อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700,095-543-4333 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700,095-543-4333

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 80   

 • ความคิดเห็นที่ 940

  มีเรื่องจะปรึกษาค่ะเรื่องมีอยู่ว่าคนรู้จักเขาโดนจับในคดียาเสพติดประเภท1แล้วเขาเคยโอนเงินเข้ามาใช่หนีมาที่บัญชีหนูเเล้วเขาบันทึกเอาไว้ในมือถือแล้วตอนนี้บัญชีหนูก็โดนอายัดแล้วทีนี้หนูจะมีความผิดอะไรไมค่ะ

  โดยคุณ คณุปองจิตร  (202.12.118.61)     7 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 940

  หากเป็นการที่ท่านรับโอนใช้หนี้จากลูกหนี้ที่มีมูลหนี้อยู่จริงและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ท่านก็ไม่มีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐานสมคบนั้นด้วย แม้บุคคลที่เป็นลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดก็ตาม ท่านควรแสดงพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งถอนการอายัดบัญชีเงินฝากนั้นโดยพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าท่านไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     17 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 940

   โดนคดีมียาบ้าไว้จำหน่าย 50 เม็ด ต้องจำคุกกี่ปี และสามารถประกันตัวได้ไหม เงินจำนวนเท่าไหร่คะ

  โดยคุณ แนน  (58.11.243.148)     8 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 939

  มีคนรู้จักเขาติดหนี้อยู่แล้วเขาโอนมาใช่คืนแต่ตอนนี้เขาโดนจับในคดียาเสพติดประเภท1แล้วเลขบัญชีหนูอยู่ในมือถือของเขาตอนเขาโดนจับแล้วต่อมาไม่กี่วันบัญชีหนูก็โดนอายัดไปแล้วทีนี้หนูจะมีความผิดอะไรไมค่ะ

  โดยคุณ ปองจิตร  (202.12.118.61)     7 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 938

  ถ้าโดนจับในคดียาเสพติดประเภท1จำนวนยาเสพติด4000-5000เม็ดและอยากทราบว่ายอมรับสารภาพมีโทษจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ อ้อแอ้  (202.12.118.61)     7 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 938

  ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุก 15-25 ปี เพราะยาเสพติดของกลางมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัม ถือว่าเป็นจำนวนมาก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     17 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 937

  อยากขอคำปรึกษาค่ะคือว่าน้องโดนคดียาเสพติด แต่ไม่รู้ว่าโดนในรูปคดีอะไรแบบในแต่ศาลตัดสินให้ติด1ปี ทางบ้านพึ่งรู็ว่าน้องโดนจับต้อนนี่ติดได้จะ4เดื่อนแล้วค่ะ แต่ถ้าเราต้องการจะให้โทดน้อยลงหรือให้ออกเรามีวิธีไหนบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ฐิติกานต์  (182.52.91.7)     6 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 937

  หากจำเลยรับสารภาพเป็นการให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือให้ข้อมูลสำคัญในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวนแล้ว จึงมีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายสำหรับความผิดนั้นก็ได้ ท่านควรปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีถึงแนวทางของคดีนั้นต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     11 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 936

   แฟนหนูโดนจับคดียาบ้าและติดคุกมาเกื่อบสองปีแล้วเขาจะได้ออกกรกฎาคมปี56ค่ะอย่ากทราบว่าวันพ่อปี55จะมีการอภัยโทษไหมค่ะ

  โดยคุณ   (121.6.160.179)     5 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 936

  ติดต่อสอบถามที่กรมราชทัณฑ์โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     6 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 935

  มีเรื่องจะปรึกษาค่ะ มีเพื่อนผู้หญิงโดนจับยาบ้า 500 เม็ดจะมีโทษอะไรบางค่ะ

  โดยคุณ คอกไม้  (182.52.91.152)     5 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 935

  หากศาลเห็นว่า จำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้อง ศาลย่อมพิพากษาลงโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     11 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 934

  ถ้ามีคนมายัดยาเสพติดให้ประมาณ3000เม็ดในขณะที่เมาแล้วโดนจับจะมีโทษอะไรบ้างคะ แล้วจะรอดไหมคะ

  โดยคุณ อยากรู้อยากหเน  (223.204.97.205)     3 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 934

  หากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา เป็นเรื่องที่ตนควรต้องปฏิเสธแก้ต่างต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์กันในชั้นศาล และศาลยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรมต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     4 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 933

  ตอนนี้พี่ชาย โดนข้อหาขับรถสาธาระเสพยา  ประตัวออกมาแล้ว 50000  แล้วทางศาลนัด แล้วทางศาลจะให้เสียค่าปรับเท่าไร  พอจะทราบไหมค่ะ แล้วจะคิดคุกไหมค่ะ

   

  โดยคุณ แอม   (115.87.85.153)     3 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 933

  ความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ต้องระวางโทษจำคุกขั้นต่ำ 6 เดือนหรือปรับอย่างต่ำ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 91 แต่หากพี่ชายไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ศาลอาจพิพากษาให้รอการลงโทษจำคุกไว้ก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     4 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 932

   ถ้าตำรวจจับข้อหามียาไอซ์10กรัมในครอบครอง แต่เปนแค่ผู้เสพจะได้รับโทษอย้างไรบ้างคะ 

  โดยคุณ จุฑามาศ วิลัยพงษ์   (110.49.242.191)     30 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 932

  ด้วยปริมาณยาเสพติดของกลางดังกล่าว กฎหมายให้ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาด ตามความ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 18 วรรคสาม(2) ไม่อาจนำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นว่าเป็นเพียงการเสพนั้นแต่อย่างใด หากคดีนี้ศาลเห็นว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริงตามฟ้องจึงระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     4 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 931

   โดนจับข้อหามียาบ้า 50 เม็ดไว้ในครอบครอง และกระสุนปืน แต่ไม่ใช่ของตัวเอง จะทำยังไง พร้อมทั้งเจอของกลาง ถ้าเจ้าตัวยอมรับสารภาพโดนกี่ปี และถ้าไม่สารภาพโดนกี่ปี

  โดยคุณ ดีนา  (1.0.186.122)     28 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 931

  หากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ไดกระทำความผิดก็ต้องปฏิเสธทำการแก้ต่างต่อสู้คดี แต่การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิด แต่ถ้าหากต่อสู้คดีและศาลเห็นว่ากระทำความผิดจริงตามฟ้องก็ไม่มีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     30 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 930

   น้องชายอายุ18ปี โดนตำรวจจับข้อหาเสพยาตำรวจไม่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองรู้ หนูเป็นพี่สาวมารู้ที่หลังไปตามหาน้องที่สถานีตำรวจภาษีเจริญ ขึ้นไปชั้นบนตรวจสอบรายชื่อไม่พบ แล้วตำรวจนายไหนไปจับก็ไม่รู้แล้วควรทำอย่างไงดีค่ะ 

  โดยคุณ   (101.108.185.51)     26 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 930

  ท่านควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กับสถานีตำรวจดังกล่าวหากเป็นสถานีตำรวจที่เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมตัวน้องชายมาดำเนินคดีนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     29 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 929

  ทำไหมติดคุกแล้วต้องจ่ายค่าปรับอีกคะ ไม่เข้าใจ คดียาบ้าคะ บอกด้วยคะ

  โดยคุณ hj  (49.48.110.53)     24 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 929

  การกระทำความผิดตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ที่มีโทษจำคุกและปรับ กฎหมายกำหนดบังคับให้ศาลต้องลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอโดยคำนึงถึงการลงโทษในทางทรัพย์สินเพื่อการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนั้น ตามมาตรา 100/1 แห่ง พรบ.ดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     30 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 928

   อยากทราบว่ามียาบ้า 600 เม็ดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่รับสารภาพทุกอย่าง จะจำคุกกี่ปีค่ะ??

  โดยคุณ พัต  (110.49.242.176)     24 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 928

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำประมาณ 6 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     30 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 927

  อยากทราบว่าสามีดิฉันโดนยัดยาไอซ์46 กรัม. แจ้งข้อหาว่ามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย. อยากทราบว่าจะติดคุกกี่ปี ตอนนี้รอศาลอยู่คะ.  ระหว่างที่รอศาลตัดสินเราสามารถจะประกันตัวได้รึป่าวคะ และใช้วงเงินจำนวนเท่าไรคะ. ขอคำตอบด่วนนะคะ.  ขอขอบคุณมาณที่นี้คะ

  โดยคุณ สาลินี  (14.207.232.242)     24 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 927

  หากจำเลยรับสารภาพความผิดมีเหตุบรรเทาโทษอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 25 ปี หากยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็สามารถกระทำได้ แต่ศาลคงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวด้วยเหตุที่ปริมาณยาเสพติดของกลางมีจำนวนมากและคดีมีอัตราโทษสูง จำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวเกรงว่าะหลบหนี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     30 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 926

   พี่เขยเขาโดนคดีซัดทอดจากเพื่อนที่ขายยาบ้า แต่เขาก็คงจะขายนั่นแหละค่ะ แต่วันนั้นไม่มีหลักฐานไม่มีของกลางค่ะ ตำรวจเชิญตัวไปโรงพักและตอนนี้ก็ติดคุกอยู่ค่ะ  เขาเคยต้องโทษมาแล้ว  ประมาณอีก 5 วัน ตำรวจมาเชิญตัวพี่สาวไปด้วย เพราะว่าเงินที่เพื่อนเขาโอนให้เป็นชื่อบัญชีพี่สาว มีบัตรเอทีเอ็ม แต่พี่สาวไม่รู้เรื่องนะคะ พี่สาวไม่ได้ทำเลยเขาบริสุทธิ์จริงๆ ค่ะ คนแถวบ้านเขารู้กันหมด แต่พี่เขยเขาเป็นคนไม่เอาไหน พี่สาวขอเลิกก็ไม่ยอมให้เลิก พี่สาวหนูเขาเป็นทำมาหากินค่ะ ไม่มีเงิน ค่อนข้างยากจนค่ะ หารับจ้างใช้ไปวันๆ ไม่ทราบว่าคดีจะเป็นอย่างไรค่ะ จะหลุดมั้ยคะ เพราะหนูสงสารแม่ๆ คิดมาก และก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว และก็สงสารหลานชายด้วย ไม่มีคนเลี้ยงดูค่ะ 

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 

  โดยคุณ ดอกอ้อ แดงดี  (110.169.202.221)     23 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 926

  หากพี่สาวของท่านเป็นผู้มีบริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ก็ชอบที่จะใช้สิทธิแก้ต่างต่อสู้คดีโดยแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำสืบต่อผู้สนับสนุนข้อกล่าวอ้างและข้อเถียงของตนในชั้นพิจารณาของศาลต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     30 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 925

  ถ้ามียาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายประมาณ 8000 เม็ด แล้วยอมรับสารภาพ ไม่ทราบจะจะต้องโทษจำคุกกี่ปี

  โดยคุณ PALM  (223.204.29.135)     22 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 925

  ด้วยปริมาณยาเสพติดของกลางจำนวนดังกล่าว จำเลยต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     30 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 924

   แฟนหนู โดนจับ ยาบ้า 25 เม็ด ร่วมกับเพื่อนอีก 1 คน ข้อหาจำหน่าย โทษหนักไหมคะ เค้าจะติดคุกกี่ปีคะ เพิ่งโดนจับครั้งแรก ไม่เคยมีประวัติ 

  เค้ายอมรับสารภาพ อายุ 19

   

   

  โดยคุณ ฺฺBB_TT  (182.52.128.186)     22 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 924

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     30 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 923

  อยากทราบว่า พอดีญาติโดนจับข้อหามีอาวุธปืน และ ยาเสพติด 1000 เม็ด ยาไอ 4 กรัม ซึ่งไม่ใช่ของตัวเอง ไม่รู้เรื่อง แต่นั่งรถไปกับเพื่อน ซึ่งก็อาจจะไม่มีใครเชื่อ ทางบ้านไม่มีความรู้ด้านนี้เลย อยากทราบว่าถ้าต้องติดคุกจริงๆ ตามโทษดังกล่าว ต้องติดกี่ปี ค่าปรับเท่าไหร่คะ รบกวนด่วนนะคะ ตอนนี้ทุกข์ใจมาก 

  โดยคุณ ประไพ  (58.10.65.237)     22 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 923

  หากญาติไม่ได้กระทำความผิดและรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดนั้น ควรต้องดำเนินการแก้ต่างต่อสู้คดีและปรึกษาทนายเพื่อการแก้ต่างนั้นต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     4 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 922

  แฟนต้องโทษคดียาเสพติด ศาลตัดสินให้จำคุก 3 ปี 10 เดือน ปรับ 200,000 บาท ขณะนี้จำคุกได้ 1 ปี 10 เดือน แล้วแต่ไม่มีเงินเสียค่าปรับ และมีจดหมายจากกรมบังคับคดีว่าให้ไปเสียค่าปรับ มิฉะนั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์ ใช้ค่าปรับตามกฎหมาย เมื่อไม่มีเงินเสียค่าปรับ และไม่อยากให้ยึดทรัพย์ จะจำคุกแทนการเสียค่าปรับได้หรือไม่ค่ะ และต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ ปราณี  (49.48.59.30)     20 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 922

  ทำคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้กักขังแทนค่าปรับได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     27 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 921

  แฟนต้องโทษคดียาเสพติด ศาลตัดสินจำคุก วันที่ 15 พ.ย.55 โทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน ปรับ 200000 บาท ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ จะต้องจำคุกกี่ปีค่ะ คดีความนี้เป็นคดีความในศาลชั้นต้น อยากทราบว่า การตัดสิน 2 ปี 6 เดือน ปรับ 200000 บาท สามารถ ขออุทรณ์ต่อศาลเพื่อลดโทษได้หรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ นิชานาถ (สมาชิก)  (113.53.163.47)     16 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 921

  การกักขังแทนค่าปรับ ศาลมีอำนาจสั่งให้กักขังเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ก็ได้ และจำเลยก็ชอบที่จะอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ลดโทษได้ด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     27 พ.ย. 2555

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 80   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด