อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700,095-543-4333 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700,095-543-4333

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 80   

 • ความคิดเห็นที่ 1580

  แฟนโดนจับยาบ้า 87เม็ด  โดนจับครั้งนี้ครั้งที่ 2

  จะโดนจำคุกกี่ปีคะ 

  โดยคุณ AtomicError  (171.7.108.189)     11 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1579

   แฟนโดน ยา 32 เม็ด ไอซ์ 12 จี กัญชา 86 กรัม

  ติดประมานกีปี มีทางลดโทษลงบ้างไหมคะ

  โดยคุณ   (223.24.75.48)     10 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1578

   โดนจับยาบ้าไม่เกิน5เม็ด จะมีโทษจำคุกกี่ปี ปรับกี่บาทครับ

  โดยคุณ ไพบูลย์ เลื่อนชัยภูมิ  (116.58.249.201)     4 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1577

   แฟนดิฉันโดนจับ 13เม็ด ถ้าจะประกันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ และถ้าติดคุกติดกี่ปีคะ ตอบไว้ๆหน่อยนะคะ ร้อนใจมากๆๆๆ

   

  โดยคุณ หฤทัย ตั๋วทอง  (113.53.51.65)     2 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1576

   สอบถามหน่อยค่ะคือแฟนหนูโดนจับคดีมียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย61เม็ดยอมรับทุกข้อกล่าวหาเพิ่งจะโดนเป็นครั้งแรกค่ะจะโดนตัดสินประมาณกี่ปีคะ...ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ   (1.46.129.24)     26 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1575

  ผมโดนจับปี57ครอบครองเพื่อเสพ10เม็ดครั้งแรกโทษปรับปล่อยให้มารอลงอาญา2ปีแต่ผ่านมา1ปีโดนตรวจปัสวะเจออีกอยากถามว่าจะติดกี่ปีครับ

  โดยคุณ   (27.55.216.136)     22 ก.พ. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1575

   ขอถามคนนี้ว่าแฟนโดนข้อหาครอบครอง8เม็ดค่ะอยากรู้ตอนที่คุนโดนต้องอยู่รอจนกว่าจะตัดสินกี่ฝากเหรอค่ะแล้วคดีนี้แฟนมีสิทธ์ปล่อยตัวเหมือนกันมั้ยความผิดครั้งแรกค่ะ

  โดยคุณ caramal  (49.49.241.94)     1 มี.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1575

   เราอยากถามเทอคนนี้ว่าครอบครอง8เม็ดตอนนี้อยู่เรือนจำแล้วอยากถามว่าตอนเทอฝากขังเทอฝากขังกี่ฝากแล้วคดีนี้มีสิทธ์ปล่อยตัวเลยป่าว

  โดยคุณ caramal  (223.24.84.133)     2 มี.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1575

   อาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.10.45)     26 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1574

   หลานผมอยากทราบว่าปี2559มีวันลดโทษเปล่าคับ

   

  โดยคุณ นเรศ พ่อค้าข้าว  (125.26.158.71)     21 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1573

  ขอสอบถามหน่อยข๊ คือแฟนโดนจับยา 66 เม็ด รับสารภาพหมด เคยติดคุกมาแล้ว พ้นโทษและได้ใบบริสุทธิเมื่อ พฤษภาคม 2558 เป็นแบบนี้จะโดนคดีแดงโทษเก่ามั้ยข๊ แล้วถ้าตัดสินจะติดประมานกี่ปีข๊

  โดยคุณ mena  (1.46.175.9)     18 ก.พ. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1573

   คดีสำหรับความผิดครั้งหลังนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 2 ปี 6 เดือน และถูกเพิ่มโทษที่จะลงอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 97

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.177)     25 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1572

  เเฟนโดนคดีมียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ไอซ์0.64 ยาบ้า5เม็ด ของกลางอยู่ในกางเกง ให้การยอมรับสารทุกข้อกล่าวหา ติดกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ สาวิตรี  (58.8.155.194)     15 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1571

   สอบถามท่านผู้มีความรู้ค่ะ น้องชายโดนจับยาบ้า3เม็ด โดยการล่อซื้อ รับสารภาพว่าจำหน่าย รับโทษอะไรบ้างคะ จำคุกกี่ปี น้องชายอายุ18ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ 

  โดยคุณ Khun Bhut  (49.230.223.203)     10 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1570

   แฟนโดนคดียา94เม็ด2จำหน่ายมีเบอร์แบงค์1100บาทแต่ยังไม่ตัดสินถ้าตัดสินแล้วจะได้อภัยไหมคะรับสภาพแล้วตัดสินเหลือกี่ปีคะ

  โดยคุณ ประภาภรณ์  (27.55.140.31)     10 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1569

  น้องโดนคดี ยาบ้า 22 เม็ด ไอซ์ 2000 กรัม โดนล่อซื้อมีเบอแบบค์ น้องอายุ19ย่าง20 ถูกจับเมื่อวันที่8กพ.59 น้องครบอายุ20เดือนสิงหา  แต่ตำรวจลงอายุ20 แบบนี้จะติดประมานกี่ปีได้ค่ะ ตำรวจลงจำหน่ายและจำหน่าย

  โดยคุณ พัชรี  (1.47.74.202)     10 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1568

   พ่อถูกจับยา 150 เม็ด พ่อรับจ้างส่งยา ไม่เคยมีคดีอะรัย นี่ครั้งแรก ตอนนี้พ่อถูกฝากขังอยุ่ค่ะ พอมีทางแนะนำมั้ยคะว่าต้องทำยังงัย มีทางที่จะประกันตัวออกมาได้เลยมั้ยคะ วันนี้นี้นู๋ไม่ปรึกษาเจ้าของสำนวน เค้าบอกว่าให้หาหลักทรัพย์ล้านห้ามาประกันพ่ออก แต่แค่ออกมาสู้คดี เพื่อหาทางลดโทษ แต่ก้อต้องกลับเข้าไปติดคุกอีก  นู๋กำลังคิดว่ามันจิงมั้ย จะเสียเงินทิ้งรึป่าว  จะมีรัยดีขึ้นรึป่าว นู๋ควรทำยังงัยคะ  ทำตามที่เค้าบอก หรือปล่อยตามขั้นตอนแล้วให้พ่อไปสารภาพที่สารคะ  รบกวนด้วยนะคะ นู๋ต้องทำยังงัยมีทางไหนที่จะช่วยพ่อได้ พ่อป่วยยุนู๋สงสารพ่อค่ะ T__T

  โดยคุณ นิจฉรา  (223.24.0.240)     31 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1568

   ท่านอาจโทรปรึกษาคดีนี้กับทีมทนายคลายทุกข์ที่เบอร์ 02-9485700 ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีเบื้องต้นก่อน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.56.85)     22 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1567

   อยากทราบว่าตำรวจซุ่มจับและให้สายล่อซื้อพอมือเอื้อมหยิบเงินตำรจแสดงตัวจับกุม ทั้งๆในตัวไม่มียาได้ด้วยหรอครับ

  โดยคุณ หน่อย  (49.48.245.176)     28 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1567

   ตามพฤติการณ์หากมีการส่งมอบยาเสพติดให้โทษแล้ว แม้จะยังไม่ได้ชำระราคา ก็เป็นความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษสำเร็จ แต่ถ้าเพียงแต่ตกลงซื้อขายกัน แต่ยังไม่ส่งมอบยาเสพติดโดยผู้ซื้อเพียงแต่ดูยาเสพติด เป็นความผิดเพียงพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.6.71)     21 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1566

   อยากสอบถามเรื่องคดียาบ้า  ที่ไม่ได้ค้นเจอกับตัวคนที่โดนจับ   มีหมายจับมาจับที่บ้าน ในสำนวนคดี มียา 130 เม็ด  ตอนนี้ฝากขังอยู่   ถ้าจะประกันต้องมีหลักทรัพย์เกือบ 2 ล้านบาท   จริงหรอค่ะ  แล้วถ้าสู้คดีจะชนะมั้ยค่ะ ตอนนี้เครียดมากๆ

  โดยคุณ ทัดดาว  (49.229.56.131)     27 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1565

   พ่อโดนจับยา17เม็ด แต่รับสาระภาพ อยากรู้ว่าจะได้ลดโทษเหลือกี่ปีค่ะ.  แล้วมีทางช่วยไม่ให้ติดคุกใหมค่ะ (ไม่เคยทำผิดเลยค่ะ. นี้เปนครั้งแรก) ไม่รุ้จะปรึกษาใครไม่มีควารู้ด้านนี้ด้วยค่ะ.  ช่วยตอบด้วยนะค่ะ.  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ สาวิตรี คำภูมี  (1.47.72.153)     17 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1564

   ขอสอบถามหน่อยคับ ถ้าอย่าง น้องโดนจับเรื่องยาเสพติด ที่จังหวัดอื่น 

  ทรัพย์สินที่อยู่ห้องน้อง จะถูก ยึดเป็นของกลางหรือเปล่า คับ 

   

  โดยคุณ math  (223.205.249.107)     14 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1563

  เรียนสอบถาม น้องชายโดนจับคดีขับเสพ และจำหน่าย. แต่ของไม่ได้อยู่กับน้องชาย ตอนนี้โดนฝากขังอยู่ จะครบ2 เดือนแล้ว น้องชายยอมรับสารภาพทุกอย่าง อยากทราบว่าพอจะประกันตัวออกมาได้ไหม หรือมีโทษจำกี่ปีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

  โดยคุณ Phet  (49.230.238.207)     10 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1563

  คดีนี้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏชัดว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทใดและมีปริมาณเท่าใด เพราะเป็นข้อเท็จจริงซึ่งเกี่ยวพันถึงฐานข้อหาความผิดและระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดทั้งมีผลถึงการที่ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ด้วยตาม ป.วิ.อ.มาตรา 108, 108/1

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.144.118)     24 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1562

  น้องชายผมโดมจับคดียาบ้า คือ ตำรวจจับเพือนของน้องชาย พบยาบ้าประมาณ400กว่าเม็ด เพื่อนคนนี้บอกกับตำรวจว่ามียาอีก3ถุม ตำรวจก็ไปตรวจค้นที่บ้านพบยาบ้า7เม็ด คดีนี้ต้องต่อสู้ยังไงคับ ถ้าติดคุกกี่ปี

  ผมเป็นคนนราธิวาส ไทยมุสลิม พูดไทยไม่แข็งแรง

  โดยคุณ นายณัฐพล  (66.249.80.20)     27 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1561

  จับยาบ้า120เม็ดยอมรับสารภาพทุกอย่างในระหว่างจำกุมกี่ปี

  โดยคุณ คุณ กุ่ย  (180.183.15.70)     24 ธ.ค. 2558

 •  1  2  3  4 .. 80   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด