X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 76   

 • ความคิดเห็นที่ 300

  แฟนนู๋ไม่เคยต้องคดีมาก่อน และมา ถูกจับคดียาเสพติด ให้โทษประเภท1 ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดให้โทษประเภท1 ยาไอซ์ ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย

  ยาบ้า 30 เม็ด และยาไอซ์ 0.625 กรัม อยากทราบว่า จะจำคุกกี่ปี และเงินประกันเท่ารัย

  และถ้าประกันมาสู้คดีแร้วจะชนะไหม

  โดยคุณ ณัฐชนก บริสุทธิ์  (124.120.67.177)     15 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 300

  - การกระทำของแฟนคุณ ศาลจะลงโทษกี่ปีอยู่ที่ดุลยพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.28)     10 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 299

  แฟนเจอข้อหาครอบครองยาบ้า 5 เม็ด จะต้องถูกปรับ + จำคุกกี่ปี (รีบสารถาพตลอดข้อกล่าวหา)

  โดยคุณ Phetlata  (58.137.190.130)     13 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 299

  - ประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.28)     10 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 298

   แฟนโดนจับยาบ้า50 เม็ด ครอบครองเพื่อจำหน่ายและไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แต่เราไปยื่นประกันตัวศาลไม่อนุญาติและให้ไปยื่นเขียนคำอุธรณืใหม่ไม่ทราบว่าจะผ่านหรือไม่ และจะต้องโทษกี่ปี

  โดยคุณ น้องหนู  (180.180.161.90)     12 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 298

  แฟนผู้ถูกจับ ย่อมมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวไปยังศาลอุทธรณ์ได้ ส่วนศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นดุลยพินิจของศาล และความผิดฐานครอบครองเพื่อจำหน่าย มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     22 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 297

  ดิฉันขอรบกวนเรียนสอบถาม ดิฉันเคยถูกจับคดีเสพสารเสพติดเมื่อประมาณ12-13ปีที่แล้ว และตอนนี้จะขอวีซ่าไปเมกา ไม่ทราบว่าดิฉันยังคงมีรายชื่อประวัติอาชญากรรมติดตัวอยู่ไหมค่ะ

  โดยคุณ wanida  (1.46.208.252)     12 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 297

  เมื่อบุคคลเคยต้องคดีมีโทษทางอาญา ย่อมมีรายชื่อในทะเบียนประวัติอาชญากรรมแน่นอนไม่อาจลบล้างได้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     22 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 296

  ลืมบอกค่ะตำรวจแจ้งข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย

  โดยคุณ ..p  (112.142.54.202)     12 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 296

  ดีแล้วครับที่ตำรวจแจ้งข้อหาให้ทราบ มิฉะนั้น ผู้ถูกจับไม่ทราบว่า ถูกจับข้อหาอะไร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     22 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 295

  แฟนโดนจับยาไอซ์ 5.7กรัม เครื่องชั่ง 1 เครื่องสมุดบัญชี 2เล่ม ถุงใส 5 ถุง หลอดตักและอุปกรณ์ เสพ อยากทราบว่าจะติดประมาณกี่ปีแล้วถ้ารับสารภาพจะเหลือกี่ปีค่ะ ทุกข์ใจมากตอนนี้ส่งฟ้องอัยาการแล้วยื่นขอประกันตัวไปแล้ว3 ครั้งไม่ได้ต้องทำยังไงได้บ้าง ศาลกลัวหลบหนีค่ะ แต่แฟนเป็นคนพื้นที่และไม่เคยโดนคดีอะไรเลย

  โดยคุณ ..p  (112.142.54.202)     12 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 295

  คำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่เป็นดุลยพินิจของศาล มีโทษจำคักตั้งแต่ 4 ปี ถึง 15 ปี หากทำผิดจริงรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลจะลดโทษให้กึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     22 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 294

  โทษครอบครองเพื่อจำหน่าย1003เม็ดจะได้รับโทษอย่างไรค่ะตอบให้หน่อยค่ะ

  โดยคุณ   (182.52.126.110)     10 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 294

  มีโทษจำคุก 4 ปี ถึง จำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 4 แสนบาทหรือ 5 ล้านบาท ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     22 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 293

  พี่โดนจับยาบ้า1003เม็ดจะขอประกันตัวได้ไหมค่ะ ขอความกรุณาตอบให้ด้วยคะ

  โดยคุณ   (182.52.126.110)     10 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 293

  ขอประกันตัวได้ แต่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของศาล
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     22 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 292

  สามี โดน ครอบครองเพื่อจำหน่าย 1400 เม็ด

  รับสารภาพ ตอนนี้ยังไม่ตัดสิน

  ไม่ทราบว่า ตัดสินประมาณเท่าไหร่ ลดประมาณแค่ไหน

  โดยคุณ มุก  (27.130.93.216)     8 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 292

  หากรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษโดยลดกึ่งหนึ่ง ส่วนลดประมาณเท่าใดเป็นดุลยพินิจของศาล
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     22 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 291

  จาก ความเห็นที่ 290 นะคับ

  แฟน ผม โดน เบอร์ แบงค์ ด้วย อะคับ

  จะมีโทษ อะไร ยัง ไง หรอคับ

  โดยคุณ tonfinal  (125.25.166.53)     7 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 291

  ของกลางธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อ แฟนไม่โดยอะไร เพียงแต่ถูกอ้างเป็นหลักฐานการถูกล่อซื้อเท่านั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     22 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 290

  คือ แฟน ผม โดน จับ ยาไอซ์ เยอะ อยู่ แต่ ไม่รู้ ว่ากี่กรัม(ข้อหา จำหน่าย เพื่อ จำหน่าย)

  แบบนี้ จะ มีโทษ ยังไง บ้าง คับ คือ แฟน ผม ไม่ เคย ต้องโทษ หรือ คดี ไร เล ยเกี่ยวกับ เรื่อง ยา

  เป็นครั้งแรก แล้ว พอจะ มีวิธี ที่ ไม่ให้ ติด ได้ มั้ย คับ

  โดยคุณ tonfinal  (125.25.166.53)     7 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 290

  เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ มีทั้งโทษจำคุกและปรับ แม้เพิ่มถูกจับเป็นครั้งแรก ก็ย่อมอยู่ในดุลยพินิจของศาลที่จะพิจารณาความประพฤติของแฟนต่อไป นำบันทึกการจับกุมเข้ามาปรึกษาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     22 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 289

  หลานโดนคดียาบ้า 2000เม็ดมีโทษจำคุกประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ แก้ว  (124.121.228.134)     5 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 289

  ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต ถ้ารับสารภาพ ศาลอาจจะลดโทษจำคุกต่ำสุดประมาณ 25 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.18)     7 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 288

  ข้อหามียาไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย และร่วมกันพยายามจำหน่าย จำนวน 100 เม็ด ถ้าศาลตัดสินจะติดประมาณกี่ปีคะ แฟนไม่เคยมีคดีติดตัวค่ะ แล้วศาลกทม. กับศาลต่างจังหวัด ตัดสินเท่ากันหรือเปล่าคะ

  โดยคุณ PULU  (115.87.13.147)     2 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 288

  ปรมาณ 4 ปี ตัดสินคล้ายกัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.18)     7 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 287

  พ่อผมตกงานไม่มีเงินใชจึงไปขอยืมเงินจากเพื่อน  แต่เพื่อนของพ่อให้ยาบ้ามา10เม็ด ให้นำไปขายให้ผู้ชายคนหนึ่ง พอพ่อของผมไปถึง ที่นัดหมายก็โดนจับพอดี พ่อโดนข้าหาครอบครองเพื่อจำ หน่าย พอจะมีทางช่วยไม่ให้ติดได้มั้ยครับ และถ้าติดจะติดกี่ปีครับ และถ้าสารภาพเหลือกี่ปีครับ

  โดยคุณ new  (223.205.208.139)     2 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 287

  ประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.18)     7 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 286

  เพื่อนโดนจับข้อหาเสพขับ ประกันตัวออกมาแล้ว รอขึ้นศาลไม่ทราบต้องเตรียมกันค่าปรับไว้เท่าไหร่ค่ะ

  โดยคุณ ต้นอ้อ  (180.183.212.106)     2 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 286

  ต้องไปถามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาล ซึ่งจะมีตัวเลขอยู่แล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.18)     7 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 285

  รบกวนถามเรื่องใบ100/2ค่ะ

  ว่าจะยื่นใบ100/2 ตอนอุทรณ์ได้มั้ยคะ

  เเละนำมาจากตำรวจคนละชุดที่จับกรุม ค่ะจะมีผลลดโทษตอนอุทรณ์ได้มั้ยคะ

  ช่วยตอบทีนะคะ

  ถ้าได้จาได้รีบทำเรื่องค่ะ 

  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  โดยคุณ แจน  (58.8.190.53)     27 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 285

  ได้ แต่จะต้องมีบันทึกการจับกุมหรือหนังสือหรือคำแถลงของตำรวจประกอบ จะอ้างลอยๆ ไม่ได้ ศาลมักไม่พิจารณาให้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.43)     31 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 284

  คือพี่ผม โดนยาบ้า ประมาณ 808 เม็ด แล้วยาไอซ์ จำไม่ได้ กี่กรัมโดน ข้อหา ขายยา

  อยากทราบ ว่า จะโดน กี่ปี ครับ แล้วรถ โดนยึด ด้วย แต่ รถยัง ผ่อน อยู่ ในชื่อแม่

  ต้องทำไง มั้งอะครับ

  โดยคุณ koduypow  (222.123.88.64)     27 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 284

  รถที่ผ่อนอยู่เป็นหน้าที่ของไฟแนนซ์จะต้องไปยื่นคำร้องขอคืนของกลาง โดยทั่วไป ศาลมักจะส่งคืนอยู่แล้ว ไม่ใช่หน้าที่ของท่าน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.43)     31 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 283

  มีพ่อค้ายาบ้าในเคื่องแบบตำรวจอยู่ใน สน.ดุสิต ตำรวจดีช่วยกันแยกคนพวกนี้ออกมาที

  มันทำให้เคื่องแบบตำรวจมัวหมอง (คนพวกนี้มีอยู่ในสถานีตำรวจ ดุสิต ได้ยังไง) หรือ ขาย

  เองจับเอง เป็นผลงานของตัวเอง ได้ขั้นกินเงินภาษีประชาชนและใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ

  ขายยาบ้าให้แล้วก็จับ พอจับได้ก็ฆ่าปิดปากกลัวความผิดถึงตัวเอง

  โดยคุณ mu  (119.31.43.245)     26 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 282

  น้องโดนจับยาบ้า  19 เม็ด  จะโดนโทษเท่ารัยครับ  ถ้าสู้คดีจะรอด มัยครับ โดนวันที่ 23 เดื่อนนี้ครับ  สงสารน้อง  เรียนอยู่   รบกวนตอบด่วนนะครับ

  โดยคุณ   (125.27.51.24)     25 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 282

  ประมาณ 2 ปี ถ้ารับสารภาพ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.43)     31 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 281

  พ่อโดนจับคดี ยาบ้า 10 เม็ดค่ะ เค้าลงสำนวนไปว่ามีครอบครองและจำหน่าย แต่พ่อบอกว่า เพิ่งเอามาครั้งแรก ยังไม่ทันจำหน่าย และพ่อไม่เคยทำความผิด ไม่เคยต้องโทษใดๆเลย จะมีวิธีช่วยพ่ออย่างไรบ้างค่ะ จะรอลงอาญา ได้ไหม ศาลได้สั่งฝากขัง 4 ฝาก  ตอนนี้ได้ ฝากกว่าๆแล้วค่ะ  ช่วยหนูด้วยนะค่ะ หนูไม่มีญาติ ที่ปรึกษา ได้เลยค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ kissmyazz  (180.180.4.53)     25 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 281

  ประมาณ 2 ปี ส่วนจะรอลงอาญาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสามารถของทนายความในการแถลงขอความเมตตาต่อศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.43)     31 ส.ค. 2553

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 76   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด