X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 81   

 • ความคิดเห็นที่ 1140

   พี่ชายโดนจับยาไอซ์ คำนวนสารบริสุท 3.2 กรัม มีฟ้อง 97 เพิ่มโทดด้วยอยากทราบว่ารับสารภาพศาลจะระวางโทดเท่าไรค่ะ การคำนวนเพิ่มโทดคำนวนยังไงยกตัวอย่างให้หน่อย ขอบคุนอย่างสูงเลยค่ะ

  โดยคุณ กบ  (115.67.39.32)     29 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1140

  คดีนี้ต้องระวางโทษอย่างต่ำ 4 ปี ซึ่งการเพิ่มโทษตามมาตรา 97 เป็นการเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     3 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1139

   แฟนโดนจับไอซ์น้ำหนักรวมถุง2.30กรัมจะติดคุกกี่ปีตอนนี้ฝากผัดที่2แล้วเมื่อไรจะตัดสินคะ ถ้าศาลชั้นต้นตัดสินแล้วถ้าเรายื่นอุทรณ์โทษจะลดหรือเปล่าแล้วต้องจ้างทนายไหมคะ

  โดยคุณ ทิพย์  (115.67.134.242)     29 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1139

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 4 ปี และพนักงานสอบสวนมีอำนาจฝากขังได้ถึง 7 ฝาก 84 วัน ก่อนสรุปสำนวนและทำความเห็นส่งไปยังพนักงานอัยการส่งคดีต่อไป ทั้งนี้ จำเลยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ศาลอุทธรณ์ลดโทษให้ก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     3 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1138

   แฟนโดนจับได้ยาบ้า1064เม็ดและยาไอช์18จีและ เมทออกมาประมาณ30 รับสารภาพ โทษประมาณกี่ปีค่ะ ตอบด่วนเลยนะค่ะ อยากรู้มากเลย ตอบทางไลน์ นะค่ะรออยู่4411

  โดยคุณ ning   (115.67.194.42)     28 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1137

  ถ้าโดนจับในคดีมียาบ้าในครอบครอง 40000 เม็ด จะมีโทษอะไรบ้าง

  โดยคุณ No name  (171.97.44.85)     28 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1137

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 25 ปี และปรับอย่างต่ำ 1 ล้านบาท ตามมาตรา 66 วรรคสาม แห่ง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     3 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1136

  ความเห็นที่1135 ยาบ้า400เม็ดนะคะ

  โดยคุณ ฟ้าฝน  (182.53.189.134)     26 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1135

  ขอปรึกษานะคะว่า ขับรถให้กับผู้ที่ครอบครองยาบ้าต้องเสียค่าใช้จ่าย

  ในการประกันตัวออกมาเท่าไหร่และใช้หลักฐานอะไรบ้าง

  โดยคุณ ฟ้าฝน  (182.53.189.134)     26 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1135

  ผู้ต้องหาหรือจำเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องก็จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว สามารถสอบถามหลักประกันกับเจ้าพนักงานศาลฝ่ายรับคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลที่ออกหมายขังได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     1 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1134

  แฟนเคยโดนจับในข้อหาเสพยา แล้วโดนขัง1วัน จากนั้นวันที่2ก็สามารถประกันตัวออกมาได้และไปบำเพ็ญประโยชน์ตามที่เขากำหนดจนได้ใบบริสุทธิ์ และปิดคดี แต่เมื่อเราเอาชื่อไปตรวจเช็คจะเจอประวัติเคยเสพยาและต้องคดียาเสพติดไหมค่ะ

  โดยคุณ เอมนิกา  (119.46.151.82)     25 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1134

  ยังมีประวัติการถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1133

   พี่ชายโดยจับตรวจฉี่สี่ม่วงค่ะ แล้วค้นในตัวเจอ 10 เม็ด แต่เขาซื้อมาเพื่อเล่นเอง

  ตำรวจเลยแจ้งว่ามียาเสพติดไว้ครอบครอง จะติดกี่ปีค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่โดนจับ

  แต่ตอนนี้โดนฝากขังอยู่ที่เรือนจำ 

  โดยคุณ แอน  (115.67.194.221)     25 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1133

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำไม่เกิน 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1132

   พอดีน้องชายโดนจับยาบ้า 30 เม็ด แต่เป็นแค่คนส่งไม่ได้ขายนะค่ะ

  ไม่ทราบว่าต้องติดคุกประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ลำปาง  (118.172.108.191)     24 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1132

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษโดยประมาณ 6 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1131

   น้าชายถูกจับคดีแรก คือ เสพขับ ยื่นประกันตัว  ไม่ถึง 1 เดือนโดนคดี 2 ตำรวจเข้าค้นบ้าน จับได้ ยาบ้า 1 เม็ด  ยื่นประกันตัว  ต่อมา ไม่ถึง 2 วันหลังจากยื่นประกันตัว  มีคดี 3ตามมา คือ มีคนซักทอดน้า ว่า นำยาบ้ามาให้กับน้า  เป็นอย่างนี้ น้ามีสิทธิ์ ยื่นประกันตัวอีกได้หรือไม่ ถ้ายื่นประกันตัวไม่ได้ แล้วจะต้องจำคุกทั้งหมดกี่ปี  คะ รบกวนตอบ ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

  โดยคุณ เจนนี่  (202.29.184.219)     21 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1131

  สามารถยื่นขอปล่อยชั่วคราวได้ โดยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1130

   แม่ถูกฝากขังอยู่ตอนนี้ ด้วยข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย  แต่เรื่องๆของเรื่องคือแฟนแม่เค้าขับแท็กซี่รับจ้างแล้วมีคนเหมารถไปสุพรรณด้วยเงิน 2000 บาท พร้อมเติมแก๊สให้ด้วยเค้าจึงรับงานนี้โดยเอาแม่ไปเป็นเพื่อน  แต่เมื่อไปถึงสุพรรณก็เลยจอดแวะเนื่องจากคนจ้างบอกปวดปัสสาวะเลยขอลงไปปัสสาวะข้างทางซักครู่  ขณะนั้นมีตำรวจมาพบรถแล้วขอตรวจค้นแม่กับแฟนเลยให้ตรวจค้นปรากฎว่าพบยาบ้า 184 เม็ดอยู่ใต้เบาะแต่เป็นเบาะของคนที่จ้างซึ่งขณะนั้นได้แอบหนีไปแล้ว  แม่กับแฟนเลยถูกส่งเข้าโรงพักแล้วจับตรวจฉี่  ผลคือแม่เสพยาเสพติดจริงแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ขายและไม่ได้รู้จักกับคนที่จ้างเหมารถมา  และหลังจากนั้นตำรวจก็สามารถจับเจ้าของยาที่หลบหนีไปก่อนได้  เข้าสารภาพว่าเป็นเจ้าของยาทั้งหมดและแฟนกับแม่นั้นไม่มีข้อเกี่ยวข้อง  แต่ตำรวจไม่ยอมแจ้งข้อหาว่าทั้ง 3 คนร่วมกันค้ายาเสพติด  และทำให้ตอนนี้แม่ต้ิองถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำ  อยากทราบว่าแม่ต้องการสู้คดีว่าไม่ได้เป็นผู้ขายซึ่งเป็นประเด็นแรกของข้อหาที่ตำรวจแจ้ง  แต่ไม่มีเงินเค้าเลยแนะนำให้ใช้ทนายศาลตั้ง  แล้วแม่มีสิทธิ์จะหลุดออกจะคดีนี้หรือไม่อย่างไร  ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  โดยคุณ เป็นห่วงแม่มาก  (1.2.157.212)     19 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1130

  รูปคดีจึงมีความเป็นไปได้ก็แต่ด้วยการนำสืบแสดงพยานหลักฐานให้ศาลเชื่อว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกลางนั้น มารดาชอบที่จะปฏิเสธให้การแก้ต่างต่อสู้คดีด้วย ท่านควรนำสำเนาบันทึกการจับกุมปรึกษาทนายเตรียมพยานหลักฐานต่อสู้คดีในชั้นพิจารณาของศาลต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1129

  แม่ย่าถูกยัดยา 5 เม็ด จะต้องสู้คดีอย่างไรและจะต้องติดคุกเท่าไร เพราะท่านอายุ 60 ปี่เดินไม่ได้

  โดยคุณ นภาพิไล กลิ่นดี  (202.176.83.154)     18 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1128

  น้องโดย ยาไอ 5  จี  ครอบเพื่อจำหน่าย มีฟ้อง ม.97 มาด้วย อยากทรายว่าต้องจำคุกเท่าค่ะ รับสารภาพ

  โดยคุณ กร  (115.67.67.233)     16 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1128

  โจทก์ขอให้ศาลเพิ่มโทษจำเลยตามมาตรา 97 แห่ง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ ศาลมีอำนาจเพิ่มโทษที่จะลงแก่จำเลยอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง โดยคดีนี้ศาลอาจพิพากษาระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 7 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1127

   คดียาไอซ์ สารบริสุทธิ์ 13 กรัม โดนแจ้งข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่าย+ผลิต โดยการแบ่งบรรจุ รอขึ้นศาลตัดสินอยู่ครับ คดีนี้น่าจะวางโทษตัดสินประมาณกี่ปีครับ 

  โดยคุณ กร  (115.67.34.43)     15 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1127

  ความผิดฐานผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต แต่หากเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย มีระวางโทษประหารชีวิต ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     24 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1126

   สวัดดีค่ะคุณทนาย  คือว่าน้องชายหนู โดนข้อหาฐานสมรู้ร่วมคิด่ายาเสบติด150เม็ด และตอนนี้ก็อยู่ที่เรือนจำได้ประมาณ5วันแล้ว และตอนนี้ถ้าเราคุยกับทนายประกันแล้วว่าอยากจะประตัวออกมาก่อน. คือกรณีแบบนี้สามารถประกันตัวได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ Suwannapa Kanpong  (171.7.15.207)     15 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1126

  น้องชายซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อศาลที่ออกหมายขังนั้นได้ ส่วนหลักประกันเป็นจำนวนเท่าใด ให้สอบถามกับเจ้าพนักงานศาลได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     24 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1125

   โทษคดียาเสบติด ฐานสมรู้ร่วมคิด่ายา150เม็ด โทษหนักมั้ยค่ะ 

  โดยคุณ Suwannapa kanpong  (171.7.15.207)     15 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1125

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     25 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1124

  พี่เขย โดนจับยาบ้า 400 เม็ด และตรวจพบ ฉี่ม่วง ขณะขับรถกระบะ ซึ่งยังมีอาการเมายา   จะโดนโทษ อย่างไร ครับ

  โดยคุณ จ่าเริง  (49.0.122.99)     14 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1124

  ผู้ถูกจับแจ้งข้อกล่าวหาความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เพื่อจำเลยต้องระวางโทษอย่างต่ำ 4 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต ส่วนความผิดฐานเสพต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     24 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1123

   เพอนโดนจบยาบา39เมดไอซ0.5 รบสารภาพ ศาลจะตดสนกป ไมเคยมคดมากอน

  โดยคุณ ning  (49.231.102.254)     14 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1122

  น้องชายต้องโทษคดีจำหน่ายเมท ใม่เกิน 1 กรัม

  ขอทราบวิธีการดำเนินการเรื่องเยาวชนเพือลดโทษอะครับ

  พอดีมีคนแนะนำว่าจากสองปีเหลือปีเดียว เพราะน้องอายุ 18 กะ 3 เดืิอนครับ ตอนนี้อยู่ที่

  รจพ.ธนบุรีครับ  

  โดยคุณ   (110.168.188.65)     13 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1122

  หากน้องชายไม่เคยต้องรับโทษจำคุกมาก่อน คดีนี้เมื่อศาลเห็นสมควรอาจพิพากษาว่าจำเลยกระทำโดยกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้ว ปล่อยตัวไปก็ได้ ตาม ป.อ.มาตรา 56

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     24 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1121

   ถ้าโดนจับยาบ้า80เม็ดแต่เจอที่บ้านไม่ได้เจอที่ตัวพอดีตัวอยู่ที่อื่นแต่มาช้าเพราะอยู่ไกลมามอบตัวในวันที่โดนจับเลยรับสารภาพทุกอย่างให้การเป็นประโยชน์แต่ขอประกันออกมาก่อนไม่ได้ จะมีโทษประมาณกี่ปี

  โดยคุณ   (27.55.163.81)     13 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1121

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     24 มิ.ย. 2556

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 81   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด