อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.095-543-4333 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.095-543-4333

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 80   

 • ความคิดเห็นที่ 660

  แฟนโดนจับยาบ้า 400 เม็ด ยอมรับทุกข้้อกล่าวหา ไม่มีเบอร์แบงค์ ไม่โดนล่อซิ้อ จับได้ที่บ้านตอนนี้ฝากขังอยู่รอตัดสิน เรามีโอกาสทำอะไรได้บ้างระหว่างรอตัดสิน และจะโดนตัดสินกี่ปี รบกวนช่วยตอบกลับ  krichapanuchwongsim@hotmail.com

  โดยคุณ นางสาวกฤชภานุช วงศซิ้ม  (115.67.224.13)     21 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 660

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 โทษจำคุกขั้นต่ำ 4 ปี แต่โดยทั่วไปศาลจะลงโทษขั้นต่ำประมาณ 4 ปี หรือ 2 ปี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     23 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 659

   กรณีโดนจับยาบ้า 5 เม็ด และ ไอซ์ 2 กรัมแต่ทางตำรวจระวางโทษคือเสพและค้า

  แต่ทางผู้ต้องหายอมรับสารภาพ ทางศาลจะตัดสินจำคุกกี่ปี และมีการลดโทษได้อีกไหมค่ะ 

  และส่วนใหญ่ศาลจะตัดสินที่กี่ฝากค่ะ หากฝากครั้งวันที่ 6 กพ 2555 แล้วจะครบวันที่ตัดสินวันไหน รบกวนช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ 

   

                                                                                                 ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ อ้นๆ  (118.173.155.80)     21 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 659

  1. การคำนวณสารบริสุทธิ์จะนำยาเสพติดมา 1 เม็ด และมาตรวจดูว่ายาเสพติดที่เป็นสารบริสุทธิ์จำนวนเท่าใด และนำมาเฉลี่ย โดยทั่วไปยาบ้าจะมีสารบริสุทธิ์ 17% ต่อเม็ด
  2.คดีนี้มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 66 วรรคสอง โทษจำคุกขั้นต่ำ 4 ปี ถึงตลอดชีวิต ส่วนใหญ่ศาลจะลงขั้นต่ำ
  3. ปืน 1 กระบอก ถ้ามีทะเบียนรับสารภาพ จำคุก 6 เดือน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     23 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 658

  โดนจับยาบ้า 990 เม็ด ปืน 1กระบอก จะโดนติดคุกกี่ปีคับ

  แล้วการคำนวณสารบริสุทธ์ เขาคำนวณกันอย่างไร คำนวณเม็ดเดียว หรือทั้งหมดที่จับได้

  โดยคุณ บอล กันยา  (183.89.88.245)     20 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 657

   แฟนโดนจับยาไอซ์ 3.56 กรัม ถ้ารับสารภาพจะติดกี่ปี

   

  แล้วทำเรื่องขอลดย่อยให้เหลือน้อยต้องทำยังไง

   

  ช่วยตอบหน่อยนะค่ะเพราะแฟนพึ่งโดนนะค่ะ

   

  ขอบคุณนะค่ะ

  โดยคุณ วัชรา แช่มลบ  (110.49.235.199)     20 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 657

  - มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง โทษจำคุกตั้งแต่ 4ปี ถึงตลอดชีวิต รับสารภาพศาลลงโทษขั้นต่ำ ถ้าจะขอลดโทษต้องจ้างทนายความ ทำคำแถลงประกอบคำรับสารภาพ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     23 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 657

   ถ้าแฟนรับสารภาพว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ

  จะน้อยกว่ามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายป่าวค่ะ

  ตอนนี้ของกลางอยู่ที่กองตรวจสอบหลักฐานอยู่

  ต้องรอวันเขาฟ้องถึงรู้ว่ามากหรือน้อยใช้ป่าวค่ะ

  แล้วเราจ้างทนายอาสาดีป่าวค่ะ

  ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

   

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ วัชรา แช่มลบ  (110.49.234.30)     25 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 656

  พี่ชายหนุถูกจับยาบ้า ห้าเม็ด และถูกใส่ความโดนจับเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมา ฝากขังที่เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ทราบว่าต้องโทษจำคุกกี่ปีค่ะ และมีทางช่วยได้ยังไงค่ะ ถ้าประกันตัวต้องใช้เงินเท่าไหร่ค่ะ แค่เขาไม่ได้ซักทอด เขาอายุ 21 ปีค่ะ ขอตอบด่วนๆๆๆๆ ตอนนี้ที่บ้านเดือดร้อนมาก อยากช่วยเขาออกมา ค่ะ ขอคำปรึกาด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ หมวย  (124.121.166.221)     16 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 656

  - รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 2 ปี
  - การประกันขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์แต่ละศาล ให้สอบถามที่ประชาสัมพันธ์
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.9)     20 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 655

  ตอนนี้แฟนนู๋โดนคดีมียาไอซ์ไว้ในครอบครองจำนวน8gแต่ยังอยู่ในการฝากขังครั้งที่4อยากทราบว่าจะต้องจำโทษจำนวนกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ผู้หญิงที่รอคอย  (180.180.197.169)     16 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 655

  - รับสารภาพ ศาลจำคุกประมาณ 7-8 ปี ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือประมาณ 3-4 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.9)     20 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 654

  เพื่อนดิฉันตืดยาถึงขั้นงอมแงมและมีไว้ครอบครองและพาเพื่อนที่วิ่งยาเข้ามาในบ้านดิฉันจะทำไงดีช่วยแจ้งตำรวจจับทีได้มั้ยค่ะหมู่บ้านแสงตะวัน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีซ.23 และอีกแหล่งก็คือ ร้านอาหารสิบหนึ่ง คลอง11 ตรงที่พักนักร้อง นักร้องร้านอาหารสิบหนึ่งติดยาแทบทุกคน อยากให้ตำรวจที่รักประเทศชาติจริงๆช่วยเข้าไปดูแลทีนะค่ะ

  โดยคุณ นิว  (124.121.215.204)     15 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 654

  1. รวบรวมพยานหลักฐาน  บันทึกภาพ บันทึกเสียง  แจ้งให้ตำรวจมาจับในขณะที่เขาเข้ามาเสพยาหรือนำยาเสพติดเข้ามา
  2. ตำรวจท้องที่ไม่จับต้องไปแจ้งที่ ปปส. ที่ดินแดงครับ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.9)     20 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 653

  เพื่อนมียาบ้าอยู่ 10 เม็ด.โดนจับข้อหา มียาบ้าไว้จำหน่าย ช่วยเหลือยังไงได้บ้่างคะ  และเค้าสารภาพว่า จำหน่ายจริง แต่ไม่ได้ซัดทอดนะคะว่านำยาบ้ามาจากใคร  แล้วแบบนี้จะมีการลดโทษลงบ้างไหมคะ  ถ้าจะประกันตัว ต้องใช้วงเงินประมาณเท่าไหร่คะ  ติดคุกกี่ปี ด้วยค่ะ  ขอบคุณนะคะ

  โดยคุณ เมย์  (171.5.40.190)     15 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 653

  - รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ตาม ป.อ.มาตรา 78 ส่วนประกันตัวได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับศาลแต่ละศาลให้สอบถามที่ประชาสัมพันธ์แต่ละศาล ติดคุกประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.9)     20 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 652

  อยากทราบการ อภัยโทษอ่ค่ะ แล้วก็ใบแดง ศาลตัดสินติดคุก 30 ปี คดียาเสพติด ต้องทำยังไงถึงจะลดได้บ้าง

  โดยคุณ aum  (110.168.91.72)     15 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 652

  - ทำตัวเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.9)     20 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 651

   มีคนรู้จักโดนจับคดียาบ้าไม่เกิน10เม็ดไว้เสพเองและบ้างที่มีคนขอแบ่งซื้อ ไม่เคยมีประวัติ เพิ่งเสพได้ไม่นานและเป็นคนต่างด้าว จะมีโทษอะใรบ้างค่ะ

  โดยคุณ Kittawan KanbuphaWWW  (103.1.165.10)     14 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 651

  - โทษจำคุกประมาณ 2 ปี ถ้ารับสารภาพ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.9)     20 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 650

  -เพื่อนโดนจำหน่าย  ยาไอร์ 14 กรัม  จะโดนตัดสินกี่ปีคะ  แต่เค้าช่วยทางราชการให้จับคนอื่นได้  อีก  ค่ะ  

  -แล้วถ้าเคยถูกคดีนี้มาก่อนแล้วครั้งนึง  ศาลจะเพิ่มโทษเป็นประมาณกี่ปีค่ะ

   

  โดยคุณ บี  (203.158.158.161)     14 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 650

  - ติดคุกประมาณ 7 ปี ถ้ารับสารภาพ และถูกเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งเพราะทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหม่ภายใน 5 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.9)     20 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 649

  ขอสอบถามค่ะ คือพี่ชายหนูโดดนจับคดีครอบครอง 1 เม็ด เสียค่ปรับไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2554 แล้วคดีอยู่ระหว่างรอลงอาญา แต่มาเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ก็โดนคดีเดียวกันอีก

  **อย่างนี้จะประกันตัวในจำนวนเงินเท่ารไรค่ะ แล้วจะต้องโทษไหมค่ะ**

        รบกวนขอความกรุณาช่วยตอบด่วนค่ะทุกข์มาก

  โดยคุณ คุณกวาง   (122.154.3.135)     9 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 649

  - ประกันตัวต้องไปสอบถามที่ประชาสัมพันธ์ศาล
  - กระทำความผิดซ้ำซาก ก็ประกันตัวได้ เพราะยาเสพติดน้อยมาก
  - โทษจำคุกโดยทั่วไปประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.9)     20 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 648

   แฟนหนูมียาเสพติดเพื่อจำหน่ายโดนจับได้ึ 70 เมล็ดจะได้อยู่ในคุกนานเท่าไหร่ค่ะและจะมีทางช่วยยังไงค่ะ

  โดยคุณ เกษสุดา  (180.183.66.226)     8 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 648

  - รับสารภาพโทษจำคุกน่าจะประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.9)     20 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 647

   โดนจับมียาเสพติดไว้ในครอบครอง และจำหน่าย(ยาไอซ์)0.50กรัม ได้ส่งไปฟื้นฟู แต่ไม่ผ่านไม่ได้ไปรายงานตัว2ครั้งสุดท้ายเนื่องจากแม่เป็นมะเร็ง คดีจึงส่งกลับมาที่ร้อยเวร อยากทราบคะว่าหนูจะติดคุกไม๊คะ ไม่เคยมีประวัติคะ เอกสารประวัติที่แม่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลต้องเตรียมด้วยไม๊คะ กลัวมากคะ...

  โดยคุณ ปรียาพร  (สมาชิก)  (125.26.182.70)     3 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 646

  เพื่อนถูกจำคุกคดี ยาไอซ์ 200 กรัม รับสารภาพลงกึ่งหนึ่ง จะถูกจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ may  (110.164.107.210)     3 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 645

  น้องชายโดน จับ  40 เม็ด เหมือนกัน ค่ะ แต่ เป็นของเพื่อน ตัว น้อง ชายไม่ได้ ขาย แต่ เสพ ประมาณว่าตอนโดนจับ อยู่ ด้วย กัน  ในตัวน้องก็มี สารเสพติดนี้ ด้วย โทษประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ   (171.4.228.232)     2 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 645

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 โทษจำคุกประมาณ 2 ปี
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.9)     7 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 644

  2 เม็ดต้องยอมรับว่าเสพและเข้ารับการบำบัด

  โดยคุณ   (115.87.86.153)     2 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 644

  ถูกต้องครับ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.9)     7 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 643

   อยากถามว่าโดนจับยา 2 เม็ด มีโทษอะไรบ้างคะ

  ขอด่วนๆเลยนะคะ

  โดยคุณ   (118.174.76.21)     31 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 643

  จำคุกตาม มาตรา 66 วรรคแรก ของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 โดยทั่วไปศาลจำคุกประมาณ 2 ปี ไม่การรอลงอาญา

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.9)     7 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 642

  เพื่อนถูกจับยาไอซ์ 0.10 กรัม อยู่ในซองสีนำตาลที่เพื่อนอีกคนฝากมา แต่ตำรวจลงในบันทึกการจับกุมว่าอยู่ในมือขวา จะทำยังไงดีคะ และจะมีทางชนะคดีมั๊ย แต่ถ้าแพ้เค้าจะต้องรับโทษเท่าไหร่ (ไม่เคยต้องคดีมาก่อน)

  โดยคุณ นรากร   (180.183.234.124)     28 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 642

  - ต้องแต่งตั้งทนายความสู้คดี
  - ซักค้านพยานโจทก์ว่าไม่น่าจะมียาเสพติดอยู่ในมือ ขึ้นอยู่กับความสามารถของทนาย
  - โอกาสชนะคดีขึ้นอยู่กับการซักค้านพยานโจทก์และความสามารถของทนายเป็นหลัก
  - แพ้รับโทษตามมาตรา 66 วรรคสอง โทษสี่ปีถึงตลอดชีวิต

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.9)     30 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 641

  น้องโดนจับยาบ้า 40 เม็ด และติดคดีนำเข้าด้วย แต่ว่าเข้าอายุแค่ 19 ปี และเค้ารับสาระภาพทุกอย่าง เค้าน่าจะได้ จำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ประภาสรณ์  (180.183.115.29)     13 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 641

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง โทษสี่ปีถึงตลอดชีวิต
  - รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตาม ป.อ.มาตรา 78
  - แนะนำให้ให้นำบันทึกมาพบทนายความที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ 02-9485700
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.9)     30 ม.ค. 2555

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 80   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด