X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษากฎหมาย/ คดี/ เลือกตั้ง 02-9485700

 • ทนายความ

  รวมกฎหมายเลือกตั้ง/คดีเลือกตั้ง/คัดค้านการเลือกตั้ง/การทุจริตการเลือกตั้ง/ที่ปรึกษาการเลือกตั้ง/การหาพยานหลักฐานการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

   

              ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมายเลือกตั้ง/คดีเลือกตั้ง/การทุจริตเลือกตั้ง/ การคัดค้านการเลือกตั้ง  มานำเสนอใน Web page หน้านี้  โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์  เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก  โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1  ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้

  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

   

              ทีมงานทนายความคดีเลือกตั้ง รับรองว่าจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งที่น่าสนใจ/ ทันเหตุการณ์/ เป็นกลาง/ นำไปใช้งานได้จริง/ ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง/ คดีเลือกตั้ง/ การคัดค้านการเลือกตั้ง/ การหาพยานหลักฐานคดีเลือกตั้ง/ การทุจริตการเลือกตั้ง/ แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้  ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรสอบถามกฎหมาย   081-912-5833,081-616-1425

   

  กฎหมายเลือกตั้ง ตอนที่ 1

   

  พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใช้ในวันนี้ รายการทนายคลายทุกข์ จึงขอนำกฎหมายเลือกตั้งที่ประชาชนควรรู้มาแจ้งให้ทราบ ดังนี้

   

  การเลือกตั้ง ส.ส.

  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจในการปกครองประเทศ แต่การจะให้ประชาชนทั้ง 64 ล้านคน เข้าไปบริหารประเทศ หรือออกกฎหมายพร้อม ๆ กัน ย่อมทำไม่ได้ จึงต้องเลือก ส.ส.เป็นผู้แทนของเราเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศชาติแทน เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนหรือแบบทางอ้อม โดยส่วนหนึ่งเข้าไปเป็นรัฐบาลส่วนหนึ่งไปเป็น ส.ส.

   

              หลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปัจจุบันจึงเป็นการปกครองโดยประชาชน แต่ประชาชนได้มอบอำนาจให้ตัวแทนของตนหรือ ส.ส.ที่เลือกเข้าไปได้ใช้อำนาจในการบริหารประเทศ และออกกฎหมายแทนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

   

  อำนาจหน้าที่ของ ส.ส.

   

  ส.ส. คือตัวแทนของประชาชนที่เราเลือกเข้าไปทำหน้าที่สำคัญ คือ

  1. ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชน และแผ่นดิน

  2. ดูแลทุกข์สุข ปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตของเรา แล้วนำไป เสนอรัฐบาลแก้ไข หรือเสนอรัฐบาลออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

  3. แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เข้าบริหารประเทศ

  4.ตรวจสอบรัฐบาลโดยตั้งกระทู้ถาม อภิปรายทั่วไป อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือคณะ

  5. ถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ถ้ากระทำผิด

  6. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในปีหนึ่งงบประมาณแผ่นดินสำหรับพัฒนาประเทศ มีประมาณไม่น้อยกว่า 1,000,000 ล้านบาท

   

  ส.ส.มีกี่ประเภท

   

  ส.ส. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. ส.ส. แบบแบ่งเขต คือ แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศออกเป็น 400 เขต ในแต่ละเขตเลือกตั้ง มี ส.ส.ได้ 1 คน รวมทั้งประเทศจึงมี ส.ส.400 คน

   

  หลักการนี้มาจากเหตุผลที่ว่าแต่ละเขตเลือกตั้งควรมีจำนวน ส.ส.เท่ากันอย่างสม่ำเสมอประชาชนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน มีความเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ใดหรือจะยากดีมีจน เป็นชาวไร่ชาวนา หรือเศรษฐี ซึ่งแตกต่างกับการเลือกตั้งแบบเดิมที่แต่ละเขต มี ส.ส. ไม่เท่ากัน บางเขตมี 1 คน บางเขตมี 2 คน หรือ 3 คน

   

  2. ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ คือ ส.ส. ที่ทุกพรรคการเมือง ต้องส่งบัญชีรายชื่อพรรคละไม่เกิน 100 คน เรียงลำดับไว้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควบคู่กับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต

  เหตุผลของการมี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็คือพรรคการเมืองจะคัดผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถของพรรคมาลง ส.ส.ประเภทนี้ เมื่อพรรคได้เสียงข้างมากก็จะแต่งตั้ง ส.ส.จากบัญชีนี้เป็นรัฐมนตรี แล้วแต่นโยบายของแต่ละพรรคการเมือง

   

  ทั้งนี้ เพื่อให้ ส.ส. แบบแบ่งเขต ทำหน้าที่ ส.ส.ด้านนิติบัญญัติหรืออาจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ แต่เพียงอย่างเดียว ส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรี ถ้าพรรคได้เสียงข้างมาก

   

  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

  -  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

  -  มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

  -  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (เว้นแต่เคยเป็น ส.ส. หรือ ส.ว.)

  -เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน

   

  ผู้สมัครแบบแบ่งเขตต้องมีลักษณะเข้าข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ ดังนี้ด้วย

   

  -  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร

  - เคยเป็น ส.ส.จังหวัดที่สมัครหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดนั้น

  -เกิดในจังหวัดที่สมัคร

  -เคยศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดที่สมัคร (ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา)

   

   ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง          ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

   

  1. มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)

  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

  นอกจากนี้ ในวันเลือกตั้งยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

  1. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   

  2. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

  3. ต้องคุมขับอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

  4. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

   

  การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

   

  ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปลงคะแนนเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือ ผอ.เขต ของ กทม. หรือปลัดเมืองพัทยา หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

  หลังวันเลือกตั้ง 30 วัน กกต. ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปลงคะแนนและไม่ได้แจ้งเหตุอันควร เพื่อให้ผู้ไม่ไปลงคะแนนมาแจ้งเหตุต่อบุคคลซึ่ง กกต. แต่งตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ คราวนี้หากไม่ไปแจ้งเหตุอันควรจะเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ

   

  การลงคะแนนล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่อาศัยอยู่

  กรณีการเลือกตั้งทั่วไป (พร้อมกันทั่วประเทศ) ถ้าไปเลือกตั้งวันจริงไม่ได้ สามารถไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัด มีทุกจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง รวม 76 แห่ง มีไว้ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่ปัจจุบันซึ่งไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ากัน โดยไม่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา แต่ต้องยื่นคำร้องขอลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ดังนี้

  1. ขอรับแบบพิมพ์ลงทะเบียน และ ยื่นต่อนายอำเภอ ปลัดเทศบาล และ ผอ.เขตของ กทม. ในจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ หรือทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นทำแทน

  2. หลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ และมีหมายเลขประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองสถานที่อยู่ปัจจุบันจากบริษัท นายจ้าง สถานศึกษา หรือผู้ให้เช่าบ้าน ฯลฯ (กรณีที่ย้ายทะเบียนบ้านมาแล้ว แต่ไม่ถึง 90 วัน ไม่ต้องมีหนังสือรับรองนี้) พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง เพื่อรอคำตอบรับจากอำเภอ เทศบาลหรือเขต

   

  การลงคะแนนล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร

  กกต. จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ดังนี้

  1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของแต่ละประเทศ ต้องขอลงทะเบียนไว้ก่อน

  2. ไปลงคะแนนล่วงหน้า ณ สถานทูต สถานกงสุลหรือที่เลือกตั้งกลางในประเทศนั้น

  3. เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ อาจจัดให้มีการลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ในกรณีที่มีผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศนั้นน้อยกว่า 500 คน หรือในกรณีที่การเดินทางไม่สะดวกหรือมีความจำเป็นอื่น

  4. เมื่อย้ายถิ่นที่อยู่กลับประเทศอย่าลืมแจ้งขอเปลี่ยนการลงทะเบียนเพื่อกลับมาลงคะแนนที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิม

   

  การเสียสิทธิทางการเมือง

  รัฐธรรมนูญกำหนดให้คนไทยทุกคนที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง ถือเป็นหน้าที่ต้องไปเลือกตั้ง

   

  เมื่อกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่แล้ว ผู้ใดไม่ไปเลือกตั้งตามหน้าที่และไม่ไปแจ้งสาเหตุไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิทางการเมือง 8 ประการดังนี้

  1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ส.ก. ส.อบจ. ส.ท. ส.อบต. และสมาชิกสภาเมืองพัทยา รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายกรัฐมนตรี นายก อบจ. ถ้าเห็นว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง

  2. สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเห็นว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต

  3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

  4. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

  5. สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย

  6.สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้ ส.ว. มีมติถอดถอนบุคคลในตำแหน่งสำคัญ เช่น นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ที่มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต

  7. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่น เช่น สภา อบต. สภาเทศบาล พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

  8. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น สภาเทศบาล หรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายก อบจ.

   

  การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

   

  1. ผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ เนื่องจากมีธุระสำคัญหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง หรืออาศัยอยู่ไกลจากหน่วยเลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร และไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ ป่วย พิการ สูงอายุ ทำให้ไม่อาจเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  2.โดยขอรับและยื่นหนังสือแจ้งเหตุ (ส.ส. 30) ได้ที่นายอำเภอ ปลัดเทศบาลหรือ ผอ.เขตของ กทม.ด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3. หลังการเลือกตั้ง กกต. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ไปเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุล่วงหน้าไว้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อบต. ฯลฯ

  (ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5  6 .. 10   

 • ความคิดเห็นที่ 140

  คุณสมบัติของผู้สมัคร ส ส ต้องจบ ป ตรีหรือเปล่าค่ะ เพราะเคยได้ยินว่าต้องจบ แต่ เขต 2 ประจวบ จบมัธยมตอนต้น

  โดยคุณ สอบถามค่ะเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร ส ส  (223.206.38.38)     13 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 139

   รบกวนถามท่านผู้รู้นะคับ คือที่บ้านกำลังจะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านมีผู้สมัครสามคน อยากทราบว่าหากผู้สมัคร หนึ่งในสามได้คะแนนเสียงไม่ถึง หนึ่งในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่าคับ รบกวนช่วยตอบด้วยนะคับ

  โดยคุณ ที  (223.206.87.164)     9 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 138

  อยากทราบว่า ถ้าลงโฆษณาหาเสียงในหนังสือพิมพ์ขนาดเต็มหน้าประมาณ14คูณ20นิ้วผิดกฎหมายหรือไม่

  โดยคุณ สมเกียรติ  (58.9.232.118)     27 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 138

  ผู้ประสงค์ลงโฆษณาหาเสียงทางหน้าหนังสือพิมพ์ ควรสอบถามไปยัง กกต. ประจำจังหวัดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.38)     3 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 137

  เป็นสอบตแล้วช่วยผู้สมัครสสหาเสียงมีความผิดไหม

  โดยคุณ to  (125.26.131.212)     22 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 136

  เรียนท่านผู้รู้ค่ะ
  ตอนนี้อยากทราบข้อมูลด่วนเลยค่ะคือตอนนี้ทางหมู่บ้านจะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเกิดขึ้นแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ดูไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่เนื่องมาจากมีการย้ายบุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงเข้ามาเพื่อเข้ามาเลือกตั้งในวันที่ 27/05/54 ดิฉันจึงอยากทราบข้อมูลมากเลยว่าจะมีการดำเนินการกับบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไรเพื่อให้เป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใสมากที่สุดโดยที่หน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยรบกวนขอข้อมูลผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ด้วยค่ะ(หมายเหตุ ณ ตอนนี้ได้ทำการคัดค้านกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้วให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่กลัวว่าดารร้องเรียนจะไม่เป็นผลเพราะพนักงานในหน่วยงานดังกล่าวดำเนินการอย่างไม่ยุติธรรม จึงขอความกรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยค่ะว่าจะดำเนินการต่อไปยังไงดี ขอบคุณค่ะ ถ้าทราบข้อมูลรบกวนติดต่อกลับทาง email

  โดยคุณ First  (125.27.93.134)     16 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 135

  สอบถาม สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.ท.) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เสียภาษีตามกฎหมาย ว่าด้วยภาษีโรงเรียน และที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงพื้นที่ ให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น (เทศบาลตำบลท่าสายลวด) ไปคราวเดียวกัน 3 ปี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 แล้ว กกต.ท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าสายลวด ประกาศว่ามีคุณสมบัติ ประกาศ ฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

  ซึ่งไม่เป็นไปตาม พรบ.เลือกตั้ง ฯ หมวด 5 มาตรา 44 (3) สอบถาม กกต.ท้องถิ่น กระทำถูกต้องหรือไม่ และถ้าผิด อยากได้รายละเอียด คำวินิจฉัย ที่สำเร็จแล้ว ของ อปท.ท้องถิ่นนั้น ก็ได้ ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าครับ.

  โดยคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ทจ.ตาก  (118.172.210.206)     14 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 134

  1.ย้ายคนเข้ามาก่อนการเลือกผิดไหม

  2.เจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เหมาะสม

  3.มีกระดาษอย่ในคูหาโดยเจ้าหน้าที่

  โดยคุณ ผ้เสียสิทธิ  (118.172.149.235)     21 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 134

  ให้ผู้ที่ต้องเสียสิทธิจากการกระทำที่มีพฤติการณ์ดังกล่าวร้องต่อกกต. จังหวัดให้สอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว และมีคำสั่งต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (115.87.237.181)     31 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 133

  จะมีกฏหมายใดบ้างที่ทำให้สมาชิกอบต.ซึ่งกินเงินค่าตอบแทนรายเดือนจากภาษี แล้วยังไปทำงานบริษัทกินเงินเดือนอีกที่หนึ่ง ไม่มีเวลามาทำหน้าที่ดูแลประชาชน น่าจะมีกฏหมายห้ามไว้บ้างเพราะจะได้คนที่เสียสละมาทำหน้าที่ให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ อย่างนี้ก็เอาเปรียบประชาชนที่ไม่มีค่าตอบแทนสองทางอย่างนี้ ช่วยหาข้อกฏหมายให้ด้วยจะได้เป็นตัวอย่างในการดำเนินการกับพวกนี้เสียที

  โดยคุณ ประชาชนเสียประโยชน์  (180.180.148.77)     9 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 133

  ให้ท่านประชาชนซึ่งเสียประโยชน์จากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิกอบต. ดังกล่าว ร้องเรียนต่อกกต.จังหวัดเพื่อทำการสอบสวนหรือถอดถอนต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.42)     15 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 132

  สวัสดีครับผมอยากทราบว่าถ้าผู้สมัครนายก อบต หาเสียงว่าถ้าเกิดเลือกข้าพเจ้าเงินผู้สูงอายุจาก500บาทจะหามาเพิ่มให้เป็น1000บาท เฉพาะผู้สูงอายุนะครับ  ผู้ที่สมัครนายกคนนี้จะมีความผิดไหมครับ  เหตุเกิดแถวบ้านผมนะครับ

  โดยคุณ วชิระ กิติมา  (223.207.7.155)     24 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 131

  ให้หลักฐานการศึกษาเป็นเท็จ(หลักฐานปลอม)ในการสมัครส.อบต.มีความผิดอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ ประชาชน(นักศึกษา)  (118.173.9.165)     8 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 131

  ข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมเป็นคดีอาญา มีความผิดจำคุก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.8)     15 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 130

  1. วุฒิการศึกษาไม่ถึง ม.3  จะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ายได้ไหม....

  2. แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นอำนาจสิทธิ์ขาดในการแต่งตั้งของผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้เดียวหรือว่าต้องฟังเสียงจากชาวบ้านด้วย...

  3. ถ้าผู้ใหญ่ไม่ยอมให้ชาวบ้านโหวตว่าควรให้ใครเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน...ผู้ใหญ่จะเอาเฉพาะบุคคลที่ผู้ใหญ่คิดว่าดี  เท่านั้น....จะเป็นไปได้หรือไม่ได้อย่างไร...ในทางกฎหมายและทางปกครอง..

                               ขอบคุณ....รบกวนตอบให้ทางpojliabliag@hotmail.comด้วย  ขอบคุณมากๆ

  โดยคุณ liab  (223.206.227.60)     27 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 129

  สวัสดีค่ะอยากสอบถามว่า

  กรณีสมัครลงสมาชิกเทศบาล ในกรณีเป็นทีม ผลการเลือกตั้งสรุปในทีมที่ลงสมัคร มีได้รับเลือกเพียง 5 คน เท่านั้น ลูกทีมอีก 3 คน ไม่ได้รับการเลือกตั้ง อยู่เวลาผ่านไป 4 เดือน ได้ข่าวว่าในนายกเทศบาล 1 คน และลูกทีมที่ได้เข้าไป 4 คน โดนใบแดง เรียกร้องค่าเสียหาย 7 ล้านบาท

  กรณีนี้ลูกทีม 3 คน ที่ไม่ได้รับการเลือก เป็นสมาชิกเทศบาล จะต้องรับการชดใช้เงิน 7 ล้านบาทนี้ด้วยหรือไม แล้วจะมีผลต่อสินสมรสไหมค่ะ ขอคำแนะนำและหนทางแก้ไขด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
   

  โดยคุณ ying  (118.172.195.24)     7 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 129

  สามีภรรยารับผิดหนี้ร่วมกัน ให้ชำระหนี้นั้นจากสินสมรสและสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1489

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.19)     17 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 128

  สวัสดีค่ะอยากสอบถามว่า

  กรณีสมัครลงสมาชิกเทศบาล  ในกรณีเป็นทีม  ผลการเลือกตั้งสรุปในทีมที่ลงสมัคร  มีได้รับเลือกเพียง 5 คน เท่านั้น ลูกทีมอีก  3  คน ไม่ได้รับการเลือกตั้ง  อยู่เวลาผ่านไป 4 เดือน  ได้ข่าวว่าในนายกเทศบาล  1 คน  และลูกทีมที่ได้เข้าไป  4 คน  โดนใบแดง  เรียกร้องค่าเสียหาย 7 ล้านบาท  

  กรณีนี้ลูกทีม  3 คน ที่ไม่ได้รับการเลือก  เป็นสมาชิกเทศบาล  จะต้องรับการชดใช้เงิน 7 ล้านบาทนี้ด้วยหรือไม   แล้วจะมีผลต่อสินสมรสไหมค่ะ   ขอคำแนะนำและหนทางแก้ไขด้วยค่ะ  ขอบพระคุณมากค่ะ 

  โดยคุณ ying  (118.172.195.24)     7 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 127

  กูรูครับ..

  ผมอยากทราบว่าระยะเวลาการย้ายเข้าทะเบียนบ้านเพื่อใช้สิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้ง 

  และใช้สิทธิเลือกตั้ง  ในเขตพื้นที่เลือกตั้งนั้นๆ  ตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งล่าสุด..ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  oct  17  2110

  โดยคุณ เทพ  (125.27.23.74)     17 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 126

   

  รวมกฎหมายเลือกตั้ง/คดีเลือกตั้ง/คัดค้านการเลือกตั้ง/การทุจริตการเลือกตั้ง/ที่ปรึกษาการเลือกตั้ง/การหาพยานหลักฐานการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง


  ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมายเลือกตั้ง/คดีเลือกตั้ง/การทุจริตเลือกตั้ง/ การคัดค้านการเลือกตั้ง มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้

  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ


  ทีมงานทนายความคดีเลือกตั้ง รับรองว่าจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งที่น่าสนใจ/ ทันเหตุการณ์/ เป็นกลาง/ นำไปใช้งานได้จริง/ ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง/ คดีเลือกตั้ง/ การคัดค้านการเลือกตั้ง/ การหาพยานหลักฐานคดีเลือกตั้ง/ การทุจริตการเลือกตั้ง/ แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรสอบถามกฎหมาย 081-912-5833,081-616-1425


  กฎหมายเลือกตั้ง ตอนที่ 1


  พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใช้ในวันนี้ รายการทนายคลายทุกข์ จึงขอนำกฎหมายเลือกตั้งที่ประชาชนควรรู้มาแจ้งให้ทราบ ดังนี้


  การเลือกตั้ง ส.ส.

  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจในการปกครองประเทศ แต่การจะให้ประชาชนทั้ง 64 ล้านคน เข้าไปบริหารประเทศ หรือออกกฎหมายพร้อม ๆ กัน ย่อมทำไม่ได้ จึงต้องเลือก ส.ส.เป็นผู้แทนของเราเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศชาติแทน เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนหรือแบบทางอ้อม โดยส่วนหนึ่งเข้าไปเป็นรัฐบาลส่วนหนึ่งไปเป็น ส.ส.


  หลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปัจจุบันจึงเป็นการปกครองโดยประชาชน แต่ประชาชนได้มอบอำนาจให้ตัวแทนของตนหรือ ส.ส.ที่เลือกเข้าไปได้ใช้อำนาจในการบริหารประเทศ และออกกฎหมายแทนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด


  อำนาจหน้าที่ของ ส.ส.


  ส.ส. คือตัวแทนของประชาชนที่เราเลือกเข้าไปทำหน้าที่สำคัญ คือ

  1. ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชน และแผ่นดิน

  2. ดูแลทุกข์สุข ปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตของเรา แล้วนำไป เสนอรัฐบาลแก้ไข หรือเสนอรัฐบาลออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

  3. แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เข้าบริหารประเทศ

  4.ตรวจสอบรัฐบาลโดยตั้งกระทู้ถาม อภิปรายทั่วไป อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือคณะ

  5. ถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ถ้ากระทำผิด

  6. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในปีหนึ่งงบประมาณแผ่นดินสำหรับพัฒนาประเทศ มีประมาณไม่น้อยกว่า 1,000,000 ล้านบาท


  ส.ส.มีกี่ประเภท


  ส.ส. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. ส.ส. แบบแบ่งเขต คือ แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศออกเป็น 400 เขต ในแต่ละเขตเลือกตั้ง มี ส.ส.ได้ 1 คน รวมทั้งประเทศจึงมี ส.ส.400 คน


  หลักการนี้มาจากเหตุผลที่ว่าแต่ละเขตเลือกตั้งควรมีจำนวน ส.ส.เท่ากันอย่างสม่ำเสมอประชาชนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน มีความเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ใดหรือจะยากดีมีจน เป็นชาวไร่ชาวนา หรือเศรษฐี ซึ่งแตกต่างกับการเลือกตั้งแบบเดิมที่แต่ละเขต มี ส.ส. ไม่เท่ากัน บางเขตมี 1 คน บางเขตมี 2 คน หรือ 3 คน


  2. ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ คือ ส.ส. ที่ทุกพรรคการเมือง ต้องส่งบัญชีรายชื่อพรรคละไม่เกิน 100 คน เรียงลำดับไว้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควบคู่กับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต

  เหตุผลของการมี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็คือพรรคการเมืองจะคัดผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถของพรรคมาลง ส.ส.ประเภทนี้ เมื่อพรรคได้เสียงข้างมากก็จะแต่งตั้ง ส.ส.จากบัญชีนี้เป็นรัฐมนตรี แล้วแต่นโยบายของแต่ละพรรคการเมือง


  ทั้งนี้ เพื่อให้ ส.ส. แบบแบ่งเขต ทำหน้าที่ ส.ส.ด้านนิติบัญญัติหรืออาจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ แต่เพียงอย่างเดียว ส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรี ถ้าพรรคได้เสียงข้างมาก


  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

  - มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

  - มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

  - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (เว้นแต่เคยเป็น ส.ส. หรือ ส.ว.)

  -เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน


  ผู้สมัครแบบแบ่งเขตต้องมีลักษณะเข้าข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ ดังนี้ด้วย


  - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร

  - เคยเป็น ส.ส.จังหวัดที่สมัครหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดนั้น

  -เกิดในจังหวัดที่สมัคร

  -เคยศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดที่สมัคร (ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา)


  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้


  1. มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)

  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

  นอกจากนี้ ในวันเลือกตั้งยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

  1. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  2. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

  3. ต้องคุมขับอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

  4. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง


  การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


  ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปลงคะแนนเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือ ผอ.เขต ของ กทม. หรือปลัดเมืองพัทยา หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

  หลังวันเลือกตั้ง 30 วัน กกต. ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปลงคะแนนและไม่ได้แจ้งเหตุอันควร เพื่อให้ผู้ไม่ไปลงคะแนนมาแจ้งเหตุต่อบุคคลซึ่ง กกต. แต่งตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ คราวนี้หากไม่ไปแจ้งเหตุอันควรจะเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ


  การลงคะแนนล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่อาศัยอยู่

  กรณีการเลือกตั้งทั่วไป (พร้อมกันทั่วประเทศ) ถ้าไปเลือกตั้งวันจริงไม่ได้ สามารถไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัด มีทุกจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง รวม 76 แห่ง มีไว้ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่ปัจจุบันซึ่งไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ากัน โดยไม่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา แต่ต้องยื่นคำร้องขอลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ดังนี้

  1. ขอรับแบบพิมพ์ลงทะเบียน และ ยื่นต่อนายอำเภอ ปลัดเทศบาล และ ผอ.เขตของ กทม. ในจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ หรือทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นทำแทน

  2. หลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ และมีหมายเลขประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองสถานที่อยู่ปัจจุบันจากบริษัท นายจ้าง สถานศึกษา หรือผู้ให้เช่าบ้าน ฯลฯ (กรณีที่ย้ายทะเบียนบ้านมาแล้ว แต่ไม่ถึง 90 วัน ไม่ต้องมีหนังสือรับรองนี้) พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง เพื่อรอคำตอบรับจากอำเภอ เทศบาลหรือเขต


  การลงคะแนนล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร

  กกต. จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ดังนี้

  1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของแต่ละประเทศ ต้องขอลงทะเบียนไว้ก่อน

  2. ไปลงคะแนนล่วงหน้า ณ สถานทูต สถานกงสุลหรือที่เลือกตั้งกลางในประเทศนั้น

  3. เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ อาจจัดให้มีการลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ในกรณีที่มีผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศนั้นน้อยกว่า 500 คน หรือในกรณีที่การเดินทางไม่สะดวกหรือมีความจำเป็นอื่น

  4. เมื่อย้ายถิ่นที่อยู่กลับประเทศอย่าลืมแจ้งขอเปลี่ยนการลงทะเบียนเพื่อกลับมาลงคะแนนที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิม


  การเสียสิทธิทางการเมือง

  รัฐธรรมนูญกำหนดให้คนไทยทุกคนที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง ถือเป็นหน้าที่ต้องไปเลือกตั้ง


  เมื่อกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่แล้ว ผู้ใดไม่ไปเลือกตั้งตามหน้าที่และไม่ไปแจ้งสาเหตุไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิทางการเมือง 8 ประการดังนี้

  1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ส.ก. ส.อบจ. ส.ท. ส.อบต. และสมาชิกสภาเมืองพัทยา รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายกรัฐมนตรี นายก อบจ. ถ้าเห็นว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง

  2. สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเห็นว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต

  3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

  4. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

  5. สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย

  6.สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้ ส.ว. มีมติถอดถอนบุคคลในตำแหน่งสำคัญ เช่น นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ที่มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต

  7. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่น เช่น สภา อบต. สภาเทศบาล พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

  8. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น สภาเทศบาล หรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายก อบจ.


  การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


  1. ผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ เนื่องจากมีธุระสำคัญหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง หรืออาศัยอยู่ไกลจากหน่วยเลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร และไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ ป่วย พิการ สูงอายุ ทำให้ไม่อาจเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  2.โดยขอรับและยื่นหนังสือแจ้งเหตุ (ส.ส. 30) ได้ที่นายอำเภอ ปลัดเทศบาลหรือ ผอ.เขตของ กทม.ด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3. หลังการเลือกตั้ง กกต. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ไปเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุล่วงหน้าไว้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อบต. ฯลฯ

  (ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)


   

  โดยคุณ   (180.183.20.161)     2 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 125

  ขอสอบถามเกี่ยวกับกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการสวดมนต์ หรือถือศีล โดยการนุ่งขาวห่มขาวแต่ไม่ได้มีการขอบวชและลาบวช ผิดกฎหมายเลือกตั้งตามคุณสมบัติของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือไม่

  โดยคุณ นางสาวจิดาภา มีสมมเดช  (124.121.150.83)     19 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 124

  เราจะสามารถจัดฉลองการรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหลังการเลือตั้งกี่วันคะ

  ถึงจะไม่ผิด

  โดยคุณ ประชาชน  (119.31.126.72)     31 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 124

  รับรองผลเลือกตั้งแล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.23)     15 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 123

  อยากถามว่าเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหนองฮี อำเภอบ้านไผ่ เขามีการแจกเงินซื้อเสียงต้องแจ้งหน่วยงานใด แต่มีการเลือกตั้งมาวันศุกร์ที่23กรกฎาคม 2553ผ่านมาได้5วันแล้ว ตอบหนูที

  โดยคุณ นิ่ม  (117.47.134.29)     27 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 122

  ลาออกจาก ส.อบต.ลงผู้ใหญ่บ้านแล้วสอบตก จะกลับมาลงสมัคร ส.อบต.ที่เลือกแทนตำแหน่งที่ตนเองลาออกได้หรือ

  โดยคุณ   (117.47.1.242)     21 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 121

  อยากถามว่าถ้าไม่ได้ลงเลือกตั้งสมาชิกอบจ.เพียง1ครั้งมีสิทธิลงสมัครผู้ใหญ่บ้านหรือไม่

  โดยคุณ แมว  (118.172.89.204)     17 ก.ค. 2553

 •  1  2  3  4  5  6 .. 10   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด