452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กรณีเจ็บป่วยในงาน นายจ้างต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง

 • กรณีเจ็บป่วยในงาน นายจ้างต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง

   

            เนื่องจากบุคคลในครอบครัวได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน  ปัจจุบันทุพพลภาพ ช่วงล่างเจ้าของกิจการ(นายจ้าง)ไม่ให้ความรับผิดชอบใดๆ  แต่มีการดำเนินเรื่องประกันสังคมและเบิกจ่ายกับทางประกันสังคมเองโดยไม่มีการแจ้งรายละเอียดใดๆให้ลูกจ้างทราบ   ในกรณีดังกล่าวทางลูกจ้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิอะไรจากนายจ้างได้บ้างนอกเหนือจากที่จะได้รับจาก ปกส., กองทุนเงินทดแทน เราสามารถเรียกร้องค่าจ้างกรณีป่วยในงานจากนายจ้างได้หรือไม่ กรุณาให้คำตอบด้วยค่ะ ขอบพระคุณอย่างยิ่ง

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ถ้าอุบัติเหตุเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของนายจ้าง ลูกจ้างฟ้องเป็นคดีละเมิด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 ได้ ส่วนค่าเสียหายที่ลูกจ้างสามารถเรียกได้ คือ
  - ค่าหยุดงาน
  - ค่ารักษาพยาบาล ครั้งแรก 45,000 บาท
  - ค่าผ่าตัด 100,000 บาท
  - ค่าทุพลภาพ
  - บุคคลภายนอกกระทำละเมิดต่อลูกจ้าง สามารถฟ้องละเมิดได้
            ส่วนหน้าที่ของนายจ้างต้องติดต่อรับเงินที่สำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ แต่ถ้านายจ้างไม่ดำเนินการ ลูกจ้างสามารถดำเนินการเองได้
  ก่อนหน้านี้เคยมีลูกจ้างฟ้องนายจ้างต่อศาล ศาลยกฟ้องโดยพิจารณาว่า ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะต้องไปขอรับสิทธิ
  ประโยชน์ทดแทน ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 5, 7, 13, 18

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537
  มาตรา 5
  ในพระราชบัญญัตินี้
  “นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำการแทนด้วย
  “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรแต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย
  “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติไม่ว่าจะคำนวณตามระยะเวลา หรือคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงานด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนด คำนวณ หรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
  “ประสบอันตราย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือผลกระทบแก่จิตใจ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานหรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือตามคำสั่งของนายจ้าง
  “เจ็บป่วย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน
  “สูญหาย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างเดินทางโดย พาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ำ เพื่อไปทำงานให้นายจ้างซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าพาหนะนั้นได้ประสบเหตุอันตรายและลูกจ้างถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่เกิดเหตุนั้น
  “สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์สิ้นสุดแล้ว
  “เงินทดแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายเป็นค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และค่าทำศพ
  “ค่าทดแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตาม มาตรา ๒๐ สำหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายของลูกจ้างตามพระราชบัญญัตินี้
  “ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เพื่อให้ผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดสิ้นไป และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือวัตถุที่ใช้แทนหรือทำหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะที่ประสบอันตรายด้วย
  “ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน
  “การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน” หมายความว่า การจัดให้ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายหรือจิตใจหรือการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของร่างกาย
  “ค่าทำศพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพของลูกจ้างตามประเพณีทางศาสนาของลูกจ้างหรือตามประเพณีแห่งท้องถิ่น ในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย
  “เงินสมทบ” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเพื่อใช้เป็นเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินทดแทน
  “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานประกันสังคม หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด แล้วแต่กรณี
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนเงินทดแทน
  “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา 7 การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายอื่น

  มาตรา 13 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น และให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
  ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้าเมื่อฝ่ายลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบ

  มาตรา 18 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
  (1) ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกินสามวันไม่ว่าลูกจ้างจะสูญเสียอวัยวะตาม (2) ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ไปจนตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี
  (2) ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย โดยจ่ายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายให้ตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกำหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปี
  (3) ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างทุพพลภาพ โดยจ่ายตามประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่จะต้องจ่ายตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกำหนด แต่ต้องไม่เกินสิบห้าปี
  (4) ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายมีกำหนดแปดปี
  การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะของร่างกาย หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะไปเพียงบางส่วน ในการคิดค่าทดแทน ให้เทียบอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะประเภทนั้น ๆ ตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกำหนด
  หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือนให้เป็นไปตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกำหนด
  ค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องไม่น้อยกว่าค่าทดแทนรายเดือนต่ำสุด และไม่มากกว่าค่าทดแทนรายเดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกำหนด

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5   

 • ความคิดเห็นที่ 80

   แฟนทำงานแล้วเกิดอุบัติเหตุนิ้วนางข้างซ้ายปลายกระดูกแตกเย็บหลายเข็มได้ใบแพทย์หยุด15วันแต่บริษัทไม่ให้หยุดให้เขียนลากิจมีประกันชีวิตที่ทำกับโรงงานจะได้ค่าตอบแทนอะไรบ้าง

  โดยคุณ aom  (49.230.152.179)     11 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 79

   เมื่อลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน ทำให้กระดูกส้นเท้าแตกสองข้างเดินไม่ได้ หมอบอกให้รักษา 45 วัน ค่ารักษาโรงพยาบาลบริษัทเอไอเอจ่าย เงินเดือนลูกจ้างได้ตามปกติ แล้วลูกจ้างจะได้เงินทดแทนอะไรบ้าง แล้วจะได้รับค่าสินใหมจากเอไอเอบ้างใหม

  โดยคุณ อานัท  (171.6.117.191)     6 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 79

  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากนายจ้างเป็นรายเดือนตามอัตราที่กำหนดไว้ในมาตรา (9) แห่ง พ.ร.บ.เงินทดแทน 2537 ส่วนการได้รับค่าสินไหม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     8 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 78

   กรณี ลูกจ้างเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ ระหว่างการทำงาน นายจ้างจะต้องรับผิดชอบอย่างไร

  โดยคุณ doodee  (182.53.170.75)     5 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 78

  เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจนถึงแก่ความตาย นายจ้างต้องจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างเป็นจำนวนหนึ่งร้อยเท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามความมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.เงินทดแทน 2537

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     6 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 77

   กรณีบาดเจ็บจากการทำงานกระดูกนิ้วก้อยแตก แต่ไม่ได้หยุดงานจะได้รับสินใหมทดแทนหรึอไม่

  โดยคุณ ต้อม  (49.230.199.60)     16 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 77

  เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ตามมาตรา 18 (2) ตาม พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย โดยจ่ายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายให้ตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     23 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 76

  อยากสอบถามว่าในกรณีที่ลูกจ้างเกิดการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานเราจะได้รับเงินทดแทนจากบริษัทหรือไม่ที่นอกเหนือจากเงินกองทุนทดแทนจากประกันสังคมจ่ายให้

  โดยคุณ น้ำอ้อย  (171.100.119.160)     13 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 75

   ในกรณีประสบอุบัติเหตุในงานโดยทางปกสคจ่ายเงินทดแทนยอดเงิน 45,000 จ่ายให้กับร.พ.แล้วทางบริษัทจ่ายค่าแรงวันหยุดงานไห้ตามใบรับรองแพทคือหยุด 5 วันทางเราจะได้เงินอะไรเพิ่มไหมคะแล้วได้เท่าไร ค่ะ ขอบคุนมากๆค่ะ ตามค่าแรงขั้นต่ำ300บาททำงานเกิน1ปีแล้วค่ะ

  โดยคุณ อัญธิกา ธรรมชาติ (สมาชิก)  (49.230.88.1)     28 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 75

  ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานยังมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากนายจ้าง พ.ร.บ.เงินทดแทน 2537 อีกด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     25 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 74

   เนื่องจากคนข้างบ้านทำงานแต่ไม่มีสวัสดิการอะไรเลยและเกิดอุบัติเสาหินทับมือทำให้นิ้วขาด3นิ้วและทำงานไม่ได้และทางนายจ้างก็บายเบี่ยงจะไม่จ่ายค่าเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุทางเราสามารถเรียกร้องจ้างนายที่รับเหมาอะไีรได้บ้าง(รับเหมาแบบไม่ได้จดทะเบียนอะไรเลย)และคนที่เกิดอุบัติเหคุเป็นหัวหน้าครอบครัว

  โดยคุณ วรรณภา เกิดแก้ว  (1.46.130.239)     26 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 74

  ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานดังกล่าวนอกจากจะเรียกค่าจ้างและค่าทดแทนจากนายจ้างดังกล่าวได้แล้วยังสามารถเรียกเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนได้ โดยควรปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     25 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 73

   ขอโทดน้ะคะ รบกวนสอบถามเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม ให้รู้ช่วยหน่อยนะคะ

  ถ้านายจ้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้ทำประกันสังคม ให้กับลูกจ้าง จะมีความผิด มีโทษอย่างไรบ้างคะ รบกวนหน่อยนะคะ

   

   

   

  โดยคุณ ยุภาวัน  (101.108.238.61)     23 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 72

   พี่ชายเป็นแรงงานนอกระบบ เกิดอุบัติเหตุในงานไม่มีประกันสังคม บัตรทองก็ไช่ไม่ได้ นายจ้างก็ไม่ดูแล พี่ชายโดนรถแม็คโคกะแทกมือแตก นิ้วหัก ผู้รับเหมาไม่สนใจเลย แม้แต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่มี โทรไปหาก็ไม่คุยด้วย ปฏิเสธความรับผิดชอบ ดิฉันจะทำอย่างไรดีคะ ถ้าจะตอบปัญหานี้กรุณาโทรกลับ 0983326036

  โดยคุณ ชลธิชา อินทรประเสริฐ  (171.96.240.198)     6 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 71

   น้องชายประสบอุบัติเหตุนิ้วโป้งขาดแขนหักต้องผ่าตัดเอาเหล็กใส่แต่น้องชายไม่มีประกันสังคมรักษาโดยใช้บัดทองสามสิบบาทโดยทางโรงงานออกค่าห้องพิเศษให้30000กว่าบาทน้องชายนอนโรงพยาบาล20กว่าวันแล้วเรามีสิทเรียกร้องอะไรบ้างครับแล้วต้องทำอย่งไรบ้างครับ

  โดยคุณ   (223.207.13.127)     23 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 70

   น้องชายประสบอุบัติเหตุจากการทำงานคะโดนสว่านแท่นกระชากนิ้วโป้ข้างซ้ายขาดต่อไม่ได้แขนซ้ายก็หักอีกสองท่อน ไม่มีบัตรประกันสังคมคือรักษาบัตร 30 บาท ทำงานในฐานะผู้รับเหมา นายจ้างก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ค่าห้องพิเศษรวม 34,200 บาทคะ แต่พอเราถามเรื่องค่าเดินทางไปเยี่ยมตอนป่วยและค่าทุคลภาพ พิการ นิ้วเค้าก็โวยวายพูดจาบอกว่าจ่ายแค่ค่ารักษาก็ดีแล้ว หาว่าเราเรียกร้อง เราแค่ต้องการน้ำใจซักนิด น้องเราก็ทำงานไม่ได้อีกนาน เราไม่รุจะทำไง เราจะไปเอาเงินทดแทนตรงนี้จากใครได้คะ ตอนนายจ้างเสียค่าห้องให้เราเค้าก็บอกพยาบาลให้ลงชื่อบริษัทเค้าลงไปในใบเสร็จด้วยแล้วเค้าก็เอาใบเสร็จไป เค้าจะเอาใบเสร็จไปเบิกได้หรือคะ...ตอบหนูหน่อยทุกข์ใจมากๆคะ 

  โดยคุณ น.ส.นิตยา กับกระโทก  (223.207.13.127)     22 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 69

   

  ลูกจ้างรายวัน ได้อุบัติเหตุในระหว่างการทำงานทำให้สูญเสียอวัยวะ นิ้วกลางข้างซ้ายข้อแรกในส่วนของเล็บ ในส่วนของค่ารักษาไม่มีปัญหา(คิดว่าประกันสังคมน่าจะคลอบคลุม) ลูกจ้างเข้าทำงานได้ 2 เดือน นายจ้างจึงอ้างว่าคงไม่จ่ายเงินให้ แต่จะดำเนินเรื่องประกันสังคมให้ อยากทราบว่าลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างค่ะเพราะต้องหยุดงาน 1 เดือน รบกวนขอคำแนะนำค่ะ...

  โดยคุณ นิสารัตน์  (115.87.206.98)     15 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 69

  นอกจากลูกจ้างจะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีรักษาพยาบาลดังกล่าวแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินทดแทนเป็นรายเดือนกรณีที่ต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกายตามความ พ.ร.บ.เงินทดแทน 2537 มาตรา 18(2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     5 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 68

   เพื่อนร่วมงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน  จนเสียดวงตา  เราจะเรียกร้องอะไรกับทางบิษัทได้บ้าง   แต่ยังทำงานอยู่  ได้เงินเดือนอยู่  ตอนนี้รอหมอนัดๅใส่ตาเทียม  ขอแบบละเอียดเลยครับ  หรือมีอะไรแนะนำ ก็ยิ่งดีครับ

  โดยคุณ ประไพรรัตน์  (124.122.168.197)     28 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 67

   โดรรถแฮนลิฟกระแทกกระดูกนิ้วก้อยหักเราจะได้ค่าทดแทนอะไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ   (49.230.101.43)     21 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 66

   นายสันติเจ็บป่วยในขณะทำงานแขนหักแขนเข้าเครื่องจักแต่เจ้านายบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาแต่หน้าที่ของเขาคือเป็นเด็กรถแต่เจ้านายสั่งว่าเวลาว่างจากที่ส่งของให้เข้าช่วยทำงานที่นอกเหนื่อจากงานของตัวเองอยาสงนี้นายจ้างต้องรับผิดชอบใหม

  โดยคุณ supranee wangsawad  (171.99.73.64)     30 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 65

  ลูกจ้างป่วยเป็นหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท แพทย์ให้หยุดงานต่อเนื่องมากกว่า 2 เดือน เพื่อทำการรักษา รวมทั้งกายภาพบำบัด  คำถาม

  1. การเจ็บป่วยนี้ถือเป็นการเจ็บป่วยจากการทำงาหรือไม่

  2. พนักงานจ่ายเงินรักษาเอง แล้วจะมาเบิกค่ารักษาพยาบาลกับกองทุนเงินทดแทนภายหลังได้หรือไม่

  3. พนักงานจะได้รับเงินชดเชยรายได้จากส่วนที่ลาป่วยเกิน 30 วัน(ตามสิทธิ)ที่บริษัทกำหนดไว้ จากประกันสังคมหรือไม่

  4. พนักงานจะได้รับเงินค่าทนแทนเนื่องจากการทำกายภาพบำบัด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานหลังจากเจ็บป่วยหรือไม่

  โดยคุณ กิตติชัย  (115.87.1.78)     19 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 64

   นายสมบัติเป็นลูกจ้างได้รับค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท วันหนึ่งขณะทำงานอยู่กำแพงที่กำลังก่อสร้างล้มทับนายสมบัติได้รับบาดเจ็บสาหัส ทำให้ต้องรักษาตัวถึง 5 เดือน แต่ก็กลายเป็นผู้ทุพพลภาพ เช่นนี้ นายสมบัติทีสิทธิอย่างไรบ้างและหากว่าอีก 2ปี ต่อมานายสมบัติเสียชีวิต ภริยาและบุตรอายุ 20 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่จะมีสิทธิอย่างไรหรือไม่ เพราะเหตุใด

  โดยคุณ ช่วยผมวิเคราะห์หน่อยครับ  (223.206.0.166)     11 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 64

  นายสมบัติได้รับค่าทดแทนจากนายจ้างเนื่องจากการประสบอันตรายตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน 2537 มาตรา 18(1)(3) ส่วนภรรยาและบุตรมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากนายจ้างจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาตามสิทธิตามมาตรา 18(3) ทั้งนี้ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนรวมกันต้องไม่เกิน 8 ปี ตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     9 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 63

  เกิดอุบัติเหตุที่ทำงานรถยกของชนตะปมแตกและหักทำให้ไม่สามารถไปทำงานได้เป็นเวลา2เดือนแต่ไม่ได้ทำการผ่าตัดใดๆเพียงแต่เย็บแผลและใส่เฝื่อกและมาพบแพทย์ตามนัดทุกสองอาทิต แต่นายจ้างออกใบ กท.16 ให้ล่าช้าจึงต้องสำรองจ่ายเงินเองและนำไปเบิกกับประกันสังคม ในวงเงินกองทุนเงินทดแทน45000 บาท และไม่ได้เงินเดือนเลยตลอดการรักษา

  เราจะได้อะไรชดเชยบ้างคะเท่าที่รุ้คือ

  1. มีกองทุนทดแทน45000 บาท ที่เบิกค่ารักษาได้ (เอาเอกสารใบรับรองแพทย์และใบเสร็จไปเบิก)

  2. ได้เงินเดือน60%จากเงินกองทุน45000บาท

  ****และยังได้ค่าชดเชยอะไรจากประกันสังคมหรือบริษัทได้อีกไหมคะ*****

  ***สามารถไปเบิกเงินผู้ไม่มีรายไ้ได้หรือป่าวคะหรือว่ามันจะซำ้ำซ้อนกัน***

   

   

   

   

   

  โดยคุณ รัศมี   (203.131.209.217)     7 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 63

  นอกจากเงินทดแทนเนื่องจากการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานซึ่งท่านมีสิทธิได้รับตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน 2537 แล้ว ท่านยังมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 2533

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     7 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 62

  บาดเจ็บในงานเส้นเอ็นขาดยังไม่ได้ต่อค่ะหมอบอกว่าต่อได้ก็ไม่เหมือนเดิมตอนนี้หยุดงาน1เดือนแล้วค่ะหนูอยากทราบว่าเราจะทำเรื่องเบิกเงินที่นิ้วเราใช้ไม่ได้เมื่อไหรู่โดนที่นิ้วกลางข้อกลา

  งข้างช้ายค่ะแต่หมอไม่นัดผ่าหมอบอกให้มาทำงานดูกอน่เพราะผ่าได้ก็ไม่เหมื นเดิมคะ่ขอ

  บพระคุนล่วงหน้าค่ะ

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ชวนชื่น  (49.230.128.113)     5 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 62

  เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนเดือนให้แก่ลูกจ้างร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้เกิน 3 วัน ไม่ว่าลูกจ้างจะสูญเสียอวัยวะด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ไปจนตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี ตามมาตรา 18(1) แห่ง พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     4 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 61

  ลูกจ้างรายวัน (ไม่ได้ ทำประกันสังคมให้ ) ประสบอุบัติเหตุในขณะทำงาน เครื่องสับตัดมือขาด  1 ข้าง  นายจ้างออกค่ารักษาพยาบาลให้ ลูกจ้างอายุ 55 ปี และไม่ขอทำงานต่อ แต่ขอเป็นเงินก้อน ต้องให้อัตราเท่าไหร่ครับ

   

  โดยคุณ ฉัตรชัย  (203.144.144.164)     4 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 61

  ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน กฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างเป็นจำนวนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือนตามกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.เงินแทน 2537

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     30 มี.ค. 2557

 •  1  2  3  4  5   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด