452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 79   

 • ความคิดเห็นที่ 1300

  ดิฉันได้มัครในการใช้บริการของทรูฟิสเนต แต่ไม่เคยได้เข้าใช้ เนื่องด้วยดิฉันไม่มีบัตรสมาชิก และยังเป็นนักศึกษาและต้องทำงานพิเศษไปพร้อมกับการเรียนต้องการที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของทรูฟิสเนต และในตอนทำสัญญา ไว้กับทางฟิสเนตพนักงานขายได้บอกไว้หากไม่พอใจสามารถหยุดในการใช้บริการได้และสามารถลาออกได้ โดยได้จ่ายเงินไว้ เป็นเงินประมาณ1400บาท เป็นช่วงทดลองใช้บริการ 14วัน หลังจากนั้นดิฉันก็ได้โทรไปเพื่อยกเลิกบริการ แต่พนักงานกลับนิ่งเฉยและบอกเลิกใช้บริการไม่ได้ และได้หักเงินจากบัญชีของดิฉันไป เป็นเงินจำนวน1399บาทและมีหนังสือทวงนี้ไปที่บ้าน เป็นจำนวนเงิน9000กว่าบาทและเมื่อได้อ่านในสัญญาแล้ว กับที่พนักงานขายบอกมันไม่ตรงกัน จึงมีความเดือดร้อนมาก เพราะดิฉันยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามทางทรูฟิสเนตได้ทวงมา และไม่เคยได้ไปรับบริการเลย จึงอยากจะทราบในแนวทางแก้ไขที่เป็นธรรมกับดิฉันด้วย

  โดยคุณ วรรณิภา  (180.183.10.107)     8 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1299

  ทุกคนโปรดระวัดระวัง พนักงานขายกรุงไทยการแว่นนครสวรรค์  พนักงานขายที่ไม่มีจรรยาบรร โดนหลอกขายยังดีคะ...ไม่เสียตัวด้วย   ระวังไว้นะคะ  พนักงานขายที่ชื่อชื่อ นายนบพร มะลิลาคะ มีพฤติกรรมหลอกลวงชอบมีอะไรกับลูกค้าผู้หณิง เค้าชอบขายแว่นแล้วพยายามตีสนิมลูกค้าสาวๆๆหรือแก่ หรือขอให้มีตังส์ให้หลอก

  โดยคุณ เคยโดนหลอกคะ  (180.183.245.9)     5 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1298

  ไปตัดแว่นตาที่ร้านกรุงไทยการแว่นสาขาซีคอน คนละอันกับแฟน ราคา 8,000 x 2 ใส่ได้สองเดือนเลนท์แว่นหลุดหายไปข้างหนึ่งนำกลับไปให้ที่ร้านดูร้านบอกต้องตัดเลนท์ใหม่หนึ่งคู่ราคาประมาณ 5,000 บาท ถามว่าทำไมเลนท์จึงหลุดได้คนขายบอกเป็นเพระกรอบแว่นอ้าตอนขายไม่เห็นบอกว่ากรอบไม่ดี ตอนขายพูดดีเชียร์กระหนำ แล้วทำไมบริการหลังการขายแย่จังเสียเงินฟรี 8,000 ยังดีแว่นของแฟนไม่เป็นไร ไม่งั้นแย่ ขนาดแว่นตาถูกที่ซื้ใส่เล่นๆยังไม่เคยเห็นเลนท์หลุด

   

  โดยคุณ เสียความรู้สึก  (223.24.75.239)     4 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1297

   เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน บริษัทประกันซ่อมให้ หลังจากนั้นบริษัทประกันสามารถเรียกเก็บกับคู่กรณีอีกได้หรือไม่ครับ

   

   

  โดยคุณ Pan  (223.206.58.207)     1 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1297

  เรียกได้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.32)     7 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1296

  สอบถามเรื่องการเบิกเคลมประกันของบริษัทหนึ่ง  ซึ่งในสัญญากรมธรรม์ระบุว่า  บริษัท (ประกัน) จะจ่ายผลประโชน์ให้กับลูกค้าภายใน 20 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารเคลมประกันครบถ้วนแล้ว  ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าผิดสัญญาไหมฟ้องร้องได้ไหม  ขณะนี้ยังไม่ได้เงินเคลมประกันเลย เค้าได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553

  โดยคุณ Joke  (58.181.146.36)     31 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1295

  ผมซื้อรถยนต์ผ่อนชำระกับไฟแนนท์ ผมขาดส่งบางเดือนเนื่องจากมีปัญหาด้านการเงินแต่ก็ใส่เงินเพิ่มไปเป็นบางงวด เมื่อผ่อนชำระครบตามสัญญาแล้ว ไฟแนนท์แจ้งว่ายังขาดเงินอีก 36533 บาท ไม่สามารถโอนรถได้ ทั้งที่เมื่อผมเช็คยอดเงินที่ส่งไปนั้นตามงวดเงินยังเกินไป 14000 บาท อย่างนี้ผมต้องจ่ายเงินให้เขาอีกหรือเปล่าครับ แล้วผมต้องทำอย่างไร ขอให้พี่ช่วยหาคำตอบให้ผมด้วยครับ ขอบคุรครับ

  โดยคุณ ภูมิตินันท์  (202.122.130.31)     20 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1294

  ทรู นี่ค่อนข้างเอาเปรียบผู้บริโภค นะ

  โทรศัพท์ เติมเงิน โทรอยู่ดี ๆ ผ่านมาแล้ว 4 ปี พอวันนี้บอกว่าหมดอายุ เงินก็เติมปกติ ตามเงื่อนไข

  300.-/เดือน และ ก็ผูกกับ true vision ด้วย โทรหา agent call center ก็เหมือนกับจะยัดเยียดให้เราเข้าใจ ว่าระบบเติมเงินก็เป็นอย่างนี้แหละคะ แล้วไง .. กว่าพวกเธอจะัรับสายลูกค้าได้ก็ต้อง train กันเป็นเดือน แต่เวลาุุคุยกับลูกค้าจะยัดเยีัยดให้ลูกค้าเข้าใจภายใน 1 นาที พอเราไม่เข้าใจ ก็มีขึ้นเสียงด้วย แบบนี้เปลี่ยนให้ลุกค้าไปรับสายแทนพวกเธอดีกว่า เพราะลูกค้าอัฉริยะกว่าตั้งเยอะ คุย 1 นาที แล้วเข้าใจใน product ที่พวกเธอกล่าวมา

  ตอนนี้เดือนร้อนมาก จะติดต่อใคร หรือใครก็ติดต่อไม่ได้ ทรูน่าจะมี sms บอกก่อนสิจะตัดโดยไม่บอกไม่กล่าว ฟ้าผ่ากลางใจลูกค้าแบบนี้ไม่ได้

  โดยคุณ prae_prae  (110.49.205.162)     16 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1293

  หมู่บ้านเอื้ออาทรหนองบัวศาลา 1 อ.เมือง จ.นครราชสีมา บ้านเลขที่ 426/328 มีการก่อสร้างที่ผิดแบบก่อสร้าง โดยเฉพาะพื้นบ้านชั้นล่างไม่แข็งแรง แตกร้าว พื้นทรุดตัว มองเห็นทราย ก้อนกรวด มีฝุ่นคลุ้งทั่วไป พื้นที่เป็นคอนกรีตหนาเพียง 1-2นิ้วเท่านั้น โครงสร้างผิวพื้น ไม่มี เหล็กเส้น ไม่มีหินตามขนาด แจ้งซ่อม ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2551 จนถึงขณะนี้ ปัจจุบัน 2 ปีแล้วก็ยังไม่ดำเนินการจากการเคหะชุมชนนครราชสีมา แต่เมื่อสอบถามในที่ประชุม วันที่ 22  ธ.ค. 2553 กับ ผ.อ. เขต 2 ก็บอกว่าจะดำเนินการหลังปีใหม่ และได้ขอดูใบแจ้งซ่อมปรากฎว่ามีการระบุในใบแจ้งซ่อมว่าได้ซ่อมหมดแล้ว ลงชื่อโดยผู้ดูแลโครงการ และลงชื่อช่างเรียบร้อยทั้ง 2 คน อย่างนี้ถือว่าผิกกฎหมายหรือไม่ สคบ.ช่วยแนะนำการสิทธิ์ในฐานะผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ขอความกระจ่างด้วยครับ

                                                                 ขอขอบคุณที่ให้มีช่องทางแจ้งข่าวครับ

                                                                                      นายเมธี 

  โดยคุณ เมธี   (112.142.167.143)     12 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1293

  หมู่บ้านเอื้ออาทร สังกัดการเคหะแห่งชาติ ร้องเรียนได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.1)     18 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1292

  ศูนย์ ขวัญหล้า เปลี่ยนชื่อเป็น วนิดาเนอร์ซิ่งแคร์ (vanidanursingcare.com) แล้ว แต่ยังโกงเหมือนเดิม เพิ่งโดนฉลองปีใหม่ 2554 ระวังด้วยค่ะ

  โดยคุณ ขวัญ  (125.27.75.102)     6 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1291

  เรื่อง ทำอย่างไรหมู่บ้านที่ล้มละล่ายแล้ว กลายเป็นโครงการสวย ใหม่ ขายได้อีก
  จาก ประชาชนธรรมดาคนนึง ถามหาความเป็นธรรมในสังคมไทย
  ย้อนไปปี 2537 มีนักพัฒนาดัง บริษัทสมประสงค์แลนด์จำกัด มหาชน สร้างหลากหลายหมู่บ้าน ซึ่งที่สร้างชื่อเสียงแห่งหนึ่งคือ หมู่บ้านแสงอรุณ บางบัวทอง และด้วยความที่มีชื่อเสียงจึงทำให้มีผู้ไว้วางใจเลือกซื้อบ้านแม้ยังก่อสร้างไม่เสร็จ
  ต่อมาด้วยปัญหาต่างๆ ทำให้บริษัทสมประสงค์แลนด์จำกัด มหาชน ไม่สามารถก่อสร้างและโอนบ้าน ทั้งหมู่บ้านแสงอรุณ บางบัวทอง และหลายโครงการของสมประสงค์แลนด์ ให้แก่ลูกบ้านที่จ่ายเงินจอง จ่ายเงินผ่อนมา จนท้ายสุดบริษัทสมประสงค์แลนด์ ก็ต้องปิดตัวไปอย่างน่าเสียดาย ส่งผลให้ประชาชนที่ซื้อบ้านเดือดร้อนไปทั่วหน้า
  หลายปีมานี้ มีการฟ้องร้องมากมาย ทั้งเรื่องฟื้นฟูกิจการ ทั้งเรื่องพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งปัญหาล่าสุด น่าสนใจมาก มาก ทำไมหมู่บ้านที่เจ๊ง สร้างไปกว่าครึ่งโครงการ ไม่สามารถก่อสร้างต่อ ไม่สามารถโอนให้ลูกบ้านได้นั้น กลับมีการขายโครงการให้กลุ่มนายทุนใหม่ ซื้อหมู่บ้านไป แล้วทุบหมู่บ้านเดิม คือหมู่บ้านแสงอรุณ บางบัวทอง
  แล้วขึ้นป้ายใหม่เป็นหมู่บ้านเพอร์เฟคพาร์ด มีมูลค่ากว่า 2,000 พันล้าน อ้างอิงจากข่าวเศรษฐกิจ นสพบ้านเมือง พุธที่ 21 เมษายน 2553 แล้วยังนำมาขายเป็นสินค้าใหม่ได้ เขาทำกันได้อย่างไร หมู่บ้านเจ๊ง ไม่มีเงินทำต่อ ไม่มีเงินคืนลูกบ่านเก่า แต่สามารถเพิ่มมูลค่า ทำเป็นหมู่บ้านใหม่ ขายใหม่ ให้ลูกบ้านใหม่ได้
  แล้วปัญหาที่จะตามมาคือผู้ที่จะซื้อบ้านใหม่นี้จะได้บ้านหรือไม่ แล้วลูกบ้านเก่าที่เดือดร้อน จะเรียกร้องเงินคืน เรียกร้องความเสียหาย เรียกร้องความเป็นธรรมจากใคร
  อยากให้สังคมไทยมีความยุติธรรม ขอเรียกร้องความถูกต้อง และยุติธรรม เพื่อประเทศไทยของเรา เพื่อลูกหลานของเรา ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
  ผมเป็นหนึ่งในลูกบ้านที่เดือดร้อน เป็นแค่พนักงานกินเงินเดือนธรรมดาซื้อบ้าน แต่ไม่ได้บ้าน เงินก็ไม่ได้คืน แล้วยังบ้านถูกทุบ เปลี่ยนชื่อขายใหม่ ทั้งๆ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในมือ
  ใครช่วยพวกเราด้วย ขอความเมตตาช่วยเหลือพวกเราด้วย
  e-mail : t16x9@hotmail.com
   

  โดยคุณ thai  (124.120.31.174)     30 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1291

  ปรึกษา สคบ. ช่วยหรือหาทนายความเพื่อช่วยเหลือเรื่องรูปคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.1)     18 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1290

  กินข้าวที่ เอส แอนนค์ พี สาขาลาดพร้าว สั่งปลากระพงทอดธรรมดาแล้วราดด้วยน้ำปลาธรรมดาตัวปลาก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มาก สั่งตัวเดียวจานเดียว ราคา 510 บาทในบิลมีเลข 6 ด้วยพอถามก็บอกว่า 6 ขีด ขีดละ85 บาท ถ้าในเมนูบอกอย่างนี้ก็จะไม่สั่งไม่กินแล้วยังโดนค่าบริการอีก 184 บาท ค่า vat อีก140 บาท แกงส้มชะอมทอดก็มีกุ้งอยู่ 4 ตัวรสชาดจืดมาก ๆ มีใครโดนอย่างนี้มั้ย มานับบิลดูกินไป 1215 บาท รวมปลาตัวละ 510บาท กับค่าบริการและ vat ทั้งหมดต้องจ่าย 2.155 บาท ให้ไป 3.000 บาท ทอนมา 845 บาท เถียงไม่ได้ พูดไม่ได้เพราะกินของเค้าไปแล้ว ช่วยด้วย....

  โดยคุณ ป้าชุ  (183.89.214.189)     28 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1290

  ร้องเรียนไปที่ สคบ. 02-141-3450-3

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1289

  ส่งค่างวดรถถูกต้องตามสัญญา อยู่ดีๆมีคนมายึดรถโดยที่เจ้าของไม่อยู่ มีความผิดหรือไม่

  โดยคุณ เอ  (182.53.145.58)     27 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1289

  หากมีการส่งค่างวดครบ บริษัทไฟแนนซ์ไม่มีอำนาจยึดคืน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1288

  การวางเงิน จองจองรถยต์สามารถเอาเงินดืนได้ไหมค่ะ  (ไม่เอารถแล้ว) ขอบคุณคะ

  โดยคุณ นุก  (180.180.18.84)     27 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1288

  ขึ้นอยู่กับข้อตกลงครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1287

  เรื่องมีอยู่ว่า   ดิฉันได้สมัครเป็นสมาชิกในการทำธุรกิจของบริษัทเฮอบาร์ไลท์  แล้วสั่งซ้อสินค้า เป็นจำนวนเงิน150000   บาท  โดยผู้สั่งสินค้านั้นไม่ใช่ดิฉัน  โดยเขาสั่งสินค้าให้ดิฉันในชื่อของเขา

  วันหนึ่งดิฉันอยากจะคืนสินค้า  ส่วนที่เหลือคืนบริษัท แล้วก็ได้ส่งหลักฐานตามที่ทางบริษัทบอกทุกอย่าง  แต่แล้วก็คืนไม่ได้เขาบอกว่าต้องไปหาหมายเลขที่สั่งสินค้าให้ได้ก่อน

  ซึ่งหมายเลขนั้นดิฉันไม่มีแล้ว  

  อยากทราบว่ากรณีนี้ดิฉันมีสิทที่จะได้คืนของไม่ค่ะ   แค่ไม่มีเหมายเลขสั่งสินค้า

  และดิฉันควรจะทำอย่างไรต่อเพื่อจะได้คืนสินค้าค่ะ

   

   

  โดยคุณ พวงเพ็ญ  (115.87.79.197)     22 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1287

  การซื้อขาย ต้องดูข้อสัญญาเป็นสำคัญว่า สามารถที่จะคืนสินค้าได้หรือไม่ หากมีการระบุไว้ในข้อสัญญา ก็สามารถคืนของที่ซื้อมาได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.57)     5 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1286

  ผมเข้าพักโรงแรมแถววังน้อยรีสอร์ทอยู่ข้างในปั๊มบางจากขาเข้ากรุงเทพเข้าพักเวลา06.00ของวันนั้นทางรีสอร์ทให้ผมออกเวลา20.00นวันเดียวกันเขาบอกว่าหมดเวลาครับ(ผมคิดว่าจะต้องพักได้24ชมเช่นเข้าเวลา06.00นต้องออกเวลา12.00นอีกวันเปล่าครับ)ตามที่โรงแรมอื่นเขาทำกันผมไม่เข้าใจครับ

  โดยคุณ ป้อมอุดร  (113.53.230.178)     22 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1285

  bought a new mattress in bkk shop, when delivered from factory i noticed that it looked inferior than the one in showroom. slept on for 3-5 days & had rashes, insect bites, very itchy on my body..etc so i took some photos as evidence. later on went to see 2 thai doctors, received 3 injections, 3-4 medicines & med certs that i had allergy/viral infection on my body. also learned that the mattress was filled with yai-ma-praew which is cheap/unsafe material. rang to complain & the shop came to take it back & later said there was nothing wrong but offered to replace with a rubber filled one. i asked for my money back but was refused so i went to complain at the police station & the next day with สคบ which still yet to contact me back. can i sue the shop & factory for any compensation , damages..etc for my sickness & sufferings. pls advise in thai urgently.

  โดยคุณ   (143.238.90.1)     22 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1284

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ

  คือว่าไปตัดชุดที่ร้านตัดเสื้อว. ถนนพหลโยธิน ก่อนถึงซอยลือชา ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม2553ไม่ได้มัดจำ เพราะให้ชำระเงินเต็มจำนวนซึ่งชำระไปแล้วพร้อมใบนัดชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ซึ่งยังระบุในใบนัดว่า "หากไม่มารับภายใน45วัน ถือว่าสละสิทธิ์" และกำหนดรับชุด 5กันยายน 2553 แต่พอไปลองชุดหลวมไปนัดอีก2อาทิตย์ต่อมา เขาซ่อมแล้วคับไปและกระโปรงเบี้ยวไปข้างนึง  นัดอีก2อาทิตย์ และก็เบี้ยวมาเรื่อยๆ บอกว่า ช่างไม่มาบ้าง  ติดน้ำท่วมบ้าง ไปปฏิบัติธรรมบ้าง  ....โทรถามเรื่อยๆ ก็บอกว่ายังไม่ได้เย็บแก้ไขให้ "และแก้ไขเลยระยะเวลา45วันก็ไม่ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์

  ควรจะจัดการอย่างไรคะ "ยังมีใบรับสินค้าอยู่ แต่ว่าเกิน45วันแล้ว" 

  โดยคุณ บี  (58.9.72.113)     21 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1283

  อยากสอบถามว่าทำไมค่าติดตามทวงถามทางโทรศัพท์แพงจังเลยทั่งที่โทรมาไม่เกินนาทีและเมื่อเอาข้อมูของเราไปให้บริษัทอื่นเมื่อมีปัณหากลับให้เราไปเคลียร์เองบริษัทต้นทางไม่รับรู้ไม่ยอมช่วยเราแก้

  โดยคุณ chokchai  (58.8.59.131)     21 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1282

  อยากทราบว่ากรณีชำระเงินค่าสินค้าบัตรเฟสช้อยขาดไป .02 สตางค์มีค่าบริการทวงถามเก็บเพิ่ม 250บาท ไม่ทราบว่ามันโหดเกินไปหรือปล่าว

  โดยคุณ ศศิ  (118.172.167.198)     20 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1281

  สอบถามเกี่ยวกับสัญญาเช่าซ้ือรถยนต์ เราได้ชำระเงินสดเป็นค่าดาวน์รถจำนวน  400,000  ถ้วน แต่สัญญามเช่าซ้ือลงมาว่า ได้ชำระเป็นเงินดาวน์แค่  379,030  บาท ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่สินเช่ือไฟแนนท์แล้วเขาบออกว่าหักเป็นประกันชีวิตท่ีทางเราตกลงทำแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าหักรายเดือน  ถามว่าเงินสดที่ทางเราจ่ายให้บริษัทไป  ทางไฟแนนท์มีสิทธิ์หักเงินเราหรือไม่ทั้งที่เรามีใบเสร็จรับเงินจำนวน  400,000  บาท เต็ม

  โดยคุณ นางจำเนียร ชีวะไทย  (111.84.225.156)     14 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1281

  ต้องตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อว่ามีข้อกำหนดให้หักเงินที่เป็นเงินดาวน์เป็นค่าประกันชีวิตหรือไม่ หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็ร้องเรียนให้ สคบ.ตรวจสอบได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.49)     17 ธ.ค. 2553

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 79   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด