การลาออกจากงาน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 17   

 • ความคิดเห็นที่ 333

  ผมทำงานมา1เดือนแล้ว วันนี้โดนเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ทางบริษัทให้เหตุผลว่าตอนนี้ยังไม่ได้ต้องการใช้งานบุคคลากรในตำแหน่งนี้ อีกประมาน3ถึง4เดือนจึงจะกลับมาเรียกใช้พนักงานในตำแหน่งนี้อีกที ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าด้วย บอกวันนี้ให้ผมยื่นใบลาออกเลย ควรดำเนินการต่อไปยังไงได้บ้างครับ 

  โดยคุณ สุรัตน์  (61.90.109.205)     9 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 332

   ขอสอบถามค่ะว่า ก่อนเริ่มทำงานได้มีการเซ็นสัญญาการว่าจ้างเอาไว้ โดยในสัญญาระบุว่า ต้องแจ้งการลาออกอย่างน้อย 30 วัน โดยการทำสัญญาครั้งนี้มีผู้ค้ำประกันด้วย แต่ตอนนี้ดิฉันได้งานใหม่และต้องลาออกภายใน 15 วัน เนื่องจากเป็นข้อเสนอของบริษัทใหม่ ดิฉันจึงขอสอบถามดังนี้

  1. ถ้าเคยมีการทำสัญญาเอาไว้ แล้วต้องการลาออกภายใน 15 วันได้หรือไม่

  2. ดิฉันและผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์จะโดนฟ้องร้องจากบริษัทเก่าหรือไม่

  3. ดิฉันจะได้เงินเดือนจนถึงวันสุดท้ายที่ทำหรือไม่

   

  รบกวนตอบคำถามด้วยนะคะ พอดีตอนนี้ร้อนใจมากๆ ขอบพระคุณเป็นอย่าสูงค่ะ

  โดยคุณ หญิง  (49.0.113.18)     4 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 331

  รบกวนสอบถามครับ อยู่ในช่วงทดลองงาน ไม่มีเซ็นสัญญาจ้างงาน ไม่มีแจ้งผ่านทดลองงาน ผมไปยื่นเอกสารลาออกวันที่ 1 โดยให้มีผลวันที่ 11 แต่ผู้จัดการเซ็นอนุมัติให้อยู่ถึงสิ้นเดือน ถ้าผมต้องการออกตามที่ยื่นความประสงค์ในใบลาออกสามารถทำได้เลยหรือไม่ครับ แล้วจำนวนวันทำงาน 15 วันที่ทำมา ผมจะได้รับเงินค่าแรงตรงนี้หรือไม่ครับ แล้วทางบริษัทจะดำเนินการฟ้องร้องหรือไม่ครับ (ไม่ได้ทำอะไรเสียหายกับทรัพย์สินของบริษัท เอกสารก็ทิ้งไว้ให้ เคลียร์งานให้เรียบร้อย)

  โดยคุณ taroboy  (125.25.44.65)     2 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 330

   อยากทราบว่าทํางานมา20ปีถ้าลาออกบริษัทต้องจ่ายเราเท่าไร

  แล้วบริษัทผิดไหมที่ไม่บรรจุให้กินเงินเดือน

  โดยคุณ   (124.120.58.221)     13 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 329

   อยากทราบว่าลาออกแล้วระหว่างรอให้ครบ30 วันยังมีสิทธิใช้ลากิจที่ได้รับประจำปีอีกมั้ย เช่น ปีนี้ได้ลากิจ 4 วัน แตยื่นใบลาออกแล้วจะใช้สิทธิลากิจ ทางฝ่ายบุคคลบอกว่าใช้ได้ แต่ทางหัวหน้าบอกว่าไม่ให้ใช้ แล้วยังงั้ยกันแน่ งง

  โดยคุณ มาลิสา  (1.47.171.127)     12 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 328

   คือผมจะลาออกจากงาน แต่ยังติดสัญญาเรื่องการไปดูงานต่างประเทศ 5 วัน ต้องเซ็นสัญญา 1 ปี

  ตอนนี้ก็ทำงานมา 3 เดือนแล้วนับจากวันเซ็นสัญญา ถ้าลาออกตอนนี้ผมจะมีความผิดอย่างไรบ้างครับ

  สัญญาก็อยู่ที่นายจ้างฝ่ายเดียวด้วยครับ

   

   

  โดยคุณ ์Nik  (183.89.209.90)     2 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 327

   ขอสอบถามกรณีที่ผมได้เข้าทำงานเป็นช่วงทดลองงาน ซึ่งตอนสัมภาษณ์งานระบุว่าทดลองงาน 4 เดือน แล้วต้องมีคนเซ็นค้ำประกัน รวมถึงมีเงินประกัน ซึ่งทางบริษัทได้บอกว่าจะหักจากเงินเดือนๆละหนึ่งพันบาท จนครบหนึ่งหมื่นบาท หากลาออกจากงานโดยถูกต้อง คือแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนจะได้รับคืน แต่เหตุคือมาทดลองงานได้แค่สองวัน แล้วอยากจะลาออกเลย ซึ่งอาจจะไม่แจ้งให้บริษัททราบ จะมีปัญหาใดๆตามมาไหมครับ ซึ่งในส่วนของการเซ็นสัญญาใดๆยังไม่ได้กระทำทั้งนั้น

  โดยคุณ ph.ch.  (171.6.131.211)     30 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 326

   อยากทราย่าออกจากงานเซเว่นแล้วจะได้เงินเดือนครั้งสุดท้ายที่เราทำไหมค่ะเค้าบอกว่ารอสองเดือนจะได้สิ้นเดือนจะครบแล้ว

  เลยโทไปทางร้านเขาบอกว่าไมาจ่ายเพราะว่ามีกฏออกมาใหม่ เราหมดความหวังที่รอรับเงินเดือน

  บอกหน่อยค่ะแอดมาทางเฟดบุดเลย

  วรรณิสา แก้วแกมทอง

  โดยคุณ น้ำ  (49.230.89.130)     28 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 325

   สอบถามค่ะ

  พอดีได้ทำงานที่ใหม่แล้วแจ้งกับบริษัทเดิมว่าจะลาออก แต่ทางบริษัทบอกว่าถ้าจะลาออกตอนนี้เงินเดือนของเดือนนี้ที่ทำงานจะเข้าเดือนหน้า เพราะจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยที่ถ้าสิ้นเดือนนี้เงินไม่ออกเราไม่มีเงินใช้เลยค่ะ  ควรทำอย่างไรดีค่ะ  และทางบริษัทใหม่ต้องการให้เราทำงานต้นเดือนเลยค่ะ ถ้าแจ้งลาออกล่วงหน้าไว้ 30 วัน แต่เราไม่ได้ไปทำงานที่เดิมเลยจะมีความผิดไหมค่ะ แล้วจะมีผลกระทบกับที่ทำงานใหม่ด้วยไหม (ทางบริษัทเดิม เรามีเงินประกัน เดือนละ 500 บาท ค่ะ ทำงาน 10 เดือนแล้วค่ะ)

   

  โดยคุณ ขวัญกมล  (202.29.228.18)     25 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 324

   หากว่าลูกจ้างลาออกโดยการเขียนขอลาออกในกระดาษเปล่า แล้วออกทันทีวันนั้นเลย บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ครับ เพราะทำงานมา 7 วันแล้ว  ขอบคุณครับ (กฏระเบียบของบริษัทฯให้เขียนใบลาออกล่วงหน้า 15 วัน สำหรับพนักงานยังไม่พ้นทดลองงาน)

  โดยคุณ ตั้ม HR  (203.130.129.170)     8 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 323

   ผมลาออกจากงานร่วงหน้าแล้ว 15วัน ตามกำหนดบริษัท แต่ผมมีเหตุต้องกลับบ้านด่วน ญาติเสีย โทรลาหัวหน้า แต่หัวหน้าไม้แจ้งฝ่ายบุคคล ผมขาดงาน 5วัน พอกลับมาทำงาน ผมถูกตัดชื่อออกแล้ว และฝ่ายบุคคลบอกว่าไม่จ่ายค่าแรงที่ผมทำค้างไว้ให้ 14วัน ผมมีทางที่ยะได้เงินค่าแรง ที่บริษัทค้างอยู่ไหมครับ

  โดยคุณ กฤษณ์ เคลือบแสน  (49.230.121.159)     6 ส.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 323

  ท่านยังคงมีสิทธิได้รับค่าจ้างดังกล่าวตามสัญญาจ้าง ถ้าและนายจ้างไม่จ่าย ท่านอาจร้องต่อพนักงานแรงงานเพื่อสอบสวนและมีคำสั่งกับนายจ้างหรือฟ้องต่อศาลแรงงานเพื่อบังคับให้จ่ายค่าจ้างต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     25 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 322

  ถ้าลาออกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 1 เดือน และไม่ได้เซ็นใบลาออก มีความผิดมากมั้ยคะ ถ้าจะส่งจดหมายลาออกไปแทนได้มั้ยคะ พอทำงานครบเดือนก็ออกมาเลยค่ะ ไม่ต้องการเงินใดๆแล้วก็ได้ อึดอัดใจมากที่จะเข้าไปน่ะค่ะ มีความผิดมากมั้ยคะ ต้องทำยังไงดีคะ

  ขอโทษที่รบกวนนะคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ พรนัชชา  (180.183.51.166)     5 ส.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 322

  กรณีตามปัญหาดังกล่าวลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออกจากงานได้โดยอาจบอกกล่าวด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือขอลาออกจากงานต่อนายจ้างได้อันเป็นการอาศัยสิทธิตาม ป.พ.พ.มาตรา 386 แม้จะไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าก็ตาม แต่นายจ้างหรือลูกจ้างอาจเลิกสัญญาจ้างโดยวิธีการบอกกล่าวล่วงหน้าได้ตามมาตรา 17 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     25 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 321

  รบกวนสอบถามคะ พอดทวานได 9เดอนแลวแตสญญา 3ป หากไมครบสญญาตองจายเงนใหบรษท 5หมนบาท แตงานททงานตองใหแรงงานเยอะมากทใหปวดเยา และเปนเขาอกเสบ อยางนเราขอลาออกแลวจะตองจายเงน 5หมนทวาใหกบบรษทหรอปาวคะ

  โดยคุณ กรรมกร เงินเดือน  (49.230.137.224)     28 ก.ค. 2557

 •  1  2  3 .. 17   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด