X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษากฎหมาย/ คดี/ เลือกตั้ง 02-9485700

 • ทนายความ

  รวมกฎหมายเลือกตั้ง/คดีเลือกตั้ง/คัดค้านการเลือกตั้ง/การทุจริตการเลือกตั้ง/ที่ปรึกษาการเลือกตั้ง/การหาพยานหลักฐานการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

   

              ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมายเลือกตั้ง/คดีเลือกตั้ง/การทุจริตเลือกตั้ง/ การคัดค้านการเลือกตั้ง  มานำเสนอใน Web page หน้านี้  โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์  เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก  โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1  ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้

  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

   

              ทีมงานทนายความคดีเลือกตั้ง รับรองว่าจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งที่น่าสนใจ/ ทันเหตุการณ์/ เป็นกลาง/ นำไปใช้งานได้จริง/ ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง/ คดีเลือกตั้ง/ การคัดค้านการเลือกตั้ง/ การหาพยานหลักฐานคดีเลือกตั้ง/ การทุจริตการเลือกตั้ง/ แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้  ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรสอบถามกฎหมาย   081-912-5833,081-616-1425

   

  กฎหมายเลือกตั้ง ตอนที่ 1

   

  พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใช้ในวันนี้ รายการทนายคลายทุกข์ จึงขอนำกฎหมายเลือกตั้งที่ประชาชนควรรู้มาแจ้งให้ทราบ ดังนี้

   

  การเลือกตั้ง ส.ส.

  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจในการปกครองประเทศ แต่การจะให้ประชาชนทั้ง 64 ล้านคน เข้าไปบริหารประเทศ หรือออกกฎหมายพร้อม ๆ กัน ย่อมทำไม่ได้ จึงต้องเลือก ส.ส.เป็นผู้แทนของเราเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศชาติแทน เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนหรือแบบทางอ้อม โดยส่วนหนึ่งเข้าไปเป็นรัฐบาลส่วนหนึ่งไปเป็น ส.ส.

   

              หลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปัจจุบันจึงเป็นการปกครองโดยประชาชน แต่ประชาชนได้มอบอำนาจให้ตัวแทนของตนหรือ ส.ส.ที่เลือกเข้าไปได้ใช้อำนาจในการบริหารประเทศ และออกกฎหมายแทนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

   

  อำนาจหน้าที่ของ ส.ส.

   

  ส.ส. คือตัวแทนของประชาชนที่เราเลือกเข้าไปทำหน้าที่สำคัญ คือ

  1. ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชน และแผ่นดิน

  2. ดูแลทุกข์สุข ปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตของเรา แล้วนำไป เสนอรัฐบาลแก้ไข หรือเสนอรัฐบาลออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

  3. แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เข้าบริหารประเทศ

  4.ตรวจสอบรัฐบาลโดยตั้งกระทู้ถาม อภิปรายทั่วไป อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือคณะ

  5. ถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ถ้ากระทำผิด

  6. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในปีหนึ่งงบประมาณแผ่นดินสำหรับพัฒนาประเทศ มีประมาณไม่น้อยกว่า 1,000,000 ล้านบาท

   

  ส.ส.มีกี่ประเภท

   

  ส.ส. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. ส.ส. แบบแบ่งเขต คือ แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศออกเป็น 400 เขต ในแต่ละเขตเลือกตั้ง มี ส.ส.ได้ 1 คน รวมทั้งประเทศจึงมี ส.ส.400 คน

   

  หลักการนี้มาจากเหตุผลที่ว่าแต่ละเขตเลือกตั้งควรมีจำนวน ส.ส.เท่ากันอย่างสม่ำเสมอประชาชนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน มีความเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ใดหรือจะยากดีมีจน เป็นชาวไร่ชาวนา หรือเศรษฐี ซึ่งแตกต่างกับการเลือกตั้งแบบเดิมที่แต่ละเขต มี ส.ส. ไม่เท่ากัน บางเขตมี 1 คน บางเขตมี 2 คน หรือ 3 คน

   

  2. ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ คือ ส.ส. ที่ทุกพรรคการเมือง ต้องส่งบัญชีรายชื่อพรรคละไม่เกิน 100 คน เรียงลำดับไว้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควบคู่กับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต

  เหตุผลของการมี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็คือพรรคการเมืองจะคัดผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถของพรรคมาลง ส.ส.ประเภทนี้ เมื่อพรรคได้เสียงข้างมากก็จะแต่งตั้ง ส.ส.จากบัญชีนี้เป็นรัฐมนตรี แล้วแต่นโยบายของแต่ละพรรคการเมือง

   

  ทั้งนี้ เพื่อให้ ส.ส. แบบแบ่งเขต ทำหน้าที่ ส.ส.ด้านนิติบัญญัติหรืออาจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ แต่เพียงอย่างเดียว ส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรี ถ้าพรรคได้เสียงข้างมาก

   

  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

  -  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

  -  มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

  -  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (เว้นแต่เคยเป็น ส.ส. หรือ ส.ว.)

  -เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน

   

  ผู้สมัครแบบแบ่งเขตต้องมีลักษณะเข้าข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ ดังนี้ด้วย

   

  -  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร

  - เคยเป็น ส.ส.จังหวัดที่สมัครหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดนั้น

  -เกิดในจังหวัดที่สมัคร

  -เคยศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดที่สมัคร (ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา)

   

   ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง          ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

   

  1. มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)

  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

  นอกจากนี้ ในวันเลือกตั้งยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

  1. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   

  2. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

  3. ต้องคุมขับอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

  4. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

   

  การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

   

  ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปลงคะแนนเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือ ผอ.เขต ของ กทม. หรือปลัดเมืองพัทยา หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

  หลังวันเลือกตั้ง 30 วัน กกต. ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปลงคะแนนและไม่ได้แจ้งเหตุอันควร เพื่อให้ผู้ไม่ไปลงคะแนนมาแจ้งเหตุต่อบุคคลซึ่ง กกต. แต่งตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ คราวนี้หากไม่ไปแจ้งเหตุอันควรจะเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ

   

  การลงคะแนนล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่อาศัยอยู่

  กรณีการเลือกตั้งทั่วไป (พร้อมกันทั่วประเทศ) ถ้าไปเลือกตั้งวันจริงไม่ได้ สามารถไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัด มีทุกจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง รวม 76 แห่ง มีไว้ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่ปัจจุบันซึ่งไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ากัน โดยไม่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา แต่ต้องยื่นคำร้องขอลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ดังนี้

  1. ขอรับแบบพิมพ์ลงทะเบียน และ ยื่นต่อนายอำเภอ ปลัดเทศบาล และ ผอ.เขตของ กทม. ในจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ หรือทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นทำแทน

  2. หลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ และมีหมายเลขประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองสถานที่อยู่ปัจจุบันจากบริษัท นายจ้าง สถานศึกษา หรือผู้ให้เช่าบ้าน ฯลฯ (กรณีที่ย้ายทะเบียนบ้านมาแล้ว แต่ไม่ถึง 90 วัน ไม่ต้องมีหนังสือรับรองนี้) พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง เพื่อรอคำตอบรับจากอำเภอ เทศบาลหรือเขต

   

  การลงคะแนนล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร

  กกต. จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ดังนี้

  1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของแต่ละประเทศ ต้องขอลงทะเบียนไว้ก่อน

  2. ไปลงคะแนนล่วงหน้า ณ สถานทูต สถานกงสุลหรือที่เลือกตั้งกลางในประเทศนั้น

  3. เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ อาจจัดให้มีการลงคะแนนล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ในกรณีที่มีผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศนั้นน้อยกว่า 500 คน หรือในกรณีที่การเดินทางไม่สะดวกหรือมีความจำเป็นอื่น

  4. เมื่อย้ายถิ่นที่อยู่กลับประเทศอย่าลืมแจ้งขอเปลี่ยนการลงทะเบียนเพื่อกลับมาลงคะแนนที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิม

   

  การเสียสิทธิทางการเมือง

  รัฐธรรมนูญกำหนดให้คนไทยทุกคนที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง ถือเป็นหน้าที่ต้องไปเลือกตั้ง

   

  เมื่อกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่แล้ว ผู้ใดไม่ไปเลือกตั้งตามหน้าที่และไม่ไปแจ้งสาเหตุไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิทางการเมือง 8 ประการดังนี้

  1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ส.ก. ส.อบจ. ส.ท. ส.อบต. และสมาชิกสภาเมืองพัทยา รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายกรัฐมนตรี นายก อบจ. ถ้าเห็นว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง

  2. สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเห็นว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต

  3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

  4. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

  5. สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย

  6.สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้ ส.ว. มีมติถอดถอนบุคคลในตำแหน่งสำคัญ เช่น นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ที่มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต

  7. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่น เช่น สภา อบต. สภาเทศบาล พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

  8. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น สภาเทศบาล หรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายก อบจ.

   

  การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

   

  1. ผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ เนื่องจากมีธุระสำคัญหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง หรืออาศัยอยู่ไกลจากหน่วยเลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร และไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ ป่วย พิการ สูงอายุ ทำให้ไม่อาจเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  2.โดยขอรับและยื่นหนังสือแจ้งเหตุ (ส.ส. 30) ได้ที่นายอำเภอ ปลัดเทศบาลหรือ ผอ.เขตของ กทม.ด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3. หลังการเลือกตั้ง กกต. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ไปเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุล่วงหน้าไว้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อบต. ฯลฯ

  (ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5 .. 10   

 • ความคิดเห็นที่ 160

  ขอเรียนถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของรองนายก อบต. ครับผม  ครับผม

  โดยคุณ wuttipong   (1.4.242.69)     9 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 159

   ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว1 เดือน ฝ่ายเบอร์  2 ที่แพ้คะแนนคัดค้านว่าเบอร์ 1 ขาดคุณสมบัติคือเคยโดนจับการพนันตั้งแต่ พ.ศ.2549 ทางผู้ใหญ่บ้านมีความผิดร้ายแรงมัยค่ะต้องลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านมัยค่ะ ถ้าไม่ลาออกจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ

   

  โดยคุณ ชบล  (61.7.252.200)     19 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 158

  ใช้เอกสารปลอม หลักฐานปลอมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ผิดกฏหมายมั้ย

  โดยคุณ สาโรจน์ นาเจริญ  (124.120.162.188)     8 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 158

  มีความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมฐานหนึ่ง  และความผิดฐานหมิ่นประมาทอีกฐานหนึ่ง อันเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน  ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตาม ป.อ.ม.264,268,326 ประกอบ ม.91
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     14 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 157

   ประชาชนที่จะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านต้องย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นก่อนกี่เดือนถึงจะเลือกได้คะ(ไม่ได้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเองนะคะ)

  โดยคุณ วรัญญา ทนขี้เหล็ก  (113.53.189.84)     25 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 157

  สอบถามรายละเอียดกับ กกต.จังหวัดโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     5 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 156

  การจะใช้สิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในกรณีที่เราไม่ได้อยู่ในเขตที่จะเลือกตั้งเราจะย้ายเข้าไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งควรย้ายไปอยู่ในเขตพื้นที่จะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเขตนั้นในเวลาประมาณกี่เดือนถึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนเลือกตั้งได้

  โดยคุณ ผู้รอคอย 11ธค.54  (223.206.195.158)     12 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 155

    ผมมีเรื่องข้องใจที่อยากจะสอบถามครับ คือว่าที่หมู่บ้านผมได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านมีผู้ลงสมัคร 2 คน แต่มีฝ่ายหนึ่งได้มีการย้ายคนจากต่างหมูบ้านเข้ามาในบ้านทั้งของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านเอง และของผู้มี่ลงสมัครเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย เป็นจำนวน 7 คน มีทั้งที่เป็นญาติกันและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันในเชื้อสายกันเลยด้วย และไม่มีการอาศัยอยู่จริงแม้แต่คนเดียว เข้าให้เหตุผมว่าที่มีสิทธิเพราะย้านเข้ามาเกิน 90 วันแล้ว ผลปรากฎว่าฝ่ายที่มีการย้านคนเข้ามานั้นชนะการเลือกตั้ง แล้วอย่างนี้จะถือว่าผิดกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่คับ ถ้าผิดเราจะมีวิธีคัดค้านวิธีไหนที่จะเอาผิดได้


   

  ขอขอบคุณล่วงหน้าคับ

  โดยคุณ เด็กน้อยบ้านนอกไร้ที่พึ่ง  (58.8.18.147)     6 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 155

    ผมมีเรื่องข้องใจที่อยากจะสอบถามครับ คือว่าที่หมู่บ้านผมได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านมีผู้ลงสมัคร 2 คน แต่มีฝ่ายหนึ่งได้มีการย้ายคนจากต่างหมูบ้านเข้ามาในบ้านทั้งของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านเอง และของผู้มี่ลงสมัครเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย เป็นจำนวน 7 คน มีทั้งที่เป็นญาติกันและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันในเชื้อสายกันเลยด้วย และไม่มีการอาศัยอยู่จริงแม้แต่คนเดียว เข้าให้เหตุผมว่าที่มีสิทธิเพราะย้านเข้ามาเกิน 90 วันแล้ว ผลปรากฎว่าฝ่ายที่มีการย้านคนเข้ามานั้นชนะการเลือกตั้ง แล้วอย่างนี้จะถือว่าผิดกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่คับ ถ้าผิดเราจะมีวิธีคัดค้านวิธีไหนที่จะเอาผิดได้

  โดยคุณ   (106.0.211.48)     7 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 154

   การถูกเพิกถอนสิทธ์การเลือกผู้บ้าน

             การสมัครผู้ใหญ่บ้าน เคยถูกถอนสิทธ์ ๕ ปี  เรื่องการไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินในการเลือก อบต

             แต่ตอนนี้ครบแล้ว  สามารถรับสมัครได้มั่ยคับ

  โดยคุณ ป  (49.230.7.129)     22 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 153

  ผู้ใหญ่บ้านสมัครคนเดียวต้องแข่งกับ10%หรือป่าวครับ

  โดยคุณ   (180.180.187.127)     19 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 152

  หนูอยากทราบว่า อายุ 18 ปีแล้ว ทำไมต้องนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีที่เลือกตั้งด้วยคะ ก็ 18 ปีแล้วเลือกตั้งเลยไม่ได้หรอคะ

  โดยคุณ หนิง  (115.67.191.101)     16 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 151

  ถ้าย้ายออกจากทะเบียนบ้านนี้ไปนานแล้วแต่ยังมีจดหมายว่าให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ถ้าเราไปเลือกจะผิดกฎหมายมั้ยค่ะ

  โดยคุณ เด็กดี  (171.4.112.173)     9 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 150

   ขอทราบรายละเอียด..ขอความกรุณาด้วย

  1.ผู้ที่รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเคยโดนจับในคดีเกี่ยวกับอาวุธปีนจะสามารถเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ไหมครับ

  2.เนื่องจากหมู่ที่1 บ้านพิชัย ตำบลพิชัย ลำปาง มีผู้มีสิทธิที่เป็นทหารเกณฑ์มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นจำนวนมากเพราะค่ายทหารอยู่ในเขตหมู่ 1 แต่ทหารเกณฑ์ทั้งหลายที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น 98%เป็นคนต่างพื้นที่แต่ต้องย้ายสำมะโนครัวมาอยู่ในค่ายจึงสามารถไปใช้สิทธิได้ โดยเมื่อทหารเกณฑ์ทั้งหลายปลดประจำการไปในระยะเวลาไม่เกิน 2ปีพวกเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นแล้วอยากทราบว่าไม่มีกฏหมายมาห้ามหรืออย่างไรอย่างนี้ใครจะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ไปซื้อเสียงทหารก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะซิเพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นชาวบ้านยังมีน้อยกว่าทหารอีก...แล้วอย่างนี้คนที่ชาวบ้านตั้งใจเลือกก็แฮ้ว.....นะสิ..งั้นจะมีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไปทำไม ไม่เลือกผู้ใหญ่ทหารไปเลย(ขออภัยอาจจะบ่นไปหน่อย...เพราะมันเซ็งเป็ด)

  3.ถ้ามีหลักฐานในการซื้อเสียงเป็นพยานบุคคลนี้จะสู้ได้ไหมครับ(แต่ไม่มีการอัดเสียงไว้)หรือรูปภาพในการนำทหารมาใช้สิทธิ์จะใช้ได้ไหมครับ

  4.หรือขอข้อแนะนำที่ดีๆหน่อยครับ

  ท้ายนี้ขอให้ท่านทนายช่วยคลายทุกข์ให้หน่อยครับ....ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  โดยคุณ เอ็กซ์แลมป์เทค  (171.99.212.21)     8 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 149

   ดิฉันย้ายทะเบียนบ้านมาได้ 7 เดือน แล้วแล้วตอนนี้เขามีการเลือกตั้งนายก อบจ. แต่ดิฉันไปที่เขตเลือกตั้งแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ เป็นเพราะอะไรคะ แล้วอย่างนี้จะต้องไปแจ้งที่ไหนและจะมีผลต่ออนาคตดิฉันไหมคะ

  โดยคุณ ขนิษฐา  (180.180.183.140)     6 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 149

  ที่สำนักงานเขตหรือที่อำเภอครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     10 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 148

  ย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมเมื่อเดือนเมษายน 2554 แล้วย้ายกลับมาที่ทะเบียนบ้านเดิมในเดือนพฤศจิกายน แล้วมีสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ครับ ตอบให้ด่วนเลยนะครับ

   

  โดยคุณ เจโรม  (125.26.190.5)     25 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 147

  สอบถามว่า....บุตร (อายุ 16 ปี ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ผญบ.) เซนต์แทนบิดาโดยที่บิดาไม่อยู่บ้าน ในกรณีร่วมกันฟ้องร้องการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไม่ยุติธรรม บุตรมีความผิดหรือไม่ครับ (แต่บิดาให้การว่าไม่ได้เซนต์ร่วมฟ้องร้องแล้ว) ขอคำตอบด่วนครับ...ขอบคุณ

  โดยคุณ ดำรงค์  (58.8.50.84)     5 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 147

  การลงลายมือชื่อไม่อาจลงลายมือชื่อแทนเจ้าของลายมือชื่อ หากฝ่าฝืนเสมือนว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่อไม่ได้ลงลายมือชื่อ และเนื่องจากข้อเท็จจริงยังไม่ชัดแจ้ง รบกวนถามเข้ามาใหม่
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     14 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 146

  อยากทราบว่าคุณเเม่ดิฉันเป็นนายากเทศมนตรีตำบลจะหมดวาระ  9  มีนา  เเต่ดิฉันได้ฤกษ์เเต่งงานวันที่  2  มีนา  หากจัดงานจะมีความผิดหรือเปล่าเเละควรทำอย่างไรเพื่อให้คุณเเม่ไปงานได้คะ

  โดยคุณ จิรา  (171.4.126.145)     27 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 145

  สวัสดีครับ........

  ขอสอบถามเกี่ยวกับกฏหมายการเลือกตั้ง นายกอบต.แห่งหนึ่ง คำถามคือ

  1.วันเลือกตั้งมีโปรเตอร์หาเสียงของผู้ลงสมัครติดอยู่ห่างจากสถานที่ลงคะแนนประมาณ 30 เมตร โดยไม่ตั้งใจ และไม่ทราบว่าใคร ติดไว้(คู่แข่ง)ได้ถ่ายรูปไปร้อง กกต.จังหวัด กรณีเข้าข่าย พรบ.การเลือกตั้งหรือ/มีวิธีแก้ไขอย่าง

  2.การที่ชาวบ้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่ไม่ใช่หัวคะแนน แสดงสํยลักษณ์ เช่นยกนิ้ว ชูเบอร์ บริเวณสถานี่ลงคะแน ถือเป็นคามชอบ พอใช้แต่ละบุคคลหรือไม่/มีความผิดหรือไม่ (สำหรับผู้ลงสมัคร)

  หากมีคำตอบประการใดช่วยตอบกลับด่วนด้วยนะครับเพราะว่าร้อนใจมาก

                                                                                          ขอบพระคุณอย่างสูง

                                                                                           (นายเอ คนรากหญ้า)

  โดยคุณ นายเอ  (124.121.111.227)     10 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 144

   

   

   อยากถามว่าคนที่เป็น อ.ส.ม อยู่แล้วมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้หรือเปล่าครับ

  ถ้าลงแล้วได้ชนะการเลือกตั้งสามารถร้องเรียนได้หรือเปล่า ช้วยตอบทีนะครับ ด่วนเลยนะครับ

  ขอบคุณมากนะครับ

  โดยคุณ คนคอย  (125.26.98.244)     1 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 143

   อยากถามว่าคนที่เป็น อ.ส.ม อยู่แล้วมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้หรือเปล่าครับ

  ถ้าลงแล้วได้ชนะการเลือกตั้งสามารถร้องเรียนได้หรือเปล่า ช้วยตอบทีนะครับ ด่วนเลนครับ

  ขอบคุณมากนะครับ

  โดยคุณ คนคอย  (125.26.98.244)     1 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 142

  http://www.youtube.com/watch?v=VSkmRq7AytE

   

  แบบนี้ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ครับ? อาจารย์ครับ

  โดยคุณ ทศพร  (58.9.106.52)     27 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 141

  คนที่ทำงานในเรือพาณิชย์(บริษัทคนไทย) ที่อยู่ต่างประเทศต้องกลับมาเลือกตั้งไหม

  โดยคุณ   (101.109.134.95)     15 มิ.ย. 2554

 •  1  2  3  4  5 .. 10   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด