452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 20   

 • ความคิดเห็นที่ 320

  อยากทราบว่าลาออกจากร้านพิซซ่าก่อนสิ้นเดือนจะได้ค่าจ้างมั้นค่ะ

   

  โดยคุณ   (223.204.249.136)     23 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 320

  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างเป็นเงินตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างคำนวณตามระยะเวลาสำหรับการทำงานที่ยังไม่ได้รับก่อนสัญญาจ้างสิ้นสุดลง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     2 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 319

   สวัสดีค่ะ ดิฉันลาออกจากงาน 3 มิย ยื่นเรื่องขอรับเงินชดเชย 3 มิย วันที่ 1 กค ไปรายงานตัว ทาง ประกันสังคมแจ้งว่า นายจ้างยังไม่แจ้งออกให้ จนถึงวันที่ 10 กค นายจ้างก็ยังไม่แจ้งออก ถ้าเลยวันที่ 15 กค ไปแล้ว นายจ้างยังไม่แจ้งออกให้ ดิฉันจะไปร้องเรียนเรียกค่าเสียหายได้มั๊ยคะ

  โดยคุณ พิชส  (171.100.181.175)     10 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 319

  ท่านอาจยื่นเรื่องไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     6 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 318

   กรณีที่ลาออกจากงานแต่ไม่ได้ยืนใบลาออก  พอกลับไปสมัครใหม่เค้าไม่รับ เพราะว่าเราเคยทำงานแต่เราไม่ได้ยื่นใบลาออก เราจะพ้นโทษกี่ปีคะ เขาถึงจะรับเราเข้าทำงานคะ

  โดยคุณ พนารีย์  (1.47.67.176)     9 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 318

  ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติคาดโทษกรณีที่ลูกจ้างลาออกจากงานโดยไม่ได้ยื่นหนังสือลาออกว่ามีมาตรการลงโทษไว้อย่างไร จึงเป็นดุลพินิจของบริษัทห้างร้านหรือบุคคลที่จะพิจารณารับเข้าทำงานมากกว่า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     6 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 317

   สวัสดีครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ คือ ผมได้สมัครเข้าทำงานบริษัทแห่งหนึ่งเป็น บริษัทซึ่งเจ้านายเป็นคนต่างชาติ หลังจาก เซนต์สัญญาแล้ว เขาให้ผมไปเทรนงานเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่สอง HR เรียกผมไปเซนต์สัญญาอีกฉบับหนึ่ง บอกเป็นสัญญาฝึกอบรม ด้วยความรีบผมอ่านแล้วแต่ไม่ถี่ถ้วน + คิดว่าอยากทำที่นี้ เลยรีบเซนต์ ในสัญญาระบุว่า หากผ่านการเทรนงาน จะเป็นสัญญาผูกพัน 2 ปี และหากออกก่อนจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อบริษัท ที่จำได้คร่าวๆ แต่หลังจากเริ่มอบรม 4 วัน ผมคิดว่าตัวเองไม่เหมาะทำงานที่นี้ จากที่เห็น งานจะจำกัดเวลามาก คือ ต้องทำงานแบบ กำหนดเวลาเลย ว่าชิ้นนี้ทำกี่นาที จากคำบอกเล่าของเพื่อนที่มาเทรนก่อนหน้า ซึ่งผมเป็นคนชอบทำอะไร ค่อนข้างช้า + ชอบเพลอไม่ละเอียด เลยคิดว่าถ้าทำผมอาจจะผิดพลาดบ่อยๆ ซึ่งผมจะได้คะแนนงานตรงนี้ต่ำ ส่งผลต่อการอัตราปรับเงินเดือน และ อาจถูกหักเงินด้วย เพราะในสัญญามีรับผิดชอบความเสียหายที่กระทำไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่(ในสัญญา) อยากถามว่าถ้าผมออกจะโดนเรียกร้องค่าเสียหายหรือไม่ หรือว่าต้องทำให้ครบ 1 เดือน และ ข้อความที่ว่า การสละสิทธ์ในการละเมิดสัญญา -- การสละสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายใดในการกระทำละเมิดสัญญาแห่งสัญญาฉบับนี้ ไม่ให้มีผลหรือเป็นการก่อให้เกิดการสละสิทธฺใดๆ ในการกระทำการละเมิดสัญญาที่เกิดขึ้นภายหลัง แม้ว่าสัญญาที่เกิดขึ้นภายหลังดังกล่าวจะเป็นสัญญาอย่างเดียวกันหรือข้อสัญญาอื่นๆ หมายความว่ายังไงครับ

  โดยคุณ เด็กหลง  (110.171.61.85)     5 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 317

  การที่ท่านบอกเลิกสัญญาจ้างหากเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างใด นายจ้างก็มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ตามสัญญาหรือตามกฎหมายส่วนข้อสงสัยอื่นให้ท่านปรึกษากับทีมทนายคลายทุกข์ที่ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     31 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 316

  อยากทราบว่า  ถ้าเราแจ้งลาออกจากงานล่วงหน้า  30  วัน  ตามกฎระเบียบบริษัท  เรามีสิทธิ์ได้รับเงินเซอร์วิสชาร์ตไหมค่ะ (เป็นเงินพิเศษที่บริษัทฯให้) และกฎหมายแรงงานคุ้มครองหรือไม่ค่ะ

   

  โดยคุณ อุทัยทิพย์  (125.24.193.202)     5 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 316

  ท่านมีสิทธิที่จะได้รับเงินเซอร์วิสชาร์ตดังกล่าว ตามที่มีข้อตกลงไว้ในสัญญาจ้างซึ่งเป็นคนละกรณีกับการบอกกล่าวลาออกล่วงหน้าภายในกำหนดตามกฎระเบียบของนายจ้างนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     5 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 315

   ขอความกรุณาด้วยคะ

  ดิฉันเป็นพนักงานโรงงานในจ.ระยอง มีปัญหากับผู้จัดการเกี่ยวกับการทำงานจึงทำให้มีการโต้เถียงกันบ่อยครั้ง ส่งผลทางสภาพจิตและสุขภาพกาย จนตัดสินใจเขียนใบลาออกวันนั้น และออกทันทีที่เขียนเสร็จ ซึ่งอดทนเป็นเวลา 1ปีครึ่ง ดิฉันมีสิทธิ์ได้ใบผ่านงานหรือไม่คะ และดิฉันมีพักร้อนเหลือสามารถคิดเป็นเงินได้ไหมคะ

  โดยคุณ gang  (49.230.149.163)     25 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 315

   ขอความกรุณาด้วยคะ

  ดิฉันเป็นพนักงานโรงงานในจ.ระยอง มีปัญหากับผู้จัดการเกี่ยวกับการทำงานจึงทำให้มีการโต้เถียงกันบ่อยครั้ง ส่งผลทางสภาพจิตและสุขภาพกาย จนตัดสินใจเขียนใบลาออกวันนั้น และออกทันทีที่เขียนเสร็จ ซึ่งอดทนเป็นเวลา 1ปีครึ่ง ดิฉันมีสิทธิ์ได้ใบผ่านงานหรือไม่คะ และดิฉันมีพักร้อนเหลือสามารถคิดเป็นเงินได้ไหมคะ
  โดยคุณ gang  (49.230.149.163)     25 มิ.ย. 2557

  โดยคุณ กัลยา นิลสุวรรณ (สมาชิก)  (49.230.89.22)     4 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 315

  การที่ท่านแสดงเจตนาเลิกสัญญาจ้างด้วยการยื่นหนังสือลาออกแก่นายจ้าง การจ้างย่อมสิ้นสุดลงท่านมีสิทธิที่จะเรียกให้นายจ้างออกใบสำคัญการผ่านงานนั้นได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 585 และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ท่านสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมที่ท่านถึงมีสิทธิได้รับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 67 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     29 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 315

  การที่ท่านแสดงเจตนาเลิกสัญญาจ้างด้วยการยื่นหนังสือลาออกแก่นายจ้าง การจ้างย่อมสิ้นสุดลงท่านมีสิทธิที่จะเรียกให้นายจ้างออกใบสำคัญการผ่านงานนั้นได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 585 และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ท่านสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมที่ท่านถึงมีสิทธิได้รับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 67 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     29 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 314

   สวัสดีค่ะ 

   

  ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำสัญญาปีต่อปีของธนาคารแห่งหนึ่งค่ะ 

  มีข้อสงสัยตรงนี้ค่ะ >>> ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในสัญญาดังกล่าวแล้วและขอสัญญาว่า หากลูกจ้างกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวข้อหนึ่งข้อใด หรือทำให้ธนาคารฯ ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับการทำงานข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่ธนาคารฯ ภายในวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ในฐานะลูกหนี้ร่วม 
  ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอใช้หลักประกัน จำนวนเงิน 10,000 บาท มอบให้ธนาคารออมสินยึดถือไว้ 
   
  ข้อ 3 ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และจะเลิกสัญญาเมื่อได้รับหนังสือยินยอมจากธนาคารฯ
   
  อยากทราบว่าถ้าดิฉันจะลาออกโดยไม่บอกล่วงหน้า 30 วันก็ออกได้ใช่ไหมคะ เพียงแต่จะไม่ได้เงินประกันคือ ใช่หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ลูกจ้างหรือคนใช้  (171.99.85.208)     23 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 313

   สอบถามค่ะว่า ถ้าเราไม่ลาออก ล่วงหน้า 30 วันได้หรือเปล่า  เพราะบริษัทใหม่ไม่รอเราถึง 30 วัน  แต่ขอ ภายใน 7 วัน  แบบนี้ถ้าเรา ลาออกเลย จะได้เงินประกันไหมค่ะ

  โดยคุณ แหม่ม  (58.9.156.61)     23 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 312

  เรายื่นใบลาออกวันที่ 12/6/57  สิ้นสุดการทำงานวันที่ 15/7/57  แบบนี้ถือว่ายื่นล่วงหน้า 30 วัน จากนั้นรอคนใหม่เพื่อที่จะเทรนงานให้ แต่นายจ้างกลับหาคนใหม่มาใกล้วันที่เราจะออก หรือยังหาไม่ได้ แบบนี้ถ้าถึงวันที่เราออกคือวันที่ 16/5/57 แล้วเราออกโดยที่เจ้านายบอกว่าคนใหม่ยังไม่รู้งานเลยจะรีบออกไปไหน แบบนี้ผิดไหม บวกกับยังไม่เซ็นอนุมัติใบลาออกให้   และช่วง 30 วันนี้เราสามารถลาหยุดได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ อาย  (124.122.176.79)     13 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 312

  การยื่นใบลาออกกรณีดังกล่าวถือเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แล้ว และถือเป็นการแสดงเจตนาลาออกจากโรงงานโดยชอบและไม่จำต้องให้นายจ้างอนุมัติด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     16 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 311

  สอบถามทีคับ คือผมได้ทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่ง และมีเงินประกันทำงาน 20,000 บาท และในช่วงทำงานผมได้ผ่อนรถกับบริษัท ต่อมาผมได้ลาออกจากงาน และ 3 เดือนต่อมาผมได้ติดต่อเพื่อขอรับเงินประกันคืน ทางบริษัทแจ้ง ผมต้องจ่ายค่าโทรศัพย์ก่อน เพราะบริษัทได้จ่ายให้หลังจากที่ผมออกงานแล้ว และ หลังจากที่ผมออก ได้ค้างค่ารถ ทางบริษัทแจ้งจะต้องหักเงินและจ่ายล่วงหน้า ผมจะต้องทำอย่างไรคับ 

  โดยคุณ สุรชัย  (171.6.181.230)     10 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 311

  หากท่านได้รับเงินค่าโทรศัพทืภายหลังจากสัญญาจ้างสิ้นสุดลง โดยที่ท่านปราศจากข้อมูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้ ท่านก็จำต้องส่งมอบค่าโทรศัพท์ที่รับมาคืนให้แก่อดีตนายจ้างฐานเป็นลาภมิควรได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 406

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     15 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 310

   ขอคำปรึกษาน่ะค่ะ 

  ดิฉันทำงานมา๖เดือนแล้ว  ยังไม่ผ่านทดลองงาน เพราะตามข้อตกลงการทดลองงานประมาณ3เดือน คือ90วันค่ะ ถ้าผ่านทดลองงานจะปรับเพื่มอีก500บาท ดิฉันเริ่มทำงานมาวันที่2ธ.ค56จนถึง2มิ.ย57ก็ยังไม่ผ่านทดลองงานค่ะ ดิฉันเลยขอเขียนใบลาออก วันที่3ม.ย57 นี่ค่ะเค้าบอกว่าแจ้งล่วงหน้า15วันค่ะถึงได้เงินประกันคืนดิฉันก็ทำตามแบบนั้นค่ะ  แต่พอจะไปทำงานหัวหน้างานบอกว่าลาออกไปแล้วจะมาทำไมอีก  ดิฉันเองบอกว่าทำแค่จนถึงวันที่18มิ.ย57นี่เท่านั้น หัวหน้างานบอกว่าไม่ต้องมาแล้ว ถึงมาก็ไม่ได้เงินคืนออกไปแล้วไม่ต้องมา  ดิฉันอยากได้เงินประกันคืนค่ะต้องทำยังไงดีค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยน่ะค่ะ    ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ thanyawan  (58.11.144.150)     4 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 310

  นายจ้างต้องคืนเงินประกันพร้อมดอกเบี้ย ถามให้แก่ท่านภายใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างลาออกหากนายจ้างปฏิเสธไม่คืนเงินประกันดังกล่าว ท่านมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ท่านทำงานอยู่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งแก่นายจ้างต่อไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 10, 123, 124

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     4 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 309

  สวัสดีค่ะ

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ตามสัญญา บ.ต้องลาออก 1 เดือน แต่ที่ใหม่เค้าไม่รอสิค่ะดิฉันเลยแจ้งลาออก 15 วัน โดยภายใน 15 วัน ดิฉันมาทำงานจนครบกำหนดแต่ไม่ขอรับเงิน สอบถามว่ามีความผิดร้ายแรงไหมแล้วมีทางแก้ไขยังไงค่ะ

  โดยคุณ กระติ๊กน้ำ  (182.52.62.162)     3 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 308

   สวัสดีค่ะ

  มีเรื่องรบกวนสอบถามค่ะ

  หนูลาออกจากบ.สิ้นสุดการเป็น พนง. 30/9/56ค่ะ

  หนูไปขึ้นทะเบียนว่างงานเขตพี้นที่7ไว้ค่ะ รายงานตัวครบ3ครั้งปกติค่ะ แต่เงินยังไม่เข้าบัญชีค่ะ ปกส.แจ้งมาว่าข้อมูลไม่ตรงกันกับนายจ้าง ปกส.บอกว่านายจ้างแจ้งลาออก 30/10/56ให้เราแจ้งไปที่บ.ให้บ.ทำหนังสือแจ้งมาว่าลาออก30/9/56 โทรไปที่บ.ให้ทำหนังสือให้ก็เงียบๆ ตามบ่อยมาก มีอยู่วันหนึ่ง หนูได้โทรไปหาปกส.พื้นที่5เขาเลยบอกว่าให้เราทำเอกสารแจ้งมาก็ได้ให้นายจ้างเซ็นต์มา พอส่งไปให้นายจ้าง (เจ้าของบริษัท) แต่พอฝ่ายบัญชีจะเอาไปให้นายจ้างเซ็นต์ ผู้จัดการทั่วไปเห็นเอกสาร ใช้ปากกาขีดทิ้งแล้วร่างเอกสารขึ้นมาใหม่

  โดยรายละเอียดในเอกสารเขียนว่า

  บริษัทได้แจ้งลาออกคลาดเคลื่อนเนื่องจากหนูยังไปช่วยงานต่อ อีก4วัน โดยให้ค่าแรงวันละ 450.- แล้วก็ฝากสำเนาเอกสารมาให้หนูค่ะ ซึ่ง หลังจากวันที่ 30/9/56 หนูไม่ได้เข้าไปทำงานที่นั่นเลยตามที่เขาแจ้งในเอกสาร 

  อยากทราบว่าหนูควรทำอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ หนูจะได้เงินจาก ปกส.กรณีว่างงานไหมค่ะ ทั้งๆที่หนูเขียนใบลาออกถูกต้องค่ะ

  โดยคุณ Khan ka  (49.230.156.136)     9 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 308

  ท่านควรยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการกับนายจ้างตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     21 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 307

  รบกวนตอบทีครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ คือว่าตอนเริ่มทำงานกับบริษัทบอกว่าถ้าจะลาออกให้ลาออกล่วงหน้าหนึ่งเดือน แต่พอเซ็นสัญญาในสัญญาบอกว่าต้องลาออกสองเดือน ผมก็เซ็นไปโดยไม่ได้อ่านเพราะว่าตกลงกันไว้ที่หนึ่งเดือน ผมเลยรู้สึกว่าบริษัทไม่ซื่อกับพนักงานเลยคิดจะลาออก แต่ติดตรงที่มีเงินประกัน อยากปรึกษาว่าจะต้องทำไงดีครับ ช่วยผมทีครับ

  โดยคุณ suthee  (58.8.237.179)     6 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 307

  ท่านซึ่งเป็นลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออกจากงาน โดยถือว่าการแสดงเจตนาลาออกมีผลตามกฎหมายนับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออกตาม ป.พ.พ.มาตรา 386 และนายจ้างต้องคืนเงินประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามีให้แก่ท่านภายใน 7 วันนับแต่วันที่ท่านลาออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 10 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     16 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 306

   ปัจจุบันผมทำงานเป็น outsource ครับ

  เมื่อตอนต้นปี ผมได้ทำการแจ้งขอลาออกกับทางบ. ทางบ.จึงยื่นข้อเสนอปรับเงินเดือนพร้อมกับเซ็นสัญญา 1 ปี ถ้าผิดสัญญาจะปรับเงินเป็นเงินเดือนจำนวน 6 เดือน

  ต่อมาเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2557 ผมได้ไปสมัครงานที่ใหม่

  วันที่ 3 เมษายน 2557 บ.ใหม่ โทรมาแจ้งว่ารับผมเข้าทำงาน พร้อมทั้งนัดเซ็นสัญญากับผม ผมจึงขอเวลาเพื่อแจ้งกับบ.เก่า
  ตอนเย็นวันนั้นผมจึงนำเรื่องมาแจ้งขอลาออกกับทางบ.เก่าโดยการโทรคุยโดยตรงกับผู้จัดการ
  ซึ่งผู้จัดการก็ได้ยอมรับ และอนุญาตให้ไป พร้อมทั้งแจ้งว่า จะส่งน้องมารับงานต่อ

  วันที่ 5 เมษายน 2557 ผมจึงเข้าไปเซ็นสัญญาที่บ.ใหม่

  วันที่ 7 เมษายน 2557 ผู้จัดการโทรมาแจ้งว่า ไม่อนุญาตให้ผมลาออก เนื่องจากหาคนมาทำงานแทนไม่ได้

  ผมควรทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ Aui  (203.147.36.35)     29 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 306

  ท่านอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัทเดิมและชำระค่าเสียหายหากเกิดแต่การเป็นฝ่ายกระทำผิดสัญญานั้นตาม ป.พ.พ.มาตรา 386, 391 วรรคท้าย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     14 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 305

  เขียนใบลาออกเมื่อวันที่ 29/3/57 แจ้งความจำนงจะมาทำถึงวันที่ 30/4/57 แต่มีลาป่วยไปสองวัน เป็นไรมั้ยค่ะ มีสิทธิใช้การลาได้อยู่ป่าวค่ะ ทั้งลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน และพอถึงวันสุดท้ายที่ทำงาน วันที่ 30/4/57 นายยังไม่เซ็นต์ใบลาออก ออกมาให้ และหลังจากวันที่ 30/4/57 เราไม่มาทำงานแล้ว ผิดมั้ยค่ะ อยากทรายอะค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

   

   

   

  โดยคุณ เอเอ  (101.108.21.186)     23 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 305

  ไม่มีความผิดใดๆ เพราะท่านลาออก ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     9 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 304

  ดิฉันยื่นใบลาออกแจ้งล่วงหน้า 30 วัน โดยสิ้นสุดการทำงานวันที่ 30 เม.ย. 57 ถูกต้องตามกฏบริษัทฯ ต่อมาเมื่อดิฉันส่งมอบงานเรียบร้อย ทางบริษัทจึงให้ดิฉันออกกลางคัน โดยให้ดิฉันขีดฆ่า วันที่ 30 เม.ย. 57 แก้เป็น 18 เม.ย 57 (ดิฉันไม่รู้จึงทำตาม) ซึ่งทำให้ดิฉันตกงานก่อนเวลาอันควร และสูญเสียรายได้จากเดิมที่ต้องได้ถึงวันที่ 30 เม.ย เหลือแค่วันที่ 18 เม.ย

  อยากทราบว่าดิฉันมีสิทธิ์ฟ้องร้องอะไรได้ไหมคะ

   

  โดยคุณ หวาน  (124.120.247.219)     21 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 303

   มีปัญหาคล้ายกับของคุณ 301 ถ้าออกจากงานแล้วอยู่ไม่ครบตามที่แจ้งล่วงหน้า15วันจะไดรับเงินเดือนมั๊ยค่ะหรือถ้าเซ็นใบลาออกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่ไปทำงานจะมีสิทธิได้ค่าจ้างที่ทำไว้รึเปล่าคะมีตามกฏหมายแรงงาน

  โดยคุณ ปูดำ  (49.230.106.43)     15 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 302

   ลาออกจากราชการกินบำนาญสองคนสามีภรรยารวมกันห้าหมื่นต้นๆแล้วนำเงินก้อนไปปลดหนี้บ้านก่อน12ปีภาระเรื่องลูกไม่มีคุณว่าน่าลาออกหรือไม่ แต่ก็ไมม่คิดจะทำธุรกิจอะไรไม่อยากเสี่ยง หากเราลงทุนไป5 แสนคิดดูเราต้องทำให้ได้มากกว่า5แสนนะแล้วเมื่อไหร่กันพอดีแก่ร่างกายไม่ไหว หากยังทำงานอยู่ก็ไม่หมดหนี้เหมือนเราทำให้แบงค์เกษียณแล้วยังไม่หมดหนี้ถึงจะกินยำนาญเยอะก็ตาม มนุษย์เงินเดือนยังไงๆก็อกู้ไม่ได้เพื่อเสริมสภาพคล่องคุณว่าไหม

  โดยคุณ มนุษย์เงินเดือน  (171.5.250.93)     4 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 301

   ขอสอบถามค่ะ 

  กรณีของดิฉัน คือ ได้ลาออกจากบริษัทเดิมและได้เขียนใบลาออกในวันที่6มีนาคม2557 แต่ถึงกำหนดที่ต้องจ่ายเงินเดือนในวันสิ้นเดือนคือ31มีนาคม2557ปรากฎว่าเค้าไม่จ่ายให้แบบนี้จะฟ้องร้องได้หรือไม่คะ

  แต่ทาง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ได้บอกกับดิฉันว่า เขียนใบลาออกวันไหน จ่ายให้วันนั้น แต่พอได้โทรไปคุยกับทางบริษัท เค้าจะจ่ายให้ในสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งดิฉันต้องมีค่าาใช้จ่ายประจำเดือนแบบนี้จะต้องทำยังไงบ้างคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  โดยคุณ โนเน๊ะเนสต้าร์  (1.47.0.217)     2 เม.ย. 2557

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 20   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด