อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 74   

 • ความคิดเห็นที่ 260

  พวกแบบนี้ประหารไปเลย รกแผ่นดิน หาแฟนเสพยา ขายยา เอาไปทำไม

  โดยคุณ มาสว่าง  (210.246.86.132)     15 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 259

  หนูมีเรื่องที่จะปรึกษาขอความกรุณาช่วยตอบหน่อยนะค่ะคือว่าแฟนหนูโดนจับข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 344 เม็ด ในสำนวนที่จับกุมตอนที่อยู่สถานีตำรวจใบจับกุมสำนวนพิมพ์ไว้หนูจำได้คราวๆ
  1. พบยาบ้าที่ใต้ต้นตะไคร้ จำนวน 196 เม็ด โดยมีสีเขียว 2 เม็ด
  2. บรรจุอยู่ในหลอดจำนวน 29เม็ด พบพร้อมอุปกรณ์การเสพ
  3. พบยาบ้าที่พุ่มไม้ขางบานอีกจำนวน119 เม็ด
  ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
  ในวันที่ตำรวนเข้าจับกุ่มแฟนหนูได้โทรไปหาเพื่อนคนที่เขาต้องนำยาไปทิ้งไว้ให้แต่เพื่อนเขาได้โดนล่อซื้อยาก่อนแล้วตอนที่แฟนโทรไปเพื่อนเขาโดนตำรวจจับอยู่แล้วตำรวจได้ฟังคำสนทนาของแฟนกับคนที่แฟนต้องเอายาไปให้เพื่อนแฟนใช้ให้แฟนเอายาไปทิ้งไว้ที่ป่ายางข้างบ้านแต่แฟนไม่ได้เป็นคนเอาไปทิ้งมีเพื่อนอีกคนไปสักพักตำรวจก็มาที่บ้านแต่ตอนนั้นแฟนไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาออกไปก่อนแล้วแต่ก็โดนจับไม่มีของกลางในตัวเขา ตำรวจพามาที่บ้านเพื่อจะค้นและให้แฟนล่อซื้อยาแต่แฟนบอกว่าไม่รูจะล่อใครเพราะเขาเพิ่งทำเมื่อก่อนก็แค่เสพเฉยแต่เมื่อวันนั้นเพื่อนเขายืมรถแล้วนำรถจักยานยนต์ไปจำนองเพือนเขาไม่ไถ่ถอนคืนเขาก็เลยทำแต่ทำได้แค่เดีอนเดียวและเป็นความผิดครั้งแรกทางบ้านเขาพ่อแม่แยกทางกันเขาอยู่ที่บ้านคนเดียวบ้างที่หนูก็อยู่ด้วย
  หนูอยากทราบว่า
  1. หากจำคุกประมาณกี่ปี ถ้ายอมรับเหลื่อกี่ปี
  2. หากจะสู้คดีมีโอกาสชนะไหม
  3. ทางบ้านเขาเคยยื่นประกันตัวในหลักทรัพย์จำนวน950,000 แต่ศาลคัดค้านการประกันตัวโดยให้เหตุผลว่า.....พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาจำนวนยาบ้าของกลาง 344 เม็ด และพฤติกรรมแห่งคดี คือว่าตำรวจจับกุมนาย......และนางสาว....ได้พร้อมยาบ้าของกลางอีก 288 เม็ด แล้วให้การว่าซื้อยาบ้ามาจากผฦต้องหาคดีนี้ประกอบคำร้องของผู้ต้องหาและคำร้องคัดค้านว่าเกร่งว่าจะหลบหนี อีกทั้งในชั้นจับกุ่มและชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง ตรวจคืนหลักทรัพย์ของผู้ต้องหาและผู้ประกัน
  ........หากจะยื่นประกันอีกครั้งต้องใช้หลักทรัพย์จำนวนเท่าไหร่และมีวิธีอย่างไร หากยื่นในชั้นใหนดีที่สุดเพราะหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวเขาอยู่ที่1-2ล้าน ตอนนี้เขาฝากขังอยู่ 4 ฝากแล้วฝากละ 12วัน หากจะยืนประกันในชั้นอุธรณ์มีโอกาสที่หลักทรัพย์จะลดลงกว่านี้อีกไหม
  4. ทนายในจังหวัดสงขลาที่ชำนาญในคดียาบ้ามีไหมพอจะแนะนำไดบ้างไหมต้องการด่วน

   

  ............................................................ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง................................................................................
   

  โดยคุณ สงขลา  (180.180.202.125)     15 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 259

  แนะนำให้ท่านนำเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับคดีเข้ามาพบทนายความเพื่อปรึกษาเรื่องรูปคดีค่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     23 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 258

  น้าโดนจับยาบ้า 600 เม็ด น้ำหนัก 15.53 กรัม ไปกับเพื่อนเขา โดยเขาไม่รู้มาก่อนว่าเพื่อนเขานำยาบ้ามาด้วยและและให้น้าเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงน้าเองโดยปิดมิดชิด  และตอนนี้อยู่ในเรือนจำมาแล้ว1 ปี 3 เดือน อยากทราบว่าจะติดคุกกี่ปีค่ะ  ถ้ายอมรับสารภาพตามเพื่อนเขาจะลดโทษไหมคับ..

   

  โดยคุณ ศัน  (118.173.209.122)     12 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 258

  โทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     23 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 257

  เพื่อนถูกจับยาบ้า14เม็ดจะมีโทษอย่างไรบ้างคะมีการประกันตัวได้หรือไม่ถ้าได้มีแบบไหนบ้างคะเดือดร้อนมากคะ

  โดยคุณ แก้วคำ ศรีธาตุ  (112.142.96.133)     8 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 257

  ต้องสอบถามที่ศาลว่าคัดค้านการประกันตัวหรือไม่ แต่ส่วนมากจะอนุญาตให้ประกันตัวเพราะของกลางมีน้อย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     23 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 256

  เพื่อนของดิฉันโดนจับคดียาบ้า ข้อหามียาเสพย์ติดใว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย 4 เม็ดอยากทราบว่าเพื่อนของดิฉันจะถูกตัดสินจำคุกกี่ปีคะ และ เพื่อนของดิฉันมีคดีเก่ารอลงอาญา 6 เดือน คดีเก่าโดนข้อหามียาเสพย์ติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพ รบกวนช่วยตอบกลับด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ   (115.87.139.114)     7 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 255

  เพื่อนผมโดนจับมียาบ้า95เม็ดจะโดนจับกี่ปีมีคดีเก่าอยู่แล้วประมาณ2คดีจะโดนกี่ปีช่วยตอบด้วยคับ

  โดยคุณ gold  (125.25.94.193)     6 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 255

  โทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     23 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 254

  เพื่อนโดนจับยาบ้า 130เม็ด และเคยต้องโทษมาก่อน จะติดคุกกี่ปีคะ

   

  โดยคุณ   (112.142.160.98)     4 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 253

  เพื่อนโดนจับยาบ้า850เม็ด เมท14.8  รับสารภาพ ไม่เคยกระทำความผิด  และมี100/2  จะติดคุกประมารกี่ปีค่ะ    ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ฟ  (125.26.70.52)     4 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 252

   อยากทราบว่าจะโดนจำคุกกี่ปี แล้ว ไม่มีทางช่วยได้เลยหรอค่ะ แล้วมีทางช่วยไหม ต้องพูดยังไงให้ศาล ให้ออกจากคุก และได้ออกมาทำงาน ปกติ

  โดยคุณ ฤทัยวรรณ เมฆวัน (สมาชิก)  (58.11.44.161)     2 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 252

  หากคำให้การเป็นประโยชน์ศาลอาจลดโทษหรือรอการลงโทษได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.47)     4 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 251

   เพื่อนโดนจับคดีมียาบ้าไว้ในครอบครอง 3 เม็ดครึ่ง เพื่อนไม่เคยมีคดี และประกันตัว วันศาลนัดผิดนัดศาล ศาลออกหมายจับ แต่มาชี้แจงต่อศาลว่าจำวัีนผิด ศาลไม่อนุมัติประกันตัว และขอยื่นอุทรห์ต่อศาล ศาลก็ไม่อนุมัติ อาทิตย์หน้าตำรวจจะฟ้อง ไม่ทราบว่าเพื่อนจะจบคดีโดยการไม่ติดคุกและเสียแค่ค่าปรับจะจบไหมค่ะ

  โดยคุณ ฤทัยวรรณ เมฆวัน (สมาชิก)  (58.9.114.119)     2 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 251

  อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลแต่โดยทั่วไปมักจะติดคุกเพราะเคยมีพฤติการณ์หลบหนี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.57)     2 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 250

  เพื่อนโดนจับมียาบ้าครองครอง 3 เม็ด ครึ่ง ประกันตัว และวันนัดศาลจำผิดวัน มาวันที่ 28 มิ.ย. แต่ศาลออกหมายจับแล้ว แต่มารายงานต่อศาลเอง ศาลไม่อนุญาติประกันตัวต่อ กลัวผู้ต้องหาจะหลบนี้ อุทรก็ไม่อนุญาติ ตอนนี้ ตำรวจจะฟ้องแล้ว อยากทราบว่าเพื่อนจะโดนตัดสินจำคุกไหม เขาพึ่งได้งานใหม่ อยากกลับมาทำงานเร็วๆ และจะเสียค่าปรับเท่าไหร่ค่ะ คดีจะจบไหมค่ะ เพื่อนไม่เคยมีคดีมาก่อน 

  โดยคุณ ฤทัยวรรณ เมฆวัน (สมาชิก)  (58.9.114.119)     2 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 250

  อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลแต่โดยทั่วไปมักจะติดคุกเพราะเคยมีพฤติการณ์หลบหนี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.57)     2 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 249

  แม่โดนจับยาบ้า85เม็ดอายุ57ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนจะติดกี่ปีศาลจะลดย่อนโทษได้หรึอไม่

  โดยคุณ   (115.67.31.5)     1 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 249

  ประมาณ 10 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.57)     2 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 248

  แฟนโดนจับยา3400เม๊ดโดนล่อซื้อเเต่ช่วยตำรวจจับรายใหญ่ได้ ขยายผลการจับกุม

  จะโดนติดประมานกี่ปีคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ ลูกพึ่ง4เดือนเองคะ

  โดยคุณ มิว  (124.121.196.236)     1 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 248

  น่าจำจำคุกตลอดชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.57)     2 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 247

  โดนจับก.พ. ประกันออกมา1เม.ย.และศาลตัดสิน4พ.ค.จำคุก4ปี

  ไม่ทราบว่าจะนับวันที่ฝากขังไหมค่ะ

  และปีนี้จะมีอภัยไหมค่ะ คดียาบ้าค่ะ

  โดยคุณ nana  (58.147.23.141)     30 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 247

  - นำวันที่ถูกคุมขังมาหักออกจากโทษ ตาม ป.อ. มาตรา 22
  - ส่วนการอภัยโทษต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     30 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 246

  เพือนญ2คนเเต่รับคนเดียว .ถูกจับยาบ้า200เม็ด ยาไอร์1.8 กรัม ไม่เคยกระทําความผิด  ถูกตั้งขอหาผลิต พบถุงซิบบรรจุหลายถุง  โทษเป็นอย่างไรครับ                                              ขอบคุณครับ                                                    

  โดยคุณ ee  (58.9.198.198)     30 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 246

  โทษตั้งแต่ 4 ปี ถึงประหารชีวิต ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,15,66,67,100/1,100/2

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     30 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 245

  ต่อจากความคิดเห็นที่244

  อยากทราบว่าหากให้การรับสารภาพและซักทอด

  โทษจะน้อยลงมั้ย

  และมีวิธีอย่างไรให้โทษน้อยลง

  กลุ้มใจค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

   

   

  โดยคุณ เสียจัย  (124.120.36.168)     29 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 244

  ช่วยตอบหน่อยค่ะ ความคิดเห็นที่237

  คือแฟนโดนข้อหาครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย25เม็ด

  มีคดีเก่าอีก2คดีรอลงอาญาอยู่

  - ลักทรัพย์

  -พากผู้เยาว์

  อยากทราบว่าจะติดกี่ปี

  จะมีการลดโทษบ้างมั้ย

  ถ้าให้การซักทอด โทษจะน้อยลงรึป่าว

  แฟนเพิ่งอายุ16ย่าง17ปีค่ะ

  ช่วยตอบเร็วหน่อยนะค๊ะ

  เครียดมาก

  โดยคุณ เสียจัย  (124.121.239.238)     25 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 244

  หากมีการกระทำความผิดอีก  อาจมีการเพิ่มโทษ  ส่วนจะตัดสินกี่ปีนั้น อยู่ที่ดุลยพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.48)     28 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 243

  โดนคดียาบ้าเพื่อเจ้าหน่าย 100 เม็ด สู้คดีพอที่จะหลุดจากคดีได้ไหมคับ

  โดยคุณ ต้น  (58.8.92.253)     25 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 243

  ไม่น่าจะหลุดเพราะของกลางมีจำนวนมาก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.48)     28 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 242

  เพื่อโดนจับยาบ้า 15 เม็ดติดคุกประมาณกี่ปีค่ะ โดนครั้งที่ 2 แล้ว

  โดยคุณ โดก้า  (202.176.91.42)     24 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 242

  โทษกี่ปีไม่อาจตอบได้  แต่ต้องมีการเพิ่มโทษเพราะจำเลยเคยต้องคดีมาก่อน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.48)     28 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 241

  ต่อจากครั้งที่แล้ว  (233)

  อยากถามว่า  ในสำนวนที่ส่งให้ศาล เพื่อฝากขังครั้งที่ 1 (12วัน) นั้น  บอกว่า ค้นตัวพบยาบ้า12เม็ด แต่ไม่มีระบุจำนวนเงินที่ล่อซื้อไว้   ตำรวจที่ส่งสำนวนให้ศาลตัดสินคดี  จะมีการเพิ่มข้อความเกี่ยวกับเงินล่อซื้อได้หรือหรือไม่ค่ะ (เนื่องจากไปเยี่ยมน้องชายที่เรือนจำ  มีญาติผู้ต้องขังบอกว่า ให้ไปคุยกับตำรวจ  ผู้ส่งสำนวน(ร้อยเวร) ประมาณว่าติดสินบน ว่าอย่าเขียน จำนวนเงินเยอะ เพราะมีผลทางคดี  ระยะเวลาการต้องโทษอาจจะเพิ่มขั้น)  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ pim  (202.143.139.166)     23 มิ.ย. 2553

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 74   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด