X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กรณีเจ็บป่วยในงาน นายจ้างต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง

 • กรณีเจ็บป่วยในงาน นายจ้างต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง

   

            เนื่องจากบุคคลในครอบครัวได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน  ปัจจุบันทุพพลภาพ ช่วงล่างเจ้าของกิจการ(นายจ้าง)ไม่ให้ความรับผิดชอบใดๆ  แต่มีการดำเนินเรื่องประกันสังคมและเบิกจ่ายกับทางประกันสังคมเองโดยไม่มีการแจ้งรายละเอียดใดๆให้ลูกจ้างทราบ   ในกรณีดังกล่าวทางลูกจ้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิอะไรจากนายจ้างได้บ้างนอกเหนือจากที่จะได้รับจาก ปกส., กองทุนเงินทดแทน เราสามารถเรียกร้องค่าจ้างกรณีป่วยในงานจากนายจ้างได้หรือไม่ กรุณาให้คำตอบด้วยค่ะ ขอบพระคุณอย่างยิ่ง

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ถ้าอุบัติเหตุเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของนายจ้าง ลูกจ้างฟ้องเป็นคดีละเมิด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 ได้ ส่วนค่าเสียหายที่ลูกจ้างสามารถเรียกได้ คือ
  - ค่าหยุดงาน
  - ค่ารักษาพยาบาล ครั้งแรก 45,000 บาท
  - ค่าผ่าตัด 100,000 บาท
  - ค่าทุพลภาพ
  - บุคคลภายนอกกระทำละเมิดต่อลูกจ้าง สามารถฟ้องละเมิดได้
            ส่วนหน้าที่ของนายจ้างต้องติดต่อรับเงินที่สำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ แต่ถ้านายจ้างไม่ดำเนินการ ลูกจ้างสามารถดำเนินการเองได้
  ก่อนหน้านี้เคยมีลูกจ้างฟ้องนายจ้างต่อศาล ศาลยกฟ้องโดยพิจารณาว่า ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะต้องไปขอรับสิทธิ
  ประโยชน์ทดแทน ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 5, 7, 13, 18

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537
  มาตรา 5
  ในพระราชบัญญัตินี้
  “นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำการแทนด้วย
  “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรแต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย
  “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติไม่ว่าจะคำนวณตามระยะเวลา หรือคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงานด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนด คำนวณ หรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
  “ประสบอันตราย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือผลกระทบแก่จิตใจ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานหรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือตามคำสั่งของนายจ้าง
  “เจ็บป่วย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน
  “สูญหาย” หมายความว่า การที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างเดินทางโดย พาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ำ เพื่อไปทำงานให้นายจ้างซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าพาหนะนั้นได้ประสบเหตุอันตรายและลูกจ้างถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่เกิดเหตุนั้น
  “สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์สิ้นสุดแล้ว
  “เงินทดแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายเป็นค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และค่าทำศพ
  “ค่าทดแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตาม มาตรา ๒๐ สำหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายของลูกจ้างตามพระราชบัญญัตินี้
  “ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เพื่อให้ผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดสิ้นไป และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือวัตถุที่ใช้แทนหรือทำหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะที่ประสบอันตรายด้วย
  “ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน
  “การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน” หมายความว่า การจัดให้ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายหรือจิตใจหรือการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของร่างกาย
  “ค่าทำศพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพของลูกจ้างตามประเพณีทางศาสนาของลูกจ้างหรือตามประเพณีแห่งท้องถิ่น ในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย
  “เงินสมทบ” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเพื่อใช้เป็นเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินทดแทน
  “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานประกันสังคม หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด แล้วแต่กรณี
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนเงินทดแทน
  “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา 7 การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายอื่น

  มาตรา 13 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น และให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
  ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยไม่ชักช้าเมื่อฝ่ายลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบ

  มาตรา 18 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
  (1) ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกินสามวันไม่ว่าลูกจ้างจะสูญเสียอวัยวะตาม (2) ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ไปจนตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี
  (2) ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย โดยจ่ายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายให้ตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกำหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปี
  (3) ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างทุพพลภาพ โดยจ่ายตามประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่จะต้องจ่ายตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกำหนด แต่ต้องไม่เกินสิบห้าปี
  (4) ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน สำหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายมีกำหนดแปดปี
  การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะของร่างกาย หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะไปเพียงบางส่วน ในการคิดค่าทดแทน ให้เทียบอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะประเภทนั้น ๆ ตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกำหนด
  หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือนให้เป็นไปตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกำหนด
  ค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องไม่น้อยกว่าค่าทดแทนรายเดือนต่ำสุด และไม่มากกว่าค่าทดแทนรายเดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงาน*ประกาศกำหนด

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 6   

 • ความคิดเห็นที่ 100

   ขอถามครับ ผมประสบอุบัตติเหตุในงานสูญเสียนิ้วถึง4นิ้ว น่าจะได้ค่าทดแทนประมาณเท่าไหร่ครับ

  แล้วต้องใช้เวลานานเท่าไรครับ ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ   (49.229.73.205)     27 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 99

   กรณีนี้ผมโดนลอกรัดนิ้วชี้ขณะซ่อมเครื่องจักเเบบไปพบหมอทำการเอกซเรยเเล้วกระดูกไม่เเตกเเต่เป็นเเค่เอ็นอักเสบอยากทราบว่ามีการประเมิทค่าเสียหายป่าวครับ

  โดยคุณ ป้อม  (1.46.105.91)     20 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 98

   เกิดอุบติเหตุในงานนิ้วหัวแม่มือขวาขาดครึ่่งข้อ

  นายจ้างเดินเรื่องใหแต่ต้องรอหนึ่งเดื่อนถึงจะทราผล

  อยากรู้ว่าจริงไหมคะหรือต้องใช้เลากี่เดื่อนคะ

  แล้วจะได้ค่าชดเชยเท่าไหร่

  โดยคุณ   (1.46.72.249)     8 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 98

  ท่านอาจสอบถามข้อมูลไปยังกองทุนเงินทดแทนโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.39.71)     17 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 97

   เพื่อนผมเจ็บจากการทำงาน หยุดงานเกิน3วัน

  เงินชดเชยทำไมต้องเบิกให้นายจ้างครับ

  โดยคุณ สุริญา  (27.55.192.48)     17 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 97

  ท่านอาจสอบถามข้อมูลไปยังกองทุนเงินทดแทน หรือสำนักงานประกันสังคม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.103.84)     29 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 96

   น้องชายประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ขาหักต้องดามเหล็กตลอดชีวิต ต้องรักษาตัว ประมาณ 3-4เดือน เข้ารักษา รพ.เอกชนตามสิทธิ์ สามารถเบิกค่าชดเชยอะไรกับประกันสังคมได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ วินัญญา แสนอุบล  (1.47.73.93)     13 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 96

  น้องชายซึ่งเป็นลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์และวิธีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.120.69)     2 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 95

   จ้างรถบรรทุกอ้อย คนงานประจำรถประทาทไปยกสายไฟแรงสูง เป็นเหตุให้เสียชีวิต  ถามว่า เจ้าของไร่อ้อย ต้องรับผิดชอบในส่วนใดบ้าง 

  โดยคุณ สุรศักดิ์  (223.207.140.88)     3 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 95

  ตามพฤติการณ์ไม่ปรากฏว่าเจ้าของไร่อ้อยซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างจำต้องรับผิดชอบกรณีคนงานประจำรถตายดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.3.234)     19 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 94

  รบกวนสอบถามครับคือว่าผมเกิดอุบัติเหตุหน้างานโดนมีดกรีดใยบาดที่นิ้วหัวแม่มือทำให้เส้นเอ็นขาดลางาน15วัน

  รบกวนถามว่าเราจะได้รับเงินจากประกันสังคมหรือป่าวครับและนายจ้างรับผิดชอบเราอย่างไรเราบ้างครับ

  โดยคุณ   (1.46.136.101)     25 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 94

   เท่าที่ทราบนะคะได้ค่าทดแทนจากนายจ้างคะ ไม่ได้ประกันสังคมเพราะเกิดจากการทำงาน

  1.ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน45,000

  2.ค่าชดเชยขาดรายได้กรณีไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้3วัน  60%ของค่าจ้างรายเดือน (ค่าจ้างรายเดือนที่นำมาคิดไม่เกิน9,000)

  3.ถ้านิ้วขาดได้รับค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะด้วยคะ

  ถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะคะ

  โดยคุณ Erng  (118.172.212.6)     7 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 93

   เรื่องจากดิฉันทำงานที่บริษัทแห่งนึง เป็นงานที่มีน้ำหนักเยอะมากพอสมควร นายจ้างให้ดิฉันไปทำงานยกชิ้นงานซึ้งชิ้นงานนี้เป็นเหล็กที่ใช้ทำก้อนเบรค วันนึงยกเช็คเหนือระดับสายตาแระมาวันล่ะ1000 กว่านิดๆแล้วแต่แผนการผลิต แต่จะมี2ชิ้นส่วยซึ้งรวมกันเป็นวันล่ะ 2000 นิดๆตามแผนการผลิตจุดนี้ที่ดิฉันได้ไปทำก่อนเคยเป็นหน้างานของผู้ชายค่ะ ทำได้ประมาน3เดือน ดิฉันปวดหลังชาขา คุณหมอเลยให้ไปทำกายภาพบำบัดที่โรงบาลอาทิตล่ะ 2 ครั้ง แต่เนื่องจากดูแล้วนายจ้างไม่พอใจดิฉันจิงขอไปอาทิตล่ะ1วัน จนลดเหลือเดือนล่ะ2วัน ทุกวันนี้ก็ยังได้ทำงานยืนทั้งวันบางสันปวดมากต้องกินยา นอนก้อนอนไม่ได้ จนเวลาผ่านมาถึงเดือน 11 หัวหน้างานได้ไปพูดคุยกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับตัวดิฉัน พูดง่ายๆ จะจ้างออกก่อนโบนัสออก ซึ้งทุกวันนี้ดิฉันมาทำได้ทำได้พอๆกับคนไม่แ่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้น ถ้าบริษัทเรียกคุยแล้วดิฉันไม่เช็น แต่จะให้ทางศาลอรงงานช่วยเหลือพอเป็นไปได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ สมร ดวงมาลย์  (1.47.171.146)     15 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 92

   พอดีมีถกเถียงกันระหว่างผมกับผมร่วมงานว่า กรณีที่เพื่อนร่วมงานอีกคนป่วยเส้นเลือดในสมองตีบระหว่างที่กำลังทำงานจะใช้กองทุนทดแทนได้ไหมครับ

  ผมบอกว่าไม่ได้ เพราะไม่ใช่อุบัติเหตุ เป็นการเกิดจากโรคประจำของคน คนนั้น

  เพื่อนบอกว่าได้เพราะเป็นเวลางานถึงไม่ใช่อุบัติเหตุก็ต้องได้

  จริงๆแล้วเป็นอย่างไรครับ

   

   

   

  โดยคุณ มณเฑียร  (101.108.10.199)     8 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 91

   รบกวนเรียนสอบถาม เรื่องอุบัติเหตุในงานค่ะ

   

  พนง.ชาย ทำงานมา 2 ปีกวาแล้วค่ะ ถูกโถเซรามิคบาด เย็บ 10 เข็ม (ในเวลางาน)  แต่ไปรักษาตัวที่คลีนิค ค่ะ มีใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จ ค่ารักษา 1,360 บ. พนง.เป็นผู้ออกเงินไปก่อนค่ะ (ใบเสร็จเป็นชนิดไม่เต็มรูปแบบ ใช้ตรายางประทับชื่อคลีนิค) แพทย์ไม่ได้เขียน กท.16/1 มาให้ค่ะ เมื่อเราโทรฯไปสอบถาม  แพทย์ตอบแบบบ่ายเบี่ยงค่ะ ว่ากองทุนเงินทดแทนจะรับรองเฉพาะการรักาาจาก รพ. ไม่ครอบคลุมคลีนิค เรียนสอบถามว่า จริงหรือไม่ คะ ?  

  โดยคุณ กฤติกา  (203.144.233.115)     6 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 90

  สวัสดีคะ อยากทราบว่าคือพ่อทำงานรับจ้างทาสีนะคะแต่เกิดพลาดตกลงมากระดูกแขนหักแต่นายจ้างไม่สนใจอะไรเลยเราจะทำยังได้ดีค่ะแล้วเราจะเรียกร้องอะไรได้ไหมคะ ขอบคุณคะ

  โดยคุณ   (49.237.47.199)     12 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 89

   กรณีทำงานในปั๊มน้ำมัน เข้าทำงานได้ประมาณ20 วันแล้วนายจ้างสั่งให้ขึ้นไปฟันไม้แล้วพลาดตกลงมาขาหักแบบนี้เรามีสิทธ์เรียกร้องหรือนายจ้างต้องทำอย่างไรคะ

  โดยคุณ พิสชา  (118.175.117.58)     2 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 89

  กรณีลูกจ้างประสบอันตรายดังกล่าว นอกจากนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายและจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.แห่งเงินทดแทน 2537 แล้ว นายจ้างยังต้องจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างตามความมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.101.229)     2 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 88

   คือผมเตะบอลแล้วแขนหักแต่บอกหมอให้หยุด1อาทิตร์ในกรณีนี้ผมจะได้รับเงินชดเฉยในการทำงานไหมครับผมมาทำอยุ่เกาหลี

  โดยคุณ โนเนม  (183.97.253.162)     31 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 88

  นายจ้างต่อจ่ายค่าจ้างให้แก่ท่านในวันลาป่วยเท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาปีหนึ่งต้องไม่เกิน 60 วัน ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 58
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.100.195)     24 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 87

   สวัสดีค่ะ

     ดิฉันทำงานในโรงพยาบาลของรัฐบาล เมื่อ 18 ส.ค.2558 ได้ทำการฉีดยา TB ให้กับผู้ป่วย HIVและในขณะดึงเข็มออกจากผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุเข็มตำบริเณนิ้วมือ ดิฉันสามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากประกันสังคมได้หรือไม่ ปล.ดิฉันยังใช้สิทธิ์ประกันสังคมไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ

                                                                ขอบคุณค่ะ

   

   

  โดยคุณ lady  (61.19.78.141)     27 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 86

   คืออยากถามว่านิ้วขาด2นิ้วนิ้วล่ะข้อในเวลางานทางนายจ้างจะรับผิดชอบอะไรบ้างสิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับแล่ะทางประกันสังคมจะให้เท่าไรตอบด้วยครับ

  โดยคุณ มนตรี  (1.46.233.45)     7 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 86

  ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานมีสิทธิได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน 2537 มาตรา 18 และประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 2533

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.131.185)     27 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 85

   คือพี่ชายหนูค่ะทำงานก่อสร้างวันแรกหัวหน้าภูแมนไปซื้อเหล็ก12นิ้ว20เส้นมาพอมาถึงให้พี่ชายกับเพื่อนเอาลงแต่

  เอาลงแบบผิดพลาดเหล็กก็เลยฟาดใส่หน้าและอกของพี่ชายรวมถึงเพื่อนพี่

  ชายค่ะทำให้ลำใส้ของพีชายแตกเลยได้รับการผ่าตัดหลังจากนั้นพี่ชาย

  ต้องพักฟื้นเปนเวลาอย่างน้อย3เดือนแต่นายจ้างประกันแค่ค่ารักษาพยาบาล

  จำนวน30000บาท(เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์จึงขอเอาประกันจาก  พ.ร.บ)

  หลังจากที่พี่ชายออกจากโรงพยาบาลมานายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แค่วันละ

  300เป็นเวลา45วันแต่ไม่ได้ค่าผ่าตัดเลยหนูอยากทราบว่า

  1ต้องพักฝื้นกี่เดือน

  2ต้องได้ค่าหยุดงานเท่าไหร่

  3ควรได้รับค่าผ่าตัดหรือไม่แล้วค่าผ่าตัดนั้นควรเปนเงินสดได้หรือไม่?

  เราสามารถเรียกร้องเงินจากค่าหยุดงานได้มากกว่า45วันได้หรือไม่

  ขอบคณค่ะ

  โดยคุณ ใหม่  (1.47.41.32)     28 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 85

  ท่านควรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน กับกองทุนเงินทดแทนโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.36.7)     13 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 84

  เรื่องของหนูคือ  พ่อหนูทำงานที่โรงสีแห่งหนึ่งแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้พ่อนิ้วขาดพอรักษาถึงระยะสุดท้ายทางโรงสีบอกว่าได้ยื่นเรื่องให้แล้วพอไปถามก็บอกว่าฉันมีหน้าที่ส่งก็ส่งให้แล้ว  พอถามบ่อยครั้งก็มีเอกสารมาให้เซนรับทราบ  แล้วครั้งล่าสุดมีให่เซนรับเงิน  จำนวน  3000  เนื่องด้วยพ่อเรียนน้อยเลยไม่รู้เรื่องพวกนี้  คืออยากทราบว่าทางนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนอะไรใช่ป่าว  จะได้รับแค่  3000  ใช่หรือป่าวค่ะ  จะเข้าไปเดือนเรื่องเองพ่อก็กลัวจะถูกไรออกค่ะ  แล้วทางเราต้องทำไงค่ะ

   

  โดยคุณ เม  (122.155.34.21)     15 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 83

   รบกวนสอบถามกรณีของผมนะครับแต่ผมทำงานรายเดือนเป็นพนักงานโรงแรม คือผมทำงานตามปรกติประจำวันจนใกล้เลิกงานแล้วผมเก็บขยะมาทิ้งปรากฎว่าแผงไม้ที่กั้นบนหลังคาซึ่งมันเสื่อมสภาพแล้วทั้งแผงร่วงลงมาสูงประมาณ3เมตรฟาดที่ท้ายทอยผมและข้อมือข้างซ้ายและหลังมือไปหาหมอที่ รพ. หมอบอกว่ากระดูกร้าวพักสัก2อาทิตก็หายแต่พยาบาลออกใบรับรองแพทย์ให้ผม3วันแล้วผมยังไม่หายผมไปอีกไม่ตรวจอะไรเลยและให้มาอีก2วันและถ้าไม่หายให้มาอีกแต่ต้องจ่ายตังค์เอง(ก่อนหน้านี้2ครั้งประกันจ่าย)และต่อครั้งประกันจ่าย4500บาท ผมจึงไปขอใบรับรองแพทย์ที่อนามัยเขาบอกให้ได้แค่2วันแต่ผมก็ยังไม่หายแต่หัวหน้าบอกให้ผมมาทำงานผมจึงไปทำงานไปยกโต๊ะได้สัก10ตัวรู้สึกปวดมากและบวมอีกผมจึงไปขอฝ่ายบุคกลับบ้านและลาต่อเพราะผมยังปวดอยู่ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากเป็นข้างที่ถนัดด้วยฝ่ายบุคคลจึงบอกว่าให้ลาแต่ต้องให้หมอระบุเลยว่าให้พักกี่วันให้พักหรือไม่ให้ทำงานหนักและผมจึงมีคำถามว่า

  1. ผมสามารถบอกหมอได้ด้วยหรอว่าให้เขียนยังไง?

  2. ผมไม่สามารถหยิบจับอะไรได้และปวดถึงหัวหน้าสั่งแต่ผมไปไม่ไหวผมหยุดได้ไหม?

  3. ผมเจ็บจากการผุพังของทางอาคารโรงแรมหล่นใส่แล้วเจ็บจนทำงานไม่ได้ผมต้องนายจ้างว่าไงครับ

  4.และถ้าหมอยังให้ใบรับรองแพทย์3วันอีกผมต้องบอกฝ่ายบุคคลยังไง

  ขอบคุณครับ

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ลูกจ้าง  (171.101.241.167)     2 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 83

  ท่านมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยการลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ท่านแสดงใบรับรองแพทย์ ในกรณีที่ท่านไม่อาจแสดงใบรับรองแพทย์ได้ กฎหมายกำหนดให้ท่านต้องชี้แจ้งให้นายจ้างทราบตามมาตรา 32 แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.245.127)     26 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 82

   ผมประสบอุบัติเหตุหมอนรองกระดุกทับเส้นประสาทเนืองจากยกของที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน ซึ้งเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง หลังจากตรวจพบวว่าหมอนรองกระดุกทับเส้นประสาทก็ได้รับการรักษาเบื้องต้นจากแพทย์ผู้รักษา แต่ในช่วงระยะเวลาที่รักษาทางหัวหน้าก็ยังคงให้ทำงานในลักษณะเดิมอยู่ทั้งๆที่ทราบเรื่องแล้ว จนการรักษาเบื่องต้นไม่ดีขึ้นจนต้องได้รับการผ่าตัดและต้องพักฟื้นเป็นเวลา 3 เดือน พอครบสามเดือนผมได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนตำเเหน่งแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบและยังทำตำแหน่งเดิมอยู่บ้าง จนอาการเจ็บหลังเกิดขึ้นอีก ผมเป็นลูกจ้างประจำครับอย่างนี้ผมสามารถเรียกร้องสิทธิของความเป็นลูกจ้างอย่างไรได้บ้างครับท่าน                                                                                      

                                                                           ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

   

  โดยคุณ   (27.130.119.196)     26 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 81

   ผมประสบอุบัติเหตุในงานเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ทุกอย่างแล้วแต่ผมเป็นสัญญาจ้าง

  ถ้าทางโรงงานไม่บรรจุให้ผมเป็นพนักงานประจำคือให้ผมออกจากงานซึ่งตอนนี้ผมก็กับมาเป็นซ้ำอีกเกิดจากงานที่ทำอีกผมจะเรียกร้องทางโรงงานอะไรได้บ้างแล้วออกไปผมจะไปทำอะไร

   

  โดยคุณ ณรงค์ศักดิ์  (1.46.37.43)     23 เม.ย. 2558

 •  1  2  3  4 .. 6   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด