452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 78   

 • ความคิดเห็นที่ 620

   สวัสดีค่ะ

  เพื่อนหนูโดนจับคดียาเสพติด 32เม็ด ไม่ได้ถูกล่อซื้อ ตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด ไม่เคยมีคดีใดมาก่อน รับสารภาพแต่โดยดีไม่ได้ขัดขืน อยากจะทราบว่าจะติดประมาณกี่ปีค่ะ และจะมีดอกาศลดโทษลงเหลือประมาณเท่าไรค่ะ 

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

   

  โดยคุณ Numfon  (183.88.8.141)     20 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 620

  การรับสารภาพให้ความรู้แก่ศาล อันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย โดยศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินเกินกึ่งหนึ่งของโทษตั้งแต่ 4 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิตที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้ ส่วนศาลจะลงโทษจำเลยก่อนลดโทษเป็นจำนวนเท่าใด เป็นดุลพินิจของศาลที่เห็นสมควร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     23 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 619

  Long live the King

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  โดยคุณ กรมทหารช่างที่ 2  (110.77.243.26)     20 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 618

  มีครอบครองไว้จำหน่าย 20 เม็ด ไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย ล่อซื้อ มีธนบัตร ยอมรับสารภาพ เป็นครั้งแรกที่โดน อยากทราบว่าติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ แอส  (223.204.29.147)     17 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 618

  การรับสารภาพให้ความรู้แก่ศาล อันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย โดยศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินเกินกึ่งหนึ่งของโทษตั้งแต่ 4 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิตที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้ ส่วนศาลจะลงโทษจำเลยก่อนลดโทษเป็นจำนวนเท่าใด เป็นดุลพินิจของศาลที่เห็นสมควร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     23 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 617

  ผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง

  พอดีมีเพื่อนของผมคนหนึ่ง ถูกตรวจปัสาวะแล้วพบว่ามีสารเสพติด ชนิดยาบ้า

  ผมจึงอยากทราบว่า ถ้าผู้ที่เป็นเด็กนักเรียนจะมีคดีอย่างไรบ้าง   และอยากทราบว่าคดีนี้จะมีผลต่อการไปสมัครงานทางบริษัท หรือ ทางข้าราชการ มากน้อยเพียงใด ถ้าเป็นไปได้ช่วยส่งวิธีแก้มาให้ด้วยนะครับ

  ถ้าเป็นไปได้ ช่วยส่งมาที่ lnwtee__@hotmail.com  ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

  โดยคุณ เด็กนักเรียน  (183.88.49.105)     15 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 617

  1. แม้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้กระทำความผิดขณะกำลังศึกษาอยู่ แต่เมื่อกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ ผู้กระทำความผิดนั้น ย่อมถูกดำเนินคดีตามข้อหาความผิดนั้น
  2. การมีประวัติการถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น จะมีผลต่อการรับสมัครงานหรือเข้ารับราชการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับระเบียบของบริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     23 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 616

  สวัสดีคับ ยากทราบว่าถ้าโดนจับมียาเสพติด 15 เม็ดพอดี จะสามารถอ้างว่ามีไว้เพื่อเสพได้ไหมครับ

  ,สามารถนำข้อกฎหมายมาตราใด มาอ้างได้บ้างครับ รบกวนทางทีมงานทนายด้วยนะครับ

  โดยคุณ อานนท์  (58.8.203.34)     15 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 616

  สามารถกล่าวอ้างต่อสู้ข้อกล่าวหาอันเป็นการปฏิเสธได้ตามสิทธิของจำเลยซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้อันเป็นกรณีที่ศาลให้โอกาสแก่จำเลยในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ เพราะคดีอาญาภาระการพิสูจน์ความผิดของจำเลยย่อมตกแก่โจทก์ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 15 ประกอบ ป.วิ.พ.มาตรา 84/1

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     23 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 615

   หลานสาวโดนผู้ชายแอบเอายาบ้าใส่กระเป๋า 1เม็ด พอถึงดานตรวจตำรวจเจอยา ผู้ชายบอกตำรวจว่าไม่ใช่ของเขา หลานก็บอกว่าไม่รู้ว่ามาอยู่ในกระเป๋าได้อย่างไร ตำรวจเลยจับหลานเข้าคุก แล้วบอกว่าหาเงินมาประกันตัว 10000บาท แล้วทุกอย่างจะจบ แต่เรื่องส่งฟ้องศาลแล้ว ตอนนี้ประกันไม่ได้  อยากถามว่าต้องทำอย่างไรดีคะ เป็นห่วงหลานมาก

  โดยคุณ ศศิ  (182.53.16.120)     14 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 615

  เมื่อหลานสาวไมได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ทั้งยาเสพติดของกลางก็ไม่ใช่ของตน หลานสาวจึงต้องแต่งทนายความเพื่อแก้ต่างในชั้นพิจารณาของศาลเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความบริสุทธิ์ของตนพ้นมลทินต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     19 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 614

  แฟนโนจับยาบ้า28เม็ด พร้อมกะสุนปืน9มมตั้งแต่20ตุลาคม54 ตอนนี้ฝากขังอยู่ ศาลจะตัดสินเมื่อไหร่ และโดนกี่ปีค่ะ ตอบด้วยน่ะค่ะ อยากรู้มาก ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ

  โดยคุณ   (110.168.38.25)     11 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 614

  - ประมาณ 3 เดือน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.17)     15 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 613

  นาย  ก  อายุ  27  ปี  เคยถูกจับคดีเสพยาบ้าเมื่อปีที่เเล้วเสียค่าปรับ  10000  บาท  และมาโดนจับคดีเสพยาบ้าขณะขับรถยนต์  เสียค่าประกันตัว  30000  บาท แล้วให้ไปรายงานตัวตามกำหนด  เนื่องจากเป็นคดีซ้ำซ้อนและอยู่ระหว่างขับรถ  อยากทราบว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้าง  ต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่

    ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

  โดยคุณ 123  (183.88.48.225)     10 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 613

  - มีโทษจำคุกและศาลอาจนำโทษที่รอไว้มาบวก ตามพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติดฯ มาตรา 97

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.17)     15 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 612

   แม่แฟนหนูโดนจับคดียาบ้าโดนล่อซื้อของกลาง400เม็ดจะต้องรับโทษนานเท่าไรค่ะแล้วถ้าสู้คดีจะชนะหรือป่าวค่ะ

  โดยคุณ นานา  (180.183.163.124)     10 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 612

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง โทษ 4 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต
  - การต่อสู้คดีมีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประการ ของกลางอยู่กับตัวผู้ถูกจับหรือไม่ ความเกี่ยวข้องกับของกลางมีมากน้อยเพียงใด
  - ให้นำบันทึกการจับกุมเข้ามาที่ทนายคลายทุกข์ 02-9485700 หรือแฟกซ์ที 02-9485477 เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.17)     15 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 611

   ลูกโดนจับ 230 เม็ดค้นได้ที่ตัวรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและซัดทอดต่อไปจับได้อีก ตอนนี้ฝากขังครั้งแรก ดูในใบฝากขังมีข้อหา ม.15วรรค2 66วรรค2 อยากทราบว่าจะได้รับการลดหย่อนโทษบ้างหรือไม่ ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนและ 230 เม็ดคำณวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้เ่ท่าไร

  โดยคุณ ตรีจักร์  (171.4.109.72)     9 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 611

  1. การให้ข้อมูลสำคัญเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ได้รับการลดโทษตามมาตรา 100/2 ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ ส่วนปริมาณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 20 กรัม
  2. ให้นำบันทึกการจับกุมเข้ามาที่ทนายคลายทุกข์ 02-9485700 หรือแฟกซ์ที 02-9485477 เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.17)     15 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 610

  น้องชายโดนจับค้ายาไอซ์  8gมีโทษเท่าไหร่ถ้ารับสารภาพ

  โดยคุณ kung  (202.91.18.170)     5 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 610

  - ตามมาตรา 66 วรรคสอง จำคุก 4 ปีถึงตลอดชีวิต

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.11)     9 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 609

   ถ้ามีคนรับจ้างส่งยาบ้า 5 แสนเม็ด จำคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ มน  (119.42.99.223)     5 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 609

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคท้าย โทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.11)     9 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 608

  ไอพวกเสพยาขายยา ไห้แมร่งไปตายๆกันไห้หมด ถุ๊ย~!!! ยังจะคิดประกันพวกเหี้ยๆนี่อีกหรอคับ

   

   

  โดยคุณ มามั้ง  (183.88.40.59)     4 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 608

  อย่าไปว่าพวกเขาเลยนะคะ ถ้าบุคคลดังกล่าง เป็นพ่อแม่หรือญาติๆคุณ คุณก็จะเข้าใจเองค่ะ 

  โดยคุณ   (119.42.99.223)     5 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 607

  หลานโดนจับยาไอซ์ พร้อมของกลาง+เงินล่อซื้อ 24 g จะมีโทษเท่าไหร่ครับ ถ้ารับสารภาพ

   ทำความผิดครั้งแรกครับ

  โดยคุณ วันชัย  (118.172.156.39)     4 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 606

  แฟนของหนูถูกจับคดียาเสพติดมีของกลางเป็นยาไอซ์แยกสารบริสุทธ์แล้วมีน้ำหนัก 6.427กรัมและพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะปืนขนาด.9มม.ซึ้งมีใบอนุญาติให้ครอบครองและใช้แต่ไม่มีอนุญาตฺพกพาของกลางที่เจอๆใต้คอลโทรนรถซึ้งตำรวจบอกว่าเจอที่นั่นเจ้าหน้าที่ค้นพบโดยมิได้แกะหรือถอดคอลโทรลรถ หนูได้ขอยื่นประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์จำนวนหนึ่งล้านบาทแต่ศาลไม่อนุญาติเพราะกลัวการหลบหนีและหนูได้ยื่นประกันตัวต่อศาลชั้นต้นสามครั้งและศาลอุทรณ์หนึ่งครั้งแต่ไม่ได้รับอนุญาติจนหนูรอหั้ยฟ้องจึงยื่นไหม่แต่ก็ไม่ศาาลพิจารณาลงมาว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงยืนยันคำสั่งเดิมตลอดตอนนี้หนูกำลังจะยื่นอุทรณ์คำสั่งอีกครั้งหนูต้องทำยังใงถ฿งจะได้รับการปล่อยตัวค่ะ แฟนหนูมีอีกสองคดีที่กำลังต่อสู้อยู่ด้วยค่ะคดีแรกคดีปืนผิดบาร์ตัดสินจำคุกสามเดือนเรื่องอยู่ระหว่างประกันตัวศาลอุทรณ์  คดีที่สองคดียาไอซ์น้ำหนัก ๐.๔๗๖กรัมดั้ยคดีนี้ก็ได้รับการประกันตัวแต่ระหว่างที่ถูกจำคุกคดีที่สามคดีที่สองก็ถึงวันพิพากษาพอดีศาลตัดสินจำคุกสามปีหกเดือนตอนนี้หนูจะยื่นยังใงไห้ศาลอนุญาดและถ้ายื่นแล้วรูปคดีแบบนี้จะมีโอกาสได้รับการปล่อยตัวใหมค่ะรบกวนแนะนำด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ

  โดยคุณ sasikarn  (58.8.110.88)     4 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 606

  - ไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพราะของกลางจำนวนมาก ศาลเกรงว่าจะหลบหนี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.11)     9 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 606

   yรบกวนอ.อีกนิดนะค่ะจากคดีนี้ของหนในความคิดเหนที่606ถ้าแฟนหนุรับสารภาพจะรับโทษประมานกี่ปีค่ะขอบคุณค่ะตนนี้หนูร้อนใจมากค่ะเพราะหนุเองใกล้คลอดแล้วรบกวนคุณอาตอบคำถามหนุด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ sasikarn  (101.109.88.204)     27 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 605

   ขอสอบถามค่ะ   หลานโดนจับยาบ้า  3 เม็ด จะมีโทษอย่างไรคะ ตำรวจลงว่าเสพและขาย

  โดยคุณ จิตรา  (125.27.112.66)     2 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 605

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก โทษจำคุก 4 ปี ถึง 15 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.11)     9 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 604

  คดีเสพยาบ้า ฝากขังประมาณกี่เดือน แล้วค่าปรับประมาณเท่าไรครับ ? ช่วยตอบทีนะครับ ขอบคุณครับ !!

  โดยคุณ โอม  (223.206.122.41)     2 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 604

  - ฝากเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้ที่ติดยาเสพติดหรือไม่ คณะกรรมการวินิจฉัยภายใน 45 วัน ถ้าเห็นว่าเป็นผู้ป่วยจะส่งไปบำบัดประมาณไม่เกิน 120 วัน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.11)     9 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 603

  ขอร้องละค่ะแม่หนูติดคุกเพราะค้ายาบ้าแต่หนูเพิ่งรู้เพราะหาจากในเนตจากข่าวแม่หนูมีของกลางเป็นพันเม็ดแต่หนูต้องการแม่เวลาเห็นคนอื่นมีแม่เเล้วก้อิจฉาจนบางทีอยากตายไปเลยขอร้องล่ะค่ะ ถือว่าสงสารหนูก้ช่วยติดต่อมาที่เมลหนูด้วยค่ะ

  โดยคุณ สามา นามสมมติ  (118.174.38.114)     30 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 603

  - ไม่ต้องดำเนินการฝากขังหรือผัดฟ้องตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ มาตรา 19

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.11)     9 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 602

  แฟนโดนจับยาบ้า 28 เม็ด รอตัดสินวันที่ 19/12/54 อยากทราบว่าจะติดคุกกี่ปีไม่เคยมีคดีและจะลดหย่อนโทษบ้างได้ไหมค่ะถ้าเค้าให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี และจะมีทางไหนบ้างค่ะที่จะช่วยเค้าได้ค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ

  โดยคุณ sumalee  (101.108.118.19)     30 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 602

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง คุก 4 ปี ถึงตลอดชีวิต
  - ต้องแถลงการณ์ปิดคดี ชี้เบาะแสเพิ่มเติมตามมาตรา 100/2

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.11)     9 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 601

   โดนคดีขับเสพติดคุกนานเท่าไรค่ะ

  โดยคุณ   (182.52.79.1)     28 พ.ย. 2554

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 78   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด