X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 82   

 • ความคิดเห็นที่ 980

  อยากปรึกษาค่ะ คือว่าพี่หนูเค้าให้หนูเปิดบัญชีให้หนูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเค้าทำอะไรหนูก็เลยเปิดให้เค้าพอมารู้ว่าเค้าทำอะไรก็ตอนเค้าโดนจับแล้ว แล้วหนูจะโดนไรไม่ค่ะ

  โดยคุณ ลัดดาวัลย์  (101.108.178.40)     15 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 979

  อยากปรึกษาค่ะ คือว่าพี่หนูเค้าให้หนูเปิดบัญชีให้หนูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเค้าทำอะไรหนูก็เลยเปิดให้เค้าพอมารู้ว่าเค้าทำอะไรก็ตอนเค้าโดนจับแล้ว แล้วหนูจะโดนไรไม่ค่ะ

  โดยคุณ ลัดดาวัลย์  (101.108.178.40)     15 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 979

  หากท่านไม่ได้สบคบกับพี่ชายโดยตกลงกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่อย่างใดแล้ว ก็ไม่จำต้องวิตกกังวลหากต้องถูกดำเนินคดี และถ้าถูกดำเนินคดีก็ควรรีบปรึกษาทนายความเพื่อแก้ต่างพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     21 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 978

  แฟนดิฉันโดนคดีเสพแล้วขับ ได้ทำการประกันตัวออกมาแล้ว และได้รายงานตัวตลอด แต่ครั้งที่ 3 ศาลเรียกรายงานตัว แต่แฟนกลับลืมไปรายงาน กะว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปรายงานตัว กรณีอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะ แล้วศาลประณีประณอมได้ไหม ในเมื่อเราลืมจริงๆไม่ได้คิดหนี

  โดยคุณ   (182.232.248.99)     15 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 978

  สามีของท่านซึ่งเป็นจำเลยควรที่จะไปศาลเพื่อแจ้งให้ศาลทราบเหตุที่ตนไม่ได้ไปศาลตามกำหนดนั้นดังกล่าวอันสมควร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     21 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 977

   ขอถามหน่อยน๊ะค่ะว่า  ถ้าเกิดโดนตำรวจตรวจเจอสารเสพติดในปัสสาวะ แต่ไม่มีของน๊ะค่ะ จะมีโทษถึงจำคุกอีกไหมค่ะพอดีรอบนี้เป็นรอบที่ 2 แล้วค่ะรอบแรกตอนปลายปี  52 ตัดสินจำคุก 4 เดือน ต้นปี 56 โดนอีกรอบอย่ากรู้ว่ารอบนี้เขาจะจำคุกอีกไหมค่ะ เพราะเรื่องเกิดมาตั้ง 3 ปีกว่าแล้ว คดีที่โดนตอนนั้นมันเกี่ยวกับตอนที่โดนในปีีนี้ไหมค่ะ แล้วถ้าจำคุกอีกอยากทราบว่าจะโดนสักเท่าไหร่ค่ะ....ตอบให้หน่อยน๊ะค่ะ

  โดยคุณ   (110.77.201.116)     14 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 977

  หากคดีก่อนศาลได้รอการลงโทษจำคุกไว้แล้ว จำเลยได้กระทำความผิดภายในเวลาที่ศาลได้กำหนดรอการลงโทษนั้น หากศาลที่พิพากษาคดีหลังพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดนั้น กฎหมายกำหนดให้ศาลบวกโทษที่รอการลงโทษคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     18 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 976

  น้องชายโดนจับยาค่ะ , รอศาลตัดสินวันที่ 25 มกราคม 2556

  ข้อหาคือ มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย มีไว้ครอบครองเพื่อเสพ และมีเบอร์แบงค์ 1 ใบ

  น้องชายอายุ 17 ค่ะ , อยากทราบว่าน้องชายจะได้เข้าที่เรือนจำไหมค่ะ

  โดยคุณ   (202.29.14.236)     14 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 975

  กราบเรียนคุณ ทนาย

  คือผมจะปรึกษาว่าผมได้ต้องโทษมียาเสพติดประเภทที่ 1 ครอบครองมีไว้เพื่อจำหน่าย แต่คีดอยู่ในระหว่างศาลชั้นต้นรอวันนัดในเดือนสิงหาคม ปี2556 นี้ เป็นนัดสืบพยานโจกย์ แต่ผมได้มาโดนตำรวจจับในเดือน มกราคม ปี2556 ข้อหามียาเสพติดประเภทที่ 1 ไว้ในครอบครองเพื่อเสพ เสียเงินประกันตัวออกมา อยากทราบว่า กรณี ผมโดนจับคีดยาเสพติดเป็นเรื่องเดียวกันนี้ วันตัดสินที่จะถึง

  คือ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทางศาลจะแทงแดง มาหรือเปล่าครับ หรือว่าไม่เกี่ยวกันเพราะคีดแรก ยังไม่ตัดสินคีดยังไม่สิ้นสุด กังวลว่าคีดแรกยังไม่เสร็จ คีดที่สองซิ่งโดนข้อหาเดียวกันตามมาอีก กลัวว่าทาง ศาล จะแทง หมายแดง เอาครับรบกวนคุณทนาย ช่วยตอบปัญหาให้หน่อยครับ

  ผมมีเรื่องรบกวนเพียงแค่นี้อะไรที่ตกหล่นไปต้องขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ทนาย ด้วยความเคารพ
   

  โดยคุณ จิรายุ  (27.55.5.227)     14 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 975

  การกระทำความผิดดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระกัน ศาลมีอำนาจชำระคดีสามารถพิจารณาพิพากษาคดีหนึ่งคดีใดได้ก่อนโดยไม่จำต้องรอให้คดีอันถึงที่สุดแต่อย่างใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     18 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 974

    ตอนนี้แฟนผมโดนจับ ฝากขัง ครบ7ฝากขึ้นศาลไปเรียบร้อยแล้ว (ผมก็ไม่เข้าใจกระบวนการนะครับ ถ้าพูดผิดขออภัย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาขึ้นศาลกันกี่รอบแม่แฟนเขาเล่ามาแบบนี้ )

  เรื่องพัวพันคดียาเสพติด สมรู้ร่วมคิดปกปิด (อันนี้ตำรวจตั้งและสำนวนเขียนมา)
  จริงๆคือพ่อใช้โอนเงิน บัญชีของ (พูดแต่กรณีแฟนผมน่ะ)
  1.พ่อเขาโดนจับไป 1-2 เดือน
  2.ตำรวจสืบมาจับเพิ่มอีก 3 คน
  2.1 แฟนผม ญาติแฟน (โดนข้อหาเท่ากันๆ)
  2.2 และอีกคนที่ไม่รู้จัก (น่าจะโดนหนักกเพราะหลายบัญชี)

  คดีความ
  1.เกี่ยวกับเรื่องโอนเงิน เพราะตำรวจสืบมาเป็นหน้าเขา ตอนไปกดที่ตู้ ATM เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีคนพม่า(มันหนีไปแล้ว) บัญชีต้นเป็นของพ่อ(ผู้วานให้ไปโอน)
  1.1 พ่อจำคุก 12 ปี รับสารภาพเหลือ 6 ปี ตัดสินไว้เพราะยอมรับตรงๆ ไอซ์ 10 กรัมที่ผมเคยถามไป

  2.ตอนนี้ในเนื้อหา แฟนผมบอกว่าโอนจริง แต่ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรพ่่อใช้ก็โอน จริงๆคงรู้แต่แฟนผมไม่ได้ใส่ใจ ออกไปตลาดที(เข้าเมือง) พ่อก็ฝากไปโอนเงินหน่อย
  2.1จริงๆ แฟนผมก็รู้น่ะว่าเป็นเกี่ยวกับยาบ้า แต่ไม่ได้ใส่ใจ พ่อเขาใช้ให้ออกไปโอนเงินให้ก็ต้องไป ถ้าต่อต้านจะอยู่บ้านเดียวกันได้เหรอครับจริงมั้ย

  **3.สำนวนออก เขียนมาซ่ะเอาเขา ไปโยงเป็นแก๊งเลย ที่แท้แค่โอนเงิน
  ตอนนี้กะบอก ปฏิเสธตอนขึ้นศาลแน่ๆ เพราะเราไม่ได้สมรู้ร่วมคิดเป็นใหญ่โตแบบที่เขากล่าวอ้าง
  ประเด็นที่ทำให้สำนวนโยงเครือยข่าย คือ คนที่จับมาด้วยกัน อีก 2 คน เป็นญาติแต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันน่ะ ไม่ได้ติดต่อกัน แต่โดนจับกรณีเดียวกับ ไปกดเงิน ...
  -คนนึงโอนเงิน แทน สามี
  -อีกคนมีหลายบัญชี โอนเงินเอง (คนนี้โดนหนัก)


  สรุปคำถาม

  1.โอกาศหลุดจะมีไหม
  -จะให้ศาลรับฟังตามจริงแค่ว่า พ่อใช้อาจจะนำสืบพ่อมาให้ความตามจริง พ่อใช้โอน ลูกก็ไปโอน ลูกไม่รู้เรื่องยาเสพติด
  -ถ้าเกิดมาแนวรู้ ว่าเป็นเกี่ยวกับยาแล้วโอน .... ในชีวิตจริงถ้าผู้ใหญ่ใช้เด็กก็ไม่รู้จะทำไงอยู่ดีแหละครับแจ้งจับพ่อตัวเอง ที่พยายามหาเงินประกันพี่ชาย(สุดท้ายโดนทนายหลอก)

  2.ถ้าติด จะขอลดโทษ เรียกกรณีไหนบ้างเหรอครับ ที่เขาจะลดให้ (สารภาพ /โทษครั้งแรก ตอนนี้เขาก็อายุ 20 แล้ว) อันนี้ผมไม่ทราบจริง

  3.ลดแล้วจะเหลือประมาณกี่ปีครับ ผมเห็นพ่อเขาโดน 6 ปี ไม่รู้เหมือนกัน กรณีแบบนี้เพราะผมไปดู มาตรา 6 มันก็ไม่เข้าเค้า กับคดีแฟนผมจริงๆ

  4.เป็นไปได้ที่ศาลจะทำแบบนั้นหรือเปล่า (สมรู้ ปกปิดยังไง มันก็ไม่มีลูกคนไหน จะแจ้งจับพ่อ ที่หาเงินช่วยว่าความพี่ชายตัวเองอยู่ดี กลัวศาลจะเล่นแรงจริงๆครับ)

  โดยคุณ aek  (223.206.164.214)     13 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 974

  หากภรรยาของท่านไม่รู้หรือควรรู้ว่าที่บิดาช่วยให้โอนเงินแก่ผู้อื่นนั้นเป็นการโอนเพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับมูลหนี้ใด ภรรยาของท่านจะต้องนำสืบให้ศาลเห็นด้วยแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน จึงมีโอกาสในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนให้พ้นมลทินตามที่ถูกกล่าวหา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     18 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 973

  โดนล่อซื้อยาไอซ์น้ำหนัก 1.50g แต่ไม่โดนเบอร์แบงค์ โดนข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ถ้าจำเลยที่1 รับในชั้นศาลคนเดียว จำเลยที่2 จะมีสิทธ์ที่จะหลุดรึป่าว 

  ถ้าไม่หลุดติดประมาณกี่ปี โดนครั้งแรกจะมีรอลงอาญาหรือป่าวค่ะ

  โดยคุณ ฺBeer  (27.130.246.120)     13 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 973

  การที่จำเลยร่วมคนหนึ่งรับสารภาพในชั้นพิจารณาของศาล ก็ไม่ได้หมายความว่าจำเลยที่ปฏิเสธจะไม่ต้องรับผิด ข้อเท็จจริงของรูปคดีจึงต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานว่าพิสูจน์ความผิดของจำเลยอื่นที่ปฏิเสธนั้นให้ศาลรับฟังได้โดยปราศจากความสงสัยว่าจำเลยนั้นกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่เป็นสำคัญ และคดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     18 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 972

  น้องสาวโดนคดีครองครองยาบ้า ศาลตัดสินติดคุก 25 ปี+ ปรับ 5 แสนบาท แบบนี้เขาครอบครองอย่างน้อยกี่เม็ดค่ะ เพราะเท่าที่อ่านข้างต้นแล้ว คงไม่ใช่ พันกว่าเม็ดแน่ๆ..ประมาณกี่เม็ดกันแน่ค่ะ

  โดยคุณ sirinan  (125.27.222.241)     8 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 972

  โทษจำคุก 25 ปี ส่วนใหญ่มีสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไป คิดเป็นยาบ้าจะประมาณ 2,000-3,000 เม็ดขึ้นไป

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     13 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 971

  แฟนนู๋โดนจับยาบ้า 17 เม็ด ข้อหามีไว้ครอบครอง ผู้เสพ และผู้จำหน่าย ต้องจำคุกกี่ปีค่ะ ถ้ายอมรับสารภาพทุกอย่าง และไม่เคยกระทำผิดมาก่อน แล้วประกันตัวออกมาสู้คดีกับไม่ประกันออกมาอันไหนดีกว่ากันและติดคุกน้อยที่สุดหรือไม่ติดเลยคือ

  โดยคุณ   (180.183.68.28)     7 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 971

  รับสารภาพประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     13 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 970

  ขอสอบถามหน่อยคับ แฟนผมถูกจับ ไอซ์300 g โดยนั้งรถกับเพื่อน3คน ซึ้งแฟนผมไม่รู้เรื่อง ตอนนี้ถูกฝากขังอยู่คลองเปรม รอขึ้นศาลในเดือนสิงหานี้ แฟนผมเป็นจำเลยสุดท้าย และจะสู้คดี อยากทราบว่าจะมีความเป็นไปได้มั๊ยที่จะหลุดคดี แฟนผมกำลังเรียนปีสุดท้ายละด้วยและไม่เคยมีทำความผิดมีคดีอื่นๆ ถ้าติดคุกจะกี่ปีคับ T^T..

  โดยคุณ Panyaphol  (14.207.183.95)     6 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 970

  นั่งรถมากับเพื่อน ถ้าจะสู้คดีต้องสู้ในประเด็นดังต่อไปนี้
  - ไม่ได้ขับรถ
  - ไม่ได้รับการแบ่งหน้าที่กันทำ
  - ไม่ได้ติดต่อกับสายลับหรือผู้ค้ายาเสพติด
  - ยาเสพติดไม่ได้อยู่ใกล้ตัว
  - ไม่ได้ดูต้นทางหรือให้สัญญาณ เป็นต้น
  - ถ้าผิดประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     13 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 969

   แม่หนูโดนจับ93เม็ด จะโดนกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ   (110.49.233.143)     6 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 969

  กฎหมายระวางโทษไว้ 4 ปีถึงตลอดชีวิต น่าจะประมาณ 4 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     13 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 968

  พี่ผมโดน 5 หมื่นเม็ด โดนกี่ปี คับ

  โดยคุณ นาย อานัน  (110.77.232.223)     4 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 968

  รับสารภาพศาลอาจลดโทษจำคุกประมาณ 25 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.14)     13 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 967

  อยากทราบว่าถ้าศาลตัดสินจำคุก 33 ปีแล้ว จะทำเรื่องอุทรณ์ขอลดโทษบ้างได้มั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ   (202.12.73.1)     2 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 967

  สามารถอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อลดโทษตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้ หากจำเลยเห็นว่าโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นจำนวนสูงเกินสมควร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     11 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 966

  เพื่อนนู๋ว์มีคดีเก่าคดีเสพและล้อเลื่อนแต่ก่อนน้านี้ด้ายปล่ิอยตัวก่อที่หมายจะมาถึงแล้วโดนจับอีกอยากทราบว่าเพื่อนนู๋จะติดกี่ปี่ค่ะจะโดนกฎหมายใหม่ปีหกเดือนรึปลาวช่วนตอบนิดนึงนะค่ะเพราะแฟนเค้ามีลูกอ่อน

  โดยคุณ กี้  (171.6.156.68)     31 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 966

  เพื่อนต้องระวางโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หากเป็นความผิดฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     11 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 965

  เพื่อนหนูโดนจับยาบ้า400เม็ดไอซ์1กรัมพบในตัวสารภาพไม่สู้คดีต้องติดคุกนานเท่าไหร่

  โดยคุณ   (110.49.241.170)     30 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 965

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     11 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 964

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ พอดีเพื่อนโดนจับคดียาเสพติด ไม่ทราบว่าเยอะหรือป่าว แต่ตำรวจบอกว่าประกันตัวหนึ่งหมื่นบาท แล้วเมื่อวานวันที่29พี่สาวเพื่อนได้ไปยื่นประกันตัวที่ทางโรงพัก แต่ตำรวจบอกว่าติดช่วงปีใหม่ ละทีนี้ เพื่อนก้ถูกส่งตัวไปฝากขังที่เรือนจำทางตำรวจบอกว่าให้ไปประกันตัวที่คุมประพฤติ อยากทราบว่า ถ้าประกันตัวออกมาแล้วคดีจะจบเลยหรือป่าวค่ะ หรือเป็นแค่การประกันตัวออกมาชั่วคราว และความผิดนี้เป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกโดนจับจำคุก1ปีและโดนคุมประพฤติอีก1ปีแต่ต้องโทษและรายงานตัวครบแล้ว รบกวนตอบคำถามหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค้ะ

  โดยคุณ toy  (27.55.158.5)     30 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 964

  ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาล และการดำเนินการดังกล่าวเป็นการประกันตัวชั่วคราว ยังไม่ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     11 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 963

  แฟน หนู เพิ่ง โ ดน จีบ คดียาเสพติด 20เม็้ดจะ ติกคุก กี่ ปี ค่ะ

  โดยคุณ   (171.4.136.29)     29 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 963

  ต้องระวางโทษอย่างต่ำ 4 ปี ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 15 วรรคสาม(2), มาตรา 66 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     10 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 962

   ตอนนี็แฟนถูกฝากขังที่เรือนจำกลางสมุทรปราการคดียา6พันเม็ดแร็วให้ข้อมูลเป็นประโยชน์และถ้าจำไม่ผิดได็มาตรา100/2ด้วยจะตัดสินประมาณกี่ปีค่ะ ขอบคุฯค่ะ

  โดยคุณ mome  (110.49.242.138)     28 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 961

   ตำรวจได้นำหมายศาลไปขอตรวจค้นบ้านของพี่ พบผู้ต้องหา 3 คน  คือ  1.พี่   2.เพื่อนพี่อีก 2 คน  ตำรวจตรวจค้นที่ตัวพี่และเพื่อนอีก 1 คน ที่บริเวณหน้าบ้าน ก็ไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆ แต่เพื่อนอีก 1 คน ของพี่อยู่ภายในห้องนอนของพี่พอตำรวจเข้าไปตรวจค้นก็พบยาไอซ์จำนวน 1.8 กรัมอยู่ปลายเตียงนอนของพี่แต่พอตำรวจสอบถามก็ไม่มีใครรับเป็นเจ้าของแต่พี่บอกว่าเพื่อนที่อยู่ในห้องเป็นคนเอายาไอซ์มาเพื่อเสพแต่ศาลตัดสินว่าเป็นของพี่และสั่งจำคุก  5 ปี ถ้าจะอุทรณ์สู้คดีจะมีสิทธิ์พ้นผิดไม

  โดยคุณ อรปรียา พุ่มสมบัติ  (223.205.211.93)     28 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 961

  หากพี่ของท่านซึ่งเป็นจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ที่ให้ลงโทษแก่ตนไปยังศาลอุทธรณ์และหากศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะพิพากษายืน ยก แก้ หรือกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้นได้ตามรูปคดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     11 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 961

  หากพี่ของท่านซึ่งเป็นจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ที่ให้ลงโทษแก่ตนไปยังศาลอุทธรณ์และหากศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะพิพากษายืน ยก แก้ หรือกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้นได้ตามรูปคดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     11 ม.ค. 2556

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 82   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด