X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค/คดี สคบ./คดีผิดสัญญาซื้อขาย เรียกทรัพย์คืน

 • ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค/คดี สคบ./คดีผิดสัญญาซื้อขาย เรียกทรัพย์คืน

                                                                              ศาลแขวงพระนครเหนือ

  นาง พ.ที่ 1 ,นาง บ.ที่ 2, นาง น. ที่ 3     โจทก์
  บริษัท บ.       จำเลย

  เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, ผิดสัญญาเช่า
  จำนวนทุนทรัพย์ -  บาท

            ข้อ 1. จำเลยมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท  จำกัด  มีนาย ส. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  และประทับตราสำคัญของจำเลย  กระทำการแทนและผูกพันจำเลย  ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อทำการค้า รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร  เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1
            ข้อ 2.  จำเลยได้จัดทำพื้นที่สำหรับเป็นแหล่งช็อปปิ้ง  ใช้ชื่อโครงการว่า ...  บนที่ดินโฉนดเลขที่ ...  และแบ่งพื้นที่เป็นห้อง  หรือเป็นล็อค  เปิดให้พ่อค้าแม่ค้า ได้เช่าพื้นที่ขายสินค้า(ประเภทสินค้าและเครื่องประดับ)  แก่ประชาชนทั่วไป  โดยโฆษณาประชาสัมพันธ์  ให้คำมั่นสัญญาต่าง ๆ  ในลักษณะหลอกลวงด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่อโจทก์ทั้งสาม  และผู้เช่ารายอื่น เช่น
            2.1 จะจัดให้มีที่จอดรถสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการมากกว่า 120  คัน
            2.2 จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ  เช่น  รายการตามสถานีวิทยุ
  ต่าง ๆ กว่า 50 สถานี ,ป้ายริมทางและรถโฆษณา
           2.3 จะจัดให้มีป้ายรถประจำทาง  ตู้เอทีเอ็ม  รวมทั้งจัดพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อม
  เหมือนกับสวนลุมไนท์บาซ่าร์
           2.4  จะจัดพิธีเปิดโครงการ  และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
           2.5  จะตกแต่งสถานที่สวยงาม  และอำนวยความสะดวกให้เจ้าของร้านค้าและประชาชน เช่น  ปูพื้นบริเวณพื้นที่ขายสินค้า  รวมทั้งมีพัดลมเพดาน  ที่บังแดด  จัดเก็บขยะ
           2.6  จะจัดให้มีคอนเสิร์ตการแสดงของวงดนตรีต่าง ๆ 
           2.7  หากผู้เช่าพื้นที่ทำสัญญาแล้ว  ต้องการคืนพื้นที่  ทางจำเลยยินดีคืนเงินให้
            นอกจากนั้นยังหลอกลวงว่าตลาดนัดบริเวณรอบห้างฯ  ...ได้ปิดกิจการแล้ว  และจะไม่เปิดให้บริการอีก  แต่ในความเป็นจริง  จำเลยรู้อยู่แล้วว่าตลาดนัดรอบห้าง...จะต้องเปิดให้บริการอีก  รายละเอียดจะเสนอต่อศาลในชั้นพิจารณาคดี
            ข้อ 3.  โจทก์ทั้งสามหลงเชื่อจึงเข้าจองพื้นที่และทำสัญญาเช่าพื้นที่กับโจทก์  ดังต่อไปนี้
             โจทก์ที่ 1  ทำสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551  ห้องหมายเลข...
             โจทก์ที่ 2  ทำสัญญาเช่าเมื่อวันที่  24  กรกฎาคม 2551  ห้องหมายเลข...
             โจทก์ที่ 3  ทำสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2551  ห้องหมายเลข...
            โดยสัญญามีระยะเวลาการเช่า 3 ปี  นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 25512  จนถึงวันที่ 14  ตุลาคม  2554  เหมือนกันทุกฉบับ  โดยจำเลยเก็บเงินกินเปล่าห้องละ 85,000  บาท  รายละเอียดการเช่าปรากฎตามสำเนาสัญญาเช่าเอกสารท้ายฟ้องหมาย 2-5  และสำเนาใบเสร็จรับเงินเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 6-9
            ข้อ 4. เมื่อโจทก์ทั้งสามได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับจำเลย  และรับมอบพื้นที่จากจำเลยเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2551  จำเลยเปิดให้ขายสินค้าได้ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551  จำเลยไม่เคยปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ประชาสัมพันธ์หรือให้คำมั่นไว้ตามข้อ 2  และการส่งมอบสถานที่ให้โจทก์ได้ครอบครองก็อยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อย  กล่าวคือการถ่ายเทอากาศไม่ดี  หลังคารั่ว  ไม่สามารถป้องกันน้ำฝนได้  มีฝุ่นมากและใช้งบประชาสัมพันธ์ที่น้อยเกินไป  ขาดประสบการณ์ในการบริหารและการจัดการที่ดีพอ  โจทก์ต้องตกแต่งห้องเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมากกว่าที่จะควรทำ  และประกาศสำคัญที่จอดรถไม่เพียงพอด้วยสาเหตุหลายประการดังกล่าว  อันเป็นความผิดของจำเลย  ประชาชนจึงไม่เข้ามาซื้อสินค้า  ทำให้โจทก์ทั้งสามไม่สามารถขายสินค้าได้  ตามเจตนารมณ์ของการเข้าทำสัญญาเช่า  และตามที่จำเลยได้ประชาสัมพันธ์หรือให้คำมั่นไว้กับโจทก์ทั้งสาม  และผู้เช่ารายอื่น  การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ทั้งสามได้รับความเสียหาย ดังนี้
            โจทก์ที่ 1  ได้รับความเสียหายจากเงินกินเปล่าในการเช่าห้อง 2 ห้อง ๆละ 85,000 บาท  เป็นเงิน 170,000 บาท  ค่าตกแต่งห้องและค่าเช่าห้องตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2551-14 ธันวาคม 2551  เป็นเงินจำนวน 80,000 บาท  รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งหมด 250,000 บาท
            โจทก์ที่ 2  ได้รับความเสียหายจากเงินกินเปล่าในการเช่าห้อง จำนวน 85,000 บาท  ค่าเช่าห้องตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2551-14 ธันวาคม 2551  เป็นเงินจำนวน 11,000 บาท  รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งหมด 125,500 บาท

            โจทก์ที่ 3  ได้รับความเสียหายจากเงินกินเปล่าในการเช่าห้อง จำนวน 85,000 บาท  เป็นเงิน 170,000 บาท  ค่าตกแต่งห้องและค่าเช่าห้องตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2551-14 ธันวาคม 2551  เป็นเงินจำนวน 95,000 บาท  รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งหมด 180,000 บาท  รวมเป็นเงินค่าเสียหายที่จำเลยต้องชำระให้โจทก์ทั้งสาม จำนวน 552,500 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งโจทก์ขอถือเอาทุนทรัพย์ในคดีนี้  รายละเอียดจะเสนอต่อศาลในชั้นพิจารณาคดี
            ข้อ 5.  โจทก์ทั้งสามได้ให้ทนายความมีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่า  และเรียกให้ชำระค่าเสียหายจากจำเลย  ซึ่งจำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว  ปรากฏตามสำเนาหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้ชำระหนี้  พร้อมใบตอบรับหนังสือดังกล่าวแล้ว  ปรากฏตามสำเนาหนังสือบกเลิกสัญญาและทวงถามให้ชำระหนี้  พร้อมใบตอบรับจดหมายลงทะเบียนทางไปรษณีย์   เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 11-15  แต่จำเลยยังคงเพิกเฉย  โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับให้จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวให้โจทก์ได้  จึงต้องขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง
                                                                                        ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

  คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค
            ขอศาลได้โปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
            1.  ให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 250,000 บาท ชำระเงินให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 122,500  บาท  ชำระเงินให้แก่โจทก์ที่ 3  จำนวน 180,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งหมด 552,500 บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  ของเงินต้นดังกล่าว  นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปกว่าจะชำระเงิน


   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 39

  คือ ดิฉันและแฟนซึ่งเป็นคนต่างชาติ  ได้ทำสัญญาเช่าห้องคอนโด  ในคู่สัญญาเข่า ผู้ให้เช่าเป็นคนต่างชาติ  มีพยานแฟนคนไทย แบะฝ่ายผู่เช่าเป็นคนต่างชาติ มีพยานคนไทยคือดิฉัน

  ได้บอกเบิกสัญญาเข่า ผู้ให้มีการเรียกร้องเงินค่าเสียหายมา บอกว่า

  1. จะไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกไว้เป็นคดี และจะทำให้ฝ่ายผู้เช่าแลพยานมีคดีติดตัว และติดตามตัวฝ่ายผู้เข่ามาชดใช้ค่าเสียหาย ตำรวจจะมาตามตัวผู้เช่าแบะพยานได้หรอค่ะ

  2.เมื่อแจ้งความแล้วจะไปยื่นแจ้งไว้ที่กองตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไว้ เพื่อไม่ให้เข้าประเทศและออกประเทศได้ ให้ติดตามกักตัวผู้เช่าและพยาน เพื่อส่งดำเนินคดี ทำได้จริงหรอค่ะ

  3.หากยื่นฟ้องศาล ฝ่ายผู้เช่าชนะคดีความ แล้วหากฝ่ายให้ออกหนังสือมาทวงค่าเสียหาย แต่ทางฝ่ายผู้เช่ารับรู้แต่ไม่จ่าย เพิกเฉย เรื่องนี้ต้องมีตำรวจออกหมายจับฝ่ายผู้เข่าไหมค่ะ

  รบกวนคุณทนายหน่อยนะค่ะ เพื่อดิฉันจะได้รู้และรับมือกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

  รบกว

   

   

   

   

   

  โดยคุณ วราพร  (115.67.34.12)     28 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 39

  1.การเรียกค่าเสียหายตามสัญญาเช่าเป็นเรื่องในทาแพ่ง ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิทีจะไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีอาญา
  2.ข้อ 2 และ 3 ฝ่ายผู้เช่าไม่อาจดำเนินการได้จริงตามที่กล่าวอ้าง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     30 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 38

  ขอรบกวนถามว่าฉันมีเพื่อนชาวต่างชาติเป็นชายใช้ชื่อฉันซื้อบ้านโดยให้ฉันเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์แต่เพื่อนชาวต่างชาติได้ทาหญิงไทยคนหนึ่งเข้าอยู่อาศัยในปี2550แล้ว2ปีที่ผ่านมาเพื่อนชาวต่างชาติได้ขอเลิกกับหญิงไทยคนนี้มาตลอดแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมไปแล้วยังถือโฉนดเก็บซ่อนไว้เดือนสิงหาหญิงผู้นี้ได้แจ้ง ต มจับเพื่อนชาวต่างชาติกลับประเทศสิงค์โปร์ด้วยข้อหาวีซ่าหมดพอเพื่อนฉันกลับประเทศแล้วโทรมาให้ฉันขายบ้านแล้วโอนเงินไปให้เขาแต่ฉันไม่มีโฉนดเพราะผู้หญิงคนนั้นถือไว้ฉันจะแจ้งหายก็ไม่ได้เป็นการแจ้งเท็ดเพราะโฉนดไม่ได้หายร้ว่าอยู่ที่เธอคนนั้นฉันควรฟ้องข้อหายัดยอกได้มัยอีกอย่างเพื่อนชาวต่างชาติกลับประเทศก็ทำงานไม่ได้เพราะอายุ 73แล้วไม่มีเงินฉันต้องการช้วยเพื่อนด้วยความจริงใจ

  ยังมีอีกอย่างคือผู้หญิงคนนี้จริงแล้วเป็นคนพม่าเมื้อปี2553เพื่อนฉันได้ซื้อบัตรประชาชนโดยการสวมชื้อคนตายฉันสามารถแจ้งเรื้องบัตรประชาชนของเขาให้กระทรวงทราบได้หรือไม่

  โดยคุณ พรรณี  (118.174.65.226)     22 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 38

  ท่านชอบที่จะปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีกับหญิงคนสนิทของเพื่อนชายดังกล่าวเพื่อเรียกร้องบังคับให้ส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 37

   คือมีเรื่องว่า ฉันมีแฟนเป็นชาวต่างชาติ แล้วเขาก็มีเพื่อนผู้หญิงเป็นชาวต่างชาติประเทศเดื่ยวกัน แล้วต่อมา เพื่อนเฃาคนนี้ อยากมาอยู่ในไทยกับพวกเรา เราก็ตกลงกันว่า ถ้าอยากมาอยู่จริง ก็โอนมาซื้อที่ดินด้วยกันทำอะไรด้วยกัน เขาก็ตอบตกลง พอต่อมา เขามาผิดใจกันกับแฟน ดิฉัน เขาจะมาเอาที่ ที่ซื้อด้วยกันคืน หรือขอเงินคืน โดยจะแจ้งความเอาผิด ข้อหาฉ้อโกงทีดิน คืออยากทราบว่าเขาจะมีสิทธิไหม

  โดยคุณ ละทายห้องพัก  (101.51.33.182)     14 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 36

   ขอประทานโทษค่ะที่รบกวน

  หนูได้ไปเช่าซื้อรถที่เต็นรถแห่งหนึ่ง ได้ให้มัดจำไว้ 5000 บาท แต่ว่าไฟแน้นไม่ผ่าน ไฟแน้นได้ไปตรวจที่บ้านแล้วเค้าบอกว่าคุณแม่ตอบคำถามผิด จึงทำให้ไฟแน้นไม่ผ่าน แล้วได้มีการเปลียนธนาคารถึง 2 ธนาคาร แต่ธนาคารที่ 2 ไม่ผ่านอีก พอมาถึงธนาคารที่ 3 หนูก็เลยบอกพอแล้วขอเงินค่ามัดจำคืน เพราะเค้าบอกว่าถ้าไม่ผ่านไฟแน้นจะคืนให้ แต่เค้าไม่ยอมจ่ายเค้าบอกว่าเพราะแม่หนูตอบคำถามผิดเลยทำให้ไม่ผ่านเพราะที่จริงมันผ่านแล้ว เค้าอ้า้งแบบนี้ หนูจะทำไงดีค่ะ

  โดยคุณ น้ำ  (110.171.189.205)     12 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 36

  ท่านสามารถเรียกร้องเงินจองอันเป็นมัดจำคืนได้กรณีที่การเลิกสัญญาไม่เป็นเพราะความผิดของท่าน หรือร้องต่อ สคบ.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     20 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 35

   เรียน ท่านทนายคลายทุกข์ ที่นับถือ

           ทางผมได้จัดพื้นที่ให้เช่าในศูนย์การ โดยมีการทำสัญญาให้บริการพื้นที่กับคู่ค้าทุกคน โดยระบุค่าใช้บริการพื้นที่เดือนละ 30000 บาท ค่าประกันความเสียหาย 30000 บาท กำหนดระยะเวลาใช้บริการพื้นที่ 6 เดือน ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน 6 ตรม. ผมและลูกค้าได้ทำหนังสือสัญญากันในเดือน พ.ค. 56 แต่ลูกค้าไม่เข้ามาดำเนินการอ้างว่าติดปัญหาเรื่องช่างทำร้าน ตกแต่งร้าน จึงเงียบหายไป ผมจึงโทรไปถามว่า จะเข้ามาทำร้านเมื่อไร ก็ตอบว่า ยังออกแบบไม่เสร็จ พอปลายเดือน พ.ค 56 ทำหนังสือมาขอยกเลิกสัญญา หาว่าผมผิดสัญญา ไม่สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้ โดยอ้างว่าผมไม่ให้ใช้พื้นีที่ ทั้งๆที่ ประมาณ กลางเดือน ทางผมมีหลักฐานโดยรูปภาพ ว่าทางลูกค้าได้นำ โชว์รูมร้านค้าเข้ามาตั้ง แล้วก็ขอรื้อออก ในวันเดียวกัน แจ้งผมว่า ช่างทำแบบผิด ไม่สวย ผมก็อนุญาตให้รื้อ เพื่อรอแบบใหม่เข้ามาตั้ง หลังจากนั้นลูกค้ามีหนังสือมาที่ผมว่า ขอยกเลิกสัญญา ผมขอถามว่า ผมต้องรับผิดชอบคืนเงินค่าเช่า และเงินประกันความเสียหาย แก่ลูกค้าหรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่คืนเงินให้ลูกค้าที่ผิดสัญญาเอง 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดชี้แนะผมด้วยครับ

  โดยคุณ ชมพล  (115.67.99.218)     6 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 35

  หากผู้เช่าเป็นฝ่ายกระทำผิดสัญญา โดยได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เช่านั้นแล้ว ท่านจึงไม่มีหน้าที่ต้องขึ้นค่าเช่านั้น แต่หากท่านได้รับความเสียหายก็ย่อมมีสิทธิหักค่าเสียหายจากเงินประกันนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     21 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 34

  ขอรบกวนถามหน่อยนะคะ คือที่ดินตรงนี้เค้าออกโฉนดให้แต่เค้าเขียนด้านหลังไว้ว่าอีก 10ปีถึงจะโอนได้ พอดีแม่ร้อนเงินก็เลยเอาไปจำนองกับนายทุนที่เค้ารับ และทำสัญญาที่กรมที่ดินไว้ ตกลงกันว่า จ่ายไปเลื่อย ๆ จะไถ่เมื่อไหร่ก็ได้ และสัญญาก็มีแค่ฉบับเดียวอยู่กับนายทุน กับแม่ไม่มี เราก็จ่ายทั้งต้นทั้งดอกมาตลอด จนพร้อมที่จะไถ่ที่คืน แต่นายทุนกับบอกว่าทำสํญญาไว้ 10 ปี ถ้าจะเอาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยมา คือ กู้มา 50,000 บาท ตอนนี้จ่ายไปคงเหลือเงินต้น 20,000 บาท แต่ถ้าจะเอาใบออกมานายทุนเค้าจะเอา 50,000 บาท บอกว่าเราผิดสัญญา มีทางไหนพอช่วยได้มั๊ยคะ่

   

  โดยคุณ น้องน้อย  (1.2.191.133)     23 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 34

  นำเงินตามจำนวนหนี้ที่ยังสำนักงานวางทรัพย์เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     8 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 33

  ขอสอบถามค่ะ คือว่าพอดีแฟนของดิฉันเป็นคนต่างชาติและได้ทำสัญญาเซ้งร้านต่อจากเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติ (โดยที่ให้แม่ของดิฉันเป็นคนดำเนินกิจการ)เพื่อนของเค้าได้โฆษณาว้าร้านอยู่ในทำเลที่ดีมีลูกค้ามากมาย แต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีลุกค้าดังคำโฆษณา  ในสัญญาระบุว่าจะมีการแบ่งจ่ายเงินเป็น 3 งวดคือ วันที่ 8 พ.ย.55 150,000 บาท(จ่ายไปแล้ว) วันที่ 31 มกราคม 2556 350,000บาท และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 500,000 บาท โดยที่เอาคอนโดราคา 2,300,000 บาท การันตีไว้ แต่ทางเราได้ดำเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 2 เดือนพบว่าเราไม่อยากได้ร้านแล้วเพราะราคาแพงเกินจริงและไม่มีลูกค้ามากดังที่กล่าวไว้ ดิฉันขอถามว่าเรามีทางที่จะยกเลิกสัญญาไหมค่ะ มีวิธีดำเนินการอย่างไรบ้าง (แม่ได้ปรับปรุงร้านไปแล้วแค่นิดหน่อยค่ะ) ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ คนโง่เขลา  (180.180.110.106)     17 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 32

  ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ  พอดีว่ามัดได้มัดจำรถมือสองไว้ที่เต้นรถ จำนวน  5000  บาท  และได้ทำสัญญาผ่านเรียบร้อยแล้ว  แต่ต้องการยกเลิกไม่เอารถแล้ว  จะสามารถทำได้หรือไม่และผิดไหมคะ  เพราะว่ายังไม่ได้วางเงินดาวน์  คือมาคิดดอกเบี้ยดูแล้ว  รถป้ายแดงดอกถูกกว่าเยอะก็เลยต้องการเปลี่ยน จะสามารถยกเลิกได้ไหมคะ  ส่วนเงินจองรถดิฉันไม่คิดจะเอาคืน เพราะถือว่าเป็นค่าเสียเวลาให้ทางเต้น จะได้ไหมคะ

  โดยคุณ ถามุนา  (125.27.199.57)     17 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 32

  ท่านสามารถบอกเลิกสัญญาจองรถดังกล่าวได้ แต่ไม่สามารถเรียกเงินจองซึ่งเป็นมัดจำคืนเพราะการบอกเลิกสัญญาเป็นความผิดของท่าน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     28 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 31

  รบกวนสอบถามขอความรู้ครับ ผมได้มีการทำนิติกรรมจำนองบ้านกับบริษัท ไทยเอซ ลิสซิ่ง โดยมี
  การทำสัญญา 10 ปี จ่ายค่างวดๆละ 10,780 บาท ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยอนุโลมให้ล่าช้าได้
  ไม่เกิน 7 วัน (เป็นการบอกปากเปล่า แต่มีคู่สัญญาเป็นพยาน) หลังจากนั้นจะคิดค่าปรับครั้งละ
  400 บาท โดยให้ทำการหักค่าปรับต่างๆก่อนหักเงินค่างวด พร้อมทั้งได้มีการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร
  และไม่สามารถปิดบัญชีโดยไม่มีค่าปรับได้เมื่อสัญญาผ่านไปแล้ว 5 ปี พร้อมทั้งแต่ละงวดห้ามส่ง
  ค่างวดเกิน 3 เท่าของค่างวดแต่ละงวด โดยการโอนค่างวดแต่ละครั้งให้โอนเข้าบัญชีบริษัท และให้
  ส่ง sms หรือโทรแจ้งเมื่อได้มีการนำส่งค่างวดนั้นแล้ว ตัวผมได้ทำการโอนเงินให้บริษัททุกครั้งโดย
  ผ่านบริการ k-cyber พร้อมทั้งให้ส่ง sms อัตโนมัติไปยังหมายเลขที่บริษัทได้แจ้งไว้ ซึ่งเมื่อทำ
  รายการแล้วบริษัทก็ไม่มีการติดต่อกลับมา จึงเข้าใจว่าทางบริษัทได้รับทราบแล้ว จนเกิดปัญหาขึ้น
  ดังนี้ งวดที่ 1 ส่งวันที่ 24/4/55 ได้รับใบเสร็จปกติ งวดที่ 2 ส่งวันที่ 30/5/55 ล่าช้า ไม่ได้รับใบ
  เสร็จ ได้โทรแจ้งว่ามีค่าล่าช้า 400 รับทราบ งวดที่ 3 นำส่ง 25/7/55 พร้อมค่าล่าช้า 2 เดือนคือ
  งวดที่ 2 และ 3 เป็นเงิน12,500 ในวันที่ 28/7/55 ได้มีจดหมายจากบริษัทว่าเนื่องจากผมล่าช้า
  จึงมีค่าทวงถามและค่าทนายอีก 1,500 บาท ผมเข้าใจว่าบริษัทโหดช้า 2 เดือนก็มีค่าทนาย
  เพราะนำจ่ายก่อนกำหนดเกิน 7 วันแต่ไม่อยากมีปัญหา งวดที่ 4 นำส่ง 17/8/55 ค่าล่าช้าพร้อม
  ค่าทนายเป็นเงิน 12,500 ต้นเดือนกันยาทางบริษัทได้ติดต่อมาว่าผมค้าง 2 งวด ผมก็งงและได้
  แจ้งว่าไม่นะถ้าจะค้างก็ควรเป็นล่าช้าในงวดปัจจุบัน (ติดต่อมาประมาณวันที่ 5) พร้อมทั้งได้แจ้ง
  วันที่ซึ่งได้โอนเงินไปพร้อม sms ซึ่งทางบริษัทก็บอกจะไปตรวจสอบและเงียบไป ประมาณ
  วันที่ 10 ก็ได้มีการติดต่อมาในลักษณะเดิมซึ่งก็ได้ตอบกลับไปเหมือนเดิม จนประมาณวันที 14
  ก็ได้ติดต่อมาบอกจะยกเลิกสัญญา ซึ่งผมต้องส่งหลักฐานการโอนเงินต่างๆให้ไป บริษัทจึง
  ยอมรับว่าได้รับเงินแล้วและเงียบไป และได้ส่ง e-mail มาว่าผมค้างค่างวดเดือนที่ 5 และหาก
  ผมชำระงวดที่ 6 เกินวันที่ 27/9/55 จะมีค่าปรับอีก 400 บาท ซึ่งผมยอมรับ
  แต่บริษัทได้นำส่งเครดติบูโรว่าผมได้มีการค้างค่างวดเกิน 3 งวด คือ 4 งวด ซึ่งจริงๆ ผมล่าช้าติดต่อ
  กันแค่ 2 งวด และล่าช้าทีละ 1 เดือน รวมงวดที่ 5 เป็นจำนวน 2 คร้้ง ทำให้บูโรผมติดแบล็กลิสต์
  ได้ติดต่อไปทางบริษัทให้แก้ไขเครดิตบูโรผมให้ถูกต้อง แต่ทางบริษัทบ่ายเบี่ยงว่าไม่ใช่ความผิด
  ของบริษัทเพราะไม่ได้รับ sms จากผม ทั้งที่ผมมีหลักฐานยืนยันจาก k-cyber จึงอยากเรียนถามว่า
  ผมจะเรียกร้องให้บริษัทแก้บูโรผมได้หรือไม่ ถ้าบริษัทบ่ายเบี่ยงผมต้องทำอย่างไรบ้าง และค่า
  ทนายและค่าล่าช้าที่จ่ายเกินไป ผมจะเรียกร้องขอคืนมาหักค่างวดให้ถูกต้องได้หรือไม่ และถ้าทาง
  บริษัทบอกว่าเพราะจ่ายช้าเกินในสัญญาคือวันที่ 20 แต่ไม่เกินวันที่ 27 ตามที่บริษัทอนุญาตให้
  ล่าช้าโดยไม่มีค่าปรับจะคิดให้ผมผิดสัญญาล่าช้าได้หรือไม่ (บริษัทมิได้มีการระบุว่าสามารถคิดได้)
  กราบขอบพระคุณสำหรับคำตอบไว้ ณ ที่นี้ ตอนนี้เดือดร้อนมากขอสินเชื่อไม่ได้เลย กิจการขาด
  สภาพคล่องทำให้เสียหาย แถมยังต้องรออีก 3 ปี 1 วัน หากบริษัทไม่ยอมรับผิด ผมมีเอกสารการ
  โอนและจดหมายทวงหนี้ทุกฉบับครับ

   

  โดยคุณ สุระ  (124.122.107.151)     22 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 30

  เรื่องมีอยู่ดิฉันเช่าซื้อรถจากธนชาติ และเคยถูกบอกเลิกสัญญาแต่ยังไม่ถึงกับมายึดรถนะคะ มีแค่เจ้าหน้าที่โทรมาทวงถามและจดหมายแจ้งค่ะ แลัวดิฉันได้นำเงินพร้อมค่าปรับตามจำนวนที่ธนชาติแจ้งไปชำระที่ธนชาติ เพื่อให้บัญชีเป็นปกติ และต่อจากนั้นก็ผ่อนมาเรื่อยๆ จนใกล้หมดเหลือประมาณ 9 งวด ดิฉันจึงนำเงินก้อนไปขอปิดบัญชี (พร้อมค่าปรับอีกประมาณ 3 หมื่นกว่า เพราะเค้าบอกว่าดิฉันจ่ายล่าช้ามาตลอด ดิฉันก็ยอมจ่ายโดยดีค่ะ) ผ่านไป 2 อาทิตย์โทรตามเล่มกับเจ้าหน้าที่สาขาพัทยาเหนือ ได้เรื่องกรณีของดิฉันต้องเสียภาษีนิติบุคคลเพิ่มและต้องนำรถไปตรวจสภาพที่ขนส่งกรุงเทพฯ (ทะเบียนรถ กทม.ดิฉันใช้รถอยู่ชลบุรีค่ะ) เพราะว่าดิฉันเคยถูกบอกเลิกสัญญากรรมสิทธิ์จึงกลับมาเป็นของธนชาติอีกครั้ง เมื่อดิฉันจะโอนมาเป็นชื่อดิฉันก็ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลด้วย (เช่าซื้อในนามบุคลธรรมดาค่ะ) ดิฉันไม่เข้าใจว่าเมื่อดิฉันไปจ่ายค่าปรับต่างที่ถูกบอกเลิกสัญญาแล้ว ทำไมชื่อถึงไม่กลับมาเป็นชื่อดิฉัน ทำไม่ถึงยังเป็นนิติบุคคลคือธนชาติอยู่คะ และธนชาติก็ปัดความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างมาให้ลูกค้า ซึ่งดิฉันว่ามันไม่ถูกต้องค่ะ เอาเปรียบลูกค้ามากเกินไป ถ้าดิฉันจะร้องเรียนในกรณีจะสามารถทำได้หรือเปล่าคะ ไม่สบายใจอย่างมากค่ะ

   

  รบกวนผู้รู้ตอบกระทู้นี้ด้วยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ชมพู่  (27.55.5.36)     18 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 30

  หากผู้ให้เช่ายังไม่ได้บอกเลิกสัญญา เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วนรวมทั้งเงินจำนวนอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถที่เช่าซื้อตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันที และผู้ให้เช่าซื้อดำเนินการจดทะเบียนรถให้เป็นชื่อของผู้เช่าซื้อภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนจากผู้เช่าซื้อครบถ้วน ดังนั้น ท่านควรยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อสคบ.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 29

  ผ่อนรถมือ2 สัญญา 5ปี  แล้วไปปิดสัญญาก่อน2ปี ทำไมต้องเสียดอกที่เหลือครึ่งหนึ่ง ไม่ยุติธรรม ควรให้เหมือนกู้ธนาคาร หรือบัตรเครดิต เราปิดเงินต้นไม่เสียดอกเลย จะอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการไม่ได้ เพราะตอนทำสัญญาก็เรียกเก็บอยู่แล้ว  ตอบทีครับ หรือต้องไปหา สว.รสนา

  โดยคุณ nattan  (202.151.4.18)     14 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 29

  กรณีดังกล่าวเป็นนิติกรรมสัญญาคนละประเภทกันจึงไม่อาจเหมือนกันได้ในเรื่องการเรียกดอกเบี้ยนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     21 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 28

  ขอสอบถามหน่อยครับ ...

  ในกรณีที่เราเช่าพื้นที่ของรถไฟต่อจากผู้ที่ประมูลได้ ซึ่งในสัญญาระหว่างเรากับผู้ที่ประมูลมาได้ ระบุว่าให้เช่า 5 ปี ...

  แต่กลับมาพบทีหลังว่าสัญญาของผู้ที่ประมูลพื้นที่ของรถไฟได้นั้น เหลืออีกแค่ 3 ปี ทำให้เมื่อถึงเวลาประมูลรอบใหม่ เจ้าของเดิมที่ทำสัญญาเช่ากับเรา เค้าไม่สามารถประมูลได้ ทำให้เราไม่สามารถเช่าต่อได้เช่นกัน ...

  ในกรณีณีนี้เราสามารถฟ้องร้องได้หรือไม่ ...

  โดยคุณ ปอ  (27.254.9.133)     11 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 27

   มีเรื่องอยากปรึกษาค่ะ

  โทร 081-5375114

  ขอบพระคุณมากค่ะ

  โดยคุณ ศิริกัญญา สุดสัตย์  (49.49.218.109)     23 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 26

  มีเรื่องอยากรบกวนค่ะ ปัญหามีอยู่ว่า ดิฉันได้ทำสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน สัญญา เช่า 5 ปี เจ้าของที่ดินมาขอรับเงินล่วงหน้าไปแล้ว 2 ปี ดิฉันทำกิจการได้ประมาณ 1 ปี เจ้าของมาบอกเลิกสัญญา และบอกว่าจะนำเงินมาคืน แต่ดิฉันได้ลงทุนสร้างออฟฟิตไว้แล้ว เพื่อดำเนินกิจการและลงทุนไปประมาณ 20000 บาท ดิฉันต้องทำยังไงค่ะ เรียกร้องค่าเสียหายได้หรือเปล่า แต่ในสัญญาจ้างไม่ได้ระบุบเกี่ยวกับการผิดสัญญาเลยค่ะ

  ขอบคุณล่วงหน้าที่ตอบคำถามค่ะ

  โดยคุณ เจ้าหนี้  (203.150.228.171)     24 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 26

  การเช่าที่ดินกำหนดกว่า 3 ปี หากไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การเช่านั้นมีผลบังคับเช่ากันได้เพียง 3 ปี เท่านั้น การที่ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนด 3 ปี ผู้เช่ามีสิทธิฟ้องบังคับให้ผู้ให้เช่าให้ตนเช่าจนกว่าจะครบกำหนดตามสัญญาเช่า 3 ปีนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     7 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 25

  หนูอยากได้เบอร์โทรศัพย์ของ สคบ ค่ะ เพราะ มีเรื่องเดือดร้อนมากจะถาม ด่วนมาก

  โดยคุณ วีณา  (103.5.27.252)     19 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 25

  สายด่วน 1166 หรือ 02-141-3450-3

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     19 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 24

  ทำสัญญาเช่าที่ดินโดยในสัญญาระบุว่าที่วางเปล่าซึ่งเป็นบ่อปลาผู้เช่าจะสามารถใช่ประโยชน์ได้ต่อเมื่อผู้เช่าที่ดินได้ทำการถมที่ดินนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองอย่างนี้ถ้าผู้เช่าทำการใช้ประโยชน์ในที่ดินบ่อปลาโดยที่ยังไม่ยอมถมที่อย่างนี้เราในฐานะผู้ให้เช่าจะฟ้องอะไรได้บาง

  โดยคุณ   (202.41.167.241)     6 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 24

  ลักษณะข้อตกลงแห่งสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นการให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการมีสิทธิที่จะเลือก หากใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ว่างที่เป็นบ่อปลา ผู้เช่าก็ต้องถมดินโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง แต่หากไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์แห่งที่ว่างเปล่านั้น ก็ไม่จำต้องทำการถมที่ จึงไม่มีทางใดที่ผู้ให้เช่าจะฟ้องร้องบังคับให้ผู้เช่าทำการถมที่ดินขึ้นได้แต่อย่างใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     14 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 23

  ซื้อที่ดินจากบังคับคดี  แต่ศาลสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์ไม่ถูกต้องของธนาคาร  บังคับคดีขอโฉนดคืนพร้อมจะคืนเงินค่าซื้อให้   แต่ผู้ซื้อไม่เคยได้รับแจ้งเข้าชี้แจงความเสียหายระหว่างการเพิกถอน บังคับคดีอ้างว่าไม่ได้ผิดขั้นตอนการขายทอดตลาดจึงไม่ใช่หน้าที่ต้องแจ้ง   ธนาคารอ้างว่าไม่ได้รับเงินจากผู้ซื้อจึงไม่ใช่หน้าที่ต้องแจ้ง  แล้วใครต้องแจ้ง  ศาลหรือ?  ข้อเท็จจริงคือศาลสั่งเพิกถอน เนื่องจากธนาคารรับเงินจากจำเลยซึ่งผิดนัดในขั้นตอนการประนีประนอมยอมความ ทำให้จำเลยเกิดสิทธิ จึงเกิดคำถามคือ  ทำไมไม่มีใครแจ้งผู้ซื้อขั้นตอนการเพิกถอน ใครควรเป็นผู้แจ้ง ติดต่อศาล จนทบอกว่าธนาคาร กับ บังคับคดี  บังคับคดีบอกว่าธนาคาร  ธนาคารก็บอกว่ายังไม่รับเงินผู้ซื้อ  เงินอยู่ที่บังคับคดี  มันกลายเป็นงูกินหาง  ขอถามดังนี้  ฟ้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของบังคับคดีได้ไหม   ฟ้องธนาคารกับ สคบ มีค่าใช้จ่ายมากไหม  ฟ้องเจ้าหน้าที่ธนาคารละเมิดจะต้องฟ้องหน่วยงานใด(หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารนี้คือกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย) และที่สำคัญจะไม่คืนโฉนดผิดข้อหาใด  เพราะบังคับคดีบอกว่าไม่ได้ผิดขั้นตอนการขายทอดตลาดแต่บังคับคดีขอโฉนดคืน  เหมือนเอาของโจรมาขายหรือเปล่า    

  โดยคุณ ผู้ซื้อ  (122.155.37.4)     18 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 23

  เมื่อท่านเป็นบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินพิพาทได้จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ต้องเสียหายเนื่องจากศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ชอบที่ท่านจะฟ้องร้องกรมบังคับคดีและเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อเรียกร้องราคาทรัพย์สินที่จ่ายไปพร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     27 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 22

  ต้องการรบกวนถามว่า วันที่ 7/11/2011 ได้ทำจองรถโตโยต้าวีออสที่โชว์รูมและได้จ่ายค่ามัดจำไป 5000 บาท หลังจากนั้น2อาทิตย์เกิดปัญหาบางอย่างทำให้ไม่สามารถที่จะซื้อรถได้ จึงต้องการยกเลิกใบจองและขอคืนเงินมัดจำได้มั้ยคะ

  โดยคุณ wilasinee  (110.49.242.48)     26 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 22

  หากการบอกเลิกสัญญาจอง ไม่ใช่เป็นกรณีบริษัทฝ่ายที่รับเงินจองอันเป็นมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบ หากแต่เป็นความผิดของผู้วางเงินจองมัดจำนั้นแล้ว เพราะเป็นสิทธิของบริษัทคู่สัญญามีอำนาจริบเงินจองนั้นได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 378(2)(3)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     6 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 21

  มีเรื่องอยากรบกวนสอบถามนิดนึงค่ะ บริษัทไฟแนนท์ ที่เขาติดตามทวงถามหนี้ เขาสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นหนี้ เช่น ขาดส่งกี่งวด เป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ ถ้าไม่ส่งจะมายึดรถ ประมาณนี้ กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ได้หรือไม่ค่ะ และถ้าไม่ได้เราสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ คนที่โดนคุกคาม  (203.155.29.220)     2 ส.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 21

  ข้อมูลทางการเงินของลูกหนี้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกหนี้ หากทำการเปิดเผยโดยไม่ได้รับการยินยอมจากลูกหนี้ ไม่สามารถทำการเปิดเผยได้ หากฝ่าฝืนเป็นการละเมิด ลูกหนี้มีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.8)     11 ส.ค. 2554

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด