อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 84   

 • ความคิดเห็นที่ 1200

   อยากรู้ว่า พี่ชายโดนล่อซื้่อยาบ้า จำนวน  10 เม็ด

  แต่พี่โดนข้อหาเสพยาฯ มาก่อนยังต้องรายงานต้วอยู่กับคุมประพฤติยังไม่เสร็จสิ้นกันคะ

  แบบนี้ จะติดคุกใหมคะ และถ้าติดคุกจะโดนกี่ปีคะ 

  โดยคุณ ขวัญใจ สุราชวงษ์  (203.209.79.162)     20 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1200

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำโดยประมาณ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1199

    พี่ชายโดนจับยาบ้า 23 เม็ด มีไว้ครอบครองเพื่อเสพและจำหน่าย แต่พี่ชายให้การรับสารภาพ 

  อยากทราบว่าจะต้องติดคุกกี่ปีค่ะ 

  โดยคุณ มีมี่  (110.77.197.19)     20 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1199

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1198

   พี่ชายโดนจับยาบ้า 23 เม็ด มีไว้ครอบครองเพื่อเสพและจำหน่าย พี่ชายให้การรับสารภาพ 

  อยากทราบว่าจะต้องติดคุกกี่ปีค่ะ 

  โดยคุณ   (110.77.197.19)     20 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1197

  อยากถามว่าครอบครองยาบ้า4เม็ดแลขับเสพจะโดนอะไรบ้างครับ

  โดยคุณ ปลา  (202.41.190.165)     19 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1196

   สมมุติ

  โดนจับยา 8000  เม็ด  แล้วจะโดนปรับเท่าไรค่ะ  หรือทั้งจำทั้งปรับ  ถ้าจำคุกนานเท่าไร  แล้วมีทางไหนบ้างที่จะมีออกบ้างค่ะ ขอขอบคุณสำหรับพื้นที่ให้สอบถามค่ะ

  โดยคุณ หลานสาว  (14.207.57.47)     19 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1195

   อยากทราบวาเพอนโดนจบยาบา1300เมดยาไอซ41กรมเครองชงดจตอล1เครองจะโดนกป

  โดยคุณ ณัฐณีวรรณ  (111.84.51.231)     18 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1194

   เพื่อนโดนข้อหา มียาบ้าในครอบครอง30เม็ดแต่ไปกับเพื่อนหนึ่งคนโดยไม่รู้ว่าเพื่อนนำยาบ้ามาด้วยแต่ไปตรวจฉี่แล้วเจอว่าเสพจะโดนข้อหายังงัยบ้างคะ อายุแค่16ปีความผิดครั้งแรกทำยังงัยไม่ให้ติดคุกคะ

  โดยคุณ มิ้น  (27.55.147.103)     13 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1193

  ลูกเพื่อโดนจับยาบ้า 20 เม็ดจะติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ เอม  (182.52.63.246)     6 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1192

  ยาบ้า 200 เม็ด มีสารบริสุทธิ์ ประมาณเท่าไหร่ค่ะ

  โดยคุณ เมย์  (49.49.49.169)     5 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1192

  เกิน 20 กรัม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     16 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1191

   เพื่อนโดนจับยา10เม็ดครอบครองเพื่อเสพ  จะติดคุกไหมคะ    ตอนนี้ประกันออกมาแล้ว

  โดยคุณ หมู  (27.55.160.223)     3 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1191

  หากศาลเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดหรือยังมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ศาลย่อมต้องพิพากษายกฟ้องจำเลยปล่อยจำเลยพ้นข้อหาไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     13 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1190

   พี่หนูโดนเรื่องยา 7 เม็ดโดนข้อหา มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย

  ไม่ทราบว่า จะโดนกี่ปีค่ะ  แล้วมีสิทธิ์ได้ลดโทษหรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ น้ำตา  (58.9.186.235)     2 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1190

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 2 ปี ถ้าจำเลยรับสารภาพความผิด ก็เป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายแล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     13 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1189

  ยากทราบว่า  เพื่อน  ผมโดน  จับ ยา  100  กว่าเม็ด

  ทำไม่  ไม่กี่เดือน  ก็ออก  มาได้    

  ไม่ทราบว่า  100  เม็ด   ติดกี  วันคับ

  โดยคุณ เบส  (101.51.185.145)     31 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1189

  ด้วยปริมาณยาเสพติดของกลางดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่การที่เพื่อนได้รับการปล่อยตัวอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ท่านควรสอบถามข้อเท็จจริงกับเพื่อนได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     12 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1188

   น้องชายโดนเพื่อนหลอกให้ไปซื้อยาบ้า แล้วโดนจับ 15 เม็ด ไม่ทราบว่าต้องโทษอย่างไร

  โดยคุณ เสียใจแต่แก้ไขไม่ได้  (113.53.139.223)     28 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1188

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 2 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1187

   สวัสดีค่ะ ทีมงานทนายคลายทุกข์

  หนูขอถามหน่อยค่ะ

  1.แฟนถูกจับข้อหามียาบ้า 1,350 เม็ด จะโดนโทษจำคุกประมาณกี่ปีค่ะ แล้วถ้าสารภาพจะลดโทษสูงสุดเท่าไหร่ (จะถือว่าเกิน 20 กรัมมั้ยคะ)

  2. การคำนวนสารบริสุทธิ์ นี่คือหมายความว่าน้ำหนักที่คิดจริงอาจน้อยกว่าถ้ามีส่วนผสมในสัดส่วนที่น้อยใช่มั้ยคะ

  3.การขออภัยโทษต้องทำอย่างไรบ้างคะ

   

  รบกวนตอบหน่อยนะคะ ร้อนใจมากเลยค่ะ  ขอบคุณมากกๆๆ ค่ะ

  โดยคุณ Aunda   (110.164.32.26)     28 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1187

  1. คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 15 ปี
  2. ยาบ้าของกลาง เจ้าพนักงานต้องนำไปคำนวณหาปริมาณของแอมเฟตามีนที่บริสุทธิ์โดยไม่มีส่วนของการผสมอย่างอื่นเข้าด้วย
  3. สอบถามเจ้าหน้าที่เรือนจำเกี่ยวกับการขออภัยโทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1186

  ดีมากเป็นประโยชน์

  โดยคุณ แก้ว  (61.90.105.15)     27 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1185

   อยากทราบว่าเพื่อนโดนยาไอซ์ 0.45 จีแต่โดนยัดเป็น 0.59 จี เนื่องจากไม่ยอมทำตามตำรวจเพราะตำรวจให้จี้ต่อตำรวจเลยกระทืบและยัดเบอร์แบงอีกเป็นจำนวนเงิน300 เลยโดนข้อหาจำหน่ายและจำหน่อยและเบอร์แบงจึงอยากรู้ว่าเราสามารถจะนอมรับผิดเรื่องยาแต่ไม่ยอมรับผิดเรื่องเบอร์แบงได้หรือไม่แล้วต้องประกันยังไงใช้เงินหรือหลักทัพย์เท่าไหร่แล้วจะสู้คดีกับตำรวจคนนั้นได้หรือไม่?????

  โดยคุณ นาโน  (110.169.138.127)     24 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1185

  หากยาเสพติดของกลางไม่ใช่ของผู้ต้องหาหรือจำเลย ก็ควรปฏิเสธความรับผิดและนำสำเนาบันทึกการจับกุมเข้าพบทนายเพื่อประเมินรูปคดีเตรียมพยานหลักฐานแก้ต่างต่อสู้คดีกันไป ส่วนราคาประกัน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายรับคำร้องขอประกันตัวโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     28 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1184

  คดียาบ้า 25 เม็ด ชายยอมรับตอนแรก ครอบครอง และจำหน่าย แฟนไห้การปฏิเสธ แต่ แฟนลงแจ้งว่าร่วมกันมียาเสพติดและจำหน่าย จะหลุดหรือจำคุกกี่ปีคับ

  โดยคุณ ชาญ  (103.11.216.100)     22 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1184

  คดีมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่ศาลจะพิพากษายกฟ้องหรือลงโ?ษอย่างใดหรือไม่ ข้อเท็จจริงเพียงเท่านนี้ ไม่อาจประเมินรูปคดีได้ จึงควรนำรายละเอียดไปปรึกษาทนายที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการว่าความคดียาเสพติดประเมินรูปคดีก่อน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     28 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1183

   น้องชายโดนจับคดียาบ้า 78 เม็ด มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและผลิต อยากทราบว่าน้องชายจะมีโทษจำคุกกี่ปีคับ

  โดยคุณ ิboy  (180.183.112.227)     21 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1183

  หากรับสารภาพอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     28 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1183

  หากรับสารภาพอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     28 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1182

  น้องชายโดนจับคดียาบ้า79เม็ด มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและผลิต อยากทราบว่าจะมีโทษจำคุกกี่ปีคับ

  โดยคุณ ิboy  (180.183.112.227)     21 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1181

  หนูอยากทราบเกี่ยวกับคดียาเสพติดค่ะ คือน้องหนูโดนจับยาบ้า 6 เม็ด ค่ะ
  หนูอยากทราบว่าต้องโดนจำคุกกี่ปี และปรับกี่บาทค่ะ แล้วจะมีวิธีไหนแก้ไขได้บ้างค่ะ
  ช่วยตอบหนูด้วยน่ะค่ะหนูร้อนใจมาก
  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ แพรว  (110.164.40.48)     20 ส.ค. 2556

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 84   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด