X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การลาออกจากงาน

 • การลาออกจากงาน

            ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
  ขอถามว่า
            1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
            2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
            3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

  ตอบคำถาม
  1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
  3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  มาตรา 10
    ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
            ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

  มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
            การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
            การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 21   

 • ความคิดเห็นที่ 411

  สวัสดีครับคุณทนาย..ผมขอรบกวนปรึกษาหน่อยครับ คือว่าทาง ผจก.ของผมเขาบอกเลิกจ้างผมโดยให้เหตุผลว่า ทำงานล้าช้า ไม่สั่งงานลูกน้อง เขาเลยให้เสมียนยื่นใบลาออกให้ผมเขียน เขาให้ผมเขียนใบลาออกวันที่20/06/59โดยมีผลให้ออกในวันที่1/7/59 เพื่อที่เขาจะได้ไปจ้างคนใหม่มาแทน และเขาบอกจะจ่ายเงินแค่เดือน06เดือนเดียว ในกรณีนี้ผมสามารถเรียกร้องอะไรได้มั้ยครับ อายุงานผม1ปี8เดือน ตอนนี้ผมยังไม่ได้เขียนใบลาออกนะครับ ผมจะผิดมั้ยเมื่อเขาให้เขียนแล้วผมไม่เขียน ตอนนี้เขาไม่ให้ผมทำงานแล้ว เขาบอกว่าเขาเลิกจ้างแล้ว ผมควรทำไงดีครับ...รบกวนด้วยครับ

  .....ขอบคุณครับ...

   

   

  โดยคุณ Champ  (223.24.114.158)     21 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 410

   ขอถามหน่อยค่ะ...ก่อนหน้านี้บริษัทตัดเงินเดือนที่30วัน.และมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือนโดยการปรับเป็น 25วัน..และในเดือนที่ปรับมีการหักเงินพนักงานในเดือนนั้นออก5วันทั้งรายวันและรายเดือน...ทีนี้ถ้าเราลาออก..สิ้นเดือนวันที่30 บริษัทต้องจ่ายค่าแรง5วันที่ค้างไว้ไหม..กับ5วันที่เราทำเกินมาเนื่องจากบริษัทให้ออกวันที่30

  โดยคุณ   (125.26.180.100)     19 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 409

   รบกวนสอบถามค่ะ พอดีดิฉันพึ่งย้ายที่ทำงานมาทำกับแฟนได้ 1 เดือน แต่ทางหุ้นส่วนของเจ้านายบอกว่าไม่อยากให้ทำด้วยกันกลัวเกิดปัญหาในการทำงาน ซึ่งไม่แจ้งตั้งแต่แรกที่จะลงมาทำงาน จะให้ดิฉันทำงาน ไม่เกินเดือน พ.ย. 59 ก็รวมแล้ว 7 เดือนค่ะ ถ้าจะอยู่ต่อจนหางานใหม่ได้ เขาก้จะจ่ายเป็นรายวัน แบบนี้ดิฉันว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะดิฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิด อีกอย่างดิฉันเสียทั้งงานเก่า และงานใหม่ค่ะ แบบนี้สามารถเรียกค่าชดเชยได้ไหมค่ะ

  รบกวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ 

  โดยคุณ Siriphorn Ann  (171.101.238.222)     18 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 408

   ขอโทษนะค่ะถ้าในกรณีเราลาออกอันเกิดจากความผิด. แต่ไม่ได้ฉ้อโกงบริษัท แต่นายจ้างส่งfax ไปประจานเราเหมือนเราทำความผิดร้ายแรงมาก เราสามารถฟ้องกลับว่า ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ M  (1.46.9.75)     7 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 407

   นู๋ขอถามหน่อยค่ะ

  คือนู๋จะลาออกจากบริษัทกะทันหัน นู๋จะได้เงินเดือน

  หรือค่าอะไรต่างๆไหม่ค่ะ . ตอบให้นู๋หน่อยค่ะ

  .       ขอบคุนค่ะ

  โดยคุณ   (49.229.58.84)     5 พ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 407

   ขอโทษนะครับผมทำงานได้ 5 วัน แล้วไม่ไหวแล้วลาออกจะได้รับค่าแรงไม้ครับ ช่วยบอกผมหน่อยนะครับ

   

   

  โดยคุณ วิโรจน์ ทรงสวัสดิ์วงศ์  (118.175.218.66)     30 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 406

   สวัสดีครับคุณทนาย คือผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาครับ ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วผมก็เซ็นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว 30วัน พอครบกำหนด 30วัน ผมไม่ได้ไปทำงาน ผมยื่นใบลาออกวัน5มกราคม แต่ผู้จัดการบอกให้ออกวันที่ 31มกราคม หลังจากที่ผมไม่ไปทำงานตามที่ผู้จัดการบอกแล้วในวันที่ 31มกราคม แต่กลับมี สลิปเงินเดือนส่งมาเข้าอีเมลล์ผมในวันที่ 26กุมภาพันธ์ โดยในใบสลิปเงินเดือนระบุว่าผมยังเป็นพนักงานประจำอยู่ แล้วมีเงินเข้าในวันที่ 29กุมภาพันธ์ พร้อมหักค่าประกันสังคมและกองทุนสำรองชีพ อย่างละ5% เหมือนกับตอนที่ยังทำงานอยู่ ผมอยากทราบว่า

  1.กรณีของผมนี้หมายความว่าทางบริษัทไม่ได้เซ็นใบลาออกให้ใช่ไหมครับ

  2.เงินที่เข้าบัญชีวันที่29กุมภาพันธ์นั้นถ้าผมไม่คืนเงินให้บริษัทผมจะมีความผิดไหมครับ ถ้ามีความผิด โทษจะร้ายแรงแค่ไหนครับ

  3.ถ้าไม่มีความผิดผมยังจะได้รับเงินกองทุนสำรองชีพที่บริษัทหักไว้ทุกเดือนๆละ5% คืนไหมครับ (ในใบสัญญาระบุว่าจะได้รับเงินกองทุนสำรองชีพคืนหลังที่พนักงานลาออกแล้วไม่เกินภายใน 45วัน) 

  4.ถ้าไม่ได้รับเงินกองทุนสำรองชีพคืนผมควรทำอย่างไร ถ้าบริษัทไม่ยอมเซ็นใบลาออกที่ผมเขียนส่งไปแล้ว

  รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ Ist  (110.169.52.190)     16 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 405

   สอบถามหน่อยค่ะ พอดี เราเขียนใบลาออกวันที่ 8 กุมภา ทางบริษัท ต้องให้เราเขียนใบลาล่วงหน้า 1 เดือน  เราต้องอยู่ทำงานอีก 1 เดือน ออกวันที่ 8 มีนา  จะถามว่าเรื่องเงินประกันที่ร้านหักเราไว้ตั้งแต่ทำงานมา ปกติ ต้องมีกำหนดในการจ่ายเงินคือลูกจ้าง ภายในกี่วันค่ะ

  โดยคุณ จิ๊บ  (101.51.88.69)     14 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 404

  อยากทราบว่าไม่ได้ไปลาออก จากงาน แต่ไปแจ้งว่างาน แต่เราไม่ได้เงิน  ว่างงาน ทำไงดีค่ะ ทางบริษัทให้ เราถูกเลิกจ้างทำไงดีอ่ะ อยากรุ้  

  โดยคุณ สุภาพร วงศ์ทองสุข  (1.47.43.192)     11 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 403

   ขอถามค่ะจากนายจ้าง ค่ะว่า ถ้าลูกจ้างมาทำงาน 4-5 แล้วลาออก โดยแจ้งลาออกน้อยกว่า30 วัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ ลูกจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าจ้างไหมในส่วน 4-5 วัน นั้นรึเปล่าคะถ้าตามกฎหมายแล้ว 

  โดยคุณ Wendy  (118.172.176.7)     8 มี.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 403

   ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างหรือสัญญาจ้างสิ้นสุดลง นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับแก่ลูกจ้างภายใน 3 วันนับแต่วันที่เลิกจ้างตามมาตรา 70 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.114.99)     1 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 402

   สวัสดีคะขอรบกวนสอบถามหน่อยคะ คือดิฉันเขียนใบลาออกไปแล้วแต่ยังไม่ครบกำหนดสามารถลาพักร้อนได้ไหมคะ

  โดยคุณ Wan  (110.164.220.116)     7 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 401

  รบกวนขอถามหน่อยนะค่ะบังเอิญดิฉันเขียนใบลาออกแล้วแต่ดิฉันอยู่ไม่ครบตามสัญญาที่กำหนดไว้คือต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน15วันพอถึงเวลาที่เงินเดือนจะต้องออกดิฉันก็จะไปรับเงินเดือนแต่นายจ้างบอกกับดิฉันว่าผิดสัญญาทางบริษัทจะไม่จ่ายเงินประกันตำแหน่งให้เพราะถือว่าทำผิดสัญญาส่วนเงินเดือนต้องรอให้มีคนอื่นมาแทนตำแหน่งดิฉันก่อนแล้วทางบริษัทจะจ่ายคืนให้แต่ที่ยังไม่ให้ทางบริษัทอ้างว่าเพราะดิฉันทำผิดสัญญาจ้างที่ออกก่อน15วันทั้งที่ดิฉันยังไม่ผ่านโปรเลยด้วยซ้ำต่อมาดิฉันก็ไปสมัครงานที่บริษัทแห่งหนึ่งและบังเอิญรู้จักกับฝ่ายบุคคลที่นั่นและเค้าก็ลองเช็คประวัติดูแล้วปรากฎว่าประวัติของดิฉันขึ้นเป็นตัวแดงว่าโดนไล่ออกจากงานทั้งที่ดิฉันก็เขียนใบลาออกงานแล้วดิฉันอยากถามว่าดิฉันจะฟ้องร้องทางบริษัทนี้ได้ไหมหรือให้ทางบริษัทแก้ประวัติใหม่ให้ดิฉันได้ไหมค่ะรบกวนด้วยนะค่ะเครียดมากๆเลย

  โดยคุณ อภิญญา โพธิ์งาม  (49.229.58.73)     2 มี.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 21   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด