X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 73   

 • ความคิดเห็นที่ 1440

   หลานชายอายุ 17 ปี รับจ้างขนยาบ้า 998 เม็ด โดนจับพร้อมเพื้อนอีก 1 คน รับสารภาพอยากทราบว่า จะติดคุกกี่ปี ณ ปัจจุบัน อยู่ที่สถานพินิจ อยากทราบว่าจะติดคุกกี่ปี 

  โดยคุณ ลัดดา  (202.29.232.1)     20 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1439

   คือ อยากทราบว่า โดนข้อหา ขับเสพและครอบครอง 3 เม็ด โทษจะเป็นอย่างไรคะ? 

  โดยคุณ ....  (1.46.130.194)     18 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1439

  ความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน หรือปรับอย่างต่ำ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 91

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     20 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1438

   คือญาติโดนจับยาบ้า 102000 เม็ด ถ้ารับสารภาพจะติดคุกกี่ปีค่ะ และจะลดโทษติดจริงๆกี่ปีค่ะ เค้าโดนจับที่เชียงรายค่ะเป้นผู้หญิงค่ะ 3คน ขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ กชพร  (110.171.228.221)     13 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1438

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษอย่างต่ำจำคุกตลอดชีวิต ส่วนจะถูกจำคุกจริงๆ ประมาณเท่าใด ท่านอาจสอบถามที่เจ้าหน้าที่เรือนจำโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     15 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1437

   รบกวนสอบถามค่ะ แฟนโดนจับในข้อหา มียาไอซ์เพื่อจำหน่าย  น้ำหนัก 3.3 จี อย่างนี้ศาลจะตัดสินกี่ปีค่ะ และรับสารภาพ จะลดโทษให้ไหมค่ะ แต่แฟนยังมีคดีเก่าอยู่คือเสพยาบ้าแต่ได้ประกันตัวออกมา แล้วเขาก็ให้ไปรายงานตัว แต่แฟนไม่เคยไปเลย อย่างนี้ศาลจะเอาตัดสินด้วยไหมค่ะ ขอบคุนค่ะ

  โดยคุณ สายเรียม เสือใหญ่  (114.109.233.16)     12 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1437

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และการรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล เป็นเหตุบรรเทาโทษ ศาลจะลดโทษให้ได้ตาม ป.อ.มาตรา 78 ทั้งนี้ หากจำเลยได้กระทำผิดภายในเวลาที่รอการลงโทษ ศาลอาจบวกโทษที่รอไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังได้ตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     13 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1436

   พอดีแฟนเพื่อนโดนจับยาบ้า40เม็ดตำรวจลงว่ามีไว้เพื่อจำหน่ายค่ะต้องติดคุกกี่ปีแล้วถ้าประกันตัวต้องใช้หลักทรัพย์ประมาณเท่าไรค่ะช่วยตอบด้วยนะค่ะอยากได้คำตอบด่วนมากค่ะเพราะตอนแฟนเค้าเดือนร้อนมากเลยค่ะ

  โดยคุณ สุชาวดี แก้วสีดา  (49.230.73.70)     11 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1436

  คดีนี้จำเลยอาจระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 2 ปี 6 เดือน ส่วนราคาประกันควรสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายประกันโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     13 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1435

    เพื่อนหนูโดนจับคดียา ซึ่งมีคนเอายาไอซ์มาฝากไว้ 13จี  พร้อมเครื่องช่าง  คนฝากโดนจับไปก่อนหน้าอาทิตย์นึง(จะว่าเพื่อนหนูมันโง่หรือบ้าก็ได้ค่ะที่ไปรับฝากของแบบนี้) มันโดนตำรวจมาคนห้องเจอของฝากก็เลยโดรจับคุณตำรวจตั้งข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย หนูอยากขอคำแนะนำหน่อยค่ะ  ถ้าสู้คดีจะมีโอกาศชนะไหมค่ะ และถ้ารับผิดจะรับโทษกี่ปีค่ะ  เค้ามีลูกเล็กสองคนสามีเค้าก็ทิ้งเค้าไปนานแล้วสงสารเค้าค่ะ 

  โดยคุณ   (58.10.26.208)     9 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1435

  หากผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาประสงค์ที่จะแก้ต่างต่อสู้คดีซึ่งเป็นสิทธิของตนตามกฎหมายที่จะกระทำได้ตามกฎหมายตาม ป.วิ.อ.มาตรา 134/4(1), 172 วรรคสอง ทั้งนี้ ญาติหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลย ควรนำรายละเอียดแห่งคดีโดยเฉพาะบันทึกจับกุมหรือคำฟ้องมาพบปรึกษาทนายเพื่อสอบข้อเท็จจริงประเมินรูปคดี โดยคดีนี้ถ้าจำเลยรับสารภาพอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     13 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1434

   อยากทราบว่าแฟนโดนจับคีดยา ก่อนที่จะโดนจับแฟน

  มีคดีเรื่องฉี่สีม่วง ตอนนี้แฟนโดนจับมียาอยู่ 6เม็ด 3 คน ตอนนี้จำคุกไปแล้ว 

  2 เดือน รอการตัดสิน อยากทราบว่าถ้าสารตัดสินแล้วจะจำคุกอีกปี

   

   

   

   

  โดยคุณ ชฎารัตน์ บรรเทิงใจ  (49.230.118.104)     9 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1434

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 1 ปี

   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     13 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1433

   พี่ชายโดนจับยา 17 เม็ด คดีครอบครองเพื่อจำหน่าย รับสารภาพหมด ไม่มีเบอร์แบงค์ ไม่มีประวัติมาก่อน ไม่ทราบว่าศาลจะตัดสินประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ Daw  (49.230.160.119)     9 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1433

  จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 2 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     13 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1432

   คดีขับเสพและมียาบ้าไว้ในครอบครองจำนวน10เม็ดต้องใช้เงินประกันตัวผู้ต้องหาเท่าไหร่คะและเมื่อศาลตัดสินแล้วผู้ต้องหาจะได้รับโทษอะไรบ้างคะในกรณีความผิดครั้งแรก

  โดยคุณ สิริวรรน  (27.55.239.124)     9 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1432

  ราคาประกันสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข้อหาความผิดดังกล่าวอย่างต่ำ 1 หมื่นบาท ทั้งนี้คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 2 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     13 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1431

   แฟนเป็นคนกาฬสินแล้วไปรับยาที่เมืองกาญแล้วโดนจับพร้อมของกลาง2000เม็ดแล้วสารภาพทุกอย่างว่าโดนใครจ้างมารับของแต่แฟนไม่เคยมีคดีติดตัวมาก่อนนะคะแบบนี้ติดคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ เอก  (49.48.109.24)     5 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1431

  รับสารภาพจำคุก 25 ปี ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคท้าย ประกอบ ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     5 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1430

   คือลืมบอกไปค่ะ ต่อจาก200,000เม็ดเมื่อกี้นะคะ

  คือแฟนรับสารภาพว่ารับจ้างขน แต่สำนวน

  ที่เขียนออกมากลายเป็นครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายค่ะ

  เลยอยากทราบว่าโทษจะหนักมากม๊ยคะ

   

   

   

  โดยคุณ แป้ง  (64.233.173.209)     5 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1430

  ความผิดฐานครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือจำหน่ายมีโทษเท่ากัน ตามมาตรา 66

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     5 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1429

  แฟนโดนจับยา200,000เม็ด 2คนกับเพื่อน

  โดยให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนและ

  ได้ทำการขยายผลแต่ไม่สำเร็จ แบบนี้โทษตัดสิน

  จะอยู่ประมาณกี่ปีคะ คือแฟนโดนล่อออกไปอีกทีค่ะ

   

   

   

  โดยคุณ แป้ง  (64.233.173.214)     5 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1428

   พี่ชายหนูอายุ 25 ปี โดนจับคดีมียาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ยาเยอะมาก 80 จีอยากทราบว่าศาลจะตัดสินให้จำคุกเป็นเวลากี่ปีค่ะ

  โดยคุณ เฟิส  (110.168.232.181)     2 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1428

  รับสารภาพจำคุก 25 ปี ตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคท้าย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     3 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1427

   แฟนหนูถูกจับยาบ้า 31 เม็ด ครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย แต่ยังเป็นเยาวชนอยู่อายุ17 ปี 11 เดือน อยากทราบว่าติดกี่ปีค่ะ ศาลยังไม่ตัดสินที มีโอกาสติดแค่ 6 เดือนมั้ยค้ะ

  โดยคุณ   (49.230.6.61)     1 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1427

  โดยทั่วไปรับสารภาพ น่าจะติดคุกประมาณ 2 ปี แต่อายุยังน้อย ศาลอาจลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง ตาม ป.อ.มาตรา 75

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     3 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1426

   แฟนนู๋ถูกยัดยาไว้ในบ้าน82เม็ด เปนยาเสพติดธรรมดาค่ะ แล้วโดนคดีครองครองเพื่อจำหน่าย แต่มีพี่อีกคนที่เปนคนเอายามาไว้ในบ้าน จะยอมรับว่าเป็นของตนหมด. อยากถามว่าถ้าสู้คดีมีสิทธิชนะไหมค่ะ แล้วถ้าติดคุกจะติดกี่ปี ถ้าไม่อยากติดสามารถเสียค่าปรับได้ไหมค่ะ ถ้าได้จะเสียประมาณเท่าไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ แกน  (183.89.219.48)     31 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1426

  ถ้ายาอยู่ในความครอบครองตามปริมาณที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 15 บทสันนิษฐานเด็ดขาด ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จะนำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ไม่สามารถต่อสู้คดีได้ควรรับสารภาพจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องหามากกว่า เพราะกฎหมายปิดปาก ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 84(2) ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 15

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     31 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1425

   ถ้าอายุแค15.แต่มียาเสพติดแค่   3   เมดจะโดนกี่เดือนค่ะ. 

   

  โดยคุณ   (171.5.46.196)     29 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1425

  มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ มาตรา 66 วรรคแรก โทษจำคุกขั้นต่ำ 4 ปี รับสารภาพเหลือ 2 ปี ส่วนศาลจะลดมาตราส่วนโทษอย่างไรแล้วแต่ดุลพินิจ ตาม ป.อ.มาตรา 75 (เด็กอายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่ง) สรุปแล้วอาจติดคุกประมาณ 1 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     31 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1424

   คือพ่อหนูโดนจับยาไอซ์จำนวน34กรัมแต่พ่อบอกว่าของซ่อนไว้นานแร้วของมันเปนของไม่ดีของเสียค่ะจะติดคุกกี่ปีค่ะแร้วอยากทราบว่าตำรวจจะเขียนสำนวนฟ้องว่าของเปนของไม่ดีของเสียคนไม่นิยมใช้สามารถทำได้จิงรึป่าวค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

  โดยคุณ Siriluk น้องต้นข้าวค่ะ  (171.6.88.152)     29 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1424

  ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายจำนวนดังกล่าวมีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ มาตรา 66 วรรคท้าย รับสารภาพลงโทษ 25 ปี ยาเสพติดเป็นของดีหรือของเสียไม่ใช่สาระสำคัญครับ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     31 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1424

  รบกวนคุณทนายนะค่ะคือพ่อหนูโดนจัยยาไอซ์ครั้งแรก0.6กรัมแต่รับสารภาพศาลตัดสินมา9เดือนแร้วประกันตัวออกมาครั้งแรก70,000฿. ครั้งที่2 100,000฿. ณ.พอประมาณเดือนกว่าก็โดนจับยาไอซ์34กรัมค่ะตอนนี้พ่อก็เข้าคุกไปแร้วหนูอยากทราบว่ากรณีนี้หนูจะได้เงินประกันคืนไหมค่ะแร้วอีกนานไหมกว่าเขาจะคืนให้เราค่ะขอบพระคุณมากค่ะ

  โดยคุณ sirilukต้นข้าว  (171.6.27.38)     7 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1423

   คดีมียาไอซ์เพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่าย สารบรืสุทธิ์1.2 มิลลิกรัม รับสารภาพศาลชั้นต้นจะตัดสินกี่ปี และถ้าสู้คดีแพ้จะตัดสินกี่ปีในศาลชั้นต้น

  โดยคุณ ธัญญารัตน์  (180.183.77.81)     27 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1423

  มีความผิดตามมาตรา พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ มาตรา 66 วรรคสอง โทษขั้นต่ำ 4 ปี รับสารภาพน่าจะเหลือประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     31 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1423

  ตอนนี้แฟนดิฉันโดนควบคุมตัวอยุ่เรือนจำไปแร้วดิฉันอยากทราบว่าดิฉันจะได้เงินประกันครั้งแรกคืนมั้ยค่ะ

  โดยคุณ Siriluk  (27.130.152.123)     10 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1422

  บทลงโทษของ ข้อหาสมคบผู้ค้ายาเสพติดคืออะไรครับ

  โดยคุณ เอ๋อ เหรอ  (125.26.14.142)     25 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1422

  เป็นกรณีที่มีการวางแผนปรึกษาหารือกันกระทำความผิด แต่ไม่ถึงขั้นลงมือกระทำความผิด หรือเป็นผู้สนับสนุนตาม พรบ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 มาตรา 8
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     2 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1421

   อยากทราบว่า...คือแฟนโดนจับเรื่องยาเสพติดคะ พอดีทางบ้านมีแค่แฟนแระก็ตัวหนูที่อยู่ คือเหตุการณ์เป็นอย่างงี้คะ คือ วันที่แฟนโดนจับเพื่อนแฟนเข้ามา คือเพื่อนคนนี้ไม่ถูกกันตั้งนานแร้วคะ แระอยู่ดีๆเขาก็เข้ามา แระมีโทรศัพท์เข้ามาว่าพิหน้าบ้านโดนจับ แระเพื่อนแฟนคนนี้ก็ขับรถออกไป ออกไปไม่ถึง 5นาที ชุดกองปราบก็เข้ามาที่บ้านคะ แระพูดกับแฟนว่า เขาเอายามาจากเพื่อนแฟนเมื่อกี้ เขาบอกว่าซื้อมาจาแฟนหนูคะ ซึ่งความจริงแร้วแฟนหนูไม่มียาคะ แต่พอไปโรงพัก ตำรวจลงสำนวนว่า ครอบครอง 20 เม็ด พบในกระเป๋ากางเกง ซึ่งความจริงแร้วเขาเจอยาเสพติดที่หลังห้องน้ำก็คือนอกบ้าน ส่วนหนูกับแฟนตำรวจจับนั่งแยกกัน ซึ่งแฟนหนูบอกว่าตำรวจเอายามาจากหลังห้องน้ำ แระอยากทราบว่าจับเพื่อนแฟนก่อนแระทำไมไม่นำตัวไปดำเนินคดี ตามกฏหมายค่ะ คืออยากขอความยุติธรรมคะ แระถ้าขอความยุติธรรมอยากทราบว่า หนูพอเป็นพยานให้แฟนได้หรือเปล่าค่ะ หรือต้องทำยังไงให้แฟนหนูได้ความยุติธรรม คือแฟนหนูไม่ได้มียาเสพติดแต่แฟนหนูโดนจับตอนนี้อยู่ช่วงฝากขังคะ คือแฟนเป็นคนหาเลี้ยงคะ ส่วนตัวหนูตั้งครรภ์ คือแฟนทำงานหาเลี้ยง คือหนูแค่อยากได้ความยุติธรรมคะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

   

  โดยคุณ น.ส. วิรดา แก้วพรม  (1.47.164.0)     25 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1421

  ถ้ามีการยึดอายัดทรัพย์หรือเห็นว่าไม่เป็นธรรม การรวบรวมพยานหลักฐาน ปรึกษาทนาย ไปร้องทุกข์ร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวนหรือต้นสังกัดของตำรวจนะครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     2 เม.ย. 2558

 •  1  2  3  4 .. 73   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด