อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 84   

 • ความคิดเห็นที่ 740

  โดนล่อซื้อยาบ้าครับ จำหน่าย 6 เม็ด ครอบครองเพื่อจำหน่ายอีก 2 เม็ด
  โทษเป็นอย่างไรครับ ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวเท่าไหร่ครับ
  ภบท.5 ใช้เป็นหลักทรัพย์ได้ไหมครับ
  กรณีใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำ ต้องทำอย่างไรครับ
  ตอนนี้รับสารภาพไปแล้วครับ
  รบกวนด้วยครับ

  โดยคุณ ต้น  (27.55.7.138)     20 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 740

  หากเป็นการกระทำความผิดหลายกรรม ศาลมีอำนาจลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ซึ่งแต่ละกระทงดังกล่าวมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดินสามารถนำมาเป็นหลักประกันการขอปล่อยชั่วคราวได้ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามข้อมูลการปล่อยชั่วคราวกับเจ้าหน้าที่ศาลได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     30 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 739

  รบกวนสอบถาม อ.เดชา หน่อยค่ะ  มีเพื่อนโดนจับยาไอซ์ ปริมาณ 8.9กรัม (แต่ยังไม่ได้สกัดสารบริสุทธิ์นะคะ)  มีคนบอกว่าถ้าสกัดออกมาแล้วจะมีปริมาณประมาณ 4-5 กรัม  อยากทราบว่า  ปริมาณขนาดนี้ จะโดนข้อหาอะไร  และจะได้รับโทษกี่ปี  และมีกรณีลดโทษอย่างไรบ้างคะ  ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ ผึ้ง  (1.0.216.20)     20 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 739

  ยาไอซ์เป็นเมตแอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน จึงเป็นสารบริสุทธิ์ที่ไม่ต้องนำไปสกัดอีกต่อไป ด้วยปริมาณสารบริสุทธิ์ดังกล่าวตั้ง 375 มิลลิกรัมขึ้นไป ต้องด้วยข้อสันนิษฐานตามกฎหมายในความผิดฐานมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย และหากมีการจำหน่ายด้วยก็ต้องถูกดำเนินคดีฐานจำหน่ายด้วย แต่ละกระทงมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากผู้กระทำผิดให้ข้อมูลสำคัญตามมาตรา 100/2 หรือรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     30 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 738

   รบกวนถามหน่อยค่ะแมื่อวานดิฉันกะแฟนโดนล่อซื้อของที่ตัวดิฉันมียาบ้า5เม็ด ที่เหลืออยู่ห้อง60เม็ด เงินสดไม่มีแฟนหนูรับสารภาพเอาวันนี้หนูรอดแต่แฟนหนูตำรวจจัดให้16เม็ด แล้วตำรวจให้หนูทำ100/12 บอกว่าแฟนจารอด อยากทราบว่าหนูควรจาทำรึป่าวโทษของแฟนกี่ปี และถ้าประกันจะต้องใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ แล้วหนูควรจะทำยังไงต่อไปค่ะเพราตำรวจก๊บีบ

  โดยคุณ เมธาวี  (1.2.220.161)     16 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 738

  1. การให้ข้อมูลสำคัญในการขยายผลจะทำให้โทษหนักเป็นเบา
  2. หลักประกันให้สอบถามที่ประชาสัมพันธ์แต่ละศาล

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.29)     21 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 737

  แฟนหนูจะไปทำงานที่ใต้หวันทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว รอไป แต่ติดคดีครอบครองทางบริษัทจัดหางานบอกว่าให้รอก่อนรอสถานฑูตเปิดทำการเกี่ยวกับเรื่องนี้ หนูขอความกรุณาช่วยตอบให้หนูเข้าใจทีเถอะค่ะว่าทำไมต้องเปนแบบนี้  คดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองสองเม็ดมันร้ายแรงถึงขนาดไปไหนมาไหนเพื่อสร้างอนาคตไม่ได้เลยหรอคะ คนเรามันก็พลาดได้ทุกคนแล้วคดีมันก็ผ่านมาเกือบสิบปีแล้วแต่ทำไมเหมือนยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ไป แล้วอีกอย่างก็ได้ใบสิ้นสุดคดีมาจากศาลแล้ว แต่ทำไมยังไม่ได้ไปสักที ได้โปรดตอบหนูทีเถอะค่ะ คุณทนาย หรือ คนที่รู้จิงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ ปุ้มปุ้ย  (119.46.123.125)     15 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 737

  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว เป็นอาชญากรรมร้ายแรงไม่ใช่ผู้ป่วย การที่จะได้รับอนุญาตให้ไปทำงานนอกราชอาณาจักรหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ระเบียบเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     28 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 736

   ขอถามเป็นความรู้หน่อยครับ ที่ตำรวจไปจับๆ แล้วมีตราชั่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี้ มันผิดกฏหมายด้วยหรือเปล่าครับ หรือไม่เกี่ยวข้องกับคดี 

  โดยคุณ กฤษณะ ด้วงพิบูลย์  (119.42.66.185)     14 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 736

  1.ลำพังเครื่องชั่งไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้านำไปเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการชั่งยาเสพติด มีความผิดตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 102 ต้องริบเป็นของแผ่นดิน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.29)     21 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 735

  สวัสดีค่ะ

  หนูขอปรึกษาเรื่องยาเสพติดหน่อยค่ะ

  พอดีเพื่อหนูได้ไปส่งยาม้ากับเพื่อนอีกคนนึง แล้วถูกตำรวจจับได้และตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำไง เพื่อนหนูจะโดนจับนานกี่ปีค่ะแล้วต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ค่ะ 

  [ช่วยตอนกลับด้วยค่ะ]

  โดยคุณ หยก  (223.206.86.114)     11 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 735

  ถือว่าเป็นตัวการร่วมกันกระทำความผิดมีความผิดตามมาตรา 66 จะติดคุกนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับสารบริสุทธิ์

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     15 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 734

  แฟนโดนล้อชื้อตอนอายุ 18ปีเศษมีของ20เม็ดแบอร์แบ้งค์1000บาทตอนนี้สู้คดีมา2ปีแล้ว มาโดนคดีเสบอีกตอน 25เม.ย.ที่ผ่านมานี้แต่เขาต้องไปขื้นศาลในคดีเก่า31 พ.ค ไปฟังจำเลยปากสุดท้าย คดีไหม่ จะมีผลกระทบต่อคดีเก่าไหมคะ และคดีใหม่ถ้าแพ้จะจะมีโทษอย่างไรคะ

  โดยคุณ jiarpron ooradee  (110.168.121.77)     11 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 734

  1. ผลกระทบไม่มี
  2. คดีใหม่ถ้าแพ้จะติดคุกกี่ปีขึ้นอยู่กับปริมาณสารบริสุทธิ์ของยาเสพติด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     15 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 733

  แฟนโดนจับที่บ้าน ตร. เจอยา 49 เม็ดมีวอ ตร. ไม่มีเบอร์แบงค์ แฟนต้องจำคุกกี่ปี  ไม่เคยต้องโทษและถ้าหนูจะทำเรี่อง 100/2 ต้องทำที่ไหนยังไงค่ะ  ช่วยแนะนำด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ nutueyzaaa@hotmail.com  (124.121.116.135)     10 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 733

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งจากโทษที่ศาลกำหนด
  2. มาตรา 100/2 หลังถูกจับแล้วอย่าไปหลงเชื่อพวกหลอกลวงต้มตุ๋น เพราะถึงแม้จะมีก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะศาลรู้ทันพวกตำรวจที่ขาย 100/2 หมดแล้ว (อย่าโง่ซ้ำซาก)

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     15 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 732

  พี่ชายถูกจับ ข้อหาจำหน่าย เพื่อนล่อซื้อเพื่อนให้ไปซื้อให้ เจอยาบ้า 4 เม็ด ยาไอซ์ 4 กรัม ถ้าพี่ชายรับสารภาพจะจำคุกกี่ปีคะ และเมื่อคดีสิ้นสุด ต้องทำการขออภัยโทษหรือเปล่าช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  โดยคุณ ไนท์  (110.168.147.136)     10 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 732

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง
  2. การอภัยโทษให้ติดต่อในแต่ละเรือนจำว่ามีการอภัยโทษช่วงใด อย่างไร
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     15 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 731

  พี่ชายถูกจับ ข้อหาจำหน่าย เพื่อนล่อซื้อเพื่อนให้ไปซื้อให้ เจอยาบ้า 4 เม็ด ยาไอซ์ 4 กรัม ถ้าพี่ชายรับสารภาพจะจำคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ ไนท์  (110.168.147.136)     10 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 731

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง
  2. การอภัยโทษให้ติดต่อในแต่ละเรือนจำว่ามีการอภัยโทษช่วงใด อย่างไร
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     15 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 730

  อยากทราบว่าคนที่โดนจับคดียาเสพติด อายุ 19 ปี จะต้องรับโทษอย่างไงครับ

  โดยคุณ   (223.207.162.133)     10 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 730

  รับโทษเหมือนผู้กระทำความผิดทั่วไป

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     15 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 729

  ยาไอซ เป็นสารบริสุทธิื 2.64 ตาชั่ง 1 เครื่อง ไม่เคยมีประวัติการทำผิดใดๆๆเลย จะต้องจำคุกประมาณกี่ปีค๊

  โดยคุณ เกว   (125.24.48.74)     9 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 729

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต
  2. รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     15 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 728

  อยากทราบว่าแฟนโดนจับยาไอซ์12กรัมแต่ตอนนี้ศาลได้แนกสารบริสุทธิแล้วมี6.666และมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียน1กระบอก ลูกกระสุน50นัด เครื่องชั่ง1เครื่อง ฉี่สีม่วง อยากทราบว่าหากเค้ารับสารภาพจะต้องโทษกี่ปีค่ะ 

  โดยคุณ 2535  (49.48.26.48)     9 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 728

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต
  2. ปืนเถื่อนรับสารภาพจำคุกประมาณ 1 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     15 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 727

  ตามกฎหมายเบื้องต้น ยังไม่เข้าใจว่า จำนวนน้ำหนัก ถ้าเทียบเป็นปริมาณแล้วไม่ทราบว่าเท่าไหร่ เพราะกฎหมาย กำหนดแต่น้ำหนัก

  โดยคุณ อดุลย์ แก้วอำไพ  (1.0.176.235)     8 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 727

  1. สารบริสุทธิ์จะมีกองพิสูจน์หลักฐานเป็นผู้ดำเนินการแยกออกจากยาเสพติด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     15 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 726

   คดีร่วมกันครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย ของกลางยาบ้ารวม 420 เม็ด แต่บันทึกจับกุมแยกไว้ว่า ผตห.ที่ 1 พบยาบ้า 352 เม็ด ที่ 2 พบ 18 เม็ด และที่ 3 พบ 50 เม็ด อัยการฟ้องแล้ว ที่ 1 และ 2 รับ สาลตัดสิน 12 ปี 6 เดือน รับ ลดครึ่งหนึ่ง จำคุก 6 ปี 3 เดือน ที่ 3 ปฏิเสธ อย่างนี้ถ้าหลังจากอัยการฟ้องที่ 3 แล้ว หากที่ 3 รับ จะได้ประโยชน์กรณีขณะกระทำผิดเป็นเยาวชนมีอายุไม่ถึง 20 ปี กำลังเรียนอยู่ระดับ ปวส. ไม่เคยทำผิดมาก่อน มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนมาประกอบคำแถลงรับ จะมาเป็นเหตุลดหย่อนโทษได้หรือไม่ครับ   

  โดยคุณ นายเรือง  (124.121.60.47)     8 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 726

  1. รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ตาม ป.อ.มาตรา 78 จากโทษที่ศาลกำหนด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     15 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 725

   สวัดดีค่ะ รบกวนนะค่ะ

  น้องชายโดนจับส่งยาบ้า เขาไม่รู้นังรถไปกลับเพื่อน เพื่อนบอกว่าไปรับของฝัน

  ก๊เชือค่ะ โดนจับในกล่องมียา 30000เม็ด  แล้วโดนตำหรวจส้อมจนงอมรับโทษ

  ดิฉันอยู่แมืองนอกค่ะ เขาติดคุกตอนนี้2ปีแล้ว เขาไม่เคยบอกค่ะ  แล้วตอนนี้ดิฉันจะช่วยอะไรเขาได้ใหมค่ะ

  แล้วเขาจะติดอีกกีปีค่ะ ตอนโดนจับอายุ19ค่ะ รบกวนนะค่ะ

  โดยคุณ นาตาลี  (84.30.202.81)     7 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 725

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสาม ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต รับสารภาพจำคุกประมาณ 25 ปี หรือตลอดชีวิต
  2. แต่งตั้งทนายความเข้าไปเยี่ยมและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องคดี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     15 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 724

  สวัสดีค่ะ

  อยากปรึกษาเรื่องคดียาเสพติดหน่อยค่ะ

  พอดีน้องชาย-เพื่อนของน้อ โดดจับเรื่องยาบ้าค่ะ ไปซื้อมาเสพ ขณะเิดิดทางมีด่านตรวจเลยโดด

  จับได้ประมาณ 10 เม็ด รับสารภาพหมด(ยาอยู่กับตัวของน้องชาย)นอนคุก 1 คืน จากนั้น

  ประกันตัวออกมา 10000 บาทจากนั้นทางศาลนัดให้มาฟังคำตัดสินวันที่ 15/5/55

  อยากทราบว่าหลังจากนั้นต้องทำอย่างไงต่อ หากจะต้องติดคุกจะ ติดกี่ปี

  ประมาณว่าผลสรุปออกมาจะเป็นในทางแนวใดค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ ณิชา  (110.77.177.97)     6 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 724

  1. ครอบครองเพื่อเสพเป็นการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 67 ระวางโทษจำคุกหนึ่งปีถึงสิบปี
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     15 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 723

  จากความเห็น 718 ค่ะ

  แฟนน้องถูกเพื่อนโกหกว่าให้ไปส่งทวงเงินที่เพื่อนเขาอีกที แฟนน้องไปส่งและโดนข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติดซึ่งเป็นการล่อซื้อของตำรวจ ค้นได้ 4เม็ด แต่แฟนน้องปฎิเสธเพราะถูกเพื่อนลวงไป แฟนน้องจะได้รับโทษอย่างไร บ้าง คะ

   

  โดยคุณ 123  (223.206.46.161)     4 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 723

  1. มีความผิดตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงสิบห้าปี
  2. รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ตาม ป.อ.มาตรา 78 จากโทษที่จะลง

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.1)     8 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 722

   

  ถ้ามีหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  ให้ไปให้ปากคำสอบสวนกรณีมีชื่อเป็นผู้ทำรายการถอนเงินเข้าบัญชีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสติด เราจะต้องให้ปากคำว่าอย่างไร เพื่อให้หลุดพ้นจาการเป็นผู้ต้องหา

  *เนื่องจากบัญชีนี้เคยมีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โทษกี่ปี่ ติดคุกไหมค่ะและจะประกันได้ไหมค่ะ
   

  โดยคุณ น้อย  (1.0.176.135)     4 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 722

  1. จะต้องแสดงให้เจ้าพนักงานเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ถ้าเกี่ยวข้องถือว่ามีเจตนาร่วมและการกระทำร่วม จึงเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตาม ป.อ.มาตรา 83 หรือาจจะมีความผิดฐานสมคบ ตาม พรบ.มาตรการฯ มาตรา 8
  2. ควรแต่งตั้งทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดียาเสพติดในการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง คุกไม่เหมือนโรงแรมห้าดาวนะครับ
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.12)     4 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 721

  น้องชายโดนล่อซื้อยา มียาไอซ์ 0.41 กรัม  ยอมรับสารภาพ  จะติดคุกกี่ปี  มีทางให้โทษหนักเป็นเบาไม่ค่ะ

  โดยคุณ นุ่น  (61.7.172.208)     3 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 721

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงสิบห้าปี
  - รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.12)     4 พ.ค. 2555

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 84   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด