X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

                  ในวันนี้เป็นวันแรกของการส่งมอบเช็คช่วยชาติฉบับแรก โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อท่านดูตามทีวีจะพบว่ากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีบอร์ดแยกผู้ประกันตนออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทนายคลายทุกข์จึงนำกฎหมายเกี่ยวกับมาตราดังกล่าวมานำเสนอเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างให้ทราบถึงความหมายของมาตราดังกล่าวดังนี้ 

                   มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี บริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน

   ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็น ผู้ประกันตนต่อไป

  [ มาตรา 33 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                  มาตรา 38 ความเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้น

                   (1) ตาย

                   (2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

                 ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบ ตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติใน หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และ หมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นสภาพ การเป็นลูกจ้าง

  [ความในวรรคสองของ มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]

                  มาตรา 39 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

                 จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเข้ากองทุนตาม มาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่ สิบห้าของเดือนถัดไป

                 ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลา ที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้

                 นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษ ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวัน หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง

  [ มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                 มาตรา 40 บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตาม มาตรา 33 จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ โดยให้แสดงความจำนงต่อสำนักงาน

                 หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ ตาม มาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็นพระราช กฤษฎีกา

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 14   

 • ความคิดเห็นที่ 270

   แฟนลาออกจากงานที่ทำและไม่ได้ส่งประกันสังคมต่อจนเกินกำหนดที่ประกันสังคมต่อให้อีก6เดือน จนตอนนี้ประกันสังคมขาดแล้วค่ะ แบบนี้จะสามารถทำประกีนตนเองได้ไหมค่ะ

  ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

   

   

  โดยคุณ   (49.230.195.21)     18 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 270

   แนะนำให้สอบถามที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.87.197)     3 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 269

   มาตรา40  สิทธิประโยชน์

  โดยคุณ สมบัติ นิคาโม  (119.76.81.187)     14 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 268

   ออกจากงานมา2ปีแล้วและยังไม่แจ้งอะไรเลย

  ยังมีสิทยุปะค้ะ

   

   

   

  โดยคุณ ณภัทร  (27.55.81.35)     13 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 267

  หากลาออกจากงานที่เพิ่งทำเเละส่งเงินสมทบประกันสังคมไปเเค่3เดือนจะยื่นประกันตนเองมาตรา 39ได้หรือไม่ 

  โดยคุณ ชัญญา  (27.55.168.4)     12 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 266

   ถ้าอายุ จะถึง58-59หรือ60สามารถทำประกันสังคมได้อยุ่ไหมค่ะ  และไม่เคยทำประกันสังคมมาก่อน ไม่มีนายจ้าง คือต้องการทำเรื่องประกันสังคมให้คุณแม่ เลยอยากทราบข้อมูล ว่าจะสามารถทำได้หรือป่าว

  ช่วยตอบด่วนน่ะค่ะ  

   

  โดยคุณ อรวรา   (171.6.217.160)     11 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 265

  สอบถามค่ะ น้องสาวมีประวัติส่งประกันสังคมปี2553-2558 ปี2559ได้เปลี่ยนงานใหม่ แต่ที่ทำงานไม่ได้ทำเรื่องต่อประดับสังคมให้ มารู้ตอนที่ป่วยและไปหาหมอ และรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย แบะเสียชีวิต กรณีนี้สามารถเบิกในส่วนของเงินสะสมส่วนชราภาพได้ไหมคะ 

  โดยคุณ ธนัญญา   (124.122.62.70)     19 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 264

   ผมทำงานและได้ส่งเงินเข้าระบบประกันสังคมทุกเดือนมาตลอดเกิบ 15 ปี แต่เมื่อ 3เดือนที่แล้วผมเปลี่ยนงานทำเลยไม่ได้ส่งประกันสังคมครับ  แต่ผมพึ่งมาส่งเดือนที่แล้วได้แค่เดือนเดียวครับ ผมเลยอยากทราบว่าผมจะสามารถยื้นรับเงินกรณีว่างงานได้ปล่าวครับ และสิทธิ์ที่ผมควรจะได้รับมีอะไรบ้างครับ

  โดยคุณ นาย ดัสสัน แน่นอุดร  (180.183.22.54)     12 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 263

   อยากทราบว่าตนเองเป็นผู้ประกันตนตามมาตราใดมีสิิทธิอย่างไรบ้าง

  เลขที่บัตร3401700430484

  โทร.0632545499
   
   

  โดยคุณ ทัศนวรรณ อุดมศิลป์  (223.204.63.31)     25 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 262

   ไม่ได้ค่ะ ในกรณีต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จะต้องสมัครภายใน 6 เดือนหลังจากออกจากงานค่ะ

  โดยคุณ เบียร์  (124.120.73.211)     22 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 261

   เคยส่งประกันสังคมมา 6 ปี ทีนี้ลาออกจากงานมา 2-3 ปี อยากส่งแบบ มาตรา 39 ได้มั้ยค่ะ

  โดยคุณ อารยา  (182.232.137.182)     7 มิ.ย. 2559

 •  1  2  3 .. 14   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด