อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 74   

 • ความคิดเห็นที่ 820

   คือว่าพี่ชายถูกล้อซื้อ 1เม็ด และมีไว้ครอบครอง 3เม็ดอยากว่าเมื่อไหร่ศาลจะตัดสินแล้วจำคุกกกี่ปีหรือเสียค่าปรับเท่าไหร่ช่วยตอบหน่อยค่ะ

  โดยคุณ   (27.55.14.75)     7 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 820

  1. ใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน ถ้ารับสารภาพ
  2. ยาบ้าไม่ถึง 15 เม็ด มีโทษตามมาตรา 66 วรรคแรก ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ สี่ปีถึงสิบห้าปี ถ้ารับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.13)     16 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 819

  สามีโดนจจับยาบ้า 1,000,000 กว่าเม็ด แต่ตัวดิฉันไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเค้าทำแบบนี้ เพราะเลี้ยงลูกยุต่างจังหวัด ช่วยแม่ขายของ แต่สามีจะกลับไปหาลูกเกือบทุกอาทิตย์ และส่งเงินหัยเดือนละ 3000 - 5000 บาท และสามียังต้องเลี้ยงแม่กับน้องสาวที่กำลังเรียนอยู่ของเค้าด้วย ไม่ทราบว่าสามีดิฉันจะสามารถลดหย่อนโทษได้หรือป่าว แล้วจะต้องจำคุกกี่ปีค่ะ สงสารลูกมาๆค่ะ รบกวนตอบกลับหรือโทรหา 0904236988 ขอคนที่อยากช่วยจิงๆ ดิฉันไม่มีเงินมาจ้างหลอก ขอแนวทางก็พอที่จะช่วยสามี

  โดยคุณ สุภาพร  (110.168.113.83)     4 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 819

  ยาบ้า 1 ล้านกว่าเม็ดมีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสาม ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต ถ้าต้องการต่อสู้คดีหรือลดหย่อนผ่อนโทษ ต้องนำสำเนาบันทึกการจับกุมมาให้ทนายความตรวจสอบก่อนเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงให้ละเอียด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.13)     16 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 818

  แฟนโดนจับมียาบ้าไว้ในครอบครอง 1เม็ด ประกันตัวไม่ได้เนื่องจากรายงานตัวยังไม่เสร็จตอนนี้ฝากขังที่ศาล 12 วันยังไม่ได้ตัดสินเลยว่า ร้อนจัยจะถูกจำคุกใหม  กี่วัน กี่ปีค่ะ รบกวนตอบที

  โดยคุณ สาวิตรี เลิศสกุล  (203.170.252.2)     4 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 818

  มีความผิดฐานครอบครองยาเสพติด โดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ตาม ป.อ.มาตรา 67 รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.13)     16 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 817

  อยากทราบว่าอภัยโทษปีนี้จะได้เท่ารัยคร๊  แฟนนู๋ติดมา 2 ปีกว่าแล้ว

   

  โดยคุณ นู่แนน  (101.108.203.153)     4 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 817

  ให้สอบถามจากทางเรือนจำว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพระราชทานหรือไม่

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.13)     16 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 816

  อยากทราบว่า คนที่มีไว้จำหน่าย  กับ มีไว้เพื่อเสพ ถ้าถูกจับ อันไหนต้องโทษมากกว่ากันคับ

  โดยคุณ ศรีวิชัย  (113.53.125.11)     3 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 816

  มีไว้เพื่อจำหน่ายมีโทษจำคุก มีไว้เพื่อเสพต้องส่งไปบำบัดรักษา

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.13)     16 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 815

   แฟนหนูโดนล่อซื้อยา185เม็ดเบอร์แบงค์อีก5000โดนข้อหาครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย แต่เค้ารับสารภาพหมดแต่ตอนนี้ศาลยังไม่ตัดสิน อยากทราบว่า จะจำคุกกี่ปี และสามารถยื่นอุทรณ์หรือไม่และยื่นได้กี่ปี 

  โดยคุณ   (58.8.227.126)     2 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 814

  อยากสอบถามว่า พอดีแฟนผม ถูกจับ มียาบ้า 9เม็ด เพื่อเสพและครอบครอง ตรวจเยี่ยวมีสารเสพติดถูกจับครั้งแรก ยอมรับสารภาพแต่ตอนนี้ยังถูกฝากขัง  ยังไม่ได้ตัดสิน ขึ้นศาลมาแล้ว2ครั้งนัดไปอีก12วัน อยากทราบว่าโทษจะหนักเท่าไหร่ครับ รึเสียค่าปรับประมาณเท่าไหร่ ขอบคุณอย่างสูงครับ

  โดยคุณ ภคิน  (1.1.161.125)     1 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 814

  ยาเสพติด 9 เม็ด มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก ระวางโทษสี่ปีถึงสิบห้าปี รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.13)     16 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 813

  แม่หนูโดนจับคดีร่วมกันมียาเสพติดประเภท 1 ไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย จำนวน 200 เม็ด คดีเกิดเมื่อปี 2543 แต่มาออกหมายจับปี 2546 โดยที่แม่หนูไม่รู้มาก่อนว่ามีหมายจับ และไม่มีเจตนาหลบหนี ตอนนี้ได้ถูกจับในคดีดังกล่าว ฝากขังที่เรือนจำแล้ว ไม่ทราบว่าหนูจะต้องทำอย่างไร ต้องขอเอกสารอะไรบ้าง? เพื่อมาดำเนินการเกี่ยวกับคดีของแม่ แล้วหนูสามารถขอสำนวนที่ตำรวจส่งไปให้ศาลได้หรือไม่ ช่วยตอบหนูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ pram  (182.52.86.133)     31 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 813

  สำเนาหมายจับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้คดี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.13)     16 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 812

  ช่วยตอบหนูที

  แฟนหนูถูกจับยา 100 เม็ด จะถูกจำคุกกี่ปี แล้วบทลงโทษจะเป็นอย่างไรคะ

  ช่วยบอกหนูหน่อยจะบ้าตายเเล้วคะ

  โดยคุณ teen  (202.29.4.130)     29 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 812

   ขอตอบนะคะ  เพราะเท่ากับแฟนของดิฉันเลย 100 เม็ด โดนเมื่อ ปี 2552  ประกันออกมาอยู่ข้างนอก 1 ปี  ตัดสินเมื่อ ม.ค. 2554 ตัดสิน  4 ปี  ปรับ สองแสนบาท  ค่ะ

  โดยคุณ เข้าใจ  (49.48.245.42)     30 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 812

  หากศาลเห็นว่า แฟนกระทำผิดตามฟ้องจริง ด้วยปริมาณยาเสพติดของกลางดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     31 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 811

  น้องชายโดนล่อซื้อยาบ้า 15 เม็ด ตอนนี้ประกันตัวออกมา รบกวนหน่อยค่ะ อยากทราบว่ามีโอกาสที่จะไม่ติดคุกหรือเปล่าค้ะ เพราะว่าสงสาร พ่อกับแม่มากค่ะ อายุประมาณ 25 ปี เพราะทางบ้านก็หาเช้ากินค่ำค่ะ

  โดยคุณ พี่สาวค่ะ  (180.183.174.24)     27 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 811

  หากน้องชายสามารถแสดงพยานหลักฐานให้ศาลมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องนั้นหรือไม่ ศาลก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยด้วยพิพากษายกฟ้องโจทก์ไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     31 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 810

  คือว่า พี่ชายของหนูโดนจับยาบ้าจำนวน  30  เม็ด และไอซ์อีกจำนวนนึง หนูอยากรู้ว่าโทษของพี่ชายหนู ทางตำรวจจะให้ประกันตัวได้มั้ย..หรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ? แล้วมันจะจำคุกกี่ปี แล้วปรับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ค่ะ?

  รบกวนตอบหนูด้วยนะค่ะ หนูร้อนใจจริงๆๆ

  โดยคุณ จำยอม  (125.24.16.93)     25 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 809

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะคือว่าพี่สาวโดนจับพร้อมกับแฟนซึ่งคบหากันมาไม่กี่เดือน  พร้อมของกลางยาบ้าจำนวนประมาณ 6 แสนเม็ด แต่เบื้องต้นพี่สาวและแฟนได้ให้การกับตำรวจว่า พี่สาวของหนูเป็นเด็กดริ้งนั่งชม.ถูกว่าจ้างให้ั่นั่งรถมาด้วยไม่รู้ไม่เห็นว่าในรถนี้มียาบ้าซุกซ่อนอยู่ แต่ตำรวจยังคงดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาพี่สาวและก็แฟนพี่สาวทั้งคู่โดยที่ตำรวจบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่นั่งรถมาจะไม่รู้ พี่สาวของหนูคบหากับผู้ชายคนนี้ได้ประมาณ 3-4 เดือนเองค่ะ แล้วประวัติของพี่สาวหนูไม่เคยมีประวัติเกี่ยวยาเสพติดมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวก่อนหน้านี้ก็ทำงานบริษัท แต่พอเลิกลากับแฟนคนเก่ามาเจอคนนี้ก็เป็นเวลาไม่นานบอกตามตรงพี่สาวไม่ทราบว่าเค้าค้ายาค่ะเค้าบอกว่าเค้าทำธุรกิจส่งออก พี่สาวก็เชื่อ การจับกุมครั้งนี้ตำรวจบอกว่าตามจับผู้ชายคนนี้มานานแล้วประมาณว่าเป็นเอเย่นรายใหญ่เลยค่ะ แต่ที่นี้พี่สาวหนูมันซวยดันไปกับเค้าด้วย และสิ่งที่หนูอยากจะรบกวนชี้นำคือว่าทางบ้านตกลงกันแล้วว่าจะสู้คดี แล้วถ้าสู้คดีโอกาสจะเป็นอย่างไรค่ะ เพราะถ้าพี่สาวหนูรัีบสารภาพก็รู้รู้ว่าเป็นงัย แล้วตอนนี้พวกหนูยังหาทนายไม่ได้เลยคือว่ากัวไปหมดทุกอย่างอีกอย่างฐานะทางบ้านก็ไม่มีอะไรมากมายไม่รู้จะจ้างทนายที่เก่งที่สามารถปรับสำนวนให้ร้ายกลายเป็นดีบ้างค่ะแล้วแบบนี้โทษมันคือเท่าไหร่คะ  ต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะ

  โดยคุณ น้องสาว  (125.24.84.206)     25 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 808

   อยากทราบว่า เด็กอายุ ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ กับ 18 ปีขึ้นไป 

  มีโทษยาเสพติดต่างกันอย่างไรคะ แล้วต้องจำคุกรึป่าวคะ 

  โดยคุณ ลำดวน  (171.7.22.129)     23 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 807

  ถูกจับข้อหาเสพยาบ้าและมีไว้ในครอบครอง 10 เม็ด มีโทษอะไรบ้าง แล้วต้องทำยังไง

  โดยคุณ เจ  (183.89.72.237)     20 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 806

   อยากทราาบว่าถ้าคดียาไอซ์ 34.4 กรัมจำคุกกี่ปีค่ะและมียาบ้าอีก 1400 เม็ดอ่ะค่ะ

  โดยคุณ นิตา  (125.26.220.222)     20 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 805

  ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายยื่นอุทธรณ์อยากทราบว่าเท่าไรค่ะ

  โดยคุณ พรทิพย์  (171.6.225.168)     18 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 805

  ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคดี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.1)     23 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 804

  รบกวนหน่อยค่ะพี่ชายโดนล่อซื้อเจอยาไอซ์11กรัม ถ้าเกิดรับสารภาพจะต้องโทษกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ 2529  (49.48.53.179)     18 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 804

  มีความมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งจากโทษที่ศาลกำหนด ตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.1)     23 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 803

   เพื่อนผมโดนชัดทอดยาไอซ์37จีชั่งสารบริสุทธิ์ได้22.4 ตอนนี้สู้คดี.  ถ้าสู้ไม่หลุดติดกบี่ปีคับ

  โดยคุณ สาวิดสาวก  (110.77.164.55)     15 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 802

  หนูขอรบกวนปรึกษาคดียาไอซ์ค่ะ พี่หนูเค้าถูกตำรวจล่อซื้อยาไอซ์ น้ำหนักไม่ถึง0.375 มิลิกรัมค่ะ แต่โดนเบอร์แบง 1000 บาท ตอนนี้ถูกฝากขังอยู่ที่เรือนจำชลบุรี โดนข้อหาครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย ตำรวจให้เพื่อนพี่หนูที่โดนจับก่อนหน้า 1 วันมาล่อซื้อพี่หนู พี่หนูให้การว่า เพื่อนคนนี้ฝากซื้อจึงนำมาให้แล้วก็รับเงินมา พี่หนูรับสารภาพและไม่เคยมีคดียาเสพติดมาก่อน หนูอยากทราบว่าจะติดคุกกี่ปี หากไม่ประกันตัวจะมีการต้องสินคดีเร็วขึ้นหรือเปล่า และจะมีการลดโทษให้กึ่งหนึ่งไหมค่ะ

  โดยคุณ มิกส์  (124.121.70.70)     14 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 802

  ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแต่ศาลจะลดโทษให้กึ่งหนึ่ง หรือกี่ส่วนของโทษที่จะลง เป็นดุลพินิจของศาล เมื่อจำเลยถูกคุมขัง ศาลจำต้องพิจารณาคดีเป็นการต่อเนื่องและรวดเร็วเป็นธรรม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     24 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 801

   คือแม่โดนล่อซื้อที่บ้าน และตรวจพบยา 50 เม็ด ตอนนี้รับสารภาพแล้ว แต่ตอนนี้ถูกฝากขังอยู่โรงพัก เพราะติดเสาร์ อาทิตย์ ทางตำรวจบอกว่าอย่าบอกใครเพราะจะดำเนินการบางอย่างต่อ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยติดคุกมา 2 ปีกว่า เพราะโดนล่อซื้อเหมือนกัน แต่ตอนนั้น 10 เม็ด อยากทราบว่าตอนนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง มีวิธีลดหย่นโทษหรือไม่ และถ้าติดคุกจะติดกี่ปี

  โดยคุณ จำใจ  (171.100.164.21)     14 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 801

  การรับสารภาพความผิดให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษ ศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำผิด โดยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำไม่เกิน 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     24 ก.ค. 2555

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 74   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด