X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 82   

 • ความคิดเห็นที่ 700

   รบกวนถามหน่อยครับ
  เพื่อนผมโดนจับ ข้อกล่าวหาคือ พยายามจำหน่ายยาเสพติดประเภท1(เมตฯ)และมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
  เหตุการจับกุม (ตามสำนวนนะครับ) ตำรวจได้รับเเจ้งจากสายว่า นาย ก จำหน่ายยาเสพติด จึงได้ทำการล่อซื้อ 30 เม็ดในราคาเม็ดละ 150 บาท เป็นจำนวน 4500 บาท ถึงเวลานัดหมายนาย ก ได้ขับรถมาส่ง จึงเเสดงตัวเข้าจับกุม ค้นพบยาบ้าในกระเป๋ากางเกงด้านขวา 30 เม็ดโทรศัพท์มือถือ ในมือขวา และได้นำตัวไปตรวจค้นที่บ้านของนาย ก พบยาบ้าอีก 1200 เม็ด บนห้องนอน ชั้น2
  อยากทราบว่าในกรณีอย่างนี้จะโดนกี่ปีครับ ยกเท่าไร่ ตัดเหลือเท่าไรครับ เพื่อนผมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาครับ
  ขอบคุณอย่างสูงครับ

  โดยคุณ ขอรบกวนหน่อยคับ  (110.168.181.83)     2 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 700

  - 1. จำหนาสย 150 เม็ด ส่วนใหญ่โทษประมาณสี่ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษเหลือกึ่งหนึ่ง
  2. ไปพบยาบ้าที่บ้าน โทษประมาณ 10 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     12 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 699

  น้องชายโดนจับข้อหาเสพยาบ้าครั้งที่สอง (ครั้งแรกจ่ายค่าปรับไปห้าพันบาท)

  ตำรวจจะดำเนินการยังไงคะ แล้วเราต้องทำยังไงบ้าง

  โดยคุณ wawa  (182.53.197.118)     31 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 699

  ส่งตัวไปพิสูจน์สารเสพติดและบำบัดตามมาตรา 19 ควบคุมตัวครั้งละไม่เกิน 6 เดือน รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ปี ตามมาตรา 25 วรรคท้ายของพรบ.ฟื้นฟูฯ 2548

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     12 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 698

   ขอรบกวน ทนายคลายทุกข์อีกที่นะครับ คือตอนนี้ ศาลได้ตัดสิน แม่ผม ยกมา 6 ปี ปรับ 300.000 บาท จากคดีมียาบ้า ไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 173 เม็ด แยกสาร มีสารบริสุทธิ์ 2.5 รับสารภาพ เหลือ 3 ปี ปรับ 150.000 บาท แต่ที่อยากถาม ครับ ว่า แม่ผมได้ 100/2 จากตำรวจ ทาง สำนวน การจัำบกุม ที่ทางโรงพัก ได้ให้ผม มา ก็ ได้เขียนไว้ นะครับว่า "ผู้ต้องหาคนนี้ ได้ ให้การรวมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี จนสามารถ จับ นาย ... ได้ ไอร์ 2.8 ย้าบ้า 218 เม็ด " แต่ตัดสิน มา ศาล บอก ไม่มี 100/2 ศาลบอกตำรวจไม่ได้ส่งมา ผมจะทำอย่างไรดีครับ ต้องอุทร หรืออย่างไร แล้วไอ้ 100/2 ผม ต้องทำอย่างไรถึงจะได้เอาไปยื่นให้แม่ผม ได้ลดโทษ น้อยกว่านี้ ครับ กราบขอบคุณ ทาง ทนายคลายทุกข์ เป็นการล่วงหน้า

  โดยคุณ ืโน๊ต  (223.206.62.186)     31 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 698

  ต้องยื่นอุทธรณ์และนำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรา 100/2 ประกอบในอุทธรณ์

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     12 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 697

   รบกวนถามหน่อยครับ

  เพื่อนผมโดนจับ  ข้อกล่าวหาคือ  พยายามจำหน่ายยาเสพติดประเภท1(เมตฯ)และมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  เหตุการจับกุม  (ตามสำนวนนะครับ) ตำรวจได้รับเเจ้งจากสายว่า  นาย ก  จำหน่ายยาเสพติด จึงได้ทำการล่อซื้อ  30 เม็ดในราคาเม็ดละ 150 บาท เป็นจำนวน 4500 บาท ถึงเวลานัดหมายนาย ก ได้ขับรถมาส่ง จึงเเสดงตัวเข้าจับกุม  ค้นพบยาบ้าในกระเป๋ากางเกงด้านขวา 30 เม็ดโทรศัพท์มือถือ  ในมือขวา  และได้นำตัวไปตรวจค้นที่บ้านของนาย ก พบยาบ้าอีก 1200 เม็ด บนห้องนอน  ชั้น2  

   อยากทราบว่าในกรณีอย่างนี้จะโดนกี่ปีครับ  ยกเท่าไร่  ตัดเหลือเท่าไรครับ  เพื่อนผมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาครับ 

  ขอบคุณอย่างสูงครับ  

  โดยคุณ รังสรรค์  (58.9.31.0)     30 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 697

  - มีความผิด 2 กรรม คือ 1. จำหน่ายมีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง โทษสี่ปีถึงตลอดชีวิต 2. ครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง โทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต ส่วนจะลงกี่ปีเป็นดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     12 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 696

   ปี 2555 คดียาเสพติดจะมีอภัยโทษกี่ครั้ง

  โดยคุณ   (110.49.248.242)     26 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 696

  ให้สอบถามที่กรมราชทัณฑ์เท่านั้น

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.3)     30 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 695

  พอดีเห็นผู้ต้องสงสัยเหมือนจะค้ายา อยู่ใกล้ตัว เจอะทุกวัน อยากแจ้ง จะทำอย่างไรดีค่ะ จ.ฉะิเชิงเทรา

  โดยคุณ คุณ ต.  (180.183.208.49)     26 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 695

  รวบรวมพยานหลักฐาน ถ่ายภาพ และแจ้งให้ผกก.สน.ดังกล่าวดำเนินการตามกฎหมาย

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.3)     30 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 694

  หลานอายุ 18 ปี 1 เดือน โดนจับยาบ้า 90 เม็ด จะจำคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ น้อย  (115.67.192.45)     26 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 694

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง โทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.3)     30 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 693

  ดำเนินคดีศาลกับศาลอุทธรณ์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรให้ทนายบ้างค้ะ 

  แล้วทำไมต้องเป็นสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองกับลูก ทำไมต้องเอาสำเนาใบเกิดลูก2คน ทำไมต้องขอรูปถ่ายลูกๆ 

  อยากทราบว่าทำไมต้องเอาพวกนี้ด้วยคะ มันต้องใช้สู้คดีแล้วศาลจะลดโทษให้หรอคะ

  อยากทราบจริงๆค่ะ อยากได้คำตอบด่วนอ่ะค่ะ T^T

  ขอบคุณล่วงหน้ามากๆมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ 

  โดยคุณ BB  (119.42.108.73)     24 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 692

  ความสุขของพระองค์ท่านจะเกิดมีขึ้นได้ ด้วยทุกฝ่ายในชาติมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดยคุณ จ.เด  (61.7.180.61)     22 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 691

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

  โดยคุณ จ.ปรีชา  (61.7.180.61)     22 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 690

  เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  โดยคุณ ช.2  (61.7.180.61)     22 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 689

  จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ "ในหลวง" ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

  โดยคุณ อมรเชษฐ์  (61.7.180.61)     22 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 688

  จาจับกันทำไมวะ ของดีออกไอพวกโง่ที่ไม่ได้ลอง

  โดยคุณ เบล  (171.98.134.68)     21 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 687

  มีคนรู้จักถูกจับข้อหาค้ายาบ้า 2 เม็ด ศาลจะรอลงอาญารึเปล่า ถ้าติดคุกจะติดเท่าไร

  โดยคุณ   (61.19.218.98)     21 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 687

  - มีโอกาสรอลงอาญา

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     25 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 686

  ลูกชายไปกับเพื่อนๆชวนไปเก็บเงินแต่ไม่รู้เงินค่าอะไรพอไปถึงหน้าอำเภอและใกล้ส.นตำรวจๆก็แสดง ตัวเข้ามาจับและยัดยาบ้าไห้ นะตอนนี้เขาโดนตัดสินจำคุกสี่ปีตัดสินวันนี้ 19 มี.ค 55 ผมอยากจะรู้ว่าพอจะช่วยอะไรเขาได้ใหม จากคนเป็นพ่อความรู้น้อย

  โดยคุณ ปิยะวัฒน์ โชติเจริญผดุง  (110.49.226.22)     19 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 686

  -ให้ส่งสำเนาคำพิพากษามาให้พิจารณาก่อนจึงจะให้คำปรึกษาได้

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     25 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 685

  ผมมีเรื่องจะถามคับ   พอดีว่าลูกพี่ลูกน้องของผมโดนจับ ยาบ้า 200

  แต่...ถ้าหากในกรณีพี่ผมไม่รู้เรื่อง แต่เพื่อนช่วนไปแต่ไม่ได้บอกว่าไปไหน

  เพื่อนเขาจะไปรับยาแต่พี่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนช่วนให้มาเป็นเพื่อน   ต่อมาตำรวจซุมจับ

  และพี่ผมพรอยโดนจับไปด้วยทั่งๆแค่นั่งซ้อนท้ายเป็นเพื่อน    อยากถามว่าพี่ผมกับคนที่พาพี่ผมไปโทษจะเท่ากันหรือป่าวคับ  มาตราที่เท่าไรอยากรู้คับๆๆๆ

  โดยคุณ เบียร์คุง  (171.100.34.76)     17 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 685

  ถ้ารับสารภาพโทษเท่ากัน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     25 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 684

   สามีโดนจับยาบ้า 260เม็ด และยาไอซ์อีก 5.0กรัม อยากทราบว่าจะมีโทษจำคุกนานเท่าไหร่ และในใบบันทึกที่ระบุว่ามีการร่วมมือกับตำรวจล่อซื้อยาต่อ มีผลช่วยลดโทษลงได้บ้างไหมคะ อยากทราบจริงๆค่ะ แต่สามีรับสารภาหมดนะคะ

  โดยคุณ รุ่งณการณ์ งามเฉลียว  (180.183.213.63)     15 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 684

  - มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง โทษจำคุก 4 ปีถึงตลอดชีวิต
  - ได้รับการลดโทษตามมาตรา 100/2 ศาลจะลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำกว่าก็ได้
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     25 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 683

   หลานชายอายุ19ปี โดนล่อซื้อ พบยาไอซ์ 1.2 กรัม  ศาลสั่งจำคุก4ปี รับสารภาพเหลือ 2 ปี ปรับสองแสน ผมว่าโทษหนักไป อยากจะอุทรณ์ให้ศาลลดลงบ้าง จะพอมีโอกาศลดไหมครับ

  โดยคุณ เมธา  (27.130.76.142)     14 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 683

  - ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลอุทธรณ์

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     25 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 682

   สามีของดิฉันโดนข้อหา มีแอมเฟตามีนไว้ในรอบครองเพื่อจำหน่าย ปริมาณ 0.3g. ซึ่งศาลชั้นต้นพิจารณาให้จำคุก 2 ปี ตอนนี้กำลังให้ทนายอุธรณ์เพื่อขอโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ พอถึงวันตัดสินทนายดันให้เราขอเลื่อนศาลโอนอ้างว่าไม่แน่ใจในคำตัดสิน ซึ่งเราหมดค่าทนายไปตั้ง 200000 แล้ว กรณีนี้ถ้าเราจะเสี่ยงไปฟังคำพิพากษาแล้วขอยื่นฎีกาโทษจำคุกจะสามารถรอลงอาญาได้ไหมคะ

  โดยคุณ AA  (110.49.232.241)     13 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 682

  - มีโอกาสน้อยที่ศาลจะรอลงอาญา ส่วนใหญ่ศาลจำคุกทุกคดีเนื่องจากเป็นภัยร้ายแรง

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     25 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 681

  อยากทราบว่า โดน260 เม็ด จะจำคุกกี่ปี ตอนนี้ฝากขังอยู่ค่ะ ข้อหาจำหน่ายและครอบครอง

  โดยคุณ   (61.90.167.19)     13 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 681

  - ท่านมีความผิด 2 กระทงตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง ในแต่ละกระทงมีโทษจำคุก 4 ปีถึงตลอดชีวิต

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     25 มี.ค. 2555

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 82   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด