452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 79   

 • ความคิดเห็นที่ 640

   รบกวนตอบความคิดเห็นที่631ให้หน่อยคะ

  โดยคุณ คุณเปิ้ล  (27.55.2.38)     12 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 639

  พี่ชายโดนจับมียาบ้าในต้ว 1 เม็ด จะโดนอะไรบ้าง

   

  โดยคุณ   (125.24.120.32)     7 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 639

  - มีไว้เพื่อเสพส่งไปบำบัดในฐานะผู้ป่วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     13 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 638

  เพื่อนโดนจับยาบ้า71เม็ดไม่ได้อยู่ที่ตัวโยนทิ้งข้างถนน เงินสดที่ตัว 60000 บาทรับสารภาพผิดครั้งแรกจะติดคุกกี่ปี

  โดยคุณ อุทิศ  (180.180.95.162)     7 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 638

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 โทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     13 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 637

  เพื่อนโดนจับยาบ้า71เม็ดไม่ได้อยู่ที่ตัวโยนทิ้งข้างถนน เงินสดที่ตัว 60000 บาทรับสารภาพผิดครั้งแรกจะติดคุกกี่ปี

  โดยคุณ อุทิศ  (180.180.95.162)     7 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 637

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 โทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.4)     13 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 636

  เพื่อนโดนจับ 500 เม็ด จะโดนขังกี่ปีคะ

  โดยคุณ   (118.172.1.44)     6 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 636

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 โทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     13 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 635

   หนูโดนจับเมื่อวันที่ 23 กันยายน 54 มียาบ้าครอบครอง1 เม็ด ถูกจับจากมีหมายค้นมาค้นที่บ้านแต่หนูไม่มีตัดสินแล้วโดนยัดให้ค่ะ ปัสสวะก็ไม่มี เห็นว่าโทษแค่ปรับจึงรับไปตัดสินเมื่อเดือนพฤศจิกายน 54 แล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 54 หนูโดนจับอีกแบบว่ามาที่ห้องประมาณ 8 นาย และได้เอาทรัพย์สินที่มีค่าในห้องหนูในหอขนไปหมดเลยค่ะ โน๊ตบุค 2 เครื่อง มือถือ 4 เครื่อง นาฬิกาแหวนรวมไปถึงเงินสดในกระเป๋าเงินประมาณ 9000 กว่าบาท ร๔จักรยานยนต์ฟีโอเล่ และได้นำตัวหนูไปสอบสวนที่พักจะให้ขยายผล และสอบถามถึงบัญชีเงินฝาก รหัส เอ ที เอ็ม ด้วยสุดท้ายก็แจ้งข้อกล่าวหาให้ว่ามี ครอบครอง 10 เม็ด และพาหนูไปกดเงินมาให้ 31000 บาทแล้วส่งดำเนินคดี หนูประกันตัวจากโรงพักมา และพวกตำรวจนัดให้หนูล่อซื้อให้ ในวันที่ 5 นี้แล้วถ้าล่อซื้อให้ได้จะคืนทุกอย่างให้ หนูไม่รู้ควรจะทำยังไงดี บัตรประชาชนและใบขับขี่ทุกอย่างยังมิคืนให้เลย หนูควรจะทำยังไงดีค่ะ กลุ้มใจมาก ทางบ้านยังมิทราบเลยค่ะ รถมันเกี่ยวด้วยรึค่ะมันจอดยุใต้หอแล้วยึดหนูไปทำไม หนูตัดสินใจไม่ได้ คิดมากเลยค่ะ กลัวจะโดนบวกโทษที่รอไว้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าหนูติดคุกแน่นอนใช่ไหมค่ะ ช่วยตอบหนูด่วนนะค่ะรึติดต่อที่ 081- 2818939 หนูขอความเมตาตอบหนูด้วยค่ะ

  โดยคุณ กนิษฐา ไชยขันธ์ (สมาชิก)  (171.98.4.64)     2 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 635

  1. ตำรวจยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาแล้วไม่ลงในบันทึกการจับกุมถือว่า ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ควรร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
  2. รถจักรยานยนต์ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ใช่ทรัพย์ ตามมาตรา 102 ของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 ริบไม่ได้
  3. ควรหาทนายความเข้าช่วยเหลือต่อไป หรือติดต่อทนายความเพื่อปรึกษาเรื่องรูปคดีได้ที่ทนายคลายทุกข์ 02-9485700
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     12 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 634

  หนูอยากทราบว่าแฟนหนูเพิ่งโดนตำรวจมาตรวจปัสสาวะที่บ้านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

  แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าติดกี่เดือน และอีกอย่างเค้ายังไม่ได้ไปรายงานตัวและมีหมายว่าอยากรู้ว่าจะติดกี่

  เดือนค่ะ

  โดยคุณ สุวนันท์  (110.49.249.135)     1 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 634

  1. เสพยาเสพติดถือเป็นผู้ป่วยตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2545 ต้องส่งไปฟื้นฟูสมรรถภาพ ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่มาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 19 ยกเว้นปรากฎว่า เสพและมีไว้ในครอบครอบเพื่อจำหน่ายหรือจำหน่ายในภายหลัง ไม่มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูตามมาตรา 20

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     12 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 633

  โดนจับขับแล้วเสพไม่ไปรายงานตัว มีอายุความกี่ปี  ถึงจะพ้นโทษครับ

  โดยคุณ นิ่ม  (1.47.229.240)     30 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 633

  1. ควรจะไปมอบตัวจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตท่านมากกว่า ไม่แนะนำให้หลบหนี เพราะถ้าหลบหนีจะต้องหลบหนีไปตลอดชีวิต
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     12 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 632

  โดนจับเสพยาบ้าขณะขับรถ ตอนนี้ไม่ได้ไปรายงานตัวเลยแม้แต่ครั้งเดียว มีหมายมาที่บ้านแต่ไม่ได้ไปตามนัด  ถ้าผมไปซื้อรถจะมีปัญหาหรือเปล่าครับ

  โดยคุณ นิ่ม  (1.47.229.240)     30 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 632

  หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามหมายจะถูกออกหมายจับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     13 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 631

  รบกวนสอบถามคะ แฟนโดนจับ ยาบ้า130 เม็ด ยาไอซ์ 3.45 กรัม มีไว้เพื่อจำหน่าย รบกวนสอบถามว่าจะต้องฝากขังกี่ฝากคะ ถึงจะขึ้นศาลตัดสิน แล้วจะตัดสินคดีกี่ปี ผู้ต้องหายอมรับสารภาพ และไม่เคยต้องโทษคดี

  โดยคุณ คุณเปิ้ล  (182.53.202.243)     30 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 630

  แฟนถูกจับ ยาบ้า 200 เม็ด ยาไอซ์ 11 กรัม มีคดีอยู่ระหว่างรายงานตัวที่คุมประพฤติ จะตัดสินจำคุกประมาณกี่ปีคะ

  โดยคุณ แอม  (125.27.235.69)     28 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 630

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง จำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต และเพิ่มโทษตามมาตรา 97 อีกกึ่งหนึ่ง หรืออาจถูกบวกโทษในคดีเดิมรวมกับโทษในคดีนี้ ตาม ป.อ.มาตรา 85

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     12 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 629

  น้องชายผมโดนข้อหามียาบ้าไว้ครอบครอง 50 เม็ด แต่ยานั้นไม่ใช่ของตัวเอง เพื่อนมาฝากไว้ และเขาสารภาพว่าไม่ใช่ของตัวเอง แต่เป็นของ้เพื่อน ตำรวจให้เป็นนกต่อล่อเจ้าของยาตัวจรงิมาได้ แต่น้องก็ต้องได้ฝากขัง 12 วัน  แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับ มีที่ปรึกษาทางกฏหมายให้ไหมครับ

  โดยคุณ saner  (182.93.234.36)     27 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 629

  1. หาทนายความเข้าไปสอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบพฤติการณืในการกระทำความผิดและพฤติการณ์ในการจับกุม
  2. ขอสำเนาบันทึกการจับกุมจากผู้ต้องหาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการจับกุมก่อนแก้คดี
  3. วางรูปคดีในการต่อสู้ว่ามีช่องทางต่อสู้อย่างไร เช่น ประเด็นเกี่ยวกับของกลาง ประเด็นล่อซื้อ สถานที่พบของกลาง ถ้าสามารถนำสืบได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงที่จะยกฟ้องได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     12 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 628

  รบกวนด้วยนะคะ  คือ  แฟน  โดนเพื่อน  บอกให้ไปซื้อยาจาก  ขาใหญ่  เพราะแฟนรู้จักกัน  แล้วให้แฟนออกเงินให้ก่อน   หลังจากนั้น  ก็มารับขอที่บ้าน  โดยหลังจากนั้นก็มีตำตรวจบุกเข้ามาจับกุม  โดยมีเพื่อนที่ให้ไปซื้อให้นั้นเหมือนกับล่อซื้อ(ยาบ้า  2  เม็ด)  อยากทราบว่า  ถ้าสารภาพทุกอย่างแล้ว   ต้องจำคุกกี่ปีคะ    โดยที่แฟนไม่เคยมีประวัติ  ช่วยตอบหน่อยด้วยนะคะ 

  โดยคุณ ส้ม  (103.1.164.30)     26 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 628

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก โทษจำคุกสี่ปีถึงสิบห้าปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     12 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 627

   พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

  โดยคุณ กร.ช.2  (110.77.243.251)     26 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 626

   

   

  แฟนอายุ 29 ปี โดนจับยาบ้า 350 เม็ด ศาลยังไม่ตัดสินค่ะ ตอนนี้อยู่ที่เรือนจำกลางนครราชสีมา

  อยากทราบว่าโทษจำคุกกี่ปีค่ะ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ อรุณี เหล่าเสพล  (125.24.92.205)     24 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 625

  สวัดดีครับท่านทนาย

  ตาม พ ร บ ฟื้นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ ศ 2545 เป็นทางเลือกหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติดกลับตัวเป็นคนดี ของสังคม

  เมื่อถูกจับกุมฐานกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 4 ฐานความผิด คือ

  1.เสพ          2.เสพและครอบครอง                

  3.เสพและครอบครองเพื่อจำหน่าย     4.เสพและจำหน่ายยาเสพติกตามลักษณ

  ทั้ง 4 ความผิด ใช่เงิน ข้อหาละเท่าไร ครับ

  โดยคุณ จรัญ  (223.207.123.25)     24 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 624

  เด็กอายุไม่ถึง15ปีเสพเเล้วถูกตำรวจตรวจปัสวะเเล้วเจอโทษหนักไหมครับ ไม่เจอของกลางนะครับเจอแต่ปัสว่ะครับ

  โดยคุณ ธนพน แก้วกุลา  (61.7.231.126)     23 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 623

  คืออยากจะถามว่าแฟนหนู โดนจับข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย  330 เม็ด ตอนนี้ฝากขังอยู่ ยังไม่พิจารณาคดี อยากจะทราบว่า เขาจะติดกี่ปีค่ะ ? 

  โดยคุณ   (58.8.111.10)     21 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 623

  ถ้ายาเสพติดของกลางมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 20 กรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึงตลอดชีวิต แต่หากแฟนรับสารภาพ และศาลเห็นว่ากระทำความผิดจริง ศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ตาม ป.อ. มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     23 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 623

  แล้ว 330 เม็ดคาดว่าจะมีสารบริสุทธิ์ประมาณกี่กรัมอ่ะค่ะ ?

  โดยคุณ   (58.8.89.246)     27 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 622

  พอดีแฟนโดนสายลับของตำรวจมาล่อซื้อยาบ้า 3 เม็ด และตรวจค้นได้ที่ตัวอีก 2 เม็ด แจ้งข้อกล่าวหาว่า จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมายย และมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครอง เพื่อจำหน่าย  โดยผิดกฎหมาย อยากถามว่า แฟนรับว่า 2 เม็ดที่ค้นพบที่ตัวนั้นมีไว้เสพไม่ได้ขาย แต่ทำไม่ถึงต้องแจ้งข้อกล่าวหาว่า มีไว้เพื่อจำหน่ายด้วย

  โดยคุณ รตนพร   (27.130.166.162)     21 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 622

  การที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาดังกล่าวแก่แฟน ก็เป็นกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่าแฟนผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำผิดตามข้อหานั้น ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 134 วรรคสอง ส่วนแฟนมีไว้เพียงเพื่อเสพ ก็เป็นเรื่องที่ตนชอบที่จะแก้ต่างด้วยนำสืบพยานหลักฐานให้ศาลเห็นในชั้นพิจารณาต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     23 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 621

   ถ้าบังเอิญคนร้ายนำคดียาบ้าเข้ามาที่บ้าน  และบังเอิญตำรวจก็มาจับได้ที่บ้านโดยทางเราไม่รู้เรื่องและไม่ได้ข้องเกี่ยวเลยจะผิดอะไรไม๊คะ

  โดยคุณ   (61.90.104.110)     20 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 621

  แน่นอนเมื่อตนเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยกับการที่ผู้อื่นกระทำความผิด ทั้งไม่เคยรู้จักเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแต่อย่างใด ท่านไม่ได้กระทำความผิด หากถูกฟ้องกรณีนี้ชอบที่ท่านจะต้องแก้ต่างต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนในชั้นพิจารณาของศาลต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     23 ธ.ค. 2554

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 79   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด