สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 78   

 • ความคิดเห็นที่ 1280

  วันนี้กินเบียร์ที่ลานเบียร์แห่งหนึ่ง(เบียร์ทาวเวอร์) แล้วบังเอิญทาวเวอร์หล่นจากโต๊ะทำให้ชำรุดเสียหาย แล้วทางร้านจึงเรียกเก็บค่าเสียหาย 2,500 บาท (สำหรับทาวเวอร์) อยากทราบว่า ค่าใช้จ่ายตรงนั้นเราต้องชำระมั๊ยครับ (ตอนนั้นไม่มีพนักงานเสิรฟแล้ว เนื่องจากร้านปิด) แล้วราคานี้ยุติธรรมหรือเปล่า (เพราะยังไม่ได้จ่าย แต่วางบัตรประชาชนไว้อยากจะปรึกษาผู้รู้ก่อน) ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ

  โดยคุณ ปังปัง  (61.7.149.231)     10 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1280

  หากความเสียหายของทาวเวอร์ เกิดจากความประมาทของท่าน ย่อมเป็นการทำละเมิด ท่านต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตาม ป.พ.พ. 420 แต่หากเกิดจากลูกจ้าง เป็นเหตุให้ทาวเวอร์หล่น ลูกจ้างมีส่วนในกระทำความผิด ส่วนราคาทาวเวอร์ยุติธรรมหรือไม่ ให้ดูจากสภาพทาวเวอร์นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.49)     17 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1279

  อยากทราบเบอร์ติดต่อคุณอาประพัฒน์ค่ะ ไม่ทราบว่ายังรับปรึกษาคดีอยู่หรือเปล่า พอดีเบอร์โทรหายไปค่ะ

  โดยคุณ   (210.4.151.12)     7 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1278

  อยากถามว่าการที่เราได้ซื้อซิมเน็ตมาใช้ก่อนที่จะซื้อก็ถามพนักงานว่าเมือชั่วโมงหมดมันจะตัดชั่วโมงเน็ตให้ไหม พนักงานก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อครบชั่วโมงแล้วมันก็ตัดค่าบริการเองฉันก็เชื่อค่ะเลยตัดสินใจซื้อ 1-2 เดือนที่เล่นก็จ่ายค่าเน็ตทุกเดือน พอมาถึงเดือนถัดไปจะไปจ่ายค่าเน็ตเขาก็บอกว่าคุณใช้ค่าเน็ตเกินไป เลยต้องจ่าย1200 บาท ฉันก็ตกใจ เพราะปกติค่าเน็ตมันแค่ 149 เอง อยากว่าถ้าไม่จ่ายมันผิดไหมค่ะ

  โดยคุณ วันนา  (61.19.144.194)     26 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1278

  ท่านควรตรวจสอบการใช้บริการและค่าบริการว่าการคิดค่าบริการถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องท่านมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ ถ้าไม่ชำระหนี้ผู้ให้บริการมีสิทธิ
  ฟ้องเรียกให้บังคับชำระหนี้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.51)     21 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1277

  เช่าอพาร์ทเม้นท์ ชื่อ ซิตตี้วิลล์อพาร์ทเม้นท์ อยู่ ซอยประภาศิริ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตอนทำสัญญาเช่า เขียนไว้ว่า ต้องจ่ายค่าทำความสะอาด 300 บ.

  แต่พอตอนจะออกกลับจะให้เซ็นสัญญาอีกฉบับหนึ่งที่ ผมต้องจ่ายค่า ซักผ้าม่าน  ค่าทาสีห้อง+ เฟอร์นิเจอร์ ค่าล้างอแอร์ แถมยังเก็บค่าถ่านไฟฉายรีโมตแอร์ รวมเเล้วประมาณ 1500 บ.
   

  อย่างนี้ผมจะทำไรได้บ้าง ถ้าร้อง สคบ ผมก้ต้องรอไกล่เกลี่ยนานหรือไม่ครับ เงินพันกว่าบาท ไม่น่าจะเอาเปรียบกันเลย

   

   

  โดยคุณ กมล  (210.184.0.122)     25 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1277

  เมื่อทางร้านซึ่งเป็นฝ่ายที่ริบมัดจำผิดสัญญาละเลยไม่ชำระหนี้ ตามกฎหมายทางร้านย่อมต้องส่งเงินมัดจำคืนให้แก่ท่านฝ่ายที่วางมัดจำ ท่านมีสิทธิฟ้องเรียก
  เงินมัดจำคืนได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 377,378(3)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.49)     15 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1276

   ไปทำแว่นที่ร้านฟอร์อาย ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ตกลงเลือกกรอบและสั่งตัดเป็นเลนส์โปรเกรสซีพ ราคารวมประมาณ32,000 บาท มัดจำไว้ 10,000บาท แต่เมื่อนัดไปรับแว่น ปรากฏว่าไม่สามารถใช้งานได้และทางร้านได้ขอทำการแก้ไข จนเวลาผ่านไปประมาณ 5 เดือน นัดให้ไปพบผู้เชี่ยวชาญและวัดตรวจสอบสายตาซ้ำที่ร้านอีกประมาณ5-6 รอบ จนครั้งสุดท้ายก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ จากเดิมที่ช่างจะเป็นคนคุยกับจนท.เทคนิค ก็กลายเป็นโอนสายให้ลูกค้าคุยและตกลงกันเอง จากที่บอกว่าการใช้งานจะสามารถมองชัดได้ประมาณ 2 หน้ากระดาษ ก็ลดลงเหลือ 1 หน้า และท้ายสุดเหลือไม่เกิน 4 บรรทัด เลยคุยกัย ผจก.ร้านว่าจะขอยกเลิกคำสั่งซื้อได้หรือไม่ เพราะทางร้านไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามที่ตกลง ทางร้านบอกว่าได้ แต่ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถตัดเป็นแว่นสายตาสั้นธรรมดาในราคาเดียวกันได้ แต่เราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เนื่องจากปัจจุบันก็มีใช้อยู่แล้ว  แบบนี้เรามีสิทธิเรียกเงินมัดจำคืนได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไรคะ ขอความกรุณาแนะนำด้วยค่ะ รู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบค่ะ

  โดยคุณ แก้ว  (125.25.225.134)     23 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1276

  ฟ้องให้ร้านขายแว่นรับผิดตามสัญญาจ้างทำของต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.51)     21 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1275

  มีการโทรทวงหนี้บัตรเคดิต แต่มีการโทรแจ้งฝ่ายบัญชี แล้ว ขู่มีการจะฟ่องร้อง

  ทำให้มีผลกระทบกลับงาน ถึงขันไล่ออก  เราจะสามารถเรียกร้องค่าเสีย

  หายจากสำนักงานที่ทำกลับเราได้ไม มีหลักฐานการเจรจา เป็นเทป ถ้าทำได้เราสามาติดต่อหน่อยงานไหนได้บ้าง

  โดยคุณ ทัศนี  (110.168.103.9)     19 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1275

  - การที่เจ้าหนี้บอกว่าจะใช้สิทธิฟ้องคดีคุณต่อศาลตามสิทธิที่เขามีไม่เป็นการข่มขู่
  - หากนายจ้างไล่คุณออก เนื่องจากคุณถูกฟ้อง จะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ เพราะเขาใช้สิทธิตามกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     24 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1274

  ศูนย์แม่บ้านขี้โกง
  1.  ขวัญหล้าอินเตอร์กรุ๊ป เจ้าของชื่อ  ขวัญและแมน
  ส่งแม่บ้านมาอยู่แล้วขโมยเงินหนีไป ศูนย์ไม่รับผิดชอบ คิดค่าแรงหัวขโมย  โยกโย้ไม่คืนเงินมัดจำ 2.  โอเคพาวเวอร์ซิตี้ เจ้าของชื่อ สุทธิชัย หนูตะเภา และกฤษดา พิลึกเรืองเดช
  ส่งแม่บ้านแล้วรับเงินมัดจำไป  ครู่เดียวมาลาออก ไม่ส่งคนแทน ไม่ยอมคืนเงิน
  ขอความกรุณาตรวจสอบด้วย

  ขอบพระคุณ

  โดยคุณ ถูกโกง  (58.8.150.236)     18 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1274

  - การขโมยทรัพย์สิน ผิด ป.อ. มาตรา 334 ข้อหาลักทรัพย์ คุณแจ้งความดำเนินคดีได้
  - เจ้าของกิจการไม่คืนเงินมัดจำ เป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่ง คุณต้องร้อง สคบ. หรือฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     24 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1273

  คือว่าผมได้นำเหรียญ5บาทและ10บาทจำนวน2000บาทไปชำระค่างวดรถยนต์ ที่ธนาคารกสิกรสาขานึง เจ้าหน้าที่แจงว่าจะต้องชำระค่าทำเนียมนับเหรียญร้อยละ1บาท ทำให้ผมต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก20บาทในการชำระค่าเช่าซื้อรถ หรือว่าเหรียญไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ถ้าจะใช้ต้องมีค่าทำเนียม? ช่วยไขข้อข้องใจทีคับ

  โดยคุณ อ้วน  (118.173.59.218)     16 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1273

  ระเบียบของค่าธรรมเนียมในการนับเงินเหรียญ ธปท.กำหนดไว้ต้องเรียกเก็บทุกธนาคาร ยกเว้นธนาคารออมสิน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.19)     17 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1272

  ขอให้ สคบ ช่วยตรวจสอบพวกบริษัทประกันให้ด้วย ชอบติดป้ายรับสมัครตำหน่งเลขา แต่พอคนมาสมัครก็บอกว่าให้ไปขายประกัน ที่แย่ไปกว่านั้นมีบริษัทไทยส...ประกันภัย ที่ ศาลาแดงหลอกเด็กที่จบใหม่เรียกไปสัมภาษส์สุดท้ายก็ให้ไปขายประกัน พวกนี้จะเอาจำนวนสมาชิกอย่างเดียวไม่นึกถึงมนุษยธรรมที่น้องๆเขาต้องเสียโอกาสจากที่อื่นเพื่อเสียเวลาเข้ามาสัมภาษณ์งานที่นี่ โดยถูกโทรมาโน้มน้าวชักจูงต่างๆนาๆ ช่วยเอาผิดมให้ด้วยครับ อย่าปล่อยให้คนพวกนี้มาทำให้ธุรกิจดีๆพังเดี๋ยวมันจะลามไปใหญ่โต ชื่อบริษัทประกัน พร้อมเบอร์โทรจะให้อีกทีภายหลัง

  โดยคุณ อิทธิกร  (61.7.150.138)     16 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1272

  ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ คปภ. อีกทางหนึ่งเกี่ยวกับการกระทำของธุรกิจประกันภัย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.19)     17 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1271

  ได้นำรถยนต์เข้าศูนย์บริการของศูนย์บริการแห่งหนึ่ง  ปรากฎว่าทางศูนย์บริการทำให้คอนโซลหน้ารถ ( ตำแหน่งหน้าช่องแอร์กลาง ) มีการฉีกขาดประมาณ 2 ซม.  เนื่องจากการถอดอุปกรณ์ที่ยึดติดกับตัวคอนโซลออกของช่างซ่อม  สามารถร้องเรียนโดยตรงได้ที่ไหน  หากศูนย์บริการนั้นปฏิเสธการรับผิดชอบ  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ สุรเชษฐ์  (125.25.12.5)     15 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1271

  ร้องเรียนได้ที่สำนักงานใหญ่ของศูนย์ซ่อม หรือฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.19)     17 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1270

  ไปดูหนังที่ Major Cineplex สาขาพิษณุโลก แล้วซื้อเลย์รสชีสและหัวหอม น้ำหนักสุทธิ 85 กรัม ในราคา 45 บาท ทำมัยมันแพงเกินไปละคะ ปกติน้ำหนัก 85 กรัม ต้องอยู่ที่ราคา 30 บาท แล้วก้อมีขนมอย่างอื่นที่ขายหน้าโรงหนังมีราคาที่สูงเกิน เกินกว่าราคาของขนมที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าอีก  หรือว่าเป็นราคามาตรฐานที่สถานบริการต้องบวกเพิ่มอยุ่แล้ว แต่ดิฉันในฐานะผู้บริโภค คิดว่าบวกเพิ่มมากเกินไป ถ้าอย่างงัยรบกวนชี้แจงด้วยนะคะ

  โดยคุณ ประภัสสร ชูสังวาลย์  (110.164.158.126)     14 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1270

  ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วย เพราะหากขายหน้าโรงหนังก็ต้องแพงเป็นธรรมดา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.19)     17 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1269

  ผมก็ได้รับเหมือนกัน ตรวจสอบที่อยู่เป็นของไมโคซอฟจริง จดหมายเหมือนกันเลย จำนวนเงินเท่ากัน แต่อีเมล์เบอร์โทรไม่รู้จริงหรือเปล่านะคับ

  โดยคุณ รุต  (124.122.84.67)     11 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1269

  ต้องระวังให้ดี อาจเป็นแก็งค์มิจฉาชีพก็เป็นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.19)     17 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1268

  แผงฉลากจับเบอร์เหล้า บุหรี่ หลอกลวงเห็นๆ ทั้งจังหวัดชลบุรี ทำไมไม่ผิดกฏหมายหรือครับ หลอกลวงเห็นๆ เกลื่อนเมืองชลบุรี มีการเสียเงินส่วยให้กับตำรวจ ทุกเดือน เอาเหล้าปลอมมาบ้างเหล้าหนีภาษีบ้าง แถมไม่พอ เอาหมายเลขที่ดึงออกไปแล้วมาออก นี่แสบกว่าจับเท่าไหร่ก็ไม่ได้ แล้วมันยังไงกันคนทำรวย ตำรวจมีเงินกิน งง กับข้าราชการตำรวจจริงๆ ไม่จับดำเนินคดีใดๆ ขอวอนให้เป็นสื่อให้ด้วย

  โดยคุณ เจน  (223.205.31.221)     10 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1268

  ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ 1111 อีกช่องทางหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.21)     12 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1267

  สวัสดีค่ะ คือดิฉันได้เซ็งร้านขายเสื้อผ้าไว้ค่ะแบบว่าเป็นโครงการเปิดใหม่ค่ะแต่ทางโครงการไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะทำการตลาดให้คนรู้จักเลยค่ะเรื่องค่าเช่าก็ให้ส่วนลดเรา 50% เฉพาะผู้ที่ทำตามเงื่อนไขคือมาเช็คชื่อเปิดปิดร้านตามเวลาที่กำหนด แต่ไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเลยค่ะเพราะว่าการมาร้านแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้น แล้วคนก็ไม่มีเดินทุนที่ลงไปก็จมหายไปหมด แถมยังถ้าใครไม่เช็คชื่อตามที่เค้าแจ้งมาก็ถือว่าไม่ได้ส่วนลด อย่างนี้เห็นแก่ตัวชัดๆนะคะ แล้วอีกอย่างก็ยังทำอะไรไม่เสร็จซักทีค่ะเรื่องราวประมาณนี้พอจะให้คำตอบได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ kwanahoi  (125.25.210.191)     9 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1267

  ให้ท่านรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เช่นสัญญาเช่า เอกสารการเช่า ใบเสร็จการตกแต่งร้าน  รายการสินค้า ถ่ายภาพร้านและฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือติดต่อสอบถาม 02-9485700 สำนักงานทนายคลายทุกข์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.21)     12 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1266

  สั่งซื้อสเกิร์ตใส่รถ nissan tiida Latio ทางเวป R styte สาขาบางนา และโอนเงินให้แล้ว 6000 บาท ผู้ขายบอกว่าจะได้ของภายในวันที่ 4  พย. 53 แต่จนป่านนี้ยังไม่ได้รับของ  โทรถามก็ให้เราไปติดต่อ บ.ขนส่งสินค้าเอง   โทรถาม บ.ส่งสินค้าบอกว่าจะส่งให้ 8 พย. 53 แต่ยังไม่ได้รับ ถ้ามีปัญหา จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหมค่ะ 

  โดยคุณ อัมพร เอี่ยมโคกสูง  (125.26.95.118)     8 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1266

  ให้ท่านไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน  นำเอกสารการสั่งซื้อ การจ่ายเงิน เข้าพบทนายความ เพื่อฟ้องเรียกเงินคืนพร้อมค่าเสียหายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.21)     12 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1265

  ไปติดแก๊สที่ ร้านARMY GAS ที่ลาดปลาเค้า มาค่ะ  ตอนที่ตกลงราคาติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ว่าเป็นของชุด AG แต่พอติดมาแล้วมีอุปกรณ์บ้างตัวที่ไม่ใช่ของชุด AG (ยัดไส้ชะงั้น) แต่เป็นชุดที่ต่ำกว่า  มาทราบภายหลัง  จากเพื่อนที่ไปติดชุด AG มา  ตอนนี้รถที่ไปติดตั้งแก๊ส มีปัญหามากๆ เนื่องจากรถสะดุด  และ ขับ ๆ อยู่ก็ดับไปซะงั้น  มันอันตรายมาก ๆ เลยนะคะ  ถ้าเราขับรถอยู่บนท้องถนนแล้วรถเราดับ  อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เมื่อมีอุบัติเหตุ ก็เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้รถบนท้องถนน หรือจะเป็นเจ้าของรถเองก็ตามแต่  และที่สำคัญ ไปซ่อมและบอกอาการดังกล่าวที่้ร้านมาหลายครั้งแล้ว แต่ทางร้านก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด  มิหนำซ้ำ ไม่ดูแล ไม่ซ่อม บอกว่ารถเราไม่ดีอีกต่างหาก  ขอโทษนะคะ   ออกรถมาไม่ถึงปี ถ้ารถมีปัญหา จะต้องโทษใครเนี๋ย  จะโทษทางบริษัทที่ผลิตรถว่าผลิตรถแต่คันออกมาคุณภาพต่างกันเช่นนั้นหรือ  หรือว่าทางร้าน ARMY GAS ไม่สมควรจะมีใบอนุญาติติดตั้งแก๊ส ให้รถคันไหนอีก  เนื่องจากติดตั้งไม่ได้คุณภาพ  สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น  เพราะอาการของรถดังกล่าว จะทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ 

      รบกวนตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง  ช่างผู้ชำนาญการที่ร้านที่ด้วยนะคะ ดูท่าทางช่างผู้ชำนาญการของทางร้าน ไม่แน่ใจว่าจบ มัธยม ที่ไหน

  โดยคุณ จิราภรณ์  (118.174.98.119)     8 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1265

  หากสินค้าที่ติดตั้งไม่เป็นไปตามที่โฆษณาหรือตกลง ท่านสามารถฟ้องร้านติดตั้ง เนื่องจากสินค้าปลอมปนและไม่ได้มาตรฐาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.21)     12 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1264

  ดิฉันมาเช่าหอพักที่กรุงเทพฯ ราคา 3400/เดือน  และขอให้ทางผู้ให้เช่าออกบิลค่าเช่าให้แต่ทางหอพักที่เช่าอยู่บอกว่าออกให้ได้แต่ในราคาประมาณ 1800/เดือน  เพราะดิฉันต้องใช้บิลไปเบิกคืนกับต้นสังกัด  ทำยังไงดีคะ

  โดยคุณ นิภัทร์ลดา  (110.168.129.58)     6 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1264

  ร้องเรียนไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ตรวจสอบหอพักดังกล่าวต่อไป และถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.21)     12 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1263

   เรื่องการลงความคิดเห็นในสภากาแฟ

      เนื่องจากผู้เป็นสมาชิกกลุ่มอนัตตา โดยใช้ web http://anattara.com อยู่ในสาย Online ของ

  Giffarine ได้แสดงความคิดเห็นในฐานะสมาชิก Giffarine ในสาย Online ซึ่งสามารถเปิดให้ใช้ได้

  พอมีความคิดเห็นที่แตกต่างในเวบบอร์ดสภากาแฟ ทางหัวหน้าสายงานก็สั่ง Webmaster ให้ ฺBlock

  แสดงความคิดเห็น อย่างนี้ถือว่าปิดกั้นสิทธิผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของสายงานหรือไม่ ในทำนอง

  เดียวกันก็มีคำถามว่าการโฆษณา Micro franchise ของ Web นี้ถูกต้องหรือไม่ เข้าข่ายหลอกลวง

  หรือเปล่า

  โดยคุณ สมาชิกกลุ่มอนัตตา anattara.com  (125.24.60.4)     5 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1263

  หากข้อมูลที่มีการแสดงความคิดเห็น ทำให้เจ้าของเว็บหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย สามารถให้ webmaster ลบข้อมูลได้ ไม่ผิดกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.21)     12 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1262

  ร้องเรียนเกี่ยวกับพื้นกระเบื้องบ้านเอื้ออาทรระเบิดแตกร้าวได้รับความเสียหายค่ะ

  โดยคุณ สุรีรัตน์ สะพานทอง (สมาชิก)  (125.24.234.116)     31 ต.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1262

  ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานการเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่ต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.21)     12 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1261

  รบกวนตรวจสอบอีเมล์ข้างล่างนี้ด้วยนะครับ ว่าจริงหรือต้มตุ๋น รบกวนด้วยนะครับ

  Microsoft Sweepstakes Promotion,
  100 Victoria St, London SW1E 5JL
  United Kingdom

  Customer Service.
  Your Batch No: 074/05/ZY369
  Your Reference No: UK/9420X/05

  OFFICIAL WINNING NOTIFICATION.

  We are pleased to inform you of the release of the long awaited results of Sweepstakes promotion organized by Microsoft Corporations, in conjunction with the FOUNDATION FOR THE PROMOTION OF SOFTWARE products, (F.P.S.) held this October 2010, in London. Where in your email address emerged as one of the online Winning emails in the 2nd category and therefore attracted a cash award of 550,000.00 Pounds (Five Hundred and Fifty Thousand Pounds Only) and a Toshiba laptop. To begin your claim, do file for the release of your winning by contacting our Foreign Transfer Manager with your reference and your batch numbers for verification.

  (Foreign Transfer Manager)
  Mr Patrick Parker.
  Tel: +44 704-570-3256
  Email : bnlresultdept@live.co.uk

  The Microsoft Internet E-mail lottery Awards is sponsored by former CEO/Chairman, Bill Gates and a consortium of software promotion companies. The Intel Group, Toshiba, Dell Computers and other International Companies. The Microsoft internet E-mail draw is held periodically and is organized to encourage the use of the Internet and promote computer literacy worldwide.

  Congratulations!!

  Sincerely,

  Mrs. Rose William
  Co-ordination
  Microsoft Sweepstakes Promotion

   

  โดยคุณ นิยม  (180.210.216.74)     28 ต.ค. 2553

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 78   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด