อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 66   

 • ความคิดเห็นที่ 100

  ถ้าศาลติดแล้วติดคุก 2ปี 6 เดือนแต่เราดุแล้วมันมากเกินเราจะมีวิธีไหนทำให้โทษลดได้บ้างค่ะ แล้วการยื่นอุธรณ์ทำอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ pla  (124.121.74.233)     26 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 100

  แต่งตั้งทนายความเพื่อยื่นอุทธรณ์ขอลดโทษภายใน 30 วัน ติดต่อ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.13)     26 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 99

  เพื่อนหนูโดนจับยาบ้า โดนเบอร์แบงค์ 500 บาท

  พร้อมเจอยาบ้าอีก15เม็ด เคยเป็นคดีความมาแล้วครั้งหนึ่งแต่พ้นโทษไปแล้ว

  ต่อไปนี้คดีใหม่จะต้องติดคุก กี่ปี

  โดยคุณ   (124.157.202.197)     25 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 99

  โดยทั่วไปประมาณ 2 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.13)     26 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 98

  แฟนของหนูโดนจับยาบ้าจำนวน 20 เม็ดแต่จับได้ของกลางอยู่ที่เพื่อน  ศาลให้ประกันตัวครั้งแรก 100,000 บาท ฝากขัง 6 ครั้งแล้วฟ้องเป็นมียาไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  เพิ่มเงินประกันตัว 600,000 บาท ไม่ทราบว่าจะสู้คดีชนะมั๊ยเพราะว่าไม่มีการล่อซื้อ

  โดยคุณ kamonwan  (118.175.94.47)     25 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 98

  อยู่ที่แระสบการณ์การทำงานของทนายความ  พยานหลักฐาน ประกอบคดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.13)     26 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 97

  ถ้าตัดสินแล้วให้จำคุก 4 ปี ปรับ 200,000 บาท ถ้าไม่มีเงินเสียค่าปรับ จะดำเนินการอย่างไรกับนักโทษคะ เนื่องจากทางบ้านไม่มีเงินเสียค่าปรับ

  โดยคุณ จอย  (58.9.32.89)     24 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 97

  ให้จำคุกแทนชำระค่าปรับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.124)     24 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 96

  วันนี้ผมเครียดมากครับ เพราะผมไม่ขี้เลยๆๆ

  โดยคุณ เอม  (125.26.69.63)     24 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 95

  อยากว่าถ้าสงสัยว่าตัวเองเคยต้องโทษหรือไม่ต้องไปถามที่ไหนค่ะ หรือว่าถามได้ที่สถานีตำรวจแล้วได้ทุกที่เลยหรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ pla  (124.121.73.108)     19 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 95

  สามารถตรวสอบได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.14)     19 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 94

  อยากทราบคดียาไอซ์ค่ะ เรื่องมีอยู่ว่า เพื่อนโดนล่อซื้อยาไอซ์ จำนวน 100 กรัม ตอนนี้ยังไม่มีประกันตัว เพราะเจ้าตัวไม่กล้าบอกพ่อแม่ อยากทราบว่าพอมีหนทางลดหย่อนโทษยังไงบ้างค่ะ ถ้าต่องานให้ตำรวจจับกุมผู้ค้าได้อีก จะได้ไหมค่ะ  พร้อมทั้งอยากทราบบทลงโทษด้วยค่ะ

  โดยคุณ ผู้อยากรู้  (125.27.129.187)     19 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 94

  ให้การรับสารภาพและเป็นประโยชน์  ให้ข้อมูลจนสามารถจับเครือข่ายใหญ่ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.14)     19 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 93

  แฟนโดนล่อซื้อยามีของกลาง51เม็ด

  แต่ทำผลงาน คือต่องานให้กับตำรวจได้50เม้ด จะมีลดโทษซักกี่ปี

  ยอมรับสภาพทุกอย่างด้วยค่ะ

  โดยคุณ นำตาล  (125.24.79.80)     17 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 93

  จำคุก 1 ปี - 10 ปี  ปรับ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  หากให้การเป็นประโยชน์และช่วยเหลือเจ้าพนักงานอาจลดลงกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.14)     19 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 92

  มีญาติถูกจับล่อซ์้อยาเสพติด(ยาบ้า) และถูกต้ั้งข้อหามียาเสพติดไว้ในความครอบครอง จำนวน 40 เม็ด ขณะนี้เป็นนักศึกษาอายุ 19 ปี และได้รับการประกันตัวชั่วคราวออกมา  อยากทราบว่า สามารถขอประกันตัวชั่วคราวได้ทั้งหมดอีกกี่ครั้ง ครั้งละกี่วัน และหากศาลตัดสินให้จำคุกโดยไม่รอลงอาญา จะถูกจำคุกประมาณกี่ปี และระหว่างที่ถูกควบคุมตัวในสถานีและระหว่างขอประกันตัวชั่วคราวในชั้นอัยการ ศาล จะต้องหักจำนวนวันที่ถูกควบคุมตัวในห้วงเวลาดังกล่าวออกจากวันที่ถูกจำคุกได้หรือไม่

   

  โดยคุณ คุณชัย  (125.25.101.192)     16 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 92

  การที่ศาลอนุญาตให้ประกันตัวหรืออนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแบ่งได้เป็น 3 ประเภทา ได้แก่

  1 การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน คือ การปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องทำสัญญาประกันและไม่ต้องมีหลักประกันแต่อย่างใด เพียงแต่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดหรือหมายเรียกเท่านั้น

  2 การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน คือ การปล่อยตัวชั่วคราวโดยผู้ขอประกัน ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของศาลซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว ถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มาตามกำหนด ผู้ขอประกันจะถูกปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกัน ตลอดจนอาจมัการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาประกันนั้น

  3 การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน คือ การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีสัญญาว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะมาตามที่กำหนดในสัญญาหรือตามหมายเรียก และมีการวางหลักประกันไว้เพื่อที่จะบังคับเอากับหลักประกันเมื่อมีการผิดสัญญา

   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.4.94)     17 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 91

  มีเพื่อนของหนูโดนจับยาเสพติดได้114เม็ดแล้วโดนเบอร์แบงค์4000บาทโดยล่อซื้อ หนูอยากทราบว่จะจำคุกกี่ปี แต่เพื่อนของหนูยอมรับทุกข้อหา

  โดยคุณ นาย  (61.7.236.34)     16 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 91

  โทษ 1-10 ปี ปรับ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หากรับสารภาพ ควรแต่งทนายความยื่นคำให้กาประกอบคำรับสารภาพเพื่อขอลดโทษ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.4.94)     17 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 90

  อยากสอบถามค่ะ

   

  พอดีแฟน  โดนจับพร้อมกับเพื่อน อีก 4  คน  โดย

  ตำรวจแจ้งข้อหา ว่ามียาเสพย์ติดประเภท  1 ไว้ครอบครองหรือจำหน่าย

  เป็นจำนวน

  10  เม็ด  อยากทราบว่า

  1. ในกรณียาเป็นยาปลอม (ปลอมจริง เพราะเป็นยาปลอมน้องมันเลยพยายามเอาไปขายต่อ)

  พอจะสู้ข้อกล่าวหานี้ได้ใหม

  2.  หลักฐานที่ตำรวจส่งไปไม่ทราบว่าเขาจะเอาจากที่ใหนส่ง ของที่เขาจับกุมหรือเปล่า

  กลัวเขาจะยัดเอาของจริงส่งไปพอสูจน

   

  3.การพิสูจน์หลักฐานต้องส่งไปที่ใหน (กรณีนครศรีธรรมราช)

   

  4.ถ้ายาเป็นยาปลอม  ไม่มีแอมเฟตามีนเลย  จะสู้คดีด้านนี้ได้ใหม

   

  5ใถ้ายอมรับแล้วจะต้องติดคุกกี่ปี

  โดยคุณ น่าน  (118.173.37.11)     15 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 89

  อยากทราบว่าถ้า ต้องคดี มียาบ้าไว้จำหน่าย จำวนวน 10 เม็ด และไม่เคยต้องโทษมาก่อน และรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ศาลจะตัดสินโทษอย่างไร ครับ

  โดยคุณ อภิชาติ สุภาผล (สมาชิก)  (125.27.23.157)     14 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 88

  ถ้าศาลติดสินแล้วต้องจำคุก 2 ปี แล้วจะประตัวก็คือต้องยื่นอุทรณ์ใช่หรือไม่ แล้วทำอย่างไรบ้างช่วยบอกวิธีการด้วยค่ะ

  โดยคุณ pla  (124.122.220.20)     12 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 87

   มีเรื่องสอบถามค่ะ

  คือว่าแฟนหนูโดนข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน 9เม็ดครึ่ง แต่รับสารภาพทั้งหมด ลดเหลือ 2ปี แล้วให้ทนายสู้คดีตลอดลดมาอีกเหลือปีเดียว แต่ตอนนี้เรื่องยังอยู่แค่ศาลอุทรณ์อยู่เลยค่ะ แล้วศาลให้ติด 1ปี ตอนนี้แฟนหนู อยู่ในเรือนจำ ได้ 4 วันแล้วค่ะ ถ้าให้ทนายสู้คดีทำหนังสือรับรองส่งศาลฎีกาให้ศาลฎีกาตัดสิน จะรอดไม่ค่ะ  

    

  โดยคุณ ฝน  (124.121.190.78)     12 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 86

  หนูอยากทราบว่าถ้ามียาบ้าจำนวน 16 เม็ดแล้วโดนจับศาลจะตัดสินให้ติดคุกเลยหรือแค่เสียค่าปรับเท่านั้นกรุณาตอบกลับด้วย

  โดยคุณ ทิพย์สุคนธ์  (222.123.165.187)     12 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 86

  ต้องดูฐานความผิด  แต่โดยทั่วไปจะติดคุก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.114)     12 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 85

  โดนคดียาเสพติด ข้อหา จำหน่ายและจำหน่าย ของกลาง 3 เม็ด ตอนตัดสินรับสารภาพศาลเลยพิพากษามาว่า จำคุก 2 ปี และไม่มีค่าปรับใดๆ ปกติมันต้องมีค่าปรับหรือป่าวคะ ตอนนี้ประกันตัวออกมาเพื่ออุทรณ์รับสารภาพเพื่อจะได้ลดโทษถ้าศาลเห็นใจ อยากถามว่าพอจะมีโอกาศที่ศาลจะลดโทษให้อีกไหมคะ

  โดยคุณ kung  (125.25.229.157)     11 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 85

  หากอุทธรณ์แล้วศาลดูว่าเป้นประโยชน์อาจรอลงอาญาได้  ส่วนค่าปรับถ้าศาลไม่สั่งก็ไม่ต้องจ่าย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.114)     12 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 84

  ถ้าใช้นายประกันตัวประตัวผู้ต้องหาคดียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย 16เม็ดออกมาก่อนศาลยังไม่ได้ตัดสินมันจะหลุดคดีเลยหรือเปล่าหรือแค่ประกันตัวชั่วคราวเท่านั้น

  โดยคุณ pla  (124.122.221.230)     10 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 84

  ประกันตัวชั่วคราว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.114)     12 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 83

   

  สวัดดีคับ มีเรื่องจะสอบถามหน่อยคับ

  ตอนนี้ผมเป็นจำเลย ในข้อหา มียาบ้าไว้ในความครอบครองของจำเลยเพื่อจำหน่ายจำนวน 150เม็ดน้ำหนักสุทธิ13.516 กรัม คำนวนเป็นน้ำหนักบริสุทธิ์ได1.239กรัม                    รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ไม่เคยมีคดีความผิด  

  อยากทราบว่า โทษของผม ประมาณเท่าไร คับ   

  โดยคุณ ยุทธนากร วิเวกวรรณ (สมาชิก)  (110.164.47.107)     10 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 83

  ครอบครองไม่เกิน ๒๐ กรัม โทษจำคุก ๑ – ๒๐ ปี ปรับ ๑๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.114)     12 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 82

  ผมอยากจะถามว่าคดีมียาบ้าจำนวน15เม็ดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย อายุความจะมีกี่ปีครับ

  ใครรู้ช่วยตอบผมหน่อยนะ โทรมาบอกก็ได้ที่เบอร์ 089-0143449

   

  โดยคุณ ฟลุ๊ค  (119.31.92.210)     10 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 82

  โทษประหารชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.114)     12 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 81

  ตอนนี้หนูมีปัญหาเครีดมากค่ะ เพราะแฟนหนูถูกจับคดียาบ้า 100 เม็ด ไม่รู้จะหาทางออกยังไง เพราะเครียดมากและไม่รู้ว่าจะโดนจำคุกกี่ปี แต่แฟนหนูก็ได้เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมมา ไม่แน่ใจว่าศาลจะลดโทษให้หรือเปล่า และแฟนหนูก็ยังรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา แบบนี้จะมีผลทำให้ศาลลดโทษให้บ้างไหม และจะถูกจำคุกประมาณกี่ปี รบกวรทางคุณเดชา ช่วยเมล์กลับมาที่ ด้วยนะค่ะรอคำตอบด่วนอยู่ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

   

  โดยคุณ คนเครียดมาก  (118.173.40.145)     8 พ.ย. 2552

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 66   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด