อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.095-543-4333 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.095-543-4333

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 80   

 • ความคิดเห็นที่ 1120

   สวัสดีค่ะ

  ขอเล่าเรื่องราวก่อนนะคะ คือ แฟนเคยมีอดีตเคยติดคุกเพราะเรื่องยาเสพติดมาแล้ว 

  เมื่อก่อนโน้น...ไม่ทราบวันเวลาจริงค่ะ

  แล้วเมื่อประมาณ 3เดือนก่อนที่พัทยาหน้าเซ็นทรัล ก็โดนจับ เพราะขายยาอีกค่ะ 4 เม็ด ตำรวจล่อซื้อเอง

  ทางบ้านมารู้อีกทีก็วันรุ่งขึ้นถัดไป แม่เขานำเงินไปประกันตัว 16000บาท  และนัดวันไปรับเงินคืน อีกในเดือนถัดไปที่ศาลพัทยา

  และเมื่อ 4วันที่แล้ว แม่เขากำลังนอนอยู่ในห้อง ตอนนั้นประมาณตี2กว่า จู่ก็มีคนมาเคาะประตูแล้วบอกว่าลูกเขาโดนจับ ตรวจฉี่เป็นสีม่วง

  คราวนี้แม่เขาไม่ไปดู ไม่ทำอะไรเลย เหตุที่เกิดก็คือหน้าเซนทรัลพัทยาเหมือนเดิม

  อยากทราบว่าเขาถูกส่งตัวไปที่ไหน ที่นั่นเขาทำอะไรบ้าง อยู่อย่างไร กินอย่างไร มีการบำบัดด้วยไหม กี่วันกี่เดือนถึงจะออกมาเป็นอิสระคะ ลืมบอกค่ะว่าเขาอายุ 31 ปี บัตรประชาชนก็ไม่มีไม่รู้ว่าทำไมถึงกลับบ้านไปทำไม่ได้ค่ะ 

   

   

  โดยคุณ กล้วย  (180.183.93.98)     8 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1120

  ความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่ขณะนี้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมตัวที่ไหน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีนี้โดยตรง หรือสอบถามที่ประทับรับฟ้องคดีนี้ก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     24 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1119

   อยากทราบว่าแฟนนู๋จะติดคุกกี่ปีค้ะโดน 3 คดีอ่ะค่ะ

  1 ร่วมกันฆ่าผุ้อื่นโดยไตร่ตรอง

  2 พยายาม

  3 จำหน่ายยาบ้า 200 เม็ด

  รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

  โดยคุณ ใหม่  (171.97.2.140)     7 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1119

  ถ้าความผิดแต่ละฐานดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ศาลต้องลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป ศาลมีอำนาจลงโทษจำคุก 50 ปี เว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตตาม ป.อ.มาตรา 91(3)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     24 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1118

  น้องกับพวกรวมกันสามคนรับจ้างขนยาบ้าหนึ่งแสนเม็ดตร.จับของกลางได้จากคนที่สี่ แต่น้องกับพวกไม่มีของกลางแต่ถูกซักทอดว่าเป็นผู้นำส่งอยากทราบว่า

  1.ผู้ว่าจ้างขนยาที่ไม่มีของกลางในมือ กับผู้ที่มีของในมือโทษเท่ากันหรือไม่

  2.การตัดสินให้โทษเอาสามคนมาหาร หนึ่งแสนเม็ด หรึอว่าโทษหนึ่งคนหรือสามคนก็มีโทษเท่ากัน

  3.ถ้าสองคนรับผิดไปและบอกว่าคนที่สามไม่เกี่ยวข้องเป็นไปได้หรือไม่

  โดยคุณ ทรงพล  (118.175.215.6)     7 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1118

  หากศาลรับฟังว่าจำเลยทุกคนร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้องฐานเป็นตัวการร่วมแล้ว ศาลต้องพิพากษาลงโทษจำเลยทุกคนตามความผิด โดยไม่มีกฎหมายบัญญัติให้แบ่งส่วนปริมาณของกลางแก่จำเลยแต่ละคนมาคำนวณการลงโทษจำคุกแต่อย่างใด ทั้งนี้ จำเลยอื่นมีสิทธิที่จะให้การปฏิเสธว่าจำเลยอื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการกระทำความผิดได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จำเลยนั้นจะพ้นจากการกระทำผิดไปได้ ถ้าโจทก์มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจำเลยร่วมกระทำความตามฟ้องด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     24 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1117

  ถามว่า หลานสาวขับรถไปกับเพื่อน(เพื่อนเป็นคนขับ หลานเป็นเจ้าของรถ)ไปจอดที่จอดรถของคอนโดแห่งหนึ่ง แล้วหลานสาวได้ลงมายืนด้านนอกรถ กล้องวงจรปิดจับภาพได้ กล่าวคือในทีจอดรถนั้นมีรถคันหนึ่งสีดำมียาบ้าอยู่ในรถคันดังกล่าว 140000 เม็ด หลานสาวและคนในรถยังไม่ได้มีการแตะต้องรถที่มียาเสพติดคันนั้น แต่มีพยานคือยามให้ปากคำกับตำรวจว่าเห็นรถของหลานสาวขับวน 2 รอบ และพยามไปเอาของในรถ(แต่ยังไม่ได้แตะต้องรถ) ตำรวจออกหมายจับ และแจ้งขอหามียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย โดยไม่รู้ตัว หมายจับออกปี 2553 ตำรวจจับปี 2556 โดยหลานสาวใช้ชีวิตอยู่บ้านทำมาหากินปกติแบบไม่รู้เรื่องและไม่ได้หลบหนี อยากถามว่าจะมีความผิดหรือไม่ เพราะรถคันมีปัญหายังไม่แต่แตะต้องอะไรเลย และขณะนี้ถูกฝากขังที่เรือนจำแล้ว จะมีวิธีสู้คดีอย่างไร ใช้เงินเท่าไหร่ เพราะฐานะยากจน

  โดยคุณ เล็ก  (202.151.7.30)     5 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1116

   ยาไอซ์ 20 กรัมรอผลเมท น่าจะตัดประมาณกี่ปีครับ

  โดยคุณ กร  (115.67.166.235)     4 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1116

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 20 ปี ตามอัตราจำนวนกรัมซึ่งเป็นปริมาณยาเสพติดของกลาง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     12 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1115

   โดน สายลับ ล่อซื้อ ยาบ้า จำนวน 2 เม็ด ทำการค้นบ้านพัก พบ อีกครึ่งเม็ด เบอร์แบงค์อีก 800 บาท

  โดนตรวจฉี่เป็นสี ม่วง   ข้อกล่าวหาจากตำรวจ(มียาเสพติดประเภทที่1ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย และ เสพยาเสพติดไห้โทษประเภทที่1) ไม่เคยมีประวัติเสียเลยคับพึ่งโดนอยากรู้มากคับตอนนี้ผมอายุ 17 ปี  10เดือน โดน ส่ง ไป สถานพินิจ แร้ว แต่ ประกันตัวมา ได้

   ศาล นัด ไป อีก รอบ พรุ่งนี้ อยาก ทราบ ว่า ผมจะถูกศาลดำเนินคดี แบบไหนบ้าง โดนโทษ หนักไหม

  ผมเรียนอยู่ และ ยังอยากเรียน จะ ประกัน ตัวออกมาเรียนต่อได้ไหม  หรือต้องประกันเท่าไหร่ - จำคุกกี่ปี   ประกันได้ไหม วอนท่าน แอดมิน ช่วย ตอบ ไห้ ด้วย ครับ ผม รอคำตอบ อยู่ครับ ขอบคุณเป็น อย่างสูงคับ

  โดยคุณ ชัชวาล  (171.98.101.51)     3 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1115

  คดีนี้เป้นความผิดที่มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำกระทงละ 4 ปี และฐานเสพมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน ศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด หากท่านประสงค์ที่จะแก้ต่างต่อสู้คดีก็ชอบที่จะแต่งตั้งทนายเพื่อดำเนินการในชั้นพิจารณาและยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     12 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1114

   น้องหนูโดนล่อจับค่ะ 60 เม็ด สารภาพทุกอย่างอีกอย่างอายุ 18 ปี อยากทราบว่าจะต้องจำคุกกี่ปีค่ะ 

  โดยคุณ Nery  (118.172.168.9)     1 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1113

   น้องชายโดนจับคดียาไอ มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวร 5 จี สารบริสุทยังไม่ออก พอดีน้องเคยต้องโทษคดีเังกล่าวมาไม่ถึง 5 ปี น้องจะรับสารภาพ ถ้ามีการแถลงประกอบว่าเรียน  และพ่อป่วย มีเอกสารรับรอง จะต้องโทดประมานเท่าไรได้ครับ และมีวิธีไหนที่ทำให้โทดน้อย

  โดยคุณ ธนวรรธ  (115.67.132.30)     30 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1113

  จำเลยคดีนี้อาจต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 7 ปี และการรับสารภาพก็นับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายแล้ว
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     6 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1112

  สวัสดีค่ะ คุณทนาย  เพื่อนของแฟนอ่ะค่ะถูกจับยาเสพติด 200 เม็ด แต่เพื่อนคนนี้เค้าโทรกลับมาหาแฟนดิฉันเพื่อขอเบอร์คนที่ปล่อยยาอ่ะค่ะ ถ้าเป็นแบบนี้แฟนดิฉันจะโดนหางเลขไปด้วยรึป่าวค่ะ แต่ตอนนี้ดูเหมือนทางตำรวจเข้าใจว่า แฟนดิฉันเป็นเอเยนต์ใหญ่ไปแล้ว แต่ความจริงคือ แฟนดิฉันไม่ได้ทำนะค่ะ  คือตอนนี้กลัวมาก  ไม่กล้าไปไหนเลย กลัวถูกจับค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ เจ้าหญิงกบ  (101.109.34.235)     30 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1112

  หากแฟนของท่านไม่ได้กระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็ชอบที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาและแต่งตั้งทนายเพื่อแก้ต่างกันต่อไป ถ้ามีการดำเนินคดีแก่ตน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     6 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1111

   แฟนโดนจับข้อหาเสพค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะครั้งแรกเค้าไป

  รายงานตัวไม่ครบค่ะจึงประกันไม่ผ่านแต่อยากทราบว่าเค้าจะต้องจำคุกกี่ปีคะและสามารถลดโทษได้มั้ยคะ

  โดยคุณ ฟ่้า  (115.67.130.89)     30 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1110

  แฟนถูกจับยาบ้า400เม็ดและยาไอซ์12จ๊โทษจำคุกประมาณเท่าไรค่ะและถ้าจะประกันตัวต้องใช้เงินจำนวนเท่าไรค่ะ

  โดยคุณ กาญจนา  (118.173.180.183)     28 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1110

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษาจำคุกโดยประมาณ 15 ปี เพราะเหตุที่ยาเสพติดของกลางมีปริมาณมาก หากจะยื่นปล่อยชั่วคราว น่าจะต้องใช้หลักทรัพย์มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     6 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1109

  ยาบ้า 890 เม็ด น่าจะมีสารแอมเฟตามีนประมาณเท่าไร ถึง 20 มิลลิกรัมรึเปล่าคะ 

  โดยคุณ อ.น.  (223.204.83.52)     28 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1109

  ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่เป็นทางการจึงจะทราบปริมาณคำนวนเป็นสารบริสุทธิ์แต่คงไม่เกิน 20 กรัม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     6 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1108

  ตำรวจค้นบ้านตามหมายศาล

  คดีที่ 1 มียาเสพติดให้โทษประเภท(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย (35 เม็ด)

  คดีที่ 2 ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย  (890 เม็ด)

  จะได้รับโทษยังไงบ้างคะ

  โดยคุณ อ.น.  (223.204.83.52)     28 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1108

  ต้องระวางโทษทั้งจำคุกและปรับและอาจมีการขอให้เพิ่มโทษได้โดยคำขอของพนักงานอัยการโจทก์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     6 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1107

  อยากทราบว่า เพื่อนโดนจับยาบ้า 45 เม็ด รับสารภาพ ศาลจะตัดสินประมาณกี่ปีคะ แล้วเพื่อนมีคดีคุมประพฤติอยุ่ 6 เดือนจะบวกเข้าไปด้วยหรือเปล่าคะ แล้วถ้าประกันตัวออกมาจะอยู่ได้กี่เดือนก่อนศาลจะตัดสิน แล้วถ้าประกันตัวออกมา ไปรายงานตัวคุมประพฤติตามปกติ ยังจะบวกเข้ากับคดีหรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ คุณทนาย

  โดยคุณ โยชิ  (223.204.186.68)     28 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1107

  จำเลยคดีนี้อาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ข้อสงสัยอื่นให้ปรึกษาทีมทนายคลายทุกข์ทางโทรศัพท์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     6 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1106

   พอดัญาติ โดนจัยนาไอ 5จี ข้อหา มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและมีกระสุนปืน 2 นัด พอดีเขาเป็นผูร้ายเก่าด้วยพ้นโทดยังไม่ถึง 5ปี จะรับโทดกี่ปีได้ค่ะ และมีวิธีไหนที่จะทำให้เขาไม่บวกโทดเพิ่ม

  โดยคุณ เกษฎา  (115.67.227.203)     25 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1106

  จำเลยต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 7-9 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     29 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1105

   อยากทราบว่ามีคนรู้จักของหนูคนหนึ่งโดนจับยาเสพติด 780 เม็ด 4 กรัม รวมเป็น 21 เมท เมทคืออะไรค่ะ ? และสารภาพหมด ไม่เคยต้องคดีมาก่อน แบบนี้จะโดนจำคุดกี่ปีค่ะ ? ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นิรนาม  (110.77.183.217)     25 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1105

  เมทคือเมทแอมเฟตามีน โดยคดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 9 ปี และการที่จำเลยรับสารภาพเป็นการให้ความรู้แก่ศาลและเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลมีอำนาจลดหย่อนโทษให้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     29 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1104

   ยายผมโดนคดีค้ายาเสพติด 60 เม็ด กี่ปีคับ?

  โดยคุณ   (110.77.196.143)     21 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1104

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6-9 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     29 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1103

   เรียนถามท่านทนายความหน่อยค่ะพอดีน้องชายโดนข้อหาล่อซื้อยาไอซ์นำ้หนัก0.05กรัมไม่หลบหนี้ครี้งนี้เป็นครั้งแรกตอนนี้รอขึ้นศาลอยากทราบว่าจะต้องติดคุกกี่ปีแล้วประกันตัวมาได้ไหมค่ะและควรจ้างทนายไหมค่ะและยอมรับสารภาพ

   

  โดยคุณ น้ำหวาน  (27.55.169.36)     19 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1103

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี จำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้เป็นสิทธิตามกฎหมาย แต่หากรับสารภาพ ก็เป็นสิทธิของจำเลยที่จะไม่จ้างทนายเพื่อแก้ต่างต่อสู้คดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     28 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1102

  ครั้งแรกน้องชายผมโดนจับ ปลายปี 2554 มียาบ้า 11 เม็ด ได้ประกันตัว 20,000 บาท แล้วคุ้มความประพฤติ
  ครั้งสองน้องชายโดนจับ ข้หาครอบครองยาบ้า 200 เม็ด  อยากทราบว่าน้องชายผมจะต้องติดกี่ปีคับ
  แล้วมีวิธีไหนที่ช่วยลดโทษ หรือติดคุกน้อยลงบ้างครับ

  ปล.ขอบคุณมากคับ

  โดยคุณ นาย ชลบุรี  (124.121.79.4)     18 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1102

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 9 ปี และการรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     28 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1101

  สวัสดีค่ะ คุณทนาย ดิฉันมีเรื่องอยากสอบถามเกี่ยวกับคำสั่งศาลฏีกา เพื่อนของดิฉันโดนคดียาเสพติดศาลชั้นต้นตัดสินสิบปีหกเดือน ศาบอุทธรณ์ยกฟ้อง ตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลฏีกา ซึ่งทางอัยการฏีกาไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปีห้าเดือนแล้ว ดิฉันอยากทราบว่าศาลฏีกาใช้ระยะเวลาประมาณนานแค่ไหนที่จะพิจารณาและตกลงมา และคดีจะเป็นไปในทิศทางไหนเมื่อผ่านสองศาลมาแล้ว ซึ่งเพื่อนของดิฉันได้ประกันตัวออกมารอคำสั่งศาลฏีกา ก่อนหน้านี้ช่วงรอคำสั่งศาลอุทธรณ์ จำคุกมาแล้วเป็นเวลาสองปีห้าเดือนมีส่วนช่วยในการพิจารณาคดีของศาลฏีกาหรือไม่   ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ คำสั่งศาลฏีกา  (27.130.234.94)     18 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1101

  ศาลฎีกาจะวินิจฉัยจากพยานหลักฐานที่ศาลล่างทั้งสองได้นำสืบและรับฟังวินิจฉัยชี้ขาด และเนื่องจากปริมาณคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกามีจำนวนมาก จึงไม่อาจกำหนดเวลาแน่นอน ได้ว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งได้เมื่อใด ก็คงต้องรอหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     28 พ.ค. 2556

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 80   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด