อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 74   

 • ความคิดเห็นที่ 540

  น้องโดนตำรวจจับขณะซื้อยาบ้า และโดนตรวจฉี่ม่วงด้วย อยากทราบว่าตำรวจจะส่งฟ้องศาลเมื่อไหร่ แล้วน้องชายผมจะได้ออกมาวันไหนครับ อยากรู้จริงๆ ช่วยตอบด้วยครับ

  โดยคุณ น้องผม  (110.171.13.147)     27 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 540

  - ในกรณีความผิดอาญามีโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 10 ปี หรือปรับเกินกว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้ง แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 12 วัน รวมกันต้องไม่เกิน 48 วัน หรือ 12 พลัด ส่วนการจะส่งฟ้องเมื่อไหร่นั้น เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวน หากสอบสวนเสร็จจะสั่งฟ้องทันทีก็ได้ แต่หากสอบสวนไม่แล้วเสร็จต้องขออำนาจศาลฝากขัง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับข้อหา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     7 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 539

  น้องชายโดนจับยา10เม็ดและยังเป็นเยาว์ชนอยู่ไม่เคยต้องโทษ ประกันตัว10000บาท และจะเสียค่าปรับเท่าไรคะ

  โดยคุณ แอล  (118.174.92.144)     27 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 539

  - ต้องดูข้อหาที่พนักงานอัยการฟ้องครับ ส่วนจะเสียค่าปรับเท่าไหร่นั้นเป็นดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     7 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 538

  คือผมได้ถูกจับคดีขับเสพ ศาลตัดสินปรับ 15,000 เมื่อ1มิถุนายน    แล้วเมื่อ 2กันยายน ได้ถูกจับคดีมียาไอซ์ไว้ในครอบครอง  0.15กรัม  ตอนนี้ประกันตัวมา  และเมื่อครบกำหนดประกันตัวศาลจะปรับหรือว่าสั่งจำคุกครับ เห็นมีคนบอกว่า มีใบแดง

  โดยคุณ เสียค่าปรับหรือจำคุกครับ  (124.122.204.42)     24 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 538

  เมื่อครบกำหนดเวลาปล่อยตัวชั่วคราว ศาลจะมีคำพิพากษาในเรื่องที่ต้องหานั้น อันเป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     6 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 537

  โดนคดีครอบครอง 160 เม็ดเคยโดนคดีมาแล้วและเพิ่งออกจากเรือนจำมาได้ 2 เดือนอยากทราบว่าคดีแรกที่ได้ลด 4 ปีจะนำมารวมกับดคีที่สองหรือไม่ค่ะถ้าศาลตัดสินต้องติดประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ คนรอ  (27.130.157.9)     23 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 537

  ผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ถ้าและได้กระทำความผิดใด ๆ อีก ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ก็ให้เพิ่มโทษที่ลงแก่ผู้นั้น 1 ใน 3 ของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     4 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 536

  อยากทราบว่าลูกชายโดนจับยาบ้า17เม็ดศาลจะตัดสินกี่ปี ตอนนี้อายุ20ปี ไม่เคยต้องโทษมาก่อนครับ

  โดยคุณ นาย วัลลภ พึ่งพวก  (119.31.97.21)     22 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 536

  ความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่ศาลจะลงโทษประการใดเป็นดุลพินิจของศาลโดยเฉพาะ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     3 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 535

  โดนคดีครอบครองยาบ้า 2 เม็ด รับสารภาพจะประกันตัวประมาณเท่าหรัยคับ แล้วโทษจะหนักเบาแค่ไหน (ไม่เคยมีประวัติ) ร้อนใจมากไม่รู้จะปรึกษาใครช่วยหน่อยคับ ขอบคุณคับ

  โดยคุณ tawatchai  (110.168.129.67)     21 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 535

  รับสารภาพ เป็นเหตุบรรเทาโทษ ศาลอาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง หลักประกันสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     3 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 534

  ผู้ต้องหากระทู้ 533 อายุ 45 ปีเต็ม

  โดยคุณ ต้อย (สมาชิก)  (76.124.54.144)     20 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 533

  มีญาติถูกจับข้อหาเสพและจำหน่ายยาบ้า 148 เม็ด และพบยาไอซ์ 0.6 กรัม เป็นครั้งแรกที่กระทำเนื่องจากจำต้องเลี้ยงพ่อ พี่ น้อง และบางครั้งก็หลาน มีหลักฐานให้ศาลดูหมด สาเหตุที่เกิดเนื่องจาก ตกงาน กลุ้มใจ ปล่อยเงินให้กู้และยืม เรียกเก็บไม่ได้หรือถ้าได้ก็น้อยหลังจากตกงาน ถูกจับได้ประมาณ 13 วันแล้ว ให้ญาติของผู้ต้องหาไปถามเจ้าหน้าที่ศาลว่าถ้าจะมีการประกันตัวเกิดขึ้น จำต้องใช้เงินประมาณเท่าไรและมีหลักฐานหลักๆ อะไรบ้าง  คนที่ถามให้คำตอบมาไม่สามารถประกันได้ เพราะรูปคดีนี้ดูๆ แล้วจะไม่ผ่านศาลชั้นต้น คำถามก็คือ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง โดยประสพการณ์ของทีมทำงานคุณ จะติดคุกรับโทษประมาณกี่ปี และถ้าในกรณีที่อาจจะมีเพื่อนหรือญาติแจ้งจับเพราะโมโหหึง ไม่ทราบว่าจะมีการลดหย่อนผ่อนโทษจากศาลหรือไม่  ผู้ต้องหาเป็นคนดีโดยพื้นฐาน กลุ้มใจ เสียใจ และถูกยุยงให้รวยทางอ้อม พอตกงานได้ยี่สิบกว่ากันเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเลย ขอความกรุณาจากทีมทนายคลายทุกข์ได้โปรดเมตตาตอบคำถามด้วยค่ะ  และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความช่วยเหลือโดยไม่ได้คิดมูลค่าแต่อย่างใดในการตอบคำถามเท่าที่คุณทำได้  ดิฉันเองไม่เคยทราบ ไม่เคยคิดที่จะมาเรียนรู้ในคดีอย่างนี้มาก่อน ดิฉันเห็นคุณประโยชน์ของเว็ปนี้ไซท์นี้อย่างยิ่ง  ขอให้ทีมงานของคุณมีความสำเร็จในหน้าที่ประสงค์อันเหมาะสมด้วย คุณกำลังทำประโยชน์ให้กับสังคมกับคนที่ขาดการศึกษาสูงและพวกที่มีสติปัญญาสั้น สิ่งที่คุณให้เป็นวิทยาทานนี้กับพวกเรานี้  ขอให้ทีมงานของคุณเจริญๆ ยิ่งๆ ขึ้นค่ะ

  โดยคุณ ต้อย (สมาชิก)  (76.124.54.144)     20 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 532

  ถ้าโดนจับยาบ้า150เม็ด ติดคุกกี่ปี และสามารถประกันตัวได้เลยไหน(ตอนนี่กำลังจะส่งตัวให้ศาล) แล้วถ้าประกันตัวได้จะต้องเสียเงินเท่าไหร่ค่ะ อีกคำถามนึง ทำไมตำรวจต้องเตะ ตบ บางที่ก็กระทืบด้วย เวลาจับนะ ทั้งๆที่ได้ต่อสู่เลย ไม่เข้าใจจิงๆ ต่อหน้าไม่เห็นทำเหมือนลับหลังเลย ป่าเถื่อนที่สุด

  โดยคุณ โหนก มือระวาง  (101.51.159.179)     16 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 532

  ให้ญาติซึ่งเป็นผู้ต้องหา หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อศาลโดยตรง ส่วนหลักทรัพย์ประกันจะเป็นจำนวนเท่าใด สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของศาลฝ่ายรับคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     23 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 531

  แฟนหนูโดนจับยา30เม็ดมีเบอร์แบงค์2500บาทศานชั้นต้นตัดสิิน2ปีและแฟนหูนไม่รับสารภาพสู้ต่อศานอุทรศานอุทรเห็นด้วยกับบศานชั้นต้นติดอีก2ปีเป็น4ปีแต่เสียค่าปรับเท่าเดิมก็เลยจะสู้ต่อศานฎีกาแต่ศานฎีกาไม่รับรองฎีกาให้ก็เลยติออยู่ในเรือนจำจะ3เดือนแล้วมีทางไหนจะช่วยลดโทษได้มัยค่ะเพราะแฟนช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้อีกเป็น1000เม็ดและทำผิดแค่ครั้งแรกค่ะและสิ้นปีมีอภัยโทษเยอะมัยค่ะ

  โดยคุณ จรรรยา เสนาธง  (110.49.233.121)     15 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 531

  เมื่อศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ฎีกา คดีย่อมถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์นั้นแล้ว กรณีจึงไม่อาจฎีกาเพื่อขอลดโทษได้อีก ส่วนสิ้นปีนี้จะมีอภัยโทษหรือไม่สอบถามที่กรมราชทัณฑ์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     23 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 530

   ขอบคุณมากครับ สำหรับคำตอบ

  โดยคุณ แมน  (223.205.8.221)     15 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 529

  โดนจับคดีมียาบ้าเพื่อจำหน่าย 2 เม็ด อายุ 25 ปี จะโดนจำคุกและเสียค่าปรับกี่ปีคะ

  โดยคุณ ประภา คำใส  (118.174.16.138)     15 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 528

   ขอถามหน่อยครับ หลายผม ถูก จับ ย้าบ้า  6เม็ด เขาฟ้องว่า เป็นผู้เสพ และมีไว้ในครอบครอง   โทษจะๆด้จำคุกไหม ผมประกันตัวออกมาแล้วครับ 1หมื่น บาท แม่ ผมว่า เป้นค่าปรับ อะ ครับ  ติดเพื่อน ประวัติดี ครับ เหล้า ไม่ดื่ม  บุหรี่  ไม่สูบอะ ครับ  ช่วยให้คำตอบ หน่อยได้ไหมครับ

  โดยคุณ แมน  (223.205.8.221)     15 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 528

  ไม่ติดแต่เสียค่าปรับ

   

  โดยคุณ ยน  (113.53.205.49)     15 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 527

  แฟนนู๋โดนเพื่อนซักทอด ยาบ้า1000เม็ด ทั้งที่ตัวเค้าเองไม่รู้เรื่องอะไรด้วย แร้วเค้าบอกว่ามีหนีหมายศาลด้วยทั้งๆกอ่นหน้านี้ไม่มีหมายศาลมาตามตัวเรยแร้วแบบนี้ก้ต้องติดคุกฟรีๆซิค่ะ เงินประกันตัวก้ไม่มีนู๋ควรทำยังดีค่ะ

  โดยคุณ kea  (110.49.233.127)     15 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 526

  มีญาติถูกจับได้หกวันแล้ว ข้อหาจำหน่ายและเสฟ จำนวนยาบ้าน 148 เม็ด และไอ 0.6 กรัม ตอนนี้อยู่ที่ห้องขังจัดหวัดชลบุรี อยากรบกวนถามว่าจะประกันเท่าไรและขั้นตอนมีขั้นไขอย่างไรบ้าง

  ขอความกรุณาชี้แน่ะด้วย

  ขอบพระคุณครับ

   

  โดยคุณ กลุ้มใจ  (76.124.54.144)     14 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 525

  ถ้ามีครึ่งอะเพื่อนแงหั้ยแล้วกำลังจะไปลองครั้งแรกอ่ะ

  โดยคุณ   (110.77.204.242)     12 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 524

  แล้วถ้ามีไว้เพื่อจำหน่าย 4 เม็ดแล้วเราต้องติดกี่ปี่ครับ

   

  โดยคุณ   (125.26.100.233)     9 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 523

  โดนคดีครอบครงยาเสพติด 5 เม็ด จะติดคุกกี่ปี ช่วยบอกที่คะ

  โดยคุณ นก  (183.88.70.187)     7 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 523

  ระวางโทษ 1-10 ปี ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.10)     12 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 522

   ทำไมถูกจับยาบ้า 7 เม็ดไม่ติดคุกค่ะ คน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกจับยาบ้า 7 เม็ด

  ขึ้นศาลกลายเป็นมีไว้เสพ ติดคุก 1 เดือน คนก็ไม่กลัวที่จะเสพและขายสิ

   

  โดยคุณ เกเร  (118.172.234.96)     7 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 522

  กรณีของคุณศาลอาจลงโทษขั้นต่ำ 1 ปี รับสารภาพลดกึ่งหนึ่ง (ไม่แน่นอนเสมอไปเป็นดุลพินิจของศาล) และโทษจำคุกอาจรอการลงโทษ ตาม ป.อ.มาตรา 56

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.10)     12 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 521

  ถ้าดดนจับยาเสพติด  390  เม็ด  กีปี

  โดยคุณ เกศนีย์ แก่นพ่วง  (182.52.62.118)     6 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 521

  อาจจำคุกตลอดชีวิตเพราะมียาเสพติดจำนวนมาก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.37)     9 ก.ย. 2554

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 74   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด