X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

 • กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

   

            กรณีมีที่ดิน 1 แปลงและมีผู้ร่วมกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 3 คนยังไม่ได้แยกโฉนด และผู้ร่วมกรรมสิทธิ์คนที่ 1 ทำการขายฝากทีดินให้กับผู้ร่วมกรรมสิทธิ์คนที่ 2 และ 3 มีคำถามดังนี้ค่ะ
            1.การทำสัญญาขายฝากที่ดินต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย
            2.กรณีครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนได้ เราสามารถนำชื่อเค้าออกจากโฉนดที่ดินได้เลยหรือเปล่าคะ โดยต้องไปที่กรมที่ดินเพื่อขอคัดชื่อออกจากโฉนดและที่ดินแปลงนั้นจะต้องถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกันใช่หรือไม่คะ (กรณีไม่ต้องการแยกโฉนด เนื่องจากค่าแยกโฉนดราคาค่อนข้างสูงคะ) และถ้าหากผู้ขายไม่ยอมคัดชื่อออกจากโฉนด ควรทำอย่างไรคะ
            3. กรณีที่ผู้รับซื้อที่ดินดังกล่าวเสียชีวิต 1 คน ก่อนที่ ผู้ขายฝากจะชำระหนี้หมด และเมื่อครบกำหนดการไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนได้ที่ดินส่วนนั้นจะเป็นของใครคะ
            4. กรณีที่ผู้ขายฝากเสียชีวิตก่อนถึงกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน ผู้สืบมรดกจะต้องเป็นผู้ไถ่ถอนแทนใช่หรือไม่คะ และหากไม่สามารถไถ่ถอนได้ที่ดินก็ต้องตกเป็นของผู้ซื้อใช่หรือไม่คะ

  คำนะนำทนายคลายทุกข์
  1.  ทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299
  2.  กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากตั้วแต่ในวันทำสัญญา  ไม่จำเป็นต้องเอาชื่อออก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 491
  3.  ตกเป็นของทายาท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1629
  4.  ถูกต้อง ตามป.พ.พ. มาตรา 1599และมาตรา 1601

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  มาตรา 491 อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้

  มาตรา1299 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่
            ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว

  มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
  (1) ผู้สืบสันดาน
  (2) บิดามารดา
  (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  (5) ปู่ ย่า ตา ยาย
  (6) ลุง ป้า น้า อา
           คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

  มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท
            ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

  มาตรา1601 ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 40

  ได้รับซื้อฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประมาณเดือนกันยายน  2556โดยทำการจดทะเบียนทำสัญญากันที่สำนักงานที่ดินต่อมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี57ทราบว่าน้องสาวของเจ้าของตัวจริงลักโฉนดที่ดินปลอมเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนมาทำและก็ทำได้ตอนนี้เจ้าของตัวจริงจ้างทนายฟ้องให้เพิกถอนการทำขายฝากอย่างนี้จะทำอย่างไร

  โดยคุณ นางสุนันท์ คล้ายหล่อ  (49.48.173.175)     24 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 39

   ซื้อที่ดินจากน้าชายแล้วทำการรังวัดเพื่อแยกโฉนดเพราะใบเดิมใส่เปนชื่อร่วมต่อมาน้าชายเสียทางที่ดินเค้าให้ทายาทติดประกาศ30 วันก่อนรับโฉนดใบใหม่ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาไหมค่ะเค้าจะโกงเราได้หรือเปล่า

  โดยคุณ เกื้อกูล วิคติค  (27.55.202.199)     27 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 39

  ตามพฤติการณ์เจ้าของรวมแต่ละคนยังคงได้รับส่วนแบ่งที่ดินตามคำขอที่รังวัดแบ่งแยกนั้นตามเดิม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     30 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 38

  กรณีผมมีเพื่อนทำสัญญาขายฝากที่ดินแล้วผมเป็นคนค้ำประกันแต่ต่อมาเพื่อนของผมได้เสียชีวิตลงไม่มีผู้ผ่อนชำระดอกเบี้ยและเงินต้น กรณีนี้ผู้ที่รับขายฝากมีสิทธิฟ้องร้องกับผู้ค้ำประกันหรือไม่ครับ

  โดยคุณ 0899138440  (171.4.38.142)     26 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 38

  เมื่อทายาทของผู้ขายฝากไม่ชำระหนี้กู้ยืมซึ่งเป็นหนี้กองมรดกของผู้ขายฝากที่ตาย ผู้ซื้อฝากมีสิทธิฟ้องร้องบังคับผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 680, 686

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     30 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 37

   กรณีที่ฝากขายที่ดินแล้วเจ้าของที่ดินน้าผมคนที่โกงแม่ผมไปเจ้าของที่ดินที่เสียชีวิตไปแล้ว(คือยายผม)น้าผมโอนเป็นซื่อน้าผมแล้วแต่ตอนที่น้าผมเขาไปโอนจากชื่อยายผมที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นชื่อน้าผมแต่น้าผมไม่ได้บอกแม่ผมตอนไปแยกออกจากกันผมสามารถฟ้องได้ไหมตอบโพรสด้วยครับ

  หรือโทร0877408396

  โดยคุณ ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์ จันทร์มี  (1.47.3.118)     16 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 37

  ท่านควรโทรปรึกษากับทีมทนายคลายทุกข์ที่ 02-9485700 โดยตรงเพื่อแจ้งรายรายละเอียดพฤติการณ์ข้อเท็จจริงแห่งคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     17 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 36

   กรณีที่ฝากขายที่ดินแล้วเจ้าของที่ดินน้าผมคนที่โกงแม่ผมไปเจ้าของที่ดินที่เสียชีวิตไปแล้ว(คือยายผม)น้าผมโอนเป็นซื่อน้าผมแล้วแต่ตอนที่น้าผมเขาไปโอนจากชื่อยายผมที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นชื่อน้าผมแต่น้าผมไม่ได้บอกแม่ผมตอนไปแยกออกจากกันผมสามารถฟ้องได้ไหมตอบโพรสด้วยครับ

  หรือโทร0877408396

  โดยคุณ ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์ จันทร์มี  (1.47.3.118)     16 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 35

   ทำขายฝากที่ดินไว้ 280000 บาท 1ใบ

  ทำขายฝากที่ดินไว้ 1040000 บาท 1ใบ

  แต่ตอนนี้ครบกำหนดไม่มาไถ่ถอน ทั้ง2 ใบ จะต้องยื่นภาษียังไง แล้วเสียภาษีกี่บาทค่ะ รบกวนด้วยค่ะ 

  เพราะสรรพากรมีหนังสือมาหาให้ไปพบ

  โดยคุณ เม  (49.230.176.42)     11 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 35

  ท่านควรติดต่อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเสียภาษีการได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการขายฝากกับเจ้าหน้าที่สรรพากรโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     21 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 34

  มีที่ดินจะโอนให้หลานคนไทยแต่ไปอยู้่ต่างประเทศนานแล้ว และแต่งงานกับคนต่างชาติ หลานไม่มีบัตรประชาชน จะโอนได้ไหมคะ

  โดยคุณ พัชรี  (171.97.131.91)     26 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 34

  ติดต่อสำนักงานที่ดิน เพราะเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง หากเป็นคนไทยจริง อย่างไรก็ต้องมีบัตรประชาชนครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     9 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 33

  ถ้าทำสัญญาขายฝากที่ดินไว้ 1ล้านบาท ที่สนง.ที่ดิน แล้วผูขายมาขอเพิ่มวงเงินขายฝากเป็น 1ล้าน5แสน ผู้รับซื้อฝากต้องการไปทำที่สนง.ที่ดินอีก ภายใน 7วันต้งแต่วันทำสัญญา ผู้ทำสัญญาต้องทำอย่างไร ในเมื่อภาษีก็เพิ่งเสียไป ขอคำปรึกษาหน่อยคา สงสารเขา

  โดยคุณ ต่อ  (118.173.19.241)     17 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 33

  เมื่อมีการเพิ่มราคาที่ขายฝากโดยผู้ขายมาขอเพิ่มราคาขายฝากจากราคาเดิม เพื่อให้ที่ดินทรัพย์สินที่ขายฝากผูกพันตามจำนวนราคาขายฝากที่เพิ่มขึ้นก็ต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินดังกล่าวตามกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     23 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 32

  สัญญาขายฝากผู้ซื้อและผู้ขายได้ทำสัญญากันไว้ เป็นเวลา 1 ปี ครบกำหนดแล้วแต่ผู้ขายไม่ได้จ่าย  

  ดอกเบี้ยเลยเป็นสัญญาขายฝากที่ดิน  จะมีผลทางกฏหมายอย่างไร

   

  โดยคุณ หนู  (111.84.51.217)     27 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 32

  ครบกำหนดเวลาไถ่แล้ว ผู้ขายฝากไม่ได้ไถ่ กรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินเชื่อขายย่อมตกเป็นของผู้ซื้อเด็ดขาดตาม ป.พ.พ. มาตรา 491

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     11 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 31

   ที่ดิน อยู่ต่างจังหวัดจะมาทำสัญญาขายฝากที่ กทมได้ไหมคับ

  โดยคุณ คุณยศ  (27.55.15.217)     28 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 31

  สามารถทำสัญญาที่ไหนก็ได้ แต่ต้องจดทะเบียนการขายฝากไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขต มิฉะนั้น ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.มาตรา 491 ประกอบ 456

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     9 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 30

  บ้านสร้างอยู่บนที่ดินสองแปลงค่อมของน้องสาวต่อมาตนเองนำไปขายฝาก  ทีหลุดขายฝากตนเองมีสามีจดทะเบียนสมรสเรียบร้อย   สามีและน้องสาวไม่มีส่วนรับรู้เรื่องการขายฝากครั้งนี้เขาจะยึดที่ได้หรือเปล่าคะ     เขาบอกให้ไปทำสัญญาใหม่เป็นสัญญาเงินกู้และบอกว่าจะให้ไถ่คืนโดยให้เวลา 6เดือนจะทำอย่างไรดีคะ

  โดยคุณ คุณแมว  (171.4.209.93)     14 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 30

  เมื่อพ้นกำหนดเวลาได้ กรรมสิทธิ์ในที่ดินย่อมตกเป็นของผู้ซื้อฝากเด็ดขาด ตาม ป.พ.พ.มาตรา 491 ผู้ซื้อมีสิทธิยึดที่ดินนั้นได้ หรือทำสัญญาใดอันเกี่ยวกับที่ดินนั้นก็ได้ในฐานะเป็นเจ้าของที่ดินตามมาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     24 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 29

  ป้าได้ขายฝากที่ดินกับผู้ซื้อเป็นเวลา20ปีโดยไม่เคยจ่ายดอกกับผู้ซื้33อเลยผู้ซื้อมีสิทธิ์ยึดได้หรือไม่

  โดยคุณ oomji memag  (125.27.17.77)     10 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 29

  หากเกินกำหนด 10 ปี ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อฝากเด็ดขาดแล้ว ป้าก็ไม่อาจใช้สิทธิไถ่ถอนได้อีก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     15 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 28

   แล้วถ้าฝากขายที่ดิน เค้าสามารถฟ้องหรือโกงเราเกี่ยวกับดอกเบี้ยใด้รึป่าวครับ พอดีมีคนมาเสนอให้ขายฝากแต่ยังไม่ได้ตอบตกลงเพราะยังกังวลว่างจะมีปัญหาอะไรรึป่าว

  โดยคุณ bom  (171.4.219.250)     27 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 27

  ที่ดินมรดกที่โอนมาเป็นชื่อบุคคลหนึ่งก่อนหลังจากนั้นมีการแบ่งที่เป็นส่วนๆให้กับทายาททุกคนแต่ยังไม่ได้แยกโฉนดปรากฏว่าบุคคลที่มีชื่อรับโอนมานำที่ไปจำนองโดยที่ทายาทคนอื่นไม่รับรู้และที่กำลังจะถูกยึดทายาทคนอื่นต้องทำอย่างไรที่ๆแบ่งให้ตนทำกินแล้วถึงจะไม่ถูกยึดคะ

  โดยคุณ นางสาวพิมลพรรณ สัตะโส  (171.98.63.13)     3 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 26

   ถูกลุกล้ำทางอากาศ

          บ้านดิฉันเป็นบ้านชั้นเดียว มีบ้านสองชั้นปลูกติดกัน โดยชั้นบนของบ้านต่อเติมมาจนเกือบครึ่งหลังคาบ้านดินฉัน บ้านต่างคนต่างไม่รั้วปลูกติดๆกัน ดิฉันเคยบอกเจ้าของบ้านแต่ไม่ยอมแก้ไข ต่อมาเจ้าของบ้านขายบ้านให้คนอื่น ดิฉันควรจะทำอย่างไร รบกวนตอบให้หน่อยนะคะ

  โดยคุณ novme  (125.26.253.132)     29 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 25

  แม่นำที่ดินไปขายฝากไว้กับน้าสาว ซึ่งยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนกลับ แล้วมีเพื่อนบ้านมาติดต่อขอซื้อที่ดิน น้าสาวขายที่ดินไปโดยไม่แจ้งให้แม่ทราบ  จะทำอย่างไรได้บ้างค่ะ   คนที่ซื้อที่ดินต่อจากน้าสาวไปเขายินดีจะขายให้ในราคาแพงอีก 1 เท่าตัว มันไม่ยุติธรรมเลยค่ะ แม่จะสามารถซื้อที่ดินในราคาที่ขายฝากไว้กับน้าสาวได้หรือไม่ รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

  โดยคุณ อัมพร โลหคุณาพันธ์  (125.27.209.48)     21 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 24

  ดิฉันรับขายฝากที่ดิน 1 แปลง และผู้ขายได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ดิฉันไปโอนสิทธิเป็นชื่อดิฉันนเอง แต่เวลาล่วงเลยมานานมาก  ดิฉันไม่ได้ทำไรกับที่นี่เลย และผู้ขายก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยเป็นเวลาหลายปีแล้ว ตอนนี้ดิฉันคิดว่าจะไปโอนเป็นชื่อตัวเองแล้ว เมื่อดิฉันติดต่อกับสำนักงานที่ดิน แต่ทางสำนักงานไม่รับเรื่อง เพราะหนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนของผู้ขายที่เคยมอบไว้ให้ หมดอายุลงแล้ว จะทำอย่างไรดีค่ะ และผู้ขายก็หายสาบสูญไป ไม่มีการติดต่อใดๆ มาอีกเลย แบบนี้ต้องจ้างทนายเพื่อขึ้นศาลหรือไม่คะ รบกวนแนะนำด้วยคะ

  โดยคุณ อริศราพร  (124.120.76.121)     16 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 24

  ท่านต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงให้ท่านได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทนี้โดยการครอบครองปรปักษ์ หากที่ดินนี้มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน แต่ท่านจำต้องปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     4 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 23

  แล้วถ้าผู้ขายต้องการไถ่ถอนทรัพย์คืนตามสัญญาขายฝาก แต่ผู้ซื้อหลบหน้าไม่ยอมให้พบ ผู้ขายควรทำอย่างไรคะ จึงจะถือว่าได้ไถ่ถอนทรัพย์นั้นคืนแล้ว

  โดยคุณ ผักบุ้ง  (202.28.118.121)     29 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 23

  ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ได้ด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อสำนักงานวางทรัพย์ภายในกำหนดเวลาไถ่โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ โดยทรัพย์สินที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     5 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 22

   ผมจะซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง โดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว แต่จะทำขายฝาก หลังจากเกินกำหนดระยะเวลาขายฝากแล้ว ผมจะสามารถขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับบุคคลที่สามได้หรือไม่ และขายฝากสามารถทำกันเองระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อได้หรือไม่ครับ

  โดยคุณ สุชิน  (125.26.49.94)     17 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 22

  การทำสัญญาขายฝากที่ดิน ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้น ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.มาตรา 491 ประกอบมาตรา 456

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     24 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 21

  กรณีที่มีคนเอาโฉนดที่ดินมาจำนองกับเราแล้วเราอยากทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเผื่อว่าผู้ที่นำโฉนดมาจำนองไม่มาไถ่ถอนตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้เราควรทำอย่างไรดีคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

  โดยคุณ นุชนภา  (122.155.36.148)     14 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 21

  ต้องทำสัญญาจำนองเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องตรวจสอบว่าผู้จำนองเป็นเจ้าของที่ดินที่จำนอง หรือรับมอบอำนาจจากเจ้าของโดยมิชอบหรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     23 ส.ค. 2555

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด