X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 02-948-5700

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 76   

 • ความคิดเห็นที่ 1240

  ทรีทเม้นผิวขาวถาวรที่อวดอ้างว่าทำให้ผิวขาวถาวร www.banrukpiew.com

  เบอร์โทร 084 8001015 / 089 9310303 / 085 3828456 เบญจี้

  มีครีมทรีทเม้นผิวขาวถาวรมากมายที่ขายกันแบบนี้

  วาน สคบ ช่วยตรวจสอบด้วยเพื่อไม่ให้ผู้อื่นหลงเชื่ออีก

  โดยคุณ ทรีทเม้นผิวขาวลวง  (124.122.151.144)     21 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1239

  ดิฉันได้ซื้อทรีทเม้นท์ผิวขาวจากร้านบ้านรักผิว โดยได้เห็นโฆษณาผ่านทางอินเตอเน็ตในราคาชุดละ 3500บาท เจ้าของร้านชื่อ เบญจี้ และได้ชื้อผ่านโทรศัพท์ เบญจี้ได้อวดอ้างสรรพคุณทรีทเม้นผิวขาวถาวรอย่างมากมาย จนหลงเชื่อเพราะจากที่ได้ลองใช้ครั้งแรกแล้วได้ผลดูผิวขาวขึ้นแต่เบญจี้บอกให้ทำไปอย่างน้อย 5 ครั้ง แล้วให้ชื้อครีมที่เรียกว่าครีมปิดผิว ครีมตัวนี้จะล็อกผิวไว้ไม่ให้กลับมาดำอีกให้ใช้ครีมปิดผิว ในราคา1500บาทต่อเนื่องกัน 2-3 กระปุก ผิวก็จะขาวถาวรไม่กลับมาดำอีก แต่เมื่อทำตามคำแนะนำของเบญจี้แล้ว ระหว่างทำผิวจะรู้สึกคันมากและโดนแดดไม่ได้(แต่ผิวขาวขึน)เมื่อเราโทรไปบอกว่ามีปัญหาใช้แล้วแสบคันบญจี้ก็บอกว่าเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวก็จะขาวสวย จนทำครบ5ครั้ง พร้อมทั้งชื่อครีมปิดผิวอย่างที่ว่ามาใช้ แต่เมื่อใช้ไปสักพักผิวก็กลับมาดำ และดำกว่าเดิมด้วยผิวยังกระดำกระด่างในบางส่วนด้วย เสียเงินไป 18500 บาท ดิฉันวาน สคบ ช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ

  โดยคุณ ทรีทเม้นท์ผิวขาวถาวร เบญจี้ หลอก  (124.122.151.144)     21 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1238

  รบกวนหน่อยครับ ซื้อนิรันคอนโดแล้วผ่อนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ตอนนี้ค้างค่างวด 4 งวด งวดละ 2300x4= 9,200 บาท แต่ทางธนาคารบอกว่าต้องจ่าย 17,400(ค่าที่ติดกับค่าดอก)+ค่าทนาย 8000 บาท + ค่าศาล 3000 ถึงจะปิดยอดที่ค้างไว้และจะกลับมาเป็นบัญชีปกติ  ต้องเสียตามที่ธนาคารบอกหรือเปล่าครับ อยากกลับมาผ่อนต่อแบบไม่มีค้างจ่ายน่ะครับ 

   

  โดยคุณ ธวัชชัย   (58.10.71.50)     21 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1237

  ดิฉัน ซื้อชุดเครื่องครัวสตาร์มาร์ค มาได้เดือนกว่า ปรากฎว่า

  มีราเขียว ขึ้นในตู้เยอะมาก ไม่มั่นใจในความปลอดภัยต่อสุขภาพ

  จะสามารถคืนสินค้า แล้วขอเงินคืนได้หรือไม่

  โดยคุณ เกษราณี ทรัพย์พันธุ์  (125.27.94.112)     20 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1236

  วันนี้ผมซื้อลูกอมฮาร์ทบีทมาอมขนาดอมอยู่เมื่อมีอะไรอยู่ลูกอมครายออกมาดูเจอเส้นผม

  ควรแจ้งใครก่อนดีช่วยแนะนำด้วย

  โดยคุณ กิตติคุณ  (203.156.49.195)     17 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1235

  คือดิฉันได้ออกรถยนต์มือสอง มา เมื่อวันที่ 20/7/53 ตอนที่ทำสัญญา กันจ่ายดาวน์ 40000 บาทพร้อมเอารถออกมาใช้ก่อนได้เลย บอกไม่มีปัญหาอะไร พยายามคะยันคะยอให้เอารถไปใช้ก่อน ดิฉันได้ถามแล้วว่า ไม่เช็คประวัติก่อนหรอเพราะดิฉันเคยค้างชำระบัตรเครดิตแต่จ่ายหมดแล้ว เลยลองถามเนื่องจากทำธุระกิจส่วนตัวต้องมีพาหนะที่ต้องขนของ แต่เขาบกว่ามีเงินดาวนืก้เอารถออกไปใช้ได้เลย ง่ายมาก ดิฉันเคยออกรถมาแล้วพอทราบระบบ แต่ก็เห็นเขาอยากขายมากเลยคิดแบบง่ายๆว่ไม่มีอะไร แต่พอใช้รถไปได้ซักระยะ ดันขับรถชนรั้ว มีรอยบุบนิดหน่อย แต่ทางบริษัทยังไม่ต่อประกันภัยให้ เลยแจ้งไว้ก่อน เพราะเป็นนิดเดียว มีเต็นซ์เขาตีราคาประเมินการซ่อม ไม่เกิน 3000 บาท แล้วมากซักประมาณ 10 กว่าวันโทรมาบอกว่าเรื่องไม่อนุมัติให้เอารถไปคืน ดิฉันก็เอาไปคืน แล้วเซลล์คนที่ขายบอกว่า จะหักค่าซ่อมไว้ก่อน 7000 บาทเหลือจาก นั้นจะโอนคืนให้ เพราะเรื่องไม่ผ่าน แต่พอมาซักระยะบอกว่าไม่โอนให้ จนเป็นเรื่องทางดิฉันบอกว่าจะแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ทาง สคบ เลยโอนมาให้ 20000 บาท ดิฉันบอกว่าไม่เป็นไปตามสัญญากันไว้ แต่ผิดที่ไม่มีเอกสารอะไรตอนที่เขาแจ้ง พอดีพ่อดิฉันเป็นข้าราชการในท้องถิ่น เลยให้คำปรึกษาแจะพาไปฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าจะโอนมาเพิ่มให้ อีก 7000 แต่ดิฉันไม่เข้าใจในระบบงานของเขา เกรงว่าจะเป็นการทุจริต ฉ้แ โกง เอาเงินไว้เองมากกว่า เพราะดิฉันขอเอกสารเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถและหลักฐานต่างๆเขาบอกว่าทำลายไปหมดแล้ว ขอรายละเอียดใดๆก็ปฎิเสธตลอดว่าไม่มี ไม่ได้สัญญา อะไรว่าจะโอนให้เท่าไหร่ แต่พอขอเอกสารเพื่อจะเอาไปฟ้อง บอกว่าไม่มี แต่ก็ท้า ให้ไปฟ้อง บอกว่าช่วยอะไรไม่ได้หรอกถึงไปฟ้องก็ เขาขู่ว่าระวังโดนฟ้องคืนด้วย แต่ดิฉันอยากทราบว่า เราจะทำยังไงได้บ้าง พอเอาเข้าจริง บอกพอมีเอกสาร จะเตรียมให้ เดี๋ยวก็บอกไม่มี เดี๋ยวก็บอกว่า มี อยากขอรายละเอียดค่ะ จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดทำยังไงได้บ้าง เขายังอ้างว่ามีคนที่ไม่ได้รับเงินดาวน์คืนเลยก็มี คงเห็นว่าเป็นคนบ้านนอกแล้วไม่มีปัญหาอะไร เขาบอกว่าเป็นหลายๆๆรายแล้ว ขอความกรุณา ไม่อยากให้คนตกเป็นเหยื่ออีกค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นุชจรินทร์  (61.90.102.226)     14 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1234

  ขอร้องเรียน I-MOBILe ค่ะ ดิฉันื้อโทรศัพท์ไอโมบายรุ่น 533 มาจากห้างโลตัส

  ประมาณต้น พค.53 ใช้ไปได้ประมาณ อาทิตย์ มีอาการไฟหน้าจอค้าง ปิดเครื่องไม่ได้จนต้องถอดแบตฯ แล้วก่อมีอาการอย่างนี้บ่อยขึ้นจึง ไปให้ศูนย์ไอโมบายฟอร์จูนดูให้ ซึ่งทางศูนย์ก็ลงโปรแกรมให้ใหม่ เมื่อกลับมาก็มีอาการเหมือนเดิม ดิฉันจึงนำเครื่องไปให้ศูนย์ไอโมบายสะพานใหม่(พึ่งเปิด) ดูให้ ซึ่งทางศูนย์จัดการส่งซ่อม ใช้เวลาส่งเครื่องประมาณเกือบเดือน จึงได้เครื่องคืน เมื่อได้เครื่องกลับมาวันเดียว ก็มีอาการหน้าจอดับ ไปเฉยๆ ดิฉันโทรไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง Cellcenter ของไอโมบาย ตอนนั้นชื่อ คุณนิรมล เป็นคนรับเรื่อง และแนะนำว่าให้ไปที่ศูนย์สะพานใหม่แล้วนำเครื่องไปมอบให้ที่ศูนย์โดยแจ้งว่า ขอแสดงความจำนงค์ ขอเครื่องใหม่ หรือขอเงินคืน ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าส่วนมากจะได้เครื่องใหม่มา แต่ส่งเรื่องไปเป็นเดือนแล้วกลับได้รับการบ่ายเบี่ยงปัดความรับผิดชอบจากไอโมบายเสมอ ดิฉันควรจะดำเนินการอย่างไร ที่จะได้รับความเป็นธรรมจากกรณีนี้ค๊ะ ดิฉันเสียเงินประมาณ 2900 บาท แล้วกลับไม่ได้ใช้โทรศัพท์ที่ซื้อเลยซึ่งนับเกือบ 3 เดือนแล้วตั้งแต่ซื้อมา ใช้ไม่ถึงอาทิตย์ ดิฉันขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยดำเนินการให้โดยด่วนด้วยค่ะ โทร 0859393607

  ขอบคุณอย่างสูง

  13 กันยายน 2553

  โดยคุณ เปมิกา  (58.137.175.82)     13 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1233

  อยากทราบว่าถ้าเราเรียนที่ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ดแล้วขอใบประกอบวิชาชีพครูไม่ได้ จะฟ้องร้องโดยให้สคบ.ช่วยดำเนินการให้ได้มั้ย ขอความกรุณาตอบด่วนหน่อยนะคะ ช่วยชี้ทางสว่างให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าไม่ได้ควรทำอย่างไรคะ

  โดยคุณ พรโสพิศ อวยชัย  (124.121.72.142)     11 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1233

  การขอออกประกอบวิชาชีพครู ไม่ใช่เรื่องการบริโภคสินค้า หรือบริการจากผู้ประกอบการท่านก็ไม่ใช่ผู้บริโภค ที่จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฯ แต่อย่างใด เรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ สคบ. ท่านจึงต้องร้องเรียนไปยังทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.17)     20 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1232

  สวัสดีค่ะ

   

  ดิฉันพักอยู่ที่หอพัก มีชัยแมนชัน ดินแดง-อโศก

  ตอนที่มาอยู่ใหม่ได้ห้องนอนที่มีเตียงนอนเป็นเตียงคู่ค่ะ แต่มีเตียงนึงที่ยุบมากๆ แล้วพยายามติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนที่นอนอยู่เสมอ แต่ไม่ได้รับการเปลี่ยนใดๆ จนปัจจุบันอยู่มา เกือบ 5 ปีแล้วค่ีะ ที่นอนก็ยุบลงเรื่อยๆ และเริ่มมีอาการปวดหลัง และเคยไปหาหมอเนื่องจากอาการกล้ามเนื้อหลังอักเสบมาแล้ว 1 ครั้ง ที่โรงพยาบาลพญาไท และปัจจุบันก็ยังปวดหลังทุกวันกลังจากตื่นนอน แต่เมื่อติดต่อขอเปลี่ยนที่นอนก็ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆ ไม่ทราบว่ากรณีเช่นนี้ั้ สามารถแก้ไขปัญหาในด้านใกไก้บ้าง และสามารถร้องเรียนกับหน่วยงานใคได้บ้างคะ

  แต่ถ้าจะให้ซื้อที่นอนใหม่มานอนเอง ก็เห็นว่าจะมากเกินๆไป เนื่องจากเราได้เช่าห้องพักแล้วได้มีการระบุเอาไว้ว่ามีที่นอนให้ด้วย

  ถ้าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไป ช่วยตอบกลับ และชี้แนะแนวทางใหเด้วยนะคะ


  ขอบคุณค่ะ

  ศิริรัตน์ เชยอุบล

  jikky_sirirat@hotmail.com

  โดยคุณ jikky_sirirat  (1.46.198.227)     11 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1232

  ขณะนี้ทางห้องพักได้มีการติดต่อเปลี่บยที่นอนให้แล้วค่ะ

   

  หากความคิดเห็นนี้ส่งผลกระทบต่อใครๆ ก็ตาม

   

  ดิฉันขออภัยด้วยนะคะ

  โดยคุณ pijjg  (115.67.251.13)     12 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1231

  ร้องทุกข์ รบกวนช่วยตรวจสอบ ไฟแนนซ์เชนลิสซิ่งด้วยครับ เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างมาก กู้ 100000 บาท ดอกเบี้ย 64300 บาท ทำสัญญา 36 งวด จ่ายค่างวดล่าช้า 7 วัน ค่าปรับ 1605 บาท เกิน 7 วัน ค่าปรับ 3210 บาท ปิดบัญชีก่อนล่วงหน้า 24 งวด ไม่มีส่วนลดดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียว หนังสือสัญญากู้ไม่ให้ผู้กู้ถือไว้ มีแต่บริษัทเชนลิสซิ่งเก็บไว้ฝ่ายเดียว ขอดูสัญญาก็ไม่ให้ดู ขอถ่ายเอกสารก็ไม่ได้ อยากให้ตรวจสอบด้วยครับผมเดือดร้อนกันทั่วบ้านทั่วเมือง

  โดยคุณ โอเล่  (222.123.11.103)     9 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1230

  ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดของโครงการบางกอกคานส์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ เริ่มดาวน์ธันวาคม 50 ผ่อน30เดือนเริ่มมกราคม51-มิถุนายน53 ในสัญญาระบุสร้างเสร็จสิ้นปี 2553 ส่งมอบห้องชุดไม่เกินกลางปี2554 ตอนนี้โครงการลงเสาเข็ม ยังไม่เสร็จขาดอีก 30 ต้น ยังหาผู้รับเหมารายที่ 3 มาทำต่อไม่ได้ เหลือเวลา อีก 4 เดือน ต้องสร้างตึก 25 ชั้น ให้สร็จ ซึ่งโครงการไม่มีทางทำได้แน่นอน ขอเรียนถามว่าลูกค้าควรทำอย่างไร สามารถบอกเลิกสัญญาได้เลยหรือไม่

  โดยคุณ นางสุพร เชิญถนอมวงศ์  (124.157.201.59)     8 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1229

  กรณีอายัดเงินเดือนคดีบัตรเครดิต ณ ปัจจุบัน ชำระเงินส่วนที่อายัดเงินเดือนให้แก่กรมบังคับคดีครบหนี้แล้ว และ มีเงินเหลือคืน ได้มีการแจ้งนัดหมาย ธนาคาร (สำนักกฏหมายที่เป็นตัวแทน) ให้ไปปิดบัญชีและรับเงินที่กรมบังคับคดี แต่สำนักกฏหมาย ไม่ยอมเข้าไป แจ้งว่าให้ตกลงเงื่อนไขของบัตรเครดิตอีกหนึงใบ ซึ่งเป็นคนละคดีกันก่อน ถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็จะไม่เข้าไปชำระบัญขี ซึ่งทำให้ไม่สามรถรับเงินเหลือคืนได้ (รับได้ แต่ต้องรอขั้นตอนของกรมบังคับคดี ซึ่งไม่สามารถกำหนดเวลาจบได้)

  กรณีเช่นนี้ ร้องเรียน สำนักกฏหมาย ได้หรือไม่

  โดยคุณ มณีรัตน์  (202.60.203.145)     7 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1228

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต ( คลองสาม )

  ในใบแจ้งหนี้ บอกว่า ถ้าโดนตัดไฟ ต้องเสียค่าประกันไฟ 2 เท่า จากค่าไฟฟ้า ที่ต้องเสียในเดือนที่โดนตัดไฟฟ้า มันมากเกินไปหรือไม่ เพราะว่า ประชาชนที่มีรายได้น้อย หาค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนก็แย่อยู่แล้ว และ ต้องมาจ่ายค่าประกันอึก 2 เท่า ของค่าไฟ้ฟ้า จะไปหามาจากไหน ควรเห็นใจ ผู้มีรายได้น้อยด้วย คนในหมู่บ้านผมต้องจ่ายมาแล้วหลายคน

  โดยคุณ pop  (110.168.6.178)     6 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1227

  ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อรถค่ะ

  ดิฉันและสามี ได้ตัดสินใจซื้อรถมือสองจากเต้นแห่งหนึ่งใน อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา (สนง.ใหญ่อยู่ที่ อ.พนมสารคาม ชื่อ DD Automax) ซึ่งในวันที่จองรถและวันทำสัญญา คนขาย ได้แจ้งว่าเป็นรถยนต์ปี 2003 ซึ่งความเป็นจริงแล้ว เป็นรถปี 2001 ซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยมากๆ จาก 5.15% (ที่คนขายแจ้ง) ไปเป็น 5.30 (ไฟแนนซ์แจ้ง) พอตีเป็นเงินแล้วมันก็เยอะมากสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่อยากมีรถใช้อย่างเราสองคนสามีภรรยา   และที่สำคัญคนขายบอกว่า

  1.ซื้อแล้วใช้ได้เลย ไม่ต้องซ่อม >>>จนป่านนี้ยังคงต้องซ่อมทีละอย่างๆ กระจกไฟฟ้ามอเตอร์ก็เสีย เวลาจะจ่ายทางด่วนต้องเปิดประตู 55+ , และอีกมากมาย (บรรยายไม่หมด) และพอโทรไปทวงที่ร้านก้ได้รับคำตอบที่น่าประทับใจมากกกกกกกกกกกกกกกกกกก

  2. ประกันภัยชั้น  1 ระยะเวลา 1 ปี >>> มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสิคะ จริงๆแล้วมันเป็น option อีกทีนึง คือเวลาเกิด อบ. โดยเราไปชน ต้องเสียค่า accept 5,000 ตอนขายเค้าไม่บอกอย่างงั้นี่นา เราสองคนก้คิดว่าเป็นชั้น 1 ที่ไม่ต้องมาคอยนั่งกังวลว่าเราจะเป็นคนชน หรือว่าเราจะเป็นคนโดนชน เพราะเราเสียตังไปแล้ว (ไม่ใช่น้อยเลย)

  3. ต่อภาษีและพรบ.ให้ฟรี 1 ปี >>> วันที่เอารถไปตรวจสภาพเพื่อเปลี่ยนป้ายทะเบียน จากระยอง เป็นฉะเชิงเทรา ทางเต้นท์กลับบอกว่าต้องต่อเองเมือถึงเวลา (อ้าวไหงอย่างงั้นล่ะ เรากะสามีถึงกะอึ้งเลย)

  4. เปลี่ยนป้ายเป็น จ.ฉะเชิงเทรา ไม่ต้องมี คชจ.ใดๆ >>> จ่ายอีกค่ะพี่น้อง.. 200 บาท

  แล้วก็อีก...บรา ๆๆๆๆๆๆๆ (บรรยายไม่หมด) แต่ไม่เป็นไร เพราะเรามีหลักฐานทุกๆอย่าง ที่ทางเต้นท์ออกให้มา ไม่ว่าจะเป็นใบจอง , ใบรับรถ , ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ที่เขียนขึ้นมาแบบชุ่ยๆ

  อยากปรึกษาและถามกูรูว่า ในกรณีแบบนี้ จะทำอย่างไร และร้องเรียนที่ไหนได้บ้างค่ะ และขั้นตอนต้องเป็นอย่างไร ขอความกรุณาด้วยนะคะ เพื่อสังคมจะได้ไม่ต้องโดนหลอกลวงเหมือนดิฉันและสามีอีกค่ะ

   

  เอวี่ กาก้า..

  โดยคุณ เอวี่ กาก้า  (183.89.33.103)     5 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1226

  -ทำไม Internet บางรายถึงโฆษณาเอาเปรียบผู้บริโภค บอกว่า 6 Mbps ราคา 599 แต่บางพื้นที่ไม่สามารถใช้ 6 Mbpsได้ อย่างนี้ถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่

  -ทำไมตอนที่ไปเอา Router มาบอกว่าอีก 4วัน จะปล่อยสัญณาณให้และะถือว่าเป็นการเริ่มใช้สัญณาณ Internet ทันที่ แต่ทำไมบิลจึงแจ้วันเริ่มสัญณาณเป็นวันที่ 28/8/53 เช่น

  วันที่เอา Router มาวันที่ 23/8/53

  วันที่เริ่มใช้ Internet วันที่ 26/8/53 เพราะเป็นที่เริ่มสัญณาณ แต่พอบิลค่าบริการมาจึงแจ้งเป็น

  วันที่25/8/53-27/8/53 คิดเป็นเงิน         57.97        บาท ทำไมไม่คิดเป็นรายเดือนไปเลยแต่มาคิดแยกตั้งหากอีก

  วันที่ 28/8/53-27/9/53  จึงมาคิดเป็นรายเดือนแล้วยังต้องมาแบกภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 2 ต่ออีก

  วันสิ้นสุดคือวันที่ 27/9/53 แต่ใบแจ้งค่าบริการส่งมาวันที่ 2/9/53 ต้องไปชำระก่อนวันที่ 21//9/53 แต่วันสิ้นสุดคือวันที่ 27/9/53 อย่างนี้เค้าเรียกว่าเอาเปรียบผู้บริโภตหรือไม่ค่ะ

  รบกวนช่วยให้ความกระจ่างด้วยนะคะหรือว่าจะต้องร้องเรียนอย่างไรบ้าง

  ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ sl  (124.120.20.226)     3 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1225

    ในกรณีที่เราจะเปลื่ยนผูให้บริการ internet จากบริษัทหนึ่งไปยัง อีกบริษัทหนึ่ง แต่บริษัทเดิมให้เราจ่ายเงิน(ในกรณีสัญญาไม่ถึงปี) เหตที่ต้องการยกเลิกคือ บริษัทเดิมไม่สามารถปรับสปิดให้ทั้งๆที่ หลายๆผู้ให้บริการจะปรับให้ลูกค้าอัตโนมัติ  อยากถามว่าเราควรทำอย่างไร  แต่ในกรณีของผมนั้นผมใช้internet มาแล้ว7ปีโดยประมาณ แต่ก็ทำสัญญาปรับสปิดมาเรื่อยๆ จะสามารถยกเลิกเลยโดยไม่ต้องจ่ายเงินได้ไหมครับ

  โดยคุณ นคร  (118.172.24.92)     1 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1225

  การยกเลิกสัญญาใช้บริการอินเตอร์เน็ตกับบริษัทผู้ให้บริการ กรณีจะต้องดูข้อสัญญาใช้บริการะหว่างท่านกับบริษัทว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับการปรับสปีดให้ท่านอัติโนมัติหรือไม่ หากมีข้อสัญญานี้ ท่านย่อมสามารถบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อบริษัทเป็นฝ่ายผิดสัญญา แต่ถ้าหากไม่มีข้อสัญญานี้ การบอกเลิกสัญญาเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิม ท่านก็ต้องเสียค่าใช้จ่านในการยกเลิกสัญญานี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.18)     7 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1224

  บ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี มีคนขายครีมที่ไม่มีอย. รับรอง โฆษนาเกินจริงมาก และขายครีมในราคาที่แพงมาก มีชาวบ้านตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก แก็ยังจำหน่ายอยู่โดยไม่มีคนละอาย ขอร้องให้ทาง สคบ. ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยนะคะ มิฉะนั้นต้องมีคนตกเป็นเหยื่ออีกจำนวนไม่น้อย

  โดยคุณ ผู้ที่ทนดูไม่ได้  (110.164.128.160)     1 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1223

  ทำไมอพาร์ตเม้นท์อิสรเพท อยู่อิสรภาพ 13 เขตธนบุรี ถึงมีนักศึกษาชายหญิงอยู่รวมกันได้ มั่วสุม บางทีก็ทะเลาะกันแย่งผู้ชาย กินเหล้าส่งเสียงดัง โดยไม่มีใครทำอะไร(ทราบมาว่ามีแบล็คดี) จะไปร้องเรียนได้ที่หน่วยงานใดคะถึงจะไม่เดือดร้อนถึงตัวเอง

  โดยคุณ ผู้หวังดี  (125.27.213.142)     1 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1222

  ซื้อรถมอเตอร์ไซด์มือสองค่ะ ดูเรียบร้อยแล้วว่าคันนี้ ตกลงราคากับทางร้านอยู่ที่ 27,000 บาท จ่ายเงินสด ใจจริงอยากจะซื้อสดอยู่แล้วค่ะ แต่พนักงานขายพยายามจะให้เราผ่อนให้ได้ เราก็บอกว่าไม่อยากจะเสียดอกเยอะ ต่อกับเจ้าของร้านแล้วก็ไม่ให้บอกว่ารถยังใหม่อยู่เลย โอเคตกลง 27 ก็ 27 ไปกดมาให้พอดีเลย กะว่าจะเอารถออกวันนั้นเลย แต่แล้วพอเราเอาเงินมาจ่าย พนักงานบอกว่าเดี๋ยวพี่ทำเรื่องโอนต่อเลยนะคะ เสียเท่าไหร่ค่ะ เดี๋ยวคุยกับเค้าเลยค่ะ พอถึงโต๊ะโอน พนักงานอีกคนบอกว่า ต้องมีค่าโอนอีก 4,500 อ้าว ไม่โอนฟรีหรอกเหรอ อ้ออันนี้ทางลูกค้าต้องเป็นคนออกนะคะ แล้วเมื่อกี้ทำไมไม่บอกตอนไปกดเงิน เราก็กดมาพอดี แต่ก็ได้บอกเค้าไปว่าทำไมโอนแพงจังเลย เค้าก็เขียนเป็นลายมือที่อ่านไม่ออก เอาทุกอย่างเลยนะ โอน ตรอ พรบ อะไรต่ออะไรมากมาย ด้วยความที่เราไม่รู้ ในกระเป๋ามีตังค์ไม่ถึงพัน แต่แฟนเรามีก็เลยขอแฟนเอาให้ครบพัน จ่ายก่อน 1000 ก่อนได้มั้ย แล้วถ้าได้เล่มเมื่อไหร่แล้วจะโอนส่วนที่เหลือให้ ทางร้านบอกใช้เวลาประมาณ 3 อาทิตย์ ในการทำเรื่องโอน แล้วก็ได้เอารถกลับมาบ้าน พอกลับมาบ้านก็คิดว่าทำไมค่าโอนแพงเกินไปหรือเปล่าเลย โทรไปที่ขนส่งถามว่าค่าโอนรถมอเตอร์ไซด์มือสองประมาณเท่าไหร่ ขนส่งบอกว่าโอนเปลี่ยนชื่อไม่น่าจะเกิน 500 แล้วทำไมเราเสียตั้ง 4,500 ล่ะ สงสัยมีค่าอะไรอีกมั้ย ก็เล่าให้เค้าฟัง เค้าก็บอกสงสัยจะโดนหลอกแล้ว ตกลงกับทางร้านว่ายังไง ถ้าทำทุกอย่างเลยก็ไม่น่าจะถึง 4,500 นะ

  คือ ตอนนี้ยังไม่ได้เล่ม แต่อยากให้ใครช่วยได้คะ กับเหตุการณ์ยังงี้เราจะทำยังไงกับร้านให้เราไม่ต้องเสีย 4,500  ร้านค้าโทรมาทวงบอกว่าโอนเงินให้หรือยัง ที่เหลือ 3,500 ค่าโอนรถ เราก็ตอบว่ายังไม่ได้โอนรอให้ได้เล่มก่อน ก็ได้คุยกับคนที่โทรมาทวงทำไมค่าโอนแพงจัง  พี่รถแต่ละรุ่นโอนไม่เท่ากันนะ เราบอกว่าขอทำเรื่องโอนเองได้มั้ย คงไม่ได้หรอกพี่เรื่องไปที่ขนส่งแล้ว ตอนนี้ก็ได้แต่รอเค้าโทรกลับมาว่าได้เล่มแล้ว ต้องไปจ่ายเงินส่วนที่เหลือ 3,500

  จะให้ใครช่วยเราได้ รบกวนตอบด่วนด้วยค่ะ คิดมาก จะได้เล่มอยู่แล้วทำยังไงให้เราไม่ต้องเสียเงินอีก 3,500 จะแจ้งความต่อตำรวจว่าร้านนี้ขายของผิดราคาได้หรือไม่

  ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์อ่านจนจบ

  โดยคุณ แนต  (115.87.170.136)     31 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1221

  ดิฉันมีอาชีพค้าขาย ประเภทของอุปโภค และบรีโภค สินค้าที่ดิฉันขายอยู่เกิดมีปัญหานั่นคือ อาร์เจ บิ๊กโคล่า  ก่อนหน้านี้สินค้าไม่เคยมีปัญหาจนกระทั่งปัจจุบัน ดิฉันได้รับคำติจากลูกค้ามาว่ารสชาติเหมือนผสมเบียร์ และกลิ่นก็ใกล้เคียงกับเบียร์  ซึ่งดิฉันไม่เชื่อเลยลองชิมดูเองกลับเป็นจริงดังเช่นที่ลูกค้ากล่าว โทรไปยังบริษัท ฯ บริษัทฯ ก็บอกว่าคงมีการวางสินค้าโชว์ตากแดด ทำให้สินค้าเกิดปฏิกริยารสชาติเปลี่ยน กลิ่นเปลี่ยน แต่พอเอาไปเปลี่ยนใหม่ ก็เป็นเหมือนเดิมอีกแถมมีตระกอนอีกด้วย ช่วยกรุณาตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมค่ะว่าเป็นเพราะอะไร ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ รัชนีวรรณ  (118.173.25.80)     27 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1221

  กรณีดังกล่าวท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ 02-141-3450-3 สคบ. เนื่องจากถือว่าเป็นสินค้าไม่ปลอดภัยได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.43)     31 ส.ค. 2553

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 76   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด