X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 23   

 • ความคิดเห็นที่ 380

   ส่วนกรณีของดิฉัน. ขอใบลาออกบอกใบลาออกไม่มี แล้วบอกออกไปเลยไม่ต้องเขียนใบลาออก แล้วเงินประกันที่หักไว้ก็ไม่ให้คืน. สามารถฟ้องได้หรือไม่

  โดยคุณ เอมอร สามารถ  (1.47.168.229)     30 ก.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 380

  ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออกจากงานก็ได้ และเมื่อลูกจ้างลาออกนายจ้างต้องคืนเงินประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามีให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างลาออกตามความมาตรา 10 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.58.80)     27 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 379

   ส่วนกรณีของดิฉัน. ขอใบลาออกบอกใบลาออกไม่มี แล้วบอกออกไปเลยไม่ต้องเขียนใบลาออก แล้วเงินประกันที่หักไว้ก็ไม่ให้คืน. สามารถฟ้องได้หรือไม่

  โดยคุณ เอมอร สามารถ  (1.47.168.229)     30 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 378

   อยากทราบว่าเคยสมัครงานเซเว่นและทำได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เป็นพนักงานฝึกหัดและได้ออกก่อนกำหนดโดยบอกลากับผู้จัดการสาขาแต่ไม่ได้ลาออกกับทางออฟฟิตผ่านมาแล้วหลายเดือนอยากทราบว่าจะสามารถกลับไปสมัครทำงานเซเว่นได้อีกหรือไม่ค่ะ รบกวนช่วยตอบข้อสงสัยด้วยค่ะ

  โดยคุณ   (49.237.162.125)     18 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 377

   

   

  ออกจากงานได้หนึ่งเดือนแล้วแต่ทางโรงแรมยังไม่แจ้งออกให้เรายังนี้ต้องทำอย่างไงค่ะเพราะไปทำคนว่างงานเขาบอกว่าถ้าทางโรงแรมไม่แจ้งออกจะไฝม่ได้ตัง.    และอยากถามว่าออกจากงานอย่งถูกต้องลาออกวันที่23ก.คทำงานมาได้สักพักหัวน้าบอกว่าไม่ต้องมาทำแล้วก็เลยหยุดทำตั้งแต่วันที่20ส.คพอถึงสิ้นเดือนเขาคิดให้เปนรายวันอย่างนี้ถูไม่ค่ะเขาบอกว่าถึงทำไปก็ไม่ได้เชอรวิชก็เลยไม่ไปทำแต่เขาหักให้เรารายวันถูกหรือไม่ค่ะเชอรวิชก็หักเราเฉยเลยงงค่ะ

  โดยคุณ supattra kamcoo  (49.230.211.223)     10 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 376

  เริ่มงานทำงานวันแรก 15 กรกฎาคม 2558 ค่าจ้างวันล่ะ 200 บาท ได้รับเงินแล้ววันที่ 1 สิงหาคม 2558 นายจ้างแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต่นไปได้รับค่าแรงวันล่ะ 300 บาทและได้ทำงานจากวันที่ 1-14 สิงหาคม 2558 อละได้ลาออกกระทันกันเวยเหตุผลส่วนตัวและทางร้านทางร้านไม่สร้างความเชื่อมัานให้แก่พนักงานและแจ้งลาออกให้นายจ้างทราบแล้วคะทางโทรศัพท์แต่พอถึงสิ้นเดือนแต่นายจ้างไม่จ่ายเงินอ้างว่าเป็นความผิดของพนักงงานลาออกกลางคันทำให้บริษัทเสียแต่ดิฉันไม่เห็นว่าบริษัทจะเสียหายไม่ทราบว่าดิฉันควรจะได้รับเงินค่าจ้างไหมค่ะ  รบกวนตอบค่ะ

  ....ขอบคุณค่ะ...

   

  โดยคุณ ดาว  (27.55.43.227)     31 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 376

  ท่านยังมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามที่ตนมีสิทธิได้รับจากนายจ้าง ถ้าและนายจ้างไม่จ่ายท่านมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานท้องที่ที่ทำงานอยู่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งเกี่ยวด้วยเรื่องดังกล่าวต่อไป ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 123,124

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.100.195)     24 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 375

   รบกวนสอบถามค่ะ

  ดิฉันทำงานบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเหตุให้ต้องลาออก ในกฏระเบียบของบริษัทต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างนัอย2สัปดาห์ และวันที่1ของเดือนได้ไปขอเอกสารแจ้งล่วงหน้ากับฝายบุคคลแต่ ฝ่ายบุคคลไม่ให้ ต้องไปแจ้งหัวหน้างานก่อน จากนั้นจึงได้แจ้งหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผูับริหารบริษัท แต่ไม่อนุมัติให้ลาออก และเมื่อวันที่15 ของเดือน.ดิฉันไม่ได้ไปทำงาน จุดประสงค์ต้องการออกจากงานในวันนั้นทันที อยากทราบว่า

  1.ดิฉันมีความผิดหรือไม่ ที่ไม่ได้เขียนใบลาออก และจะได้รับค่าจ้างที่ผ่านมาหรือไม่

  2.กฏของบริษัท สามารถย้อนกลับไปเขียนใบลาออกได้เพื่อรับค่าจ้างของวันทำงานที่ผ่านมา เมื่อผ่านไป1อาทิตย์ ดิฉันได้ยัอนกลับไปเขียนใบลาออก.แต่ฝ่ายบุคคลไม่ให้เขียน นั้นหมายความว่าจะไม่จ่ายค่าจ้าง

  กรณีดังกล่าว นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างได้ไหมค่ะ

  3.ถ้าทำงานในหน่วยประกันคุณภาพ.และเกิดกรณีลูกค้าreject สินคัา (ผู้ใต้บังคับบัญชา ตรวจสอบสินค้าหลุดไปถึงลูกค้า หรือตรวจสอบไม่พบปัญหาก่อนส่งสินค้า) 

  กรณีดังกล่าว นายจ้างสามารถนำมาเป็นข้ออ้าง ในการไม่จ่ายค่าจ้างได้หรือไม่ค่ะ

   

  โดยคุณ ฝน  (49.230.66.74)     30 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 375

  ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาด้วยการลาออกจากงาน และหลังจากแสดงเจตนาลาออกจากงานแก่นายจ้างแล้ว ลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิถอนเจตนานั้นตาม ป.พ.พ.มาตรา 386 วรรคสอง และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้างภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เลิกจ้างตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 70 วรรคสอง ส่วนข้อสงสัยอื่นท่านอาจโทรปรึกษากับทีมทนายคลายทุกข์ที่ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.100.195)     24 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 374

  ขอถามครับ ผมทำงานบริษัทแห่งหนึ่ง  ตามระเบียบบริษัท ต้องลาออก 30 วัน  ผมยื่นใบลาออก วันที่ 16 สิงหาคม และจะครบกำหนด 16 กันยายน ครับ 30 วันตามระเบียบบริษัท แต่ว่าทาง เจ้าของบริษัทไม่ยอมเซ้นใบลาออกให้ บอกว่ายังหาคนใหม่ มาแทนตำแหน่งผมไม่ได้  และก็จะยึดเงิน สมทบ  กับเงิน สะสม เป็น เงิน 80,000 บาท ถ้าผมออกโดยไม่ได้อนุมัติ  แต่ผมต้องเริ่มงานบริษัทใหม่ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 นี้ ผมสามารถเรียกคืนเงินดังกล่าวได้ไหมครับ

  หรือว่าผมผิดจริง  ต้องแจ้งใครดี  ช่วยผมหน่อยคับ

   

   

   

  โดยคุณ นพดล คุณบุราณ  (27.130.63.59)     19 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 374

  ท่านมีสิทธิบอกเลิกสัญญาด้วยการลาออกจากงาน โดยเมื่อท่านยื่นหนังสือขอลาออกจากงานต่อนายจ้าง ถือว่าการแสดงเจตนาลาออกของท่านมีผลตามกฎหมายแล้วนับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออกตาม ป.พ.พ.มาตรา 386 ท่านมีสิทธิฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกเงินต่างๆตามที่ตนมีสิทธิได้รับตามกฎหมายก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.213.189)     3 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 373

  คะ อยากทราบความเป็นจริง ความเห็น คะ พอดีตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานธุรการออฟฟิตแห่งหนึ่ง ยังไม่ผ่านโปร อีก 10 วันจะครบโปร แล้วมีเหตุการณ์ให้ต้องออกกระทันหัน เราควรจะทำอย่างไรคะ บอกใคร ยืนใบลาอกยังไง  ปล.เด็กใหม่พึ่งได้ทำงาน

   

  โดยคุณ เบลล์  (1.47.72.15)     5 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 373

  ท่านอาจบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออกจากงานโดยแสดงเจตนาลาออกด้วยยื่นหนังสือลาออกต่อนายจ้างตามมาตรา 17 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.129.220)     26 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 372

   ด่วนมากค่ะ

  คืออยากทราบว่า เราเข้างานโดยไม่มีใบสมัคอะไรเลย แล้วเค้าหักค่าประกันเราเดือนละ500เป็นเวลา10เดือนแต่ไม่มีสัญญาจ้างนะ มีแต่ตัวหนังสือเขียนลงในกระกาษเปล่าๆว่าหักเดือนละ500แต่เราออกจากงานกระทันหันแต่ไม่ได้เงินประกัน5000คืนเราสามารถฟ้องร้องได้ไหม หรือเราจะผิดไหม

   

   

   

  โดยคุณ   (49.229.207.46)     3 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 371

   คือหนุทำงานเป็นพีซีบริษัทหนึ่งจะตัดรอบบัตรตอกทุกวันที่10เงินออกวันที่27ของเดือน คือหนุเข้าบริษัทไปเขียนใบลาออกวันที่28เท่ากับเดือนที่แล้วทำเต็มเดือนส่งบัตรตอกไปเรียบร้อยแล้วหนูกลับทำงานถึงแค่วันที่14ออกก่อนกำหนด แต่หนูไม่ได้เงินค่าเดือนที่แล้วที่หนูส่งบัตรตอกไปแล้วหนุจะมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรไหมค่ะ

  โดยคุณ แมงปอ  (1.47.73.111)     27 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 370

  สอบถามค่ะ...เอกสารประวัติของเรา ถ้าเราลาออกแล้ว ทางที่ทำการเก่าต้องเก็บเอกสารของเราไว้ไหมค่ะ

  ถ้าเก็บจะเก็บกี่ปี และใช้มาตราใดในกฎหมายแรรงงานค่ะ

   

  โดยคุณ เป้  (110.171.7.42)     15 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 370

  ไม่มีบทกฎหมายใดแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของลูกจ้างเมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้วไว้ จึงย่อมเป็นไปตามระเบียบของนายจ้างที่จะกำหนดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 369

   ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวส่งใบลาออกเขาให้ออกสิ้นเดือนกรกฎาคม แต่เราออกต้นเดือนกรกฎาคม 

  มันจะมีผลต่อการสอบบรรจุครั้งหน้าหรือเปล่าค่ะ

   

  โดยคุณ พิชญวดี  (49.49.61.39)     3 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 368

  ดิฉันโดนบังคับให้เซ็นใบลาออก. โดยแอรียให้สัญญาว่าจะจ่ายค่าคอมและเงินกองทุนสะสมให้. แต่พอเงินเดือนออก. ได้แค่ 500. บาท.  ทั่งที่ค่าคอมประมาน10,000บาท. และเงินกองทุน 1 หมืนกว่าบาทไม่ได้สักบาท.  แบบนี้เรามีสิทธิเรียกร้องได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ นส.วิไลพร. ชมพูแดง  (49.230.125.74)     30 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 367

   เรามีกองทุนกับทางบริษัท...และจะมีปันผลช่วงก.ค.ของทุกปีแต่เราลาออกก่อนช่วงเดือนมิ.ย.เรามีสิทธิ์จะไดปันผลไหมคะ

  โดยคุณ   (171.96.170.161)     25 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 366

  ลาออกจากงานเขียนล่วงหน้า10 วันเจ้านายเซนอนุมัติ มีค่าแรงค้างอยู่เรากินรายเดือนทางบริษัทตัดวิควันทำงาน21 พ.ค.-20 มิ.ย. วันสุดท้ายของการทำงานคือสันที่30มิ.ย.ค่าแรงที่เราจะได้10วันเต็มหรือแค่วันทำงานคะเราเป็นรายเดือนค่ะตอบทีนะคะร้อนใจมาก

   

   

   

   

  โดยคุณ ตุ๊กติ๊ก  (171.96.170.161)     25 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 365

   อยากทราบว่า ทำงานได้ 11 วันครึ่ง แจ้งลาออกกะทันหัน โดยโทรศัพท์แจ้งเจ้าของบริษัทโดยตรง และได้รับอนุญาตให้ออกได้ แต่ไม่ได้เขียนใบลาออก มีสิทธิได้รับค่าจ้างไหมค่ะ และจะมีความผิดไหมค่ะ

  โดยคุณ   (1.46.163.60)     17 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 365

  กรณีลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออก ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างคำนวณตามระยะเวลาการทำงานที่ลูกจ้างได้ทำมาแล้ว และการเลิกสัญญาดังกล่าวหากเกิดความเสียหายขึ้นแก่นายจ้าง นายจ้างชอบที่จะเรียกค่าทดแทนได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 391 วรรคท้าย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 364

  อย่าไปทำงานกับทางรพ กรุงสยามเซ้นท์คาลอสที่จ.ปทุมฯ ขอเตือน  พวกนี้บีบลูกจ้างไม่เป็นธรรม ไม่จ่ายเงิน

  โดยคุณ คม  (101.109.237.195)     12 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 363

  คือดิฉันลาป่วยยาว มีใบรับรองแพทย์ให้พักนอนโรงพยาบาล 4 วันแล้วมาพักฟืนอยู่บ้านอีก 7 วัน .ดิฉันยังไม่หายดีจึงไปขอลาอีกมีใบรับรองแพทย์อีก 5 วัน แล้วตอนนี้มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ดิฉันจะต้องลาออกจากบริษัทเพื่อกลับมาอยู่บ้าน จะมีผลอะไรไหมค่ะ ต่อเงินเดือน 

  โดยคุณ โตะเต๊ะ  (49.230.131.55)     4 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 363

  การบอกเลิกสัญญาการลาออกจากงานเป็นสิทธิของลูกจ้างที่จะกระทำได้ตามกฎหมายโดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ท่านในวันลาป่วยเท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วันทำงานตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.231.171)     30 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 362

   อยากทราบว่า ลาออกกระทันหัน แล้วไม่ได้แจ้งหัวหน้า ไม่ได้ให้หัวหน้าเซ็น แล้วก็ขาดงานไปเลย ไม่ไปทำอีกเลย แต่เขียนใบลาออกส่ง hr แล้ว จะมีผลอะไรไหมคะ

   

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ TT  (183.88.92.84)     15 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 362

  เป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างโดยมิชอบ หากนายจ้างได้รับความเสียหาย ท่านอาจถูกนายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 391 วรรคท้าย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     10 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 361

   รบกวนที่น่ะครับด่วนมาก

  คือ ผมทำงานเซ่เว่น.  เขาหัยทำสัญญา. จ้าง ถ้าจะลาออก.  

  ต้องบอกอย่างน้อย22. วัน เเต่ ผม อายุ19 ขอลาออกกับผู้จัดการ

  เพราะเขาจ่างให้ทำงาน.  เกินเวลา. ผม ทำงาน มาเข้า4ทุ่มเลิก7โมงเเต่

  เขาหัยเลิกในเวลา9โมงถ้ายังทำอะรัยม่เสดจะหัยเลือนเวลาปัย. ใน11โมง.  ซึ่งผมทำงานครบตามหร้าที่ผมเสดตั้งเเต่9โมงเเล้วเเต่เขา.  ไม่ยอมหัยกลับ.  เเต่กลับบอกว่า.    ผมทำงานไม่ได้เรื่อง. ซึ่งคว่มจริงเเล้วเขาใช้งานผมเเยอะกว่าค่าเเรงวันล่ะ320บาทอีก. ผมทนม่ไหวกับการกระทำเหมือนบีบหัยผมออก.  พอผมขอลาออก เบาบอกว่า.    ยังมีหน้ามาเอาเงินอีกเขาอ้างสัญญา. ที่   ว่า ผมขอลาออกก่อนโดยม่เเจ้งเวลาล่วงหน้า เขาจะม่จ่ายเงินหัย.  ซึ่งผมทำปัยประมาณ7-8วันเเล้ว

  ถ้าเห็นการเเบบนี้ผมมี  สิทธ์เรียก.  ได้เงินส่วนค่าเเรงของผมไหมครับ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ชินวัฒน์ รบชนะภัย  (49.230.164.122)     16 เม.ย. 2558

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 23   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด