X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 คือใคร

                  ในวันนี้เป็นวันแรกของการส่งมอบเช็คช่วยชาติฉบับแรก โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อท่านดูตามทีวีจะพบว่ากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีบอร์ดแยกผู้ประกันตนออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทนายคลายทุกข์จึงนำกฎหมายเกี่ยวกับมาตราดังกล่าวมานำเสนอเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างให้ทราบถึงความหมายของมาตราดังกล่าวดังนี้ 

                   มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี บริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน

   ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็น ผู้ประกันตนต่อไป

  [ มาตรา 33 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                  มาตรา 38 ความเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้น

                   (1) ตาย

                   (2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

                 ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตาม (2) ได้ส่งเงินสมทบครบ ตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติใน หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และ หมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นสภาพ การเป็นลูกจ้าง

  [ความในวรรคสองของ มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542]

                  มาตรา 39 ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

                 จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเข้ากองทุนตาม มาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่ สิบห้าของเดือนถัดไป

                 ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลา ที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้

                 นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษ ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวัน หรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง

  [ มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537]

                 มาตรา 40 บุคคลอื่นใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตาม มาตรา 33 จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ โดยให้แสดงความจำนงต่อสำนักงาน

                 หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ ตาม มาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็นพระราช กฤษฎีกา

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 11   

 • ความคิดเห็นที่ 211

   เป็นข้าราชการบำนาญสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ได้หรือเปล่าคะ

  โดยคุณ มานิต สำเภาทอง  (171.96.177.173)     11 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 210

  การส่งประกันตน 35 ปี ถึงจะได้รับเงินบำนาญ นานเกินไป ควรส่งเงินประกันตนเพียง 20 ปี ก็พอแล้ว และเลือกรับบำนาญรายเดือนได้ด้วย

   

  โดยคุณ ยงยุทธ เริ่มคิดการ  (171.98.7.180)     10 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 209

  สมัครวันนี้ผู้ประกันตนตาม ม. ๔๐ ให้คุณยายมุข  วงค์กระโซ่ /นางสีใค  เชื้อเมืองแสน/นายทองอินทร์  เชื้อเมืองแสน  จะส่งหลักฐานวันพรุ่งนี้ภาคเช้าได้ไหมครับ

  โดยคุณ นายเปลื้อง เชื้อเมืองแสน  (182.93.215.50)     8 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 208

  สมัครผู้ประกันตนตาม ม. ๔๐ ของนางมุข   วงค์กระโซ่/นางสีค  เชื้อเมืองแสน/นายทองอินทร์  เชื้อเมืองแสน

  โดยคุณ เปลื้อง เชื้อเมืองแสน  (182.93.215.50)     8 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 207

   สามีหรือภรรยาของข้าราชการ สมัครประกันสังคม มาตรา 40   ได้ไหม

  โดยคุณ นายธเนศ ภัทรวรินกุล  (180.180.212.38)     7 ธ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 207

   อยากทราบว่า ภรรยาเป็นข้าราชการ สามีสมัครตามมาตรา 40 ได้หรือไม่ และหากอายุเกิน 60 สมัครได้หรือไม่

  โดยคุณ อารุณี รุ่งวราวิทย์  (101.108.142.192)     8 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 206

   บิดาอายุเกิน60ปีไม่เคยทำประกันสังคมตอนนี้บิดาอยากทำยังสามารถทำได้อยู่มั้ยค่ะ

  โดยคุณ ศศิธร  (110.169.108.85)     3 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 205

  ถ้าบิดาสายตรงของบุตรที่เป็นข้าราชการจะใช้สิทธิข้าราชการของลูกแต่ท่านมีสิทธิประกันสังคมมา15ปีกว่าแล้วถ้ายกเลิกใช้ประกันสังคมแล้วใช้สิทธิของบุตรจะได้เงินชราภาพไหม

  โดยคุณ อุ้ม  (61.90.79.182)     17 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 204

   หากพ้นสภาพผู้ประกันตน ม.39 เนื่องจากขาดส่งเงิน 3 เดือน หรือภาย 12 เดือนส่งเงินไม่ครบ 9 เดือน แต่ต้องการจะกลับคืยสภาพ ณ ตอนนี้ สามารถทำได้อย่างไรโดยไม่ต้องอุทร 

  โดยคุณ ปาหนัน  (223.204.19.165)     11 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 203

  บิดาอายุ 72 ี มารดาอายุ 60 ปี เคยทำงานบริษัทมาก่อน และเสียเงินประกันสังคมด้วย จึงขอสอบถามว่า สามารถติดต่อรับเงินบำนาญกรณีชราภาพได้หรือไม่คะ

  โดยคุณ ณภัทรชา  (125.24.207.160)     7 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 202

   คุณพ่อไม่เคยมีประกันสังคมปัจจุบัน 55 แล้ว ถ้าจะส่งตอนนี้ได้หรือไม่ ถ้าได้ จะส่งได้แค่อายุ 60 หรือจนกว่าจะหยุดส่ง(คืออยากส่งให้ท่านไว้ใช้รักษาเวลาเจ็บไข้

  โดยคุณ มด  (183.88.230.100)     9 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 202

  หากบิดาซึ่งไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อน มีสิทธิที่จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 2533 ก็ได้ โดยให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคม รายละเอียดบิดาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ประกันสังคมโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     4 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 201

   อยากสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 เราจะต้องยกเลิกสิทธิบัตรทองก่อนใช่ไหมคะ แล้วถ้าเราเป็นคนต่างจังหวัดแต่อาศัยอยู่กรุงเทพ เราสtมารถติดต่อกับสำนักประกันเขตพื้นที่ไหนได้บ้างคะ

  โดยคุณ ธัญพร นิลแสง   (49.230.175.124)     13 ก.ย. 2557

 •  1  2  3 .. 11   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด