452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 79   

 • ความคิดเห็นที่ 1560

   แฟนโดนจับ 238เม็ด จำหน่ายและจำหน่ายเบอแบ้งแล้วก้ใบแดง ตอนนี้เพ่งจะฝากขังยังม่ตัดสิน อยากทราบว่าจะโดนประมานกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ แนน  (58.11.6.250)     22 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1560

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 15 วรรคสาม(2), 66 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.113.169)     4 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1559

   คนทีรู้จัก รับส่งยาบ้าตำรวจค้นเจออยู่ในกระเป๋าเสื้อ3910เม็ด ไม่ได้เสพ  รับสราภาพหมดเเต่รับจ้างส่งจะติดคุกกี่ปีค่ะ เเล้วเคยเป็นทหารเรือค่ะ

  โดยคุณ พิทยารัตน์ พลพิลา  (49.229.60.123)     16 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1559

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษถึงจำคุกตลอดชีวิตตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 66 วรรคท้าย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.103.84)     29 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1558

   น้องชายโดนจับยาไอซ์70จี ยาบ้า150. เบอร์แบงค์ตำรวจจัดมาให้เอง. อย่างงี้จะได้รับโทษเท่าครับ น้องผมรับสารภาพ

  โดยคุณ น้อง  (27.55.206.253)     16 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1558

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตตามมาตรา 66 วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.103.84)     29 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1557

  สวัสดีครับ ถ้าโดนจับยาบ้า จำนวนประมาณ 700เม็ด มีโทษอย่างไรบ้างครับ

  โดยคุณ นพ  (203.130.145.98)     15 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1557

  ถ้ายาเสพติดให้โทษดังกล่าวมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไป ก็ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 1 ล้านบาทถึง 5 ล้านบาท หรือประหารชีวิต ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 66 วรรคท้าย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.120.69)     2 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1556

  แฟนโดยจับ เนื่องจากรับจ้างขนยาสองแสนเม็ดไปส่งตามเป้าหมาย รับสารภาพ ทำผิดครั้งแรก จะติดคุกกี่ปี

  โดยคุณ   (1.2.226.112)     14 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1556

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษอย่างต่ำจำคุกตลอดชีวิตตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 15 วรรคสาม (2), 66 วรรคสาม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.120.69)     2 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1555

   แฟนโดนจับยา450เม็ดสำนวนบอกว่าครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายแต่ว่าแฟนเพิ่งออกจากคุกมาได้แค่1ปีกว่าอยากทราบว่าจะต้องโทษกี่ปีแล้วจะได้ลดโทษบ้างไหม

  โดยคุณ สุชาดา  (1.46.207.79)     12 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1555

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และหากรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษศาลจะลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.119.109)     28 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1554

   เพื่อนโดนจับยา8เม็ดมีโทษอะไรบ้างคับแล้วมีทางช่วยเหลือหรือลดโทษได้บ้างไหมครับเพื่อนผมมันอายุ19เพิ่งโดนไปวันนี้

   

  โดยคุณ   (27.145.123.41)     9 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1553

   ขอถามหน่อยนะครับพอดีน้องโดนจับยาเสพประเภทที่สองหรือโซแลม จำนวน550เม็ดประกันตัวออกมาแล้วไปรายงานตัว2ครั้งแล้วส่วนครั้งที่สามตำรวจถามว่ารับสารภาพหรือไม่น้องก็รับโดยยการประชุมผ่านวิดีโอกับศาลจะเอาไงต่อไปครับ(น้องผมเป็นคนขับรถของกลางอยู่ที่คนอื่นคนที่มีของกลางพยายามบอกกว่าน้องผมไม่ส่วนเกี่ยวข้องแต่ตำรวจไม่ยอมส่วนพยานโจกษ์ก็เป็นตำรวจที่อยู่ด้วยกันจะมีททางสู้ไหมครับลืมบอกครับเป็นความผิดครั้งแรก

  โดยคุณ นายสันติ พานิช  (49.237.206.145)     6 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1553

  จำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องควรนำสำเนาบันทึกจับกุมมาปรึกษาทนายเพื่อสอบข้อเท็จจริงประเมินรูปคดีก่อน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.208.70)     15 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1552

   น้ำหนักยาไอซ์กี่กรัมครับถึงจะเป็นครอบครองเพื่อเสพ

  อยากทราบมากๆครับ. ร้อนใจ

  โดยคุณ จ๊อบครับ  (49.229.116.224)     1 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1552

  ปริมาณยาไอซ์ หรือแอมเฟตามีนมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 375 มิลลิกรัมหรือจำนวน 15 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัม ไม่ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 15 วรรคสาม (2)
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.113.180)     11 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1551

   Nอยากถามหน่อยคับอันดับเเรกเลยคือ ทำไมไม่ตอบคำถามคับ??ไหนบอกว่าชวยหัยคำปลึกษางัย ไม่เห็นตอบชักที ตอนนี้ร้อนจัยมาก ยาทตอนนี้โดนล้อชื้อ เบอร์แบงค500คับกับยาที่ไม่รุ้ตำรวจเอามาจากไหนอีก1เม็ด ในสำนวนตำรวจเขียนไว้ว่ามีไว้จำหน่ายและจำหน่ายคับและรับสารภาพหมดทุกอย่าง หัยคำที่เป็นประโยชนต่อสานด้วย อยากรุ้ว่าอย่างนี้มันต้องโทษจำคุกกี่ปีกันแน่คับเเละคำหัยการจะลดโทษได้มากน้อยแค่ไหนคับ ถ้ายังอยุ่ช่วยตอบคำถามหน่อยคับ ร้อนจัยมาก

  โดยคุณ อัมพล  (27.55.229.179)     29 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1551

  จำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษให้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลยนั้นก็ได้ ตาม ป.อ.มาตรา 78 โดยคดีนี้ จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 2 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.113.180)     11 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1550

   ข้อสอบถามน่อยครับ พี่ชายผมโดนจับคดี ยาบ้า 80 เม็ด 

  อยากทราบว่าจะต้องติดคุกประมาณกี่ปีครับ ??

  โดยคุณ Meenpo_Samwa  (171.7.248.80)     29 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1550

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำประมาณ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.113.180)     11 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1549


  สอบถามน่อยครับ พี่ผมโดนจับยาบ้า

  80 เม็ด

  สารภาพ และ เป็นครั้งแรกครับ จะติดกี่ปีครับ

  โดยคุณ Alif Rohitopkarn  (171.7.248.80)     29 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1549

  อาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.113.180)     11 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1548

  สอบถามหร่อยนะคะ. น้าชายโดนคดียามีไว้ครอบครอง 1196เม้ด ไอซ์ 0.30กรัม ไม่มีใบแดงคดียา จะติดกี่ปีหรอคะ สามารถทำมาตรา100/2 ได้ไหมคะ ต้องทำไงถึงจะลดโทษได้คะ รบกวนหน่อยยนะคะ ขอบพระคุณมากคะ

  โดยคุณ ขนิษฐา เจริญสุข  (27.55.170.165)     28 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1548

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกถึงตลอดชีวิต หากจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลยนั้นก็ได้ตา ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.113.180)     11 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1547

   แฟนโดนเรื่องจำหน่ายยาไอซ์ 0.22กรัม มีเบอร์แบ้งค์ ประวัติของแฟนมีใบแดงอยู่ ตอนนี้รอศาลตัดสินอยู่ค่ะ แฟนพึ่งนำไปฝากขังวันที่20/11/58 ถ้าจะประกันตัวแฟนต้องประกันเท่าไรค่ะ แบบว่าประกันขอล้มคดีเลยอ่ะค่ะต้องเตรียมเงินจำนวนเท่าไรค่ะ 

  โดยคุณ jee  (27.55.136.61)     21 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1547

  ท่านสามารถสอบถามราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยกับเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายประกันตัวโดยตรง แต่กรณีการประกันตัวเพื่อล้มคดีคงอาจไม่มีในสารบบศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.113.180)     11 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1546

  พี่ผมโดนจับคดียาบ้า . สำนวนเขียนว่า มีไว้จำหน่ายและจำหน่ายและจับได้ 16 เม็ดเงินล่อซื้อ 100 บาท ผมอยากทราบว่าพี่ผมจะติดคุกกี่ปี และช่วยได้ไงบ้างคับ

  โดยคุณ ศุภลักษณ์  (27.55.194.29)     20 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1546

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 2 ปี 6 เดือน การที่จำเลยยื่นคำแถลงประกอบคำรับสารภาพอาจช่วยให้ศาลพิจารณาลงโทษในสถานเบาก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.113.180)     11 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1545

   แฟนโดนจับยาบ้า70เม็ด ยอมรับสารภาพทุกอย่างในระหว่างจำกุมไม่มีการขัดขืนแต่อย่างใด บอกที่มาของยาว่าเอามาจากใคร  อยากทราบว่าแฟนจะติดคุกประมาณกี่ปี

  โดยคุณ Sureemss   (49.229.13.82)     18 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1545

  หากปริมาณยาเสพติดของกลางซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ปริมาณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 20 กรัม จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำประมาณ 3 ปี 6 เดือน กรณีจำเลยรับสารภาพ ศาลจะลดโทษได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงนั้นตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.220)     8 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1544

   หนูอยากทราบแฟนหนูโดนเบอร์แบงค์ และชับเสพมีไว้ครอบครองจะติดคุกกี่ปี แต่แฟนหนูไม่มีคดีเก่า และแฟนหนูรับสารภาพจะลดโทษให้ไหมค่ะ

  โดยคุณ   (122.155.38.199)     13 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1543

   อยากทราบว่ามียาไอซ์ไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย2.24กรัม ต้องติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ วิบุลย์ พลพ่วง  (49.229.64.174)     12 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1543

  จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 2 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.220)     8 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1542

  คุณแม่ถูกจับยาบ้า200เม็ด โดยการรับแจ้งจากสายลับ

  หลังจากนั้นตำรวจพามาที่บ้านตรวจค้นบ้านไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

  แต่พบทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการค้ายาเสพติดหรือเกี่ยวข้องอยู่ในบ้าน ตำรวจจึงทำการยึดไว้เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.มาตราการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔

  มีบ้าน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โฉนดที่ดิน 

  รายการทรัพย์สินที่เป็นชื่อคุณแม่คือ รถเก๋ง แต่ติดไฟแนนซ์,โฉนดที่ดินที่แม่ซื้อต่อจากน้องชาย

  แต่ทรัพย์สินที่เหลือเป็นชื่อคุณพ่อและติดไฟแนนซ์ด้วยเช่นกัน

  อยากทราบว่า คุณแม่ต้องถูกจำคุกประมาณกี่ปี

  และเราจะได้ทรัพย์สินที่ถูกอายัดไป ได้กลับคืนมาหรือไม่ค่ะ

  แล้วคำว่า ต้องสอบสวนพยานอีก5ปากที่ตำรวจระบุไว้ จะมีส่วนในการมีผลต่อรูปคดีไหมค่ะ

  แล้สสมุดบัญชีเงินฝากหลายๆเล่มแต่ไปอัปรายการ ณ ปัจจุบันแล้ว ยอดเงินไม่มีในบัญชีเลยสักเล่ม แล้วมีสมุดบัญชีที่เป็นชื่อผู้อื่น1เล่ม แต่ได้ปิดบัญชี้นี้ไปนานกว่า1ปีแล้ว คือสมุดบัญชีที่ตำรวจเอาไปนั้นเป็นเล่มเก่าๆซะส่วนใหญ่ค่ะ อยากถามว่า สมุดบัญชีเหล่านี้มีความสำคัญต่อการตัดสินโทษคุณแม่หรือไม่คะ

   

  ท่านผู้รู้ มีประสบการณ์ช่วยตอบ น้องออมด้วยนะคะ 

  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

  โดยคุณ น้องออม  (171.4.246.173)     10 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1542

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ส่วนทรัพย์สินที่ถูกอายัด หากบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินยื่นคำร้องขอคืนโดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือตนเป็นผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์และได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ ศาลจะมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินนั้นตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 2534

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.130.171)     4 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1541

   คือพี่ชายพึ่งพ้นโทษคดียาได้4เดือน ออกมากับมาทำแบบเดิมตำรวจเจอยา80เม็ดลงสำนวนมีไว้เสพและจำหน่ายจะติดคุกกี่ปีเพราะเคยติดมาแล้วครั้งนึงตอนนั้นติด2ปี3พี่ชายพึ่งออกมาได้ไม่ถึงสี่เดือนมันจะต้องแทงคดีเก่าเพิ่มมาอีกจะติดคุกประมานกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ นู๋มิก  (223.207.208.232)     6 พ.ย. 2558

 •  1  2  3  4 .. 79   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด