ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

                  ในวันนี้เป็นวันแรกของการส่งมอบเช็คช่วยชาติฉบับแรก โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อท่านดูตามทีวีจะพบว่ากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีบอร์ดแยกผู้ประกันตนออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทนายคลายทุกข์จึงนำกฎหมายเกี่ยวกับมาตราดังกล่าวมานำเสนอเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างให้ทราบถึงความหมายของมาตราดังกล่าวดังนี้ 

                   มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี บริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน

   ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็น ผู้ประกันตนต่อไป

  [ มาตรา 33 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                  มาตรา 38 ความเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้น

                   (1) ตาย

                   (2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

                 ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบ ตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติใน หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และ หมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นสภาพ การเป็นลูกจ้าง

  [ความในวรรคสองของ มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]

                  มาตรา 39 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

                 จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเข้ากองทุนตาม มาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่ สิบห้าของเดือนถัดไป

                 ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลา ที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้

                 นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษ ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวัน หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง

  [ มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                 มาตรา 40 บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตาม มาตรา 33 จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ โดยให้แสดงความจำนงต่อสำนักงาน

                 หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ ตาม มาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็นพระราช กฤษฎีกา

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11  12   

 • ความคิดเห็นที่ 80

  อยากทราบว่าถ้าทำประกันสังคมมาตรา 40แล้วใช้บัตรทอง30บาทได้เปล่าค่ะในการรักษาค่ะ

  โดยคุณ จันทิมา หลวงทิพย์  (125.27.151.224)     15 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 79

   ฉันออกจากประกันสังคมไ้ด้ประมาณ 1 ปีทำที่เชียงใหม่ตอนนี่มาทำงานใหม่ที่เชียงราย กลับเป็นผู้ประกันตนอีกครั้งแล้วเงินสงเคราะบุตรต้องไปติดต่อที่เชียงใหม่หรือเชียงราย ต้องไปเองหรือสามารพดาวโหลดจากเน๊ตได้ค่ะ

   

  โดยคุณ นำ่้ฝน  (203.113.99.169)     3 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 78

  อยากทราบว่าถ้าส่งเงินสมทบมาตรา39อยู่ แล้วมาเปิดบริษัทเองจำเป็นต้องกลับมาเข้ามาตราตรา33หรือไม่ค่ะ แต่ส่งให้ลูกจ้างตามมาตรา33 ส่งมาตรา39ของเจ้าของกิจการต่อไปได้หรือเปล่าค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ปริณดา   (124.121.241.246)     30 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 78

  ท่านสามารถส่งเงินสมทบตามมาตรา 39 ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     7 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 77

  อยากทราบว่าเพิ่งส่งประกันสังคมเดือน สิงหาคม 2554 เป็นเดือนแรก และถ้าส่งครบ 3 เดือนแล้วผมสามารถเบิกค่าเลี้ยงดูแลบุตรย้อนหลังได้หรือเปล่าครับ

  โดยคุณ วรเมธ สิริพุทธวณิชย์  (124.122.128.204)     12 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 76

  อยากถามว่าถ้านายจ้างของเราไม่จ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมในส่วนของนายจ้างแต่เราจ่ายในส่วนที่เป็นของลูกจ้างทุกเดือนแล้วเราจะได้รับสิทธิ์ของประกันสังคมในด้านการรักษาพยาบาลและเงินชดเชยต่างๆหรือไม่เพราะตอนนี้กำลังประสบปัญหานายจ้างไม่จ่ายเงินเข้าประกันสังคมพอจะไปหาหมอทางโรงพยาบาลบอกในทำนองที่ว่าเงินไม่เพียงพอในการรักษาเพราะนายจ้างไม่จ่ายประกันสังคมแล้วอย่างนี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ ป้อน  (58.97.34.235)     3 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 76

  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการกระทำงานต่อเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ไม่ว่าจะนำเงินสมทบในส่วนของนายจ้างส่งแก่สำนักงานประกันสังคมหรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.10)     12 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 75

  สามีได้ทำประกันสังคมแต่ดิฉันไม่มีและไม่ได้จดทะเบียนสมรสเมื่อมีบุตรขอเบิกค่าเลี้ยงดูบุตรประกันสังคมของสามีได้มั้ยค่ะ

   

  โดยคุณ   (110.49.233.29)     26 ส.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 75

  สามารถที่จะเบิกได้ค่าเลี้ยงดูได้ โดยให้ศาลเป็นผู้ออกเอกสารรับรองการเป็นบุตรให้และนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม โดยบุตรสามารถเบิกค่าเลี้ยงดูปัจุบัน ได้เดือนละ 400 บาท จนบุตรอายุครบ 6 ปี

  โดยคุณ   (58.10.12.125)     6 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 74

  มาตรา 40 เพิ่งทำได้ 3 เดือน ขอเบิกค่าเลี้ยงดูบุตรได้มั้ยค่ะ

  โดยคุณ   (110.49.233.29)     26 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 73

  ดิฉันออกงานมาประมาณ 1ปีอยากจะส่งประกันสังคมด้วยตนเอง อยากทราบว่าถ้าดิฉันกลับไปส่งต่ออีก เขาจะคิดสมทบกับที่เคยส่งมาแล้วหรือเปล่า

   

  โดยคุณ si  (58.9.216.198)     26 ส.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 73

  น่าจะไม่ได้...กรณีว่างงานต้องยื่นแบบประกันตนเองภายใน 6 เดือนค่ะ

  โดยคุณ   (61.90.86.42)     2 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 72

  อยากจะถามว่า

  1.เพื่อนดิฉันเขาลาออกจากงานเพราะตั้งครรภ์ทำงานไม่ไหวแต่เขาได้ทำประกันตนเองไว้และส่งทุกเดือนและที่นี้คลอดแล้วและผ่าเด็กออกแต่เขามีปัญหาเขาสงสัยว่าเขาจะเบิกเงินค่าคลอดได้ไหมค่ะ

  2.เบิกค่าคลอดเบิกได้ทั้งผู้ประกันตนชาย(สามี)และหญิงได้ไหมค่ะ(แต่หญิงเขาประกันตนเองนะค่ะ)

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ pamika  (58.9.208.105)     23 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 71

  เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่อยากทำประกันสังคม จะทำได้ไหม

  โดยคุณ   (180.180.92.244)     15 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 70

   ดิฉัน อยากทราบว่าประกันสังคมดิฉันยังสามารถใช้รักษาพยาบาลได้หรือเปล่า แล้วขาดหรือยังเพราะว่าดิฉันเปลียนที่ทำงานบ่อยแต่ละที่เขาก็ยังหักประกันสังคมไปทุกเดือนรบกวนช่วยตอบด้วยคะ

  โดยคุณ ดวงพร อยู่สำราญ  (27.130.134.210)     15 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 69

   

  ต้องการเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมทำอย่างไรบ้าง[ตอนนี้อายุ 39ปี]

  โดยคุณ ปรวรรณ ขัตราช  (223.207.60.135)     10 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 68

  ดิฉันได้รับสิทธิเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39ในเดือน กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป และได้จ่ายเงินครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2554 ในใบเสร็จ เขียนว่าประจำเดือน 7/2554 ดังนั้นดิฉันจะสามารถ ใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ในเดือน กันยายน 2554 หรือไม่คะ เหตุผลเพราะดิฉันจำเป็นผ่าตัดซีสเต้านมก่อน เดินทางไปต่างประเทศคือ 30 กันยายน 2554 คะ

  หมายเหตุ(ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณากลับเป็นผู้ประกันตน) แจ้งจ่ายประกันสังคมเดือนแรกภายใน 15 สิงหาคม2554 คะ

  ดังนั้นจึงขอถามเพื่อความแน่ใจกับการใช้สิทธิรักษาดังกล่าว

  โดยคุณ   (124.121.122.125)     3 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 67

  เป็นพนักงานบริษัทส่งมาตรา33แต่ถ้าออกมาแล้วจะขอสมัครเป้นมาตรา39....แล้วถ้าได้เริ่มงานใหม่ต้องยกเลิกมาตรา39 มาเป็นมาตรา33หรือป่าว  หรือว่าส่งมาตรา39ได้ตามปกติค่ะ

  โดยคุณ nok  (124.120.43.171)     27 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 66

  อยากจะถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลจะประกันตนโดยเทศบาลเป็นนายจ้างได้หรือไม่

  โดยคุณ บัณฑิต  (223.206.9.91)     20 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 65

   ครูเอกชนที่เคยส่งเงินตามมาตรา 33มา แล้วประมาณ 2ปี และไม่ได้ส่งติดต่อกันมาประมาณ 9 เดือน  แล้วอยากกลับไปส่งตามมาตรา 33อีกได้หรือไม่ และถ้าไปส่งตามมาตรา 39 เงินที่เคยส่งไปแล้วจะสามารถนำกลับมาเป็นเงินกองทุนสบทบได้อีกหรือเปล่า

  โดยคุณ เปรม เขียวมณี  (180.210.216.131)     13 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 64

  แฟนผมได้ทำงานที่ บริษัทหนึ่งได้ประมาณ 1-2เดือนแต่ก้อต้องลาออกเพราะมีเหตุจำเป็น และอย่าถามว่า 

  1.ในกรณีที่ทำงานไม่ครบ12เดือนที่กำหนดที่จะเอาประกันมาตราที่ 39 สิธิการรักษาอย่างอื่นมีไหมครับ

  2.ถ้าจะประกันตนเองจะได้สิทธิการรักษาอะไรบางครับ

      ขอบคุณที่ช่วตอบคำถามครับ

   

  โดยคุณ คิว  (180.183.48.113)     12 ก.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 64

  หากแฟนซึ่งเป็นผู้ประกันจ่ายเงินสมทบมาแล้วน้อยกว่า 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนไม่อาจใช้สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนั้น หากจะยื่นคำร้องขอเป็นผู้ประกันตนเอง จะได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีรักษาการเจ็บป่วย ตามมาตรา 63

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.53)     14 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 63

    มาตรา 39 จะสมัครใหม่ได้ต้องลาออกจากงานเก่า มาไม่เกิน 6 เดือน ถ้าเกิน 6 เดือนสามารถสมัครเป็นมาตรา 40 ได้ครับ แต่ที่สำคัญคือ

    ทั้ง 2 มราตรา (39,40) เหมือนกันตรงที่คุณสามารถสะสมเงินที่ส่งเข้าเป็นเงินสมทบตอนชราภาพได้ครับ แต่คิดอัตราส่วนของการส่งไม่เท่ากัน

    แต่ที่ต่างกันคือ มาตรา 40 ไม่มีประกันตนนะครับ คุณต้องใช้ร่วมกับบัตรทอง ส่วนมาตรา 39 จะมีประกันตนครับ

  โดยคุณ ต๊อบ  (58.11.233.122)     11 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 62

  ถ้าดิฉันส่งประกันตนเองอยู่แล้วดิฉันเข้าไปทำงานในบริษัทที่ส่งประกันสังคมให้ ดิฉันจะเลิกส่งประกันตนเองได้เมื่อไหร่ค่ะ

  โดยคุณ   (61.90.35.6)     23 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 61

  มาตรา33ที่ว่าต้องส่งไม่น้อยกว่า12เดือนจึงจะส่งมาตรา39ได้ คำว่าไม่น้อยกว่า 12เดือนเป็นระยะเวลาติดต่อกันหรือไม่ ถ้าไม่ระยะเวาที่เคยส่งมาแล้ว 12เดือนแล้วหลุดไป แล้วกับมาส่งมาตรา 33 อีก4เดือนออกจากงานมาส่งมาตรา 39อีก1เดือนแล้วกลับไปทำงานส่งมาตรา33 อีก2เดือนแล้วออกจากงานดิฉันสามารถกลับไปส่งมาตรา39อีกได้หรือไม่

  โดยคุณ   (61.90.35.6)     23 มิ.ย. 2554

 •  1 .. 7  8  9  10  11  12   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด