อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 75   

 • ความคิดเห็นที่ 1480

   แฟนโดนจับยาบ้า  37 เม็ด นำเข้าประเทศ  ตอนนี้แฟนอายุ 22 ปี อยากทราบว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ อรวรรณ  (124.97.237.61)     11 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1480

  คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐานนำเข้าซึ่งยาบ้า ต้องระวางโทษจำคุกและปรับอย่างต่ำจำคุกตลอดชีวิตและปรับ 1 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 65 วรรคแรก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1479

  น้องชายถูกจับยาบ้าได้ 65,000 เม็ด แถมแหกด่าน จะต้องจำคุกกี่ปีหรือถูกปรับกี่บาทค๊ะ

  โดยคุณ คนเมือง  (125.27.215.238)     10 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1479

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับอย่างต่ำ 1 ล้านบาทตามมาตรา 15 วรรคสาม(2), 66 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1478

   แฟนโดนจับยาบ้า600เม็ด .มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย เป็นความผิดครั้งแรก ตอนนนี้ยังไม่ได้ตัดสินจะติดคุกนานไหม .มีโอกาสได้ลดโทษไหม

  โดยคุณ นิด  (223.206.248.27)     8 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1478

  คดีนี้จำเลยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล ศาลมีอำนาจลดโทษให้ได้ตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1477

   แฟนโดนคดีมียาเสพติดยาบ้ไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาติจำนวน 5เม็ด จะประกันตัวออกมาเท่าไหร่ แล้วถ้าประกันออกมาแล้วจะต้องเสียค่าปรับหรือติดเท่าไหร่

  โดยคุณ นิ่ม  (49.230.152.18)     6 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1477

  ราคาประกันประมาณ 1 หมื่นบาท โดยจำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 6 เดือนหรือปรับประมาณ 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522, ป.อ. มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1476

  ผมรอตัดสิ้นวันที่27สิหาคม2558 คดีมียาบ้า40เม็คและยาไอช์0.90กรัมมีไวในครอบคลองเพื่อจำหน่วยผมอยู่ผู้ต้องหาชื่อนายพงศกร จำปาทอง  เกิด5พ.ย2539. ยังศึกษามัธยมม.ป้ายปีที่6ปีนี้จะจบผมอย่ารู้วิธีการตัดสิ้นว่าจะทำยังไงให้โทดน้อยที่สุดเพราะผมยังเรียนไม่จบปีนี้ก็จะจบการศึกษา

   

   

  โดยคุณ นาย พงศกร จำปาทอง  (1.47.40.215)     4 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1476

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 2 ปี 6 เดือน และปรับ 2 แสนบาท

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1475

   น้องชายตอนนี้อายุ19ปี โดนจับยาเสพติด ครอบครองเพื่อจำหน่าย 1150 เม็ด 

  แต่น้องชายเคยโดนจับคดียาเสพติดตอนยังเป็นเยาวชน อยากทราบว่าจะมีผลต่อคดีใหม่ไหม

  น้องชายยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาจะจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ฝ้าย  (49.230.76.2)     4 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1475

  หากเป็นการกระทำความผิดภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษในคดีเดิม ศาลอาจเพิ่มโทษที่จะลงอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 97 โดยคดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1474

   แฟนโดนจับ ข้อหารวมกับเพื่อน 3 คน แฟนไม่มีของกลางเเต่เพื่อนมี แฟนเป็นคนขับรถมอไซค์ จะโดนข้อหาอะไร แล้วจำคุกกี่ปี  

  โดยคุณ ปิยะศิริ  (49.237.135.184)     2 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1474

  คนรักของท่านอาจถูกดำเนินคดีข้อหาฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษโดยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 1 ปี ตามมาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1473

   แฟนโดนจับยา130เม็ดไม่เคยต้องโทบจะตัดสินกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ก้อย  (49.230.80.253)     2 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1473

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1472

   แฟนโดนจับยา129เม้ดมีเม็ดเขียว1เม็ดลพนู้ท้องอยู่จะโดนกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ก้อย  (49.230.80.253)     2 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1472

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1471

   เพื่อนโดนล่อซื้อยา จำนวน 22 เม็ด เคยโดนตรวจปัสสาวะ 1 รอบ และคดีล่าสุด ตำรวจตั้งให้ว่า มีไว้จำหน่ายเพื่อจำหน่าย ได้ประกันออกมาแล้ว 1 รอบ เงินประกัน 50,000 บาท หลักทรัพย์ 500,000 บาท จากนั้นก็ได้ไปรายการตัวที่ศาล *จนศาลได้สั่งตัดสิน จำคุก 1 ปี แต่คดียา 1 ปี 6 เดือน(อายุ19ปี) แบบนี้จริง ๆ แล้ว ได้อยู่คุกจริง ๆ กี่ปี กี่เดือนคะ? เพราะไม่ได้ไปสั่งคำตัดสิน แต่ฟังมาจากพ่อแม่ผู้ปกครองของเขาอีกทีอ่ะค่ะ

  โดยคุณ นิรนาม  (118.172.147.3)     1 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1471

  ท่านอาจสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่เรือนจำเกี่ยวกับข้อมูลการต้องโทษจำคุกดังกล่าวโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1470

   ถ้าโดน79เม็ดแต่ของเป็นของเพื่อนแต่ไปด้วยกัน โดนโทษติดคุก 3ปี6เดือน สารภาพว่าไปรับซื้อมาด้วยกัน โดนครั้งแรก หลักประกัน 800000อยากถามว่า กรณีแบบนี้ต้องขึ้นศาลกี่รอบ และครั้งแรก+สารภาพจะได้ลดโทษจำคุกหรือไม่คะ

  โดยคุณ กิม  (125.24.63.177)     1 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1469

   ลูกชายโดนจับยาเเสพติด ดดยการล่อซื้อ โดนข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายกับเพื่อนอีกคน  เป็นคดีรวม ยาบ้า 1500 เม็ด ยาไอซ์ 88 G รวมถุงสองถุง อยากทราบว่า จะโดนโทษกี่ปียอมรับสารภาพและไม่เคยกระทำความผิด 

  โดยคุณ สวย  (58.11.34.28)     29 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1469

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 33 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.146.250)     1 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1468

   ถ้าโดนจับ2เม็ดเป็นเด็กอายุ15ปีบำบัดกี่วัน

  โดยคุณ เรน่เ  (49.237.169.240)     26 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1468

  ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.146.250)     1 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1467

   

  แฟนโดนจับยาไอซ์245จีโทษจำคุกประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ป๋อม  (1.46.206.67)     23 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1467

  จำคุกอย่างต่ำตลอดชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.146.250)     1 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1466

  จากข้อความที่ 1465 ยากถามเพิ่มเติมว่าควรดำเนินการอย่างไรบ้างในช่วงนี้ ซึ่งฝากขังอยู่ที่เชียงใหม่มาตั้งแต่วันที่23 ซึ่งตอนนี้เข้ารอบที่สามแล้ว

  โดยคุณ ชาย  (182.255.9.56)     18 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1465

   ลูกโดนจับยาเสพติดโดนการล่อส่งจากตำรวจ ให้ไปรับยา 100000 เม็ด เมือ่วันที่ 20/05/59 เวลา 23.00น. แล้วมาค้นที่ที่พักเจอยาอีก 170000 เม็ด ยาไอร์ อีก 1.09 กก.

  ลูกชายรับสารภาพ ชั้นจับกุม และชั้นสอบสวน ว่ารับจ้างขนยาได้ค่าจ้างครั้งละ 100000 บาท โดยมีเพื่อนที่ร่วมกระทำ  ผิดอีกสี่คน ซึ่งหนีไปได้ รวมทั้งแจ้งว่าได้รับจ้างมาจากคนชื่อบังซึ่งใช้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหลายเบอร์ 

  พนักงานสอบสวน ทำสำนวนเป็นสองคดีคือ 100000 เม็ด กับอีกคดี 170000 กับยาไอร์

  อยากถามว่า การสารภาพจะมีผลอย่างไรบ้าง และ ลงโทษที่จะได้รับเท่าไหร่

   

  โดยคุณ ชาย  (182.255.9.52)     18 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1464

   สอบถามหน่อยนะคะ แฟนพึ่งโดนจับ ยาบ้า100 เม็ด 

  สารภาพ และ ครั้งแรกคะ จะติดกี่ปีคะ

   

   

  โดยคุณ แพรววา  (27.55.90.55)     14 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1464

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.228.29)     16 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1463

   ขอปรึกษาหน่อยค่ะ แฟนโดนจับคดี ผลิตและเสพน้ำกระท่อม มียาแก้ไอและยาเสียสาวไว้เพื่อจำหน่าย และมีสิ่งเทียมคล้ายอาวุธปืนไว้ในครอบครอง แต่ปืนเป็นของเพื่อนที่นำมาฝากไว้ นอกนั้นแฟนรับสารภาพหมด ต้องติดคุกนานมั้ยค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ ตอนนี้ลำบากมากเลี้ยงลูกคนเดียว ลูกเพิ่งได้4เดือนเองค่ะ

  โดยคุณ ปนัดดา  (49.230.90.113)     12 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1462

   แฟนอายุ 19 ปีจะ 20 อีกไม่กี่เดือน โดนจับยามีไว้ครอบครอง 7 เม็ด ตำรวจเอาไหนมาอีกไม่รู้ 3เม็ด เป็น 10 เม็ด ยอมรับสารภาพว่าขาย โดนแบงค์ค้ะ มีคนล่อซื้อ จะติดคุกกี่ปีค้ะ  

   

   

  โดยคุณ   (125.26.180.6)     11 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1462

  อาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 2 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.159.23)     7 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1461

   อยากทราบว่าตำรวจบอกว่าเป็นคดีซัดทอดแต่บันทึกในใบจับกุมว่าร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองแต่ไม่ได้เจฮะไรเลยที่ผู้ต้องหาแต่โดนออกหมายจับจากศาลจะมีสิทธิ์รอดพ้นจากข้อกล่าวหานี้ไหมค่ะหนูอยากได้ความเป็นธรรมค่ะ

  โดยคุณ วิลาวัลย์ คำเนียม  (49.229.207.167)     7 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1461

  หากผู้ต้องหาเห็นว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจหรือสมคบร่วมกระทำผิดตามข้อกล่าวหา อาจนำบันทึกจับกุมมาปรึกษาทนายเพื่อสอบข้อเท็จจริงประเมินรูปคดีและแก้ข้อหาตลอดการแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 134

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.159.23)     7 ก.ค. 2558

 •  1  2  3  4 .. 75   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด