X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 18   

 • ความคิดเห็นที่ 280

   กรณี ออกงานวันไดัโบนัส แบบปล่อยให้ขาดงาน 3วันเลย จะมี ผลไรไหมครับ

  โดยคุณ เจ  (115.67.229.119)     7 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 280

  หากเป็นเหตุให้นายจ้างต้องเสียายจากการที่ท่านละทิ้งหน้าที่งานนั้น นายจ้างก็อาจเรียกร้องบังคับให้ท่านใช้ค่าเสียหายนั้นก็ได้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 55

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     17 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 279

   กรณี เราออกงานวันได้โบนัส แบบปล่อยให้ ขาดงานไปเลย 3วัน จะมีผล อะไรไหมครับ

  โดยคุณ เจ  (115.67.229.119)     7 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 278

  รบกวนสอบถามครับ พอดีผมลาออกจากบริษัท วันที่ 31 ต.ค.56 บริษัทแจ้งว่าจะคืนเงินประกันที่วางไว้ก่อนเริ่มงาน ใน วันที่ 5 ธ.ค.56 แต่วันที่ 5 ธ.ค.เป็นวันหยุดธนาคาร ถ้าหลังจากวันที่ 6 ผมยังไม่ได้รับเงินประกัน ผมสามารถทำดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

  โดยคุณ โตโต้  (1.0.238.238)     5 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 277

   รบกวนขอคำปรึกษาค่ะ คือบริษัทขอดิฉันจะจ่ายโบนัสประจำปีในวันที่ 26ธันวาคม2556 แต่ดิฉันต้องเริ่มงานใหม่ในวันที่6มกราคม2557นี้ค่ะ หากดิฉันแจ้งลาออกในวันที่26ธันวาคม2556และจะทำงานวันสุดท้ายวันที่4มกราคม2557(1สัปดาห์)อยากถามว่า

  1.บริษัทสามารถเรียกร้องเงินคืนได้หรือไม่

  2.บริษัทสามารถฟ้องร้องได้หรือไม่

  3.หากบริษัทฟ้องร้องได้ กรณีควรดำเนินการอย่างไรหากต้องการเงินโบนัส

  4.หากแจ้งลาออกล่วง 30วันบริษัทสามารถไม่จ่ายเงินโบนัสได้หรือไม่ แต่ถ้าจ่ายโบนัสแต่ไม่เต็มจำนวนควรดำเนินการอย่างไร

  รบกวนขอคำปรึกษาด้วยค่ะ

  ขอขอบพระคุณอย่สงสูง

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ Ms.Molly  (49.230.173.17)     25 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 277

  1. สิทธิการที่ท่านจะได้รับโบนัสหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง
  2. หากท่านกระทำการใดที่เป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของนายจ้าง ๆ ก็สามารถที่จะดำเนินคดีกับท่านได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     3 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 276

   สวัสดดีครับผมทำงานยาม แล้วผมออกโดยไม่ได้เขียนใบลาออก แล้วเราบอกหัวหน้าแล้ว แต่เขาไม่จ่ายเงินที่ทำค้างไว้เราฟ้องได้ไหมครับ

  โดยคุณ ณฐกร  (27.55.194.36)     24 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 275

   สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน

  ถ้าลาออกก่อนจะมีผลอะไรไหมคะ

   

   

   

  โดยคุณ venus  (27.55.0.188)     13 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 274

   ดิฉันต้องการลาออกจากงานเนื่องด้วยค่าเินทางที่เพิ่มขึ้นและค่าแรงที่ยังคงเท่าเดิม ดิฉันเคยแจ้งไปแล้วครั้งหนึ่งว่า ต้องการลาออก แต่ หัวหน้างานกลับบอกให้ ทำต่อ ดิฉันไม่มีทางเลือกเนื่องจาก เงินเดือน ออกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป แต่ตัดวันที่ 20 ของทุกเดือน  ดิฉันจึง จำใจ ต้องไปทำงาน จนถึงวันที่ 7 พอเงินเดือนออก ดิฉันจึงยื่นใบลาออกเอง อันนี้ ผิดไหมค่ะ แล้วถ้าเขาไม่จ่ายเงินดิฉันทำได้ไหมค่ะ
  แล้วดิฉันควรทำยังไงดี

  โดยคุณ รัชนี  (58.8.149.227)     5 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 273

  ขอความกรุณาครับ

  พอดีเมื่อช่วงเดือนกันยายน ทางบริษัทได้ให้ผมไปเรียนโปรแกรมเพิ่ม ซึ่งทางสาขาเขาได้ซื้อเครื่องจักรมาใหม่และต้องมีการเทรนนิ่งอยู่แล้ว ทางบริษัทก็ให้ผมไปเข้าร่วมเทรนนิ่งด้วยเป็นเวลา 5 วัน ผมก็ไป ถือเป็นคำสั่งของเจ้านาย ขัดไม่ได้อยู่แล้ว แต่พอเทรนนิ่งเสร็จ บริษัทให้เซ็นสัญญาต้องอยู่กับบริษัทอย่างน้อย 18 เดือน ถ้าออกก่อนจะไม่ได้รับเงินเดือนและเงินประกันที่บริษัทหักไปทุกเดือน ซึ่งผมก็อ่านนะครับ แต่ผมจะไม่เซ็นก็ไม่ได้ แล้วหลังจากที่เซ็นไปแล้ว มีแต่ปัญหาเกิดขึ้น จากที่ไม่เคยด่า กลับด่าเหมือนหมูเหมือนหมา ผมท้อมากเลย อยากจะลาออกก็เสียดายเงินที่เขาหักไป พอมีทางออกมั้ยครับ รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ นนท์  (124.122.105.92)     3 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 273

  ท่านอาจร้องทุกข์ไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อนดำเนินการตามกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     12 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 272

   สวัสดีค่ะ ขอปรึกษาหน่อยค่ะ พอดีแจ้งลาออกจากงาน ไม่ครบ 30 วันค่ะ ทางบริษัทฯ ไม่ยอมให้ใบผ่านงาน เพราะอ้างว่าไม่ทำตามกฎค่ะ ทางบริษัทฯสามารถทำแบบนี้ได้เหรอค่ะที่ไม่ออกใบผ่านงานให้

  (ไม่ได้เป็นพนักงานประจำค่ะ เป็นพนักงานคอนแทกค์ เซ็นสัญญาปีต่อปี)  ขอคำตอบด่วนด้วยค่ะ

  เพราะว่าต้องการใบผ่านงานมาให้กับที่ทำงานใหม่วันที่ 1 พ.ย.56 นี้แล้ว

   

   

  โดยคุณ ิิbb  (110.168.82.121)     30 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 272

  เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้ว ไม่ว่าเป็นลูกจ้างประเภทใดก็ตาม ก็ชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไหร่ และงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไรตามมาตรา 585 นายจ้างไม่อาจอ้างกฎระเบียบการลาออกเพื่อปฏิเสธไม่ออกหนังสือผ่านงานนั้นได้ ท่านควรร้องเรียนนายจ้างไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     8 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 271

  สวัสดีค่ะ ดิฉันทำงานได้ครบ 1 เดือน แล้วยื่นใบลาออก(วันที่ 9 ตุลาคม 56) เนื่องจากได้งานใหม่ ตามกฎของบริษัท ลาล่วงหน้า 1 เดือน คือมีผล วันที่ 9 พ.ย. 56 เคยได้คุยกับพนักงานที่เคยลาออกแล้ว ว่าจะได้รับเงินเดือน(ต.ค. 56 ) และเงินประกันคืน ในวันที่มาทำงานวันสุดท้าย คือวันที่ 9 พ.ย. 56 อยากถามว่าดิฉันมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเดือน ต.ค. 56 ในงวดสิ้นเดือน ต.ค. 56 ใช่มั้ยค่ะ ซึ่งไม่ต้องรอรับในวันที่ 9 พ.ย. 56 ใช่มั้ยค่ะ

  ขอพระคุณอย่างสูง

  คนแรงงาน

  โดยคุณ พิมพ์พาพร  (223.204.209.112)     27 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 271

  เมื่อฝ่ายท่านได้รับความเสียหายจากการที่มีผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 จึงสามารถแจ้งความร้องทุกข์หรือปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     11 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 270

  สวัสดีครับ

  พอดีผมเป็นพนักงานของธนาคารแห่งหนึ่ง เซ็นสัญญาจ้างวันที่ 23 กันยายน ซึ่งเงินเดือนจะออกทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน แต่ปรากฎว่าผมลาออกจากงานก่อนที่เงินเดือนจะออกคือ วันที่ 25 ตุลาคม โดยผมลาออกวันที่ 21 ตุลาคม  ดังนี้ผมจะได้เงินเดือนเปล่าครับ

  โดยคุณ ศิลป์ชัย  (171.7.178.103)     24 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 270

  ท่านชอบที่จะได้เงินเดือนค่าจ้างดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างคำนวณตามวันที่ท่านได้ทำงานมาแล้วนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     4 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 269

   คือว่าดิฉันจะขอลาออกจากบริษัท ยืนหนังสือลาออกไปตั้งแต่ 13/9/56 แต่ว่าเขาไม่เซ็นให้ถ้าถึงวันที่ 30/9/56 ดิฉันไม่มาทำงานแล้ว ดิฉันจะผิดไหมค่ะ แล้วจะได้เงินเดือนตามปกติไหมค่ะ บริษัทตัดเงินเดือน วันที่ 20/9/56  แล้วถ้าดิฉันไม่มาทำงานตั้งแต่วันที่ 25/9/56 ดิฉันจะผิดไหมค่ะ และจะได้เงินเดือนตามปกติไหมค่ะ ถ้าบริษัทไม่ยอมจ่ายเงินเดือน จะทำอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ นันทินี  (124.120.113.191)     24 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 269

  หากท่านทำงานไม่ครบเดือน ก็มีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างคำนวณเท่ากับวันที่ท่านได้มาทำงานให้แก่นายจ้างนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     8 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 268

    ผมลาออกจากงานวันที่26 สิงหาคม 2556 นายจ้างให้มีผลทันที แต่เงินเดือนบริษัทจะจ่ายสิ้นเดือนโดยตอนเงินเดือนออกบริษัทไม่ได้หักเงินอะไรจ่ายตามปกติ แต่ต่อมาฝ่ายบุคคลแจ้งว่าให้โอนเงินคืนบริษัทจำนวน3000 บาท เพราะผมลาออกวันที่26 เท่ากับวันที่26-31 บริษัทไม่ต้องจ่ายเงิน ผมทำงานเดือนละ15000/30=500 เท่ากับต้องโดนหัก500*6=3000 บาท และบริษิทแจ้งว่าเนื่องจากบริษัททำจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนวันที่26 เลยไม่ได้หักเงินออก ผมต้องโอนเงินคืนหรือไม่ครับตอนนี้ผมมีปัญหาคือผมขอใบผ่านงานกับทางบริษัทแต่บริษัทไม่ออกให้บอกให้ผมโอนเงินคืนก่อนถึงจะออกให้  ผมควรทำอย่างไรคับ (ตอนแรกผมคิดว่าบริษัทตัดเงินเดือนทุกวันที่25 เพราะโอทีบริษัทจะคิดให้แค่วันที่1-25 ส่วนวันที่เหลือตัดเป็นของเดือนหน้าแบบนี้คับแต่พอผมถามเขาบอกว่า เฉพาะโอทีตัดถึงวันที่25 แต่เงินเดือนออกทุกสิ้นเดือนเท่ากับผมต้องคืนเงินให้บริษัท3000บาท ) ช่วยผมด้วยคับผมต้องทำยังไงคับอยากได้ใบผ่านงาน

  โดยคุณ ณัฐ  (58.9.135.141)     22 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 268

  ท่านควรร้องเรียนนายจ้างไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อให้ท่านและนายจ้างได้ทำการไกล่เกลี่ยประนีประนอมกัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 267

  ดิฉันทำหน้งสือลาออกล่วงหน้า 1 เดือนไว้แล้ว แต่ก่อนครบกำหนดวันที่ดิฉันจะลาออกได้ไปบอกยกเลิกการลาออกก่อนถึงวันกำหนดออก นายจ้างมีสิทธิที่จะให้ออกได้มั้ยคะ

  โดยคุณ น.ส.นุชรีย์ นาคน้ำ  (125.24.52.240)     14 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 267

  การแสดงเจตนาลาออกของท่านมีผลตามกฎหมายแล้วนับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออก กรณีที่ท่านขอยกเลิกการลาออกดังกล่าว ก็ไม่มีผลเป็นการยกเลิกหนังสือขอลาออกจากงาน หนังสือขอลาออกจากงานของท่านยังคงมีผลต่อไป ส่วนนายจ้างจะใช้สิทธิอนุมัติให้ออกหรือไม่ก็เป็นสิทธิของนายจ้าง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     27 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 266

  ดิฉันมีเพื่อนคนนึงทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง เค้าทำงานได้แค่ประมาณ 2 เดือนก็ออกจากงานโดยไม่แจ้ง โดยมีค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับอยู่2วัน ซึ่งเมื่อถึงกำหนดสิ้นเดือนเพื่อนของฉันก็ไปติดต่อรับเงินเดือนส่วนที่เหลือ แต่ทางบริษัทไม่จ่ายให้ เพื่อนของดิฉันไม่มีสิทธิ์ได้เงินส่วนนี้หรอคะ

  โดยคุณ พึค  (171.96.12.239)     4 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 266

  เพื่อนควรยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ทำงานอยู่เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างที่เหลือดังกล่าวต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     16 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 265

   ผมทำงานที่ รพ.แห่งหนึ่งได้สองเดือนกว่าเกือบสามเดือนยังไม่ผ่านโปรการทดลองงาน สัญญาจ้างให้ลาออกล่วงหน้า 1 เดือนและมีการหักเงินประกัน 1500 บาท ตอนนี้ได้งานใหม่และที่ทำงานใหม่ให้เริ่มงานภายใน 7วัน แต่ผมจึงยื่นใบลาออกไม่ครบ1เดือน อย่างนี้นอกจากโดนหักเงินประกันแล้วผมจะมีความผิดอย่างอื่นอีกไหมครับ

  โดยคุณ กาแฟ  (101.109.102.251)     22 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 265

  ท่านมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการยื่นหนังสือขอลาออกจากงานต่อนายจ้างได้ ไม่เป็นการผิดกฎหมาย ส่วนจะเป็นการกระทำผิดข้อสัญญาจ้างหรือไม่อย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     28 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 264

  ขณะนี้ทำงานที่บริษัทเอกชนและส่งเงินสมทบปกติ และต้องการจะลาออกจากบริษัทเอกชนไปทำงานราชการอยากถามว่าเราสามารถขอคืนเงินประสังคมได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ ntd  (171.6.200.19)     12 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 264

  เมื่อลูกจ้างลาออก นายจ้างต้องคืนเงินประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามีให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วันนับแต่วันที่จ้างลาออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 10 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     20 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 263

   เนื่องจากดิชั้นมีการอบรมที่ต่างประเทศและตั๋วได้ออกแล้ว โรงรมให้เราสำรองจ่ายไปก่อน โดยกำหนดการอบรมเป็นวันทีา9-10กันยายน ถ้าหลังจากดิชั้นกลับมาแล้วและยื่นใบลาออกหลังการเดินทางคือวันที่12กันยายนและยื่นการเคลมค่าโรงแรมคืนในวันที่11กันยายน ทางบริศัทมีสิทธิไม่จ่ายค่าโรงแรมที่้ราสำรองจ่ายไปก่อนหรือไม่คะ?   ดิชั้นกำหนดวันลาออกวันสุดท้ายที่จะมาทำงานคือ30กันยายนคะ

  โดยคุณ เยาวพา  (115.67.70.176)     12 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 262

    ดิฉันเป็นหนี้บริษัทที่ทำงานอยู่ แต่ต้องการจะลาออกไปทำที่ใหม่ แต่ยังใช้หนี้ไม่ครบ แจ้งลาออกด้วยวาจาเป็นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนออก คือวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 3537และขอให้ทางบริษัททำสัญญาการใช้หนี้ขึ้นมาใหม่ และดิฉันได้แจ้งชื่อบริษัทใหม่ที่ดิฉัสจะไปทำให้กับทางบริษัทรับรู้เพื่อแสดงเจตนาว่าไม่ได้หนีหนี้ แต่บริษัทไม่ยินยอมให้ดิฉันออก บอกว่าต้องเอาเงินมาจ่ายหนี้ให้ครบถึงจะออกได้ ในสัญญาระบุว่าจะใช้หนี้ให้ครบภายในเดือนกันยายน 2557 แต่ดิฉันขอลาออกวันที่31 สิงหาคม 2556 บริษัทขู่ว่าจะส่งสัญญาหนี้ไปให้บริษัทที่ทำงานใหม่ของดิฉัน อีกทั้งยังจะฟ้องศาลเรียกร้องค่าเสียหายที่ดิฉันลาออก ในกรณีแบบนี้ดิฉันจะลาออกได้มั้ยคะ 

  โดยคุณ ต้องการลาออกจากงานโดยมีสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัท  (27.55.220.10)     8 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 262

  สิทธิการลาออกจากงานอันเป็นการเลิกสัญญาจ้าง เป็นคนละกรณีกับการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องแห่งมูลหนี้กู้ยืมที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระนั้น ท่านจึงสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออกแก่บริษัทนายจ้างได้โดยไม่จำต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้าง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     15 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 261

   ดิฉันเป็นหนี้บริษัทที่ทำงานอยู่ แต่ต้องการจะลาออกไปทำที่ใหม่ แต่ยังใช้หนี้ไม่ครบ แจ้งลาออกด้วยวาจาเป็นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนออก คือวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 3537และขอให้ทางบริษัททำสัญญาการใช้หนี้ขึ้นมาใหม่ และดิฉันได้แจ้งชื่อบริษัทใหม่ที่ดิฉัสจะไปทำให้กับทางบริษัทรับรู้เพื่อแสดงเจตนาว่าไม่ได้หนีหนี้ แต่บริษัทไม่ยินยอมให้ดิฉันออก บอกว่าต้องเอาเงินมาจ่ายหนี้ให้ครบถึงจะออกได้ ในสัญญาระบุว่าจะใช้หนี้ให้ครบภายในเดือนกันยายน 2557 แต่ดิฉันขอลาออกวันที่31 สิงหาคม 2556 บริษัทขู่ว่าจะส่งสัญญาหนี้ไปให้บริษัทที่ทำงานใหม่ของดิฉัน อีกทั้งยังจะฟ้องศาลเรียกร้องค่าเสียหายที่ดิฉันลาออก ในกรณีแบบนี้ดิฉันจะลาออกได้มั้ยคะ 

  โดยคุณ รจนา  (27.55.220.10)     8 ส.ค. 2556

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 18   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด