X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

                  ในวันนี้เป็นวันแรกของการส่งมอบเช็คช่วยชาติฉบับแรก โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อท่านดูตามทีวีจะพบว่ากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีบอร์ดแยกผู้ประกันตนออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทนายคลายทุกข์จึงนำกฎหมายเกี่ยวกับมาตราดังกล่าวมานำเสนอเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างให้ทราบถึงความหมายของมาตราดังกล่าวดังนี้ 

                   มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี บริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน

   ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็น ผู้ประกันตนต่อไป

  [ มาตรา 33 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                  มาตรา 38 ความเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้น

                   (1) ตาย

                   (2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

                 ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบ ตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติใน หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และ หมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นสภาพ การเป็นลูกจ้าง

  [ความในวรรคสองของ มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]

                  มาตรา 39 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

                 จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเข้ากองทุนตาม มาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่ สิบห้าของเดือนถัดไป

                 ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลา ที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้

                 นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษ ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวัน หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง

  [ มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                 มาตรา 40 บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตาม มาตรา 33 จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ โดยให้แสดงความจำนงต่อสำนักงาน

                 หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ ตาม มาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็นพระราช กฤษฎีกา

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11   

 • ความคิดเห็นที่ 60

  สอบถามว่าเราเคยมีชื่ออยู่ในกรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถประกันตนได้   แล้วตอนนี้จะสามารถยื่นประกันตนแบบม. 40 ได้หรือเปล่าคะ

  โดยคุณ G  (118.174.107.194)     16 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 59

   คือ ดิฉันตอนนี้ลาออกจากงานมาประมาณ 1 ปีได้ค่ะ แต่ดิฉันไม่ได้ไปติดต่อที่ประกันสังคม เพราะคิดว่าขาดส่งมาหลายเดื่อนแล้วคงทำไม่ได้ แล้วถ้าตอนนี้ดิฉันจะเข้าทำงานใหม่ ดิฉันต้องเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ หรือรายเก่าค่ะ ช่วยตอบดิฉันด้วยค่ะ ดิฉันสงสัยมาก แล้วเราต้องไปทำประกันตนเองหรือว่านายจ้างเป็นผู้จัดการให้เราค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 

  โดยคุณ จอย  (111.84.191.100)     15 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 58

   ผมจะออกจากงานวันที่15มิถุนายน54 แต่ผมได้ยืนขอเงินสงเคราะห์บุตร  วันที่5พฤษภาคมผมจะได้เงินสงเคราะห์หรือไม่  ถ้าได้วันไหน  ถ้าไม่ได้ต้องทำอย่างไร

  (หมายเหตุ  ผมได้ส่งเงินตามมาตรา33 ตั้งแต่เดือน พฤษจิกายน 53แล้ว)

  ปล.ลูกสาวเกิด 11/1/52  ได้มาตลอดแล้วขาดส่งช่วงเดือนกันยา-ตุลาคมแล้วก็มาส่งเดือนพฤษจิกา53-ปัจจุ มิถุนายน54

  โดยคุณ ram  (180.180.48.94)     13 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 57

  เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แล้วไม่ได้ทำงาน เลยประตนตามมาตรา 39 โดยให้ประกันสังคมหักบัญชีธนาคาร  แต่ตอนนี้ได้งานทำแล้ว อยากทราบว่าเราต้องไปประกันสังคมเพื่อยกเลิกการหักเงินค่าประกันสังคมเอง  หรือว่าทางบริษัทใหม่ยกเลิกให้เราเองค่ะ

  โดยคุณ สุจาริน  (223.206.99.183)     5 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 57

  เมื่อก่อนดิฉันเคยโทรไปยกเลิกมาตรา 39 ที่สาขาประกันสังคมที่ไปประกันตนเองไว้ก็ได้นะค่ะ ในกรณีที่เราเข้าทำงานอีก(ประกันสังคมเค้าแนะนำมา)

  โดยคุณ มะนาว  (125.24.222.236)     10 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 56

  แล้วมาตรา 40  แม่ดิฉัน อายุ 60 แล้วทำได้ไหม

  จำกัดอายุไหมค่ะ แล้วแม่อายุเท่านี้สามารถทำอันไหนได้บ้างไหม

  โดยคุณ karaget  (49.49.79.234)     27 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 55

  ดิฉันเคยทำงานอยู่ที่บริษัทฯแห่งหนึ่ง พอดีเมื่อปี2552 ทางบริษัทฯได้ส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือน1-6 พอเดือน พ.ค.-พ.ย.52 บริษัทมีปัญหาได้หยุดกิจการไป เดือน ธ.ค.52 เริ่มกิจการใหม่ แล้วเรียกดิฉันมาทำงานเอกสารให้ คือมีพนักงาน 1 คน ดิฉันท้องได้ 5 เดือน พอคลอแล้ว ก็ไปยื่นเอกสารขอรับค่าคลอดบุตรกับประกันสังคม ตอนนี้ลูกอายุ 1 ปี 2 เดือน แล้ว ยังไม่ได้ค่าคลอดเลย เคยไปตามเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมเกือบทุกเดือน เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ได้เงินหรอก แต่ตอนนี้ยังทำเรื่องอยู่ อย่างนี้ต้องทำยังไงคะ (หมายเหตุ : ช่วงหยุดกิจการ ยื่นมาตรา 38 ยังไม่ขาดสิทธิ มาทำงานแล้วบริษัทฯส่งเงินสมทบให้ตามกำหนดของประกันสังคม) ตอนไปยื่นเรื่องเขาบันทึกข้อความตั้ง2หน้ากระดาษ

  โดยคุณ นางสาวธัญชนก สารวงศ์  (125.24.214.237)     23 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 54

  ถ้าเราไม่เคยทำประกันสังคมเราไปทำเองได้มั้ยแล้วถ้าคลอดบุตรจะได้รับเงินรึเปล่า

  โดยคุณ   (223.206.131.116)     20 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 53

  ตอนนี้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39  สมมุติว่าตายแล้วจะได้รับประโยชน์ทดแทนอย่างไร

   

  โดยคุณ ดัชนียา กุลธนะ  (49.49.53.81)     18 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 53

  มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ตาย เช่น เงินค่าทำศพ เงินสงเคราะห์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     1 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 53

  อย่าลืมรับเงินชราภาพคืนด้วยหล่ะ

  โดยคุณ คุณธนาภา แอม  (223.206.199.16)     11 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 52

  ไม่เคยทำงานเป็นลูกจ้าง ไม่เคยทำประกันสังคม จะทำประกันตนได้ใหมคะ แล้วต้องทำยังไง และมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างคะ

  โดยคุณ วริยา  (183.89.236.48)     16 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 52

  บุคคลอื่นใดซึ่งไม่ใช่ลูกจ้าง สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนโดยแสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมได้ ตามมาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคม 2533
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     1 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 51

  เพื่อนออกจากงานมา 3 เดือนครึ่งแล้ว แต่ตอนนี้เพื่อนทำงานอิสระและถ้าต้องการประกันตนเอง

  ต้องทำอย่างไรบ้างและหลักฐานที่ใช้มีอะไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะที่ตอบ

   

  โดยคุณ เอ  (125.24.217.139)     11 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 51

  เพื่อนสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนได้โดยแสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคม ส่วนหลักฐานที่จะต้องใช้มีอะไรบ้าง ให้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ประกันสังคม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.32)     27 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 50

  ตอนแรกเป็นลูกจ้างตามมาตรา  33  หลายปีค่ะ  แต่ตอนนี้จะสมัครสปส.ตามมาตรา 40 ค่ะ  แต่ถ้าส่งไปแล้วจะเปลี่ยนส่งตามมาตรา 39 ค่ะจะได้มั้ยค่ะ  เพราะตอนนี้ก็ทำงานเป็นลูกจ้าง(พนง.จ้างเหมาค่ะ)

  โดยคุณ นภา ทิพกนก  (125.25.177.93)     5 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 50

  เมื่อลูกจ้างเคยเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง ตามมาตรา 38(2) ถ้าผู้นั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคม ตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.32)     27 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 49

  เคยเป็นลูกจ้างออกงานมา3ปี ตอนแรกไม่คิดต่อเพราะไม่ทราบรายละเอียดตอนนี้4697 คิดจะต่อม39ได้หรือไม่ และถ้าไม่ได้เงินที่เคยส่งไปจะได้คืนหรือไม่แบบใด และถ้าทำม40ต่อยอดเงินเดิมหรือไม่

  โดยคุณ วิลาสินี  (125.27.92.205)     1 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 49

  สามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดได้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.26)     12 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 48

  อยากทราบว่าสิทธิประโยชน์ ของมาตรา 33 , 38 ,39,40 มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

  ดิฉันเป็นครูอยู่โรงเรียนเอกชนแต่ทางโรงเรียนไม่ได้เข้าประกันสังคม

  ถ้าดิฉันต้องการทำประกันสังคมควรทำในมาตราไหนคะ ขอขอบพระคุณอย่างสูง

  โดยคุณ วารุณี  (124.120.205.152)     27 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 47

  ดิฉันจ่ายเงินสมทบตาม ม.39 ปัจุบันจ่ายได้จำนวน 100 งวด เหลือ 80 งวด  จะครบ 180 งวด สมมุติว่าดิฉันส่งเงินสมทบครบ 180 งวด แต่อายุดิฉันยังไม่ถึง 55 ปี (ปัจจุบัน 33 ) ดิฉันจะได้เงินคืนไหม หรือ ต้องรอให้อายุถึง 55 ปี

  โดยคุณ บี  (113.53.251.228)     18 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 47

  กรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ผู้ประกันตนย่อมมีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 2533 มาตรา 77 ทวิ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.53)     23 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 46

   อายุ54ปีใช้ ม.39ต้องส่งเงินสมทบถึงอายุเท่าไรและจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

  โดยคุณ นิสา แย้มรัศมี  (182.53.95.106)     17 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 45

  ตอนนี้ดิฉันตั้งครรภ์อยู่ใช้ประกันสังคมของสามีมาตรตรา 39 ถ้าจะคลอดลูกที่โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่ประกันสังคมของสามีจะใช้ได้มั้ยค่ะ  จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะ.แล้วจะเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือป่าวค่ะ ...ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ   (124.122.166.12)     16 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 45

  กรณีของคู่สมรสของผู้ประกันตนคลอดบุตร ย่อมใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรได้แต่โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนได้ระบุใช้สิทธิเลือกไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.57)     22 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 44

  ประกันตนเองเพื่อตนเอง

  โดยคุณ kanya  (118.173.242.126)     3 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 43

  อยากทราบคำตอบของความคิดเห็นที่ 40 เหมือนกันค่ะ เมื่อเราออกจากงานแล้วไม่ได้ส่งเงินสมทบ

  ที่ส่งไปก่อนหน้านั้นหมดสิทธิ์ไปเลย หรือว่าคืนให้ตามที่เราส่งสมทบไปก่อนหน้านั้น หากไม่คิดจะต่ออีก

  โดยคุณ   (223.206.15.137)     10 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 42

  เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วสิ้นสุด  จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้หรือเปล่า  ถ้าได้ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างคะ 

  โดยคุณ วิ  (110.169.138.216)     4 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 42

  สอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.8)     15 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 41

  เคยเข้ามาตรา39แล้วขาดส่ง แล้วต้องการจะเข้ามาตรา40จะต้องทำอย่างไร

  แล้วถ้าเข้าทำงานได้1เดือนแล้วลาออกจะกลับไปทำมาตรา39อีกได้หรือเปล่า

  โดยคุณ พัชรา  (203.158.129.168)     28 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 41

  1. บุคคลที่ไม่ใช่ลูกจ้าง จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 40 ได้ โดยให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคม และ
  2. บุคคลที่เคนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง เนื่องจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ถ้าผู้นั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.55)     11 ก.พ. 2554

 •  1 .. 7  8  9  10  11   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด