452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 79   

 • ความคิดเห็นที่ 920

  แฟนหนูโดนจับข้อหาจำหน่ายและเสพแต่ยังเป็นเยาวชน และในที่นี้ไม่เจอของกลาง

  โดนปรับเท่าไหร่และโดนจำคุกเท่าไหร่คะ

  โดยคุณ อัย  (101.108.96.205)     16 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 920

  ต้องระวางโทษอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     27 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 919

   สอบถามคะ ตำรวจเจอยาบ้า 1  เม็ด ไอ 0.51 กรัมรวมถุง จะไปประกันตัวแฟนที่ศาลบอกว่าต้องเสียค่าประกันถึง3แสนอยากรู้ว่าทำไมมันมากเหลือเกินคะ แล้วถ้าไม่มีหลักทรัพจะติดกี่ปีคะ ลืมบอกคะเค้าบอกว่าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายคะ

  โดยคุณ ปังปอน  (115.67.133.64)     14 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 919

  หากผู้ต้องหาจำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องไม่มีหลักประกันเพื่อเสนอต่อศาลประกอบการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ถ้าศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามฟ้อง แฟนจะต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     19 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 918

   หนูอยากทราบว่าวันลดโทษมีกี่วันค่ะใน1ปีอ่ะค่ะ

  โดยคุณ จิราภรณ์  (223.206.87.156)     13 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 918

  การลดโทษในแต่ละปี ย่อมเป็นไปตามในวโรกาสที่สำคัญๆ ของแต่ละปี รายละเอียดให้สอบถามกับกรมราชทัณฑ์โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     19 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 917

  อยากทราบว่าชื่อเจ้าของรถยนต์ที่เราใช้เขาโดนคดียาเสพติดแล้วเรายังสามารถใช้รถได้อยู่หรือป่าวค่ะรบกวนนะค่ะ

  โดยคุณ น้ำ  (125.25.103.38)     13 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 917

  สามารถใช้ได้จนกว่าศาลจะมีคำสั่งให้ริบเมื่อไต่สวนแล้วมีมูลว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่หากท่านเป็นเจ้าของรถที่แท้จริงก็ชอบที่จะยื่นคำร้องขอคืนก่อนคดีถึงที่สุดแสดงให้ศาลเห็นว่า ทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือตนเป็นผู้รับโอนโดยได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือได้มาตรฐานสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     19 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 916

  แฟนถูกจับเรื่องคดียาเสพติด 6 เม็ดครึ่ง ศาลลงไว้ว่า มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพ อยากทราบว่าถ้าถูกติดแฟนจะถูกติดกี่ปีคะ (ตอนนี้ศาลยังไม่ตัดสินที )และอยากทราบว่า ถ้าศาลตัดสินแล้วเรายังจะประกันตัวเค้าได้อิกไหมค่ะ ถ้าประกันได้เราต้องใช้วงเงินในการประกันเท่าไหรคะ

  โดยคุณ ฝ้าย  (113.53.222.19)     12 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 916

  ถ้าวงเงินไม่สูงก็ประกันเถอะค่ะ แต่ถ้าว่าประกันที่ได้ยินมาก็กลับไปติดเหมือนเดิมนะค่ะออกมาไม่นานก็กลับไปติดเหมือนเดิมค่ะ

  โดยคุณ จิราภรณ์  (223.206.87.156)     13 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 916

  คดีเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ในข้อหามีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน ในข้อหาเสพอีกข้อหาหนึ่ง แต่หากจำเลยรับสารภาพศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลย และหากศาลเห็นสมควรกรณีที่สามีของท่านไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ศาลมีอำนาจพิพากษารอการลงโทษจำคุกไว้ก็ได้ แม้ศาลจะพิพากษาคดีแล้วจำเลยก็สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้ หลักประกันให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     15 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 915

   อยากถามว่า  แฟนหนูถูกทหารจับ ในกระเป๋ามียา  หนูไม่ทราบค่ะ  ว่ามันเป็นยาประเภทไหน  แต่ถ้าเป็นยาบ้าจะติดคุกกี่ปีคะ  ถูกจับด่านปัตตานี  ท่านอาจารย์ช่วยตอบได้ไหมคะ  หนูอยากรู้

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ อายูนี  (110.49.251.92)     10 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 915

  การมีไว้ในครอบครองเพื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หรือมีจำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แห่ง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 1 ปี ตามความมาตรา 67 แห่ง พรบ.เดียวกัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     15 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 914

   สวัสดีค่ะ

           เพื่อนถูกจับคดียาเสพย์ติดมีข้อหาจำหน่ายและจำหน่าย,เบอร์แบงค์ เจอยาสามสิบกว่าเม็ด เบอร์แบงค์600 อยากทราบว่าจะตัดสินจำคุกประมาณกี่ปีค๊ะ จะได้รับอภัยโทษหรือเปล่าค๊ะ ตอนนี้ติดมาได้เดือนกว่าแล้วยังไม่ตัดสินฝากขังเพิ่งจะครบสี่ฝาก

  รบกวนช่วยตอบกลับด้วยนะค๊ะ/ขอบพระคุณมากค่ะ

  โดยคุณ Mint  (124.121.248.37)     10 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 914

  คดีนี้หากศาลพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริง คงต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 ปี และตราบใดที่คดียังไม่ถึงที่สุด กรณียังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จำเลยจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     15 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 913

  สามีโดนจับยาบ้า4000เม็ดแต่ผู้ต้องหาอีกคนสารภาพว่าเขาเป็นคนนำยาบ้ามาส่งให้กับสามี  สามีไม่เคยมีประวัติ ต้องโดนกี่ปีคะ

  โดยคุณ   (124.122.182.136)     8 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 913

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 25 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     13 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 912

  อันนี้แค่ช่วยแนะนำ.....

  แต่ที่กูขอ กูจ้างเว้ย กูไม่ได้ขอเปล่าๆ ถ้ามาเป็นทนายแล้วเค้าไม่หากินบนความช่วยเหลือหรือเดินเรื่องให้แล้วเค้าจะร่ำจะเรียนมาทำไม

  พูดอะไรโง่ๆที่ไม่ยอมให้เค้าช่วย

  โดยคุณ ธนัชชา (สมาชิก)  (223.205.43.46)     8 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 911

  สัดดด

  กูไม่ได้ถามมึง เสือกไร

  กูไม่ได้ขอให้ช่วย แค่ขอปรึกษากูได้ขอมึงเสียที่ไหน ไอ่กาก

  โดยคุณ ธนัชชา (สมาชิก)  (223.205.43.46)     8 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 910

   ขอแทรกครับ .. เมื่อก่อนผมคิดว่าใครขายยาเสพติดก็ช่างเขา เพราะไม่เกี่ยวกับเราใครรักดีรักชั่ว มันก็เป็นเรื่องของคนๆนั้น .. แต่ตอนนี้ ความคิดผมเปลี่ยนไป เพราะบ้านเมืองมันไม่ปลอดภัย คนอันธพาลตั้งกลุ่มตั้งแก๊งค์กัน เป็นมือเป็นเป็นเท้าให้กับผู้ขายรายใหญ่ รายย่อย ทุกวันนี้พวกนี้ไม่กลัวการกระทำผิด เพราะว่ามีลูกพี่เป็นนายตำรวจใหญ่ๆ ตาม ส.ภ. ท้องที่ ที่ไม่รักงานพิทักษ์สันติราษฏร์ แต่ฉวยโอกาส ขายยาเสพติดเสียเอง กลุ่มอิทธิพลชั้นเลวก็ได้ใจ จะทำอะไรใครก็ได้ จะรังแกใครก็ได้ จะยิงใครก็ได้ น่าอนาถใจครับ .. ลูกหลานเด็กดีของเราที่เห็นๆกัน อยู่มาวันหนึ่งก็เบื่อที่จะเรียนหนังสือ ไปคบกับพวกเดนคนที่ไม่มีการศึกษา .. เศร้าครับ ..  ท่านที่เป็นทนายความก็กระทำการของท่านให้รู้ขอบเขตหน้าที่ อย่าไปอนาทรร้อนใจ ถึงกับเป็นการช่วยเหลือคนพวกนี้เลย ให้มันใช้กรรมของมันบ้าง .. มันจะได้จบกันเสียทีกับยุคยาเสพติด ครองเมือง .. 

  โดยคุณ สิต คนเก่าๆ  (124.122.131.4)     8 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 909

     รบกวนขอคำปรึกษาคะ..

   ถูกจับคดียาเสพติดแล้วโดนข้อหามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายจำนวน10เม็ดและเสพสารเสพติดดังกล่าว

   ตอนนี้สอบปากคำแล้วผู้ต้องหายอมรับสารภาพเนื่องจากถูกขู่หรือทางตำรวจไม่ชี้แจงว่าข้อหาที่โดนจะถูกศาลตัดสินมากน้อยแค่ไหน ต่างจากจำหน่ายเดียวยังใง ทางตำรวจที่มาจับกุมบอกแค่ว่า"มึ...เซ็นไปเถอะเดี๋ยวทางศาลเค้าจะเปลี่ยนให้เอง" ทางเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนั้น

   คราวนี้ถ้าทางญาติผู้ต้องหาจะขอลดโทษควรต้องทำอย่างไรบ้าง เนื่องจากทางผู้ต้องหายินดีที่จะช่วยขยายผลให้ แต่คนที่นำยาบ้ามาให้ได้มาเห็นตำรวจที่หน้าบ้านตอนมาจับกุมก่อนและได้ไหวตัวทันหนีไปก่อน ตอนนี้ผู้ต้องหายังอยู่ในเรือนจำแล้วจะมีสิทธิ์ช่วยทางตำรวจได้ยังใง ทางผู้ต้องหาอยากช่วยเพื่อตัวเองจะได้ลดโทษอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะทางตำรวจที่มาจับกุมไม่รอ ตอนนี้เหมือนจะไม่ทันแล้ว

   ยังใงขอรบกวนชี้แจงทางเราด้วยนะคะ

     ขอบพระคุณค่ะ

  โดยคุณ ธนัชชา (สมาชิก)  (223.205.43.46)     7 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 909

  หากผู้ต้องหาไม่ได้ให้ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนในทันทีขณะถูกจับกุมหรือระหว่างสอบสวน แล้วปรากฎข้อมูลดังกล่าวในระหว่างพิจารณาของศาล ศาลมักไม่เชื่อและจะลดโทษให้ แต่การที่จำเลยรับสารภาพเป็นการให้ความรู้แก่ศาล ย่อมเป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายแล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     13 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 908

  ถ้าถูกจัาข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองจำนวน 986 เม็ด จะต้องจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ลูกขี้ยา จะเอาปริญญามาให้พ่อดู  (202.28.35.246)     7 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 908

  ต้องระวางโทษโดยประมาณ 9 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     13 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 907

   ญาติถูกจับยาบ้า เบื้องต้นแจ้งมาว่าโดนยัดยาบ้า (ยังไม่ทราบว่าข้อหามีไว้เพื่อเสพหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย แล้วแบ่งแยกจากจำนวนหรือใช้หลักเกณฑ์อะไรระหว่างมีไว้เสพ) ใช้เงินประกันตัวผู้ต้องหา 150,000 บาท แล้วจะต้องดำเนินคดีในรูปแบบไหนต่อไปครับ 

  โดยคุณ ณัฏ  (14.207.236.20)     5 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 907

  การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หรือมีจำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แห่ง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ให้ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดจะนำสืบหักล้างเป็นอย่างอื่นไม่ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     12 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 906

  อยากทราบว่าถ้าโดนจับในคดียาไอซ์ 24 G รับสารภาพ จะต้องจำคุกกี่ีปีคะ

  ช่วยตอบหน่อยนะคะ(ขอบคุณค่ะ)

  โดยคุณ เมโลดี้  (125.26.55.232)     5 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 906

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำเป็นจำคุกตลอดชีวิต แต่หากรับสารภาพอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 25 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     12 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 905

  น้องชายของหนู โดนจับยาเสพติดโดนข้อหามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย16 เม็ด แต่น้องชายของหนูอายุประมาณ 18 ปี 6 วัน มีสิทธิที่จะได้กึ่งเยาวชนมั๊ยค่ะ
   

  โดยคุณ นางสาว จริยา ทองดอนน้อย  (180.183.162.105)     5 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 905

  หากน้องชายกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในขณะที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปแล้ว จึงไม่เป็นเยาวชนตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวฯ แต่ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสาม หรือกึ่งหนึ่งก็ได้ ตาม ป.อ.มาตรา 76

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     12 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 904

   คือว่ามีลูกพี่ลูกน้องคนนึงโดนจับยาบ้า 41 เม็ด มีวิธีไหนไหมคาบที่สามรถช่วยให้หลุดแล้วออกมาได้ ขอข้อแนะนำหน่อยคาบ ผมสงสารครอบครัวเขา เบอร์ผมคาบ0861323896

  โดยคุณ เอก  (183.89.44.13)     29 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 904

  หากท่านจะช่วยเหลือญาติของตนก็ควรที่ท่านจะต้องปรึกษาทนายความเพื่อประเมินรูปคดี หรือให้ท่านหรือตัวญาติผู้ต้องหาเข้ามาพบปรึกษาทนายหรือโทรศัพท์สอบถามเบื้องต้นกับทีมทนายคลายทุกข์ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     5 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 903

  แฟนกับเพื่อนอีก1คน  ขขัับรถรถเข้าด่านตรวจค้นเจอยาบ้า18000เม็ด เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อปลายปีที่แล้ว จะถูกตัดสินเมื่อไหร่คะ แล้วตัวแฟนหนูจะโดนตัดสินกี่ปี แล้วรถยนต์โดนยึดจะเอาคืนได้อย่างไร แล้วจะย้ายมาอย่แถวบ้านได้มั้ยคะ

  โดยคุณ ธัณย์จิรา  (110.49.241.253)     29 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 903

  คดีที่ศาลจะตัดสินชี้ขาดช้าหรือเร็ว ย่อมขึ้นอยู่กับว่าการสอบสวนของพนักงานสอบสวนดำเนินการด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรมด้วยหรือไม่ ทั้งนี้เมื่อมีการสอบสวนเสร็จและอัยการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว จำเลยต่อสู้คดีหรือไม่ด้วย คดีนี้หากจำเลยรับสารภาพ ศาลคงลงโทษจำคุกไม่น่าจะเกิน 25 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     5 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 902

   แฟน โดนจับกุมข้อกล่าวหา ร่วมกันนำเข้าและมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1  (ยาไอซ์ 2 กรัม ) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฏหมายและเป็นคนไทยออกไปหรือเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ยื่นรายการที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวง

  โดยคุณ แมว  (110.77.245.244)     29 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 902

  หากแฟนมีความประสงค์จะแก้ต่างต่อสู้คดี ก็ควรที่จะปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     5 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 901

       ขอรบกวนท่านทนายหน่อยครับ โดนตำรวจจับพร้อมเพื่อนในบ้าน เพื่อนมียาบ้าครึ่งเม็ด ผมไม่มี ตำรวจแยกสำนวนส่งฟ้องคนละใบ ข้อหาครอบครองคนละครึ่งเม็ด และโดนจับคนละที่ เพื่อนรับสารภาพปรับไปแล้วแต่ผมสู้ เพื่อนจะมาเป็นพยานว่ายาเป็นของเขาและมีแค่ครึ่งเม็ด หากศาลท่านไม่เชื่อแล้วผมแพ้คดี จะโดนลงโทษเท่าไหร่ครับ ผมไม่เคยมีประวัติแต่เบื้องต้นชั้นสอบสวบโดนบังคับให้รับสารภาพครับ

  โดยคุณ สิทธินันท์  (171.6.0.248)     26 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 901

  ศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำคุกท่านได้อย่างต่ำ 1 ปี แต่หากศาลเห็นสมควรก็มีอำนาจพิพากษาลงโทษจำคุก แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ภายในระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     5 พ.ย. 2555

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 79   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด