อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700,095-543-4333 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700,095-543-4333

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 80   

 • ความคิดเห็นที่ 380

  ขอรบกวนสอบถามท่านทนายว่าแฟนโดนเพื่อนซัดทอดว่าเป็นผู้เสพร่วมกันแต่แฟนปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องตำรวจก็เลยให้ตรวจปัสสวะเครื่องมือตรวจขึ้น 2ขีด Cและ T ตอนนี้กำลังส่งผลไปแยกสารต่อที่วิทยาศาสตร์และรอฟังผลอยู่  แต่ถ้าผลออกมาว่ามีสารเสพติดจริงแฟนจะโดนข้อหาอะไรบ้างคะ  และถ้าไม่พบสารเสพติดจะมีเอกสารอะไรมาให้เราบ้างคะจะได้เอาไปยืนยันที่บริษัทเพราะตอนนี้ทางบริษัทสั่งพักงานจนกว่าผลจะออกมา

  หนูกลัวว่าตำรวจเขาหมั่นไส้แล้วจะยัดข้อหาอื่นมาให้เพราะว่าเราปฏิเสธเขาไปช่วยให้คำแนะนำด้วยคะ

  โดยคุณ นางสาวเมวดี อาบสุวรรณ์  (182.93.132.243)     23 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 379

  กรณีที่โดนจับยาบ้า3เม็ด เงินล่อซื้อ1000บาท ยอมรับสาราภาพทุกขอกล่าวหา จะติดคุกหรือเปล่าคะ เคยมีทนายแนะนำมาว่าให้ถ่ายสำเนาใบเกิดลูก และบัตรคนพิการของแม่ให้ศาลพิจารณาด้วยเวลาขึ้นศาล โทษแล้วโทษจะลดลงหรือเปล่าค่ะ รบกวนตอบด่วนหน่อยนะคะ

  โดยคุณ apil  (223.206.133.85)     21 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 379

  - ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, มาตรา 65 ระวางโทษ 4-15 ปี
  - หากรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 2 ปี กรณีควรให้ทนายแถลงประกอบคำรับสารภาพและหากศาลจะลงโทษ ไม่เกิน 3 ปี ก็อาจรอการลงโทษได้ ตาม ป.อ. มาตรา 56 เป็นดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.37)     8 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 378

  แฟนโดนจับยาไอซ์ 17 กรัม เทียบกับยาบ้าประมาณกี่เม็ดค่ะ แล้วจะโดนจับคุกกี่ปี ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ   (124.157.249.37)     20 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 377

  ผมมีข้อสงสัยในกรณีโดนยัดข้อหาคดียาเสพติดประเภทที่1จะต้องทำยังไงดีครับ>?กรุณาให้คำชี้แจงด้วยครับ

  โดยคุณ บ๋อม ครับ  (58.8.115.107)     19 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 376

  เพือนถูกจับยาบ้า3เม็ดและเงินล่อซื้อ1000บาทอยากทราบว่าจะไดรับโทษอย่างไรบ้างค่ะ รบกวนตอบด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ จาฬุพักตร์ ภูกาบเพชร  (223.207.39.75)     19 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 375

  อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด

   

  โดยคุณ นายรุ่งโรจน์ชื่นชม  (223.205.42.201)     17 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 374

  อยากถามเรื่องเพื่อนโดนจับคดีกัญชามีไว้จำหน่าย 23 กิโลกรัมและเป็นคนต่างชาติด้วย และมีเพื่อนของเพื่อนช่วยกันกำลังขนกัญชา จะติดคุกกี่ปีคะ คดีกัญชามีโทษร้ายแรงไหมคะ ขอความกรุณาท่านที่รู้เกี่ยวกับกฎหมาย ช่วยรบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ไทรัตน์  (115.67.16.117)     16 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 374

  ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามมาตรา 7(5)และการมีสัญญาไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ให้ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 26 และถ้ามียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท ตามมาตรา 76/1

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.22)     17 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 373

  เรียนถาม

  ลูกชายอายุ 27 ปี คดีเสพ ถูกควบคุมตัวตามคําวินิฉัยของ สนง.ฟื้นฟู ถูกส่งตัวเข้าบําบัดที่ค่ายทหารฯ

  สอบถามว่า จะอุทรณ์คําวินิฉัยได้ไหมครับ

  โดยคุณ ศิริพงศ์ อภัยวงศ์  (118.172.191.99)     14 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 373

  การอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 38 นั้น จะต้องเป็นการอุทธรณ์ในเรื่อง
  1. กรณีที่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีคำวินิจฉัย ตามมาตรา 22 ว่าผู้เข้ารับการรวจพิสูจน์นั้นเสพหรือติดยาเสพติด หรือ
  2. มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดชั่วคราวตาม มาตรา 26 หรือ
  3. มีคำสั่งขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปอีกตามมาตรา 25 ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยหรือคำสั่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.22)     17 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 372

  สามีหนู โดน  10,000  เม็ด  อยากทราบว่า  โทษประหารหรือป่าว  หรือจำคุกตลอดชีวิต  ถ้ายอมรับจะลดโทษรึป่าวค่ะ  จะสู้คดีดีมั้ย  แต่่ถ้าไม่สู้  จะลดลงหรือป่าวค่ะ

  โดยคุณ เหมี่ยว  (125.26.129.60)     13 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 372

  - หากยาเสพติดคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ มาตรา 66
  - จะสู้คดีหรือไม่ ให้หาทนายความไปสอบข้อเท็จจริงกับผู้ต้องหาเสียก่อน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.22)     17 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 371

  น้องของหนู โดนจับข้อหาค้ายาบ้า 19 เม็ด จะโดนจำคุกมั้ยค่ะ หรือถ้าเสียค่าปรับ จะเสียเท่าไหร่ ค่ะช่วยตอบหน่อยนะค่ะ คือตอนนี้แม่ป่วยหนัก น้องเลยไม่มีมีทางเลือก  และตอนนี้เค้าให้ปากคำสาระภาพ หมดทุกอย่างจะโดน ลดโทษบ้างมั้ยค่ะ   รบกวนให้คำแนะนำหน่อยนะค่ะ ตอนนี้ครอบครัวหนู เครียดกันมาก 

  โดยคุณ สุรดา ขำคม  (118.173.223.234)     13 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 371

  - ระวางโทษ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด มาตรา 15 และมาตรา 66 กรณีของคุณระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ 4-15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  - แนะนำให้มาพบทนายความเพื่อหาแนวทางให้ศาลรอการลงโทษต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.22)     17 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 370

  น้องชายโดนตรวจปัสสาวะผลตรวจมีสีม่วงตำรวจบอกว่าต้องใช้เงินประกันตัว10000บาท

  แล้วส่งสำนวนไปศาลถ้าไม่ประกันก็ต้องส่งบำบัดอยากทราบว่าเงินที่เราประกันนั้นได้คืนหรือไม่

  แล้วตำรวจเขาจะเรียกตัวอีกไหม ช่วยตอบด้วยค่ะ

  โดยคุณ NoK  (118.172.252.194)     12 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 370

  - เมื่อคดีถึงที่สุดคุณได้รับเงินคืน หากคุณไม่กระทำผิดอีอก ตำรวจไม่เรียกตัวคุณอีก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.22)     17 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 369

  หนูน้ำนะคะ หนูถามไปแล้วเป็นความคิดเห็นที่368แต่หนูเปลี่ยนอีเมลล์ กลัวจะไม่รู้คำตอบ ช่วยแฟนหนูด้วยนะค่ะ หนูเป็นประชาชนตาดำๆไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้ หนูไม่มียศมีตำแหน่งไว้ข่มขู่รีดไถเก็บเงินจากประชาชน ช่วยบอกด้วยนะคะว่าร้องเรียนตำรวจเลวๆ ร้องเรียนได้ที่ไหน

  โดยคุณ น้ำ  (117.47.103.89)     10 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 369

  - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.22)     17 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 368

  แฟนโดนจับคดีเสพยาเสพติด แล้วตำรวจไห้ไปล่อซื้อ  จะทำอย่าวไร แฟนบอกว่าโดนซ้อมหนักมาก และโดนขู่ว่าจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ช็อด จะทำอย่างไรดี ตำรวจซ้อมประชาชนได้ด้วยหรอค่ะ แล้วมันก็ยังพูดว่าจะฆ่าด้วย ตำรวจเค้าทำกันแบบนี้ได้หรอค่ะ ไม่ทราบว่าจะร้องเรียนที่ไหนดี

  โดยคุณ น้ำ  (117.47.103.89)     10 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 368

  - ที่คุณถามทำไม่ได้ มีความผิดข้อหาทำร้ายร่างกายหรืออาจผิดปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ตาม ป.อ.มาตรา 157
  - ร้องเรียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.22)     17 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 367

  อยากทราบว่า ลูกผมถูกจับยาไอย์ โดยการล่อซื้อแต่ไมมียา มีแค่เงิน ห้าร้อยบาท พอในสำนวนกลับมียาไอย์ 102.5 มิล  ถึงจีหรือเปล่า ถ้าไมประกันมีโทษจำคุกกี่ปี

  โดยคุณ มีสุข  (58.147.55.123)     6 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 367

  - ข้อหาจำหน่าย หากปริมาณไม่ถึง 375 มิลลิกรัม ตามมาตรา 15 โทษจำคุกตามมาตรา 66 ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4-15 ปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.22)     17 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 366

  ลูกผมถูกจับยาไอยื 102.5 มิล เจ้าหน้าท่สวบสวนแทงเป็นจำหน่าย มีโทษจำคุกกี่ปีครับ

  โดยคุณ มีสุข  (58.147.55.123)     6 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 365

  โทดทีนะคะอยากทราบว่าถ้าโดนจับในคดี"เสพยา"อะค่ะเป็นคดีประเภทใหนหรอคะ

  คือว่าตอนนี้หนูสอบติดราชการเป็นทหารเขาให้ไปตรวจสอบที่กรมตำรวจแห่งชาติอะคะ

  หนูโดนจับปี2549บ่างคนบอกว่ามันหมดอายุความ2ปีจิงป่ะคะแล้วมันจะเป็นคดีแดงหรือดำป่ะคะ

  รบกวนบอกทีนะคะ....ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ เมย์  (58.8.38.70)     5 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 365

  เป็นคดีอาญา หากศาลมีคำพิพากษาก็เป็นคดีแดงครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 364

   แฟนโดนคดียาจำหน่ายแต่โดนเป็นครั้งแรก 15 เม๊ด

  ถ้าศาลตัดศิลจะตัดศิลิย่าไรคะอยากทราบตัวแฟนเพิ่งจะ 17เอง

  ค่ะเลยอยากทราบว่าสารจะตัดสินอย่าไร

  โดยคุณ เฟีย  (58.11.57.97)     3 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 364

  การที่ศาลจะตัดสินลงโทษจำคุกกี่ปี เป็นดุลยพินิจของศาลครับ ส่วนเรื่องอายุก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพิจารณาโทษส่วนนี้ด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 363

  ผมมีเรื่องข้องใจ อยากเรียนถามท่านทนาย ในกระบวนการพิจารณคดีของลูกชายผม  ตามกระทู้ที่ 330  ลูกชายผมโดนล่อซื้อ ยาบ้า 30 เม็ด โดนจับเมื่อวันที่ 8/11/53 ฝากขัง ผมประกันตัวออกมาและไปรายงานตัว ถึงฝาก 4 ศาลแจ้งสำนวนตำรวจไม่พร้อม ยังไม่ฟ้อง

    ในวันที่ 28/12/53 ที่ผ่านมาไปรายงานตัว ฝาก 5 อัยการศั่งฟ้องและนำตัวลูกชายผมเข้าไปพิจารณาคดี  ศาลออกนั่งบัลลังค์ พิพากษาใชเวลาแค่ ประมาณ 5 นาที สั่งลงโทษ จำคุก 5 ปี 10 เดือน ในวันนั้นเลย

     ทำไมลูกชายผมไม่มีโอกาสพบทนายเลย ตั้งแต่โดนจับมา ไม่มีการสืบพยานโจทย์หรืออะไรเลยครับ ทั้งๆที่ลูกชายผมกระทำความผิดเป็นครั้งแรก ไม่บรรลุนิติภาวะ  อายุ 18 ปีเศษ   และยังเรียนหนังสืออยู่ ปวช.2 อยู่เลย ทำไมถูกพิพากษาลงโทษหนักขนาดนั้น  ในวันนั้นมีการตัดคดีประมาณ 7-8 คดี บางคดี จับได้ถึง 368 เม็ด แต่จำคุกแค่ 2 ปีกว่า ลูกชายผม 30 เม็ด ทำไม 5 ปี 10 เดือน

  ( คดีดำหมายเลข 1744/2553 ) ศาลจังหวัดแพร่   ในวันที่ถูกส่งเข้าพิจารณาคดีลูกชายผมรับสารภาพ ศาลสั่งพิพากษาทันทีเลย ไม่ได้ยินจำนวนโทษที่เต็มอัตรา แลธลูกชายผมได้ลดหย่อนโทษหรือไม่ไม่รู้  รู้แต่ว่าสั่งจำคุก 5 ปี 10 เดือนเลยเท่านั้น ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆครับ ผมรู้สึกกลุ้มใจมาก ผมรู้ว่าลูกผมผิด แต่ผมมีความรู้สึกเหมือนไม่ยุติธรรมเลย

                                                                   กรุณาแนะนำผมด้วยครับขอบคุณเป็นอย่างสูง

                                                                                   นายแอ๊ด

  โดยคุณ นายแอ๊ด  (223.205.228.42)     31 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 363

  คุณต้องรีบคัดถ่ายสำเนา และคำพิพากษาของศาลเข้ามาปรึกษาที่สำนักงาน เพราะหากคุณไม่พอใจในคำพิพากษาของศาล คุณจะต้องอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาภายใน 1 เดือน ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 198

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 362

  เพื่อนโดนล่อ คดียาเสพติด ถูกจับ 400 เม็ด จะโดนจำคุกกี่ปีครับ  สารภาพนะ

  โดยคุณ la  (223.205.57.127)     29 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 362

  กรที่จะพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยนั้น เป็นดุลพินิจของศาล ไม่สามารถตอบได้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 361

  เพื่อนผมเค้ามียาบ้าไว้ในครอบครองจำนวน10เม็ดใจผมไม่อยากให้เพื่อนโดนจับพราะผมก้อเสพเหมือนกันแต่ว่าจะเลิกแล้วทำไงดีให้เลิกยาได้ง่ายๆ

   

  โดยคุณ   (202.129.32.165)     29 ธ.ค. 2553

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 80   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด