ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

                  ในวันนี้เป็นวันแรกของการส่งมอบเช็คช่วยชาติฉบับแรก โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อท่านดูตามทีวีจะพบว่ากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีบอร์ดแยกผู้ประกันตนออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทนายคลายทุกข์จึงนำกฎหมายเกี่ยวกับมาตราดังกล่าวมานำเสนอเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างให้ทราบถึงความหมายของมาตราดังกล่าวดังนี้ 

                   มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี บริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน

   ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็น ผู้ประกันตนต่อไป

  [ มาตรา 33 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                  มาตรา 38 ความเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้น

                   (1) ตาย

                   (2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

                 ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบ ตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติใน หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และ หมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นสภาพ การเป็นลูกจ้าง

  [ความในวรรคสองของ มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]

                  มาตรา 39 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

                 จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเข้ากองทุนตาม มาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่ สิบห้าของเดือนถัดไป

                 ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลา ที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้

                 นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษ ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวัน หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง

  [ มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                 มาตรา 40 บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตาม มาตรา 33 จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ โดยให้แสดงความจำนงต่อสำนักงาน

                 หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ ตาม มาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็นพระราช กฤษฎีกา

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 12   

 • ความคิดเห็นที่ 231

   ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตาม ม.39 แล้ว แต่อยากส่ง ปกส. ใหม่ จะสามารถสมัครใหม่เป็นผู้ประกันตน ม.40 จะสามารถสมัครใหม่ได้มั้ย? และสามารถรับสิทธิประโยชน์จากการคลอดบุตรได้มั้ยคะ?

  (ถ้าได้)

  วิธีการต้องทำยังไงบ้างคะ รบกวนตอบคำถามนี้หน่อยนะคะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นริสรา แสงสระคู  (223.206.248.111)     3 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 230

   พ่อดิฉันเป็นเจ้าของกิจการ พี่ชายทำงานให้โดยได้รับเงืนเดือน. พ่อดิฉันสามารถไปทำประกันสังคมให้พี่ชายได้หรือไม่คะ

  โดยคุณ เรวดี พ่อธานี  (114.109.223.71)     29 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 229

   อยากทราบว่าผู้ที่เคยทำม.39แล้วมาเข้าม.33แล้วทำงานไม่ผ่านโปร.6เดือนแล้วจะกลับไปเข้าม.39ได้อีกหรือไม่

  โดยคุณ นายคำรณ เงินวิเชียร  (101.108.42.187)     15 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 228

   อยากทราบครับถ้าเราทำม.40สามารถเบิกสงเคราะห์บุตรได้หรือครับ

  โดยคุณ สุวิจักขณ์  (103.26.22.220)     20 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 227

  อยากทราบว่า กรณีลูกจ้างอายุเกิน 60ปี จะทำประกันสังคม และคุบครองอะไรได้บ้างค่ะ 

  โดยคุณ   (113.53.130.213)     19 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 226

   พระภิกษุ และแม่ชี สามารถทพประกันสังคมได้หรือไม่ครับ อยากรู้จริงๆi

  โดยคุณ   (64.233.173.204)     30 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 225

  ขอเรียนปรึกษานะค่ะ คุณพ่ออายุ 64 ปี และเกษียณอายุสิ้นเดือนนี้ โดยมีการส่งประกันสังคมมา 10 ปี อยากทราบว่า สามารถไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อขอสมัครสิทธิผู้ประกันตนเองตามมาตรา 39 ได้หรือไม่ค่ะ เพราะเนื่องจากคุณพ่อป่วยด้วยโรคประจำตัวหลายโรค ทำให้ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เกษียณ จึงอยากสมัครสิทธิผู้ประกันตนเองมาตรา 39 เพื่อคงสภาพของสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับ เพราะถ้าไม่มีสิทธิตรงนี้ช่วย ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเดือนค่อนข้างสูงมากค่ะ

  โดยคุณ อนันตา  (27.130.79.35)     29 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 224

   น้องสาวเคยทำงานพนักงานทำความสะอาดของบริษัทแล้วทำประกันสังคมแต่ทำได้ไม่ถึึง12เดือนแล้วลาออกไม่ได้ส่งต่อ แต่ตอนนี้ถ้าจะทำผู้ประกันตนใหม่ตามข้อ39จะได้ไหมครับช่วยตอบด้วยนะครับ

  โดยคุณ สุรพล  (110.164.74.34)     14 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 224

  สามารถกระทำได้โดยยื่นคำร้องต่อสำนักงานประกันสังคมตามแบบระเบียบที่กฎหมายกำหนด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     9 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 223

  กรณีถูกตัดสิทธิ์จากประกันสังคม แต่ทุกวันนี้ยังคงทำงานอยู่ และใช้สิทธิ์บัตรทอง ถ้าจะทำประกันสังคมใหม่โดยใช้มาตรา 39 ส่งเอง จำทำได้หรือป่าว

  โดยคุณ ฟารีดา  (180.183.42.80)     27 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 222

   เคยเป็นผู้ประกันตน.ม33แต่ตอนนี้ลาออกแล้วส่งเงินสมทบไม่ถึง7เดือนตอนนี้ก็ตั้งครรอยากสมัครผู้ประกันตน ม39ได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ พิมพ์พรรณ เชาว์เจริญ  (1.47.96.140)     11 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 221

   ผมออกจากงานไปเป็นทหาร ไม่ทราบว่ามีสิทธิได้รับเงินชดเชยว่างงานหรือไม่ครับ

  โดยคุณ อธิวุฒิ  (101.108.229.139)     28 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 221

  หากท่านเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในเงื่อนไขตามมาตรา 78 แห่ง พรบ.ประกันสังคม 2533 จึงมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     29 มี.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 12   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด