X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

 • การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

  วินัยตำรวจ

  ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547


  ความหมายของวินัยตำรวจ
            บรรทัดฐานของสังคม เครื่องกำกับความประพฤติ ของบุคคลบางหมู่ บางคณะให้อยู่ในกรอบของความเป็นระเบียบ กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
            การที่ตำรวจต้องประพฤติตนให้เป็นผู้มีมรรยาทตามแบบอย่างธรรมเนียมของตำรวจที่ต้องยึดถือปฏิบัติ ซึ่งก็หมายความว่าวินัยตำรวจเป็นหลักการความประพฤติของข้าราชการตำรวจตามแบบอย่างธรรมเนียมของตำรวจนั่นเอง ซึ่งได้มีการกำหนดขอบเขตแบบอย่างธรรมเนียมไว้ให้ถือปฏิบัติก็คือระเบียบของทางราชการ มติ ครม.และจรรยาบรรณตำรวจ
  กฎหมายตำรวจเป็นกฎหมายมหาชน 
            แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐบาลกับบุคคลากรของรัฐโดยอยู่ในลักษณะที่อีกฝ่ายหนึ่งคือรัฐมีฐานะเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง คือข้าราชการตำรวจ เป็นนิติสัมพันธ์ที่องค์กรตำรวจมีฐานะใช้อำนาจเหนือปกครองข้าราชการตำรวจ
  วินัย มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันระหว่างองค์กรตำรวจกับข้าราชการตำรวจ ผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจหน้าที่ไว้เท่านั้น จะต่อรองไม่ได้ ไม่เหมือกฎหมายเอกชน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
  กฎหมายตำรวจเป็นกฎหมายปกครอง
            เป็นการจัดระเบียบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจเป็นการกำหนดว่าพฤติกรรมใดที่ควรทำหรือไม่ควรทำถ้ามีการฝ่าฝืนก็มีการลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนนั้น
            เป็นกฎหมายที่วางระเบียบการใช้อำนาจเพื่อปกครองบังคับบัญชาภายในองค์กรตำรวจ และเป็นหลักเกณฑ์กลางที่จะใช้บังคับกับข้าราชการตำรวจทุกคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  การดำเนินการทางวินัยเป็นการดำเนินการทางปกครอง
            เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ เปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
            ผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการถาวร หรือชั่วคราว เช่นการลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ซึ่งทำให้สถานภาพข้าราชการตำรวจสิ้นสุดลง หรือการไม่ได้รับการเลื่อนขั้นอัตราเงินเดือน ไม่ได้รับการเลื่อนยศ การสั่งลงโทษทางวินัย จะกระทำเป็นในรูปแบบของคำสั่งตามกฎหมายเพื่อสั่งการไปยังผู้รับโทษให้รับทราบและรับผลตามคำสั่งนั้นเป็นการใช้อำนาจเหนือกว่าทางกฎหมายสั่งการลงมา
  ข้อพิจารณาในการดำเนินการทางวินัย
  ความยุติธรรม
            ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายกล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเปิดโอกาสให้คู่กรณีนำพยานหลักฐานเข้าแก้ข้อกล่าวหา ดำเนินการไปตามขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมายและสั่งการลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
  ความเป็นธรรม 
            เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่กลั่นแกล้งหรือช่วยเหลือกันเป็นการส่วนตัว
  ความเสมอภาค
            ดำเนินการกับผู้กระทำผิดทุกกรณีไม่เลือกที่รักมักที่ชัง หรือเลือกปฏิบัติ
  ความฉับพลัน
            ต้องกระทำอย่างรวดเร็วไม่ให้เสียสิทธิ การดำเนินการล่าช้าจะกระทบสถานะของบุคคลนั้นหลายประการ 
  วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการดำเนินการทางวินัย
           -สร้างความรู้สึกให้บุคคลอยากจะรักษาวินัย
           -สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและชี้ทางปฏิบัติที่ถูกต้องโดยให้เห็นคุณค่าของการรักษาวินัยเป็นการป้องกันความเสื่อมเสียของตนเองหรือขององค์กรตำรวจ มิใช่เป็นการบั่นทอนการปฏิบัติหน้าที่ 
            -เพื่อให้บุคลากรอยู่ในระเบียบวินัย 
            การดำเนินการทางวินัยที่มีลักษณะที่เป็นการข่มขู่ บังคับโดยลงโทษอย่างเฉียบขาด โดยมีจุดมุ่งหมายและเจตนารมย์เพื่อให้บุคคลากรอยู่ในระเบียบวินัยด้วยความเกรงกลัวจะถูกลงโทษ เป็นการมุ่งปราบปรามการกระทำผิดวินัยมากหว่าการป้องกันการกระทำผิดวินัย
  วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมาย 
            -การใช้อำนาจปกครองและบังคับบัญชาตามลำดับการบังคับบัญชา
            -วินัยเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อการสั่งการการบังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรการทางวินัยจะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมความประพฤติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และใช้ในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
   

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www2.bpp.go.th/bpp_st4/BPPNITIK/index/complain/police%20law/traning%20discipline/traning18.pptในรูปแบบ html

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 11   

 • ความคิดเห็นที่ 220

   ผมชื่อนายสุวัฒน์ พวงพูล เลขที่บัตรประชาชน 3 1104 01191 56 1
  เบอร์โทร 0891423486 Email : babezor@hotmail.com
  อยู่บ้านเลขที่ 94/1 ถนนบางปลา หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

  บ้้านที่อยู่ปัจจุบัน เป็นการเช่าที่แล้วครอบครัวผมปลูกบ้านเอง ไว้ด้านหน้าติดถนน ส่วนด้านท้ายปลูกเป็นบ้านเช่า 10 หลัง มีซอยขนานไปกับบ้านผม
  และท้ายซอยมีทางเชื่อมระหว่างซอย กับ บ้านเช่าของผม ทางเชื่อมกว้างขนาดที่รถกระบะวิ่งผ่านเข้ามาได้อย่างสบาย
  บ้านเช่าหลังนึงของผม มีวัยรุ่นอายุ ประมาณ 20 ปีมาเช่าอยู่ ทุกวันเวลาเย็นจะมีการตั้งวงดื่มเหล้ากันหน้าบ้าน ประมาณ 10 คน ซึ่งวัยรุ่นคนนี้และพวกที่มาดื่มเหล้า ทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตยางรถ

  Vee Rubber ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านผมไม่เหิน 500 เมตร
  แต่วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2558) เวลาประมาณ 17.00 น. มีตำรวจที่ชื่อ เกียด (ผมไม่ทราบยศ และชื่อจริง) และพวก(คิดว่าเป็นตำรวจบ้าน) มาจับกุมวัยรุ่นกลุ่มนี้ไป 4 คน ในข้อหาเล่นไพ่ดัมมี่

  (มีคนเห็นว่าในรถที่ ตำรวจเกียด ขับมามีไพ่อยู่ในรถ) ตำรวจเกียด ได้บอกว่าจะพาไปโรงพัก ท่าฉลอม
  ต่อมาผมได้เดินไปตรงนั้น และเห็นว่าเหมือนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ก็ได้ทราบความ แต่ก็แปลกใจว่าทำไม ตำรวจเกียด พาไปโรงพัก ท่าฉลอม ทำไมไม่พาไป โรงพัก ส.ภอ.เมืองสมุทรสาคร ผมได้

  ให้แฟน 1 ในวัยรุ่นที่ถูกจับกุมไปโทรหา นายขัว (1 ในเวัยรุ่นที่ถูกจับกุมตัวไป) ผมได้ถาม นายขัว ว่าอยู่ที่ไหนแล้ว นายขัว บอกว่าอยู่สวนส้ม(ยังไม่ถึงท่าฉลอม) ผมบอก นายขัว ว่าให้ผมพูดกับ

  ตำรวจเกียด หน่อย ผมถาม ตำรวจเกียด ว่าทำไมพาไปโรงพักท่าฉลอม บ้านเช่าผมอยู่ ต.บ้านเกาะ ไม่ใช่ ต.ท่าฉลอม ถ้าจะพาไปก็ต้องไป ส.ภอ.เมืองสมุทรสาคร สิ ตำรวจเกียด ไม่ตอบ และ

  ถามกลับมาว่าผมเป็นใคร ผมตอบไปว่าผมเป็นเจ้าของที่ เจ้าของบ้านที่เกิตเหตุ การพูดคุยระหว่างผมและ ตำรวจเกียด เริ่มมีการขึ้นเสียงและใส่อารมณ์กัน และจบลงที่ ตำรวจเกียด บอกว่าจะมารับ

  ผม ให้ผมรอ ผมบอกก็มาสิผมจะรอ ระหว่างรอ ผมโทรไปที่ ส.ภอ.เมืองสมุทรสาคร เล่าเรื่องให้ฟัง เจ้าหน้าที่ ที่รับสายบอก ตำรวจเกียด คงตะเวนจับให้ได้มากๆ ก่อนแล้วค่อยนำส่งโรงพักทีเดียว

  ผมก็บอกตะเวนจับข้ามตำบลแบบนี้ไม่กว่างเกินไปหรอครับ เจ้าหน้าที่ก็บอกให้ผมรอไปก่อน รอให้นำตัวผุ้ต้องมาส่ง แต่ผมก็ไม่ได้รอ โทรไปที่เบอร์ 1111 มีเจ้าหน้าทีรับแต่ผมจำชื่อไม่ได้ ผมเล่า

  เรื่องให้ฟัง เจ้าหน้าที่บอกว่าจะแจ้งความคนหายต้องรอ 24 ชั่วโมง ผมเถียงไปว่ามันไม่ใช่คนหายถ้าเป็นคงเป็น ลักพาหรือ กักขังหน่วงเหนี่ยวมากกว่า สุดท้าย เจ้าหน้าที่ 1111 ก็ให้เบอร์โทรโรงพัก

  ท่าฉลอม มา ผมโทรไปที่ โรงพักท่าฉลอม ถามว่ามีการนำผู้ต้องหาไปส่งหรือยัง ได้คำตอบว่ายังให้รอก่อน
  ผมไม่รอ ให้แฟนวัยรุ่นที่โดนจับกุมโทรหาอีก แต่ก็ถูกกดสายทิ้ง หรือไม่รับสาย แต่สุดท้ายก็มีคนรับสายแต่ไม่ใช่เจ้าของโทรศัพท์ เป็นตำรวจเกียด ผมได้พูดคุย และโต้เถียงกับ ตำรวจเกียด อีก

  ครั้ง ตำรวจเกียดบอกว่า โรงพัก ส.ภอ.เมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม และบางน้ำจืด เป็นโรงพักเดียวกัน เป็นสิทธิของ ตำรวจเกียด ที่จะพาผู้ต้องหาไปโรงพักไหนก็ได้ (ส.ภอ.เมืองสมุทรสาคร เป็น

  โรงพักที่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด และสะดวกที่สุด) ตำรวจเกียด จึงพาไป โรงพักท่าฉลอม การพูดคุยระหว่างผม กับตำรวจเกียด ก็จบลงด้วยการขึ้นเสียง ใส่อารมณ์กัน และการท้าทายกัน ว่าตำรวจเกียด

  จะมารับผม ให้ผมรอ ผมก็บอกว่าผมจะรอให้มา ผมรอจนถึง 20.00 น. ตำรวจเกียดก็ไม่มารับผม
  ต่อมาผมได้ไปถามข่าวจากวัยรุ่นกลุ่มนั้น ก็ได้ความว่าโดนค่าปรับคนละ 700 บาท และวันจันทร์จะนำตัววัยรุ่นทั้ง 4 คนไปขึ้นศาล

  ผมอยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านที่มีความรู้ว่าจะช่วยวัยรุ่นทั้ง 4 คนที่บริสุทธิ จากตำรวจเกียด ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ ยัดเยียดข้อหาให้ผู้บริสุทธิได้อย่างไรบ้างครับ ผมขอด่วนเลยเพราะจะขึ้น

  ศาล วันจันทร์นี้แล้ว ขอบคุณครับ.

  โดยคุณ นายสุวัฒน์ พวงพูล   (171.4.232.5)     1 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 219

   สน บุผาราม แจกใบสั่ง และยึดใบขับขี่ไป สามรถทำได้หรือไม่

  ร้อเวณ วสันดิรก บอกว่ามันเป็นกฎ กฎอะไร ช่วยอธิบายที เงินแค่ไม่กี่ร้อยทำไมต้องทำแบบนี้ด้วย

   

  โดยคุณ กีรพันธ์  (171.7.204.32)     21 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 218

   ส.ภ ปลายพระยา จ.กระบี่ ตำรวจชุดปราบปรามรีดไถ่และปัสวะมีม่วงเยอะมากๆ และอ.ส ส่วนมากมาตั้งด่านกลางคืนไม่ใช่ไฟเหมือนตำรวจปลายพระยาเลยมั่วสุ่มยาเสพติดมีการส่งขายเองกันบ้าง มาดักตรวจมโค้งถนนซอยโดยไม่ใส่ชุดตำรวจประชาชนก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นคนดีคนร้ายร่วมถึงไม่มีการตั้งกรวยใคๆทั้งสิ้นมั่วแต่จับใบกระท่อมที่ประชนชนเอาเคี้ยวกินทำงานทั้งๆที่ตำรวจปลายพระยาก็กินด้วยชอบรีดไถ่เยอะจราจรก็ดักขอเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องดืมช่วงเทศการจึงให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ

  โดยคุณ กำนันปลายพระยา จ กระบี่   (49.230.200.121)     18 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 217

  ร้องเรียน ส.ภ ปลายพระยาจับรวจกลุ่ม1มั่วสุมยาเสพติด ปัสวะสี่ม่วงเยอะ และรีดไถ่ประชาชน ยาเสพติดยาบ้าไม่จับกันเลยเพราะเป็นของเจ้าหน้าที่ จับแต่ใบกระท่อมทั้งๆที่ตำรวจกินเกิบร้องพักดักจับใบกระท่อมได้ประมาน1ขีดตำรวจมาตั้งด่านโดยไม่มีไฟหยุตรวจและมาประมาณ10กว่าคนจะรีดไถ่ประชาชนโดยบอกของเงิน20000บาทจึงจะปล่อยโดยไม่ต้องไปโรงพักส่วนใบกระท่อมจะเอากินเองตำรวจโรงพักปลายพระยา จ.กระบี่นี้รีดไถ่เยอะมากๆ โดยมี รตอ ไพรสิท สมเกียต บ้านอยู่ใน นา ปากน้ำน้ตัวเก็บค่าหวยรายเดือน ของให้ทางสำนักงานตัวรวจแห่งชาติมาตรวจสอบด้วยจราจรก็รีดไถ่กันทุกวัน ส่วนยศ รตอ ราย1โยทหารจับเรื่องค่ายาบ้าได้ แต่ยังมาเป็นราชการได้ต่อทั้งๆที่ประชาชนรู้กันอยู่ทั้งอำเภอ เรื่องนี้ด่วนมากๆช่วยให้ดำเนินการให้เร็วที่สุครับ

  โดยคุณ นายสนิท   (49.230.200.121)     18 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 216

   ไม่เคยเถียงตำรวจเลย แต่วันนี้ทนไม่ไหวจริงๆค่ะ วันนี้ ไปเจอด่านเค้าให้แฟนเราตรวจฉี่ ก็ลงไปฉี่เสร็จแล้วคุณตำรวจแจ้งว่าที่ตรวจเสื่อมหมดอายุ เดี๋ยวรอสักคู่นะ โทรตามเพื่อนตำรวจด้วยกันให้นำมาให้ มากันอีกประมาณ4-5คนได้ ตอนแรกมีอยู่2 นาย พอตำรวจอีกกลุ่มมาถึงบอกเราว่าฉี่ปลอม แล้วสาดฉี่ทิ้ง บอกให้ฉี่ใหม่ เราโมโหมากก็เลย ถามไปว่า พูดไปได้ไงคะว่าฉี่ปลอมทั้งๆที่ตำรวจก็ยืนเฝ้าตอนฉี่ ตำรวจตอบเราว่าถ้าบริสุทธิ์ใจจะกลัวไร เราเลยบอกว่าไม่ได้กลัวค่ะ แต่มันเสียเวลาค่ะ คือหิวข้าวยังไม่ได้ทานข้าว อย่างงี้ตำรวจรังแกประชาชนเกินไปมั้ยคะ ในที่สุดแฟนก็ฉี่ไม่ออกในรอบที่2 จนที่สุดต้องมาตรวจที่ สภ.ครบุรี พอมาตรวจที่นี่ปรากฎว่าเราผิด อ่ะก็ยอมรับ แล้วบอกให้หาคนมาประกันตัว พอเราหามา ประกันตัวไม่ได้ ตำรวจที่สภ.ครบุรี แจ้งว่า ยังไม่ได้มีการส่งสำนวนอะไรเลย ประกันไม่ได้ สรุปต้องนอน 1 คืน แล้วให้ไปที่ศาลเลย อย่างนี้รังแกกันเกินไปมั้ยคะ เราสามารถทำอะไรได้บ้างคะ คือโมโหมากๆคะ

  โดยคุณ คนโคราช  (101.51.92.199)     15 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 215

  พระโขนง-บางนา  ตั้งด่านเพื่อผลประโยชน์ ตัวเอง  เน้นจับตรวจฉี่  ใครฉี่ม่วง จ่ายหัวละ 1 หมื่น ตั้งทุกวันไม่มีวันหยุด วันนึง จับได้ เกือบ 20 คน หัว ละ1 หมื่นคิดดูแล้วทุกวัน เงินไมไ่ด้เข้าหลวง พวกนี้ทำเป็นขบวนการ ที่ตรวจฉี่ ก้องบหลวง  แต่มาเก็บกับผู้ต้องหา หัวละ 150 แล้วซื้อข้าวมานั่งกินกัน อ่อนนุช เกือบทั้งเส้น ส่วนใหญ่ 44-46  ทั้งสาย 

  โดยคุณ คนดีไม่มีที่ยื่น  (58.11.225.243)     5 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 214

  สน. ราษฎร์บูรณะ ไม่มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องในการติดต่อ มีแต่นั่งคุยกันเดินไป เดินมา ไม่สนใจประชาชนที่จะมาร้องเรียน เดินมองหน้าประชาชนที่มารอแล้วปัดว่าไม่ใช่หน้าที่ 

  โดยคุณ ชวลิต โสภานุสนธิ์  (1.47.106.202)     31 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 213

   เจ้าหน้าที่จราจร สน.มีนบุรีหมวก6662ใช้คำพูดไม่สุภาพกับประชาชน

  โดยคุณ ทัศนันท์ ยะซัน  (1.47.168.72)     7 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 212

  ถูกจับใบขับขี่หมดอายุ 19 พย. 2557 โดน จับวันที่ 12 ธันวาคม 2557

  ถูกปรับ 200 บาท ยากถามว่าเราต่ออายุใบขับขี่ได้ไม่เกิน 90 วัน แต่ทำไมกฎหมาย

  ถึงผิดกฏหมาย

  โดยคุณ ศิริวรรณ  (49.48.249.37)     12 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 211

  เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง
  ผมนายเพิ่มพล โกศล
  ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งให้ไปรับหมายตำรวจ สถานที่ออกหมาย สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท กระผมเองโทรสอบถามพนักงานสอบสวนเบื้องต้น พนักงานสอบสวนอ้างว่ากระผมได้ทำการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งโดนข้อหา ฉ้อโกงทรัพย์ผู้อื่น ทั้งนีั้ทั้งนั้นตัวกระผมเองต้องขอตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข้อความที่กล่าวอ้างมาทั้งหมดเป็นขอเท็จจริงแค่ไหน ซื้อกระผมเองไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อของผู้ที่กล่าวหาเลย และผู้กล่าวหาเองมีหลักฐานอะไรบ้าง นอกจากชื่อ และที่อยู่ ที่ได้จัดส่งใบนัดหมายไป
  ซึ่งผู้ที่กล่าวหาก็เป็นตำรวจอยู่สถานีภูธรเมืองชัยนาทเหมือนกัน ผมสอบถามกับพนักงานสอบสวนแล้วว่าคดีนี้มันเป็นคดีแพ่งไม่ใช่หรอ มันไม่ใช่คดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนตอบว่าเป็นคดีอาญา นั้นก็หมายความว่าต้องมีการเซ็นสัญญาเป็นลายลักอักษร และที่สำคัญคือผมไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลย เอกสารที่ผู้กล่าวหามีเชื่อถือได้แค่ไหน ถ้าผมไปตามหมายนัดจะให้ผมเซ็นหรือว่าจะให้ผมยอมรับผิดหรือไม่ ผมมีเอกสารแนบครับ
  1.ผมสามารถทำอะไรได้บ้าง
  2.ผมจะเป็นแพะไหม
  3.ผมสามารถฟ้องร้องกลับคืนได้ไหม
  4.ถ้าผมไปตามหมายนัด ตัวผมจะปลอดภัยไหม หรือผมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหม เบื้องต้นพนักงานพูดถึงเงินประกันขึ้นมาก็เลยมีข้อส่งสัย

  ขอแสดงความนับถือ
  เพิ่มพล โกศล

  โดยคุณ เพิ่มพล โกศล  (58.11.227.196)     24 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 210

  เรื่องของหนูเกิดขึ้นที่แคมป์พักคนงาน STP&I ที่แหลมฉบัง เวลาประมาณ เที่ยงกว่า ได้มีรถตำรวจคันนึงจาก สภ.แหลมฉบังเข้ามาในแคมป์ เพื่อ จับนักพนัน ในขณะที่รถตำรวจขับเข้ามาถึงนั้น นักพนันวิ่งหลบหายกันไปหมดแล้ว แต่บังเอิญแม่ของหนูจะไปตามหลาน(ลูกชายหนู)มากินข้าวมเพราะเป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้ว จึงได้เดินไปประจวบกับรถตำรวจมาจอดพอดี เขาจึงกล่าวว่าแม่หนูนั้นเป็นนักพนัน แม่ก็ได้ปฎิเสธไป แต่เขากลับไม่ฟังทและจับตัวแม่หนูไป กับนักพนันอีก1คน ตอนนั่งรถไปนั้น แม่เล่าให้ฟังว่า ตำรวจพูดจาไม่ดีเลย ด่าแม่แถมขู่ว่า จะกนะทืบคน  แม่ถามกระทืบใคร ขาบอกว่า กระทืบคนแก่ ในรถนั้น มีแค่แม่กับพี่ที่โดนจับ และก็ สารวัตร อีกรวมกันแค่ สี่คน พอเข้าไปในโรงพัก เขาก็ได้ด่าแม่หนูอีก  จรรยาบรรของเขา ไม่มีเลยหรอคะ ถึงเราจะเป็นประชาชนอยู่ใต้กฏหมาย แต่ก็ไม่ได้ทำผิด  คิดดูสิคะ ตอนนั้นแม่ต้องฝากหลายเอาไว้แล้วแม่ก็ไปโรงพีก (แต่ตอนนั้นหนูยังไม่ทราบเรื่องค่ะ)ตอนประมาณบ่ายสาม แฟนหนูไปหาแม่ที่โรงพัก เขาเข้าไปดีๆ เขายืนเพราะไม่มีเก้าอี้นั่ง มีตำรวจนายนึงบอกให้เขายืนดีๆ เขาก็ยืนเอามือไขว้หลังไว้ ก็มีตำรวจนายเดิมบอกว่า ให้ยืนดีๆ อีกทีแล้วจากนั้นก็ทะเลาะกันยาว มาถึงบทสำคัญค่ะ ตำรวจนายนี้เขาพูดขึ้นมา ตำรวจ:หากผมขรี้ให้คุณดูคุณจะดูไหม  แฟน: ถ้าคุณขรี้ให้ผมดูผมก็จะดู  ตำรวจ:มึงตามมา จากนั้นก็พากันเดินไปห้องน้ำสองคน  แล้วล็อกกลอน  ตำรวจ :ทำไมคุณไม่นั่งลง  แฟน: คุณยังไม่นั่งขรี้ให้ผมดูเลยผมจะนั่งทำไม  ตำรวจ:มึงนั่งลง  แฟนคุณก็นั่งขรี้ซี้ ผมจะได้นั่งดูคุณขรี้  จากนั้นตำรวจก็ใช้มรรยาททรามโดยการดึงเสื้อแฟน แต่ดึงแบบกลัวๆนิสนึง แฟน: ปล่อยผม พร้อมปัดมือ และทำสีหน้าไม่พอใจ  ปล่อยผม ทำน้ำเสียงนิ่งแต่ขรึมๆ ผมไม่ได้ทำไรผิด จากนั้นตำรวจทำอะไรไม่ได้ เลยจับแฟนตรวจฉี่เพื่อหา สารเสพติด แต่ไม่เจอ เพราะแฟนหนูไม่ได้เล่นยาเสพติด  ท่าทางสีหน้าเขาอาจจะเหมือน แต่เขาไม่ได้เล่น  จากนั้นก็ประกันตัว(อพะ)แม่ออกมาค่ะ พอกลายเป็นโรคเครียดค่ะ แม่ก็ไม่ยอมกินข้าว  สุดทเายแม่ต้องมาเป็นแพะรับบาปหรอคะ ทำไมความยุติธรรมถึงไม่มีในคนจนคะ ทั้งๆที่เราไม่เคยทำผิด คิดีทำดี แต่ผลตอบกลับมาได้แบบนี้หรอคะ หนูไม่อยากให้เรื่องของแม่หนูเกิดขึ้นกับใครอีก  จะมีมาตรการแก้ไขไหมคะ กับตำรวจที่ประพฤติตนแบบนี้ใช้กฏหม่ยไปเรื่อยเปื่อย ตำรวจชื่อ ชัยวัฒน์แต่จำนามสกุลไม่ได้

  โดยคุณ แน๊ก  (118.174.141.225)     25 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 209

  บังเอิญเห็นคลิปนี้ เพิ่งเกิดเหตุที่ สน.ลาดกระบัง

  แย่นะคะ ถ้าไม่จัดการอะไรเลย ปล่อยให้ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์ มาข่มเหงทำร้ายราษฎรกันแบบนี้
  ที่สำคัญ ผู้หญิงถูกกระชากหัวนะคะ ไม่ใช่ผู้ชายที่จะไปสู้อะไร คลิปชัด ๆ ไม่มีตัดต่อค่ะ ส่งต่อ ๆ กันเป็นพัน ๆ แล้ว
  https://www.facebook.com/photo.php?v=10152565051823750&set=vb.686158749&type=2&theater


   

   

   

  โดยคุณ พอดีบังเอิญเห็นคลิป  (14.207.179.219)     28 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 208

  จราจร04 อุบล  พูดจาไม่สุภาพ ข่มขู่ประชาชน แค่ขี่รถย้อนศรจับเข้าคุกฟ้องศาลจับเรา 5 คดี แค่ศาลพิจารณาเหลือคดีเดียว น่าเกลียดไหม คุณมีกฎหมายอยู่ในมือแต่กับเอามารังแกประชาชน รถสตารไม่ติดบอกขัดขืนไม่ไห้ความร่วมมือตัวเองสตาทไม่ติดก้ยัดข้อหาคนอื่นเลยว่างั้นเถอะ ตั้งด่านตรวจก็ตั้งทุกวันไอ้พวกลักรถน่ะไม่จับมันมาคืนเจ้าของเขาบ้างหรือ จับเป็นแต่นักเรียนนักศึกษา ข้อหารถไม่ล้างก็มี ทุเรศป่ะล่ะ จราจร 04 สภ อุบล

  โดยคุณ สวัสดี คนไทย  (171.100.94.12)     19 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 207

  เรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งผมกำลังขับรถไปบ้านแฟน แต่ซึ้งวันนั้นเป็นวันแรงงาน 1 พ.ค.57 รถจึงเยอะเป็นพิเศษ ผมก็ขับไปเรื่อยๆจนถึงใต้สะพานยูเทิร์นที่บางขัน ผมได้ให้สัญญาณไปว่าจะเรี้ยวซ้าย พอจะเรี้ยวก็ได้มีรถกระบะ vigo ทะเบียน ตท3078 กทม ได้แซงซ้ายแล้วปาดหน้าชนรถของผม แล้วก็ขับหนีไป ช่วงนั้นก็โมโหมาก เป็นห่วงรถ จึงได้ลงไปดูรถ รถก็ได้รับความเสียหายพอสมควร จากนั้นก็ได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจ สภอ. คลองหลวง ชื่อ นายเจษฏา นามสกุล ------ เข้าก็ได้ลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อย ทางผมก็แจ้งและบอกป้ายทะเบียนรถคู่กรณีเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นเขาก็ได้ไปเช็คทะเบียนราษ เพื่อหาข้อมูลผู้ครอบครองผม ผลก็คือ ได้ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผู้ครอบครองของรถคู่กรณี จากนั้นการแจ้งความก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี เขาบอกว่าจะติดต่อและออกหมายเรียกรถคันดังกล่าวมาให้แล้วจะแจ้งให้ผมทราบภายหลัง คือรถของผมมีประกันชั้น1แต่ที่ผมต้องการคู่กรณีมาคู่กับทางประกันเรื่องเครมรถ ผมก็กลับบ้านมารอ 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4วัน วันที่5ในความคิดผม คิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะเรียกเขามา เพราะว่าข้อมูลทางตำรวจก็มีครบแล้ว ผมจึงได้ตัดสินใจไปที่โรงพักเพื่อว่าจะไปดูความคืบหน้าของคดี วันแรกผมไปไม่เจอ คุณเจษฏา ผมจึงกลับ วัน 2 จึงไปอีก ก็ไม่เจออีก จึงได้เบอร์ศัพท์เขามา จึงได้โทรหา 3 สาย แต่เขาไม่รับ วัน3 ผมไปต่อ เขาไม่เข้า ก็โทรไปหาอีก ก็ไม่รับอีกเช่นเคย ก็กลับบ้าน อีกประมาณ 2-3 วัน ต่อมา ก็ไปที่โรงพักอีกเช่นเคย เขาก็ไม่อยู่อีก ทีนี้ในใจนึกโมโห จึงได้โทรซ้ำๆๆๆๆๆจนเข้ารับ พูดจา สั้นๆ หางเสียงไม่มี ผมจึงได้ถามเกี่ยวกับคดีที่ได้มาแจ้ง สรุปแล้วเขาจำไม่ได้ว่าเป็นคดีอะไร ผมจึงพูด วันและเวลาที่มาแจ้ง แล้วป้ายทะเบียนรถคู่กรณี เข้าจึงบอกว่าให้ผมมาหาเขาในวันต่อมา 10.00 น วันต่อมาผมก็ไปตามนัด 10.00 น สรุปเขาก็ไม่เข้ามาโรงพักอีก จึงโทรไป เขาบอกให้ผมรอ สักพักจะเข้าไป จะถึงแล้ว ผมจึงรอได้สักพัก จึงโทรไปอีกครั้ง เขาบอกกลับไปก่อนก็ได้ แล้วก็จดNoteไปวางบนโต๊ะของเขาว่า วันเวลาที่มาแจ้ง และป้ายทะเบียนรถคู่กรณีเพื่อที่จะออกหมายเรียก ในความคิดตอนนั้น ถ้าเราจัดไว้มันอาจจะปลิวหายได้ จึงได้ส่งsmsไปทางโทรศัพท์แทน เพื่อความชัวร์แล้วในข้อความนั้นก็บอกว่าให้ติดต่อผมกลับด้วย หากติดต่อได้แล้ว แล้วเวลาผ่าน2 สัปดาห์ เขาก็ยั้งไม่ติดต่อมา จึงขี้เกลียดรอ ก็ได้นำรถเข้าเครมประกันไปเป็นที่เรียนร้อย เคสนี้อาจจะเป็นเคสเล็กๆไม่สำคัญอะไรมากนัก แต่ความคิดที่คิดมาตลอดว่า นี่หรอตำรวจไทย นี่หรือที่พึ่งของประชาชน ไม่สามารถทำอะไรได้เลย ทั้งๆที่ข้อมูล หลักฐานครบถ้วน ขนาดเรื่องแค่นี้ยังจัดการไม่ได้ แล้วถ้าเป็นเคสใหญ่ๆจะมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ซักแค่ไหน จึงอยากบอกประสบการณืเรื่องนี้ให้ฟัง ว่านี่หรือตำรวจ????? 

  โดยคุณ -------  (58.11.192.30)     27 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 206

   สถานที่บางที่ตำรวจก็ล่อประชาชนเข้าไปทางที่ตำรวจล่อเอาไว้เพื่อให้ได้เก็บเงินค่าปรับจากประชาชน เช่น 1.ตำรวจสมุทรสงครามตั้งบังเกอร์เปล่า เพื่อให้ประชาชนเลื่อนเปิดทางไปได้ พอขึ้นสะพานมันก็ดักจับข้างล่าง แต่เสือกไม่เอาน้ำใส่บังเกอร์เพื่อไม่ให้เลื่อนได้ 2.ตำรวจสน.บางมดเปิดจับรถขับเข้าเลนใน จากยูเทิร์นแถวแยกพระราม2 -สุขสวัสดิ์ รถขับเหมือนกันเป็น 10 แม่งเรียกกุคันเดียว คันอื่นก็ไม่เรียก เชี่ย..! พูดนู้นนี่ จะรอตังค์ จรรยาบรรณไม่มี เปิดยูเทิร์นซ้อนกันสองยูเทิร์น ใครยูอันแรกก็โดนจับ แล้วมึงจะเปิดบังเกอร์ปูนให้ยู้ซ้อน 2 ที่ทำไม นี่คือทางล่อกินเงินประชาชนของตำรวจสน.บางมด ไม่รู้จะแจ้งทางไหน ตำรวจที่ดีก็มี ตำรวจที่เลวก็เยอะ แจ้งคนไหนก็ไม่รู้พวกกันเองรึป่าว กฎหมายไทยมีไว้ให้ชาติอื่นหัวเราะ ด่ากฎหมายตำรวจไทย ที่ไม่มีประโยชน์ ตอนนี้หน้าที่ของตำรวจหลายๆ คนอาจเป็นการรีดไถประชาชนทางอ้อม สำหรับตร.บางคนที่ดีก็ยังช่วยเหลือประชาชนอยู่ ส่วนมากจะเลวซะมากกว่า เวลามีเยอะแทนที่จะไปตามจับคนร้าย ช่วนประชาชน มัวแต่รีดไถคอยให้ประชาชนสาปแช่ง สาธุ มึงเอาเงินประชาชนไปเท่าไหร่ขอให้บ้านมึงเสียมากกว่าเป็น 1,000 เท่า สาธุ

  โดยคุณ ไม่ยุติธรรม  (27.55.33.88)     23 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 205

   

      ผม ชื่อ นายสมศักดิ์  ตั้งปัญญาวัฒนา เมื่อ เวลา ตีสาม ของวันที่ 20 ก.พ 2557 รถผมกระบะยี้ห้อมิตรซูบิชิ สีดำ ทะเบียน กล 6901 ชลบุรีได้จอดรถไว้ หน้าโรงแรม midtown พัทยา แล้ว มีรถ  ฟอดร์ สีส้มทะเบียน1กถ 8041 กรุงเทพมหานครซึ่งขับมาด้านหน้าอย่างเร็ว แล้วได้ชน กับรถของผม ที่จอไว้ ซึ่งต่อมาได้ทราบว่า เป็นรถ เช่า. ที่นาย BAKHODIR  KADIROV ชาว UZBEKISTAN  ได้เช่ารถที่ไม่มีประกันมาชนรถ ผม  ผม จึงได้ ขอไก่เกลี่ย ที่ ค่าซ่อม รถ 60,000 บาท โดยมี ร้อยเวร ชื่อ นครราช เป็นร้อยเวร รับเรื่องแล้วเสียค่าปรับในวันนั้น แล้วก็ตกลง ให้เงินมาจ่าย ภายใน3 วัน พอ3วันผ่านไปก็ ไม่มีเงินมาจ่าย ผม ก็บอกร้อยเวรว่าค่อยนัดมาคุยกันอีกที.  1 อาทิตย์ผ่านไป ผมขอนัด ต่างชาติ ในวันที่  3 มีนาคม ก็ผลัดผม มาตลอดจนทุกวัน จนวันนี้ ผมก็ไป ที่สถานีตำรวจ เมืองพัทยา จึงขอดูpassPort  ที่ร้อยเวรเก็บไว้ ตรวจแล้ว วีช่า ของต่างชาติจะหมด วันที่ 23 มีนาคม 2557 นี้ ซึ่งผม ก็กลัวว่า เขาจะไปแจ้งความ passport หายแล้วทำใหม่ แล้ว หนี้ ออกประเทศ วันนี้ ผม จึงของ แจ้ง อายัด passport ต่อ ร้อยเวร นครราช แต่ก็ไม่ ยอมรับ แจ้งความผม. ผม จึง หมดหนทาง แล้ว ไม่มีใครช่วยผมได้เลย ตอนนี้ ผม โดนอู่ มาทวงเงินค่าอะไหล่ ผมก็ไม่มีเงินให้เขา อีกอย่างผม ต้องใช้รถยนต์ดูแล คนป่วย คอยไปส่งโรงพยาบาล ผม ไม่รู้จะไปเพิ่งใครแล้ว วอนขอ ให้ตำรวจแห่งชาติ เป็นที่เพิ่งให้ ผมหน่อยครับ
  ขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับ 
  นายสมศักดิ์ ตั้งปัญญาวัฒนา 0860418680
       เบอร์โทรศัพท์ ร้อยเวร ที่รับเรื่องผมไว้  0873896577 ชื่อ ร้อยเวร นครราช สถานีตำ

  โดยคุณ สมศักดิ์ ตั้งปัญญาวัฒนา  (171.100.39.79)     5 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 204

   ตำรวจไม่รับแจ้งความกรณีรถหาย รถหายตั้งแต่คืนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 57 ไปแจ้งความ ตำรวจบอกว่าให้มาแจ้งความตอนเช้าของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 57 แต่พอไปแจ้งความตอนเช้าเวลาประมาณ 8 โมง ของเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ตำรวจบอกว่าให้แจ้งความใหม่ตอนเย็นประมาณ 6 โมงเย็น แต่หลักฐานมีครบ ทั้งกล้องวงจรปิดจากห้างสรรสินค้า เห็นหน้าคนร้ายชัดเจน อยากทราบว่าทำไมตำรวจไม่รับแจ้งความ พร้อมยังเลื่อนให้แจ้งความทีหลัง ทั้งๆที่มีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้

  โดยคุณ อารยา  (223.27.253.66)     6 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 204

  พฤติการณ์แห่งการกระทำของเจ้าพนักงานตำรวจดังกล่าวที่ไม่รับแจ้งความร้องทุกข์ตามอำนาจหน้าที่เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมสิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหาย จึงสามารถดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานตำรวจนั้นได้ตาม ป.อ. 157

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     28 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 203

   คบหาอยู่กินกับตำรวจชั้นสัญญาบัตรท่านหนึ่งได้เกือบปี ท่านเดือดร้อนให้หาเงินมาให้สองแสนจะใช้คืนในหนึ่งเดือน  ท่านเขียนเช็คเงินสดสองแสนไว้ให้ จะขอแลกเช็คแต่คนปล่อยเงินไม่รับ เราก็ตัดสินใจไปกู้และเอาเงินเก็บให้ไป เดือนแรกท่านใช้คืนไม่ถึงครึ่ง เดือนที่สองให้แต่ดอกเบี้ย เดือนที่สามนัดวันที่ 5 ปิดโทรศัพท์ จนวันที่ 10 ติดต่อไม่ได้ ไม่ตอบข้อความ ไปหาก็ไม่พบ ดิฉันร้อนใจดอกเบี้ยงอกขึ้นทุกวันๆ อยากทราบว่าพอจะมีทางไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ เช็คใบนั้นอยู่ที่ดิฉัน และไม่ได่เซ็นสัญญากู้ยืม แต่มีหลักฐานที่คุยกัน พอจะทำอะไรได้บ้างไหมคะ 

  โดยคุณ ภณษมน  (111.84.148.2)     10 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 202

  ค้นตัวแล้วไม่มีหลักฐาน แต่พอไปถึงที่โรงพัก กลับยัดข้อหา จำหน่ายเพื่อครอบครองให้

  เป็นแบบนี้ทำอย่างไรดีค่ะ เครียดมากเลยค่ะ

   

  โดยคุณ ร้องเรียนตำรวจยัดยาเสพติดค่ะ  (183.89.57.155)     18 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 201

   ถ้าตำรวจก่อกวนในทางโลกออนไลน์ ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงและเอารูปเราไปลงให้คนทั่วไปด่า เราสามารถร้องเรียนได้ไหมค่ะและจะต้องทำยังไงถึงจะฟ้องกลับได้ 

  โดยคุณ ไพลิน  (110.77.152.213)     15 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 201

  หากมีบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดของตำรวจดังกล่าว บุคคลนั้นมีสิทธิที่จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาทั้งดำเนินการทางวินัยต่อไปได้โดยปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     19 พ.ย. 2556

 •  1  2  3 .. 11   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด