X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

โครงการบ้าน มิตรภาพ สปส.- ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน

 • โครงการบ้าน มิตรภาพ สปส

  โครงการบ้าน มิตรภาพ สปส.- ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำข่าวความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้จัดทำสินเชื่อโครงการบ้าน มิตรภาพ สปส.-ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกันตนสามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น และเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่าง ๆ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้เงินของโครงการ ดังนี้ 

   

  หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน

  1.  คุณสมบัติของผู้กู้

  เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่เป็นผู้ประกันตนมาแล้ว 1 ปี และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   

  2. วัตถุประสงค์การขอกู้ 

               2.1 เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด*

              2.2 เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร*

    2.3 เพื่อต่อเติม หรือขาย หรือซ่อมแซมอาคาร* 

              2.4 เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น*

              2.5 เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. เฉพาะบัญชีที่กู้ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.1-2.3 (ยกเว้นกรณีบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารใช้สิทธิตามโครงการบ้าน สปส. ธอส. เดิม ไม่สามารถใช้สิทธิตาม โครงการนี้ เพื่อลดดอกเบี้ยในบัญชีดังกล่าวได้)

   

  3. วงเงินให้กู้

              3.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร 

      3.1.1 ตามเกณฑ์รายได้ ตามระเบียบปกติของธนาคาร โดยเงินงวดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่เกิน ร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ

      3.1.2 ตามเกณฑ์หลักประกัน

        - ที่ดินและอาคาร ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

        - อาคารพาณิชย์ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

        - ห้องชุด

        - กรณีราคาประเมินหลักประกันต่ำกว่า 1 ล้านบาท/หน่วย ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

        - กรณีราคาประเมินหลักประกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท/หน่วย ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

   

  3.2   กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง 

              3.2.1 ตามเกณฑ์รายได้ ตามระเบียบปกติสำหรับลูกค้ารายย่อยของธนาคาร (โดยเงินงวดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือน)

              3.2.2 ตามเกณฑ์หลักประกัน

        - ที่ดินและอาคาร ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

        - อาคารพาณิชย์ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

        - ห้องชุด

        - กรณีราคาประเมินหลักประกันต่ำกว่า 1 ล้านบาท/หน่วย ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

        - กรณีราคาประเมินหลักประกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท/หน่วย ไม่เกินร้อยละ 80 ของ ราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

   

  4. ระยะเวลาการกู้ 

              ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

   

              5. หลักประกันในการขอกู้เงิน 

              เป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

   

  6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  เป็น 2 ประเภท ดังนี้

              6.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร (ตามข้อ 3.1) คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี แรก  = 4.50 % ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราลอยตัว = MRR – 1.00 % ต่อปี  

              6.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง (ตามข้อ 3.2)   คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี แรก  = 4.50 % ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราลอยตัว = MRR-0.50% ต่อปี

   

  7. การคำนวณเงินงวด                   

              คำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 6. บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี

             

  8. การชำระหนี้เงินกู้

              8.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร (ตามข้อ 3.1)

              8.1.1 เมื่อผู้กู้ทำนิติกรรมกับธนาคารแล้ว ให้ผู้กู้นำส่งหนังสือขอให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างพร้อมกับ แบบฟอร์ม การส่งเงินชำระหนี้เงินกู้ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด (ผู้กู้จะได้รับในวันเซ็นสัญญา กู้เงินกับธนาคาร)

              8.1.2 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้จะต้องดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้กู้ส่งชำระหนี้ให้ ธนาคารทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น และในการส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร หน่วยงาน ต้นสังกัดจะต้องแสดง รายละเอียด ชื่อผู้กู้ เลขที่บัญชีเงินกู้ และจำนวนเงินงวด ที่ผ่อนชำระของผู้กู้แต่ละรายให้ธนาคารทราบ  (ตามแบบฟอร์มการส่งชำระหนี้เงินกู้)

              8.1.3 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่หักเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้กู้ส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร ขอให้ผู้กู้ส่งเงินงวด ชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคารโดยตรงไปก่อน จนกว่าหน่วยงานต้นสังกัด จะทำการหักเงินเดือน หรือค่าจ้างส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร

    8.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง (ตามข้อ 3.2)

      8.2.1 ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงาน / เคาน์เตอร์การเงินของธนาคารทุกแห่ง  หรือ

              8.2.2 ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง   โดยผู้กู้นำสมุดเงินฝากที่ต้องการให้หักบัญชี (พร้อมสำเนาสมุด) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารในวันยื่นกู้ หรือ นัดทำสัญญากู้เงินหรือ แจ้ง     ความประสงค์ได้ที่ ส่วนบัญชีเงินกู้ สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่ยื่นกู้ หรือ

              8.2.3 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนต่าง ๆ ได้แก่  ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคาร  เพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ศูนย์บริการ ทีโอที, ร้านเทเลวิซและสำนักงานบริการ AIS, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (โดยผู้กู้นำ แบบฟอร์มชำระหนี้เงินกู้ที่มีบาร์โค้ด หรือ ใช้บัตรชำระหนี้เงินกู้ ไปยื่นชำระ)

              8.3 ในการชำระหนี้เงินกู้งวดแรก ผู้กู้จะต้องชำระเงินงวดพร้อมกับค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

              8.4 ชำระหนี้ปิดบัญชีก่อน 3 ปีนับจากวันทำสัญญากู้เงินครั้งแรก ธนาคารจะคิดค่าเบี้ยปรับร้อยละ 2 ของวงเงินกู้ตามสัญญา หรือ ตามประกาศธนาคาร

  9. การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

             

  10. การหมดสิทธิการกู้เงินตามโครงการ  

  ธนาคารจะยกเลิกการใช้สิทธิ และเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัวสำหรับลูกค้าทั่วไปของ ธนาคาร ในกรณีดังนี้

              10.1 กรณีผู้กู้มีหนี้ค้างเมื่อครบกำหนดชำระแล้ว (DPD) เกิน 90 วัน* หรือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคาร

              10.2 สำนักงานประกันสังคมแจ้งยกเลิกการใช้สิทธิ

              *ธนาคารสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง การนับจำนวนวันได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

             

  11. กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน

    ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 สิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2554 หรือ สิ้นสุดเมื่อธนาคารอนุมัติ สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการ (แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน)

             

  12. ระยะเวลาสิ้นสุดในการทำนิติกรรม

  ผู้ที่ยื่นคำขอกู้เงินภายในกำหนดตามข้อ 11. จะต้องทำนิติกรรม กับธนาคารให้เสร็จสิ้นก่อนวงเงินของโครงการจะหมดลง หรือ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 (แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน)

             

  13. สถานที่ติดต่อยื่นคำขอกู้เงิน

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักพระราม 9 สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล   หรือสำนักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง

             

  14. หลักฐานการขอกู้เงิน

              14.1  หลักฐานการรับรองเงินเดือน                                   

              14.1.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร (ตามข้อ 3.1)ให้ผู้กู้ยื่นเอกสาร 2 ฉบับ (แบบของหนังสือให้ใช้ตามที่ธนาคารกำหนด สามารถ down load ได้จาก website ของธนาคาร www.ghb.co.th หรือ website ของ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สำนักงานสาขาของธนาคารทุกแห่ง) ดังนี้

  - หนังสือรับรองและยินยอมให้หักเงินเดือนนำส่งชำระหนี้เงินกู้

  (ผู้กู้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอให้ออกหนังสือนี้ให้กับผู้กู้)

              - หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือนส่งชำระหนี้เงินกู้

  (ให้ผู้กู้ทำขึ้น 2 ฉบับ  ฉบับแรกใช้ยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร  สำหรับอีก 1 ฉบับให้หน่วยงานต้นสังกัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน)

              14.1.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง (ตามข้อ 3.2)  ให้ผู้กู้ขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด (ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนทั่วไป ตามแบบของหน่วยงานต้นสังกัด) และนำมาใช้ยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร

              14.2 สลิปเงินเดือน หรือใบแจ้งรายการเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด และหลักฐานแสดงฐานะ ทางการเงิน อื่น ๆ เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ (กรณีมีผู้กู้ร่วมขอหนังสือรับรองเงินเดือน ของผู้กู้ร่วมด้วย)

              14.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประกันสังคม  (ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี))

              14.4 สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า

              14.5 สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า / มรณะบัตร แล้วแต่กรณี

              14.6 สำเนาโฉนดที่ดิน หรือน.ส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า

              14.7  กรณีซื้อห้องชุด ที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

              14.8  กรณีปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร / คำขออนุญาต / แบบก่อสร้างอาคาร 

              14.9  กรณีไถ่ถอนจำนอง ให้แสดงสำเนาสัญญากู้ สัญญาจำนอง Statement/ใบเสร็จการผ่อนชำระ ย้อนหลัง 12 เดือน และหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินที่นำมาเป็นหลักประกัน ได้แก่ สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ฉบับสำนักงานที่ดิน) หรือใบแจ้งเลขหมาย ประจำบ้าน หรือใบอนุญาต   ก่อสร้างอาคาร

              *   ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารข้อ 14.3-14.9

  *   กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสาร ตามข้อ 14.1-14.5 มาแสดงต่อธนาคารด้วย

  *   ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการ

   

  ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซค์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 40

  เป็นหนี้สินและติดแบ็ลกลิสสามารถกู้ปิดหนี้เก่าได้ใหม มีโอกาศหมดหนี้ไหม

  โดยคุณ sirikwan karakam  (118.173.95.243)     5 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 39

  ลูกจ้างชั่วคราวของรัฐ(ต่อสัญญาปีต่อปี)กู้ได้หรือไม

  โดยคุณ นิภา  (203.114.123.54)     22 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 38

   ำดำกไำกไำกไก

  โดยคุณ พำำ  (180.183.23.218)     13 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 37

  อยากสอบถามว่าเงินเดือนไม่ถึง 10000 บานกู้ได้หรือไม่ และยังมีการผ่อนสินค้าอีกกู้ได้หรือไม่และไม่มีเงินเก็บสามารถกู้ได้หรือป่าวค่ะ

  โดยคุณ โดยคุณวิไล ชำนาญไพร  (180.183.230.38)     6 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 37

  สามารถขอสินเชื่อเงินกู้ได้ แต่สถาบันการเงินจะอนุมัติหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     13 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 36

   อยากทราบว่าเงินเดือน  5760  บาท  สามารถกู้เงินซื้อบ้านได้หรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ กุ้ง  (202.143.155.180)     26 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 35

  อยากทราบการกุ้เงินชื้อบ้าน

  โดยคุณ นาย วิรินทร ไชยทองยศ  (124.121.231.190)     25 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 34

  เงินเดือน 9000 บาทสามารถกู้ได้มั้ยค่ะ  อยากมีบ้านกับเขาเหมือนกันตอนอาศัยเขาอยู่ทั้งที่เขาก้ไม่อยากให้อยู่เลย หน้าด้านเอาค่ะ

  โดยคุณ นัด  (124.120.206.184)     16 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 33

  เป็นผู้ประกันตนมา 3ปีแล้ว อยากกู้สร้างบัานเพื่ออยู่อาศัยกับครอบครับ เงินเดือน 7000 บาท และทำงานด้วยกันสามคนพร้อมครอบครับ แ่อยู่คนละที่ ถ้ากู้ร่วมกันจะได้ไหมครับ(อยู่ในจังหวัดเดียวกันทั้งสามคน)มีที่อยู่ชานเมืองแต่ในหนึ่งคนเคยซื้อรถมือสองรถยนต์ จะมีปัญหาไหมครับ. วงเงินกู้ 500000 บาท ณ ตอนนี้ยังมีสิทธิ์ขอยื ่นกู้ได้ไหมครับ กรุณาตอบด้วยนะครับ

  โดยคุณ เมย์  (49.48.104.133)     5 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 32

  เมื่อไร? จะมีโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยตำเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

  ทำไมไม่เพิ่มวงเงินกู้ดอกเบี้ยตำให้พอเพียงกับจำนวนสมาชิกประกันสังคมที่ประสงค์จะกู้ซื้อที่อยู่อาศัย

  โดยคุณ พนม ปิ่นกล่อม  (118.172.194.178)     29 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 31

  ปี2554 เมื่อไหร่จะมีโครงการบ้าน สปส.เพื่อผู้ประกันตน ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 2.5 % อีกหล่ะค่ะ ปีนี้กะลังจะทำเรื่องรีแบงค์ใหม่ประมาณเดือน พ.ค. อยากได้สิทธิ์นี้ม๊ากมาก ปีที่แล้วก้ไม่ทันค่ะ มีเม้นท์เข้าไปที่ประกันสังคมแล้ว แต่ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะมีเมื่อไหร่ ใครมีส่วนร่วมในการอนุมัติโครงการแบบนี้ ช่วยคนจนๆๆอย่างพวกเราด้วยค่ะ

  โดยคุณ ณัฐชนก  (58.9.181.97)     24 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 30

  ในปี 2554 -2555 จะมีโครงการสำหรับผู้ประกันตนอย่างไรบ้างครับ จะเริ่มช่วงไหน อยากทราบครับ เพราะโครงการเดิมนะจะใกล้หมดแล้วครับ 

  โดยคุณ ตั้ม  (223.206.43.247)     25 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 29

  เงินเดือนเจ็ดพันกว่าบาทสามารถกู้มาสร้างบ้านได้มั้ย

  โดยคุณ นิติกร   (182.52.198.99)     24 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 28

  อยากทราบฐานเงินเดือนที่สามารถกู้ได้ อย่างชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะ ใครทราบกรุณาตอบด้วยค่ะ

  โดยคุณ   (117.47.187.248)     21 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 27

  อยากกู้เหมือกัน ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาก็เกือบสิบปีแล้วแต่เงินเดือนแค่ 7,000 กว่าบาทส่งประกันสังคมเหมือนกัน แต่ทำไมไม่มีสินกู้ เพราะว่าเงินเดือนน้อยใช่ไหม ทำไมชีวิตลูกจ้างชั่วคราวถึงได้บัดซบขนาดนี้  ทำไมสิทธิไม่เหมือนกัน จบการศึกษาก้ไม้ได้แตกต่างกันเลย ทำงานก็หนัก เหนือย เรามันก็คนเหมือนกัน สังคมไทย ทำไมถึงได้ปิดกั้น และแบ่งชนชัน กันได้ถึงขนาดนี้

  โดยคุณ   (202.143.171.57)     28 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 26

  อยากทราบว่าในกรณีเงินเดือน7940  เป็นลูกจ้างชั่วคราวของรัฐ  หักประกันสังคมไป 500 เหลือ 7440 บาท ก็ไม่สามารถกู้ได้เลยเหรอคะ

  หรือมีวิธีไหนบ้างที่เราจะสามารถกู้เพื่อซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยได้บ้างคะ 

  โดยคุณ สมจิต  (203.158.216.101)     16 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 25

  ตอนนี้ ตนเองขอกู้กับธนาคารอาคารอาคารส่งเคราะห์แล้ว ธนาคารอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญา 

  คำถาม อยากทราบว่า จะเข้ารวมโครงการนี้ได้หรือเปล่า  ถ้าได้ต้องทำอย่างไร

  โดยคุณ แม่น้องต้นไม้  (222.123.168.57)     6 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 24

  ไม่ทราบว่าช่วงนี้สามารถยื่นขอกู้ได้หรือไม่    เพราะที่ธอส.จังหวัดที่ดิฉันอยู่ไปสอบถามจนท.บอกว่า  มีผู้มายื่นเยอะแล้ว (วงเงินหมดแล้ว)  อยากให้ผู้รู้(ที่เกี่ยวข้อง) ตอบข้อเท็จจริงด้วยค่ะ ว่าพอจะมีหนทางอื่นที่พอจะยื่นขอสินเชื่อได้หรือไม่  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ประชาชนผู้อยากได้สินเชื่อ  (118.175.22.76)     11 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 23

  คุณสมบัติผู้กู้จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเดือนละเท่าไหร่คะ ช่วยตอบด้วยขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ แตงโม  (125.27.252.241)     31 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 22

  ขอรายละเอียดหน่อยครับ  --คุณสมบัติคนกู้

  โดยคุณ   (125.25.138.194)     21 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 21

  วัตถุประสงค์การขอกู้ เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น

  มันจะต้องมีเงินเดือนเท่าไรถึงจะกู้ได้

  โดยคุณ รัตนาภรณ์ มีมานะ  (124.121.170.106)     16 พ.ค. 2553

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด