X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 87   

 • ความคิดเห็นที่ 520

  ถ้าตำรวจจับยาบ้าได้ไม่เกิน5 เม็ดหรือไม่มียาบ้าแต่แค่ตรวจฉี่แล้วเป็นสีม่วง จะต้องโดนโทษเท่าไร 

  เพราะที่เคยเจอมา ตำรวจจับได้แต่ไม่เคยส่งฟ้องเพราะเรียกเงินแล้วก็ปล่อย ถ้าบอกไม่มีเงินให้จับไป ก็จะต้องโดนข้อหามากกว่าความเป็นจริง คือค้นไม่เจอก็เขียนว่าเจอ หรือจาก 2 เป็น10 ก็ทำได้ถ้าไม่มีเงินจ่ายให้

  เลยอยากรู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำไงได้บ้าง หรือเราต้องยอมจ่ายให้ไปเพราะไม่รู้ว่ากฎหมายเขาระบุอัตราโทษยังไง

   

   

  โดยคุณ bb  (223.207.28.176)     6 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 519

   ผมโดนลงมีใว้ครอบครอง ตอนนี้ประกันตัวออกมา ศาลให้มารายงานตัวทุก 12 วัน ตอนนี้รายงานไปแล้ว 2 ครั้ง ผมอยากจะถาว่า ครองครองที่เค้าลงให้เรา มันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมีใว้ครอบครองเพื่อเสพ หรือ มีใว้ครองครองเพื่อจำหน่ายหรือป่าวคับ แต่ตำรวจเค้ามาจับนอกพื่นที่อันนี้มีผมอะไรกับผมหรือป่าวคับ แล้วผมต้องทำังไงต่อไปครับ ตอบผมหน่อยครับ ร้อนใจมากครับ ขอคุณมากครับ

  โดยคุณ jib  (223.207.173.101)     5 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 518

  คือว่า โดนจับ คดี ครอบครองไว้จำหน่าย 30 เม็ด ยังไม่ได้ขึ้นศาล และยังไม่เคยมี คดี ยาเสพติด หรือ อื่น ๆ แต่อย่างใด อยากจะทราบว่า จำมี ประให้ประกัน ได้หรือไม่ และ หลักประกันตั้งแต่เท่าใดถึงเท่าใด

  โดยคุณ สถาพร  (182.53.46.73)     3 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 518

  จำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ ส่วนศาลจะอนุญาตตามคำร้องหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง และหลักประกันเป็นจำนวนเท่าใด สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.10)     12 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 517

   แฟนโดนค้นเจอของกลางยาบ้า186เม็ดที่บ้านแต่เพื่อนเอามาฝากไว้ถ้าจะรับสารภาพมีโทษกี่ปี แต่แฟนเคยอยู่ในระหว่างรายงานตัวคุมประพฤติอยู่ ถ้าประกันตัวได้รึเปล่า เท่าไหร่ โดนจับวันที่2/9/54 ตอบด่วนขอบคุณคะ

   

  โดยคุณ สยามล  (111.84.189.50)     3 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 517

  หากรับสารภาพ ศาลมีอำนาจลดโทษได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง โดยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้ ส่วนศาลจะอนุญาตตามคำขอและมีหลักประกันเท่าใดเป็นดุลพินิจของศาลโดยเฉพาะ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.10)     12 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 516

  แฟนโดนจับข้อหามียาบ้าไว้จำหน่าย136 เม็ด ไม่เคยมีประวัติมาก่อน อยากทราบว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างค่ะ  ขอบพระคุณค่ะ

  โดยคุณ ปุ๊ก  (14.207.150.52)     1 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 516

  พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 15, มาตรา 66 กรณีตามปัญหาของคุณ หากสารบริสุทธิ์ปริมาณตั้งแต่ 375 มิลลิกรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 กรัม ระวางโทษตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนถึงห้าแสนบาท

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.37)     9 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 515

   แฟนโดนร่วมกันจำหน่ายยาบ้า4000เม็ดกับเพื่อนอยากรู้ว่าจะตัดสินติดกี่ปี

  โดยคุณ wannapa6  (183.89.130.114)     31 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 514

  สวัสดีค่ะคุณทนาย  คือว่าสามีโดนจับยาบ้า  200 เม็ด  ตอนนี้ฝากขังอยู่ที่เรือนจำ  อยากทราบว่าส่วนมากยาบ้า 200 เม็ด จะหาสารบริสุทธ์ถึง 20 กรัมไหมคะ  แล้วที่ว่าติดประมาณ 8 ปีจริงรึป่าวค่ะ  ตอนนี้รอการตัดศิลของศาลอยู่ค่ะ แล้ววันพ่อ วันแม่ จะได้ลดโทษรึป่าวคะ

   

   

  ขอคำตอบด้วยนะคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

   

   

  โดยคุณ สงสาร  (110.49.243.239)     29 ส.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 514

  การที่ศาลจะพิพากษาโทษจำคุกจะกี่ปีนั้นเป็นดุลพินิจของศาล ส่วนการลดโทษในวันพ่อ วันแม่นั้น หากอยู่ในเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์คุณก็มีสิทธิได้ลดโทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.58)     8 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 513

     ตอนนี้ทุกข์เหลือเกิน ตำรวจส่งสำนวนฟ้อง แต่แกล้ง มันลงไปว่า

  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยมียาไอซ์ อันเป็นยาเสพติดให้ โทษในประเภท1 จำนวน 2 ถุง น้ำหนัก 5.970กรัม มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 5.675 กรัม

  และเป็นเมทฯ จำนวน 160 เม็ด นํ้าหนัก 14.360 กรัม มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก
  2.318

  รวมน้ำหนักสุทธิทั้งสิ้น 20.330 กรัม

    ดูมันลง สารบริสุทธิ์ไม่ถึง 8 กรัม มันไปรวมน้ำหนักสุทธิที่ไม่ใช่สารบริสุทธิ์

  ถ้ามันทำสุจริตโดยหน้าที่นะจะไม่ว่าเลย เพราะสามีฉันผิดจริง แต่นี่มันเข้ามารื้อค้นในบ้าน เอาเงินลูกฉันไป เอาพระเครื่องของเก่าพ่อไป มันไม่ได้ทำโดยหน้าที่แล้ว มันก็โจรเหยๆ นั่นแหล่ะ

  มันเลว ลูกฉันพิการ ทั้งบ้านฉันมีอยู่ 3 คน พ่อแม่ลูก แต่มันได้เงินไป ได้ของไป แล้วยังจะยัดเยียดจำนวนของอีก

  ตอนนี้สามีฉันต้องอยู่ในเรือนจำเพราะมัน ฉันกับลูกจะอดตายอยู่แล้ว สามีก็ยังไม่ตัดสิน เงินก็ไม่มี ทำงานก็ไม่พอจ่ายหนี้ ไหนจะค่านม ความยุติธรรมมีในโลกบ้างมั้ย

  ถ้าฉันกับลูกตาย ฉันจะตามล้างแค้น ล่า หลอกหลอนให้มันฉิบหายทั้งครอบครัว เพราะมันทำกับครอบครัวฉัน

  โดยคุณ tai  (27.130.155.222)     27 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 512

  ตอนนี้แฟนถูกจับโดยลงสำนวนว่ามียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 20 เม็ด และ ครอบครองยาไอซ์ จำนวน 0.4 กรัม เพื่อเสพ จะต้องจำคุกอย่างต่ำกี่ปีค่ะ เพราะทางบ้านไม่ค่อยมีเงินตอนนี้รอศาลตัดสินอยู่ แฟนเคยมีคดีเก่าครอบครองยาบ้า 9 เม็ด แต่ประกันตัวไปแล้ว 10,000 บาท แต่ว่าโดนไปเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2553 ยังไม่ถึงปีก็โดนอีกอย่างนี้จะแดงมัยค่ะแล้วถ้าแดงจะจำคุกประมาณกี่ปีค่ะ ขอความรบกวนขอคำแนะนำด้วยนะค่ะเพราะตอนนี้เดินเรื่องอยู่คนเดียว แล้วแฟนก็อายุเิ่พิ่ง 19 จะหนักมัยค่ะ

  โดยคุณ เพ็ญศิริ  (110.77.184.151)     26 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 511

  แฟนเป็นคนลาวโดนจับยาบ้า 10 เม็ด ตำรวจฝากขังที่เรือนจำ 48 วัน แล้วรอศาลตัดสิน ไม่ทราบว่าศาลจะจำคุกกี่ปีคะ หรือจะส่งกลับประเทศคะ

  โดยคุณ ไม่สบายใจ  (202.28.78.12)     25 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 510

  อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรียาบ้าเยอะมาก

  โดยคุณ 555  (118.174.23.124)     25 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 509

  เบื่อก็แต่ตำรวจยัดยานี่แหละ จะเอาเงินท่าเดียว พอไม่มีเงิน มันก็ปล่อยให้เป็นคดีไม่แยแส เกลียดนักตำรวจไร้จัญญาบัญ ไร้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี สิ่งศักดิ์ไม่มีจริงเหรอ ตำรวจไม่ดีที่ปฏิญาณตนไว้แล้ว ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ปฏิญาณไว้ แต่ไม่ได้รับผลกรรมที่กระทำ เบียดผู้อื่น ฆ่าผู้อื่นให้ตายทั้งเป็นน่ะ .. มีมั๊ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะมีมั๊ย ..

  โดยคุณ nim  (124.120.232.100)     24 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 508

  โดนครอบครอง  แล้วเค้านัดไปรายงานตัว ไม่ต้องเอาผู้ประกันตัวไปได้มั้ย

  โดยคุณ   (180.183.106.124)     22 ส.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 508

  นายประกันมีหน้าที่ต้องนำผู้ต้องหาหรือจำเลยไปด้วยในการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตามกำหนดนัดนั้น จึงต้องไปด้วยไม่ไปไม่ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.1)     30 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 507

  test

  โดยคุณ tiger  (110.164.219.191)     22 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 506

  พี่ชายผมโดนจับยาไป8พันกว่าเม็ดที่ชะอำก่อนหน้านี้7เดือนเขาเพิ่งพ้นโทษคดีร่วมกันฆ่าและปืนมาออกมาไม่เท่าไรก้อโดนจับยาและปืนตามจำนวนเบื้องต้นนั้นโทษของเขาจะประมานเท่าไรคัฟ(แต่เขารับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคัฟ)???

  โดยคุณ ลูกน้องเดียร์ หุบกระพงชะอำเพ็ดรี  (125.27.155.198)     15 ส.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 506

  โื่ทษอาจถึงจำคุกตลอดชีวิต เืนื่องจากยาเสพติดเ็ป็นจำนวนมาก และเป็นคดีมาตรการ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     16 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 505

  อยากถามค่ะว่าแฟนหนูโดนจับคดียาบ้า ในบ้านของเพื่อน ในบ้านหลังนั้น มียาอยู่ 200 กว่าเม็ดแต่ของแฟนหนูอยู่ในรถ 70 เม็ด ตำรวจเขียนสำนวนว่าร่วมกันมียาบ้าไว้ิเพื่อจำหน่ายแต่แฟนหนู่ไม่ได้เซ็นรับของที่อยู่ในบ้านรับแต่ของมันที่ 70 เจ้าของบ้านเค้าก็ยอมรับว่าเป็นของเค้าเองแฟนหนูจะพ้นคดีร่วมป่าวค่ะแล้ว 70 เม็ดจะติดกี่ปีค่ะตอบหนูหน่อยนะค่ะหนูร้อนใจมากค่ะตอนนี้โดดฝากขังอยู่หมดฝากขังวันที่ 8 กันยาหมดฝากแล้วเค้าจะตัดสินเลยหรือต้องรอก่อนค่ะ

  โดยคุณ ิิbee  (101.108.157.241)     14 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 504

  ทุกวันนี้ยาเสพติดระบาดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาและบางครั้งก็โดนตำรวจยัดข้อหาเพื่อตกทรัพย์เพราะเป็นเรื่องง่ายเมื่อจ่ายตางด์แล้วปล่อย และเป็นคำแนนะนำที่สำหรับข้อกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะประชาชนทั่วไม่ค่อยรู้กฎหมาย

  โดยคุณ phon yaklang  (183.88.249.210)     14 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 503

  แฟนโดนจับบ้า 2 เม็ด ไอซ์ 0.400 กรัม ประกันตัวมาแล้วแต่ประกันที่ชั้นศาลเพราะตำรวจบอกว่าเรื่อง ยาต้องประกันที่ชั้นศาล ใช้หลักทรัพย์ประกันไป 470,000 บาท แล้วศาลให้รายงานตัวทุก 12 วัน ทุกวันนี้อยู่ไม่มีความสุขเลย ไม่รู้ศาลจะเรียกเมื่อไหร่ โทษประมาณเท่าไหร่ค่ะ เครียด ไม่อยากให้ลูกมีปมด้อย

  โดยคุณ ทำเพื่อลูก  (110.49.241.247)     8 ส.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 503

  โทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิตปรับ 4 แสนบาทถึง 5 ล้านบาท
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.33)     29 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 502

  เรื่องการแต่งตั้งทนายเพื่อสู้คดี  หากเราไม่มีเงินจะต้องทำอย่างไรค่ะ

  อีกอย่างอยากทราบว่ากรณีที่เราเป็นจำเลย เราสามารถขอดูพยานหลักฐานที่ตำรวจสืบมาได้หรือป่าวค่ะ  เคยได้ยินมาว่ามีการหาพยานเท็จอะไรประมาณนี้อ่ะค่ะ (คดียาเสพติดนะค่ะ)รบกวนทีมงานช่วยตอบด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ กัญ  (110.77.162.159)     7 ส.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 502

  จำเลยในความผิดอาญา มีสิทธิแถลงต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งทนายความอาสา หรือทนายขอแรงแก่จำเลยได้ และนับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้ว และคัดสำเนาหรือถ่ายรูปนั้น ๆ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 8,1713

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.33)     29 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 501

   เป็นนำตำรวจ............ที่เลวนะ.........เชือ

  โดยคุณ back  (125.26.162.181)     5 ส.ค. 2554

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 87   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด