อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 69   

 • ความคิดเห็นที่ 160

  เบอร์แงค์คืออะไรครับ

  โดยคุณ ต๊อก (สมาชิก)  (203.146.104.32)     18 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 160

  เงินที่ตำรวจนำมาถ่ายเอกสารและนำไปซื้อหรือล่อซื้อ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.34)     26 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 159

  ทำอย่างไรยังไม่ครบกำหนดรายงานตัวแต่ก่อคดีอีก

  โดยคุณ กุ้ง  (180.180.209.136)     18 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 159

  จะทำอย่างไรถึงเวลารายงานตัวคุมประพฤติแต่ไม่สามารถไปได้

  โดยคุณ   (180.180.209.136)     18 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 158

  แฟนโดนจับยาบ้า 100 เม็ด ครอบครองเพื่อจำหน่าย

  ไม่ทราบว่าจะมีโทษประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ เอ๋  (110.164.150.64)     15 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 157

  อยากทราบว่าคดียาเสพติดจะมีวันลดโทษมั้ยค่ะ

  คือศาลตัดสินให้จำคุก 5 ปี 6 เดือน ตอนนี้ติดอยู่ประมาณ 3 เดือนกว่าๆๆ แล้ว

  หนูอยากทราบว่าจะติดจริงๆประมาณกีปี่ค่ะ

  รบกวนช่วยตอบหนูด้วยนะค่ะ หนูเครียดมากค่ะ สงสารแฟนค่ะ

  โดยคุณ คนเครียดมาก  (117.47.87.32)     13 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 156

  ถ้าโดนจับยาบ้าไว้จำหน่ายที่ 1,000 เม็ด จะโดนโทษจำคุกกี่ปี่ครับ ประกันตัวได้หรือไม่ครับ และจะอุธรสู้คดีได้หรือไม่ครับ ช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ กกกกกก  (119.31.79.53)     13 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 155

   โดนจับ 1000 เม็ดโทษจำคุกกี่ปี พอจะประกันได้มั้ย ถ้าประกันไม่ได้จะทำเรื่องลดโทษได้มั้ย ใครรู้ตอบหน่อย พอดีแฟนโดนจับ พอดีตำรวจบอกว่าตัดสินติดคุก 25 ปี

  โดยคุณ ณัฏชา  (111.84.59.53)     13 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 154

  น้องสาวโดนจับยาไอซ์ 1 กรัม ข้อหามีไว้ครอบครอง

  ตอนนี้โดนฝากขังพลัดแรกแล้ว อยู่ในเรือนจำ

  เลยขอไปติดต่อ ศาล ขอทราบหลักประกันตัว

  เจ้าหน้าที่ศาล บอกว่า 500000 บาท เลยอยากทราบว่า

  ทำไม หลักทรัพย์ประกันตัว ถึงได้สูงขนาดนี้

  โดยคุณ บาส  (124.120.152.157)     11 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 154

  เพราะยาไอซ์เป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งที่มีสารบริสุทธิ์จำนวนมากและโทษหนัก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.25)     12 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 153

  โดนจับที่ยา200เม็ดมีสีมวงจะได้รับโทษเท่าไหร่ค่ะ และมีวิธีช่วยอย่างไรให้หนักเป็นเบาฝากขังอยู่

  และจะขอดูคำฟ้องได้เมื่อไหร่คะ

  โดยคุณ ขาดที่พึ่ง  (114.128.164.236)     10 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 153

  โทษหนักแต่สามารถลดโทษได้  ติดต่อ 02-9485700  ส่วนคำฟ้องจะสามารถดูได้เมื่อพนักงานสอบสวนส่งฟ้อง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.25)     12 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 152

  ถ้าโดนจำคดีมียาบ้าไว้จำหน่ายจำนวน2เม็ดมีเบอร์แบงค์จำนวน600บาทจะมีโทษยังไงบ้าง

  โดยคุณ m  (58.9.96.253)     10 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 152

  ประมาณ 2 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.25)     12 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 151

  เพื่อนผม เจอ ตำรวจ เรียก กลางทางเเล้วโดนตรวจปัสสาวะ เจอ ม่วง

   

  ติดประมาณกี่วันหรอคับ หรือปรับเท่าไรหรอ

  โดยคุณ จารุพัตริ์  (58.9.207.194)     9 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 151

  บำบัดประมาณ 45 วัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.25)     12 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 150

  หลานโดนจับ ยาบ้า 30 เม็ดซึ่งเค้าบอกว่าเป็นของเพื่อน

  แค่นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนเท่านั้น

  อายุ 16 ปี เพิ่งโดนจับครั้งแรก จะโดนประมาณกี่ปีค่ะ

  ตอนนี้ตำรวจบอกว่าให้ประกันใช้เงินประมาณ 70,000

  แล้วรอลงอาญาจริงหรือเปล่าคะ

  โดยคุณ หญิง  (124.121.203.182)     4 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 150

  หากหลานยืนยันว่ายาบ้าไม่ใช่ของตนเองก็ต้องปฏิเสธ  จากนั้นแต่งตั้งทนายความเพื่อสู้คดีว่ายาบ้าเป็นของเพื่อน  และตนเองไม่เคยกระทำความผิด  แจ้งเบาะแส  อาจรอลงอาญาได้  แนะนำให้เข้ามาปรึกษาทนายคลายทุกข์เพื่อช่วยเหลือต่อไป โทร.02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.10)     5 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 149

  โดนยาบ้ารอบสอง 170 เม็ด รอบแรกไปบำบัดมา ติดกี่ปีคับ ถ้าสารภาพหมดแล้ว มีทางไหนช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหม ตอนนี้ฝากขังอยู่คับ รบกวนด้วย

  โดยคุณ นิค  (202.90.112.22)     3 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 149

  ให้ทนายยื่นคำร้องประกอบคำรับสารภาพเพื่อขอลดโทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.10)     5 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 148

  น้องชายโดนจับยาบ้า 20 เม็ด ยาไอซ์ 2 เม็ด เงินอีก 55,000 บาท

  รับสารภาพขั้นจับกุมเพราะโดนซ้อมหนัก

  ตั้งข้อหา ครอบครองจำหน่ายและจำหน่าย ผู้ต้องหา 3 คน ประกันตัวแล้ว

  สารวัตรบอกจ่ายเงินคนละ 70,000 แล้วจะแก้ข้อหาหนักให้เป็นเบา

  ถ้าไม่จ่ายจะทำให้จำคุกตลอดชีวิต สามารถทำได้ไหม

  ต้องทำยังไงต่อไป กรุณาตอบกลับด้วยค่ะ หรือโทร 085-5767486 (ไหม)

  โดยคุณ เพ็ญนภา สาริขา  (124.157.205.67)     2 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 148

  แนะนำให้ญาติหรือผู้ต้องหามาพบทนายความที่สำนักงานทนายคลายทุกข์  เพื่อช่วยเหลือเรื่องรูปคดีต่อไป 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.42)     2 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 147

  ต่อจากความเห็น146ครับ ยาไฟไฟ มี600กว่าเม็ดอะครับชว่ยที่ครับสงสารน้าสาวครับอายุ60ปีและครับมีลูกชายคนเดียวด้วยครับ

  โดยคุณ นก  (58.97.55.158)     31 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 146

  คือญาติของผมโดนจับยาบ้า 903 เม็ด ไอซ์ 90 g ยา ไฟไฟ อะไรนี โดนหนักไหมครับ และมีวิธีช่วยลดโทดได้ไงให้น้อยที่สุดครับ ประมาณกี่ปีครับ หรือออกมาได้ครับ (น้องพึ่งโดนครั้งแรกครับ)อออาวุธปืนเถื่อนอีก1กระบอกครับ    (ช่วยแนะนำด่วนนะครับขอบคุณมากครับ)

  โดยคุณ นก  (58.97.55.158)     31 ม.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 146

  1.  โทษหนักสุด  น่าจะจำคุกตลอดชีวิต  ควรหาทนายความเพื่อยื่นเอกสารประกอบเพื่อขอลดโทษลงมา  หรือเข้ามาติดต่อที่ทนายคลายทุกข์ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.3)     1 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 145

  ผมถูกจับยาบ้า5000ทำไมเขาปล่อยผมไม่ต้องล่อใครด้วย

  โดยคุณ *-*-*-*-*-**-*-*  (118.173.72.155)     29 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 144

  พี่สาว มีหมายจับคดีจำหน่ายยาบ้า แต่ตำรวจไม่เคยออกหมายเรียกพี่สาวเลย ที่มีหมายจับเนื่องจากมีคนโดนตรวจปัสสาวะแล้วเจอยาบ้าแล้วเขาก็บอกว่าเอายามาจากพี่สาว แล้วตำรวจก็เรียกพวกผู้ใหญ่บ้านเข้าไปสอบถาม รู้มาว่าให้การว่าพี่สาวมีสวนเกี่ยวพันกับยาบ้า แต่พี่สาวหน้าเทศกาลนานๆถึงจะกลับบ้านที (โดนคดีที่บ้านต่างจังหวัด) ทั้ง ๆที่ที่ต่างจังหวัดเขาก็มีที่ซื้อกันประจำอยู่แล้ว  อยากทราบว่าต้องทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ หรือมีทางออกอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ ริน  (58.9.79.206)     26 ม.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 144

  ให้พี่สาวเข้ามาปรึกษาทนายความ  ก่อนเข้าไปพบพนักงานสอบสวน  ปรึกษาเกี่ยวกับการให้การต่อพนักงานสอบสวน น่าจะดีกว่าไปแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.3)     1 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 144

  เท่าที่ดิฉันอ่านข้อความของคุณ คุณเป็นคนดีนะค่ะที่เป็นห่วงพี่สาวแต่ถ้าคุณมีโอกาศเจอหน้าพี่สาวคุณ คุณต้องเตือนสติพี่สาวของคุณนะค่ะว่าการนำยาบ้ามาจำหน่ายนอกจากจะทำลายประเทศชาติแล้วยังทำร้ายตัวเค้าเองด้วย จริงอยู่นะค่ะการขายยาบ้าแล้วรวยเป็นงานสบาย แต่ถ้าพี่สาวของคุณโดนตำรวจจับละค่ะ ต้องติดคุกแถมยังหมดอนาคต มันไม่มีความสุขหรอกนะค่ะ นอกจากจะทำร้ายคนอื่นแล้วยาเสพติดมันยังทำร้ายตัวเราเองด้วย 

  (เราคนไทยรักในหลวง รักประเทศต้องต่อต้านยาเสพติดนะค่ะ พบเห็นคนทำผิดกฎหมายต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะค่ะ)

  โดยคุณ ผู้หวังดี นิรนามD+  (124.157.145.37)     25 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 143

  โดนจับยาเสตติดครอบครองเพื่อจำหน่าย 100 เม็ด แต่มีคดีเก่าอยู่ด้วยครอบครอง 12 เม็ด อย่างนี้แฟนหนูจะติดคุกกี่ปีค่ะเพราะว่าตอนนี้มีลูกอ่อน 3 เดือน จะสามารถมีทางไหนบ้างไหมค่ะที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาค่ะ

  โดยคุณ เอ๋  (110.164.144.62)     24 ม.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 143

  รับสารภาพและแต่งตั้งทนายความเพื่อยื่นคำให้การประกอบคำรับสารภาพ  เพื่อขอลดโทษ  โดยอ้างเหตุเกี่ยวกับลูก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.3)     1 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 142

  ความคิดเห็นที่ 136

  ญาติ ถูกจับคุมที่สนามบินสุวรรณภมูิ ระหว่างผู้โดยสารขาเข้าพบยาไอซ์ 1.435 กิโลกรัม ในกระเป๋าเดินทาง ตำรวจทำการขยายผลจับกุมจำเลยคนที่สองได้อีกหนึ่งคน จับกุมโดยกองปรามปราบยาเสพติด (จำเลยคนที่หนึ่งกระทำความผิดเป็นครั้งแรกและยอมรับให้ปากคำแก่ตำรวจทุกข้อ กล่าวหา โดยร่วมมือกับตำรวจจับจำเลยคนที่สองได้ ) อยากทราบว่าจำเลยคนที่หนึ่งจะต้องโทษหนักสถานใด ขอขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ อนุชา  (58.8.72.54)     23 ม.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 141

  โดนยาบ้ารอบสอง 170 เม็ด รอบแรกไปบำบัดมา ติดกี่ปีคับ ถ้าสารภาพหมดแล้ว มีทางไหนช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหม ตอนนี้ฝากขังอยู่คับ รบกวนด้วย

  โดยคุณ เหนื่อย  (202.90.126.143)     22 ม.ค. 2553

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 69   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด