X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

 • กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

   

            กรณีมีที่ดิน 1 แปลงและมีผู้ร่วมกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 3 คนยังไม่ได้แยกโฉนด และผู้ร่วมกรรมสิทธิ์คนที่ 1 ทำการขายฝากทีดินให้กับผู้ร่วมกรรมสิทธิ์คนที่ 2 และ 3 มีคำถามดังนี้ค่ะ
            1.การทำสัญญาขายฝากที่ดินต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย
            2.กรณีครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนได้ เราสามารถนำชื่อเค้าออกจากโฉนดที่ดินได้เลยหรือเปล่าคะ โดยต้องไปที่กรมที่ดินเพื่อขอคัดชื่อออกจากโฉนดและที่ดินแปลงนั้นจะต้องถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกันใช่หรือไม่คะ (กรณีไม่ต้องการแยกโฉนด เนื่องจากค่าแยกโฉนดราคาค่อนข้างสูงคะ) และถ้าหากผู้ขายไม่ยอมคัดชื่อออกจากโฉนด ควรทำอย่างไรคะ
            3. กรณีที่ผู้รับซื้อที่ดินดังกล่าวเสียชีวิต 1 คน ก่อนที่ ผู้ขายฝากจะชำระหนี้หมด และเมื่อครบกำหนดการไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนได้ที่ดินส่วนนั้นจะเป็นของใครคะ
            4. กรณีที่ผู้ขายฝากเสียชีวิตก่อนถึงกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน ผู้สืบมรดกจะต้องเป็นผู้ไถ่ถอนแทนใช่หรือไม่คะ และหากไม่สามารถไถ่ถอนได้ที่ดินก็ต้องตกเป็นของผู้ซื้อใช่หรือไม่คะ

  คำนะนำทนายคลายทุกข์
  1.  ทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299
  2.  กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากตั้วแต่ในวันทำสัญญา  ไม่จำเป็นต้องเอาชื่อออก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 491
  3.  ตกเป็นของทายาท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1629
  4.  ถูกต้อง ตามป.พ.พ. มาตรา 1599และมาตรา 1601

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  มาตรา 491 อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้

  มาตรา1299 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่
            ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว

  มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
  (1) ผู้สืบสันดาน
  (2) บิดามารดา
  (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  (5) ปู่ ย่า ตา ยาย
  (6) ลุง ป้า น้า อา
           คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

  มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท
            ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

  มาตรา1601 ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 60

   ขอสอบถามหน่อยคะในกรณีของดิฉันได้นำโฉนดที่ติดสัญญาห้ามชื้อขายกันภายใน10ปี ซึ่งดิฉันได้ทำสันยาขายฝากไว่กับเจ้าหนี้และตอนนี้ครอบ10ปีแล้วเจ้าหนี่สามารถฟ้องร้องยิดที่ดินได้ไม่คะ

  โดยคุณ ชุติมา กรดแก้ว  (182.232.9.142)     21 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 59

  อยากปรึกษาเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินค่ะ ถ้ามีผุ้ต้องการมาขายฝากที่ดินและสิ่ง

  สร้าง มีอัตราค่าธรรมเนียมคิดยังไงค่ะ

  โดยคุณ   (171.96.170.125)     11 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 59

   กรณีตามปัญหา ปพพ.มาตรา 500 บัญญัติว่า ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึ่งผู้ซื้อได้ออกไปนั้น ผู้ไถ่ต้องใช้ให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับสินไถ่  วรรคสอง บัญญัติว่า ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์นั้นผู้ไถ่พึงออกใช้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.99.18)     22 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 58

   รรับซื้อฝากห้องเช่าสิบห้องตอนนี้เลยเวลาไถ่ถอนแล้วเจ้าของเดิมไม่ยอมคืนกุญแจห้อง และยังเข้าไปเก็บค่าเช่าอยู่ ถ้าเราเข้าไปเปลี่ยนกุญแจห้องเช่าทั้งหมดได้หรือไม่ เจ้าของเดิมไม่ได้อาศัยอยู่ในห้องเข่าเหล่านั้น ตอนนี้มีห้องว่างหนึ่งห้อง ไม่มีทรัพย์สินใดใด ในห้อง และมีอีกห้องไว้เก็บมิเตอร์ไฟฟ้า เครื่องปั้มน้ำและอุปกรณ์ทำความสะอาด เราสามารถเข้าไปจัดการทำความสะอาดได้เลยหรือไม่

  โดยคุณ ดีวัน  (49.229.226.99)     11 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 58

   กรณีตามปัญหา ปพพ.มาตรา 492 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝาก ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดฯ ให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ชำระสินไถ่ฯ   แต่หากชำระสินไถ่จนพ้นกำหนดเวลาตามที่คู่สัญญาตกลงกันแล้ว  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินย่อมตกไปแก่ผู้รับซื้อฝาก  

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.99.18)     22 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 57

   สัญญาซื้อไป ขายกลับ เป็นอย่างไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรครับ

  โดยคุณ ถาวร  (110.164.72.61)     8 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 56

  ถามค่ะ  มีนายทุนอ้างว่าที่ ที่พ่อครอบครองมา 29 ปี เป็นที่ของนายทุน  แต่ทีของพ่องมี นส3  พ่อได้ไปสร้างบ้าน  แต่นายทุนไปแจ้งความว่าบุกรุก  แบบนี้ควรทำอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ มลิวัลย์ คะตะโคตร์  (116.58.249.67)     25 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 56

   แนะนำให้ตรวจสอบก่อนครับว่านายทุนได้ที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากไม่ชอบ ท่านสามารถเข้าครอบครองต่อและดำเนินคดีกับนายทุนได้ครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.132.117)     7 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 55

   ขอสอบถามหน่อยนะครับ ถ้าเราจด ขายฝาก กับนายทุนอ่ะครับ ตามกฎหมายแล้ว เราต้องเสีย ดอกให้นายทุน สูงสุดเท่าไร ต่อเดือนและต่อปีครับ  หรือว่า ขึ้นอยู๋กับตกลงกันครับ 

  โดยคุณ สิงห์  (61.19.29.62)     10 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 54

   สอบถามค่ะ พอดีมีญาติมายืมเงิน 200000 บาท แต่ม่เงือนไขแลกกะให้ข้าพเจ้า ทำนา จำนวน 10 ไร่ โดยไม่คิดดอกเบี้ย ใด ๆ ให้ทำนาจนกว่าจะมีเงินมาคืน แบบนี้สามารถทำนิติกรรมได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ แม่น้องเต็ม  (203.156.146.98)     30 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 53

   การชื้อฝากถ้าครบกำหนดผู้ขายฝากไม่มาไถ่ถอน ผู้ซื้อฝากต้องทำอย่างไรคะ ต้องไปแจ้งกรม ที่ดินหรือเปล่า

  โดยคุณ พิพรรษพร  (171.4.241.63)     12 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 53

   ตาม ป.พ.พ. มาตรา 491 ขายฝาก คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้  ดังนั้นหากไม่ไถ่ในกำหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อครับ 

  หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ สามารถดำเนินการเรื่องกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานที่ดินครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.11.173)     5 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 52

   อยากทราบทำขายฝากบ้านกับนายทุนเสียดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันมาตลอด แต่ม่การชำระดอกเบี้ยช้ากว่าวันที่กำหนดในสัญญา

    ขอถามว่าทางนายทุนสามารถที่จะเอาดอกเบี้ยมาคิดเป็นดอกเบี้ยซ้อนอีกได้ไหมครับ  เพราะว่าขณะนี้ผมชำระล่าช้า ทางนายทุนคิดเบี้ยปรับชำระช้าด้วยครับ

    อย่างนี้นายทุนมีสิทธิ์ทำได้ไหมครับในสัญญาไม่ได้ระบุไว้

   

   

  โดยคุณ พิศุทธิ์ ภัทรภูเดช  (183.88.30.139)     27 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 52

    สัญญาขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491 ถึง มาตรา 502 ไม่ได้ระบุเรื่องการดอกเบี้ยจึงไม่สามารถเรียกได้ มีการระบุเรื่องสินไถ่ ให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก ถ้าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่กำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี ซึ่งประโยชน์ตอบแทนอาจเป็นเบี้ยปรับได้ ทั้งนี้ต้องเป็นตามกรณีตาม มาตรา 499

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.217)     8 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 51

   สอบถามครับ เมื่อ10ปีก่อน น้องของแม่เอาที่ดินมาขายฝากให้แม่ ด้วยความที่แม่ไม่ค่อยรู้หนังสือและไว้ใจ จึงรับขายฝาก โดยมีญาติๆกันรับรู้เป็นพยาน ซึ่งราคาที่ดินตอนนั้น 200000 บาท จากนั้น 10 กว่าปี ไม่มีการไถ่คืนที่ดิน ไม่มีการส่งดอกเบี้ย ไม่ได้อะไรเลย แต่น้องแม่กลับบอกว่าที่ดินขึ้นราคา ขอเงินเพิ่ม อีก 180000 แม่ก็ให้เขาไป อยากสอบถามว่า กรณีแบบนี้เขาทำได้หรือครับ ทั้งๆที่มีการโอนโฉนดมาตั้งสิบปีก่อนแล้ว แล้วเราสามารถคิดดอกเบี้ยย้อนได้หรือป่าว 

  โดยคุณ   (1.46.138.236)     9 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 50

   สอบถามครับ เมื่อ10ปีก่อน น้องของแม่เอาที่ดินมาขายฝากให้แม่ ด้วยความที่แม่ไม่ค่อยรู้หนังสือและไว้ใจ จึงรับขายฝาก โดยมีญาติๆกันรับรู้เป็นพยาน ซึ่งราคาที่ดินตอนนั้น 200000 บาท จากนั้น 10 กว่าปี ไม่มีการไถ่คืนที่ดิน ไม่มีการส่งดอกเบี้ย ไม่ได้อะไรเลย แต่น้องแม่กลับบอกว่าที่ดินขึ้นราคา ขอเงินเพิ่ม อีก 180000 แม่ก็ให้เขาไป อยากสอบถามว่า กรณีแบบนี้เขาทำได้หรือครับ ทั้งๆที่มีการโอนโฉนดมาตั้งสิบปีก่อนแล้ว แล้วเราสามารถคิดดอกเบี้ยย้อนได้หรือป่าว 

  โดยคุณ   (1.46.138.236)     9 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 49

   ดิฉันทำสัญญาขายฝากไว้ 6 เดือน จำนวน.200000 บาท หลังจากนั้น 1เดือน ก็มาเพิ่มอีก 300000อยากถามว่าถ้าไม่ไถ่ถอนภายใน ระยะเวลา เราสามารถ ต่อสัญญาได้มั๊ย แล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทั้งหมดหรือเปล่า  หรือต้องเปลี่ยนไปเป็นจำนอง แทนการขายฝาก 

  โดยคุณ ปาริชาติ แซ่ลิ้ม  (134.196.15.71)     3 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 48

   กรณีที่ขายที่ดินแต่ยังไม่ได้โอนชื่อแต่ผู้รับซื้อนำไปจำนองต่อ และผู้รับซื้อไม่สามารถติดต่อได้เราสามารถไปไถ่นำกลับมาคืนจากที่ผู้รับซื้อนำไปจำนองได้ไหมแล้วยอดเงินที่ไถ่จะต้องเป็นยอดที่ขายไปหรือเป็นยอดที่ผู้รับซื้อนำไปจำนอง

  โดยคุณ   (182.52.143.220)     7 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 48

  หากท่านเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการจำนอง ก็ชอบที่จะชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองเสียได้เพื่อจะปัดป้องให้ต้องบังคับจำนองตาม ป.พ.พ.มาตรา 724 โดยไถ่ถอนตามยอดหนี้ที่จำนองไว้เป็นประกันหนี้นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.39.71)     17 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 47

  สวัสดีค่ะ  ดิฉันมีคำถามจะเรียนถามดังนี้ค่ะ  

  ดิฉันใด้นำที่ดินไปขายฝากกับนายทุนใว้ระบุสัญญาไถ่ถอนคืน1ปีและจำนวนเงินต้นเป็นจำนวน1500000บาท  และณวันทำสัญญาขาบฝาก  นายทุนเงินกู้ได้หักเงินค่าปากถุงไป5%คือ75000ค่ะและใด้หัก ดอกล่วงหน้าไป3เดือน9หมื่นค่ะ  และในสัญญาไถ่ถอนใด้ระบุ  จำนวนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน1770000 บาทถ้วน มแต่ในกรณีที่ดิฉันไถ่ถอนก่อนกำหนด1ปีและจ่ายดอกไปล่วงหน้า3เดือนแล้ว  ถ้าดิฉันต้องการไถ่ถอนคืนจะต้องไถ่ถอนยอดที่นายทุนคิดดอกเบี้ยเกินเผื่อไว้1ปีหรือเปล่าค๊ะ  หรือดีฉันจะสามารถไถ่ถอนตามราคาจริงที่ใด้รับเงินณวันทำสัญญาแค่เพียง1ล้านห้าแสนบาทค๊ะ  รบกวนชี้แน๊ะดิฉันด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ ฉวีวรรณ นิยมพงษ์  (27.55.236.150)     27 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 46

  ขอปรึกษาหน่อยค่ะคือว่าหนูได้นำเงินไปไถ่ถอนทีดินที่ไปขายฝากกับ

  เจ้าหนี้(สัญญาส่งคืนยังไม่หมดค่ะคือไถ่ถอนก่อนกำหนดค่ะ)สัญญาหมดเดือนสิงหาคมปี59ค่ะ แต่เจ้าหนึ้ไม่ยอมให้ไถ่ถอนค่ะแล้วหนูก็ไป

  วางทรัพย์สำนักบังคับคดีและวางทรัพย์ หนูอยากรู้ว่าหนูจะได้ที่ดินคืนไม่ค่ะ

  โดยคุณ นลัท  (49.230.239.102)     24 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 45

   นางแก้วได้ลักโฉนด และบัตรประชาชนของนางขวด มาทำจำนองกับนางพร ที่สำนักงานที่ดินและผ่านการจำนองที่ดินเป็นที่เรียบร้อย ต่อมานางขวดได้แจ้งความกับตำรวจว่านางแก้ว ได้ลักโฉนดและบัตรประชาชนไปทำจำนองโดยเรียกร้องให้ถอนจำนองและขอโฉนดคืน ถามว่า ตำรวจรู้ว่าปลอมตัวมาทำจำนองผิดหรือไม่ แล้วผู้รับจำนองผิดหรือไม่ แล้วผู้รับจำนองจะได้เงินคืนหรือไม่

  โดยคุณ นางพร  (116.58.224.225)     21 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 45

  1.นางแก้วมีความผิดตาม ป.อ.มาตรา 188, 266, 268 และ 334
  2.ผู้รับจำนองมีความผิดฐานรับของโจรตามมาตรา 357 ไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนฐานชำระหนี้ตามอำเภอใจโดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.208)     24 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 44

   พ่อแม่ผมเอาใบ นส.3 ก.ไปให้คนปล่อยเงินกู้

  โดยไม่ได้ทำสัญญาอะไรไว้จ่ายดอกเบี้ยมาจนมากกว่า

  เงินต้นหลายเท่าแล้วผมจะไปแจ้งหายแล้วออกโฉนดที่ดินใหม่ได้ไหมครับ

   

   

  โดยคุณ ชัยนาท  (1.47.226.149)     19 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 44

  อาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จ ต้องระวางโทษตาม ป.อ.มาตรา 137

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.0.49)     17 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 43

   สถาบันการเงิน รับขายฝากได้หรือไม่  เพราะเหตุใด

  โดยคุณ ลลิตา  (180.183.19.190)     15 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 42

  ง่าย ๆ  กระชับ ๆ  เข้าใจง่ายแบบชาวบ้าน ๆ   การขายฝากก็เหมือนกับการขาย  เพียงแต่ว่าถ้าคุณนัฐพร แตงร่ม สามารถมีเงินเสียดอกเบี้ย (ค่อสัญญาต้องทำสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้น) หรือสามารถนำเงินไปถ่ายถอนคืนได้     แต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ย  ขาดส่งแม้แต่วันเดียว เมื่อนั้นแหล่ะ  คุณจะเสียบ้านและที่ดินอันเป็นที่รักของคุณไปในพลิบตา  ซึ่งไม่เหมือนกับการกู้ธนาคารเราไม่ส่งเขาก้ยังยึดไม่ได้จนกว่าจะมีการฟ้องร้องกัน   ถ้าคุณคิดจะทำ ต้องคิดให้เป็นร้อยรอบ    และคุณต้องเสียเงินปากถุง (เหมือนค่านายหน้า) และค่าภาษีเองทั้งหมด(แพงมากคิดจากราคาประเมินที่ดินทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะราคาที่ขายฝาก)  นายทุนที่รับขายฝากเขาไม่จ่าย  เราเป็นผู้จ่ายเองและก็เสียเงินทั้งขึ้นและล่อง    และข้อสำคัญอีกอย่างคือ  เป็นเรื่องที่ยากมาก (ย้ำว่ายากมาก ๆ) ที่จะนำบ้านและที่ดินที่เราขายฝากไปเข้าธนาคาร   ไม่เชื่อลองสอบถามไปแต่ละธนาคารก็ได้    ข้อความนี้ถือว่าถ้าใครได้อ่านก็จะเป็นประโยชน์ก่อนการตัดสินใจ  ป้าถือว่าเป็นวิทยาทานค่ะ  แต่ถ้าทางเจ้าของ web จะรบข้อความของป้า ก็ไม่เป็นไรค่ะ   เพราะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของป้า จึงไม่อยากให้คนที่ต้องทุกข์มาทุกขฺ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า   การขายขาดน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า  และไปหาซื้อใหม่ที่อาจจะไกลกว่าเดิม  ราคาไม่แพง   ขอให้โชคดีนะคะ

  โดยคุณ ป้าบุ๋ม  (171.98.126.25)     27 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 41

   การขายฝากบ้านและที่ดินเป็นอย่างไรคะ คือมีหนี้สินเยอะอยากได้เงินใช้หนี้ แต่ไม่อยากขายขาดบ้านและที่ดิน อยากรู้รายละเอียดค่ะ

   

   

  โดยคุณ นัฐพร แตงร่ม  (182.53.172.189)     5 ก.ย. 2557

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด