X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 71   

 • ความคิดเห็นที่ 200

  เพื่อแม่โดนจับยาบ้าประมาณ 80,000 เม็ด ติดกี่ปีครับ

  โดยคุณ จาตุรงค์  (125.25.229.215)     4 พ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 200

  ประหารชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.34)     13 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 199

  หนูอยากทราบว่ายาเมทแอมเฟตามีนคือยาประเภทไหนใช่ยาเสพติดให้โทษรึเปล่าค่ะ ..??  และโทษทางกฎหมายของการเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำนวน 1 เม็ด จะเป็นอย่างไรคะ

  โดยคุณ   (125.26.134.228)     4 พ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 199

  ยาบ้า เป็นชื่อที่ใช้เรียกยาเสพติดที่มีส่วนผสมของสารเคมี ประเภทแอมเฟตามีน (Amphetamine)
  สารประเภทนี้แพร่ระบาดอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ
  1. แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetamine Sulfate)
  2. เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine)
  3. เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ (Methamphetamine Hydrochloride)
  ซึ่งจากผลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าปัจจุบันที่พบอยู่ในประเทศไทยมักพบว่า เกือบทั้งหมดมีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์
  ผสมอยู่

  ยาบ้า จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท มีลักษณะเป็นยาเม็ดกลมแบนขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
  6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น้ำหนักเม็ดยาประมาณ 80-100 มิลลิกรัม มีสีต่างๆ กัน เช่น สีส้ม สีน้ำตาล สีม่วง
  สีชมพู สีเทา สีเหลืองและสีเขียว มีสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเม็ดยา เช่น ฬ, M, PG, WY สัญลักษณ์รูปดาว, รูปพระจันทร์เสี้ยว, 99
  หรือ อาจเป็นลักษณะของเส้นแบ่งครึ่งเม็ด ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้อาจปรากฏบนเม็ดยาด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านหรือ อาจเป็นเม็ดเรียบทั้งสองด้านก็ได้
   

  1 เม็ดอาจถูกคุมประพฤติ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.34)     13 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 198

  พี่ชาย โดนจับ ฐานความผิด คือจำหน่ายยาบ้า โดยการล่อซื้อ ยาบ้าจำนวน 9 เม็ด น้ำหนัก 0.815 กรัม และโดยสำเนาแบงค์ไว้ด้วย มูลค่า 2,300 บาท อยากทราบว่าคดีในรูปนี้จะมีโทษอย่างไรบ้างค่ะ และถ้าสู้คดีผลโทษจะออกมาในรูปแบบใด

  รบกวนขอคำตอบด่วนคะ

  ขอบคุณมากๆๆ คะ

  โดยคุณ ศิรินญา ฤกษ์ปิ่นทอง  (58.8.170.134)     3 พ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 198

  แนะนำให้ทำนทำบันทึกการจับกุมเข้ามาปรึกษาที่สำนักงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.34)     13 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 197

  อยากทราบว่าน้องชายถูกล่อซื้อยาบ้า 1 เม็ดแต่มีในกระเป๋าอีก 2 เม็ดกับเบอร์แบงก์อีก 320 บาท ตำรวจแจ้งข้อหามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายค่ะ แต่น้องปฎิเสธว่าไม่ได้จำหน่ายค่ะ มีไว้เพื่อเสพอย่างเดียวค่ะ มีพยานรู้เห็นและตรวจสอบได้ค่ะ จะสืบพยานที่ศาลวันที่ 7พ.คนี้ค่ะ และน้องชายไม่เคยต้องโทษคดีอะไรมาก่อน ช่วงที่ประกันตัวออกมาในระยะเวลา 1 ปีนั้น น้องก็เข้าอบรมกับองค์กรของรัฐเรื่องทำดีเพื่อแผ่นดินมาด้วย โดยทนายของศาลเป็นคนดูแลค่ะ ที่เป็นครั้งแรกค่ะ อย่างนี้จะได้รับโทษกี่ปีคะและมีโอกาสหลุดไหมคะ รบกวนตอบด่วนด้วยค่ะที่เมลก็ได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
   

  โดยคุณ เอ  (202.91.19.194)     1 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 196

  คืออยากรู้ว่าถ้าเรามียาบ้าประมาณ 10-20 เม็ด แล้วปืนปากกา 2 กระบอกกระสุน 2-5 นัดแล้วหากถูกจับดำเนินคดีจะโดนกี่ปี หากรับสารภาพจะเหลือกี่ปีแล้วไม่รับจะโดนกี่ปี ขอคำตอบด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าไว้เลย

  โดยคุณ เหลือ  (124.122.151.93)     30 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 195

  พอดีเพื่อนโดนจับยาบ้า 180 เม็ดรบกวนสอบถามว่าจะต้องติดคุกกี่ปีคับ

  โดยคุณ คุณปอป๊อก  (183.89.212.100)     30 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 194

  รบกวนปรึกษาค่ะ

  มีผู้หญิงคนหนึ่งขายยาบ้า โดนจับพร้อมแฟนคนเก่าโดยไปส่งยาบ้า เมื่อผู้ชายเห็นตำรวจก็ยัดยาบ้าไว้ในเสื้อในของผู้หญิง ตำรวจค้นเจอและจับกุม ผู้ชายรับสารภาพ ผู้หญิงปฏิเสธ และประกันตัว เรื่องเกิดขึ้นประมาณเดือน ส.ค. 52 จนตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นยังลอยนวลอยู่

  อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะได้รับโทษมั้ย แล้วทำไมยังอยู่ข้างนอกคุกอยู่ได้

  เพราผู้หญิงคนนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับดิฉันมาก คือกำลังแย่งสามีดิฉัน และพ่อของลูกดิฉัน

  จะทำยังไงให้เธอคนนั้นติดคุกซะ เพราะสามีดิฉันกำลังวิ่งเต้นหาเงินให้ผู้หญิงคนนั้น ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลย

  ดิฉันกับลูกเดือดร้อนมากค่ะ เพราะผู้หญิงคนนี้เคยมาข่มขู่ที่บ้านว่า จะทำร้ายดิฉัน จะทำให้อยู่บ้านนี้ไม่ได้

  ช่วยด้วยนะคะ เพราะผู้หญิงคนนี้ร้ายกาจมาก เคยหลอกใช้ผู้ชายมาแล้ว 3-4 คน ให้ส่งยาบ้าให้ น้องชายก็เป็นโจรชอบขึ้นบ้านคนไปทั่ว แต่ไม่โดนจับซะที พ่อของผู้หญิงคนนี้ก็เคยเป็นนักโทษฆ่าคนตาย เคยเป็นเสือมาก่อน มาขู่กันอย่างนี้ ดิฉันยอมรับว่ากลัวค่ะ ไม่ใช่ตัวเอง แต่ห่วงความปลอดภัยของลูกกับสามีมากกว่า

  คดีนี้อยู่ท้องที่ อ.ประทาย จ.นครราชสีมาค่ะ  แต่ผู้หญิงคนนี้อยู่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

  ข้อมูลที่ได้เป็นความจริงทุกประการ เพราะได้รับรู้รับฟังจากบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ และเชื่อถือได้ค่ะ

  ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ติดต่อทางเมลก็ได้ค่ะ

  ตอนนี้ทุกข์ใจอย่างหนักจริง ๆ

  โดยคุณ กิ่งกาญจน์  (61.19.158.212)     22 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 193

  ไม่เจอยาเเต่ฉี่ม่วง

  ต้องโทษอะไรครับ

  อยากรู้ครับ

  โดยคุณ แมน  (114.128.112.104)     20 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 192

  ถูกจับยาบ้ากับเพื่อน3คน 6600 เม็ด ฉี่สีม่วง จะต้องโทษอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ นิดหน่อย  (118.174.66.107)     19 เม.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 192

  ประหารชีวิดหรือจำคุกตลอดชีวิตเพราะของกลางมีจำนวนมาก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.34)     13 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 191

  แฟนโดนจับยาบ้า1-5เม็ดแร้วมีคดีเก่าติดตัวแต่คดีเก่าเจ้าทุกไม่เอาเรื่องแร้วแร้วก้อกระทำฉำราวเด็กอยู่ต่ำกว่า15ปียังไม่ตัดสินโดนจับไปแล้วครั้ง1เรื่องกระทำฉำราวแร้วประกันออกมาแล้วจะจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ หน่อย  (125.26.0.200)     17 เม.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 191

  - อยู่ที่ดุลยพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.30)     17 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 190

  แม่โดนจับ479เม็ด โดนล้อชื้อ อยากถามว่า ทามไมต้องติดคุดถึง 4ปี6เดือนด้วย

  มันไม่มากไปหลอ  แม่โดนตำรวจจาโคราชจับ  แม่เอาไปส่ง400 เม็ด ค้นเจอที่บ้าน79เม็ด 

  ละจามีการลดโทษหรือเปล่าค่ะ  เพราะเหนคนในคุกเค้าบอกกันว่าปีหน้าในหลวงอายุครอบ 84ปี

  เค้าจาล้างคุกจริงหรือเปล่าค่ะ ช่วยตอบกลับด้วยนะค่ะ

   

   

   

   

  โดยคุณ ขวัญ  (110.164.239.72)     14 เม.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 190

  - ศาลจะดูจากพฤติการณ์ของการกระทำความผิด ส่วนโทษหากเห็นว่ามากไปก็ต้องอุทธรณ์
  - จะมีการลดโทษหรือเปล่าไม่สามารถตอบได้ ต้องสอบถามที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.30)     17 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 189

  ข้อคำแนะนำด้วยครับ คือเมื่อวานนี้เกิดเรื่องขึ้นกับหลานของผมถูกจับ เรื่องมันมีอยู่ว่าหลานเค้ากำลังเตรียมจัดงานฉลองสงกรานต์กับพวกญาติๆและได้มีเพื่อนของหลานซึ่งได้กลับมาจากกรุงเทพผ่านมา จึงได้วานให้หลานเค้าไปส่งที่บ้าน ผมจึงให้เอารถยนต์ขับไปส่งแต่ระหว่างทางถูกตำรวจขับรถตามจับกุม หลานผมกำลังจะจอดรถ แต่โดนบังคับโดยเพื่อนของหลานเองใช้อาวุธปืนจี้หัวบังคับให้ขับรถต่อห้ามหยุด จนถูกทางตำรวจยิงยางรถระเบิดและเข้าจับกุมแต่เพื่อนของหลานขัดขืนจึงโดนวิสามัญคาที่ ส่วนหลานผมถูกจับและตั้งข้อหา มียาเสพติดไว้ครอบครองและหลบหนีการจับกุม ทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ส่วนรถของผมก็ถูกอายัดไว้ ( ค้นที่ตัวของเพื่อนหลานเจอยาบ้า 80 เม็ด ) จึงขอคำปรึกษา ว่ามีวิธีใดบ้างที่จะช่วยหลานและรถของผมบ้างครับ

  ขอแสดงความนับถือ

         ใหม่

   

   

  โดยคุณ   (125.26.86.100)     11 เม.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 189

  - แนะนำให้นำบันทึกการจับกุมเข้ามาที่สำนักงานเพื่อปรึกษาเรื่องรูปคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.30)     17 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 188

  รบกวนปรึกษาหน่อยค่ะ   ยาไอซ์ 20 ขีด  โทษจำคุกกี่ปีหรอค่ะ

  โดยคุณ G  (125.25.120.13)     10 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 187

  น้องชาย และน้องสะใภ้จำหน่ายอาบ้าตอนนี้ฝากขังอยู่ คดียาบ้า109 เม็ด ยอมรับสารภาพและบอกแห่งที่รับมา จะโดนโทษกี่ปีค่ะ ขอความกรุณาตอบหน่อยนะค่ะ 

  โดยคุณ น้อง  (114.128.163.240)     9 เม.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 187

  ประมาณ 10 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.30)     17 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 186

  เพื่อนโดนจับยาบ้ากับพวกรวม200000เม็ดจะมีโทกี่ปีต้องหารจำนวนเม็กันไหมจะขออภัยโทษได้หรือเปล่าถ้าให้การเป็นประโยช์จะได้ลดโทษหรือไม่เขาบอกว่าเป็นคนขนมาส่งอีกที

  โดยคุณ puk  (118.173.240.7)     9 เม.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 186

  - ประหารชีวิต
  - ไม่หารจำนวนเม็ดเพราะร่วมกันกระทำความผิด
  - น่าจะไม่สามารถขออภัยโทษได้เพราะยาเสพติดจำนวนมาก
  - หากปฎิบัติตาม มาตรา 100/2 ศาลอาจลดโทษได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.30)     17 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 185

  เพื่อนโดนจับคดียา20เม็ดนี่ จะประกันได้ไหมค่ะ แระจะโดนจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ กร้า  (125.24.148.174)     9 เม.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 185

  - สามารถประกันตัวได้ แต่จะจำคุกกี่ปีอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลและพฤติการณ์ในการกระทำความผิด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.30)     17 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 184

  เพื่อน โดน จับคดียาบ้า คันเจอในตัว 12 เม็ด และ ค้นเจอในห้องอีก 78 เม็ด รวมเป็น 9 เม็ด

  และเจออาวุธปืน ไม่มีทะเบียน อีก ไม่พบเงิน และไม่มีเบอร์แบงค์ อยากทราบว่า

  ศาลจะตัดสินให้จำคุก ประมาณ กี่ปี

  โดยคุณ A  (180.180.88.152)     6 เม.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 184

  - อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลและพฤติการณ์ในการกระทำความผิด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.30)     17 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 183

  อยากสอบถามค่ะ เพื่อนโดนจับล่อซื้อยาไอซ์จำนวน 49กรัม อยากทราบว่าต้องถูกจำคุกกี่ปีค่ะและสามารถประกันตัวได้หรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ วริศรา  (180.210.216.68)     29 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 183

  ต้องนำบันทึกการจับกุมเข้ามาปรึกษาทนายคลายทุกข์  จึงจะสามารถบอกเรื่องโทษได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.52)     1 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 182

  แฟนโดนจับยาบ้า 100 เม็ด ไม่ทราบว่าจะมีโทษกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ เอ๋  (183.89.55.98)     26 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 182

  ประมาณ 10 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.52)     1 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 181

  ข้อความเพิ่มเติม ความคิดเห็นที่ 180

  เป็นการกระทำความผิดครั้งแรกค่ะ

  และอันที่จริงพี่ชายมีไว้เสพแต่เพื่อนขอซื้อก็ขายให้ คนที่ล่อซื้อพี่ชายเป็นเพื่อนเขาเองและเป็นผู้หญิง

  แต่วันที่โดนสืบล่อซื้อพี่ชายไม่ได้บอกว่า ว่าเป็นการแบ่งขายให้เพื่อน มีไว้เสพ

  พี่ชายบอกว่าใครจะกล้าไปพูด มีผู้ชายร่างใหญ่ 6 คน ล้อมถาม เขายอมรับทุกสิ่งอย่าง ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลย โดนจับวันที่ 11/3/53 และประกันตัวที่ศาล วันเสาร์ที่ 13/3/53 ด้วยเงินสดจำนวน ห้าแสนบาท เมื่อวานเพิ่งไปรายงานตัวมา อย่างนี้จะมีคำสั่งศาลเมื่อไหร่ค่ะ แล้วต้องแต่งตั้งทนายเลยไหม

  เพราะมีทนายบางคนที่เล่าให้ฟังตอนต้น เค้าบอกว่าต้องรีบแต่งตั้งเค้าเป็นทนาย  เพื่อดูแลคดี อย่ากระทำการเอง

  รบกวนสอบถามเพิ่มเติมนะค่ะ

  โดยคุณ ต้นส้ม  (115.87.6.44)     26 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 181

  แนะนำให้คุณนำสำนวนเข้ามาปรึกษาที่ทนายความที่สำนักงาน เพื่อปรึกษาเรื่องรูปคดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.52)     1 เม.ย. 2553

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 71   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด