X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 17   

 • ความคิดเห็นที่ 260

  ลาออกจากบริษัท ทำงานเป็นพนักงานขาย ค่าคอม 4 เดือน ออกค่ะ คือทำงานมาตั้งแต่เดือน มกราคม 2556 แล้วลาออกเดือนสิงหาคม 2556 หลังจากที่ลาออกแล้วไม่ทราบว่าจะได้เงินค่าคอมย้อนหลัง4เดือนที่ทำงานมาเปล่าค่ะ

  โดยคุณ การจ่ายเงินค่าคอม  (182.53.191.140)     19 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 260

  หากท่านยังไม่ได้รับเงินค่าคอมมิชชั่น หรือเงินค่าตอบแทนในการทำงาน ท่านมีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องบังคับคดีให้นายจ้างจ่ายได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     30 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 259

  ฝ่ายบุคคลไม่ยอมให้ใบลาออก ผมสามารถทำเป็นจดหมายยื่นให้ทางบริษัทได้หรือไม่ตรับ และกรณีนี้ จะมีผลกระทบต่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนที่บริษัทสมทบให้ละเปล่าครับ

  โดยคุณ ลาออก  (58.137.63.203)     18 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 259

  การที่ลูกจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออกจากงาน ก็สามารถแสดงเจตนาลาออกโดยยื่นหนังสือขอลาออกแก่นายจ้างได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่มีบทกฎหมายใดบังคับว่าการที่ลูกจ้างลาออกจะลาออกตามที่นายจ้างกำหนดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     28 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 258

  ในกรณีที่หนูเขียนลาออกล่วงหน้าแล้ว 1 เดือน แต่หนูอยู่ไม่คบตามสัญญาที่แจ้งบอกไว้ในใบลาออกและได้มีการโทไปแจ้งให้นายจ้างรับทราบในวันสุดท้ายที่จะมาปฏิบัติงาน  อยากสอบถามว่านายจ้างสามรถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายของบริษัทจากหนูหรือป่าวค่ะ

  โดยคุณ pimmie  (110.77.165.97)     14 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 258

  หากการกระทำของท่านเป็นเหตุให้บริษัทนายจ้างได้รับความเสียหายใด นายจ้างก็สามารถที่จะเรียกร้องหรือฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาแก่ท่านได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 257

  ผมเข้าทำงานที่บริษัทโฮมโปร สาขาเขาใหญ่ มาเกือบปี  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ผมถูกเชิญออก อย่างกระทันหันจากผู้จัดการโดยไม่ได้ระบุความผิดใดๆ เช้าวันที่ 29 เขาให้ผมไปเขียนใบลาออก ซึ่งตอนนั้นผมเข้าใจว่า ลาออกให้ถูกต้องจึงจะไดรับค่าแรงที่ทำไว้ พร้อมค่าตอบแทนอื่นๆ ผมไปสอบถามกับผู้จัดการแผนกอีกครั้งว่าให้ออกเพราะอะไร เขาบอกว่าไม่พอใจข้อความในเฟสบุค ซึ่งภรรยาผมเป็นคนโพส  และข้อความที่โพสนั้น เป็นเพียงภาวะผู้นำ และปรัชญาชีวิต

  ผมขอถามดดังนี้ครับ
  1.การเชิญผมออกแบบนี้ และให้ผมไปเขียนใบลาออก ผมสามารถเรียกร้องอะไรได้หรือเปล่า

  2.ค่าแรงงานและโอที ที่ผมทำไว้ จะสามารถเรียกร้องได้ที่ใครครับ

  3.ผมย้ายออกมาจากที่พักพนักงานตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 แต่วันนี้ วันที่ 10  พฤษภาคม 2556  เขาโทรมาแจ้งเก็บค่าเสียหาย ว่าพัดลมที่พักหาย ทั้งที่ผมย้ายออกมานานแล้ว และมีผู้อาสัยอยู่ใหม่ไปอยู่แล้ว  เขามีสิทธิหักค่าประกันผมหรือป่าวครับ

  ตกงานก็หนักหนาสาหัสมากแล้วครับ ยังได้รับความไม่ยุติธรรม ขอความกรุณาตอบผมด้วยนะครับ

  ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

   

  โดยคุณ นายมงคล ปาชา  (101.51.116.16)     10 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 257

  ท่านควรยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ทำงานอยู่ เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่นายจ้างเพื่อจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากการถูกเลิกจ้าง และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ใบลาออกไม่ได้เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของท่าน ไม่มีผลบังคับกัน นายจ้างมีสิทธิหักเงินประกันเพื่อชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำของท่านได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     25 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 256

   อยากสอบถามว่า ในกรณีที่นายจ้างไม่ใช่นิติบุคคล เป็นบุคคลธรรมดา รับเหมาทำไฟบ้าน อพาร์ทเม้น มีพนักงาน 19-20 คน ไม่มีสวัสดีการใดๆ บางทีก็ทำงานเกิน 8 ชั่วโมง วันหยุดเดือนนึงไม่ถึง 3 วันแต่นายจ้างมีรายได้เกิน 1,800,000 บาท ต่อปี ไม่เสียภาษี

  แล้วพอลาออก ก็ไม่จ่ายค่าจ้างเดือนสุดท้าย อย่างนี้จะร้องเรียนให้ตรวจสอบได้ไหมค่ะ ถ้าร้องเรียนได้ต้องเอาหลักฐานอะไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ POO  (124.121.237.184)     6 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 256

  ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ทำงานอยู่เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     21 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 255

   หนูทำงานกับบริษัทนี้ หนูทำงานหนักมาก ทุกเดือนต้องไปยกของจากโกดังที่มาจากญี่ปุ่นยกตลอดทั้งวันจนกว่าจะเสร็จก็2-3วัน หนูทำงานเกี่ยวกับพวกร้านขายของชำ ของใช้ในบ้านของญี่ปุ่นแล้วจะเป็นอะไรใหมคะ แล้วหนูก็ตัวเล็กด้วย

  โดยคุณ wi  (115.67.131.246)     30 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 254

   ห นูเริ่มทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่ง จนเกือบปีแล้วหนูยื่นใบลาออก ตอนเข้าทำงานไม่มีสัญญาจ้างไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่นานไปก็มีกฎขึ้นมาว่าใครลาออกต้องล่วงหน้า1เดือน ถ้าใครไม่เขียนใบลาออกหักเงิน3000 แต่หนูอยู่ไม่ครบเดือน แล้วกรณีแล้วเค้าจะหักเงินใหมคะ

  โดยคุณ wi  (115.67.131.246)     30 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 254

  ข้อตกลงหักเงินกรณีไม่แจ้งบอกกล่าวลาออกล่วงหน้าตามกำหนดเวลาดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกำหนดค่าเสียหายกันไว้ล่วงหน้า จึงเป็นเบี้ยปรับ เมื่อท่านกระทำความผิดสัญญานายจ้างมีสิทธิหักเงินตามข้อตกลงนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     11 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 253

  แจ้งลาออกล่วงหน้าในเดือนมี.ค.  โดยจะทำงานถึงวันที่  20  พ.ค. 56  (1  เดือน)  CEO  เซ็นต์อนุมัติแล้ว ถึงเวลา  ไม่จ่ายเงินเดือนให้  และแจ้งว่าให้เข้ามาเคลียร์งาน  หากเคลียร์ไม่เสร็จจะไม่จ่ายเงินเดือน  (งานทำเกี่ยวกับซ่อมสีรถยนต์ / ประเมินราคา / แต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดส่งอะไหล่ให้กับช่าง  และทำการคีย์อะไหล่เข้า JOB ) จะไม่จ่ายทั้งเงินเดือน  และฟ้องร้องด้วย จะทำอย่างไรดี  ต้องกินต้องใช้ทุกวันด้วยคะ

  โดยคุณ ฐาปณีย์  (180.183.247.173)     30 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 253

  ท่านสามารถฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยจากนายจ้างได้ หรือจะยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ท่านทำงานอยู่หรือนายจ้างมีภูมิลำเนาเพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่นายจ้างจ่ายค่าจ้างต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     11 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 252

  ทำงานได้ 8 เดือนแล้วค่ะ แต่บริษัทเบี้ยวค่าแรงค่ะ ก่อนรับเข้าทำงาน คุยเงินเดือนที่ 9500 บาท

  แต่เดือนแรกที่เข้าทำ เริ่ม 18 ตุลา 55 ไม่เต็มเดือน ให้ 9000 ก่อน เดือนถัดไปก็รับเต็ม 9500 บาท

  แต่ว่าทางบริษัทเบี้ยวค่าแรงเรา ให้ที่ 9000 บาท/ด แถมบอกว่าจะย้อนหลังให้ แต่ไม่ย้อนให้เลยจน เข้าเดือนที่ 9 แล้วค่ะ ควรทำไงดีค่ะ ไม่รู้เรื่องกฎหมายด้วยค่ะ

  โดยคุณ กีต้าร์  (124.122.117.74)     30 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 251

  บริษัทของผมมีการจัดการระบบเงินเดือนดังนี้นะครับ

  รอบเงินเดือนตัด วันที่ 20 ของทุกเดือน  OT 1-30 ของเดือน นั้นๆ

  ออกจากงานยังไม่ผ่านโปร ล่วงหน้า 15 วัน ผ่านแล้ว 30 วัน (ผมผ่านแล้วนะครับ)

  ข้อสงสัยครับ 1.ผมมีธุระด่วยต้องกลับบ้านหลายวัน และถ้าเขียนใบลาออกวันที่ 30 แล้วออกเลยจะได้ไหมครับ

                     2.ผมจะได้รับค่าจ้างของเดือนนั้นๆไหมครับ

                    3.วันที่ 21-30 ที่คาบของเดือนอยู่ ผมจะได้รับค่าจ้างไหมครับ

  ตำแหน่งของผมที่มำอยู่เป็นคลังสินค้า มีคน ทำแทนตลอดครับ

  รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ขอสอบถามครับ  (115.87.107.152)     30 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 250

  อยากสอบถามว่า ขณะนี้ดิฉันได้ทำงานที่ร้านขายของในห้างแห่งหนึ่ง มีพนักงานอยู่2คน เมเนเจอร์ก็ไม่มี มีอะไรก็ต้องติดต่อกับเจ้าของร้าน จนกระทั่งทำไปได้เกือบ 20 วันมีความรู้สึกว่าอยากลาออกจึงโทรไปบอกก่อนว่าขอลาออก อาจจะอยู่ทำงานได้แค่สองถึงสามเดือน แต่อีกวันสองวัน นายจ้างได้เข้ามาพูดว่าให้ระบุวันมาเลย ดิฉันจึงคิดไตร่ตรองได้ว่า จะลาออกภายในอีก 1 เดือน ซึ่งในสัญญาจ้างระบุว่า สัญญานี้ผูกพันธ์ทั้งสองฝ่ายเป็นระยะเวลา3เดือน (ช่วงทดลองงาน) นับตั้งแต่วันที่3 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ในการเป็นพนักงานหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการยุติการจ้างแลการทำงานก่อนระยะเวลาต้องแจ้งล่วงหน้า 1เดือน มิฉะนั้นต้องชดใช้เงินให้กับอีกฝ่ายเป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราจ้าง 1เดือน จำนวน 18,000บาท จึงได้ส่งอีเมลล์ไปบอกกับนายจ้างให้ได้ทราบ แต่นายจ้างโทรมาตตำหนิหาว่าจะไปทำที่อื่น และให้อยู่จนถึงเดือนสิงหาคม ดิฉันจึงบอกไปว่า ดิฉันได้ทำตามสัญญาจ้างที่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใน 1 เดือนแล้ว แต่นายจ้างบอกว่า ถ้าถึงวันที่ดิฉันกำหนดไว้ว่าจะออกแต่ยังไม่มีพนักงานมาแทน แล้วดิฉันไม่ยินยอม นายจ้างขู่ว่าจะฟ้องโทษฐานที่ทำให้เสียหาย ไม่ทราบว่าดิฉันมีความผิดไหมคะ 

  โดยคุณ Pen  (115.87.88.182)     23 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 250

  หากท่านบอกเลิกสัญญาจ้างตกลงในสัญญาจ้างแล้ว จึงถือว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญา จึงไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญา ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดใดๆ ต่อนายจ้างนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     30 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 249

   

  โดยคุณ ไปป์  (223.204.136.240)     18 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 248

  มีเรื่องสอบถามค่ะ หนักใจมาก

  ทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งมาประมาณ 10 ปี

  ยื่นใบลาออกวันที่ 2 พค.56  และ  สิ้นสุดทำงานวันที่ 12 พค.56

  สามารถขอใบผ่านงานได้มั้ยค่ะ

  เจ้านายไม่พอใจที่เราลาออก และโกรธที่เราไปทำงานที่อื่น

  ในรายละเอียดในใบผ่านงาน เหมือนจะเป็นการตำหนิ ข้อบกพร่องในการทำงานของเรา

  อย่างนี้ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ

  โดยคุณ เมย์  (182.52.139.144)     6 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 247

   ถ้าบวช สามเดือนแล้วไปแจ้งว่างงานก่อนหน้านั้น ในช่วงสามเดือนจะไปรายงานตัวยังไงครับ ในขณะที่จำพรรษาอยู่ในช่วงสามเดือน

  โดยคุณ waw  (110.49.234.23)     3 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 246

  ในกรณีที่ยื่นใบลาออกล่วงหน้า 30 วันตามกฏหมายกำหนดแล้ว ดิฉันยังไม่ได้รับเงินเดือน+เงินประกัน 3000 บาท(เงินประกันหักจากเงินเดือน เดือนละ 500 เป็นเวลา 6 เดือน) ดิฉันได้ทำงานจนครบกำหนดตามวันที่ได้กำหนดในใบลาออกคือ แจ้งและยื่นใบลาออกวันที่ 20 มีนาคม 2556 กำหนดวันทำงานวันสุดท้ายวันที่ 21 เมษายน 2556 ในวันทำงานวันสุดท้ายดิฉันได้สอบถามทางบริษัทว่า ดิฉันจะได้รับเงินเดือนภายในวันที่เท่าไหร่ซึ่งทางบริษัทตอบว่า"จะพิจารณาให้หลังจากที่พนักงานภายในได้รับเงินเดือนครบถ้วนทุกๆคนแล้วจึงจะพิจารณาเงินเดือนให้กับพนักงานที่ลาออกหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และเงินประกันที่ทางบริษัทเรียกเก็บไปจะได้ในรอบเงินเดือนถัดไปซึ่งดิฉันคาดว่าน่าจะเป็นกลางเดือนมิถุนายน 2556(แต่ทางบริษัทไม่ได้ระบุวันที่มาให้แน่นอน) ดิฉันอยากทราบว่า ทางษริษัทได้กระทำการดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ หากถ้าไม่ถูกต้องดิฉันควรจะทำอย่างไรดีคะ

  โดยคุณ Viyada  (180.183.48.254)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 245

  ในกรณีที่หนูออกจากงานโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า แต่เขียนใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆให้กับ บริษัท หนูมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินประกันคืนไหมค่ะ

  โดยคุณ may  (124.121.207.210)     29 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 244

   สวัสดีค่ะจะสอบถามว่าเมื่อลูกจ้างลาออกจากงานโดยไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง คือ สัญญาระบุไว้ 30 วัน แต่เราออกก่อน 15 วัน นายจ้างมีสิทธิหักเงินค้ำประกันลูกจ้างได้หรือไหม และเราลาออกจากบริษัทเดือน พ.ค แต่ได้ลงชื่อเพื่อไปท่องเที่ยวกับทางบริษัท ในเดือน ส.ค บริษัทมีสิทธิหักเงิน คชจ. ในการท่องเที่ยวไหม เพราะมีเมล์แจ้งภายในบริษัทว่าหากลงชื่อแล้วไม่ไปทางบริษัทจะหักเงิน คชจ. ที่เกิดขึ้น ยกเว้นเหตุอันสมควร และหากมีการหักเราสามารถร้องเรียนได้หรือเปล่า

  โดยคุณ ไม่มีชื่อ  (49.231.112.167)     27 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 243

   เงินเดือนจะตัดยอด ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน และจะจ่าย ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

  ดิฉันได้ลาออก และทำงาน ทั้งหมด 14 วัน และมี พักร้อนเหลือ 11 โดยไม่ได้ใช้ ฉะนั้น 

  ดิฉันต้องได้ เงินชดเชย ดังนี้รึเปล่าค่ะ 

  วันทำงาน 14 วัน + พักร้อนที่ไม่ใช้ 11 วัน + โอที ล่วงหน้า  

  จะเท่ากับ 25 วัน + โอที รึเปล่าค่ะ

  โดยคุณ manischaya  (58.8.94.196)     25 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 243

  นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวัยทำงานสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     8 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 242

  ในกรณีลาออกทางผมทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานซึ่งได้ลาออกล่วงหน้าโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหนึ่งเดือน แต่ทางฝ่ายบุคลไม่ยอม ซึ่งได้แจ้งว่าคุณต้องขอลาออกล่วงหน้าหนึ่งเดือน เนื่องจากสัญญาก่อนเข้างานกำหนดไว้ี่ผมเซ็นต์ไว้หนึ่งฉบับ ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ล้วนๆ 10 หน้าก่อนเข้างาน

  โดยคุณ Sittipun  (202.74.37.129)     17 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 242

  ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออกจากงาน โดยยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายจ้างอันเป็นการแสดงเจตนาเลิกสัญญาต่อนายจ้างนั้น เมื่อได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้นายจ้างได้ทราบไม่น้อยกว่า 1 เดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     28 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 241

  ในกรณีที่หนูเขียนลาออกล่วงหน้าแล้วหนูได้เงินไม่ครบจะทำยังไงค่ะ!!สิ่งที่หนูต้องได้คือเงินเดือน+โบนัส+ค่าโอทีล่วงหน้าแต่ที่หนูได้มาคือเงินเดือน+โบนัสค่ะแต่โอทีล่วงหน้าหนูไม่ได้หนูทำงานครบกำหนดของทางบริษัทแล้วเค้าบอกจะตรวจสอบให้แต่ก็ละเลยมา3เดือนแล้วแล้วเค้าก็บอกชื่อหนูหลุดไปแล้วเป็นไปได้หรอค่ะหนูทำงานมา2ปีกว่ามันจะไม่สามารถตรวจสอบได้เลยหรอค่ะหนูอยากรู้ค่ะ??

  โดยคุณ cherry  (110.49.242.145)     27 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 241

  ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ตนทำงานอยู่เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่นายจ้างเพื่อให้จ่ายค่าทำงานล่วงเวลาตามที่ท่านมีสิทธิได้รับนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     9 เม.ย. 2556

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 17   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด