X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

 • การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

  วินัยตำรวจ

  ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547


  ความหมายของวินัยตำรวจ
            บรรทัดฐานของสังคม เครื่องกำกับความประพฤติ ของบุคคลบางหมู่ บางคณะให้อยู่ในกรอบของความเป็นระเบียบ กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
            การที่ตำรวจต้องประพฤติตนให้เป็นผู้มีมรรยาทตามแบบอย่างธรรมเนียมของตำรวจที่ต้องยึดถือปฏิบัติ ซึ่งก็หมายความว่าวินัยตำรวจเป็นหลักการความประพฤติของข้าราชการตำรวจตามแบบอย่างธรรมเนียมของตำรวจนั่นเอง ซึ่งได้มีการกำหนดขอบเขตแบบอย่างธรรมเนียมไว้ให้ถือปฏิบัติก็คือระเบียบของทางราชการ มติ ครม.และจรรยาบรรณตำรวจ
  กฎหมายตำรวจเป็นกฎหมายมหาชน 
            แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐบาลกับบุคคลากรของรัฐโดยอยู่ในลักษณะที่อีกฝ่ายหนึ่งคือรัฐมีฐานะเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง คือข้าราชการตำรวจ เป็นนิติสัมพันธ์ที่องค์กรตำรวจมีฐานะใช้อำนาจเหนือปกครองข้าราชการตำรวจ
  วินัย มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันระหว่างองค์กรตำรวจกับข้าราชการตำรวจ ผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจหน้าที่ไว้เท่านั้น จะต่อรองไม่ได้ ไม่เหมือกฎหมายเอกชน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
  กฎหมายตำรวจเป็นกฎหมายปกครอง
            เป็นการจัดระเบียบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจเป็นการกำหนดว่าพฤติกรรมใดที่ควรทำหรือไม่ควรทำถ้ามีการฝ่าฝืนก็มีการลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนนั้น
            เป็นกฎหมายที่วางระเบียบการใช้อำนาจเพื่อปกครองบังคับบัญชาภายในองค์กรตำรวจ และเป็นหลักเกณฑ์กลางที่จะใช้บังคับกับข้าราชการตำรวจทุกคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  การดำเนินการทางวินัยเป็นการดำเนินการทางปกครอง
            เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ เปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
            ผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการถาวร หรือชั่วคราว เช่นการลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ซึ่งทำให้สถานภาพข้าราชการตำรวจสิ้นสุดลง หรือการไม่ได้รับการเลื่อนขั้นอัตราเงินเดือน ไม่ได้รับการเลื่อนยศ การสั่งลงโทษทางวินัย จะกระทำเป็นในรูปแบบของคำสั่งตามกฎหมายเพื่อสั่งการไปยังผู้รับโทษให้รับทราบและรับผลตามคำสั่งนั้นเป็นการใช้อำนาจเหนือกว่าทางกฎหมายสั่งการลงมา
  ข้อพิจารณาในการดำเนินการทางวินัย
  ความยุติธรรม
            ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายกล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเปิดโอกาสให้คู่กรณีนำพยานหลักฐานเข้าแก้ข้อกล่าวหา ดำเนินการไปตามขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมายและสั่งการลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
  ความเป็นธรรม 
            เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่กลั่นแกล้งหรือช่วยเหลือกันเป็นการส่วนตัว
  ความเสมอภาค
            ดำเนินการกับผู้กระทำผิดทุกกรณีไม่เลือกที่รักมักที่ชัง หรือเลือกปฏิบัติ
  ความฉับพลัน
            ต้องกระทำอย่างรวดเร็วไม่ให้เสียสิทธิ การดำเนินการล่าช้าจะกระทบสถานะของบุคคลนั้นหลายประการ 
  วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการดำเนินการทางวินัย
           -สร้างความรู้สึกให้บุคคลอยากจะรักษาวินัย
           -สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและชี้ทางปฏิบัติที่ถูกต้องโดยให้เห็นคุณค่าของการรักษาวินัยเป็นการป้องกันความเสื่อมเสียของตนเองหรือขององค์กรตำรวจ มิใช่เป็นการบั่นทอนการปฏิบัติหน้าที่ 
            -เพื่อให้บุคลากรอยู่ในระเบียบวินัย 
            การดำเนินการทางวินัยที่มีลักษณะที่เป็นการข่มขู่ บังคับโดยลงโทษอย่างเฉียบขาด โดยมีจุดมุ่งหมายและเจตนารมย์เพื่อให้บุคคลากรอยู่ในระเบียบวินัยด้วยความเกรงกลัวจะถูกลงโทษ เป็นการมุ่งปราบปรามการกระทำผิดวินัยมากหว่าการป้องกันการกระทำผิดวินัย
  วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมาย 
            -การใช้อำนาจปกครองและบังคับบัญชาตามลำดับการบังคับบัญชา
            -วินัยเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อการสั่งการการบังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรการทางวินัยจะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมความประพฤติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และใช้ในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
   

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www2.bpp.go.th/bpp_st4/BPPNITIK/index/complain/police%20law/traning%20discipline/traning18.pptในรูปแบบ html

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 11   

 • ความคิดเห็นที่ 206

   สถานที่บางที่ตำรวจก็ล่อประชาชนเข้าไปทางที่ตำรวจล่อเอาไว้เพื่อให้ได้เก็บเงินค่าปรับจากประชาชน เช่น 1.ตำรวจสมุทรสงครามตั้งบังเกอร์เปล่า เพื่อให้ประชาชนเลื่อนเปิดทางไปได้ พอขึ้นสะพานมันก็ดักจับข้างล่าง แต่เสือกไม่เอาน้ำใส่บังเกอร์เพื่อไม่ให้เลื่อนได้ 2.ตำรวจสน.บางมดเปิดจับรถขับเข้าเลนใน จากยูเทิร์นแถวแยกพระราม2 -สุขสวัสดิ์ รถขับเหมือนกันเป็น 10 แม่งเรียกกุคันเดียว คันอื่นก็ไม่เรียก เชี่ย..! พูดนู้นนี่ จะรอตังค์ จรรยาบรรณไม่มี เปิดยูเทิร์นซ้อนกันสองยูเทิร์น ใครยูอันแรกก็โดนจับ แล้วมึงจะเปิดบังเกอร์ปูนให้ยู้ซ้อน 2 ที่ทำไม นี่คือทางล่อกินเงินประชาชนของตำรวจสน.บางมด ไม่รู้จะแจ้งทางไหน ตำรวจที่ดีก็มี ตำรวจที่เลวก็เยอะ แจ้งคนไหนก็ไม่รู้พวกกันเองรึป่าว กฎหมายไทยมีไว้ให้ชาติอื่นหัวเราะ ด่ากฎหมายตำรวจไทย ที่ไม่มีประโยชน์ ตอนนี้หน้าที่ของตำรวจหลายๆ คนอาจเป็นการรีดไถประชาชนทางอ้อม สำหรับตร.บางคนที่ดีก็ยังช่วยเหลือประชาชนอยู่ ส่วนมากจะเลวซะมากกว่า เวลามีเยอะแทนที่จะไปตามจับคนร้าย ช่วนประชาชน มัวแต่รีดไถคอยให้ประชาชนสาปแช่ง สาธุ มึงเอาเงินประชาชนไปเท่าไหร่ขอให้บ้านมึงเสียมากกว่าเป็น 1,000 เท่า สาธุ

  โดยคุณ ไม่ยุติธรรม  (27.55.33.88)     23 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 205

   

      ผม ชื่อ นายสมศักดิ์  ตั้งปัญญาวัฒนา เมื่อ เวลา ตีสาม ของวันที่ 20 ก.พ 2557 รถผมกระบะยี้ห้อมิตรซูบิชิ สีดำ ทะเบียน กล 6901 ชลบุรีได้จอดรถไว้ หน้าโรงแรม midtown พัทยา แล้ว มีรถ  ฟอดร์ สีส้มทะเบียน1กถ 8041 กรุงเทพมหานครซึ่งขับมาด้านหน้าอย่างเร็ว แล้วได้ชน กับรถของผม ที่จอไว้ ซึ่งต่อมาได้ทราบว่า เป็นรถ เช่า. ที่นาย BAKHODIR  KADIROV ชาว UZBEKISTAN  ได้เช่ารถที่ไม่มีประกันมาชนรถ ผม  ผม จึงได้ ขอไก่เกลี่ย ที่ ค่าซ่อม รถ 60,000 บาท โดยมี ร้อยเวร ชื่อ นครราช เป็นร้อยเวร รับเรื่องแล้วเสียค่าปรับในวันนั้น แล้วก็ตกลง ให้เงินมาจ่าย ภายใน3 วัน พอ3วันผ่านไปก็ ไม่มีเงินมาจ่าย ผม ก็บอกร้อยเวรว่าค่อยนัดมาคุยกันอีกที.  1 อาทิตย์ผ่านไป ผมขอนัด ต่างชาติ ในวันที่  3 มีนาคม ก็ผลัดผม มาตลอดจนทุกวัน จนวันนี้ ผมก็ไป ที่สถานีตำรวจ เมืองพัทยา จึงขอดูpassPort  ที่ร้อยเวรเก็บไว้ ตรวจแล้ว วีช่า ของต่างชาติจะหมด วันที่ 23 มีนาคม 2557 นี้ ซึ่งผม ก็กลัวว่า เขาจะไปแจ้งความ passport หายแล้วทำใหม่ แล้ว หนี้ ออกประเทศ วันนี้ ผม จึงของ แจ้ง อายัด passport ต่อ ร้อยเวร นครราช แต่ก็ไม่ ยอมรับ แจ้งความผม. ผม จึง หมดหนทาง แล้ว ไม่มีใครช่วยผมได้เลย ตอนนี้ ผม โดนอู่ มาทวงเงินค่าอะไหล่ ผมก็ไม่มีเงินให้เขา อีกอย่างผม ต้องใช้รถยนต์ดูแล คนป่วย คอยไปส่งโรงพยาบาล ผม ไม่รู้จะไปเพิ่งใครแล้ว วอนขอ ให้ตำรวจแห่งชาติ เป็นที่เพิ่งให้ ผมหน่อยครับ
  ขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับ 
  นายสมศักดิ์ ตั้งปัญญาวัฒนา 0860418680
       เบอร์โทรศัพท์ ร้อยเวร ที่รับเรื่องผมไว้  0873896577 ชื่อ ร้อยเวร นครราช สถานีตำ

  โดยคุณ สมศักดิ์ ตั้งปัญญาวัฒนา  (171.100.39.79)     5 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 204

   ตำรวจไม่รับแจ้งความกรณีรถหาย รถหายตั้งแต่คืนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 57 ไปแจ้งความ ตำรวจบอกว่าให้มาแจ้งความตอนเช้าของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 57 แต่พอไปแจ้งความตอนเช้าเวลาประมาณ 8 โมง ของเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ตำรวจบอกว่าให้แจ้งความใหม่ตอนเย็นประมาณ 6 โมงเย็น แต่หลักฐานมีครบ ทั้งกล้องวงจรปิดจากห้างสรรสินค้า เห็นหน้าคนร้ายชัดเจน อยากทราบว่าทำไมตำรวจไม่รับแจ้งความ พร้อมยังเลื่อนให้แจ้งความทีหลัง ทั้งๆที่มีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้

  โดยคุณ อารยา  (223.27.253.66)     6 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 204

  พฤติการณ์แห่งการกระทำของเจ้าพนักงานตำรวจดังกล่าวที่ไม่รับแจ้งความร้องทุกข์ตามอำนาจหน้าที่เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมสิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหาย จึงสามารถดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานตำรวจนั้นได้ตาม ป.อ. 157

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     28 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 203

   คบหาอยู่กินกับตำรวจชั้นสัญญาบัตรท่านหนึ่งได้เกือบปี ท่านเดือดร้อนให้หาเงินมาให้สองแสนจะใช้คืนในหนึ่งเดือน  ท่านเขียนเช็คเงินสดสองแสนไว้ให้ จะขอแลกเช็คแต่คนปล่อยเงินไม่รับ เราก็ตัดสินใจไปกู้และเอาเงินเก็บให้ไป เดือนแรกท่านใช้คืนไม่ถึงครึ่ง เดือนที่สองให้แต่ดอกเบี้ย เดือนที่สามนัดวันที่ 5 ปิดโทรศัพท์ จนวันที่ 10 ติดต่อไม่ได้ ไม่ตอบข้อความ ไปหาก็ไม่พบ ดิฉันร้อนใจดอกเบี้ยงอกขึ้นทุกวันๆ อยากทราบว่าพอจะมีทางไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ เช็คใบนั้นอยู่ที่ดิฉัน และไม่ได่เซ็นสัญญากู้ยืม แต่มีหลักฐานที่คุยกัน พอจะทำอะไรได้บ้างไหมคะ 

  โดยคุณ ภณษมน  (111.84.148.2)     10 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 202

  ค้นตัวแล้วไม่มีหลักฐาน แต่พอไปถึงที่โรงพัก กลับยัดข้อหา จำหน่ายเพื่อครอบครองให้

  เป็นแบบนี้ทำอย่างไรดีค่ะ เครียดมากเลยค่ะ

   

  โดยคุณ ร้องเรียนตำรวจยัดยาเสพติดค่ะ  (183.89.57.155)     18 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 201

   ถ้าตำรวจก่อกวนในทางโลกออนไลน์ ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงและเอารูปเราไปลงให้คนทั่วไปด่า เราสามารถร้องเรียนได้ไหมค่ะและจะต้องทำยังไงถึงจะฟ้องกลับได้ 

  โดยคุณ ไพลิน  (110.77.152.213)     15 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 201

  หากมีบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดของตำรวจดังกล่าว บุคคลนั้นมีสิทธิที่จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาทั้งดำเนินการทางวินัยต่อไปได้โดยปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     19 พ.ย. 2556

 •  1  2  3 .. 11   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด