เพราะไม่เคยได้ยินเสียงน้ำไหล

  ถาม  นักศึกษาหรือเจ้าของหอต้องรับผิดชอบค่าน้ำ

  โดยคุณ ต้อย  (58.9.188.81)     11 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1350

  ผมนำจอคอมฯ ไปส่งซ่อมที่ศูนย์โซนี่ เจ้าหน้าที่แจ้งราคาซ่อม ก็ให้ซ่อม เมื่อไปรับกลับ ปรากฏว่า นำมาใช้ได้แค่ 3 ชม. ก็ดับ เปิดใหม่ก็เป็นเหมือนเดิม จึงนำกลับไปศูนย์ ต่อมาเจ้าหน้าที่แจ้งทางโทรศัพท์ว่าเสียหายที่จอ ค่าซ่อมแพงมาก จึงยินดีคืนเงินที่ซ่อมให้ ขอให้มารับเครื่องคืน
  ทางผมจะทำอะไรได้บ้างเพราะ ครั้งหลังเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานมากประมาณ25 วัน จึงจะแจ้งให้ทราบ แล้วก่อนหน้านั้น ก็บอกว่ายินดีเคลมให้ทุกอย่าง แต่ตอนนี้มาบอกว่าจะคืนเงินให้ จะเชื่อได้อย่างไรว่า ไม่ได้ทำของผมเสียหาย  มีทางดำเนินการใดๆได้บ้างครับ
  ผมร้องเรียนที่ สคบ.ได้ไหมครับ สคบ.ช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ไหมครับ  ขอบคุณมากครับ
   

  โดยคุณ นิธิ  (202.91.19.195)     10 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1349

  เรียนทางทีมงาน สคบ.

     ผมได้ทำประกันชีวิตกับบรษัทหนึ่งทางโทรศัพท์  โดยหักบัญชีทางบัตรเครดิตมาหลายปีแล้ว

  ตอนนี้้ต้องการยกเลิกเนื่องจากเบี้ยแพงมาก  โทรศัพท์ไปยกเลิกการหักบัญชีกับบัตรฯแต่ก็ได้รับการปฏิเสธ บอกให้แจ้งไปที่บ.ประกัน โทรไปบ.ประกันก็ไม่ยกเลิกให้อีก บอกให้แฟ็คบัตรประชาชนไป ที่บ้านไม่มีแฟ็ค จึงโดนหักเงินอยู่ทุกเดือน ตอนทำ ทำไมทำทางโทรศัพท์ได้พอตอนจะยกเลิกกลับยกเลิกไม่ได้ ช่วยตอบด้วย

                                         ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ภาณุ  (180.180.161.158)     8 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1348

  อยากทราบว่ากรณีที่รถยนต์หายเราต้องจ่ายค่างวดต่อหรือไม่ โดยที่เรามีประกันชั้น1อยู่แล้ว(ประกันรถหาย) แต่ถ้าเราได้จ่ายต่อไปแล้ว3-4 งวด เรามีสิทธิที่จะได้เงินคือหรือเปล่า

  โดยคุณ   (118.175.76.40)     8 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1347

  ตอนตั้งท้องได้ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ตอนนั้นตั้งท้องได้ประมาณ 8 สัปดาห์ (ไม่ได้ฝากประจำพิเศษกับแพทย์คนใดๆ) แพทย์คนที่ 1 สั่งให้ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ต่อมาสัปดาห์ที่ 9 ได้ไปพบแพทย์คนที่ 2 เพื่อรับฟังผลเลือด ปรากฎว่าแพทย์คนที่ 2 เป็นผู้คัดลอกค่าของตัวเลขซึ่งเป็นผลเลือดของสามีในคอมพิวเตอร์จากค่า 5.2 เป็น 3.2 พร้อมกับแจ้งดิฉันว่าผลเลือดทั้งสามีและดิฉันปกติ  สามารถตั้งท้องได้ลูกในท้องไม่มีภาวะเสี่ยงในการเป็นโรคธาลัสซีเมีย  จากนั้นระยะเวลาผ่านไปจนกระทั่งดิฉันได้คลอดลูกออกมา และเลี้ยงจนอายุได้ 8 เดือน ปรากฎว่าลูกเป็นไข้สูง เลยพาไปโรงพยาบาลแพทย์ตรวจเลือดแล้วแจ้งว่าลูกป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย  ดังนั้นดิฉันจึงใคร่ขอคำปรึกษาว่า 

  1.  กรณีเช่นนี้ถือว่าแพทย์คนที่ 2 ได้กระทำละเมิดต่อข้าพเจ้าใช่หรือไม่คะ

  2.  หากมีการฟ้องคดี จะต้องฟ้องโรงพยาบาลหรือฟ้องที่กระทรวงสาธารณสุขคะ

  3.  ขณะที่มีการไกล่เกลียโดยยังหาข้อสรุปมิได้  อายุความคดี สคบ. จะเริ่มนับหรือยังคะ

  4.  ดิฉันมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่อย่างไร

  5.  กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นดคีแพ่งที่เกี่ยวเนื้องกับคดีอาญาได้หรือไม่ เพราะลูกต้องได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก ต้องรับเลือดตลอดชีวิต ขณะนี้ลูกอายุ 3 ขวบ ไม่มีม่ามเนื้องจากต้องผ่าตัดม้ามออก ทำให้ร่างกายติดเชื้อง่ายมาก

  ขอขอบพระคุณค่ะ

  โดยคุณ ลลิตา รัตนะ  (49.48.146.232)     4 ส.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1347

  หากท่านเห็นว่าการกระทำของแพทย์เป็นการประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้บุตรเสียหายแก่อนามัย เนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ ชอบที่ท่านจะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเอาแก่กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง แต่จะฟ้องแพทย์นั้นไม่ได้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.52)     26 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1346

  อยากทราบว่า   ชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ หมดแล้ว เวลาปิดบัญชี มีค่าปรับเกิดขึ้น เกิดจากจดหมายทวงถาม เวลาค้างค่างวด 2-3 งวดต่อกัน  เอามารวมกันทั้งหมด แล้วมาเรียกเก็บตอนปิดบัญชี  รวมแล้ว กว่า 20,000.- บาท  จะต้องจ่ายหรือไม่ หรือ ขอลดได้หรือเปล่า หรือ.....

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ lawan  (223.206.132.188)     3 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1345

  กรณนี้มีโอกาศขอคืนเงินมัดจำได้มั้ยครับ

  ทำสัญญาก่อสร้างกับบริษัทแห่งหนึ่ง
  ต่อมาภายหลัง ไม่ต้องการก่อสร้าง
  จึงติดต่อขอเงินมัดจำคืน ซึ่งในสัญญาระบุว่าไม่คืนเงินทุกกรณี
  บริษัทยังไม่ดำเนินการก่อสร้างใดๆ ซึ่งเงินมัดจำระบุว่า
  เป็นค่าออกแบบ แต่ยังไม่ได้ออกแบบใดๆ เลย 
  ได้พูดคุยกันถูกคอ เซ็นสัญญากันเท่านั้น 

  แบบนี้มีโอกาศบ้างมั้ยครับ

  โดยคุณ MAC  (110.168.122.165)     2 ส.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1345

  หากบริษัทซึ่งเป็นฝ่ายที่รับมัดจำละเลย ไม่ชำระหนี้ ท่านย่อมมีสิทธิเรียกให้บริษัทส่งเงินที่วางมัดจำนั้นได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 378(3)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.8)     11 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1344

  ดิฉันได้ทำสัญญาซื้อ-ขายบ้านกับโครงการบ้านจัดสรรโครงการหนึ่ง โดยในครั้งแรกวิศวกรโครงการแจ้งว่า ตัวบ้านจะต้องอยู่ห่างจากกำแพงบ้านไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือหากต้องการต่อเติมบ้านโดยพื้นที่ขยายเข้าไปชิดกับแนวรั้ว ดิฉันจะต้องขออนุญาตบ้านข้างเคียงเพื่อให้ยินยอม แต่ปัจจุบันพบว่าตัวบ้านที่กำลังก่อสร้างมีเนื้อที่อยู่ชิดกับกำแพงบ้านน้อยกว่า 2 เมตร (ตามที่กฎหมายกำหนด) ซึ่งในกรณีนี้ ดิฉันจะมีทางร้องเรียนให้ทางโครงการทำการแก้ไข (ทุบ, รื้อถอน) เพื่อให้โครงการก่อสร้างให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ พิมสวย  (202.57.188.3)     2 ส.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1344

  หากทางโครงการทำการก่อสร้างบ้านผิดแบบถามที่ตกลงไว้ในสัญญา ชอบที่ท่านจะเรียกร้องให้ทางโครงการรับผิดจัดการแก้ไขได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.8)     11 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1343

   :ซื้อรถมอเตอร์ไซฮอนดาด์มือสองจากบริษัทศรีสมวงศ์ชัยภูมิ(ห้าแยกโนนไฮ)  ดิฉันซื้อรถเงินสด ได้รบมอบรถและใบซื้อขายแล้วตั้งแต่ 16 เมษายน 2554 แต่เวลาผ่านไปสามเดือนกว่า(30 กรกฎาคม 54ทางบริษัทก็ยังไม่ดำเนินการส่งคู่มือและป้ายทะเบียนรถให้ เมื่อโทรศัพท์สอบถามไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรถก็ผัดผ่อนเลื่อนวันมอบทะเบียนให้มาตลอดอ้างว่ายังไม่ได้ไปดำเนินการให้เพราะมียอดขายรถมือสองเยอะที่ต้องโอน ให้รอก่อน ไม่ทราบว่าดิฉัน0tดำเนินการอย่างไรได้บ้างหากทางบริษัทไม่ดำเนินการโอนรถและทะเบียนให้ดิฉันแม้เวลาก็กว่าสามเดือนแล้ว อย่างนี้ถ้าดิฉันยังไม่ได้รับทะเบียนต่อไปจะเกิดคดีหรือปัญหาอะไรในภายหลังไหม

  ขอบคุณท่านที่ตอบมา ณ ที่นี้ค่ะ

   

  ปนัดดา 

  โดยคุณ ปนัดดา   (115.67.77.57)     30 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1343

  ย่อมเป็นเรื่องที่ผู้ขายกระทำผิดหน้าที่ในการส่งมอบรถที่ขายที่ไม่ดำเนินการจัดส่งคู่มือและแผ่นป้ายทะเบียนให้แก่ผู้เช่าซื้อ จึงเป็นการส่งมอบทรัพย์สินที่ขายโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่ซื้อมา ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือฟ้องให้ผู้ขายส่งมอบได้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     3 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1342

  ครอบครัวต้องการออกรถกะบะเพื่อค้าขาย ไปดูรถที่ ฟอร์ด ดีดี กาฬสินธุ์ ด้วยความที่อยากรถของSales

  วันรุ่งขึ้นก็มาถึงบ้านพูดคุยกับพี่ชายว่าจะเอารถไปเข้าเต้นให้ เพื่อเอาเงินที่จากเต้นรถมาเป็นเงินดาวน์รถฟอร์ด (แล้วSalesก็ขับรถพี่ชายไปเต้นดังกล่าว พร้อมกับให้เล่มรถเรียบร้อย ด้วยความหลงเชื่อว่าไว้ใจได้)

  วันที่สอง ยังไม่ทันได้เงินจากเต้น  Sales คนเดิมก็ขับรถกะบะฟอร์ดคันใหม่มาจอดถึงที่บ้าน ทั้งที่ยังไม่เซ็นต์สัญญาซื้อขายใดๆ (มัดมือชก)                                                                           

  หลังจากนั้น Sales ก็ทยอยเอาสัญญาซื้อรถกะบะฟอร์ดมาให้เซ็นต์ที่บ้าน  และแจ้งว่าต้องออกเงินดาวน์ไปวางล่วงหน้าก่อนขายรถเต้นได้  หากขายได้ก็จะเอาเงินมาคืนพี่ชาย

  รวมเงินสดที่วางไป 74,000 บ Sales มาทยอยเอาเงินถึงบ้านจนครบจำนวน ด้วยอ้างเหตุผลต่างๆ นาๆ (สรุปเงินนี่คือเงินดาวน์รถฟอร์ดคันใหม่  มารู้ตัวว่าถูก Sales หลอกก็หลังจากนั้นมา 3 เดือน)

  เต้นขายรถคันเก่าไปให้ลูกค้าอื่นทั้งที่ยังไม่ได้ตีราคารถให้พี่ชาย และยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ใดๆ

  มีจดหมายจากไฟแนนท์รถคันเก่าส่งมาทวงเงินค่างวดค้างชำระจากพี่ชาย (สรุปเต้นขายรถไปแล้ว ค่างวดรถที่เป็นชื่อพี่ชายก็ถูกติดตามทวงหนี้เพราะค้างชำระ แถมจะถูกฟ้องดำเนินคดีแล้ว)

  สรุปกรณีนี้ Sales บอกว่าเต้นจะจ่ายค่างวดรถให้ทุกเดือน หลังจากเอารถไปไว้เต้นจนกว่าจะขายรถได้ ความจริงแล้วค้างจ่ายมานาน พี่ชายเลยโดนติดตามทวงหนี้จากไฟแนนท์ของรถคันเก่า

  เวลาผ่านมาปีกว่าๆ Sales คนนั้นบ่ายเบี่ยงมาตลอดที่จะดูรับผิดชอบ จนมาเลิกคุยกับพี่ชายไปเมื่อสามเดือนที่แล้ว  และไม่รับผิดชอบอะไร บอกว่าแค่ว่าหากเต้นไม่ตัดจ่ายค่างวดให้ ก็แจ้งตำรวจจับเค้าไป (ประมาณว่า Sales ไม่เกี่ยว)

  ผู้จัดการฟอร์ด ดีดี กาฬสินธุ์ ก็บอกทำนองว่า ไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ ให้ไปตกลงกันเองกับเต้นรถ (ก็ขายรถให้ลูกค้าได้แล้วหมดความรถผิดชอบไปเลย)

  วันนี้โทรไปปรึกษาตำรวจ ก็บอกว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอ ไม่รับแจ้งความ

  Sales คนนั้นก็ยังทำงานอยู่จนถึงปัจจุบัน บริษัท ฟอร์ด ดีดี กาฬสินธุ์ ก็ไม่มีส่วนรับผิดชอบอะไร

  รู้โดนหลอกจากฟอร์ด ดีดี กาฬสินธุ์ และต้องเสียรถไปฟรีๆ แบบไม่มีทางออกเลย

  อยากขอความช่วยเหลือค่ะ ครอบครัวเดือนร้อนจริงๆ

  ภัทรมาส (083-890-4879)

  28 ก.ค. 54

   

  โดยคุณ ภัทรมาส  (180.183.127.125)     28 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1341

  ผมมีเรือ่งร้องเรียน  ต่อท่านทนายคลายทุก ครับ และขอคำปรึกษาด้วยนะครับ  เรื่องมีอยู่ว่า ผม กับแฟน ไปจอง รถของบริษัท ย่อนะ คัรบ  M..............  และจัดไฟแนนท์ไม่ผ่าน ผมจึงไปขอรับเงินมัด จำคืน 5000บาท แต่ทางฝ่ายขาย นัดให้มารับเงินคืน อีก 1 เดือนครับ พอถึงเวลานัดไปรับเงินคืนกับบอกว่าทางบัญชีต้นสังกัดมีปัญหาอยู่ และให้รอไปก่อน  ผมจึงใครขอความรู้จากท่านทนาย คลายทุกด้วยนะครับ  (ผมไม่มีเอกสารตัวจริงนะครับ) ถ่ายสำเนาไว้เท่านั้น  ขอบคุณคัรบ.....บลูตุส

  โดยคุณ บรูตุส  (110.168.64.53)     19 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1341

  กรณีที่ผู้ขอสินเชื่อการเช่าซื้อ ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ อันเป็นพฤติการณ์ที่การชำระหนี้ ตกเป็นพ้นวิสัย โดยไม่ใช่เรื่องที่ท่านต้องรับผิด ท่านย่อมมีสิทธิเรียกเงินมัดจำคืนได้ พร้อมดอกเบี้ยนับแต่บริษัทรถรับเงินนั้นไว้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 378,391 วรรค 2

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.23)     26 ก.ค. 2554

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 82   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด