X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 82   

 • ความคิดเห็นที่ 420

  คือเพื่อนหนูโดนซัดทอดคดีค้ายาบ้า  คือตำรวจจับนาย กอ ขอ คอ 3คน ซึ้งอยู่ด้วยกัน จับยาได้500เม็ด เค้าซัดทอดว่ารับยามาจากเพื่อนของหนู แล้วตำรวจก็มาหาเพื่อนหนูแต่เค้าไม่เจอ เค้าเจอแค่รถมอร์ไซร์ เค้าเลยเอารถไปแต่ในรถไม่มียาเลย แต่มีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง   แต่เพื่อนหนูไม่เคยติดคดีใดๆเลยนะคะ ทราบว่า 1. เค้าจะโดนจับข้อหาอะไรค่ะ  2.ถ้าจับโทษจะเป็นยังไงค่ะ 3. ถ้าออกหมายจับอายุความกี่ปีค่ะ  4.ถ้าไม่ออกหมายจับจะใช้ชีวิตตามเดิมไหมค่ะ (ลืมบอกค่ะ หลักฐานยาก็ไม่มีนะค่ะ และเงินก็ไม่มีแบบหล่อซื้อนะค่ะ)

  ......................ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยนะค่ะ 

                                                                         ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

  โดยคุณ น้อยหน่าค่ะ  (118.172.44.46)     1 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 420

  1. เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจได้สืบสวนแล้วเห็นว่า เพื่อได้กระทำผิด พนักงานสอบสวนย่อมแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อเท็จจริงที่มีพยานหลักฐานนั้น
  2. อายุความคดีดังกล่าว 20 ปี นับแต่วันกระทำความผิด
  3. เมื่อพนักงานสอบสวนออกหมายเรียก เพื่อมีหน้าที่ไปพบพนักงานสอบสวน มิฉะนั้น จะถูกออกหมายจับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.26)     12 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 419

  ดีมากๆๆ

  โดยคุณ แตงโม  (118.172.44.46)     1 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 418

  แฟนโดนจับยาไอซ์2กรัม มีโทษปรับเท่าไร่

  โดยคุณ   (203.107.236.62)     1 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 418

  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 4 แสนบาทถึง 5 ล้านบาท

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.26)     12 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 417

  แฟนหนูโดนล่อซื้อ จึงโดนจับ ได้ของกลาง 29 เม็ด ตำรวจสอบสวนจึงตั้งข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่แฟนหนูเพิ่งโดนจับครั้งแรก รับสารภาพทุกประการ และขยายผลไปถึงคนที่ขายให้ และคนที่ขายให้ก็ขยายผลไปหาคนที่ขายให้อีกคน อย่างนี้แฟนหนูจะได้รับอัตราโทษอย่างไร และจะสามารถขอลดหย่อนโทษอย่างไรได้บ้างค่ะ

  โดยคุณ คนหมดหวัง  (116.68.150.116)     31 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 417

  เมื่อแฟนผู้กระทำผิดรับสารภาพ ให้การที่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ย่อมเป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายที่ศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่แฟน และเมื่อมีพฤติการณ์ที่แฟนได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษ แฟนน้อนกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.26)     12 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 416

  แฟนโดนจับยาไอซ์1.32กรัมฐานครอบครองเพื่อจำหน่าย ตอนนี้อยู่ระหว่างประกันตัวออกมาเพื่อรอขึ้นศาลวันที่11พ.ค.2554 อยากทราบว่าถ้ารับสารภาพและไม่เคยต้องโทษ ศาลจะตัดสินกี่ปีค่ะ และการเขียนคำแถลงจะช่วยให้โทษน้อยลงไหมค่ะ และคดีนี้จะมีค่าปรับด้วยหรือเปล่าถ้ามีเท่าไหร่ค่ะ มีคนบอกว่าถ้ามีอภัยฯค่าปรับจะหายหมดจริงหรือเปล่าค่ะช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ สับสน  (124.121.178.77)     28 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 416

  การให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลย่อมมีอำนาจลดโทษให้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง และความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และปรับอย่างต่ำ 4 แสนบาท ส่วนการอภัยโทษจะลบล้างโทษปรับหรือไม่อย่างไร ให้สอบถามไปยังกรมราชทัณฑ์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.32)     17 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 415

  โดนจับเสพยาแต่ไม่ได้ขาย

  จะสามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้ไหมหรือต้องอยู่ในเรื่อนจำ

  ขอขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ดวงใจ  (58.9.94.3)     26 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 415

  หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก จำเลยย่อมต้องรับโทษจำคุกเรือนจำตามกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (115.87.237.181)     31 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 414

  อยากถามว่าถ้าเกิดมียาบ้าในกระเป๋า2 เม็ดโดยเราไม่รู้ตัวดดนข้อกล่าวหา จะถูกจำคุกกีปี หรอ

  มีสิทธิประกันตัวไหม และถ้าประกันตัวออกมาเท่าไรหรอ และต้องทำไง คะ 

  ในกรณีที่บิดา มารดา เสียชีวิต และญาติพี่น้องก็ไม่มีทำไงคะ

  โดยคุณ คุณ  (223.204.101.154)     25 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 414

  หากผู้ถูกจับมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์จริง กรณีไม่ต้องทราบว่าจะถูกจับเท่าไร มีหน้าที่ต้องแก้ต่างเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป หากพิสูจน์ไม่ได้ ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (115.87.237.181)     31 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 413

  น้องชายหนูโดนจับคดียาไอซ์ค่ะ ชั่งได้2กก.ค่ะ แต่น้องชายหนูรับในฐานะเป็นผู้รับจ้างขน เพื่อไปให้บุคคลที่ปลายทางค่ะ หนูไม่รู้ว่าน้องชายหนูต้องรับโทษเท่าไหร่ แต่เมื่อมีทนายความซึ่งเป็นผู้ดูแลคดีนี้ ท่านบอกว่าสามารถช่วยให้ลดเหลือเพียง12ปีครึ่ง ทางทีมงานทนายคลายทุกข์เห็นว่ามีความเป็นไปได้ไหมค่ะ รบกวนช่วยตอบหนูด้วยนะค่ะ หนูอยากรู้จริงๆ

  โดยคุณ เพียงดาว  (113.53.22.225)     18 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 413

  ระวางโทษจำคุกเกี่ยวด้วยยาเสพติดให้โทษดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต กรณีดังกล่าวอาจเป็นไปได้ที่น้องชายซึ่งถูกฟ้องเป็น จำเลยจะได้รับการลดโทษ หากศาลเห็นว่า มีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย แต่จะลดกี่ปีเป็นดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.35)     24 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 412

  เพื่อนหนูโดนล่อซื้อ 17 เม็ด แล้วตรวจเจอ ปืนปากกา 1 ด้าม กัญชา 1ห่อ(แต่ไม่ถึง10กรัมนะ)

  เขาสารภาพแล้ว ตำรวจบอกว่าเป็นคดี จำหน่ายและจำหน่าย หนูอยากถามว่าเพื่อนหนูจะถูกจับกี่ปีจะถูกปรับไหม เท่าไร แล้วสารบริสุทธิ์จะมีเท่าไร

  ช่วยตอบทีคะ

  โดยคุณ ไม่สบายใจ  (61.7.173.248)     18 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 412

  1. เพื่อนระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และมีโทษอย่างต่ำ 4 แสนบาท ด้วย
  2. ส่วนปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์จะเป็นเท่าไร ให้รอรายงานจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์แจ้งแก่พนักงานสอบสวนต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.35)     24 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 411

  แฟนหนูโดนจับยาบ้า 20 เม็ด ตำรวจสอบสวนให้ข้อกล่าวหาว่ามีครอบครองเพื่อจำหน่ายและแฟนหนูให้การสารภาพความจริงทุกอย่าง และยังขยายผลไปถึงคนที่ขายให้ได้ อย่างนี้แฟนหนูจะมีโทษทางกฏหมายคดียาเสพติดให้โทษอย่างไรบ้าง และจะได้รับการตัดสินจากศาลยังไงค่ะ และจะได้รับการลดโทษจากศาลกี่ขั้นคะ

  โดยคุณ น้องมาย  (49.230.15.5)     16 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 411

  โทษจำคุกอย่างต่ำสำหรับความผิดดังกล่าวมีระวางโทษื 4 ปี หากจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลย่อมลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง แต่ถ้าจำเลยให้ข้อมูลสำคัญปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ศาลจะลดโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.57)     22 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 410

  พี่ชายโดนจับยาไอซ์ 0.31 ไม่ทราบต้องรับโทษกี่ปีค่ะ และถ้าประกันต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันเท่าไรค่ะ

  โดยคุณ น่ารัก  (118.173.140.36)     16 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 410

  โทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ส่วนหลักทรัพย์การขอปล่อยตัวชั่วคราว ให้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ศาลที่รับฟ้องแผนกคำร้องต่อไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.57)     22 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 409

  อยากถามค่ะว่า  ถ้าโดนจับคดียาเสพติด(เป็นผู้ค่า)   คือของกลางมียาบ้า 4 เม็ด  แล้วก็เงินสด(ไม่กี่บาท)  โทษประมาณไหนค่ะ

  โดยคุณ ฉวีวรรณ  (125.24.82.250)     16 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 409

  โทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.57)     22 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 408

  พี่ค่ะ พอดีแฟนหนูเค้าให้รถเพื่อนเค้ายืม แล้วเพื่อนเค้าเอารถแฟนหนูไปรับจ้างขนยา แล้วโดนตำรวจจับยาประมาณ พันกว่าเม็ด แต่คนที่โดนจับเค้ารับสารภาพหมดน่ะค่ะ  แล้วตอนนี้เค้ายึดรถ หนูอยากรบกวนถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะได้รถคืนมั้ยค่ะ แล้วแฟนหนูเค้าจะเดือดร้อนอะไรมั้ยค่ะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของรถน่ะค่ะ แล้วอย่านี้ศาลเค้าจะลงโทษยังงั้ยค่ะ จะต้องติดคุกประมาณกี่ปีหรือค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ปลา  (124.120.210.51)     15 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 408

  เมื่อแฟนซึ่งเป็นเจ้าอขงรถที่แท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดียาเสพติดให้โทษดังกล่าวนั้น เพื่อมีคำสั่งให้คืนทรัพย์รถยนต์ต่อไป ตาม ป.อ.มาตรา 36
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.61)     21 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 407

  ช่วยตอบทีครับ คือว่าพี่ชายโดนจับคดียาเสพติด เป็นยาบ้า 7เม็ด และสารภาพทุกอย่างไปตามความจริง และตอนนี้ต้องไปรายงานตัวทุกเดือน
  คือ ผมอยากทรราบว่าเมื่อรายงานตัวเสร็จ จะต้องโทษจำคุกไหมครับ เพราะไม่เคยทำผิดมาก่อน และถ้าจะจ้างทนายสู้คดีเพื่อไม่ให้โดนจำคุกจะมีโอกาสไหมครับ
   

  โดยคุณ k  (61.90.156.195)     13 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 406

  รบกวนที่นะค่ะ คือว่าแฟนหนูโดนยัดข้อหาเรื่องยาเสพติด คือว่าเพื่อนเค้ามีแต่เค้าไม่รู้แล้วตำรวจก็มาค้นก็เจอแต่ที่เพื่อนเค้าแล้วตำรวจก็บอกว่าให้แบ่งจากเพื่อนคนที่มีไปถ้าไม่แบ่งจะโดนหนักก็เลยต้องแบ่งมา2เม็ดยังนี้ทำยังไงดีค่ะ ช่วยตอบกลับด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ด่วนๆนะค่ะ

  โดยคุณ พี  (118.172.185.62)     10 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 406

  ติดต่อทนายความแก้ต่างต่อสู้คดีไป เพราะเป็นเรื่องที่ตำรวจบังคับขู่เข็ญให้รับผิดอันไม่ได้เกิดขึ้นโดยความสมัครใจ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.42)     15 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 405

  สวัสดีค่ะ

  แฟนหนู โดนจับเรื่องยาเสพติดค่ะ มียาบ้า 74 เม็ด ซึ่งเป็นของจริง 30 เม็ค อีก 44 เม็ดเป็นของปลอมค่ะ และมียาไอซ์ 2 ห่อเล็ก แฟนหนูจะติดคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ Ni  (58.8.191.159)     10 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 405

  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้า ฐานจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากรับสารภาพให้ประโยชน์แก่การพิจารณาศาลอาจลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.42)     15 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 404

  ขอคำปรึกษาหน่อยครับ เพื่อนผมโดนจับคดีมียาเสพติดในครอบครอง 200 เม็ด

  เป็นของเพื่อนมาฝากไว้ ไม่รู้ว่าคืออะไร เป็นคดีแรกครับไม่เคยมีประวัติมาก่อน

  พอทำอะไรได้บ้างครับ แล้วประกันตัวได้หรือเปล่าครับ

  ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้า

  โดยคุณ ปัญญา  (125.27.119.45)     9 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 404

  นำบันทึกการจับกุมมาปรึกษาทนายความเพื่อหาแนวทางการต่อสู้คดีต่อไป ส่วนเรื่องการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือขอประกันตัว เพื่อนหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ แต่จะได้อนุญาตตามคำร้องหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.27)     11 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 403

     เพื่อนหนูโดนจับยาบ้าซึ่งเขาไปเอายากับเพื่อนที่ลาวแล้วมาถูกจับที่หนองคายเพื่อจะมาจำหน่าย และรับจ้างขนยาบ้า ประมาณ 300 เม็ด เขาจะถูกลงโทษ และจำคุกกี่ปีคะ.

  แล้วมีแนวทางจะให้เขาพ้นโทษ หรือโทษลดลงยังไงบ้างคะ ช่วยแนะนำหน่อยคะ

       ขอบคุณมากคะ...

  โดยคุณ พิชญา  (61.7.142.192)     9 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 403

  โทษจำคุกอย่างต่ำสำหรับความผิดดังกล่าว 4 ปี แต่หากจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลย่อมมีอำนาจลดโทษให้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลยนั้น และถ้าจำเลยกให้ข้อมูลที่สำคัญแก่เจ้าพนักงานในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ศาลจะลงโทษจำเลยน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     10 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 402

  แฟนโดนจับคดียาไอซ์

  โดยคุณ   (180.183.116.123)     5 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 401

  หนูอยากขอคำปรึกษานะค่ะ

  พี่หนูโดนจับคดียาเสพติด มีไว้ครอบครอง  1,500  เม็ด 

  - เป็นคนไม่เคยมีคดีมาก่อน    พึ่งจะมีคดีเป็นครั้งแรก   แล้วพี่หนูจะได้ติดคุกกี่ปีค่ะ

  จะประกันตัวได้มั้ยค่ะ   ขอขอบพระคุณไว้โอกาศนี้ด้วยค่ะ

  โดยคุณ สุนิษา มีโชค  (118.175.22.50)     3 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 401

  โทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) ฐานจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย หากคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 20 กรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 66 วรรค 2 ส่วนศาลจะพิพากษาลงโทษหรือไม่ อย่างไรและจำนวนกี่ปี และอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ ล้วนย่อมเป็นดุลพินิจของศาล
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     8 มี.ค. 2554

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 82   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด