X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 22   

 • ความคิดเห็นที่ 437

   อยากสอบถาม ดิฉันเซ็นสัญญาทำงาน โดยมีเงินค้ำประกัน 10,000 บาท ในสัญญาระบุว่าต้องแจ้งลาออกล่วงหน้าก่อน 30 วัน และต้องทำงานให้ครบช่วงทดลองงาน คือ 120 วัน ถึงจะได้เงินคืน แต่ดิฉันทำงานได้ 1 เดือนจะแจ้งลาออกเดือนหน้า ซึ่งทำงานไม่ครบ 120 วัน จะได้เงินประกันคืนไหมคะ

  โดยคุณ หญิง  (146.88.41.209)     22 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 436

   สอบถามนิดนึงค่ะคือหนูเข้าทำงานบริษัทอยู่ในช่วงทดลองงานทพได้1เดือนเลยแจ้งประสงค์จะลาออกล่วงหน้า17วันแต่นายจ้างบอกต้องอยูให้ครบ30วันไม่งั้นจะไม่ได้เงินค่าแรงครบตามที่ควรได้, พอจะทำใงได้บ้างค่ะ? กลุ้มมากจริงๆค่ะเพราะเป็นเหตุฉุกเฉินที่ออกและบอกเหตุผลเขาไปดีๆแล้ว

  โดยคุณ Angkana  (110.170.109.3)     22 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 435

   สอบถามคับ ว่าลากออกจากงานมาเกือบ 3 เดือน แต่ยังไม่ได้เงินประกันคืนจากบริษัทเลย อยากทราบว่าเงินประกันกี่วันกี่เดือนถึงจะได้คับ

  โดยคุณ ชาตรี  (223.24.16.169)     11 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 434

  กรณี เราถ้าเซ็นสัญญาแบบเหมาปีต่อปี พอทำงานไปได้ หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ ปรากฏว่าทำงานไม่ไหว ไม่ชอบในงาน เราลาออก จะเป็นอะไรไหมคับ มีผลอะไรไหม (งานสังกัดในกระทรวงหนึ่ง) 

  โดยคุณ Note  (171.4.247.177)     11 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 433

   อยากทราบว่าถ้าอายุงานครบสิบปีขึ้นไปลาออกจากงานพนักงานจะได้เงินหรือไม

  โดยคุณ ชูศักดิ์ กระจ่าง  (1.47.9.50)     9 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 432

   ขอปรึกษาครับ  ผมลาออกจากที่ทำงาน โดยทำหนังสือลาออก ให้ผู้บังคับบังชาสูงสุด โดยบอกล่วงหน้า โดยมีการรับรูรับทราบ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ทางผู้บังคับบัญชาขอนำเข้าที่ประชุมประจำเดือนขอคณะกรรมการของที่ทำงาน เพื่อรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ แล้ว อนุมัติในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 มีลายลักษณ์อักษร รับทราบ และอนุมัติ /แต่ประธานที่ประชุมสั่งให้มีการตรวจสอบการทำงานงานย้อนหลังกลับไป ว่าผมมีการทุจริตหรือไม่ ในตอนแรกบอกขอเวลา ไม่เกิน 1 อาทิตย์ หรือ 7 วัน แต่ในที่ประชุม กลับมีมติให้ ทราบผลและจ่ายเงิน ก่อน วันสิ้นเดือน ซื้ง ณ วันนี้ วันที่ 1 กันยายน ผลการตรวจสอบ ได้ออกมาแล้ว ว่าไม่มีเหตุที่น่าสงสัย ไม่มีการทุจริต แต่ ยังไม่มีคำตอบ และไม่มีทีท่า ให้การจ่ายเงินบำเหน็จ และค่าจ้าง ทำงาน 5 วัน โดยทำทีเหมือนประวิงเวลา หรือไม่สนใจ ว่าผมจำเป็นต้องใช้เงิน เพื่อการจ่ายชำระหนี้สิน /กรณีนี้ผมควรทำอย่างไร และควรปรึกษาใคร และจะให้เวลากับที่ทำงาน เท่าไร จึงจะเหมาะสม เพราะหนี้สิน และดอกเบี้ย ก็จำเป็นต้องจ่ายชำระ ในยามที่ผมตกงานไม่มีรายได้ จึงเรียนมาเพื่อขอคำชี้แนะจากท่านครับ

  โดยคุณ Thana  (223.207.248.87)     1 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 432

   ท่านควรติดต่อสอบถามเรื่องดังกล่าวกับที่ทำงานของท่านได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.39.35)     5 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 431

   คือผมกลับมาจากเกาหลีใต้ก็มีอาการเจ็บข้อโสก ความจริงเริ่มเป็นตั้งแต่อยู่เกาหลี กลับมาอยู่เมืองไทยก็เดินเหินลำบากทุกวันนี้ยังไม่หายและก็ทำงานไม่ได้เลยตั้งแต่กลับมาเพราะปวดมากต้องไปหาหมอตลอดต้องรอผ่าตัดในกรนีอย่างจะเรียกร้องอะไรได้ใหมครับ

  ขอให้ชี้แจงให้ด้วยนะครับ

   

  โดยคุณ อดิษฐคร อินอ๋อม  (49.230.29.11)     31 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 431

   คำถามของท่านยังไม่ชัดเจน ท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.39.35)     5 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 430

   รบกวนสอบถามครับ ในกรณีเราทำงานมา7ปีแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน59บริษัทได้มีการเลิกจ้างพนักงานในสาขาไป20กว่าคนและไม่จ่ายชดเชยแต่ทางพนักงานกลุ่มดังกล่าวได้ฟ้องศาลกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมไปแล้ว พอมาวันนี้ทาง ผจก ก็โทรมาหาบอกว่าเราทำงานตัวเลขไม่ได้ต้องออก แต่จะให้เราลาออกเอง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจะจ่ายชดเชย ผมจึงยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อเพราะเราไม่ได้ทำผิดอะไรให้ทางบริษัทเสียหาย กรณีนี้เราควรจะทำอย่างไรบ้างครับ

  โดยคุณ พิทักษ์  (182.232.186.60)     29 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 430

   นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 ครับ หากนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยแนะนำให้เข้าพบทนายคลายทกข์เพื่อฟ้องคดีต่อศาลครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.215.34)     9 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 429

   ขอสอบถามหน่อยค่ะถ้าเราเซ็นสัญญาจ้างไปแล้วแต่เราลาออกกะทันหันแบบนี้

  เค้ามีสิทธิ์ที่จ่ะยึดเงินเดือนเรารึป่าวคะ

  แต่เงินเก้าพันก็สามารถทำคนไห้โลบได้ใช่ไไมคะ

  ใจอยากถามค่ะว่าจ่ะได้เงินคืนไหม

   

   

   

  โดยคุณ จันทร์ธิรา เงินฉาย  (124.122.210.81)     29 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 429

   หากการลาออกกระทันหัน ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างอาจไม่จ่ายเงินค่าจ้างได้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.215.34)     9 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 428

   ขอสอบถามค่ะ

  เซ็นสัญญากับบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่ง แต่เซ็นสัญญาแบบปลายเปิด ทดลองงาน 3 เดือน ถ้าต้องการลาออกก่อน 3 เดือน ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 เดือนไหม

  โดยคุณ Sawitree  (165.225.104.80)     23 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 428

   หากบริษัทได้กำหนดระเบียบกรณีที่ลูกจ้างลาออกต้องแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน หากลูกจ้างประสงค์ลาออก ก้ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของนายจ้างดังกล่าวด้วย มิฉะนั้น บริษัทมีสิทธิหักค่าจ้างได้ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.99.45)     1 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 427

   รบกวนสอบถามเรื่องการลาออกคือผมทำงานมา6ปีแล้ว ขอลาออกยื่นใบลาออกวันที่22สิงหา59และทำงานวันสุดท้ายวันที่5กีนยายน59รวมอีก22วันทำงานและผมได้เขียนใบลาพักร้อนอีก7วันคือวันนี่30สิงหาถึงวันที่5กันยา ..แต่ทางบริษัทแจ้งว่าผมไม่สามารใช้ลาพักร้อนได้...ขอเรียนถามว่าตามกฎหมายแรงงานผมสามารถนำวันลาพักร้อนที่ผมไม่เคยใช้เลยนำมาใช้ในช่วงวันที่แจ้งได้หรือป่าวครับ

  โดยคุณ   (182.232.92.60)     22 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 427

   สามารถทำได้ เพราะเป็นสิทธิของท่านซึ่งเป็นลูกจ้างเมื่อทำงานติดต่อกันมาแล้วครบ 1 ปี ท่านย่อมมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 30 และมาตรา 67 วรรคสอง ท่านจึงสามารถลาพักร้อนในวันดังกล่าวได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.99.45)     1 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 426

  ขอรบกวนสอบถามขอคำปรึกษาท่านทนายครับ

  ปัจจุบันผมเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง(A) แล้วผมได้ยื่นหนังสือขอลาออกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ให้มีผลวันที่ 1 กันยายน 2559 เพราะสอบได้และจะไปทำงานที่รัฐวิสาหกิจอีกแห่งหนึ่ง (B) ในวันที่ 1 กันยายน 2559 หนังสือผมขอลาออกจากผ่านผู้บังคับบัญชา 2 ชั้นแล้ว แต่ติดตรงหน้าห้องคนเซ็น เลยตีกลับหนังสือขอลาาออกของผม โดยให้เหตุผลว่ามีหนี้ค้างชำระอยู่. จนตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งให้ลาออกเลยครับ ผมมีหนี้กับรัฐวิสาหกิจ A  อยู่ 9 หมื่นบาท และมีเงินสะสม(กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 แสนบาท)  มีหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 2 แสนบาท และทำบันทึกยินยอมให้ฝ่ายการเงินแล้วว่ายินยอมนำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาใช้หนี้. 9. หมื่นบาท และไปคุยกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วว่าจะเป็นสมาชิกต่อแล้วจ่ายหนี้ตามสัญญาต่อ ถ้าวันที่ 1 กันยายนยังไม่มีคำสั่งให้ลาออก แล้วผมไปทำงานที่ไม่ จะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ

  โดยคุณ สุรภัทร เพ็งจันทร์ (สมาชิก)  (223.24.37.172)     20 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 425

   ผมมีมีเรื่องรบกวนจะสอบถามครับ

  เรื่องมีอยู่ว่าบริษัทผมต้องแจ้งลาออกล่วงหน้าสองเดือน และตามที่เข้าใจคือปกติเราต้องเคลียงานที่คั่งค้างให้เรียบร้อยก่อนลาออกซึ่งผมก็ได้ทำเรียบร้อยแล้ว ทีนี้1เดือนผ่านไปเหลืออีกแค่เดือนสุดท้ายจากที่กำหนด มันมีโปรเจคใหม่พึ่งเริ่ม/เข้ามาพอดีและโดยมากโปรเจคที่เข้ามาจะเป็นระยะยาว2-3-4เดือนเสร็จ ไม่เสร็จแค่เดือนเดียวแน่นอน. หัวหน้าจึงตกลงจ้างผมทำงานชิ้นนี้ต่อหลังลาออกไปแล้วเป็นราคา150,000บาทและให้ทำใบเสนอราคามา(แต่ผมไม่ได้ทำเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใบเสนอราคาคืออะไรทำยังไง)....6เดือนผ่านไปกว่าจะปิดโปรเจค.... พอถึงวันที่ผมส่งชิ้นงานทั้งหมดพร้อมทำใบเสนอราคาไป หัวหน้าดันบอกว่า...ไม่เคยพูดว่าจะจ่ายเลย...ถ้าจะจ่ายก็ต้องให้ใบเสนอราคามาตั้งแต่ตอนนู้น...มันเป็นโปรเจคที่คั่งค้างก่อนผมจะสิ้นสภาพพนักงานและมันเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่ผมต้องทำต่อ.  คำถามคือ

  ขอบเขตของงานที่ต้องรับผิดชอบก่อนสิ้นสภาพพนักงานมันถึงตรงไหนครับ? จากที่เล่ามาการที่ผมต้องทำงานนั้นไปเรื่อยหลังลาออกไปแล้ว นายจ้างสามารถอ้างว่ามันเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบและต้องทำให้เสร็จแม้สิ้นสภาพพนักงานไปแล้วได้หรือไม่ครับ? และก็ไม่จ่ายเงินด้วยได้หรือไม่ครับ?

   

  โดยคุณ พรรษพร  (171.96.170.141)     19 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 424

   ขอโทษถามรายละเอียดหน่อยครับ

   

  เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวานครับ นายจ้างโทรมากดดันให้ลาออกครับ

  ว่าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ แล้วเค้าก็พูดในเชิงให้ผมลาออกครับ 

  แล้ว พอผมลาออก ไม่ได้กลับไปทำงาน ผมโทรไปหานายจ้างเรื่องค่าชดเชยครับ  แล้วนายจ้างก็บอกประมาณว่าเราจ้างคุณเป็นเงินเดือนนะไม่ใช่จ้างรายวัน ฉะนั่นเค้าก็คิดให้ไม่ได้หรอก ผมต้องทำอย่างไรดีครับ.....

   

   

  โดยคุณ ธวัชชัย  (182.232.0.162)     17 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 424

   หากท่านถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม มีสิทธิเรียกร้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาแรงงาน พ.ศ. 2522 เรียกร้องเงินค่าชดเชยและค่าจ้างตลอดจนค่าเสียหายพิเศษต่อพนักงานตรวจแรงงานและศาลแรงงานได้ ตามมาตรา 17 มาตรา 118
  กรณีดังกล่าว ท่านลาออกเอง นายจ้างไม่ได้เลิกจ้าง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.32.57)     24 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 423

  คือมีปัญหาค่ะ อยากทราบว่ากรณีเราเซ็นสัญญากับทางบริษัท ในการทำงานตำแหน่งหนึ่ง แต่ปรากฏว่าพอเริ่มงานให้เราทำงานตำแหน่งอื่นที่ไม่ตรงตามสัญญาจ้าง เรามีสิทธิเรียกร้องอะไรได้ไหมค่ะ

   

  ขอบคุณค่ะ

   

   

  โดยคุณ 552475  (125.24.60.73)     8 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 423

   ตำแหน่งงานที่ทำถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฯ มาตรา 11(1) เพราะฉะนั้นหากจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง จึงต้องทำกระบวนการให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฯ มาตรา 13 หากไม่ได้กระทำตามกระบวนการดังกล่าวข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นก็ใช้บังคับระหว่างนายจ้างและลูกจ้างไมได้ กรณีดังกล่าวนี้ท่านควรทำการร้องเรียนหรือติดต่อสอบถามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดที่สานที่ทำงานของท่านตั้งอยู่เพื่อหาทางออกได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.129.81)     17 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 422

  กรณีแฟนหนุทำงานมา 1 ปี 2 เดือน  ตัดยอดทุกวันที่ 10 ออกทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

  แจ้งทางบริษัท 30 พฤษภาคม 2559 บริษัทให้ทำเรื่องลาออกก่อนล่วงหน้า 30 วัน แต่บริษัทแค่รับเรื่อง ไว้และให้ทำงานต่อ ทำไปทั้งหมด 9 วัน โดยทำๆหยุดๆ

  ตั้งแต่ 11 มิ.ย.59 ถึง 30 มิ.ย.59 ได้ไปเซ็นใบลาออกจากงาน

  โดยทำงานจริงๆ 9 วัน และ OT 2.5ชม. (ชม.ละ56.25) จำนวน 9 วัน

  เบี้ยเลี้ยงวันละ 100 ได้แค่ 8 วัน

     แต่ในใบเขียน ขาดงาน 2 วัน , ลาป่วย ไม่มีใบรับรองแพทย์ 1 วัน, ลาพักผ่อน 2 วัน , ลากิจ 4 วัน

  ตามใบเซ็นชื่อที่ได้ถ่ายเก็บไว้  แต่พอถึงวันที่ 25 ก.ค.59 เป็นวันที่เงินเดือนออก ออกเพียง900 บาท อยากทราบว่าบริษัทมีสิทธฺ์หักค่าแรงหรือไม่ เนื่องได้คืนชุดพนักงาน+บัตรพนักงานเรียบร้อยครบถ้วน

       และเงินประกันตน ยังไม่ได้รับเงินประกันตน คืนแต่อย่างใด อันนี้จัะรอครบ 45 วันก่อนหรือไม่คะ

  โดยคุณ นิสา  (125.25.171.151)     26 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 421

   ตอนนี้ลาออกจากงานแล้วครับแต่นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าแรงที่ทำค้างไว้รวมทังหมด51แรงโทรไปก็ผัดไปเรื่อยจน4เดือนแล้วไหนจะค่าห้องค่าเงินที่ยืมเพื่อนมาใช้อีกทำงานมาปีกว่าไม่เคยหยุดงานเลยแถมยังมาโดนเบี้ยวค่าแรงอีกแถมบอกผิดกดทังที่เราก็แจ้งไปแล้วว่าหาคนมาแทนเพื่อนที่หยุดแต่ก็ไม่ส่งคนมาแบบนี้ผมผิดหรือครับที้เข้าเวรแทนไม่ยอมทิ้งงานทั้งที่ไม้ใช้ผัดตัวเองแบบนี้จะฟ้องร้องกับไครได้บ้างครับ  ที่บริษัทตั้งอยู่ หอการค้าไทยจีน สาทร 

  โดยคุณ Saifon Manklang@gmail.com  (182.232.109.172)     19 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 421

   แนะนำให้ท่านเข้าพบหรือทำหนังสือถึงพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 9, 70,144 หากนายจ้างยังเพิกเฉยแนะนำให้เข้าพบทนายความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายจ้างครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.126.26)     25 ก.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 22   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด