X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 19   

 • ความคิดเห็นที่ 300

  เซ็นต์สัญญาทำงานกับบริษัทไว้  4 เดือน   ผ่านโปร  3 เดือนแล้ว  ถ้าครบกำหนดสัญญส  4  เดือนที่ออกจากงานจะได้เงินค่าเลิกจ้างหรือไม่  อย่างไร

  โดยคุณ สรียา นันตาวงศ์  (125.27.71.3)     27 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 300

  มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเนื่องจากการถูกเลิกจ้างจากนายจ้างตามมาตรา 118(1) แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     21 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 299

   มาทำงานได้5วัน เองค่ะ แต่ต้องการลาออกแล้วไม่มาทำงานเฉยๆได้ไหมค่ะ จะมีผลยังใง ช่วยบอกหน่อย

  โดยคุณ เสียง  (27.55.128.10)     25 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 299

  ควรจะแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็นการดีกว่า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     6 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 298

  สอบถามค่ะ   พอดีลาออกล่วงหน้ากับทางบริษัทไว้ล่วงหน้า 1 เดือน

  อยากทราบว่า หนูมีสิทธิใช้วันลากิจกะวันพักร้อนที่เหลือได้มั้ย  ได้หรือไม่เพราะอะไร

  ปล  .หนูจะออกวันที่ 16 เมษยน 2557 

  ลาออกล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว   ลาพักร้อนเหลือ 5 วัน ลากิจเหลือ 3 วันสามารถใช้ได้มั้ย

   

  หนูทำงานมาจะครบ 2 ปี วันที่ 10 เมษายนนี้

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ตาล  (110.168.154.196)     18 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 297

  ทำงานมา 3 เดือนกว่า แต่ไม่ได้เขียนใบลาออก จะเป้นไรไหมคะ

  โดยคุณ tean  (182.53.68.21)     27 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 297

  การลาออกจากงานอันเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้าง กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือ จึงสามารถกระทำด้วยวาจาได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     30 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 296

   ถ้าดิฉันทำงานยังไม่ผ่านโปรและไม่เคยเซ็นสัญญากับบริษัทถ้าดิฉันเขียนใบลาออกแล้วออกเลยจะมีความผิดหรือป่าวคะ

  โดยคุณ   (171.96.81.226)     26 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 296

  กรณีดังกล่าวต้องพิจารณาระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทนายจ้างกำหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นอย่างไร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     26 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 295

  ถามหน่อยคราฟ ผมไม่ได้ยื่นใบลาออกล่วงหน้า7 วัน แต่หัวหน้าฝ่ายธุรการไม่ได้แย้งอะไรผม ผมยื่นใบลาวันที่ 18-2-2014 แล้วผมลาออกวันที่ 20-2-2014 ตอนยื่นฝ่ายธุการไม่ได้แย้งใบลาผม แต่พอวันที่ 20-2-2014 ถึงมาแจ้งผมทีหลังว่าจะหักเงินสวัสดิการของบริษัททั้งหมด จ่ายแต่ค่าแรง กรณีแบบนี้ จะหักสวัสดิการผมได้ใหมครับ

  โดยคุณ a  (110.49.242.0)     24 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 295

  หากมีข้อกำหนดความรับผิดกันไว้ในสัญญาจ้างให้สิทธิแก่นายจ้างที่จะหักเงินสวัสดิการกรณีที่ลูกจ้างแจ้งบอกกล่าวลาออกน้อยกว่าระเบียบที่นายจ้างกำหนด อันมีลักษณะเป็นระเบียบที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ข้อกำหนดนั้นมีผลใช้บังคับให้นายจ้างหักเงินสวัสดิการนั้นได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 14/1

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     20 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 294

   เรื่องที่หนูจะถามมีอยู่ว่าหนูได้ทำตารางกะส่งฝ่ายบุคคลและก่อนหน้าที่จะส่งหนูได้สอบถามแล้วว่าวันหยุดมี6วันหยุดพิเศษ1วันและวะนมาฆบูชา1วันวันพักผ่อนประจำปี13วันสามารถเอามาหยุดติดกันได้ไหมคะ.และตอบกลับมาว่าได้ถ้ามีน้องในแผนกทำงานคะ.หนูก็เลยจัดมีดังนี้คะ ตั้งแต่วันที่1-7ก.พ.มาทำงานคะ.แลใช้วันหยุดติดกันตั้งแต่วันที่8-13และวันที่14วันมาฆบูชาและวันที่15ก.พ.คะ และวันที่16-28เป็นวันพักผ่อนประจำปีคะ หนูส่งเอกสารทั้งหมดมีใบลาออก ตารางกะใบผ่านงาน.ในวันที่28มกราคม2557คะพ้นสภาพการเป็นพนักงานคือวันที่1มีนาคม2557คะ.แต่เมื่อวันอาทิตย์ที่9กพ.ฝ่ายบุคคลแจ้งหัวหน้าว่าไม่ได้เพราะไม่งั้นก็ไม่ต้องมีคนมาทำงานสิ และวันหยุดให้ได้แค่3วันและวันมาฆบูชา1วันคะ (หนูอ้าวขึ้นมาทันที ว่างั้นททำไมไม่บอกตั้งแต่วันนั้นคะเท่ากับหนูต้องขาดงานอีก4วันเหรอคะ)อยากทราบว่าหนูลาออกสามารถใช้วันหยุดเหมือนพนักงานปรกติไหมคะและเอาหยุดติดกันได้ไหมคะ.หรือใช้เป็นวันหยุดประจำปรกติแล้วใช้วันหยุดพักผ่อนแทรกได้ไหมคะ หนูหยุดทุกวันพฤหัส-ศุกร์คะ

  โดยคุณ กรรณภา  (27.55.229.179)     10 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 294

  สิทธิการลาของลูกจ้างย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนด แต่กรณีตามปัญหาของท่านคงไม่อาจใช้สิทธิการลาหยุดในลักษณะติดต่อกันดังกล่าวนั้นได้ รายละเอียดท่านสามารถสอบถามไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     4 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 293

   สอบถามว่า 30 วัน นับจากวันลาออก นับเฉพาะวันทำงานหรือนับจำนวนวันเลยคะ

  เช่นยื่นใบลาออกวันที่ 10 เดือนนี้ ก็ต้องออกวันที่ 10 เดือนถัดไป หรือต้องนับเฉพาะวันทำงาน เช่น นับจันทร์ถึงศุกร์ คะ

   

  โดยคุณ นดา  (116.68.153.54)     7 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 293

  การนับกำหนดระยะเวลาเป็นวัน ย่อมเริ่มนับวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรกไปจนกว่าจะครบกำหนดจำนวนวันตามที่กำหนดกันไว้ในนิติกรรมนั้นโดยนับทุกวันคำนวณตามปีปฏิทินไม่ใช่นับเฉพาะวันทำงานตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/3 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     28 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 292

   คือต้องการถามว่า   ดิฉันลาออกจากงาน  ดิฉันเป็นพนักงานรายเดือนคะ  ที่บริษัทเค้าตัดวิค  15-15  ของเดือน  แต่ออกจากงาน  3  กุมภาพันธ์  2557   ช่วงเวลา  16  มกราคม  -  1  กุมภาพันธ์  ยังทำงานอยู่  อยากทราบว่าหลังจากการออกจากงานดิฉันจะได้รับค่าจ้างส่วนไหนบ้างไหมคะ  เค้าจะคิดเปนรายวันให้ไหมคะ  ระหว่าง  วันที่  16 มกราคม  -  1  กุมภาพันธ์  หรือไม่ได้เลย   ขอบคุณคะ

  โดยคุณ วรรณฤดี  (171.97.167.99)     4 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 292

  ท่านจะยังคงได้รับค่าจ้างคำนวณตามระยะเวลาที่ตนทำงานมาแล้วในเดือนก่อนที่ลาออกและยังไม่ได้รับค่าจ้างนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     24 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 291

  ดิฉันออกจากบริษัทแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้เขียนใบลาออก แต่ดิฉันได้ไปเขียนใบลาออกย้อนหลังเป็นที่เรียบร้อยแต่นายจ้างยังไม่ได้เซนต์อนุมัติ นายจ้างมีสิทธิดำเนินคดีกับเราไหมคะ ซึ่งนายจ้างเป็นผู้บอกเองว่าปีหน้า(2557) เราอาจไม่ได้ร่วมงานกันไปหางานใหม่เลยก็ได้ (เหมือนไล่ออก)ดิฉันจึงได้ไปหางานใหม่และเริ่มทำงานที่ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 แต่นายจ้างกล่าวว่าไม่ได้เขียนใบลาออกและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งนายจ้างได้เป็นคนพูดเองว่าให้หางานใหม่ทำ เรื่องความเสียหายที่นายจ้างเสียหายดิฉันได้ชดใช้หมดแล้วตั้งแต่ก่อนออกจากงาน แต่ดิฉันก็ได้กลับไปเคลียร์งานที่ค้างตามตกลงโดยไม่ได้หนีและปัดความรับผิดชอบแต่อย่างใด แต่นายจ้างได้ไปทำการบันทึกประจำวันไว้ว่า ลาออกไม่บอกกล่าว และ ไม่เคลียร์งานให้แล้วเสร็จ..โดยปัดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ควรจะทำ แต่ไม่ทำ โดยทิ้งความรับผิดชอบโดยการหนี เพราะรู้ทั้งรู้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อบริษัทอย่างร้ายแรง ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะดิฉันกลับไปรับผิดชอบงานทุกอย่าง และแสดงความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ดิฉันควรทำอย่างไรต่อไปดีคะ

   

  โดยคุณ สุริรา  (182.52.118.165)     23 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 291

  หากท่านถูกนายจ้างดำเนินคดีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานเป็นคดีขึ้นสู่ศาล จำต้องที่ท่านควรปรึกษาทนายเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     4 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 290

  กรณีโดนให้ออกจากกงานโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและให้ดำเนินการลาออกจากงานจะมีวีธีการอย่างไรต่อนายจ้างบ้างเพื่อรักษาสิทธิ์ของการเป็นลูกจ้าง

  โดยคุณ TS  (203.113.0.206)     20 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 289

   อยากทราบกรณีลูกจ้างโดนไล่ออกจากงานแล้วไปยกเลิกสิ้นสุดการประกันตน

  สาเหตุไล่ออกจากงาน

  ต้องเขียนว่าเนื่องอะไรถึงโดนไล่ออกจากงาน

  ที่นี้ดิฉันจะเขียนตามบอสสั่งมาให้เขียนไปว่าลักขโมยของยืนให้กับสำนักงานประกันสังคมค่ะ

  จะมีผลกระทบไหมค่ะกับบริษัทค่ะอนคตข้างหน้าค่ะผู้จัดการจะเดือดร้อนไหมค่ะ

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ คนตาีนี  (113.53.195.240)     18 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 289

  ต้องแจ้งสาเหตุการถูกเลิกจ้างดังกล่าวตามความเป็นจริงแก่เจ้าพนักงานประกันสังคม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     3 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 288

   สวัสดีค่ะหนูข้องใจค่ะ

  คือว่าหนูไปทำงานโดยมข้อตกลงว่าทำงานจันทร์ ถึงศุกร์ ได้รับเงินเดือนXXXXXแต่พอเริ่มไปทำงานครึ่งเดือนแรกได้รับเงินเดือนตามปกติที่บริษัทเงินเดือนออกสองครั้งค่ะหนูเริ่มทำงานวันที่11/12/2013ได้รับเงินเดือน28/12/2013ต่อมาก้อทำงานตามปกติแต่กลายเป้นว่าข้อตกลงเปลี่ยนไปโดยถ้าไม่มาทำงานวันเสาร์จะโดนหักเงินเลยเข้าไปเจรจากันผลสรุปว่าหนูขอลาออกเพราะผิดเงื่อนไขหนูออกวันที่13เวลาบ่ายสามโมงก็คือหนูทำงานแค่ครึ่งวันแพ่พอวันเงินเดือนออกหนูก็ยังไม่ได้เงินเดือนทั้งที่จิงบริษัทตัดรอบไปตั้งแต่วันที่10แล้วแปลกใจเท่ากับว่าหนูทำงานฟรีทั้งๆที่บอกเจ้าของบริษัทกับฝ่ายบุคคลต่อหน้าเลยว่าไม่ทำ.....กรณีนี้หนูควรจะได้รับเงินเดือนไหมค่ะ

   

  โดยคุณ ภาวิกา  (171.96.240.60)     17 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 288

  ท่านมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามที่ตนได้ทำงานให้แก่นายจ้างแล้วนั้น ถ้าและนายจ้างไม่จ่าย ก็สามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ตนทำงานอยู่เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่นายจ้างต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     29 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 287

  หนังสือรับรองการผ่านงาน ควรระบุ "วันที่ลาออก" เป็นวันที่พนักงานทำงานวันสุดท้ายและบริษัทจ่ายเงินเดือนด้วย  หรือเป็นวันแรแที่ พนักงานไม่ทำงานและบริษัทก็ไม่จ่ายเงิน...หรือมีคำพูดอื่นแนะนำแทนคำว่า "วันที่ลาออก" หรือไม่ค่ะ...ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ชนิตา  (203.144.220.246)     17 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 287

  ควรระบุตั้งแต่วันแรกที่ทำงาน จนถึงวันที่สัญญาสิ้นสุดลงนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     29 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 286

  ถ้าเพิ่งลาออกจากงานมา สัญญาว่าจ้างของบริษัทไม่มีกำหนดระยะเวลาการทำงาน

  หากเพิ่งยื่นใบลาออกไปแล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติแล้วอยากกลับไปทำงานนั้นอีก

  จะสามารถกลับไปทำได้หรือไม่คะ

  พอดีตอนนี้ทางบริษัทไม่ยอมให้กลับไป เพิ่งยื่นใบลาออกไป 2 วันก่อนค่ะ

  โดยคุณ ปนัสยาญ์  (115.87.160.64)     12 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 286

  การที่ลูกจ้างยื่นหนังสือลาออกจากงานอันเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยเมื่อแสดงเจตนาดังกล่าวไปแล้ว ก็ไม่อาจถอนการแสดงเจตนานั้นได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 386 วรรค 2 ดังนั้น แม้นายจ้างยังไม่ได้อนุมัติการออกของลูกจ้างก็ตาม แต่หากนายจ้างไม่ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ลูกจ้างก็ไม่อาจอาศัยสิทธิใดที่จะเบิกถอนการแสดงเจตนาลาออกเดิมแล้วกลับเข้าทำงานอีกได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     26 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 285

   ขออนุญาตสอบถามครับว่า ผมเซ็นสัญญากับที่ทำงานไว้สามปี ถ้าออกก่อนต้องเสียค่าปรับหนึ่งแสนบาท

  คำถาม 1. ถ้าผมทำงานได้ สองปีครึ่งแล้วลาออก ผมสามารถลดหย่อนค่าปรับได้หรือไม่ 

  2. ผมมีสิทธิที่จะหลีกเลี่ยงค่าปรับตามกฏหมายแรงงานได้หรือไม่

  3. ถ้าผมลาออกวันที่ 20 มีนา และเริ่มงานที่ใหม่ 21 มีนา จากบริษัทเดิมที่ลาออกวันที่ 20 มีนา ผมสามารถใช้วันลาพักร้อนบวกกับวันบังคับหยุดงานเสาร์อาทิตย์ เพื่อให้ครบการแจ้งลาออกก่อน 30 วันได้หรือไม่

  โดยคุณ ผิง  (115.67.167.94)     4 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 285

  1. ท่านจะสามารถลดหย่อนค่าปรับลงได้ต่อเมื่อมีข้อสัญญาให้สิทธินั้นไว้
  2. ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงานให้สิทธิหลีกเลี่ยงค่าปรับกรณีนี้ไว้
  3. สามารถกระทำได้โดยอาศัยสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     15 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 284

   ต้องการออกจากงานได้บอกกล่าวล่วงหน้าประมาณ3วันก่อนลาออก เพราะต้องเดินทางไปที่ทำงานใหม่ แต่เมื่อบอกนายจ้างบอกว่ายังออกไม่ได้จนกว่าเราจะหาคนงานใหม่ให้แต่ถ้าจะออกจริงต้องเสียค่าเสียหายวันละ3000บาท เราได้ทำสัญญาจริงแต่ว่าทำไมเราต้องหาคนให้ค่ะ แล้วก็ค่าเสียหายน่ะคิดว่ามันเกินไปค่ะ เขาจ้างเรา6000บาทต่อเดือนแล้วเราควรทำอย่างไรค่ะต้องอยู่ต่อหรอ

  โดยคุณ พรสุดา  (223.204.248.163)     3 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 284

  ท่านสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างโดยการลาออกจากงานได้ โดยไม่มีหน้าที่จำต้องหาคนมาแทน ส่วนกรณีมีข้อตกลงให้เบี้ยปรับหรือค่าปรับกันไว้ เมื่อมีการผิดสัญญา หากเป็นจำนวนสูงเกินส่วน ศาลมีอำนาจปรับลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 383

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     15 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 283

    

  ลาออกจากงานเขียนใบลาออกแต่นายจ้างไม่เซ็นต์อนุมัติและไม่ไปทำงานอีกจะได้เงินที่ทำไว้ไหมครับมีความผิดหรือเปล่าครับ

  โดยคุณ อนุชัย  (115.67.131.234)     31 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 283

  ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาด้วยการลาออกจากงานได้โดยไม่จำต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้าง และหลังจากลูกจ้างแสดงเจตนาลาออกจากงานแก่นายจ้างแล้ว ลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิถอนเจตนานั้นตาม ป.พ.พ.มาตรา 386 วรรค 2 ทั้งนี้ ท่านจึงยังคงมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามที่ตนได้ทำงานให้แก่นายจ้างแล้วนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     12 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 282

   ดิฉันทำงาาอยู่บริษัทแห่งหนึ่ง อยู่ในช่วงทดลองงาน 3เดือน แต่ตอนนี้ทำไป 1เดือนและจะลาออกเพระาจะไปทำงานกลับบริษัทใหม่ ถ้าเราขาดงานโดยไม่ไปลาออกจะมีผลอะไรกับคนค้ำประกันรึป่าวค่ะ

  โดยคุณ   (124.121.108.202)     18 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 282

  หากกระทำของท่านดังกล่าวเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสีย นายจ้างก็มีสิทธิฟ้องเรียกร้องให้ทั้งท่านและผู้ค่ำประกันร่วมกันรับผิดใช้ค่าเสียหายได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     23 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 281

  ทำงานมาได้ 2 เดือน (ยังไม่ครบกำหนดโปร 119 วัน)ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ อยากลาออกเพราะไกลบ้านมาก  แต่ติดที่ว่าตอนเริ่มงานทางบริษัทให้เซ็นสัญญา 2 ปี ถ้าเราออกก่อนกำหนดจะเป็นอะไรมั้ยครับ

  ซึ่งในสัญญามีระบุไว้ว่า 

  1. บริษัท มีสัญญาจ้างงานโดยมีกำหนดระยะเวลาทดลองงานสูงสุดไม่เกิน 119 วัน

  2. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในงานที่ทำ มีการอบรม โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติงานให้กับบริษัทอย่างน้อย 2 ปี หากจงใจบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินเดือน 

  อยากทราบถ้าผมต้องการลาออกจะสามารถทำได้หรือไม่ครับ แล้วต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ กรณีของผมคือยังไม่ผ่าน 119 วัน และยังไม่ได้อบรมมีเพียงแต่การสอนงานจากรุ่นพี่เท่านั้น น่ะครับ

   

  รบกวนช่วยตอบด้วยครับ  ขอบคุณครับ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ JS  (58.11.4.155)     10 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 281

  ท่านสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดเวลาจ้างได้ แม้มีข้อตกลงกำหนดใช้ค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นเบี้ยปรับ แต่หากนายจ้างไม่ได้รับความเสียหายจากการที่ท่านลาออกก่อนครบกำหนดก็ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเอาจากท่าน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     18 ธ.ค. 2556

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 19   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด