X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

 • ความแตกต่างระหว่างโทษทางวินัยและโทษทางอาญาของตำรวจ


  แตกต่างในด้านวัตถุประสงค์
            โดยกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์ในการปราบปรามผู้กระทำผิดให้กลับเนื้อกลับตัว แต่โทษทางวินัยมีวัตถุประสงค์กำจัดผู้กระทำผิดออกไปจากองค์กร และมุ่งรักษาเกียรติศักดิ์ของข้าราชการโดยรวมโดยการลงโทษต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของผู้นั้น
  แตกต่างในด้านลักษณะ
            โทษทางวินัยเป็นโทษในทางปกครองมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดำเนินการ แต่โทษทางอาญาเป็นการลงโทษในนามของแผ่นดินและสังคมเป็นการทำลายความสงบเรียบร้อยและระเบียบของสังคมทั่วไปโดยใช้กระบวนการยุติธรรม
  แตกต่างในด้านสถานโทษ
  โทษทางอาญามุ่งกระทำต่อเนื้อตัวเสรีภาพหรือชีวิตของผู้กระทำผิดหรือทรัพย์สินของผู้กระทำผิด 
  การสืบสวนข้อเท็จจริง
            -กรณีที่ควรทำการสืบสวนข้อเท็จจริง
            -ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัย
  มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัย 
            -ส่วนราชการอื่นแจ้งมาให้ทราบว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระทำผิดวินัย
            -มีบัตรสนเท่ห์กล่าวโทษว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย 
            -กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนใด ๆ ว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัย
            -เหตุอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาหรือจเรตำรวจเห็นสมควรสืบสวน
  การสอบสวนทางวินัย
  ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัย
           -นายกรัฐมนตรี 
           -ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
           -ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่า
           -ผู้บังคับการหรือตำแหน่งเทียบเท่า
           -ผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร.
  วิธีการสอบสวน
           -คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน 
           -กำหนดระยะเวลาในการสอบสวน 
          -ระยะเวลาในการพิจารณาสั่งการสำนวนการสอบสวน
          -การรายงานการดำเนินการทางวินัย
  การดำเนินการกรณีหย่อนความสามารถ
           -บกพร่องในหน้าที่ราชการ
           -ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
           -มีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
          -ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผกก.ขึ้นไปเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบสวน 
   การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
           -เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย
           -เมื่อมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน
           -ต้องหาคดีอาญา 
           -ถูกฟ้องคดีอาญา เว้นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ 
   เงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
          -เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือ 
         -เกี่ยวกับความประพฤติหรือมีพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และอัยการไม่รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และถ้าคงอยู่ในหน้าที่อาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
           -หากอยู่ในหน้าที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
           -อยู่ระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำคุกโดยคำพิพากษาและถูกควบคุม ขัง หรือจำคุกติดต่อกันเกิน 15 วันแล้ว 
          -ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดหรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลังจากมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดและประจักษ์ชัดแล้วว่าความผิดอาญานั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   อำนาจการลงโทษ อัตราโทษและการลงโทษ
          -การลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดใน กฎ ก.ตร.
          -ลงโทษเกินกว่าตารางที่ กฎ ก.ตร.กำหนดไม่ได้ แต่ลงโทษต่ำกว่าได้ 
          -การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไม่เป็นเหตุทุเลาการลงโทษ
          -กักยามให้ใช้ระดับ ผกก.ลงมา
          -กักขังให้ระดับ รอง สว.ลงมา 
          -การกักขังให้นำตัวไปรับโทษที่สถานีหรือหน่วยอื่นที่ผู้ถูกลงโทษมิได้ประจำอยู่
          -ตร.หญิงห้ามมิให้กักขังรวมกับ ตร.ชายและห้ามกักขังรวมกับผู้ต้องหา
          -ต้องเป็นผู้อยู่ใต้การปกครอง ไม่ว่าโดยตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง การไปช่วยราชการ การเข้ารับการอบรม หรืออื่น ๆ ทำนองเดียวกัน
         -รองหรือผู้ช่วยที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย มีอำนาจลงโทษได้ตามอำนาจของหัวหน้าหน่วยที่เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
  การออกคำสั่งลงโทษ
           -สั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ห้ามสั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่ 
           -การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนผู้ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปถึงวันพักราชการหรือวันสั่งให้ออกจากราชการ
           -การสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ ก.ตร.กำหนด
  วันออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ
             -การสั่งให้ออกตามมาตรา 60 มาตรา 98 มาตรา 100 มาตรา 101 มาตรา 102 มาตรา 103 ห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่ 
            -ตามมาตรา 103 ให้สั่งตั้งแต่วันต้องรับโทษ
            -สั่งปลดหรือไล่ออกไปแล้ว ถ้าต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเป็นให้ออกจากราชการให้สั่งย้อนไปถึงวันที่ควรต้องออกตามกรณีนั้น
  กรณีมีเหตุสมควร 
           -การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่
           -มีคำสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก   ตั้งแต่วันพักราชการหรือวันสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วแต่กรณี 
           -กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาอีกให้สั่งตั้งแต่วันละทิ้ง
           -กรณีสั่งให้ออกตามมาตรา 60,98,100,101,102,103 ไปแล้วถ้าต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการให้สั่งย้อนไปถึงวันที่ควรต้องปลดหรือไล่ออกตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคำสั่งเดิม 
            -กรณีกระทำผิดอาญาจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ให้สั่งตั้งแต่วันต้องรับโทษจำคุกหรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องคำพิพากษาถึงที่สุด
            -กรณีถูกสั่งปลดออกหรือไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกกรณีอื่นหรือลาออกไปแล้ว ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น แต่ห้ามย้อนไปถึงวันก่อนเกิดเหตุในกรณีนั้น 
            -กรณีถูกสั่งให้พ้นจากหน้าที่ราชการตาม กม.บำเหน็จบำนาญไปแล้ว ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นอายุครบ 60 ปี
  มีเหตุอันควรต้องย้อนหลัง
           -ต้องไม่เป็นการกระทำให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งให้ออกหรือผู้ถูกสั่งลงโทษแล้วแต่กรณี 
           -การสั่งให้ออกกรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
           -เพื่อรับบำนาญเหตุทดแทน โดยให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก
           -ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. 
           -ผลประเมินต่ำกว่ามาตรฐานและไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนติดต่อกัน 2 ครั้งในรอบปีงบประมาณ
          -ให้โอกาสพัฒนาปรับปรุงตนเองใน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6  เดือน และรับการประเมิน 2 ครั้ง  หากยังต่ำอีกให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 สั่งให้ออกจากราชการทันที
  การอุทธรณ์ 
           -ถูกสั่งลงโทษหรือให้ออกมีสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง หากตายก่อนทายาทอุทธรณ์แทนได้ภายใน 30 วัน
           -พิจารณาให้เสร็จและแจ้งผู้อุทธรณ์ภายใน 240 วัน ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 60 วัน 
          -โทษไม่ร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้สั่งลงโทษหรือ ก.ตร.
  โทษร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.และสามารถขอแถลงต่อวาจาประกอบได้หาก ก.ตร.อนุญาต ต้องทำเป็นหนังสือ มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสืบสวนสอบสวน ส่วนถ้อยคำบุคคล พยานหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวข้องอื่นอยู่ในดุลพินิจ
          -มีสิทธิคัดค้านผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ถ้า รู้เห็น,มีส่วนได้เสีย,มีเหตุโกรธเคือง,เป็นผู้กล่าวหา คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา เหตุอื่นที่อาจเสียความเป็นธรรม
          -อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องยื่นหรือส่งภายในกำหนดเวลา
  การร้องทุกข์ 
            -ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
            -ร้องทุกข์ได้ภายใน 30 วัน
           -ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือผู้บังคับบัญชาที่ทำให้เกิดทุกข์ 
           -พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 30 วัน
           -ทีสิทธิ์คัดค้านผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณา มีส่วนได้เสียเป็นผู้ทำให้เกิดเหตุร้องทุกข์ มีเหตุโกรธเคือง เป็นคู่สมรสฯ
  วิธีการร้องทุกข์ 
             -ทำเป็นหนังสือยื่นที่ส่วนราชการของผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุร้องทุกข์
            -ร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.ทำหนังสือยื่นต่อ สง.กตร. 
           -ยื่นหรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุร้องทุกข์ก็ได้ 
           -ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ได้ วันที่ไปรษณีย์ออกใบรับฝากถือเป็นวันร้องทุกข์
  ยื่นหรือส่งเอกสารร้องทุกข์เพิ่มเติมได้

  ระดับการลงโทษ 
           -ตามตารางแนบท้ายหนังสือ ตร.ลง 6 มิ.ย.38
           -มาตรฐานการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงของ ก.ตร.ซึ่งออกโดยมติ ก.ตร.ครั้งที่ 8/2548 ลง 15 มิ.ย.48
  ยาเสพติด
           เสพ ตรวจปัสสาวะพบ มีไว้ในความครอบครอง มีไว้จำหน่าย หรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
  ระดับโทษ ปลดออกหรือไล่ออก
  ตู้แดง 
            ป.ป.ช.ไต่สวนกรณีเรียกเก็บเงินจุดตรวจตู้แดงเป็นรายเดือน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนเองหาผลประโยชน์ ระดับโทษลงโทษไล่ออก ตามหนังสือ ก.ตร.ลง 10 มี.ค.48

  การจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์
            หนังสือ ตร.ลง 23 ม.ค.49 กำชับกรณีการจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์ห้ามตำรวจที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปทำการจับกุม การตกลงเจรจายอมความแล้วปล่อยผู้ต้องหาโดยไม่ส่งมอบพนักงานสอบสวนถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

  ละทิ้งหน้าที่ราชการ 
            มติ ก.ตร.ครั้งที่ 9/2540 ลง 24 ก.ค.40 การละทิ้งหน้าที่ราชการหลายครั้งในเวลาใกล้เคียงกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แม้แต่ละครั้งจะเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
   ความผิดเกี่ยวกับสุรา
           -เสพสุราขณะปฏิบัติหน้าที่
           -เมาสุราเสียราชการ 
           -เมาสุราในที่ชุมนุมชนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักดิ์
           -เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออก 
  ความผิดเกี่ยวกับป่าไม้
           -คุ้มครองผู้ทำไม้ผิดกฎหมาย 
           -ขนไม้ผิดกฎหมาย
           -มีไม้ผิดกฎหมายไว้ในความครอบครอง 
           -ทำไม้หรือค้าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสนับสนุนช่วยเหลือ 
           -บุกรุกแผ้วถางป่าผิดกฎหมาย
           -เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออก 
  ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน
            -ยิงปืนด้วยความคึกคะนอง 
           -ยิงปืนในเมือง หมู่บ้าน ที่ชุมชนโดยใช่เหตุ
           -มีอาวุธปืนหรือระเบิดผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
          -นำอาวุธปืนของทางราชการไปจำนำหรือขาย 
         -เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระดับโทษปลดออกหรือไล่ออก
   

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www2.bpp.go.th/bpp_st4/BPPNITIK/index/complain/police%20law/traning%20discipline/traning18.pptในรูปแบบ html

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5  6 .. 10   

 • ความคิดเห็นที่ 139

   ตำรวจในแฟลตตำรวจนางเลิ้งเปิดบ่อนเล่นไฮโลทุกวันในแฟลตและห้อง415ในแฟลตเดียวกันเปิดบ่อนเล่นไพ่เล่นกันทั้งตำรวจและเมียตำรวบางครั้งมีบุคคลภายนอกร่วมด้วย

  โดยคุณ   (49.230.81.198)     30 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 138

  เรื่อง. ร้องเรียน
             ในวัน ที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา.20.00 น. มีชายกลุ่มหนึ่งบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค5 เชียงใหม่ มาปฏิบัติหน้าที ที่วัดร่ำเปิง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีหนังสือมาสองแผ่น ขอความร่วมมือในการสุมตัวอย่างตรวดฉี่พระภิกษุสงฆ์ แต่ชายกลุ่มนี้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมดังนี้.
         1.เจ้าหน้าที่มาที่วัดในเวลาวิกาล 20.00 น.
         2.เจ้าหน้าที่ไม่มีหนังสือให้พระภิกษุเซ็นยินยอมในการตรวจฉี่
         3.เจ้าหน้าที่ไม่มีเครื่องแบบ และไม่มีบัตรข้าราชการมาแสดงว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่
         4.เจ้าหน้าที่ไม่มีแพทย์ หรือ อส.จาก สาธารณสุข มาแสดงบัตรประจำตัวในการตรวจฉี่
         5.เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าพระภิกษุไม่ให้ความร่วมมือจะมีโทษทั่งจำทั้งปรับ จำคุก 6 เดือน
         6.เจ้าหน้าที่ไม่มีพระวิญญาธิการ มาปฏิหน้าที่ด้วย
         7.เจ้าหน้าที่พยามตั้งข้อหาพระภิกษุที่ไม่ให้ความร่วมมือในข้อหา ขายยาเสพติด
                ฉะนั้นใคร่ขอเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที ปปส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวดสอบชายกลุ่มนี้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค5 เชียงใหม่ ว่าปฏิบัติหน้าที่กับพระภิกษุดัง 7 ข้อข้างบน โดยเฉพาะข้อที่ 5 นี้ ถูกต้อง เหมาะสม เสื่อมเสียตำรวจหรือไม่
  พระจัรกริช ปิยธมฺโม
  ผู้ร้องเรียน
   

  โดยคุณ พระจักรกริช  (180.183.148.65)     26 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 137

   ร.ต.ท.หญิง ธัญวดีฯ (ชื่อเก่า ยุพา) สน.ชนะสงคราม ชอบทำตัวเป็นกระหรี่ แย่งผัวชาวบ้านไปทั่ว แล้วได้ข้าราชการดีเด่นมาได้ไง ผู้บังคับบัญชาเรียกมาตักเตือนด้วยน่ะ ก่อนที่เมียๆหลวงทั้งหลายมาร้องเรียนที่โรงพัก

  โดยคุณ เมียหลวง  (111.84.116.120)     5 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 136

   ร.ต.ท หญิง ธัญวดี (ยุพา) เป็นเมียน้อยไปทั่ว

  โดยคุณ เมียหลวง  (111.84.116.120)     5 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 135

  เรื่องเกิดวันนี้..เมื่อเวลา..21.30.น....วันที่..27.พย..56....ตำรวจคนนั้นชื่อ..อุกิจ..สถานีตำรวจร่มเกล้า..น่าจะตำแหน่งใหญ่โตอยู่..เขาขับรถไปรับเมียน้อยในชอย..60..หมู่บ้านเคหะร่มเกล้า..แล้วจอดรถข้างหน้าบ้านประชาชน..เมื่อเด็กขับรถมาจะเข้าบ้าน..ตำรวจชื่อ..อุกิจก็ควัคปืนมาขู่และค้นตัวเด็กแล้โว้ยวายก่าง..และให้สืบมาอีก..พ่อแม่เขาจะรู้สึกอย่างไร...ตำรวจมันเป็นแบบนี้หรอขนาดมันผิดน่ะจอดรถรอเมียน้อยข้างถนนหน้าบ้านคนอื่นแท้...เพื่อนๆๆช่วยกันส่งร้องเรียนให้หน่อยน่ะ....ฟ้องเมียหลวงมันก็ได้..

  โดยคุณ แนน สมมุติ  (124.122.247.190)     27 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 134

   ดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมตำรวจเดี๋ยวนี้ต้องมาขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการฯจากชาวบ้านด้วยคะขอครั้งละ3.000บาทไม่ใช่น้อยๆเลยนะแล้วเราจะทำยังไงดีคะมีซองมาให้ตลอดเลยคะ

   

   

  โดยคุณ   (223.206.251.106)     26 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 133

   รบกวนถามครับ เมื่อวันที่ 4/11/2556 ผมได้ขับรถส่งน้ำดื่มที่เป็นถังส่งให้โรงงานแห่งหนึ่งเมื่อส่งเสร็จผมก็นำถังเปล่ากลับ ในกระบะรถอาจมีน้ำดื่มไหลอยู่ในกระบะบ้างไม่มากครับ คือถังน้ำจะวาง 2 ชั้นชั้นล่างวางตั้งชั้นบนควำ่ถังครับ น้ำในถังที่เหลืออาจไหลออกมาซ.ึ่งไม่มาก ออกจากโรงงานมาเจอด่่่านตรวจซึ่งไม่ห่างจากโรงงานมากนัก จอดตำรวจก็ถามว่าจะเอาข้อหาอะไรดี ในเมื่อรถก็ถูกต้องคนขับก็ถูกต้อง เลยไปเอาข้อหาน้ำไหลหยด ผมก็ไม่นึกว่าตำรวจจะกระหายมากขนาดนี้ ทุกวันนี้ค้าขายก็ลำบากอยู่แล้ว น้ำดื่มที่ไหลก็ไม่ใช่ว่ามีมากมายนิดๆหน่อย ปรับไป 200 บาทครับ อยากถามว่าอย่างนี้กฎหมายว่าอย่างไรครัีบ ไม่รู้ทำยังไงดี

  โดยคุณ มนัส  (101.51.112.94)     4 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 132

  ดต.บุญล้ำฯรับผิดชอบงานดูแลความเรียบร้อยในตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัยจ.ร้อยเอ็ด มีพฤติกรรมรับส่วยการพนันและส่วยพวกทำไม้เถื่อน   ซ้ำร้ายมีเครือข่ายค้ายาบ้าเสียเอง แต่เขาฉลาดนะจะมีการตรวจฉี่และล่อซื้อบ้างเพื่อให้มีผลงาน โดนจับแต่พวกคนอื่นเคลือข่ายพวกตนเองจะไม่โดน ข้อสัง...เมื่อมีการจับผู้ต้องไม่ว่าจะตรวจฉี่หรือล่อซื้อจะไม่มีการขยายผลว่ารับยามาจากไหนแปลกมั้ยไม่รู้นายรู้เรื่องนี่หรือเปล่าหรือว่าร่วมด้วยช่วยกัน ดาบคนนี้เขาฐานะดีนะปล่อยกู้มีเงินซื้อที่สร้างบ้านไม่รู้ว่าในหน่วยงานมีตรวจสอบกันบ้างมั้ยช่วยตรวจสอบด้วยนะครับชาวบ้านได้รับผลกระทบมากจาก ตร.คนนี้ หวังผู้มีอำนาจคงจะลงมาช่วยแก้ไขให้นะครับก่อนวัยรุ่นจะติดยาบ้าไปมากกว่านี้

  โดยคุณ ประชาชน  (1.4.130.85)     23 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 131

   ร้องทุกข์ตำรวจ ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา  อยู่เบื่องหลังนักค้ายาเสพติดทำตัวเป็นอันตพาลสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน พอมีกองปราบลงมาก็จะมาบอกให้ไปหลบที่อื่น  ทำตัวแบบนี้เป็นตำรวจได้ไงคับ  กองปราบลงมาทีไรไม่เคยเอาตัวคนขายไปได้เลยเพราะตำรวจพื้นที่เลี้ยงโจรเอาไว้  จะมีวิธีแก้ปัญหานี้ไหมคับ

  โดยคุณ   (223.204.127.229)     16 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 130

  อันนี้ดู คริปได้ครับ

   

   กระผมได้ดูคริปจากบอร์ด เฟสบุ๊คมา และกระผมอดทนกับ ตร.ที่ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วครับ

  ข้อความ: โดนคนขับรถบีบแตรไล่ !!!
  แล้วผมชี้หน้า เค้าเล่นยกตำรวจมาทั้งโรงพักเลย!!!
  ยังล้วงมือเข้ามาจะเอากุญแจรถอีกทำอย่างนี­้ได้ด้วย"ลักทรัพย์ซึ่งหน้าคับ"พอบอกไปเค้­านิ่ง เสียดายถ่ายVDOตอนนั้นไม่ทัน มีแต่รูปนิ่ง
  ดูคนมี ยศ ใหญ่โต ทำตัวอย่างนี้ (ยศอะไรดูเอาเองครับ)
  เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะคับ
  แต่เดียวนี้อำนาจมันใหญ่คับฟ้าจริงๆ
  เฮ้อ เหนื่อยกับ คนที่เรียกว่า "ที่พึ่งของประชาชน"
  ดูแล้วขอความคิดเห็นด้วยครับ
  โปรดใช้วิจารณญาณ~

  CREDIT: https://www.facebook.com/photo.php?v=1390260241210782&set=vb.221317851322226&type=2&theater

   


  ดูวีดีโอแล้วนำเดินให้ผมด้วยนะครับไม่ไหวแล้วจริงๆ มีเยอะจริงๆครับ

  ( ก๊อปมาจาก บอร์ดเฟสบุ๊ค YouLike )

  โดยคุณ ขอช่วยหน่อย  (115.87.179.35)     13 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 129

  กระผมได้ดูคริปจากบอร์ด เฟสบุ๊คมา และกระผมอดทนกับ ตร.ที่ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วครับ

   

  ข้อความ: โดนคนขับรถบีบแตรไล่ !!!

  แล้วผมชี้หน้า เค้าเล่นยกตำรวจมาทั้งโรงพักเลย!!!

  ยังล้วงมือเข้ามาจะเอากุญแจรถอีกทำอย่างนี­้ได้ด้วย"ลักทรัพย์ซึ่งหน้าคับ"พอบอกไปเค้­านิ่ง เสียดายถ่ายVDOตอนนั้นไม่ทัน มีแต่รูปนิ่ง

  ดูคนมี ยศ ใหญ่โต ทำตัวอย่างนี้ (ยศอะไรดูเอาเองครับ)

  เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะคับ

  แต่เดียวนี้อำนาจมันใหญ่คับฟ้าจริงๆ

  เฮ้อ เหนื่อยกับ คนที่เรียกว่า "ที่พึ่งของประชาชน"

  ดูแล้วขอความคิดเห็นด้วยครับ

  โปรดใช้วิจารณญาณ~

   

  CREDIT: http://youtu.be/zM6ZS1BjtRA

  ดูวีดีโอแล้วนำเดินให้ผมด้วยนะครับไม่ไหวแล้วจริงๆ มีเยอะจริงๆครับ

   

  ( ก๊อปมาจาก บอร์ดเฟสบุ๊ค YouLike )

   

   

   

  โดยคุณ ขอไม่บอกชื่อและกันครับ  (115.87.179.35)     13 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 128


  ผกก.ให้การแล้วว่า เลี้ยวรถแล้วให้ของลับกัน แต่ตำรวจมาถึงยัดข้อหา "ขับรถหวาดเสียว" แบบนี้ให้เรียกว่า ประพฤติมิชอบ ครับ
  http://www.youtube.com/watch?v=zM6ZS1BjtRA&feature=youtu.be

  โดยคุณ เก่งเอง  (171.7.198.43)     13 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 127

   ร้องเรียนเรื่องกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร หากประชาชนกระทำความผิดผู้รักษากฎหมายมีสิทธิ์จับและปรับตามกฏหมาย แต่รบกวนคุณตำรวจทั้งหลายช่วยนึกถึงความปลอดภัยของประชาชนด้วย ถ้ากฎหมายที่ถือมันทำให้การใช้ชีวิตประชาชนอยู่บนความเสี่ยง เช่น คุณล็อคล้อ แล้วไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้วันนั้น ปัญหาของประชาชนคือ ถ้าจำเป็นต้องใช้รถก็ไม่สามารถใช้ได้ ถ้าต้องกลับบ้านในยามวิกาลเกิดเหตุร้ายอันมีผลจากไม่มีรถใช้ คำถามฟ้องตำรวจได้ไม่ค่ะ ทำไมคุณไม่ออกกฏหมายที่เด็ดขาดค่ะ ปรับก็ปรับ แต่ประชาชนควรมีสิทธิ์ใช้ทรัพย์สินของตัวเองหรือเปล่าค่ะ ประชาชนทำผิดกฎจราจร ไม่ใช่ค้ายาน่ะค่ะ การล็อคล้อ=ยึดทรัพย์ชั่วคราวหรือเปล่าค่ะ ตำรวจคือคนของประชาชน ที่ควรเข้าใจประชาชนหรือเปล่า!!!!

  โดยคุณ อิสรีย์  (223.204.41.110)     30 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 126

   อยากสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิดค่ะ ว่ามันสามารถเม้คได้มั้ย สามารถลบหรือตัดต่อได้มั้ยยังไง แล้วเราสามารถรู้ได้ยังไง เพราะแปลกใจที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนายหนึ่งสังกัด สภ ใกล้เคียง มมส บอกว่า ไม่มีหลักฐาน /แต่กลับหลุดปากพูดออกมาประมาณว่า..."ให้เรื่องมันจบเถอะเพราะคู่กรณีฝ่ายนั้นให้นายตำรวจทางนู้นคนที่เป้นเพื่อนผมเค้าโทรมาฝากให้"
  ..บอกตรงๆหนูไม่พอใจการทำงานของนายตำรวจท่านนี้มากๆค่ะ แล้วคู่กรณี(ที่ผู้ปกครองเค้าเป็นนักการเมืองท้องถิ่น)คิดจะให้จบเรื่องง่ายๆใช้อำนาจเส้นสายกับตำรวจ จนหลักฐานทุกอย่างไม่มี และอีกเรื่อง เราสามารถร้องเรียนการทำงานเจ้าหน้าที่รัฐคนนี้ได้มั้ยค่ะ(กรณีที่มีการให้สินบนจริง) แต่หนูคิดว่าคงใต้โต๊ะจริงละค่ะ ไม่งั้นจะมาหาว่าเราไม่มีหลักฐานได้ยังไง ทั้งที่หลักฐานมันชัดเจน

  โดยคุณ   (114.109.97.15)     16 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 125

  พตต.ชูเกียรติ ทองแพง ตำรวจหนองแค สระบุรี ทั้งที่มีภรรยาแล้วและมีลูกสองคน ไปมีความสัมพันธุ์กับเมียของชาวบ้านไปทั่ว ช่วยตรวจสอบทางวินัยด้วยครับ มีตำรวจชั่วอย่างนี้ชาวบ้านเดือดร้อน

  โดยคุณ เอาผิดกับตำรวจที่ประพฤติผิดในกามได้ไหม  (58.137.122.172)     7 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 124

  พตต.ชูเกียรติ ทองแพง ตำรวจที่ หนองแค สระบุรี ไปมีความสัมพันธุ์กับภรรยาของชาวบ้านจนทำให้ครอบครัวของเขาแตกแยก ตำรวจชั่วอย่างนี้จะทำอย่างไรกับเขาดีครับ ชาวบ้านเดือดร้อนครับ

  โดยคุณ ถูกตำรวจรังแกและขอความเป็นธรรม  (58.137.122.172)     7 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 123

   ตำรวจอำเภอดอนตา ล จังฟวัดมุกดาหารค้าไม้พยุง

  โดยคุณ   (49.48.153.234)     1 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 122

   โรงพักราษฏร์บูรณะ พูดจาได้วรนุชมากค่ะ โทรไปแจ้ง พูดกับเราว่า "ว่ามาเดะ"นี่คำพูดตำรวจบริการประชน?? แล้วลงท้ายว่า เออ เดี่ยวไปดูให้ ขอบคุนมากนะคะที่ตำรวจบริการประชนได้เป็นอย่างดี ซึ้งใจจริงๆ

  โดยคุณ   (27.55.219.205)     18 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 121

   ร้องทุกนายดาบสราวุตศรีไชยรัตกับพวกตั่งด่านเถื่อนตรวจปัสวะถ้าคนใหนเจอยาบ้าก็จะเีรียกเก็บเงินถ้าคนใหนไม่เจอก็ใช้วิธีการไถอย่างอื่นและให้ลูกน้องในหมู่บ้านครบุรีเป็นคนขายยาบ้าเสียเองและพาลูกน้องในหมู่บ้านลักรอบเข้าไปตัดไม้ในเขตป่าอุทยานทับลานตลิงชันค้าไม้เถื่อนสร้างบ้านด้วยไม้พยูงเป็นสิบหลังครับและประกาศตัวว่าไม่มีใครทำอะไรเขาใด้เป็นคำพูดของนายดาบสราวุต ศรีใชยรัตหรึอดาบโก๋ตำรวจสถานีดอนแสนสุขอำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมารู้เห็นกันทั้งโรงพักครับท่านผู้บันชาการตำรวจนครราชสีมาช่วยมาตรวจสอบนายดาบสราวุตคนนี้ให้กับชาวบ้านครบุรีด้วยครับท่านและผู้ที่ใด้อ่านช่วยกะผมตีแผ่ความเลวของนายดาบโก๋คนนี้ด้วยนะครับขอบคณุครับ

  โดยคุณ สมพรเงียบกระโทก  (27.55.136.126)     8 ส.ค. 2556

 •  1  2  3  4  5  6 .. 10   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด