X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 72   

 • ความคิดเห็นที่ 1420

   พอดีน้องชายผมโดนจับรวมกันจำหน่ายยาบ้า15เม็ด แต่น้องผมยังไม่ถึงอายุ18 ยังเป็นเยาวชนอยู่ แต่คู่คดีเป็นผู้ใหญ่ แล้วน้องผมจะโดนโทษกี่ปีครับ ล่อซื้อทั้ง15เม็ดแต่ม่มีไว้ในครอบครอง โดน2จำหน่ายหรือจำหน่ายเดี่ยวครับ

  โดยคุณ พีรพล  (49.230.122.171)     24 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1420

  โทษขั้นต่ำในคดียาเสพติด 15 เม็ด โดยทั่วไปศาลลงโทษประมาณ 2 ปี ตามมาตรา 66 วรรคแรก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     2 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1419

   จับยาบ้าได้47เม็ดข้อหามีครอบครองไว้เสพและจำหน่ายจะติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ เจนจิรา  (114.109.39.125)     14 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1419

  ยาเสพติด 47 เม็ด ตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง โดยทั่วไปศาลลงโทษประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     2 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1418

   รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ พอดีน้องชายโดนจับ ไอซ์ 1.25 G จะต้องติดประมาณกี่ปีคะ 

  โดยคุณ รัตนาภรณ์ อุ่นใจ  (124.120.71.82)     25 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1418

  โดยประมาณ 2 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     20 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1417

  ถ้าแฟนโดนล่อซื้อ โดยจริงๆแล้ว แฟนเป็นฝ่ายไปซื้อยาที่เพื่อน แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนโดนจับไปแล้ว โดยตำรวจได้บอกเพื่อนที่โดนจับว่า ให้หาคนมาแทน 1 คน แล้วจะปล่อยเพื่อน(คนขาย)  แล้วเค้าเลยออกอุบาทให้แฟนหนูไปโดนจับ  ทั้งที่ไม่มีของกลาง แต่ตรวจฉี่แล้วเป็นสีม่วง  อีกอย่าง แฟนหนูไม่ได้ติดต่อเพื่อนคนที่โดนจับมาเกือบ1 อาทิตย์แล้ว พึ่งโทรไปครั้งแรกในรอบหนึ่งอาทิต ก็โดนเปนแพะเลย  จะแก้ไขอย่างไรได้บ้างคะ

  โดยคุณ ืนะจ๊ะ  (49.230.152.164)     23 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1417

  ท่านควรนำสำเนาบันทึกการจับกุมและคำร้องขอฝากขังมาพบปรึกษาทนายเพื่อสอบข้อเท็จจริงประเมินรูปคดีและดำเนินกระบวนพิจารณาตามสิทธิที่ตนอยู่ตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     20 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1416

   พอดีอยากทราบว่า เพื่อนโดนจับ ในข้อหา ครอบครองยาไอซ์ไว้เพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่าย ทั้งหมด 18 กรัม และยังมี ยาบ้า อีก 10 เม็ด เคยกระทำผิด มีใบแดงอยุ่ด้วย ตอนนี้ คดีอยุ่ในช่วงรอศาลตัดสิน พอดีอยากทราบว่า แบบนี้ โทษจะเกิน 15 ไหมค่ะ และ ถ้าประกันตัว จะต้องใช้หลักทรัพย์ประมาณเท่าไหร่ค่ะ ยังไงรบกวนช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

  โดยคุณ ..  (27.55.130.188)     23 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1416

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 15 ปี หากจะยื่นคำขอปล่อยชั่วคราวถึงราคาประกันสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายประกันตัวโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     20 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1415

  หลานโดนจับโดยการล่อซื้อค่ะ มียา20เม็ตค่ะ เคยถูกจับในคดีเสพก่อนหน้านี้ (อยากให้ถูกจับอยู่แล้วค่ะ) แต่พอถูกจับก็มีนายหน้ามาเสนอตัว ว่าสามารถว่าความให้ลดโทษลงได้คือดิฉันสงสารพี่สาวต้องไปกู้เงินเขามาเพราะไม่อยากให้ถูกติดคุกนาน จ่ายนายหน้าคนนี้ไป80,000. ตอนนี้ศาลตัดสินแล้ว 2.4 ปี แต่นายหน้านี่ติดต่อไม่ได้เลย อยากทราบว่า ที่ศาลสั่งจำคุก 2.4 ปี นี่เป็นไปตามความผิด หรือเปล่าค่ะ

  คืออยากรู้ว่าถูกโกงหรือเปล่าช่วยตอบด้วยค่ะ (ตอนจ่ายตังค์พี่สาวไม่ปรึกษาใคร แต่พอจะมีหละกฐานการโอนเงิน 40,000. ถ้าถูกโกงจริงจะเอาผิดนายหน้าได้ไหมค่ะ )

  ขอบพระคุณค่ะ

  น้า

  โดยคุณ วิจิตรา  (49.230.181.221)     21 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1415

  คดีนี้ด้วยข้อหาความผิดและปริมาณยาเสพติดของกลาง มีระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 2 ปี 6 เดือน อยู่แล้ว หากจำเลยรับสารภาพความผิด ทั้งนี้ หากท่านเห็นว่าพี่สาวอาจถูกนายหน้าดังกล่าวหลอกลวงก็ควรมาพบปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีฉ้อโกงเรียกร้องเงินคืนก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     26 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1414

  ไม่น่าจะมาถามเรื่องแบบนี้นะครับ

  โดนจับเท่านี้เม็ด เท่านั้นเม็ด 

   ปัญญาอ่อน

  ทางที่ดีที่สุด ควรหยุดการการทำสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด

  โดยเฉพาะยาบ้า เป็นปัญหาของชาติ ถ้าไม่ทำผิดก็คงไม่ต้องมาลำบากถามและเสียเวลาเสียเงินอยู่แบบนี้ สุดท้ายก็ต้องเสียครอบครัว และเสียชีวิตในที่สุด

   

   

  โดยคุณ ิbig  (171.7.248.205)     21 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1413

   แฟนโดนจับ72เม็ด ค่าประกันจะประมานเท่าไหร่คะ

  โดยคุณ   (171.98.6.126)     17 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1413

  ราคาประกันโดยประมาณไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท ท่านอาจสอบถามรายละเอียดไปยังเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     20 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1412

   อยากทราบว่า. โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน มียาเสพติดให้โทษประเภท 1. (เมทแอมเฟตามีน)ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอณุญาต"(จำนวน3เม็ด) โดยแสดงความบริสุทธิ์ยิบยาบ้า จำนวน3เม็ด ให้เจ้าหน้าที่โดยไม่ขัดขื่นแต่อย่างได.  แต่ประกันตัวออกมาแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม. 2557 แล้ว .บัตรนัดวันที่16. กุมภาพัน 2558 ไปศาล .แล้วนัดอีกที่วันที่2 .มี.ค.2558นี้. อยากทราบว่าตัดสินแล้วจะโดนจำคุกหรือเปล่าคะ. ไม่มีฉี่ม่วงคะ ไม่มีเบอร์แบ็งลด้วยคะ. ผึ่งโดนครั้งแรกคะ. 

  โดยคุณ   (49.230.119.5)     17 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1411

   กฎหมายใหม่คดียาเสพติด จำคุกไม่เกิน 8ปี เริ่มใช้เมื่อไหร่ค่ะ พอดีคนที่รู้จัก เขาต้องโทษคดียาเสพติด มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2549  ถ้ากฎหมายใหม่ออก นักโทษสามารถ ปล่อยตัวเร็วขึ้น ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างคะ ..

  โดยคุณ นันท์   (223.206.51.1)     2 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1411

  ยังไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไขกฎหมายจำกัดอัตราโทษจำคุกเกี่ยวกับความผิดยาเสพติดดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     11 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1410

   ผมโดนจับยาไอซ์ จำนวน3ถุง

  น้ำหนักร่วมทั้ง3ถุง1.77กรัม

  ผมโดนจับครั้งแรก เขาลงข้อหาคดีครอบคลองจำหน่ายและพยายามจำหน่าย ตอนที่ผมโดนจับผมอายุ19ปี  ผมอยากทราบว่า  พอถึงวันตัดสิ้น โทษของผมมีสิทธิ์รอลงอาญาไมครับ

  แต่ตอนนี้ผมประกันตัวออกมาครับ  อยากทราบจริง

  โดยคุณ ชวรัตน์  (49.230.134.43)     29 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1409

   คือเพื่อนผม โดนจับยาบ้า จำนวน68เม็ด แต่ตกเป็นจำเลยที3 ผมสงสัยว่า จะติดคุกประมาณกี่ปี โดนจับเมื่อประมาณ เดือนตุลาคม 57

  โดยคุณ โก๋เปา  (49.230.144.59)     24 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1408

    เพื่อนชายหนูโดนจับยาบ้ามีไว้จำหน่าย 20 เม็ด

  เค้าจะถูกจำคุกกี่ปีค่ะ แล้วจะประกันตัวได้ไหมค่ะ

  แล้วต้องใช่เงินประกันกี่บาทค่ะ

  โดยคุณ กรีน  (49.230.245.155)     10 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1407

   อยากทราบว่าโดนจับยาบ้า32เม็ดตำรวจตั้งข่อหาคดีร่วมกันครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายมีโทษกี่ปีแต่มีใบ100/2 ของตำรวจจะเหลือโทษกี่ปี อยากทราบครับเผื่อหลุดคดี

  โดยคุณ nongaam2556  (27.145.29.234)     28 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1406

  ขอปรึกษาหน่อยนะคะ

  แฟนโดนล่อซื้อ 4 เม็ด เจอในบ้าน 50 รวมเป็น 54 เม็ด ใม่เจอเบอร์แบงค์ คดี จำหน่ายมีใว้ครอบครอง และก็เสพคะ จะโดนกี่ปีคะ จะลดโทษได้ไหม ทำเป็นครั้งแรกใม่เคยมีประวัติ ไม่เคยมีคดีอะไร มีภาระต้องดูแลยายที่บ้าน จะมีวิธีใหนลดโทษได้มั่งไหมค้ะ 

   

  โดยคุณ ประภัสสร สาทก  (202.29.232.102)     26 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1405

   น้องชายโดนจับคดีสมคบเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่มิ.ย57ยังไม่ได้ตัดสินเลยอยากทราบว่าถ้าตัดสินจะประมาณกี่ปีค่ะ แล้วอีกนานไหมที่จะตัดสินลืมบอกไปค่ะคือน้องชายไปโอนเงินให้เค้าค่ะแล้วเอาใบโอนเงินมาให้เค้าที่หอ้งพอเค้าโดนจับตำรวจเอาใบโอนเงินไปตรวจสอบมีชื่อนอ้งชายอยู่ค่ะ

  โดยคุณ จรีพร  (118.173.25.142)     25 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1404

  [รบกวนด้วยน่ะค่ะ] ถูกฟ้องมียาบ้า62เม็ด ยาไอซ์ 1.188g ไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่ ค่าน้ำหนักสารบริสุทธิ์ ของยาบ้า มี 0.010033 กรัม ยาไอซ์ มีค่าน้ำหนักสารบริสุทธิ์0.507กรัม อัตตราโทษ ประมาณเท่าไหร่หรอค่ะ ข้อสงสัย ตร.ฟ้องโดยที่รวมทั้ง2ชนิดเลย เราสามารถแย้งโดยที่ให้แบ่งแยกได้ไหมค่ะ เพราะตามข้อบัญญัติ 15หน่วยและ1.5กรัม แบ่งส่วนของยาบ้ากับยาไอซ์ได้ไหม เพราะดูค่าความบริสุทธิ์สำหรับส่วนของยาบ้าศาลไม่น่าจะฟ้อง เพราะ น้อยมาก

  ขอบคุณมากๆค่ะ

  โดยคุณ ลาล์พลาเซลลฺ  (182.53.237.176)     18 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1403

   คือผมอยากทราบว่า น้องผมโดนจับยาเสพติด ประมาณ 6ถุง หรือ 1200 เม็ด แต่อยู่ในระหว่างฝากขัง แต่ศาลยังไม่ตัดสิน สามารถประกันตัวได้มั้ยครับ แล้วเสียกี่บาท ถ้าประกันไม่ได้ จะต้องติดกี่ปี ?

  โดยคุณ   (180.183.68.112)     17 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1403

   คึเเฟนหนูโดนจับยาคะ127เม็ดต้องมีหลักทรัพย์ประกันเท่าไรคะเเละต้องจัมคุกกี่ปีคะ

   

  โดยคุณ นัส  (49.230.112.158)     25 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1402

   โดนคดีร่วมกันครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย22เม็ดแฟนอายุ18ส่วนหนุอายุ30แต่โดนที่บ้านแฟนแฟนไม่เคยมีโทษมาก่อนส่วนหนุเคยมีเมื่อ4ปีที่แล้วครอบครอง10เม็ดศาลจะตัดสินต่างกันมั้ยค่ะ

   

  โดยคุณ ไพรินทร์ รุ่งสว่าง  (49.230.188.47)     13 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1401

   รบกวนปรึกษาค่ะ
  พอดีแฟนโดนคดีล่อซื้อยาบ้า จำนวน 2 เม็ด แบงค์ถ่ายเอกสารจำนวน 600 บาท
  มีผู้เกี่ยวข้องคือ แดง เบ้น แบม และยอด
  เบ้นเป็นคนนำของมาส่งให้แดงเพื่อปล่อย แดงก็ปล่อยของให้เบ้นเรื่อยมา จนวันเกิดเหตุ ยอดซึ่งเป็นสายของตำรวจได้โทรไปหาแดงเพื่อจะเอาของ แต่แดงติดธุระไม่สามารถเอาของไปให้ยอดได้ จึงวานให้แบม นำของไปให้ยอดที แบมก็เอาของไปให้ยอดเพื่อแลกกับเงิน ประมาณ 30 นาที เบ้นก็ตามมาเอาเงินที่แบม แบมก็หยิบเงินให้เบ้น ตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับกุม ค้นตัวแบมไม่เจอของกลาง แต่ลายนิ้วมือของแบมติดอยู่ที่เงิน ในชั้นสืบสวนแบมให้การรับสารภาพ และตรวจฉี่เป็นสีม่วง แบมเป็นผู้หญิง อายุ 18 ปี ย่างเข้า 19 ปี ไม่เคยมีประวัติและกระทำการเป็นครั้งแรก
  แบบนี้ถ้าประกันตัวออกมาควรสู้คดีหรือยอมติดตามที่ศาลจะตัดสิน
  แล้วถ้าสู้คดีโอกาสรอดมีสูงมั้ยค่ะ
  แล้วค่าใช้จ่ายในการสู้คดีจะสูงมากมั้ยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ กรรณิกา   (171.99.129.124)     11 พ.ย. 2557

 •  1  2  3  4 .. 72   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด