X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 85   

 • ความคิดเห็นที่ 1680

   อยากทราบว่าตำรวจมีสิทธิ์ออกหมายจับผู้ที่โดนกล่าวหาว่าขายยาแค่เพียงคำสารภาพของผู้ที่โดนจับค้ายาด้วยหรือในเมื่อไม่มีหลักฐานอะไนอกจากคำบอกกล่าวของสาย

  โดยคุณ สุภาพร  (171.97.47.79)     15 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1679

   พอดีน้องสาวโดนครอบครองยาบ้า1เม็ดตั้งแต่ปี53ประกันตัวออกมาแล้วไม่ไปขึ้นศาลเลยสักครั้งจนตอนนี้ปี59แล้วอยากทราบว่าอายุความตอนนี้หมดหรือยัง

  โดยคุณ วราพร   (182.232.22.86)     10 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1679

   พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 22 บัญญัติว่า  ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับฐานความผิดซึ่งต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดสามสิบปีนับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.150)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1678

  สวัสดีค่ะ!พอดีอยากทราบว่าแฟนโดนล่อซื้อยาไอซ์5จีตั้งแต่วันที่12กันยายน2559และมียาบ้าที่ตัวอีก79เม็ดเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาว่า"มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง(ยาไอซ์และยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย"แต่ตอนนี้ศาลยังไม่ตัดสินและแฟนติดอยู่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางแดน6รอการตัดสินนี่ก็เป็็นเวลา57วันซึ่งเป็นผลัดฝากขังผลัดที่4จะเข้าผลัด5เลยอยากทราบว่าศาลจะตัดสินแฟนกี่ปีค่ะคือไม่เคยต้องโทษมาก่ิอนรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและเป็นการกระทำครั้งแรกค่ะศาลจะตัดสินได้วันไหนค่ะคือไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้เลยค่ะเลยไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยค่ะลบกวนตอบคำถามหน่อยนะค่ะ

  โดยคุณ หญิงแกร่ง  (223.24.120.117)     9 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1678

    ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ได้กำหนดให้ยาบ้าจัดเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  ประเภท 1 เช่นเดียวกับเฮโรอีน ( Heroin ) ตามมาตรา 7(1) แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  และมาตรา 67  ได้บัญญัติถึงความผิดและกำหนดโทษเอาไว้ว่า  " ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต  และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์  หรือมีหน่วยการใช้  หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตาม มาตรา 15 วรรค 3  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

            เพราะฉะนั้น  หากท่านถูกฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวต่อศาลแล้ว  ท่านจะให้การเบิกความรับสารภาพต่อชั้นศาล  กรณีย่อมเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  เข้าเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษท่านไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ท่านตามความผิดนั้นก็ได้  เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรตาม ป.อ. มาตรา 78
             อนึ่ง  การที่ศาลจะลงโทษจำคุก  หรือปรับแก่ท่านนั้น  ย่อมเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษที่จะลงแก่ท่านเอง  โดยพิจารณาประกอบกับกรณีที่ท่านเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522  ซึ่งท่านได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ  เพราะฉะนั้น  หากศาลจะพิพากษาลงครั้งหลังถึงจำคุก  ตามกฎหมายได้กำหนดให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ท่านอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังฐานเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำโดยไม่เข็ดหลาบ  ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฯ ดังกล่าว  (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา  2413/2547)
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.61.33)     21 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1677

   แล้วรับขนละค่ะจะโดนกี่ปีค่ะจำนวนของ19600เม็ลค่ะ

   

   

  โดยคุณ   (27.55.169.213)     8 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1676

   หมายจับคดียาเสพติดมีอายุความกี่ปี

  โดยคุณ เล็ก  (223.24.103.201)     6 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1675

   แฟนติดยาบ้าครั้งแรก18เม็ดประกันต่อติดอีก3500เม็ดคะอยู่ในระหว่างประกัดสองฝากเคยติดมาแล้ว1ครั้งพ้นโทษออกมานี้คือครั้งที่2ศาลยังไม่ตัดสินเลยอย่าถามว่าเราอยากจะชวยเขาเราควรจะทำอย่างไรคะ

   

  โดยคุณ ธนัชชา  (171.100.77.238)     5 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1675

   ท่านควรนำบันทึกจับกุมเข้าพบทนายความเพื่อหาแนวทางการต่อสู้คดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.119.21)     18 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1674

  หากโดน"ร่วมกันมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย"ตัดสินยังไง

   

  โดยคุณ   (49.230.214.63)     4 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1674

   ท่านควรนำรายละเอียดของคดีมาปรึกษาทนาย เพื่อตั้งแนวทางสู้คดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.119.21)     18 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1673

   ถ้าโดนจับ16เม็ดต้องติดคุกกี่ปี่ ถ้าประกันตัวต้องมีหลักทรัพย์เท่าไรค่ะ

  โดยคุณ พลอย  (49.230.19.240)     31 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1673

   หากเป็นยาบ้าจำนวน 16 เม็ด ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 66 วรรคสอง ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ส่วนในความจริงนั้นจะถูกจำคุกเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับว่ามีเหตุเพิ่มโทษ,ลดโทษหรือไม่ เช่น ทำผิดซ้ำหรือไม่,รับสารภาพหรือไม่,มีเหตุตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 100/2 หรือไม่ ท่านจึงควรนำบันทึกจับกุมเข้าปรึกษาทนายความเพื่อหาแนวทางการต่อสู้คดีต่อไป ส่วนจำนวนหลักประกันให้สอบถามที่ศาลโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.132.117)     7 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1672

   ยาบ้า5000เม็ดมีไว้เพื่อจำหน่ายจำคุกกี่ปีคะ ถ้ากรณีรับสารภาพ ไม่เคยต้องคดีมาก่อน และทำเป็นครั้งแรก

  โดยคุณ   (49.229.111.118)     29 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1672

   ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  วรรค 3 ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัม ขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.132.117)     7 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1671

   โดนล่อซื้อยาเค 2ขวด พาตำรวจไปขยายผลบ้านเพื่อน แล้วไม่เจอตัวเจอแต่ของกับบัตรประชาชน มันเขียนในสำนวนว่าร่วมเรา สู้คดีได้ไหมตอนนี้ประกันมา จะรับแค่ที่โดนล่อ เพราะของไม่ได้เจอบ้านเรามีโอกาศหลุดไหมคะ

  โดยคุณ เบน  (27.130.80.12)     27 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1671

   แนะนำให้เข้าพบทนายคลายทุกข์เพื่อช่วยเหลือทางคดีครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.132.117)     7 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1670

   แฟนโดนล่อซื้อ10เม็ดเจอที่ตัวอีก 5เม็ด โดนมีไว้ครอบครองและเพื่อจำหน่ายแต่ยอมรับสารภาพทั้งหมดจะโดนจำคุกกี่ปีคะและพอจะมีทางลดโทษบ้างไหมคะ

  โดยคุณ   (49.48.251.245)     20 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1670

   แนะนำให้เข้าพบทนายคลายทุกข์เพื่อช่วยเหลือทางคดีครับ
  ในกรณีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ความช่วยเหลือกับทางราชการในการขยายผล กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 ให้ศาลใช้ดุลยพินิจลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำ ที่กำหนดสำหรับความผิดนั้นก็ได้ ดังนั้นเมื่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ความช่วยเหลือในการบอกข้อมูลสำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับเจ้าพนักงานหรือ ตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.41.1)     14 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1669

   แฟนหนูโดนจับยาบ้า71เม็ดอยากทราบว่าจะต้องจำคุกกี่ปีคะขอความเปนจิงนะ

  โดยคุณ   (223.24.66.36)     19 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1669

   พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรค 2 ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.96.95)     31 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1668

   แฟนโดนจับข้อหากระทำผิด พรบ. ยาเสพติด ตำรวจแจ้งข้อหามีไว้ครอบครองเพื่อเสพและจำหน่าย และกระทำผิดซ้ำซาก ศาลจะพิจารณาโทษกี่ปีและเพิ่มโทษเท่าไรคะ

  โดยคุณ นิรนาม  (118.173.124.97)     18 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1668

   โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จะระบุใน มาตรา 66 และมาตรา 67 ส่วนศาลจะลงโทษเท่าไหร่ อยู่ที่ดุลยพินิจครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.96.95)     31 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1667

   สามีเคยต้องโทษคดีลักทรัพย์และได้พ้นโทษมาแล้วสองปีและได้มาถูกจับคดีจำหน่ายยาบ้าจำนวน70เม็ดไม่มีเบอร์แบงค์และมียาไอซ์อีกจำนวนสองจีสามีจะตัดสินกี่ปีคะและจะถูกเพิ่มโทษอีกหรือเปล่าคะเพราะมีประวัติต้องโทษมาแล้วแต่คนละคดีรบกวนให้คำปรึกษาหน่อยนะคะ

  โดยคุณ วสุนธรา เพิ่มพูลทรัพย์  (223.24.84.70)     14 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1667

   คดีหลังนี้เป็นความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 66 วรรคสอง ซึ่งมีระวางโทษตามกฎหมายคือ จำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ส่วนการที่ท่านกระทำความผิดอีกภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่สามีของท่านพ้นโทษในคดีแรก ย่อมเป็นเหตุที่ศาลจะสั่งเพิ่มโทษได้ 1 ใน 3 ตามป.อ. มาตรา 92 เพราะฉะนั้น หากสามีท่านรับสารภาพซึ่งถือเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ย่อมเป็นเหตุที่ศาลจะสั่งลดโทษได้กึ่งหนึ่งตามป.อ. มาตรา 78 ครั้งหลังนี้ท่านก็จะถูกลงโทษจำคุกอย่างต่ำ 2 ปี เมื่อศาลสั่งเพิ่มโทษอีก 1 ใน 3 คดีหลังสามีของท่านก็จะถูกจำคุกอย่างต่ำ 2 ปี 4 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.122.218)     30 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1666

  แฟนหนูโดนจับยาบ้า 390 เม็ด ไม่ทราบว่าจะตัดสินกี่ปีคะ 

  โดยคุณ เกศริทร์  (27.145.29.61)     9 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1666

   ความผิดดังกล่าวมีระวางโทษตามกฎหมายขั้นต่ำคือ 4 ปี ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 66 วรรคสอง แต่ข้อเท็จจริงของท่านนั้นไม่ทราบว่าท่านถูกจับในข้อหาใด , ไม่ทราบว่ากรณีของท่านนั้นมีเหตุลดโทษใดๆหรือไม่(เช่น มีการทำ100/2หรือไม่,รับสารภาพหรือไม่) จึงไม่สามารถตอบได้ว่าจะถูกจำคุกกี่ปี หากท่านมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.15.27)     27 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1665

   สอบถามค่ะ แฟนหนูโดนจับยาบ้า 2 เม็ด แต่มีใบแดงติดตัวไว้อยู่คดีเก่าแต่ไม่ใช่เรื่องยาค่ะ เขาพึ่งโดนเรื่องยานี้ครั้งแรก ศาลจะตัดสินจำคุกหรือป่าวค่ะ..แล้วถ้าโดนจะโดนกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ   (49.49.238.70)     6 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1665

   ความผิดตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มีโทษสูง และแฟนท่านเคยถุกศาลตัดสินคดีอาญาอื่นไว้ดว้ยแล้ว การลงโทษจะหนักหรือเบาอยู่ที่ดุลยพินิจศาลครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.96.95)     31 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1664

   อยากทราบว่าท่าโดนถุกขับยา20เม็ดกับเบอร์เเบง์ติดคุกกี่ปี

  โดยคุณ แรม  (49.228.240.108)     29 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1664

   การจะถูกจำคุกกี่ปีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่กรณีของท่านมีอัตราโทษจำคุกตามกฎหมายขึ้นต่ำคือ4ปี ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 66 วรรคสอง เพราะฉะนั้น อย่างน้อยที่สุดท่านจะถูกจำคุกประมาณ4ปี หากไม่มีเหตุลดโทษเลย (เช่น ไม่รับสารภาพ,ไม่มีการทำ100/2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.100.171)     9 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1663

   สอบถามค่ะ

   

  หลายชายโดนคดี มียาเสพติดไว้ในครอบครอเพื่อจำหน่าย (จำนวน 30 เม็ด) จะต้องโทษกี่ปี และจะมีวิธีใดช่วยหรือไม่ค่ะ

   

   

  โดยคุณ อรอุมา  (223.24.57.36)     21 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1663

   แฟนเราคดีจำหน่ายยาบ้า29เม็ดยาไอซ์0.5กรัมตัดสินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองตัดมา3ปี6เดือนค่ะแต่ก็แล้วแต่ศาลนะค่ะว่าจะติดกี่ปี แต่ถ้าโดนครั้งแรกก็อาจจะได้ลดอีกกึ่งหนึงก็ได้ค่ะ แล้วแต่ดุลยพินิจศาลค่ะ

  โดยคุณ ไม่เอ่ยนาม  (49.49.233.23)     30 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1662

   แฟนติดยาบ้าจะแจ้งจับหรือจะพาไปรักษาดีเคยติดคุกตอนเป็นเยาวชนตอนนี้เสพหนักมากหรือจะแจ้งเบอะแสแหล่งที่จำหน่ายมีหลายที่เลย  ใช่ชื่อเฟสเก้า คนจำหน่ายเป็นน้องชายคนชื่อเก้า อยู่แถววงเวียงใหญ

  โดยคุณ น้อง  (124.120.204.183)     21 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1662

   ความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) อันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 57 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ  ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 91   หากได้รับรับสภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลมีอำนาจใช้ดุลยพินิจเหตุบรรเทาโทษ  โดยลงโทษท่านน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้  ตามมาตรา 100/2  ของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 หากศาลวินิจฉัยว่า เป็นผู้กระทำความผิดและถือว่าเป็นผู้ป่วย  ศาลย่อมมีอำนาจที่จะส่งตัวไปบำบัดยาเสพติด  ยังสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด  โดยเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดแล้ว  หายจากอาการป่วยนั้น  เพื่อกลับไปใช้ชีวิตกลับสู่สังคมตามปกติ  

  แนะนำให้แจ้งสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด เพื่อช่วยเหลือต่อไปครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.11.173)     5 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1661

   แฟนติดยาบ้าจะแจ้งจับหรือจะพาไปรักษาดีเคยติดคุกตอนเป็นเยาวชนตอนนี้เสพหนักมากหรือจะแจ้งเบอะแสแหล่งที่จำหน่ายมีหลายที่เลย  ใช่ชื่อเฟสเก้า คนจำหน่ายเป็นน้องชายคนชื่อเก้า 

  โดยคุณ   (124.120.204.183)     21 ก.ย. 2559

 •  1  2  3  4 .. 85   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด