อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 85   

 • ความคิดเห็นที่ 1220

  น้องชายแฟนโดนจับคดียาบ้า  เป็นผู้จำหน่าย 4,400 เม็ด ติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ นางสาวธิดารัตน์ น้อยบูรณะ  (180.180.182.15)     31 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1220

  จำเลยคดีนี้อาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     10 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1219

  ดิฉัน ขอรบกวนถามหน่อยนะคะ

  เนื่องจากสามีของดิฉันเคยดูจับเมื่อเดือนสิงหาคม 56 ข้อหาขับเสพและดิฉันได้เสียค่าปรับไปแล้ว

  และเมื่อต้นเดือนกันยา56 ถูกจับอีกข้อหามีไว้ครอบครองและจำหน่ายและจำหน่ายจำนวน 60 เม็ดโดยเรื่องมีอยู่ว่ามีคนชื่อจ๋อยมาซื้อยากับคนชื่อโก๊ะและได้เจอด่านคนชื่อจ๋อยได้ซัดทอดว่าซื้อมากับคนชื่อโก๊ะแต่งานได้ฝากไว้ที่บ้านสามีของดิฉันตำรวจจึงบุกไปค้นบ้านของดิฉันจึงเจอยาและได้ซ้อมสามีของดิฉันว่ายาเป็นของใครสามีของดิฉันได้บอกไว้ว่าเป็นของคนชื่อโก๊ะเขาจึงบุกไปจับคนชื่อโก๊ะแต่โก๊ะไม่มียามีแต่เบอร์แบงค์และคนชื่อโก๊ะได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่เจ้าของยา  ดิฉันจึงอยากสอบถามว่าสามีของดิฉันจะโดนกี่ปีและจะมีการลดโทษไหม/อภัยโทษหรือเปล่าคะ

   

   

  โดยคุณ เก๋  (202.28.54.191)     28 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1218

   แฟนโดนคดี จำหน่ายยาบ้า400เม็ดแต่รับสาระพาดจะติดกี่ปีคะ

  โดยคุณ นุ่น  (27.55.145.203)     24 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1218

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ปี
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     4 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1217

   โดนจับมียาไว้ครองครอง1แสนเม็ด  มีโทษอย่างไร  จำคุกกี่ปีครับ

  โดยคุณ   (223.205.223.254)     24 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1217

  มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำจำคุกตลอดชีวิตและปรับอย่างต่ำ 1 ล้านบาทหรือประหารชีวิต ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสาม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     4 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1216

  แมโดนจบยาครงเมด ยามาตอนแรกบอกวาประกน5,000 พอไปถงบอกวา 10,000 หมายความวายงไงคะ

  โดยคุณ เจ   (110.171.56.90)     22 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1215

  แฟนโดนจับยาบ้า 20 เม็ด ตำรวจลงว่า ครอบครองเพื่อจำหน่าย รับสารภาพหมดทุกอย่าง แล้วมีใบ 100/2 จะตัดสินโทษกี่ปีกี่เดือน (ขอบคุณค่ะ)

  โดยคุณ ชลธิชา  (223.207.97.141)     19 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1215

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     31 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1214

   

  ผมอยากทราบว่าแฟนผมโดนจับยาบ้า20เม็ดมีคู่คดีร่วมจำหน่ายแต่ว่าประกันตัวออกมาหมดแล้วรอแต่รายงานตัวอยู่ที่ศาลแต่ว่าแฟนผมรับสาระภาพหมดแล้วและก็ยังไม่เคยมีประวัติไม่ดีด้วย

   

  ผมอยากทราบว่าแฟนผมจะได้กลับเข้าไปอีกมัยแล้วถ้าโดนจะโดนกี่ปี

  ขอบคุนครับ

   

  โดยคุณ แมน  (223.205.134.154)     16 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1214

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากศาลพิพากษาลงโทษจำคุกโดยไม่รอการลงโทษ จำเลยก็ต้องถูกคุมขังตามระเบียบ แต่ก็ยังสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     24 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1213

  ผมอยากทราบว่าแฟนผมโดนจับยาบ้า20เม็ดมีคู่คดีร่วมจำหน่ายแต่ว่าประกันตัวออกมาหมดแล้วรอแต่รายงานตัวอยู่ที่ศาลแต่ว่าแฟนผมรับสาระภาพหมดแล้ว

  ผมอยากทราบว่าแฟนผมจะได้กลับเข้าไปอีกมัยแล้วถ้าโดนจะโดนกี่ปี

  ขอบคุนครับ

  โดยคุณ แมน  (223.205.134.154)     16 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1212

  แฟนถูกจับคดีครอบครองเพื่อจำหน่าย ยาบ้า 10 เม็ด ไอซ์ 0.9 กรัม จะต้องโทษกี่ปีค่ะ และการประกัน สุดท้ายถ้าตัดสินแล้วต้องกลับไปรับโทษเหมือนเดิมหรือป่าว

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ แอล  (58.137.10.114)     14 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1212

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากว่าศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอการลงโทษไว้จำเลยย่อมถูกคุมขังตามคำพิพากษานั้น แต่ก็อาจใช้สิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์อีกก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     24 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1211

  เพือนของแฟนโดนจับยาบ้า 205 เม็ด 2 คน แล้วบอกว่าซื้อมาจากแฟนผมแล้วแฟนผมอยู่ละว่างรายงายตัว ตอนนี้หมายเรียกมาที่บ้านต้องทำยังไงบ้างครับ >>>> ขอบคุณครับ <<<<

  โดยคุณ ชะโบ  (171.100.183.126)     12 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1211

  ควรนำหมายเรียกมาพบทนายเพื่อการมีทนายร่วมไปด้วยในการาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     22 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1210

  อยากทราบว่า แฟนโดนจับยา 20 เม็ด ลงว่า ครอบครองเพื่อจำหน่าย ถ้ารับสารภาพ จะตัดสินติดถึง 2 ปี 6 เดือน มั้ยค่ะ

  โดยคุณ ชลธิชา  (171.5.137.192)     11 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1210

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     22 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1209

   น้องสาวถูกจับล่อซื้อยาบ้า 1 เม็ด กับเงินล่อซื้อ 360 บาทอยากรู้โทษกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ พี่สาวใจร้อน  (1.1.195.52)     9 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1209

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     22 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1208

   น้องสาวถูกจับล่อซื้อยาบ้า 1 เม็ด กับเงินล่อซื้อ 360 บาทอยากรู้โทษกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ พี่สาวใจร้อน  (1.1.195.52)     9 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1207

   เพื่อนผมโดนหนึ่งแสนเม็ดจะโดนโทษอะไรคับเป็นอาจารย์ยกน้ำหนักเมื่อไม่นานมานี้

  โดยคุณ สงบ  (49.230.140.87)     5 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1207

  หากรับสารภาพความผิด มีเหตุบรรเทาโทษโดยศาลอาจลงโทษจำคุกตลอดชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     16 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1206

   เพื่อนผมที่เป็งอาจารย์ยกน้ำหนักที่เป็นข่าวโดนจับหนึ่งแสนเม็ดเมื่อไม่นานมานี้อยากทราบว่าจะโดนโทษอะไรคับ

  โดยคุณ สงบ  (49.230.140.87)     5 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1205

   ถ้าเราไม่ยอมรับในชั้นสอบสวน (ปฎิเสธ) แต่เราไปยอมรับในชั้นศาล เราจะได้รับโทษลดกึ่งหนึ่ง รึไม่ค่ะ....ไม่สู้คดี (คดีแรก)

  โดยคุณ บักเขียบน้อย  (171.5.65.143)     30 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1205

  สามารถกระทำการดังกล่าวได้เพราะเป็นการรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดและเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณาของศาล นับเข้าเหตุบรรเทาโทษที่หากศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้ตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     11 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1204

  ศาลตัดสินแล้ว ติดคุกแล้ว เราจะขอทำ 100/2 ได้ไหม๊ค่ะ รึว่า ทำไม่ได้แล้ว(รึหมดโอกาสแล้ว)

  โดยคุณ pookk  (223.207.208.42)     26 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1204

  หากไม่มี 100/2 ตั้งแต่หลังถูกจับกุม ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะขอทำ 100/2 ให้เสียเงินทองอีก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     10 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1203

  แฟนอายุ16ย่าง17ปี โดนครอบครองแระจำหน่ายยาบ้า70ยอมรับนะค่ะ อยากทราบว่าจะโดนประมานกี่ปีค่ะ ตอนนี้อยู่สถานพินิจค่ะ ติดประมานกี่ปีค่ะ แร้วจะลดโทษรึป่าวค่อ

  โดยคุณ อนุสรา ชนศิน  (49.48.100.143)     24 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1203

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี โดยการรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     8 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1202

   อยากทราบว่าโดนจับยาไอซ์3.5กิโลกรัมจะโดนจับกี่ปีคะ

  โดยคุณ   (171.101.222.98)     24 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1202

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     8 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1201

   น้องชายผมโดนจับยาม้า300เม็ด จำคุกกี่ปี่ครับ แล้วถ้าจะประกันต้องใช้เงินและหลักทรัพย์ประมาณเท่าไรครับ

  โดยคุณ มง  (110.168.174.236)     22 ก.ย. 2556

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 85   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด