อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 75   

 • ความคิดเห็นที่ 840

  ช่วยตอบที  แฟนโดนจับคดีเสพแล้วขับ เขาได้ให้การกับ ตร.ว่าได้นำของมาจากแฟนแล้วได้ทำการเสพแล้วที่เหลือแฟนก็พาไปจำหน่ายแต่ทั้งๆที่เฟนเขาไม่รู้เรื่องแฟนเค้าเลยตกเป็นผู้ต้องหาอย่ากทราบว่า  แฟนเขาจะถูกดำเนินคดีไหม่?????/

   

  โดยคุณ   (110.77.231.101)     22 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 840

  หากเจ้าพนักงานมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำผิดตามข้อหานั้น ผู้นั้นจำต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     12 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 839

   รบกวนหน่อยคับ พี่ผมถูกล่อซื้อยาบ้า 11 เม็ด แฟนเขาก้อโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิด แต่ตัวแฟนเขาท้องอยู่แล้วลูกอีกคนก้อไม่มีใครเลี้ยง ถ้าขึ้นศาลพี่ผมรับว่าทำคนเดียวแฟนเขาพอจะหลุดมั้ยคับ แล้วถ้าโดนจะติดกี่ปีคับ ผมสงสารหลานอ่ะคับ

  โดยคุณ โค้ก  (58.10.6.222)     22 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 839

  หากโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าแฟนสาวของพี่สมคบกระทำความผิดกับสามีด้วย เมื่อศาลมีคำสงสัยตามสมควร ศาลย่อมต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่แฟนสาวคนนี้ด้วยพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับแฟนสาวนี้ไป คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     12 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 838

   เพื่อนโดนจับล่อซื้อยาบ้า8เม็ด ยาไอซ์ 0.4กรัม โดนจับเมื่อคืนวันเสาร์ วันจันส่งขึ้นศาลไม่มีใครไปประกันตัว วันอังคารก็ไปอีกแต่ยังไม่มีใครไปประกันตัว อยากทราบว่าจะโดนจำคุกเมื่อไร แล้วโดนกี่ปี

  โดยคุณ หญิิง  (110.164.93.107)     21 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 838

  เพื่อนจะถูกพิพากษาให้ลงโทษตามกฎหมายเมื่อศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริงและโทษในความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     29 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 837

   สอบถามคะ แฟนเก่าที่เคยคบหาดูใจกัน โดนจับคดียาบ้า แต่ตอนที่โดนจับเลิกับดิฉันได้ประมาณเดือนกว่าคะ แต่ตอนโดนจับรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับขณะโดนจับก็ถูกยึดด้วย ดิฉันก้ไปให้ปากคำกับพนักงานที่ทำคดี ดังข้อความข้างต้นดังกล่าว เนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์เป็นชื่อดิฉันเพราะยังส่งไม่หมด และ ตำรวจได้ส่งเรื่องไปให้ ปปส ตรวจสอบ ปัจจุบันศาลตัดสินให้ได้รับโทษ 2 ปี 4 เดือน อยากทราบว่าดิฉันจะต้องไปให้ปากคำเรื่องนี้อีกไหม ตัดสินแล้วคดีถือว่าสิ้นสุดเลยรึเปล่า รถมีโอกาสได้คืนไหมคะ

  โดยคุณ careie  (119.46.28.142)     21 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 837

  เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่จำเลยซึ่งเป็นอดีตแฟนของท่านได้ต้องหานั้นแล้ว ก็ไม่มีเหตุใดที่พนักงานสอบสวนจะหมายเรียกสอบปากคำท่านอีก และท่านควรร้องขอให้ผู้เช่าซื้อดำเนินการติดตามรถกลับคืนในฐานะเป็นเจ้าของไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิดนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     29 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 836

  ของสอบถาม โดนคีดความ รวมกันครอบครองยาเสพประเภท1ยาบ้าจำนวน 101 เพื่อจำหน่ายและจำน

  หน่ายและมียาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  แต่จับไม่ได้อีกคนจับไม่ได้แต่มีเอกสารของอีกคนซึ่งอยู่ในรถแล้วศาลจะออกหมายจับไหมตัดสินกี่ปีครับ 

  โดยคุณ   (182.232.136.33)     20 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 836

  เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่า บุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี จึงเป็นเหตุที่ศาลจะออกหมายจับได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 66(1) หากศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้องจริง จำเลยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     29 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 835

  ของสอบถาม โดนคีดความ รวมกันครอบครองยาเสพประเภท1ยาบ้าจำนวน 101 เพื่อจำหน่ายและจำน

  หน่ายและมียาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  แต่จับไม่ได้อีกคนจับไม่ได้แต่มีเอกสารของอีกคนซึ่งอยู่ในรถแล้วศาลจะออกหมายจับไหมตัดสินกี่ปีครับ 

  โดยคุณ   (182.232.136.33)     20 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 834

  รบกวนสอบถามค่ะว่าการลดหย่อนโทษเค้าคิดยังไงค่ะ

  แล้วในกรณีไหนบ้างที่ได้รับการลดหย่อน

  โดยคุณ   (58.10.6.13)     20 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 834

  การลดหย่อนโทษศาลจะต้องกำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดก่อน แล้วลดโทษตามอัตราของโทษที่ศาลจะลงนั้นตามส่วนที่ศาลจะลดให้ และการลดหย่อนโทษย่อมเป็นไปตาม ป.อ.มาตรา 73-78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     29 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 833

  รบกวนสอบถามค่ะว่าโดนคดียาไอซ์ 4.3 กรัม  และมีปินไม่มีทะเบียนอีก 1 กระบอก

  ผู้ต้องหารับสารภาพ ตอนที่สอบสำนวน แต่ตำรวจบอกว่าคดีปินไม่มีผลอะไร เค้าเอา

  คดียาไอซ์เป็นหลักเพิ่งเข้าเรือนจำเมื่อวันที่ 18 สค. ศาลยังไม่ได้ตัดสิน อย่างนี้ต้องติดกี่ปีค่ะ

  และนานมั้ยค่ะกว่าศาลจะตัดสิน

   

  โดยคุณ   (58.10.6.13)     20 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 833

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากศาลพิพากษาว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     29 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 833

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากศาลพิพากษาว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     29 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 832

   อยากทราบว่าน้องชายถูกจับคดี ยาบ้า ทั้งเสพและจำหน่ายจำนวน80 เม็ด รับสารภาพหมดทุกข้อกล่าวหา ไม่ทราบว่าจะต้องโทษกี่ปี กี่เดื่อน เพราะว่าโดนฝากขังมานานร่วม 3 เดื่อนแล้ว 

  โดยคุณ dao  (110.77.226.157)     20 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 832

  ยาบ้า 80 เม็ด มีโทษตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุก 4 ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.16)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 831

   คือว่าผมโดนจับนะครับ เกี่ยวกับยาเสพติด แต่ไม่มีของกลาง โดนถามชื่อ บ้านเลขที่ ถ่ายรูป แล้วก้ปล่อยตัว โดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องนอกจากตำรวจและผมเองจะ และได้เซ็นใบบันทึก ด้วยครับ อยากทราบว่าจะมีประวัติมั้ย พระจะสอบรับราช การ อ่ะครับ  ตอนที่ทำผิดอายุไม่ถึง18 ครับ

  โดยคุณ   (223.207.38.144)     18 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 831

  ไม่มี เพราะไม่มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.16)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 830

   แฟนโดนจับข้อหาเสพเป็นครังที่2ครั้งแรกแฟนไม่ปฟังคำวินิจไชของสารอยากทราบว่าแฟนจะโดนบทลงโทษอะไรบ้างค่ะช่วยตอบหน่อย

  โดยคุณ อัญชนา  (125.26.123.209)     18 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 830

  โทษจำคุก ฐานฝ่าฝืนคำสั่งการส่งไปบำบัด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.16)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 829

  อยากทราบวา เดกอาย 18ป 2เดอน ถกขอหา ครอบครองเพอจหนาย และมโทษอยางไร 

  โดยคุณ a  (223.24.47.95)     18 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 829

  ขึ้นอยู่กับสารบริสุทธิ์

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.16)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 828

   สวัสดีค่ะ แฟนโดนจับคดียาเสพติด จำนวน 40,071 เม็ด ร่วมกับพวกอีก 3 รวมเป็น 4 คน อยากจะทราบว่าต้องรออีกกี่เดือนกว่าศาลจะตัดสินโทษอ่ะค่ะ แล้วถ้าศาลตัดสินแล้วแฟนจะได้รับโทษกี่ปีค่ะรบกวนช่วยตอบกลับให้ด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ เก๋  (110.49.224.26)     17 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 828

  ประมาณ 84 วัน ส่งฟ้อง อีกประมาณ 2 เดือนตัดสิน รับสารภาพลดโทษจำคุกประมาณ 25 ปี ตามมาตรา 66 วรรคท้าย

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.16)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 827

   สวัสดีค่ะ แฟนโดนจับคดียาเสพติด จำนวน 40,071 เม็ด ร่วมกับพวกอีก 3 รวมเป็น 4 คน อยากจะทราบว่าต้องรออีกกี่กว่าศาลจะตัดสินโทษอ่ะค่ะ แล้วถ้าศาลตัดสินแล้วแฟนจะได้รับโทษกี่ปีกี่ รบกวนช่วยตอบกลับให้ด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ เก๋  (110.49.235.92)     17 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 826

   คือว่า แฟนโดนล่อซื้อ ยาบ้าสิบเม็ด ไม่มีเบอแบงค์ แต่เพิ่งออกมาเดือนตุลาปีที่แล้ว จะโดนกี่ปีค่ะ ถ้าประกันจะเท่าไร รบกวนตอบหน่อยนะค่ะ

  โดยคุณ Nat  (49.48.53.66)     16 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 826

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก โทษจำคุก 4-15 ปี รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.16)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 825

   อภัยโทษ 2555 มาแล้วครับ คดีทั่วไป ลดโทษ 1 ใน 4 คดียา ลดโทษ 1 ใน 7...

  โดยคุณ เมิร์ก  (115.67.128.109)     14 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 824

  สวัสดีครับ คือ ญาติผมโดนตำรวจมาจับยาบ้าที่บ้าน จำนวน 50 เม็ดแต่ยาอยู่ที่ตัวญาติเขาเอง ตำรวจมีสิทธิที่จะยึดกุญแจไม่ให้เข้าบ้านด้วยหรือป่าวครับทั้งๆที่บ้านมีชื่อเป็นของพ่อของเขาเองและพ่แเขาไม่รู้ด้วยว่าลูกมียาไว้ในครอบครอง

  โดยคุณ   (101.109.228.242)     9 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 824

  เจ้าพนักงานผู้จับย่อมมีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหาและยึดสิ่งของต่างๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ กับทั้งมีอำนาจที่จะสั่งเจ้าของหรือคนอยู่ในที่รโหฐานหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้นให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้ามโดยต้องให้ความสะดวกทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมายค้นนั้นด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     17 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 823

   *ลืมอีก2คําถามค่ะ

  ถ้ารับใช้เรื่องลูกขอรอลงอาญาได้ใหมค่ะ

  ถ้าสู้แพ้ใช้เรื่องลูกขอลดหย่อนโทษได้มั้ยค่ะ

  โดยคุณ พัชรีทิพย์ เฉิง  (125.24.232.76)     9 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 823

  หากศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใดแล้ว จำเลยไม่เห็นพ้องด้วย ก็ชอบที่จะยื่นอุทธรณ์คัดค้านต่อศาลอุทธรณ์เพื่อให้ลดโทษหรือรอการลงโทษจำคุกไว้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     17 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 822

   สวัสดีค่ะขอปรึกษาหน่อยค่ะแฟนชาวต่างชาติโดนข้อหาเสพต่อมาตรวจแมทเกิน(0.581มิลลิกรัม)กลายเป็นจําหน่ายปฎิเสธสู้คดีถ้าสมมุติรับสารภาพจะลดโทษมั้ยค่ะแล้วถ้ารับแล้วขอรอลงลงอาญาได้มั้ยค่ะถ้าแฟนเป็นคนต่างชาติเราจดทะเบียนกันค่ะมีลูก1คนตอนนี้อายุ2เดือนถ้าระหว่างรอลงอาญาแฟนสามารถกลับประเทศ(สิงค์โปร์)เค้าโดยไม่ต้องขอศาสได้มั้ยค่ะเอ่อแล้วถ้าสู้คดีแล้วแพ้โดน4ปีเต็มเลยมั้ยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ

  โดยคุณ พัชรีทิพย์ เฉิง  (125.24.232.76)     9 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 822

  การรับสารภาพ เป็นการให้ความรู้แก่ศาลและเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายที่ศาลจะพิพากษาลงโทษให้ได้ โดยการรับสารภาพยื่นคำแถลงประกอบคำรับสารภาพแจ้งเหตุการกระทำผิด ภาระที่ต้องรับผิดต่อครอบครัวเพื่อให้ศาลเห็นและขอให้ศาลรอการลงโทษจำคุกก็เป็นสิทธิของจำเลยที่จะกระทำได้ และถ้าหากศาลรอการลงโทษ แฟนก็มีสิทธิที่จะออกนอกราชอาณาจักรได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     17 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 821

   รบกวนสอบถามข้อมูลคะ่  พอดีแฟนถูกจับคดีค้ายาบ้าจำนวน  100  เม็ด  ตำรวจลงในสำนวนว่า  ครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย  และไม่เคยต้องโทษ  มาก่อน  และให้การรับสารภาพ  และตำรวจเจ้าของคดีบอกว่าให้การเป็นปรโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่  และตอนนี้มีภาระที่ต้องเลี้ยงลูก  อายุ  1.6  ปี  ไม่ทราบว่าศาลจะตัดสินกี่ปี  และมีข้อลดหย่อนอะไรบ้างคะ  รบกวนช่วยตอบคำถามหน่อยคะ              ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ฝ้าย  (182.93.227.113)     7 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 821

  1. ยาบ้า 100 เม็ดมีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต
  2. ถ้าขยายผลจับกุมตัวผู้กระทำความผิดได้เพิ่มเติมหรือได้ยาบ้า ได้รับประโยชน์จากมาตรา 100/2 อีกส่วนหนึ่ง
  3. ศาลจะตัดสินกี่ปีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พิพากษาแต่ละท่าน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.13)     16 ส.ค. 2555

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 75   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด