อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 77   

 • ความคิดเห็นที่ 880

  เพื่อนหนูถูกจำยา 6 เม็ดครึ่ง ตรวจฉี่พบสีม่วง ศาลลงไว้ว่า เค้ามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพ แต่เพื่อนหนูเค้าสารภาพทุกอย่าง ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเค้าถูกติดคุกกี่ปีค่ะ และถ้าจะประกันตัวเค้าออกมาต้องใช้เงินเท่าไหรค่ะ ตอบกลับหนูด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ฟาง  (58.11.231.48)     10 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 880

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก รับสารภาพจำคุกประมาณ 2 ปี
  2. การขอปล่อยตัวชั่วคราวให้สอบถามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแต่ละศาล
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     11 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 879

  เพื่อนผมโดนจับ 60 เม็ด ผลการตรวจสารเมตแอมเฟตามีนออกมา 1.213 มิลกิกรัมจะมีโทษกี่ปีคับ

  โดยคุณ n1  (101.51.103.60)     9 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 878

  ขอทราบเป็นความรู้ว่าถ้าโดนศาลตัดสินให้โดนกักขัง 7 วัน แต่ผมไปประกันตัวออกมา เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องหาปฃทนายมายื่นอุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือน  อยากทราบว่าถ้าจะอุทธรณ์ต้องทำยังไงบ้าง จำเลยต้องไปขอแบบฟอร์มหรือเปล่า และสามารถเขียนคำอุทธรณ์เองได้หรือไม่ถ้าเขียนแล้วต้องไปยื่นที่ไหนครับ

   

  โดยคุณ วรยศ ทิพยจารุโภคา  (101.108.155.86)     8 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 878

  1.การอุทธรณ์คือการคัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในส่วนที่คู่ความไม่พอใจ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 15 โดยต้องอุทธรณ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันอ่านคำพิพากษา
  2. จำเลยเขียนอุทธรณ์ได้เองเพราะเป็นคู่ความ
  3. การยื่นให้ยื่นต่อศาลชั้นต้น ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 415 วรรคแรก

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     11 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 877

  เมื่อกลางปี54ผมโดนจับตรวจฉี่ และโดนข้อหา ขับเสพ และผมก็ปรักันออกมา แต่รอลงอาญา2ปี จนมาวันที่4 ตุลาคมผมโดนครอบครอลครึ่งเม็ด และผมก็ประกันออกมา วันตัดสินผมจะโดนคดีเก่าประครับ และโดนโทษเท่าไร บอกที

  โดยคุณ คนบางปะอิน  (125.26.153.87)     8 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 877

  1. เป็นไปตามมาตรา 97 ของพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
  2. โทษจำคุกครอบครองครึ่งเม็ดเป็นไปตามมาตรา 67

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     11 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 876

  พี่ ผม โดน    2จำหน่าย   ไม่ทราบว่า ต้อง ประกันเท่าไร ถึง จะออกมาได้ คับ

  หรือ มีวิธีไหนบ้างที่ออกมาได้  คับ  เค้าทำความผิดเรื่องนี้ ครั้งเเรก  ไม่ทราบ ว่า มีทางไหม ~

  โดยคุณ พีรวัตว์  (61.90.25.63)     7 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 876

  - ทุนประกันที่ต้องใช้ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวเป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา สอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์แต่ละศาล
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     11 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 875

   ญาติโดนจับกุม คดี ยาบ้า 30,000 เม็ด  เพราะนั่งรถไปกับคนรู้จัก  แล้วในรถมียาบ้าด้วย 

  มันเป็นการขยายผลจับกุมคนรู้จักคะ เขาเอายาบ้าไปขายโดยมีคนลาวร่วมด้วย  

  ญาติที่นั่งรถไปด้วยไม่รู้เรื่อง  แต่โดนจับกุมว่าเป็นขบวนการ  

  ญาติจะต้องโทษคดีอะไร  และติดคุกกี่ปีคะ   

  ญาติไม่เคยมีประวัติคดีอะไรเลยคะ  อายุ  45 ปี  ผู้ชาย

  โดยคุณ จิมารัตน์   (119.42.95.191)     6 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 875

  1. รับสารภาพจำคุก 25 ปี
  2. การที่จำเลยเพียงนั่งมากับรถของผู้ค้ายายังไม่เพียงพอว่ากระทำความผิด คดียังมีโอกาสต่อสู้อยู่นะครับ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     11 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 874

  หลานชายโดนคดีร่วมจำหน่าย จำนวน 172 เม็ด โดยตำรวจได้ตรวจรถข้างเซ่เว่น ตรวจรถจำนวน 3 คัน แต่มีอยู่คัน 1 ที่มีของกลาง แต่เจ้าของรถได้หลบหนีไป ทำให้หลานและเพื่อนโดนร่วมจำหน่ายด้วยกัน แต่ไม่ได้คร่อมรถที่มีของกลาง โดนตรวจรถตัวเองก็ไม่ได้โดนอะไร แต่มาโดนเพราะว่าปฎิเสธกันหมดว่ารถไม่ได้เป็นของตน แต่เอกสารในรถก็มีหลักฐานของเจ้าของรถ แต่สู้คดียังไงค่ะ เพราะไม่มีพยาน แล้วถ้าสู้ไม่ได้ต้องจำคุกกี่ปี ประกันตัวได้ไหม ตรวจฉี่ทั้งหมดก็ไม่ม่วง ช่วยหน่อยเดือดร้อนมาก กำลังรอขึ้นศาลแต่ถูกฝากขังอยู๋

  โดยคุณ ขอความคิดเห็น  (58.9.192.174)     4 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 874

  1. การต่อสู้คดีในกรณีดังกล่าวมีแนวทางดังต่อไปนี้
  - จำเลยต้องตัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับรถยนต์ของกลาง
  - ติดตัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวจำเลยกับยาเสพติดของกลาง
  - ควรนำบันทึกการจับกุมเข้ามาปรึกษาที่สำนักงาน เพราะคดียาเสพติดสาระสำคัญอยู่ในบันทึกการจับกุมมาทั้งหมด จำเลยต้องอาศัยข้อบกพร่อง ข้อพิรุธที่ผิดธรรมชาติและทำลายน้ำหนักเพื่อหักล้างพยานโจทก์
  - คดีนี้ มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง จำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     11 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 873

   อยากทราบว่าวันที่5ธันวา55 มีอภัยโทษไหมโดนข้อหาปืนเถืื่อนจำคุกโทษ9เดือน

  โดยคุณ   (27.55.7.219)     3 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 873

  น่าจะมีการอภัยโทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 872

  อยากทราบว่าครอบครองเพื่อจำหน่ายย้าบ้า300เม็ดมีโทษกี่ปีค่ะไม่เคยต้องโทษมาก่อนเพิ่งโดนครั้งแรก

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ มาย  (171.7.13.116)     3 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 872

  ศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำคุก 9 ปี แต่หากลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกไม่เกิน 6 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 872

  ศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำคุก 9 ปี แต่หากลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกไม่เกิน 6 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 871

   ศาลจัหวัดน่าน ตัดสินโหดมาก!!

  แฟนมียาแค่ 16 เม๊ด

  ตัดสินมา 7 ปี

  โดยคุณ ไม่ประสงค์ลงชื่อ  (118.172.236.29)     1 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 871

  เมื่อจำเลยเห็นว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษหนักเกินไป ก็มีสิทธิที่ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษลดหย่อนโทษลงได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 870

  พี่ชายหนูโดนจับคดียาเสพติด1000เม็ดและปืน.38 1 กระบอก โดนเบอร์แบ็งค์105000บาท

  หนูอยากทราบว่าจะติดคุกสักกี่ปีคะ โทบอกหนูทีค่ะร้อนจัยจิงๆๆ0860104763

  โดยคุณ นู๋นุช  (110.77.201.182)     1 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 870

  หากศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงตามฟ้อง ศาลย่อมต้องพิพากษาลงโทษจำคุกอย่างต่ำไม่เกิน 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 869

  พ่อโดนจับยาบ้าล่อซื้อ2เม็ดแล้วค้นในตัวพบอีก12รวมเป็น14เม็ดรับสารภาพหมดอยากทราบว่าจะโดนจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ แอ๋ว  (110.77.250.234)     30 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 869

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 869

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 868

   แฟนโดนจับตอนเที่ยงขณะขับรถเก๋งสารภาพว่าเพิ่งเสพยามาเมื่อตอนกลางคืนตรวจพบฉี่ม่วงแต่ไม่มีของกลางเพิ่งทำครั้งแรกไม่เคยทำผิดมาก่อนได้ประกันตัวจากสถานีตำรวจโดยใช้หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินนัดไปศาล4ครั้งแบบนี้จะโดนข้อหาอะไรและบทลงโทษอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ SU  (27.55.0.167)     29 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 867

   แฟนเคยโดนจับคดีปืน แต่ออกมาแล้ว3ปี ตอนนี้โดนคดียา7เม็ดศาลไม่ให้ประกันเพราะคดีเก่ายังไม่พ้น5ปี อยากทราบว่าเราสามารถที่จะประกันตัวออกมาได้บ้างไหมคะ ต้องทำยังไรบ้าง ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ น้ำ  (110.49.242.116)     28 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 867

  แฟนหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถอุทธรณ์คำสั่งของศาลที่ไม่ให้ประกันตัวนั้นไปยังศาลอุทธรณ์หรือจะยื่นขอประกันตัวใหม่ก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 866

   น้องชาย โดนจับข้อหามียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย โดนเบอร์แบงค์ แต่ค้นตัวไม่พบยา และน้องชายเคยโดนจับข้อหาเป็นผู้เสพแล้วแต่ไปรายงานตัวทุกครั้งตามที่นัด และเหลืออีก 1 เดือนจะครบกำหนด แบบนี้น้องชายจะโดนจำคุกกี่ปีคะ มีทางทำให้ โทษเบาลงหรือไม่

  โดยคุณ Tata  (115.67.101.106)     25 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 866

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี การทำคำแถลงประกอบคำรับสารภาพ เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ศาลพิพากษาลงโทษสถานเบาได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     1 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 865

   โดนจับข้อหาครอบครองยาบ้า25เม้ด อยากทราบว่าจะต้องติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ   (124.120.35.242)     22 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 865

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     1 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 864

  ญาติถูกจับยาบ้า 30 เม็ด พร้อมเบอร์แบงค์ มีบทลงโทษอย่างไร

  โดยคุณ wantana  (125.26.17.245)     19 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 864

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     28 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 863

  แฟนหนู โดนจับเรื่องยาเสพติด  ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ยาบ้า ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย จำนวน 40,071 เม็ด เขาโดนส่งไปอยู่ในเรือนจำประมาณ 1 เดือนเศษๆ ได้แล้ว อยากทราบว่า ศาลจะตัดสินคดีเมื่อไรค่ะ แล้วโทษจำคุกจะประมาณกี่ปี กี่เดือน แล้วจะมีวิธีลดโทษหรือเปล่าค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ Love  (115.67.32.93)     18 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 863

  เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว หากมีการต่อสู้คดีกันศาลจะพิพากษาตัดสินชี้ขาดคดีเมื่อสืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จแล้ว หรือสืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพของจำเลยแล้วแต่คดี คดีนี้จำเลยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 862

  คดีครอบครองไอซ์ 0.176 กรัม และ ยาอี 1 เม็ด โดนครอบครองอย่างเดียว ตอนนี้รอเรียกรายงานตัว 48วัน เค้าเรียกไปฟังคำตัดสินคดีใช่ไหมครับ ถ้าคดีตัดสินจะออกมาในรูปแบบไหนครับ

  โดยคุณ เตเต้  (58.8.1.120)     16 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 862

  กรณีต้องดูตามหมายเรียกว่าเรียกไปเพื่อการใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     28 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 861

  อยากทราบว่าแฟนหนูโดนจับข้อหาครอบครองยาบ้า1เม็ดประกันตัวมาหมื่นนึงแล้วศาลเรียกอีกทีเดือนธันวาอยากทราบว่าจะติดอีกมั๊ยค่ะ

  โดยคุณ จิราภรณ์ แขมภู  (180.183.56.41)     15 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 861

  ศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติระวางโทษไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     28 ก.ย. 2555

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 77   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด