X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 18   

 • ความคิดเห็นที่ 357

   สวัสดีค่ะ

  รบกวนสอบถามค่ะ หนูทำงานร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ในบิ๊กซี ภูเก็ต เริ่มงานวันที่ 26/12/2014 โดยไม่มีสัญญาจ้าง นายจ้างแจ้งรายละเอียดต่างๆผ่านการสัมภาร์ โดยให้อัตราเงินเดือน 10,000บาท/เดือน มีวันหยุดสัปดาห์ล่ะ1วัน โอบี ชม.ล่ะ 52 บาท โดยเงินรอบของเงินเดือนจะตัดทุกวันที่ 20 และจ่ายเงินเดือนทุกสิ้นเดือน

  หนูทำงานปกติทุกวันค่ะ ทำโอเกือบทุกวันพอถึงวันที่ 31 มกราคม นายจ้างจ่ายเงินเดือนเป็นรายวัน และรวมโอทีให้ปกติ

  ต่อมา บริษัทมีเรื่องสิ้นค้าหาย ตั้งแต่เดือนพ.ย14 ซึ่งเป็นเรื่องรายแรง  และหนูพนักงานใหม ซึ่งคิดว่ามันไม่ดีแน่ถ้าทำงานที่นี้ เลยแจ้งกับนายจ้างผ่านทางไลน์วันที่ 21/02/15ขอลาออกวัน ที่28/02/15 ทางนายจ้างบอกว่าต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน ให้ไปคุยกับผู้จัดการร้าน หนูก็แจ้งผู้จัดการร้านว่าทำต่อถึง 20/03/15 เพราะถ้าไม่ทำหนูจะไม่ได้รับเงินเดือนที่ทำตั้งแต่ 21/01/15-20/02/15  หนูมาทำงานถึงวันที่27/02/15 พนักงานคนอื่นได้รับเงินเดือน แต่หนูไม่ได้รับเงินเดือน 

  สอบถามไปทางนายจ้าง นายจ้างแจ้งว่าระงับเงินเดือนเนื่องจากแจ้งลาออก  ณ.ตอนนั้นหนูยังไม่เขียนใบลาออกค่ะ นายจ้างแจ้งว่าไม่ต้องมาทำงานแล้ว รอทางบริษัทเช็คสต๊อค ถ้าของไม่หายถึงจะจ่ายเงินเดือน หนูเข้าไปเพื่อยืนยันความบริสุทธิ คือไปเช็คสต๊อค แต่ไม่มีพนักงานคนไหนจะเช็คเลย หนูเลยไม่ไปเช็คอีก จากนั้นทางผู้จัดการร้านแจ้งว่าวันที่ 25/03/15 เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่มาเช็คสต๊อคเรียบร้อย ไม่มีของหาย จนปานนี้นายจ้างยังไม่จ่ายเงินเดือน หนูสามารถเรียกร้องรับเงินที่หนูทำงานได้ใหมค่ะ และหนูมีความผิดใหม 

  หนูจะทำอะไรได้บ้าง 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ รัตตินันท์  (1.46.224.85)     29 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 356

   อยากทราบว่าเราแจ้งลาออกจากงานแบบกะทันหัน แล้วเราได้แจ้งกกับทางหัวหน้างานให้รับทราบแล้ว เราก็ได้ไปขอใบลาออกกับทางฝ่ายบุคคลและก็กรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พอเขียนใบลาออกเสร็จเป็นเรียบร้อย ฝ่ายบุคคลก็ได้เรียกเข้าไปคุย .แล้วเราก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยทุกอย่าง แล้วในวันนั้นเราก็กับไปทำงานต่อให้ครบ1วัน แล้ววันต่อไปเราก็ไม่ไปทำงานอีกเลย เพราะได้กำหนดวันที่จะออกแล้ว แล้วมีพี่ที่ทำงานได้ไลน์มาบอกว่าหัวหน้าเขาประกาศว่าจะไม่จ่ายเงินให้ อยากว่าเราทำครบทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินเราด้วยหรอครับ ผู้รู้ช่วยให้คำตอบด้วยครับ

  โดยคุณ เนตรนภา  (1.46.141.141)     27 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 355

  กระผมขอปรึกษาหน่อยนะคับว่า กระผมทำงานมามากกว่า1ปีแล้ว แล้วกระผมอยากทราบว่ากระผมใด้ยื่นใบลาออกนานกว่า15วันแล้ว แล้วพักร้อนที่นายจ้างออกให้ปีนึ่งด้าย6วัน แต่ผมเพิ่งใช้ก่อนหน้านี้แล้วสองวันยังคงหรือสี่วันแล้วผมใด้เขียนใบลาเพื่อจะใช้สิทธิที่เหลือแต่ทางฝ่ายบุคคลไม่อนุมัติ กระผมยังใช้สิทธิที่เหลือใด้อยู่รึป่าวคับ

  โดยคุณ เอกชัย ก้อนแก้ว  (64.233.173.214)     18 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 354

   อยากทราบว่า เราลาออกกะทันหันแต่บอกผู้บริหารแล้วว่าจะลาออกผู้บริหาร ตอบ ok เรามีสิทธิ์ที่จะได้เงินที่เราทำงานตามจิงใช่ไหมครับ และทำงานครบ1ปีเต็มแล้ว แต่นายบอกว่าจะจ่ายโบนัสประจำปีให้เดือนเมษา แต่เราออกเดือนมีนา มีสิทธิ์จะได้โบนัสหรือป่าวครับ

  โดยคุณ นนท์  (27.55.21.30)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 353

   ขอถามนะคะ 

  พอดีหนูต้องการทำงานเเต่ทำได้เเค่2เดือนนิดๆ เพราะมันเป็นช่วง ' ปิดเทอม '

  แต่ พาสทามมันเต็มเเล้ว เลยต้องสมัครแบบประจำร้าน

  เเล้วพอครบ2เดือนจะยื่นใบลาออกจะเป็นไรมั๊ยคะ 

   

  #ขอบคุณค่ะ

   

   

   

   

   

  โดยคุณ สกี  (1.46.137.128)     16 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 352

   สวัสดี ค่ะ

  มีเรื่องสอบถามค่ะ ดิฉันอยู่ในช่วงทดลองงานร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคในห้าง แต่เนื่องในขณะที่ทำงานในร้านเกิดปัญหาซึ่งปัญหามันเกิดก่อนที่จะเข้าไปทำงาน ดิฉันทำงานได้1 เดือนเต็ม ได้รับเงินเดือนปกติ โดยตามตกลงบริษัทจะตัดวิกทุกวันที่20 ของทุกเดือนและเงินออกทุกวันสิ้นเดือน พอฉันทำงานจนถึงวันตัดวิก ดิฉันแจ้งนายจ้างผ่านทางไลน์ ว่าจะขอลาออกในวันที่28 ก.พ. โดยทำงานจนถึงวันที่28 ก.พ.โดยที่ยังไม่เขียนใบลาออก พอถึงวันสิ้นเดือนเงินเดือนไม่ออก เลยถามไปที่นายจ้าง นายจ้างแจ้งว่าลาออกกะทันหันทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ดิฉันมีสิทธิ์จะได้รับเงินเดือนรึป่าว แล้วถ้าเขาไม่จ่ายเราสามารถทำยังงัยได้บ้างค่ะ

   

  โดยคุณ poona  (1.46.42.208)     8 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 351

   สอบถามค่ะ  คือดิฉัน แจ้งลาออกวันที่ 5/3/58 โดยเงินเดือนดิฉันจะออกในวันที่ 6/3/58 ซึ่งเป็นเงินเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ค่ะ ดิฉันอยากจะทราบว่า ถ้าเงินเดือนไม่ออกให้ตามกำหนด แล้วอ้างว่ามีการลาออกในช่วงที่เงินกำลังจะออกให้ จะยกยอดไปรวมกัน วึ่งในส่วนของตรงนี้ดิฉันสามารถร้องทุกข์ได้หรือไม่ค่ะ  และในส่วนทีเหลือ ตั้งแต่26/2/58 -ปัจจุบันจะถูกคิดเป็นรายวันรึเปล่าค่ะ เนื่องจากที่บริษัท ยังไม่ค่อยเป็นระบบ และ พนักงานชอบออกไปก่อน ไม่ค่อยได้แจ้งด้วยค่ะ บางคนออกไป ไม่เขียนใบลาออก จะต้องได้เงินไหมค่ะ

   

  ขอบคุณค่ะ 

  โอ๋

   

   

   

  โดยคุณ โอ๋  (171.6.84.224)     5 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 350

   ดิฉันลาออกล่วงหน้า 1 เดือนเขียนวันที่ 25/12/57 มีผล 25/01/58 

  ดิฉันไปแจ้งว่างงานที่สำนักงานประกันสังคม  

  พอครบกำหนดรายงานตัว 1 เดือน

  ดิฉันได้ไปรายงานตัว

  แต่สำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าบริษัทยังไม่แจ้งคุณออก กรณีแบบนี้จะทำยยังไงดีค่ะ

   

   

  โดยคุณ เชอรี่  (124.122.134.113)     25 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 350

  ท่านอาจนำหลักฐานการลาออกไปเป็นหลักฐานในการขอรับประโยชน์แทนกรณีว่างงานหรือแจ้งต่อนายจ้างเพื่อดำเนินการแจ้งการลาออกของท่านให้สำนักงานประกันสังคมทราบ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     20 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 349

   แจ้งลาออกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 58 ขอมีผล วันที่ 8 มีนาคม 58 และเหลือวันลาพักร้อนที่บริษัทให้เป็นสวัสดิการจำนวน 4 วัน จึงขอใช้สิทธิลาพักร้อน วันที่ 2,3,5,6 มีนาคม 58 แต่ทางนายจ้างแจ้งว้่าไม่อนุมัติ ไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรค่ะ แล้วถ้านายจ้างไม่อนุมัติ เรามีสิทธิ์ใช้วันลาพักร้อนหรือไม่ 

  โดยคุณ Apple   (27.131.191.58)     19 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 348

  ขอรบกวนสอบถามค่ะ

  1. ดิฉันเขียนใบลาออกล่วงหน้า คือเขียนตั้งแต่วันที่ 9/2/2558 มีผล 28/2/2558  ผิดหรือไม่ค่ะ

  2. ดิฉันใช้สิทธิ์ลาพักร้อน ซึ่งคีย์ในระบบการลาล่วงหน้า แต่ลาจริงแค่ 23-24 และ 27 กพ สามารถลาได้หรือไม่คะ

  3. ทางบริษัทสามารถที่จะไม่จ่ายเงินเดือน และ ไม่อนุมัติพักร้อน ได้หรือไม่ค่ะ

  รบกวตอบกลับด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ Chanan  (124.122.62.222)     12 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 348

  1. กรณีที่ท่านบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออกจากงานเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าให้นายจ้างทราบไม่ใช่กรณีถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้าคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้า จึงไม่ชอบด้วยมาตรา 17 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
  2.หากท่านทำงานติดต่อกันมานานแล้วครบ 1 ปี ย่อมมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน ตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว และ
  3. นายจ้างจะปฏิเสธไม่จ่ายค่าจ้างเมื่อท่านทำงานแล้วไม่ได้ และถ้าท่านทำงานครบ 1 ปี นายจ้างไม่อาจปฏิเสธสิทธิการลาหยุดพักผ่อนประจำปีของท่านนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 347

  ดิฉันลาออกจากงานล่าวหน้าประมาณ 15 วันค่ะ แต่ไม่ได้เงินเดือนงวดสุดท้าย แต่ไม่ได้เขียนจดหมดลาอกเพราะยื่นไปเขาก็ทิ้งค่ะ และไม่เอาฟอร์มลาออกมาให้เขียนมีแต่ตกลงว่าจะลาออกเมื่อไหร่ แล้ว อย่างนี้ ดิฉันมีสิทธ์เรียกร้องเงินเดือนงวดสุดท้ายได้หรือเปล่าคะ

  โดยคุณ แอนนา  (110.171.27.227)     5 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 346

   ดิฉันทำงาน ตำแหน่งธุรการ เริ่มงานวันที่ 17 พฤศจิกายน ในระยะเวลาทำงานดิฉันทำงานล่วงเวลา โดยไม่ได้เงิน เลย คือทำงาน 8.00 - 17:00 น. แต่ทำยัน 20:00 เป็นพนักงานรายเดือน และเงินเดือนออกเขาก็ไม่ส่งประกันสังคมให้ เช็คในเว็ปค่ะ และเมื่อวันที่ 9 มกราคม ได้แจ้งหัวหน้าว่าลาออก แต่ไม่ได้บอกว่าได้งานใหม่ ให้เหตุผลว่าจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัด คือทนทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้ตังไม่ไหวอ่ะค่ะ เพราะในสัญญาจ้างไม่ได้เขียนว่าทำล่วงเวลาโดยไม่ได้เงิน  ค่ะ และบริษัทจะตัดรอบ วันที่ 24 และเงินออก 29 คือตอนนี้เงินเดือนไม่ออก จะทำยังใงคะ สามารถแจ้งเพื่อเอาผิดได้ไหม เขาทำแบบนี้

  โดยคุณ   (101.109.235.251)     29 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 345

   ฉันอยากทราบว่าถ้าเราเขียนใบลาออกล่วงหน้า30วันแล้วเราออกก่อนวัน15วันทางบริษัทจะแบ็ครี้ดเราไม่คะ

  โดยคุณ พิรุณรัตน์  (49.230.171.231)     22 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 344

   สวัสดีคะ

  ดิฉันมีเรื่องสอบถามค่ะ ดิฉันยื่นใบลาออกกับบริษัทฯ โดยยื่นใบลาออกล่วงหน้าแค่ 15 วัน ซึ่งตามกฎคือ 30 วัน ผู้บริหารเรียกพบและเซ็นต์ใบลาออกให้ แต่ยื่นระยะเวลาเพื่อให้ดิเคลียร์งานต่อให้เขา  โดยแก้ไขในใบลาออกที่ดิฉันยื่น ดิฉันยื่นใบลาออกวันที่ 14 มกราคม 58 และขอออกในวันที่ 31 มกราคม 2558 แต่ทางบริษัทฯ แก้ไขเป็น 28 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ทางบริษัทไม่จ่ายค่าจ้างตรงตามเวลาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว และของเดือนธันวาคม 2557 ณ ตอนนี้ก็ยังไม่จ่าย ดิฉันสามารถออกในวันที่ 31 มกราคม 2558 ยึดตามใบลาออกที่ดิฉันแจ้งไว้ได้เลยมั้ยค่ะ และสามารถฟ้องร้องเรียกเงินเดือนที่ค้างจ่ายได้หรือไม่  เพราะดิฉันมั่นใจว่าทางบริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินให้ชัวค่ะ

   

   

  โดยคุณ พิชชา  (101.109.255.223)     21 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 344

  สัญญาจ้างย่อมเลิกกันเมื่อครบกำหนดวันที่บริษัทนายจ้างระบุไว้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     25 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 343

   

  ขอบรบกวนสอบถามค่ะ คือ ดิฉันทำงานเป็นพนักงาน โรงแรม ดิฉันได้เขียนใบลาออกแบบถูกต้องคือ 15 วันต้องมาทำงานก่อนออก แต่ว่าดิฉันมาไม่ครบ หยุด 2 วัน คือมาทำงานแค่ 13 วัน  

  1 ดิฉันอยากทราบว่า ค่าแรงที่ทำงานมา 13 วัน  จะได้บ้างไหม ?  

  หรือถือว่าผิดสัญญาต้อง 15 วัน  ไม่ได้รับเงินเลยที่ทำมา?  

  2 ดิฉันใช้วันหยุดชดเชย นักขฯ ที่ยังไม่ได้ใช้ ทบหลังจาก 15 วัน  จะได้เงินในส่วนนี้ไหม หรือนับว่าผิดสัญญาทั้งหมด ไม่นับ ไม่จ่าย?

   

   

   

  โดยคุณ นันท์  (114.109.127.254)     29 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 342

  หากผมลาออกกะทันหัน ได้เขียนใบลาออก ทำงานวันสุดท้าย 26 ธันวาคม และมีผล 25 มกราคม

  ผมได้คืนทรัพย์สินและถ่ายงานแจ้งกับหัวหน้างานแล้ว และทางบริษัทได้ระงับอีเมลล์และอนุญาตไม่ต้องมาทำงานแล้ว และทางบริษัทใหม่จะให้ไปเริ่มงานในช่วงต้นเดือนมกราคมทันที แต่ทางบริษัทที่เดิมขู่ว่า หากไปเริ่มงานที่ใหม่ในเดือนมกราคมจะฟ้องร้อง เพราะยังถือว่าผมยังมีสัญญาเป็นพนักงานอยู่ในระหว่างนั้นอย แม้จะไม่ให้มาทำงานแล้ว แต่จะให้เงินเดือน
  แต่ผมปฏิเสธในการรับเงินและต้องการเริ่มงานกับบริษัทใหมในต้นเดือนมกราคมแทน ทางบริษัทเก่าสามารถฟ้องร้องผมได้ไหมครับ และผมจะปฏิเสธเงินเดือนตรงส่วนนั้นได้ไหมครับ

   

  โดยคุณ พนักงานคนนึง  (61.90.7.250)     27 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 341

   สวัสดีค่ะ คุณทนายความ

  ดิฉันมีเรื่องขอคำปรึกษาพอสมควรเลยค่ะ 
  ขอรบกวนด้วยนะค่ะ โดยเรื่องมีอยู่ว่า ... 
  ดิฉัน เคยเป็นครูเอกชนมาก่อนค่ะ ที่ จ.ราชบุรี
  ทำงานมาได้ปีครึ่งค่ะ จนต้องลาออก เพราะทนสภาพของบุคคลร่วมงานไม่ไหว โดยดิฉันมีวุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิตมาค่ะ ซึ่งเงินเดือนจะอยู่ที่ 15,100 บาท ค่ะ แต่เมื่อลาออกมาพบว่าได้เงินเดือนแค่เพียง 8000 บาท ซึ่งดิฉันคิดว่าไม่เหมาะสม โดยที่ดิฉันนั้นทำการลาออกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 57 ที่ผ่านมา ตลอดเวลาที่ได้ทำงานที่สถาบันแห่งนี้นะค่ะ คือ จะเสียค่าประกันครูหรืออะไรซักอย่างล่ะ หักจากเงิน 3% ค่ะ แถมมีการหักค่ากลัวครูลาออกด้วยนะค่ะ คนล่ะ 500 บาท ซึ่งเริ่มตั้งแต่ดิฉันทำงานค่ะ พอมาวันที่ลาออก คือไม่ไหวแล้วจริงเลย ออกมาวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา และทำงานได้ทั้งหมดจริงๆ 22 วัน โดยทางโรงเรียนนี้จะมีใบให้เซนเมื่อครบปีว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป แต่ครูที่ออกไปแล้วจากโรงเรียนนี้ไม่โดนค่าปรับซักคนเดียว จึงอยากจะทราบว่า
   
  1. เงินที่เก็บเดือนล่ะ 500 บาท ค่าประกันครูออกนั้นมีสิทธิ์เรียกร้องคืนได้ไหม โดยการตกลงใช้ระบบปากเปล่า ซักถามโดยยกมือจากครูด้วยกันเอง เพราะเหตุใด
  2. เงินประกันครู ที่หักจาก 3% จากเงินเดือน มีสิทธิ์ได้คืนหรือไม่ เพราะเหตุใด
  3. การหักเงินเดือนเดือนสุดท้ายไม่มีความซื่อตรงให้เพียงแค่ซอง โดยเขียนหน้าซองแค่ชื่อ และจำนวนเงิน 8000 บาท 
   
  จึงเรียนถามเพื่อที่จะได้ดำเนินคดี ซึ่งไม่ไหวจริงๆ กับพวกโกงกินลูกจ้างค่ะ ขอบคุณนะค่ะ 
   
   

  โดยคุณ Bumm  (49.230.188.73)     16 ธ.ค. 2557

 •  1  2  3 .. 18   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด