X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

                  ในวันนี้เป็นวันแรกของการส่งมอบเช็คช่วยชาติฉบับแรก โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อท่านดูตามทีวีจะพบว่ากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีบอร์ดแยกผู้ประกันตนออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทนายคลายทุกข์จึงนำกฎหมายเกี่ยวกับมาตราดังกล่าวมานำเสนอเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างให้ทราบถึงความหมายของมาตราดังกล่าวดังนี้ 

                   มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี บริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน

   ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็น ผู้ประกันตนต่อไป

  [ มาตรา 33 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                  มาตรา 38 ความเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้น

                   (1) ตาย

                   (2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

                 ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบ ตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติใน หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และ หมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นสภาพ การเป็นลูกจ้าง

  [ความในวรรคสองของ มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]

                  มาตรา 39 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

                 จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเข้ากองทุนตาม มาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่ สิบห้าของเดือนถัดไป

                 ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลา ที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้

                 นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษ ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวัน หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง

  [ มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                 มาตรา 40 บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตาม มาตรา 33 จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ โดยให้แสดงความจำนงต่อสำนักงาน

                 หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ ตาม มาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็นพระราช กฤษฎีกา

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 13   

 • ความคิดเห็นที่ 259

   อยากทำม.39แต่ไม่เคยมีประกันสังคมมาก่อนทำไงดี

  โดยคุณ นัด  (124.120.10.116)     9 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 258

  เคยส่งประกันสังคม มาแล้ว 10 ปี ฐานเงินเดือน 15,000 บาท(พนักงานบริษัท) ตอนนี้ลาออกมาได้ 2 ปี และยื่นประกันตนเองอยู่ ถามว่า เมื่ออายุ 55 ปี จะได้เงินคืนเท่าไร และมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

  โดยคุณ เกียรติพงศ์ สังข์หนุน  (124.120.230.120)     26 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 257

   หากลาออกจากงานที่เพิ่งทำเเละส่งเงินสมทบประกันสังคมไปเเค่3เดือนจะยื่นประกันตนเองได้หรือไม่

  โดยคุณ ศศิวรรณ  (49.237.182.228)     26 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 256

  กรณีไม่ทำงานมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราจนมาถึงเดือนเมษา

  ทางบริษัทให้ลาออกตั้งเดือนมีนา แล้ว

  เราจะเรียกสินทดแทนจากประกันไได้ไม๊รวมถึงค่าห้องพิเศษด้วยค่ะ

  นายจ้างอ้างว่าในระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงายได้

  ได้นำเงินส่วนที่เปนเงินทดแทนวันนั้นไปเป็นค่าจ้างผู้มาทำงานแทน

  ซึ่งตอนนี้ไม่ได้ทำงานเลยมาเป็นเวลา2เดือนไม่ได้แล้วต้องทำไงคะเริ่มจาก

  ทำอะไรก่อนคะเช่นไปลงทะเบียนอะไรก่อน ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

   

   

   

   

   

  โดยคุณ กันตธีรา  (125.24.153.127)     21 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 255

   ดิฉันขอสอบถามเรื่องประกันตน ม.33และม.39

  ดิฉันเป็นผู้ประกันตน ม.39 แต่ดิฉันทำงานที่ บจก. 

  บริษัททำประกันตน ม.33 ดิฉันจะต้องทำอย่างไร

  จะต้องยกเลิก ม.39 หรือไม่ค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

   

   

   

  โดยคุณ พรทิพย์ แก้วพิมพรม  (27.55.225.185)     12 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 254

   ขอสอบถามเกี่ยวกับการทำประกันสังคมหน่อยค่ะคือดิฉันเป็นคนต่างจังหวัดย้ายมาอยู่ชลบุรีดิฉันทำซักอบรีดไม่ได้ทำงานประจำ..เวลาไม่สบายคือต้องใช่ตังค์เยอะมากอยากถามว่าถ้าทำประกันตนสามารถรักษาในโรงพยาบาลเอกชลได้มั้ยค๊ะคืออยากทำอะค่ะอยากทราบรายละเอียด

  โดยคุณ   (49.229.122.58)     17 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 253

  อยากทราบสิทธิประโยชน์ของตนเอง/ปัจจุบันทำงานบริษัทฯ อายุ 57 ปี

  โดยคุณ นายประยงค์ หาอวน  (110.77.142.190)     10 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 252

   ถ้าได้รับเงินเดือนจากการทำงานประจำ และทำงานอีกบริษัทหนึ่งแต่ไม่ต้องทำทุกวันได้รับค่าจ้างเป้นรายเดือน จะถูกหักเงินประกันสังคมอย่างไร  ใครจะต้องเป้นคนหัก

  โดยคุณ ชวัลวัฒน์   (58.137.142.43)     24 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 251

   สวัสดีค่ะ

  สอบถามอายุ 62 ปี ทำงานบริษัท คือมาตรา 33  จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันฺธ์ 2559

  เกษียณอายุ แล้ว ถือว่า 2ปี ที่ผ่านมาเป็นการชำระประกันสังคมเกินจากอายุ 60 ปี หรือเปล่าคะ

  โดยคุณ ศกุนี  (180.183.100.56)     14 ก.พ. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 251

   ท่านควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.34.79)     20 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 250

   รบกวนสอบถามครับ

  กรณีผม ส่งประกันได้5ปี ลาออกแลัวขาดส่งสมทบได้ประมาณ5เดือน

  ถ้ากลับเข้าไปทำงานอีกผมจะได้ประเดิมที่ส่งมาก่อนหรือเปล่าแล้วกรณีของผมมีเงินสงเคราะบุตรทางประกันจะต่อให้เหมือนเดิมไหมแล้วผมจะได้เงินคืนย้อนหลังไหมครับจากเดือนที่ทางประกันไม่จ่ายให้

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ สมชาย   (1.47.199.129)     4 ก.พ. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 250

   ท่านควรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.10.35)     11 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 249

   ม.40 ต้องส่งเงินสมทบเองทุกบาทถูกไหมคะ?และถ้าสมัคร ให้ญาติที่เมืองไทยทำเรื่องให้ได้ไหมคะ?

  และหลังสมทบไปแล้วอีกกี่เดือนถึงจะใช้ในการผ่าตัดท่อน้ำตาได้ค่ะ

   

  โดยคุณ   (84.109.225.135)     30 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 248

   ทำประกันสังคมมาตรา40ได้สิทธิคลอดบุตรมั๊ยคะ ถ้าได้ต้องส่งสมทบย้อนหลังกี่เดือนเดือนละเท่าไหร่ ถึงจะใช้สิทธิได้ทันที

  โดยคุณ ศุภรัตน์  (1.47.73.56)     19 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 247

   ยื่นมาตรา 40 ให้แม่ เดือนละ 100  ตั้งแต่ เดือน พ.ย.56 - ปัจจุบัน คะ  

  -  อยากสอบถามว่า แม่เข้าเป็นพนักงานบริษัท  และยื่น มาตรา 33  ของบริษัท  อยากทราบว่า 

  ยังต้องจ่าย หรือ หยุด   มาตรา 40 อยู่ไหมคะ  แล้วยังได้รับสิทธิประโยชน์อยู่ไหม

  -  แล้วพออายุ 55 ปี จะขอคืนได้อย่างไร  

  -  แล้วกรณีเสียชีวิตล่ะคะ  ได้อะไรบ้าง

   

   

  โดยคุณ กันยารัตน์ เจริญเกตุ  (1.47.168.16)     7 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 247

  มารดายังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมในฐานะเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ระเบียบและวิธีการได้รับสิทธิดังกล่าวจะเป็นประการใด ควรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.39.71)     17 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 246

  ที่ทำงานไม่มีประกันสังคมให้ แต่อยากมีประกันสังคมเป็นของตัวเอง ไม่ทราบว่าผม สามารถทำประกันสังคมได้หรือไม่ได้คับช่วยให้คำชี้แนะหน่อยคับ 

  โดยคุณ ธนภัทร เอี่ยมเอม  (171.100.202.128)     27 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 246

  ท่านอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 2533 นี้ก็ได้ โดยให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.100.233)     5 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 245

   หากเป็นผู้ประกันตนตาม ม.40 และต่อมาได้กลายเป็นผู้ประกันตนตาม ม.33  สามารถส่่งเงินตาม ม 40 ต่อไปหรือต้องติดต่อประกันสังคมขอรับเงินที่ส่งไปแล้วได้ไหมคะ

  โดยคุณ โอ๋  (49.49.249.69)     14 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 244

  เป็นเจ้าของกิจการจดทะเบียนคนเดียวสามารถทำประกันสังคมมาตราไหนได้บ้าง

  หรือเลิกกิจการสามารถทำประกันสังคมได้หรือไม่ และจะต้องมีระยะเวลาหรือไม่

  โดยคุณ ฉัตรฤดี  (119.42.115.40)     2 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 244

  ท่านอาจยื่นคำร้องขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ โดยสามารถสอบถามข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคมโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.128.94)     1 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 243

  ทำงานมานายจ้างส่งประกันสังคมให้แล้วหกเดือนแล้วให้ออกอยาบทราบว่าเราจะแจ้งประกันตนเองได้ใหมหรือแจ้งทำเรื่องส่งเองให้ครบก่อน12เดือน

  โดยคุณ อรุณี  (182.52.39.70)     31 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 242

   อยากทราบค่ะดิฉันได้ส่งประกันสังคมครบ180เดือนแล้วและดิฉันได้ออกจากงานมา10ปีแล้วถ้าดิฉันจะส่งต่อได้มั้ยค่ะและต้องส่งเดือนละเท่าไรตอนนี้ดิฉันอายุ50ค่ะรบกวนสอบถามหน่อยนะค่ะ

  โดยคุณ ธารารัตน์ ตันเจริญ  (119.76.66.118)     30 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 241

   อายุ 51 ปีเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง เงินเดือน 7000 บาท ต้องจ่ายค่าประกันสังคมเท่าไร และมีอายุครบ 60ปี จะได้รับเงินบำนาฯหรือไม เท่าไรอย่างไร  ม.33 จะได้ค่ารักษาพยาบาลหรือไม่อย่างไร โรคใดบ้างที่ได้ ขอบคุณครับที่ให้ความกระจ่าง

  โดยคุณ สนธยา  (171.98.224.198)     26 ต.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 13   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด