X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 81   

 • ความคิดเห็นที่ 400

  ขอสอบถามค่ะ

  *คดีใหม่ 

  คือว่าพี่ชายโดนอดีตแฟนสาวแจ้งจับค่ะ ตร.ตรวจค้นไม่พบของกลางแต่อย่างใด จึงนำตัวไม่ตรวจปัสสวะปรากฎเป็นสีม่วงค่ะ ตร.เลยนำส่งเข้าสถานบำบัดจำนวน 45 วัน (ครบแล้ว) แต่ยังไม่ได้ปล่อยตัวค่ะ

  *คดีเก่า

  แล้วพี่ชายเองเคยมีคดีเก่าอยู่ คดีครอบครองเพื่อเสพ 2 เม็ด ไปรายงานตัวกับทางศาลครบหมด แต่หนี้ศาลช่วงประกันตัวค่ะ ตอนนี้หนีมาแล้วระยะเวลา 7-8 ปี แต่โดนคดีใหม่ ยังงี้จะมีโทษยังไงค่ะ แล้วเมื่อไหร่จะได้ออกจากสถานที่บำบัดค่ะ

  โดยคุณ thebest  (58.181.145.130)     3 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 400

  1. สำหรับคดีใหม่เมื่อครบกำหนดเวลาการบำบัดแล้ว พี่ชายย่อมยื่นคำร้องต่อ ผอ.สถานบำบัดเพื่อดำเนินการปล่อยตัวต่อไป
  2.เมื่อจำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วตราว แล้วหนี้ประกัน ศาลย่อมมีอำนาจออกหมายจับมาดำเนินคดี แล้วกำหนดโทษต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     8 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 399

  คือว่าพี่ชายโดนจับยาบ้าจำนวน 3,767 เม็ด และปืน 1 กระบอบ โดนจับสามคนตัวพี่ชายหนูรับสารภาพว่าของเหล่านั้นเป็นของตัวเอง แต่ตำรวจตั้งข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและมีอาวุธลงให้พี่หนู อยากรู้ว่าคนที่รับสารภาพจะโดนตัดสินกี่ปีค่ะ(ไม่เคยมีคดี) และอีกสองคนจะหลุดไหมค่ะถ้าจ้างทนาย(เคยมีคดีมาก่อน) ช่วยตอบหนูที่เถอะค่ะ

  โดยคุณ วราภรณ์  (49.228.95.78)     1 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 399

  1. ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรค 3 ฐานร่วมกันไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไป มีระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต ดังนั้นหากจำเลยรับสารภาพให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลยนั้น
  2. แต่ทว่าหากจำเลยได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ ตามมาตรา 100/2 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.44)     4 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 398

  แฟน โดยจำหน่ายประเภท 1

  ยาบ้า 2 เม็ด เบอแบค์ง 5 ใบ ใบละ 100

  ไม่เคยโดยมาก่อน ประมาณกี่ปี คะ

  โดยคุณ ปี๊ดเลย ๆ  (58.9.248.107)     25 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 398

  ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     1 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 397

   พี่สาวหนูโดนคดียาไอซ์ย้ำหนัก1.9กรัม ต้องติดคุกกี่ปี่ค่ะไม่ิคยมีคดีมาก่อนถ้าสู้คดี มีสิทไม่ติดบ้างมัยค่ะ

  โดยคุณ   (124.120.174.143)     23 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 397

  ระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี การที่ศาลจะพิพากษาชี้ขาดว่ากระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของโจทก์แน่นแฟ้น เชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     1 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 396

  รบกวนสอบถามเรื่องคดีซัดทอด พอดีเจอกับตัวเองค่ะ แต่อยากมีคำปรึกษาค่ะ  และคดีซักทอดนี้ตัดสินคดีออกมา  10  ปี   ไม่น่าเชื่อ เลย  เรื่องก็มีอยู่ว่า  ตำรวจไปจับคนค้ายาบ้าหรือคนเสพก็ไม่รู้ และเขายังเป็นเด็กอยู่ ไปจับมาวันไหนก็ไม่รู้และ ซัดทอดมาที่เรา แต่เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลย และ อยากรู้ว่าทำไมตำรวจจับวันนั้น และทำไมไม่มาจับเราวันเดียวกัน  ทำไมต้องออกหมายจับด้วย ทั้ง ๆ ที่ตำรวจ ชุดที่จับกลุ่มนั้น คุ้นเคยและรู้จักเรากับที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดี แต่ทำไมไม่เข้ามาจับวันเดียวกัน กับคนขายหรือคนเสพนั้น และสำนวณคดีที่เขาส่งฟ้องนั้นก็ นามสกุลไม่ตรงกับเราด้วย ทั้งๆๆ  ที่ ไม่เคยรู้จักหน้าและชื่อเขาเลย แต่เขาซัดทอดเรา  ประมาณ  15  เม็ด  ว่าได้ซื้อยาบ้ามาจากเรา  แต่ทำไมไม่มาจับวันที่คนเสพโดนจับล่ะ  ถ้าเรารู้จักและขายให้เขาจริง ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความจริงและความซื่อสตย์มันหายไปไหนหมด แต่ศาลน่าจะสืบให้มากกว่านี้ เพราะคำตัดสินมันออกมา  10  ปี เป็นใครจะยอมรับ  (ขอคำแนะนำหนอยน่ะค่ะ)

  โดยคุณ tai  (223.206.9.157)     22 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 396

  ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดให้พนักงานสอบสวนต้องจัดการจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งหมดในวันเดียวกัน ดังนั้น หากท่านเป็นบุคคลผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง ท่านมีสิทธิแก้ต่างต่อสู้คดีเพื่อพ้นข้อกล่าวหาต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     1 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 395

  แฟนดิฉันโดนคดีจำหน่ายจำนวน15เม็ดตัดสินจำคุก2ปี6เดือนเมื่อวันที่8กพ54อยากทราบว่าวันที่12สิงหาและ5ธันวาเขาจะได้ลดโทษไหมค่ะถ้าลดแล้วเขาจะได้ออกประมาณเมื่อไหร่ค่ะอยากรู้มากๆๆค่ะ

  โดยคุณ อรณัชชา  (125.24.39.48)     21 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 394

  แฟนโดนจับยาไอซ3กิโลต้องโทษอย่างไรบ้างสู้คดีได้หรือปล่าว

  โดยคุณ ผู้รอคอย  (118.173.225.223)     17 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 394

  หากทำจริง ผิดจริง ก็ยอมรับดีกว่า ยังพอจะได้รับความเห็นใจและเมตตา จากศาลอยู่บ้าง สู้ไปมีแต่เสียอย่างเดียว แถมเปิดโอกาสช่องทางให้พวกนอกรีด อีกต่างหากครับ

  โดยคุณ จ.ต้อย...  (118.173.204.17)     22 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 393

  ทนายค่ะคือว่าแฟนหนูโดยจับข้อหามียาบ้าไว้ครอบครองและจำหน่ายจำนวน 20 เม็ด  แต่ว่าเขาไม่เคยมีคดีอะไรมาก่อนแฟนหนูจะโดยจำคุงกี่ปีค่ะ   รบกวนคุณทนายช่วยบอกหนูทีนะค่ะ   ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ กมลวรรณ  (202.29.9.9)     17 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 392

  ครอบครองเพื่อจำหน่าย200เม็ดจะโดนกี่ปี ตอนนี้ฝากขังอยู่

  โดยคุณ nn  (61.90.12.86)     14 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 391

  ขอรบกวนหนอยนะค่ะ  คุณทนาย  คือแฟนหนูโดนจับคดียาเสพติด(ยาบ้า 1 เม็ด)  และปืนปากกา 1อัน  ตอนนี้อยู่ในเรือนจำ คงเป็นฝากขัง  ไม่ทราบว่า ศาลจะตัดสินตอนไหนค่ะ  และโทษมันจะขนาดไหน  หนูไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายซะเท่าไรค่ะ  รบกวนช่วยบอกหนูหน่อยนะค่ะ  ขอบพระคุณมากค่ะ

  โดยคุณ ไอ้อ้วน  (180.183.233.58)     13 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 390

  เขาโดนคดีเสพอ่ะค่ะ แล้วก็จะครบกำหนด 45 วัน ในวันเสาร์นี้ อยากทราบว่า ที่สถานพินิจจะปล่อยตัวเลยหรือเปล่าค่ะ หรือว่าจะต้องรอเป็นวันจันทร์ค่ะ....ขอบคุณค่ะ                                 

                                                                                                                

  โดยคุณ สถานพินิจบ้านเมตตา  (202.28.78.201)     10 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 389

  อยากรู้ว่าติดคุกเพราะอะไรค่ะ คือว่าน้าหนูไปเที่ยวกับแฟนสาวแต่ไม่รู้ว่ารถแฟนมียาบ้า200เม็ด ถูกตำรวจจับแต่ว่าแฟนสาวยอมรับผิดคนเดียว คุณแม่หนูจ้างทนายสู้คดีเพราะว่าน้าหนูไม่รู้เรื่องไม่ได้กระทำความผิดแต่อย่างใด ศาลตัดสินไม่ได้ทำผิดเพราะว่าผู้หญิงที่เป็นแฟนยอมรับผิดคนเดียว  ผ่านมา1ปี น้าหนูไปรายงานตัวเป็นทหารถูกตำรวจจับศาลให้ติดคุกอีก รบกวนคุณทนายช่วยตอบหนูทีว่าน้าหนูติดคุกเพราะอะไรค่ะ  ตำรวจบอกไม่ต้องจ้างทนายอีกติดแค่ปีกว่า ดั้งนั้นครอบครัวหนูไม่เข้าใจและไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย รบกวนช่วนให้คำปรีกษาหน่อยค่ะ

  โดยคุณ ปัญชลิดา บัวระวงค์ (สมาชิก)  (182.53.214.201)     9 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 389

  ติดต่อกลับด้วย

  โดยคุณ ต้น เกตุทนงค์ (สมาชิก)  (61.19.65.147)     10 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 389

  ติดต่อกลับด้วย boonchana_K@hotmail.com

  โดยคุณ ต้น เกตุทนงค์ (สมาชิก)  (61.19.65.147)     10 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 388

  แฟนโดนจับคดีจำหน่ายและจำห่นาย    ของกลางคือไอซ์1จี    เบอร์แบ้ง5ใบ  คดีเก่าคือไม่ไปรายงานตัวมีหมายศาลออกใบประกาดจับ    อยากทราบว่า  จะมีโทษปรับเท่าไรจำคุกกี่ปี

  โดยคุณ caw  (183.89.144.114)     8 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 387

  แฟนหนูโดนจับคดียาเสพติด 10 เม็ด ตำรวจส่งศาล 24 ธันวา 53 ศาลส่งเรือนจำจ.ชุมพรตอนเย็นของวันเดียวกัน หนูอยากทราบว่าศาลจะกำหนดวันตัดสินโทษวันไหนค่ะ แฟนบอกว่าต้องขึ้นศาลประมาณ3ครั้ง ครั้งที่3ถึงจะตัดสินจริงหรือป่าวค่ะ

  โดยคุณ เหมียว  (182.93.206.152)     3 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 387

  - ต้องทราบก่อนว่าจะต่อสู้คดีเพื่อให้การรับสารภาพ หากรับสาร ศาลจะตัดสินในวันส่งตัวฟ้องคดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.32)     7 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 386

  แฟนโดนจับ 24 ธันวา ศาลตัดสินวันไหนค่ะ

  โดยคุณ เอ  (182.93.206.152)     3 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 386

  ต้องไปตรวจสำนวนที่ศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.32)     7 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 385

  คือว่ามีน้องชายเคยโดนจับคดีมียาเสพยาติดไว้เพื่อเสพ ตอนนั้นยังเป็นเยาวชน แต่ไม่ได้ติดคุก ตอนนี้จะไปทำงานเมืองนอก แต่ประเทศนี้ไม่รับเพราะมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด เราจะล้างประวัติตรงนี้ได้อย่างไร

  โดยคุณ คนอยากรู้  (125.27.4.87)     3 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 385

  สอบถามข้อมูลได้ที่กองประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.32)     7 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 384

  แฟนโดนจับ มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย (ยาไอซ์)สารบริสุทธิ์ นำหนัก0.506มิลลิกรัมจะต้องโทษ ยังงัยบ้างคับ ทำผิดครั้งแรกคับ  อยากรู้คำตอบด่วนมากคับ

  โดยคุณ โจ  (183.89.241.82)     1 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 384

  พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66
  - มาตรา 15 มียาไอซ์ 0.75 มิลลิกรัม มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวน 15 หน่วยการใช้ขึ้น หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 300 มิลลิกรัมขึ้นไป
  - มาตรา 66 มีสารบริสุทธิ์หรือมีหน่วยงานใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษถึงจำคุกตั้งแต่ 4 ถึง 15 ปี หรือปรับ 80,000 บาท ถึง 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.32)     7 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 383

  สวัสดีคร่ะ คุณทนาย

  พอดีว่า น้องชาย เปงทหารเกณฑ์  ลากลับบ้านมาได้ 3 วัน  และมีเพื่อนน้องชายมาหาที่บ้าน ชักชวนออกไปข้างนอก  แล้วขอร้องให้ไปส่งยา  แต่โดนล่อซื้อยาบ้า ประเภท 1 จำนวน 185 เม็ด แต่ยาเป็นของเพื่อน  น้องชายไม่มีส่วนได้กะเพื่อนเลย บัญชีการโอนเงิน ก้อไม่รู้เรื่องด้วย โทรศัพท์ก้อไม่รู้เรื่อง  แค่ไปส่ง แต่เพื่อนเอายาบ้ามาฝากไว้ที่น้องชาย

  น้องชายก้อเลยโดนไปด้วย มิทราบว่า ความผิดทั้งสองคนจาเหมือนกันไหมค่ะ  ตอนนี้เหมือนว่าจะโดนข้อหาเดียวกัน ว่า มีสิ่งเสพย์ติดประเภท 1 ไว้ครอบครองเพื่อการจำหน่าย อีกอย่างน้องชายไม่เคยมีประวัติไม่ดีมาก่อน แต่เพราะว่าไปกับเพื่อน เพื่อนคนนี้มีประวัติโชกโชนมาก

  ตำรวจบอกว่าต้องมีสินทรัพย์ 2 ล้านบาท และเงินประกัน 20000 บาท แต่ก้อต้องไปสู้ในชั้นศาล

  ตอนนี้รอศาลตัดสินค่ะ 

  ขอขอบพระคุณอย่างสูง

  โดยคุณ พี่สาว  (119.46.244.119)     28 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 383

  - ร่วมกระทำผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เป็นตัวการ ตาม ป.อ.มาตรา 83 รับโทษเท่ากัน ส่วนจะลดโทษให้ใครเท่าไหร่ ต้องดูว่าแต่ละคนมีเหตุลด ตาม ป.อ.มาตรา 78 หรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.37)     8 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 382

  รบกวนสอบถามค่ะ

  พอดีว่าพี่ชายของดิฉันมีแฟนโดนจับคดียาเสพติดแต่ได้พักโทษแล้ว

  แล้วพี่ชายของดิฉันได้รับเป็นผู้อุปการะ แต่ตอนนี้อยากเปลี่ยนให้ทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงดูแลเป็นผู้อุปการะ

  การเปลี่ยนจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ ืีnuch  (27.130.48.121)     25 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 382

  - เรื่องอุปการะเลี้ยงดูที่กฎหมายบังคับเป็นเรื่องระหว่างบิดามารดากับบุตรตาม ป.พ.พ. มาตรา 1563 , 1564
  - ส่วนกรณีของคุณไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องอุปการะ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.37)     8 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 381

  ขอบคุณครับสำหรับความรู้ ท่านสามารถเพิ่มเติมข้อมูล การใช้ชุดตรวจหาสารเสพติด  ชุดตรวจยาบ้า ชุดตรวจ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ชุดตรวจกัญชา ได้ที่ http://maximizeinter.wordpress.com/

  โดยคุณ ชุดตรวจยาบ้า  (110.169.28.202)     24 ม.ค. 2554

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 81   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด