X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 86   

 • ความคิดเห็นที่ 1060

   สวัสดีค่ะ แฟนโดนจับยาไอซ์28กรัมค่ะ โดนล่อซื้อมีเมทเสจของแฟนว่าของอยู่ตรงไหน ตร ขอหมายค้นเข้ามาค้นที่บ้าน ดิฉันอยู่ในบ้านค่ะ ตร เจอของกลางแล้วแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำหน่ายเพื่อจำหน่ายค่ะ ดิฉันบอกไปแล้วว่าไม่รู้เรื่อง ตร ตรวจเลยบอกว่าต้องเอาดิฉันไปด้วยหากแฟนรับสารภาพก็จะปล่อย แฟนรับสารภาพทุกอย่างค่ะแต่ ตร ไม่ปล่อยดิฉัน แจ้งข้อหาร่วมโดยที่ดิฉันเปนผู้ต้องหาที่ 2 ค่ะ วันส่งตัวศาลให้ประกันตัวค่ะ แต่แฟนคัดค้านการประกันตัว ตร ตรวจฉี่ไม่พบสารเสพติดค่ะ (ตร อายัดบัญชีของแฟนทุกบัญชีค่ะ แต่ไม่อายัดของดิฉัน ) ตร เช็คเบอร์ดทรศัพท์ของดิฉันไม่มีเบอร์โทรที่เกี่ยวข้องพร้อมกับคนที่ล่อซื้อก็บอกว่าไม่รู้จักและไม่เคยติดต่อกับดิฉัน ในส่วนของดิฉันมีโอกาสยกฟ้องไหมค่ะ แล้วต้องสู้คดียังไง ขอคำปรึกษาด้วยค่ะ

  โดยคุณ   (115.67.229.87)     19 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1060

  พฤติการณ์รูปคดีของพนักงานอัยการไม่มีพยานหลักฐานนำสืบเชื่อมโยงว่าท่านมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจในการที่สามีกระทำความผิดนั้น ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้องโจทก์ในส่วนของท่านได้ ทั้งนี้ ท่านควรนำสำเนาบันทึกการจับกุมเข้ามาพบทีมงานทนายคลายทุกข์เพื่อประเมินแนวทางของรูปคดีและเตรียมคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     26 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1059

   อยากทราบว่า น้องชายโดนล่อซื้อ 880เม็ด เบอร์แบงค์20,000บาท มีครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย ทำเป็นครั้งแรกไม่เคยมีคดีอะไรเลย และรับสารภาพหมดทุกอย่าง ตอนนี้ฝากขังอยู่ คดีแบบนี้จะติดคุกสักกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ อริสรา   (182.52.188.173)     18 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1059

  ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกประมาณ 9 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     26 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1058

  คดีจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย และเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เสพเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฏหมาย  ไม่เคยต้องคดีมาก่อน ยังเรียนอยู่ ให้การเป็นประโยชน์ตำรวจสามารถจับได้อีก ตำรวจทำสำนวน ร้อยทับอะไรไม่ทราบให้โทษเบาลง ของกลางยาบ้า 3 เม็ด ธนบัตรล่อซื้อ จำนวน 750 บาท จะโดนตัดสินอย่างไร ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นางสาวพวงผกา ชีพสูงเนิน  (180.180.211.31)     17 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1058

  จำเลยคดีนี้อาจถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกประมาณ 6 ปีเศษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     26 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1057

  น้องชายอายุ17ปี เสพยาบ้าแล้วถ้าถูกตำรวจจับ จะต้องทำอย่าไรค่ะ

  แพราะน้องชายมีคดียาอยู่แล้ว 3 คดี ค่ะ สามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะ

  สามารถประกันตัวได้หรือเปล่า หรือว่าจะถูกส่งเข้าสถานพินิจ ค่ะ

  โดยคุณ จนิสตา  (1.1.237.95)     14 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1057

  ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวต่อศาลได้ แต่ศาลอาจพิพากษาหรือมีคำสั่งให้นำตัวน้องชายซึ่งเป็นจำเลยไปบำบัดรักษาการติดยาเสพติดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     19 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1056

  แฟนโดนจับยาบ้า24เม็ด รันสารภาพว่าเปนของตนเอง เอาไว้เสพ แต่ไม่ได้ขาย จะโดนจำคุกไหมคะ

  แล้วรถยนตฺ์ที่ขับไปจะโดนยึดไหม แต่ซื่อรถเปนของหน๔ แล้วจะทำเรื่องเอารถออกมายังไงคะ

  โดยคุณ   (27.55.146.55)     6 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1056

  จำนวนยาบ้าตั้งแต่ 15 เม็ด(หน่วยการใช้)ขึ้นไป ต้องด้วยข้อสันนิษฐานแห่งกฎหมายเด็ดขาดว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย หากศาลเห็นว่ากระทำผิดจริงคดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี โดยเจ้าของรถซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิด สามารถร้องขอคืนของกลางกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแห่งท้องที่ที่ความผิดเกิดหรือผู้ต้องหาถูกจับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     10 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1055

   กรณีที่โดนจับยาบ้าเราสามารถทำเรื่องพักโทษได้มั้ยค่ะแร้วถ้าทำเรื่องได้ต้องเข้าไปติดคุกอีกมั้ยค่ะอยากรู้มากค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ ์Nong  (1.0.145.160)     6 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1055

  สอบถามเรื่องการพักโทษกับเจ้าหน้าที่เรือนจำโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     10 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1054

   แฟนกับเพื่อน โดนข้อหาเสพยาม้า แต่เพื่อนมีเงินซื้อยา แล้วแฟนใช้ยานพาหนะเป็นคนส่งไปซื้อ

  เพื่อที่จะได้ให้เพื่อนไปซื้อแล้วมาเสพด้วยกัน แต่เพื่อนให้แฟนนั่งรออยู่อีกที่

  แล้วเพื่อนมันก็ไปซื้อมา 11 เม็ด แต่แฟนไม่ได้มียาม้าไว้ในครอบครอง

  เพียงแต่ใช้ยานพาหนะไปส่งเแย ๆ จะโดนข้อหาอะไรบ้างค่ะ

  แต่ทั้งคู่ก็ยอมยอมรับสารภาพทั้งสองคนแล้ว 

  โดยคุณ กาญจณ์  (171.5.205.251)     5 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1054

  คนรักของท่านกับเพื่อน อาจถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งนยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทเอมเฟตามีน) ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     10 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1053

   เราสามารถขอยื่นคำแถลงการณ์จากศาลได้เมื่อไหร่ เท่าที่ทราบตามกระบวนการที่ถูกต้องคือต้องยื่้น ณ วันที่ศาลจะตัดสินคดี แต่อยากทราบว่าถ้าเราต้องการยื่นหลังจากวันนั้นแต่ไม่เกิน 1 เดือนได้มั้ยค่ะ คือฟังทนายบางคนเค้าบอกว่า ถ้าเรายื่นวันนั้นศาลอาจจะไม่มีเวลาพิจารณาอ่านคำแถลงการณ์ของเราเท่าที่ควรเพราะมีคดีให้ต้องตัดสินหลายคดีในแต่ละวัน แต่ถ้าเรายื่นหลังจากนั้นท่านจะมีเวลาพิจารณาคดีและทำให้เหตุผลที่เราเขียนคำข้อความเห็นใจในคำแถลงการณ์นั้นมีน้ำหนักยิ่งขึ้น

  โดยคุณ วีณา  (171.97.22.157)     4 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1053

  1.แถลงการณ์ปิดคดีจะทำด้วยปากหรือหนังสือก็ได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 174 วรรคสาม
  2. โดยทั่วไปจะแถลงการณ์ปิดคดีต้องแจ้งต่อศาลในวันเสร็จการพิจารณาทันที และแจ้งว่าจะเสร็จกี่วัน โดยทั่วไป 15 วัน ถ้าไม่แถลงถือว่าไม่ติดใจ
  3. ถ้าไม่ได้ขออนุญาตแถลงการณ์ปิดคดี ศาลมักไม่อ่านและถ้ายิ่งยื่นช้า ยิ่งไม่เป็นประโยชน์เลย
  4. การแถลงการณ์ปิดคดี ป.วิ.พ.มาตรา 1(6) หมายถึง การกระทำที่ยื่นต่อศาลมุ่งหมายที่จะเสนอความเห็นต่อศาล ทบทวน ยืนยัน หรือขอขยายว่าคดีตนเองจะชนะคดีอย่างไร คนเขียนคำแถลงจะต้องเก่ง มีวิสัยทัศน์และรู้ว่าจุดแข็ง จุดอ่อนของคดีเป็นอย่างไร และควรเขียนสั้น ๆ กระทัดรัด มีตัวบท และฎีกาประกอบ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.20)     5 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1052

  เพิลโดนจักยาบ้า 39 เม็ด แต่รับสารภาพตั้งแต่โดนจับกุม และจับคนอื่นได้อีก 2 คนได้ของกลาง ยาบ้า 25 เม็ด และกัญชา 5 กิโลกรัม เป้นความผิดคร้ังแรก และยังเป็นนักศึกษาอยู่ ในสำนวนบอกว่าได้ 100/2 ทั้ง 2 ใบ อยากทราบว่าจะโดนจำคุำกกี่ปีค่ะ แร้วจะลดโทษได้ม้้ยค่ะ เพราะตอนนี้กำลังเรียนยุ่ค่ะ

  แร้วมีสิทที่จะได้รอลงอาญามั้ยค่ะ รบกวนด้วยนะค่้ะคุณทนาย ขอบคุนมากๆๆค่ะ 

  โดยคุณ รัก คิดถึง รอ  (1.0.166.128)     3 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1052

  1. ต่ำสุดประมาณ 6 เดือน แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
  2. คดียาเสพติดไม่มีการรอลงอาญา เพราะถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเป็นภัยต่อสังคม แต่ไม่แน่อาจจะรอลงอาญาก็ได้ ถ้าได้ทนายความเขียนคำรับสารภาพดีๆ แต่ส่วนใหญ่ไม่รอ
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.20)     5 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1051

   ขอถามกรณีหลานชายอายุ 17 ปี กำลังเรียนหนังสือ จับคดียาบ้า โดยมีผู้หญิงซึ่งเป็นสายตำรวจรู้จักกับเด็กเป็นอย่างดี จ้างให้เด็กไปรับยาบ้ามาส่งให้ที่บ้านตน แล้วตำรวจก็รออยู่ที่บ้านอยุ่แล้ว เด็กเพิ่งจะเคยทำเป็นครั้งแรก รับสารภาพว่าเคยเสพมาสองสามครั้งกับเพื่อน และครั้งนี้เพิ่งจะรับยามาส่งต่อ เพราะมีคนจ้างให้ทำอยากได้เงินไปเที่ยว แบบนี้จะมีความผิดมีโทษยังไงบ้างคะ และถ้าอยากจะช่วยเด็กจะมีวิธียังไงถึงจะลดโทษได้คะ เด็กกำลังเรียนค่ะ

   

  โดยคุณ   (182.53.2.6)     2 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1051

  1. มีความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดประเภท 1 ชัดเจน
  2. ทางแก้ หาทนายความหรือซัดทอดบุคคลอื่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมาตรา 100/2 ก็เป็นทางแก้ที่ดีที่สุดแล้วครับ
  3. หากแพ้ก็อุทธรณ์คดี ยื้อคดีไปเพื่อเรียนให้จบ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.20)     5 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1050

   แฟนโดนจบยา 2700 เมด รบสารภาพ และบอกแหลงทมาของยาจะไดรบโทษยงไงคะ

  โดยคุณ บุษบา ช่วยพันธ์ (สมาชิก)  (115.67.130.253)     31 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1049

  สวัสดีครับ

  รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ เหตุเกิด 12-3-56 ที่ผ่านมา ลูกชายถูกใช้ปืนขู่ให้ขึ้นรถไปส่งยาบ้า จำนวนที่ตำรวจแจ้งข้อหา 101 เม็ด แล้วถูกซ้อมให้รับ และลูกชายก็พาตำรวจไปชี้เบาะแสของผู้ที่ขู่จี้ไป แล้วชี้ตัวผู้ที่ขู่พร้อมกับพักพวก ตามภาพที่ตำรวจเปิดให้ดูภาพ เด็กอายุ 15 ปี รบกวนถามว่าเค้าจะมีความผิดมาก หรือน้อยเท่าใด แล้วจะถูกดำเนินคดีอย่างไรบ้างครับ และที่ท่านรอง(ตำรวจ)แนะว่าจะกันตัวเป็นพยานจะมีรูปคดีเป็นอย่าไรบ้าง (จนวันนี้ยังไม่เห็นความคืบหน้า)หรือกลุ่มที่ถูกชี้ตัวแต่อย่างใดเลย

                                                                                ขอบคุณมากครับ

                                                                                   อยากทราบ

  โดยคุณ อยากทราบ  (49.48.147.33)     30 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1049

  ท่านควรนำสำเนาบันทึกการจับกุมเข้ามาพบและปรึกษาทนายเพื่อประเมินแนวทางของรูปคดีเพราะข้อเท็จจริงเพียงเท่านั้นยังไม่แจ้งชัดที่จะวินิจฉัยรูปคดีให้เสร็จเด็ดขาดไปได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     2 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1048

  ขอถามหน่อยค่ะ แฟนขับรถแล้วเจอตำรวจจับพบสารเสพติดในร่างกาย ครั้งนี้เป็นครั้งแรก จะต้องโทษอะไรบ้าง เพราะไม่ได้ประกันตัว จะจำคุกนานไหม ตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  จำเลยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน แต่เมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจรอการลงโทษจำคุกไว้ได้

  แต่แฟนขับรถใช้ใบขับขี่ ประเภท 3 จำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน สามารถลดหย่อนโทษให้น้อยลงกว่า 6 เดือนไหม   แล้วจะทราบได้ไงว่าแฟนติดคุกที่ไหนค่ะ เพราะเจอด่านตรวจที่ จ.ชุมพร แต่แฟนคนโคราช

  โดยคุณ aoy  (171.6.36.102)     25 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1048

  สามีจำต้องถูกคุมขังยังเรือนจำท้องที่ที่ความผิดเกิดในเขต อำนาจลดโทษย่อมเป็นดุลพินิจของศาลเมื่อศาลเห็นสมควร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     31 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1047

  ขอถามหน่อยค่ะ แฟนขับรถแล้วเจอตำรวจจับพบสารเสพติดในร่างกาย ครั้งนี้เป็นครั้งแรก จะต้องโทษอะไรบ้าง เพราะไม่ได้ประกันตัว จะจำคุกนานไหม ตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  จำเลยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน แต่เมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจรอการลงโทษจำคุกไว้ได้

  แต่แฟนขับรถใช้ใบขับขี่ ประเภท 3 จำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน สามารถลดหย่อนโทษให้น้อยลงกว่า 6 เดือนไหม   แล้วจะทราบได้ไงว่าแฟนติดคุกที่ไหนค่ะ เพราะเจอด่านตรวจที่ จ.ชุมพร แต่แฟนคนโคราช

  โดยคุณ aoy  (171.6.36.102)     25 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1046

  อยากทราบเกี่ยวกับอัตราค่าปรับปัสสาวะมีสารเสพติด

  โดยคุณ ปิยภัช  (118.173.184.178)     23 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1045

   โดนล่อซื้อ9 ค้นเจอ200จะตัดมาเท่าไรคัฟและถ้ามี100/2จะเป็นยังไงต่อคัฟ จะลดเยอะรึป่าวคัฟขอความกรุณาด้วยนะคัฟ

  โดยคุณ สลาลม  (115.67.37.223)     18 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1045

  ต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 6-9 ปี แต่ถ้ามี 100/2 ศาลจะลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     31 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1044

  เพื่อนผมโดนจับยาบ้า มีไว้เพื่อจำหน่าย จำนวน 1,505 เม็ด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ครับ และเคยจำคุกมาแล้ว ในคดีจำหน่ายยาเสพติดเพิ่งออกจากคุกเมื่อเดือน มิถุนายน 2555 ครับ ไม่ทราบว่าเพื่อนผมจะต้องถูกจำคุกอีกกี่ปีครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ เอ็ม  (125.27.55.30)     16 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1044

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 9-15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     31 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1043

  หลานชาย โดนจับครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย 18 เม็ด ยอมรับสารภาพ และทำผลงานช่วยราชการตำรวจได้รายใหญ่ ไม่ทราบจะจำคุกกี่ปีค่ะ และตอนนี้แจ้งว่าฝากขัง 12 ฝาก เป็นกี่วันค่ะ ก่อนขึ้นศาล แล้วตอนนี้ทำอย่างไรต่อได้อีกคะ เช่นหาทนายช่งยอะไรเพิ่มเติมได้บ้าง ลดโทษได้ไหม อย่างไรค่ะ

  โดยคุณ ฟรอยด์  (27.55.154.15)     13 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1043

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่การรับสารภาพและการให้ข้อมูลสำคัญในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนับเป็นเหตุบรรเทาโทษและศาลจะลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้ และการฝากขังรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 84 วัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     31 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1042

   แฟนโดนจับ จำหน่ายและจำหน่าย ไม่มีตัวงาน มีของกลาง เบอร์แบงก์ 3000 บาท มีโทษอย่างไรบ้างคะ

  โดยคุณ ออย  (115.67.36.147)     12 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1042

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     31 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1041

  น้องชายอายุ19ปีถูกจับยาไอซ์0.524มิลลิกรัมคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์แล้วเหลือประมาณ0.510มิลแต่น้องชายไปซื้อมาเพื่อเสพได้ประกันตัวออกมาพอไปรายงานตัวครั้งที่2ถูกจับตัวไว้แล้วส่งไปที่เรือนจำ แต่ในสำนวนเขียนไว้ว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย น้องชายไม่เคยมีคดีมาก่อนศาลให้ไปฟังคำตัดสินอีกทีวันที่9 เม ย 56 อยากทราบว่าน้องชายจะได้รับโทษหนักแค่ไหนแล้วมีทางไหนที่จะช่วยทำให้โทษลดน้องลงบ้างไหมค่ะ

  โดยคุณ ณัฐมล  (115.67.226.184)     12 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1041

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่หากจำเลยให้ข้อมูลสำคัญต่อตำรวจในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ศาลจะลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     31 มี.ค. 2556

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 86   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด