X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

โครงการบ้าน มิตรภาพ สปส.- ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน

 • โครงการบ้าน มิตรภาพ สปส

  โครงการบ้าน มิตรภาพ สปส.- ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำข่าวความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้จัดทำสินเชื่อโครงการบ้าน มิตรภาพ สปส.-ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกันตนสามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น และเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่าง ๆ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้เงินของโครงการ ดังนี้ 

   

  หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน

  1.  คุณสมบัติของผู้กู้

  เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่เป็นผู้ประกันตนมาแล้ว 1 ปี และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   

  2. วัตถุประสงค์การขอกู้ 

               2.1 เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด*

              2.2 เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร*

    2.3 เพื่อต่อเติม หรือขาย หรือซ่อมแซมอาคาร* 

              2.4 เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น*

              2.5 เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. เฉพาะบัญชีที่กู้ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.1-2.3 (ยกเว้นกรณีบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารใช้สิทธิตามโครงการบ้าน สปส. ธอส. เดิม ไม่สามารถใช้สิทธิตาม โครงการนี้ เพื่อลดดอกเบี้ยในบัญชีดังกล่าวได้)

   

  3. วงเงินให้กู้

              3.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร 

      3.1.1 ตามเกณฑ์รายได้ ตามระเบียบปกติของธนาคาร โดยเงินงวดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่เกิน ร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ

      3.1.2 ตามเกณฑ์หลักประกัน

        - ที่ดินและอาคาร ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

        - อาคารพาณิชย์ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

        - ห้องชุด

        - กรณีราคาประเมินหลักประกันต่ำกว่า 1 ล้านบาท/หน่วย ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

        - กรณีราคาประเมินหลักประกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท/หน่วย ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

   

  3.2   กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง 

              3.2.1 ตามเกณฑ์รายได้ ตามระเบียบปกติสำหรับลูกค้ารายย่อยของธนาคาร (โดยเงินงวดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือน)

              3.2.2 ตามเกณฑ์หลักประกัน

        - ที่ดินและอาคาร ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

        - อาคารพาณิชย์ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

        - ห้องชุด

        - กรณีราคาประเมินหลักประกันต่ำกว่า 1 ล้านบาท/หน่วย ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

        - กรณีราคาประเมินหลักประกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท/หน่วย ไม่เกินร้อยละ 80 ของ ราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

   

  4. ระยะเวลาการกู้ 

              ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

   

              5. หลักประกันในการขอกู้เงิน 

              เป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

   

  6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  เป็น 2 ประเภท ดังนี้

              6.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร (ตามข้อ 3.1) คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี แรก  = 4.50 % ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราลอยตัว = MRR – 1.00 % ต่อปี  

              6.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง (ตามข้อ 3.2)   คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี แรก  = 4.50 % ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราลอยตัว = MRR-0.50% ต่อปี

   

  7. การคำนวณเงินงวด                   

              คำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 6. บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี

             

  8. การชำระหนี้เงินกู้

              8.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร (ตามข้อ 3.1)

              8.1.1 เมื่อผู้กู้ทำนิติกรรมกับธนาคารแล้ว ให้ผู้กู้นำส่งหนังสือขอให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างพร้อมกับ แบบฟอร์ม การส่งเงินชำระหนี้เงินกู้ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด (ผู้กู้จะได้รับในวันเซ็นสัญญา กู้เงินกับธนาคาร)

              8.1.2 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้จะต้องดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้กู้ส่งชำระหนี้ให้ ธนาคารทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น และในการส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร หน่วยงาน ต้นสังกัดจะต้องแสดง รายละเอียด ชื่อผู้กู้ เลขที่บัญชีเงินกู้ และจำนวนเงินงวด ที่ผ่อนชำระของผู้กู้แต่ละรายให้ธนาคารทราบ  (ตามแบบฟอร์มการส่งชำระหนี้เงินกู้)

              8.1.3 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่หักเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้กู้ส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร ขอให้ผู้กู้ส่งเงินงวด ชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคารโดยตรงไปก่อน จนกว่าหน่วยงานต้นสังกัด จะทำการหักเงินเดือน หรือค่าจ้างส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร

    8.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง (ตามข้อ 3.2)

      8.2.1 ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงาน / เคาน์เตอร์การเงินของธนาคารทุกแห่ง  หรือ

              8.2.2 ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง   โดยผู้กู้นำสมุดเงินฝากที่ต้องการให้หักบัญชี (พร้อมสำเนาสมุด) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารในวันยื่นกู้ หรือ นัดทำสัญญากู้เงินหรือ แจ้ง     ความประสงค์ได้ที่ ส่วนบัญชีเงินกู้ สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่ยื่นกู้ หรือ

              8.2.3 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนต่าง ๆ ได้แก่  ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคาร  เพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ศูนย์บริการ ทีโอที, ร้านเทเลวิซและสำนักงานบริการ AIS, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (โดยผู้กู้นำ แบบฟอร์มชำระหนี้เงินกู้ที่มีบาร์โค้ด หรือ ใช้บัตรชำระหนี้เงินกู้ ไปยื่นชำระ)

              8.3 ในการชำระหนี้เงินกู้งวดแรก ผู้กู้จะต้องชำระเงินงวดพร้อมกับค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

              8.4 ชำระหนี้ปิดบัญชีก่อน 3 ปีนับจากวันทำสัญญากู้เงินครั้งแรก ธนาคารจะคิดค่าเบี้ยปรับร้อยละ 2 ของวงเงินกู้ตามสัญญา หรือ ตามประกาศธนาคาร

  9. การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

             

  10. การหมดสิทธิการกู้เงินตามโครงการ  

  ธนาคารจะยกเลิกการใช้สิทธิ และเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัวสำหรับลูกค้าทั่วไปของ ธนาคาร ในกรณีดังนี้

              10.1 กรณีผู้กู้มีหนี้ค้างเมื่อครบกำหนดชำระแล้ว (DPD) เกิน 90 วัน* หรือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคาร

              10.2 สำนักงานประกันสังคมแจ้งยกเลิกการใช้สิทธิ

              *ธนาคารสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง การนับจำนวนวันได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

             

  11. กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน

    ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 สิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2554 หรือ สิ้นสุดเมื่อธนาคารอนุมัติ สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการ (แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน)

             

  12. ระยะเวลาสิ้นสุดในการทำนิติกรรม

  ผู้ที่ยื่นคำขอกู้เงินภายในกำหนดตามข้อ 11. จะต้องทำนิติกรรม กับธนาคารให้เสร็จสิ้นก่อนวงเงินของโครงการจะหมดลง หรือ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 (แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน)

             

  13. สถานที่ติดต่อยื่นคำขอกู้เงิน

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักพระราม 9 สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล   หรือสำนักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง

             

  14. หลักฐานการขอกู้เงิน

              14.1  หลักฐานการรับรองเงินเดือน                                   

              14.1.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร (ตามข้อ 3.1)ให้ผู้กู้ยื่นเอกสาร 2 ฉบับ (แบบของหนังสือให้ใช้ตามที่ธนาคารกำหนด สามารถ down load ได้จาก website ของธนาคาร www.ghb.co.th หรือ website ของ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สำนักงานสาขาของธนาคารทุกแห่ง) ดังนี้

  - หนังสือรับรองและยินยอมให้หักเงินเดือนนำส่งชำระหนี้เงินกู้

  (ผู้กู้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอให้ออกหนังสือนี้ให้กับผู้กู้)

              - หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือนส่งชำระหนี้เงินกู้

  (ให้ผู้กู้ทำขึ้น 2 ฉบับ  ฉบับแรกใช้ยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร  สำหรับอีก 1 ฉบับให้หน่วยงานต้นสังกัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน)

              14.1.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง (ตามข้อ 3.2)  ให้ผู้กู้ขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด (ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนทั่วไป ตามแบบของหน่วยงานต้นสังกัด) และนำมาใช้ยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร

              14.2 สลิปเงินเดือน หรือใบแจ้งรายการเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด และหลักฐานแสดงฐานะ ทางการเงิน อื่น ๆ เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ (กรณีมีผู้กู้ร่วมขอหนังสือรับรองเงินเดือน ของผู้กู้ร่วมด้วย)

              14.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประกันสังคม  (ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี))

              14.4 สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า

              14.5 สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า / มรณะบัตร แล้วแต่กรณี

              14.6 สำเนาโฉนดที่ดิน หรือน.ส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า

              14.7  กรณีซื้อห้องชุด ที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

              14.8  กรณีปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร / คำขออนุญาต / แบบก่อสร้างอาคาร 

              14.9  กรณีไถ่ถอนจำนอง ให้แสดงสำเนาสัญญากู้ สัญญาจำนอง Statement/ใบเสร็จการผ่อนชำระ ย้อนหลัง 12 เดือน และหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินที่นำมาเป็นหลักประกัน ได้แก่ สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ฉบับสำนักงานที่ดิน) หรือใบแจ้งเลขหมาย ประจำบ้าน หรือใบอนุญาต   ก่อสร้างอาคาร

              *   ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารข้อ 14.3-14.9

  *   กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสาร ตามข้อ 14.1-14.5 มาแสดงต่อธนาคารด้วย

  *   ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการ

   

  ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซค์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 56

   ที่ของพ่อเราเปนลูกสาวคนโตสามารถกู้ไดมั้ย

  แล้วต้องติดต่อที่ไหน

  โดยคุณ อรพิม อินทร์เหลา  (118.173.229.69)     10 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 55

   โครงการยังมีอยู่ไหมค่ะ  สนใจค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ

  โดยคุณ จารุณี  (27.130.118.10)     15 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 54

   ขอยื่นซื้อบ้าน ขอค ำปรึกษาดว่นคะ0879900119

  โดยคุณ ศสินาฏ เขตสุกลกาญจน์  (49.230.235.231)     20 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 53

  อยากกู้เงินค่ะแต่ติดแบ็คลิสจะกู้ได้ไหมค่ะช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะเงินเดือนตอนนี้รวมOTประมาณ20000 บาทไม่รวมของแฟนถ้ารวม30000กว่าทุกเดือนค่ะ

  โดยคุณ ปรารถนา เปฏพันธ์  (58.137.142.234)     9 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 52

   อยากสร้างบ้านคะพอดีเอาที่ไปจำนองไว้หนูควรทำไงคะ

  โดยคุณ ภรณ์ทิพย์ ประหลาดลาภ  (171.98.242.79)     29 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 51

  อยากทราบว่าช่วงนี้ ปกส.มีโครงการซื้อบ้านอยู่มั้ย

  ถ้ามีต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง จะได้จัดเตรียมเอกสารไปยื่นเรื่อง

  ขอบคุณค่ะ

   

   

  โดยคุณ ธารทิพย์  (223.204.248.253)     5 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 50

  ถ้าติดแบ็คลิสสามารถกู้ไดรึป่าวครับ...ถ้าได้จำกัดวงเงินที่เท่าไร?กรุณาต้อบด้วยนะครับ
  ผมเงินเดือน15000บาทขึ้น(ที่ติดแบ็คลิสนะวันนี้ประนอมจ่ายเงินกันอยู่ครับ)

  โดยคุณ som  (14.207.10.237)     30 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 50

  สามารถขอสินเชื่อกู้ยืมได้ไม่มีกฎหมายจำกัดห้ามไว้ แต่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือไม่ท่านต้องสอบถามกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     8 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 49

   

  อุปกรณ์บาร์โค้ด โปรแกรมบริหารหน้าร้าน เครื่องอ่านบาร์โค้ด สแกนลายนิ้วมือ POS เครื่องรูดบัตรบาร์โค้ด Barcode reader โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Barcode Ribbon ทั้งระบบ

  BN Auto ID - จำหน่ายอุปกรณ์ บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode scanner โปรแกรมจัดการคลังสินค้า โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด Barcode Ribbon

   

   

  โดยคุณ บาร์โค้ด  (61.91.63.82)     7 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 48

   อยากกู้สร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน ตอนนี้ เปงผู้ประกันตนมาหลายปีแร้ว สามารถทำได้รึป่าวคร๊ แร้ววิธียื่นกู้ ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง ติดต่อที่ธนาคาร หรือ สำนักงานประกันสังคม คร๊ ช่วยตอบทีนะคร๊

  โดยคุณ หวานฤทัย จิงใจ  (223.207.93.105)     18 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 47

   ยังสามรถกู้ได้อีกหรือเปล่าค่ะ ต้องการกู้รีไฟเนนส์โฉนดที่ดินติดจำนอง แล้วกู้เพิ่มเพื่อสร้างบ้านค่ะ

  ต้องทำยังไงบ้างค่ะ

  โดยคุณ saree  (180.180.124.234)     13 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 46

   555

  โดยคุณ อาดีลัน  (118.174.63.85)     13 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 45

  ส่งสัยข้อ 6 ผมใช้สิทธิ์มาครบ 3 ปีแล้วแต่ได้เข้าไปติดต่อขอใช้อัตราดอกเบี้ยเดิมหรือว่าอัตราดอกเบี้ยใหม่แต่ธนาคารบอกว่าใช้สิทธิ์ไม่ได้ แถมโดนอัตราดอกเบี้ยลูกค้าทั่วไป 7.25 ไม่ได้ลดด้วยแต่ทำไมข้อ 6 ถึงมีสิทธิ์ลดครับ  งง  แถมสปสบอกกว่าทางธนาคารกำลังตกลงกับสปสอยู่ แต่หลักเกณฑ์นี้ก็ใช้ตั้งแต่ก่อนผมซื้อบ้านแล้ว มันยังไงเอ่ยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหม

  โดยคุณ เดชา  (182.232.221.209)     9 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 45

  ให้สอบถามเงื่อนไขแห่งสัญญาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     14 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 44

  อยากกู้เงินซื้อบ้านจะต้องทำอย่างไรบ้างแต่ยังมีภาระต้องผ่อนรถเหลืออีก 3 ปีกว่าจะหมดยังนี้สามารถทำเรื่องซื้อบ้านได้หรือเปล่าโดยประมาณค่าจ้าง / เดือน ถ้ารวมโอที่ด้วย 16000 บาท ของแฟน ประมาณรวมโอด้วย 15000 บาท รบกวนช่วยบอกด้วยค่ะ

  โดยคุณ รัชนี แจ้งประทิด  (61.90.149.69)     12 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 43

   ถ้าติดแบ็คลิสสามารถกู้ไดรึป่าวครับ...ถ้าได้จำกัดวงเงินที่เท่าไร?กรุณาต้อบด้วยนะครับ

  โดยคุณ อาจศิริ รูปสวย  (118.174.67.120)     21 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 42

  ขอกู้มาเพื่อต่อเติมบ้านของแม่ซึ่งไม่ใช้ชื่อตัวเองสามารถกู้ได้หรือไม่และจะต้องใช้แบบฟอร์มอะไรเพิ่มเติมค่ะ

  โดยคุณ นิ่ม  (203.148.162.128)     29 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 41

  ทำงานมา 8เดือนเป็นพยาบาลค่ะเงินเดือน18000 ถ้ารวมโอทีก็24000-28000บาท/เดือนอยากกู้เพื่อสร้างบ้านค่ะม่ทราบจะกู้ได้ไหมค่ะต้องทำๆงบ้างเอกสารต้องใช้อะไรบ้างค่ รบกวนตอบหน่อยค่ะกู้ประมาณ500000บาท

  โดยคุณ นิภาพร นวลละออ  (119.46.233.14)     18 พ.ย. 2554

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด