X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 16   

 • ความคิดเห็นที่ 240

   พอดีพี่ไปทำงานต่างประเทศค่ะ แต่พอไปลองทำงานแล้วงานหนักมากจนสู้ไม่ไหว แล้วพี่หนูจึงขอลาออกจากงาน แล้วหนูอยากทราบว่า ค่าคอมที่เราเสียไปในราคาจำนวนเต็ม เราจะต้องได้คืนไหมค่ะ อย่างไร หรือว่าเสียไปแล้วก็เสียไปเลย ไม่ได้คืนสักอย่าง หรือว่าทางบริษัทต้องมีเงื่อนไขในการจ่าย แล้วเราจะทราบได้ไงค่ะ ว่าเขาจะคืนเงินเราไหม ช่วยกรุณาชี้แจงเงื่อนไขนี้ให้หนูด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ 

  โดยคุณ ไปทำงานต่างประเทศ  (203.130.144.222)     26 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 239

   สอบถามหน่อยค่ะ ตอนนี้ลังเลมากค่ะ แต่ใจจริงอยากออกจากที่ทำงานเก่ามากค่ะ เพราะเราทำอะไม่ถูกใจเค้าเลยซักอย่าง เค้าจะตำหนิติเตียนจนหมดกำลังใจ เวลาสอนงามเราก็ไม่มี สอนแปบๆก็เลิกสอน พอผิดก็มานั่งด่าทั้งวัน อยุ่เเล้วมันหดหู่ค่ะ มันเป็นธุรกิจครอบครัว เค้าค่อนข้างกดดันเรามาก ไม่ค่อยมีความเป็นกันเองเท่าไหร่ เวลาป่วยเราห็โดนหนักค่ะ ว่า้เราเอาเชื้อโรคมาปล่อยไล่เรากลับบ้าน เฮ้อทนไม่ไหวเเล้วค่ะ ล่าสุดเอาหนูมาเลี้ยงบอกให้เราตัดหย้ามาให้ พอตัดก็เอาของเราทิ้งขยะ เสียความรู้สึกค่ะ อยากออกไม่อยากรอถึงสิ้นเดือนเเล้ว อยากรู้ว่าไม่ถึงจะได้ตังมั้ยไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ อยากระบาย บางทีระบายมากไปก็ดูเด็กใช่มั้ยค่ะ 

  โดยคุณ ธมกร  (124.121.94.114)     20 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 239

  ท่านสามารถร้องเรียนนายจ้างไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     5 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 238

   มีคำถามอยากปรึกษาค่ะ

  ดิฉันยื่นลาออกไว้เมื่อ 15 มี.ค.56 โดยใช้สิทธ์ิพักร้อนไว้ และจะพ้นสภาพในวันที่ 18 เม.ย.56

  แต่ด้วยดิฉันจะทำงานครบ 1 ปีในวันที่ 1 เม.ย.56 ขอสอบถามว่า

  1.ดิฉันจะใช้สิทธิ์ลาพักร้อนนี้ได้หรือไม่

  2.หากใช้สิทธิ์พักร้อนได้ แต่นายจ้างไม่เซ็นต์อนุมัติการลาพักร้อน

  ดิฉันจะได้รับเงินเดือนครึ่งเดือนของเดือนเม.ย.ในส่วนที่ลาได้หรือไม่

  รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ มนัญญา พาอยมณี (สมาชิก)  (27.55.4.206)     19 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 238

  - ลาพักร้อนได้ไม่น้อยกว่าหกวัน ก็สะสมวันลาพักร้อนสะสมวันลาได้หรือไม่สอบถามที่นายจ้าง
  - ได้รับตามวันที่ทำงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     2 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 237

  ถ้าหากเป็นพนักงานเงินเดือน แล้วทำงานไม่เต็มเดือน ทำได้แค่ครึ่งเดือน เราจะได้ค่าจ้างในส่วนของวันอาทิตย์ด้วยหรือเปล่าค้ะ

   

  โดยคุณ patty jung  (118.174.104.27)     16 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 236

   อยากถามเรื่องการลาออกเมื่อเซ็นสัญญาจ้างงานกับบริษัทแห่งหนึ่ง ถ้าเราจะกลับไปสมัครเป็นพนักงานใหม่ได้หรือไม่ และ หากต่อสัญญาจ้างต่อไปเรื่อยๆ จะได้เป็นพนักงานประจำมั้ยคะ หรือต้องแล้วแต่บริษัทพิจารณาคะ

  โดยคุณ จิรพร  (101.109.46.22)     15 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 235

  อยากสอบถามคะ ปกติต้องลาออกล่วงหน้า 1เดือน ถ้ายื่นลาออกวันที่ 1 เม.ย ออก วันที่ 30 เม.ย แต่วันที่ 30 เม.ย ตรงกับวันที่ได้โบนัสประจำปี ยังงี้เรายังจะได้โบนัสประจำปีอยู่ไหมคะ

  โดยคุณ love  (125.24.253.105)     7 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 235

  การบอกกล่าวลาออกล่วงหน้าดังกล่าวเป็นคนละเรื่องกับสิทธิได้รับเงินโบนัสตามข้อตกลงแห่งสัญญาจ้าง ลูกจ้างจึงยังคงมีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามสัญญานั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     1 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 234

  ดิฉันมีหน้าที่ทางการเงินลาออกจากงานมีการเขียนใบลาออกล่วงหน้า

  และลาออกมาแล้วเป็นเวลา 4 เดือนหลังจากนั้นมีการแจ้งกลับมาว่ามีเอกสารหายและเอกสารนั้นมี

  การตัดจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  ดิฉันต้องรับผิดชอบอะไรใหมคะ  มีการติดต่อทางโทรศัพท์ให้เข้าไปตุยแต่ไม่สะดวกเลยขอให้เป็นส่งรายละเอียดทางเมลล์แทนทางนายจ้างเก่าก็ตกลงจะส่งให้ชี้แจง

  แล้วก็หายไป 5 เดือนมีเอกสารมาถึงว่าไม่เข้าไปชี้แจงจะดำเนินการทางกฏหมาย งงมากค่ะ ดิฉันต้องทำยังไงบ้างคะ

  โดยคุณ su  (182.52.62.54)     26 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 234

  หากท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับเอกสารที่สูญหายดังกล่าว จึงควรที่ท่านจะต้องทำการโต้แย้งข้อกล่าวหาด้วยแสดงพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตนต่ออดีตนายจ้างต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     19 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 233

  มีคำ ถามอยากปรึกษาค่ะ ดิฉันได้ทำการยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 56 เพราะอยากเปลี่ยนงาน และทำงานมาจนถึง วันที่ 17 ก.พ.56 เนื่องจากกำหนดการจ่ายเงินเดือน คือ วันที่ 20 ก.พ. 56 อยากถามว่า ดิฉันจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในส่วนที่ ตนได้ทำงานไปแล้วหรือไม่ กล่าวคือ จะได้รับเงินเดือนจนถึงวันที่ตนปฏิบัติงานให้กับบริษัทวันสุดท้ายหรือไม่ เนื่องจากเจ้าของบริษัทแห่งนี้ระบุว่า ถ้าดิฉันไม่เข้าไปเคลียนงานให้ นายจ้างจะไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้ในส่วนที่ดิฉันได้ทำงานไปแล้ว และหากงานไม่สำเร็จเป็นที่พอใจของนายจ้างแล้วนั้นนายจ้างถึงจะยอมจ่ายเงิน เดือนให้ จึงอยากถามว่า เมื่อเรายื่นใบลาออก ถือว่าพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว แต่นายจ้างยังคงใช้อำนาจสั่งการให้ข้าพเจ้าเข้าไปทำงาน และหากงานสำเร็จแล้วจึงจะได้รับเงินเดือนส่วนที่คั่งค้าง จึงอยากถามว่า การกระทำดังกล่าวของนายจ้างถูกต้องหรือไม่ ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานค่ะ

  ปล.ตอนท้ายนี้นายจ้างได้พูดว่าถ้าดิฉันไม่ยอมทำตามเงื่อนไขดังกล่าวทางนายจ้างจะนำเงินไปฝากไว้ที่กรมแรงงานแล้วก็จะฟ้องบอกว่าจะฟ้องร้องดิฉันด้วยว่าทำให้บริษัทสูญเสีย ซึ่งดิฉันไม่เข้าใจว่า ตัวดิฉันเองก็เป็นแค่พนักงานตำแหน่งเล็กๆคนหนึ่งเงินเดือนก็แค่น้อยนิด แต่ทำไมนายจ้างจะต้องบังคับให้ดิฉันทำตามคำสั่งในเมื่อดิฉันลาออกตามที่กฎหมายกำหนดล่วงหน้า 30 วัน

  ตอนนี้ดิฉันกำลังเดือดร้อนมากอยากรับกวนผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมายช่วยดิฉันด้วยนะค่ะ

  ทำยังไงดีเงินเดือนไม่ออกไปทำที่ใหม่ก็ไม่มีเงินไปทำงานแล้วค่ะ

                                        ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะที่เข้ามาตอบคำถาม

  โดยคุณ JarJar  (124.122.204.30)     23 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 233

  นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงวันสุดท้ายที่ลูกจ้างทำงานอันเป็นเวลาเลิกสัญญาจ้างตามกำหนดที่ลูกจ้างบอกกล่าวล่วงหน้านั้น ถ้าและนายจ้างไม่จ่ายลูกจ้างมีสิทธิฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานหรือยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่นายจ้างต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     14 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 232

  มีคำถามอยากปรึกษาค่ะ ดิฉันได้ทำการบอกกล่าวในการลาออกด้วยวาจา ตั้งแต่วันที่ ๓ ม.ค. ๕๖ ว่ากำลังจะอยากเปลี่ยนงาน และทำงานมาจนถึง วันที่ ๑๕ ก.พ. และยื่่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ ๑๖ ก.พ. เนื่องจากกำหนดการจ่ายเงินเดือน คือ วันที่ ๑๘ ก.พ. อยากถามว่า ดิฉันจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในส่วนที่ ตนได้ทำงานไปแล้วหรือไม่ กล่าวคือ จะได้รับเงินเดือนจนถึงวันที่ตนปฏิบัติงานให้กับบริษัทวันสุดท้ายหรือไม่ เนื่องจาก ทางหัวหน้าระบุว่า ถ้าดิฉันไม่เข้าไปเคลียนงานให้ นายจ้างจะไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้ในส่วนที่ดิฉันได้ทำงานไปแล้ว และหากงานไม่สำเร็จเป็นที่พอใจของนายจ้างแล้วนั้นนายจ้างถึงจะยอมจ่ายเงินเดือนให้ จึงอยากถามว่า เมื่อเรายื่นใบลาออก ถือว่าพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว แต่นายจ้างยังคงใช้อำนาจสั่งการให้ข้าพเจ้าเข้าไปทำงาน และหากงานสำเร็จแล้วจึงจะได้รับเงินเดือนส่วนที่คั่งค้าง จึงอยากถามว่า การกระทำดังกล่าวของนายจ้างถูกต้องหรือไม่ ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานค่ะ

  โดยคุณ ริสา  (115.87.144.226)     18 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 232

  นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้างตามที่ลูกจ้างได้ทำงานมาแล้วในเดือนที่ตนบอกกล่าวลาออกจนถึงวันสุดท้ายของการทำงานที่สัญญาจ้างเลิกกันนั้น และเมื่อสัญญาจ้างเลิกกันแล้วอดีตนายจ้างหมดสิทธิที่จะบังคับบัญชาสั่งให้ลูกจ้างทำงานภายหลังเลิกสัญญาอีกเพราะเหตุที่ไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันแล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     7 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 231

  ผมมีเรื่องอยากถามผู้รู้ครับ

  คือว่าผมจะลาออกจากที่เก่าไปทำงานอีกที่

  สมมุติว่าผมไปทำที่ใหม่วันที่ 4 เดือน เมษา แต่เขียนใบลาออกจากที่เก่าว่าวันที่ 20 เมษา

  โดยช่วงที่ซ้อนกันผมใช้สิทธิ์วันลาพักร้อนกับลากิจ อยากทราบว่าผิดกฏหมายมั้ยครับ

  ประมาณว่าทำ2ที่หรือเปล่าครับ

  โดยคุณ ประพันธ์ศักดิ์  (14.207.96.132)     16 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 231

  ท่านควรแจ้งการบอกกล่าวลากออกให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง โดยลูกจ้างมีสิทธิที่จะหยุดพักผ่อนประจำปีและลากิจได้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     4 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 230

   ดิฉันทำงานเป็นsales ที่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งดูแลพนักงานขายและยอดขายแต่ไม่ได้รับผิดชอบการขายสินค้าโดยตรงเพราะจะมีพนักงานขายหน้าร้านดูแล

  ซึ่งตอนนี้พนักงานได้ลาออกไปแล้ว และยังหาพนักงานใหม่ทดแทนไม่ได้ และสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่ ทางห้างไม่ยอมให้เก็บส่งคืนบริษัท จึงทำให้สินค้าเกิดการสูญหายขึ้น  และตอนนี้ดิฉันได้ยื่นเรื่องลาออกจากทางบริษัท และอนุมัติแล้ว จึงอยากทราบว่าเงินประกันการทำงานที่ดิฉันถูกหัก5%ทุกเดือนจะได้รับคืนไมค่ะ จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ ที  (110.49.226.48)     13 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 230

  เมื่อลูกจ้างลาออก นายจ้างต้องคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามีให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างลาออกนั้น ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 10
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     4 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 229

  เงื่อนไขการขอค่าครองชีพจากกรมแรงงาน ต้องออกจากงานโดยไม่เกิน 15 วันหรือ 30 วัน

  โดยคุณ วรินดา น่วมวัตร์  (223.207.45.200)     13 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 229

  สอบถามเจ้าพนักงานประกันสังคมโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     4 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 228

  ทำสัญญาจ้าง 5 ปี แต่ลาออกก่อนโดยแจ้งล่วงหน้า30วัน ทางบริษัทไม่ยอมเซ็นต์ใบลาออกและพร้อมจะฟ้องตามสัญญา ดิฉันเป็นลูกจ้างควรทำอย่างไรดีค่ะ

  โดยคุณ papa  (203.113.121.137)     13 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 228

  เมื่อการลาออกก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างเป็นความผิดของลูกจ้าง ลูกจ้างควรทำการไกล่เกลี่ยกับนายจ้างเพราะการที่ลูกจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิเรียกค่าเสียหายของนายจ้างนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     4 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 227

  ค่ะ ดิฉันอายุ19-20ปี ไม่เคยทำงานโรงงานครั้งนี้ทำงานโรงงานเป็นครั้งแรก แต่เพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างานไม่เข้าใจ เพื่อนร่วมงานก้อไม่ค่อยสอนงาน เวลาสอนก้อจะสอนแบบผิดๆบ้างสอนคนละอย่างกับหัวหน้าบ้างพอดิฉันทำตามมักจะโดนดุ  เพราะไม่รู้ว่าที่ทำไปมันผิด  พอเจอบ่อยๆทำให้เกิดความเครียด เครียดทั้งเรื่องงาน และที่บ้านค่ะดิฉันมีลูกแล้ว2คน ที่เครียดจากงานแล้วกลับมาเครียดที่บ้านเพราะ กลัวว่าจะทำงานไม่ไหวค่ะ กลัวลูกจะไม่มีอะไรกิน ดิฉันทนอยู่ต่อไม่ไหวค่ะมันกดดัน ลูกดิฉันไม่สบายหนักดิฉันเลยหยุดงาน พอว่าจะไปทำต่อแต่ดูอาการลูกแล้ว เลยไม่ไปค่ะดิฉันมีโทษผิดมากหรือป่าวคะที่ไม่เขียนไปลาออก กำหนดการฝึกงานของดิฉันคือ4 เดือนค่ะ แต่ที่ทำมาแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นไม่สามารถไปทำงานต่อได้เพราะลูกไม่สบายและความเครียดที่เกิดกับงาน รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน  ดิฉันเริ่มทำงานวันที่10 ม.ค. แล้วไม่ไปทำงานเมื่อ9 ก.พ. บริษัทตัดเงินเดือนวันที่15 เริ่มวันที่16เงินออกวันที่ 25 ของเดือนค่ะแล้วแบบนี้ดิฉันจะสามารถได้เงินในส่วนวันที่ดิฉันไปทำงานได้หรือป่าวคะ

  โดยคุณ จริยาภรณ์  (125.26.126.210)     9 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 226

  เรียน    ทีมงานทนายคลายทุกข์

             ตอนนี้เป็นพนักงานบัญชีแห่งนึ่ง  ทำงานมา 2 ปีกว่า  และวันที่ 5/02/2556  ยื่นใบลาออก มีผลวันที่  5 /03/2556  และมีวันพักร้อนสำหรับใช้สิทธิในปี 2556 จำนวน 5 วัน    หนูต้องการลาพักร้อนวันที่ 1/03/2556 จำนวน ครึ่งวัน   และ ลาพักร้อนอีกคือวันที่ 2,4,5/03/2556  แต่ทางผู้จัดการไม่ยินยอมให้ลาในวันดังกล่าว  อ้างว่าวันลาพักร้อนที่ได้สิทธิในปี 2556 คุณต้องเฉลี่ยตามวันที่คุณทำงานในปี 2556 ด้วย   ซึ่งหนูคิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับหนู เพราะการที่หนูใช้สิทธิลาตังกล่าวเป็นสิทธิการลาที่ได้รับจากการทำงานครบปี ในปี 2555 หนูเข้าใจถูกใช่ไหมค่ะ   และหนูต้องแจ้งย้ายห้องเช่าเดิมในวันที่ 1/03/2556  และย้ายไปอยู่หอใหม่ในวันเดียวกัน  ถ้าหนูอยู่ช่วยเขาหนูต้องจ่ายค่าเช่าห้องถึง 2 ที่    จึงอยากรบกวนทีมงานทนายคลายทุกข์ตอบข้อข้องใจของหนูด้วยค่ะ  ว่าหนูมีสิทธิลาพักร้อนได้หรือไม

  ขอบคุณสำหรับการตอบเพื่อคลายทุกข์ให้หนู้ด้วยเถอะค่ะ  

  วิกกี๊

      

  โดยคุณ วิกกี๊  (203.113.116.170)     6 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 226

  เมื่อลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบ 1 ปี สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 กันทำงานตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 30 ท่านจึงมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับจำนวนวันที่ยังคงเหลืออยู่ตามสิทธิในปี 2556 นี้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     24 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 225

  สอบถามหน่อยครับ ผมเขียนใบลาออกวันที่ 23 ม.ค.56  ลงลาออกวันที่ 7 ก.พ.56 ซึ่งไม่ถึง 30 วัน จะได้รับค่าจ้างตามปกติหรือไม่ครับ แล้ววันที่ 7 ก.พ.56 ต้องมาทำงานเป็นวันสุดท้ายถูกต้องไหมครับ

  โดยคุณ วสันต์  (61.91.30.226)     4 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 225

  แม้ว่าลูกจ้างจะบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่ถูกต้องตามระเบียบที่นายจ้างกำหนดไว้ก็ไม่ตัดสิทธิลูกจ้างที่จะได้รับค่าจ้างตามที่ตนมีสิทธิได้รับ แต่ต้องทำงานวันสุดท้ายเมื่อครบ 30 วันนับแต่วันยื่นหนังสือลาออกต่อนายจ้างเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงไม่ใช่วันที่ 17 ก.พ. 56 ตามที่ลูกจ้างแจ้งไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     24 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 224

   

  ผมขอสอบถามครับว่า

   

  ผมทำงานอยู่บริษัทผลิต software แห่งหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ผมได้งานที่ใหม่แล้ว จะต้องไปเริ่มงานในวันที่ 01/03/2013

  ซึ่งผมได้มีการแจ้งลาออกกับหัวหน้าในวันที่ 18/01/2013 โดยแจ้งด้วยปากเปล่า

  ทางบริษัทได้ให้ผมเข้ามาทำการเขียน เอกสารต่างๆ ในวันที่ 01/02/2013

  ผมก็ได้เข้ามาทำการเขียนแบบฟอร์มลาออก ตามที่นัดไว้ แต่ว่าทาง บริษัท มีการทำสัญญาให้อีกหนึงฉบับ โดยมีการกำหนดว่า ห้ามไปทำงานในบริษัทของคู่แข่ง หรือ บริษัทที่เป็นลูกค้าของนายจ้าง เป็นเวลา 2 ปี ผมไม่เห็นด้วย ผมจึงไม่เซ็นสัญญาฉบับนี้ (แต่ทาง HR บอกว่ายังไงผมก็ต้องเซ็นต์) ผมจึงบอกว่าขอยังไม่เซ็นต์ให้ ดังนั้นตอนนี้ผมจึงเซ็นต์ไปเฉพาะ เอกสารลาออกอย่างเดียวครับ

  ขอสอบถามดังนี้ครับ

  1. การแจ้ง ลาออกด้วยปากเปล่าตั้งแต่กลางเดือนมกราคม นั้น ถือเป็นการแจ้งลาออกได้หรือไม่ครับ ทางบริษัทจะอ้างว่าผมแจ้งไม่ถึง 30 วันได้หรือไม่ครับเพราะว่าผมพึ่งเข้ามาทำเอกสารวันที่ 01/02/2013

  2. ตอนลาออก ทางบริษัท สามารถบังคับให้ผมเซ็นต์ สัญญา ตอนออกได้หรือไม่ครับ และถ้าผมไม่ยอมเซ็นต์สัญญาฉบับนี้ ผมจะมีความผิดหรือไม่ครับ การลาออกของผมจะสมบูรณ์ หรือไม่ครับ

  3. บริษัทสามารถ ทำสัญญาห้ามไม่ให้พนักงานไปทำงานที่บริษัทคู่แข่ง หรือ บริษัทลูกค้าได้หรือไม่ครับ

  โดยคุณ paiboon  (58.8.234.175)     2 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 223

   ดิฉันทำงานมา19วันดิฉันได้โทรบอกกับหัวหน้างานว่าดิฉันขอลาออกเพราะป่วยหนักต้องรักษาตัวนานถึง3เดือนทางหัวหน้าบอกว่าถ้าคุนจะลาออกต้องบอกล่วงหน้า15วันถึงจะลาออกได้ ดิฉันเลยต้องออกจากงานกระทันหันหัวหน้างานก็โกรธที่ไม่ทำตามกฎระเบียบทางบริษัท แต่พอผ่านไป15วันดิฉันเข้าบริษัทเพื่อส่งบัตรตอกที่ทำค้างไว้19วันและเขียนใบลาออกเพราะดิฉันคิดว่าเค้าคงจะให้เงินค่าแรงที่ค้างไว้ เค้าก็ให้เขียนใบลาออกนะค่ะ. แต่พอถึงวัน้งินออกเงินไม่เข้าบันชีค่ะ ดิฉันก็โทรหาเค้าเค้าบอกว่าไม่ทำตามกฏก็ให้ไม่ได้ แล้วตอนที่สมัครงานก็ไม่มีเอกสารกฏระเบียบทางบริษัทให้อ่านเลย ชุดก็คืนให้ อย่างนี้ดิฉันจะฉันจะทำไงดีค่ะ อยากได้ค่าแรงคืน  ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ วรรณดีวรรณึกมเองกเยวโ  (27.55.3.120)     23 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 223

  ท่านควรยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ท่านทำงานอยู่ เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่นายจ้างเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายค่าจ้างนั้นต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     5 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 222

   อยากทราบค่ะว่า 

  กรณียื่นใบลาออกให้กับหัวหน้าเรียบร้อยแล้ว และส่งไปในอีเมล์บอกที่ทำงานร่วมกัน (กรณีบริษัท มี คนทำงาน 5 คน)  พร้อมกับมีจดหมายวางไว้บนโต๊ะ 

  ทำงานเป็นเวลา 4 เดือนกับ 10 วัน ( ไม่มีสัญญาจ้างใดๆ ไม่ได้เซ็นสัญญาใดๆ กับบริษัทเลย )

  ในการรับเข้าาทำงาน ( Head hunter เป็นคนส่งตัวเรามาให้บริษัท นี้ และ นายจ้างไม่ได้จ่ายเงินให้

  Head Hunter ระยะเวลา 4 เดือน  3 หมื่นกว่าบาท ) กรณ๊นี้นายจ้างผิดไหม?

  และนายจ้าง เอาเปรียบให้ทำหลายตำแหน่ง (เช่น Accounting Admin ไปจ่ายเงินค่าประกันสังคมเอง

  ไปจ่ายเงินค่าสรรพากร เป็นเด็กส่งของ เป็นเด็กทวงหนี้สิน ) เหนื่อยมากๆ และโดน Directer ผู้หญิง

  ใช้คำไม่สุภาพ พูดอย่างไม่มีเหตุผล  

  กรณีนี้ ยื่นไปลาออก และ จะไม่ไปทำงานอีกต่อไป(มีความผิดไหม? ) เนื่องจากไม่มีสัญญาจ้างใดๆ เลย 

  กรณีจะต้อง จ่ายเงินเดือนไหม? และต้องได้รับเงินชดเชยไหม? 

  ขอความกรุณาตอบด้วยนะค่ะ  ขอบคุณเป็นอย่างมาก 


   

  ถ้าไม่ไปทำงานเลย จะมีความผิดไหม? 

  โดยคุณ Me--  (115.87.51.46)     12 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 222

  การที่ลูกจ้างยื่นหนังสือลาออกจากงาน ย่อมเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว อีกทั้งสัญญาจ้างกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือ จึงสามารถตกลงกันด้วยวาจาได้ และลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามที่ตนมีสิทธิได้รับจากนายจ้าง ส่วนนายจ้างกระทำการใดที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบแก่ลูกจ้างนั้น ก็ชอบที่จะร้องเรียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการแก่นายจ้างตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     24 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 221

   พนักงานที่บริษัท ทำงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 55 ต้องการลาออกวันที่ 14 ม.ค.56  แต่มาเขียนใบลาออกวันที่ 12 ม.ค.56 ไม่มีการเซ็นสัญญาว่าจ้างใดๆ ขอถามว่าต้องจ่ายค่าแรงที่ทำงานไว้หรือไม่ เพราะกฏบริษัทบอกว่าต้องเขียนใบลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย 15- 30 วัน

  โดยคุณ 123  (101.109.65.232)     12 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 221

  การทำสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร จึงสามารถทำสัญญาจ้างด้วยวาจาระบุชัดเจนหรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยายซึ่งลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่นายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ ก็เป็นการทำสัญญาจ้างตามความหมายแห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ แล้ว ดังนั้น แม้ว่าลูกจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการแจ้งลาออกไม่ถูกต้องตามระเบียบของนายจ้างก็ตาม กรณีก็ไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างที่จะเรียกค่าจ้างตามที่ตนมีสิทธิได้รับจากนายจ้างได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     24 ม.ค. 2556

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 16   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด