อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 75   

 • ความคิดเห็นที่ 280

  แฟนโดนคดีครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย25เม็ดมีคดีเก่ารอบลงอาญาอยู่2ปี(คดีพากผู้เยาว์)

  อยากทราบว่าจะติดกี่ปี มีทางไหนที่พอจะช่วยให้โทษน้อยลง  แฟนยังเป็นเยาวชนอยู่

  ขะติดมากน้อยแค่ไหนค่ะ

  โดยคุณ นุ๊ก  (124.120.38.182)     25 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 280

  อาจถูกบวกโทษที่รอลงอาญาไว้ รวม ๆ แล้วอาจจะประมาณ 6 ปี ไม่น่าเกินนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.43)     31 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 279

  เคยโดนจับยาบ้าแต่ถูกกันเป็นสาย

  และโดยครั้งที่ 2 ถูกกันเป็นพยาน

  เมื่อตรวจประวัติจะผ่านใหม

  และสามารถเข้ารับราชการได้ใหม

  โดยคุณ สงสัย  (110.49.193.170)     21 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 279

  จะต้องถูกตรวจสอบประวัติ แต่ท่านมีสิทธิ์ชี้แจงให้คณะกรรมการสอบเข้าใจได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.43)     31 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 278

  รถมอเตอร์ไซต์ หายค่ะ

  พอรู้อีกที รถกลายไปเป็นของกลางคดียาบ้า

  ที่ศาลอายัดไว้ เพราะพวกที่ขโมยไปโดนจับได้

  แล้วหนูอยากได้รถคืนมาใช้ หนูต้องทำยังไงคะ

  ถามตำรวจ เขาก็นิสัยไม่ดีมาก ๆ ตวาดเราตลอด

  ก็เลยไม่อยากไปติดต่ออีก พูดกันก็ไม่รู็้้เรื่อง

  นี่หรือคือผู็้้พิทักษ์สันติราษฎ์ ช่วยหน่อยนะคะ

  ไม่รู้จะทำยังไง ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะมั้ยในการดำเนินเรื่องค่ะ 

  โดยคุณ ผู้เดือดร้อน  (125.26.222.69)     21 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 278

  ขอคืนของกลางได้ โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริง ไมได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.43)     31 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 277

  อยากสอบถามว่า กรณีที่เรามีการนำยาบ้าไปส่งให้คนอื่น โดยเป็นการรับจ้าง หรือทำงานแลกของก็ดี แต่เมื่อถูกจับ ตอนแรกเรายอมรับผิดคนเดียว แต่ตอนนี้อยากจะบอกความจริงกับศาลว่า เรารู้แต่ทำ แต่เจ้าของยานั้น เป็นคนอื่น แล้วเค้าจะไ้ดรับโทษรึเปล่า

   

  รถที่ถูกจับกุมเป็นของเค้า แต่ที่บ้านเค้าไม่มีของกลาง

  เราจะทำยังไงได้บ้างงงงง

   

  ช่วยตอบหนน่อยค่ะ

  โดยคุณ Poy  (110.164.167.77)     20 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 277

  เจ้าของที่แท้จริง ถ้ามีพยานหลักฐานสาวไปถึง จะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกับท่าน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.43)     31 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 276

  คือว่าวันที่12 สิงหา พี่ชายดำ อายุ 23 ขับรถมอเตอร์ไซด์ออกไปเอาตังที่เพื่อนซึ่งเป็นรุ่นน้องชื่อ สอง อายุ17 ปียืมไปจ่ายค่าเทอม2000 บาท แต่เอามาไห้เพียง1600 ดำเลยลงจากรถมอไซด์ ไปเอาตังที่สอง  พอดีสองเห็นตำรวจเรยวิ่งเอาของซึ่งเปงยาเสพติดไปแอบหลังเสาไฟฟ้าห่างจากที่ยืนนิดหน่อย แร้วก้อวิ่งกลับมาหาดำ แต่ตำรวจเหงตอนที่เอาไปแอบพอดี และเหงดำยืนอยู่เฉยๆ ก้อได้เข้ามาตรวจค้นที่ตัวดำไม่มียาเสพติด  แล้วตำรวจได้นำสองคนนี้ไปตรวจหาสารเสพติดที่ สน  พบว่าผลบวกทั้ง สอง เรยโดนจับแร้วยึดรถมอเตอร์ไซด์ของนายดำไว้เพื่อเปงของกลางแล้วแจ้งข้อหาว่า ครอบครองเพื่อจำหน่าย เหตุเกิดตอนประมาณสองสามทุ่ม แร้วได้พิมพ์สำนวนไว้แร้วไม่ยอมไห้ทั้งสองอ่านบอกว่าเซ็นๆ ไปเรย มีอะไรค่อยไปแก้ทีหลัง ทั้งสองจึงต้องเซ็น  พอ  อีกสักพักก้อได้รู้ว่าโดนคดีครอบครองเพื่อจำหน่าย แร้วตำรวจได้พิมพ์สำนวนว่า ........

           ประมาณว่านายดำและนายสองยืนอยู่ด้วยกันแร้วพบสิ่งเสพติดที่กล่าวมาข้างต้น แร้วทั้งสองจะนำไปส่งลูกค้า แร้วทั้งสองขับรถโดยเสพสิ่งเสพติด

          

        แต่ที่จิงแร้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย ในตอนสอบสวนอีกครั้งในสองได้ทำกานยอมรับว่าเป็นของตนเองทั้งหมดแร้วได้เสพจริงแต่สิ่งเสพติดทั้งยาบ้าและบาไอซ์มีไว้เพื่อเสพ แล้วได้บอกว่านายดำมาเอาตังค์ที่ตนยืมไป ไม่ใช่ร่วมกันค้า

          พอถึงนายดำก้อได้ปฏิเสธไปเพราะว่าเรื่องไม่ได้เปงไปตามนั้นตามที่ตำรวจพิมพ์ไห้เซ็นแต่ได้ยอมรับว่าตนเสพสิ่งเสพติดจิง  แต่สิ่งของเหล่านั้นตนไม่เกี่ยว

   

      เด็กคนนั้นได้ส่งไปไปก่อนแระหลักประกันตัวก้อแค่หลักหมื่น   แต่พี่ชายฉันที่ไม่รู้ด้วยต้องมาซวย ไปด้วย  พี่ชายฉันเชื่อว่าตนไม่ผิดจึงจะสู้คดีเรยอยากจะรู้ว่าพอมีทางชนะไหมค่ะ

  อยากขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะ

   

  ช่วยหน่อยน่ะค่ะ

  หนูสงสารหลานมากๆๆ และสงสารพี่ชายด้วยไม่ได้ทำผิดแต่ต้องมาติด และลำบากมากกว่าเจ้าของสิ่งเสพติดอีก

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ....  (124.121.246.138)     14 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 276

  แนะนำให้นำบันทึกการจับกุมเข้ามาปรึกษาทีมทนายความทนายคลายทุกข์เพื่อช่วยเหลือพี่ชายของท่านต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.62)     29 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 275

  พ่อหนูโดนจับยาบ้า สี่พันเม็ด ตอนนี้ตัดสินแล้ว 25ปีค่ะ อยากทราบว่า  ถ้าหนูอยากให้พ่อติดน้อยลงจะทำอย่างไร และต้องใช้เงินมากหรือเปล่าค่ะ  เพราะพ่อไม่ได้เป็นคนทำ  หนูเจอหน้าพ่อค่ะ

  โดยคุณ ผักบุ้ง  (110.49.193.224)     10 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 275

  - หากต้องการลดโทษ ท่านอาจต้องแต่งตั้งทนายความเพื่อยื่นอุทธรณ์ขอลดโทษต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     11 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 274

   

  เรื่องมันมีอยู่ว่าแฟนโดนยาบ้า  1200  เม็ดศาลตัดสิน50ปี  แต่ไม่เคยต้องโทษลดเหลือ 25ปี ติดไปแล้ว8เดือนรออุทรทนายบอกว่าให้รออีก  8เดือนถ้าไม่ติดก็หลุดเลยแล้วมันจะหลุดได้อย่างไงอยากรู้

  โดยคุณ อยากรู้  (113.53.131.80)     10 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 274

  - ต้องรอดูจากข้อเท็จจริงในพิพากษาของศาลอุทธรณ์จึงจะทราบว่าเป็นไปได้หรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     11 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 273

  กรณีโดนจับกุมยาไอซ์ 1 g ตอนนั้นเขาเมายาจึงรับสารภาพว่ามีคนให้นำมาขาย 100 เม็ดแต่ตอนนี้มียาบ้าคงเหลือ 22 เม็ด ระหว่างที่เขาโดนจับตำรวจใช้ถุงดำคลุมหน้า บทลงโทษทางกฏหมายจะมีผลกับยาบ้า 100 เม็ดหรือเปล่า แต่จำเลยบอกว่าให้การระหว่างเมายา และยาบ้า 22 เม็ดที่ค้นพบไม่ใช้ของตนเอง  การที่ตำรวจจะเข้าตรวจค้นเคหะสถาน ณ ตอนนั้นต้องมีหมายค้นหรือเปล่า เพราะตอนโดนจับยาจะเป็นอีกสถานที่หนึ่ง

  โดยคุณ กอบสุข วันทนา  (58.8.162.100)     8 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 273

  - มีผลผูกพันกัน เพราะอาจเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเรื่องโทษได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     11 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 272

  อยากทราบว่าพี่ชายโดนจับคดียาบ้า 18เม็ด ทนายตอนศาลชั้นต้นไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรศาลตัดสิน 11ปี เลยทำเรื่องยื่นอุทรณ์เปลี่ยนทนายใหม่ ทนายคนใหม่ไปคัดสำนวนมาให้อ่านเค้าบอกว่า ธนบัตรที่ล่อซื้อจริงกะที่ถ่ายเอกสาร เบอร์แบงค์ไม่ตรงกัน แล้วมีคำให้การของคนที่จับคนหนึ่งบอกว่าผู้หญิงที่ทำการล่อซื้อเป็นผู้หญิงอ้วนขาว แต่อีกคนบอกผอมดำ เราสามารถอุทรณ์ให้ศาลยกฟ้องได้หรือป่าวหรือไม่ศาลจะลดโทษให้หรือเปล่าค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะทางบ้านกลุ้มใจมากเพราะพี่ชายไปมีเรื่องกะลูกชายคนที่จับด้วยกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมมาก

  โดยคุณ จี  (124.122.198.16)     6 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 271

  ต้องคดีครอบยาไอรซ์เพื่อจำหน่ายจำนวน 1.5 กรัม ขณะอายุ 19 ปี ไม่เคยกระทำความผิดและให้การสารภาพ ศาลท่านจะมีการลดหย่อนโทษอย่างไรบ้าง ขอความกรุณาตอบด้วย

  โดยคุณ พิ้ง  (125.27.34.84)     6 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 270

  โดนจับยาบ้า 80 เม็ด (ข้อหาเสพและจำหน่าย) จะมีโทษจำคุกกี่ปี กรุณาตอบด้วย... 

  โดยคุณ น้ำฝน  (202.143.172.124)     4 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 270

  อยู่ที่ดุลยพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.45)     4 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 269

  เคยข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อ 2 ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วแต่มีคนเอาเรื่องที่ผ่านมาไปแจ้งตำรวจดิฉันจะโดนจับมัยค่ะ

  โดยคุณ ริน  (203.155.159.7)     2 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 269

  หากไม่เกี่ยวข้องกับคดีก็ไม่มีความผิด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.45)     4 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 268

  น้องชายถูกจับยาบ้า 6 เม็ด จะติดคุกกี่ปี และจะทำอย่างไรบ้างช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

  โดยคุณ อร  (61.90.118.232)     1 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 267

  เคยโดนตรวดปัดสวะ  แล้วรอ ผล  ผล มาแล้ว ผมจะโดนอะไรมั้งคับ

  โดยคุณ   (180.183.175.29)     30 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 266

  พี่ชายผมถูกจับข้อหามียาเสพติดยาบ้า200เม็ดของกลางไม่ได้อยู่กับเขาเป็นการชัดทอดพี่ชายผมมีเรื่องกับตำรวจเพราะว่าเข้าไม่จ่ายเงินค่าคุ้มครองให้แก่ตำรวจมัดก็เลยจับใครก็ไม่รู้แล้วก็ให้บอกว่าซื้อมาจากพี่ชายผมแล้วมันจะปล่อยตัวไปพี่ชายผมสู้คดีศาลชั้นต้นแพ้จำคุก11ปีปรับ400000บาทเพราะอัยการคดีนี้เป็นเมียผู้พิพากษาของคดีครับและตำรวจคนนั้นก็โดนพี่ชายผมร้องเรียนก็โดนย้ายจากโรงพักนั้นแล้วแต่มันก็มีเส้นผ่านไป9เดือนมันก็กลับมาเหมือนเดินพี่ชายผมยื่นอุทรตัดสินยกฟ้องเพราะไม่มีใครเห็นตัวพี่ชายผมกระทำความผิดเลยผมต้องทำอย่างไรต่อครับเพราะตอนนี้ขังไว้ระหว่างฎีกาเคยยื้นประกันตัวตอนตัดสินจำคุก11ปีแต่ศาลไม่อนุญาติถ้ายื่นตอนนี้ได้ไหมครับ080-1717155

  โดยคุณ ถาวร  (183.89.181.228)     27 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 266

  ขอคำปรึกษาได้ที่ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.45)     4 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 265

                   ก็ติดกันหมด แหละ ไม่ต้องทราบกันหรอก แล้วทำกันทำไมคับ

   

                                       เป็นคนดีของชาติได้ไหม

   

                                 เลิกเถอะคับเชื่อผม จะได้ไม่ต้องมาถามงี้

  โดยคุณ ผู้หวังดี  (58.11.100.62)     18 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 264

  แฟนโดนคดียาบ้า ตัดสินจำคุก 3 ปี 4 เดือน อยากทราบว่าจะติดจริงประมาณกี่เดือนค่ะ   รบกวนตอบด่วนด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ ooo  (183.89.41.39)     17 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 264

  ติดตามที่ศาลพิพากษา  แต่อยากให้โทษลดน้อยลงอาจต้องอุทธรณ์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     23 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 263

  คือว่าผม อายุ 18 ปี โดน คดี ร่วมกันจำหน่าย 50 เม็ด ตอนนี้อยู่ในช่วงประกันตัว

  และเอาทนายไปพบแล้วขอเลื่อนเวลา ไป อีก 6เดือน คือตุลาคมนี้ นัด สอบ พยาน โจท

  ขึ้นศาล บน แล้ว จะมีการลดโทษรึป่าว และ จำคุกกี่ปี ช่วยบอกหน่อย

  โดยคุณ แพะรับบาป  (124.122.238.39)     17 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 263

  โทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล หากต้องการลดโทษอาจต้องช่วยเหลือราชการโดยการให้เบาะแสผู้กระทำความผิด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     23 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 262

  ยาบ้า 10 เม็ด + เสพสารเสพติดขณะขับขี่ยานพาหนะ(รถยนต์) ขอทราบอัตราโทษ.

  โดยคุณ   (125.26.85.66)     16 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 262

  อยู่ที่ดุลยพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     23 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 261

  ยาไอช์จำนวล8กรัม พร้อมดครื่องชั่ง  ติดคุกกี่ปีค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

  โดยคุณ น้ำพั้นช์  (124.121.127.10)     15 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 261

  โทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     23 ก.ค. 2553

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 75   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด