X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 87   

 • ความคิดเห็นที่ 1260

   อยากทราบว่าถ้าโดนจับ ข้อหาค้ายาบ้า200เม็ดอยากทราบว่าโทษหนักขนาดไหนค่ะ  แล้วมันพอจะมีการลดหย่อนอย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ แนน น่า  (49.49.65.118)     25 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1259

   อยากทราบว่า เคยต้องโทษจำคุกมา แต้พ้นโทษแล้ว ได้รับใบสุทธิ์แล้ว ผ่านมาก็เกือบ 2ปีแล้ว จะสามารถไปทำงานที่ญี่ปุ่นได้มั้ยค่ะ เวลาทำวีซ่าจะยุ่งยากมั้ยค่ะ

  โดยคุณ noppakao  (171.6.206.222)     25 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1258

   เคยโดนจับ มียาบ้าไว้ในครอบครอง 1 เม็ด พ้นโทษรอลงอาญาแล้ว

  จากนั้นโดนจับคดีเสพขับอีก อยากทราบว่า ในวันที่ศาลตัดสิน จะโดนตัดสินให้จำคุกมั้ย

  ถ้าตัดสินให้จำคุกเราสามารถประกันตัวออกมาได้มั้ย

  โดยคุณ Dear  (171.100.93.32)     22 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1257

  พอดีโดนจับคดีเสพครับประกันตัวออกมาศาลให้ไปรายงานตัวแต่ไม่เคยไปเลยจะมีโทษอย่างไรบ้างครับ

  พอดีตำรวจโทรมาบอกว่าให้ไปเสียค่าปรับ5000บาทแล้วทำเรื่องส่งฟ้องศาลแล้วจบเลย

  จริงหรือเปล่าครับ อยากทราบว่าต้องกลับไปรับโทษหรือเปล่าครับเครียดมาก

  โดยคุณ somboon  (101.109.230.36)     21 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1257

  กรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติศาลอาจตักเตือนหรือเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเพราะเหตุผิดสัญญาประกันตาม ป.วิ.อ.มาตรา 119 และ ป.อ.มาตรา 57 ข้อเท็จจริงตามที่ตำรวจกล่าวอ้างไม่สมเหตุผลที่จะทำให้คดีถึงที่สุดไปได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     26 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1256

  โดนคดีเสพครับประกันออกมาศาลให้ไปรายงานตัวแต่ไม่เคยไปเลย

  อยากทราบว่ามีโทษอย่างไรบางครับ พอีดตำรวจโทรมาบอกให้ไปเสียค่าปรับ5000บาทครับ

  แล้วส่งฟ้องศาลแล้วจบเลยจริงหรือเปล่าครับหรือต้องไปรับโทษครับเครียดมาก

  โดยคุณ somboon  (101.109.230.36)     21 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1255

   สามีถูกจับยาไอซ์9.40กรัมข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพ สามียอมรับทุกข้อกล่าวหา จะติดคุกกี่ปีค่ะ .มีลูกสาว2คนยังเล็กอยู่เลย จะต้องทำยังไงให้โทษลดลงค่ะ 

  โดยคุณ ฝน  (27.55.155.240)     20 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1255

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ปี การรับสารภาพความผิดก็เข้าเป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายที่ศาลจะลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลยกระทำความผิดนั้นก็ได้ตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     26 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1254

  6145

  โดยคุณ   (110.169.159.134)     18 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1253

  แฟนโดนข้อหาขับเสพกับร่วมกันจำหน่าย เขาจะติดคุกกี่ปีค่ะ เพราะตอนนี้หนูท้องได้ 7 เดือน อยากประกันตัวให้เขาออกมาทันเห็นหน้าลูกก่อนและอีกอย่างหนูไม่มีเสาหลักนะค่ะช่วยแนะนำเรื่องประกันตัวผู้ต้องหาให้หนูหน่อยนะค่ะ

  โดยคุณ ออย  (111.84.194.67)     14 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1253

  คดีมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ทั้งนี้หากท่านประสงค์ที่จะประกันตัวสามีก็จำต้องปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วโดยอ้างเหตุผลอันสมควรต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     20 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1252

   เรียนทีมงานทนาย ตอนนี้มีเรื่องกลุ้มใจแะเครียดมาก คือ น้องชายโดนข้อหาครอบครองยาบ้า เพื่อจำหน่าย 9,000 เม็ด อยากทราบว่าจะติดคุกกี่ปี รับสารภาพ ทำเป็นครั้งแรก  และถ้าศาลตัดสินสามารถขออุทธรณ์ได้ไหมคะ รบกวนตอบด่วนนะคะกลุ้มใจมาก

  โดยคุณ   (118.172.124.130)     12 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1252

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 15 ปี ทั้งนี้ คู่ความสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่อ่านคำพิพากษาให้คู่ความฝ่ายทีอุทธรณ์ฟัง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     18 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1251

  พีผมโดน จับ ยาบ้า 669 เม็ด  ยาไอซ์ 3.9 กรัม  จะติดคุก กี้ปีคับ  

  โดยคุณ ซี   (125.27.189.17)     12 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1251

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     18 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1250

  แฟนหนูโดยจับ ยา68เม็ด ไอซ์ เกือบ 3 กรัม แต่รับสารภาพ จะติดกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ Looktanza  (175.176.220.15)     11 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1250

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำประมาณ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     18 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1249

  แฟนหนูโดยจับ ยา68เม็ด ไอซ์ เกือบ 3 กรัม แต่รับสารภาพ จะติดกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ Looktanza  (175.176.220.15)     11 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1248

   แฟนถูกจับเจอไอซ์0.7 โดนข้อหาเสพและเพื่อจำหน่าย ตอนนี้โดนฝากขังอยุ่ค่ะ อย่างนี้โดนกี่ปีค่ะ และมีทางอ่ะไรไหมค่ะ แฟนเสพจิงแต่ไม่ได้ขายเลย โดนข้อหาจำหน่ายเฉยเลย

  โดยคุณ คุณตี่  (111.84.99.191)     9 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1247

   แฟนโดนจับแะเจอไอซ์0.7ค่ะและโดนข้อหาเสพและเพื่อจำหน่ายทั้งๆที่ไม่ได้ขาย้ลยค่ะตอนนี้ถูกฝากขังอยุ่ค่ะและอย่างนี้ต้องโดนกี่ปีค่ะและมีทางไหนช่วยได้ เพราะแฟนเสพจิงแต่ไม่ได้ขายค่ะ

  โดยคุณ ตี่  (111.84.99.191)     9 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1247

  ด้วยปริมาณสารบริสุทธิซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตั้งแต่ 375 มก.ขึ้นไป กฎหมายสันนิษฐานไว้เด็ดขาดว่า มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยคดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากจำเลย ประสงค์ที่จะแก้ต่างต่อสู้คดีก็จำต้องนำสำเนาบันทึกการจับกุมปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     18 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1246

  ขอถามค่ะ หลานอายุประมาณ 21 ปี โดนเพื่อนนำยาบ้ามาฝากไว้ทั้งที่ตนไม่รู้ว่าคือยาบ้า เลยโดนตำรวจจับข้อหาค้ายา และสมรู้ร่วมคิด แต่ตำรวจก็เห็นหลักฐานคามือ ตอนนี้ประกันตัวออกมา และรอคำตัดสินจากศาล แล้วจะมีวิธีช่วยได้อย่างไรคะ

  โดยคุณ เกวลี  (202.28.119.239)     5 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1246

  ท่านและหลานต้องนำรายละเอียดเข้ามาพบและปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีก่อน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     16 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1245

   แฟนโดนหลอกให้ไปส่งยาในเรือนจำ โดยที่ไม่ทราบว่าข้างในอาหารมียาบ้า 260เม็ด เฮโรอีน 2 ถุง แบบนี้จะมีทางสู้คดีแบบไหนถึงจะชนะ แล้วจะมีทางชนะได้โดยวิธีไหนคะ แล้วถ้ารับสารภาพจะต้องโดนกี่ปีคะ

  โดยคุณ   (113.53.198.118)     5 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1244

   พี่ผมโดนจับยาบ้า570เม็ด เเละ ไอค์6กรัม ถามว่า จะประกันได้ไหมเเละต้องติดคุกกี่ปีคับ

  โดยคุณ สุภคม  (180.183.239.116)     5 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1243

   แฟนโดนจับยาไอซ์ 800กรัม จะต้องโดนจำคุกกี่ปีค่ะ ถ้ารับสารภาพศาลจะลดให้เหลือกี่ปี แล้วถ้าแฟนให้เบาะแสรายอื่น แต่ยังตามจับไม่ได้ จะได้ลดโทษอีกมั้ยค่ะ ตอนแฟนโดนจับ หนูท้องได้8เดือนแล้ว ตอนนี้คลอดแล้วค่ะ เห็นเพื่อนบอกเราสามารถขอยื่นลดโทษได้ด้วยหรอค่ะ ถ้ามีลูกต้องรับผิดชอบ หนูอยากรู้ว่าถ้าศาลตัดสินกี่ปี แล้วถ้าติดจริงๆจะติดกี่ปี เพราะเขามีลดโทษให้ด้วยใช่มั้ยค่ะ

  โดยคุณ หนุงหนิง  (115.67.39.236)     3 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1243

  คดีนี้จำเลยต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 5 ปี ก่อนลดหย่อนโทษเมื่อมีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายเมื่อศาลเห็นสมควรจะลดโทษได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลยนั้นก็ได้ ตาม ป.อ.มาตรา 78 ทั้งนี้ กรณีของจำเลยคดีนี้ยังไม่ได้รับประโยชน์ตามมาตรา 100/2 ส่วนเหตุอันควรปราณีใดที่จำเลยจะได้รับการบรรเทาโทษให้ศาลเมตตาปราณี ก็สามารถที่จะแถลงต่อศาลได้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     13 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1242

  โดนจับยาบ้า 14 เม็ด ไม่ทราบว่าถ้าประกันประมาณเท่าไรค่ะ และถ้าประกันแล้วต้องขึ้นศาลอะไรอีกมั้ยค่ะ แล้วถ้าไม่ประกันฝากขังนานแค่ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ khalos  (182.52.59.252)     3 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1242

  หากผู้ต้องหาหรือจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน ราคาประกันโดยประมาณไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท แต่ควรสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายประกันโดยตรง ทั้งนี้ สามารถฝากขึงได้ถึง 7 ฝากๆ ละ 12 วัน และรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 84 วันตาม ป.วิ.อ.มาตรา 87 วรรคหก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     13 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1241

   โดนจับเสพขับ โดนครั่งแรก16เมษายน56  ครั่งสอง 21กรกฎาคม 56. 23กรกฎาคมศาลนัดขึ้นศาลครั่งแรก ศาลตัดสินรอลงอาญา2ปี.    จนมาถึงวันนี้1ธันวาคม56 เขานัดขึ้นศาล. ศาลจะตัดสิ้นอย่างไร มีวิธีแก้ปัญหาหรือเปล่าค่ะ ศาลจะตัดสินจำคุกหรือเปล่า

  โดยคุณ อรวรรณ พรหมจิตต์  (49.48.236.207)     1 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1241

  ทำผิดหลายครั้ง ศาลอาจไม่รอก็ได้เพราะเห็นว่าไม่หลาบจำ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     13 ธ.ค. 2556

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 87   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด