X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 83   

 • ความคิดเห็นที่ 720

    ถ้าโดนจับข้อหายาแก้ไอ  ตำรวจส่งสำนวนไปที่อัยการแล้ว  ไม่มีใบอนุญาติครับ

    เบื้องต้นได้ประกันตัว 1 แสนบาทจากวันที่โดนจับครับ ตอนนี้ เรื่องถูกส่งไปที่อัยการแล้ว

    มีหนังสือนัดให้ผมไปที่ศาล  กระผมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับ ต้องเตรียมทนายไปไหมครับ

    หรือแค่เดินทางไปศาลตามวันเวลาดังกล่าว รอศาลตัดสินแค่นั้นพอครับ  หลังจากศาลตัดสินแล้ว

    กระผมจะติดคุกไหม ถ้าติดคุก แล้วกระผมจะได้ประกันตัวในชั้นศาลได้ไหมครับ  เป็นความผิด

   ครั้งแรกครับ

    ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

   

  โดยคุณ รบกวนท่านทนายครับ  (182.52.220.1)     2 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 720

  ต้องแต่งตั้งทนายความที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญคดียาเสพติด เพื่อ
  1. วางรูปคดี
  2. กำหนดแนวทางในการต่อสู้คดี
  3. รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหักล้างพยานโจทก์

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.12)     4 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 719

  คือพี่ชายโดนจับวันนี้ 30 เม็ดอ่ะค่ะ จะติดคุกกี่ปีค่ะ คือเข้าเคยมีคดีเก่า แล้วศาลก็บอกว่าอย่ากลับไปขายยาอีกอ่ะค่ะ แล้วมันจะนับรวมกับคดีเกาที่ศาลเคยเตือนมั๊ยค่ะ เหมือนศาลว่าถ้าเข้าทำผิดอีก เข้าจะโดยโทษหนักกว่าเดิมอ่ะ อยากจะรู้ว่าเข้าจะติดคุกกี่ปีอ่ะค่ะ เพราะเคยมีประวัติมาก่อนอ่ะค่ะ

  โดยคุณ ป๊อปปี้  (182.53.139.129)     2 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 719

  1. ยาบ้า 30 เม็ด มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต
  2. เคยกระทำผิดมาก่อน เพิ่มโทษตามมาตรา 97 อีกกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.12)     4 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 718

  แฟนน้องถูกเพื่อนโกหกว่าให้ไปส่งทวงเงินที่เพื่อนเขาอีกที  แฟนน้องไปส่งและโดนข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติดซึ่งเป็นการล่อซื้อของตำรวจ ค้นได้ 4เม็ด แต่แฟนน้องปฎิเสธเพราะถูกเพื่อนลวงไป แฟนน้องจะได้รับโทษอย่างไร บ้าง คะ

  โดยคุณ สรณีย์ กองตัน  (223.207.56.9)     1 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 718

  1. ถ้ารับสารภาพมีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งจากที่ศาลกำหนด
  2. หากต่อสู้คดีพอมีโอกาสว่า ไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.22)     2 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 718

  อาจารย์คร๊ แต่ตอนนี้ตำรวจเขาบอกว่าเหมือนแฟนน้องจะถูกติดคุกคร๊เพราะถ้าประกันตัวเม็ดละ100000 แล้วเขาอายุ 19 พอดี แต่เพื่อนที่ลวงไป อายุ 17  เขาแค่โดนบำบัดและคุมประพฤติ แต่แฟนน้องไม่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือแล้วเหรอคร๊    กลุ้มใจมาก

  โดยคุณ 123  (223.206.46.161)     3 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 717

   แฟนโดนหมายลงบ้านค่ะ เจอยาบ้า1000เม็ด ยาไอซ์ 38 กรัม รับสารภาพหมดค่ะ ไม่เคยต้องโทษ อยากทราบว่าศาลจะตัดมาประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ 123  (115.87.107.67)     30 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 717

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสาม ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งประมาณ 25 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.22)     2 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 716

   โดนเพื่อนที่ส่งยาด้วยกันหักหลังเพราะเพื่อนโดนตำรวจจับแล้วโดนซ้อมมันตำรวจจึงให้ขยายผลจับนกต่อโดยโทรให้พี่ชายหนูขับรถเอายาออกไปส่งให้560เม็ด แต่พี่หนูไม่ได้เป็นคนขายพี่หนูเป็นคนคอยขี่มอไซค์เอายาไปส่งให้...หนูขอความกรุณา สอบถามหน่อยนะค่ะ จะมีวิธีช่วยอย่างไรบ้างตอนนี้รออีก84วันกว่าสำนวนจะส่งศาล ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ หนูอยากให้พี่โดนน้อยที่สุด รบกวนช่วยตอบหน่อยนะค่ะ พี่หนูติดคุกได้5วันแล้ว

  โดยคุณ Pink  (220.255.1.25)     30 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 716

  1. ต้องดูว่า พี่ชายมีเจตนาร่วม(สมคบคิดกับคนขายยามาก่อนส่งมอบยาหรือไม่)
  2. มีการกระทำร่วมกับคนขายยาหรือไม่ เช่น ขับรถมอเตอร์ไซค์ให้คนขายยา รู้หรือควรรู้หรือไม่ว่า คนขายยาจะเอายาเสพติดไปส่ง
  3. ถ้าอธิบายกับศาลได้ก็ชนะคดี ถ้าอธิบายแล้วไม่สมเหตุสมผลก็ฟังไม่ขึ้น ก็ติดคุก
  4. คดีนี้มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งจากที่ศาลกำหนด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.22)     2 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 715

  แฟนโดนจับยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ12กรัม ตาชั่ง1เครื่อง อาวุธปืนไม่มีทะเบียท 1กระบอก ลูกปืน47นัด ฉี่สีม่วง โดนจับตั้งแต่วันที่17 ก พ อย่างทราบว่าจะประกันตัวได้รึป่าวค่ะเพราะว่าประกันที่ศาลชั้นต้นประกันไม่ได้ตอนนี้ยื่นที่ศาลอุธรค่ะอยากทราบว่าจะมีทางประกันตัวได้รึป่าวและใช้หลักทรัพย์เท่ารัยทราบผลกี่วันค่ะ

  โดยคุณ 2535  (223.204.123.148)     29 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 715

  1. ไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมีเป็นจำนวนมาก พฤติการณ์น่าจะหลบหนี ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 108/1(1)

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.22)     2 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 714

   ขอถามนิดนึงคับ พอดีเเฟนโดนจับยาบ้า 479เม็ดยอมรับ สรภาพทั้งหมด

  เเล้วมาเจอตรงพี่ผมอีก 3000 เม็ด เเต่ขายไปเเล้ว 1000 เม็ด

  เเล้วพี่มีคดียาติดตัวอยู่เเล้วของเก่าจะโดนคนละกี่ปีหรอคับ

  โดยคุณ เฉลิมรัตน์ ชาติชาย (สมาชิก)  (61.7.129.205)     28 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 714

  1. ยาบ้า 3,000 เม็ด มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคท้าย ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
  2. ยาบ้า 479 เม็ด มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต
  3. รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งจากโทษที่ศาลกำหนด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.22)     30 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 713

  แฟนโดนจับคดีเสพต้องรายตังกี่ครั้งถึงจะได้เงินประกันคืน

  โดยคุณ หนู  (203.150.228.171)     25 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 713

  ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ ตามมาตรา 25 วรรคท้าย

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.22)     30 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 712

   เพิ่มเติมควาดคิดเห็นที่ 711...โดน 36 เม็ด ค่ะ

  โดยคุณ jar  (203.150.228.171)     25 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 711

   อยากทราบว่า แฟนโดนจับยาบ้า ศาลฝากขังครั้งที่ 1 รับสารภาพว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1(เมทแอมแฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 ในขณะขับรถยนต์โดยผิดกฎหมาย ..ถ้าประกันตำรวจบอกว่า5แสนบาท..แต่คดีที่แล้วก็โดนจับข้อหาเสพขับยังคุมประพฤติอยู่สองปี..กรณีนี้จะโดนกี่ปีค่ะถ้าไม่ประกัน

  โดยคุณ jar  (203.150.228.171)     25 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 711

  1. ยาบ้า 36 เม็ด มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต
  2. รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งจากโทษที่ศาลกำหนด
  3. ขับเสพมีความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ทวิ มีบทลงโทษตามมาตรา 157/1 วรรคสอง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายยาเสพติด อีก 1 ใน 3 และให้พักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาติขับขี่

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.22)     30 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 710

  อยากทราบว่า มีญาติโดนจับข้อหามียาเสพติด 200 เม็ด แต่ญาติเราไม่รู้เรื่อง แล้วยาเสพติดนั่นก็ไม่ได้อยู่ในตัวเรา แต่ดันไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนที่เขามียา เลยโดนไปด้วย  แล้วตอนนี้ตัวญาติของผมก็ถูกฝากขังอยู่ จะมีทางที่จะพ้นผิดข้อหานี้ได้ไหมครับ....และถ้าไม่มีทาง  จะทำอย่างไรให้ลดโทษได้บ้างครับพอจามีทางลดโทษได้ไหมครับ...ผมสงสารเขา...ไม่เกี่ยวกับเขาเลย...ช่วยตอบให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆล่วงหน้าครับ..

  โดยคุณ   (203.150.228.171)     25 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 710

  1. ทางแก้ไขต้องนำสืบหักล้างพยานโจทก์ให้เห็นว่าเพียงแต่นั่งกินข้าวกับผู้ค้ายาไม่ได้สมคบคิดหรือมีเจตนาร่วมกันมียาเสพติดและต้องพิสูจน์ไม่ได้มีการกระทำร่วม หมายถึง ไม่ได้ร่วมกับครอบครองยาเสพติดต้องดูพฤติกรรมเป็นรายคดีไป โอกาสรอดยังมีอยู่สูงแต่ต้องหาทนายความเก่ง

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.22)     30 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 709

  ข้อกล่าหา "มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย" ได้ของกลางยา 5 เม็ดโทรศัพท์ที่ติดต่อล่อซื้่อรถจักรยานยนต์ รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวน มีทนายท่านหนึ่งแนะนำให้สู้ ว่าไม่ได้จำหน่ายมีเสพอย่างเดียว อยากทราบว่าจะทำได้ไหมค่ะ จะชนะหรือเปล่า ถ้าแพ้จะรับโทษกี่ปี ขอคำแนะนำด้วยค่ะ เห็นทนายบอกว่ารับสารภาพโทษกับสู้แล้วแพ้โทษต่างกันไม่กี่เดือนค่ะ

  โดยคุณ รุ่ง  (203.150.228.171)     21 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 709

  - การล่อซื้อต่อสู้คดียากยกเว้น มีช่องว่างหลังจากล่อซื้อและจับตัวผู้ต้องหาได้ภายหลัง นานพอสมควร อาจจะพอมีลู่ทางในการต่อสู้

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (203.150.228.171)     25 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 708

   พี่โดนจับยาบ้า80เม็ดจับติดคุกประกัน80,000จะติดคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ ตาต้า  (203.150.228.171)     20 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 708

  - 80 เม็ด ติดคุกประมาณ 3 ปี 6 เดือน หากรับสารภาพ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (203.150.228.171)     25 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 707

  พี่ชายโดนจับ คดี ยาบ้า 2560 เม็ดและยาไอซ์ 10ห่อเล็ก และให้การรับสารภาพ ถึงตัวการรายใหญ่

  อยากทราบว่าอย่างนี้จะโดนประหารชีวิตไหมคะ

  โดยคุณ ขอความกรุณาด้วยค่ะ  (203.150.228.171)     20 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 707


  - รับสารภาพไม่โดนประหารชีวิตแต่อาจจะโดนลงโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือ 33 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (203.150.228.171)     25 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 706

  โดนจับยาบ้า 1,200 เม็ด รับสารถาพและสามารถช่วยงานทางการในการจับคนอื่นได้ แต่ไม่ใช่ตัวการใหญ่ตัว จะติดคุกกี่ และการขอเอกสาร 100/2 ต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องยื่นก่อนขึ้นศาลกี่วัน สามารถลดโทษได้หรือเปล่ามากน้อยแค่ไหน

  รบกวนช่วยตอยกับด้วย

  โดยคุณ   (182.53.192.188)     13 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 706

  1. สารบริสุทธิ์ที่ไม่เกิน 20 กรัม มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง โทษจำคุกสี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิต
  2. มาตรา 100/2 ศาลจะลงโทษน้อยกว่าโทษขั้นต่ำน้องเพียงใดก็ได้
  3. รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ตาม ป.อ.มาตรา 78 จากโทษที่ศาลลง
  4. ควรหาทนายความที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติด ช่วยแถลงประกอบคำรับสารภาพโดยจะต้องนำสืบเรื่องมาตรา 100/2 ด้วยและควรจะยื่นก่อนศาลนัดพิจารณาไม่มีกฎหมายกำหนดว่าต้องกี่วัน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (203.150.228.171)     19 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 705

   แฟนโดนจับคดีครอบครองเพื่อจำหน่าย มียาบ้า 17 เม็ด ไอซ์ 17 กรัม ปืนไม่มีทะเบียน 1 กระบอก เครื่องชั่ง 1 อันค่ะ

  ตอนนี้ฝาก 2 ฝากแล้วค่ะ อยากทราบว่าจะโดนประมาณกี่ปีคะ แล้วตำรวจที่จับแฟนเพิ่งโดนจับคดียักยอกยาเสพติดค่ะ

  อย่างนี้คดีจะยกฟ้องไหมคะ หนูท้องได้ 5 เดือนจะสามารถทำเรื่องขอลดหย่อนต่อศาลได้ไหมคะ 

  โดยคุณ วันใหม่  (183.89.5.81)     12 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 705

  1. สารบริสุทธิ์ที่ไม่เกิน 20 กรัม มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง โทษจำคุกสี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิต
  2. ปืนไม่มีทะเบียน รับสารภาพโทษจำคุก 9 เดือนถึง 1 ปี
  3. จะยกฟ้องหรือไม่ต้องดูจากบันทึกการจับและสอบตัวจำเลยก่อน ไม่สามารถตอบได้
  4. เมียท้องแก่ ไม่มีกฎหมายกำหนดว่าจะต้องลดโทษให้

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (203.150.228.171)     19 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 704

  รบกวนหน่อยค๊ แฟนหนูโดนจับเมื่อ 23 ก.พ.55 ที่ผ่านมา โดนหมายค้นมาบ้าน เจอยาไอซ์ น้ำหนักรวม 14.7 กรัม เจอตาชั่ง 1 เครื่อง สมุดจดจำนวนเงิน อยากทราบว่า จะโดนจำคุกประมาณกี่ปีค๊ แฟนหนูเค้ารับสารภาพ ทางตำรวจก็แจ้งว่า มี 100/2 ด้วย เลยทราบว่า ศาลเค้าจะยกมากี่ปี แล้วลดเหลือกี่ปี นี้คือคดีแรกค๊ ไม่เคยมีประวัติใดๆเลย แล้วแฟนกำลังศึกษาอยู่ด้วย จะมีทางไหนที่พอจะช่วยลดโทษได้อีกไหมค๊ รบกวนแนะนำด้วยค๊ ขอบคุณมากๆค๊  

  โดยคุณ เฟียส  (125.24.20.203)     9 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 704

  1. รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตามมาตรา 78
  2. มีมาตรา 100/2 ศาลจะลงโทษน้อยกว่าโทษขั้นต่ำก็ได้
  3. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 20 กรัม จำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงตลอดชีวิต ศาลอาจจะลงโทษ 10 ปี หรือ 7 ปี และลดโทษกึ่งหนึ่งเป็นไปได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.5)     19 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 703

  พี่ชาย.. โดนจับคดีพยายามจำหน่ายยาบ้า และขับขี่มีสารเสพติด

  สายลับล่อซื้อด้วยเงิน 1,000 บาท(จำนวน 4 เม็ด) แต่ยังไม่มีการส่งมอบยา..จากผู้ขายสารเสพติด

  ไม่เคยโดนคดีตัดสินจำคุก..รบกวนตอบคร่าว ๆ ถึงบทลงโทษตัดสินจำคุกว่ากี่ปี หรือจะรอลงอาญาไหม

  รถที่ขับขี่โดนยึด..แต่เป็นชื่อแฟนพี่ชายยังส่งบริษัทไฟแนนซ์ไม่หมดเลย..ศาลจะสั่งริบหรือเปล่า

   

  โดยคุณ ธนกฤต  (118.172.194.26)     9 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 703

  1. ยาบ้า 4 เม็ด มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก จำคุกสี่ปีถึงสิบห้าปี
  2. พยายามจำหน่ายยาบ้าต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จตามมาตรา 7 พรบ.มาตรการฯ
  3. จะรอการลงโทษหรือไม่ ไม่มีใครตอบได้นอกจากคนที่ตัดสิน
  4. รถไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เจ้าของที่แท้จริงขอคืนได้ตามมาตรา 29 ตาม พรบ.มาตรการฯ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.5)     19 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 702

   รบกวนถามหน่อยครับ

  เพื่อนผมโดนจับ  ข้อกล่าวหาคือ  พยายามจำหน่ายยาเสพติดประเภท1(เมตฯ)และมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  เหตุการจับกุม  (ตามสำนวนนะครับ) ตำรวจได้รับเเจ้งจากสายว่า  นาย ก  จำหน่ายยาเสพติด จึงได้ทำการล่อซื้อ  30 เม็ดในราคาเม็ดละ 150 บาท เป็นจำนวน 4500 บาท ถึงเวลานัดหมายนาย ก ได้ขับรถมาส่ง จึงเเสดงตัวเข้าจับกุม  ค้นพบยาบ้าในกระเป๋ากางเกงด้านขวา 30 เม็ดโทรศัพท์มือถือ  ในมือขวา  และได้นำตัวไปตรวจค้นที่บ้านของนาย ก พบยาบ้าอีก 1200 เม็ด บนห้องนอน  ชั้น2  

   อยากทราบว่าในกรณีอย่างนี้จะโดนกี่ปีครับ  ยกเท่าไร่  ตัดเหลือเท่าไรครับ  เพื่อนผมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาครับ 

  ขอบคุณอย่างสูงครับ  

  ช่วยตอบหน่อยครับ เพื่อนผมกำลังแย่มากๆ 

  โดยคุณ ขอความกรุณา  (58.9.196.212)     8 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 702

  1. พยายามจำหน่ายยาเสพติดต้องรับโทษเช่นเดียวกับมาตรา 7 พรบ.มาตรการฯ
  2. มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง โทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต
  3. รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ตาม ป.อ.มาตรา 78
  4. ศาลจะกำหนดโทษเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้
  5. คดีนี้ต่างกรรมต่างวาระ ลงโทษเรียงกระทงความผิด ตามป.อ.มาตรา 91
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.5)     19 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 701

  อยากรู้ว่า โทษของคดียาบ้าสองจำหน่าย ทำความผิดเป็นครั้งแรก โดนล้อซื้อ10เม็ดจะโดนกี่ปีหรอคับ 

  โดยคุณ 00900  (223.204.64.221)     2 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 701

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก ไม่ถึง 15 เม็ด โทษขั้นต่ำ 4 ปี รับสารภาพลดโทษเหลือกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     12 เม.ย. 2555

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 83   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด