X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 23   

 • ความคิดเห็นที่ 456

    ดิฉันอยากรู้ว่าฉันเขียนใบลาออกจากงานที่เก่าแล้วฉันต้องได้เงินคืนภายใน 45 วันแต่กับกายไม่ได้เลยนี่ก็เข้าไป 8 เดือนแล้วค่ะ จะให้ฉันทำยังไงดีคะทำยังไงฉันถึงจะได้คืนฉันทำงานมา 2 ปีแล้วค่ะ ฉันโทรไปหาฝ่ายบุคคลแล้วฝ่ายบุคคลก็บอกรออีกหน่อยแต่ติดต่อไม่ได้เลยปัดณปัจจุบันนี้ค่ะนี่ก็ปีใหม่แล้วค่ะตั้งแต่ปี 59 มาปี 60 ค่ะ ฉันจะไปร้องเรียนที่ไหนได้มั่งคะช่วยตอบทีค่ะ ตอนนี้ฉันเดือดร้อนมากเลยค่ะ

  โดยคุณ กุสุมา โอ้งตั๋ว  (182.232.123.85)     16 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 455

  กรณีที่บริษัทให้ลาออกล่วงหน้า30วัน แต่เราออกก่อนกำหนด เราจะได้รับเงินประกันที่นายจ้างหักไว้คืนไหมค่ะ

  โดยคุณ พัชริดา   (1.46.172.48)     13 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 454

   สวัสดีคะ..ดิฉันได้เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1ธ.ค.59 ทำได้1 เดือน แล้วคะ อยู่ในช่วงทดลองงาน ดิฉันมีความจำเป็นต้องลาออก ซึ่งกฎของบริษัทต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน แต่ดิฉันคิดว่างานใหม่คงรอไม่ถึงหนึ่งเดือนแน่นอนคะ ทางบริษัทแจ้งว่าถ้าออกก่อนกำหนดจะติดแบล็คลิส และต้องอาญัติเงินเดือนไว้ ซึ่งดิฉันเพิ่งทำงานได้เดือนเดียว และยังไม่ผ่านโปรด้วยซ้ำ ดิฉันเป็นพนักงานธรรมดา อยากสอบถามทนายว่า ดิฉันจะติดแบล็คลิสตามที่เค้าบอกไหมคะ. และเค้ามีสิทธิ์อาญัติเงินเดือนดิฉันได้ไหม  ขอบพระคุณมากคะ

  โดยคุณ สุพรรษา  (182.232.3.30)     28 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 453

   ขอสอบถามหน่อยครับ ถ้าผมจะลาออกจากงาน ส่งจดหมายทางอีเมลล์ แล้วออกจากงานหลังส่งอีเมลล์ 2 วัน ถือว่ามีความผิดมั้ยครับ

  โดยคุณ ณัชพล   (110.164.89.187)     23 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 453

   ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541   กรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา  ลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.118.110)     12 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 452

  มีสัญญาจ้างงาน 3 ปี ผมทำงานมา 20 เดือน กับอีก 15 วันแล้วโดนบังคับให้"เขียนใบลาออก" ซึ่งผมก็เขียนเพราะไม่อยากยุ่งยาก แล้วผมจะได้ค่าชดเชยอะไรบ้างบริษัทไม่ได้เเจ้งล่วงหน้าก่อน 1 เดือนนะครับ ผมมีสิทที่จะได้ค่าเบี้ยสะสมที่ถูกหักไปในแต่ละเดือนไหมครับ

  ผมจะกลับไปทำสวนที่บ้านจะแจ้งว่าเป็นคนว่างงานเพื่อรับเงินประกันส่วนนี้ได้ไหมครับ และจะส่งประกันสังคมต่อเอง "ขอบคุณครับ"

  โดยคุณ Kum  (223.24.126.196)     21 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 451

  แล้วถ้าได้เงินชดเชยครบ3เดือนแล้วแต่ยังหางานไม่ได้ต้องทำยังไงอีกได้บ้างคะ..

  โดยคุณ ภาชินี หมั่นหา  (114.109.51.227)     8 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 450

   อยากทราบว่าในกรณีที่บริษัทเลิกจ้างจากอีกที่นึงแล้วให้ไปทำอีกทีนึงถ้าไปไม่ไก้ก็ต้องออกแบบนี้ต้องแจ้งว่าถูกเลิกจ้างหรือลาออกเองคะ....

  โดยคุณ ภาชินี หมั่นหา  (114.109.51.227)     8 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 449

   กรณีที่ผมลาออกกระทันหัน เนื่องจากผจก.ร้านได้ยินคำพูดผมว่าถ้างานหนักอย่างนี้ขอใบลาออก ผมก็เลยได้ลาออกจริงๆทั้งไม่มีความผิดไดๆเลยครับ ตอนนี้ยังหางานใหม่แล้วไปยืนสิทธประกันสังคมหลังตากวันลาออกจนถึงวันรายงานตัวแล้วผมก็รอรับเงินชดเชยว่างงานประมาณ7วันกว่าเงินไม่เข้าโทรไปเช็คดูเลยรู้ว่าทางร้านยังไม่ส่งใบลาออก อยากทราบว่าผมสามารถเรียงร้องสิทธอะไรได้ป่าวครับ

  โดยคุณ วีระศักดิ์ ไตยราช  (49.230.211.144)     5 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 449

   กรณีตามปัญหา ต้องพิจารณาว่าคุณขึ้นทะเบียนว่างงานที่พื้นที่ใด และนายจ้างตั้งอยู่สปส.พื้นที่ใด เพราะหากต้องการตรวจสอบจะต้องแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกุลเพื่อตรวจสอบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แนะนำให้โทรสอบถามโดยตรงที่สปส.รับผิดชอบ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 448

   ดิฉันทำงานบริษัทแรก ได้มีการหักเงินเพื่อจ่ายประกันสังคม พอลาออกจากที่แรกมาก็ขาดช่วงไม่ได้ไปต่อประกันสังคม

  พอทำงานที่2 ก็มีการหักเวินเพื่อจ่ายประกันสังคมเช่นเดียวกัน. และได้ทำการลาออกมา แล้วไม่ได้ติดต่อเดินเรื่องกับประกันสังคม เป็นระยะ1ปีกว่า

  ตอนนี้สนใจจะทำประกันสังคมด้วยตนเอง สามารถทำได้ไหมค่ะ

  แล้วยอดที่จ่ายประกันสังคมไปกับบริษัทที่ทำมา2บริษัท จะสามารถทำยอดต่อได้เลย หรือนับใหม่ค่ะ

  . ถ้านับใหม่ เงินที่จ่ายไปตอนแรกนี่ได้คืนหรือว่าอะไรยังไงค่ะ สงสัยมากค่า 

  โดยคุณ Np  (1.46.75.83)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 447

   ผมผึ้งไปทำงานเป็น รปภ วันไปสมักนายจ้างยึดบัตรไว้ แต่ผมทำงานได้เดือนครึ่งแล้วออกโดยไม่ได้ลา ถ้าผมจะเอาบัตรคืนผมต้องเสียค่าปรับไหม

  โดยคุณ ยุทธศาสตร์ หล่อเหลา  (182.232.123.226)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 446

   ผมออกจากงานวันจันทร์ที10ตุลาคม2559 แล้วผมก้อไปยื่นทะเบียนคนว่างงานครับ หลังจากรายงานตัวกับประกันสังคมแล้ว ผมก้อรอมาอีก10วันแต่เงินยังไม่โอนเข้าเลยครับ พอผมโทรไปถามทางประกันสังคมว่าทำไมเงินถึงไม่เข้าบัญชี ทางเจ้าหน้าที่บอกกับผมว่าข้อมูลที่ผมให้ไปไม่ตรงกับทางบริษัทครับ เจ้าหน้าที่เค้าเลยบอกว่าทางบริษัทแจ้งผมออกงานวันที่อาทิตย์ที่9ตุลาคม2559 คือว่าประเด็นนี้ครับใครเป็นคนผิดและผมต้องทำยังไงถึงจะได้เงินครั

  โดยคุณ นาย สุธิชา ผ่องศรี  (49.229.116.128)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 445

   ผมเขียนใบลาออก25ตุลา2559มีผล25พฤษจิกายน2559 แต่พอถึงวันที่17ทางนายจ้างให้ฝ่ายบุคคลโทรมาแจ้งว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วในวันที่18โดยจะจ่ายค่าแรงไม่เต็มเดือนกรณีนี้ผมสามารถเรียกร้องอะไรได้หรือไม่ครับ

  โดยคุณ อาณัฐพงษ์  (223.24.83.89)     21 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 445

   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  กำหนดเรื่องการเลิกจ้าง คือห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรที่เกี่ยวข้องกับความสามารถหรือพฤติกรรมของลูกจ้าง ลูกจ้างจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเลิกจ้างหรือได้รับค่าชดเชยหรือการชดเชยแบบอื่นๆ เว้นแต่ลูกจ้างจะกระทำความผิดอย่างร้ายแรง  ในกรณีที่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หากนายจ้างไม่สามารถรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานได้ลูกจ้างต้องได้รับเงินชดเชยอย่างเพียงพอ หากท่านยังสงสัย แนะนำให้เข้าร้องเรียนที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานในเขตที่ทำงานครับ

   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.168.106)     27 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 444

   ดิฉันยื่นใบลาออกวันที่ 29 ตุลาคมค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วกำหนดออกต้อง 29 พ.ย 59 แต่ว่าดิฉันมีเหตจำเป็นคือคนที่เลี้ยงลูกให้ต้องกลับ ตจว.ด่วน ฉันจึงไปขอความเหนใจแกเจ้านาย เขาบอกว่าจะจัดการให้เรื่องคืนเงินประกัน 5000 บาท ให้เครียงานให้เสร็จ ฉันเครียเสร็จแล้วค่ะ ฉันก้อต้องออกเลยหลังจากทำงานจบ แต่ผลที่ได้คือวันที่ 20 พ.ย. 59 เงินออก แต่ฉันไม่ได้เงินประกันงานคืนแม้แต่บาทเดียว ฉันเสียใจมากต้องทำยังไงได้บ้างค่ะ อีกอย่างคืองานที่ดิฉันทำ คือธุรการทั่วไป ไม่มีสิทรับเงินหรือ นำของออกนอกบริษัทด้วยซ้ำ แต่เขายึดเงินไปฟรีๆ5000

  โดยคุณ พัชรินทร์  (49.228.99.235)     20 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 444

   ตามพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 2 พศ.2551  มาตรา 10 ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่น หรือ การค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพการทำงานนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ...  เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง  ให้นายจ้างคืนเงินประกันพร้อมดอกเบี้ย  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้าง  หากนายจ้างไม่คืน มีโทษจำคุกตาม มาตรา 144 ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.168.106)     27 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 443

  พอดีได้ทำการตกลงกับนายจ้างเดิมว่าถ้าจะลาออกต้องบอกก่อน1เดือน หากไม่ทำตามทางนายจ้างจะริบเงินประกัน ซึ่งเราได้ลาออกกระทันหันเพราะตดสนใจจะไปทำงานอีกที่นึง และยอมที่จะให้นายจ้างริบเงินประกันตามที่ตกลงไว้ แต่ทางนายจ้างริบเงินประกันไปแล้ว แต่ยังมาต่อว่าเราเรื่องที่จะลาออกพร้อมทั้งขู่ว่ามีสิทธิ์ที่จะโทรบอกที่ทำงานใหม่เราว่าไม่ให้รับเราเข้าทำงาน อยากทราบว่านายจ้างมีสิทธิ์ที่จะโทรบอกที่ทำงานใหม่ไม่ให้รับเราเข้าทำงานด้วยหรอค่ะ

  โดยคุณ Sudarat  (182.232.145.210)     5 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 443

   ไม่มีสิทธิทำได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.119.21)     18 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 442

  กรณีลาออกจากการทำงาน เขียนใบลาออกล่วงหน้า 30 วัน และหัวหน้า เซ้นให้ออกเรียบร้อย ได้รับหนงสือรับรองการผ่านงานจากบริษัทแล้ว ออกมาได้ 4 เดือนแล้ว   ทางบริษัทได้ส่งคนตรวจสอบระบบการทำงานที่เกี่ยวพันกัน กับควาารับผิดชอบเดิม ได้พบความเสียหายต่อสินค้า สูญหาย สต๊อคสินค้าไม่ตรงกับระบบ นายจ้างสามารถเรียกร้องให้เรารับผิดฯ ได้หรือไม่ ซึ่งเราพ้นสภาพพนักงานที่นั่นมา4 เดือนแล้ว 

   

   

  โดยคุณ ลดา  (58.9.226.32)     3 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 441

   ถ้าเราลาออกจากงานโดยเขียนใบลาออกระทันหัน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ทำงานค้างไว้ ตั้งแต่วันที่ 1-4 /9/59 จะได้เงินที่ทำค้างไว้ไหมค่ะ

  โดยคุณ สุรีย์พร  (125.24.185.203)     5 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 441

   กรณีดังกล่าว หากทำให้นายจ้างเสียหาย นายจ้างอาจริบเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายได้คับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.96.95)     31 ต.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 23   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด