X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 76   

 • ความคิดเห็นที่ 580

  หลานโดนจับมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและยาเสพติดยาบ้าอยากโทรปรึกษาทนายคลายทุกได้ไหมค่ะเพราะที่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องกฏหมายเลยไปหาทนายแถวบ้านช่วยไม่เห็นคดีจะคืบหน้าเลยชวยได้ไหมคะ

  โดยคุณ เมย์  (182.93.132.53)     14 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 580

  1. ช่วยได้ครับ
  2. นำสำเนาบันทึกการจับกุมมาพบทนายคลายทุกข์ โทร.02-9485700

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.11)     16 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 579

  เพื่อนโดนจับยาบ้า 21 เม็ดสารภาพรับทุกอย่างตอนนี้ประกันตัวออกมาสู้คดีอยากถามว่าจะต้องติดคุกกี่ปีจะต้องขึ้นศาลอีกกี่ครั้ง

   

  โดยคุณ แนน  (182.93.132.53)     14 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 579

  1. ประมาณ 2 ปี ตามมาตรา 66 วรรคแรก
  2.ขึ้นศาล
  - ฟ้อง
  -นัดพร้อมและรับสารภาพ ศาลจะมีคำพิพากษาทันที

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.11)     16 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 578

  เพิ่มเติมจาก 577 ครับ เป็นความผิดครั้งแรก และไม่เคยทำความผิดอื่นๆมาก่อน

  โดยคุณ skung  (202.60.203.84)     12 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 577

  เคยโดนจับข้อหาเสพยาบ้า (ตรวจปัสสาวะเจอ)โดนฝากขังอยู่ 3 วัน

  แล้วประกันตัว ออกมาบำบัด ผ่านมา 2 ปีแล้ว เลิกเด็ดขาดแล้ว

  อยากถามว่า

  1.ถ้าเดินทางไปต่างประเทศเวลาจะขอใบรับรองความประพฤติมันจะผ่านหรือเปล่าครับ (ไปญี่ปุ่น)

  2.ถ้าขอมีอาวุธและใช้อาวุธปืน (ป.4) จะได้หรือเปล่าครับ

  3.ถ้ามีการตรวจประวัติอาชญากรรม (เช่นสมัครงานบางที่) จะเจอประวัติหรือเปล่าครับ

  โดยคุณ skung  (49.228.137.88)     12 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 577

  1. ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต

  2. ค่อนข้างลำบาก

  3. พบประวัติแน่นอน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.21)     14 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 576

  อยากสอบถามว่าคดีเสพ (ครั้งแรก) มีโทษอย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ เปิ้ล  (110.77.232.119)     11 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 576

  - จำคุก 1 เดือน

  - หรือส่งไปบำบัดประมาณ 45 วัน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.21)     14 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 575

   เพื่อนโดนจับมียาไว้จำหน่าย 3 พันเม็ด

  ไม่ทราบว่าเค้าจะโดนโทษประมาณกี่ปีคะ

  หากเค้าให้การเ็ป็นประโยชน์เพื่อขยายผล จะบรรเทาโทษได้เหลือประมาณกี่ปีคะ

  โดยคุณ แอน  (183.88.81.234)     10 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 575

  - ยาเสพติดเป็นสารบริุสุทธิ์เกิน 20 กรัม โทษสูงสุดประหารชีวิต

  - ใช้ประโยชน์จากมาตรา 100/2 และ ป.อ.มาตรา 78  ลดโทษได้น้อยกว่าโทษขั้นต่ำ

  - ส่งสำเนาบันทึกการจับกุมให้ตรวจสอบอาจมีช่องทางในการผ่อนหนักเป็นเบา

  - เข้่ามาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ โทร.02-9485700

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.21)     14 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 574

   ผมโดนข้อหา มีสารเสพติดในคลอบครอง 2 เม็ด เป็นคดีแรก อายุ 16 ปี จะโดนโทษอะไรบ้างครับ

  โดยคุณ ีั่ีดเ้้  (171.4.132.199)     10 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 574

  - จำคุกทั่วไปประมาณ 1 ปี 6 เดือน

  - แนะนำให้ส่งสำเนาบันทึกการจับกุมมาให้ตรวจสอบก่อนอาจหนักเป็นเบา

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.21)     14 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 573

  น้องสาวโดยจับยาไอซ์น้ำหนักสารบริสุทธิ243.184กรัม มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายอยากทราบว่าตัดสิน เเล้วน้องสาวจะต้องโทษกี่ปีค่ะ รับสารภาพค่ะไม่เคยต้องโทษ เเละอายุเเค่ 18 ปีเศษค่ะเเละมี100/2 ด้วยค่ะ

  โดยคุณ ณัฐณิชา  (110.169.109.148)     7 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 573

  - ประมาณ 15 ปี โดยประมาณ(แนวคำพิพากษาฎีกา)
  - หรือนำบันทึกการจับกุมเข้ามาพบทนายคลายทุกข์เพื่อปรึกษาเรื่องรูปคดีต่อไป หรือโทร.02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     8 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 572

  น้องสาวโดยจับยาไอซ์น้ำหนักสารบริสุทธิ243.184กรัม มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายอยากทราบว่าตัดสิน เเล้วน้องสาวจะต้องโทษกี่ปีค่ะ รับสารภาพค่ะไม่เคยต้องโทษ เเละอายุเเค่ 18 ปีเศษค่ะเเละมี100/2 ด้วยค่ะ

  โดยคุณ   (110.169.109.148)     7 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 572

  - ประมาณ 15 ปี โดยประมาณ(แนวคำพิพากษาฎีกา)
  - หรือนำบันทึกการจับกุมเข้ามาพบทนายคลายทุกข์เพื่อปรึกษาเรื่องรูปคดีต่อไป หรือโทร.02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     8 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 571

  ทำไมนายองอาจ เนียมนุกูล ยังไม่ถูกจับ ทั้งที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านที่เคยถูกบุกค้น

  ทำไมนางราณ๊ ฤทธฺเล็ก ถึงไม่โดนจับ ทั้งที่ประกาศกล้าว่าตนขายยาเสพติด

  ทำไมตำรวจ สน วัดพระยาไกร ไม่ทำอะไรเลย

  โดยคุณ คนเดือดร้อน  (61.7.145.156)     3 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 571

  - ต้องทำหนังสือร้องเรียน สตช, ปปท, ปปส, ต่อไป
  - รวบรวมพยานหลักฐานส่งโทรทัศน์ เป็นต้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     8 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 570

  ตอนนี้มีเรื่องกลุ้มใจมากค่ะ อยากมาถามให้หายสงสัยคือน้องชายโดนจับยา 101 เม็ด ปืนเถื่อน อีก 2 กระบอก แล้วตำรวจยึดเงินไป 30000 บาท เป็นของกลาง อย่างนี้จะมีโทษจำคุกประมาณกี่ปีค่ะ แล้วถ้าจะใช้หลักทรัพย์ประกันตัวออกมาต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ เคยมีประวัติเรื่องเสพแล้วขับด้วยค่ะ แล้วถ้ายอมรับโทษจะเหลือเท่าไร่ ช่วยตอบทีนะค่ะ ตอนนี้ที่บ้านทั้งพ่อและแม่นอนไม่หลับกันเลย ขอบคุณมากๆค่ะ

  โดยคุณ ปอนด์  (125.25.74.99)     3 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 570

  - โทษตาม ป.อ.มาตรา 66 วรรคสอง โทษประมาณสี่ปีถึงตลอดชีวิต
  - ปรับประมาณ 800,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท โดยประมาณ
  - ขับเสพอาจประมาณ 6 เดือนโดยประมาณ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     8 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 569

   ถ้ามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย1000เม็ด

  แต่ยอมรับสารภาพให้การเป็นข้อมูลขยายผลที่เป็นประโยชน์จะเหลือโทษเท่าไหร่คะ

  โดยคุณ 111  (110.77.243.113)     3 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 569

  3 ปี 6 เดือน หรือ 7 ปีโดยประมาณ ตาม ป.อ.มาตรา 66 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     8 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 568

  เรียนคุณทนาย

      ผมอยากทราบว่าถูกจับกรณีจ้างวานซื้อ ต้องรับโทษกี่ปี ปรับกี่บาทครับ

  และถ้าสารภาพจะเหลือเท่าไหร่ครับ

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ัััyyy  (223.205.69.218)     28 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 568

  1. ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66
  2. ขึ้นอยู่กับว่ารับสารภาพหรือปฏิบัติ
  3. มีการให้ข้อมูลสำคัญตามมาตรา 100/2 หรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     1 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 567

  หลานโดนจับยาบ้าได้21เม็ดพร้อมปืนแก็บสี 6กระบอกได้ประกันตัวออกมาแล้วเสียค่าปรับที่ศาลไป800,000 บาทแล้วต้องไปรายงานตัวเข้ารับราชการทหารเกณฑ์วันที่ 1 ตุลาคมนี้จะมีผลอะไรไหมค่ะหรือว่าต้องไปติดคุกทหารอีกและจะต้องขึ้นศาลอีกกี่ครั้งค่ะคดีถึงจะจบและเงินที่เสียไปจะได้คืนไหมค่ะ

  โดยคุณ แพร  (182.93.132.53)     28 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 567

  1. เมื่อศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิด จะมีการบันทึกประวัติการกระทำความผิดทางอาญาได้ทุกคนไม่มียกเว้น
  2. ศาลไทยพิจารณาคดีต่อเนื่องโดยทั่วไปไม่เกิน 3-4 วันติดต่อกัน ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 173/1

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     1 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 566

  น้องชายค้ายาบ้า มียา 3 เม็ดโดนล่อซื้อ ศาลชั้นต้น ตัดสินจำคุก 1 ปี 6 เดือน ตอนนี้ประกันตัวรออุุุทรณ์ แต่ระหว่างอุทรณ์ น้องชาย นำสืบ จนจับได้หลายราย พอจะมีประโยชน์ลดโทษในศาลอุทรณ์ได้บ้างหรือเปล่าครับ นี่เป็นความผิดครั้งแรกด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ สันติสุข  (110.49.233.61)     25 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 566

  1. ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีโอกาสได้รับการลดโทษ ตามมาตรา 100/2
  2.แนะนำให้เข้ามาปรึกษาทนายคลายทุกข์ โทร.02-9485700
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     1 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 565

  ยาไอซ์ขนาด1.4 กรัม เข้าข่ายผู้ค้าหรือไม่ครับช่วยตอบให้หน่อยนะครับ

   

  โดยคุณ จตุพงศ์  (202.143.159.181)     25 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 565

  1. ปริมาณยาเสพติด สารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 375 มิลลิกรัมขึ้นไป ถือว่ามีไว้ในการครอบครองเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 15(2)
  2. แนะนำให้ท่านเข้ามาปรึกษาทีมงานทนายคลายทุกข์ หรือโทร.02-9485700
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     1 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 564

  ยาไอซ์ขนาด1.4 กรัม  เข้าข่ายผู้ค้าหรือไม่ครับช่วยตอบให้หน่อยนะครับ 

  โดยคุณ   (202.143.159.181)     25 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 563

  สวัสดี ดิฉันมีปัญหาอย่างสอบถามค่ะ คือ น้องชายโดนจับคดียาเสพติด ตำรวจแจ้งข้อหามีเบอร์แบงค์ และจำหน่าย แต่ยามีแค่ 2 เม็ด คือจริงๆน้องบอกว่าซื้อมาเสพแต่เพื่อนโทรมาบอกว่ามียาหรือเปล่าน้องบอกว่ามีแต่ซื้อมาเสพ เพื่อนน้องขอซื้อต่อ น้องก็ขายต่อ และสักพักตำรวจก็มาจับบอกว่ามียาไว้เพื่อจำหน่าย โดยเพื่อนน้องโดนจับก่อนแต่เป็นสายต่อน้องหนูเลยโดยจับแทน และที่สำคัญตำรวจบังคับให้รับสารภาพถ้าไม่อย่างนั้นจะยัดข้อหาอีก  อยากทราบว่าอย่างนี้น้องจะได้รับโทษจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ประภัสสร  (182.53.78.143)     24 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 563

  1. ยาเสพติดน้อยถึงแม้จะมีเบอร์แบงก์อยู่กับตัวก็ไม่ได้หมายความว่า รับธนบัตรมาด้วยเหตุผลในการจำหน่ายยาเสพติดเสมอไป
  2. ให้ส่งสำเนาบันทึกการจับกุมมาให้ทนายความตรวจสอบและเข้ามาพบที่สำนักงาน คดียังพอต่อสู้คดีได้ เพราะเคยมีแนววินิจฉัยของศาลฎีกายกฟ้องมาแล้ว

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     26 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 562

  ตำรวจมีหมายค้นมาค้นบ้านพี่ชาย(อายุ 24ปี)

  1.ค้นเจอกระสุนปืนขนาด.32นิ้ว จำนวน 2 นัด และขนาด.45 นิ้ว จำนวน 1 นัด อยู่ในกล่องอุปกรณ์ตกเบ็ดภายในห้องนอน(ไม่ได้ไว้ยิงแต่ไว้ถ่วงเบ็ด)

  2.และโดนคดีเสพ

  ตำรวจส่งตัวพี่ชายเข้าศาลจังหวัดและวางหลักทรัพย์ประกันตัวออกมาเป็น จำนวนเงิน 20,000 บาท

  อยากทราบว่าเงินจำนวน 20,000 บาท จะได้คืนไหม ถ้าพี่ชายไปรายงานตัวครบทุกครั้ง และต้องไปบำบัดที่ต่างจังหวัดหรือไม่

  และเรื่องกระสุนปืนจะต้องขึ้นศาลหรือทำอะไรเกี่ยวกับคดีอีกหรือไม่ รบกวนสอบถาม

  โดยคุณ เบนซ์  (101.51.8.74)     22 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 562

  1. ได้คืนเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุด กล่าวคือ นำตัวจำเลยไปส่งศาล

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     26 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 561

  สวัสดีครับ คุณทนาย ผมมีปัญหาทุกข์ใจมากครับ เหตุเกิดได้ 1อาทิตย์ครับ คือแม่ผมโดน เบอแบงค์ล่อซื้อฝิ่นเป็นเงินจำนวณ 300 บาทซึ่งที่จริงคือคนรู้จักกันอ่าครับ ที่ตชด.จ้างไห้มาขอซื้อยาจากแม่ผม ทั้งที่จริงฝิ่นพวกนี้แม่ผมเก็บไว้ไห้พ่อ เพราะไม่งั้นพ่อมักจะอาละวาด จะเผาบ้านแล้ว น่ากลัวมากครับ ผมทนมามากตั้งแต่เด้ก ตีแม่ด้วยคับ แต่วันนั้นคนนี้เค้าขอแบ่ง แม่เลยแบ่งไห้ 300 บาท เค้าไห้แม่ผมสารภาพทั้งหมดแต่วันนั้นพ่อผมหนีไม่ยอมกลับบ้านเลย เค้าเลยเขียนสำนวณว่าแม่ผมมีไว้ครอบครองและจำหน่ายด้วยซึ่งจะติดคุก แล้วแม่ผมมีโรคประจำตัว ด้วย ไม่เคยมีประวัติมาก่อน ผมไม่อยากไห้แม่ติดคุกครับ พอมีหนทางไห้ช่วยได้บ้างครับ แล้วจะติดไหมกี่ปีครับ ขั้นต้นตอนนี้เพิ่งไปรายงานตัวครั้งแรกแล้วครับ วันที่ 1/11/2554 ต้องไปอีกครับ

  โดยคุณ   (125.25.13.153)     20 ต.ค. 2554

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 76   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด