การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

 • การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

  วินัยตำรวจ

  ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547


  ความหมายของวินัยตำรวจ
            บรรทัดฐานของสังคม เครื่องกำกับความประพฤติ ของบุคคลบางหมู่ บางคณะให้อยู่ในกรอบของความเป็นระเบียบ กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
            การที่ตำรวจต้องประพฤติตนให้เป็นผู้มีมรรยาทตามแบบอย่างธรรมเนียมของตำรวจที่ต้องยึดถือปฏิบัติ ซึ่งก็หมายความว่าวินัยตำรวจเป็นหลักการความประพฤติของข้าราชการตำรวจตามแบบอย่างธรรมเนียมของตำรวจนั่นเอง ซึ่งได้มีการกำหนดขอบเขตแบบอย่างธรรมเนียมไว้ให้ถือปฏิบัติก็คือระเบียบของทางราชการ มติ ครม.และจรรยาบรรณตำรวจ
  กฎหมายตำรวจเป็นกฎหมายมหาชน 
            แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐบาลกับบุคคลากรของรัฐโดยอยู่ในลักษณะที่อีกฝ่ายหนึ่งคือรัฐมีฐานะเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง คือข้าราชการตำรวจ เป็นนิติสัมพันธ์ที่องค์กรตำรวจมีฐานะใช้อำนาจเหนือปกครองข้าราชการตำรวจ
  วินัย มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันระหว่างองค์กรตำรวจกับข้าราชการตำรวจ ผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจหน้าที่ไว้เท่านั้น จะต่อรองไม่ได้ ไม่เหมือกฎหมายเอกชน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
  กฎหมายตำรวจเป็นกฎหมายปกครอง
            เป็นการจัดระเบียบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจเป็นการกำหนดว่าพฤติกรรมใดที่ควรทำหรือไม่ควรทำถ้ามีการฝ่าฝืนก็มีการลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนนั้น
            เป็นกฎหมายที่วางระเบียบการใช้อำนาจเพื่อปกครองบังคับบัญชาภายในองค์กรตำรวจ และเป็นหลักเกณฑ์กลางที่จะใช้บังคับกับข้าราชการตำรวจทุกคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  การดำเนินการทางวินัยเป็นการดำเนินการทางปกครอง
            เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ เปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
            ผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการถาวร หรือชั่วคราว เช่นการลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ซึ่งทำให้สถานภาพข้าราชการตำรวจสิ้นสุดลง หรือการไม่ได้รับการเลื่อนขั้นอัตราเงินเดือน ไม่ได้รับการเลื่อนยศ การสั่งลงโทษทางวินัย จะกระทำเป็นในรูปแบบของคำสั่งตามกฎหมายเพื่อสั่งการไปยังผู้รับโทษให้รับทราบและรับผลตามคำสั่งนั้นเป็นการใช้อำนาจเหนือกว่าทางกฎหมายสั่งการลงมา
  ข้อพิจารณาในการดำเนินการทางวินัย
  ความยุติธรรม
            ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายกล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเปิดโอกาสให้คู่กรณีนำพยานหลักฐานเข้าแก้ข้อกล่าวหา ดำเนินการไปตามขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมายและสั่งการลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
  ความเป็นธรรม 
            เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่กลั่นแกล้งหรือช่วยเหลือกันเป็นการส่วนตัว
  ความเสมอภาค
            ดำเนินการกับผู้กระทำผิดทุกกรณีไม่เลือกที่รักมักที่ชัง หรือเลือกปฏิบัติ
  ความฉับพลัน
            ต้องกระทำอย่างรวดเร็วไม่ให้เสียสิทธิ การดำเนินการล่าช้าจะกระทบสถานะของบุคคลนั้นหลายประการ 
  วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการดำเนินการทางวินัย
           -สร้างความรู้สึกให้บุคคลอยากจะรักษาวินัย
           -สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและชี้ทางปฏิบัติที่ถูกต้องโดยให้เห็นคุณค่าของการรักษาวินัยเป็นการป้องกันความเสื่อมเสียของตนเองหรือขององค์กรตำรวจ มิใช่เป็นการบั่นทอนการปฏิบัติหน้าที่ 
            -เพื่อให้บุคลากรอยู่ในระเบียบวินัย 
            การดำเนินการทางวินัยที่มีลักษณะที่เป็นการข่มขู่ บังคับโดยลงโทษอย่างเฉียบขาด โดยมีจุดมุ่งหมายและเจตนารมย์เพื่อให้บุคคลากรอยู่ในระเบียบวินัยด้วยความเกรงกลัวจะถูกลงโทษ เป็นการมุ่งปราบปรามการกระทำผิดวินัยมากหว่าการป้องกันการกระทำผิดวินัย
  วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมาย 
            -การใช้อำนาจปกครองและบังคับบัญชาตามลำดับการบังคับบัญชา
            -วินัยเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อการสั่งการการบังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรการทางวินัยจะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมความประพฤติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และใช้ในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
   

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www2.bpp.go.th/bpp_st4/BPPNITIK/index/complain/police%20law/traning%20discipline/traning18.pptในรูปแบบ html

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 12   

 • ความคิดเห็นที่ 230

   อยากสอบถามว่า.ตำรวจพูดคำหยาบกับประชาชนผิดหรือไหม

  ทั้งที่ประชาชนพูดดีด้วย.มีความผิดทางวินัยไหมค่ะ

   

  โดยคุณ ออย  (49.229.56.214)     17 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 229

   ทำร้านอาหารค่ะมาขอเก็บส่วยทุกเดือนเวลาที่มันกินเลี้ยงก็จะขอเหล้าเป็นลังๆแล้วเลือกด้วยนะว่าจะกินรี สมควรไหมค่ะ

  โดยคุณ หญิง  (113.53.60.139)     4 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 228

  สวัสดีค่ะ. มีเรื่องอยากจะสอบถามค่ะ

  คือญาติพี่น้องโดนจับการพนันตอนบ่ายสี่โมงครึ่ง พอไปถึงโรงพักก็ได้ฝากขังไว้ในคุกเปนเวลาประมาน3ชม โดนญาติก็ไปรอประกันตัวตั้งแต่ส่งโรงพักแล้ว. แต่กลับถูกตำรวจบอกว่ายังประกันตัวไม่ได้ต้องรอร้อยเวรก่อน โดยอ้างว่าวันนี้ร้อยเวรไม่ว่างบ้าง. ติดธุระบ้าง ไม่ได้เข้าเวรบ้าง. อ้างเหตุผลสารพัดที่จะไม่เขียนสำนวนทั้งๆที่ตอนนั้นไม่ได้มีคดีของใครเลย. สุดท้ายเวลาผ่านไปเกือบสี่ทุ่ม มีตร.นายหนึ่งเข้ามาบอกว่าต้องมีค่าทำสำนวนด้วยคนละสองพันเพื่อจะให้เสร็จเร็วๆไม่ต้องนอนในคุกคืนนั้น. ด้วยความที่ญาติเปนผญ เปนคนมีอายุหลายคน. เลยต้องจำใจจ่ายค่าทำสำนวนไปค่ะ. อยากทราบว่าการที่ร้อนเวรนั่งผิดสำนวนนี้ต้องมีค่าจ้างเพื่อเร่งเวลาด้วยหรอค่ะ. มันไม่ใช่หน้าที่ของตร รึไงค่ะ ต้องมีค่าจ้างเวลาเร่งด่วนด้วยเหรอ เปนแบบนี้ทุกโรงพักมั้ยค่ะ ต้องจำเปนจ่ายในส่วนนี้ด้วยมั้ย มันเปนธุรกิจไปแล้วหรอ

  โดยคุณ คนขี่สงสัย  (182.232.59.174)     17 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 227

   ตำรวจเส้นเพชรบูรณ์ ชอบดักจับรถตอนกลางคืน สุดท้ายก็ขอเหล้า กับเงิน นิเรอตำรวจ ชอบจับช่วงเวลากลางคืน นิสินะ การหากินจากประชาชน ได้เงินเดือนจากภาษีจากประชาชนไปแล้ว ยังมารีดไถประชาชนอีกเรอค่ะ ผู้ใหญ่ตำรวจใจดี มีอยู่ที่ไหนบ้าง

  โดยคุณ ประชาชน  (118.172.4.3)     15 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 227

   ตร.ป้อมโนนแดง โคราช(หัวหน้าป้อม)ศาลเตี้ยบ่อยมากตรวจปัสวะเจอก็อยากปรับเป็นเงินหมื่น

  โดยคุณ นคร  (1.46.194.89)     9 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 226

   กรณีที่ตำรวจจับยาและทรัพท์ที่ได้จากยา แล้วไม่ยอมยึดหรืออาเป็นเพราะว่าตำรวจให้ต่องานให้ถ้าต่อได้จะไม่ยึดทรัพย์  จริงๆแล้วตำรวจมีสิทธิ์ทำเช่นนี้หรือป่าวค่ะ

   

  โดยคุณ จันลี มูลราช  (49.229.76.5)     21 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 225

  คืออยากทราบค่ะคนที่เคยมีคดีหลังจากพ้นโทษออกมาจะเปลี่ยนตัวเองเปนคนดีไม่ได้หรือค่ะ อีกอย่างคือมีหน้าที่การงานที่ดีทำ แต่กลับถูกตำรวจชุดสืบสวนกล่าวหาว่ายังขายยาอยู่ คือทุกวันนี้กลัวค่ะกลัวถูกยัดยา จะทีหน่วยงานไหนช่วยได้บ้าง

  โดยคุณ Koii  (49.229.99.75)     16 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 225

  อาจร้องเรียนหรือร้องทุกข์ไปยังกรมคุ้มครองสิทธิให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.220)     8 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 224

  (น้ำ) แล้วหนูโดนค่าปรับไป 500 บาท ตรงหน้าซีคอน ศรีนครินทร์ 

   
  ##หนูขับรถแทนแฟนคะวันนั้น แฟนหนูเมา หนูผิดหรอคะที่โดนค่าปรับเฉยเลย แล้วโดนค่าปรับไปก็ไม่ทราบว่าด่านอะไร ตอนจ่ายเงิน (ตราปั้มตำรวจ)ก็ไม่มี  แล้วหนูจะขอค่าปรับคืนได้ไหมคะ..? ก็กฎหมายบอกเมาแล้วห้ามขับรถ  หนูกลัวโดนตำรวจจับแฟน เลยขอขับแทนให้ถึงห้อง หนูก้บอกตำรวจไปอย่างนี้ แต่เขาก็เรียกหนูลงไปเขียนใบสั่ง เสียค่าปรับ นี่หนูยังเก็บใบสั่งไว้เลยคะ อยากทราบว่าหนูผิด หรือ ไม่ผิดคะ? แล้วหนูสมควรเสียค่าปรับใช่ไหมคะ? ถ้าหนูไม่ผิด หนูขอค่าปรับคืนจะได้ไหมคะ ถ้าได้คืนโทร 095-493-7494

  โดยคุณ กนกวรรณ ศาลา  (27.55.144.136)     9 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 223

   เหตุเกิดวันที่ 22 กันยายน 2558

  ถึงผมเป็นผู้ขับขี่รถจักยานยน โดยมีนายตำรวจชื่อด.ต ขวัญชัย ชาวลีแล่น รหัส 6617 สน.ดอนเมือง โดยผมไม่มีเงินชำระค่าปรับผมพูดจาด้วยว่าจาสุภาพ แต่นายตำรวจผู้นี้ไม่ยอมให้ชำระที่ด่าโดยผมมีเงินติดตัวแค่50บาท ผมบอกว่าจะไปชำระที่สนนายตำรวจผู้นี้ไม่ยอมถ้าเดียวโดยยืดกุลแจ้รถและบัตรประชาชน แล้วผมไปที่ดานที่ด่านพูดจาดีมีสุภาพบอกชำระที่สนที่.ได้แต่นายดตขวัญชัยใช้ว่าจาที่แย่มากแล้วใส่อารมพักที่ไหร่ผมอย่สงแรง จึงอย่ากจะร้องเรียน ถ้าบนโลกนี้ยังแสงสว่างอยู่ 

   

  โดยคุณ นายภาณุวัฒน์ เจริญผล  (27.55.206.56)     22 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 222

   บอกรึแจ้งได้ที่ไหนบ้างค่ะ พฤติกรรมไม่ดีของตำรวจ จะมีใครไปตรวจสอบได้หรือไม่คะ แยกป้อม บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีมีด่าน จับตรวจสารเสพติด คัยมีตังจ่ายตำรวจตรงนั้น คือรอด ไม่มีจ่ายไม่รอดนะคะ วันก่อนผ่านไป ตำรวจยิ้มนับเงินแบบสบายเรยคะ รายได้ดีมาก นี่หรอคะ ตำรวจประชาชน

   

  โดยคุณ โบ  (27.130.106.100)     19 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 221

   สวัสดี
  ผมนายฮาวาร์ดสมิ ธ ผู้ให้กู้สินเชื่อเอกชนที่
  เงินให้สินเชื่อให้โอกาสเวลาชีวิต
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนที่จะล้างหนี้ของคุณหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินทุน
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธจาก
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  คุณต้องการเงินกู้รวมหรือการจำนองหรือไม่?
  ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณสิ่งที่
  ที่ผ่านมา เรากู้เงินออกมาให้กับประชาชน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2% ฉันต้องการที่จะใช้นี้
  ขนาดกลางที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และได้รับผลประโยชน์และ
  จะยินดีที่จะให้คุณกู้เงิน ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์:
  harvardsmithloans@gmail.com

  กู้ข้อมูล

   1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
   2) ประเทศ: .............................. ................ .............
   3) ที่อยู่: .............................. ................ ............
   4) รัฐ: .............................. ................ .............. ..
   5) เพศ: .............................. ................ .............. ....
   6) สถานภาพ: .............................. ............... ....
   7) อาชีพ: .............................. ................ .......
   8) เบอร์โทรศัพท์: .............................. ............... ...
   9) ตำแหน่งในปัจจุบันสถานที่ทำงาน: .....................
   10) รายได้รายเดือน: .............................. ...............
   11) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............................. .......
   12) เงินกู้ระยะเวลา: .............................. ............... ...
   13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม .............................. ..............
   14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
   15) คุณได้นำไปใช้ก่อนที่จะ ............................. ....

   ขอบคุณ
  นายฮาร์วาร์สมิ ธ

  โดยคุณ Harvard Smith  (41.220.69.215)     10 พ.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 12   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด