X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

 • ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

              ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

  บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

  1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
  - ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
  ประเทศที่ผลิตด้วย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
  - ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
  - สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
  - ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
  สัญลักษณ์แทนก็ได้
  - ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
  - ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  - วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
  หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
  - ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

  2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

  3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

  4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

  5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

  ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

  - ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  - ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
  - ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
  - ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  - ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

  ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
  เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
  การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

  การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
  ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
  - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

  ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
  การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

  การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 83   

 • ความคิดเห็นที่ 1380

  ซื้อฮาร์ดดิส มาใช้งานแล้วเสีย สินค้ายังมีประกันแต่ส่งไปตั้ง 6 เดือนแล้ว อย่างนี้แจ้ง สคบ.ได้ไหมครับ ต้องทำอย่างไร ขอคำแนะนำด้วย  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ neng2504  (124.121.41.31)     29 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1380

  - ได้ครับ แต่คุณจะต้องติดต่อสอบถามเขาก่อนว่า ติดขัดหรือมีปัญหาในส่วนไหน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     9 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1379

  dtac เอาเปรียบผู้ใช้บริการ ใช้โปรฟรี 5 ชม เร็วดีไม่มีปัญหาประมาณ 300 kb แต่พอไปเติมเงิน 199 บาทแล้ว net ช้ามาก แค่ 10 kb เช็คที่ศูนย์ dtac แล้วบอกว่าจะติดต่อกลับมาก็ไม่มีใครติดต่อมาเลย

  โดยคุณ dtacแย่มาก  (110.49.249.22)     27 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1378

  อพาร์ทเม้นท์ชื่อว่าอพาร์ทเม้นท์ใหม่อยู่ในซองสุวินท์วงศ์ 3 ที่อยู่ 11 ซ.สุวินทวงศ์ 3 ถ.สุวินทวงศ์

  เอาเปรียบผู้บริโภคช่วงภาวะน้ำท่วม ไม่เห็นใจเอาแต่ได้ ดิฉันได้แจ้งขอย้ายไว้ซึ่งเขาบอกว่า

  ให้แจ้งก่อน 1 เดือน แต่พอจะย้ายที่อยู่ใหม่น้ำท่วมเข้าไม่ได้ โทรไปแจ้งเขาบอกว่าน้ำลดเมือไหร่

  ให้เข้ามาก็ได้ แต่พอแจ้งที่เก่ากลับบอกว่าถ้าจะอยู่ต่อก็ได้ แต่ถ้าจะย้ายต้องบอกล่วงหน้าอีก

  1 เดือนถ้าไม่ครบจะยึดเงินมัดจำและคิดค่าเช่าเต็ม 1 เดือนจริงๆ แล้วน่าจะบอกว่าน้ำลดเมื่อไหร่ก็ย้ายได้แล้วจ่ายเงินมัดจำคืน หน้าเลือดสุด ๆ อย่างนี้เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภคและซ้ำเติมในช่วง

  สถานการ์ณน้ำท่วม เอาผิดได้หรือไม่

  โดยคุณ บังอร  (183.89.150.121)     27 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1377

  ดิฉันอยากทราบว่า สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค มีสิทธิจับอะไรได้บ้าง  และสามารถเรียกเก็บเงินจากแม่ค้าได้ด้วยเปล่าและสินค้าของจีนมีอะไรที่ผิดกฎหมายบ้างที่ทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคมีสิทธ์จับได้

  โดยคุณ คุณนิ  (125.27.204.186)     26 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1376

  ดิฉันถูกโกงโดยการเล่นเกมผ่านทางหน้าเวปเฟสบุ๊ค ที่ชื่อว่า มหัศจรรย์การเดินทาง ทางทีมงานได้ลบตัวละครในระบบของเซิฟเวอร์ที่่9 ออก จำนวนมาก แ่ทางบริษัทไม่ได้รัผิดชอบอะไรเลย ดิฉันเสียเงินในการเติมเกมส์มากมาย ช่วยตรวยจสอบทีคะ

  โดยคุณ วารุณี  (58.9.54.200)     26 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1375

  ทำไมมีเจ้าหน้า ของสนักงานของสคบ.ภูเก็ต มาเก็บค่าส่วยกับพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดวันเสาร์อาทิตย์ที่จังหวัดภูเก็ตทุกเดือน อยากทราบว่าจริงหรือไม่ช่วยที เบื่อพวกไถ่เงิน แอบอ้างหรือเปล่า

  โดยคุณ   (118.173.65.24)     26 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1374

  เรื่องธนาคารกรุงเทพขโมยเงินในบัญชีออมทรัพย์
  ผมเดือดร้อนมากโดน ธนาคารกรุงเทพ ส่วนควบคุมบัตรเครดิต หักเงินหรือขโมยเงินในบัญชีในช่วงสัปดาห์นี้
  โดยใช้วิธีรอเงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์แล้วทำการหักเงินหรือขโมยเงิน (เป็นศูนย์บาท) โดยไม่มีการแจ้งลูกค้าเลย ซึ่งผมไม่มีเงินในกระเป๋าเลย ทั้งนี้ทางธนาคารควรมีการแจ้งลูกค้าหรือผ่านกรมบังคับคดีเพื่อแจ้งลูกค้าทำการอายัดเงินเป็นระบบโดยอ้างว่าคุณเป็นหนี้บัตรเครดิต ซึ่งผมต้องแบกภาระที่หมดอะไรตายอยากทำบันทึกร้องขอจัดส่งให้ธนาคารขอความเห็นใจช่วยคืนเงินให้บางส่วนเพราะต้องนำเงินไปช่วยญาติพี่น้องและคุณแม่ที่เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมนี้ แต่ได้รับคำตอบว่าหักเงินแล้วหักเลยไม่คืนเงินให้ ถ้าเดือดร้อนให้หาวิธีหยิบยืมไปก่อน…เหงื่อผมตกเลย
  จึงขอให้ทาง สคบ ช่วยจัดการกับทางธนาคารนี้และผมขอคำแนะนำด้วยครับพร้อมที่จะยื่นเอกสารอ้างอิงในครั้งนี้

  โดยคุณ คุณต้อม  (101.108.164.77)     22 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1373

  เรื่องด่วน ร้อนใจมากค่ะ


  พอดีดิฉันซื้อดีลสินค้าจาก บริษัท สู้มุมานะ จำกัดไว้
  วันที่ 20 กันยายน 2554
  เป็นดีล Ukulele ราคา 600 บาท เพิ่มค่าส่ง อีก 100 บาท ต่อ หนึ่งดีล
  ดิฉันซื้อดีลไป 3 ตัว ทั้งหมด 2100 บาท
  ทำการชำระเงินไปครบหมดแล้ว
  แต่ทางบริษัทส่งของช้ากว่ากำหนดมาก สอบถามไปก็มีข้อแก้ตัวมาตลอดประมาณว่า

  ต้นเดือนบอกติดวันชาติจีน จีนส่งของมาไม่ได้
  กลางเดือน บอกติดน้ำท่วม ส่งของไม่ได้
  มาวันนี้ บอกจีนส่งของมาผิดสเป็ก แล้วบอกให้รออีกแล้ว

  ส่งเมลไปสอบถามก็บอกว่าวันที่ 17 ตุลาคม จะเริ่มทยอยส่งของให้ จะส่งของไล่ไปตั้งแต่คนที่โอนเงินคนแรก ดีลรอบนั้นประมาณ 1000++

  ดิฉันก็คอยหาข้อมูล หาเพื่อนที่ซื้อดีลของที่นี่เหมือนกัน ก็ได้รู้ว่า
  เพื่อนโทรไปถาม ช่วงวันที่ 12 ตุลา เค้าบอกว่า วันที่ 17 ตุลา จะเริ่มส่งของ (อันนี้ตรงกับที่ดิฉัน ส่งเมลไปสอบถาม)
  เพื่อนบอกว่าวันที่ 17 ตุลา โทรไปใหม่ เพราะว่าเพื่อนจะเข้าไปรับสินค้าเอง ก็มีอีกคนนึงรับสาย (ผู้หญิงชื่อศันย์) บอกสินค้าพึ่ง Order ไป วันนี้ ที่ 17 ตุลาคม

  อยากให้พวกคุณช่วยตรวจสอบให้ที ว่ายังไงกันแน่ จะตุกติกรึป่าว ร้อนใจมากค่ะ
  ถือว่าเป็นการขอร้องจากประชาชนตาดำๆ นะคะ
  เงินที่เสียไป ถึงจะดูว่าน้อยนิด แต่บางทีมันก็มีค่ากับใครอีกหลายคนนะคะ

  หน้า Web ยังเปิดอยู่ ยังมีคนสั่งสินค้าอยู่
  http://www.sumumana.com/
  หน้าเฟสปิดหนีเรียบร้อยแล้ว
  บัญชีธนาคาร ที่ให้โอนเงินไปก็ปิดไปแล้ว ของ ธ.กรุงเทพ และกสิกร ยังเหลือของ ธ.ไทยพาณิชย์
  รายละเอียดนิติบุคคล

  :: ทะเบียนเลขที่ : 0105554065545 (เลขทะเบียนเดิมคือ )
  ประเภท : บริษัทจำกัด วันที่จดทะเบียน : 20/05/2554
  สถานะ : คงอยู่

  1 ชื่อบริษัท สู้มุมานะ จำกัด
  2 กรรมการบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. นาย ฉัตรชัย ปัญญาศรีวินิจ/
  3 กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ
  นายฉัตรชัย ปัญญาศรีวินิจ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
  4 ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท
  5 ที่ตั้ง 144/23 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  6 นิติบุคคลนี้ไม่ได้ส่งงบการเงิน
  7 วัตถุประสงค์ (51100) ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าทุกประเภทและรับเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนและสั่งผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ

  โดยคุณ เอเอ  (115.87.253.203)     21 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1372

  ผมเดินทางโดยรถทัวร์สาย ภูเก็ต - เชียงราย ของบริษัทโชครุ่งทวีทัวร์ โดยจองตั๋วจากชุมพรไปเชียงราย แต่ทำไมบริษัทคิดค่าโดยสารเท่ากับ ภูเก็ต - เชียงราย  ผมคิดว่าผู้บริโภคถูกเอาเปรียบน่ะครับ  สคบ. ช่วยหน่อยน่ะครับ

  โดยคุณ ผู้ใช้บริการรถทัวร์  (49.49.61.188)     21 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1371

  ผมซื้อคอนโด อาคารชุดที่  จังหวัดนนท์ ปรากฎว่า เช็คว่าสายไฟเมนใหญ่  ที่โยงระหว่าง  ห้องไปยังหม้อไฟหายอาจมีการมาตัดสายขโมยกันก่อนหน้านี้   ผมคิดว่าการรับผิดชอบสายไฟที่หายน่าจะเป็นนิติบุคคลของอาคารชุดที่ทุกห้องต้องจ่ายค่าส่วนกลางไป เดือนละ 300 บาท   เขาน่าจะดูแลส่วนนี้ แต่เขาปัดความรับผิดชอบ   ผมจะทำไงดีครับสายไฟเส้นละประมาณห้าพัน   ช่วยด้วยครับ

  0850738055  ปริญญาครับ

  โดยคุณ ปริญญา  (183.89.206.101)     20 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1370

  อินเตอร์เน็ตบ.TOT ห่วยแตกมากค่ะ ติด6Mb.ต้องเพิ่มตังค์แต่เน็ตวิ่งแค่2Mb.กว่าๆเอง เบื่อมากจะยกเลิกก็ไม่ได้เพราะติดสัญญา1ปีอีก แบบนี้ก็แย่สิเสียอารมณ์ทุกทีที่ใช้เน็ต

  โดยคุณ ชลธิชา  (125.27.66.128)     3 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1369

  จะแจ้ง ส.ค.บเรื่องข้อความหมอดูบ้าบอ เลขที่ส่งมาคือ 4208066 ค่ะ ส่งมาทุกวันๆละ 3-5 ข้อความเลยข้อความละ 3 บาท ได้ส่งไปให้ ระบบทำการยกเลืกให้เกือบ 10 ครั้งแล้ว ซึ่งทาง AIS ก็ส่งข้อความยืนยันมาว่าจะยกเลิกให้ภายใน 7 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 54 แต่จนวันนี้ก็ยังมีข้อความมาเข้าเครื่องอีกถึง 5 ข้อความกินเงินเราไปเปล่าๆ วันละเท่าไหร่ โทรศัพย์เป็นเบอร์ของสามีซึ่งแกต้องใช้ติดต่อธุรกิจ (อู่ซ่อมรถยนต์) จะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็เป็นเรื่องยุ่งยาก ไหนจะต้องมาไล่เติมวันใหม่อีก  ช่วยหน่อยนะคะ หมายเลขโทรศัพย์สามีคือ 081-1871518 ช่วยด้วยนะคะ เพราะทุกครั้งที่ข้อความเข้าสามีแกจะโมโหทุกทีเลยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ

  โดยคุณ แหม่ม มณีรัตน์  (223.205.85.142)     25 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1368

   ซื้อรถยนต์เชอรี่ A1 จากบริษัทไทยเชอรี่ ตอนนี้นำรถไปซ่อม 4 เดือนแล้วรถยังไม่เสร็จเลยค่ะ

  โทรไปสอบถามทีบริษัทบอกว่าต้องสั่งอะหลั่ยจากจีน แลยังไม่มีกำหนดว่าจะได้ตอนไหน

  ซื้อรถตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายนรถยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยค่ะโทรไปถามพนักงานขายบอกว่าจดตัวถังผิดแต่ก็ไม่มีการตามงานให้เลยค่ะ สำหรับ USB ที่ติดมากับรถก็ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ตอนซื้อรถพนักงานขายก็ไม่ติดตามให้ รบกวนขอความเป็นธรรมด้วยค่ะ

   

  กรณีอย่างนี้จะฟ้องได้อย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ นุช  (125.27.31.94)     24 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1367

  อย่างยกเลิกสัญญา fitnss first ต้องทำอย่างบางค่ะ?

  โดยคุณ นุสรา แซ่โห  (223.207.163.140)     23 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1367

  ต้องดูเงื่อนไขด้วยครับ ว่าเราผิดสัญญาหรือเขาผิดสัญญา

  โดยคุณ Ittiphat  (27.130.125.215)     28 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1366

  บริษัท ศรีมงคลขนส่ง จำกัด สาย589-216 ออกจากศรีราชาเวลา 20.10 วันที่ 16 กันยายน 2554 บริการพูดจาไม่สุภาพแก่ผู้โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและสตรี บาง คันจอดรับลูกค้ารายทางทั้งที่เป็นรถปรับอากาศ วีไอพี และรถวีไอพี มีเบาะนวดไฟฟ้าแต่เสียซะนี่

  โดยคุณ เอ  (110.164.188.186)     23 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1365

  ร้องเรียนศูนย์ฝึกอาชีพนิรดา ราม2 ค่ะ ค่าสมัครแพงมากรวม ๆ เกือบ 3000 แต่พอทำงานมาส่งไม่ตรวจสอบงาน แล้วแจ้งว่างานไม่ผ่าน พฤติกรรมท่าทางของเจ้าของร้านแตกต่างอย่างสิ้นเชิงตอนที่มารับงานไปทำ กับตอนส่งงาน อยากให้เข้าไปตรวจสอบด้วยนะค่ะ เพราะว่าคนที่เข้าไปทำงานตรงนั้นก็เข้าไปเพื่อหางานหารายได้เสริมเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาต้องการทำงานสุจริต เพราะถ้าศูนย์นี้ยังอยู่อย่างนี้ต่อไป ชาวบ้านก็จะถูกหลอกไปเรื่อย ๆ ค่ะ

  โดยคุณ ผู้เสียหาย  (124.120.171.169)     21 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1364

  เราเพิ่งโดนทวงค่าโทรศัพท์ที่เปิดโรมมิ่งเมื่อปี 2009 แต่ดีแทคเพิ่งมาทวงและส่งหมายศาลไปบ้านที่ต่างจังหวัด เราก็ไม่ได้ไปติดต่อและไปศาลตามที่นัดหมาย ตอนนี้ศาลออกหมายสั่งบังคับคดี เราจะต้องทำไงบ้างเพราะว่าทนายทางดีแทคให้เราผ่อนจ่าย เดือนละ5000 แต่คิดว่าไม่ไหวค่ะ เพราะตอนไปต่างประเทศ ขอดีแทคเปิดโรมมิ่ง แต่ไม่ทราบรายละเอียดว่า ถ้ารับสายจะต้องเสียเงินด้วย โดนไป 20000 ไมไหวจะเคลียร์ เสียความรู้สึกด้วยค่ะ

   

  เราต้องทำไงดีคะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ ศิริ  (180.183.140.145)     11 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1363

  เมื่อวันที่ 24/08/54 มีพนักงานขายเครื่องนวดไฟฟ้าเข้ามาขายที่บริษัท บอกว่าเป็นนักศึกษามาฝึกงานให้ทดลองใช้เครื่องนวด พวกพนักงานพากันพอใจในสินค้าจึงไม่ได้ซักถามอะไรมากนัก เขาเสนอราคาขายผ่อนที่ 3400 บาท แต่พวกเราขอต่อได้ 2500 บาทในราคาเงินสดโดยชื้อทั้งหมด 6 เครื่อง คนขายขอมัดจำ 200 บาทต่อเครื่องและจะมาขอเก็บวันที่ 31.08.54 อีกเครื่องละ 2300 บาท แต่มีอยู่คนหนึ่งไม่ได้มัดจำจะจ่ายเต็มจำนวน 2500 บาท วันที่ 31.08.54 เพื่อนในสำนักงานคนหนึ่งไม่อยากให้พนักงานขายเข้ามาวุ่นวายในการเก็บเงินของแต่ละคนในวันนั้น เพราะกลัวเจ้านายจะดุ จึงเอาเงินส่วนตัวออกให้เพื่อนไปก่อนจำนวน 2300 X 5 = 11500 บาท โดยเขียนลงกระดาษว่ามีรายชื่อใครที่จ่ายเงินบ้างและกี่บาท และพี่อีกคนที่ไม่ได้มัดจำ อีก 2500 บาท รวมทั้งหมดเป็น เงิน 14000 บาทซึ่งพนักงานเก็บเงินก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมาเก็บค่าเครื่องเท่านี้ แตมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อมีพี่คน 1 ไม่ได้ยินดิฉันพูดว่าได้ออกเงินให้ไปก่อนแล้ว และค่อยมาเคลียร์ก้นเอง ได้นำเงินของตัวเองจ่ายไปอีก 2300 บาท ซึ่งวันนั้น พนักงานเก็บเงินรายนั้นได้รับเงินทั้งหมดไป  16300 บาทมีเงินเกินไป 2300 บาท จากการทั้งใจมาเก็บค่าเครื่องครั้งแรก ทั้งหมด 14000 บาท พอได้เงินแล้วเขาก็รีบไป พอพวกเรามาคุยเรื่องเก็บเงินจึงได้รู้ว่าเกิดการเข้าใจผิดว่าให้เงินเกินแก่พนักงานเก็บเงินคนนั้นไป จึงรีบโทรตามให้เอาเงินมาคืน แต่เขาขอเลือนนัด วันที 5/09.54 พอถึงวันที่ 5 ก็ ขอเป็นวันที่ 7/09/54 พอถึงเวลาก็ไม่มา โทรตามก็แล้วก็พูดบ่ายเบียง และได้ขอเลขที่ บ/ช ธนาคารจะโอนให้แต่ก็ไม่โอน และได้ปิดโทรศัพท์ และบางทีติดแต่ไม่รับสาย จึงได้โทรไปตามชื่อ ที่อยู่ตามหัวบิล ก็เป็นเบอร์โทรยังไม่เปิดให้บริการ 02-997-0348 ชื่อบริษัท เอส เอ็ม พี นิวสตาร์ กรุ๊ป จำกัด 42/31 ม.15 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ. บางพลี .จ.สมุทรปราการ 10540 ไม่แน่ใจว่าบริษัทจะมีตัวตนอาจจะเป็นบริษัทเถื่อน ถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหารับประกัน 1 ปี และสินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน ก็ไม่สามารถติดต่อเบอร์โทรของ บริษัทได้ดังที่ได้โฆษณาไว้ ดังนั้นขอให้ทาง สคบ ช่วยตรวจสอบว่าบริษัทดังกล่าวมีตัวตนและจดทะเบียนที่ถูกต้องค่ะ

   

   


   

   

   

  โดยคุณ ชนานาถ ศรีอ่อน  (125.27.142.175)     9 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1362

  อยากขอความช่วยเหลือ ครับ กับกรมคุ้มครองผู้บริโภค ครับ รถผมถูกชนโดยรถคู่กรณี เป็นประกันภัยรถยนต์ของ บริษัทบางกอกสหประกันภัย โดนชน ที่ ถ.พระราม 2 เมื่อ 27 สค.54 ครับ เอาใบเครมไปที่อู่ซ่อมรถ นภัทรพี จ.นครปฐม ซึ่ง เป็นของบ.บางกอกสหประกันภัย ในวันที่ 28 สค.54 ทางอู่ซ่อมรถบอกให้ทางบริษัทบอกจัดส่ง อะไหล่มาให้ โทรถามบริษัทบางกอก บอกปัดไปมาทางอุ่ซ่อม ก็ให้ผู้เสียตามเอาเอง แต่วันนี้ วันที่ 7 กย.54 ผมยังไม่ได้รับการซ่อมรถ เลย เนื่องจากบริษัทบางกอกสหประกันภัย กับอู่ซ่อมรถ นภัทรพี ได้เกีียง ความรับผิดชอบ ใคร่ก็ได้ช่วยทีเถอะครับเดือดร้อนจริงๆ ไม่มีรถไปรับลูกและตอนนี้ฝนก็ตกทุกวัน รถก็น้ำเข้าเพราะยังไม่ได้รับการซ่อม

  39/13 หมู่9 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

  ขอความช่วยเหลือ  กรมคุ้มครองผู้บริโภคและกรมประกัยภัย ครับ   เดือดร้อนมาก ๆๆๆๆๆ

  ais707@hotmail.com

  โดยคุณ pon  (49.48.218.38)     6 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1361

  เอ่อ คือ ...มีโทรศัพท์ โทรเข้ามาในเครื่องดิฉันให้รับข่าวสารทีเขาส่ง SMS มาให้ เขาบอกว่าให้ใช้ฟรี 1 อาทิตย์ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย แต่พอครบ 1 อาทิตย์ เขาหักเงินในโทรศัพท์ ได้อย่างไร ? แล้วทางคอเซ้นเตอร์ ถึงให้เขาหักเงินได้อย่างไร โทรตอเซ้นเตอร์ก็ไม่ค่อยยอมรับสาย ให้คอย ๆๆ อยู่ตลอด กี่เที่ยวๆๆ ก็ให้คอย อันนี้จะเเจ้งได้ที่ไหน แล้วเขามีสิทธิ์อะไร มาหักเงินตรงนี้

  โดยคุณ เอ  (27.130.160.202)     6 ก.ย. 2554

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 83   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด