452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 78   

 • ความคิดเห็นที่ 1080

  ต่อจากเมื่อกี้นะค่ะ  พอไปหาตำรวจวันที่ 1 พ.ค. 56  คนที่ทำสำนวนไม่มาให้ไปหาอีกคน  คนแรกบอกให้มาเซ็นเอกสาร อีกคนใหม่บอกให้หาหลักทรัพย์มา  พี่ชายหนูไม่เข้าใจก็เลยกลับมาบ้านแล้วให้ตำรวจคนแรกคุยกับตำรวจใหม่ที่รับคดี  เขาก็ไม่ติดต่อกลับมา จนเมื่อวานบอกให้ไปหาพอดีพี่เข้ากะโรงงานไปไม่ได้ก็ขอเลื่อนเขาเป็นวันจันทร์หนูก็บอกว่าวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ ขอเป็นวันอังคารนี้ค่ะ

  รบกวนช่วยตอบคำถามค่ะขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ หนูนะ  (182.52.31.41)     3 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1080

  พี่ชายมีหน้าที่ต้องไปพบพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามหมายเรียกดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     9 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1079

  พี่ชายโดนจับข้อหามีกัญชาไว้ในครอบครอง ไม่ถึง 1 กรัม  ตั้งแต่ 5 ธันวา 55  ตำรวจให้ประกันตัวที่สถานีตำรวจ แล้วรอเรื่องส่งศาล  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 56  ตำรวจโทรมาบอกให้ไปหา  ซึ่งเป็นวันแรงงาน  บอกจะพาไปหาอัยการให้เตรียมหลักทรัพย์ไปหลักแสน  หนูงงมากค่ะว่าทำไมต้องถึงหลักแสน แล้วทำไมถึงต้องประกันตัว 2ครั้ง เขาบอกว่าครั้งแรกไม่เกี่ยวกันครั้งที่สองต้องไปประกันที่ศาลต่างหากถ้าไม่เตรียมหลักทรัพย์พี่หนูจะต้องถูกขังที่ศาลวันนั้นเลยค่ะ  หนูมีความรู้สึกว่าโทษมันน้อยแต่ทำไมตำรวจทำให้ยุ่งยากค่ะ  หนูขอถามดังนี้ค่ะ

  1 .หลักทรัพย์ที่ประกันข้อหาครอบครองกัญชาไม่ถึง 1 กรัม  หลักแสนหรือป่าวค่ะ

  2. การประกันตัวต้องประกันที่สถานีตำรวจและที่ศาลเหรอค่ะ

  3.  เมื่อขึ้นศาลแล้วจะเสียค่าปรับหรือจำคุกเท่าไหร่ค่ะ

  4.  หากหนูไม่ประกันตัวให้พี่ชายปล่อยให้ถูกขังไปก่อนที่จะพิจารณาคดีจะเป็นอะไรไม่ค่ะ

  5.  อายุความของสำนวนมีระยะเวลาเท่าไหร่ค่ะเพราะเรื่องเกิดมาตั้งแต่  5 ธค. 55 ค่ะ

  6.  มีความเป็นไปได้ไหมค่ะว่าตำรวจอาจจะแอบเขียนสำนวนใหม่ให้โทษร้ายแรงขึ้นเพื่อเรียกเงินประกันสูง

  สุดท้ายนี้ขอให้ทนายทุกคนที่ร่วมคลายทุกข์มีความสุขค่ะ

   

  โดยคุณ หนูนะ  (182.52.31.41)     3 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1079

  1. ประกันหรือหลักประกันเกี่ยวกับการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย สำหรับข้อหาความผิดดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด ท่านหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถสอบถามข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ศาลได้
  2. กรณีที่พี่ชายถูกฟ้องยังศาลแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอประกันตัวที่ศาลโดยตรง
  3. เมื่อคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล ศาลมีอำนาจตัดสินชี้ขาดว่าพี่ชายกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่
  3. ข้อสงสัยอื่นๆ ให้ปรึกษาได้ที่ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     9 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1078

   แฟนผมโดนจับคดีมียาเสพติด(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย30เม็ดไม่ทราบว่ามีอัตรตราโทษกี่ปีลูกอายุแปดเดือนสามารถขออุทรณ์ลดโทษได้ไหม

  โดยคุณ ยุทธชัย พิพัฒนกุล  (27.55.167.186)     3 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1078

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ปี และหากศาลชั้นต้นตัดสินชี้ขาดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้ว จำเลยก็สามารถอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อยกฟ้องหรือลดโทษได้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น ตาม พรบ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติดฯ มาตรา 15

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     9 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1077

   แฟนโดนจบคดยาบา124เมดเมอวนท30เมษายน2556ถกสงตวไปวนท1พถษภาคม ตอนนกลงฝากขง12วนอยากทราบวาพอจะมวธไหนทจะลดโทษไดบาง แลวจะขอ100/2ยงไง สงสารแฟนมาก และตวเองกกลงทองตอนน

  โดยคุณ อภิญญา  (115.67.4.134)     3 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1077

  การรับสารภาพความผิดและให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเข้าเป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายและถ้าจำเลยให้ข้อมูลสำคัญในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษแก่ตำรวจด้วยแล้ว ศาลจะลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     9 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1076

  ครอบครองยาไอซ์ 0.05กรัม ซึ่งจำนวนน้อยมากไม่พบฉี่ม่วงโดนโทษประมาณเท่าไหร่ครับ

  โดยคุณ ss  (110.168.159.156)     2 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1076

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หรือปรับอย่างต่ำ 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 66 วรรคหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     9 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1075

  แฟนโดนล่อซื้อ 10 เม็ด ค้นเจออีก 5 เม็ด รับสารภาพทุกอย่างอยากทราบว่าจะได้รับโทษประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ฝ้าย  (118.172.109.10)     2 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1075

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     9 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1074

  แฟนดิฉันถูกจับกุมข้อหาร่วมกันเป็นผู้ก่อ โดยการใช้ จ้างวานให้ผู้อื่นนำยาเสพติดให้โทษเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย, ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย ซึ่งบุคลที่ซักทอดบอกว่าได้รับเงินว่าจ้างจากแฟนดิฉันจำนวน 30,000.- และยาที่นำเข้ามามีจำนวน378 เม็ด.  แฟนดิฉันเค้าพึ่งถูกจับเมื่อวันที่17เม.ย 56 แต่หมายจับของหนองคายลงวันที่12พ.ย52  แต่ทว่า เมื่อวันที่29พ.ย52 แฟนดิฉันถูกจับกุมที่อุดรธานี ในคดีมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมายจำนวน20เม็ด ซึ่งเป็นคดีครั้งแรก แต่ทำไมเมื่อแฟนดิฉันทำการพิมพ์ลายนิ้วมือจึงไม่ทราบว่ามีหมายจับของศาลหนองคาย  และเมื่อขึ้นศาลฝากขังดิฉันก็ไม่ได้ประกันแฟนออกมา เพราะทางครอบครัวไม่มีเงินประกัน จึงปล่อยให้เค้าอยู่จนถึงวันพ้นโทษ โทษของแฟนดิฉันคือ3ปี15เดือน แต่เค้าจำคุกจริงๆแค่2ปี เมื่อแฟนดิฉันพ้นโทษออกมา เค้าก็หันมาประกอบอาชีพที่สุจริตซึ่งผ่านไป3ปีกว่าๆ แล้วทางตำรวจหนองคายจึงประสานงานมาที่อุดรธานีเพื่อจับกุมแฟนดิฉัน  ในสำนวนบอกว่ามีพยานจับกุม2ปากที่ซักทอดมาที่แฟนดิฉัน แต่ว่ามีเพียงชื่อบุคคลที่นำยาเสพติดข้ามมาเท่านั้น  และถ้าหากว่าแฟนติฉันกลายเป็นแพะรับปาบล่ะ ดิฉันจะต้องทำยังไง แล้วเมื่อไหร่ศาลจะเบิกตัวบุคคลที่ซักทอดแฟนดิฉัน  อีกอย่างบุคคลที่ซักทอดแฟนดิฉันเค้าไม่ได้อยู่เรือนจำเดียวกับแฟนดิฉันที่จ.หนองคาย ต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะ เงินประกันก็ตั้ง8000,000.- อีกทั้งค่าทนายก็ตั้ง200,000.- ดิฉันไม่มีเงินหรอกค่ะ พอจะมีวิธีไหนมั๊ยคะที่จะช่วยให้เค้ารอดพ้นจากคดีนี้ได้ 

  โดยคุณ ทิพวรรณ  (223.206.135.143)     30 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1074

  1. ต้องหาพยานหลักฐานมาหักล้างพยานโจทก์ให้ได้ว่า คำพูดของผู้ที่ซัดทอดต้องการที่จะปัดความรับผิดไปให้กับคนอื่นเพื่อไม่ให้ตนเองต้องรับโทษ และต้องนำสืบให้ได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ที่ซัดทอด
  2. ส่วนเรื่องค่าทนายความ ถ้าแพงมากก็หาทนายความใหม่หรือจะให้ทนายคลายทุกข์ให้คำแนะนำก็ให้จัดเตรียมเอกสารมาที่สำนักงาน
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.24)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1073

   แฟนโดนจับยาเสพติด15เม็ด รับสารภาพทุกอย่างอยากทราบว่าแฟยจะได้รับโทษกี่ปีค่ะ 

  โดยคุณ สินีพรรณ ชุ่มเป็ง  (118.172.119.171)     30 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1073

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง โทษประมาณ 2 ปี รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.24)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1072

   พ่อผมโดนล่อซื้อ 20 เม็ด และค้นเจอ 180 เม็ด ตรวจเจอฉี่ม่วง พ่อผมรับและปฏิเสธในคราวเดียวกัน คือ รับว่ามีคนมาซื้อยาบ้าจริง โดยที่ยาบ้าเป็นของเพื่อนที่เขามาฝากให้คนที่มาซื้อ อยากทราบว่าพ่อผมจะได้รับโทษอย่างไรบ้างครับ พ่อผมมีคดีเสพมาก่อน แต่ไปรายงานตัวทุกครั้งจนครั้งสุดท้ายไม่ได้ไปครับ และเพื่อนพ่อผมเจ้าของยาบ้าก็โดนจับได้หลังจากพ่อผมโดนจับครับ จะใช้ 100/2 ช่วยได้หรือเปล่าครับ

  โดยคุณ ลูกชาย  (49.48.105.227)     29 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1072

  ถ้ามีการให้ข้อมูลสำคัญตามมาตรา 100/2 ก็เป็นประโยชน์ในการลดโทษอย่างมากครับ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.24)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1071

  สวัสดีค่ะ

  คืออยากทราบว่าถ้าโดนตำรวจจับยาบ้า 396 เม็ด แจ้งข้อหาว่ามีไว้ในครอบครองและจำหน่าย ต้องติดคุกกี่ปีคะ  แล้วเรื่องทำร้อยทับสอง หรือขอซื้อร้อยทับสองต้องทำยังไงที่ไหนคะ หรือมีทางไหนที่จะช่วยได้อีกไม๊คะ  :'(

  โดยคุณ ต้า  (101.109.161.223)     29 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1071

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง โทษจำคุกถ้ารับสารภาพน่าจะประมาณ 3 ปี 6 เดือน
  - มาตรา 100/2 ต้องให้เบาะแสจนจับคนร้ายได้หรือยึดของกลางได้ ไปจ้างตำรวจทำปลอมอาจติดคุกหนักกว่าเดิมนะครับ ซึ่งมีตำรวจและผู้ต้องหาทำมาตรา 100/2 ปลอมขึ้นมาติดคุกไปหลายคดีแล้ว

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.24)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1070

  ญาติโดนจับคดียาเสพติด3แสนเม็ดกับยาไอซ์2กิโล อยากทราบว่าเขาจะโดนอะไรบ้างค่ะ หรือต้องประหารเลยค่ะ

  โดยคุณ   (110.77.149.57)     29 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1070

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง อาจเหลือจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 50 ปีหรือ 25 ปี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
  - แนะนำให้หาทนายความซัก 1 คน ช่วยในการเขียนคำร้องประกอบคำรับสารภาพ หรือจะเข้ามาพบทนายคลายทุกข์ก็ได้

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.24)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1069

       ศาลชั้นต้นตัดสินให้จำเลยมีความผิดจริงตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522มาตรา 15 วรรคlสาม(2),๖๖ วรรคสอง,102 , ได้มาตรา 100/2 ให้จำคุก 13 ปี ปรับ 70,000 รับสารภาพได้ลดโทษกึ่งนึงเหลือ 6 ปี 6 เดือน ปรับ 35,0000(มาตรา 78) จะยื่นขอประกันตัวชั่วคราวเพื่อออกมาดูแลแม่ที่แก่ชราและมีโรคประจำตัวเพิ่งได้รับการผ่าตัดไป กับ เมียที่กำลังจะคลอด ซึ่งอยู่ลำพังเพียง 2 คนในบ้านให้พ้นช่วงนี้ก่อน จะยื่นประกันชั้นอุทรณ์ได้มั้ยค่ะ! คดีรับสารภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวนค่ะ

  โดยคุณ กาญจนา  (171.4.130.196)     29 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1069

  การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทำได้ตลอดเวลาเป็นสิทธิของจำเลย แต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะอนุญาตให้ปล่อยหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของศาล ไม่มีใครตอบได้ครับ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.24)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1068

     ...แฟนโดนจับคดียาเสพติดประเภทที่1 จำนวณ 756 เม็ดหรือคำนวณเป็นสารบริสุทธ์์เท่ากับ 13.159 กรัมไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ศาลชั้นต้นตัดสินว่า..มีความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดปีพ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคยาม(2),66 วรรค 2,102จำเลยให้การเป็นประโยชน์กับทางราชการจนจับกุมผู้ต้องหาได้อีก 2 คน พร้อมของกลาง1,950 เม็ดกับยาไอซ์22.00 กรัมเห็นลงหโทษตามมาตรา 100/2จำคุก13 ปีและให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งนึงเหลือ 6 ปี6 เดือน แล้วจะขอยื่นประกันตัวในชั้นอุทรณ์เนื่องจากเหตุผลคือมีแม่ที่แก่ชราอายุ 70 ปีกว่าที่ไม่มีคนดูแลอยู่กับเมียซึ่งกำลังจะมีบุตรใกล้คลอดเพียง 2 คนในบ้านและแม่ก็มีโรคประจำตัวต้องเข้ารับการรักษาทีร.พ.อยู่บ่อยๆและเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดมาจึงงยากยื่นประกันตัวให้ผู้ต้องหาได้ออกมาดฺแล แม่ และ เมีย ในช่วงระยะนี้ชั่วคราวก่อนจะยื่นประกันในชั้นอุทรณ์นี้ได้มั้ยค่ะ! แล้วหลักทรัพย์ที่ใช้ประมาณเท่าไหร่ค่ะ?

  โดยคุณ กาญจนา  (115.67.133.111)     29 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1068

  1. หลักทรัพย์ที่จะใช้ให้สอบถามจากศาลแต่ละศาล จะเป็นประโยชน์มากกว่าและถูกต้องมากกว่า
  2. ศาลจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ ไม่มีใครตอบได้
  3. ต้องการให้ทนายคลายทุกข์ช่วยเหลือ ให้นำสำนวนเข้ามาพบได้นะครับ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.24)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1067

  พี่ชายโดนสายล่อซื้อยาบ้า จำนวน 5 เม็ด พร้อมเบอร์แบงค์ 1100 บาท  และตรวจค้นบ้านเจออีกจำนวน 35 เม็ด จะได้รับโทษกี่ปีคับ  ช่วยตอบหน่อยนะ

  โดยคุณ บาปบริสุทธิ์  (118.172.111.149)     28 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1067

  รับสารภาพน่าจะประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.24)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1066

  อยากทราบว่า เพื่อนเคยโดนคดีเสพยามาแล้ว 1 ครั้ง จะได้รับใบบริสุทธิ์วันที่ 30 เมษายนนี้ แต่โดนตำรวจจับเรื่องยาบ้าเพราะมีของกลางอยู่ที่ตัว 20 เม็ดเมื่อวันที่ 12 เมษายน โดนข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย ตอนนี้โดนฝากขังอยู่ที่เรือนจะเป็นเวลา 7 ฝาก แต่เค้ายอมรับคนเดียวว่าเป็นของเค้า อยากทราบว่าจะติดเป็นเวลากี่ปีค้ะ ? และพอมีทางไหนที่จะช่วยได้บ้างหรือป่าว ?

  โดยคุณ กิตติวรรณ  (125.25.224.9)     27 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1066

  หากรับสารภาพประมาณ 2 ปี ถ้าต้องการให้ทนายคลายทุกข์ช่วยเหลือให้นำสำนวนเข้ามาพบได้ครับ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.24)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1065

  สอบถามค้ะ โดนจับยาบ้า 1020 เม็ด จะถูกลงโทษยังไงบ้างและจะติดคุกกี่ปี ถ้ารับสารภาพ

  โดยคุณ worawut choksiri (สมาชิก)  (223.205.239.233)     26 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1065

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ขึ้นอยู่กับปริมาณสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมหรือไม่ ศาลอาจลงโทษ 15 ปี เหลือ 7 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.24)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1064

   แฟนถูกตำรวจจับ มียาบ้า  10  เม็ด และพึ่งทำเป้นครั้งแรก  อยากทราบว่าเขาจะรับโทษอย่างไรบ้างค่ะ  แล้วเขาจะติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ อริสรา มีระหารนอก  (183.89.68.35)     25 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1064

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก ระวางโทษจำคุก 4 ปี ถึง 15 ปี สารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ศาลน่าจะลงโทษประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.24)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1063

   เพื่อนโดนจับยาไอซ์คับ 20 จีแต่ตอนนี้รอผลเมทอยู่ น่าจะเหลือ 16-17 จี ฝากขังแล้วคับ ในขั้นต้นรับสารภาพแล้วคับ แบบนี้ถ้าซักทอด โอกาสที่จะได้ลดมีไหมคับถ้าติดน่าจะประมาณกี่ปีคับ

  โดยคุณ กร  (115.67.7.114)     23 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1063

  1. ถ้ามีมาตรา 100/2 จะทำให้ได้รับการลดโทษมากนะครับ โดยทั่วไปศาลจะจำคุกจีละ 1 ปี รับสารภาพลดลงกึ่งหนึ่งถ้ามีมาตรา 100/2 ก็จะลดลงไปอีกส่วนจะมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.24)     1 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1062

  ลูกชายเพื่อนโดนจับยาบ้าหมื่นสี่พันเม็ด ไปกับเพื่อนที่ค้า แต่ตัวลูกเพื่อนไม่เคยทำมาก่อน รับสารภาพกับตำรวจว่าทำร่วมกัน เพราะปฎิเสธแล้วตำรวจไม่เชื่อ จะโดนโทษอย่างไรบ้างคะ และมีวิธีช่วยเหลืออย่างไรบ้าง เห็นเพื่อนเครียดแล้วสงสารค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ น้อย  (223.204.240.22)     20 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1062

  ให้เพื่อนของท่านนำสำเนาบันทึกการจับกุมเข้ามาพบและปรึกษาทีมทนายคลายทุกข์เพื่อประเมินรูปคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     26 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1061

  คืออยากรบกวนถามหน่อยค่ะเพื่อนถูกจับยาบ้าประมาณ 1000 กว่าเม็ด และรับสารภาพอยากทราบว่าต้งรับโทษอย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ สุคนธา กะมุงคุณ  (122.155.36.227)     20 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1061

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 12 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     26 เม.ย. 2556

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 78   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด