X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

                  ในวันนี้เป็นวันแรกของการส่งมอบเช็คช่วยชาติฉบับแรก โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อท่านดูตามทีวีจะพบว่ากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีบอร์ดแยกผู้ประกันตนออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทนายคลายทุกข์จึงนำกฎหมายเกี่ยวกับมาตราดังกล่าวมานำเสนอเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างให้ทราบถึงความหมายของมาตราดังกล่าวดังนี้ 

                   มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี บริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน

   ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็น ผู้ประกันตนต่อไป

  [ มาตรา 33 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                  มาตรา 38 ความเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้น

                   (1) ตาย

                   (2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

                 ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบ ตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติใน หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และ หมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นสภาพ การเป็นลูกจ้าง

  [ความในวรรคสองของ มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]

                  มาตรา 39 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

                 จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเข้ากองทุนตาม มาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่ สิบห้าของเดือนถัดไป

                 ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลา ที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้

                 นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษ ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวัน หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง

  [ มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                 มาตรา 40 บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตาม มาตรา 33 จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ โดยให้แสดงความจำนงต่อสำนักงาน

                 หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ ตาม มาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็นพระราช กฤษฎีกา

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 14   

 • ความคิดเห็นที่ 120

  จะขอเปลี่ยนจาก ม.40 เป็น ม.39 ได้ไหมครับ พอดีทำได้ประมาณ3เดือนแล้วของเก่า ม.39ขาดแล้วไปต่อเขาให้ทำ ม.40จายเงินล่วงหน้าไปแล้วจนถึงสิ้นปี

  โดยคุณ คุณแดง  (1.20.0.151)     8 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 119

  จะขอเปลี่ยนจาก ม.40 เป็น ม.39 ได้ไหมครับ

  โดยคุณ   (1.20.0.151)     8 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 118

   มีประกันสังคม มาตรา 39 อยู่แล้ว ถ้ามาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ยังสามารถเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ได้อยู่ หรือไม่  รบกวนตอบด้วยค่ะ

  โดยคุณ หน่อย  (223.205.150.148)     15 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 118

  ได้ครับ

  โดยคุณ คนผ่านทาง  (115.31.136.253)     4 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 117

  ดิฉันทำงานมา7ปีแต่ลาออก    ตอนนี้ว่างงานมา3ปีแล้ว   และได้ตั่งท้อง2เดือนอยาก  จะประกันตนส่งเองสามาถรทำได้มั๋ยค่ะ

  โดยคุณ ปรารถนา ชะโนวรรณะ  (49.49.97.205)     12 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 116

  1.กรณีส่งเงินประกันสังคมมาตรา 33   ครบ  15 ปี  แล้วลาออกจากงาน โดยที่อายุยังไม่ครบ 55 ปี  แล้วไม่ได้ส่งประกันสังคมต่อ  จะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างค่ะ

  2.กรณีส่งเงินประกันสังคมมาตรา 33    ไม่ครบ 15 ปี  แล้วลาออกจากงาน  โดยที่อายุยังไม่ครบ 55 ปี  แล้วส่งต่อมาตรา 39    จนอายุ 55 ปี  จะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างค่ะ

  3.กรณีส่งเงินประกันสังคมมาตรา 33   ไม่ครบ 15 ปี  แล้วลาออกจากงาน  โดยที่อายุยังไม่ครบ 55 ปี  แล้วไม่ได้ส่งประกันสังคมต่อ จะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างค่ะ

                             ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ แอน  (101.109.23.235)     9 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 116

   หากผู้ประกันตนมาตรา33ลาออกจากงานแล้ว ต่อมาได้สมัครมาตรา40 เมื่ออายุครบ 55 ปี จะสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้หรือไม่ หรือว่าจะสะสมเป็นเงินออมให้ค่ะ

  โดยคุณ amornsin  (223.204.57.206)     24 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 115

  ดิฉันทำประกันตนมาตรา40สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ดิฉันต้องทำอย่างไรบ้าง ช่วยบอกด้วยว่าต้องทำอยาก ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ แมว  (49.49.107.111)     31 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 115

  ม.40 ไม่ได้ครับ

  โดยคุณ คนผ่านทาง  (115.31.136.253)     4 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 114

  ผมเคยทำประกันสังคมส่งเงินสบทบทางธนาคาร แต่ทางธนาคารไม่ส่งเงินสบทบให้ผม กลายเป็นผมขาดส่งเงินสบทบผมต้องไปสมัครทำประกันใหม่แต่ผมยังไม่ได้ไปสมัครแต่ก็จะไปอยู่ครับ อยากทราบว่าถ้า ผมสมัครเส็รจเมียผมต้อนนี้ท้องอยู่2เดือนพอเกิดลูก ผมสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือเปล่า ขอบคุณครับ

  โดยคุณ หนึ่ง  (49.49.107.111)     31 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 113

   เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ลาออกจากงานช่วงน้ำท่วน ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนว่างงาน และไม่ได้ไปรับเงินชดเชยการว่างงาน เนื่องจากไม่ทราบและอยู่ต่างจังหวัด นับเวลามาถึงปัจจุบัน ขาดส่งการเป็นผู้ประกันตนมาประมาณ 8 เดือน, เดือนกรกฏาคม เริ่มได้งานใหม่ ทางบริษัทมีประกันสังคม กรณีขึ้นทะเบียนประกันสังคมใหม่ ต้องทำอย่างไร เพราะลองเช็คสิทธิแล้วแจ้งว่า ลาออกจากงาน บัตรประกันสังคมหมดอายุ เดือน เม.ย.55  ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมใหม่อย่างไร เพราะเดิมเป็นผู้ประกันตน ม.33 นับได้ 16 ปีที่เคยส่งมา แล้วมาขาดส่งไม่ได้ติดต่ออะไรเลยเป็นเวลา 8 เดือน แล้วพึงมาได้รับงานใหม่ เริ่มหักประกันสังคม เดือนนี้เดือนแรก (ก.ค.)  จะได้รับสิทธิเป็น ผู้ประกันตน ม.33 หรือไม่ค่ะ

   

  โดยคุณ หมูอ้วน  (115.87.152.18)     27 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 112

  มาตรา 39 และ 40 ควรจะเลือกมาตราใหนดีครับ ข้อดี ข้อเสีย  ต่างกันอย่างไร

  โดยคุณ พูลสวัสดิ์  (27.55.13.35)     16 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 111

  แล้วถ้าเคยเป็นลูกจ้างส่งเงินประกันมาปีกว่า 30 มกราคม2555 ลาออกจากงานแล้วได้รับเงินทดแทนช่วงที่ตกงานแล้ว และมาต่อประกันสังคมมาตรา39ส่งเรื่องเดือนกรกฎาคม แล้วทางประกันสังคมให้เริ่มส่งประกันมาตรา39 เดือนกันยายน ไม่เกินวันที่15 และในช่วงนี้ท้อง กำหนดคลอดน่าจะเดือนกุมภาพันธ์ปี56 อยากทราบว่าจะได้รับเงินคลอดบุตรหรือไม่ เค้าจะนับย้อนอย่างไร

  โดยคุณ หนูพุก  (124.121.78.66)     10 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 110

  เคยทำประกันสังคมและถอนออกแล้ว 6 เดือน

  ต่อมาได้เข้าอุปสมบท(จะอยู่พรรษานาน)

  ถามว่า พระ ทำประกันสังคมได้ไหมและมาตราอะไร สิทธิประโยชน์มีอะไรบ้าง

  ขอเจริญพร

  โดยคุณ พระคเชนทร์เทพ สุเทโว (หาญณรงค์)  (27.55.14.52)     8 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 109

  ผมทำงานมาตั้งแต่ปี2530-2550 จ่ายประกันมาตลอด ไม่เคยได้ใช้เลย พอมาทำธุระกิจของตัวเองมาเจอเรื่องแบบนี้เข้า พี่น้องก็ไม่มีจะกิน พอมีคนไว้ใจจะเอามาทำงานด้วย ผมไม่รู้นะว่าเอาอะไรคิดกัน ขอความเป็นธรรมให้คนจน ที่จะทำให้ชิวิตในครอบครัวมีความสุขบ้าง เวลาไม่มีงาน ไม่เห็นมาดูแลกัน พอมีงานก็เอาภาษี จ่ายแบบไม่มีถอย แล้วจะไม่ทำให้คนดีเป็นโจรได้อย่างไร ขอความเป็นธรรม

  โดยคุณ พศวัฒน์ ชัยเกิด  (27.130.11.137)     3 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 109

  ท่านควรยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการเกี่ยวด้วยสิทธิการได้รับประโยชน์ทดแทนของท่านนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     10 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 108

   ผมเป็นนายจ้างอยากเข้ามาตรา39ได้ไหมครับ

  โดยคุณ เดชา  (101.109.190.28)     31 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 107

   ผมเป็นนายจ้างเข้ามาตรา39ได้ไหมครับ

  โดยคุณ เดชา  (101.109.190.28)     31 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 106

  มาตรา 38(2) หมายถึงใคร

  โดยคุณ pathraporn  (119.46.233.14)     11 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 105

  อยากทราบว่าเมื่อสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้ว มาใช้สิทธิข้าราชการสามารถขอเงินคืนได้เลยก่อนอายุ 55 ได้หรือไม่

  โดยคุณ น.ส.บันดน ดคตรพรม  (203.150.228.171)     20 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 104

  คลอดบุตรเดือน ม.ค.54 ได้รับเงินค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรเรียบร้อยแล้ว ส่วนค่าเลี้ยงดูบุตรได้รับมาแล้ว 1 เดือน จำนวน 350 บาท พอออกจากงานบริษัทฯ ยื่นออกจากประกันสังคมสิ้นเดือน เม.ย.54 โดยไม่ได้ยื่นประกันตนเอง จนกระทั่ง เม.ย.55 ได้งานใหม่ทางบริษัทฯ ใหม่ยื่นประกันสังคม เดือน เม.ย.55 อยากทราบว่าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเดิมในส่วนค่าเลี้ยงดูบุตรเมื่อไร  และจำนวนเงินที่ได้แต่ละเดือนคือ 400 บาทใช่มั้ยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ 

  โดยคุณ คุณรัชนี ภัทรธำรงวงศ์  (110.168.203.49)     18 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 103

   ดิฉันอยากทราบว่า หากดิฉันได้ยืนมาตรา39แล้วดิฉันจะสามารถใช้บริการโรงพยาบาลเดิมที่ดิฉันประกันตนอยู่หรือไม่

  โดยคุณ chalisar  (27.55.1.120)     9 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 102

  ดีมาก

   

  โดยคุณ ใสเกีรนะห  (171.100.48.13)     21 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 101

   แฟนไม่มีประกันสังคม..แต่ผมมีประกันสังคมประมาณ10เดือนแล้ว ตอนนี้ลูก5เดือนแล้วสามารถเบิกอะไรได้บ้างมั้ยครับ..อายุประกันตนแค่10เดือน

  โดยคุณ นรินทร์ฤทธิ์  (171.4.79.41)     20 มี.ค. 2555

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 14   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด