อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 75   

 • ความคิดเห็นที่ 560

  รบกวนสอบถามค่ะ

  คือ พี่ชายโดนจับข้อหาครอบครองยาเสพติด จำนวน 1 เม็ด และเพื่อนโดนข้อหาเสพ

  - โทษอันใดหนักกว่ากัน

  - ต้องการประกันตัวเสียค่าประกันเท่าไร (รบกวนช่วยหาคำตอบด้วยนะค่ะ)

   

   

  โดยคุณ อาภาพร แก้วหลง  (122.154.3.109)     20 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 560

  - ครอบครองหนักกว่า เพราะมีโทษจำคุก แต่ข้อหาเสพเป็นเพียงผู้ป่วย แต่ขั้นตอนยากกว่า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     23 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 559

  พี่ชายอายุ 31 มียาบ้าอยู่ 2 เม็ด โดนจับและตรวจฉี่เป็นสีม่วง อยากทราบว่ามีขั้นตอนการประกันอย่างไรบ้างเช่น เงินที่ต้องใช้ประกัน และถ้ายอมรับจะติดคุกไหมครับ  ก่อนหน้านั้นเคยมีคดีเรื่องปืนเถื่อนประมาณ 5 ปีที่แล้วและก้อพ้นระวางโทษ 2 ปีแล้วเพราะยอมรับผิดทางศาลลดโทษให้ไม่ต้องติด

  โดยคุณ แวน  (183.89.98.82)     19 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 559

  รับสารภาพติดคุกแน่นอน อย่างน้อย 6 เดือน เพราะคดียาเสพติด เป็นคดีที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     26 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 558

  พี่ชายอายุ 31 มียาบ้าอยู่ 2 เม็ด โดนจับและตรวจฉี่เป็นสีม่วง อยากทราบว่ามีขั้นตอนการประกันอย่างไรบ้างเช่น เงินที่ต้องใช้ประกัน และถ้ายอมรับจะติดคุกไหมครับ  ก่อนหน้านั้นเคยมีคดีเรื่องปืนเถื่อนประมาณ 5 ปีที่แล้วและก้อพ้นระวางโทษ 2 ปีแล้วเพราะยอมรับผิดทางศาลลดโทษให้ไม่ต้องติด

  โดยคุณ แวน  (183.89.98.82)     19 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 557

  พี่ชายอายุ 31 มียาบ้าอยู่ 2 เม็ด โดนจับและตรวจฉี่เป็นสีม่วง อยากทราบว่ามีขั้นตอนการประกันอย่างไรบ้างเช่น เงินที่ต้องใช้ประกัน และถ้ายอมรับจะติดคุกไหมครับ  ก่อนหน้านั้นเคยมีคดีเรื่องปืนเถื่อนประมาณ 5 ปีที่แล้วและก้อพ้นระวางโทษ 2 ปีแล้วเพราะยอมรับผิดทางศาลลดโทษให้ไม่ต้องติด

  โดยคุณ แวน  (183.89.98.82)     19 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 556

  ญาติถูกจับยาบ้า 161 เม็ด รับสารภาพตอนนี้อยู่ในช่วงฝากขัง (ฝากขังแล้ว 2 ฝาก)อยากทราบว่าศาลจะตัดสินจำคุกประมาณกี่ปี(เคยกระทำความผิดมาก่อนแล้ว)และจะตัดสินทันก่อนสิ้นปีไหมค่ะอยากให้ทันก่อนมีอภัยปี 54 นะค่ะจะเป็นไปได้ไหมเพราะมีคนบอกว่าอาจจะได้รับการอภัยถ้าติดไม่กี่ปีแต่เค้าก็บอกว่าศาลจะต้องเพิ่มโทษ1ใน3เพราะเคยกระทำความผิดมาก่อนแล้วจริงไหมค่ะการเพิ่มโทษหมายถึงอะไรค่ะไม่ค่อยรู้กฎหมายอ่ะค่ะตอนนี้ร้อนใจมากเลยค่ะช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

  โดยคุณ ร้อนใจ  (183.89.157.176)     18 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 556

  โดยประมาณ 3 ปี 6 เดือน แต่ถ้าต้องการให้ลดโทษโดย ป.อ.มาตรา 78 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 100/2 ควรจัดหาทนายความดำเนินการอีกส่วนหนึ่งจะได้ลดโทษมากขึ้นกว่าเดิม

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     26 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 555

  แฟนโดนจับยาบ้า 25 เม็ด ขึ้นศาลปฏิเสธ ศาลยังไม่ตัดสิน ถ้าตัดสินจะโดนประมาณกี่ปี

  โดยคุณ นุช  (115.87.51.68)     18 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 555

  สู้คดีศาลอาจพิพากษาจำคุก 15 ปี แต่ถ้าชนะคดียกฟ้อง ควรหาทนายความมืออาชีพในการต่อสู้คดีหักล้างพยานโจทก์ บันทึกการจับกุมของกลาง เป็นต้น

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     26 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 554

  ในกรณี  ที่มีรุ่นพี่วานให้น้องชาย ซึ่งกำลังปิดเทอม จังหวัดมา ไปรับเงินจากลูกค้าโดยไม่ได้บอกกล่าวว่าเงินค้ายา  แต่บอกให้ช่วยไปรับเงินแทนให้หน่อย โดย มีการล่อจับตอนรับเงิน  และถูกตำรวจยัดให้ 10 เม็ด ไม่ทราบว่า พอจะมีแนวทางหรือไม่..และถ้าอายุยังไม่ถึง 20 ปี ควรจะทำอย่างไรครับ

   

   

  โดยคุณ aa  (182.53.132.181)     18 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 554

  1. ยังพอมีโอการต่อสู้คดี เพราะตอนที่ถูกจับไม่ได้ถูกจับพร้อมยาเสพติด
  2. ยังมีเหตุผล อ้างว่าไม่ได้รับเงินค่ายาเสพติด
  3. จำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน อายุยังน้อย
  4. ให้นำสำเนาบันทึกการจับกุมเข้ามาพบที่สำนักงาน เพราะยังมีทางต่อสู้อยู่

   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.19)     26 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 553

  ยาบ้า1000เม็ดมีโทษอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ นา  (223.206.181.236)     14 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 553

  หากมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 1 ล้านบาทถึง 5 ล้านบาท หรือประหารชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     20 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 552

  แฟนโดนจับคดียาบ้า เป็นการล่อซื้อ ยาบ้า 10 เม็ด และค้นเจอในรถอีก 5 เม็ด  และเงิน จำนวน 3000  บาท  จะจำจับคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ สมจริง  (125.27.79.221)     12 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 551

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ  พอดีแฟนโดยจับยาไอซ์ 0.8 โดยข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่ตรวจสอบมาแล้วเมทตัวยาไม่ถึงเลยโดนแค่ครอบครองเพื่อเสพ ไม่ทราบว่าจะได้รับโทษยังไงค่ะ

  โดยคุณ พลอย  (110.168.90.33)     12 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 550

  น้องชายขับรถมอเตอร์ไชด์ไปส่งเพื่อนโดนตำรวจจับ  ในตัวเพื่อนมียาบ้า  4  เม็ด  ส่วนตัวน้องชายตรวจฉี่ไม่มีสีม่วงและในตัวน้อง มีเงิน  20  บาท  แต่โดนตำรวจให้ข้อหาร่วมกันค้าทั้ง ๆ ที่น้องชายไม่ได้ค้าแล้วอย่างนี้จะต้องทำยังไงดีค่ะ

  โดยคุณ เกษร  (125.24.230.130)     11 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 550

  ปฏิเสธและหาทนายความสู้คดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     17 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 549

  พี่ชายโดนจับยาไอซ์ ประมาณ 1 กรัม อยากรู้ว่าจะได้รับโทษยังไง  ประกันตัวเกือบ ล้านเลยหรอ  เหนื่อยใจมาก  น้องชายก้อโดนเสพอีก  เซ็งโครตๆ สงสารก้อแต่พ่อแม่นั้นหละ พวกมันจะรู้ป่าวไม่รู้ว่าทำให้พ่อแมเสียใจมากแค่ไหน 

  โดยคุณ Aom  (58.9.31.87)     10 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 549

  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ มีระวางโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหากศาลเห็นว่ากระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     19 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 548

  ถ้าโดนจับ ยา3เม็ด ปืนเถื่อน1กระบอกพร้อมลูกกระสุน1นัด มีสิทธิไม่โดนจำคุกไหม้ ถ้าติดนานประมาณเท่าไหร่

  โดยคุณ แพ็ท  (223.206.117.63)     9 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 548

  หากศาลเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด หรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด หรือมีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษ ศาลต้องพิพากษายกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยไป แต่หากศาลเห็นว่า จำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ศาลย่อมต้องพิพากษาลงโทษแก่จำเลยตามความผิดและโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 185

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     19 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 547

  โดนคดียาบ้าจำหน่ายและจำหน่าย 135,800เม็ด ให้การรับสารภาพ จะโดนโทษเท่าไหร่คะ แล้วถ้าทำ 100/2 แล้วจะเหลือน้อยสุดกี่ปีคะ  ต้องการคำปรึกษามากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ M  (49.48.224.226)     8 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 547

  เนื่องจากปริมาณยาเสพติดของกลางมีปริมาณมาก ต้องระวางโทษถึงขั้นประหารชีวิต แต่การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลจะลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ส่วนมาตรา 100/2 เป็นบทบัญญัติเพียงเพื่อให้ดุลพินิจศาลในอันที่จะลงโทษน้อยกว่าขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     19 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 546

  แฟนหนูโดนจับคดียาบ้า190เม็ดครอบครองเพื่อจำหน่ายโดนล่อซื้อแต่ยังไม่ทันส่งมอบพร้อมอาวุธปืน11มม.ได้ยึดรถตามมาตรการ ตอนนี้ฝากขัง1เดือนแล้ว (3ฝากแล้ว)ยื่นขอประกันตัวแล้วใช้หลักทรัพย์สองล้านแต่ศาลก็ไม่อนุญาตเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีเนื่องจากผู้ประกันไม่เกี่ยงข้องกับผู้ต้องหา คือหนูได้เช่าหลักทรัพย์ของนายประกันและได้ ยื่นขอประกันตัวในขั้นอุทรอุทรแล้วก็ไม่อนุญาติเช่นกันอยากจะเรียนถามว่าต้องทำอย่างไรต่อไปคะ ช่วยตอบหน่อย ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ

   

  โดยคุณ นุก  (61.19.67.208)     8 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 546

  แม้คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุด แต่ย่อมไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นคำร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 119 ทวิวรรคท้าย ดังนั้น แฟนซึ่งเป็นผู้ต้องหา หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องจึงสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวใหม่ได้ต่อศาลชั้นต้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     19 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 545

  ถ้าโดนค้ายาบ้า 200 เม็ด ไอซ์ 0.7 กรัม  จะต้องได้รับโทษอย่างไร  จำคุกกี่ปี แต่ทั้งนี้ผู้ต้องหา ให้การยอมรับสารภาพ

  โดยคุณ เดือดร้อนมาก  (125.27.139.152)     7 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 545

  ความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกและปรับ โดยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และการรับสารภาพความผิด เป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย ศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     18 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 544

  น้องสาวโดนตัดสินจับคุกตลอดชีวิตมียาบ้า30000 เม็ดอุทรณ์ไม่เมื่อ ก.ย.52 ผ่านไป 2 ปีแล้ว จะยกเลิกอุทรณ์ได้หรือไม่

   

  โดยคุณ ลำเพย น้อยดอนไพร (สมาชิก)  (101.51.30.135)     7 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 544

  ตราบใดที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยยื่นอุทธรณ์มีสิทธิยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ก่อนศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษานั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     18 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 543

  ยาบ้าหนึ่งหมื่นเม็ด

  มีโทษจำคุกเท่าไรค่ะ

  ข้อหามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย

  ร่วมกันสามคน

  โดยคุณ นา  (49.49.109.162)     5 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 542

  ถ้าถูกจับข้อหาเสพจะส่งประวัติมาที่ กองทัพอากาศ หรือไม่? รายงานตัวไปแล้ว 1 ครั้ง ครบ 6 ครั้ง จะมีใบบริสุทธิ์จริงหรือไม่?

  โดยคุณ Tummer  (119.46.176.222)     30 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 541

  อยากรู้ว่าโดนคดีเสพเดือนกันยา2554ประตัวแล้วประวัติจะส่งมาในกองทัพอากาศหรือไม่ครับผมอยากทราบมากๆๆเลยครับ

  โดยคุณ bb  (110.49.251.245)     27 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 541

  ไม่ส่งมาครับ ยกเว้นจะมีการตรวจสอบจากกองทัพอากาศครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     7 ต.ค. 2554

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 75   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด