X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

                  ในวันนี้เป็นวันแรกของการส่งมอบเช็คช่วยชาติฉบับแรก โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อท่านดูตามทีวีจะพบว่ากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีบอร์ดแยกผู้ประกันตนออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทนายคลายทุกข์จึงนำกฎหมายเกี่ยวกับมาตราดังกล่าวมานำเสนอเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างให้ทราบถึงความหมายของมาตราดังกล่าวดังนี้ 

                   มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี บริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน

   ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็น ผู้ประกันตนต่อไป

  [ มาตรา 33 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                  มาตรา 38 ความเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้น

                   (1) ตาย

                   (2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

                 ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบ ตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติใน หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และ หมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นสภาพ การเป็นลูกจ้าง

  [ความในวรรคสองของ มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]

                  มาตรา 39 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

                 จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเข้ากองทุนตาม มาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่ สิบห้าของเดือนถัดไป

                 ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลา ที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้

                 นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษ ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวัน หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง

  [ มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                 มาตรา 40 บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตาม มาตรา 33 จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ โดยให้แสดงความจำนงต่อสำนักงาน

                 หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ ตาม มาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็นพระราช กฤษฎีกา

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 13   

 • ความคิดเห็นที่ 100

  ตอนนี้ท้อง5เดือนออกจากงานแล้วเจ้าหน้าที่แนะนำให้ทำประกันสังคมมาตรา40แต่ประกันสังคมของแฟนยังทำไม่ครบ1ปีถ้าเขาออกจากงานแล้วส่งประกันสังคมเองจนครบ1ปียังสามารถเบิกเงินกรณีคลอดบุตรได้มั้ยค่ะ แล้วประกันสังคมที่ดิฉันทำไว้กับที่ทำงานเก่าส่งต่อเองได้มั้ยค่ะ

  โดยคุณ เสาวลักษณ์ ศรีฟ้า  (110.77.152.115)     20 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 99

   ดิฉันไม่ได้ทำงาน แต่อยากประกันตนเอง สามารถทำได้ตามมาตรา 40 ใช่ไหมค่ะ  

  โดยคุณ ศศิธร  (223.204.20.68)     9 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 98

  มีน้องที่ทำงานลาออกจากงานได้งานราชการแล้วลาออกจากประกันสังคมจะได้เงินคินไหมค่ะถ้าไม่ได้เพราะอะไรค่ะ  อยากทราบมากค่ะ

  โดยคุณ สุขรินทร์  (49.49.47.52)     16 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 98

  สอบถามที่สำนักงานประกันสังคมโดยตรง หรือ 1506

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     24 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 97

  พี่ชายของดิฉัน ป่วย จึงได้ออกจากงานเพื่่อรักษาตัวซึ่งตอนนี้เกิน 6 เดือนแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้

  ยื่นเรื่องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะยื่นเรื่องย้อนหลังได้หรือไม่คะ

  แล้วถ้าไม่ได้จะต้องทำอย่างไร และต้องยื่นตามมาตราไหนคะ  รบกวนตอบกลับด้วยนะคะ

  ขอบคุณค่ะล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ คุณกาญจนา ภู่ทอง  (101.109.130.24)     30 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 96

  ถ้าลูกจ้างจะลาออกไปเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยส่งประกันสังคมมาตลอดแต่ยังไม่ครบ 15ปี  ใช้สิทธิตามมาตรา 39 นี้ได้ไหมคะ 

   

  ขอบคุณคะ

  โดยคุณ จะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน  (183.89.11.16)     26 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 95

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในงานนิ้วนางซ้ายขาดไปหนึ่งข้อประกันสังคมหรือบริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยเท่าไหร่ครับ

  โดยคุณ ผู้ใช้แรงงาน  (110.49.138.39)     18 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 94

  มีน้องฝากถามว่า กรณีที่หยุดงานมา 6 เดือน แล้วตอนนี้ตั้งครรภ์ ถ้าจะยื่นประกันตนเอง มีสิทธิที่จะได้รับค่าคลอดหรือไม่  หรือต้องดูว่าก่อนหน้ามียื่นประกันสังคมสมทบไปแล้วอ ย่างน้อยกี่เดือนค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ีอ้วน  (27.130.13.58)     10 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 93

  ดิฉันทำงานได้ 8 เดือน ทางบริษัทนายจ้างส่งประกันสังคมให้ทุกเดือนตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ตอนนี้ได้ลาออกจากงานมาแล้ว 2 เดือนเศษ ไม่ทราบว่าสามารถส่งประกันตนเองตามมาตรา 39 ได้หรือไม่ เพราะเคยอ่านการสมัครส่งประกันตนเอง ในนั้นระบุว่าต้องมีการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

  โดยคุณ อ้อม  (180.214.212.70)     7 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 93

  สามารถเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ รายละเอียดสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     16 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 92

  แม่ดิแันได้ขาดส่งเงินประกันสังซึ่งเป็นการประกันตนเอง มา 3เดือน แต่เจ้าหน้าที่บอกว่า ต้องคำเขียนคำร้องอะไรค่ะ กรณีที่เราขาด 3 เดือน แร้สเค้าตััดสิทธิ..เราต้องทำอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ เบญจวรรณ  (124.120.135.9)     29 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 92

  พ.ร.บ.ประกันสังคม 2533  มาตรา 40 (มิใช่ลูกจ้าง) ตามกรณีขาดสิืทธิ์ต้องไปยื่นคำร้องประกันตัวใหม่  มาตรา 33 , มาตรา 39 หรือสอบถามที่ 1506

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     6 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 91

  เคยเข้าทำงานและเข้าประกันสังคมนายจ้างเก็บเงินทุกวิก ทำมา1ปีแล้วลาออกไปแจ้งคนว่างงาน

  แล้วที่สำนักงานบอกว่านายจ้างไม่ส่งเงินแล้วจะทำอย่างไร  ตอนนี้ได้ทำเรื่องร้องเรียนนายจ้างไปแล้ว  แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อช่วยตอบหน่อยค่ะ  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ เอื้องเดือน คลองสนสระ  (111.84.238.139)     22 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 91

  หากการกระทำใดของนายจ้างที่ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ลูกจ้างได้รับความเสียหาย ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกค่าทดแทนได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     28 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 90

  อยากทราบว่าอายุครบ 60 ปีจะขอรับเงินชราภาพแต่ไม่ออกจากงานได้หรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ รณพร ปรสงค์สุข  (110.169.140.116)     17 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 89

  อยากทราบว่า ถ้าทำประกันสังคมมาตรา 40 สามารถฟอกไต ตามโครงการ สปสช ได้ไหมค่ะ ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมค่ะ

  โดยคุณ ปวีณา  (122.154.29.203)     9 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 88

  อยากทราบว่าสามีที่เป็นนายจ้างสามารถทำประกันสังคมให้กับภรรยาที่เป็นลูกจ้างได้มั้ย 

  สามีและภรรยาจดทะเบียบสมรสกัน

  สามีส่งประกันสังคมใหทุกเดือนและปัจจุบันภรรยาเกิดอุบัติเหตุต้องตัดแขนแต่ไม่สามารถเบิกประกันสังคมได้เพราะอะไรค่ะ

  โดยคุณ พลอย  (125.27.46.115)     3 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 88

  ภรรยาซึ่งเป็นลูกจ้างย่อมเป็นผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 2533 นั้นได้ ไม่มีกฎหมายห้ามในการที่สามีซึ่งนายจ้างยื่นคำร้องแจ้งการที่ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     8 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 87

  ดิฉันประกันตนเองมาตรา 39 อยากทราบว่าค่าคลอดบุตรเบิกได้เท่าไหร่ค่ะ และค่าเลี้ยงดูบุตรได้เดือนเท่าไหร่ค่ะ

  โดยคุณ อพิชญา ทรัพย์ประเสริฐ  (111.84.180.237)     1 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 86

   กิจการของครอบครัว .. อดีตลูกสะใภ้เป็นเจ้าของ ให้ อดีตสามีและพ่อแม่ของอดีตสามีเป็นลูกจ้าง ... สามารถเข้ารับการประกันตนได้หรือไม่ อย่างไรครับ ขอบคุณครับ...

  โดยคุณ วิษณุโรจน์  (118.172.46.145)     23 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 86

  บุคคลผู้เป็นลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมได้ ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     29 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 85

  อยากทราบว่าในกรณีที่น้องสาวลาออกจากงานหลังคลอดบุตรเเล้วย้ายกลับภูมิลำเนา ไปเป็นนายจ้างตนเองทำการเกษต เเต่ยังส่งประกันสังคมตามปกติ อยากถามว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุนิ้วขาดสามารถเบิกค่ารักษาได้เท่าไรเเละได้ค่าชดเชยในส่วนที่ทุลภาคใหมค่ะ เเล้วสามารถใช่ประกันสังคมของสามีเบิกได้ใหมค่ะ

  โดยคุณ จุฬาลักษณ์ นกสามเมือง  (148.160.96.159)     6 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 85

  เบิกได้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     10 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 84

   หากเคยเป็นผู้ประกันตามมาตรา 33 และตอนนี้ลาออกจากงานมาแล้ว 1 เดือน แต่ว่ายังไม่ได้ยื่นเรื่องขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หากให้ผู้อื่นไปยื่นเรื่องแทน ได้หรือเปล่าคะ และต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ เพราะว่ามาตอนนี้ตัวเองอยู่ต่างประเทศนะคะ รบกวนตอบกลับด้วยนะคะ

  ขอบคุณล่วงหน้าคะ  

  โดยคุณ โชติกา สอนเมือง  (71.233.28.233)     31 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 83

  ผมทำงานไปรษณีย์ได้รับค่าบำเหน็จทุกเดือน..อยากทราบว่าผมจะทำประกันตนมาตราไหนดี    ขอบคุณครับ

  โดยคุณ มัตตา  (101.51.121.113)     18 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 82

  ผมทำงานไปรษณีย์ได้รับค่าบำเหน็จทุกเดือน..อยากทราบว่าผมจะทำประกันตนมาตราไหนดี    ขอบคุณครับ

  โดยคุณ มัตตา  (101.51.121.113)     18 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 81

  อยากทราบว่าถ้าทำประกันสังคมมาตรา 40แล้วใช้บัตรทอง30บาทได้เปล่าค่ะในการรักษาค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ จันทิมา หลวงทิพย์  (125.27.151.224)     15 ต.ค. 2554

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 13   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด