อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 70   

 • ความคิดเห็นที่ 180

  พี่ชายโดนล่อซื้อยา 10 เม็ด โดนเบอร์แบงค์ กลับไปค้นที่บ้าน เจออีก 14เม็ด

  โดนข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย

  โดนยึดรถไปด้วย ทั้งๆที่รถไม่ได้เกี่ยวข้อง ตำรวจบอกว่ายึดไว้เพราะเป็นมาตรการ

  รถเป็นชื่อผู้ต้องหา แต่เงินที่ซื้อเป็นเงินเก็บ บัญชีเงินเดือนพ่อ ตอนนี้เอกสารหลักฐานการซื้อ สเตจเม้น บุคแบงค์ ของพ่อได้ยื่นเป็นหลักฐานประกอบว่าจำนวนเงินที่ถอนมา เท่ากับวันซื้อรถเป็นเงินสด ถอนเมื่อวาน ซื้อวันรุ่งขึ้น อย่างนี้เรามีหลักฐานว่าเงินที่ซื้อรถเป็นเงินพ่อ มีโอกาศจะได้รถคืนไหมค่ะ?

  แล้วใช้เวลานานแค่ไหน เหตุเกิดวันที่ 11/3/53 เมื่อ3วันที่แล้ว สอบถามตำรวจที่ทำคดีบอกว่า ยังไม่ได้ยื่น ปปส.เลย ตร.ยังถามอีกว่าจะเอาไปยื่นเองไหม หรือส่งไปรษณีเองไหม อยากทราบว่าเราสามารถทำได้ด้วยเหรอค่ะ แล้ว ปปส.ใช้เวลาตรวจสอบนานแค่ไหนกว่าจะได้รถคืน

  ส่วนเรื่องคดี โทษแค่ไหน สามารถทำอะไรได้บ้าง?

   

  กลัวโดนหลอกมีทนายคนหนึ่งบอกว่า สามารถเอารถออกได้เลย ถ้าตร.ยังไม่ยื่นเรื่อง ปปส.สามารถเครียกับทางตร.แล้วเอารถออกมาขับได้เลย และเรื่องคดี สามารถทำให้เหลือ 2 ปี เพียงจ่าย 7หมื่น เค้าจะทำทุกอย่างให้  จะเครียกับตร.ให้ทั้งเรื่องรถและคดี จะทำให้เหลือจำหน่ายเดียว ได้ด้วยเหรอค่ะ?

  ทนายบางคนบอกว่าช่วยให้รอลงอาญาได้ ไม่ต้องติดคุกด้วย ?

   

  รบกวนช่วยตอบคำถามด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

   

  โดยคุณ ต้นส้ม  (115.87.6.44)     26 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 179

  รบกวนปรึกษาค่ะ คือมีเพื่อนของแฟนมาหาที่บ้านแล้วชวนกันออกไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างนอก

  โดยที่แฟนไปด้วย แต่เพื่อนมียาบ้าอยู่ที่ตัว 100 เม็ด  ที่รถ 100 เม็ด  แต่แฟนไม่รู้เห็นด้วย

  แต่โดนจับพร้อมกัน เพื่อนรับสารภาพว่าเป็นของเขาหมด และแฟนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ตอนนี้โดยฝากขังอยู่เรือนจำ  อยากทราบโทษและมีวิธีการจะสู้คดีหรือพ้นข้อกล่าวหาไหมค่ะ

  โดยคุณ   (202.183.186.188)     24 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 179

  - แต่งตั้งทนายความเข้าไปสู้คดีว่ายาเสพติดไม่ใช่ของตน โดยแนะนำให้เข้ามาพบทนายคลายทุกข์เพื่อช่วยเหลือเรื่องรูปคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.53)     25 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 178

  อยากทราบว่าคดีเสพแล้วขับมีโทษอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ หยาดพิรุณ  (113.53.98.130)     21 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 178

  มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ และมีบทลงโทษตาม มาตรา 157/1 และอาจถูกลงโทษตามกฎหมายยาเสพติดอีก

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
  มาตรา 43 ทวิ
  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจจัดให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ขับขี่นั้นไม่ได้เสพก็ให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้
  ในกรณีที่ผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและเมื่อผู้นั้นยอมรับการตรวจสอบแล้ว หากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที
  การตรวจสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา 157/1 ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการที่ให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ทวิ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตรวจการที่ให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ตรี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
  ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.53)     25 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 177

  น้องชายอายุ 18 ย่าง 19ปี  โดนจับยาบ้าครึ่งเม็ดต้องติดคุกกี่ปี หนูจะต้องทำอย่างไรได้บ้างให้โทษหนักเป็นเบาค่ะ เพื่อช่วยน้องสงสารแม่ไม่รู้เรื่องกฎหมายเลย กรุณาตอบด่วนด้วยค่ะรออยู่

  โดยคุณ พี่สาว  (114.128.85.78)     17 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 177

  ประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.14)     18 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 176

  โดนจับมียาบ้า 20 เม็ด อยากทราบว่า ถ้าจะจ้างนายหน้าประกันต้องใช้วงเงินเท่าไหร่ หรือถ้าจะประกันเองต้องใช้วงเงินเท่าไหร่ค่ะ

  โดยคุณ ศิริวรรณ  (58.10.9.95)     17 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 176

  ท่านสามารถติดต่อเรื่องเงินประกันและนายประกันได้ที่ศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.6)     17 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 175

  แฟนโดนล่อซื้อยาบ้าได้ของกลาง3เม็ดค่ะ เลยโดนข้อหามีไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย แต่รับสารภาพนะคะ อย่างนี้จะติดคุกประมาณกี่ปีคะ แล้วถ้าเกิดจะประกันตัวออกมาสู้คดีจะมีทางหลุดไม่ต้องติดคุก หรือว่าขอลดโทษได้มั้ยคะ

  โดยคุณ หมู  (112.142.87.61)     16 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 175

  - โดยทั่วไปประมาณ 2 ปี 6 เดือน หากต้องลดโทษต้องปฏิบัติตามมาตรา 100/2 ของพรบ.ยเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ใช้เป็นเหตุบรรเทาโทษได้ ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.6)     17 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 174

  แฟนโดนจับคดียาบ้ามีไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย 3เม็ดค่ะ แต่รับสารภาพนะคะ

  จะติดคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ อรนุช กองทอง  (114.128.112.158)     15 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 174

  ประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.54)     16 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 173

  มีเรื่องจะสอบถามค่ะ รบกวนช่วยตอบกลับอย่างเร็วด่วนนะค่ะ เพราะเครียดมาก ต้องการความช่วยเหลือมากค่ะ พอดีมี คนรู้จักโดนจับ คดียา โดนยาบ้า 2000 เม็ด ยาไอซ์ 2 ขีด หรือ 200 กรัม แต่ไม่ได้เสพยานะค่ะ เพิ่งทำความผิดครั้งแรก เป็นคนดีมาก ดูแลครอบครัว ในสำนวนลงว่าเพิ่งทำมาได้ 1 เดือน พอดีทางครอบครัวเค้า ไม่เหลือใครถ้าหากเค้าโดนจับเป็นเวลานาน น้องสาวเพิ่งอายุ 3 ขวบ พ่อกับแม่อายุเกือบห้าสิบแล้ว  พอมีทางไหนสามารถช่วยได้ไหมค่ะ บทลงโทษเป็นอย่างไร จำคุกนานไหมค่ะ แล้วสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ประกันตัวได้ไหมค่ะ ช่วยตอบกลับด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ ผู้ขอความช่วยเหลือ  (58.136.48.58)     13 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 173

  แนะนำให้พาญาติของผู้ต้องหาเข้ามาปรึกษาเรื่องรูปคดีที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.54)     16 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 172

  น้องชายอายุ 17 ปีถูกจับยาไอซ์ ในห้องพักแฟน จำนวน22G มีคดีเก่าอยู่ยังไม่ถูกตัดสิน (สงสัยว่าจำหน่าย) คดีปัจจุบันถูกตั้งข้อว่าว่ามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย และเสพ รวมทั้งแฟนด้วย ให้การสารภาพทั้งหมด อย่างนี้ถูกตัดสินกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ หมวย  (124.121.159.55)     8 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 172

  อยู่ที่ดุลยพินิจของศาล แต่น่าจะมีการเพิ่มโทษเพราะอยู่ในระหว่างการรอคดีเก่า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.54)     16 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 171

  พอดีน้องชายผมอายุ18ปี

  โดนจับข้อเสพยา   แต่ยอมรับสาระภาพว่าเสพจิง เป็นครั้งแรก

  ถ้าส่งฟ้องศาลแล้ว

  จะมีโทษอย่างรายบ้าง ผมเคยได้ยินว่า  ถ้าไม่บำบัดฟื้นฟู  ก็อาจจะต้องรายงานตัวต่อ

  สถานที่ฟื้นฟู และตรวจร่างกายบ่อยๆ  แล้วต้องทำอบ่างไรบ้างให้โทษหนักเป็นเบาที่สุด

  โดยคุณ เครียดใจจัง  (124.120.19.156)     7 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 171

  แต่งตั้งทนายความเพื่อยื่นคำให้การประกอบคำรับสารภาพเพื่อให้โทษเบาหรือเหลือเพียงรอลงอาญาและไปรายงานตัว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.54)     16 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 170

  ต่อจากความเห็น ที่ 169 น้องชายปฎิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ศาลท่านไม่รับฟังหาว่าน้องชายเคยเสพยาก็น่าจะได้กลิ่น น้องชายบอกว่าถึงเคยเสพแต่ถ้าแพคยาอย่างดีก็ไม่ได้กลิ่น อีกน้องชายเป็นคนเมารถมักจะนั้งข้างหน้าแล้วก็หลับ และแค่อยากไปเที่ยวทะเลเท่านั้นไม่คิดว่าต้องเอาชีวิตมาทิ้ง

   

  โดยคุณ สิรินทรา  (58.9.171.81)     6 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 169

  เรียนปรึกษา เมื่อปี 51 น้องชายอายุ 18 ปี ได้มีเพื่อนชวนไปเที่ยวโดยนั้งรถไปเที่ยวภูเก็ต ไปกัน 3คนรวมทั้งน้องชายด้วย คนขับรถ มียาบ้า 110เม็ด แต่ในรถ มียาบ้า 4000 เม็ด คนขับรถ น้องชายไม่รู้จัก ส่วนเพื่อนอีกคนยอมรับว่ายาบ้าเป็นของตนเอง 4000 เม็ด (น้องชายรู้จัก) ถูกตำรวจจับได้ที่เพชรบุรี ตำรวจบอกว่าให้ใช้ทนายในพื้นที่ เสียเงินไป 115,000 บาท ในการจ้างทนายแม่ของข้าพเจ้าใจร้อนจ่ายไปเพื่อนที่จะเอาน้องชายออกมาให้ได้แต่เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 53 ศาลชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตหมดส่วนน้องชายเป็นเยาวชนตัดสินติดคุกตลอดชีวตอยากเรียนปรึกษาว่าข้าพเจ้าควรจะช่วยน้องชายอย่างไรดีเขาไม่รู้เลยว่าในรถมียาเสพติด จริงอยู่น้องชายเสพยาบ้าง แต่ถึงขั้นขายยาน้องชายคงไม่ทำ ตอนนี้แม่ล้มป่วยไม่รู้จะช่วยน้องชายอย่างไรดี ควรจะเปลี่ยนทนายเลยดีไหม ขอรบกวนแค่นี้คะ หวังว่าท่านจะกรุณาตอบคำถามกับคนทุกข์ใจด้วยคะ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

  โดยคุณ สิรินทรา  (58.9.171.81)     6 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 169

  คัดสำนวนในคดีทั้งหมดเข้ามาพบทนายความที่สำนักงานทนายคลายทุกข์เพื่อช่วยเหลือเรื่องรูปคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.54)     16 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 168

  เพื่อนโดนจับข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองจำนวน 1 เม็ด จะได้รับโทษเท่าไร หากขึ้นศาลประกันตัวออกมาแล้วจะมีสิทธิได้รอลงอาญาหรือเปล่าคะ หรือว่าต้องจำคุก

  โดยคุณ เตกีล่า  (203.157.30.1)     4 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 168

  อยู่ที่ดุลยพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.54)     16 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 167

  ขอถามหน่อยนะคะ พอดีแฟนโดนจับยาบ้า 6 เม็ด และโดนล่อซื้อ เจอแบงค์ 1200 โดน 3 ข้อหาค่ะ

  1.จำหน่ายและจำหน่าย

  2.เสพและมีไว้ในครอบครอง

  3.เสพและขับรถ

  จะโดนจำคุกกี่ปีคะ  ถ้าลดโทษกึ่งหนึ่งแล้ว  เพราะรับสารภาพทั้งหมดค่ะ

  โดยคุณ รบกวนถามนะคะ  (61.19.231.5)     3 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 167

  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลไม่อาจตอบได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     4 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 166

  แฟนถูกจับยาม้าจะรู้ได้อยางไรว่าโทดหนักหรือเบาตอบด้วยนะค่ะ

  และสามาถรช่วยได้อย่างไร

  โดยคุณ เด็กไฮโซ  (112.142.129.200)     2 มี.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 166

  โทษดูจากฐานความผิดและสารบริสุทธิ์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     4 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 165

  กรณีถูกจับข้อหา ขับเสพและมีไว้ครอบครองจำนวน 1 เม็ด มีโทษอย่างไรบ้าง และมีโอกาสถูกจำคุกหรือไม่

  โดยคุณ   (124.120.242.191)     27 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 165

  มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ และมีบทลงโทษตาม มาตรา 157/1 และอาจถูกลงโทษตามกฎหมายยาเสพติดอีก
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     4 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 164

  แฟนโดนจับยาบ้า 100 เม็ด ครอบครองเพื่อจำหน่าย

  ไม่ทราบว่าแฟนจะมีโทษประมาณกี่ปีค่ะ

   

  โดยคุณ จ๊ะเอ๋  (110.164.174.128)     27 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 164

  จำคุกตลอดชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     4 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 163

  เพื่อนโดนตำรวจล่อซื้อยาม้า ถุกจับ 2 เม็ด อยากทราบว่าข้อหานี้จะถูกจำคุกกี่ปี  และทำอย่างไรถึงจะให้โทษเบาลง  ช่วยตอบหน่อยนะค่ะด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นิด  (114.128.18.139)     23 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 163

  ประมาณ 2 ปี  หากรับสารภาพอาจได้รับการลดโทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.34)     26 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 162

   ครอบครองยาม้า 1 เม็ดโดนโทษจำคุกกีปีคับ  ช่วยตอบ 

  ด่วนด้วยนะคับ ทางเมล์กะได้ รอคำตอบอยู่คับ ร้อนใจ

  โดยคุณ แดว  (125.24.167.62)     22 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 162

  ประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.34)     26 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 161

  หลานชายโดนจับล่อซื้อยาบ้าจำนวน 2 เม็ดกับเพื่อน อีก1 คน

  แต่ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีเพื่อจำหน่ายมีไว้เสพ  โดยรุ่นพี่เป็นคนให้มา

  หลักฐานที่ตำรวจจับได้คือ ยาบ้า 2 เม็ด เงิน 700 บาท โดยระบุเป็นเม็ดล่ะ 350 บาทในบันทึกการจับกุม ตอนนี้อยู่ในระหว่างการฝากขัง  อยากทราบว่าโทษข้อหานี้หนักเบาขนาดไหน

  และจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้หรือไม่ ถ้าประกันตัวต้องไปที่ศาลใช่หรือเปล่าค่ะ

  ตอนนี้ได้ไปฝากขังที่เรือนจำแล้วค่ะ

  รบกวนตอบคำถามโดยด่วนด้วยนะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ ร้อนใจ  (118.175.66.148)     20 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 161

  - โทษประมาณ 2 ปี
  - ถือว่าเป็นโทษเบา หากต้องการลดโทษต้องให้การเป็นประโยชน์ตาม มาตรา 100/2
  - หากต้องการประกันตัวต้องไปประกันในชั้นศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.34)     26 ก.พ. 2553

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 70   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด