452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 79   

 • ความคิดเห็นที่ 1100

  สวัสดีค่ะคุณทนายดิฉันมีเรื่องอยากทราบค่ะ ปัจจุบันกฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดมีมาตราไหนเพิ่มเติมรึป่าวคะ คือว่าเพื่อนดิฉันโดนจับคดียาเสพติดครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายเป็นจำนวน 45 เม็ด แต่ก่อนหน้านี้ยังตืดคุมประพฤติต้องรายงานตัวเดือนละครั้งเป็นเวลา 6 เดือนยังไม่จบคุมประพฤติค่ะ อยากทราบว่าถ้าเพื่อนดิฉันรับสารภาพจะติดประมาณกี่ปีคะ และคดีคุมประพฤติจะบวกไปด้วยรึไม่แล้วถ้าจะประกันตัวจะได้รึป่าวคะ หรือว่าต้องปฏิเสธอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะประกันได้ แล้วถ้าประกันแบบรับสารภาพจะอยู่ได้นานแค่ไหนก่อนศาลจะตัดสิน แล้วถ้าเพื่อนดิฉันติดที่ต้องไปรายงานตัวเข้าเป็นทหารเกณฑ์ในเดือนตุลานี้คดีจะเป็นไปในลักษณะไหน จะต้องไปติดคุกทหารด้วยหรือไม่ แล้วคดีจะจบที่ไหน ถ้ากรณีสู้คดี และกรณีรับสารภาพ  ขอบคุณค่ะคุณทนาย

  โดยคุณ คดียาเสพติด  (27.130.234.94)     18 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1099

   พี่ชายโดนจับคดียา

  เป็นจำเลยที่3ตามเอกสาร

  มีหนทางในการสู้คดีหรือข้อแนะนำในการลดโทษมั้ยครับ

  แล้วขั้นตอนในการสู้คดีต้องทำยังไงเนื่องจากไม่มีทรัพย์สินในการจากทนาย

  ลิงค์ไปยังเอกสาร

  http://image.ohozaa.com/view2/wPIfyX5vgmuRu8c5

  http://image.ohozaa.com/view2/wPIfIaxeDGDR7H8y

  โดยคุณ ภิญโญ  (125.26.152.34)     15 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1098

   ผมเคยถามไปแล้วใน คห.1063 ยาไอซ์ 20 กรัม (รอผลเมท) แต่ผมอยากทราบว่าตอนแรกในใบฝาก ตร แจ้งข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย แล้วเค้าบอกจะแจ้งข้อหาเพิ่มอีกคือ ผลิต และจำหน่าย แบบนี้ ตร มีสิทธิ์แจ้งไหมครับ แล้วถ้าเกิดเค้าแจ้งเพิ่มแบบนี้ควรทำไงดี ถ้าติดต้องติดกี่ปีครับ รับสารภาพ ส่วน 100/2 เค้าบอกต้องขยายแล้วจับได้จึงออกให้ แต่ฝากขังไป 3 ฝากแล้ว ตร ยังไม่สอบปากคำเพิ่มเลย

  โดยคุณ กร  (115.67.132.105)     15 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1097

   แฟนโดนคดียาเสพติด 250 เม็ด พร้อมปืนปากกาพร้อมลูกกระสุน.38 4 นัดจะโดนต้องโทษกี่ปีค่ะขอคำตอบด่วนนะค่ะเคลียดมากค่ะ

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ   (171.7.171.156)     14 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1097

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 6-9 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     17 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1096

   แฟนโดนคดีจำหน่ายและครอบครองเพื่อจำหน่าย โดนล่อซื้อ 10 เม็ด ค้นเจอ 5 เม็ด รับสารภาพทุกอย่าง อยากทราบว่าจะติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ฝน  (118.172.118.24)     12 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1096

  คดีคนรักของท่านอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำกระทงละ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     17 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1095

  สามีต้องโทษคดียาเสพติด 3 เม็ด มีโทษจำคุก 2 ปี 4 เดือน อยากทราบว่าเค้าจะมีโอกาสลดโทษให้เลือน้อยกว่านี้หรือเปล่า ตอนนี้นี้เลี้ยงลูกคนเดียวลำบากมาก ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ

  โดยคุณ ดวงใจ โสลา  (223.206.198.244)     11 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1095

  สามีมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เพื่อลดโทษลงนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     17 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1094

  แฟนจำคุก คดียาเสพติด 3 เม็ด มีโทษ 2 ปี 4 เดือนอยากทราบว่าเค้าจะมีโอกาศได้ลดโทษหรือเปล่าโดยเฉลี่ยแล้วเค้าติดกันจริงๆกี่ปีคะ ขอความกรุณาช่วยตอบด้วย ตอนนี้เลี้ยงลูกลำบากมาก

  โดยคุณ ดวงใจ โสลา  (223.206.198.244)     11 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1093

  แฟนจำคุก คดียาเสพติด 3 เม็ด มีโทษ 2 ปี 4 เดือนอยากทราบว่าเค้าจะมีโอกาศได้ลดโทษหรือเปล่าโดยเฉลี่ยแล้วเค้าติดกันจริงๆกี่ปีคะ ขอความกรุณาช่วยตอบด้วย ตอนนี้เลี้ยงลูกลำบากมาก

  โดยคุณ ดวงใจ โสลา  (223.206.198.244)     11 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1092

  น้องชายถูกเพื่อนชวนไปธุระโดยไม่ทราบว่าเป็นธุระอะไรแต่ไปถึงแล้วกลับโดนตำรวจจับได้ว่าไปส่งยาบ้าเลยโดนข้อหามีส่วนร่วมในการจำหน่ายยาเสพติดจำนวน 35 เม็ด อย่างนี้จะมีโทษอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ มาลินี  (110.171.150.157)     10 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1092

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาท ถึง 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     17 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1091

   คือพี่ชายผมโดนจับข้อหาเสพยาบ้า โดนจับที่ทำงาน แล้ววันนี้แม่กับพ่อไปหา ตำรวจบอกว่าไม่ต้องมาเยี่ยมหรอก ให้เอาเงินมาประกันเลย ห้าหมื่นบาท พรุ่งก็ขึ้นศาล แต่ดูแล้วแม่คงไม่ประกัน ผมอยากทราบว่าควรจะทำไรบ้าง หรือตอนไปศาลควรทำใงบ้างครับ แล้วโทษจะหนักใหม ครั้งแรกครับ  แล้วต้องติดคุกหรือฝากขังนานใหมกว่าศาลจะตัดสิน แล้วจะฝากขังที่ใหนครับ ท้องที่หรือเปล่า แล้วจะโดนโทษอย่างไรบ้างครับ เขาจะส่งเข้าบำบัด4เดือนหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ 

  โดยคุณ วุฒิชัย  (118.172.168.240)     9 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1091

  หากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ได้รับการประกันตัวหรือไม่มีการประกันตัว พนักงานสอบสวนต้องยื่นคำร้องขออำนาจศาลฝากขังได้ไม่เกิน 84 วัน แต่คดีนี้ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุก แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     14 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1090

   คุณทนายคับ คดียา ถ้าตัดมา 3-9 ปี มี100/2 ลงโทษอัตราขั้นต่ำในกรณี ขอรบกวนคุณทนายประมาณให้หน่อยได้มั้ยคับ แบบคะเนให้ผมหน่อย ขอความกรุณาด้วยคับ

  โดยคุณ สลาลม  (49.49.59.43)     9 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1090

  ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกโดยประมาณไม่เกิน 6 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     14 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1089

  อยากทราบค่ะ แฟนโดนล่อซื้อยาบ้า 5 เม็ด ค้นเจออีก 9 เม็ด รับสารภาพหมดทุกอย่าง พึ่งทำครั้งแรก จะติดคุกกี่ปีค่ะ 

  โดยคุณ ฟ้า  (118.172.36.195)     8 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1089

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำประมาณ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     14 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1088

   พอดีน้องชายถูกจับยาเสพติดจำนวน ยาบ้า80เม็ด ยาไอซ์5กรัม ครอบครองเพื่อจำหน่าย ของกลางไม่ได้เจอกับตัวเลยคับ แต่อยู่ไกล้ๆและประกันตัวออกมาสู้คดีคับปฏิเสธตั้งแต่ชั้นโรงพัก และต่อมาน้องชายหนีประกันขอศาลคับ แต่ตอนนี้จะติดต่อขอมอบตัวจะต้องทำอย่างไรคับ แนะนำหน่อยคับ

   แล้วน้องชายก็จะชิงเปลี่ยนเป็นรับสารภาพทุกข้อกล่าวหายังทันอยู่ใช่ไหมคับ เพราะน้องชายยอมติดดีกว่า สู้ไม่ไหวเงินไม่พอแล้วคับ คดีนี้ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยคับว่ามอบตัวชิงรับสารภาพแล้วศาลจะตัดสินกี่ปีคับ และถ้าช่วยราชการ100/2 ยังทันอยู่หรือเปล่าคับน้องหนีมา2ปีแล้วคับ 

  ขอบคุณมากคับ

  โดยคุณ ทศวรรษ  (27.55.154.123)     7 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1088

  หากน้องชายซึ่งเป็นผู้ต้องหาสามารถมอบตัวโดยเข้าพบกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามหมายจับโดยให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหาได้ และชั้นพิจารณาของศาลนับเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลง ทั้งนี้ สามารถให้ข้อมูลสำคัญต่อพนักงานสอบสวนเพื่อยังรับผิดชอบตามมาตรา 100/2

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     14 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1087

  เพื่อนผมโดนจับยา3แสนเม็ดไอซ์700กรัม

  อยากทราบว่าจำคุกประมาณกี่ปีถ้าศาลลดย่อนแล้ว

  ระหว่างกี่ปีถึงกี่ปีคร้า เคยมีคดีเสพ ขอบคุนคร้า

  โดยคุณ เพื่อน  (124.122.131.157)     6 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1087

  คดีนี้ ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยอย่างต่ำจำคุกตลอดชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     14 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1086

  พ่อผมโดนล่อซื้อ 20 เม็ด และค้นเจอ 180 เม็ด ตรวจเจอฉี่ม่วง พ่อผมรับและปฏิเสธในคราวเดียวกัน คือ รับว่ามีคนมาซื้อยาบ้าจริง โดยที่ยาบ้าเป็นของเพื่อนที่เขามาฝากให้คนที่มาซื้อ อยากทราบว่าพ่อผมจะได้รับโทษอย่างไรบ้างครับ พ่อผมมีคดีเสพมาก่อน แต่ไปรายงานตัวทุกครั้งจนครั้งสุดท้ายไม่ได้ไปครับ โทษของพ่อผมกี่ปีครับ ตำรวจตั้งข้อหา มียาเสพติดประเภท 1 ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย และมีผลต่อการรับราชการของแม่ผม ,ผม และ น้อง หรือไม่ เนื่องจากแม่ผมสอบได้และรอเรียกบรรจุอยู่ครับ พวกผมและแม่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำของพ่อ และในสำนวนคดีก็ไม่มีพวกผมเกี่ยวข้องครับ ถ้าหากมีผลต่อการรับราชการ พวกผมและแม่ควรทำอย่างไรดีครับ เพราะกว่าจะสอบได้ก็ยากเย็นเหลือเกิน กรุณาช่วยตอบผมให้กระจ่างด้วยนะครับเพราะผมกับแม่ทุกข์ใจกับเรื่องนี้เหลือเกิน พ่อทำโดยเกรงใจเพื่อน และไม่คิดว่าโทษการล่อซื้อจะหนัก

  โดยคุณ ลูกชาย  (171.5.75.134)     5 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1086

  บิดาของท่านอาจต้องรับโทษจำคุกกระทงละอย่างต่ำ 4 ปี และคงไม่กระทบกระเทือนถึงมารดาและท่านตลอด น้องซึ่งไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำของบิดา จึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบิดา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     9 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1085

  พ่อผมโดนล่อซื้อ 20 เม็ด และค้นเจอ 180 เม็ด ตรวจเจอฉี่ม่วง พ่อผมรับและปฏิเสธในคราวเดียวกัน คือ รับว่ามีคนมาซื้อยาบ้าจริง โดยที่ยาบ้าเป็นของเพื่อนที่เขามาฝากให้คนที่มาซื้อ อยากทราบว่าพ่อผมจะได้รับโทษอย่างไรบ้างครับ พ่อผมมีคดีเสพมาก่อน แต่ไปรายงานตัวทุกครั้งจนครั้งสุดท้ายไม่ได้ไปครับ โทษของพ่อผมกี่ปีครับ ตำรวจตั้งข้อหา มียาเสพติดประเภท 1 ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย และมีผลต่อการรับราชการของแม่ผม ,ผม และ น้อง หรือไม่ เนื่องจากแม่ผมสอบได้และรอเรียกบรรจุอยู่ครับ พวกผมและแม่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำของพ่อ และในสำนวนคดีก็ไม่มีพวกผมเกี่ยวข้องครับ ถ้าหากมีผลต่อการรับราชการ พวกผมและแม่ควรทำอย่างไรดีครับ เพราะกว่าจะสอบได้ก็ยากเย็นเหลือเกิน กรุณาช่วยตอบผมให้กระจ่างด้วยนะครับเพราะผมกับแม่ทุกข์ใจกับเรื่องนี้เหลือเกิน พ่อทำโดยเกรงใจเพื่อน และไม่คิดว่าโทษการล่อซื้อจะหนัก

  โดยคุณ ลูกชาย  (171.5.75.134)     5 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1084

  พ่อผมโดนล่อซื้อ 20 เม็ด และค้นเจอ 180 เม็ด ตรวจเจอฉี่ม่วง พ่อผมรับและปฏิเสธในคราวเดียวกัน คือ รับว่ามีคนมาซื้อยาบ้าจริง โดยที่ยาบ้าเป็นของเพื่อนที่เขามาฝากให้คนที่มาซื้อ อยากทราบว่าพ่อผมจะได้รับโทษอย่างไรบ้างครับ พ่อผมมีคดีเสพมาก่อน แต่ไปรายงานตัวทุกครั้งจนครั้งสุดท้ายไม่ได้ไปครับ โทษของพ่อผมกี่ปีครับ ตำรวจตั้งข้อหา มียาเสพติดประเภท 1 ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย และมีผลต่อการรับราชการของแม่ผม ,ผม และ น้อง หรือไม่ เนื่องจากแม่ผมสอบได้และรอเรียกบรรจุอยู่ครับ พวกผมและแม่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำของพ่อ และในสำนวนคดีก็ไม่มีพวกผมเกี่ยวข้องครับ ถ้าหากมีผลต่อการรับราชการ พวกผมและแม่ควรทำอย่างไรดีครับ เพราะกว่าจะสอบได้ก็ยากเย็นเหลือเกิน กรุณาช่วยตอบผมให้กระจ่างด้วยนะครับเพราะผมกับแม่ทุกข์ใจกับเรื่องนี้เหลือเกิน พ่อทำโดยเกรงใจเพื่อน และไม่คิดว่าโทษการล่อซื้อจะหนัก

  โดยคุณ ลูกชาย  (171.5.75.134)     5 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1083

  พ่อผมโดนล่อซื้อ 20 เม็ด และค้นเจอ 180 เม็ด ตรวจเจอฉี่ม่วง พ่อผมรับและปฏิเสธในคราวเดียวกัน คือ รับว่ามีคนมาซื้อยาบ้าจริง โดยที่ยาบ้าเป็นของเพื่อนที่เขามาฝากให้คนที่มาซื้อ อยากทราบว่าพ่อผมจะได้รับโทษอย่างไรบ้างครับ พ่อผมมีคดีเสพมาก่อน แต่ไปรายงานตัวทุกครั้งจนครั้งสุดท้ายไม่ได้ไปครับ โทษของพ่อผมกี่ปีครับ และมีผลต่อการรับราชการของแม่ผม ,ผม และ น้อง หรือไม่ เนื่องจากแม่ผมสอบได้และรอเรียกบรรจุอยู่ครับ พวกผมและแม่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำของพ่อ และในสำนวนคดีก็ไม่มีพวกผมเกี่ยวข้องครับ ถ้าหากมีผลต่อการรับราชการ พวกผมและแม่ควรทำอย่างไรดีครับ เพราะกว่าจะสอบได้ก็ยากเย็นเหลือเกิน

  โดยคุณ ลูกชาย  (171.5.75.134)     5 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1082

  คือแฟนโดนจับยาบ้า 162 เม็ด คดีเป็นมีไว้เพื่อครอบครองและจำหน่ายและเสพ รับสารภาพจะติดคุกประมาณกี่ปีคะ มีว่าผิดหลายมาตรา แต่ตกใจมาตรา๖๖วรรค๓ นี้ล่ะคะ เป็นสำนวนของพนักงานสอบสวน ไม่รู้จริงๆ รบกวนช่วยผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ

  โดยคุณ หมิว  (171.5.132.180)     5 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1082

  แฟนของท่านอาจต้องระวางโทษจำคุกรวมทุกกระทงประมาณ 9 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     9 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1081

   พี่ชายนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านสายตรวจผ่านแล้วขอสุ่มตรวจฉี่แล้วฉี่เป็นสีม่วงแล้ววันพรุ่งนี้เค้าให้ขึ้นศาลโดยพุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ตำรวจบอกประกันไม่ได้ต้องส่งตัวไปคลองเปรมวันอาทิตเรยประกันได้อีกทีวันอังคาร ดิฉันควรทำๆงค่ะแล้วมีวิธีไหนอีกบ้าง

  โดยคุณ รำพังรำพึง  (171.99.74.73)     5 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1081

  ท่านหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอื่นสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวพี่ชายต่อศาลในวันเปิดทำการของศาลนั้น โดยเตรียมเงินสดหรือหลักประกันไปให้พร้อม รายละเอียดให้สอบถามเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายรับคำร้องประกันตัว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     9 พ.ค. 2556

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 79   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด