X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 81   

 • ความคิดเห็นที่ 1600

   อยากทราบว่า พ่อโดนคดีเจอยาบ้าที่ตัว70เม็ด แล้วจากเพื่อนเค้าอีก600เม็ด ซึ่งตำรวจเค้าเหมารวมเลยครอบครองเพื่อจำหน่ายคนละ3xx กว่าเม็ด อยากทราบว่าแล้วทางตำรวจไม่ยึดตามหลักฐานจริงเหรอคะ ว่าแต่ละคนมีเท่าไหร่ ตอนนี้เหลือ4ฝากถึงจะตัดสินคะ อยากทราบว่ากี่ปีแล้วถ้ายื่นหลักทรัพย์ เท่าไหร่คะ...ด่วนมากคะ

  โดยคุณ   (58.8.150.249)     4 พ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1600

   จะรับสารภาพหรือสู้คดีครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (49.229.49.196)     14 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1600

   จะรับสารภาพหรือสู้คดีครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (49.229.49.196)     14 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1599

   แฟนโดนจับคดีร่วมกันจำหน่ายเสพติดให้โทดประเภทที่1จำนวน10เม็ด โดยผู้จับกัมที่1คือเพื่อนของแฟนดิฉันถูกสายทำการล่อซื้อยาบ้าจำนวน10เม็ด ธนบัตรล่อซื้อล่อซื้อ1600 แต่ขณะล่อซื้อจับไปได้ตำรวจจึงถามสายว่ารู้จักใครอีกจึงบอกว่ารู้จักนายเอก เป็นผู้จับกุมที่2สายจึงทำการนัดและส่งยานะหอที่ผู้จับกุมที่1อยู่เมื่อแฟนของดิฉันไปถึงจึงเข้าจับกุมค้นตัวพบยาบ้า1เม็ดและตำรวจไปค้นห้องเจอยาไอซ์ 0.05 พร้อมเบอร์แบงค์จำนวน1100บาทซึ้งเงินนี้เป็นเงินที่จำเลยที่1ใช้หนี้ให้แฟนดิฉันไม่มีส่วนเกี่ยวกับยา10เม็ดแต่ตำรวจให้ข้อกล่าวหาว่ารวมกันจำหน่ายยาเสพให้โทษชนิดที่1โดยผิดกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับแฟนดิฉันคือมียาย้าและยาไอซ์ครอบครอบโดยผิดกฎหมายอยากถามว่าพอจะเอาคดีร่วมนี้ออกได้ไหมค่ะ แต่จะติดกี่ปีเพราะทางตำรวจแจ้งว่าคดีรวมค่อนข้างหนัก

  โดยคุณ แอม  (49.229.42.192)     3 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1598

   เรียนท่านทนายตคล้ายทุกข์
  กะผม นายศราวุฒิ โกรดประโคน โดนล้อซื็อยาบ้า 5เม็ดขณะนำไปส่งตามที่ได้นัดหมายกันไว้พอถึงที่นัดหมาย ก็โดนสายลับฟุงเข้ามากระซากและตำรวจก้อเข้าล็อกตัวผมไว้ ผมก้อไม่ไดสู้และขัดขืนย่อมใหจับโดนไม่คิดหนี้ แล้วขนตัวก็เจอในกระเป่ากาเกงอีก5เม็ด ซึ่งกระผมก็ให้ความร่วมมือว่ามียาบ้าลงตรงนั่นวันนั่นก็บอกและก็พาเจ้าหน้าที่ไปจับกุม แต่ผมไปไม่เจอยาเขาน่าจะขายหมดแล้ว เจอแต่อุปกรณ์เสพ ต่อเพื่อ 100/2แต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่า ก่อนหน้าที่จะออกไปตำรวจได้ให้ผมโทรดูก่อนว่ามียาไม พอผมโทรไปเขาเหมือนจะรู้ว่าผมโดนจับตอบเสียงแข็งว่าไม่มี แล้วพอตำรวจจับกุม คนที่ผมพาตำรวจไปจับนั่นโยนมาให้กะผมทันที่ ทั้งที่ยาที่ผมโดนจับนั้นก้อของที่ญาติพี่น้องเขาฝากมาให้เขา ผมก็ขี่รถเอาไปให้เขาพอผมใกล้ถึงโทรหาเขาก้อไม่เอา เขาโกรธที่ผมรุ้จักคนเอายามาให้เขาไม่ต้องการให้ผมรุ้จักกัน กะผมย่อมรับว่าผมสั่งยามาจริง แต่คนที่เอายามาผมบอกว่าให้เอาไปให้ญาติเขาก่อนแล้วของผมก้อรอพุ่งนี้ พี่คนที่เอายามาให้แก่ก็บอกต่อว่าถ้าเขาเอาก็ให้เขาและโอ่นเงินให้พี่คนที่เอายามาให้ แต่เขาไม่เอาผมก้อเลยเอาไว้และพี่คนที่นำยามาให้แก่ก็บอกว่าให้ช่วยหน่อยถ้าเอาของออกขายได้แล้วโอ่นไปช่วยก่อนเด่วจะผ่านมาแถวนี้จะเอายามาให้เท่ากับเงินที่โอนไป แต่ผมก้อโดนจับก่อน พอจับมาที่ สภอ.ปราสาทพี่คนที่ผมพาตำรวจไปจับก้อไม่รับปฎิเสธอย่างเดียวบอกไม่มียาเมื่อคืนไม่มีใครเอายามาให้บอกไม่สนิทกับคนที่นำยามาให้ทั้งๆๆที่ผมรุ้จักคนที่นำยามาให้พี่คนที่ผมพาตำรวจไปจับและคนที่ผมพาตำรวจไปจับกับคนที่เอายามาให้เขาทำมาตั้งนานแล้ว ผมกับคนนำยามาให้พึ่งรู้จักกันหลังพี่คนที่ผมพาตำรวจรุ้จักกันไม่นานแต่ชอบนิสัยตรงๆๆเหมือนกันเลยถูกคอกัน พอที่นี้ตำรวจให้โทรหาพี่คนที่นำยามาให้คุยต่อหน้าตำรวจ ผมก็โทรไปติดรับเสร็จปั้ป
  ผมก้อเลยถามกับคนนำยามาส่งว่าได้ไปลงบ้านพี่คนที่ผมพาตำรวจไปจับไม?
  พี่คนนำยามาส่งตอบว่า:ลงและแจ้งยอดด้วยว่า35เม็ดและแก่ก็บอกต่อว่าไปแก่จะเอาเพิ่ม15ซึ่ง15เม็ดเปนของผมที่ผมสั่งซื้อแต่พี่คนที่ส่งยาบอกว่าขอให้ญาติแก่ก่อนเด่วของผมค่อยพรุ่งนี้ถ้าแก่เอา10เม็ดก็โอนเงินให้แก่2000บาทถ้าญาติแก่เอา15ก็โอนไปให้แก่3000บาทให้ช่วยเรื่องโอนเพราะญาติแก่ถ้าได้ยาแล้วโอ่นเงินช้าก้อเลยให้ผมเอาไปให้เพื่อเก็บเงินและโอ่นไปให้พี่คนส่งยา(ในที่นี้ ญาติแก่หมายถึงพี่ที่ผมนำตำรวจไปจับและคนที่พี่ส่งฝากยาไปให้) ผมก้อพุดไปจนหมดและบอกกับพี่ส่งยาว่าแก่สั่งแล้วทำไมไม่ย่อมเอา?
  พี่คนส่งยาบอกว่า:สงสัยญาติเขาโกรธที่ได้ยินเสียงผมบอกว่าให้ออกมาเอายา(เพราะญาติแก่ไม่อยากให้ผมรุ้จักพี่คนที่ส่งยา)ญาติแก่เป็นคนนิสัยล็อกแล็กไม่ค่อยตรง แต่ผมถูกกันกับพี่สงยาได้เพราะผมเปนคนตรงคำไหนคำนั่นบอกว่าไปก้อไป ไม่ไปก้อคือไม่ไป พอผมวางสายโทรศัพท์จากพี่คนที่ส่งยาเสร็จ พี่คนที่ผมพาตำรวจไปจับเงียบเลย พุดต่อไม่เป็นเพราะผมพุดความจริง ผมก็พุดแบบนี้ต่อหน้าตำรวจ ในสำนวน
  ลงไว้ว่าสายลับหรือหมาตำรวจได้ล้อซื้อยาบ้าจากผมจำนวน5เม็ด และผมก้อให้โอนเงินเข้าบัญชี บัญชีนั่นเป็นบัญชีผมเองชื่อผมและก้อได้นำไปส่งก้อโดนจับกุมและค้นเจอในกระเป่ากางเกงอีก5 เม็ดแพ็คใส่หลอดสีเหลืองไว้มี 2-2-1จำนวน5เม็ดที่ค้นเจอในกระเป่ากางเกง รวบ10เม็ด น่าจะเป็น2จำหน่าย ขับเสพ และขับขี่รถโดนไม่ได้อนุญาติตามกฎหมาย กระผมประตัวออกมา
  กะผมเป็นที่ไม่เคยมีประวัติ เรื่องตีกัน เรื่องยา เรื่องอะไรก้อไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครประวัติดี ไม่เคยมีคดี และกำลังจะสำเร็จหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จึงได้ประกันตัวออกมาเพื่อเรื่องเรียนที่บ้านก็มีแค่ตากับยายไม่มีใครจะดูและแก่ทั้งคู่อายุ88แล้ว พี่สาวทำงานชลบรีแม่พี่สาวก็อยู่ชลบุรีและแม่ของผมก็อยู่กรุงเทพนานกว่าจะได้กลับสักครั้งเพราะเขาต้องหาเงินซึ้งผมอยู่ที่สุรินทร์กับแก่ก็ต้องดูแลแก่แทนลูกๆๆๆแก่และหลานแก่และผมเป็นหลานชายคนเดียวในตะกูลซึ่งยายกับตาจะให้บวชปีหน้าผมก็ตกลงบวชเพื่อให้แก่ได้เกาะช่ายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ไม่มีคัยรู้หรอกแก่จะอยู่ได้นานเท่าไร ผมก้อต้องเข้าไปอยู่ในคุก ผมเกิดมาอาภัพพ่ออาภัพแม่แม่ยังเคยเหนแต่พ่อตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นแม้แต่รูปยังไม่มียายและตาลงชื่อในใบเกิดว่าเป็นพ่อและแม่ แม่แท้ๆๆของผมก้อขายและทิ้งผมแต่ผมก้อมียายและตาให้ความอบอุ่นเสมอมาทั้งที่โดนล่อมาโดนตลอดไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ผมก้อทนมาจนและคำๆๆนั่นทำอะไรผมไม่ได้แล้ว เพราะผมมียายและตาที่ให้ความอบอุ่นเสมอมาและผมก้อบวชเณรตั้ง4ปีเพื่อเรียนให้จบม.4-ม.6 และพอจบมาก็ศิกขาลาเพศและได้ทำงานจนผ่าน2ปีจึงตัดสันใจว่าจะเรียนต่อ ปวส ก็ เลยทำงานด้วยเรียนด้วยก็เกือบจบอีกนิดก้อมาโดนเรื่องแบบนี้เงินประกันตัวนั่นก็เปนหนี้สิ้นที่ผมต้องทำงานเพื่อเคลียร์เองยายตาคงไม่มีปัญหาใช้แทนเราหรอกและกว่าผมจะได้ออกมาจะคุกไม่ตากับยายแก่ยังอยู่หรือบ้างที่แก่ก้อไม่อยู่ก็คงไม่ได้ทดแทนบุญคุณแก่หรอกมั่ง คนอาจจะเดินทางผิด (ทำไปเป็นครั้งแรก)ทำผิดครั้งก็เข้าไปในเรือนจำแล้วเกือบ1อาทิตย์แต่ประกับออกมาก่่อนแค่นี้ผมก้อกลัวและเข็ดล่าบจนไม่อยากเข้าไปอีกเลย ผมคิดว่าถ้ามีคัยช่วยผมไม่ต้องเข้าไปข้างในได้แล้วค่อยไปรายงานตัวเปนครั้งต่อจนกว่าจบสิ้นคดีผมจะบวชสัก1ปี(1พรรษา)
  จับกุมโดนชุด ปวส หรือชุดอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ สภอ.เมืองสุรินทร์


  มียาเสพติตครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย๑
  ขับเสพ๑
  ขับขี่รถโดยไม่ได้รับอนุญาติตามกฎหมาย๑
  ยาเสพติด10เม็ดล้อซื็อ5เม็ดค้นเจออีก5เม็ด
  สิ่งของที่ยืดไว้มี
  -โทรศัทพ์
  -รถมอเตอร์ไซต์พร้อมคู่มือเล่มทะเบียนรถและใบขับขี่
  ซึ่งสิ่งที่ยึดไม่ได้เอาเงินจากที่ขายไปซื้อหรือผ่อน ซึ่งรถมอเตอร์ไซต์ซื้อก่อนโทรศัพท์อีกด้วยซ้ำทำงานจ่ายงวดจนหมดผมพึ่งมารุ้จักยาบ้าได้ไม่นานมานี้เอง
  พอมีทางช่วยไม่ครับต้องทำไงบ้างไม่อยากเข้าไปต้องใช้อะไรบ้างครับผมจะได้ของที่ตำรวจยึดไปคืนมาไม ท่านทนายคล้ายทุกข์กรุณาตอบด้วยหรือมีทางช่วยและจะช่วยเหลือคนจนอย่างผมที่เดินทางผิดและก็สำนึกผิดต่อไปจะไม่มีอีกถ้ามีอีกขอให้ตัดสินติดคุกตลอดชีวิตหรือประหารชิวิตก็ได้ครับผมขอให้คำสัญญาจากใจครับเข็ดเเล้วจริงถ้าจะช่วยผมจริงๆๆยิงเบอร์มาก็ได้เดี๋ยวผมโทรกลับผมยืมโน็ตบุ๊ตพี่ข้างห้องเล่นกลัวไม่ได้มาเปิดดูอีกถ้ายังไงถ้าช่วยเหลือจริงๆๆๆๆๆช่วยติดต่อเบอร์นี้(0989120644)ขนาดที่เที่ยวในสุรินก็ไม่เคยเข้าคำไดที่ผมพูดเท็จขอให้ผมตายใน3-7วัน สาธุ...... ผมคนตรงและพูดตรง ขอขอบคุนที่รับฟังถ้าไม่ช่วยก็สุดแต่เวรแตกรรมของผมและยายและตา..
  ขอบคุณท่านทนาย

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ศราวุฒิ โกรดประโคน  (183.88.46.197)     2 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1597

   คัยพอรุ้บ้างว่า พี่หนุโดนจับคดียาไอซ์120จี รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาไม่เคยมีคดีมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกจะได้ลดโทษกี่ปีจะได้ตัดสินกี่ปีค่ะ ตอบหน่อยค่ะ

  โดยคุณ   (171.97.195.173)     30 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1596

   คดีหมายจับเก่าเจอยาบ้า2เม็ดระหว่างรอประกันตัว2556ดดืนำเข้าจะติดคุกหรีอ

  โดยคุณ เก่ง เดชดอนบม  (124.122.48.172)     27 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1595

   แฟนเพิ่งออกจากคุกได้ประมาน2อาทิดย์ค่ะ แล้วก็โดนจับเข้าไปอีก โดนยาบ้า50เม็ด+ใบแดงค่ะ ยังไม่ตัดสินค่ะ ตัดสินเดือนหน้าค่ะ อยากทราบว่าจะติดคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ นิก  (1.46.174.100)     26 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1594

   แฟนเพิ่งออกจากคุกได้ประมาน2อาทิดย์ค่ะ แล้วก็โดนจับเข้าไปอีก โดนยาบ้า50เม็ด+ใบแดงค่ะ อยากทราบว่าจะติดกี่ปีคะ

  โดยคุณ นิก  (1.46.174.100)     26 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1593

   สวัสดีครับ  ผมเป็นลูกจ้างทำงานหน่วยงานราชการ  ปัจจุบันยังทำงานยุ  และมีสายลับเเจ้งจับ ว่ารถจักรยานยนต์ของผม  ขนยาเสพติด   ผมบริสุทธิ์ใจ  ให้ตำรวจตรวจค้นปรากฎว่าเจอยาเสพติด(ยาบ้า)จำนวน 7 เม็ดครับ  และผมถูกตรวจฉี่  และค้นยาเสพติดในร่างกาย  ประกฎว่าไม่มีพบสารเสพติด  ในร่างกาย  และไม่พบประวัติทางการค้ายา  ผมไม่ได้ทำ  และคนที่เเจ้งจับผม  รู้ได้ยังไงว่ารถจักยานยนต์ของผม  มียาเสพติดซุกซ่อนยุ  ผมมีทางสู้คดีไหม  ครับ  ช่วยชี้แนะผมด้วยครับ

   

   

  โดยคุณ   (106.0.211.20)     25 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1592

   แฟนหนูเคยติดคุกมา10ปีออกจากคุกมาได้4-5ปีแล้วถูกจับอีกจำหน่าย47เม็ดจะตืดกี่ปีค่ะคดีเก่าจำหน่ายยาบ้า200เม็ดออกจากคุกมาได้4-5ปี

  โดยคุณ   (171.96.246.213)     23 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1591

   มียาบ้าไว้ในครอบครอง300เม็ด ต้องระวางโทษเท่าไหร่ครับ

  โดยคุณ หนู  (49.230.29.171)     23 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1590

   ผมอยากทราบว่า โดนจับ14เม็ดและเคยต้องโทษคดียามาแล้ว1ครั้งศาลตัดสินรอลงอาญา2ปี และผมก็ปฏิบัติตามไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาในระหว่างรอลงอาญา2ปีนั้น จนพ้นรอจากการรอลงอาญา2ปีแล้วก็เลยมาอีก2ปียกตัวอย่างคือ โดนจับ พ.ศ2550รอลงอาญา2ปีแล้วก็มาโดนอีกครั้ง2554 แล้วมาโดนอีก อยากทราบว่า ศาลจะรอลงอาญาอีกได้ไมคัฟและจะตัดสินไปแนวทางไหนคัฟ

  โดยคุณ   (118.173.167.45)     22 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1589

   อยากทราบว่าน้องโดนจับยาบ้า970เม็ดจะติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ   (1.46.197.63)     21 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1588

   สอบถามหน่อยแฟนโดนจับจำหน่ายยา13เม้ดโดนเบอร์แบงค์ด้วยค่ะติดครั้งแรก  จะรับโทษกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ สภัทร์พร  (64.233.173.59)     19 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1587

   สวัสดีค่ะเพื่อนหนูโดนตำรวจล่อซื้อยาไอซ์ 6จี คัดสารแล้วเหลือแค่ 1จี ต้องติดคุกกี่ปี แล้วถ้าจะประกันตัวออกมาต้องใช้หลักทรัพย์หรือเงินค้ำประกันกี่บาทคะ ตอนนี้เค้าโดนจับไปแล้ว ที่บ้านทุกข์ใจมากๆเลย รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

  โดยคุณ   (49.230.28.101)     17 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1586

   แฟนตัดสิน2ปี12เดือนหมายความว่าอะไร?

  มีลดโทษ  อภัยมัยค้บ คดียาไอคับ

  โดยคุณ ฅนภูเวียง  (64.233.173.54)     24 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1585

   มีรุ่นพี่ใช้ไห้เอายาไปเเอบที่บ้านผม 300เ ม้ด ถ้าถูกจับ โทษผมจะเป้นยัง 

  โดยคุณ รักชาติ  (49.230.209.208)     21 มี.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1585

   ลืมไป ผม อายุ16

  โดยคุณ รักชาติ  (49.230.209.208)     21 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1584

   ลูกผมโดนจับยาบ้า30เม็ดอายุ18ปีไม่เคยต้องโทษจะติดกี่ปีคับ

  โดยคุณ โจ ดอนเมือง  (49.229.57.22)     21 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1583

   แฟนโดนจับยา5เม็ดแบบนี้จะติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ เก๋  (58.10.134.205)     20 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1582

  โทดทีนะครับ พอดีอยากรุ้ว่า โดนย้า10เม็ดและมีเบอร์แบงค์ จะติดคุกกี่ปี ประวัณไมเคยมี ข้อหา จำหน่าย เดียว

  โดยคุณ นัด  (27.130.194.147)     19 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1581

   คือแฟนพึงพ้นโทษคดีใบกระทอมได้8เดือนแลวโดนตำรวจจับโดยมียาบ้า197เม็ดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมายอยากทราบว่าแฟนต้องติดคุกประมานกี่ปี

  โดยคุณ อัยด้า  (64.233.173.54)     16 มี.ค. 2559

 •  1  2  3  4 .. 81   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด