อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 86   

 • ความคิดเห็นที่ 1240

   น้องชายถูกจับ ครั้งแรก 6 เม็ด ประกันตัวออกมา ต่อมาอีก 1 อาทิตย์ ถูกจับอีกครั้งที่2  800 เม็ด     ครั้งแรกตัดสินแล้ว รอลงอาญา1 ปี แต่ครั้งที่2 ยังไม่ตัดสินแต่รับสารภาพ อยากรู้ว่าครั้งที่2 ศาลจะลดโทษให้กึ่งนึ่งไม๊ค่ะ จะต้องติดคุกกี่ปีค่ะ ช่วยตอบให้ด้วยค่ะ ด่วนนะคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ กะปอม  (49.49.190.140)     27 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1240

  การรับสารภาพความผิด เป็นเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายที่ศาลจะลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลยตาม ป.อ.มาตรา 78 โดยคดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     3 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1239

  แฟนถูกล่อซื้อ ยาไอซ์1.06 กรัม สำนวนคดี มียาเสพติดโทษประเถท1 ไว้จำนาย และพยายามจำนาย ต้องติดคุกกี่ปี่ค่ะ รบถวนช่วยตอบหนูที และถ้าประกันต้องใช้เงินเท่าไร

  โดยคุณ กุลธรา  (58.137.153.25)     26 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1238

   ลุงผมโดนจับยาบ้า 50 เม็ด ข้อหา เสพและครอบครองเพื่อจำหน่าย จะติดคุกกี่ปีครับ (โดนจับครั้งแรกและยังไม่เคยมีคดีติดตัว)

  โดยคุณ น็อต  (101.51.11.15)     25 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1238

  คดีนี้หากจำเลยรับสารภาพจะถูกจำคุกโดยประมาณ 2 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     3 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1237

   น้องชายโดนจับยาบ้า 200 เม็ด โดนล่อซื้อ เค้าลงว่ามีครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย

  แต่เป็นโทษครั้งแรก ไม่ทราบว่าจะต้องโทษจำคุกกี่ปีค่ะ

   

  โดยคุณ บุณิกา  (171.7.187.222)     23 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1237

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ปี ตามมาตรา 6 วรรคสองแห่ง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     2 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1236

  เพื่อนโดนจับมียาบ้า5หมื่นเม็ด ครอบครองเพื่อจำหน่าย จะติดคุกกี่ปีคะ ประกันต้องใช้เงินและหลักทรัพย์เท่าไรคะ 

  โดยคุณ ดำ  (49.49.192.72)     23 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1236

  คดีนี้จำเลยอาจจะต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำโดยประมาณ 15 ปี โดยหากจำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว สามารถสอบถามราคาหลักประกันไปยังเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายประกันได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     2 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1235

  ถ้ายาบ้า 10,000-30,000 เม็ดจะมีโทษจำคุกกี่ปีครับ

  โดยคุณ สุธิ  (119.46.251.60)     21 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1234

   น้องสาวโดนจับข้อหาเสพ แต่ยังรายงานตัวไม่หมด แต่มาโดนจับอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 เจอ 18 เม๊ดพร้อมกลับแฟนของเขาโดนข้อหา ครอบครองไว้เสพ ถ้าอย่างนี้จะต้องติดคุกไหมค่ะ (น้องสาวเพิ่งจะอายุ 18 ปีเต๊มเดือนกันยายนนี้ค่ะ) ช่วยตอบหน่อยค่ะ

  โดยคุณ เกศรินทร์  (101.109.57.177)     21 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1233

   พี่ชายได้รับฝากของมาจากเพื่อนแล้วถูกตำรวจบุกจับที่บ้านพบว่าของดังกล่าวเป็นยาบ้า 50 เม็ด ดิฉันอยากทราบว่าจะติดคุกกี่ปีคะ เพราะยอมรับสารภาพว่าเสพจริงแต่ของกลางไม่ใช่ของเขา และคนที่เอาตำรวจมาจับก้อเป็นเพื่อนที่เอาของมาฝาก ต้องทำอย่างไรคะ

  โดยคุณ พุทธรัตน์  (125.27.29.102)     20 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1232

  ถ้าน้าโดนจับยาบ้าที่กระเป๋าที่ตัว 400 เม็ด และไปค้นเจอที่บ้านพักพนักงานรัฐวิสาหกิจของสามีอีก ไม่แน่ใจว่า 2000 หรือ 4000 เม็ด น้ารับสารภาพ แต่สามีน้าไม่รับเพราะไม่รู้เรื่อง ไม่ทราบว่าโทษของน้าแนะสามีจะเป็นยังไงค่ะ น้ามีลูกยังเรียนอีก 2 คนนะค่ะ สงสารน้องมาก ช่วยตอบด้วยนะค่ะ สงสารเถอะค่ะ

  โดยคุณ นู๋อยากทราบ เดือนร้อนจริง  (110.77.137.121)     19 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1232

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปีหรือปรับอย่างต่ำสี่แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากน้าและสามีต้องการแก้ต่างต่อสู้คดี ก็จำต้องปรึกษาทนายเพื่อทำการดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นพิจารณาของศาลต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     25 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1231

   โดนข้อหา จำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย

  มียาบ้า 3 เม็ด เบอแบง 100 2 ใบ จะติดคุกกี่ปี แล้วคดีอย่างนี้จะรอลงอาญาได้มั้ย

  ขอบคุนคระ

  โดยคุณ สอง  (111.84.116.90)     19 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1231

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี โดยความผิดฐานจำหน่ายศาลมักจะพิพากษาลงโทษจำคุกโดยไม่รอ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     25 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1230

  พี่ชายที่รู้จักโดนจับยา566เม็ดและสารภาพว่าตนนั่นใด้นำมาเสพเอง

  มีข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1และไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  จำคุกกี่ปีค่ะและถ้าประกันเป็นเงินเท่าไรค่ะ

  โดยคุณ แนน  (180.183.218.128)     19 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1230

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ปี ส่วนราคาหลักประกันสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ศาลโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     25 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1229

  น้องชายโดนจับยาครั้งแรกเดือนเมษา 56 ข้อหาเสพและไม่ได้ไปรายงานตัว

  โดนจับครั้งที่ 2 เดือนพฤษจิกายน 56 ข้อหาครอบครอง 33 เม็ดรับสารภาพหมดและยังเป็นตัวล่อซื้อรายใหญ่ ไม่ทราบว่าจะติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ   (116.68.156.18)     15 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1229

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำโดยประมาณ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     19 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1228

  ยากทราบว่าการที่ตำรวจจับและตรวจฉี่เป็นสีม่วง จะต้องทำอย่างไรบ้าง จะติดคุกหรือเปล่า และถ้าติดจะติดกี่วัน  ถ้าประกันตัวต้องใช้หลักทรัพย์เท่าไร และจะได้เงินประกันคือไม่  และจะต้องเสียค่าปรับเท่าไหร

  โดยคุณ มาริษา  (124.121.48.5)     14 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1228

  หากเป็นการตรวจพบสารเสพติด ก็จะต้องถูกดำเนินคดีโดยมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือนส่วนการประกันตัวให้สอบถามเจ้าหน้าที่ศาลโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     19 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1227

    พชายโดนจบ 20 เมดเขาลงวาจหนาย เคยมคดยาบาเมอสองปทแลวตองตดกปคะ

  โดยคุณ ไพรัตน์  (110.49.234.121)     14 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1226

   แฟนโดนข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย15เม็ด ศาลจะตัดกี่ปีคะแล้วติดจริงๆเท่าไหร่

  โดยคุณ   (115.67.5.134)     10 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1226

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 2 ปี 6 เดือน ส่วนการต้องโทษจำคุกเป็นระยะเวลาจริงๆ เท่าใดให้ท่านสอบถามกับเจ้าหน้าที่เรือนจำโดยตรง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     19 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1225

   คืออยากจะสอบถามว่า  โดนจับ 126 มีไว้เสพและจำหน่าย และรับสารภาพและได้ให้การที่เป็นประโยขน์ ไม่ทราบว่าจะติดกี่ปีคร่า

  โดยคุณ เสียใจ  (118.172.74.234)     9 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1225

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     18 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1224

   อยากทราบว่าโดนจับยา 1,000 เม็ด มีไว้เพื่อจำหน่าย-จำหน่าย  มีโทษจำคุกนานเท่าไหร่ค่ะ เคยมีคดีเก่ามาแล้ว

  โดยคุณ ปวีณา จุลคล้ำ  (49.230.184.145)     6 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1224

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำกระทงละ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     13 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1223

   น้าสาวกลืนยาบ้า 20 เม็ดเพื่อช่วยลูกชาย จะติดคุกกี่ปี ไม่เคยทำความผิดแต่รักลูกชายมาก

  โดยคุณ น้อย  (1.2.151.106)     5 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1223

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     12 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1222

  สวัสดีครับอยากถามว่าแฟนผมโดนจับยาบ้า 3 เม็ด โดยโดนล่อซื้อ

  เขาลงว่าจำหน่ายและจำหน่าย โดยน้ำหนักตัวยารวมกระดาษทิชชู่ 0.27 กรัม

  ตัวแฟนผมยังไม่เคยทำความผิดครับ อย่างงี้จะต้องโทษเท่าไรครับ

  ขอบคุณครับ..

   

   

   

  โดยคุณ หนึ่ง  (101.51.70.55)     4 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1222

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำกระทงละ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     12 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1221

  น้าชายหนูถูกจ้างให้ไปส่ง ยาบ้า 200 เม็ด 

  ไม่เคยต้องโทษ ไม่เคยมีคดี ไม่ได้เสพ ไม่ได้ขาย 

  แต่ทางตำรวจลงสำนวนว่า ร่วมจำหน่าย จะต้องต้องโทษกี่ปีค่ะ

   

   

  โดยคุณ ณีม  (27.130.239.200)     1 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1221

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     10 พ.ย. 2556

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 86   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด