X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

 • ความแตกต่างระหว่างโทษทางวินัยและโทษทางอาญาของตำรวจ


  แตกต่างในด้านวัตถุประสงค์
            โดยกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์ในการปราบปรามผู้กระทำผิดให้กลับเนื้อกลับตัว แต่โทษทางวินัยมีวัตถุประสงค์กำจัดผู้กระทำผิดออกไปจากองค์กร และมุ่งรักษาเกียรติศักดิ์ของข้าราชการโดยรวมโดยการลงโทษต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของผู้นั้น
  แตกต่างในด้านลักษณะ
            โทษทางวินัยเป็นโทษในทางปกครองมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดำเนินการ แต่โทษทางอาญาเป็นการลงโทษในนามของแผ่นดินและสังคมเป็นการทำลายความสงบเรียบร้อยและระเบียบของสังคมทั่วไปโดยใช้กระบวนการยุติธรรม
  แตกต่างในด้านสถานโทษ
  โทษทางอาญามุ่งกระทำต่อเนื้อตัวเสรีภาพหรือชีวิตของผู้กระทำผิดหรือทรัพย์สินของผู้กระทำผิด 
  การสืบสวนข้อเท็จจริง
            -กรณีที่ควรทำการสืบสวนข้อเท็จจริง
            -ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัย
  มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัย 
            -ส่วนราชการอื่นแจ้งมาให้ทราบว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระทำผิดวินัย
            -มีบัตรสนเท่ห์กล่าวโทษว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย 
            -กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนใด ๆ ว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัย
            -เหตุอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาหรือจเรตำรวจเห็นสมควรสืบสวน
  การสอบสวนทางวินัย
  ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัย
           -นายกรัฐมนตรี 
           -ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
           -ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่า
           -ผู้บังคับการหรือตำแหน่งเทียบเท่า
           -ผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร.
  วิธีการสอบสวน
           -คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน 
           -กำหนดระยะเวลาในการสอบสวน 
          -ระยะเวลาในการพิจารณาสั่งการสำนวนการสอบสวน
          -การรายงานการดำเนินการทางวินัย
  การดำเนินการกรณีหย่อนความสามารถ
           -บกพร่องในหน้าที่ราชการ
           -ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
           -มีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
          -ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผกก.ขึ้นไปเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบสวน 
   การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
           -เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย
           -เมื่อมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน
           -ต้องหาคดีอาญา 
           -ถูกฟ้องคดีอาญา เว้นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ 
   เงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
          -เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือ 
         -เกี่ยวกับความประพฤติหรือมีพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และอัยการไม่รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และถ้าคงอยู่ในหน้าที่อาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
           -หากอยู่ในหน้าที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
           -อยู่ระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำคุกโดยคำพิพากษาและถูกควบคุม ขัง หรือจำคุกติดต่อกันเกิน 15 วันแล้ว 
          -ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดหรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลังจากมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดและประจักษ์ชัดแล้วว่าความผิดอาญานั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   อำนาจการลงโทษ อัตราโทษและการลงโทษ
          -การลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดใน กฎ ก.ตร.
          -ลงโทษเกินกว่าตารางที่ กฎ ก.ตร.กำหนดไม่ได้ แต่ลงโทษต่ำกว่าได้ 
          -การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไม่เป็นเหตุทุเลาการลงโทษ
          -กักยามให้ใช้ระดับ ผกก.ลงมา
          -กักขังให้ระดับ รอง สว.ลงมา 
          -การกักขังให้นำตัวไปรับโทษที่สถานีหรือหน่วยอื่นที่ผู้ถูกลงโทษมิได้ประจำอยู่
          -ตร.หญิงห้ามมิให้กักขังรวมกับ ตร.ชายและห้ามกักขังรวมกับผู้ต้องหา
          -ต้องเป็นผู้อยู่ใต้การปกครอง ไม่ว่าโดยตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง การไปช่วยราชการ การเข้ารับการอบรม หรืออื่น ๆ ทำนองเดียวกัน
         -รองหรือผู้ช่วยที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย มีอำนาจลงโทษได้ตามอำนาจของหัวหน้าหน่วยที่เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
  การออกคำสั่งลงโทษ
           -สั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ห้ามสั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่ 
           -การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนผู้ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปถึงวันพักราชการหรือวันสั่งให้ออกจากราชการ
           -การสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ ก.ตร.กำหนด
  วันออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ
             -การสั่งให้ออกตามมาตรา 60 มาตรา 98 มาตรา 100 มาตรา 101 มาตรา 102 มาตรา 103 ห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่ 
            -ตามมาตรา 103 ให้สั่งตั้งแต่วันต้องรับโทษ
            -สั่งปลดหรือไล่ออกไปแล้ว ถ้าต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเป็นให้ออกจากราชการให้สั่งย้อนไปถึงวันที่ควรต้องออกตามกรณีนั้น
  กรณีมีเหตุสมควร 
           -การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่
           -มีคำสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก   ตั้งแต่วันพักราชการหรือวันสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วแต่กรณี 
           -กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาอีกให้สั่งตั้งแต่วันละทิ้ง
           -กรณีสั่งให้ออกตามมาตรา 60,98,100,101,102,103 ไปแล้วถ้าต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการให้สั่งย้อนไปถึงวันที่ควรต้องปลดหรือไล่ออกตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคำสั่งเดิม 
            -กรณีกระทำผิดอาญาจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ให้สั่งตั้งแต่วันต้องรับโทษจำคุกหรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องคำพิพากษาถึงที่สุด
            -กรณีถูกสั่งปลดออกหรือไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกกรณีอื่นหรือลาออกไปแล้ว ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น แต่ห้ามย้อนไปถึงวันก่อนเกิดเหตุในกรณีนั้น 
            -กรณีถูกสั่งให้พ้นจากหน้าที่ราชการตาม กม.บำเหน็จบำนาญไปแล้ว ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นอายุครบ 60 ปี
  มีเหตุอันควรต้องย้อนหลัง
           -ต้องไม่เป็นการกระทำให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งให้ออกหรือผู้ถูกสั่งลงโทษแล้วแต่กรณี 
           -การสั่งให้ออกกรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
           -เพื่อรับบำนาญเหตุทดแทน โดยให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก
           -ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. 
           -ผลประเมินต่ำกว่ามาตรฐานและไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนติดต่อกัน 2 ครั้งในรอบปีงบประมาณ
          -ให้โอกาสพัฒนาปรับปรุงตนเองใน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6  เดือน และรับการประเมิน 2 ครั้ง  หากยังต่ำอีกให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 สั่งให้ออกจากราชการทันที
  การอุทธรณ์ 
           -ถูกสั่งลงโทษหรือให้ออกมีสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง หากตายก่อนทายาทอุทธรณ์แทนได้ภายใน 30 วัน
           -พิจารณาให้เสร็จและแจ้งผู้อุทธรณ์ภายใน 240 วัน ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 60 วัน 
          -โทษไม่ร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้สั่งลงโทษหรือ ก.ตร.
  โทษร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.และสามารถขอแถลงต่อวาจาประกอบได้หาก ก.ตร.อนุญาต ต้องทำเป็นหนังสือ มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสืบสวนสอบสวน ส่วนถ้อยคำบุคคล พยานหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวข้องอื่นอยู่ในดุลพินิจ
          -มีสิทธิคัดค้านผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ถ้า รู้เห็น,มีส่วนได้เสีย,มีเหตุโกรธเคือง,เป็นผู้กล่าวหา คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา เหตุอื่นที่อาจเสียความเป็นธรรม
          -อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องยื่นหรือส่งภายในกำหนดเวลา
  การร้องทุกข์ 
            -ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
            -ร้องทุกข์ได้ภายใน 30 วัน
           -ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือผู้บังคับบัญชาที่ทำให้เกิดทุกข์ 
           -พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 30 วัน
           -ทีสิทธิ์คัดค้านผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณา มีส่วนได้เสียเป็นผู้ทำให้เกิดเหตุร้องทุกข์ มีเหตุโกรธเคือง เป็นคู่สมรสฯ
  วิธีการร้องทุกข์ 
             -ทำเป็นหนังสือยื่นที่ส่วนราชการของผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุร้องทุกข์
            -ร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.ทำหนังสือยื่นต่อ สง.กตร. 
           -ยื่นหรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุร้องทุกข์ก็ได้ 
           -ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ได้ วันที่ไปรษณีย์ออกใบรับฝากถือเป็นวันร้องทุกข์
  ยื่นหรือส่งเอกสารร้องทุกข์เพิ่มเติมได้

  ระดับการลงโทษ 
           -ตามตารางแนบท้ายหนังสือ ตร.ลง 6 มิ.ย.38
           -มาตรฐานการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงของ ก.ตร.ซึ่งออกโดยมติ ก.ตร.ครั้งที่ 8/2548 ลง 15 มิ.ย.48
  ยาเสพติด
           เสพ ตรวจปัสสาวะพบ มีไว้ในความครอบครอง มีไว้จำหน่าย หรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
  ระดับโทษ ปลดออกหรือไล่ออก
  ตู้แดง 
            ป.ป.ช.ไต่สวนกรณีเรียกเก็บเงินจุดตรวจตู้แดงเป็นรายเดือน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนเองหาผลประโยชน์ ระดับโทษลงโทษไล่ออก ตามหนังสือ ก.ตร.ลง 10 มี.ค.48

  การจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์
            หนังสือ ตร.ลง 23 ม.ค.49 กำชับกรณีการจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์ห้ามตำรวจที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปทำการจับกุม การตกลงเจรจายอมความแล้วปล่อยผู้ต้องหาโดยไม่ส่งมอบพนักงานสอบสวนถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

  ละทิ้งหน้าที่ราชการ 
            มติ ก.ตร.ครั้งที่ 9/2540 ลง 24 ก.ค.40 การละทิ้งหน้าที่ราชการหลายครั้งในเวลาใกล้เคียงกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แม้แต่ละครั้งจะเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
   ความผิดเกี่ยวกับสุรา
           -เสพสุราขณะปฏิบัติหน้าที่
           -เมาสุราเสียราชการ 
           -เมาสุราในที่ชุมนุมชนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักดิ์
           -เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออก 
  ความผิดเกี่ยวกับป่าไม้
           -คุ้มครองผู้ทำไม้ผิดกฎหมาย 
           -ขนไม้ผิดกฎหมาย
           -มีไม้ผิดกฎหมายไว้ในความครอบครอง 
           -ทำไม้หรือค้าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสนับสนุนช่วยเหลือ 
           -บุกรุกแผ้วถางป่าผิดกฎหมาย
           -เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออก 
  ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน
            -ยิงปืนด้วยความคึกคะนอง 
           -ยิงปืนในเมือง หมู่บ้าน ที่ชุมชนโดยใช่เหตุ
           -มีอาวุธปืนหรือระเบิดผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
          -นำอาวุธปืนของทางราชการไปจำนำหรือขาย 
         -เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระดับโทษปลดออกหรือไล่ออก
   

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www2.bpp.go.th/bpp_st4/BPPNITIK/index/complain/police%20law/traning%20discipline/traning18.pptในรูปแบบ html

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5  6 .. 11   

 • ความคิดเห็นที่ 160

   วันนี้สายสืบสนบางขุนเทียนพร้อมลูกสมุนพวกนิ้วคือไม่ใช่ตำรวจมาใกล้บ้านระยะ30เมตรกำลังชื้อของเรียกเฮ้ยมานี้เป็นตำรวจไม่แสดงบัตรใช้พวกสมุนเรียกแุมมากิดคิอีกจะขอตรวจฉี่ผมบอกว่าบ้านอยู่แค่นี้ไม่เคยเสพยาก็จะตรวจอีกผมก็เลยบิกตรวจก็ตรวจแต่ขอเข้าไปฉี่ในห้นำ้ในร้านผมพูดที่บ้านรับราชการทั้งบ้านเมียน้องชายอีกสองคนมันเลยไม่ตรวจผมเลยฃอบอกเลิกสักที่ที่ใช้คนทื่ไม่ใช้ตำรวจมารวมใช้งานมีอำนาจใช้ให้ถูกชาวบ้านจะได้รักอ้อผมช่วยจับโจรชิงสร้อยและจับคนเสพยาลืมบอกผมมีอาชีพำอู่ช่อมสีรถยนต์และขายรถยนต์ มือสองสุดท้ายที่ซวยเเพาะมีรูปร่างผอมสูง

  โดยคุณ ธนดล. สอนประสิทธิ์  (27.55.174.60)     4 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 159

     ขอร้องเรียนพฤติกรรมนายตำรวจ บางนายของ สภ. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จ. สระบุรี  ชื่อ ร.ต.ต.  ประภาส   (ไม่รู้จักนามสกุล)  มาติดพันลูกสาวชาวบ้าน  ทั้ง ๆ ที่ผู้หญิงปฏิเสธมาตลอดที่สำคัญผู้หญิงคนนี้มีครอบครัวและมีลูกแล้ว  และนายตำรวจท่านนี้ก็มีครอบครัวแล้วเช่นกัน   ยังไม่เลิกรังควาญผู้หญิงอีก  พยายามโทรหา  พยายามตามหาตัว  ฝ่ายผู้หญิงก็พยายามหนีมาตลอดเวลา   ส่งข้อความมารังควาญ โทรหาตลอดเวลา  โทรมาผู้หญิงเขารู้เบอร์เขาไม่รับก็เปลี่ยนเบอร์โทรหา แล้วพูดจาหว่านล้อม เอาเวลาราชการมาตามรังควาญชาวบ้าน

    อยากให้ผู้บังคับบัญชาสอบสวนตักเตือน  ถ้าไม่เลิกพฤติกรรมแบบนี้  อยากให้ย้ายออกนอกพื้นที่  หรือย้ายลงใต้ไปทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนที่ภาคใต้  เพราะไม่อยากนั้นชาวบ้านเดือดร้อนกับพฤติกรรมแบบนี้ของนายตำรวจท่านนี้อีก   ถ้าไม่มีการดำเนินการอะไรเป็นรูปธรรมเราจะร้องเรียนไปที่  ทหารในพื้นที่ขอความกรุณาให้ย้ายออกนอกพื้นที่  หรือลงภาคใต้ 

  โดยคุณ คนเฉลิมพระเกียรติ (พี่ชายผู้หญิงคนที่ถูก ประภาส ตาม)  (182.52.104.104)     28 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 158

   รบกวนสอบถามครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจดูหมิ่นหรือหยามศักดิ์ศรีทหารทางผมจะขอแจ้งทาง ผบช.ของเขาตักเตือนได้หรือไม่ครับ เพราะผมไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าเขาจะเลิกทำตัวกร่างและกระทำแบบนี้อีก เป็นการกระทำผิดโดยแฟนของเขาได้เอาหน้าเฟสของภรรยาผมไปประจานทำให้เกิดความเสียหายและได้มีการโพสข้อความกล่าวอ้างถ้าจะเอาเรื่องผมต้องหาคนที่ยศไม่ต่ำกว่าพล.ต.ไปจัดการ รบกวนผู้เกี่ยวข้องลองเช็คให้ทีครับ  ส.ต.ต.ชุติเชษฐ์ อครเศรษฐศิรืิ ผมรบกวนเพราะมันหยามศักดิ์ศรีข้าราชการด้วยกันเกินไปไม่ทราบใหญ่โตมาจากไหน น่าจะอยู่พื้นที่ของ สภ.นครชัยศรีครับ ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ จ.ส.ต.ธนพัฒน์ เรืองอำไพ  (27.55.128.205)     28 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 157

   กระผมมีเรื่องข้องใจว่าผมถูกคนมาติดต่อซื้อรถแต่โดนยักยอกรถไปแล้วหายไปเลยแต่

  มีรายละเอียดบัตรประชาชนคู่กรณีจึงไปแจ้งความไว้ที่สภ ท่าบ่อ

  แต่ก็ไม่มีผลอะไรเลย จนเวลาผ่านไปตรวจได้โทรแจงว่าพบคนร้ายที่สระบุรีจะให้ติดตาม

  จับกุมหรือไม่ถ้าจะให้จับกุมต้องเสียค่าดำเนินการ50000บาทแล้วตกลงมันไม่ใช่หน้า?ที่

  ของตำรวจเหรอที่ตองติดตามจับกุมคนร้ายมา

   

  โดยคุณ สัน  (1.4.253.85)     18 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 156

   นั่งรถตู้จากอนุสาวรีย์ เดินทางไปอยุธยา 

  รู้สึกไม่ปลอดภัย จากผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยกัน

  เราสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะ  แจ้งตำรวจท้องที่หรือ

  ตำรวจท่องเที่ยว ค่ะ

  โดยคุณ วาทิต บุตรศรี  (49.230.179.190)     11 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 155

  พออดีว่าที่ สงขลา รถ หายบ่อมาก ของดิฉัน เวฟไอ 125 หาย ได้ไปแจ้งความกับตำรวจ ที่ สภ สงขลา แต่ไม่ทราบ ว่าทำมั่ยตำรวจ ได้นิ่งนอนใจ แบบนี้ ไม่สนใจ เพราะอะไร หรือว่าเพราะไม่ใช้รถของลูกหลานตนเอง เลยไ่ใส่ใจ นิ่งนอนใจแบบ นี้ อยากให้ตำรวจที่มีความสาารถ มีใจช่วยเหลือประชาชนจริงๆๆลงมา จัดการ กวาดล้าง แก๊งรถรถให้หมดไป ในสงขลาที่ทราบา อาทิตย์ 5 คัน เป็นไปได้หรอคร่ ตำรวจไม่สนใจเลย นี้หรอคร่ คนของประชาชน

  โดยคุณ   (171.5.111.137)     7 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 154

   ขอร้องเรียนตำรวนอ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 

  1.ชื่อสารวัตรเทพ ไม่ทราบนามสกุล อยู่ปราบปราม

  2.จ่าหรือดาบ(ไม่แน่ใจ)ชื่อเล่นหนุ่ม อยู่ปราบปราม

  3.รองเสน่ห์ ไม่ทราบนามสกุล

  ทั้งหมดเป็นตำรวจที่ สภอ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

  ลักลอบตัดไม่ในเขตพื้นที่อ.โนนคูณ โดยใช้ชาวบ้านเป็นผู้เลื่อยไม้ให้ ทำกันเป็นขบวนการ ทำมานานหลายปี อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการตำรวจที่ทำผิดกฏหมายให้ที

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ   (223.204.50.228)     3 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 153

   ผมมีพ่อเลี้ยง เมามาอารวาททุกวัน แต่เขาไปพาเพื่อนที่เป็นตำรวจ นปพ ชุมพร มาข่มขู่แม่ผมผมกับแม่จะทำไงดีคัฟๆ

  โดยคุณ   (49.230.80.77)     28 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 152

  ตำรวจ(พิชิต) สน.อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ร่วมมือกับนายทุนร้านเอทีโฟน (คุณอ๋อย ร้านอยู่ติดกับหมออดุล หน้าโรงพยาบาลอำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด)ข่มขู่ลูกหนี้ยัดข้อหา

  ยังไงดิฉันก็สู้ไม่ได้ติดหนี้เขาแต่ขอสาบแช่งให้ลูกหลานโครตเง้ามัน

  โดนมากกว่าฉัน 100 เท่า ติดหนี้แค่ 20,000 แจ้งจับดิฉัน 40,000

  วางแผนสร้างหลักฐานปลอม

  โดยคุณ ลูกหนี้ที่หมดทางสู้  (27.145.216.44)     20 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 151

   สวัสดีค่ะดิฉันมีเรื่องไม่สบายใจที่แม่ของฉันโดนยิงและตอ่นนี้ก็ตายมาเกือบ3เดือนแล้วแต่ตำรวจไม่เดินเรื่องอะไรเลยอยากรู้ว่าตอ้งทำอย่างไร

  โดยคุณ วรรณาเคนอรัญ  (88.171.123.171)     16 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 150

   มีแฟนตำรวจ จะทำอย่างไรให้เราแยกออกจากกันเพราะทนสภาพแบบนี้ไม่ไหวแล้ว กลัวเวลาเมามักใช้ปืนกับดิฉันตลอด ไม่กล้าไปโรงพักในพื้นที่กลัวเค้ารู้ เพราะเมื่อก่อนขอความช่วยเหลือไม่มียุ่งด้วยไม่รู้จะทำเช่นไร กลัวเหลือเกิน

  โดยคุณ สุภาพร มะลิลา  (27.145.124.145)     11 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 149

  0929018819

  โดยคุณ กรรณิการ์   (171.5.250.8)     11 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 148

  1.ถ้าสงสัยว่านายตำรวจท่านหนึง ไม่มีความเป็นธรรม หรือ มีความสัมพันธ์กับผู้กล่าวหา จะต้องดำเนินการอย่างไร และต้องส่งเรื่องไปที่ไหน

  2.ถ้าเราต้องการความเป็นธรรมเดี๋ยวนั้นโดยร้องขอพบผู้กำกับ สภอ.นั้นๆได้หรือไม่

  โดยคุณ ทัศ  (182.52.58.210)     9 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 147

   เนื่องจากมีเหตุเฉี่ยวชนกันของรถมอเตอร์ไซค์สองคัน ทั้งสองฝ่ายไปตกลงกันที่สถานีตำรวจของจังหวัดลำปาง ได้เจอกับตำรวจ ชื่อ "กมล คิดอ่าน" เป็นผู้รับเรื่อง แต่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ไม่ติดใจเอาความใดๆทั้งสิ้นแต่ทางตำรวจไม่ยอมให้กลับและแจ้งข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีทางศาลอาญา แต่มีอยู่วิธีคือให้ทั้งสองฝ่ายจ่ายเงินให้ตนคนละ5,000บาทและตนจะปิดคดีให้ เจอแบบนี้มาหลายครั้งแล้วและก็โดนนายตำรวจคนนี้ทำลักษณะอย่างนี้ทุกครั้ง ไม่ทราบว่าทางสำนักงานตำรวจปล่อยให้มีคนแบบนี้อยู่ในสารระบบตำรวจได้อย่างไง สงสารคนที่เค้าทำมาหากินด้วยความสุจริตเถอะ 

  โดยคุณ   (223.206.234.40)     17 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 146

  มีการตั้งด่านเถื่อนตรงต้นซอยร่มเกล้า17 ที่เชื่อมต่อถนนคุ้มเกล้า16 มีตำรวจ2-3นาย
  ค่อยจับรถจักรยานยนต์ เวลา 07.00 - 8.00 น.

   

  โดยคุณ   (203.146.116.101)     10 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 145

   ผมมีอาชีพขับรถตู้คับผมไม่เข้าใจเลยว่าตำรวจบ้านเราตั้งด้านเรียกเก็บเงินค่าอะไรกับรถตู้ป้ายดำ   การกระนี้เป็นการกระทำของตำรวจลาลงใต้คับ   บอกว่าค่าใช้รถผิดประเภท   แต่ตำรวจทางอีสานมีใบสั่งจายแค่ 200 เองทำไมเขาทำไม่เหมือนกันเหรอ

  โดยคุณ   (113.53.173.78)     10 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 144

   อยากร้องเรียนเรื่องตำรวจสถานีผักไห่ จ.อยุธยา เรื่องมีอยู่ว่าวันนี้ผมโทรไปแจ้งเรื่องการเล่นการพนันเปิดบ่อน โฮโล ไพ่ น้ำเต้าปูปลาคือว่าเขาเล่นกันทุกวันและส่งเสียงโวยวายเสียงดังรบกวนคนอื่นผมเคยโทรไปหลายครั้งแล้วเขาอ้างว่ามาลงพื้นที่แล้วแต่ไม่เจอบ่อนและจนวันี้ผมวานให้น้าชายของผมซึ้งพอจะรู้จักคนอยู่มากโทรให้เขาเลยมาจับพอจับไปได้ซักชั่วโมงเดียวเขาก็ปล่อยออกมาแล้วคนที่มาเล่นการพนันข้างบ้านผมมันยังบอกอีกว่าตำรวจที่จับมันไปบ่นให้มันฟังว่าที่มาจับไม่ไช่เพราะอยากจับแต่เพราะรำคาญที่โทรแจ้งบ่อยและพอกลับมาเขาก็นั่งเล่นกันต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือผมอยากทราบว่าตำรวจทำไมทำแบบนี้ที่เราแจ้งไปเพราะรำทนไม่ไหวจริงเราเลยแจ้งแต่คุณกลับบอกกับผู้ต้องหาว่าที่จับเพราะรำคาณที่เราโทรแจ้งถ้าคุณรำคาญกับอาชีพที่ต้องบริการประชาชนอย่างนี้คุณอย่าเป็นเลยตำรวจไปเป็นคนเลี้ยงควายเหอะนะตำรวจผักไห่ จ.อยุธยา

  โดยคุณ ทรงพล ทิมปราง  (49.230.160.124)     9 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 143

   เหตุเกิดเมื่อวันที่5ธันวาคมน้องสาวของดิฉันซ้อนท้ายมอเตอร์ไซแฟนออกไปทำธุระพอเสร็จก็กำลังจะกับห้องซอยนาคนิวาสพื้นที่รับผิดชอบของสน.โชคชัยสี่มีรถเก๋งสีขาวเลี้ยวกับรถช้่่วงทางโค้งตัดหน้าทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแฟนน้องหักรบและไม่พ้นชนด้านหน้าน้องของดิฉันกระเดนไปข้ามรถหัวฟาดพื้นพอส่งโรงพยาบาลเปาโลอีกสองวันต่อมาก็เสียชีวิตตั้งแต่วันที่7ธันวาคม56จนถึงวันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยกล้งของกทม.ทางเราก็เป็นคนไปตามทางคู่กรณีเข้าก็รับผิดแต่ตำรวจไม่รู้รออะไรโทรไปหาจะ30รอบแล้วก็ขอกยังไม่ได้มินำซ้ำยังโกหกเราอีกว่ารอผลจากนิติเวชอยู่ผลยังไม่ออกเมื่อวันศุกร์ที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมาเราเข้าไปตามเองเจ้าหน้าที่ที่นิติเวชแจ้งว่าผลออกตั้งแต่22มกราคมแล้วแต่ตำรวจเจ้าของคดียังไม่มารับไปแลยและไม่เคยมาติดต่อพอเราโทรไปบอกเขาก็บอกว่าถึงได้มาก็ยังไม่จบหลอกเราเลยถามว่าจะรออะไรอีกในเมื่อคู่กรณียอมรับแล้วดิฉันเลยไม่เข้าใจอยากเขียนมาขอความเป็นธรรมให้น้องสาวที่ตายไปแล้วเพราะน้องทำเรื่องมอเตอร์ไว้ให้แม่ถ้าตายแต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะบริษัทรอผลจากตำรวจพรบ.ก็เบิกไม่ได้รอผลเหมือนกันเจ้าหน้าบริษัทรถบอกว่าถ้าให้รออีกจะมายึดรถแล้วดิฉันอยากขอความเป็นธรรมช่วยบอกตำร่วจชื่อรุจิภาค สน.โชคชัยทีอย่สดึงเรื่องแกต่อไปเลยแม่คนตายก็แค่แม่บ้านทำความสะอาดพ่อก็แค่คนรับจ้างทั้วไปจะเหลือก็คือสิ่งที่ลูกทำไว้ให้ก่อนตายเท้านั้นเองคุณจะช่วยคู่กรณีที่มีเงินไปถึงไหน..ดิฉันตัดสินใจเขียนมาร้องเรียนเพราะเพื่อนที่บริษัทแนะนำให้ไปแจ้งนักข่าวหรือหนังสือพิมและช่อง3แต่ดิฉันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการขอความเป็นธรรมให้กับน้องสาวจึงตั้ดสินใจเขียนมาร้องเรียนที่นี้จะดีกว่า..ขอร้องนะค่ะโปรดเห็นใจคนจนบ้าง

   

   

   
   

  โดยคุณ พิม  (110.171.11.218)     25 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 142

  อยากทราบว่า ตำรวจที่ฟังนักโทษการเมืองหนีคดีโดยไม่สนใจความถูกต้อง ไม่รักษาหน้าที่รักษาสันติราษ ช่วยคนโกงบ้านเมือง ทำสิ่งที่ผิดต่อกม ไทย  ทำตัวสองมาตราฐานอย่างอุกอาจ ถ้าต้องตายเพราะเจ้านายสั่ง  ก็ถือว่าสมควรอย่างยิ่ง และขอให้ส่งเข้าไปตายอีกเยอะๆด้วยเพราะเที่ยบกับปชชแล้ว ถือว่าตายน้อยมาก ช่วยเปิดเวปสตง ตำรวจด้วยจะได้เข้าไปได้  ขอขอบคุณคนที่ส่งระเบิดและลูกปืนตอบโต้แทนปชช ที่โดนตำรวจส่องปื่นใส่ด้วย

   

  โดยคุณ สุรินทร โทสุวรรณ์  (1.10.214.30)     19 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 141

  ด.ต.หญิง บวรวัลร์  มังกรกิ่ง ผบ.หมู่ ธร.สน.ยานนาวา ถูกผู้บังคับบัญชา คือ ร.ต.ท.หญิง ทศพร  จันทร รอง สว.ธร.สน.ยานนาวา ทำร้ายร่างกายในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ห้องทำงานชั้น ๒ สน.ยานนาวา ในวันที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 09.36 น. ขอร้องเรียนเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะคู่กรณีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง และ สว.ธร.สน.ยานนาวา คือ พ.ต.ต.นพรัตน์  ตันติเสรีรัตน์ ข่มขู่ ด.ต.หญิง บวรวัลร์  มังกรกิ่ง เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของดิฉันกับคู่กรณี ดิฉันขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

   

   

  โดยคุณ ด.ต.หญิง บวรวัลร์ มังกรกิ่ง  (125.24.125.19)     5 ม.ค. 2557

 •  1  2  3  4  5  6 .. 11   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด