X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 86   

 • ความคิดเห็นที่ 1700

   น้องถูกจับคดียา20เม็ดไม่เคยต้องโทษแต่ยีงฝากขังยุจะได้นับโทษหนักไหมตามกฏยาเสพติดไห้โทษสบับไหม่สารน่าจะตัดสินติดนานไหมคับเพราะฝากขังนานมาก

  โดยคุณ   (119.76.99.2)     19 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1700

   ผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.93.52)     8 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1699

   พอดีแฟโดนขอหาครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย3เม็ดและขับเสพตอนนี้ศาลฝากคังยุประมาณภ4-5ฝากค่ะคือดูอยากรุ้มาโทษมันติดหรือปรับค่ะ

  โดยคุณ มัสิตา  (49.48.140.12)     23 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1699

   มีโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ส่วนจะลงโทษเท่าไหร่ อย่างไร ศาลจะวินิจฉัยเองครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.98.149)     18 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1698

   อยากสอบถามนะค่ะว่าแฟนโดนคดียาเสพติด ตัดสินจำคุก25ปี เค้าจะติดจริงๆ กี่ปีค่ะ ตอนนี้ติดมาแล้วสามปี

  โดยคุณ หมูอ้วน  (27.145.215.91)     19 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1698

   หากได้รับพระราชทานอภัยโทษ อาจติดคุกไม่ถึง 25 ปีครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.175.197)     23 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1697

   เพื่อนโดนจับยาบ้า27เม็ด แต่เพื่อนได้ขยายผลมาที่ผมแต่ขยายผลมาที่ผมไม่ได้อะไร แต่ตำรวจได้โทรสับที่ใช้ติดต่อกัน

  กับตรวจเยี่ยวดป็นสีม่วง เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาผม ให้เป็นจำเลยที่สองเพื่อนผมเป็นจำเลยท่หนึ่งและได้แจ้งข้อกล่าวหา

  มียาเสพย์ติดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่ผมได้ปะกันตัวออกมา ตำรวจเลยแจ้งขอ้หาเพิ่ม  เป็น  ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย

  อยากทราบว่าอัตราโทษประเท่าไรครับ แต่ผมไม่เคยมีประวัติ ไม่เคยถูกจำคุก และผมจะให้การรับสารภาพในชั้นศาล อยากทราบว่า

  จะเหลืออัตราโทษเท่าไรครับ

  โดยคุณ A  (27.55.78.169)     16 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1697

   ความผิดฐานมียาบ้า(ยาเสพติดประเภท 1)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย มีอัตราโทษตามกฎหมาย คือจำคุก 8 ปี ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ มาตรา 66 วรรคสอง (กระทงละ 4 ปี) หากท่านรับสารภาพก็เป็นเหตุที่ศาลจะลดโทษได้กึ่งหนึ่งตามป.อ. มาตรา 78 คงเหลือโทษจำคุก 4 ปี แต่ความจริงจะถูกจำคุกกี่ปีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลส่วนถ้าหากท่านต้องการรับสารภาพก็สามารถเข้าพบทนายความเพื่อเขียนคำร้องประกอบคำรับสารภาพได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.98.149)     18 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1696

   แฟนโดนจับยาไอช์ครอบครองเพื่อจำหน่ายคิดสารบริสุทธ์แล้ว11.557 จะต้องจำคุกกี่ปีค่ะและถ้าอยากประกันตัวออกมาก่อนได้ไหม

  โดยคุณ กรรณิกา  (185.89.218.229)     16 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1696

   จะถูกจำคุกกี่ปีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล ส่วนการประกันตัวนั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และสอบถามหลักทรัพย์ที่ใช้ในการประกันตัวได้ที่ศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.98.149)     18 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1695

   พีคับถ้าโดน.ยาบ้า500000 และไอช์ 2 ก.ก จะต้องโทษประหารชีวิตใช่ใหม่คับ..แต่ต้อนนี้เขาเหลือ30ปีคับ และเป็นนักโทษดีเยี่ยมคับ..พี่คึดว่าหน้าจะอีกกี่ปีคับ

   

   

   

   

  โดยคุณ ปรีชา  (182.232.138.118)     12 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1695

   กรณีตามปัญหา การลดวันต้องโทษจำคุกของผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

  -เป็นนักโทษเด็ดขาดที่จำคุกมาแล้ว ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  -สำหรับนักโทษจำคุกตลอดชีวิตต้องจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี จึงจะได้รับวันลดโทษสะสม โดยจะลดโทษให้ตามชั้นของนักโทษ คือ
    ชั้นเยี่ยม  จะได้รับวันลดโทษเดือนละ          5    วัน
    ชั้นดีมาก จะได้รับวันลดโทษเดือนละ         4    วัน
    ชั้นดี        จะได้รับวันลดโทษเดือนละ         3    วัน
  เรือนจำจะรวมวันลดโทษสะสมของผู้ต้องขังทุกรายไว้ให้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกรมราชทัณฑ์พิจารณาอนุมัติให้ปล่อยตัวเมื่อมีวัดลดโทษสะสมเท่ากับโทษที่เหลือ   การพิจารณาจะทำทุกเดือนหากไม่ไปกระทำผิดวินัยเสียก่อน ทั้งนี้ ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.99.18)     22 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1694

   ถ้า28000จะโดนกี่ปี

  โดยคุณ หนึ่ง  (49.49.239.246)     10 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1694

   แนะนำให้ท่านติดต่อทนายความ เพื่อเล่าข้อเท็จจริงให้ละเอียดกว่านี้ค่ะ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.99.18)     22 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1693

   คืออยากรบกวนถามค่ะว่า

  ข้อหามียาเสพติดใว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจะจำหน่ายคือโทษเท่ากับจำหน่ายหรือมากกว่าคะ

   

  โดยคุณ Fon  (182.232.116.54)     8 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1693

   บทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดูมาตรา 66 มาตรา 67 และ มาตรา 69 ครับ แนะนำให้รีบเข้าพบทนายความครับ เพื่อหาทางช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.175.197)     23 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1692

  พี่ค่ะยากถามว่า.. มีผุชายคนหนึ่งโทรมาสั่งยา สิบเม็ด .แล้วน้องชายหนูไม่มีแต่โทรไปหาอีกคนที่เขามียา แล้วไปส่งด้วยกัน พอส่งยาเสร็จก็ชี่รถกับมาบ้านพร้อมกัน แล้วมีตำรวจเข้าชาต์รตัว ตำรวจเขียนสำนวนว่าร่วมกันค้า จะต้องจำคุกี่ปีค่ะ หรือมีทางหลอดไหมค่ะ

  โดยคุณ ขวัญศรี รัตนจันทร์  (1.1.133.55)     8 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1692

   มีโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522มาตรา 67 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   แนะนำให้รีบเข้าพบทนายความครับ เพื่อหาทางช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.175.197)     23 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1691

   ผมถูกจับยาบ้าสามสิบเม็ด แต่ในกรณีนี้ผู้ต้องหาเคยให้ความรวมมือกับเจ้าหน้าที่ตอนนั้น ผมอยากทราบว่ากรณี

  ศาลจะตัดสินคดียังไงคับ รอลงอาญา รือ ทั้งจำทั้งปรับ

   

  โดยคุณ Sukandar   (182.232.179.236)     8 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1690

   อยากสอบถามว่าหลานชายโดนจับข้อหาร่วมกับพวกจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่1จำนวน6เม็ดแต่ปริมานสาร0.29 กรัม จะติดคุกกี่ปี(ไม่เคยต้องโทษคดี ครั้งนี้ครั้งแรก)

  โดยคุณ ยาดา  (182.232.67.61)     6 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1689

   พอดึแฟนโดนคดีมียาบ้า1เม็ดเบอแบงล่อซื้อ200เป็นจำหน่ายอยากทราบว่าติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ   (171.6.160.145)     6 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1688

   โดนจับยาบ้า892เม็ดมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโทษหนักไหม

  โดยคุณ เล็ก   (1.46.226.241)     30 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1688

   ความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต และปรับตั้งแต่ 400,000-5,000,000 บาท หากท่านรับสารภาพย่อมเป็นเหตุที่ศาลจะสั่งลดโทษได้กึ่งหนึ่งตามป.อ. มาตรา 78  คงเหลือโทษจำคุก 25 ปี ส่วนถ้าหากท่านจะต่อสู้คดีก็สามารถนำบันทึกจับกุมเข้าปรึกษาทนายความเพื่อหาแนวทางการต่อสู้คดีต่อไปได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1687

   โดนจับยาบ้า892เม็ดมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโทษหนักไหม

  โดยคุณ เล็ก   (1.46.226.241)     30 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1686

   ขอปรึกษากฎหมายค่ะ ตอนนี้หลานชายอายุ18 ปี ค่ะ

  ถูกจับข้อหามียาบ้าไว้ครอบครอง 2 เม็ด ตอนนี้อยู่ที่เรือนจำกลางจ.โคราช ตั้งแต่ปี 58 อยากจะปรึกษาว่า พอมีทางไหนที่จะช่วยเขาได้บ้างนอกจากการประกันตัวออกมาชั่วคราว 

  ขอบพระคุณค่ะถ้าท่านให้คำช่วยเหลือเรา

   

   

   

  โดยคุณ น.ส.อริยาภรณ์ แนมดี  (223.24.3.231)     28 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1686

   จากข้อเท็จจริงของท่าน ยังไม่สามารถตอบแนวทางการต่อสู้คดีได้เพราะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหลายอย่าง ท่านควรนำบันทึกจับกุม,สำเนาคำฟ้อง และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีเข้าปรึกษาทนายความเพื่อหาแนวทางการต่อสู้คดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1685

   ลุงโดนล่อซื้อ2เม็ดเงินเบอร์แบงค์600แต่ค้นเจอแค่100บาทจะเป็นคดีเสียค่าปรับหรือทั้งจำทั้งปรับต้องทำวิธีไหนค่ะประกันไหมค่ะ

  โดยคุณ คนธรรมดา  (49.230.19.106)     28 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1685

   ความผิดฐานครอบครอบยาเสพติดให้โทษเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ ซึ่งมีโทษจำคุกตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 66 โดยระวางโทษขั้นต่ำตามกฎหมาย คือ 8 ปี ส่วนเรื่องการขอประกันตัวนั้นท่านสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้ที่ศาลที่ท่านถูกฟ้องคดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1684

   พอดีเพื่อนโดนจับยา1เม้ดกับปืน1กะบอกจะติดกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ตุ๊กตา  (27.55.222.251)     27 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1684

   ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาบ้า โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีจำนวนหน่วยการใช้เพียง 1 เม็ด ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 15 วรรค 3, มาตรา 66 วรรคหนึ่ง

   การรับสารภาพไม่จำเป็นต้องรับสารภาพในชั้นจับกุมหรือชั้นพนักงานสอบสวน  ควรรับสารภาพในชั้นศาลจะเป็นประโยชน์มากกว่า  ในชั้นจับกุมควรให้การปฏิเสธไปก่อน  ถ้าไม่ได้กระทำความผิด  ในกรณีรับสารภาพและไม่มีความประสงค์จะต่อสู้คดี  ควรว่าจ้างทนายความยื่นคำร้องต่อศาล ขอให้ลงโทษสถานเบา  โดยให้ลดโทษกึ่งหนึ่งหรือให้รอการลงโทษ  ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของจำเลยในการเอาตัวรอดในคดี
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.150)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1683

  ยาบ้า96 มีปืน1กระบอก ปลอมแปลงสาร จะติดกี่ปีค่ะ

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ มาริษา ชอบเคี่ยน  (182.232.75.168)     27 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1682

   คืออยากทราบว่า...  แฟนไปเที่ยวบ้านพี่คนแถวบ้านอ่ะค่ะ.  ไปได้หลายวันแล้ว แต่พอวันจะกลับบ้าน พี่คนแถวบ้านบอกให้แฟนนั่งรออยู่ตรงศาลา แล้วพี่เขาก็ออกไปข้างนอกกับอีกคนหนึ่ง..  พอสักพักตำรวจก็เขามาค้นตัวแฟนแต่ก็ไม่เจออะไร เพราะยาอยู่กับพี่ๆพวกนั้นแล้ว ก้อเลยอยากถามว่า แฟนจะติดคุกไหมคะ แล้วถ้าติดคุกติดกี่ปีคะ ช่วยบอกหน่อยคะ

  โดยคุณ ,chnanun  (182.232.201.174)     26 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1682

   หากไม่มีของกลางอยู่ที่ตัว  และไม่ได้กระทำความผิดตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  ก็จะไม่ถูกดำเนินคดีครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.150)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1681

   ตำรวจเข้ามาจับในบ้านเลย

  โดนไป40เม็ดกับอีกไอซ์2จี..ศาลจะตัดสินให้ติดกี่ปีค่ะ

  แล้วมีทางอื่นที่จะช่วยให้โทษเหลื่อน้อยลงไม่ค่ะ

   

   

  โดยคุณ เปี้ยว  (27.55.158.1)     20 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1681

   มีโทษตาม พรบ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66  ครับ  แนะนำให้เข้าพบทนายความเพื่อช่วยเหลือตามกฎหมายต่อไปครับ 

   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.168.106)     27 พ.ย. 2559

 •  1  2  3  4 .. 86   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด