อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 77   

 • ความคิดเห็นที่ 320

  อยากถามว่าเพื่อนโดนคดียาบ้า จำนวน 2,000 เม็ด มีสารบริสุทธิ์ 24 กรัม ศาลตัดสินแล้วติดคุก 25 ปี แต่ถ้าจะอุทธรณ์จะมีโอกาส ติดน้อยกว่านี้หรือไม่ และจะอุทธรณืดีหรือเปล่า และ ขอถามอีกหน่อยว่า ไม่มีนักโทษ 2 แผ่นดินหมายถึงอะไร และในช่วงที่ รัชกาลที่ 8 สวรรณคต รัชกาลที่ 9 ขึ้นครองราชย์ที่มีการปลดปล่อยนักโทษเค้าปลดปล่อยอย่างไร รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ  ขอบคุณมากคะ

  โดยคุณ BENJAPORN   (116.68.144.202)     9 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 320

  - ถ้าคุณอุทธรณ์ศาลอาจจะลงโทษเท่าเดิมหรือลดโทษให้ เป็นดุลยพินิจของศาลอุทธรณ์ แต่ศาลจะไม่เพิ่มโทษ
  - เรื่องเกี่ยวกับนักโทษ 2 แผ่นดิน ไม่มีกฎหมายรองรับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     24 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 319

  เพื่อนโดนจำยาบ้า 2000เม็ด รับทุกข้อกล่าวหา จะดดนประมาณกี่ปีคะ

  โดยคุณ   (58.9.245.26)     9 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 319

  - การอภัยโทษ ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับอภัยโทษหรือลดโทษ ต้องปรากฎว่าผู้นั้นต้องคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     24 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 318

  พอดีอยากถามว่าแฟนตัดสินติดคุก15ปีเรื่องยานะค่ะ

  แล้วแฟนจะติดจริงๆๆกี่ปีค่ะ แต่แฟนมีใบแดดนะค่ะ คือพึ่งออกจากคุยมายังไม่ถึงปีแล้วก็โดดจับอีกนะค่ะตอนนี้ยังอยู่เป็นนักโทษชั้นเลวอยู่เลย เห็นแฟนบอกว่าต้องติด4ปี6เดือนก่อนถึงจะได้เลื่อนชัน เป็นชั้นกลางนะค่ะ แล้วอภัยก็ยังไม่ได้ต้องรอให้ผ่านลูกนี้ไปก่อนถึงจะได้ค่ะ

  อยากงี้อยากทราบว่าถ้าแฟนติดจริงๆๆจะถึง10ปีไหมค่ะ

  ตอนนี้ติดมาแล้ว3ปีกว่าค่ะ ช่วยให้คำตอบหน่อยนะค่ะอยากรู้จริงๆค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงนะค่ะ

  โดยคุณ นภาพร  (124.120.149.179)     8 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 318

  - คดียาเสพติด จะได้ลดโทษน้อยหรือมาก ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบการลงโทษ ชั้นนักโทษของกรมราชทัณฑ์ หากถามว่าติดถึง 10 ปีหรือไม่ อยู่ที่ดุลยพินิจศาลครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     24 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 317

  หวัดดีคะ  ขอรบกวนนะคะ  คืนว่าแฟนอะคะ โดนจับยาบ้าไป  326  เม็ดคะ  ยอมรับสารภาพคะ โดนข้อกล่าวหาข้อเดียวคะ  คือมีไว้ครอบครองคะ  และทำ  100/2  ด้วยคะ  จะติดประมาณกี่ปีคะ

  และไม่เคยมีคดีเลยคะ  ครั้งนี้เป็นครั้งแรกคะ

  โดยคุณ ฟ้าใส  (61.7.173.218)     8 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 317

  - คดีคุณมีอัตราโทษ ตามมาตรา 67 หากสารบริสุทธิ์ 20 กรัม รับโทษระหว่าง 4 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับ 1-5 ล้าน หรือประหารชีวิต
  - มาตรา 100/2 ศาลจะลดโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ได้ ส่วนจะลดเท่าใด เป็นดุลยพินิจศาลว่า คุณให้ข้อมูลสำคัญเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     24 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 316

  อยากปรึษาทนายความว่ากรณีว่าถูกจับกุมในขณะที่กินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วอยู่ๆมีตำรวจเข้ามาประมาณ  8 นาย  เข้ามาขอค้นตัว แล้วพบยาเสพติดอยู่ในตัว  โดยมียาไอซ์จำนวน 1 จี และยาบ้า 8 เม็ด  แต่หนูไม่รู้ว่าว่ายาไอซ์ที่เขาเรียกว่า 1 จี เท่ากับปริมาณเท่าไหร่ในภาษาราชการจึงอยากจะทราบ  แล้วตอนนี้ตำรวจได้ส่งสำนวนเข้าฟ้องศาล   ตอนนี้ผู้ต้องหาฝากขังอยู่ โดยตำรวจตั้งข้อหาว่า  มียาเสพติดยาบ้า+ยาไอซ์ไว้เพือครอบครองและจำหน่าย   และตอนที่เซ็นเอกสารรับสารภาพนั้นปกติตำรวจต้องอ่านข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาฟังก่อนว่ากระทำความผิดใดบ้างแล้วจึงให้เซ็นสารภาพ

  แต่ที่หนูเห็นตำรวจไม่อ่านสำนวนให้ฟังและไม่ยอมให้ผู้ต้องหาอ่านก่อนโดยให้เซ็นรับสารภาพเลย

  จะมีวิธีช่วยเหลือผู้ต้องหาได้อย่างไรบ้างคะ  จากโทษหนักให้เบาลงก็ยังดี  แต่ผู้ต้องหาก็เคยมีคดีเก่าเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมาก่อนแต่นานมากแล้ว  ประมาณ7 ปีที่แล้ว  และยังมีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัวอีกหลายชีวิต  ทั้งแม่แก่ๆ ลูกอีก 3 คน ยังเล็กอยู่  หนูจึงอยากสอบถามกับคุณทนายจะช่วยให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างคะ

  โดยคุณ ณิชากร   (58.8.25.200)     5 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 316

  คุณต้องนำเรื่องเข้ามาปรึกษากับทนายความ ก่อนวันที่ศาลมีคำพิพากษา เพราะในการพิจารณาลงโทษจำเลย ศาลต้องพิจารณาหลักเกณฑ์หลายอย่างประกอบ เช่น คำให้การรับสารภาพ ให้แต่เป็นประโยชน์หรือให้ข้อมูลต่อศาล กระทำความผิดด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา หรือช่วยเจ้าพนักงานในการขยายผลการจับกุม ฯลฯ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.50)     10 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 315

  สวัสดีค่ะอยากสอบถามเรื่องน้องชายลูกพี่ลูกน้องโดนจับคดียาบ้าปี2552 และตำรวจประมาณ 20 คน มาค้นบ้านจับกุมคนในครอบครัวอีกประมาณ  6-7 คนมีผู้หญิง 2-3 คน เด็กทารกเพิ่งคลอดยังไม่ถึง 10 วัน ผู้ชาย 2 คน ไม่มีอาวุธ พร้อมยึดทรัพย์สินกลางดึก โดยไม่มีใครโทรศัพท์ติดต่อญาติสนิทเลยซึ่งตัวดิฉันเป็นหลานเป็นข้าราชการ ซี 7 รู้คนสุดท้าย โดยจากคำบอกเล่าของน้องสาวบอกถ้าน้าสาวซึ่งเป็นแม่ของน้องชาย (เจ้าบ้าน ) ไม่เซ็นรับสารภาพต้องโดนจับหมด ซึ่งทุกคนสับสน และน้าเป็นห่วงหลานที่เพิ่งคลอดจึงเซ็นรับสารภาพ  ซึ่งถ้าเป็นแม่คนไหนถึงคราวขับขันหมดหนทางหลานก้อร้อง ก็ต้องทำอย่างงั้นใช่ไหมค่ะ ปัจจุบ้นการตัดสินล่าสุดน้องชายรับสารภาพคนเดียว ศาลลดโทษให้ แต่น้ากลับถูกประหารชีวิต (เพิ่งตัดสิน ตค.) ซึ่งทุกคนเจ็บปวดมาก   ดิฉันสอบถามน้องว่าทำไม คำตอบคือน้าอยู่บ้านล้างขวดทุกวันย่อมรู้เห็น ซึ่งไม่ได้อยู่ทั้งวัน ชีวิตไม่ได้เป็นแบบนั้น ซึ่งตอนนี้ขออุทรณ์ต่อจะมีหวังไหมค่ะ

  โดยคุณ kik  (110.77.146.17)     28 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 314

  แฟนโดนจับยาบ้า383เม็ดมีไว้เสพ ครอบคลองและพยายามติดต่อจำน่าย ยอมรับสารภาพมีโทษยังไงบ้างค่ะ

  โดยคุณ คนข้างหลัง  (119.46.164.211)     26 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 313

  หวัดดีค่ะ คือว่าแฟนนั่งรถไปกับเพื่อน 3 คนแล้วบังเอิญตำรวจเรียกตรวจฉี่ ปรากฎว่าผลออกมาเป็น + ทั้ง 3 คน แล้วตำรวจก็เลยค้นรถยนต์พบยาบ้า 200 เม็ด ที่ใต้เบาะที่นั่งของเจ้าของยา แต่ตำรวจให้ข้อหาร่วมกันครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพทั้ง 3 คนเลย แล้วแฟนกับเพื่อนอีกคนปฎิเสธข้อหาแรกแต่ยอมรับข้อหาเสพแต่เจ้าของยายอมรับว่ายาเป็นของตนคนเดียวแบบนี้อยากทราบว่าแฟนหนูมีโอกาสที่จะลุดจากข้อหาแรกหรือไม่คะ แล้วถ้าหากว่านำผู้ต้องหาไปฝากขังแล้วตำรวจสามารถแก้ไขสำนวนได้หรือเปล่าคะ และถ้าปฏิเสธต้องมีทนายด้วยหรือเปล่าคะ แต่ไม่ได้สู้คดีนะคะ

  โดยคุณ น้อง  (113.53.198.226)     19 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 312

  ผมโดนจับคดียาบ้า 142เม็ด ข้อกล่าวหา" เสพและจำหน่าย"ไม่มีการล่อซื้อแต่อย่างไร ตำรวจเข้าตรวจค้น ผมยอมรับสารภาพว่าซื้อมาเสพครับ เพราะไม่ชอบไปซื้อทีละนิด เราจะขอแถลงการณ์กับศาลได้ยังไงงขั้นตอนเป็นไงบ้างแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ใกล้จะถึงวันตัดสินแล้วครับ

  โดยคุณ ็Holifill  (125.26.164.118)     18 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 311

   ขออนุญาติเรียนปรึกษาค่ะ

    หลานชายอายุ 19 ปี ไปเจอเพื่อนที่รู้จักกันได้ไม่นานแต่แล้วก็โดนไหว้วานให้นำของไปส่งโดยที่หลานดิฉันไม่ทราบว่าในกระเป๋ามีอะไร จนกระทั่งมาโดนจับเพราะโดนตำรวจล่อซื้อค่ะ โดนจับคืนวันที่ 10/10/53 ขึ้นศาลฝากขังวันที่ 12/10/53 จะช่วยอะไรได้บ้างไหมค่ะ เนื่องจากเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จริงๆค่ะ

  โดยคุณ มนัน  (58.10.9.149)     12 ต.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 311

  ขอความรู้คดียาเสพติด เนื่องจากลูกชายโดนจับคดียาเสพติด

   

  โดยคุณ อนุกูล ปราชญ์อภิวันท์ (สมาชิก)  (223.206.215.54)     8 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 310

  เนื่องจากลูกดิฉัน อายุ 17 ย่าง 18 ได้นั่งซ้อนรถมอร์เตอร์ไซด์ไปกับเพื่อน โดนจับตรวจฉี่ทั้งคู่ ปรากฏว่าฉี่มีสีสูงไม่ถึง 2 ขีด ส่งตัวไปโรงพัก ก่อนผลตรวจมาดิฉันอ้อนวอนตำรวจว่าพอมีทางช่วยอะไรบ้างไม๊ ดิฉันยินดีจ่าย เพราะลูกดิฉันเรียนไม่อยากให้เสียประวัติอยากให้จบที่โรงพักเลย  แต่สารวัตรเวรบอกว่าช่วยไม่ได้ (ขณะนั้นจับเพิ่มมาอีก 1 คน) ต้องส่งขึ้นศาล และส่งไปบำบัด และไปประกันในชั้นศาล ประมาณ 10000 บาทแต่อาจจะไม่เสียเงินเลย และตำรวจได้นำแผ่นตรวจไปที่โรงพยาบาล ผลปรากฏว่า เป็น + (มีคำภาษาอังกฤษตามหลังแต่จำไม่ได้) ซึ่งตำรวจนำผลตรวจมาให้ดู และได้มีการถ่ายรูป ลงบันทึก และให้ลูกดิฉันเซ็นต์รับทราบ ดิฉันก็ได้อ้อนวอนตำรวจอีก เค้าก็บอกจะลองขอสารวัตรให้ เค้าก็อ้างว่าจับมาคู่ก็ต้องปล่อยคู่ แถมรู้จักกับอีกคนที่จับมาที่หลัง ก็อ้างอีกถ้าปล่อยก็ต้องปล่อยทั้ง 3 คนเลย เพราะทั้ง 3 คนคุนกันต้องรู้จักกัน (แต่ดิฉันถามลูกเค้าบอกว่าไม่รู้จักคนนั้นแค่เข้ามาถามว่าโดนคดีอะไรเท่านั้น) ปล่อยคนเดียวไม่ได้ ดิฉันก็ยอม  จนเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมง

  สารวัตรก็อบรมทั้ง 3 คน และปล่อยตัวกลับบ้าน ดิฉันก็เลยจะเข้าไปหาตำรวจคนที่ให้ช่วยประมาณว่าจะเรียกเท่าไหร่ เค้าก็ไล่ดิฉันให้กลับไปก่อนไม่ยอมรับที่โรงพัก ซึ่งดิฉันก็ยังไม่รู้ว่าตกลงลูกเค้ามีความผิดจริงหรือเปล่า ถึงได้ปล่อยตัว พอวันรุ่งขึ้นตำรวจตามมาเอาเงินที่บ้านแต่ไม่เจอดิฉัน เจอแต่แฟน แฟนก็เลยบอกว่าเอายังงี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเลี้ยงเหล้าโต๊ะหนึ่ง เค้าก็นัดให้ไปที่ร้านอาหารซึ่งแฟนก็จะไปจ่ายให้แต่เค้าไม่ยอมรับ

  อยากรู้ว่าคดีแบบนี้เราจะต้องจ่ายให้เค้าหรือไม่ และจ่ายประมาณเท่าไหร่ เพราะไม่อยากให้เค้ามาวุ่นวายที่บ้านอีก พอให้คำแนะนำได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ น้อง ก.  (202.44.8.100)     11 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 309

  อยากทราบว่าเพื่อนเคยโดนคดีเสพยา 2 ครั้งแต่เรื่องจบไปแล้ว แล้วมาโดนคดีขับเสพศาลให้รอลงอาญา 2 ปี แต่ยังไม่ถึง 2 ปีก็โดนคดีเสพยาอีก อยากทราบว่าศาลจะตัดสินลงโทษอย่างไรบ้าง แล้วศาลจะให้รอลงอาญาอีกหรือเปล่า แล้วถ้าศาลให้ติดคุกจะมีวิธีช่วยได้อย่างไรบ้างค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ จีจี  (183.88.57.92)     9 ต.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 309

  อยากทราบว่านักโทษคดียาถูกส่งไปไหน

  โดยคุณ   (61.19.98.125)     22 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 308

  นู๋อยากทราบว่า แดน 3 ของเรือนจำพิเศษคลองเปรม ถ.งามวงวาน ลาดยาว จตุจักร กทม.

   

   

  เข้าเยี่ยมได้วันไหน เวลาไหนบ้าง   ช่วยตอบนู๋หน่อยนะคะ ใครที่รู้ 

  โดยคุณ วิริยา   (124.120.45.155)     3 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 307

  สวัสดีครับ ผมรบกวนถามหน่อยครับ คือ่น้องชายอายุยังไม่ถึง18 แต่เสพยาบ้าโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเพื่อนใส่ในน้ำดื่มไว้ แต่น้องไปดื่ม ตำรวจตรวจพบว่าฉี่ม่วง กรณีจะมีโทษทางกฎหมายร้ายแรงแค่ไหนครับ รบกวนช่วยตอบกลับด้วยนะครับ เป็นห่วงน้องชายมากครับ เพราะตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศครับ ผมจะได้เอาคำแนะนำของคุณไปปรึกษากับคุณแม่ครับ น้องชายไม่เคยมีประวัติที่เสียหายมาก่อนเลยครับจึงห่วงมาก เป็นเด็กดีตลอด

  ขอบคุณครับผม

  โดยคุณ asahijapan  (221.79.42.125)     3 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 306

  ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เสพ ไม่ได้ขาย แต่เผอิญวันนั้นไปนั่งในวงกินข้าวกับเพื่อนที่มียาเสพติด ตำรวจมาจับเราไปด้วย ต้องมีโทษด้วยหรือป่าว แถมตอนสอบปากคำตำรวจเขาก็ทำร้ายร่างกายเพื่อให้เรายอมรับด้วยต้องแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร

  โดยคุณ ต้องการความกระจ่าง  (1.46.85.194)     30 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 305

  อยากทราบว่าถ้าเกิดหนีคดีครอบครองยาบ้า ตอนประกันตัวออกมาแล้ว จะมีโทษอย่างไรบ้างและผู้ที่ค้ำจะมีโทษด้วยมั้ย อะไรบ้าง แล้วจะต้องทำอย่างไร

  โดยคุณ   (124.121.51.173)     28 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 304

  หวัดดี คับ ผม อยาก ทราบ ว่า ใน กร นีเป็นทหาร ใกล้ ปลด ประ จำ การ อีก 1 เดือน ข้าง หน้า

  แต่ ถูก ตำ รวจล่อ ซื้อ ยา บ้า20 เมีด อยากจะประ กัน ตัว และ  ถ้า ติด คุก จะ ต้อง ติด กี่ ปี คับ จพ มี โทษ อย่าง รัย บ้าง คับ  จำหน่ายเพื่อจำหน่าย  ขอบ คุนคับ ฝาก ที นะ คับ

  โดยคุณ Sarim  (117.47.221.77)     27 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 303

  ผมโดนจับมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย

  และมีอาวุสปืนสงครามไว้ในครอบครอง

  จะต้องตัดสินยังไง

  โดยคุณ อุดร  (125.26.172.233)     18 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 303

  - การกระทำของคุณต่างกรรมต่างวาระ ลงโทษทุกกระทงความผิด ตาม ป.อ. มาตรา 91

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.28)     10 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 302

  รบกวนปรึกษาหน่อยคะ

  ดิฉันมีแฟนติดยาเสพติดและทุกๆวันเค้าจะมาหาที่หอพัก และได้ทำการเสพยาที่ห้องพักฉันบางคืน

  มานอนด้วย และได้พบยาเสพติดมาจำนวนหนึ่งด้วย แต่ตัวฉันเองไม่ได้เสพหรือติดยา ฉันกลัวว่าวัน

  หนึ่งตำรวจจะเข้าค้นจะโดนจับด้วยกันหรือเปล่าคะ เพราะห้องเป็นชื่อฉันเช่า จะมีผลกระทบต่อตัวฉัน

  ยังงัยบ้างคะ จะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือแก้ป้ญหาอย่างไรคะ 

  ขอบคุณคะ

  โดยคุณ คนที่เป็นทุกข์  (124.120.34.162)     16 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 302

  - หากเลิกกับแฟนคนนี้ได้ก็ดีกับตัวท่าน แต่หากเลิกไม่ได้ก็ต้องทน เพราะเลือกเขาแล้ว แม้แฟนจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่เราไม่มีส่วนร่วมก็ไม่มีความผิด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.28)     10 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 301

  แฟนโดนจับยาบ้า100เม็ด ครอบครองเพื่อจำหน่าย ตัดสินกี่ปี เเล้วถ้าเดินเรื่องประกันที่ศาลใช้เงินสดเท่าไหร่

  โดยคุณ Potae  (125.25.143.186)     16 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 301

  - จำคุกตลอดชีวิต ส่วนจำนวนเงินประกันต้องสอบถามที่ศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.28)     10 ต.ค. 2553

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 77   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด