X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 24   

 • ความคิดเห็นที่ 400

  คือแบบว่าผมส่งใบลาออกล่วงหน้าก่อน30วันที่ผมจะลาออก แล้วตอนที่มาทำงานกับบริษัทได้เซ็นสัญญาอบรม2ปี ตอนนี้ผมจะลาออกแต่นายจ้างบอกต้องใช้เงินตามสัญญายืนเซ็นไว สามหมื่นผมต้องทำหยังไรดีครับ  นายจ้างบอกถ้าผมไม่จ่ายก็ยังไม่ให้ออก ถ้าผมไม่มีจ่ายต้องไปขึ้ศาล

  โดยคุณ ณัฐพงศ์  (171.4.240.214)     23 ก.พ. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 400

   หากท่านได้ทำสัญญาแก่นายจ้างว่าจะชำระเงินตามจำนวนดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนเป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญา จึงเป็นการกำหนดค่าเสียหายกันไว้ล่วงหน้ามีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 379 นายจ้างจึงมีสิทธิเรียกเอาเงินจำนวนนั้นเป็นเบี้ยปรับได้เมื่อท่านผิดสัญญา ท่านจึงควรไกล่เกลี่ยขอประนีประนอมหนี้กับนายจ้าง หรือแก้ต่างต่อสู้คดีเมื่อถูกฟ้องคดีต่อศาลซึ่งเบี้ยปรับสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ตามมาตรา 383

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.5.125)     6 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 399

   กราบเรียนท่านผู้รู้ช่วยตอบข้อข้องใจ หั้ยหน่อยนะค่ะ  ดิฉันมีความรู้สึกว่า กำลังจะถูกเลิกจ้างแบบมั้ยเป็นธรรม เรื่องมีอยุ่ว่า นายจ้างเค้าต้องการ หั้ยเราออก สิ้นเดือน กุมภาพันธ์  2559 นี้ แต่เค้ามั้ยมีใบเตือน ที่1  ที่2 มาหั้ยเรา  อยุ่ๆเค้า เอาใบเลิกจ้างมาหั้ย แบบนี้ เค้าบอกเหตุผลว่า เราทำงานมั้ยเรียบร้อย ทั้งๆที่ทำงานตั้ง 3 ที่  แต่ตอนสมัค บอกเราทำแค่ 2 ที่  เข้ามาทำงาน ตั้งแต่  5/11/58  อยากทราบว่า  ดิฉันต้องทำ อย่างไรบ้างค่ะ  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ  (เครียดมาก)ถ้ามีใบเลิกจ้าง  มาหั้ยเรา แต่เรามั้ยดั้ยเซ็น  รับทราบ ถือว่า ใบ​เลิกจ้าง​สมบูรณ์ มั้ยค่ะ

  โดยคุณ ชม​จันทร์   (119.42.80.131)     15 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 398

   กราบเรียนท่านผู้รู้ช่วยตอบข้อข้องใจ หั้ยหน่อยนะค่ะ  ดิฉันมีความรู้สึกว่า กำลังจะถูกเลิกจ้างแบบมั้ยเป็นธรรม เรื่องมีอยุ่ว่า นายจ้างเค้าต้องการ หั้ยเราออก สิ้นเดือน กุมภาพันธ์  2559 นี้ แต่เค้ามั้ยมีใบเตือน ที่1  ที่2 มาหั้ยเรา  อยุ่ๆเค้า เอาใบเลิกจ้างมาหั้ย แบบนี้ เค้าบอกเหตุผลว่า เราทำงานมั้ยเรียบร้อย ทั้งๆที่ทำงานตั้ง 3 ที่  แต่ตอนสมัค บอกเราทำแค่ 2 ที่  เข้ามาทำงาน ตั้งแต่  5/11/58  อยากทราบว่า  ดิฉันต้องทำ อย่างไรบ้างค่ะ  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ  (เครียดมาก)

  โดยคุณ ชม​จันทร์   (119.42.80.131)     15 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 397

   ดิฉันได้ยื่นใบลาออกตั้งแต่วันที่25/11/2558สิ้นสุดวันที่25/12/2558แต่ดิฉันทำงานให้ต่อจนถึงวันที่29/12/2558ดิฉันยื่นไปแล้วทางยริษัทไม่เซ็นอนุมัตฉีกใบลาออกทิ้งเงินประกัน8500บาทก็ไม่ได้คืนมีจดหมายเรียกเก็ยค่าเสียหายดิฉันผิดด้วยหลอค่ะถ้าดิฉันจะฟ้องเอาเงินประกันคืนจะได้ใหมต้องทำอย่างไรบ้างค่ะออกมาได้เดือนกว่าแล้วจดหมายเก็บเงินเพิ่งมา

  โดยคุณ   (27.55.155.56)     15 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 396

   จะขอสอบถามว่า 

  ได้ยื่นใบลาออก วันที่ 2 ก.พ 59 ออกวันที่ 1 มี.ค 59 แต่นายจ้างกดดันมากเกินไป เหมือนอยากให้เราออก ถ้าเรา อยู่ต่อไม่ไหว ออกก่อนกำหนด ได้มั่ยค่ะ ผิดกฎหมายหรือเปล่า เครียดมากค่ะตอนนี้

  โดยคุณ ชื่อ สุคนธ์ทิพย์  (223.207.68.149)     3 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 395

   สวัสดีค่ะ ดิฉันทำงานมา 5.9 ปี เขียนใบลาออกวันที่ 28/01/2559 มีผลบังคับวันที่14/02/2559 แต่ต้องการแก้วันทำงานวันสุดท้ายเป็นวันที่ 08/02/2559 ทางเอชอาร์ไม่ยอม ถ้าทำงานไม่ครบกำหนดเงินที่ค้างอยู่ 8 วันจะได้รับมั้ยค่ะ สอบถามได้คำตอบว่าพ้นสภาพไม่ถูกต้องไม่จ่ายเงินที่ค้าง และสิ้นเดือนกุมภานี้โบนัสออก หัวหน้าประเมินไปแล้วเราจะได้รับหรือไม่ค๊ะ

  โดยคุณ นวลนภา กิรัมย์  (1.47.170.255)     3 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 394

   พอดีมีเพื่อนลาออกจากงานโดยไม่ได้ลาออกล่วงหน้า แล้วนายจ้างสามารถฟ้องร้องได้ไหม ในกรณีไม่ได้ลาออกล่วงหน้า

   

  โดยคุณ   (180.183.229.52)     2 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 393

   ถ้าเรารับโบนัสสิ้นปีกับบริษัทแล้วเราออกเลยบริษัทสามารถเรียกเงินคืนได้ไหม แล้วถ้าเรียกคืนไม่ได้บริษัทสามารถแจ้งความจับเราได้ไหม ข้อหาอะไร

  โดยคุณ   (27.55.74.111)     1 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 392

   สมมุติว่าเราจะออกเดือนหน้าพักร้อนเรายังเหลือยุ10วัน เราจะใช้พักร้อนให้หมดได้ป่าวคับ

  โดยคุณ อนิรุทธิ์  (118.173.245.118)     14 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 391

   ถ้าเราลาออกนายจ้างต้องจ่ายเงินให้เราเท่ากับจำนวนวันที่เราทำงานให้เราใช่ไหมค่

  ถ้าไม่จ่ายเราฟ่องได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ พีพี  (171.99.45.143)     6 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 390

   พ่ออายุครบ62ปีแล้ว จะลาออกเป็นลูกจ้าง มาอยู่บ้าน สามารถเบิกเงินประกันออมได้อย่างไร เดินเรืองต้องทำอย่างไรบ้าง จะได้เงินออมวันไหน พ่อส่งไม่ครบ180เดือน

  โดยคุณ Angsumarin.vi@gmail.com  (14.207.194.203)     5 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 390

  ท่านอาจสอบถามข้อมูลไปยังสำนักงานประกันสังคมโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.4.59)     10 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 389

  ถ้าเราไม่ได้ลาออกล่วงหน้า30วันเราจะมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างที่ทำไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่

  โดยคุณ นรามล  (1.47.160.39)     3 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 389

  การลาออกโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าหรือบอกกล่าวไม่ถูกต้องสมควร ก็ไม่เป็นเหตุให้ลูกจ้างหมดสิทธิได้รับค่าจ้างตามสิทธิที่ตนมีอยู่นั้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 17 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.96.53)     9 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 388

   ดิฉันทำงานอยู่มาประมาณ 4 ปี แล้วดิฉันไปทำผิดกฏข้อบังขับของบริษัท แต่ไม่ได้ทำคนเดียวนะคะ ทำหลายคน และอยู่คนละแผนก หัวหนัาคนอื่นไม่ให้ออก แต่ของดิฉันหัวหน้าให้ออก แต่ให้เขียนใบลาออกให้ถูกต้องตามกฏ แต่มันใกล้ช่วงปีใหม่แค่อีกไม่กี่วันเอง ดิฉันบอกทำงานมาทั้งปีก็ขอรอโบนัสหน่อยได้ไหม ดูเขาก็จะบีบให้เขียนใบลาออกจังเลยคะ และทางบริษัทมีหักเงินสะสมด้วยคะ ถ้าลาออกอย่างถูกต้องเราจะได้เงินสะสมส่วนของเรา และส่วนที่บริษัทออกให้ด้วยคะ แต่ถ้าแจ้งล่วงหน้าไม่ถึง 30 วัน ก็จะไม่ได้ในส่วนที่บริษัทสมทบให้คะ คำถาม

  1. ถ้าดิฉันยืนเวลาเขียนใบลาออกไปจนได้รับโบนัส คือวันที่ 25 ธ.ค. แล้วค่อยเขียนใบลาออกในวันที่ 25 ธ.ค. 58 ให้มีผลวันที่ 31 ม.ค. 59 (บริษัทหยุดปีใหมี่วันที่ 26 ธ.ค. 58- 3 ม.ค. 59) จะถือว่าแจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วันไหมคะ

  2. ถ้าหัวหน้าไม่ยอมบังคับให้ออกก่อน ดิฉันสามารถฟ้องร้องได้ไหมคะ

  โดยคุณ สรานุช  (114.109.244.26)     21 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 388

  1.กรณีดังกล่าวถือว่าลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้นายจ้างทราบในเมื่อถือหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งตามมาตรา 17 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 แล้ว
  2.หากหัวหน้างานบังคับให้ท่านลาออกก่อน จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างหรือตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ท่านมีสิทธิฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานก็ได้ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (1)(2) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.120.69)     2 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 387

   ดิฉันได้ยื่นใบลาออกล่วงหน้าในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และต้องทำให้ครบกำหนด30วันจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2558 และมีการตรวจเช็คสต็อกสินค้าในวันทำงานวันสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย โดยคร่าวๆน่าจะมีสินค้าหายมูลค่า 2000บาท แต่เพราะรับผิดชอบ2คน เลยต้องรับผิดชอบคนละ1000บาท 

      ในกรณีนี้ทางบริษัทแจ้งว่าจพจ่ายเงินเดือนของเดือนล่าสุดให้หลังปีใหม่คือต้นปี2559 โดยปกติแล้วรอบจ่ายเงินเดือนคือวันที่ 25ของทุกเดือน และจะคืนเงินค่าคอมมิชชั่นค้างให้ในเดือนมกราคม2559 และเงินประกันที่หักในทุกๆเดือนคืนในเดือนมีนาคม2559

  อยากทราบว่าดิฉันจะมีทางออกที่สามารถได้รับเงินเดือนส่วนที่เหลืองวดสุดท้ายและเงินประกันคืนได้โดยไม่ต้องรอถึง 3เดือนหลังจากอออกงานได้หรือไม่คะ

  โดยคุณ Limaru  (1.47.104.140)     12 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 387

  1.นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างตามที่ท่านมีสิทธิได้รับให้แก่ท่านภายใน 3 วันนับแต่วันที่เลิกจ้างตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 70 วรรคสอง
  2.เมื่อเลิกจ้าง นายจ้างต้องคืนประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามีให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ถูกจ้างลาออกตามมาตรา 10 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.119.109)     28 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 386

    ผมทำงานเป๊นลูกเรือกับบริสัดแห่งหนึ่งทำได้ประมาน20วันแตมีเหตุต้องลาออกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าพอผมไปถามค่แรงเขาบอกว่าต้องแจ้งก่อน15วันแล้วทำงานมห้ครบ15วันนั่นก่อนถึวจะได้เงิน แต่ตอนเขารับผมทำงานเขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้ผทรู้เลยและเขาก็ไม่ให้ผมทำงานอีกผมผิดไหมครับ

  โดยคุณ วรุต  (49.229.91.164)     7 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 386

  แม้ท่านไม่ได้บอกกล่าวลาออกล่วงหน้า ก็ไม่ตัดสิทธิที่ท่านจะได้รับค่าจ้างตามที่ตนได้ทำงานมาแล้ว ท่านจึงมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ตนทำงานอยู่เพื่อสอบข้อเท็จจริงและมีคำสั่งแก่นายจ้างในเรื่องดังกล่าวไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 123, 124

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.6.223)     21 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 385

  ถ้าเราลาออกโดยไม่ใด้เขียนใบลาออกเราสามารถไปขึ้นทะเบียนคนว่างงาน จากสำนักงานจัดหางานใด้หรือเปล่าคับ และ เงินที่นายจ้างหักเป็นค่าประกันงานทุกเดือนในกรณีนี้จะใด้รับคืนหรือปล่าวคับ รบกวนสอบถามหน่อยคับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ โกวิทย์ เอี่ยมอิ่มธรรม  (110.171.253.204)     6 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 384

  ถ้าเราลาออกจากงานแต่นายจ้างไม่อนุมัติโดนที่เรายื่นใบลาออกล่วงหน้าไปแล้ว 30 วันเราต้องทำอย่าไรครับ 

  โดยคุณ ทนงศักดิ์ หวานใจ  (1.10.214.49)     28 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 383

   ลาออกจากงานจะได้เงินวันไหนคับเงินค่าจ้างที่เราทำงานค้างไว้

  โดยคุณ ศรัณย์  (49.229.36.53)     9 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 383

  นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้างภายใน 3 วันนับแต่วันที่เลิกจ้างตามมาตรา 70 วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.130.171)     4 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 382

   สวัดดีครับ คุณทนายความ

  พี่ของผมเป็นช่างอาคารประจำที่ราชการแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทพี่ผมได้ดูแลพื้นที่ราชการนั้น  พี่ผมทำงานอยู่นั้นมา6-7ปีแล้วครับ เรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับ พี่ผมได้เอาเหล็ก2ท้อนลงมาจากตึกโดยไม่คิดว่ามันจะเกิดปัญหาใหญ่โตเพราะเป็นเหล็กธรรมดายาวประมาณแขนข้างหนึ่งเพื่อเอามาด้านเก้าอี้ที่อยู่ในห้องช่างที่ประจำอยู่ในพื้นที่ราชการแห่งนั้น ไม่ได้เอากลับบ้าน ไม่ได้เอาไปขาย แต่บริษัทที่พี่ผมทำบอกว่าเค้าขโมยลงมาจากตึกเพราะเปิดกล้องดูเห็นพี่ผมถือลงมา แต่พี่ผมถือลงมาโดยไม่ได้แอบเอาออกถือลงมาธดยไม่คิดว่าแค่เหล็กเก่าๆที่ทิ้งแล้วสองท้อนจะทำให้บริษัทให้เขียนใบลาออกโดยไม่ฟังเหตุผมของพี่ผมเลย

  พอพี่ผมเขียนใบลาออกวันที่27/10/58แล้วบริษัทบอกวันที่28/10/58ไม่ต้องมาทำงานเลยตามกฏหมายบริษัททำแบบนี้พี่ผมสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างครับ เพราะบริษัทได้บอกว่าการลาออกต้องเขียนก่อน15วันที่จะออกแล้วเราเขียนใบลาออกตามที่บริษัทบอกแต่พี่ผมยังอยากทำงานต่อให้ครบ15วันแต่บริษัทไม่ยอม ในกรณีเราเอาผิดบริษัทได้ไหมครับ

   

  โดยคุณ วรชิต สมภารเพียง  (103.51.64.31)     1 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 382

  กรณีพี่ของท่านมีคดีพิพาทกับนายจ้างเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน พี่จึงมีสิทธิฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวต่อไปตามความในมาตรา 8(1)(2) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.130.67)     26 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 381

   คือผมทำงานที่บริษัตแห่งหนึ่งตามระเบียบถ้าออกจากงานต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่มีเหตุไห้ต้องออกจากงานและผมยื่นใบลาออกล่วงหน้าไม่ถึง30 วัน ผมควรได้เงินประกันงานที่ถูกหักไปทุกเดือนคือมั้ยครับ

  โดยคุณ   (1.46.194.195)     6 ต.ค. 2558

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 24   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด