X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 72   

 • ความคิดเห็นที่ 220

  หัวข้อที่แจ้งคดีมา

  1. ยาเสพติด 10 เม็ดได้จากการล้อซื่อ

  2. เงินสด 2000บาท ที่ได้จากผู้ต้องหา

  3. โทรศัพท์มือถือ

  ไม่ทราบว่าจะติดกี่ปีคับ

  ถ้ารับ สาระภาพ

  คือว่า ผมอายุ 19 ลดโทษไหมคับ
   

  โดยคุณ ดอกไม้ แซลิ้ม (สมาชิก)  (118.174.110.107)     8 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 219

  โดนสายมาล่อซื้อไป9เม็ด ตังอีก2,700 บาท จะต้องโทษกี่ปี

  แล้วเพื่อนที่โดนจับด้วยกันมี อีก4เม็ด เป็นยาทั้งหมด13เม็ด

  คดีของพี่เขาคือร่วมกับจำหน่ายและจำหน่าย

  จะต้องโทษกี่ปีค่ะ แล้วพี่เขายังเป็นพนักงานของรัฐด้วยโทษจะคูณ3ไหมค่ะ

  โดนจับไปด้วยกันทั้งหมด4คนค่ะ มีอยู่หนึ่งคนที่ 3จำหน่ายค่ะจะทำยังดีค่ะ

  โดยคุณ ต้นอ้อ  (182.52.156.122)     7 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 218

  เพื่อนผมโดนจับ6เม็ดโดยมีสายล่อซื้อ5เม็ดแต่ซื้อมาเสพ1เม็ดแต่โดนจับกัน3คนโดยเพื่อนผมเป็นเยาวชนเพื่อนผมยอมรับสารภาพครับอย่างนี้เพื่อนผมจะติดประมาณกี่ปีครับมีทางที่จะลดโทษได้หรือป่าวครับเพราะกระผิดครั้งแรกครับตอนนี้เพื่อนผมรอส่งฟ้องอยู่ครับ

  รบกวบตอบหน่อยครับ   ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ กังวน  (117.47.161.245)     7 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 217

  พี่ชายผมถูกจับยาเสพติดไปจำนวน๑๘๐๐เม็ดครับไม่เคยต้องโทษรับสารภาพจะติดคุกกี่ปีครับและจะประกันตัวในชั้นศาลได้หรือเปล่าวครับ

  โดยคุณ พงศธร  (111.84.232.30)     6 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 216

  น้าผมโดนคดีมีไอซ์ 4 G ไว้ในครอบครอง รับสารภาพทุกอย่าง ศาลจะตัดสินกี่ปิครับ

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ วิทย์  (58.147.126.92)     3 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 215

  แฟนโดนคดียาบ้า20เม็ดต้องการประกัน

  ควรทำอย่างไร

  โดยคุณ ผกามาศ  (183.89.108.240)     29 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 214

  น้องชายโดนตำรวจที่ตั้งด่าน ตรวจค้นเจอยาบ้า 700 เม็ด เคยติดคดียาเสพติดมาแล้ว 1 ปีครึ่ง ออกมาได้ประมาณ 4-5 ปี แล้วมาโดนจับอีก ไม่ทราบว่าอัตรโทษโดยปกติประมาณกี่ปีคะ

  โดยคุณ เก๋  (125.27.209.100)     26 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 213

  น้องชายโดนจับยาบ้า1เม็ดตำรวจตั้งมีไว้ในครอบครองอยากทราบว่าต้อง

  ระวางโทษอย่างไร เห็นน้องบอกว่าศาลให้ไปรายงานตัว 12 วัน ไปทีจนครบ3ครั้ง

  ครั้งที่4ศาลจะตัดสิน ไม่รู้น้องจะบวชได้หรือเปล่า

  โดยคุณ ต้นน้ำ  (125.27.99.176)     24 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 212

  คดียาเสพติดมีสิทธิที่สอบข้าราชการ/เป็นข้าราชการได้ไหมค่ะ

                                                                               ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ...  (122.154.16.54)     16 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 211

  เพิ่มเติมค่ะ

  แฟนหนูเค้ารับสารภาพทุกข้อกล่าวหา จะได้ลดโทษมั๊ยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ joonfuboot  (124.120.6.160)     15 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 210

  ขอปรึกษาค่ะ แฟนโดนจับข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย 15 เม็ด(เม็ดแดง 14 เม็ด เม็ดเขียว 1 เม็ด) + เงิน3000บาท+เบอร์แบงค์ แต่ทำความผิดครั้งแรก ตอนนี้ตัวแฟนอยู่ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี ฝากขังอยู่ประมาณ 1 ฝากแล้ว ไม่ทราบว่าจะต้องฝากขังอีกกี่ฝากค่ะแล้วจะส่งศาลและตัดสินประมาณกี่วันค่ะ แล้วจะโดนโทษประมาณกี่ปีและต้องเสียค่าปรับด้วยรึป่าว หรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง อยากทราบมากๆเลยค่ะรบกวนตอบกลับด้วยนะค่ะ ทางบ้านกลุ้มใจกันมากๆเลยค่ะ

  รบกวนตอบทางเมล์นะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ joonfuboot  (124.120.6.160)     15 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 209

  โดนจับ เป็นยาบ้า 1400 เม็ด

  ครอบครองเพื่อจำหน่ายเพื่อไม่ได้รับอณุญาติ

  จะมีโทษจำคุกประมาณกี่ปีคะ

  ยอมรับคำสารภาพ

  มีความดีความชอบสามารถขยายผลได้อย่างน่าพอใจ

   

  โดยคุณ ยัยบ้า  (125.24.194.162)     14 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 208

  อยากทราบว่าปี 2553 มีอภัยโทษไหมค่ะ

  เดือนอะไร ประมาณวันที่เท่าไร

  พี่หนูติดคุกมา 3 ปี แล้ว

  ขอ....ความกรุณาส่งคำตอบ ทางอีเมล์

  นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ หมู  (202.143.152.91)     14 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 207

  อยากทราบว่าผมโดน จับ ยาบ้า 10 เม็ดแต่ตำรวจลงครอบครองให้ มีไว้เพื่อครอบครอง ไม่มีเพื่อเสพหรือจำหน่าย โทษจะนักไหมครับ  รอไป ศาลฝากที่ 4 วันที่ 17 นี้ อยู่ในระหว่างประกันตัว  คดีรูปนี้ มันจะกี่ฝากหรอครับ แค่ 4 หรือ 7  แล้วผมจะติดคุกไหม ตอบทีครับรบกวนหน่อย

  โดยคุณ จักรกฤษณ์ เกษณียบุตร  (112.142.88.179)     14 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 206

  ญาติโดนจับยาบ้าในโรงแรม โดยสายลับ ทั้งๆ ที่ ผู้ชาย (ญาติ) ไม่รู้จักกับสายลับมาก่อน แต่สายลับรู้จักกับผู้หญิงที่เค้าพามาเปิดโรงแรม แต่ ผู้หญิงคนนั้นกลับไปก่อน แล้วสายลับก็มาพร้อม ชุดจับ ญาติโดนตั้งข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  10 เม็ด  และ ครอบครองเพื่อจำหน่าย 28 เม็ด อย่างนี้ตัดสินประมาณกี่ปี ถ้ารับสารภาพ เพราะไม่รู้จะไปตามตัวผู้หญิงคนนั้นที่ไหน รบกวนด้วยค่ะ

  โดยคุณ พันทิพา เขียวขำ (สมาชิก)  (118.172.149.189)     14 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 205

  ญาติโดนจำมียาบ้าไว้ครอบครอง 200 เม็ด

  อยากทราบว่าจะติดคุกกี่ปีค่ะ

  และถ้าประกันตัวต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ เฉลิมรัตน์  (58.9.123.191)     12 พ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 205

  จำคุกประมาณ 10 ปี  ไม่น่าจะประกันตัวได้เพราะของกลางมีจำนวนมาก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.34)     13 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 204

  แฟนโดนโทษจำคุก4ปีปรับ200000บาท

  คดียาบ้า

  ไม่ทราบว่าถ้าเสียค่าปรับแล้วต้องติดคุกมั้ยค่ะ

  โดยคุณ นานา  (58.147.23.141)     9 พ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 204

  ติด 4 ปี ตามศาลพิพากษา  แต่หากไม่มีเงินเสียค่าปรับจะให้จำคุกแทนค่าปรับแทน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.34)     13 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 203

  แฟนโดนจับไป16เม็ดไม่ทราบว่าโทษกี่ปี

  โดยคุณ มัลลิกา ปิ่นละมัย  (124.157.137.90)     7 พ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 203

  ประมาณ 2-4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.34)     13 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 202

  อยากทราบว่า เค้าจะมีการล้างคุกในอีก สองปีข้างหน้า อยากทราบว่า ทุกคดีจะพ้นโทษหมด จริงหรือป่าวค่ะ แล้วต้องเป็นบุคคลที่มีตัวเลข เด็ดขาดแล้วใช่ไหมค่ะ

  แล้วทามมัยคดีนำเข้า ถึงนานจังค่ะที่จะตัดสิน แล้วมีอภัยโทษเหมือนคนอื่นไหมค่ะ

  โดยคุณ เล็ก  (125.25.52.5)     5 พ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 202

  - เงื่อนไขของการล้างคุกและการอภัยโทษ ต้องสอบถามที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.34)     13 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 201

  ขอปรึกษาค่ะ  น้องสาวโดนจับยาบ้า209เม็ดร่วมกับแฟน ฐานมีไว้เพื่อร่วมกันจำหน่าย โดยค้นเจอที่ตัวน้องสาว 200 เม็ด ส่วนแฟนน้องสาวอีก 9 เม็ด ทางฝ่ายชายจะขอแยกสำนวนคดีรับเพียง9เม็ดแ ล้วต่อสู้คดีฝ่ายชายมันจะรอดหรือเปล่าเพราะว่ามีนเสพด้วย หากแยกสำนวนคดีเท่ากับว่ามันโยนให้น้องสาวรับคนเดียวเต็ม ๆ 200 เม็ด และที่สำคัญมันปฏิเสททุกข้อกล่าวหา แต่น้องสาวรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา( น้องสาวไม่ได้เสพ ) ตัวน้องสาวไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนตั้งแต่มาคบกับแฟนคนนี้ได้นำพามากระทำความผิดร่วมกันโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าได้สืบคดีนี้มาเป็นปีแล้วสำหรับครอบครัวของผู้ชายและสงสัยในพฤติกรรมเนื่องจากไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเลยแต่กลับมีรายได้อย่างผิดสังเกตุ  โดยส่วนตัวดิฉันอยากให้ฝ่ายชายได้รับโทษมาก ๆ และสงสารน้องสาวที่ต้องตกเป็นเหยื่อของความรักความหลงในตัวผู้ชายคนนี้ และวันนี้ไปเยี่ยมน้องสาวมาที่เรือนจำกลางนครราชสีมา..บอกกับน้องสาวว่าญาติฝ่ายชายบอกให้น้องสาวดิฉันรับไปคนเดียวเลย209 เม็ดเพื่อหลานเค้าจะได้รอด..ชั่วมากมันทำความผิดแล้วโยนให้น้องสาวดิฉัน.. อยากทราบว่าน้องสาวดิฉันสามารถเขียนสำนวนคดีแนนให้ศาลได้หรือไม่เกี่ยวกับคดี...ประมาณว่า..มิได้ตั้งใจที่จะกระทำผิดหากแต่ได้พบเจอกับผู้ชายคนนี้และได้นำพาและชักจูงให้กระทำผิดโดยเสน่หา....ขณะนี้สำนวนคดีคือ..มียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายโดยสำนวนบอกว่า"ร่วมกันค้า" จะมีโทษกี่ปีสำหรับการรับสารภาพและให้การอันเป็นประโยชน์ในการนำจับ และไม่เคยต้องโทษใดใดมาก่อน  ..........ขอบคุณสำหรับคำตอบ  ( รบกวนตอบโดยส่งอีเมลนะคะ)

  โดยคุณ อ้อ  (124.122.188.67)     4 พ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 201

  แนะนำให้ท่านนำเอกสารเข้ามาปรึกษาเรื่องรูปคดีที่สำนักงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.34)     13 พ.ค. 2553

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 72   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด