X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 81   

 • ความคิดเห็นที่ 960

   พี่สาวโดนจับยาบ้า20,000เม็ด ยาไอซ์อีก 1.5 กรัม แล้วล้อซื้อเพื่อนอี200,000เม็ด ยาไอซ์ 2 กรัม

  แต่พีสาวไม่เคยต้องโทษมาก่อนเพิ่งครั้งแรก แต่รับสาระภาพ จะติดกี่ปี (ถ้าปฎิเสทจะมีสิทธิ์รุดไหม)

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ เนม  (125.26.11.245)     28 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 959

  เป็นนักโท๋ษตัดมาตลอดชีวิตตอนนี้เป็นนักโทษอุทรอยู่จะได้ลดโทษไหม  แล้วติดจิงๆประมาณกี่ปี

  โดยคุณ moo  (115.87.71.67)     27 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 959

  ไม่ทราบครับ เป็นดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ แต่ถ้าหากอัยการไม่อุทธรณ์โทษก็ไม่เพิ่มขึ้นครับ คงมีแต่พิพากษายืนครับ แก้โทษให้น้อยลงครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     6 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 958

  คือ พ่อพาพี่ชายไปเอาของ ของที่ว่าคือยาเสพติด แต่พ่อไม่รู้ว่าในนั้นคือยาเสพติด ตำรวจมาตรวจบ้าน เจอยาบ้า 1790 เม็ด จับทั้งพ่อและพี่ชายไป คดีทั้งสองคนคือจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่ 1 แต่พ่อไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการขาย แต่ตรวจปัสสาวะทั้งพ่อและพี่ พบว่าเป็นสีม่วง ตอนนี้ตำรวจกำลังทำสำนวนและรอขึ้นศาลที่จังหวัด

   

  อยากทราบว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรค่ะ

  พ่อจะมีทางปฎิเสธได้ไหม พี่จะต้องติดคุกกี่ปี และเสียค่าปรับเท่าไหร่ ถ้าพี่รับสารภาพ

  โดยคุณ บี  (101.51.47.22)     25 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 958

  คดีที่ทั้งบิดาและพี่ชายของท่านต้องหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จะแก้ต่างต่อสู้คดีได้หรือไม่เพียงใด ท่านหรือญาติควรนำสำเนาบันทึกการจับกุมเข้ามาพบและปรึกษาทนายความเพื่อประเมินรูปคดีนั้นก่อน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     10 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 957

   อยากสอบถามว่า น้องสาวถูกจับคดียาเสพติด คือมียาไอซ์ ประมาน 5 กรัม โดนข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่าย และขับเสพ เป็นความผิดครั้งแรก ไม่เคยต้องโทษ ไม่เคยมีคดีความ ยอมรับสารภาพตั้งแต่ชั้นจับกุม และชั้นสอบสวน อยากทราบว่าจะต้องโทษประมาณกี่ปีค่ะ พอตัดสินสามารถประกันตัวได้มั้ยค่ะ

  โดยคุณ Joy  (101.109.26.30)     25 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 957

  คดีนี้ อาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 5 ปี และเมื่อศาลมีคำพิพากษาวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้ว จำเลยย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ แต่ศาลจะอนุญาตตามคำร้องหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     10 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 956

   คือว่าตอนนี้เพื่อนโดนจับควบคุมตัวไว้อยู่เรือนจำกลางสมุทรปราการ ข้อหาจำหน่าย(ไม่แน่ใจ  ไม่รู้อะไรแยอะคะ) โดนล่อซื้อ ตำรวจค้นเจอยาบ้าจำนวน 700 เม็ด ไม่ทราบว่าคดีนี้จะมีการพิพากษาอย่างไรต่อไปค่ะ เท่าที่รู้น่าจะมีการให้ปากคำทำ พรบ 100/2 อยู่นะคะ

  ขอบคุณมากนะคะ เพราะเพิ่งได้ไปเยี่ยมมา เป็นครั้งแรกเหมือนในโทรทัศน์ในละครเลยคะ น้ำตานองทั้งคนนอกคุกและคนในคุกเลยคะ

  โดยคุณ อมรรัตน์  (115.87.74.154)     25 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 956

  เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหาเป็นต่อศาลตามความผิดที่ต้องหานั้น ศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวินิจฉัยชี้ขาดคดีตามกฎหมายต่อไป ท่านควรนำสำเนาบันทึกการจับกุมของเพื่อนมาพบและปรึกษาทนาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     10 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 955

   ขอสอบถามค่ะเนื่องจากตอนอายุ 18 โดนจับคดีเสพยา  โดนโทษปรับ คดีผ่าน มา15ปีแล้ว เนื่องจากอยู่ต่างประเทศ จะขอทำเรื่องเปลี่ยนสัญชาติ อยากทราบว่าถ้าเราไปขอใบประวัติ มันจะยังมีประวัติว่าเราเสพยาอยู่หรือป่าวค่ะ(ในใบประวัติของตำรวจ)

  โดยคุณ นิค  (109.52.139.191)     24 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 955

  ท่านยังคงมีประวัติการถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐานเสพนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     10 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 954

   แฟนดิฉันโดนจับยา400เม็ด ตำรวจพามาทำแผนที่บ้านค้นบ้านแล้วไม่เจออะไรเลย

  แต่ติดอยู่ที่ว่าแฟนของดิฉันเขาแค่รับจ้างส่งแต่ตำรวจให้เปนผู้ค้า มารู้ทีหลังว่าคนที่เป็นผู้ค้าจิงๆนั้นต้องโดนจับแต่เขามีตำรวจดูแลเขาอยู่โดยการให้เงิน แล้วต้องหาคนติดแทน ซึ่งแฟนของดิฉันเขาแค่รับจ้างส่งเลยต้องเป็นคนที่รับแทนเขาทุกอย่าง แล้วไอ้คนที่ขายจิงยังลอยนวลอยู่กับตำรวจที่คุมหัวอยู่เราจะเอาผิดกับมันยังไงดี แต่แฟนของดิฉันยอมรับทุกอย่างยอมติดคุกไม่อย่างสู้คดี เพราะมีคนแนะนำว่าถ้าออกมาสู้ยิ่งจะติดนานรับไปดีกว่า  แล้วจะติดกี่ปีเรื่องพึ่เิดได้ประมาณอาทิดกว่าๆค่ะ อยากเอาผิดกับตำรวจที่ช่วยเหลือคนขายจิงๆให้มารับโทษเป็นอย่างมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ศาลยังไม่ตัดสินแนของดิฉันค่ะ

  โดยคุณ เม  (182.53.164.201)     22 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 954

  หากแฟนได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ ตามความมาตรา 100/2 แห่ง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     25 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 953

   โดนตัดสินคดียาเสพติดให้จำคุก6ปีแต่รับสารภาพเหลือแค่3ปีถ้าทำตัวดีจะได้ลดโทษเหลือกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ หัวอกคนเป็นแม่มือใหม่  (110.49.227.253)     20 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 953

  เกี่ยวด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลดโทษนักโทษเด็ดขาด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เรือนจำหรือกรมราชทัณฑ์โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     25 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 952

   ถาม โดนจับคดียาบ้า 9 เม็ดและ

  มีเบอร์แบงค์ล่อซื้อจะโดนจำคุกอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ   (110.49.226.63)     19 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 952

  หากศาลเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้อง คดีนี้ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่หากรับสารภาพ ศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่ลงแก่จำเลยนั้นตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     25 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 951

  เพื่อนหนูโดนล่อซื้อ ยาบ้า 2000 เม็ด และำตำรวจให้เพื่อนหนูล่อขายต่อให้เพื่อนอีกคน 400 เม็ด เพื่อนเคยโดนจับคดียาเสพติดมาแล้ว อยากทราบว่าจะติดคุกประมาณกี่ปีคะ 

  โดยคุณ ไดเติ้ล  (101.109.6.137)     19 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 951

  เพื่อนของท่านกระทำความผิดฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย ศาลมีอำนาจลงโทษได้ทุกกระทงความผิดรวม 2 กระทง โดยจำคุกอย่างต่ำกระทงละ 4 ปี รวมจำคุก 8 ปี หากจำเลยรับสารภาพศาลมีอำนาจลดโทษได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำผิด และเมื่อกรณีเข้าตาม มาตรา 100/2 แห่ง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 ศาลจะลงโทษจำเลยน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     25 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 950

   เพื่อนดิฉันโดนจับยาอี1000แต่เป็นจำเลยที่2อยากทราบว่าจะโดนจำคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ น้อย  (58.9.233.235)     19 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 950

  หากจำเลยรับสารภาพความผิด ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกอย่างต่ำโดยประมาณ 15 ปี
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     25 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 949

  ขอถามหน่อยน่ะค่ะ คือว่า แฟนนู๋โดนคดียา ศาลตัดสิน25ปี แล้วเมื่อก่อนศาลตัดสิน ฝากมาแล้ว5เดือน ถ้าตัดสินแล้วเขาจะร่วม5เดือนที่ผ่านมารึเปล่าค่ะ แล้วถ้าเราเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแล้วจะได้อภัย1/7จริงรึเปล่าค่ะ แล้วเราจะติดเต็มที่กี่ปีค่ะ ขอความกรุณาตอบกลับนู๋หน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ส้ม  (182.53.58.161)     16 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 949

  โทษจำคุกกฎหมายให้เริ่มแต่วันมีคำพิพากษา แต่ถ้าผู้ต้องคำพิพากษาถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษาให้หักจำนวนวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจำคุกตามคำพิพากษา เว้นแต่คำพิพากษานั้นจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นตาม ป.อ.มาตรา 22

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 948

  โดนจับคดียาบ้า1000เม็ด มีโทษกี่ปีครับ ปรับเท่าไหร่ แล้วประกันตัวได้มั้ยครับ เคยต้องโทษคดียาบ้ามาแล้ว

  โดยคุณ บอล  (171.7.185.35)     14 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 948

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุก 9 ปี หากรับสารภาพศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 947

  ครองครองเพื่อจำหน่าย ยาบ้า 20 เม็ด รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โทษสถานใด

  โดยคุณ สมชาย  (110.49.234.41)     13 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 946

  เรื่องมีอยู่ว่าพ่อตาผมติดคุกอยู่คดียาเสพติดติดตั้งแต่ปี48แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีโทรศัพท์มาหาบอกว่าเป็นเพื่อนพ่อตาไปเยี่ยมพ่อตามาในคุกแล้วก็บอกว่าเคยติดหนี้พ่อตาสี่หมื่นบาทจะโอนเงินมาให้รอบแรกโอนมาก่อนสองหมื่นบาท แล้วก็ขอให้โอนกลับบอกว่าจะต้องใช้เงินด่วนให้โอนเงินกลับหนึ่งหมื่นบาทแล้วบอกว่าจะโอนมาคืนให้พอรอบสองโอนมาสองหมื่นบาทแล้วก็เหมือนรอบแรกบอกว่ามีธุระจำเป็นขอให้โอนกลับมาก่อนอีกหนึ่งหมื่นบาทพอมาตอนหลังมีตำรวจมาหาบอกว่าบัญชีผมมีการโอนเงินให้ผู้ต้องหายาเสพติดโดนจับยาบ้า8000เม็ดทั้งๆที่ผมไม่รู้เรื่องด้วยอย่างนี้ผมจะต้องทำยังไงครับกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันลูกก็ยังเล็กอยู่มีทางออกให้ผมมั้ยครับ

  โดยคุณ บีบี  (110.77.234.253)     11 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 946

  ท่านควรรีบปรึกษาทนายเพื่อทำการแก้ต่างต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 945

   ตัวผมเองโดนจับครับเป็นนักเรียนวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ตรวจปัสวะแล้วเจอสารเสพติด ถูกจับโดย ตำรวจ สภ.เมืองสุราษหน่วยบริการขุนทะเล พอจับแล้วตำรวจก็เดินมาแล้วก็ทำขู่ให้บอกแหล่งที่นำยาเสพตืดมาแต่ผมไม่รู้แหล่งที่มาเพราะว่าเพื่อนนำมาให้ลองเล่น พอได้ข่าวว่าผมถูกจับเพื่อนๆเหล่านั้นก็หายไปคนละทาง ส่วนผมก็ถูกจับข้อหารถจักรยานยนต์อีกข้อหาและได้ขี่รถตำรวจไปกับตำรวจท่านหนึ่งเขาบอกว่าต้องพาไปบำบัดในค่ายอส.เป็นเวลา 2 เดือน แต่พอไปถึงค่ายอส.เขาก็บอกว่าไม่สามารถรับผมไว้ไม่ได้ เขาจึงพาผมมาถึงที่ๆหนึ่งแล้วบอกผมว่า"ไปหารถตุ๊กๆกลับเองนะ พรุ่งนี้ไปติดต่อรับรถที่โรงพัก"แต่ผมไม่ไปเพราะไม่มีตังค์ไปเสียค่าปรับ พอหลังจากนั้นผมจึงขี่รถเมล์กลับมาถึงบ้าน แล้วก็ไปเรียนที่วิทยาลัยตามปกติ จนตอนนี้เรื่องนั้นผ่านมาได้ 25 วัน ผมจึงแจ้งกับ รพ.สวญสราญรม ขอบำบัดแบบสมัครใจ ถ้าผมกลับไปผมจะถูกดำเนินคดีมั้ยครับ วอน ทนายคลายทุกข์ตอบกลับทีครับ

  โดยคุณ ไม่ขอออกนาม  (118.173.206.157)     11 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 945

  ความผิดฐานเสพยาเสพติด กฎหมายถือว่าเป็นเพียงผู้ป่วย จึงจำต้องนำไปบำบัดรักษา ท่านจึงควรไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อขอรับรถจักรยานยนต์คืน คดีประเภทนี้ยังไม่ติดคุก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 944

   มีญาติเป็นตำรวจถูกจับขณะมีอาการมึนเมา ถูกตรวจค้นพบ ยาบ้า 2 เม็ด ยาไอช์ 1.18 กรัม กระท่อม 52 ใบ ขับรถซึ่งสวมป้ายทะเบียนปลอม (กรณีสวมป้ายทะเบียนปลอมไม่มีเจ้าทุกข์) ซึ่งญาติเองเค้ายอมรับว่าเป็นผู้เสพ ขณะนี้ถูกฝากขังอยู่ จะครบเดือนในวันที่ 18 ธ.ค. นี้ และจะยอมรับสารภาพในชั้นศาล คดีนี้จะมีความผิดอย่างไรบ้าง การสั่งฟ้องในชั้นศาลต้องใช้เวลานานเท่าใด หากประกันตัวออกมาก่อนศาลสั่งฟ้องต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

   

                                                                        ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ณันท์  (14.207.93.136)     11 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 944

  คดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และพนักงานอัยการมีอำนาจออกคำสั่งฟ้องได้ไม่เกินฝากขังในครั้งที่ 7 ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิจะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ในชั้นสอบสวนต่อพนักงานอัยการหรือศาลได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 943

  เพื่อนผมโดนจับครับ จับจริง18เม็ด พอทำสำนวน 30 เม็ดเฉยเลย

  ถานจำหน่ายติดคุกที่โรงพัก 2วันต่อมานำตัวไปศาล แล้วฝากขังคุกใหญ่เป็นที่เรีบยร้อย
  แล้วมีตำรวจบอกว่า ติดคุก 10 ปี เอาเงินมา 55000 เดียวแก้สำนวนคดี ให้ติด 2 ปี
  มันจริงไหมครับหรือว่าติดแค่ 2 ปี อยู่แล้วแล้วโกหก ว่าติด10ปี แล้วตกเบ็ดเอาเงินไปกินเล่น

  โดยคุณ เค ครับผม  (171.7.156.81)     11 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 943

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และหากจำเลยรับสารภาพศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำผิด เป็นอำนาจศาลที่จะพิจารณาพิพากษาคดี ตำรวจไม่มีอำนาจใดมาแก้ไขสำนวนคดีเพื่อจำหน่ายติดคุกน้อยตามข้อกล่าวอ้างดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 942

   ขอสอบถามหน่อยน่ะค่ะ...ในกรณีที่มีชายคนหนึ่งเค้าถูกจับพร้อมกับผู้หญิงในคดีขนยาไอซ์ 10 กิโล และย้าบ้า  แต่ชายคนนั้นไม่รู้เรื่อง เพราะผู้หญิงแฟนของเค้าชวนไปเป็นเพื่อน  ชายคนนั้นติดยาเสพติดอย่างเดียว  ไม่ทราบเรื่องว่าแฟนจะไปรับขนยา  ในชั้นศาลฝ่ายหญิงปฏิเสธให้ฝ่ายชายว่าฝ่ายชายไม่รู้เรื่อง  ขอถามว่าฝ่ายชายมีสิทธิรอดจากคดีนี้หรือเปล่าค่ะ  ขอบคุณมากน่ะค่ะ

  โดยคุณ มยุรี  (110.168.73.131)     10 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 942

  นอกจากคำเบิกความของฝ่ายหญิงดังกล่าวที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่านชายแล้ว ฝ่ายชายยังมีหน้าที่ต้องแสดงพยานหลักฐานอื่นประกอบให้ศาลเชื่อว่าตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นด้วยจึงจะมีโอกาสที่ศาลจะพิพากษายกฟ้องตนได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     17 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 941

   อยากทราบว่าแฟนหนูโดนจัยคดียามีไว้เพื่อจำหน่าย43เม็ดศาลยังไม่ตัดสินตอนนี้ติดมาได่1เดื่อน15วันแล้วค่ะแฟนจะติดกี่ปีค่ะ ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ

  โดยคุณ แพรว  (58.9.231.187)     7 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 941

  ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกแฟนของทานอย่างต่ำประมาณ 4 ปี หากศาลเห็นว่าแฟนได้กระทำความผิดจริงตามที่โจทก์ฟ้องนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     17 ธ.ค. 2555

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 81   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด