X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 82   

 • ความคิดเห็นที่ 1160

   สอบถามคับสารบริสุทธิ 3.2 ก  ข้อหามีใว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ถ้ารับสภาพกี่ปีครับ

  โดยคุณ อัถ  (115.67.98.34)     18 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1160

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     28 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1160

   พอดีอยากรบกวนระวางโทดอย่าง 4 ปี คือความหมายโทษจำคุก4ปีหรือเปล่า หรือมากกว่านั้น ช่วยตอบหน่อยคับ ขอบคุนมากคับ

  โดยคุณ อัถ  (115.67.7.70)     28 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1159

  น้องชายถูกจับยา 767 เม็ด ยาไอซ์ 11.8 มิลลิกรัม จะต้องติดคุกกี่ปีค่ะ รับสารภาพ ครั้งแรก ช่วยตอบหน่อยค่ะ เปนห่วงมาก

  โดยคุณ pookky  (49.49.177.62)     18 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1159

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ถึง 9 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     25 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1159

  เมท...ออกมา 12.355 ค่ะ

  โดยคุณ pookky  (223.207.208.42)     26 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1158

   แฟนนั่งรถไปกับเพื่อน แต่ถูกตำรวจค้นรถ พบว่ามียาบ้าอยู่ในรถจำนวน2000เม็ด จำนวนคนในรถ 3คน จึงมีชื่อร่วมกัน หาร3 แต่แฟนอายุไม่เกิน18 จึงถูกส่งตัวไปสถานพินิจ ไม่ทราบว่าต้องอยู่นานแค่ไหนคะ? ตอบด่วน!! 

  โดยคุณ cindy  (213.119.71.132)     17 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1158

   ถ้าโดนจับยาบ้า3เม็ด ตอนนิน้องชายอายุ18ปีค่ะ ต้องติดทั้งหมดกี่ปีค่ะ 

  โดยคุณ Ain  (180.183.212.33)     17 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1158

  หากจำเลยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดลงโทษจำคุก และเมื่อถูกจำคุกครบกำหนดแล้ว จึงให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกำหนด โดยคดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 15-25 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     25 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1157

   น้องโดนจับยา80เม็ด แต่เป็นทหารอยู่อยากทราบว่าจะติดกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ต้น  (125.27.8.1)     17 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1157

  ต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 6-9 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     25 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1156

  เคยจำหน่ายยาเสพติด แต่เลิกแล้ว มีคนไปแจ้งว่ายังจำหน่ายอยู่ หลักฐานก็ไม่มี ชี่ก็ไม่ม่วงด้วย แต่คนที่เราเคยขายให้ติดเงินค่ายาเสพติดอยู่ ไม่มีหลักฐาน มีแต่ข้อความในเฟสบุ๊ค ว่าเขาเอาไปจริงๆแต่ไม่ยอมจ่าย เราจะทำยังไงดีค่ะ เดือนร้อนมากๆ จะมีโทษอะไรมั้ยค่ะ

  โดยคุณ ทวิน  (49.48.154.142)     14 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1155

  หลานชายโดนจับข้อหา มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 17 เม็ด แ่ต่เขาอายุ 16 ปี และิติดยาเสพติดด้วย  อยากรู้่ว่าโทษเขาจะเป็นแบบไหน เพราะไม่ได้ประกันตัวเลย

  โดยคุณ   (101.51.255.178)     12 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1154

  น้องชายถูกจับ ข้อหา ร่วมกันครอบครองยาเสพย์ติดเพื่อจำหน่าย ประกอบด้วย ยาบ้า 87 เม็ด ยาไอซ์ 200 มิลลิกรัม และตรวจฉี่เป็นสีม่วง จะต้องโทษจำคุกประมาณกี่ปีค่ะ
   

  โดยคุณ กล่องแก้ว  (62.216.150.4)     12 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1153

  น้องชายถูกจับ ข้อหา ร่วมกันครอบครองยาเสพย์ติดเพื่อจำหน่าย ประกอบด้วย ยาบ้า 87 เม็ด ยาไอซ์ 200 มิลลิกรัม และตรวจฉี่เป็นสีม่วง จะต้องโทษจำคุกประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ กล่องดวงใจ  (62.216.150.4)     12 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1152

  แฟนโดนจับคดีครอบเมท 6 เม็ดศาลจะติดคุกกี่ปีค่ะ แต่แฟนมีคดีเก่าเป้นหมายจับเมื่อประมาณ 5 ปีที่เเล้ว เค้าจะนำมารวมกันเลยหรือป่าวค่ะ โดนคดีพรากผู้เยาว์ค่ะจะติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ หญิง  (114.109.100.18)     9 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1152

  คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐานมีไว้ในครอบครอง ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ส่วนคดีที่ถูกออกหมายจับข้อหาพรากผู้เยาว์ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิด ศาลไม่อาจนำมารวมหรือเพิ่มโทษได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     15 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1151

  แฟนโดนจับคดีครอบเมท 6 เม็ดศาลจะติดคุกกี่ปีค่ะ แต่แฟนมีคดีเก่าเป้นหมายจับเมื่อประมาณ 5 ปีที่เเล้ว เค้าจะนำมารวมกันเลยหรือป่าวค่ะ โดนคดีพรากผู้เยาว์ค่ะจะติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ หญิง  (114.109.100.18)     9 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1150

   แฟนอายุ 26 ปี โดนจับยาบ้า 15 เม็ด ครอบครองเพื่อจำหน่าย จะโดนกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ pure  (49.231.101.215)     8 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1150

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     18 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1149

  หนูโดนจับ ยาไอซ์ 1.01 กรัม รวมถุง (น้ำหนักยาไอซ์ 0.70 กรัม)  มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่วย พฤติการณ์กล่าว คือ ในวันเกิดเหตุ ขณะที่เจ้าที่หน้าออกตรวจท้องที่จนมาถึงบริเวฦณป้ายรถเมล์ เห็นหนูท่าทางมีพิรุธคล้อยคนติดยา จึงขอเข้าทำการตรวจค้นพบยาไอย์ ทบลงโทษประมาณไหนคะ 

  โดยคุณ stitch  (124.120.127.149)     8 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1149

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 1 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     18 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1148

   สอบถามหน่อย มียาไอซ์ไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย คำนวนสาตบริสุทธิ์ 3.1 กรัม หากต้องจำเลยรับสารภาพต้องติดคุกกี่ปีครับ

  โดยคุณ อัถ  (115.67.162.122)     7 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1147

   โดนจับยาบ้า1000เม็ด พร้อมตรวจฉี่ โดนข้อหาเสพ และผู้ค้ารายย่อย แต่อายุไม่ถึง18ปีนะคะ ตอนนี้อยู่สถานแลกรับรอศาลตัดสิน อยากทราบว่าตัดสินแล้วโทษจะอยู่ประมาณกี่ปีคะ

  โดยคุณ Tualek  (101.51.35.211)     6 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1147

  คดีนี้จำเลยต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     18 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1146

   ใครก็ได้ตอบทีน้ะค้ะเครียดมาก

  แฟนเป็นผู้ชาย อายุ24ปี

  โดนจับยาม้า800เม็ด อยากทราบว่าจะติดกี่ปี

  และเค้าไม่เคยมีคดีอะไร คดีนี้ครั้งแรกจะมีการลดโทษลงบ้างไหม

  ตอบทีน้ะค้ะ ตอนนีเศาลยังไม่ตัดสิน ใจร้อนอยากรู้

   

   

  โดยคุณ มายด์  (27.55.8.198)     6 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1146

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ปี ถ้าจำเลยรับสารภาพในชั้นพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     18 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1145

  ช่วยกรุณาตอบด้วยครับผม.. คือมีน้องรู้จักกัน โดนล่อซื้อยาบ้า จับและค้นตัวได้ 675เม็ด โดนตั้งข้อหาฐานมีไว้จำหน่ายและครอบครอง แต่น้องไม่เคยต้องโทษใดๆ และสารภาพทุกอย่างหมดเปลือกตั้งแต่ถูกจับกุม... หลังขึ้นศาลอัตราโทษจะประมาณเท่าไหร่ครับ สงสารน้องจริงๆ

  โดยคุณ สงสารน้อง  (118.175.6.114)     5 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1145

  ช่วยกรุณาตอบด้วยครับผม.. คือมีน้องรู้จักกัน โดนล่อซื้อยาบ้า จับและค้นตัวได้ 675เม็ด โดนตั้งข้อหาฐานมีไว้จำหน่ายและครอบครอง แต่น้องไม่เคยต้องโทษใดๆ และสารภาพทุกอย่างหมดเปลือกตั้งแต่ถูกจับกุม... หลังขึ้นศาลอัตราโทษจะประมาณเท่าไหร่ครับ สงสารน้องจริงๆ

  โดยคุณ สงสารน้อง  (118.175.6.114)     5 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1144

  แฟนโดนจับ ยาไอซ์1.6กรัม จะต้องโทษประมานกี่ปีค่ะ 

  และถ้ารับสารภาพได้ลดโทษไหมค่ะ

  ขอบคุณนะค่ะ

  โดยคุณ nokkiiz  (110.77.228.60)     4 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1144

  คดีนี้จำเลยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 2 ปีและถ้ารับสารภาพก็จะได้ลดโทษเพราะมีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย ตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     18 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1143

   แฟนโดนจับยาบ้า1100เม็ด เมทประมาน17 และยาไอซ์ 18กรัม เมทประมาน13 รวมกันประมาน 30 แล้วอย่างนี้จะตัดสินแยกเมทหรือตัดสินเมทรวม รับสารภาพตลอด โทษประมานกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ning  (115.67.227.194)     3 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1143

  กรณีนี้ต้องแยกคำนวณปริมาณสารบริสุทธิ์ตามยาเสพติดแต่ละชนิด ถ้ารับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกโดยประมาณ 15 ปี ถึง 25 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     18 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1142

   เพื่อนหนูโดนจับคดียาเสพติด15เม็ด ตอนโดนจับอายุ19ปี ช่วยชี้เบาะแสแก่ทางราชการจนสามารถจับกุมยาบ้าได้เพิ่ม16เม็ดตาม มาตรา100/2 อีกอย่างเพื่นหนูไม่เคยต้องโทษใดๆาก่อนและตอนนี้ก็ยังเปนนักเรียนอยู่ จึงอยากทราบว่าจะมีสิทธิ์รอลงอาญาไหมครับ ตอนนี้เพื่อนหนูเครียดมากนะครับ พรุ่งนี้จะตัดสินแล้วครับ

  โดยคุณ เด็กดี  (49.48.158.159)     2 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1141

  พี่ชายโดนจับยาบา 2000 เม็ด  จะโดนโทษอย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ   (171.101.197.124)     30 มิ.ย. 2556

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 82   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด