กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

 • กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

   

            กรณีมีที่ดิน 1 แปลงและมีผู้ร่วมกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 3 คนยังไม่ได้แยกโฉนด และผู้ร่วมกรรมสิทธิ์คนที่ 1 ทำการขายฝากทีดินให้กับผู้ร่วมกรรมสิทธิ์คนที่ 2 และ 3 มีคำถามดังนี้ค่ะ
            1.การทำสัญญาขายฝากที่ดินต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย
            2.กรณีครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนได้ เราสามารถนำชื่อเค้าออกจากโฉนดที่ดินได้เลยหรือเปล่าคะ โดยต้องไปที่กรมที่ดินเพื่อขอคัดชื่อออกจากโฉนดและที่ดินแปลงนั้นจะต้องถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกันใช่หรือไม่คะ (กรณีไม่ต้องการแยกโฉนด เนื่องจากค่าแยกโฉนดราคาค่อนข้างสูงคะ) และถ้าหากผู้ขายไม่ยอมคัดชื่อออกจากโฉนด ควรทำอย่างไรคะ
            3. กรณีที่ผู้รับซื้อที่ดินดังกล่าวเสียชีวิต 1 คน ก่อนที่ ผู้ขายฝากจะชำระหนี้หมด และเมื่อครบกำหนดการไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนได้ที่ดินส่วนนั้นจะเป็นของใครคะ
            4. กรณีที่ผู้ขายฝากเสียชีวิตก่อนถึงกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน ผู้สืบมรดกจะต้องเป็นผู้ไถ่ถอนแทนใช่หรือไม่คะ และหากไม่สามารถไถ่ถอนได้ที่ดินก็ต้องตกเป็นของผู้ซื้อใช่หรือไม่คะ

  คำนะนำทนายคลายทุกข์
  1.  ทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299
  2.  กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากตั้วแต่ในวันทำสัญญา  ไม่จำเป็นต้องเอาชื่อออก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 491
  3.  ตกเป็นของทายาท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1629
  4.  ถูกต้อง ตามป.พ.พ. มาตรา 1599และมาตรา 1601

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  มาตรา 491 อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้

  มาตรา1299 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่
            ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว

  มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
  (1) ผู้สืบสันดาน
  (2) บิดามารดา
  (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  (5) ปู่ ย่า ตา ยาย
  (6) ลุง ป้า น้า อา
           คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

  มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท
            ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

  มาตรา1601 ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 49

   ดิฉันทำสัญญาขายฝากไว้ 6 เดือน จำนวน.200000 บาท หลังจากนั้น 1เดือน ก็มาเพิ่มอีก 300000อยากถามว่าถ้าไม่ไถ่ถอนภายใน ระยะเวลา เราสามารถ ต่อสัญญาได้มั๊ย แล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทั้งหมดหรือเปล่า  หรือต้องเปลี่ยนไปเป็นจำนอง แทนการขายฝาก 

  โดยคุณ ปาริชาติ แซ่ลิ้ม  (134.196.15.71)     3 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 48

   กรณีที่ขายที่ดินแต่ยังไม่ได้โอนชื่อแต่ผู้รับซื้อนำไปจำนองต่อ และผู้รับซื้อไม่สามารถติดต่อได้เราสามารถไปไถ่นำกลับมาคืนจากที่ผู้รับซื้อนำไปจำนองได้ไหมแล้วยอดเงินที่ไถ่จะต้องเป็นยอดที่ขายไปหรือเป็นยอดที่ผู้รับซื้อนำไปจำนอง

  โดยคุณ   (182.52.143.220)     7 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 48

  หากท่านเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการจำนอง ก็ชอบที่จะชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองเสียได้เพื่อจะปัดป้องให้ต้องบังคับจำนองตาม ป.พ.พ.มาตรา 724 โดยไถ่ถอนตามยอดหนี้ที่จำนองไว้เป็นประกันหนี้นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.39.71)     17 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 47

  สวัสดีค่ะ  ดิฉันมีคำถามจะเรียนถามดังนี้ค่ะ  

  ดิฉันใด้นำที่ดินไปขายฝากกับนายทุนใว้ระบุสัญญาไถ่ถอนคืน1ปีและจำนวนเงินต้นเป็นจำนวน1500000บาท  และณวันทำสัญญาขาบฝาก  นายทุนเงินกู้ได้หักเงินค่าปากถุงไป5%คือ75000ค่ะและใด้หัก ดอกล่วงหน้าไป3เดือน9หมื่นค่ะ  และในสัญญาไถ่ถอนใด้ระบุ  จำนวนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน1770000 บาทถ้วน มแต่ในกรณีที่ดิฉันไถ่ถอนก่อนกำหนด1ปีและจ่ายดอกไปล่วงหน้า3เดือนแล้ว  ถ้าดิฉันต้องการไถ่ถอนคืนจะต้องไถ่ถอนยอดที่นายทุนคิดดอกเบี้ยเกินเผื่อไว้1ปีหรือเปล่าค๊ะ  หรือดีฉันจะสามารถไถ่ถอนตามราคาจริงที่ใด้รับเงินณวันทำสัญญาแค่เพียง1ล้านห้าแสนบาทค๊ะ  รบกวนชี้แน๊ะดิฉันด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ ฉวีวรรณ นิยมพงษ์  (27.55.236.150)     27 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 46

  ขอปรึกษาหน่อยค่ะคือว่าหนูได้นำเงินไปไถ่ถอนทีดินที่ไปขายฝากกับ

  เจ้าหนี้(สัญญาส่งคืนยังไม่หมดค่ะคือไถ่ถอนก่อนกำหนดค่ะ)สัญญาหมดเดือนสิงหาคมปี59ค่ะ แต่เจ้าหนึ้ไม่ยอมให้ไถ่ถอนค่ะแล้วหนูก็ไป

  วางทรัพย์สำนักบังคับคดีและวางทรัพย์ หนูอยากรู้ว่าหนูจะได้ที่ดินคืนไม่ค่ะ

  โดยคุณ นลัท  (49.230.239.102)     24 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 45

   นางแก้วได้ลักโฉนด และบัตรประชาชนของนางขวด มาทำจำนองกับนางพร ที่สำนักงานที่ดินและผ่านการจำนองที่ดินเป็นที่เรียบร้อย ต่อมานางขวดได้แจ้งความกับตำรวจว่านางแก้ว ได้ลักโฉนดและบัตรประชาชนไปทำจำนองโดยเรียกร้องให้ถอนจำนองและขอโฉนดคืน ถามว่า ตำรวจรู้ว่าปลอมตัวมาทำจำนองผิดหรือไม่ แล้วผู้รับจำนองผิดหรือไม่ แล้วผู้รับจำนองจะได้เงินคืนหรือไม่

  โดยคุณ นางพร  (116.58.224.225)     21 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 45

  1.นางแก้วมีความผิดตาม ป.อ.มาตรา 188, 266, 268 และ 334
  2.ผู้รับจำนองมีความผิดฐานรับของโจรตามมาตรา 357 ไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนฐานชำระหนี้ตามอำเภอใจโดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.208)     24 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 44

   พ่อแม่ผมเอาใบ นส.3 ก.ไปให้คนปล่อยเงินกู้

  โดยไม่ได้ทำสัญญาอะไรไว้จ่ายดอกเบี้ยมาจนมากกว่า

  เงินต้นหลายเท่าแล้วผมจะไปแจ้งหายแล้วออกโฉนดที่ดินใหม่ได้ไหมครับ

   

   

  โดยคุณ ชัยนาท  (1.47.226.149)     19 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 44

  อาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จ ต้องระวางโทษตาม ป.อ.มาตรา 137

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.0.49)     17 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 43

   สถาบันการเงิน รับขายฝากได้หรือไม่  เพราะเหตุใด

  โดยคุณ ลลิตา  (180.183.19.190)     15 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 42

  ง่าย ๆ  กระชับ ๆ  เข้าใจง่ายแบบชาวบ้าน ๆ   การขายฝากก็เหมือนกับการขาย  เพียงแต่ว่าถ้าคุณนัฐพร แตงร่ม สามารถมีเงินเสียดอกเบี้ย (ค่อสัญญาต้องทำสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้น) หรือสามารถนำเงินไปถ่ายถอนคืนได้     แต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ย  ขาดส่งแม้แต่วันเดียว เมื่อนั้นแหล่ะ  คุณจะเสียบ้านและที่ดินอันเป็นที่รักของคุณไปในพลิบตา  ซึ่งไม่เหมือนกับการกู้ธนาคารเราไม่ส่งเขาก้ยังยึดไม่ได้จนกว่าจะมีการฟ้องร้องกัน   ถ้าคุณคิดจะทำ ต้องคิดให้เป็นร้อยรอบ    และคุณต้องเสียเงินปากถุง (เหมือนค่านายหน้า) และค่าภาษีเองทั้งหมด(แพงมากคิดจากราคาประเมินที่ดินทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะราคาที่ขายฝาก)  นายทุนที่รับขายฝากเขาไม่จ่าย  เราเป็นผู้จ่ายเองและก็เสียเงินทั้งขึ้นและล่อง    และข้อสำคัญอีกอย่างคือ  เป็นเรื่องที่ยากมาก (ย้ำว่ายากมาก ๆ) ที่จะนำบ้านและที่ดินที่เราขายฝากไปเข้าธนาคาร   ไม่เชื่อลองสอบถามไปแต่ละธนาคารก็ได้    ข้อความนี้ถือว่าถ้าใครได้อ่านก็จะเป็นประโยชน์ก่อนการตัดสินใจ  ป้าถือว่าเป็นวิทยาทานค่ะ  แต่ถ้าทางเจ้าของ web จะรบข้อความของป้า ก็ไม่เป็นไรค่ะ   เพราะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของป้า จึงไม่อยากให้คนที่ต้องทุกข์มาทุกขฺ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า   การขายขาดน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า  และไปหาซื้อใหม่ที่อาจจะไกลกว่าเดิม  ราคาไม่แพง   ขอให้โชคดีนะคะ

  โดยคุณ ป้าบุ๋ม  (171.98.126.25)     27 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 41

   การขายฝากบ้านและที่ดินเป็นอย่างไรคะ คือมีหนี้สินเยอะอยากได้เงินใช้หนี้ แต่ไม่อยากขายขาดบ้านและที่ดิน อยากรู้รายละเอียดค่ะ

   

   

  โดยคุณ นัฐพร แตงร่ม  (182.53.172.189)     5 ก.ย. 2557

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด