การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

 • ความแตกต่างระหว่างโทษทางวินัยและโทษทางอาญาของตำรวจ


  แตกต่างในด้านวัตถุประสงค์
            โดยกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์ในการปราบปรามผู้กระทำผิดให้กลับเนื้อกลับตัว แต่โทษทางวินัยมีวัตถุประสงค์กำจัดผู้กระทำผิดออกไปจากองค์กร และมุ่งรักษาเกียรติศักดิ์ของข้าราชการโดยรวมโดยการลงโทษต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของผู้นั้น
  แตกต่างในด้านลักษณะ
            โทษทางวินัยเป็นโทษในทางปกครองมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดำเนินการ แต่โทษทางอาญาเป็นการลงโทษในนามของแผ่นดินและสังคมเป็นการทำลายความสงบเรียบร้อยและระเบียบของสังคมทั่วไปโดยใช้กระบวนการยุติธรรม
  แตกต่างในด้านสถานโทษ
  โทษทางอาญามุ่งกระทำต่อเนื้อตัวเสรีภาพหรือชีวิตของผู้กระทำผิดหรือทรัพย์สินของผู้กระทำผิด 
  การสืบสวนข้อเท็จจริง
            -กรณีที่ควรทำการสืบสวนข้อเท็จจริง
            -ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัย
  มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัย 
            -ส่วนราชการอื่นแจ้งมาให้ทราบว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระทำผิดวินัย
            -มีบัตรสนเท่ห์กล่าวโทษว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย 
            -กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนใด ๆ ว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัย
            -เหตุอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาหรือจเรตำรวจเห็นสมควรสืบสวน
  การสอบสวนทางวินัย
  ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัย
           -นายกรัฐมนตรี 
           -ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
           -ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่า
           -ผู้บังคับการหรือตำแหน่งเทียบเท่า
           -ผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร.
  วิธีการสอบสวน
           -คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน 
           -กำหนดระยะเวลาในการสอบสวน 
          -ระยะเวลาในการพิจารณาสั่งการสำนวนการสอบสวน
          -การรายงานการดำเนินการทางวินัย
  การดำเนินการกรณีหย่อนความสามารถ
           -บกพร่องในหน้าที่ราชการ
           -ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
           -มีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
          -ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผกก.ขึ้นไปเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบสวน 
   การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
           -เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย
           -เมื่อมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน
           -ต้องหาคดีอาญา 
           -ถูกฟ้องคดีอาญา เว้นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ 
   เงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
          -เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือ 
         -เกี่ยวกับความประพฤติหรือมีพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และอัยการไม่รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และถ้าคงอยู่ในหน้าที่อาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
           -หากอยู่ในหน้าที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
           -อยู่ระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำคุกโดยคำพิพากษาและถูกควบคุม ขัง หรือจำคุกติดต่อกันเกิน 15 วันแล้ว 
          -ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดหรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลังจากมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดและประจักษ์ชัดแล้วว่าความผิดอาญานั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   อำนาจการลงโทษ อัตราโทษและการลงโทษ
          -การลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดใน กฎ ก.ตร.
          -ลงโทษเกินกว่าตารางที่ กฎ ก.ตร.กำหนดไม่ได้ แต่ลงโทษต่ำกว่าได้ 
          -การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไม่เป็นเหตุทุเลาการลงโทษ
          -กักยามให้ใช้ระดับ ผกก.ลงมา
          -กักขังให้ระดับ รอง สว.ลงมา 
          -การกักขังให้นำตัวไปรับโทษที่สถานีหรือหน่วยอื่นที่ผู้ถูกลงโทษมิได้ประจำอยู่
          -ตร.หญิงห้ามมิให้กักขังรวมกับ ตร.ชายและห้ามกักขังรวมกับผู้ต้องหา
          -ต้องเป็นผู้อยู่ใต้การปกครอง ไม่ว่าโดยตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง การไปช่วยราชการ การเข้ารับการอบรม หรืออื่น ๆ ทำนองเดียวกัน
         -รองหรือผู้ช่วยที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย มีอำนาจลงโทษได้ตามอำนาจของหัวหน้าหน่วยที่เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
  การออกคำสั่งลงโทษ
           -สั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ห้ามสั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่ 
           -การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนผู้ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปถึงวันพักราชการหรือวันสั่งให้ออกจากราชการ
           -การสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ ก.ตร.กำหนด
  วันออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ
             -การสั่งให้ออกตามมาตรา 60 มาตรา 98 มาตรา 100 มาตรา 101 มาตรา 102 มาตรา 103 ห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่ 
            -ตามมาตรา 103 ให้สั่งตั้งแต่วันต้องรับโทษ
            -สั่งปลดหรือไล่ออกไปแล้ว ถ้าต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเป็นให้ออกจากราชการให้สั่งย้อนไปถึงวันที่ควรต้องออกตามกรณีนั้น
  กรณีมีเหตุสมควร 
           -การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่
           -มีคำสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก   ตั้งแต่วันพักราชการหรือวันสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วแต่กรณี 
           -กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาอีกให้สั่งตั้งแต่วันละทิ้ง
           -กรณีสั่งให้ออกตามมาตรา 60,98,100,101,102,103 ไปแล้วถ้าต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการให้สั่งย้อนไปถึงวันที่ควรต้องปลดหรือไล่ออกตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคำสั่งเดิม 
            -กรณีกระทำผิดอาญาจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ให้สั่งตั้งแต่วันต้องรับโทษจำคุกหรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องคำพิพากษาถึงที่สุด
            -กรณีถูกสั่งปลดออกหรือไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกกรณีอื่นหรือลาออกไปแล้ว ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น แต่ห้ามย้อนไปถึงวันก่อนเกิดเหตุในกรณีนั้น 
            -กรณีถูกสั่งให้พ้นจากหน้าที่ราชการตาม กม.บำเหน็จบำนาญไปแล้ว ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นอายุครบ 60 ปี
  มีเหตุอันควรต้องย้อนหลัง
           -ต้องไม่เป็นการกระทำให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งให้ออกหรือผู้ถูกสั่งลงโทษแล้วแต่กรณี 
           -การสั่งให้ออกกรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
           -เพื่อรับบำนาญเหตุทดแทน โดยให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก
           -ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. 
           -ผลประเมินต่ำกว่ามาตรฐานและไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนติดต่อกัน 2 ครั้งในรอบปีงบประมาณ
          -ให้โอกาสพัฒนาปรับปรุงตนเองใน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6  เดือน และรับการประเมิน 2 ครั้ง  หากยังต่ำอีกให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 สั่งให้ออกจากราชการทันที
  การอุทธรณ์ 
           -ถูกสั่งลงโทษหรือให้ออกมีสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง หากตายก่อนทายาทอุทธรณ์แทนได้ภายใน 30 วัน
           -พิจารณาให้เสร็จและแจ้งผู้อุทธรณ์ภายใน 240 วัน ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 60 วัน 
          -โทษไม่ร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้สั่งลงโทษหรือ ก.ตร.
  โทษร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.และสามารถขอแถลงต่อวาจาประกอบได้หาก ก.ตร.อนุญาต ต้องทำเป็นหนังสือ มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสืบสวนสอบสวน ส่วนถ้อยคำบุคคล พยานหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวข้องอื่นอยู่ในดุลพินิจ
          -มีสิทธิคัดค้านผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ถ้า รู้เห็น,มีส่วนได้เสีย,มีเหตุโกรธเคือง,เป็นผู้กล่าวหา คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา เหตุอื่นที่อาจเสียความเป็นธรรม
          -อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องยื่นหรือส่งภายในกำหนดเวลา
  การร้องทุกข์ 
            -ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
            -ร้องทุกข์ได้ภายใน 30 วัน
           -ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือผู้บังคับบัญชาที่ทำให้เกิดทุกข์ 
           -พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 30 วัน
           -ทีสิทธิ์คัดค้านผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณา มีส่วนได้เสียเป็นผู้ทำให้เกิดเหตุร้องทุกข์ มีเหตุโกรธเคือง เป็นคู่สมรสฯ
  วิธีการร้องทุกข์ 
             -ทำเป็นหนังสือยื่นที่ส่วนราชการของผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุร้องทุกข์
            -ร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.ทำหนังสือยื่นต่อ สง.กตร. 
           -ยื่นหรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุร้องทุกข์ก็ได้ 
           -ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ได้ วันที่ไปรษณีย์ออกใบรับฝากถือเป็นวันร้องทุกข์
  ยื่นหรือส่งเอกสารร้องทุกข์เพิ่มเติมได้

  ระดับการลงโทษ 
           -ตามตารางแนบท้ายหนังสือ ตร.ลง 6 มิ.ย.38
           -มาตรฐานการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงของ ก.ตร.ซึ่งออกโดยมติ ก.ตร.ครั้งที่ 8/2548 ลง 15 มิ.ย.48
  ยาเสพติด
           เสพ ตรวจปัสสาวะพบ มีไว้ในความครอบครอง มีไว้จำหน่าย หรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
  ระดับโทษ ปลดออกหรือไล่ออก
  ตู้แดง 
            ป.ป.ช.ไต่สวนกรณีเรียกเก็บเงินจุดตรวจตู้แดงเป็นรายเดือน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนเองหาผลประโยชน์ ระดับโทษลงโทษไล่ออก ตามหนังสือ ก.ตร.ลง 10 มี.ค.48

  การจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์
            หนังสือ ตร.ลง 23 ม.ค.49 กำชับกรณีการจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์ห้ามตำรวจที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปทำการจับกุม การตกลงเจรจายอมความแล้วปล่อยผู้ต้องหาโดยไม่ส่งมอบพนักงานสอบสวนถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

  ละทิ้งหน้าที่ราชการ 
            มติ ก.ตร.ครั้งที่ 9/2540 ลง 24 ก.ค.40 การละทิ้งหน้าที่ราชการหลายครั้งในเวลาใกล้เคียงกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แม้แต่ละครั้งจะเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
   ความผิดเกี่ยวกับสุรา
           -เสพสุราขณะปฏิบัติหน้าที่
           -เมาสุราเสียราชการ 
           -เมาสุราในที่ชุมนุมชนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักดิ์
           -เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออก 
  ความผิดเกี่ยวกับป่าไม้
           -คุ้มครองผู้ทำไม้ผิดกฎหมาย 
           -ขนไม้ผิดกฎหมาย
           -มีไม้ผิดกฎหมายไว้ในความครอบครอง 
           -ทำไม้หรือค้าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสนับสนุนช่วยเหลือ 
           -บุกรุกแผ้วถางป่าผิดกฎหมาย
           -เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออก 
  ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน
            -ยิงปืนด้วยความคึกคะนอง 
           -ยิงปืนในเมือง หมู่บ้าน ที่ชุมชนโดยใช่เหตุ
           -มีอาวุธปืนหรือระเบิดผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
          -นำอาวุธปืนของทางราชการไปจำนำหรือขาย 
         -เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระดับโทษปลดออกหรือไล่ออก
   

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www2.bpp.go.th/bpp_st4/BPPNITIK/index/complain/police%20law/traning%20discipline/traning18.pptในรูปแบบ html

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5  6 .. 9   

 • ความคิดเห็นที่ 120

  ตำรวจสถานีดอนแสนสุขอำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมาเลวมากครับรีดไถประชาชนตัดไม้ทำรายป่าเป็นนายดาบชื่อดาบสราวุตศรีชัยรัตเป็นหัวโจกของการทำเลวรำ่รวยผิดปกติมากครับตัดไม้ในเขตอุทยานทับลานอย่องผิดกฎหมายขอให้ตำรวจที่มีหน้าที่ดูแลมาจัดการกับตำรวจคนนี้ด้วยคับท่าน 

  โดยคุณ   (27.55.136.96)     8 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 119

  เนื่องจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีได้มีการปล่อยปะละเลย ร้านเหล้าให้สามารถเปิดเกินเวลาและให้เด็กต่ำกว่า 18 ปีใช้บริการกันอย่างโจงแจ้ง ซึงร้านลักษณะดังกล่าวจะอยู่บริเวณโค้งประปาโดยอยู่บนถนนแม่น้ำแคว ซึ่งห่างจากสถานีตำรวจไม่เกิน 5 นาที ไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างไร ซึ่งจะเปิดเกินเวลาทุกวัน โดยผู้ใช้บริการส่วนมากอายุไม่เกิน 18 ปี

  โดยคุณ   (125.27.206.240)     3 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 118

   พ.ต.ต.  ศุภฤกษ์   จันทร์ยืนยง  พงส.ผนก.สภ.เมือง สฎ.  ตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี   ไม่ส่งเรื่องฟ้องศาลให้   อ้างหลายอย่างตั้งวันที่ 21  มีนาคม 2556 บันทึกประจำวันคดีรถเก๋งชน   อยากให้ใครก็ได้ที่เป็นผู็้้้้บังคับบันชาที่ใหญ่กว่าให้ส่งเรื่องเร็วๆหน่อย ชื่อคดีปทุมวรรณ  แสงอ่อน คู่กรณีชื่อนายธนะจะขอบคุนอย่างมากๆๆ

  โดยคุณ ปทุมวรรณ แสงอ่อน  (110.78.157.220)     31 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 117

  ตำรวจภูเก็ตยัดข้อหาประชาชนโดยเลือกกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นนั่งกันหลายคนจะเข้าไปจับแล้วยัดข้อหาว่ามียาเสพติดครอบครองเป็นพวกใบกระท่อมโดยยัดว่ามีเพื่อจำหน่ายคนละไม่ต่ำกว่า30ใบ พอเด็กปฏิเสธและขอติดต่อผู้ปกครองให้ตรวจสอบมันไม่สนใจ มันจะยึดโทรศัพท์มือถือไว้ทุกคนและบังคับให้ไปเซ็นชื่อเพื่อยอมรับผิด และบอกกับเด็กว่าไม่เป็นไรหรอกแค่เซ็นต์ชื่อแล้วให้ญาติมาเสียค่าปรับก็กลับบ้านได้แล้ว ถ้าเด็กไม่ยอมและขอความเป็นธรรมมันจะทำท่าเข้ามากระทืบเด็กบางคนถือแป๊บเหล็กเข้ามาจะตีเด็กพร้อมกับบอกว่า''พวกมึงมีปัญหาอยากโดนข้อหาหนักกว่านี้เหรอ"เด็กกลัวเลยต้องเงียบ และเซ็นต์ยอมรับกันทุกคน วันรุ่งขึ้นก็ให้ญาติมาเสียค่าปรับแล้วปล่อยตัวไป แต่ประวัติเด็กเสียครับไปสมัครงานที่ไหนก็มีชื่อขึ้นในคอมส์ว่าเคยต้องคดีมียาเสพติดครอบครองทำไมมันชั่วอย่างนี้ครับ..เด็กแอบได้ยินตอนเข้าห้องน้ำที่โรงพักเกาะแก้ว จ.ภูเก็ต ได้ยินตำรวจนอกเครื่องแบบที่ไปจับมันเถียงกันอีกคนบอกว่า"ทำไมมึงจับมาได้น้อยวะ นายสั่งให้ทำเป้าอย่างน้อย30คนนะโว้ย"ครับเหี้ยไหมครับ..ผมเคยถามราชการท่านหนึ่งแกบอกว่ามันเป็นนโยบายที่ต้องทำเป้าปิดยอดตอนสิ้นเดือนเด็กคนไหนนั่งเป็นกลุ่มตอนกลางคืนก็ซวยไป..ประเทศไทยอยู่ยากแล้วครับ..คนบริสุทธิ์โดนยัดข้อหาเพียงเพื่อให้ตำรวจเลวได้เป้าตามที่นายสั่ง..อยากรู้จริงๆถ้าลูกหลานมันบังเอิญโดนยังงั้นบ้างมันจะทำอย่างไร..ไม่แปลกใจแล้วตอนนี้ที่ทำไมคนบางคนที่อยู่3จังหวัดชายแดนใต้ถึงบอกว่า"ผมโดนบังคับและยัดข้อหาให้เป็นโจร" นี่ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวแล้วมันหาแดกกันยังเงี้ย..ผมว่าเลิกเป็นคนดีดีกว่า..ตาต่อตาฟันต่อฟันใครดีใครอยู่ดีกว่ามั้ย..ไอ้พวกโจรในเครื่องแบบ..

  โดยคุณ   (223.207.226.48)     25 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 116

  ตำรวจระนองให้คุณนายเปิดขายหวยใต้ดิน  โต๊ะพนันบอล  ปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกร้อยละ 20  ถ้าตำรวจทำผิดซะเองแบบนี้  ผกก.ภูธรระนอง  ทำงานอย่างไรหรือว่ามีส่วนได้เสีย

  โดยคุณ อยากเห็นสังคมดี  (1.0.201.179)     18 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 115

  อุทัยธานีมีการทำงานของตำรวจที่แย่มากมีการเอาเปรียบลำเอียงยกตัวอย่างเช่น เมื่อ4วันที่ผ่านมามีรถเก๊งชนรถเครื่องยายตายเด็กอายุ17สาหัสคนขับรถเมามากเป่าแอลกอฮอ220ผ่านมา4วันแล้วตกลงกันไม่ได้เลยคนขับรถมีตำแหน่งงานที่ดีรู้เยาะไม่ยอมให้เบิกพ.ล.บไม่ย่อมช่วยเงินงานศพทั้งที่จริงพลบมีสิทธ์เบิกได้ทั้ง2ฝ่ายแต่ไม่ย่อมไม่มีข้อหาอะไรเลยเงียบมาก

  โดยคุณ   (182.53.97.143)     17 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 114

   ตำรวจอำเภอวัดเพลงสองมาตรฐาสลากเบอร์เหล้าเกลื่อนอำเภอ. เลือกจับเป็นบางร้าน. ไม่รู้แบ่งกันไม่ลงตัวหรืออย่างไรวานผู้มีอำนาจช่วยตรวจสอบหน่อย

  โดยคุณ ไม่ชอบเด็กเส้น  (1.10.229.104)     16 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 113

   เพิ่งรับโทรศัพท์เมื่อสี่ทุ่มที่ผู้หญิงโทรมาเล่าให้ฟัง
  เมื่อวานน้องชายโดนตำรวจรีดอีกแย้ว
  โดนตรวจเมาแล้วขับที่ด่านช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องขึ้นศาล นอนคุก1คืน
  โดนค่าปรับ6000บาท แต่เจ้าหน้าว่านล้อม เลยจ่าย3000บาทแทน

  เจ้าหน้าเอาน้องเขาออกมาคุยข้างนอกและบอกว่าช่วยกันจะได้ไม่ต้องขึ้นศาลพรุ่งนี้ก็ไปทำงานเหมือนเดิม
  น้องเขาบอกไม่มีเงิน แต่มีเงินในธนาคารเจ้าหน้าที่คุยที่คุยด้วยคนแรกบอกให้เจ้าหน้าที่อีกคนพาไปกด
  สุดน้องเขาขึ้นรถไปเจ้าหน้าคนที่สอง และ ผ่านไปหลายธนาคารหลายตู้ก็ไม่จอด แต่เจ้าหน้าที่พาไปจอดที่ซุปเปอร์ไฮเวย์ ไม่มีคน ถนนเส้นนั้นไม่มีคนด้วยความกลัวก็เลยกดเงินให้ไป3000บาท
  และเจ้าหน้าพากลับมาที่โรงพักเจ้าหน้าที่คนแรกก็ยื่นกุญแจรถคืนและปล่อยตัวไป แต่น้องผู้ชายถามว่ามีบิลไหมเจ้าที่บอกไม่มีเดียวจัดการเอง
  ด้วยความกลัวไม่กล้าที่จะถ่ายคลิปหรืออัดเสียงไว้
  เหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่30/5/56 ก่อนเที่ยงคืน
  ขอฝากให้ช่วยตรวจสอบด้วยนะค่ะ
  สงสารพวกเราที่เป็นประชาชนด้วยเทอญ

  โดยคุณ lee  (180.183.154.75)     31 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 112

  แถวบ้านผมยิ่งหนักทั้งขายหวยยาบ้าอาวุธปืนอยากให้ช่วยปราบหน่อย

  โดยคุณ เด็กพิบูล  (118.175.131.108)     30 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 112

  น่ากลัวนะคะ ความยุติธรรมไม่มีแล้วในโลกนี้

  โดยคุณ   (113.53.71.101)     4 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 111

  พ.ต.ท.สายชล มงคล สน.สุวินทวงศ์ มีพฤติกรรมแย่มาก ไม่ดำรงความยุติธรรม ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจที่ดี ขอให้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนี้ช่วยพิจารณาตรวจสอบด้วยครับ

  จากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพฤติกรรมของตำรวจนายนี้

  โดยคุณ   (182.52.84.221)     27 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 110

   เวลา07.45นฺผมโดนจับโดยที่ตำรวจยึดเอาใบขับขี่แล้วให้ใบสั่งไปจ่ายที่โรงพักผมจึงถามเขาว่ายึดใบขับขี่ได้ด้วยหรือเขาบอกว่าให้ไปอ่านหนังสือกฏหมายดูว่ายึดได้หรือป่าวตำรวจมี2นายไม่ได้ตั้งด่านตั้งอุปกรณ์จราจรอะไรให้รู้ว่าด่านตรวจเหตุเกิดในท้องที่สภ.หัวหิน(ช่วยตอบผมทีว่าตำรวจทำถูกหรือป่าว

  โดยคุณ Max4783  (27.55.12.82)     22 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 109

  หน้า สน.พญาไท ตั้งด่านจับรถมอเตอร์ไซ ที่ลงสะพานข้ามแยกพญาไทมาทั้งๆที่ไม่ผิด แต่กลับแจ้งข้อหาว่าสะพานอยู่ช่องเดินรถที่3 ยังไงก็ผิด เพราะไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย ผมขึ้นสะพานวิ่งซ้ายตลอดแต่กลับต้องโดนใบสั่ง ช่วยตรวจสอบด้วยครับ ตำรวจแจ้งข้อกฎหมายที่หลอกลวงประชาชน

  โดยคุณ taro  (124.120.12.80)     20 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 108

   ขอร้องเรียนตำรวจทางหลวงอ่อนนุชผมขับรถมาพอดีมีรถบรรทุก18 ล้อขับมาข้างๆยางแตกเศษยางกระเด็นใส่รถเราเราจอดและลงไปดูและจะกลับมาขับรถพอดีตำรวจทางหลวงขับมอเตอร์ไซค์มาจับบอกว่าที่ห้ามจอดปรับ 1000เราพูดให้เขาฟังจะขอใบขับขี่อย่างเดียวทุเรศมากเราก็รีบใครบ้างจะอยากจอดในมอเตอร์เวร์กับแค่เราลงไปดูรถเราว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเท่านั้นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรครับถ้าเจอแบบนี้

   

  โดยคุณ สมศักดิ์  (110.49.242.128)     12 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 107

  ในพื้นที จ.อยุธยา อ.ลาดบัวหลววง 

  ที่ทุกอย่างที่ผิด ขายตัว บ่อน โต็ะบอล ยา ส่วย ยิ่งแถวตลาดใหม่ลาดบัวหลวงมีทุกอย่าง

  มีได้ก้เพราะตำรวจทำเองและเก้บส่วยใครเส้ดีก้อยู่ได้

  ร้านในเส็นม่ดีก้ต้องรับชตากำผมบอกได้เท่านี่ถ้าจะมีประโยชร์

  โดยคุณ คนทำมาหากิน   (125.26.170.53)     9 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 106

   เรื่องมีอยู่ว่า วันที่ 20 ก.พ. 56 เวลา 16.50 นาที ผมเดินผ่านตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์  3 นาย บริเวณโค้งท่ารถบ้านนาตรงตลาดรังสิตเพื่อที่จะมารอรถกับบ้านบริเวณป้ายรถเมย์ก็ไม่มีปัญหาอะไรพอผมรอรถสักพักหนึ่ง และมีคนอีกมากบริเวณป้ายรถเมย์ไม่ต่ำกว่า50คนตำรวจนายหนึ่งเดิน เข้ามาค้นตัวผมโดยที่ไม่บอกกล่าว ผมเข้าใจคับว่ามันเป็นหน้าที่ของตำรวจ แต่สิ่งที่คุณทำมันเหมาะสมแล้วหรอทุกคนมีสิทธิส่วนบุคคลนะครับ ทำไมไม่ขออนุญาติค้นตัวผมล่ะผมบริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว สมมุติว่าถ้าตำรวจคนนั้นคิดไม่ดีแล้วยัดอะไรบางอย่างให้ผมจะทำอย่างไงในเมื่อตำรวจเดินมาทางข้างหลังถึงตัวแล้วก็ล้วงค้นเลย แล้วก็ถามบ้านอยู่ไหน เรียนหรือป่าว ทั้งๆที่ผมก็ใส่เสื้อของมหาวิทยาลัย(รัฐบาลชื่อดังสายคลอง) แต่ก็ถามเพื่อจะหาเรื่อง ขอค้นดีๆผมจะให้ค้นหมดเลย นักศึกษาเลวๆก็มีเยอะแต่สำหรับผมคงไม่เอาอนาคตไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้หลอกครับ

  "ผมอยากจะขอความเป็นธรรมว่า" ผมผิดอะไรคุณถึงมาค้นตัวผมแบบนี้โดยไม่ขออนุญาติก่อนผมมีพิรุดอะไรหรอครับในเมื่อผมถือของหนึ่งมืออีกมือเล่นไอโฟนแล้วยืนรอรถเมย์กลับบ้านทั้งๆชุดที่ใส่คือเสื้อมหาวิทยาลัยบอกสาขาด้วยแล้วค้นตัวผมกลางที่สาธารณะคนอีกเป็นร้อยกว่าคนจะมองผมว่าอย่างไงอายมากแล้วค้นไม่เจออะไร มันจบง่ายไปไหมเมื่อเทียบกับชื่อเสียงของผมและของมหาลัยที่คนบริเวณป้ายรถเมย์มองผมแบบผู้ร้ายผมสามารถที่จะแจ้งความกับได้ไหมครับข้อหาอะไรได้บ้าง หรือต้องให้ผมไปคุยกับอาจารย์ที่คณะเพื่อจะได้เชิญสื่อมวลชนภายในมหาลัยและภายนอกมาทำสกู๊ปข่าวแบบนี้ที่ตำรวจทำกับนักศึกษาโดยไม่เคารพสิิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ถามคำถามหาเรื่องเพื่อจะให้ข้อหาต่างๆที่สำคัญประชากรมี60กว่าล้านคนมีไม่กี่ล้านคนหลอกที่โดนตำรวจค้นตัวแบบนี้ แล้วมันก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผม ผมเลยรับไม่ได้กับพฤติกรรมไร้จรรยาบรรณไร้มารยาท ที่ตำรวจ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทำกับนักศึกษาแบบนี้
   

  โดยคุณ Ball  (124.121.105.147)     21 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 105

   ข้อหาใหม่ที่ประชาชนจะโดนปรับเงิน(โคราชเริ่ม1กพ)
  ถ้าเปิดไฟตัดหมอกและติดไฟโดยไม่จำเป็นจะโดนปรับ 500บาท
  ติดไฟสีหรือไฟเพิ่มเติมติดตัวรถโดยไม่ได้รับอนุญาติ จุดละ 400 บาท (รถทุกชนิด)
  สถานการณ์ที่ควรจะต้องเปิดไฟตัดหมอก ได้แก่
  1.เมื่อฝนตก โดยเฉพาะช่วงฝนตกหนัก
  2.เมื่อเจอหมอก
  3.หลังฝนหยุดในเวลากลางคืน โดยปกติแล้วเมื่อฝนตกจนหยุดแล้ว ถนนจะยังเปียกชื้น แม้เราเปิดไฟใหญ่ไป แต่ก็จะพบว่ามันไม่ค่อยสว่างนัก ไฟตัดหมอกจะขจัดปัญหานี้
  4.ขับผ่านกลุ่มควัน
  . ถ้ามีเหตุการณ์นี้แล้วไม่เปิดก็โดนปรับ
  ปล. จงจำไว้ว่าไฟตัดหมอกไม่ใช่แฟชั่น ไม่ควรใช้อย่างพร่ำเพรื่อ เพราะนอกจากจะแสดงถึงมารยาทที่ไม่ดีแล้ว อาจเจอข้อหาเปิดไฟตัดหมอกโดยไม่มีสาเหตุ มีโทษสูงสุดปรับ 500 บาทและติดไฟเพิ่มเติ่มเขาปรับ จุดละ 400 บาท
  โคราชจะเริ่ม 1 ก.พ

  โดยคุณ ทนไม่ไหว  (101.51.73.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 104

  สวัสดีค่ะ ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนดิฉันเป็นคนนึงที่ต้องตกเป็นเหยื่อของตำรวจโดยการหลอกลวงด้วยวาจา ชักบอกให้หลงเชื่อว่าตนเองได้หย่าร้างกับภรรยาแล้ว และไม่ได้อยู่ด้วยกัน ดิฉันหลงเชื่อและยอมลงเอยด้วยความเข้าใจผิดจนกระทั้งภรรยาเขาโทรมาหาดิฉันและบอกว่าการหย่าเป็นเรื่องจริงแต่ที่หย่านั้นเพราะสามีอยากให้หย่าเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการมีกิ๊กของเขาและปัจจุบันเขายังทำหน้าที่ภรรยาและเลี้ยงลูกๆ ดิฉันไม่เคยทราบถึงข้อนี้มาก่อนเพราะเขาไม่เคยบอกว่าเขายังอยู่กินกันแบบสามีภรรยา ดิฉันจึงอยากให้มีการเตือนภัยแก่ผู้หญิงทุกคนที่ต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกัน ไม่มีใครต้องการเป็นเมียน้อยใคร และไม่อยากให้ตำรวจท่านนี้ต้องกระทำการหลอกลวงบุคคลอื่นให้กลายเป็นเหยื่ออีกต่อไป ตำรวจคนนี้อยู่ที่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธนี

  โดยคุณ เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย  (118.174.0.49)     16 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 104

  ทำไมไม่เอาเรื่องทางวินัยคะ อย่ายอมเป็นเหยื่ออย่างเดียวซิคะ

  โดยคุณ   (203.121.180.238)     18 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 104

   อยากทราบวาตองทอยางไรไดบาง

  โดยคุณ   (115.67.165.224)     24 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 103

  ร้องทุกข์เนื่องจาก วันที่ 29 ธค. ตำรวจ สน.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ได้มีการอายัดเงินไว้จำนวนหนึ่ง นำโดย ร.ต.อ.สมเพชร เพชรกอง รองสวปฯ โดยให้ผู้ถูกอายัด(นายไกรเพชร โครตปัญญา)นำหลักฐานมายื่นเพื่อคืนเงิน ในเวลาต่อมาผู้ถูกอายัดได้นำหลักฐานมายื่น ในวันที่ 8 ม.ค. 56 แต่ยังไม่มีการคืนเงินให้แต่อย่างใด โดยมีการอายัดไว้เป็นเวลา 16 วัน ณ. ปัจจุบัน เมื่อมีการทวงถาม มีการบ่ายเบียง บอกนายยังไม่เข้ามา(ผกก.) จึงยังไม่มีการดำเนินการ : รบกวนทางผู้ใหญ่ตวจสอบด้วยนะครับ เงินของประชาชน ทำไมถึงยังไม่คืน ทำไมต้องบ่ายเบี่ยง อ้างนายผู้ใหญ่

  โดยคุณ toe  (125.24.241.151)     15 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 102

   สน.พญาไทได้จัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนโดยมีการร้องเพลงเสียงดังมาก และจัดงานในช่วงวันที่ 12 มกราคม 2556 ไปจนเวลาล่วงไปถึงหลังเที่ยงคืน โทรไปที่สน.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย โทรแจ้ง 191 ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข หากท่านต้องการหลักฐานเป็นไฟล์วีดีโอสามารถแจ้งมาทางอีเมล์ได้ครับ


  ด้วยความเคารพ

  โดยคุณ R  (171.98.75.81)     13 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 101

   ตำรวจ สภ.เดิมบางนางบวช ทำงานกันเลวมาก ไม่มีจิตสำนึกของการบริการประชาชน คดีไหนไม่ได้เงินแม่งก็จะทำให้ติดขัดไปเรื่อย คิดว่าตัวเองมียศแล้วจะใหญ่โตคับฟ้ารึอย่างไร จิตใต้สำนึกของตำรวจที่นี่ต่ำทรามมาก

  โดยคุณ   (27.55.152.197)     11 ม.ค. 2556

 •  1  2  3  4  5  6 .. 9   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด