X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 85   

 • ความคิดเห็นที่ 1040

  น้องชายอายุ19ปีถูกจับยาไอซ์0.524มิลลิกรัมคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์แล้วเหลือประมาณ0.510มิลแต่น้องชายไปซื้อมาเพื่อเสพได้ประกันตัวออกมาพอไปรายงานตัวครั้งที่2ถูกจับตัวไว้แล้วส่งไปที่เรือนจำ แต่ในสำนวนเขียนไว้ว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย น้องชายไม่เคยมีคดีมาก่อนศาลให้ไปฟังคำตัดสินอีกทีวันที่9 เม ย 56 อยากทราบว่าน้องชายจะได้รับโทษหนักแค่ไหนแล้วมีทางไหนที่จะช่วยทำให้โทษลดน้องลงบ้างไหมค่ะ

  โดยคุณ ณัฐมล  (115.67.226.184)     12 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1039

  น้องชายอายุ19ปีถูกจับยาไอซ์0.524มิลลิกรัมคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์แล้วเหลือประมาณ0.510มิลแต่น้องชายไปซื้อมาเพื่อเสพได้ประกันตัวออกมาพอไปรายงานตัวครั้งที่2ถูกจับตัวไว้แล้วส่งไปที่เรือนจำ แต่ในสำนวนเขียนไว้ว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย น้องชายไม่เคยมีคดีมาก่อนศาลให้ไปฟังคำตัดสินอีกทีวันที่9 เม ย 56 อยากทราบว่าน้องชายจะได้รับโทษหนักแค่ไหนแล้วมีทางไหนที่จะช่วยทำให้โทษลดน้องลงบ้างไหมค่ะ

  โดยคุณ ณัฐมล  (115.67.226.184)     12 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1038

  น้องชายอายุ19ปีถูกจับยาไอซ์0.524มิลลิกรัมคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์แล้วเหลือประมาณ0.510มิลแต่น้องชายไปซื้อมาเพื่อเสพได้ประกันตัวออกมาพอไปรายงานตัวครั้งที่2ถูกจับตัวไว้แล้วส่งไปที่เรือนจำ แต่ในสำนวนเขียนไว้ว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย น้องชายไม่เคยมีคดีมาก่อนศาลให้ไปฟังคำตัดสินอีกทีวันที่9 เม ย 56 อยากทราบว่าน้องชายจะได้รับโทษหนักแค่ไหนแล้วมีทางไหนที่จะช่วยทำให้โทษลดน้องลงบ้างไหมค่ะ

  โดยคุณ ณัฐมล  (115.67.226.184)     12 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1037

  น้องชายอายุ19ปีถูกจับยาไอซ์0.524มิลลิกรัมคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์แล้วเหลือประมาณ0.510มิลแต่น้องชายไปซื้อมาเพื่อเสพได้ประกันตัวออกมาพอไปรายงานตัวครั้งที่2ถูกจับตัวไว้แล้วส่งไปที่เรือนจำ แต่ในสำนวนเขียนไว้ว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย น้องชายไม่เคยมีคดีมาก่อนศาลให้ไปฟังคำตัดสินอีกทีวันที่9 เม ย 56 อยากทราบว่าน้องชายจะได้รับโทษหนักแค่ไหนแล้วมีทางไหนที่จะช่วยทำให้โทษลดน้องลงบ้างไหมค่ะ

  โดยคุณ ณัฐมล  (115.67.226.184)     12 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1036

  รบกวนถามหน่อยครับ น้องชายผมอายุ 20 โดนจับยาบ้า 50 เม็ด โดนข้อหามีไว้เพื่อจำหน่าย

  อยากทราบว่าจะถูกตัดสินกี่ปีครับ เป็นการทำผิดครั้งแรก 

  โดยคุณ   (125.27.64.181)     11 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1036

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6-9 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     31 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1035

  อยากทราบว่าแฟนหนูโดนคดีเสพต้องจำคุกกี่เดือนค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะ

  โดยคุณ   (180.183.53.167)     11 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1035

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     31 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1034

   แฟนหนูโดนจับในของหาซื้อไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย 21 เม็ดแต่ตำตรวจเพิ่มโทษ ให้เป็น 22 เม็ดแต่ยาบ้าไม่ใช่ของแฟนหนูแต่เป็นของเพื่อนเขาที่แอบเอามาซ่อนไว้ในเสื้อเหตุการมันมีอยู่ว่าตอนเย็นของวันที่โดนจับมีเพือนคนหนึ่งเขาไปในห้องเเขาเข้ามาสักประมาณ 6 โมงเย็น พอสักพักเพื่อนเขาก็ออก แล้วเขาก็เขานอนตาม ปรติ พอตี 1 ของคืนวันนั้นเพื่อนของเขาก็กลับเข้ามาอีกรอบ แต่เขามาพร้อมกับตำรวจพอจับเสร็จ ตำรวจสอบปากคำ เพื่อนเขาก็ยอมรับว่าเป็นของเขาทั้งหมด แต่ตำรวจบอกว่าคนล่ะสำนวนกัน ที่ตัวของเพื่อนมี่ยาบ้า 195 เม็ด แต่มาพบในห้องแฟนหนู 21 เม็ด ประมาณาว่ายามันอยู่ที่เสื้อ และในห้องของแฟนหนูในกรณีอย่านี้ เวลาขึ้นศาลให้เรายอมรับใช่ไม่ค่ะเพราะว่าทางเราไม่มีเงินสู่คดีแล้วถ้ายอมรับศาลจะตัดสิน กี่ปีค่ะ

   

  โดยคุณ แม็ค  (118.173.56.236)     8 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1034

  หากสามีของท่านไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ก็ควรแก้ต่างต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนในชั้นพิจารณาของศาล ไม่ควรรับสารภาพให้กระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน สามีอาจใช้บริการทนายขอแรงจากศาลก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     31 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1033

  ยาบ้า 16 เม็ด ไอซ์ 0.4 กรัม ประกันออกมาศาลนัดที่ 2 แล้วไม่รู้อีกกี่นัดครับ แล้วอีกนานไหมถึงฟ้อง โดนเท่านี้ยอมรับไปจะเหลือกี่ปี มีโอกาศรอลงอาญาไหมครับ T_T

  โดยคุณ การ  (124.122.132.64)     7 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1033

  พนักงานสอบสวนสามารถยื่นคำร้องขังผู้ต้องหาคดีนี้ได้ถึง 7 ฝากรวมแล้วไม่เกิน 84 วัน คดีนี้ยังไม่มีเหตุที่ศาลจะรอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษจำคุก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     10 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1032

   สวัสดีค่ะ ถูกจับคดีขับเสพ ครอบครองจำนวน 134 เม็ด ถ้ายอมรับสารภาพหมดจะจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ mart  (101.51.196.137)     7 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1032

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     10 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1031

    เพื่อนผม อายุ 18 ปี โดนจับคดียาบ้า มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย โดนล่อซื้อ 10 เม็ด เบอร์แบงค์ 1300 บาท แล้วค้นเจออีก 100 เม็ด
  อยากทราบว่า จะ ติดคุกกี่ปี มีโอกาศรอลงอาญาไหม ได้ช่วยขยายผล จับกุมได้อีก 150 เม็ด
  ตำรวจ ทำมาตรา 100/2 ให้ แล้วเป็นคดีครั้งแรกด้วย ยังเรียนอยู่
  รบกวนด้วยน่ะคับ

  โดยคุณ ธเนศ  (171.4.139.58)     6 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1031

  คดีความผิดในฐานดังกล่าวศาลมักไม่รอการลงโทษจำคุก แต่เมื่อมี 100/ 2 ศาลอาจลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     10 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1030

  โดนจับยาบ้า5เม็ด โดนครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ แจน  (110.49.224.114)     5 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1030

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     10 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1029

  เคยโดนจับในคดีเสพยามาครั้งนึงครับ แล้วประกันตัวออกมา  พอออกมาได้มีการนัดไปรายงานตัว ไปมา1ครั้งหลังจากนั้นไม่ได้ไปเลย(ขาดไป3ครั้ง)เหลือการรายงานตัวอีก2ครั้ง ผมจะมีโทษอะไรบ้างครับ แล้วผมสามารถกลับเข้าไปรายงานตัวใหม่ได้ไหมครับ  รบกวนช่วยตอบที่ครับ ถ้ายังทันผมจะไปรีบกลับไปรายงานตัว ขอบพระคุณมากครับ

  โดยคุณ พลาดไปแล้วครับ  (180.180.155.250)     5 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1028

  เคยโดนจับในคดีเสพยามาครั้งนึงครับ แล้วประกันตัวออกมา  พอออกมาได้มีการนัดไปรายงานตัว ไปมา1ครั้งหลังจากนั้นไม่ได้ไปเลย(ขาดไป3ครั้ง)เหลือการรายงานตัวอีก2ครั้ง ผมจะมีโทษอะไรบ้างครับ แล้วผมสามารถกลับเข้าไปรายงานตัวใหม่ได้ไหมครับ  รบกวนช่วยตอบที่ครับ ถ้ายังทันผมจะไปรีบกลับไปรายงานตัว ขอบพระคุณมากครับ

  โดยคุณ พลาดไปแล้วครับ  (180.180.155.250)     5 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1028

  การที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ศาลอาจตักเตือนหรือจะกำหนดการลงโทษที่ยังไม่ได้กำหนดหรือลงโทษซึ่งรอไว้นั้นก็ได้ ดังนั้น ท่านควรไปพบเจ้าพนักงานคุมประพฤติเพื่อแจ้งเหตุผลสมควรการผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     10 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1027

  เคยโดนจับในคดีเสพยามาครั้งนึงครับ แล้วประกันตัวออกมา  พอออกมาได้มีการนัดไปรายงานตัว ไปมา1ครั้งหลังจากนั้นไม่ได้ไปเลย(ขาดไป3ครั้ง)เหลือการรายงานตัวอีก2ครั้ง ผมจะมีโทษอะไรบ้างครับ แล้วผมสามารถกลับเข้าไปรายงานตัวใหม่ได้ไหมครับ  รบกวนช่วยตอบที่ครับ ถ้ายังทันผมจะไปรีบกลับไปรายงานตัว ขอบพระคุณมากครับ

  โดยคุณ พลาดไปแล้วครับ  (180.180.155.250)     5 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1027

  การที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ศาลอาจตักเตือนหรือจะกำหนดการลงโทษที่ยังไม่ได้กำหนดหรือลงโทษซึ่งรอไว้นั้นก็ได้ ดังนั้น ท่านควรไปพบเจ้าพนักงานคุมประพฤติเพื่อแจ้งเหตุผลสมควรการผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     10 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1026

   เพื่อนโดยจับ ยาบ้า 150 เม็ด ยาไอซ์ 3 กรัม ไม่ทราบว่าเค้าจะต้องติดกี่ปีเค้ายอมรับสารภาพ และให้ข้อมูลกับตำรวจโดยสามารถจับกุม ยาไอซ์เพิ่มได้อีก 7กรัม ทางตำรวจแจ้งว่าเพื่อนได้รับ มาตรา 100/2 จากการขยายผลจับกุมเพิ่มได้ และได้ลงบันทึกไว้แล้ว ถ้าถึงวันที่ศาลตัดสินแล้วทางตำรวจไม่ออกเอกสารตัว 100/2 ให้เรา เรามีสิทธิที่จะแย้งกับศาลได้หรอไม่ แล้วถ้าต้องการทราบก่อนที่จะขึ้นศาลว่าตำรวจทำเอกสาร 100/2ให้เพื่อนหรือไม่นั้น สามารถตรวจสอบได้หรือเปล่า

  โดยคุณ สมยศ  (27.55.6.46)     3 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1026

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่เมื่อจำเลยรับสารภาพและมีการให้ข้อมูลสำคัญในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มาตรา 100/2 จำเลยก็ชอบที่จะแถลงให้ศาลทราบข้อเท็จดังกล่าวนั้นเพื่อประโยชน์แก่ตนได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     10 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1025

   เพื่อนผม  อายุ 18 ปี โดนจับคดียาบ้า มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย โดนล่อซื้อ 10 เม็ด เบอร์แบงค์ 1300 บาท แล้วค้นเจออีก 100 เม็ด 

  อยากทราบว่า จะ ติดคุกกี่ปี  มีโอกาศรอลงอาญาไหม ได้ช่วยขยายผล จับกุมได้อีก 150 เม็ด

  ตำรวจ ทำมาตรา 100/2 ให้  แล้วเป็นคดีครั้งแรกด้วย  ยังเรียนอยู่

  รบกวนด้วยน่ะคับ

  โดยคุณ ธเนศ  (171.4.144.234)     2 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1025

  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าว หากศาลเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้อง ศาลย่อมต้องพิพากษาลงโทษตามความผิดโดยคดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และศาลมักไม่มีเหตุรอการลงโทษ แต่ทั้งนี้เมื่อมี 100/ 2 ศาลอาจลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนี้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     10 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1024

  ขอถามหน่อยค่ะ  แฟนขับรถแล้วเจอตำรวจจับพบสารเสพติดในร่างกาย ครั้งนี้เป็นครั้งแรก จะต้องโทษอะไรบ้าง เพราะไม่ได้ประกันตัว จะจำคุกนานไหม  ตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ aoy  (27.55.162.134)     2 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1024

  จำเลยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน แต่เมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจรอการลงโทษจำคุกไว้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     10 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1023

  แฟนไม่ได้จดทะเบียนกันขับรถยนต์ของหนูไปส่งยาบ้าโดนจับครอบครองเพื่อจำหน่าย5เม็ดรถโดน ปปส.ยึดควรทำยังไงค่ะ รอศาลตัดสินอยู่ค่ะ ต้องจำคุกกี่ปีค่ะ รอยุค่ะอีกไม่กี่วันจะตัดสินแล้ว

  โดยคุณ แจน  (110.49.227.64)     28 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1023

  หากท่านซึ่งเป็นเจ้าของแท้จริงแห่งรถยนต์ที่ถูกยึดยื่นคำร้องคัดค้านการริบทรัพย์สินเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยรถยนต์นั้นต่อไปโดยอ้างเหตุว่าตนเป็นเจ้าของแท้จริงและทรัพย์นั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น ตามความในมาตรา 129 (1) แห่ง พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     4 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1022

  แฟนโดนจับยาบ้า40เม็ดเงินล่อซื้อ10000อยากรู้ว่าโทษจำคุกกี่ปี

  ตอบหน่อยค่ะ

  โดยคุณ   (180.183.236.213)     28 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1021

   รบกวนคุณทนายคะ  แฟนโดนจับยาบ้า 2000 เม็ด ผิดครั้งแรก และรับสารภาพ มีใบ 100/2 อัยการบอกว่าส่งฟ้องกำเดียว กรณีนี้ต้องโทษจำคุกกี่ปีคะ และปรับประมาณเท่าไหร่คะ  ขอบคุณคะ

  โดยคุณ น้อง  (110.77.230.233)     27 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1021

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และปรับอย่างต่ำ 4 แสนบาท ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 15 วรรคสาม (2), 66 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     4 มี.ค. 2556

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 85   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด