X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 83   

 • ความคิดเห็นที่ 440

  อยากทราบว่าถ้าเรามีอาวุทปืนเถือนไว้ในครอบครองเราจะมีโทษจำคุกกี่ปีกี่เดือนคับ..ขอบคุณคับ

  โดยคุณ จัย  (110.49.251.216)     10 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 439

  โดนจำหน่ายและจำหน่ายหน่ายแรกโดนล่อซื้อ  2  เม็ดมีเบอร์แบงค์  500  บาท  หน่ายที่2 มียาอีก49เม็ดที่ตัวตอนนี้ประกันตัวชั่วคราวและให้ทนายยื่นเอกสารแถลงคำร้องขอรับสารภาพขอลดโทษมีใบเกิดลูก3คนและใบรับรองแพทย์พ่อและแม่ศาลจะตัดสินประมาณกี่ปีจะมีลดโทษหรือเปล่า

  โดยคุณ แนน  (14.207.52.174)     3 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 439

  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่กรณีที่จำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ย่อมเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลย่อมมีอำนาจที่จะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     12 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 438

  ลูกพี่ลูกน้อง โดนจับยาบ้า 50 เม็ด ศาลต้นตัดสินลงโทษ จำคุก 3 ปี 6 เดือน ปรับ 200000 บาท  ศาลที่ศาลลงโทษ สมควรรึยังครับ ตอนนี้กำลังยื่นอุทธรณ์  อยู่ครับ

  โดยคุณ มิก  (124.121.124.147)     1 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 438

  หากศาลใช้ดุลพินิจจนแน่ใจแล้วว่า มีการกระทำความผิดจริง และจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น ศาลย่อมมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ หากจำเลยไม่เห็นด้วยก็ชอบที่จะยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     12 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 437

  อยากทราบว่าการพักโทษคืออะไรคะ  และมีวิธีการอย่างไร

  การลดหย่อนโทษหลังศาลตัดสินเรื่องคดียาเสพติดไปแล้ว  ด้วย 100/2  จะยังสามารถทำได้หรือไม่คะ

   

  โดยคุณ ปลา  (182.53.144.220)     29 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 437

  การพักโทษ คือการปลดปล่อยออกไปก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากาาศาลภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติที่กำหนด การพักการลงโทษไม่ใช่สิทธิของผู้ต้องขัง แต่เป็นประโยชน์ที่ทางราชการให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติ มีความก้าวหน้าทางการศึกษา ทำงานเกิดผลแก่เรือนจำหรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ ศาลตัดสินแล้วใช้มาตรา 100/2 อีกไม่ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     12 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 436

  โดนคดีจำหน่ายและจำหน่าย51เม็ดมีแบงล่อซื้อ500บาทยอมรับสารภาพอยู่ช่วงประกันตัวชั่วคราวและตอนนี้ให้ทนายยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอรับสารภาพเพื่ให้ลดโทษลงจะโดนจำคุกก๊ปี  (เอกสารที่ยื่นมีใบเกิดลูก 3 คนใบรับรองแพทย์ของพ่อและแม่ลูกกำลังเรียนหนังสือคนโตอยู่ปห้าคนรองกำลังจะเข้าอนุบาลเด็กเล็กคนเล็กอายุขวบครึ่ง)นี่เป็นความผิดครั้งแรกและยาหนูไม่ตั้งใจที่จะจำหน่ายแต่ลูกน้องมาขอแบ่งจึงแบ่งให้

  โดยคุณ แนน  (183.89.103.3)     29 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 436

  มีโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     12 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 435

   king of thailand เรารักพระเจ้าอยู่หัว

  โดยคุณ ช.2  (119.42.77.108)     27 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 434

   king of thailand ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดยคุณ ช.2  (61.7.180.215)     25 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 433

  อยากสอบถามเพื่อป้องกันตัวเองค่ะว่า  หากวันหนึ่งเราเกิดรับฝากของ , หรือมีสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาอยู่ในบ้าน หรือรถ  เป็นพวกยาเสพติด  โดยไม่ใช่ของเรา  เราจะมีวิธีรับสถานการณ์นั้นอย่างไรบ้างคะ  เคยได้ยินมาจากคนใกล้ ๆ ตัว เลยรู้สึกกลัวจังเลยค่ะ  บางทีก็รู้ว่าถูกยัดข้อหา  พอไปโรงพักก็จะถูกซ้อมให้เซ็นต์รับสารภาพ  โดยตำรวจไม่ยอมให้โอกาสติดต่อใคร  จนกว่าเราจะรับ  ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

  โดยคุณ เป้  (101.109.39.143)     22 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 433

  หากไม่ใช่สิ่งของของตนก็ไม่ควรรับฝากจากคนแปลกหน้า หรือแม้แต่คนรู้จักก็ไม่ควรรับฝากจากใคร ๆ เลย ส่วนการถูกยัดเยียดข้อหาโดยไม่ชอบ และท่านไม่ได้เป็นผู้กระทำผิด ท่านต้องปฏิเสธแก้ต่างต่อสู้ อันไม่ใช่แพะรับบาป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     3 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 432

  อยากทราบว่าถ้าติดคุกอยู่แล้วแอบลักลอบขนยาไอซ์เข้าไปในเรือนจำจะถูกดำเนินคดีอีกหรือปล่าวแล้วจะได้รับโทษอย่างไรอีก

  โดยคุณ สุรสิงห์  (115.87.44.167)     21 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 432

  แน่นอนเป็นการกระทำความผิดกฎหมายและระเบียบของเรือนจำ ย่อมถูกดำเนินคดีอาญาอย่างแน่นอนหากถูกจับได้ และต้องถูกเพิ่มโทษฐานเป็นผู้กระทำผิดที่ไม่เข็ดหลาบ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     3 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 431

   สวัสดีค่ะ ขอคำแนะนำหน่อยคือ ว่าแฟนเป็นเจ้าบ้านน่ะค่ะ แล้ววันนั้นตำรวจมาค้นบ้าน แฟนเราก็เลยให้ค้นเพราะคิดว่าไม่มีอะไร ตอนที่ค้นตำรวจเป็นคนไปค้น ให้แฟนเรานั่งอยู่ในห้อง ปรากฎว่าตำรวจค้นเจอยาบ้า 1022 เม็ด อยู่ในห้องของลูกบุญธรรมของพี่สาวซึ่งชอบพาเพื่อนๆมามั่วสุมกัน แล้วปกติแฟนเราไม่ค่อยอยู่บ้าน และบ้านมีประตูเข้าออกสองด้าน คือหน้าและหลัง ห้องที่ค้นเจอห้องที่ติดกับประตูหลังบ้านพอดี พวกลูกบุญธรรมของพี่สาวจะเข้าประตูด้านนั้น ที่บ้านก้อจะไม่ค่อยรู้ว่ามีใครเข้าออกบ้าง เมื่อค้นเจอของกลางแล้วตำรวจก้อจับทุกคนที่อยู่ในบ้าน 4 คนรวมแฟนเราด้วย ยกเว้นลูกสาว (อายุ 12) และลูกชาย( อายุ10) ของแฟน (ตั้งข้อหาว่าร่วมกันครอบครองเพื่อจำหน่ายค่ะ แล้วในเอกสารของตำรวจไม่แน่ใจว่าใช่สำนวนหรือป่าว ให้แฟนเราอยู่จำเลยที่ 4 (คนสุดท้าย)บอกว่า เป็นผู้ยอมรับเป็นเจ้าบ้าน ค่ะ) ซึ่งตอนที่อยู่ที่บ้านไม่มีใครยอมรับค่ะว่ายาเป็นของใคร แต่ตอนที่ตำรวจสอบสวน ตัวลูกบุญธรรมของพี่สาวยอมรับ ว่ามีคนเอามาฝากไว้แล้วได้ค่าจ้าง แล้วก้อถูกส่งไปสถานพินิจเพราะอายุต่ำกว่า 18  ส่วนแฟนของเด็กคนนี้ก้อยอมรับค่ะ แล้วคือตอนนี้ไปที่ศาล เค้าบอกว่ายังสอบสวนไม่เสร็จ ต้องฝากขัง คือจะถามว่า

  1 )แฟนเราจะสามารถประกันตัวออกมาได้มั๊ยคะ เพราะ ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วย ไม่เคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด บุหรี่ก็ไม่สูบ

  2) แล้วถ้าประกันได้ต้องใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ถึงจะพอคะ เพราะตอนแรกยื่นประกันไปแล้ว(ยื่นเอง ไม่ได้จ้างทนายค่ะ) รวม หนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าบาท ก้อไม่ผ่านค่ะ เพราะพนักงานสอบสวนคัดค้าน กลัวว่าจะหนี แล้วประกันตัวอีกทีได้เมื่อไหร่คะ เห็นเค้าบอกว่าต้องฝากขังครบ 7 ฝากก่อน ใช่หรือป่าวคะ  

  3) แล้วถ้าต้องสู้คดีต้องทำอย่างไรบ้างคะ เรามีหลักฐานที่มาที่ไปของเงินทุกอย่างค่ะ แล้วถ้าสู้คดีมีโอกาสหลุดมั๊ยคะ แล้วนานแค่ไหนคะ เพราะแฟนต้องทำงาน แล้วก้อห่วงลูกมาก

  ขอคำแนะนำหน่อยนะคะ เดือดร้อนมากจริงๆ ไม่คิดว่าคนบริสุทธิ์ต้องมาโดนเรื่องแบบนี้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  โดยคุณ คนบริสุทธิ์  (125.26.23.213)     20 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 431

  ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วครางผู้ต้องหาได้ ส่วนศาลจะอนุญาตหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนหลักประกันจะมีอัตราตามที่ศาลกำหนดไว้ตามฐานความผิด หากศาลไม่อนุญาต ก็ยื่นได้ใหม่อีก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     3 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 430

  ขับเสพครั้งแรกต้องโดน 4 เดือน (รอลงอาญา)  ปรับ  100,00 บาท

  ถ้าไม่มีเงิน จะต้องทำอย่างไรครับ

  โดยคุณ คนดอย  (119.42.100.133)     20 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 430

  กักขังแทนค่าปรับ โดยถืออัตรา 200 บาทต่อหนึ่งวัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     3 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 429

  หากถูกจับยาบ้า 1,400 เม็ด  ผลการพิสูจน์ออกมา  ปริมาณยาเกิน 20 กรัม  จะมีโทษอย่างไรบ้าง  เป็นการกระทำผิดครั้งแรก  เนื่องจากถูกล่อซื้อ

  รบกวนช่วยตอบด้วย  เครียดมาก ๆ  เลย

   

  โดยคุณ เป้  (101.109.37.202)     19 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 429

  ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 1 ล้านบาทถึง 5 ล้านบาท หรือประหารชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     3 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 428

  1.โดนจับยาทั้ง หมด 1400 เม็ด  โทษประมาณกี่ปี

  2. ยา 1400 จับได้ทั้งหมด 4  คน โทษจะหารกันมั้ย

  3.แล้วถ้าคนขับรถไม่รู้เห็นแต่โดนจับ(คนขับรถ Taxi )ด้วยจะติดมั้ย

  4.

  โดยคุณ นายปืนโต  (125.24.70.19)     18 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 428

  1.ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี
  2. ความรับผิดทางอาญาเป็นความรับผิดเฉพาะตัวของผู้กระทำผิดแต่ละคน ไม่สามารถเฉลี่ยโทษได้
  3. คนขับรถไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยกับการกระทำผิดนั้น ย่อมไม่มีความผิด ศาลย่อมพิพากษายกฟ้องคนขับไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     4 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 427

   รบกวนสอบถามครับ

  1.  ส.ค.2553น้องผมโดนจับคดีเสพท้องที่กระทุ่มแบน สมุทรสาคร แต่ตำรวจที่จับเป็นชุดสืบโพธิ์แก้วนครปฐม ผมประกันออกมาแต่เขาหนีรายงานตัวคุมประพฤติ ที่ศาลนครปฐม 

  2.  เมษายน2554โดนคดีเสพท้องที่กระทุ่มแบน สมุทรสาคร แต่ตำรวจที่จับเป็นชุดสืบสน.หนองค้างพลู กรุงเทพ ผมไม่ประกันปล่อยให้บำบัด

       ที่ผมอยากทราบคือ อย่างนี้น้องผมถูกส่งไปที่ไหนครับ ถามตำรวจหนองค้างพูลที่รับผิคชอบคดี เขาบอกอยู่บางบอน กับบางขวางแต่ปรากฎว่าไปถามแล้วไม่มีทั้ง2 แห่งครับ

       แล้วผลของคดีแรก เอามาทบกับคดีที่สองไหมครับ อยากทราบว่าจะโดนนานเท่าไหร่ครับ เพราะตำรวจบางคนเขาบอกว่าคดีที่2โดนในกรุงเทพไม่ได้โดนที่นครปฐม ไม่เอามารวม แต่ว่าไปถามเรือนจำในเขตกรุงเทพ ไม่มีชื่อน้องผมเลย

      รบกวนตอบด้วยนะครับ เป็นห่วงน้องครับ  (น้องอายุ20ปี)ครับ 

  โดยคุณ gaylay  (115.87.145.232)     18 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 426

  มีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้สำหรับผู้ที่โดนจับไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีทนายที่ว่าความเก่ง

  แนะนำให้คะสนจัยติดต่อปัท083-0933692คะ ที่ระยองนะคะ

  โดยคุณ ปัท  (223.207.90.250)     18 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 426

  ท่านสามารถขอคำปรึกษากับทีมงานทนายคลายทุกข์ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     4 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 425

  ผมโดนจับคดีเสพแต่จับดดยตำรวจอาสาแล้วเขาบอกให้ผมล่อซื้อให้

  พอผมซื้อให้แล้วเขายังมาตามกวนผมอีก...แถมไม่มีใครคอยดูแลความปลอดภัยให้ด้วย

  ...แล้วก้อซ้อมผ้ต้องหาตอนโดนจับได้ทั้งที่ใส่กุญแจมือแล้ว...ตำรวจอาสามีอำนาจขนาดนั้นเลยเหรอครับ..เพราะในชุดจับไม่มีตำรวจสัำกคนเลย...ถามว่าคนที่โดนซ้อมสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

  เราฟ้องกลับได้ไหมคับ

  โดยคุณ   (124.122.35.65)     14 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 425

  ฟ้องผู้กระทำร้ายฐานทำร้ายร่างกาย เนื่องจากไม่มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่อย่างเจ้าพนักงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     4 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 424

  พวกเมืงไม่มี งานอื่น ทัม หรอ คอย เเต่ จะ จับ ผัว กรุ อ่ อิ ด่ก อิ ตำ รวจ น่า หี่  อิ เหี้ย เมย เมื งเปน

  โสเพณี **********************************

  โดยคุณ   (61.90.112.128)     12 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 423

  อยากทราบว่าโดนจับยาไอซ์ ประมาณ0.4กรัมครอบครองเพื่อจำหน่ายและปืนอีกเถื่อนอีก 1 กระบอก ศาลจะตัดสินกี่ปีค่ะ อยาดรู้เป็นเมมียจะได้ทำจัยถูกค่ะ

  โดยคุณ ศิ  (223.204.89.49)     9 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 423

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     4 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 422

  ถ้าโดนจับยาไอซ์น้ำหนัก1.32กรัม(รวมถุง) ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่เมื่อสารบริสุทธิ์ออกมาแล้วน้ำหนักไม่ถึง0.375กรัม ศาลจะตัดสินว่าเป็นจำหน่ายอยู่หรือเปล่าค่ะ หรือว่าเราต้องปฏิเสธและให้ทนายสู้ให้ว่าเรามีไว้ครอบครองอย่างเดียว

  โดยคุณ   (124.121.175.169)     8 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 422

  ความผิดฐานจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยหนักไม่ถึง 0.375 ก็ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     4 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 421

  น้องชายโดนจับคดียาเสพติดกับเพื่อน 2 คน คือตำรวจให้ข้อหาจำหน่ายและจำหน่าย เพราะตอนจับน้องไม่มีการโทรหาไม่ให้คุย จับทำเรื่องแล้วถึงจะให้โทรหาแม่ แล้วตอนนั้นยื่นอุทรและไปรายงานตัวตลอด แต่ก็โดนตัดสินจำคุก แต่ไม่รู้กี่ปี อยากทราบว่าเพื่อนที่โดนด้วยกันจะต้องถูกจับด้วยหรือเปล่า ทั้งๆที่ไม่เคยไปรายงานตัวเลย หรือว่ามีคนใดคนหนึ่งโดนแทนแล้วไม่ต้องตามเรื่องปล่อยไปง่ายๆ แต่น้องไม่เคยทำความผิดอะไร เพราะเชื่อเพื่อนไว้ใจเพื่อนถึงเป็นแบบนี้ แต่ที่หนูอยากรู้ว่าจะขอลดโทษได้หรือเปล่าและวิธีการลดโทษต้องทำอย่างไรบ้างช่วยตอบให้หนูหน่อย

  โดยคุณ ตูน  (1.47.15.39)     2 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 421

  1. การกระทำความผิดอาญาเป็นเรื่องเฉพาะตัว ไม่อาจรับผิดหรือรับโทษแทนกันได้ ส่วนจำเลยอื่นหากผิดเงื่อนไขไม่ไปรายงานตัว ศาลย่อมบังคับตามสัญญาประกัน และออกหมายจับต่อไปได้
  2. ประเด็นที่ศาลจะลดหย่อนโทษได้ จะต้องไปเหตุที่มีกฎหมายบังคับไว้ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญ ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.26)     12 เม.ย. 2554

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 83   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด