X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 86   

 • ความคิดเห็นที่ 780

   โดนจับยาบ้า 1000 เม็ด ยาไอซ์ 47 กรัมเป็นสารบรฺสุทธิ์ 38 กรัม

  -ไม่เคยต้องโทษ

  -รับสารภาพ

  -ให้การกับตำรวจ

  -อายุย่าง 20 ปีบริบุรณ์

  ตอนนี้ 6 เดือนแล้วศาลยังไม่ตัดสินเป็นเพราะอะไรค่ะ ประมาณอีก 3 เดือนจะตัดสินไม่ทราบว่าศาลอาจจะปล่อยตัวเลยป่าวค่ะ เพราะอันที่จริงศาลมีอำนาจแค่ฝากขัง 12 ฝากต้องปล่อยตัว แล้วถ้าไม่ติดกี่ปีค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  โดยคุณ   (61.19.73.130)     2 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 780

  1. การควบคุมตัวผู้ถูกจับ โดยการฝากขังคดียาเสพติด อัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ฝากขังได้ไม่เกิน 84 วัน ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 87 วรรคหก หลังจากนั้นอัยการจะฟ้องต่อศาล และอยู่ในอำนาจศาลตลอดไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 779

   แฟนมียาบ้า ติดตัว 40 เม็ด ตรวจพบสารเสพติดอีก และขัขรถยนต์ด้วยโดยกี่ปีคะ

  โดยคุณ   (110.77.189.119)     1 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 779

  มีความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ทวิ และมีบทลงโทษตามมาตรา 157/1

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 778

   โดนจับยาบ้า 15เม็ดยื่นขอประกันได้รึป่าวค่ะ  แล้วรับสารภาพชั้นจับกุมแล้วค่ะ  ถ้าประกันไม่ได้ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ  ขอบคุนค่ะ

  โดยคุณ เพื่อน  (110.49.243.239)     30 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 778

  1. การขอปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 106 ส่วนศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่ เป็นไปตามมาตรา 108 แต่ถ้าของกลางมีจำนวนมาก ศาลอาจสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราว ตามมาตรา 108/1 ถ้าศาลไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็สามารถอุทธรณ์ได้

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 777

   สอบถามหน่อยค่ะพอดีแฟนโดยจับยาบ้า10เม็ด ตำรวจตั้งข้อหาว่ามียาไว้ในครอบครอง ประกันตัวออกมา10000บาทและอย่างนี้จะต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ค่ะ และถ้าไม่มีเงินเสียค่าปรับจะต้องติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ขวัญ  (171.98.15.199)     29 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 776

  พี่ผมโดนจับยา บ้า185เม็ด   เบอร์แบงค์ 19000 บาท

  แต่ไห้คำรับสารภาพ   พี่ผมจะติดคุกประมานกี่ปีคับ  

  อยากรู้  ค่องใจมากพี่ 

  ผมไป ถามทนายมาว่าหลักทัพย์ประกัน2ล้าน คับ

  โดยคุณ ธนากูล เชื้อสวย   (182.53.248.125)     28 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 776

  - ยาบ้า 185 เม็ด น่าจะอยู่ในมาตรา 66 วรรคสอง มีโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตาม ป.อ.มาตรา 78 จากโทษที่ศาลกำหนด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 775

  หลานชายโดนคดีครอบครองเพื่อจำหน่ายยาบ้า 3500 เม็ด จะติดคุกกี่ปีคะ

  เค้าช่วยตำรวจให้จับคนร้ายเพิ่มอีก 4คนได้ 100/2 จะลดโทษได้กี่ปี ตอนนี้ยังไม่ตัดสินค่ะ

  โดยคุณ Noo  (118.174.31.132)     28 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 775

  1. ต้องดูสารบริสุทธิ์ว่าเกิน 20 กรัมหรือไม่ ถ้าเกินมีโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิตและปรับ ตามมาตรา 66 วรรคท้าย
  2. ถ้าได้รับประโยชน์จากมาตรา 100/2  ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 774

  สอบถามค่ะ หลานชายโดนจับครอบครองยาเพื่อจำหน่ายจำนวน 3500 เม็ด จะติดคุกกี่ปีคะ

  เค้าให้การที่เป็นประโยชน์กับตำรวจได้ 100/2 จะลดโทษได้กี่ปีคะ

  โดยคุณ Noo  (118.174.31.132)     28 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 774

  ตอบแล้ว

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 773

  อายุ 37 ปี โดนจับยาบ้า 7 เม็ด จะถูกลงโทษกี่ปีถ้าถูกตั้งข้อหาว่า

  1.ทั้งเสพ และ จำหน่าย

  2.จำหน่ายอย่างเดียว

  โดยคุณ เก่ง  (122.155.36.47)     28 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 773

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก ระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 772

   โดนคดีครอบครอง ยาบ้า 1 เม็ด 1.อยากทราบว่าจะเสียค่าปรับที่ศาลตอนที่รายงานตัวครบ4 ฝากเลยหรือเปล่าค่ะ 2.จะเสียค่าปรับเท่าไร(ยอมรับว่าผิดจริง) 

  โดยคุณ am  (124.122.56.204)     26 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 772

  1. ถ้าส่งฟ้องและจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลพิพากษาโดยไม่สืบพยาน หลักฐานต่อไปก็ได้ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด มาตรา 13

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 771

  บ้าเปล่าวะ สารบริสุทธิ์ 300 มิลลิกรรมเยอะ จบกฎหมายจากไหนวะ กฎหมายเขาว่าต้องเลย 375 มิลลิกรรม ถึงจะเป็นข้อหาจำหน่าย นี่มัน300มิลกรรมเกินตรงไหนก่อนจะตอบอะไรนี่คิดใช้สมองก่อนได้ไหม คนที่เขาเดือดร้อนเขารอคอยคำตอบอยู่ถ้าคิดจะตอบแบบมั่วๆนี่อย่าเลย ถามจริงๆเถอะเรียนกฎหมายจบมาได้ไงวะ เคยเห็นไหมที่โดนจับ 800 เม็ดตัดสินสองปี เพราะสารบริสุทธิ์ไม่ถึง ถ้าตรวจมาแล้วเป็นยาปลอมก็ยกฟ้อง

  โดยคุณ เอ  (183.88.74.186)     25 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 771

  1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ เว็บไซต์นี้ไม่ต้อนรับพวกที่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ท่านกำลังด่าใครอยู่ และใครเป็นคนตอบคำถาม
  2. ถ้าผู้ใดมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายในแมทแอมเฟตามีน ตั้งแต่ 375 มิลลิกรัมขึ้นไปเป็นบทสันนิษฐานเด็ดขาดว่าผู้นั้นมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามมาตรา 15 วรรคสาม(2)
  3. สารบริสุทธิ์ในยาบ้ามีตั้งแต่ 7% , มาตรา 17% เป็นต้น ดังนั้น สารบริสุทธิ์ของยาบ้าในแต่ละเม็ด จึงไม่เท่าเทียมกันว่ายาบ้าจะใช้ส่วนผสมใด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 770

  แฟนหนูอายุ34ปีโดนจับยาเสพติด 83 เม็ดอะค๊ แล้วมี คดีเก่าอีก 7 เม็ด จะโดนจำคุกกี่ปีอะค๊ แล้วจะประกันตัวได้หรือป่าวค๊ 

  โดยคุณ มิ้นท์ ค๊  (125.25.73.218)     23 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 770

  - 83 เม็ด น่าจะติดคุกประมาณ 3 ปี 6 เดือน เพิ่มโทษกึ่งหนึ่ง ถ้ากระทำความผิดภายใน 5 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     26 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 769

  มีคำถามอยากจะถามว่า..พอดีว่าน้องชายหนูอ่ะค่ะโดนตำรวจจับเรื่องยาบ้า 1 เม็ด(มีไว้ในครอบครอง)น้องหนูเพิ่งอายุ 17 ปีแต่ตอนนี้หนูประกันตัวน้องมา 3000 บาทแล้ววันที่ 3 ก.ค.55ศาลนัดตัดสินอยากจะทราบว่าน้องหนูจะต้องติดคุกหรือว่าโดนบำบัดมั๊ยค่ะแล้วต้องเสียค่าปรับอีกประมาณเท่าไหร่ค่ะ

  ใครที่มีความรู้เรื่องกฎหมายรบกวนตอบหน่อยนะค่ะตอนนี้ที่บ้านเป็นกังวลกันมากค่ะ

  ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ 

  โดยคุณ นานะ  (180.183.80.125)     22 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 769

  -ของกลางน้อยประกันตัวได้
  - ติดคุกหรือไม่ ต้องพิจารณาจากบันทึกการจับกุมก่อน ถ้าเป็นผู้เสพไม่ติดคุกแต่นำไปบำบัด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     26 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 768

  รบกวนสอบถามหน่อยนะค่ะ เพื่อนหนูอายุ26ปีโดนจับยาบ้าที่บ้าน ยา1,306 เม็ด ให้การรับสารภาพและให้การเป็นประโยชน์แก่ตำรวจ ร้อยเวรทำ100/2ช่วยด้วย ทำผิดครั้งแรก ตัดสินแล้ว25ปี อยากทราบว่าเกณฑ์การตัดสินโทษประมาณนี้จิงไมค่ะ แล้วจะมีวิธีไหนที่พอจะช่วยได้บ้างไมค่ะ

  โดยคุณ บบบบ  (1.1.215.144)     19 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 768

  - ติดคุกประมาณ 25 ปี หรือน้อยกว่านั้น
  - ให้ทนายความยื่นคำร้องประกอบคำรับสารภาพ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     26 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 767

   อ.ค่ะรบกวนถ้ามียาบ้า 100เม็ด โทษจำคุกกี่ปีค่ะ แล้วประกันตัวได้ไหมค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ ด่วนนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

  โดยคุณ มาริ  (115.67.128.147)     19 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 767

  - ยาบ้า 100 เม็ด รับสารภาพน่าจะประมาณ 3 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     26 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 766

   คือเพื่อนผมเคยโดนจับมียาบ้า1 เม็ดในครอบครองแต่ไปกับเพื่อน โดยคนละครึ่ง แต่เพื่อนผมตรวจฉี่ไม่เจอ เพื่อมผมเจอ ตอนนั้นอายุ15 ตอนนี้เขาอายุ 27 แล้วไปสอบตำรวจ แล้วสอบตำรวจผ่าน ประวัติจะผ่านไหมครับ แต่ตอนนั้นเป็นเยาวชนให้รอลงอาญา 2 ปี

   

  โดยคุณ คนดีไม่มีที่อยู่  (182.53.212.70)     19 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 766

  - ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด โดยทั่วไปตำรวจไม่น่าจะรับเข้ารับราชการ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     26 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 765

   แฟนโดนหมายมาที่บ้าน โดนยาบ้า 49 เม็ด ยาไอซ์ 15 จี หรือ 2.80 กรัม แต่ยังไม่ได้ไปตรวจสารบริสุทธฺ์ เงินประกันล้านกว่าบาท แต่ประกันออกมาไม่ได้ค่ะ จะมีโทษจำคุกประมาณกี่ปีค่ะ 

  โดยคุณ   (49.48.171.185)     16 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 765

  โดยทั่วไปศาลจำคุกประมาณ 10 ปี สารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือประมาณ 5 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     26 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 764

   โดนจับยาบ้า 190 เม็ด

  เพิ่งเคยดดนจับครั้งแรก

  รับสาระภาพ

  เปนเสาหลักครอบครัว

  จะได้รับโทษยังไงบ้าง(ช่วยตอบทีค่ะ)

  โดยคุณ หนู  (49.49.25.50)     15 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 764

  1. มีความผิด ตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตาม ป.อ.มาตรา 78
  2. ควรแต่งตั้งทนายความสืบประกอบการรับสารภาพ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     26 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 763

  หนูมีญาติไม่เคยต้องโทษ ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ซ้อนรถจักรยานยนต์เพื่อนเพื่อไปทำธุระ และเพื่อนบอกให้ลงไปหยิบถุงขนมที่ศาลาทีพักริมทาง พอลงไปหยิบก็มีตำรวจเข้ามาจับกุม พบของกลางในมือมีขนม 1 ถุง และยาไอซ์ 50.2 กรัม ญาติปฎิเสธแต่โดนซ้อมและช๊อตไฟฟ้าจึงยอมรับสารภาพ ตอนนี้ฝากขังรอสั่งฟ้อง ตำรวจไม่อนุญาตให้ประกันตัว พอจะมีทางสู็คดีได้ไหมค่ะ มีทางไหนขอประกันตัวได้บ้าง ถ้าสู้คดีแล้วแพ้จะติดกี่ปีค่ะ  ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ นู๋นา  (223.207.3.13)     15 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 763

  1. มีทางต่อสู้คดีดังนี้
  - ปฏิเสธว่าไม่ทราบว่า เป็นยาเสพติด เพราะมีภาชนะหุ้มห่ออยู่
  - การรับสารภาพไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ การได้มาซึ่งคำรับสารภาพจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  - การประกันตัวไม่ต้องยื่นเพราะของกลางมีจำนวนมาก ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแน่นอน
  - ถ้าแพ้คดีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ตามมาตรา 66 วรรคสาม
  - ถ้าต้องการสู้คดีให้นำบันทึกการจับกุมเข้ามาพบทนายคลายทุกข์ 02-9485700

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     26 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 762

   ตอนนี้พี่หนูโดนจับยาไอซ์ ผลบริสุทธิออกมา=1.2กรัม

  ตอนนี้ทรมานมากค่ะ ความตายยังไม่ทรมานขนาดนี้

  มีทางใดที่ทำให้พี่หนูไม่ต ิดคุกคะ

  หนูเครียดมากค่ะ อยากตาย

  โดยคุณ ทรมาน  (27.55.5.146)     13 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 762

  1. แนะนำให้ออกกำลังกายทุกเช้าและฝึกโยคะ จะทำให้มีสมาธิและจิตใจสงบ อย่าทำตัวให้ว่าง
  2. ต้องหาทนายความช่วยจำเลยเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.31)     14 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 761

  พี่ผู้โคนจับย้าบ้า 669 เม็ด ยาไอซ์ 3.9 กรัม จะติดคุกกี่ปีคับ

  โดยคุณ ฟ  (180.180.192.192)     12 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 761

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต ให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง แต่ถ้ามีทนายความช่วยในการสืบประกอบคำรับสารภาพก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อจำเลยได้

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.31)     14 มิ.ย. 2555

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 86   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด