ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

                  ในวันนี้เป็นวันแรกของการส่งมอบเช็คช่วยชาติฉบับแรก โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อท่านดูตามทีวีจะพบว่ากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีบอร์ดแยกผู้ประกันตนออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทนายคลายทุกข์จึงนำกฎหมายเกี่ยวกับมาตราดังกล่าวมานำเสนอเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างให้ทราบถึงความหมายของมาตราดังกล่าวดังนี้ 

                   มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี บริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน

   ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็น ผู้ประกันตนต่อไป

  [ มาตรา 33 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                  มาตรา 38 ความเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้น

                   (1) ตาย

                   (2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

                 ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบ ตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติใน หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และ หมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นสภาพ การเป็นลูกจ้าง

  [ความในวรรคสองของ มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]

                  มาตรา 39 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

                 จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเข้ากองทุนตาม มาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่ สิบห้าของเดือนถัดไป

                 ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลา ที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้

                 นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษ ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวัน หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง

  [ มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                 มาตรา 40 บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตาม มาตรา 33 จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ โดยให้แสดงความจำนงต่อสำนักงาน

                 หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ ตาม มาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็นพระราช กฤษฎีกา

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 10   

 • ความคิดเห็นที่ 198

   ครบ 6 ดือนแล้ว อยากทำต่อต้องอย่างไรบ้างค่ะ  ช่วยตอบหน่อยค่ะ อยากรู้

  โดยคุณ น ส พรศิริ แก้วมณี  (27.145.232.245)     28 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 197

   หมดครบ 6เดือน  อยากทำต่อ ทำอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ น ส พรศิริ แก้วมณี  (27.145.232.245)     28 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 196

  ดิฉัน อยากทราบว่าผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการสามารถใช้ประกันสังคมแบบมาตรา39ได้มั้ยคะ

  โดยคุณ เยาวมาลย์ แย้มสรวล  (171.96.244.94)     19 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 195

  1.ถ้าเราส่งเงินประกันตาม ม.39 จนครบ 18 เดือนแล้ว แต่เราก็ยังไม่ได้ทำงาน อยากทราบว่าเราต้องส่งต่อจนกว่าจะได้ทำงาน หรือหยุดส่งเงินประกันคะ

   

  2.ในกรณีครบ 18 เดือน แล้วไม่ต้องส่งเงินต่อ เราจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างคะ แล้วจะได้บำเน็จหรือบำนาญเมื่ออายุครบกี่ปีคะ 
   
  ขอบคุณมากคะ
   
   

  โดยคุณ   (171.97.29.58)     29 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 194

   อยากทราบว่าในกรณีที่ทำประกันสังคมมาตรา 33 หลังการมีบุตรมาแล้ว 2 คน ถ้าผู้ประกันตนส่งเงินจนครบกำหนดแล้ว อยากทราบว่าจะสามารถยื่นเรื่อง ขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่คะ

  คนที่ 1 อายุ 4 ขวบ 

  คนที่ 2 อายุ 3 ขวบ ค่ะ

   

   

  โดยคุณ ดนุชา สิระเนตราศักดิ์  (171.97.174.37)     15 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 194

  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนสังเคราะห์บุตรกรณีดังกล่าวได้ตามมาตรา 74, 75 ตรี แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม 2533 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     19 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 193

    ประกันตนเองมาตรา40ลืมต่ออายุขาดมานานกว่า1ปีแล้ว อยากทราบว่าจะต้องทำไงบ้างแล้วเงินที่เราส่งไปเดือนละ 100บาทประมาณ 1ปีจะได้คืนรึว่าจะเป็นผลกำไรของ สนง.ประกันสังคม แล้วคนที่ส่งมากกว่าผมรึส่งมาหลายปีแล้วเขาก็แย่สิครับถ้าสมมุติว่าเขาอาจจะลืมรึว่ามีเหตุอะไรที่ทำให้ไปต่อประกันได้ อย่างนี้ผู้ประกันตนก็แย่นะครับ ส่งมา5ปีขาดส่งไม่ถึงเดือนเงินที่เขาส่งไปก็ไม่ได้คืนแล้วจะทำประกันเพื่ออะไรครับ อย่างของผมส่งล่วงหน้ามา1ปีคนทุกคนคือ1ปีนานเหมือนกันนะครับลืมได้แน่นอน ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบช่วยเร่งแก้ไขรึว่าทำอะไรก็ได้ที่มันน่าจะดีกว่ารึว่าผ่อนผันกันได้บ้างน่าจะดีมากๆเลยนะครับ อย่างน้อยเราก็เป็นคนไทยด้วยกันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้นะครับท่าน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยครับ

  ผู้ที่ทำประกันทุกๆท่านขอขอบคุณจากใจจริงครับ

  โดยคุณ Chatchai  (113.53.13.221)     10 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 192

   ตอนนี้ใช้สิทธ์ รักษาพยาบาลด้วยบัตร30บาท แต่ตอนนี้จะเข้าทำงาน และที่ทำงานให้กรอกเอกสารทำบัตรประกันสังคม แต่เคยได้ยินมาว่า 1. ถ้าเรามีสิทธิ์บัตรทองอยู่แล้วจะไม่สามารถทำบัตรประกันสังคมได้ แม้ว่าเราจะเข้าทำงานในบริษัทก้อตาม จริงหรือป่าวคะ(เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 มาแล้ว แต่นานมากๆแล้วคะ)

  2. แล้วถ้าเราไม่สามารถทำบัตร ปกส ได้ตามข้อ 1 ขณะที่เราเป็นพนักงาน เราจะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรคะ

   

  โดยคุณ แนน  (171.5.250.17)     30 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 192

  แม้ท่านจะมีสิทธิการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าดังกล่าว แต่เมื่อท่านเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ย่อมมีสิทธิเข้าเป็นผู้ประกันตนโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการรักษาพยาบาลได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม รายละเอียดท่านควรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     31 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 191

   เคยเป็นผู้ประกันตน ม.33 แล้วลาออกจากงานไปประมาณ 1ปี ,แล้วกลับเข้ามาทำงานใหม่

  เมื่ออายุครบ 55 จะได้ บำนาญหรือบำเหน็จไหม ช่วตอบด้วยHA

   

  โดยคุณ น.ส.ชนิตา จันทร์จ้า  (58.8.180.207)     21 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 190

  อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ ประกันตนเองมาตรา 39 แล้ว และได้ทำงานบริษัทฯ จะต้องยื่นแบบฟอรืแบบไหนเข้าประกันสังคมค่ะ และความแตกต่างสิทธิ์ประโยชน์จะเหมือนกันมั้ย ระหว่างประกันตนเอง และนายจ้างประกันให้ค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ พัชรินทร์ แซ่เจี่ย  (58.8.215.31)     22 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 189

   ทำอาชีพอิสระ ควรทำประกันตนมมาตราไหนคะ ต้องทำอย่างไรบ้าง และส่งเดือนละเทีาไหร่คะ

  โดยคุณ รัชนี  (115.67.37.183)     21 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 188

  สวัสดิการระหว่างมาตรา39กับมาตรา40ต่างกันยังไงบ้างค่ะ

  โดยคุณ โศภิตา หิรัญ  (118.173.60.80)     9 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 187

  สอบถามค่ะ เดิมสามีเคยทำงาน หลังจากลาออกมาก็ส่งประกันสังคมมาตรา 39

  ต่อมาก็ลาออกจากประกันสังคม ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลของครอบครัวพนักงานรัฐวิสาหกิจแทน

  ตอนนี้สามีกำลังหางานใหม่ แต่บริษัท ให้กรอกเอกสารยินยอมนำส่งประกันสังคมมาตรา 39

  แบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะ หรือเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงการนำส่งประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง

  สามีกำลังจะเข้าทำงาน บริษัทให้กรอกเอกสารเกือบ 20 หน้า เป็นเอกสารยินยอมอะไรหลายอย่าง

  งานเป็นงานที่ต้องขับรถพบปะลูกค้า แต่เบิกค่าน้ำมันไม่ได้ ไม่มีประกันชีวิตให้ แลัวยังให้สมัครประกันสังคมมาตรา 39 อีก ค่อนข้างเอาเปรียบลูกจ้าพอสมควร ปริญญาตรีให้เงินเดือนไม่ถึงหมื่นบาท

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ มาลี  (182.255.14.55)     2 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 186

   ใน ม.39ดิฉันต้องจ่ายค่าประกันสังคมเดือนละ 432แบบนี้ทุกเดือนรึป่่าวค่ะ และถ้าต้องการยกเลิกควรจะทำอย่างไรค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ^^

  โดยคุณ หลิน  (1.47.165.32)     30 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 185

  คือดิฉันส่งเงินมาตรา39อยู่แต่ได้กลับเข้ามาทำงานมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็เลยไม่ได้ส่ง1เดือน

  ต้องไปลาออกรึเปล่าค่ะ แล้วจะต้องยืนสงเคาระห์บุตรใหม่รึเปล่าค่ะ หรือต้องทำยังไง

  ตอบกลับด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

   

  โดยคุณ นันนภัทร  (203.144.158.122)     21 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 185

  เมื่อท่านซึ่งเป็นผู้ประกันตนได้กลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อีก ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสุดลง โดยไม่จำต้องแจ้งการออกจากการเป็นผู้ประกันตนกรณีดังกล่าวอีก ส่วนการที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรอย่างไร ท่านควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     21 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 184

   ปัจจุบันดิฉันใช้มาตรา 40 และส่งเงินสมทบล่วงหน้าถึงเดือน 6 ปี 2557 เมื่อต้องการกลับเข้าไปทำงานบริษัทฯอีกครั้ง ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นิตา  (125.27.70.252)     7 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 184

   ไม่ต้องยื่นใหม่ครับ ยื่นแบบขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิม

  โดยคุณ คนผ่านทาง  (118.174.71.59)     21 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 183

  ขอสอบถามหน่อยค่ะ

  1.) ผู้ประกันตนมาตรา 39 เงินที่นำส่งประกันสังคมถือเป็นเงินของผู้ประกันตนเองทั้งหมดรึเปล่าคะ หรือมีรัฐอุดหนุนด้วย

  2.) ถ้าได้รับเงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคม(ส่งตามมาตรา 39จนครบ 180งวด) จะสามารถได้รับเงินผู้สูงอายุจากรัฐได้อีกหรือไม่คะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ -/\-

  โดยคุณ ช้างชิน  (27.55.137.77)     10 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 183

  1. นอกจากเงินประกันในส่วนที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 นำส่งแล้ว รัฐจะนำส่งสมทบด้วย
  2. ผู้ประกันตนดังกล่าวยังมีสิทธิได้รับเงินผู้สูงอายุจากรัฐด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     4 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 182

  คือดิฉันจ่ายประกันสังคม ม.40 แต่สามีจ่ายประกันสังคม ม.33 แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสสามีของดิฉันสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไหมค่ะ ตอบกลับเราด้วยนะค่ะ

   

  โดยคุณ น้ำค้าง ทับแสง  (110.77.194.14)     4 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 181

   โดยตัดสิทธิ์มาตรา 39 สามารถยื่นอุทรหรือทำมาตราอื่นได้ไหมครับ ขอคำแนะนำ

  โดยคุณ สมยศ  (180.183.44.171)     11 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 181

  ไม่ปรากฏว่าบทมาตราดังกล่าวมาจากตัวบทกฎหมายใดที่ทนายจะสามารถตอบปัญหาข้อข้องใจให้แก่ท่านได้ไปจนสิ้นกระแสความ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     26 ม.ค. 2557

 •  1  2  3 .. 10   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด