X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 82   

 • ความคิดเห็นที่ 1620

  โดนยาไอซ์1กิโลกรัม โดนตลอดชีวิตหรือป่าวครับ

  โดยคุณ วิน  (27.145.175.189)     2 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1620

   ความผิดฐานมียาเสพติดประเภทที่ 1 (รวมถึงยาไอซ์) ไว้ในครอบครอง จะถูกจำคุกเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสารบริสุทธิ์ที่คำนวณได้ ซึ่งถ้าหากคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัม ระวางโทษตามกฎหมายคือ จำคุกตลอดชีวิต และ ปรับตั้งแต่หนึ่งล้านถึงห้าล้านบาท หรือ ประหารชีวิต ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 66 วรรคสาม แต่ความเป็นจริงจะถูกจำคุกเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเหตุลดโทษหรือไม่ เช่น รับสารภาพหรือไม่ , มีการทำ 100/2 หรือไม่ เป็นต้น
  แต่ถ้าหากคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้น้อยกว่านี้โทษก็จะลดหลั่นกันลงมา ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษมาตรา 66 วรรคอื่นๆ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.217)     8 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1619

   เห็นในข่าวมาอะครับเห็นมียาบ้าไว้ในครอบครองหนึ่งหมื่นเม็ด กัญชา 10 กิโล ยาไอซ์ไม่รู้จำนวน ปืน 5 กระบอก และกระสุนเกินแปดร้อยลูก อยากทราบว่าตัดสินกี่ปีอะไรยังไงบ้างครับ

  โดยคุณ ทอมมี่  (223.207.192.99)     27 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1619

   กรณีดังกล่าว ผิดต่อกฎหมายหลายบท เช่น พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวมีอัตราโทษสูง แนะนำให้มีทนายความเข้าช่วยเหลือในทางคดีครับ ส่วนศาลจะลงโทษอย่างไร เป็นเรื่องที่ศาลจะตัดสินตามกฎหมาย ไม่มีใครรู้ได้ครับ เพราะเป็นเรื่องของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.217)     8 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1618

   อยากไห้ตำรวจชุดใหญ่มาลงที่จังหวัดสมุทสาครบ้างจังค้ะคนทำผิดไม่เคยได้รับโทดเรยแจ้งความไปก็คดีจบไม่ทำไรต่อคนเสียหายฟรีค้ะแบบนี้เจ็บตัวฟรีอยากไห้มีหน่วยงานเข้ามาที่ท่าฉลอมบ้างค้ะอยากไห้มากวาดล้างไห้หมดพวกนักเลงก็เยอะยาก็เยอะตำรวจก็ไม่ทำไรเรยค่ะเห้นผิดเป็นชอบกันหมดช่วยมาที่นี่หน่อยค่ะ

  โดยคุณ Jitrapan  (49.237.189.194)     26 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1617

   ขอปรึกษาค่ะแฟนถูกจับคดีเสพขับมีโทษจำคุกกี่ปีค่ะทางตำรวจไม่ส่งสำนวนคดีค่ะเลยไม่รู้ว่าเขาเพิ่งข้อหาให้อีกรึเปล่าค่ะตอนนี้ถูกฝากขังที่เรือนจำบุรีรัมย์ค่ะเขาลืมไปรายงานตัวสองนัดค่ะถูกจับเมื่อเดือนมีนาคม59ค่ะแต่เมื่อวันที่17มิถุนายนมีตำรวจมาจับเขาไปพร้องยัดข้อหาให้ค่ะข้อหาหลบหนีเจ้าหน้าที่ค่ะสอบถามไปทางศาลเขาบอกว่ายังไม่ได้ส่งสำนวนคดีค่ะรบกวนตอบด้วยนะค่ะต้องติดกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ยุคลธรณ์ ดอกไม้  (49.230.235.7)     23 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1616

   ขอปรึกษาค่ะแฟนถูกจับคดีเสพขับมีโทษจำคุกกี่ปีค่ะทางตำรวจไม่ส่งสำนวนคดีค่ะเลยไม่รู้ว่าเขาเพิ่งข้อหาให้อีกรึเปล่าค่ะตอนนี้ถูกฝากขังที่เรือนจำบุรีรัมย์ค่ะเขาลืมไปรายงานตัวสองนัดค่ะถูกจับเมื่อเดือนมีนาคม59ค่ะแต่เมื่อวันที่17มิถุนายนมีตำรวจมาจับเขาไปพร้องยัดข้อหาให้ค่ะข้อหาหลบหนีเจ้าหน้าที่ค่ะสอบถามไปทางศาลเขาบอกว่ายังไม่ได้ส่งสำนวนคดีค่ะรบกวนตอบด้วยนะค่ะต้องติดกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ยุคลธรณ์ ดอกไม้  (49.230.234.208)     23 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1616

   ข้อหาขับเสพเป็นความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 43ทวิ และ มาตรา 157/1 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเพื่อเพิ่มโทษสำหรับความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ เท่านั้น เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ เป็นความผิดตามมาตราใด และ ศาลจะลงโทษเท่าใด ส่วนข้อหาหลบหนีเจ้าหน้าที่ไม่มีกำหนดว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย ควรดูข้อหาที่ตำรวจแจ้งในบันทึกการจับกุมว่าเป็นข้อหาใดก่อ ด้วยข้อมูลที่คุณให้มาจึงไม่สามารถตอบได้ว่าจะถูกลงโทษเป็นจำนวนประมาณกี่ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.217)     8 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1615

   หากเขาพาแฟนเขาไปส่งของด้วยอบากทราบว่าแฟนเขาจะโเนจับด้วยกันไหมค่ะ หากเขาบอกไม่รู้เรือง แต่ที่จริงเขารู้เห็นกันทั้งหมดนะค่ะ 

  โดยคุณ Vicha  (182.232.46.149)     21 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1615

   หากพบตัวแฟนอยู่ด้วยกันในขณะจับกุมแฟนที่มียาบ้าอยู่ในครอบครอง อาจถูกจับในฐานะเป็นตัวการในการกระทำความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครอง หรือ มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 , ป.อ. มาตรา 83

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.114.185)     1 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1614

  อยากทราบค่ะว่า ถ้ามีการค้นตัว ค้นรถแล้วพบยาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายไปแล้วบ้าง จะโดนยึดรถ ยึดทรัพย์สินที่เขามีไหมค่ะ และเขาจะมีโทษจำคุกกี่ปี และสามารถนำสินทรัพย์ไปประกันได้ไหมค่ะ

   

   

  โดยคุณ   (182.232.46.149)     21 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1613

   แฟนโดนจับยาบ้า 243 เม็ด อยากทราบว่าปริมาณยาขนาดนี้จะตัดสินจำคุกกี่ปีค่ะ และจะฝากขังกี่ ฝากถึงจะตัดสิน และไม่เคยทำผิด นี้เป็นโทษครั้งแรกด้วยค่ะ อยากทราบรายละเอียดค่ะ เพราะไม่รู้อะไรเลย ช่วยตอบและให้คำชี้แนะด้วยค่ะ

  โดยคุณ วาสนา  (171.98.160.99)     20 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1613

   มียาบ้า 243 เม็ดไว้ในครอบครอง มีระวางโทษตามกฎหมายคือ จำคุก 4ปีถึงจำคุกตลอดชีวิต และ ปรับตั้งแต่ 400,000-5,000,000 บาท ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสาม ส่วนในความเป็นจริงจะลงโทษเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาล
  ส่วนระยะเวลาการตัดสิน เนื่องจากความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ศาลมีอำนาจสั่งขังได้หลายครั้ง ครั้งละไม่เกิน 12 วัน รวมวันที่ขังทั้งหมดแล้วต้องไม่ 84 วัน ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 87 วรรคหก แต่หากหลังจากครบ 84 วันแล้ว หากพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุจำเป็นที่จะขอให้ศาลสั่งให้ขังต่อไป ก็สามารถทำได้ตามป.วิ.อ. มาตรา 87 วรรคเจ็ด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.114.185)     1 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1612

   แฟนตัดสินมา12เดือน ติด24พ.ย.58 แต่ติดอยู่ชั้นเลว ถ้ามีอภัยโทษมาจะได้รับพระราชทานอภัยโทษมั้ยค่ะ

  โดยคุณ อุมาภรณีภู สุคนธพันธ  (118.172.223.99)     19 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1612

   เงื่อนไขการได้รับพระราชทานอภัยโทษ ควรสอบถามกับทางกรมราชทัณฑ์โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.55.2)     22 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1611

   ตอนนี้พี่ชายโดนจับยา124เม็ดแต่เป็นยานอนหลับ60เม็ดเป็นยาบ้า66เม็ดไม่ทราบว่าจะไปตรวจสอบที่ไหนค๊ะว่าผลเมดพี่ชายมีเท่าไรแล้วหยากรู้ว่าจะได้ขึ้นสานวันไหนค๊ะ

  โดยคุณ tngon labsab  (49.237.134.215)     19 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1610

  ยาบา400เมดจะตคกป

  โดยคุณ สอนนุพาบ ดวงบุบผา  (115.84.117.242)     18 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1609

   สอบถามค่ะ...แฟนโดนคดียาบ้า50เม็ด ไอซ์อีก4จี ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่าย รับสารภาพนะค่ะ...(แบบนี้จะฝากขังกี่ฝากค่ะ และถ้าตัดสินน่าจะเท่าไร )และมีคดีรอลงอาญา2ปี คดีครอบเสพ1เม็ด ค่ะ

  โดยคุณ เอ็มจี  (49.237.167.172)     17 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1609

   รับสารภาพค่ะ

  โดยคุณ เอ็มจี  (49.237.137.56)     18 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1609

   ที่ถามไปเบื้องต้น น่าจะกี่ฝากค่ะ และถ้าตัดสินน่าจะกี่ปี

  โดยคุณ เอ็มจี  (49.237.137.56)     18 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1609

   รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ....เครียดมาก

  โดยคุณ เอ็มจี  (49.237.183.228)     18 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1608

   ขออนญาติถามค่ะถ้ารถเราให้เค้ายืมไปแต่ไปโดนจับเพราะค้นตัวมียาบ้า 20 เม็ดเราจะเอารถคืนได้อย่างไรคะ..

  โดยคุณ สุพัทนา   (110.168.11.119)     16 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1607

   หลานชายถูกจับในข้อหาเคยสูบยาบ้าทั้งที่ตรวจฉี่ก๋ไม่เจอสาร

  ตำเรียกเงิน

  6, 000บาทถ้าไม่มีจ่ายก็จะติดคุกเด็กไม่มีตัง

  เลยขอต่อลองเหลืิอ4, 000บาทตำรวจเลยให้กลับบ้าน

   

   

   

   

  โดยคุณ วราพร พรมลา  (110.169.53.205)     14 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1606

   โดนจับยาบ้า124เม็ด รับสารภาพ จะโดนจำคุกกี่ปีค๊ะ

  โดยคุณ ธนกร ลาบสิบ  (49.237.163.230)     11 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1606

   โดนจับยาบ้า 124 เม็ด มีระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 4ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต และ ปรับ 40,000-5,000,000 บาท ซึ่งหากรับสารภาพถือได้ว่าเป็นการให้ความรู้ต่อศาลอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ถือเป็นเหตุลดโทษ ตามป.อ. มาตรา 78 ศาลจึงอาจลดโทษที่จะลงให้กึ่งหนึ่งก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.62.190)     15 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1605

   เพื่อนโดนจับคดีมียาเสพติด(ยาบ้า) ไว้ในครอบครองมากกว่าสิบเม็ดจะขึ้นศาลพรุ่งนีต้องทำยังไงบ้างเขาอายุ21ปีไม่เคยมีคดีมาก่อน ขั้นต้นต้องทำยังไงบ้างคือบ้านเขาจนไม่มีสมบัติสักชิ้น

  โดยคุณ กขค  (122.155.38.211)     6 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1605

   เมื่อถูกจับและดำเนินคดียาเสพติด หากไม่ได้ทำผิดจริง ในชั้นศาลสามารถประกันตัวเพื่อให้ทนายความช่วยสู้คดีได้ครับ แต่ถ้าทำผิดจริง ก็ควรให้ทนายช่วยให้ศาลพิพากษารอการลงโทษหรือลดโทษครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.101.252)     20 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1604

   แฟนถูกจับยาบ้า20เม็ด ปืนอีก2กระบอก คดีนี้ต้องต่อสู่ยังไง? แล้วถ้าโดนจำคุกต้องจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ Phonphiset waipan  (223.24.126.84)     6 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1604

   เมื่อถูกจับดำเนินคดียาเสพติด  และความผิดตาม พรบ.อาวุธปืน ถือว่ามีโทษสูง ควรให้ทนายช่วยเหลือแก้ต่างในทางคดีครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.101.252)     20 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1603

   แฟนโดนจับคดีครอบครอง

  ศาสฝากขัง3ฝากเมื่อครบ3ฝากแล้วจะปล่อยตัวออกเลยป่าว

   

   

   

  โดยคุณ เปิ้ลเจ  (27.55.93.117)     1 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1603

   คดียาเสพติด ถ้าเป็นข้อหาครอบครองยาเสพติดที่มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ น้อยกว่า 375 มิลลิกรัม ข้อหานี้จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี ซึ่งตามกฎหมายสามารถฝากขังได้ 4 ฝาก กรณีนี้ ฝากขังมาแล้ว3 ฝาก เหลืออีก 1 ฝาก ศาลถึงจะปล่อยตัวครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.62.190)     15 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1602

   โดนล่อซื้อสองเม็ดเงินสี่ร้อยบาทรับสารภาพไม่เคยมีคดีต้องโทษติดกี่ปีคะ

  โดยคุณ ศิริวรรณ นุชวงษ์  (49.230.217.26)     31 พ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1602

   ความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ มาตรา 67 แต่ในความเป็นจริงจะติดคุกกี่ปีขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.147.24)     7 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1601

   ผมโดนจับข้อหา ครอบครองเพื่อเสพ จำนวน 10 เม็ด

  ประกันตัวเงินสด 7,000 บาท มารายงานตัวตามหมายนัดศาล6 ครั้งแล้วครับ

  ครั้งที่ 7 คือวันตัดสินใช่ไหมครับ 

  ผมอยากรู้ว่า จะโดนโทษจำคุกหรือเสียค่าปรับครับ

  แล้วผมเคยต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วครับ 1 ครั้ง

  ข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่ายและร่วมกันจำหน่าย เมื่อปี 2548

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

   

  โดยคุณ ชินบุตร แลบัว (สมาชิก)  (168.235.206.179)     16 พ.ค. 2559

 •  1  2  3  4 .. 82   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด