การลาออกจากงาน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 19   

 • ความคิดเห็นที่ 371

   คือหนุทำงานเป็นพีซีบริษัทหนึ่งจะตัดรอบบัตรตอกทุกวันที่10เงินออกวันที่27ของเดือน คือหนุเข้าบริษัทไปเขียนใบลาออกวันที่28เท่ากับเดือนที่แล้วทำเต็มเดือนส่งบัตรตอกไปเรียบร้อยแล้วหนูกลับทำงานถึงแค่วันที่14ออกก่อนกำหนด แต่หนูไม่ได้เงินค่าเดือนที่แล้วที่หนูส่งบัตรตอกไปแล้วหนุจะมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรไหมค่ะ

  โดยคุณ แมงปอ  (1.47.73.111)     27 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 370

  สอบถามค่ะ...เอกสารประวัติของเรา ถ้าเราลาออกแล้ว ทางที่ทำการเก่าต้องเก็บเอกสารของเราไว้ไหมค่ะ

  ถ้าเก็บจะเก็บกี่ปี และใช้มาตราใดในกฎหมายแรรงงานค่ะ

   

  โดยคุณ เป้  (110.171.7.42)     15 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 370

  ไม่มีบทกฎหมายใดแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของลูกจ้างเมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้วไว้ จึงย่อมเป็นไปตามระเบียบของนายจ้างที่จะกำหนดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 369

   ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวส่งใบลาออกเขาให้ออกสิ้นเดือนกรกฎาคม แต่เราออกต้นเดือนกรกฎาคม 

  มันจะมีผลต่อการสอบบรรจุครั้งหน้าหรือเปล่าค่ะ

   

  โดยคุณ พิชญวดี  (49.49.61.39)     3 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 368

  ดิฉันโดนบังคับให้เซ็นใบลาออก. โดยแอรียให้สัญญาว่าจะจ่ายค่าคอมและเงินกองทุนสะสมให้. แต่พอเงินเดือนออก. ได้แค่ 500. บาท.  ทั่งที่ค่าคอมประมาน10,000บาท. และเงินกองทุน 1 หมืนกว่าบาทไม่ได้สักบาท.  แบบนี้เรามีสิทธิเรียกร้องได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ นส.วิไลพร. ชมพูแดง  (49.230.125.74)     30 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 367

   เรามีกองทุนกับทางบริษัท...และจะมีปันผลช่วงก.ค.ของทุกปีแต่เราลาออกก่อนช่วงเดือนมิ.ย.เรามีสิทธิ์จะไดปันผลไหมคะ

  โดยคุณ   (171.96.170.161)     25 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 366

  ลาออกจากงานเขียนล่วงหน้า10 วันเจ้านายเซนอนุมัติ มีค่าแรงค้างอยู่เรากินรายเดือนทางบริษัทตัดวิควันทำงาน21 พ.ค.-20 มิ.ย. วันสุดท้ายของการทำงานคือสันที่30มิ.ย.ค่าแรงที่เราจะได้10วันเต็มหรือแค่วันทำงานคะเราเป็นรายเดือนค่ะตอบทีนะคะร้อนใจมาก

   

   

   

   

  โดยคุณ ตุ๊กติ๊ก  (171.96.170.161)     25 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 365

   อยากทราบว่า ทำงานได้ 11 วันครึ่ง แจ้งลาออกกะทันหัน โดยโทรศัพท์แจ้งเจ้าของบริษัทโดยตรง และได้รับอนุญาตให้ออกได้ แต่ไม่ได้เขียนใบลาออก มีสิทธิได้รับค่าจ้างไหมค่ะ และจะมีความผิดไหมค่ะ

  โดยคุณ   (1.46.163.60)     17 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 365

  กรณีลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออก ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างคำนวณตามระยะเวลาการทำงานที่ลูกจ้างได้ทำมาแล้ว และการเลิกสัญญาดังกล่าวหากเกิดความเสียหายขึ้นแก่นายจ้าง นายจ้างชอบที่จะเรียกค่าทดแทนได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 391 วรรคท้าย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 364

  อย่าไปทำงานกับทางรพ กรุงสยามเซ้นท์คาลอสที่จ.ปทุมฯ ขอเตือน  พวกนี้บีบลูกจ้างไม่เป็นธรรม ไม่จ่ายเงิน

  โดยคุณ คม  (101.109.237.195)     12 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 363

  คือดิฉันลาป่วยยาว มีใบรับรองแพทย์ให้พักนอนโรงพยาบาล 4 วันแล้วมาพักฟืนอยู่บ้านอีก 7 วัน .ดิฉันยังไม่หายดีจึงไปขอลาอีกมีใบรับรองแพทย์อีก 5 วัน แล้วตอนนี้มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ดิฉันจะต้องลาออกจากบริษัทเพื่อกลับมาอยู่บ้าน จะมีผลอะไรไหมค่ะ ต่อเงินเดือน 

  โดยคุณ โตะเต๊ะ  (49.230.131.55)     4 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 363

  การบอกเลิกสัญญาการลาออกจากงานเป็นสิทธิของลูกจ้างที่จะกระทำได้ตามกฎหมายโดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ท่านในวันลาป่วยเท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วันทำงานตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.231.171)     30 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 362

   อยากทราบว่า ลาออกกระทันหัน แล้วไม่ได้แจ้งหัวหน้า ไม่ได้ให้หัวหน้าเซ็น แล้วก็ขาดงานไปเลย ไม่ไปทำอีกเลย แต่เขียนใบลาออกส่ง hr แล้ว จะมีผลอะไรไหมคะ

   

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ TT  (183.88.92.84)     15 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 362

  เป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างโดยมิชอบ หากนายจ้างได้รับความเสียหาย ท่านอาจถูกนายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 391 วรรคท้าย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     10 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 361

   รบกวนที่น่ะครับด่วนมาก

  คือ ผมทำงานเซ่เว่น.  เขาหัยทำสัญญา. จ้าง ถ้าจะลาออก.  

  ต้องบอกอย่างน้อย22. วัน เเต่ ผม อายุ19 ขอลาออกกับผู้จัดการ

  เพราะเขาจ่างให้ทำงาน.  เกินเวลา. ผม ทำงาน มาเข้า4ทุ่มเลิก7โมงเเต่

  เขาหัยเลิกในเวลา9โมงถ้ายังทำอะรัยม่เสดจะหัยเลือนเวลาปัย. ใน11โมง.  ซึ่งผมทำงานครบตามหร้าที่ผมเสดตั้งเเต่9โมงเเล้วเเต่เขา.  ไม่ยอมหัยกลับ.  เเต่กลับบอกว่า.    ผมทำงานไม่ได้เรื่อง. ซึ่งคว่มจริงเเล้วเขาใช้งานผมเเยอะกว่าค่าเเรงวันล่ะ320บาทอีก. ผมทนม่ไหวกับการกระทำเหมือนบีบหัยผมออก.  พอผมขอลาออก เบาบอกว่า.    ยังมีหน้ามาเอาเงินอีกเขาอ้างสัญญา. ที่   ว่า ผมขอลาออกก่อนโดยม่เเจ้งเวลาล่วงหน้า เขาจะม่จ่ายเงินหัย.  ซึ่งผมทำปัยประมาณ7-8วันเเล้ว

  ถ้าเห็นการเเบบนี้ผมมี  สิทธ์เรียก.  ได้เงินส่วนค่าเเรงของผมไหมครับ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ชินวัฒน์ รบชนะภัย  (49.230.164.122)     16 เม.ย. 2558

 •  1  2  3 .. 19   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด