อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 77   

 • ความคิดเห็นที่ 600

  น้องโดนจับ ข้อหามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย+เสพ เป็นยาไอซ์ 1000 มิลลิกรัม ก่อนหน้านี้เคยโดนจับเสพมาแล้ว จะได้รับโทษอย่างไรบ้างคะ

  โดยคุณ หมวย  (223.204.125.98)     27 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 600

  ต้องระวางโทษจำคุกและปรับ หากโจทก์มีคำขอให้เพิ่มโทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     29 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 600

   น้องชายถูกจับในคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย 35 เม็ด มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาติ พร้อมเครื่องกระสุน 10 นัด แต่ปืนไม่ได้พกพาเป็นปืนที่มีไว้ในบ้าน โทษจะเป็นอย่างไรคะ สามารถลดโทษเป็นรอลงอาญาได้รึเปล่าคะ

  โดยคุณ maya  (111.84.116.175)     12 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 599

  ผมจะเขียนอุทธรณ์บรรเทาโทษ  แต่อยากทราบว่า คดีนี้ มีสารบริสุทธิ์ ๑๗๕.๐๙๔ กรัม พิพากษาว่า

  พรบ.ยาเสพติด พ.ศ ๒๕๒๒ มาตรา๑๕ วรรคสาม(๒) ,๖๖ วรรคสาม ประกอบประมวญกฏหมายอาญา มาตรา ๘๓ จำเลยให้ข้อมูลสำคัญจนสามารถจับผู้ต้องหาได้หลายราย  ยาบ้า ๑๑,๐๙๐ เม็ด

  ยาไอซ์ ๓๐๐กรัม  เห็นควรลงโทษน้อยก่วาอัตราโทษขั้นต่ำ  มาตรา ๑๐๐/๒ จำคุก ๔๐ปี ปรับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง จำคุก ๒๐ ปี ปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

  ถ้าจะเขียนอุทธรณ์ น่าจะลดโทษลงอีกได้ไหม หรือเป็นอัตราโทษที่ต่ำแล้ว

  โดยคุณ มาฤทธิ์ สุวรรณเตมีย์  (223.207.137.224)     26 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 599

  การอุทธรณ์โต้แย้งโทษตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น เพื่อให้ศาลอุทธรณ์ลงโทษน้อยกว่า การที่จะลดโทษหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะในอันพิเคราะห์ถึงสภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ทั้งโทษที่ศาลชั้นต้นกำหนดลงโทษแก่จำเลยนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากเหมาะสมแล้ว ก็พิพากษายืน แต่หากไม่เห็นพ้องด้วย ก็กำหนดโทษเสียใหม่ในการพิพากษาแก้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 214

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     29 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 598

   แถวบ้านดิฉัน ยาเสพติดเยอะมากผู้จำหน่ายก็เยอะ ผู้เสพก็เยอะ

  ในหลังหมู่บ้านมี บกน8.อยู่ ตำรวจเยอะมากไม่เห็นจะมีการปราบปรามกันเลย

  ดิฉันทราบข้อมูลว่าใครเป็นคนจำหน่าย เลยอยากจะขอปรึกษาว่าทำยังไงถึงจะปราบปราม

  คนเหล่านี้ได้คะ คุณทนายช่วยที เพราะไม่อยากเห็นเด็กไทยใช้อาชีพนี้หากิน 

  ดูเหมือนว่าตำรวจไม่สนใจเรื่อง ยาบ้าเลย*

  โดยคุณ หวังดี  (58.9.187.246)     26 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 598

  หากท่านทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ท่านสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษต่อสำนักงาน ป.ป.ส.โดยตรงได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     29 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 597

  เพื่อนโดนคดีครอบครองเพื่อจำหน่าย50เม็ด ศาลตัดสินจำคุก3ปีแต่ติดมาแล้ว1ปี4เดือนจะได้รับอภัยโทษปีนี้ไหมคับเพราะตอนก่อนน้ำท่วมเพื่อนบอกว่าสิ้นปีนี้จะได้กลับบ้าน ให้ผมลองไปถามทางเรือนจำแต่พอดีน้ำท่วมซะก่อน อยากทราบว่าโทษจำคุก3ปีแต่ติดมาปีกว่าจะได้ออกสิ้นปีนี้จริงหรือป่าวครับ

  โดยคุณ วุฒิพงษ์   (110.168.126.159)     25 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 597

  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับพระราชทานอภัยโทษ รายละะเอียดท่ายควรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เรือนจำกรมราชทัณฑ์โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     29 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 596

  ผมโดน ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย   ครอบ17 จำหน่าย3  ต้องโทดยังไงคับ

  โดยคุณ ก้อง  (223.207.169.221)     25 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 596

  1. ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโทษเท่ากัน ตามมาตรา 66 ของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
  2. ครอบครองเพื่อจำหน่าย โทษ 4 ปีถึงตลอดชีวิต ตามมาตรา 66 วรรคสอง ของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
  3. จำหน่าย โทษ 4 ปีถึงตลอดชีวิต ตามมาตรา 66 วรรคแรก ของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
  4. หากต้องการให้ช่วยเหลือให้ส่งสำเนาบันทึกการจับมาให้ตรวจสอบ เพื่อหาทางต่อสู้หรือลดโทษตามข้อเท็จจริงต่อไป

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.22)     25 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 595

   ต้องกา่รจะถามว่า

  แฟนโดนจับเรื่องยา

  ข้อหา มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 30 เม็ด

  อายุ 17 ปี จะต้้องโดนโทษจำคุกประมานที่ปีอะค่ะ

  แล้วจะมีการลดหยอนไหมอ่า ?

  โดยคุณ นภาพร  (58.8.119.44)     24 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 595

  1. โทษตามมาตรา 66 วรรคสอง จำคุก 4 ปีถึงตลอดชีวิต
  2. การลดโทษเป็นไปตาม ป.อ.มาตรา 78 ประกอบมาตรา 100/2
  3. หากต้องการให้ช่วยเหลือให้ส่งสำเนาบันทึกการจับมาให้ตรวจสอบ เพื่อหาทางต่อสู้หรือลดโทษตามข้อเท็จจริงต่อไป

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.22)     25 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 595

  แล้วจะส่งสำเนาได้ทางไหนค่ะ 

  โดยคุณ นภาพร  (61.90.11.118)     26 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 594

  พอดีน้องชายอายุ 20 ปีถูกจับคดีมียาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จากการตรวจสอบพบว่ามียาไอซ์ 600 มิลลิกรัม แล้วศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 7 ปี และปรับ  200000 บาท เนื่องจากไม่เคยได้รับโทษ ลดเหลือ 3 ปี  6  เดือน ทางเราสามารถยื่นอุทรณ์เพื่อทำการลดโทษได้บ้างหรือเปล่าค่ะพอดีทำการปรึกษาทนายเสียเงินไป แต่ไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยค่ะ ตอนแรกทนายแจ้งว่าประมาณ 4 ปี ลดโทษเหลือ  2  ปี ก็ยอมรับสภาพทางเราก็ทำใจ  ควรจะทำอย่างไรค่ะ ที่พอจะลดโทษได้บ้างค่ะ เป็นห่วงน้องจริง ๆ น้องยังเด็กอยู่นะค่ะ  รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ Nantawan Tangsopa  (61.91.248.195)     24 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 594

  1.หาทนายความยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยอ้างเหตุบรรเทาโทษ ตาม ป.อ.มาตรา 78 ประกอบมาตรา 100/2 จะช่วยให้หนักเป็นเบาได้
  2. หากต้องการให้ช่วยเหลือนำคำพิพากษาและสำนวนทั้งหมดเข้ามาพบทนายคลายทุกข์ 02-948570

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.22)     25 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 593

  คดีเสพอย่างเดียว ครั้งแรก รายงานตัวทีกรมคุมประพฤติแล้ว 2 ครั้ง ยังไม่ตัดสินให้ไปบำบัดที่ใด จะไปเรียนต่อต่างประเทศช่วงนี้ได้รึเปล่ากำหนดเดินทาง อีก 4 เดือนค่ะ

  ขอบตุณค่ะ

  โดยคุณ pira  (125.24.198.120)     23 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 593

  สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ กฎหมายไม่ได้ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.22)     25 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 592

  แฟนหนูอายุ 29 ปี โดนจับยาบ้า 16 เม็ด จะติดคุกกี่ปีค่ะ  และมีโอกาศรอลงอาญาไหมถ้าแม่เค้าร่างก่ายไม่แข็งแรงทำงานไม่ได้ และเจ้าตัวเองก็มีโรคประจำตัวเป็นธาลัสซีเมียแต่ไม้ใช่ขั้นรุนแรง ไม่เคยมีประวัติหรือคดีอะไรมาก่อนเลย กรูณาตอบด้วยนะค่ะ   ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ บอย  (110.49.21.250)     22 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 592

  1. โรคประจำตัวไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษตามกฎหมาย
  2. เหตุลดหย่อนโทษ เช่น สำนึกในการกระทำความผิด ให้ความรู้แก่ศาล ในการพิจารณาคดี ให้ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามยาเสพติด
  3. แนะนำให้เข้ามาพบทนายคลายทุกข์ โทร.02-9485700

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.6)     24 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 591

  อยากทราบว่าเพื่อนของหนูโดนคดียา โทษ2ปี 3เดือน ติดตั้งแต่ 28 กรกฏาคม2554 ติดมา3เดือนกว่าไม่ทราบว่าจะได้รับการอภัยโทษไหมค่ะช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยค่ะว่าจะได้ปล่อย 5 ธันวาคม

  โดยคุณ วาลี  (202.29.240.30)     22 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 591

  1. ขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงยุติธรรม
  2. ให้ท่านสอบถามจากผู้บัญชาการเรือนจำที่ผู้ต้องขังสังกัด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.26)     22 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 590

  อยากทราบว่าเพื่อนของหนูโดนคดียา โทษ2ปี 3เดือน ติดตั้งแต่ 28 กรกฏาคม2554 ติดมา3เดือนกว่าไม่ทราบว่าจะได้รับการอภัยโทษไหมค่ะช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยค่ะว่าจะได้ปล่อย 5 ธันวาคม

  โดยคุณ วาลี  (202.29.240.30)     22 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 590

  1. ขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงยุติธรรม
  2. ให้ท่านสอบถามจากผู้บัญชาการเรือนจำที่ผู้ต้องขังสังกัด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.26)     22 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 589

  สวัสดีค่ะ  อยากทราบโทษของการมียาบ้าไว้ในครอบครอง  จำนวน  23  เม็ด   พร้อมทั้งกระสุนปืน .22 จำนวน  1  นัด  และตรวจพบว่าเสพยา   จะได้รับโทษอย่างไร บ้างค่ะ 

   

  โดยคุณ จิรา  (118.172.129.169)     21 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 589

  1. ตามมาตรา 66 วรรคแรก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 โทษ 4-15 ปี
  2. กระสุนปืนโทษประมาณ 1 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.26)     22 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 588

  แฟนโดนจับคดีค้ายาเสพติดแต่เพียงเจ้าของห้องพักไม่รู้เรื่องยาเลยคนที่โดนตำรวจล่อซื้อซัดทอด

  คดีอยู่ขั้นศาลฎีกาแล้วค่ะมีโอกาสรอดไหมค่ะหรือรอลงอาญาไหมค่ะชั้นต้นกันอุทรณ์ตัดสินจำคุก 5 ปี   ถ้าหนีคดีตอนนี้จะหนีได้ไหมค่ะโอกาสรอดมีไหมค่ะ ศาลนัดเดือนม.ค.55

  โดยคุณ พัทธนันท์  (124.120.29.69)     21 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 588

  1. เรื่องหนีคดีให้ไปคิดเอง ไม่มีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้
  2. โอกาสรอดขึ้นอยู่กับฝีมือของทนายความในการนำเสนอประเด็นให้ศาลฎีกาเห็นว่า คดีมีข้อสงสัยหลายประการ ควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตาม ป.วิ.อ.มาตรา 227 วรรคสอง
  3. ควรหาทนายความคนใหม่ ช่วยยื่นคำแแถลงการณ์หรือชี้นำศาลให้คล้อยตามจำเลย จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.26)     22 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 587

        แฟนโดนจับ มียาบ้า3เม็ดไว้ในครอบครอง ปืนเถื่อน1กระบอกพกพาไปในที่สาธารณะพร้อมมีลูกกระสุน1นัด แต่ไม่ได้อยู่ในลำ เป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์
  เหตุการณ์ มีสายบอกว่ามีการซื้อขายยา เมื่อไปถึงเห็นมีพิรุธจึงเข้าขอตรวจค้น แล้วพบของต่างๆ
  เหตุการณ์จริงคือ  มีตำรวจนอกเครื่องแบบ10กว่าคนเข้ามารวบตัว โดนตำรวจเอาถุงคุมหัวแล้วกระทืบ เอาน้ำราดแล้วเอาไฟช็อต ทำทุกอย่างแล้วก็ยัดยา 3 เม็ด ลูก 1 นัด แต่ว่าที่ตัวมีปืนอยู่จริง แล้วตำรวจก็ยึดโทรศัพท์ไป แล้วก็เอาเงิน2,200 ที่อยู่ในกระเป๋าเงินไปด้วย  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยช่วย ป.ป.ส. เป็นสายไปล่อซื้อยา จับได้หลายราย แล้วพอบอกจะเลิกทำ จะไปทำงานที่อืน คืนนั้นก็โดนจับเลย แต่เป็น ป.ป.ส. อีกชุดนึง
        ตอนนี้ถูกฝากขังอยู่ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.54  จะทำอย่างไรดี  ถ้าประกันออกมาตอนนี้ข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองจะหลุดเหลือแต่ปืนหรือป่าว แล้วมีสิทธิรอลงอาญาหรือป่าว

  โดยคุณ แพท  (223.207.93.7)     20 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 587

  1. ให้จัดส่งสำเนาบันทึกการจับกุมมาให้ตรวจสอบก่อน เพราะเป็นหัวใจของคดียาเสพติด
  2. คดีอาวุธปืนเถื่อนถ้ารับสารภาพโดยทั่วไปศาลลงโทษประมาณ 2 ปี ไม่มีการรอลงอาญา
  3. ถ้าถูกกระทืบให้รับสารภาพ มีรอยฟกช้ำดำเขียวต้องร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีกับตำรวจชุดจับกุม
  4. คดีครอบครองยาเสพติดจะรอดหรือไม่รอด ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าขณะจับกุมยาเสพติดไม่ได้อยู่ในความครอบครองของจำเลย
  5. ยาเสพติดถูกยัดต้องนำสืบให้เห็นพฤติกรรมในการจับกุมว่าขณะจับไม่มียาเสพติด เพราะถ้ามียาเสพติดตำรวจไม่จำเป็นต้องทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาเพราะมีของกลางอยู่กับตัวผู้ต้องหาแล้ว

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.5)     23 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 586

  ผมผ่านการคุมประพฤติคดีเสพยาบ้าแล้ว ผ่านมา 2 ปี เจ้าหน้าที่บอกว่าจะไม่มีประวัติ

  ถ้าจะขอตรวจสอบประวัติตัวเอง เพื่อเพราะอยากจะไปเรียนต่อออสเตรเลีย จะทำที่ไหนอย่างไรครับ

  โดยคุณ sss  (202.60.203.84)     16 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 586

  -กองทะเบียนประวัติอาชญากร (สตช.)

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.20)     18 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 585

  เพื่อนถูกจับ ยา10เม็ดที่บ้านแล้วตรวจฉี่   แล้วซักทอดมาถึงผมว่าจะเอามาแบ่งกัน

  โดยที่ผมไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นผมทำงานอยู่ อ.บ.ต

  แล้วผมจะทำยังไงดีครับ

   

  โดยคุณ วุฒิ  (118.173.245.24)     16 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 585

  - มอบตัวสู้คดี
  - มีโอกาสรอดสูง เพราะเป็นเพียงพยานซัดทอด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.20)     18 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 584

  สวัสดีครับ พอดีมีคนรู้จักโดนจับข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง จำนวน 200 กว่าเม็ด โดยที่อายุยังไม่ถึง 18 ปี พอสอบถามเด็กที่โดนจับบอกว่ามีเจ้าหน้าที่นำมาให้ขายให้ ถ้ามีปัญหาเขาสามารถช่วยได้ พอเจอปัญหากลับไม่ช่วยอะไร และเด็กที่โดนจับตอนตำรวจมาจับไม่วิ่งหนีด้วย คิดว่าเจ้าหน้าที่นำมาให้ขายสามารถช่วยได้แต่ตอนนี้กลับไม่ใช่อย่างนั้น  พอจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างรบกวนตอบให้ทราบด้วยนะครับ  ตอนนี้เด็กได้ถูกนำไปอยู่ในสถานพินิจเด็กและเยาวชนอะไรนี้แหล่ะ พอจะทราบไหมครับว่าจะอยู่ในสถานพินิจนานไหม

  โดยคุณ สิทธิพร   (203.113.22.100)     15 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 584

  1. ประมาณ 4 ปี
  2. ควรดำเนินคดีกับตำรวจที่นำยามาให้เด็กขายต่อไป

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.11)     16 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 583

  แฟนโดนจับข้อหา มียาบ้าในครอบครอง(ในบันทึกเขียนว่าครอบครองอย่างเดียว) 7 เม็ด ประกันตัวออกมา 20,000 บาท ศาลจะนัดฟ้องวันที่ 22/11/54 จะติดคุกหรือเสียค่าปรับค่ะ เคยโดนคดีเสพมา 2ครั้งแล้ว ตอนนี้ร้อนใจมากช่วยให้คำแนะนำหน่อยค่ะขอบคุณมาก

  โดยคุณ ณหทัย  (202.80.233.7)     15 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 583

  - มีโอกาสติดคุก
  - แต่ถ้าอธิบายต่อศาลว่า มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับยาอีกอาจรอลงอาญาได้

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.11)     16 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 582

  แฟนโดนจับมียาบ้าครอบครอง 7 เม็ด จะมีโทษยังไงบ้างค่ะ ช่วยได้บ้างไหม

  โดยคุณ ณหทัย  (202.80.233.7)     15 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 582

  - จำคุก 2 ปี ถ้าครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามมาตรา 66 วรรคแรก

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.11)     16 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 581

  สวัสดีครับคุณทนายถูกจับคดียาบ้าน้องชายอายุ17ปีครับมีไว้ครบครอง3เม็ด ถือว่ามีไว้เสพติได้ไม่คับ

   

  โดยคุณ วัชชิระพงศ์ ใจปลื้ม  (118.175.126.29)     14 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 581

  1. ได้ เพราะปริมาณน้อยกว่า 15 เม็ดตามมาตรา 15
  2. ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงต้องนำสืบต่อไปว่ามีไว้เพื่อเสพหรือจำหน่าย

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.11)     16 พ.ย. 2554

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 77   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด