X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 85   

 • ความคิดเห็นที่ 760

  สวัสดีคับคุณทนายพอดีมีเพื่อนในรุ่นเดียวกัย http://nakhonnayok.police.go.th/webdata/?name=news&file=readnews&id=67 ตามลิงนี้คับผมจึงอยากทราบโ?ษของเขาเพื่อจะได้นำไปเป็นตัวอย่างสำหรับเพื่อนที่ยังคิดหรือจะทำตามจะได้ไม่หลงผิด  ขอบคุณคับ

  โดยคุณ mtts.  (125.25.227.160)     9 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 759

  เพื่อนโดนจับยาไอซ์ โดยตำรวจแจ้งข้อหามีไว้เพื่อจำหน่าย ถ้าปริมาณไม่ถึง 375 มิลลิกรัม จะถือเป็นการจำหน่ายรึเปล่าคะ

  แล้วถ้าผู้ต้องหาให้การว่าใช้เสพเอง จะโดนเพิ่มข้อหา เสพด้วยจำหน่ายด้วยรึเปล่าคะ

  ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ ผึ้ง  (1.0.220.231)     9 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 759

  แม้ปริมาณยาเสพติดไม่ถึงตามจำนวนที่กฎหมายสันนิษฐานไว้ว่า มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายก็ตาม แต่เมื่อมีพฤติการณ์ที่จำหน่าย เจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะแจ้งข้อกล่าวหาฐานจำหน่ายตามข้อเท็จจริงที่เพื่อนกระทำผิดนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     13 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 758

  เพื่อนโดนตำรวจจับข้อหาเสพขับยาบ้า เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุขับรถชนป้าย แต่ถูกข้อหาเพิ่มเติมว่าจำหน่ายยาบ้า  เนื่องจากพกเงินเป็นจำนวนหนึ่งแสนกว่าบาท พบปืนเถื่อน  1 กระบอก แต่ไม่พบเม็ดยาบ้า  ปัจจุบันประกันตัวออกมา กรณีนี้จะติดคุกกี่ปี ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้จำหน่าย

  โดยคุณ 111  (119.42.101.103)     7 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 758

  เมื่อเพื่อนไม่ได้กระทำผิดฐานจำหน่ายตามที่ถูกกล่าวหา  ควรที่เพื่อนจำต้องแก้ต่างพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกตั้งข้อหานั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     12 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 757

    พอดีลืมอีกคําถามค่ะรับหรือสู้อย่างไหนมันมีประโยนช์กว่ากันค่ะอีกอย่างทนายหนูเค้าตอบคำถามหนูแต่ล่ะครั้งวกวนค่ะเราจ่ายเงินให้ทนายหมดแล้วด้วยคือถ้าจะแพ้ขอรับสารภาพโทษจะเบากว่ามั้ยค่ะใจจริงอยากสู้เพราะไม่ได้ขายจริงๆคิดว่าตำรวจคงไม่มีหลักฐานเพราะแฟนทำงานอู่รถที่สิงค์โปร(เกี่ยวมั้ยค่ะ)แต่กลัวจะแพ้เพราะแมทมันเกิน.....รบกวนตอบด้วยนะค่ะ. ขอบพระคุณมากค่ะ 

  โดยคุณ พัชรีทิพย์ เฉิง (สมาชิก)  (101.108.32.44)     7 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 756

   ท่านค่ะหนูขอคําปรึกษาหน่อยค่ะ

  คือแฟนหนูเป็นชาวต่างชาติคนสิงคโปร์..คือเค้าโดนจับมียาไอร์ในครอบครองนํ้าหนัก0.578 มิลลิกรัม คํานวนเป็นน้ำหนักสารบริสุทธิ์ได้ 0.551 มิลลิกรัม ตอนนี้เลยกลายเป็นจำหน่ายค่ะ.ตอนจับของกลางอยู่ในกระเป๋ากางเกงแฟนค่ะพร้อมอุปกรณ์การเสพแฟนหนูสารภาพซื้อมาเสพจากในผับย่านอาร์ซีเอตำรวจไม่ได้ตรวจฉี่วันที่จับด้วยค่ะแฟนติดไป15วันประกันตัวออกมาค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างสู้คดีแล้วตอนประกันศาลให้ประกันเป็นวงเงิน600,000แฟนหนูใช้หลักทรัพย์เงินสดค่ะหนูเป็นคนประกันถ้าใช้เงินสดศาลจะยิ่งคิดว่าเราขายมั้ยค่ะ..หนูกับเค้าแต่งงานจดทะเบียนกันค่ะคือพวกหนูมีโอกาสชนะคดีหรือให้โทษมันเบาลงบ้างมั้ยค่ะแล้วถ้าต้องติดจะประมาณกี่ปีค่ะ...ตอนนี้หนูท้องอยู่ค่ะคลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะแล้วแฟนนัดสืบเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ...รบกวนด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ พัชรีทิพย์ เฉิง (สมาชิก)  (101.51.198.152)     7 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 756

  การใช้หลักทรัพย์ประกันเป็นเงินสดมาวางศาลเป็นขั้นตอนในชั้นการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวไม่ได้ เกี่ยวกับการที่แฟนได้กระทำความผิดฐานจำหน่ายเพราะเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป จึงเป็นคนละขั้นตอนกัน ท่านควรนำสำเนาบันทึกการจับกุมมาปรึกษาทนายความเพื่อประเมินรูปคดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     12 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 755

   พี่โดนจับยาบ้า 1000เม็ดและยาไอซ์ 47 กรัม รวมเป็นสารบริสุทธิ์ 38 กรัม โดนจับเมื่อ 27 ธันวาคม 2554 แต่อายุย่าง 20ปีคร้า รับสารภาพ ให้การกับตำรวจ และไม่เคยต้องคดีมาก่อนคร้า ไม่ทราบว่าศาลจะลดโทษให้ป่าวคร้า และรวมๆแล้วประมาณกี่ปีค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ อุ้ย  (61.19.73.130)     6 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 755

  การรับสารภาพให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำผิด ด้วยปริมาณยาเสพติดของกลางดังกล่าวโทษจำคุกไม่น่าจะเกิน 25 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     12 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 754

  ดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งโดนจับข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน465เม็ดอยากทราบว่าจะได้รับการลงโทษอย่างไรบ้างและถ้าหากจะประกันตัวเพื่อที่จะมาสู้คดีจะทำได้ไหมค่ะ(โดนจับวันที่5มิย.55)รอขึ้นศาลในวันนี้ประมาณบ่ายโมง

   

  โดยคุณ แพร  (183.89.65.199)     6 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 754

  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่เพื่อนต้องหาว่าได้กระทำความผิดดังกล่าว มีระวางโทษจำคุกและปรับ โดยสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ แต่ก็เป็นดุลพินิจของศาลด้วยที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     12 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 753

  เพื่อนโดนล่อซื้อเบอแบงค์400 บาท จำนวน2อัน แล้วมีติดตัว8อันอย่างนี้จำคุกกี่ปีค่ะ หรือประกันตัวออกมาเท่าไร

  โดยคุณ หน่อย  (110.49.241.44)     5 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 753

  ความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ส่วนหลักประกันจะเป็นจำนวนเท่าใดให้สอบถามที่เจ้าหน้าที่ศาลแผนกรับคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     12 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 752

  ลูกชายผมไปซื้อยา แล้วเจ้าหน้าที่บุกจับ เจ้าของบ้านหนีได้ จนท.ค้นตัวพบยาบ้า 8 เม็ด แต่ค้นในห้องพบ 110เม็ด "อซ์0.06 กรัม และได้เสพด้วย ขณะนี้กำลังต่อสู้คดีในชั้นศาลอยู่ ผมรบกวนถามท่านว่า กรณีถ้าท่านผู้พิพากษาตัดสินว่าไม่เกี่ยวกับของที่พบในบ้าน อัตราโทษ เสพ+ครอบครอง 8 เม็ด น่าจะมีอัตราโทษเท่าไหร่ และได้ยื่นเรื่องยังศึกษาอยู+++++ลูกชายผมรับสารภาพว่าเสพ+มีในครอบครอง 8 เม็ด แต่ปฎิเสธของที่ค้นเจอในบ้าน ขอขอบพระคุณมากครับ

  โดยคุณ พ่อห่วงลูก  (115.87.161.215)     5 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 752

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำไม่เกิน 4 ปี การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     12 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 751

  ลูกชายผมไปซื้อยา แล้วเจ้าหน้าที่บุกจับ เจ้าของบ้านหนีได้ จนท.ค้นตัวพบยาบ้า 8 เม็ด แต่ค้นในห้องพบ 110เม็ด "อซ์0.06 กรัม และได้เสพด้วย ขณะนี้กำลังต่อสู้คดีในชั้นศาลอยู่ ผมรบกวนถามท่านว่า กรณีถ้าท่านผู้พิพากษาตัดสินว่าไม่เกี่ยวกับของที่พบในบ้าน อัตราโทษ เสพ+ครอบครอง 8 เม็ด น่าจะมีอัตราโทษเท่าไหร่ และได้ยื่นเรื่องยังศึกษาอยู+++++ลูกชายผมรับสารภาพว่าเสพ+มีในครอบครอง 8 เม็ด แต่ปฎิเสธของที่ค้นเจอในบ้าน ขอขอบพระคุณมากครับ

  โดยคุณ พ่อห่วงลูก  (115.87.161.215)     5 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 750

   สวัสดีครับ_น้องชายผมเป็นสายให้ตำรวจแต่โดนตำรวจจับเสียเองโดนไป30เม็ดตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนตัดสินคดีผมพอที่จะช่วยน้องชายใด้อย่างไรบ้างครับ

  โดยคุณ โจ  (223.206.212.230)     2 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 750

  1. ถ้าทำผิดจริงก็รับสารภาพ แต่ถ้าไม่ได้กระทำผิด แนะนำให้หาทนายความเพื่อศึกษารูปคดีและสู้คดีต่อไป

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.12)     4 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 749

  พ่อแฟนผมถูกจับ  อายุประมาณ 50 กว่า [ยาไอซ์ 10 กรัม]
  ขายเพราะต้องการจะเอาเงินให้ทนายไปช่วยลูกที่โดนจับ

  พ่อแฟนผม จะโดนจำคุกกี่ปี ครับ หรือมีโทษอะไรบ้าง
  ต้องการทราบมากครับ เพราะถ้าโดนไป แม่แฟน กับ แฟนผมก็ ไม่มีใครเลี้ยงดู ตาพิการ
  แฟนก็ไม่ได้เรียนหนังสืออีก 

  จะรอดูคำตอบนะครับ ขอบคุณล่วงหน้า

  โดยคุณ Anonymous  (49.49.84.177)     30 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 749

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตามมาตรา 78 ส่วนศาลจะลงโทษมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลในแต่ละองค์คณะ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.12)     4 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 748

  เพื่อนถูกจับยาบ้า โดนข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน80เม็ด

  จะถูกจำคุกประมาณกี่ปีคะ

  โดยคุณ ฝนทิพย์  (101.108.204.54)     30 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 748

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตามมาตรา 78 ส่วนศาลจะลงโทษมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลในแต่ละองค์คณะ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.12)     4 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 747

  อายุ 18 ปี โดนจับคดีครอบครองยาบ้า เศษ 1 ส่วนสี่เม็ด ส่งฟ้องศาลมีบทลงโทษอย่างไร ถ้าเสียค่าปรับเท่าใด

  โดยคุณ nat  (125.26.158.99)     26 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 747

  ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งยาบ้าไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนด ตามมาตรา 15 วรรค 3 แห่ง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 67 แห่งพรบ.ดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     30 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 746

  อยากทราบว่าพี่ชายถูกจับยาบ้า80เม็ด จะประกันตัวอย่างไรคะ

  และต้องใช้เงินกี่บาท

  โดยคุณ laddawan  (101.108.201.173)     26 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 746

  การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาล  พี่ชาย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องต่อศาลได้  ส่วนจะมีประกันหรือหลักประกันเป็นจำนวนเท่าใด สามารถสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ศาลได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     30 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 745

  อยากทราบค่ะ  พี่ชายถูกจับที่หมอชิต พบของกลาง80เม็ด

  เจอข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่าย อยากทราบว่าจะถูกจำคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ ลัดดาวรรณ  (101.108.201.173)     26 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 745

  พี่ชายถูกจับยาบ้า80เม็ด จะต้องประกันตัเท่าไร และการประกันจะทำยังไงคะ

  โดยคุณ laddawan  (101.108.201.173)     26 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 744

  โดนจับยาบ้า 30เม็ดติดคุกกี่ปีแล้วประกันตัวได้อย่างไรบ้าง

  โดยคุณ รี  (118.175.212.126)     25 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 744

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง อัตราโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต ส่วนจะติดคุกเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล เช่น สองปีถึงสี่ปี เป็นต้น

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.12)     4 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 743

  ถ้าจำนวนของที่โดนจับ 600เม็ด กะไอซ์13กัม สารบิสุทคำนวนออกมาแล้ว เป็น 300มิลลิกัม อย่างมันถือว่าเยอะหรือน้อยค่ะ โทษจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ คำนวนสารบริสุท  (223.205.65.66)     24 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 743

  ปริมาณยาเสพติดของกลางดังกล่าว มีปริมาณมากถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 แสนบาทถึง 5 แสนบาท ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 15 วรรค 3 (2), มาตรา 66 วรรคสอง แต่ศาลจะพิพากษาลงโทษจริงเป็นอัตราเท่าใดเป็นดุจพินิจของศาลโดยเฉพาะ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     30 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 742

  เพื่อนโดนยัดยาบ้า 1 เม็ด และได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขาย แล้วโดนจับ ต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 350000 อยากถามว่า ในความเป็นจริง ค่าประกันตัวคดีนี้ ต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


  โดยคุณ   (203.114.104.114)     23 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 742

  หลักประกันเกี่ยวด้วยการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจะเป็นจำนวนเท่าใด สามารถสอบถามไปยังเจ้าพนักงานศาลได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     30 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 741

   แฟนอายุ 20 ปี โดนล่อซื้อข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย แล้วตำรวจได้จับน้องของแฟนได้โดยที่ียาอยู่ที่บ้านของเขา 40000 เม็ดแต่เขาไม่รู้ว่ายามาจากไหน ตอนนี้แฟนได้โดนคุมตัวไปแล้ว เขาจะได้รับโทษอะไรบ้าง แล้วถ้าเขาสารภาพจะได้ลดโทษหรือเปล่าค่ะ ?  

  โดยคุณ omamp  (58.8.70.183)     21 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 741

  ความผิดดังกล่าวมีระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับหรือประหารชีวิต รับสารภาพให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     30 พ.ค. 2555

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 85   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด