X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 81   

 • ความคิดเห็นที่ 1340

  ขอความกรุณา ช่วยพิจารณาข้อมูลด้านที่จะบรรยายให้อ่านเพื่อขอคำแนะนำนะค่ะ

  เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ กับบริษัท ซูซูกิ ลิสซิ่ง แต่ก็จ่ายล่าช้าช่วงแรกๆ ซึ่งเราก็พอจะทราบว่ามันต้องมีส่วนที่เป็นค่าปรับ และค่าทวงถาม แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ ในใบเสร็จรับเงินของซูซูกิ มีช่องเขียนไว้ว่า ค่าปรับ / ค่าทวงถาม แต่ทางบริษัทฯ ไม่ได้ระบุว่ามียอดเท่าไหร่

  ซึ่งทางเราก็นิ่งนอนใจไปว่า คงไม่คิดค่าปรับ ค่าทวงถาม (เพราะจาที่เคยเช่าซื้อที่ผ่านๆมาก็จะระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายพวกนี้เท่าไหร่ อย่างน้อยก็ยอมรับและทำใจกับพฤติกรรมของตนเองได้) จนมาสุดท้ายจะครบกำหนดงวดที่ 30/30 เราก็โทรฯไปถามว่าจะโอนรถต้องเสียค่าโอนเท่าไหร่ สรุป เจ้าหน้าที่ชื่อ นุชนาฎ แจ้งว่า มีค่าใช้จ่าย เบี้ยปรับ 2,700 ค่าทวงถาม 29 งวดๆละ 200 จำนวน 5,800 บาท โอโฮ ตกใจมากค่ะ เราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน

  แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า จะไม่มีส่งเป็นเอกสารแจ้งค่าใช้จ่ายพวกนี้มา ลูกค้าต้องโทรฯสอบถามเอง

  ดังนั้นจึงต้องการสอบถามดังนี้ค่ะ

  1. ถูกต้องหรือไม่ที่ทางบริษัทฯ ไม่แจ้งค่าเบี้ยปรับ ค่าทวงถามให้เราทราบเพื่อรู้ัตัว หรือปรับปรุงตัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

  2. มีหนทางต่อสู้ หรือแนะนำอย่างไรบ้างค่ะ

  3. เคยส่ง mail ให้ สคบ.แล้วแต่ก็เงียบนะค่ะ (ส่งไปเมื่อประมาณ 14-07-11)

  ขอบคุณล่วงหน้านะ่ค่ะ

  อารีรัตน์ 087-7163451

  โดยคุณ อารีรัตน์  (58.137.36.133)     18 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1340

  หากท่านเห็นว่าการกระทำของไฟแนนซ์ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภค โดยมิชอบด้วยกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน ท่านควรยื่นคำร้องต่อสคบ.ทำการสอบสวนโดยทางการ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.7)     24 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1339

  เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด กรุณาตอบคำถาม
  - คนดีอยู่ไม่ได้คนจัญไรขึ้นสวรรค์
  -แมร่งซวย
  -กูดีเกินไป เอ หรือว่าโง่หว่า
  -อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจญาติ แมร่งเชี้ยสุดๆๆ
  -คุณธรรมมึงรู้จักมั้ย……แมร่งสอนกันอยู่ได้ความรู้คู่คุณธรรม
  นี้เราโดนรังแกกลั่นแกล้งทำไมทำอย่างนี้เราจะเล่าให้ฟัง ญาติเราคนหนึ่งเปิดร้าน(สมมุติว่าชื่อเตี๋ย)ต่อมาเขามาชวนเราให้หุ้นค่าร้านโดยแบ่งกันคนละครึ่ง ค่าร้าน11000.-บาท เนื่องจากเตี่ยลูกค้าน้อยจึงขอให้เราไปดึงลูกค้าให้หน่อยเพราะแม่เราเปิดร้านน้ำและมีคนรุ้จักเยอะ เราคิดอยู่นานแต่เพราะญเตี๋ยหว่านล้อมต่างๆๆนาๆๆประกอบกับเราเองก็อยากมีรายได้เป็นของตัวเอง และสงสารด้วยจึงยอมลงทุน โดยเราได้ไปขอยืมเงินพ่อเรามา จำนวน20000.-บาทเพื่อลงทุน ซื้อเครื่องก๋วยเตี๋ยว และนำเงินจำนวนห้าพันห้า ไปให้ญาติเพื่อเป็นค่าล่วงหน้า เมื่อเราลงทุนมาแล้ว ญาติเราก็มาบอกว่าติดค่าบ้านกับคนดุแลบ้าน(แต่วนามสมมุติใส่แว่นตาอายุหกสิบกว่าตัวผอมๆๆ) อีกหนึ่งหมื่นบาท อ้าวเราก็งงดิ่ ก้เลยต้องให้ญาติยืมไปอีกหมื่นนึงเพราะตกกะไดพลอยโจนไปแล้วรวม ก้อเปงหมื่นห้าห้าร้อย เราก้อกลัวเค้าไม่ไปจ่ายเราเลยขอจ่ายเงินพร้อมกับคนดุแลคนดุแลคนนี้ชื่อยาย แต่ว(นามสมมุติ)เราก้อเอาเงินไปจ่ายและบอกกล่าวว่า เราขออนุญาติมาขายร่วมด้วยความที่ยายแต่วอยากได้เงิน จึงรีบตกลงเรียกเราลูกทุกคำ “มาขายเถอะๆๆป็นไรเพราะเรากับเตี๋ยเป็นญาติกัน” เราก็สบายใจพร้อมนำเงินที่กำอยู่ในมือให้ยายแต่ว หลังจากนั้นเราก้ขายร่วมกันมาโดย เราขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาส่วนเตี๋ยขายอาหารชุดและก๋วยเตี๋ยวน้ำตก ทุกอย่างเหมือนจะไปด้วยดี เตี๋ยก็ยืมเงินเราบ่อยมากเพราะเตี๋ยบอกว่าไม่ไหวพอขายได้เดี๋ยวยายก็มาเอาเงิน เดี๋ยวแม่ก็มาเอาเงินแทบทุกวัน สงสารอีกและ
  กำ จนมาวันนึงเราเริ่มผูกพันกับเตี้ยมากขึ้นและสงสารเห็นใจ วันนึง “แกเราไม่อยากอยู่แล้วเตี้ยคิดถึงลูก เราไม่ทำแล้วนะ” “เตี๋ยถ้าแกไม่ทำแล้วเราจะเอาเงินไหนจ่ายค่าร้านหล่ะ” แต่เตี้ยก็ร้องห่มร้องไห้ แถมค่าผักค่าหมูก็มาทวงเตี๋ย และเตี๋ยก้ต้องหลบอยู่ในห้อง เราจึงไปปรึกษากับพ่อเราว่าจะเอาอย่างไง เตี้ยจะไม่อยู่เงินก้ลงทุนไปแล้ว แถมเงินที่เอาไปก็จำนวนหนึ่ง พ่อบอกมันอยากไปก็ให้ไปเพราะทุ กครั้งที่เอ่ยก็มีแต่เรื่องเงิน เรากับเตี๋ยจึงไปบอกกับยายแต่วว่าเตี๋ยจะไม่อยู่แล้ว ยายแต๋วก็ไม่ว่าอะไร บอกว่ายังไงก็ให้เราเป็นคนรับผิดชอบเรื่องเงินค่าห้อง เราก็โอเค เพราะลุกค้าเราติดเราแล้ว เราก็ให้เงินเตี๋ยไปจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่ายืมอุปกรณ์ เพราะเราต้องขายแทนทั้งหมด เอทำไมต้องเสียเงินอีกแล้ววะ เบ็ดเสร็จเราเสียเงินไปร่วมหกหมื่นบาท จนเตี๋ยย้ายของออกไป ได้ หนึ่งเดือน ลูกค้าก็เริ่มน้อยลงเพราะเราอาจทำก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยเท่าเตี๋ย หรือข้าวไม่อร่อยเท่าเตี๋ย เราจึงขออนุญาติยายแต่ว” ยายจ๋า หนูขอขายอาหารตามสั่งนะ “เออขายไปเหอะลูก ขายอะไรก็ได้ให้มันขายให้ดีๆๆจะได้มีเงินจ่ายค่าร้าน โหยายเป็นคนดีแท้อวยพรให้เราขายดีๆๆ ต่อจากนั้นอีกเดือนแยายแต่วก็มาพร้อมบอกว่า
  ม่วยพี่เตี๋ยซึ่งเป็นญาติกับเราแต่เขาไปอยู่เมืองนอกโทรมาด่าเราหาว่าเราไล่เตี๋ยทำไม “เราก็บอกเราไม่ได้ไล่ ไม่รุ้หล่ะชั้นจะเอาของชั้นคืน เอาโต๊ะเก้ร้องไห้ บอกว่าพี่ๆๆเอาไปแล้วหนูจะเอาอะไรไว้ขายของเงินลงทุนก็ไม่มี ไหนเตี้ยบอกให้ยืมปีนึงไงหลังจากนั้นก็ให้จ่ายค่าเช่าของเปงรายปี ถ้าเอาไปตอนนี้เราจะหาเงินที่ไหนใช้หนี้พ่อหนูหล่ะ” เรื่องของเธอ โหโครตซึ้ง เรางี้ร้องไห้เลยนะเพราะเราเปงคนรักพี่รักน้อง ไม่คิดว่าคำพูดต่างๆๆๆจะออกจำญาติ ยายแตวก็ไล่เราใหญ่เลย ไม่รุ้ว่าพี่ม่วยให้เงินมาเท่าไหร่ ออกไปเลยนะ สัญญาเปงชื่อไอม่วยมัน มันจะคืนแล้ว ออกไปเลย ขนของไปให้หมด อ้าวป้าแต่ว ทำไมตอนแรกป้ารับเงินหนูไปทำไม ทำไมไม่บอกหนูตั้งแต่แรก นี่เล่นรูดดูดสูดเงินกรูไป และทั้งสามตัวจามาตลบหลัง ทีหลัง โหแสบ ยังไม่จบเพราะยายแต่วมาเปงระยะๆๆเพื่อด่าเราว่าเรา กำตอนแรกบอกให้ขายดีๆๆนะ เพราะป้าจะมาเก้บตังที่เราเราต้องรับผิดชอบมันไม่อยู่ก็ไม่เปงไร ขนของออกไปเลย ขนออกไปให้หมด จนลุงเราทนไม่ได้มาว่ายายแต่วว่ามีมนุษยธรรมมั้ย นี่ขนาดผมเป้นลุงมันผมรับรู้ทุกอย่างแล้วมันยังกล้าทำกับน้องขนาดนี้ เลวจิงๆๆป้าเองก็รับรุ้ทุกอย่างว่าอะไรถูก ทำไมป้าถึงมาว่ามัน จ๋อยแดก กลับไป อีกสองสามวันยายแต่วก้อมาพูดดี เนี่ยม่วยมันโทรมาอีกแล้วแต่ป้าตัดปัญหาบอกมันว่าเรื่องของครอบครัวไม่รู้โว๊ย ไปเคลียกันเอง อ้าวผ่านไป แต่มาวันนี้ เอาอีกแล้ว เราขายอาหารมาประมาณ หนึ่งปี หกเดือนระหว่างนั้นก็มีข้างๆๆร้านมาถามตลอดว่าอยากเซ้งร้านเรา เราก็บอกไม่ได้หรอกเพราะเรายังอยากทำอยู่เราไม่อยากให้ใครดูถูกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ และทำร้านมาจากความตั้งใจจนร้านอยู่ได้ จนร้านข้างๆๆที่ขายอาหารเหมือนกันปิดกิจการลงและมาทำอย่างอื่น ก้อมาพูดกับเราบ่อยเรื่องขอร้านเพราะร้านเรากว้างกว่าเขาอยากทำออฟฟิด แต่เราไม่ตกลง จนเตี๋ยขึ้นมาจากใต้ บอกว่าขอร้านคืนได้ไหมจะจ่ายเงินตามจำนวนเท่าที่เราลงทุนและเสียไปเราบอกไม่เอาเพราะเรายังทำอยู่บทจะไปก็ไปบทจะมาก็มางั้นหรือ และเวลาไปทิ้งปัญหาให้เรามากมาย น้อยใจนะโว๊ย ผ่านไป” สองเดือน ยายแต่วมาอีก เนี่ยเลิกขายอาหารตามสั่งนะคุณยายบอกให้เลิกขาย(เจ้าของบ้านซึ่งเราไม่เคยเหงหน้าเลย)ถ้าไม่เลิกย้ายออกไปเลย “อ้าวป้าทำไมเมื่อก่อนก็ขายมาตลอดไม่เห็นมีปัญหาเลย ทำไมเพิ่งมามีปัญหาตอนนี้ ไม่รู้เว๊ยถ้าไม่เลิกขายก็ไปเลย” กำของเราคิดดูดิ่เรามีลูกค้าเพราะอาหารตามสั่ง ถ้าเราไม่ขายอาหารเราจะเอาที่ไหนจ่ายค่าร้านก็น่าคิดนะ ยายแต่วก็มาอีกเรื่อยๆๆ ทุกครั้งที่มาก็ใช้คำพูดแบบอำนาจบาตรใหญ่ใส่เรา เฮ้ยนี่กูคนเช่านะเว้ยคนจ่ายตังนะเว้ย เราจึงไม่เลิก แต่ต่อท่อติดปล่องข้างหลัง คงไม่มีควันแล้วนะ เพราะถ้าจะให้เราเลิ กก็ควรมาพูดกับเราดีๆๆ หรือ เออให้เวลา สองเดือนนะเลิกขายตามสั่งนะและลองไปคิดดูนะว่าจะทำอะไรดี คงจะน่าฟังกว่าใช่ไหมคะ ตอนนี้รู้มั้ยเกิดไรขึ้น ยายแต่วมาบอกว่าเจ้าของบ้านบอกว่าอีกหกเดือนขอคืนนะ โหน่าตาเฉย ประเด็นที่น่าสงสัยนะว่าเราไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านรู้หรือเปล่า หรือมีคนอยากได้ห้องที่เราอยู่แล้วให้ราคาแกหรือเปล่าถึงจะเขี่ยเราออก แล้วเราผิดไรวะค่าเช่าก้อจ่ายทุกเดือนไม่เคยเกิน ทำไมวะคนทำมาหากินสุจริตถึงต้องโดนกลั่นแกล้งแม่งกรูจะเลวให้ดู ทำดีไม่ได้ดี เคยบอกแม่นะว่าเกลียดยายแต่วมากเลยแม่บอกชีวิตแกก็มีกรรมหาบรอดช่องขายตอนสาวๆๆร้องรอดช่องจ้ามาแล้วจ้า แถมมีลูกชายก็บ้าวันดีคืนดีก็ลุกมาบีบคอแก ลูกสาวคนที่สองก้อผูกคอตาย แกทำกิจกการอะไรก็เจ๊ง อย่าไปอาฆาตแกเลย หาเงินไว้เท่าไหร่ลูกก็ผลาญหมด นี่คือคำปลอบใจที่แม่มีให้เรา แต่ที่เราสงสัยนั่นสิเวรกรรมขนาดนี้ทำไมแกยังไม่สำนึกอีก ทำไมยังเห้นแก่เงินอย่างเดียว แม่ค้าแกก็เคยเป็น ทำไมไม่เห็นใจเราที่เปงแม่ค้าเหมือนกัน เราเองก็ลำบากตอนขายไม่ดี ตอนช่วงเสื้อแดง ไม่เคยมีปัญหา ขายของแทบไม่ได้ มามีปัญหาตอนขายดี เพราะเด็กมาซัมเม่อ ข้างร้านเห็นเราขายดีเกิดการอิจฉาไปฟ้องโน่นนี่ คนหนอคน เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
  -เจ้าของบ้านหูเบากับขี้ข้าผู้หิวเงิน(มีไรมาถามกูเองก็ได้กูไม่กัดหรอก5555)
  -ไอพวกมนุษย์ขี้เหม็น
  ทำไรต้องรอบคอบเชื่อผู้ใหญ่อย่าเหงแก่คนอื่นให้มาก พ่อแม่เราต้องมานั่งปวดหัว(แต่คิดอีกทีก็ได้เหงสันดานคนด้วย
  1ป้าแต่วผู้อาวุโสในซอย ซึ่งแม่เรารู้จักมานาน
  2ญาติเฮียๆๆๆ
  3 ใครวะเจ้าของบ้านเคยรุ้ไรบ้างเนี่ย
   

  โดยคุณ แงๆๆ  (125.24.113.253)     12 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1338

  เบื่อละครช่อง 5 (เซน)ให้จบเสียทีไร้สาระแล้วหาเรื่องใหม่มาได้ใหม

  โดยคุณ นน  (124.120.134.212)     9 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1337

  สวัสดีค่ะ มีเรื่องอยากร้องเรียนปรึกษาและอึดอัดใจมาก เกี่ยวกับอพารืทเมนต์ที่เช่าเพื่อการค้า มีปัญหาดังนี้คือคนดุแลอพาร์ทเมนตื เวลาถามอะไรหรือให้ทำอะไรเช่น เซ็นรับรับตังหลังจากจ่ายค่าเช่าแล้ว ก็จะแสดงอาการฉุนเฉียวด่าว่า บอกว่าถ้าไม่ไว้ใจกันก็ย้ายออกไป เค้ารู้ว่าเราต้องใช้ที่เค้าทำมาหากิน  เสียค่าเช่าเดือนละ 11000 บาทเลย เพราะเวลาจ่ายเงินไม่เคยมีหลักฐาน แต่ว่าติดตรงไม่มีสัญญา เพราะเชื่อใจเค้า แต่ตอนหลังโอนเงินเข้าในธนาคาร อยุ่ไปอยู่มาก้มาบอกให้ออกสิ้นปี เพราะมีคนอื่นให้ราคาดี อย่างนี้จะทำไรเค้าได้มั้ยคะ อ้อ เค้าไม่ได้เสียภาษีอาคารในการดัดแปลงเป็นอพาร์ทเมน สาะารณูปโภคก้อไม่มี ยามรักษาการณ์ก้อไม่มี ถังขยะก็มีถังเดียว อย่างนี้เรามีวิะีจัดการอย่างไรบ้างคะ นอนร้องไห้เลยค่ะเพราะเราขาดทุนมาเยอะ

  โดยคุณ จากคนอึดอัดใจ  (125.24.123.155)     9 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1336

  ดิฉันไปซื้อโทรศัพท์มือถือ BlackBerry รุ่น 9700 จากร้านค้าแห่งหนึ่ง นับตั้งแต่ซื้อมาวันแรกก็เกิดปัญหาว่า โทรศัพท์ไม่ติด โดยดิฉันได้ขอยกเลิกการซื้อขาย เนื่องจากซื้อเป็นเงินผ่อน แต่ทางร้านไม่ยอม โดยได้นำโทรศัพท์ไปซ่อม ดิฉันก็ใช้มาจนบัดนี้ เพิ่งซื้อมาได้แค่ 3 เดือน แต่ก็มีปัญหาอยู่เรื่อย ๆ ส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้ ปกติจะรับประกัน 6 เดือน ดิฉันก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่ เพราะเขาแจ้งว่า เคยเปลี่ยนให้แล้ว 1 ครั้ง ทั้ง ๆ ที่เป็นการซื้อสินค้ามือหนึ่ง แต่มีปัญหาไม่หยุดหย่อน อย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรได้ค่ะ เพื่อให้จบปัญหา แล้วตอนซื้อเขาก็บอกว่าเป็นเครื่องศูนย์ แต่ตอนนี้เขากลับบอกว่า ไม่ใช่เครื่องศูนย์ อย่างนี้เท่ากับว่า ดิฉันซื้อสินค้าในราคาที่แพงมาก แต่คุณภาพอย่างแย่

  โดยคุณ วราภรณ์ อินทรวิชัย  (182.52.76.120)     7 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1335

  ศิริเพียร อพาร์ทเม้น ตั้งอยู่เลยที่ 6 ซ.สมานมิตร สวนหลวง กทม. 10250

  จากเดิมเก็บ ค่าน้ำ หน่วยละ 20 บาท ค่าไฟ หน่วยละ 6 บาท

  เพิ่มเป็น ค่าน้ำ หน่วยละ 21 บาท ค่าไฟ หน่วยละ 7 บาท

  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2554 เป็นต้นไป

  ดิฉันมีความคิดเห็นว่าเจ้าของหอเก็บค่าน้ำแพงเกินไป แพงมากๆ

  รบกวนช่วยดำเนินการให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆคะ
   

  โดยคุณ kambaai  (203.144.226.21)     6 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1334

  ผมทำสัญญาซื้อ-ขายบ้านเอื้ออาทรกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ผ่อนส่งเป็นประจำ 2 เดือนต่อครั้งมาครั้งนี้เจ้าของโครงการชื้อคืนโดยไม่ได้แจ้งให้ตัวผมรู้ซึ่งผมเป็นผู้ถือสัญญาอีกฉบับ

  โดยคุณ อภินันท์  (122.154.17.173)     4 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1333

  ขอบคุณมาก เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยครับ

  โดยคุณ wat  (223.206.86.76)     28 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1332

  มีเรื่องรบกวนอ่ะค่ะ พอดีทำประกันแบบเงินออม กับกรุงไทยแอ็กซ่า อ่ะค่ะ ส่งเบี้ยประกันเดือนละ 1000 บาท ส่งมาได้ 4 เดือนอ่ะค่ะ แล้วยกเลิก เพราะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นไม่สามารถส่งต่อได้ เรยติดต่อกับตัวแทนว่าขอยกเลิก ตัวแทนก้อบอกว่าจะทำการยกเลิกให้ ผ่านไป 1 เดือน ทางบริษัทได้มีการหักเงินออกจากบัญชีอ่ะค่ะ ปกติจะให้ทางบริษัทหักไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน ซื่งเดือนที่แล้วไม่ได้จ่าย เพราะมีเราได้แจ้งยกเลิกไปแล้ว พอเงินเดือนเข้าเดือนนี้ในวันที่ 27 ทางบริษัทหักทันทีเรยค่ะ เหมือนเจตนามากเรยที่จะทำการหัก พอติดต่อกลับตัวแทนไปกลับตอบมาว่าคุนไม่ได้เซนยกเลิก ทั้งที่ทีแรก บอกเราว่าจะทำเรื่องยกเลิกให้ แล้วภายใน 5 ปีหากเราต้องการกลับมาออมต่อก้อออมได้ เรยคิดว่าไม่ต้องเซนอะไร อยากถามคุนทนายว่าเงินเบี้ยประกันที่เราส่งมา 4 เดือนเปนเงิน 4000 บาทนั้นมีสิทธิ์ได้รับคืนหรือไม่ แล้วเงินที่บริษัทหักเราอีก 1000 นั้น ทางบริษัทมีสิทธิ์หักหรือไม่ทั้งที่เราแจ้งยกเลิกสัญญาแล้วค่ะ ขอบคุนค่ะ ไม่สบายใจเรย มีปัญหาทางการเงินจิงๆ ค่ะ TT__TT

  โดยคุณ mic  (180.183.150.110)     28 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1331

  ชาวปราจีนบุรี...อย่าหลงเชื่อ ไฟแนนท์ กรุงศรี จ.ปราจีนบุรี ดอกเบี้ยโหด 15% แถมจัดไม่ได้ยอดตามที่แจ้งไว้ ลดยอดแล้วยอดอีก ดอกเบี้ยก็โคตรแพง ผู้บริหารก็โคตร ห่วยแตก สั่งย้ายยกทีม ด่วน ชาวปราจีนไม่ต้องการ

  โดยคุณ ไฟแนนท์ กรุงศรี จ.ปราจีนบุรี ดอกโหด 15%  (125.27.127.189)     25 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1330

  บ้านเอื้ออาทรซอยคุณพระ (พหลโยธิน) แย่มากๆเลยตอนนี้ คนโลกจิตชอบกีดเบาะรถจักรยานยนต์ของคนอื่น ก็ไม่เห็นมีใครช่วยได้เลย รปภ มีไว้ทำไมก็ไม่รู้ ไม่ได้ช่วยอะไรเลย

  โดยคุณ เอ็ม  (203.155.125.178)     24 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1329

  บ้านเอื้ออาทรซอยคุณพระแย่ที่สุดโดยเฉพาะตึก4

  โดยคุณ เอ็ม  (203.155.125.178)     24 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1328

  ร้องทุกข์...นำรถไปจัดไฟแนนท์ ที่กรุงศรี จ.ปราจีนบุรี ให้ยอดจัด 100,000 คิดดอกเบี้ย 8% เจ้าหน้าที่บอกว่ารถทำสีมาหักอีก 4,000 เหลือ 96,000 คิดดอกเบี้ยโคตรโหดเป็น 15% หักค่าจัด ค่างวดล่วงหน้าเหลือเงิน 87,000 ลูกค้ายินยอม เจ้าหน้าที่ชื่อ เล็ก(ผู้หญิง) เป็นคนถ่ายรูป ขูดหมายเลข เจ้าหน้ที่ชื่อ ไก่ ทำเอกสาร เจ้าหน้าให้ไปตรวจสภาพและโอนรถที่ขนส่ง พอเสร็จบอกว่ากลับบ้านรอรับเงิน หลังจากนั้นเจ้าหน้า GE บอกว่ายอดจัดเหลือ 87,000 หักค่าจัดและค่างวดล่วงหน้า เหลือเงินประมาณ 78,000 เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้จัดการสาขาลดยอดจัด (อยากทราบว่าแม่ มันทำงานกัน ไม่ปรึกษากันก่อนแจ้งลูกค้า หรือไง ลดแล้วลดอีก ดอกเบี้ยก็โคตรโหด ชาวปราจีน อย่าไปจัดไฟแนนท์ ที่กรุงศรี มันหลอกลวง ดอกเบี้ยก็โคตรแพงเลย แถมหลอกให้ลูกค้าโอนฟรีด้วย )ช่วงตรวจสอบด่วน หรือปิดกิจการไปเลยยิ่งดี

  โดยคุณ ไพแนนท์ กรุงศรี จ.ปราจีนบุรี ดอกเบี้ยโหด 15%  (180.180.236.106)     24 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1327

  ผมซื้อ L'OREAL White Active MEN Expert จากห้าง Tesco Lotus สาขาบางพลี ซึ่งจัดรายการวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป ในราคา 100 บาท ผลคือ ผมต้องจาย 269 ราคาเต็ม เทสโก้ มั่วชัดๆ

  และเอาเปรียบผู้บริโภคมาก

  โดยคุณ Marquis  (61.91.248.195)     14 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1326

  แจ้งยกเลิกบริการแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด

  ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการยกเลิก

  (ก่อนหน้านี้ที่จะยกเลิกบริการโทรแจ้งสำนักงานใหญ่

  ว่าจะแจ้งยกเลิกก่อนวันครบสัญญา

  แต่เจ้าหน้าที่ บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด

  กับบอกว่าให้แจ้งวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 (ครบสัญญา))

  โดยคุณ อํฐพล  (124.120.203.50)     11 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1325

  ดิฉันอยากจะร้องเรียนเรื่องโรงพยาบาลสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมคือลูกดิฉันป่วยเป็นหวัดและไอค่อนข้างมากแต่ก้อคืออาการปกติของเด็กเป็นหวัดแล้วก้อไปหาหมอชื่อหมอธาดาที่โรงพยาบาลสนามจันทร์หมอสั่งพ่นยาก่อนเข้าตรวจแล้วพอเข้าตรวจหมอดูจมูกและก้อดูคอปรากฎว่าหมอสั่งเอ็กสเรย์จมูกและปอดผลออกมาคือหมอบอกลูกดิฉันเป็นเยื่อโพรงจมูกอักเสฟเป็นไซนัสแล้วก้อมีสเลดเกาะที่ปอดและก้อรูจมูกประมาณว่าตันทำให้หายใจไม่สะดวกแล้วหมอก้อให้พยาบาลเอาน้ำเกลือล้างโพรงจมูกแล้วให้ยากลับมากินที่บ้านยาก้อสั่งยาแก้ไอฆ่าเชื้อยาพ่นจมูกยาขยายหลอดลมยาแก้ไข้แล้วก้อน้ำเกลือ1ขวดประมาณนี้แล้วคิดค่ารักษาพยาบาลรวมค่ายามา4,475บาทลด10%แล้วเหลือ4,031รวมค่าแพทย์อีก200รวมเป็น4,231บาท..โอแม่เจ้า..นี่แพงยิ่งกว่าโรงพยาบาลดีๆในกรุงเทพซะอีกมันเกินไปไหมคะสำหรับการรักษาของเด็กอายุ11ขวบแล้วเฉพาะค่ายา3,295บาทดิฉันคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะโรงพยาบาลคิดราคาขูดรีดประชาชนเกินไปดิฉันเคยถามเพื่อนๆทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโรงพยาบาลนี้แพงโอเวอร์ดีนะที่ดิฉันพกเงินไปถ้าดิฉันไม่ได้เอาเงินไปขนาดนั้นดิฉันยังนึกไม่ออกเลยว่าจะทำไงดีดิฉันว่าอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือโรงฆ่าสัตว์กันแน่เพราะถ้าใครไม่มีเงินจะไม่สามารถเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนี้ได้เลยอย่างนีทาง สคบ.มีวิธีอะไรที่จะช่วยควบคุมราคาค่ารักษาหรือค่าบริการของโรงพยาบาลได้ไหมคะรบกวนช่วยตอบด้วยนะคะขอบขอบพระคุณมากเลยค่ะเพราะดิฉันคิดเขาเอาเปรียบคนธรรมดาซึ่งหาเงินมาโดยยากลำบากแล้วอยากจะไปหามหอดีๆแต่ราคาพอสมควรไม่ขูดรีดประชาชนขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ คนเจ็บป่วย  (101.108.167.73)     9 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1324

  ได้ทำประกันชีวิตกับธนาคารออมสิน แต่ไม่ได้ชำระเนื่องจากได้รับกรมธรรม์ช้า ( ทำสัญญา 14 มี.ค. 54 ได้รับแจ้งให้ไปรับกรมธรรม์ 22-26 พ.ค. 54 ต้องจ่ายเงินทุกวันที่ 14 ของเดือน ) ทำให้ค้างจ่ายค่ากรมธรรม์ประมาณ 2 เดือน เมื่อไปชำระธนาคารแจ้งว่าต้องต่อกรมธรรม์เนื่องจากค้างจ่าย แจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว่าได้รับกรมธรรม์ช้า จนท. บอกว่าจริงๆ แล้วให้นำใบเสร็จรับเงินที่จ่ายครั้งแรกมาชำระก่อนได้เลย ซึ่งไม่เคยได้รับข้อมูลนี้จากเจ้าหน้าที่ธนาคารและเคยสอบถามติดตามกรมธรรม์ตลอดธนาคารแจ้งกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการซึ่งทำให้ไม่แน่ใจว่ากรมธรรม์ผ่านหรือไม่ เพราะเคยทำกรมธรรม์แบบรายปีแล้วลงข้อมูลผิดรอกรมธรรม์หลายเดือนก็ยังไม่มา ติดต่อจนท.ก็แจ้งว่าลงของมูลผิดต้องกรอกแบบฟอร์มใหม่ซึ่งถ้าไม่ติดต่อเองธนาคารก็คงจะไม่แจ้ง

  1. ทำไมธนาคารไม่แจ้งลูกค้าเวลาสัญญามีปัญหา

  2.ในเมื่อเป็นความผิดของธนาคารทำไมลูกค้าต้องรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการต่อกรมธรรม์เพราะนอกจากจะต้องเสียเวลาในการกรอก/ยื่นคำร้องใหม่แล้ว ยังต้องเสียเวลาที่จะนำคำร้องและเอกสารใหม่ส่งคืนธนาคาร

  3. ถ้าลูกค้าไม่ต่อกรมธรรม์เงินที่ส่งครั้งแรกก็ไม่คืนให้ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของลูกค้า

  โดยคุณ ศิริมาศ  (118.172.72.247)     9 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1323

  การประมูลทัวร์ทาง Internet จากบริษัททัวร์แห่งหนึ่งที่เชิญชวนให้ประมูล โดยมีกติกาคร่าวๆ ว่า ประมูลได้แล้วต้องไป หากไม่ไปเค้าจะเรียกร้องหรือให้เราชดใช้ในการเข้าไปประมูลแล้วไม่ไป เรียกว่าไปประมูลเล่นๆ แต่เราตั้งใจประมูล ที่สุดก็ประมูลได้ เราก็รีบติดต่อแสดงตัวในวันรุ่งขึ้น ต่อมาบริษัททัวร์มาแจ้งว่าทัวร์เปลี่ยนวันเดินทาง เราไปไม่ได้ เค้าก็ยินยอมทำหนังสือ โดยเปิดโอกาสให้เราว่า ถ้าเราพร้อมไปได้ก็ให้ใช้สิทธิได้เลย ต่อมาเราติดต่อจะไป เค้าเริ่มมีกติกาเรียกว่าบีปทุกที่ที่เราเสนอ เราใจดีให้เค้าเสนอมา แต่เค้ากลับมาปฏิเสธอีก เรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนตรุษจีน จนวันนี้เราดูแล้ว บริษัททัวร์เริ่มเอาเปรียบ พอให้เราเลือกไป ก็บอกไม่แน่นอนไปไม่ได้อีก เราขอเรียนปรึกษาคุณทนายว่าเคยได้ยินแบบนี้หรือป่าว แล้วมีหนทางที่จะจัดการบริทัวร์ได้หรือไม่ ช่วยกรุณาแนะนำด้วยว่าจะจัดการกับกลโกงแบบนี้อย่างไร

   

  โดยคุณ คุณประมูล  (122.152.143.128)     2 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1322

  ผมอยากร้องเรียนทางบริษัทนครปฐมเทเลคอม ครับเพราะตอนนี้เขาบังคับขายซิมให้ทางร้านค้า โดยต้องทำการเปิดเบอร์ทำให้มีเวลาขายแค่ 30 วันจากที่กล่องระบุว่า 1 ปี ทำให้เวลาทางร้านขายสินค้าให้ลูกค้าลูกค้าจะมีวันใช้งานไม่ถึง 30 วันทำให้ลูกค้าเสียเปรียบ และ ตอนนี้ทางบริษัทนครปฐมยังบังคับว่าถ้าจะซื้อสินค้าต้องเปิดเบอร์และเติมเงิน 20 บาททำให้ทางร้านต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นเป็น 52 บาท แต่หน้าสินค้าระบุราคาที่ 50 บาท ทำให้ร้านค้าต้องขายในราคา 70 บาทเกินจากราคาที่ระบุไว้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะจากการสอบถามไปที่สำนักงานใหญ่ไม่มีนโยบายให้มีการขายสินค้าแบบนี้ ธุรกิจนี้เป็นแบบผูกขาด ทางร้านไม่สามารถหาสินค้าจากที่อื่นได้จึงคิดว่าเป็นการค้าขายที่ไม่เป็นธรรมของบริษัทนครปฐมเทเลคอม

  โดยคุณ ณัฐพล  (182.52.21.20)     2 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1321

  ผมอยากจะร้องทุกข์ครับ คือผมเป็นหนี้ กรอ ฟรีโดยที่ผมได้ยกเลิกทางมหาลัยไปแล้วคือทางมหาเกษมบัณฑิตโทรมาหาผมแล้วถามผมว่าคุณได้ผ่านการอนุมัติจากกองทุนเงินกู้แล้วผมก็บอกไปว่าผมไม่เอาผมได้ออกจากมหาลัยแล้วพอผมไปถามที่มหาลัยเค้าก็บอกว่าเราบอกปากเปล่าไม่ได้ต้องมายกเลิกด้วยตนเองอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆเพราะเจ้าหน้าที่ที่โทรมาหาผมเค้าไม่ยอมอธิบายขั้นตอนการยกเลิกบอกว่าต้องทำยังงี้นะยังงั้นนะเค้าตังใจที่จะไม่บอกเรารึเปล่าและไม่รู้ว่าจะมีแบบนี้อีกกี่คนผมก็นึกว่ามันเรียบร้อยแล้วพอมีหนังสือเงินกู้มาประมาณ29,700บาทถึงได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ที่มหาลัยเค้าไม่ยกเลิกให้ ผมเรียนแค่เดือนเดียวผมอยากจะรู้ว่าผมต้องเสียหรือต้องทำยังไงที่ไม่ต้องเสีย

  โดยคุณ ต้อง  (110.169.64.176)     29 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1321

  หากท่านได้ทำสัญญากู้ยืมโดยลงลายมือชื่อผู้ยืมในสัญญา และมีการโอนชำระเป็นค่าเล่าเรียนแก่ท่านแล้ว สัญญากู้ยืมย่อมสมบูรณ์ตามกฎหมาย ท่านมีหน้าที่ต้องชำระหนี้กู้ยืมตามสัญญาโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าท่านได้เล่าเรียนมาแล้วเป็นเวลาเท่าใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.60)     8 มิ.ย. 2554

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 81   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด