การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

 • การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

  วินัยตำรวจ

  ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547


  ความหมายของวินัยตำรวจ
            บรรทัดฐานของสังคม เครื่องกำกับความประพฤติ ของบุคคลบางหมู่ บางคณะให้อยู่ในกรอบของความเป็นระเบียบ กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
            การที่ตำรวจต้องประพฤติตนให้เป็นผู้มีมรรยาทตามแบบอย่างธรรมเนียมของตำรวจที่ต้องยึดถือปฏิบัติ ซึ่งก็หมายความว่าวินัยตำรวจเป็นหลักการความประพฤติของข้าราชการตำรวจตามแบบอย่างธรรมเนียมของตำรวจนั่นเอง ซึ่งได้มีการกำหนดขอบเขตแบบอย่างธรรมเนียมไว้ให้ถือปฏิบัติก็คือระเบียบของทางราชการ มติ ครม.และจรรยาบรรณตำรวจ
  กฎหมายตำรวจเป็นกฎหมายมหาชน 
            แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐบาลกับบุคคลากรของรัฐโดยอยู่ในลักษณะที่อีกฝ่ายหนึ่งคือรัฐมีฐานะเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง คือข้าราชการตำรวจ เป็นนิติสัมพันธ์ที่องค์กรตำรวจมีฐานะใช้อำนาจเหนือปกครองข้าราชการตำรวจ
  วินัย มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันระหว่างองค์กรตำรวจกับข้าราชการตำรวจ ผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจหน้าที่ไว้เท่านั้น จะต่อรองไม่ได้ ไม่เหมือกฎหมายเอกชน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
  กฎหมายตำรวจเป็นกฎหมายปกครอง
            เป็นการจัดระเบียบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจเป็นการกำหนดว่าพฤติกรรมใดที่ควรทำหรือไม่ควรทำถ้ามีการฝ่าฝืนก็มีการลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนนั้น
            เป็นกฎหมายที่วางระเบียบการใช้อำนาจเพื่อปกครองบังคับบัญชาภายในองค์กรตำรวจ และเป็นหลักเกณฑ์กลางที่จะใช้บังคับกับข้าราชการตำรวจทุกคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  การดำเนินการทางวินัยเป็นการดำเนินการทางปกครอง
            เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ เปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
            ผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการถาวร หรือชั่วคราว เช่นการลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ซึ่งทำให้สถานภาพข้าราชการตำรวจสิ้นสุดลง หรือการไม่ได้รับการเลื่อนขั้นอัตราเงินเดือน ไม่ได้รับการเลื่อนยศ การสั่งลงโทษทางวินัย จะกระทำเป็นในรูปแบบของคำสั่งตามกฎหมายเพื่อสั่งการไปยังผู้รับโทษให้รับทราบและรับผลตามคำสั่งนั้นเป็นการใช้อำนาจเหนือกว่าทางกฎหมายสั่งการลงมา
  ข้อพิจารณาในการดำเนินการทางวินัย
  ความยุติธรรม
            ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายกล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเปิดโอกาสให้คู่กรณีนำพยานหลักฐานเข้าแก้ข้อกล่าวหา ดำเนินการไปตามขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมายและสั่งการลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
  ความเป็นธรรม 
            เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่กลั่นแกล้งหรือช่วยเหลือกันเป็นการส่วนตัว
  ความเสมอภาค
            ดำเนินการกับผู้กระทำผิดทุกกรณีไม่เลือกที่รักมักที่ชัง หรือเลือกปฏิบัติ
  ความฉับพลัน
            ต้องกระทำอย่างรวดเร็วไม่ให้เสียสิทธิ การดำเนินการล่าช้าจะกระทบสถานะของบุคคลนั้นหลายประการ 
  วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการดำเนินการทางวินัย
           -สร้างความรู้สึกให้บุคคลอยากจะรักษาวินัย
           -สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและชี้ทางปฏิบัติที่ถูกต้องโดยให้เห็นคุณค่าของการรักษาวินัยเป็นการป้องกันความเสื่อมเสียของตนเองหรือขององค์กรตำรวจ มิใช่เป็นการบั่นทอนการปฏิบัติหน้าที่ 
            -เพื่อให้บุคลากรอยู่ในระเบียบวินัย 
            การดำเนินการทางวินัยที่มีลักษณะที่เป็นการข่มขู่ บังคับโดยลงโทษอย่างเฉียบขาด โดยมีจุดมุ่งหมายและเจตนารมย์เพื่อให้บุคคลากรอยู่ในระเบียบวินัยด้วยความเกรงกลัวจะถูกลงโทษ เป็นการมุ่งปราบปรามการกระทำผิดวินัยมากหว่าการป้องกันการกระทำผิดวินัย
  วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมาย 
            -การใช้อำนาจปกครองและบังคับบัญชาตามลำดับการบังคับบัญชา
            -วินัยเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อการสั่งการการบังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรการทางวินัยจะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมความประพฤติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และใช้ในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
   

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www2.bpp.go.th/bpp_st4/BPPNITIK/index/complain/police%20law/traning%20discipline/traning18.pptในรูปแบบ html

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 12   

 • ความคิดเห็นที่ 240

  รบกวนตรวจสอบการทำงานของผู้บังคับการ..สภอ.ห้วยปลิง..ต.เทพา  อ.เทพา  จ.สงขลา.มีการรับส่วย..กินหัวคิว

  ส่องแต่พระเครื่อง..ไม่ค่อยทำงาน..ไม่เป็นที่รักของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้น้อย

  ใช้อำนาจมิชอบ

  โดยคุณ เมย์  (58.8.239.11)     2 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 239

   ช่วยมาตรวจสอบแบบความลับ.ของ.ตชด.พัทลุง.ควนกุฎ

  มีการทำร้ายผู้ต้องหาชายแบบรุนแรงเพื่อให้รับสารภาพ

  ละเมิดสิทธิของผู้หญิงย่ำยีศักศีและใช้กำลังทำร้ายผู้หญิง

  เรียกร้องทรัพย์สินเอาเก็บไว้เองขโมยของในบ้านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ต้องหาทั้ง2ไม่มีสิทธที่จะพูดอะไรข่มขู่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงผู้ชายแบบรุนแรงปิดกั้นสิทธิ์ของผู้ต้องหาทั้งหมดให้รับสารภาพอย่างเดียวโดยที่ผู้หญิงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิด

   

   

   

   

  โดยคุณ   (122.155.38.134)     16 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 238

  อยากสอบถามเรื่องการเอาผิดทางวินัยของตำรวจค่ะ เรื่องราวคร่าว ๆ ดิฉันได้คบกับแฟนมา  6 ปี ซึ่งแฟนเป็นตำรวจ และได้แต่งานกัน เดือนเมษ ายน  2558 ที่ผ่านมา แล้ววันหนึ่ง จับได้ว่าแฟนไปมีกิ๊ก ซึ่งสองคน รูเห็นเป็นใจกัน ผญ อ้างตัวเป็นเมียนาย ซึ่งนายได้จ้างแฟนดิฉันไปดูและ และ ผญ เจรจาให้ดิแันหญ่ากับ แฟน ซึ่งตอนนั้น ดิฉันไม่หย่า แฟนกิฉันจึงเล่นละคร มาบีบบน้ำตา ว่าจะไม่อยากหย่า แต่ไปดูดวงมา อยากหย่าแก้เค้ด แลเจรากันอยู่นานพอสมควร จึงพูดคุยกันว่าเพือ่ความสบายใจดิฉันจะหย่า  1 อาทิตย์ แล้วมาจดหมาย เขาตกลง (ดิฉันมีคลิปเสียงการพูดคุยกับแฟนค่ะ ) พอที่จะเอาผิดได้หรือไม่ และส่วนเรื่งสมบัติ มีรถยน  2 คัน  มอไซื์  1 คัน และเงินเก็บ และสิ่งของต่าง ๆ ที่ซื้อร่วมกัน  เขาได้เอาไปทั้งหมด และได้มีการโทรขู่พ่อ กับ แม่เรื่องให้หาเงินมาให้  2 แสน ไม่งั้นจะขายบ้าน ซึ่งบ้านเป็นบ้านของดิฉัน ซึ่งได้ให้เขาเป็นเจ้าบ้านแทนพ่อ ทำให้พ่อแม่ ดิฉันต้องอับอาย และเข้าข่ายการหลอกลวงหรือไม่คะ ทั้ง ผญ ผช  ซึ่งปัจจุบันเขาทั้งสองคบกันเป็นแฟน ทั้งที่ คำว่าเมียนายกับลูกน้อง เป็นการสร้างเรื่องขึ้น มา  ในกรณีนี้ ดิฉันยังไม่ได้เจรจาเรื่องสมบัติที่สร้างกันมา สามารถเอาผิดเข้ายังงัยค่ะ ขอคำปรึกษาด้วยค่ะ 

  โดยคุณ aun  (203.144.130.176)     9 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 237

  ที่ราชบุรีตำรวจ รีดไถเงินคนแขกเก็บแบบไม่มีที่สิ้นสุด ขายบัตรใบละ500 ให้อิกบอกว่าเพื่อคุ้มครอง แล้วก้ทำตัว อัดยายซื้อขนมยาย มาจับอิก ทั้งขึ้นทั้งล่อง เลวจาดดแขก1คนมีบีตรใบละ500คนละหลายใบเพื่อความปลอดภัย แต่ไม่ได้ข่วยอะไรได้ เสียให้กินเปล่า บอกว่าตำรวจมาจาก จ.อื่นที่มาจับผมช่วยไม่ได้ ถ้าไม่อยากโดนจับก็ต้องซื้อบัตรค่าคุ้มครองของตำรวจเพิ่มอิก พอซื้ออิก เขาก้บอกว่าตำรวจที่มาจับมาจาก กทม. อิกต้องซื้อของ กทม. อิก ไม่มีที่สิ้นสุด

  โดยคุณ Chutikarn  (223.205.36.141)     14 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 236

   เคยแจ้งความกับ สถานีตำรวจประชาชื่น กับตำรวจแก่ๆคนนึง พูดจาแย่มากๆ ดูถูกคน ทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีอะไรดี

  โดยคุณ ไม่บอก  (27.145.135.112)     7 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 235

  ตำรวจทั้ง 2 นายมีพฤติกรรม ผิดร้ายอรง  หลังจากจับได้  สตอ.วัฒนา  ทิพชะรา  ยังคงปฎิบัติหน้าที่  ที่สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

  งานสืบสวน สภ.บางเสาธง ขอรายงานผลการปฏิบัติร่วมกับ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนี้
      สืบเนื่องมากจากวันที่ 8 มิ.ย. 2559 เวลา 14.00น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานฯได้ทำการจับกุมตัว ด.ต.นพดล พวงไธสง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานฯ พร้อมของกลาง โดยกล่าวหาว่า"มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้าและยาไอช์)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายฯ ,มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบครองฯ (ปรากฎตามที่สภ.ท่าอากาศยานฯ ได้รายงานให้ทราบแล้วนั้น)
      ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.บางเสาธง จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานฯ ทำการสืบสวนขยายผลในกรณีที่เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2559 เวลาประมาณ 03.40 น.ได้เกิดเหตุลักทรัพย์รถยนต์กระบะของ ส.ต.อ.ณัฐพงษ์ สารเสนา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานฯ โดยเหตุเกิดที่หมู่บ้านเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อย เขตพื้นที่ สภ.บางเสาธง 
      จากการสืบสวนเชื่อว่า ด.ต.นพดลฯ น่าจะมีส่วนเกี่ยวกับข้องในการลักรถยนต์กระบะคันดังกล่าว จึงได้ทำการซักถามประกอบกับพยานหลักฐานที่ปรากฎ ด.ต.นพดลฯ ได้ให้การรับสารภาพว่าตนเองได้ก่อเหตุลักทรัพย์รถยนต์กระบะคันดังกล่าวจริง โดยร่วมก่อเหตุกับ ส.ต.อ.วัฒนาหรือเอี่ยว ทิพชะรา ผบ.หมู่(ป)สภ.ท่าอากาศยานฯ ต่อมาผู้บังคับบัญชาของ ส.ต.อ.วัฒนาฯ ได้เชิญตัวมาซักถามประกอบกับพยานหลักฐานแล้ว ส.ต.อ.วัฒนาฯ ได้ให้การยอมรับว่าร่วมก่อเหตุกับ ด.ต.นพดลฯ จริง
      จากนั้นพนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานประกอบกับคำรับสารภาพดังกล่าว ขออนุมัติต่อศาลเพื่อออกหมายจับ ด.ต.นพดลฯ และ ส.ต.อ.วัฒนาฯ โดยมีการดำเนินการดังนี้
            1.จับกุมตัว ส.ต.อ.วัฒนา ทิพชะรา ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการที่ 423/2559 ลงวันที่ 9 มิ.ย.59 ข้อหา"ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนฯ หรือรับของโจร" สถานที่จับกุม สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ  11.30 น.
            2.พนักงานสอบสวน สภ.บางเสาธง แจ้งข้อกล่าวหากับ ด.ต.นพดล พวงไธสง ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการที่ 422/2559 ลงวันที่ 9 มิ.ย.59 ข้อหา"ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนฯ หรือรับของโจร"
            3.ได้ทำการขยายผลและจับกุมตัวนายณรงค์หรือตี๋ เย็นลับ อายุ 52 ปี พร้อมของกลาง รถยนต์กระบะ อีซูซุ สีบอร์นเงิน  เลขตัวถัง MP1TFR86JFT005779 (ติดแผ่นป้ายทะเบียน ผค 4643 สงขลา) ซึ่งเป็นรถที่ถูกประทุษร้ายในคดีนี้ โดยกล่าวหาว่า"ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนฯ หรือรับของโจร" สถานที่จับกุม เขต อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เวลาประมาณ 13.30 น.
      ส่งมอบพนักงานสอบสวน สภ.บางเสาธง ดำเนินการตามกฏหมายต่อไป 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  โดยคุณ นิดติญา ชิดชม  (182.232.166.147)     28 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 234

   ร้อยตำรวจตรีประยูร ผอมสวัสดิ์ สังกัด รอง สวป. สน.บางซื่อ

  มีพฤติกรรมก้าวร้าว รุ่นแรง ข่มขู่คนในพื้นที่ภูมิลำเนาคือจังหวัดพัทลุง จะใช้ปืนยิงบ้าง อ้างตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนี้บ้าง และเข้าข่ายพฤติกรรมชู้สาว ตรวจสอบด้วยครับ มีคนเดือดร้อน หวาดกลัวครับ

  โดยคุณ พัท  (223.204.247.152)     9 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 233

  ร้องเรียนเหตุการนี้เกิดชึ้นในท้องที่ของ สถานนีตำรวจขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี

  ซึ่งไมีมีใครเข้ามาแก้ปัญหาสะที ปัญหามีอยุ่ว่า ผมอาศัยแระดูแลหอพักแถวมหาลัยราชฎัภสุราษฎร์ธานี ได้เห็นเหตุการ์ณแบบนี้มาหลายปีแล้วถ้าเป็นข่าวผมว่าคงดังแน่ๆ เพราะมีตำรวจชอบมายืนหน้าห้องหรือหอพัก .เรียกว่ามายืนแอบฟังดีกว่าเหมือนโจรจนบ้างที่ผมเปิดกล้องมาดูยังนึกว่าโจร แต่เหตุผลที่เข้ามาแอบฟังก็คือจับนักศึกษาที่ดื่มกระท่อม ผมก็ไม่ได้เข้าข้างนักศึกษานะแต่เห็นนักศึกษาดื่มน้ำกระท่อมส่วนมากก็หลับ เพราะ ที่นี้นักศึกษากินกระท่อมผสมยาแก้ไอและก็โค้ก เพราะไม่มีใครใส่หลอดไฟหรืออะไรกันหรอไม่เหมือน3จังหวัดอ่ะครับ ขอเข้าเรื่องและกัน พอตำรวจมาฟังเส็จก็รอจังหวะที่นักศึกษาออกมาจากห้อง แล้วก็เข้าจับกุมทันที อต่หอผมมีอยู่หลายเคสเหมือนกันที่เข้ามาจับ แต่ผมได้ถามนักศึกษาว่าที่อื่นโดยแบบนี้ไม่ ตอบเหมือนกันโดนครับ แต่ประเด็นมันอยุ่ที่ว่า ตำรวจจับไปที่โรงพักโดยให้คนเห็นน้อยที่สุดแล้วพอถึงโรงพักบอกนู้นนี้จะสงตังขึ้นศาลปรับ200,000 บาท แต่ถ้าเสียนี้คนละ5,000 ถึง 10,000 นักเรียนนักศึกษาจะหาตังที่ไหนกันแต่ถ้าหาไม่ได้ก็เอาขังแล้วขึ้นศาลนักเรียนก็กลัว เรยต้องหาให้จนต้องเป็นหนี้เป็นสินเดือนร้อน พ่อแม่ แต่เหตุการ์ณแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกวันครับ เป็นเวลาหลายปีมากๆไม่มีใครแก้ไข แล้วตังที่ได้คืนๆเท่าไรไปจับนำกำลังไป4คน ตกคนละ5,000 คืนๆไม่ต้องทำอะไรกันเลยเจ้าหน้าที่ ที่จิงถ้าแค่น้ำกระท่อมผสมโค้กและยาแก้ไอ ตักเตือนเด็กๆก็พอแล้ว เพราะภาคใต้กระท่อมกินกันมาตังแต่สมัยปูย่าตายายแล้วครับ "ฝากให้พินิจ"หน่อยครับ เพราะส่วนมากมีแต่คนอย่าร้องเรียนแต่ร้องเรียนในพื้นที่ก็เงียบไป สงสารเด็กๆเขาครับ "จากประชาชน"

  โดยคุณ นายกนกชัย   (112.143.15.15)     1 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 232

   ผม เป็นประชาชนธรรมดานะครับ เรื่องเกิดว่ามีนายตำรวจซึ่งพฤติกรรมไม่ดีมากซึ่งคนในพื้นที่ก็รู้ๆกันอยู่ ชอบหาเรื่องประชาชน พกปืนในที่สาธาระณะอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะ ในสถานบันเทิง ชอบข่มขู่ประชาชน แต่เราไม่สามารถที่จะร้องเรียก กับตำรวจภูธรในพื้นที่ได้เลย เรื่องเหล่านี้ก็จะเกิดกับคนในพื้นที่หลายคน ซึ่งคราวนี้กับมาเกิดกับผม ผมได้ไปเที่ยว แล้วเจอกับนายตำรวจคนนี้ ซึ่งเรื่องเกิดจาก ตำรวจคนนี้ไปมีเรื่องกับเพื่อนของผม แต่ผมห้ามเขา ว่าอยากไปมีเลย แต่ตอนนั่นเพื่อนมันมันกลับบ้านไปเเล้ว เนื่องจากไม่อยากมีปัญหา แต่ตำรวจคนนี้ก็ไม่จบ โชว์ปืนเเล้วจะไป ยิงเพื่อนผมที่หน้าบ้าน เเล้วชวนผมไปด้วย ผมเลยบอกเค้าไปว่าผมไม่ไปหรอก นั่นเพื่อนผมจะให้ผมไปทำไม ตำรวจนายนั่นบอกผมว่าจะมีเรื่องกับเขาไหม ซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ผมมี ลูกเเละภรรยา ไม่อยากให้ลูกและภรรยามีปัญหา อีกอย่างคือ ผมทำงานอยู่ในสถานบันเทิงเเห่งนั่นด้วย ซึ่งมันยาก ที่จะเลี่ยงการพบเจอกัน เรื่องนี้ผมควรทำอย่างไรครับ อ.คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ จ.ตราด 

  โดยคุณ สราวุธ ไชยศิริ (สมาชิก)  (58.10.240.203)     29 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 231

   ตอนนี้มีปัญหา กับ ตำรวจอยู่ค่ะ ยศ.พ.ต.ต.คือต่อที่คบกันตำรวจรายนี้บอกว่าโสด จึงตัดสินใจคบคบถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กันแต่ต่อมาภายหลังรุ้ว่ามีภรรยาแล้ว พยายามตีตัวออกห่าง แต่ตำรวจรายนี้ส่งข้อความ ส่งรุป ที่ถ่ายไว้ตอนมีเพศสัมพันธ์กันมาข่มขู่ตลอด ด่าว่า โทรไปรังควานที่บ้าน กับพ่อแม่ ว่ามีเรามีเพศสัมพันธ์กะเขาแล้ว ถึงตอนนี้ทนไม่ไหวไปแจ้งแต่ความ แต่ดูเหมือนจะไม่ได้รับความเป็นธรรม รบกวนผู้รุ้ช่วยตอบหน่อยนะคะ ว่าสมควรทำอย่างไรดี ตอนนี้เครียดมาดค่ะ

  โดยคุณ วิภาดา วรรณภาค  (182.232.68.101)     28 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 230

   อยากสอบถามว่า.ตำรวจพูดคำหยาบกับประชาชนผิดหรือไหม

  ทั้งที่ประชาชนพูดดีด้วย.มีความผิดทางวินัยไหมค่ะ

   

  โดยคุณ ออย  (49.229.56.214)     17 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 229

   ทำร้านอาหารค่ะมาขอเก็บส่วยทุกเดือนเวลาที่มันกินเลี้ยงก็จะขอเหล้าเป็นลังๆแล้วเลือกด้วยนะว่าจะกินรี สมควรไหมค่ะ

  โดยคุณ หญิง  (113.53.60.139)     4 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 228

  สวัสดีค่ะ. มีเรื่องอยากจะสอบถามค่ะ

  คือญาติพี่น้องโดนจับการพนันตอนบ่ายสี่โมงครึ่ง พอไปถึงโรงพักก็ได้ฝากขังไว้ในคุกเปนเวลาประมาน3ชม โดนญาติก็ไปรอประกันตัวตั้งแต่ส่งโรงพักแล้ว. แต่กลับถูกตำรวจบอกว่ายังประกันตัวไม่ได้ต้องรอร้อยเวรก่อน โดยอ้างว่าวันนี้ร้อยเวรไม่ว่างบ้าง. ติดธุระบ้าง ไม่ได้เข้าเวรบ้าง. อ้างเหตุผลสารพัดที่จะไม่เขียนสำนวนทั้งๆที่ตอนนั้นไม่ได้มีคดีของใครเลย. สุดท้ายเวลาผ่านไปเกือบสี่ทุ่ม มีตร.นายหนึ่งเข้ามาบอกว่าต้องมีค่าทำสำนวนด้วยคนละสองพันเพื่อจะให้เสร็จเร็วๆไม่ต้องนอนในคุกคืนนั้น. ด้วยความที่ญาติเปนผญ เปนคนมีอายุหลายคน. เลยต้องจำใจจ่ายค่าทำสำนวนไปค่ะ. อยากทราบว่าการที่ร้อนเวรนั่งผิดสำนวนนี้ต้องมีค่าจ้างเพื่อเร่งเวลาด้วยหรอค่ะ. มันไม่ใช่หน้าที่ของตร รึไงค่ะ ต้องมีค่าจ้างเวลาเร่งด่วนด้วยเหรอ เปนแบบนี้ทุกโรงพักมั้ยค่ะ ต้องจำเปนจ่ายในส่วนนี้ด้วยมั้ย มันเปนธุรกิจไปแล้วหรอ

  โดยคุณ คนขี่สงสัย  (182.232.59.174)     17 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 227

   ตำรวจเส้นเพชรบูรณ์ ชอบดักจับรถตอนกลางคืน สุดท้ายก็ขอเหล้า กับเงิน นิเรอตำรวจ ชอบจับช่วงเวลากลางคืน นิสินะ การหากินจากประชาชน ได้เงินเดือนจากภาษีจากประชาชนไปแล้ว ยังมารีดไถประชาชนอีกเรอค่ะ ผู้ใหญ่ตำรวจใจดี มีอยู่ที่ไหนบ้าง

  โดยคุณ ประชาชน  (118.172.4.3)     15 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 227

   ตร.ป้อมโนนแดง โคราช(หัวหน้าป้อม)ศาลเตี้ยบ่อยมากตรวจปัสวะเจอก็อยากปรับเป็นเงินหมื่น

  โดยคุณ นคร  (1.46.194.89)     9 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 226

   กรณีที่ตำรวจจับยาและทรัพท์ที่ได้จากยา แล้วไม่ยอมยึดหรืออาเป็นเพราะว่าตำรวจให้ต่องานให้ถ้าต่อได้จะไม่ยึดทรัพย์  จริงๆแล้วตำรวจมีสิทธิ์ทำเช่นนี้หรือป่าวค่ะ

   

  โดยคุณ จันลี มูลราช  (49.229.76.5)     21 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 225

  คืออยากทราบค่ะคนที่เคยมีคดีหลังจากพ้นโทษออกมาจะเปลี่ยนตัวเองเปนคนดีไม่ได้หรือค่ะ อีกอย่างคือมีหน้าที่การงานที่ดีทำ แต่กลับถูกตำรวจชุดสืบสวนกล่าวหาว่ายังขายยาอยู่ คือทุกวันนี้กลัวค่ะกลัวถูกยัดยา จะทีหน่วยงานไหนช่วยได้บ้าง

  โดยคุณ Koii  (49.229.99.75)     16 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 225

  อาจร้องเรียนหรือร้องทุกข์ไปยังกรมคุ้มครองสิทธิให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.220)     8 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 224

  (น้ำ) แล้วหนูโดนค่าปรับไป 500 บาท ตรงหน้าซีคอน ศรีนครินทร์ 

   
  ##หนูขับรถแทนแฟนคะวันนั้น แฟนหนูเมา หนูผิดหรอคะที่โดนค่าปรับเฉยเลย แล้วโดนค่าปรับไปก็ไม่ทราบว่าด่านอะไร ตอนจ่ายเงิน (ตราปั้มตำรวจ)ก็ไม่มี  แล้วหนูจะขอค่าปรับคืนได้ไหมคะ..? ก็กฎหมายบอกเมาแล้วห้ามขับรถ  หนูกลัวโดนตำรวจจับแฟน เลยขอขับแทนให้ถึงห้อง หนูก้บอกตำรวจไปอย่างนี้ แต่เขาก็เรียกหนูลงไปเขียนใบสั่ง เสียค่าปรับ นี่หนูยังเก็บใบสั่งไว้เลยคะ อยากทราบว่าหนูผิด หรือ ไม่ผิดคะ? แล้วหนูสมควรเสียค่าปรับใช่ไหมคะ? ถ้าหนูไม่ผิด หนูขอค่าปรับคืนจะได้ไหมคะ ถ้าได้คืนโทร 095-493-7494

  โดยคุณ กนกวรรณ ศาลา  (27.55.144.136)     9 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 223

   เหตุเกิดวันที่ 22 กันยายน 2558

  ถึงผมเป็นผู้ขับขี่รถจักยานยน โดยมีนายตำรวจชื่อด.ต ขวัญชัย ชาวลีแล่น รหัส 6617 สน.ดอนเมือง โดยผมไม่มีเงินชำระค่าปรับผมพูดจาด้วยว่าจาสุภาพ แต่นายตำรวจผู้นี้ไม่ยอมให้ชำระที่ด่าโดยผมมีเงินติดตัวแค่50บาท ผมบอกว่าจะไปชำระที่สนนายตำรวจผู้นี้ไม่ยอมถ้าเดียวโดยยืดกุลแจ้รถและบัตรประชาชน แล้วผมไปที่ดานที่ด่านพูดจาดีมีสุภาพบอกชำระที่สนที่.ได้แต่นายดตขวัญชัยใช้ว่าจาที่แย่มากแล้วใส่อารมพักที่ไหร่ผมอย่สงแรง จึงอย่ากจะร้องเรียน ถ้าบนโลกนี้ยังแสงสว่างอยู่ 

   

  โดยคุณ นายภาณุวัฒน์ เจริญผล  (27.55.206.56)     22 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 222

   บอกรึแจ้งได้ที่ไหนบ้างค่ะ พฤติกรรมไม่ดีของตำรวจ จะมีใครไปตรวจสอบได้หรือไม่คะ แยกป้อม บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีมีด่าน จับตรวจสารเสพติด คัยมีตังจ่ายตำรวจตรงนั้น คือรอด ไม่มีจ่ายไม่รอดนะคะ วันก่อนผ่านไป ตำรวจยิ้มนับเงินแบบสบายเรยคะ รายได้ดีมาก นี่หรอคะ ตำรวจประชาชน

   

  โดยคุณ โบ  (27.130.106.100)     19 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 221

   สวัสดี
  ผมนายฮาวาร์ดสมิ ธ ผู้ให้กู้สินเชื่อเอกชนที่
  เงินให้สินเชื่อให้โอกาสเวลาชีวิต
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนที่จะล้างหนี้ของคุณหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินทุน
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธจาก
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  คุณต้องการเงินกู้รวมหรือการจำนองหรือไม่?
  ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณสิ่งที่
  ที่ผ่านมา เรากู้เงินออกมาให้กับประชาชน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2% ฉันต้องการที่จะใช้นี้
  ขนาดกลางที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และได้รับผลประโยชน์และ
  จะยินดีที่จะให้คุณกู้เงิน ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์:
  harvardsmithloans@gmail.com

  กู้ข้อมูล

   1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
   2) ประเทศ: .............................. ................ .............
   3) ที่อยู่: .............................. ................ ............
   4) รัฐ: .............................. ................ .............. ..
   5) เพศ: .............................. ................ .............. ....
   6) สถานภาพ: .............................. ............... ....
   7) อาชีพ: .............................. ................ .......
   8) เบอร์โทรศัพท์: .............................. ............... ...
   9) ตำแหน่งในปัจจุบันสถานที่ทำงาน: .....................
   10) รายได้รายเดือน: .............................. ...............
   11) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............................. .......
   12) เงินกู้ระยะเวลา: .............................. ............... ...
   13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม .............................. ..............
   14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
   15) คุณได้นำไปใช้ก่อนที่จะ ............................. ....

   ขอบคุณ
  นายฮาร์วาร์สมิ ธ

  โดยคุณ Harvard Smith  (41.220.69.215)     10 พ.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 12   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด