ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

                  ในวันนี้เป็นวันแรกของการส่งมอบเช็คช่วยชาติฉบับแรก โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อท่านดูตามทีวีจะพบว่ากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีบอร์ดแยกผู้ประกันตนออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทนายคลายทุกข์จึงนำกฎหมายเกี่ยวกับมาตราดังกล่าวมานำเสนอเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างให้ทราบถึงความหมายของมาตราดังกล่าวดังนี้ 

                   มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี บริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน

   ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็น ผู้ประกันตนต่อไป

  [ มาตรา 33 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                  มาตรา 38 ความเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้น

                   (1) ตาย

                   (2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

                 ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบ ตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติใน หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และ หมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นสภาพ การเป็นลูกจ้าง

  [ความในวรรคสองของ มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]

                  มาตรา 39 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

                 จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเข้ากองทุนตาม มาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่ สิบห้าของเดือนถัดไป

                 ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลา ที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้

                 นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษ ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวัน หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง

  [ มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                 มาตรา 40 บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตาม มาตรา 33 จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ โดยให้แสดงความจำนงต่อสำนักงาน

                 หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ ตาม มาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็นพระราช กฤษฎีกา

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10   

 • ความคิดเห็นที่ 40

  ทำประกันสังคมมา 5 ปี ไม่ได้ใช้เลยถ้าออก  (1.) จะได้เงินคืนไหม 2ปีแรกได้ทำงาน 3 ปีหลังออกงาน จ่ายเดือนละ 432 บาท  (2.)ถ้าทำถึงอายุ 55 จะได้เงินคืนเดือนเท่าไหร่ หรือจะได้เป็นเงินก้อนขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ อาทิตย์ตยา  (58.137.192.66)     26 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 39

  ลาออกจากแล้วกการเป็นลูกจ้าง7เดือนแล้วหมดเขตต่อประกันสังคมมาตตรา39แล้วตอนนี้ทำอาชีพอิสระจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตตรา40ได้ใหมคะ

  โดยคุณ น้ำ  (117.47.196.143)     24 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 38

  ขาดส่งเงินสมทบประกันตัวเอง 3 เดือน  และในหนังสือที่ส่งมาให้บอกว่าท่านสามารถยื่นอุทรได้ และพอไปสอบถามประกันสังคม ก็ไม่ให้คำแนะนำอะไรเลย บอกหางานใหม่อย่างเดี่ยว (ที่หาดใหญ่) แล้วจะทำอย่างไรคะ ตอนนี้ทำธุรกิจของตัวเอง เรานายจ้างก็ไม่มีสิทธิเป็นผู้ประกันอยู่แล้ว  ช่วยตอบที  ขอบคุณคะ

  โดยคุณ   (118.173.151.145)     17 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 38

  ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานประกันสังคมขอเป็นผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม มาตรา 39 ได้ และท่านสามารถอุทธรณ์คำสั่งไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     24 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 37

  อยากสอบถามเป็นความรูเพิ่มเติมหน่อยครับ อย่างกรณีที่ผมเป็นข้าราชการบำนาญซึ่งมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรงอยู่แล้ว  ไปสมัครงานเป็นลูกจ้าง ในบริษัท ถามว่าต้องนำส่งเงินประกันสังคมหรือไม่เพราะมีสิทธ เกี่ยวกับการรักษาอยู่แล้ว

  โดยคุณ jadedt23  (119.46.244.242)     14 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 37

  หากท่านเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอเป็นผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมได้ และจำต้องนำส่งเงินเข้าประกันสังคม แม้ว่าท่านจะมีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอยู่แล้วก็ตาม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     24 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 36

  อยากสอบถามว่าถ้ายังไม่เคยทำประกันสังคมแล้วไม่ได้เป็นลูกจ้างอยากจะทำประกันสังคมแบบมาตรา39ได้หรือไม่คะ

  โดยคุณ หนิง  (180.180.50.246)     10 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 36

  บุคคลซึ่งไม่เคยเป็นลูกจ้าง ย่อมยื่นคำร้องขอเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา 39

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     24 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 35

  เคยเข้าม.39 และขาดส่งมาเกินระยะเวลา 6 เดือนแล้ว ต้องทำอย่างไรให้สามารถกลับไปมีสิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย

  โดยคุณ เอกชัย  (49.229.40.139)     20 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 35

  ยื่นคำร้องขอชำระเงินเข้ากองทุนประกันสังคมต่อสำนักงานประกันสังคม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     24 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 34

  ขาดส่งเงินประกันตน ม.39 เกิน3เดือนแล้ว แต่อยากสมัครใหม่จะทำได้ไหม ติดต่อที่ไหนครับ สำนักงานใหญ่หรือที่สาขา มีเงื่อนไขอะไรบ้างครับ เคยติดต่อแล้ว แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้

   

   

  โดยคุณ นายสอาด  (58.8.165.163)     20 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 34

  สมัครเป็นผู้ประกันตนใหม่ได้ ยังสำนักงานประกันสังคมสาขาก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     24 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 33

  ติดต่อที่ไหนครับ สำนักงานใหญ่หรือที่สาขา มีเงื่อนไขอะไรบ้างครับ เคยติดต่อแล้ว แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้

  โดยคุณ นายสอาด การจารี  (58.8.165.163)     20 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 33

  ติดต่อสมัครที่สำนักงานประกันสังคมสาขาก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     24 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 32

  อยากรู้สิทธิประโยชน์  ตาม มาตรา  33  39  40  ผมจะเอาไปทำข้อสอบครับ

  ขอบคุณครับผม

  โดยคุณ boy  (27.130.215.5)     15 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 31

  กรณีดิฉันได้เปลี่ยนจากมาตรา39  มาเป็นมาตรา 33 

  ไม่ทราบว่าเงินสงเคราะห์บุตรจะโอนเงินให้ดิฉันต่อหรือไม่

  หรือว่าดิฉันต้องได้ยื่นเรื่องใหม่หรือเปล่าค่ะ

  ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ลักคณา  (58.8.215.33)     10 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 31

  เมื่อท่านซึ่งเป็นผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33 ย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อเมื่อภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ตามมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.45)     14 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 30

  ถ้าหากส่งม.33ได้1เดือน แล้วลาออกจะขอส่งม.39ได้เลยไหมคะ

   

  โดยคุณ พัฑฒิดา  (124.121.33.236)     9 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 30

  หากท่านประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.45)     14 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 29

  ดิฉันใช้มาตรา33แต่ถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน6เดือนแต่ดิฉันอยากเปลี่ยนเป็นมาตรา39โดยไม่รอให้ครบระยะเวลา6เดือนที่ทางประกันสังคมส่งต่อแล้วเมือดิฉันใช้มาตรา39เงินชดเชยกรณีว่างงานยังจะได้รับอยู่ไหมค่ะ.....จอยตอบด้วยค่ะ

  โดยคุณ จอย  (125.25.38.247)     4 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 29

  ท่านมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานต่อเมื่อได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตามมาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.45)     14 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 28

  ถ้าเราเคยทำประกันสังคมมาตรา33แล้วลาออกจากงานมาเกือบ2ปีแล้วแต่อยากกลับมาใช้ประกันสังคมอีกจะต้องทำยังไงค่ะ

  โดยคุณ น้ำ  (124.121.173.2)     3 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 28

  ท่านสามารถแสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมตามระเบียบที่เลขาธิการประกันสังคมกำหนด ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน เพื่อสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนต่อไป ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 39
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.45)     14 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 27

  แล้วถ้าใช้ประกันสังคมมาตรา39หรือ40จะมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลกับสามีได้ไหม (สามีทำงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ.)

  โดยคุณ ซิน  (180.210.216.131)     1 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 27

  สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของสามีในฐานะเป็นคู่สมรสได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.58)     8 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 26

  เดิมเป็นผู้ประกันตน ในมาตรา 33  อยู่แล้ว แล้วต่อมาได้เปลี่ยนเป็นมาตรา 39 อย่างรู้ว่า สวัสดิการจะเหมือนไหมค่ะ ในเรื่องด้านรักษาในโรงพยาบาล  ทั้งที่ยังทำงาน เมื่อก่อน ผู้ประกันตน ออกส่วนหนึ่ง และนายเจ้าออกส่วนหนึ่ง แล้วนำส่งประกันสังคม แต่ปัจจุบันผู้ประกันตนส่งเอง (ในส่วนที่ทำงานใน ร.ร.เอกชน)

  โดยคุณ สมฤดี  (182.52.8.204)     30 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 26

  สวัสดิการยังคงเหมือนเดิม หากท่านมีความประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป โดยให้แสดงความจำนงต่อประกันสังคมตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.58)     8 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 25

  เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แล้วไม่ได้ส่งต่อประกันสังคมมาตรา 39 อยากทราบว่า บำเหน็จบำนาญจะยังคงได้รับหรือไม่เมื่ออายุ 55 ปี

  โดยคุณ คุณตุ๊ก  (125.27.126.102)     29 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 24

  ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อออกจากงานแล้ว จะสมัครใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้หรือไม่ อย่างไร

  โดยคุณ ตุ๊ก   (125.27.126.102)     29 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 24

  สามารถสมัครได้ โดยให้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคม
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.8)     7 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 23

  เคยเป็นผู้ประกันตนเมื่อปี 2533 - 2542 และมาทำงานนอกระบบ เมื่อสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนใหม่ในปี 53 แล้ว การคิดเบี้ยชราภาพเมื่ออายุ 60 จะนำเงินเก่ามาคิดด้วยหรือไม่ อย่างไรครับ

  โดยคุณ เสก  (125.27.130.59)     26 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 23

  น่าจะนำมาคิดคำนวณรวมได้ แต่ท่านควรสอบถามรายละเอียดกับสำนักงานประกันสังคม
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.8)     7 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 22

  ถ้าออกจากงานแล้วมีความประสงค์จะใช้ประกันสังคมต่อจะต้องติดต่อที่ไหนแล้วต้องทำอย่างไร

  โดยคุณ ศิราพร  (124.121.62.132)     25 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 22

  ติดต่อสำนักงานประกันสังคม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.8)     7 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 21

  ขาดส่งเงินประกันตน ม.39 เกิน3เดือนแล้ว แต่อยากสมัครใหม่จะทำได้ไหม

  โดยคุณ พัฒน์  (58.11.77.249)     14 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 21

  ติดต่อประกันสังคม ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบเลขาธิการกำหนดภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.23)     25 พ.ย. 2553

 •  1 .. 7  8  9  10   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด