X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 21   

 • ความคิดเห็นที่ 340

   ดิฉันแจ้งลาออกในวันที่13/12/2014กำหนดสิ้นสุดวันที่27/12/2014แต่นายจ้างบอกว่าไม่ต้องมาแล้วให้สิ้นสุดวันที่13/12/2014เลยนั้นเท่ากับถูกไล่ออกโดยไม่มีสาเหตุดิฉ้นจะทำยังไงดีค่ะ

  โดยคุณ วรากรณ์ พยัพศรี  (180.183.75.147)     14 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 339

  ขอสอบถามค่ะ รบกวนช่วยตอบกลับด้วยค่ะ

  ดิฉันทำงานตั้งแต่เดือน เม.ย. 2557 จนถึงวันที่ 25/11/2557  และดิฉันเขียนใบลาออกวันที่ 25/11/2557 แล้วส่งให้บริษัทฯ ทางอี-เมล์  เนื่องด้วยเหตุผลร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงและอึดอัดเรื่องการทำงานของที่นี่  แต่ไม่ได้แจ้งออกล่วงหน้า 30 วันตามที่กำหนด และสิ้นเดือน 11/57   ทางดิฉันก็ไม่ได้รับค่าจ้าง อย่างนี้ดิฉันต้องทำอย่างไรและดิฉันจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างหรือไม่ค่ะ  เพราะดิฉันเองก็มีภาระที่ต้องดูแลครอบครัว

  รบกวนช่วยตอบให้ด้วยค่ะ

   

   

  โดยคุณ หนิง  (27.145.49.157)     29 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 338

   ทำงานได้ 4 วัน ตอนนี้ไม่ได้ทำงานมา 5 วันแล้ว และยังไม่ได้เขขียนใบลาออก มีสิทธิที่จะได้รับเงินที่ทำงานใน4วันไหมค่ะ 

  โดยคุณ น้ำฝน  (171.6.47.236)     14 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 338

  การบอกเลิกสัญญาจ้างไม่จำต้องทำเป็นหนังสือ สามารถกระทำด้วยวาจาได้ ดังนี้ เมื่อท่านได้ทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติมาเป็นจำนวน 4 วัน ท่านชอบที่จะได้รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามความมาตรา 70 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     5 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 337

   ผมออกโดยไม่ใด้ลาออกแล้วไปแจ้งว่างงานกับประกันสังคมจะใด้ประโยนช์ทดแทนมั่ยคับ

  โดยคุณ 2515tuk  (27.55.29.117)     11 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 337

  การที่ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดสอบถามสำนักงานประกันสังคมโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     28 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 336

  ทำงานได้ 4 เดือน ทางบริษัทให้เช็นสัญญาจ้างงาน 6 ปี หรือ 10 ปี แล้วแต่สมัครใจ แต่ตัดสินใจไม่ได้เช็น ส่งเมลล์ลาไปบอกผู้จัดการ ติดธุระส่วนตัว ไม่ได้บอกว่าได้งานใหม่ แต่ที่นี้ให้ยื่นเรื่องล่วงหน้า 3 เดือน แต่ที่ใหม่ให้ทำงานแล้ว ทางบริษัทเรียกค่าปรับเท่าไหร่

  โดยคุณ อะตอม  (1.46.133.85)     3 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 336

  สิทธิการเรียกเบี้ยปรับที่บริษัทอ้างเอาจากท่าน ต้องเป็นกรณีที่มีข้อสัญญาให้สิทธิแก่บริษัทเรียกได้กรณีเมื่อท่านไม่ชำระหนี้ หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร ดังนั้น หากมีข้อสัญญาทำนองนี้เมื่อท่านผิดนัด จึงจะรับผิดใช้เบี้ยปรับตาม ป.พ.พ.มาตรา 379 ทั้งนี้ หากบริษัทดำเนินคดีกับท่านเพื่อเรียกค่าปรับ ท่านควรพบปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีและดำเนินกระบวนพิจารณาที่เป็นประโยชน์แก่ตนต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     2 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 335

   ไปเริ่มทำงานที่ใหม่ได้ 2 วันครึ่ง จากนั้นป่วย ไปหาหมอ ได้ใบรับรองแพทย์มา. หมอให้ลาหยุด 2 วันคือพฤหัสกับศุกร์

  วันที่ป่วยส่ง sms ไปบอกเจ้านายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เจ้านายตอบกลับมาว่ารับทราบ จากนั้นนำกุญแจออฟฟิสไปคืนเจ้าหน่้าที่ โดยไม่ได้เข้าไปที่ออฟฟิส และฝากบอกว่าคงไม่มาทำงานแล้ว โดยไม่ได้เขียนใบลาออก เพราะคิดว่ามัน 2-3 วันเอง

  ขอเรียนถามว่า กรณีอย่างนี้ บริษัทจะฟ้องร้องค่าเสียหายจากเราได้มั๊ย ถ้าได้ เป็นค่าเสียหายส่วนใดบ้าง เพราะไม่ได้เอาอะไรของบริษัทกลับบ้านเลย รบกวนตอบด้วยคะ ขอบคุณคะ

   

  รบกวนช่วยตอบด้วยคะ ขอบคุณคะ 

  โดยคุณ Anya  (125.24.10.54)     3 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 335

  หากการกระทำดังกล่าวของท่านเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างให้บริษัทซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหายอย่างใด บริษัทก็ชอบที่จะเรียกร้องให้ท่านรับผิดใช้ค่าเสียหาย อันเกิดแต่ในส่วนของการละเมิดข้อสัญญานั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     3 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 334

  รบกวนสอบถามค่ะ 

  กฏของบริษัท คือต้องเขียนใบลาออก ล่วงหน้า 30 วัน จึงจะได้รับเงินค้ำประกันคืน

  แต่ทางบริษัท กลับแจ้งมาว่า ต้องอยู่สอนงานคนใหม่ต่อให้ถึง 3 เดือน อันนี้เราควรจะทำยังไงค่ะ

   

   

   

   

  โดยคุณ จุฑามาศ  (110.171.89.27)     31 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 333

  ผมทำงานมา1เดือนแล้ว วันนี้โดนเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ทางบริษัทให้เหตุผลว่าตอนนี้ยังไม่ได้ต้องการใช้งานบุคคลากรในตำแหน่งนี้ อีกประมาน3ถึง4เดือนจึงจะกลับมาเรียกใช้พนักงานในตำแหน่งนี้อีกที ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าด้วย บอกวันนี้ให้ผมยื่นใบลาออกเลย ควรดำเนินการต่อไปยังไงได้บ้างครับ 

  โดยคุณ สุรัตน์  (61.90.109.205)     9 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 333

  ท่านสามารถดำเนินคดีกับบริษัทนายจ้างเพื่อเรียกค่าชดเชยเนื่องจากการเลิกจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายกรณีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยอาจยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือฟ้องบังคับนายจ้างต่อศาลแรงงานต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     4 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 332

   ขอสอบถามค่ะว่า ก่อนเริ่มทำงานได้มีการเซ็นสัญญาการว่าจ้างเอาไว้ โดยในสัญญาระบุว่า ต้องแจ้งการลาออกอย่างน้อย 30 วัน โดยการทำสัญญาครั้งนี้มีผู้ค้ำประกันด้วย แต่ตอนนี้ดิฉันได้งานใหม่และต้องลาออกภายใน 15 วัน เนื่องจากเป็นข้อเสนอของบริษัทใหม่ ดิฉันจึงขอสอบถามดังนี้

  1. ถ้าเคยมีการทำสัญญาเอาไว้ แล้วต้องการลาออกภายใน 15 วันได้หรือไม่

  2. ดิฉันและผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์จะโดนฟ้องร้องจากบริษัทเก่าหรือไม่

  3. ดิฉันจะได้เงินเดือนจนถึงวันสุดท้ายที่ทำหรือไม่

   

  รบกวนตอบคำถามด้วยนะคะ พอดีตอนนี้ร้อนใจมากๆ ขอบพระคุณเป็นอย่าสูงค่ะ

  โดยคุณ หญิง  (49.0.113.18)     4 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 332

  1.ท่านสามารถแสดงเจตนาด้วยการบอกกล่าวลาออกกรณีดังกล่าวไปยังนายจ้างได้ แต่หากทำให้นายจ้างเสียหายเพราะการบอกกล่าวน้อยกว่าเวลาที่กำหนดไว้ ท่านและผู้ค้ำประกันก็อาจถูกเรียกให้รับผิดใช้ค่าเสียหายก็ได้
  2.ท่านยังคงมีสิทธิได้รับค่าจ้างคำนวณตามกำหนดวันที่ท่านทำงานมาแล้วก่อนสัญญาจ้างเลิกกัน
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     30 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 331

  รบกวนสอบถามครับ อยู่ในช่วงทดลองงาน ไม่มีเซ็นสัญญาจ้างงาน ไม่มีแจ้งผ่านทดลองงาน ผมไปยื่นเอกสารลาออกวันที่ 1 โดยให้มีผลวันที่ 11 แต่ผู้จัดการเซ็นอนุมัติให้อยู่ถึงสิ้นเดือน ถ้าผมต้องการออกตามที่ยื่นความประสงค์ในใบลาออกสามารถทำได้เลยหรือไม่ครับ แล้วจำนวนวันทำงาน 15 วันที่ทำมา ผมจะได้รับเงินค่าแรงตรงนี้หรือไม่ครับ แล้วทางบริษัทจะดำเนินการฟ้องร้องหรือไม่ครับ (ไม่ได้ทำอะไรเสียหายกับทรัพย์สินของบริษัท เอกสารก็ทิ้งไว้ให้ เคลียร์งานให้เรียบร้อย)

  โดยคุณ taroboy  (125.25.44.65)     2 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 330

   อยากทราบว่าทํางานมา20ปีถ้าลาออกบริษัทต้องจ่ายเราเท่าไร

  แล้วบริษัทผิดไหมที่ไม่บรรจุให้กินเงินเดือน

  โดยคุณ   (124.120.58.221)     13 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 329

   อยากทราบว่าลาออกแล้วระหว่างรอให้ครบ30 วันยังมีสิทธิใช้ลากิจที่ได้รับประจำปีอีกมั้ย เช่น ปีนี้ได้ลากิจ 4 วัน แตยื่นใบลาออกแล้วจะใช้สิทธิลากิจ ทางฝ่ายบุคคลบอกว่าใช้ได้ แต่ทางหัวหน้าบอกว่าไม่ให้ใช้ แล้วยังงั้ยกันแน่ งง

  โดยคุณ มาลิสา  (1.47.171.127)     12 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 328

   คือผมจะลาออกจากงาน แต่ยังติดสัญญาเรื่องการไปดูงานต่างประเทศ 5 วัน ต้องเซ็นสัญญา 1 ปี

  ตอนนี้ก็ทำงานมา 3 เดือนแล้วนับจากวันเซ็นสัญญา ถ้าลาออกตอนนี้ผมจะมีความผิดอย่างไรบ้างครับ

  สัญญาก็อยู่ที่นายจ้างฝ่ายเดียวด้วยครับ

   

   

  โดยคุณ ์Nik  (183.89.209.90)     2 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 327

   ขอสอบถามกรณีที่ผมได้เข้าทำงานเป็นช่วงทดลองงาน ซึ่งตอนสัมภาษณ์งานระบุว่าทดลองงาน 4 เดือน แล้วต้องมีคนเซ็นค้ำประกัน รวมถึงมีเงินประกัน ซึ่งทางบริษัทได้บอกว่าจะหักจากเงินเดือนๆละหนึ่งพันบาท จนครบหนึ่งหมื่นบาท หากลาออกจากงานโดยถูกต้อง คือแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนจะได้รับคืน แต่เหตุคือมาทดลองงานได้แค่สองวัน แล้วอยากจะลาออกเลย ซึ่งอาจจะไม่แจ้งให้บริษัททราบ จะมีปัญหาใดๆตามมาไหมครับ ซึ่งในส่วนของการเซ็นสัญญาใดๆยังไม่ได้กระทำทั้งนั้น

  โดยคุณ ph.ch.  (171.6.131.211)     30 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 326

   อยากทราย่าออกจากงานเซเว่นแล้วจะได้เงินเดือนครั้งสุดท้ายที่เราทำไหมค่ะเค้าบอกว่ารอสองเดือนจะได้สิ้นเดือนจะครบแล้ว

  เลยโทไปทางร้านเขาบอกว่าไมาจ่ายเพราะว่ามีกฏออกมาใหม่ เราหมดความหวังที่รอรับเงินเดือน

  บอกหน่อยค่ะแอดมาทางเฟดบุดเลย

  วรรณิสา แก้วแกมทอง

  โดยคุณ น้ำ  (49.230.89.130)     28 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 325

   สอบถามค่ะ

  พอดีได้ทำงานที่ใหม่แล้วแจ้งกับบริษัทเดิมว่าจะลาออก แต่ทางบริษัทบอกว่าถ้าจะลาออกตอนนี้เงินเดือนของเดือนนี้ที่ทำงานจะเข้าเดือนหน้า เพราะจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยที่ถ้าสิ้นเดือนนี้เงินไม่ออกเราไม่มีเงินใช้เลยค่ะ  ควรทำอย่างไรดีค่ะ  และทางบริษัทใหม่ต้องการให้เราทำงานต้นเดือนเลยค่ะ ถ้าแจ้งลาออกล่วงหน้าไว้ 30 วัน แต่เราไม่ได้ไปทำงานที่เดิมเลยจะมีความผิดไหมค่ะ แล้วจะมีผลกระทบกับที่ทำงานใหม่ด้วยไหม (ทางบริษัทเดิม เรามีเงินประกัน เดือนละ 500 บาท ค่ะ ทำงาน 10 เดือนแล้วค่ะ)

   

  โดยคุณ ขวัญกมล  (202.29.228.18)     25 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 324

   หากว่าลูกจ้างลาออกโดยการเขียนขอลาออกในกระดาษเปล่า แล้วออกทันทีวันนั้นเลย บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ครับ เพราะทำงานมา 7 วันแล้ว  ขอบคุณครับ (กฏระเบียบของบริษัทฯให้เขียนใบลาออกล่วงหน้า 15 วัน สำหรับพนักงานยังไม่พ้นทดลองงาน)

  โดยคุณ ตั้ม HR  (203.130.129.170)     8 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 323

   ผมลาออกจากงานร่วงหน้าแล้ว 15วัน ตามกำหนดบริษัท แต่ผมมีเหตุต้องกลับบ้านด่วน ญาติเสีย โทรลาหัวหน้า แต่หัวหน้าไม้แจ้งฝ่ายบุคคล ผมขาดงาน 5วัน พอกลับมาทำงาน ผมถูกตัดชื่อออกแล้ว และฝ่ายบุคคลบอกว่าไม่จ่ายค่าแรงที่ผมทำค้างไว้ให้ 14วัน ผมมีทางที่ยะได้เงินค่าแรง ที่บริษัทค้างอยู่ไหมครับ

  โดยคุณ กฤษณ์ เคลือบแสน  (49.230.121.159)     6 ส.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 323

  ท่านยังคงมีสิทธิได้รับค่าจ้างดังกล่าวตามสัญญาจ้าง ถ้าและนายจ้างไม่จ่าย ท่านอาจร้องต่อพนักงานแรงงานเพื่อสอบสวนและมีคำสั่งกับนายจ้างหรือฟ้องต่อศาลแรงงานเพื่อบังคับให้จ่ายค่าจ้างต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     25 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 322

  ถ้าลาออกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 1 เดือน และไม่ได้เซ็นใบลาออก มีความผิดมากมั้ยคะ ถ้าจะส่งจดหมายลาออกไปแทนได้มั้ยคะ พอทำงานครบเดือนก็ออกมาเลยค่ะ ไม่ต้องการเงินใดๆแล้วก็ได้ อึดอัดใจมากที่จะเข้าไปน่ะค่ะ มีความผิดมากมั้ยคะ ต้องทำยังไงดีคะ

  ขอโทษที่รบกวนนะคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ พรนัชชา  (180.183.51.166)     5 ส.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 322

  กรณีตามปัญหาดังกล่าวลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออกจากงานได้โดยอาจบอกกล่าวด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือขอลาออกจากงานต่อนายจ้างได้อันเป็นการอาศัยสิทธิตาม ป.พ.พ.มาตรา 386 แม้จะไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าก็ตาม แต่นายจ้างหรือลูกจ้างอาจเลิกสัญญาจ้างโดยวิธีการบอกกล่าวล่วงหน้าได้ตามมาตรา 17 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     25 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 321

  รบกวนสอบถามคะ พอดทวานได 9เดอนแลวแตสญญา 3ป หากไมครบสญญาตองจายเงนใหบรษท 5หมนบาท แตงานททงานตองใหแรงงานเยอะมากทใหปวดเยา และเปนเขาอกเสบ อยางนเราขอลาออกแลวจะตองจายเงน 5หมนทวาใหกบบรษทหรอปาวคะ

  โดยคุณ กรรมกร เงินเดือน  (49.230.137.224)     28 ก.ค. 2557

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 21   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด