X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 24   

 • ความคิดเห็นที่ 466

  ผมเขียนใบลาออก วันที่19ธค ออกจริง19มค ถึงวันนี้ ยังไม่ใด้เงินประกันคืน ผมสามารถ ฟ้องศาลแรงงานใด้ไหม คับ 

  โดยคุณ   (223.24.107.221)     5 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 465

   ผมทำงานเป็นรปภบริษัทRSGผมลาออกจากงานแล้วบริษัทยังไม่จ่ายเงินที่ค้างผมเลยผมโทรไปที่บริษัทก็บอกว่าจะจ่ายอาทิศหน้าไปเรื่อยๆจนถืงทุกวันนี้ก็ยังไม่จ่ายผมมาเลยผมทำงานค้างยุ่23วันผมสามาตรร้องเรียนเอาเงินได้ป่าวคับมีหน่อยงานไหนช้วยได้บ้างคับบริษัทแบบนี้ทำนาบนหลังคนแท้ๆ

  โดยคุณ ชัชวาล ศรีโหม้  (182.232.98.90)     14 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 464

   พนักงานรายเดือนลาออก17นี้คิดเงินยังงัยค่ะ

  โดยคุณ อัจฉรา  (223.24.22.29)     9 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 463

   ลาออกวันที่17นี้เป็นพนักงานรายเดือนจะได้รับตังยังงัยค่ะ

  โดยคุณ   (223.24.22.29)     9 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 462

   ดิฉัน ออกจากงานตั้วแต่วันที่ 29/2/59 จวบจนวันนี้เกือบ 1 ปีแล้ว ทางบริษัท ของดิฉันมีสวัสดิการเรื่องเงินสะสม โดยทางบริษัท จะหัก 5% ของเงินเดือน และเมื่ออยู่ครบ 2 ปี บริษัทจะสมทบเงินให้ อีก 5% ของเงินเดือน ทุกเดือน และคืดดอกเบี้ย.ให้ทุกปี ในอัตราร้อยละ 9 ดิฉันทำงานมา 22 ปี 9 เดือน ลาออกมาเพราะถูกกดดันจากหัวหน้างาน เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน บ่อยครั้งเกินไป โดยระยะเวลา1 ปี เปลี่ยนถึง 3 ครั้ง ประจวบกับมีโรคประจำตัว.คือโรคความดัน ความเครียด ไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย จึงตัดสินใจลาออก ให้เหตุผลการลาออก คือพักรักษาตัว ขณะนี้ ดิฉันได้ลาออกมาเกือบ 1 ปี ยังไม่ได้รับเงินสะสมคืนจากบริษัทเลย ติดต่อสอบถามกลับไปได้รับคำตอบ ว่า MD ไม่เซ็นต์ เช็คให้ ไม่มีเหตุผล และไม่มีระยะเวลากำหนดการจ่าย เท่าที่รู้คือ เช็คที่ออกมาให้นั้นได้หมดอายุลงแล้ว แต่ก้อไม่มีวี่แวว ว่าจะทำใหม่ หรือ จะจ่ายเลย ดิฉันควรจะทำอย่างไรดีคะ รบกวนช่วยตอบด้วยคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  โดยคุณ วรีพร จิรไกรศิริ  (125.25.97.175)     1 ก.พ. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 462

   สามารถร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการแรงงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.95.166)     12 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 461

   ดิฉันเขียนใบลาออกจากงานวันที่2/12/59มีผลสิ้นสุดการทำงานวันที่2/1/60 ดิฉันทำางานตามกำหนด ได้เงินเดือน ค่ามือ ค่าเบี้ยขยัน ค่าประกันงานครบทุกอย่าง ยกเว้นเงินค่าชุดหร้อมที่บริษัทไม่คืนให้ ตอนแรกที่เข้าทำงานยริษัทแจ้งว่าจะคืนเงินค่าชุดให้ครบทุกบาท แต่พอออกจากงานแล้วบอกกับดิฉันว่าไม่คืนเงินค่าชุดนะ โดยที่บริษัทไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเรื่องนี้และดิฉันเองยังไม่ได้เซ็นยินยอมให้หักเงิน ชุดฟอร์มดิฉันก็คืนยริษัทครบหมดแล้ว ทางบริษัทได้เอาชุดฟอร์มไปให้เด็กใหม่ใส่ แล้วยอกกับดิฉันว่าเด็กใหม่ไม่ต้องเสียค่าชุดฟอร์ม เพราะรุ่นดิฉันจ่ายแล้ว ดิฉันต้องทำยังงัยค่ะถึงจะได้เงินคืน หรือต้องกับไปเอาชุดฟอร์มมาค่ะ ในเมื่อจ่ายค่าชุดไปแล้วก็ต้องเป็นของเรา ช่วยด้วยค่ะ ดิฉันคิดไม่ออกแล้ว

  โดยคุณ อาลิตา  (1.47.68.38)     31 ม.ค. 2560

 •  1  2  3 .. 24   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด