X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 76   

 • ความคิดเห็นที่ 1500

  มีคนแถวบ้านโดนจับ ยา 2 แสนเม็ดไม่ทราบว่าจะโดนอะไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ ลูกหมี  (64.233.173.214)     16 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1499

   ...อยากทราบว่าตำตรวจเขียนว่ามีสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไป..."คำว่าสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้น" มีผลร้ายแรงขนาดไหนค่ะ อยากทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ฝน  (49.230.170.171)     14 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1499

  กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐานจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต และถ้ายาเสพติดให้โทษมีปริมาณคำนวณสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไปต้องระวางโทษหนักขึ้นตามนัยมาตรา 66 วรรคท้ายแห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.60.88)     30 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1498

   แฟนโทษคดียาเสพติดตอนนี้ศาลตัดสินมา16ปีลดครึ่งหนึ่งเหลือ8ปี3เดือนอยากทราบว่าแฟนจะติดจริงๆกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ   (49.230.69.88)     7 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1498

  ย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดชั้นนักโทษ ต้องสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เรือนจำโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.131.185)     27 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1497

  แฟนโดนยาบ้า17เม็ดยาไอซ์3.2กรัม แต่ไม่เคยมีคดีมาก่อน ยอมรับสารภาพแร้วจะเหลือกี่ปีค่ะช่วยตอบหน่อยเครียดมากค่ะ

   

   

  ขอบคุนค่ะ

  โดยคุณ ภาราดี  (1.46.174.89)     7 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1496

   แฟนโดนคดียาไอซ์หนัก0.8กรัมมี4ถุงรวมเปน3.2กรัม ยาบ้า17เม็ด จะมีโทษเท่าไร ไม่มีคดีมาก่อน

   

   แร้วอรับสารภาพแร้ว จะโดนกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ภาราดี  (1.47.35.146)     7 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1495

   แฟนโดนคดียาเสพติด17เม็ด ยาไอซ์0.8กรัม รวมเปน3.2กรัม

  รับสารภาพแร้วไม่เคยมีคดีมาก่อน โดนกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ Pang  (1.47.35.146)     7 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1494

   สอบถามหน่อยค่ะ พอดีสามีโดนจับยาเสพติดครอบครองเพื่อจำหน่าย360เม็ด ติดประมานกี่ปีค่ะ แร้วกี่วันตัดสินค่ะ ขอคำตอบด่วนๆนะค่ะ ขอบคุนค้ะ

  โดยคุณ นส เจนจิรา ม่วงเหล็ก  (49.230.113.130)     4 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1494

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากจำเลยรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด 2550 มาตรา 13

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.129.220)     26 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1493

   ทำไมยาบ้าบ้า 46000 เม็ดยาไอซ์ อีก 114.53G 

  สารเมทบริสุทไม่น่าจะถึง 20กรัมเพราะเขาโดนจำคุก90ปีสารภาพลดเหลือ45ปี

  แต่ทำไมอีกคนโดนจับยาบ้า1020เม็ด แต่สารบริสุททำไมถึงเกิน20 ไม่เข้าใจ เมทเกินมา เป็น 21 แบบนี้มีสิทขอให้ทางสารชั่งหาสารบริสุทอีกรอบได้ไหม เผื่อเขาวัดผิดพลาด

  โดยคุณ สงสัยจัง  (58.10.107.144)     3 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1493

  จำเลยชอบที่จะปฏิเสธความถูกต้องเกี่ยวกับรายงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลางโดยซักค้านเจ้าพนักงานผู้ต้องตรวจพิสูจน์หรือขอให้ศาลสั่งตรวจซ้ำพิสูจน์น้ำหนักสารริสุทธิ์ของกลางก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.129.220)     26 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1492

   ญาติโดนล่อซื้อยาบ้า โดนจับยาบ้า300,000กว่าเม็ด ยาไอซ์44กก. อาวุธสงครามเกือบ200 กระสุน1500 เป็นความผิดครั้งแรก พึ่งทำครั้งที่2และโดนจับได้  เป็นที่พักของเพื่อรอส่งต่อ อยากถามว่า จะติดคุกกี่ปีคะ แร้วจะโดนประหารชีวิตหรือป่าว  และจะช่วยเหลือแบบไหนได้บ้างคะ ขอคำตอบด่วนนะคะ

  โดยคุณ ณัฐกฤตา   (49.230.115.169)     30 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1492

  คดีนี้มีระวางโทษถึงประหารชีวิตตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 66 วรรคสาม แต่ถ้าจำเลยรับสารภาพความผิดให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลจะลดโทษให้จำคุกตลอดชีวิตก็ได้ตาม ป.อ.มาตรา 78 ดังนั้น ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับจำเลยอาจปรึกษาทนายเพื่อทำคำแถลงประกอบคำรับสารภาพขอให้ศาลลงโทษโดยสถานเบาก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.113.132)     21 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1491

  1. แฟนโดนข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่าย3,000เม็ดและปืน1กระบอกพร้อมกระสุน

  2.รับสารภาพและไม่เคยทำความผิดมาก่อน จะติดกี่ปีคะ

  3.แล้วระหว่างยื่นอุทธรณ์กับรออภัยโทษอันไหนจะดีกว่ากันคะ

  โดยคุณ   (1.47.200.175)     29 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1490

   อ่อ..ลืมบอกไปค่ะ ว่าเขาตั้งไว้3ข้อหา จำหน่าย เสพ ปืน ค่ะ

  โดยคุณ สุรีรัตน์ บุราณสาร  (49.230.176.253)     29 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1489

   แฟนเป็นทหารค่ะโดนจับช่วงลาปลด มียาไอซ์ 3.6 แล้วก็ปืน1กระบอก แต่ไม่ได้ใส่กระสุน ปืนกับลูกกระสุนอยู่คนละที่กัน ตอนนี้ฝากขังรอบแรก12วันอยู่ค่ะ อยากถามว่า ต้องรับโทษอย่างไรบ้างกี่ปี จะมีการลดโทษลงให้มั้ย เพราะได้ยินว่าศาลทหารเขาคัดค้านการประกันค่ะ 

  โดยคุณ สุรีรัตน์ บุราณสาร  (49.230.176.253)     29 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1489

  คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี กรณีจำเลยรับสารภาพความผิดเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายที่ศาลจะลดโทษให้แก่จำเลยได้ตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.113.132)     21 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1488

   ถ้าโดนร่อชื้อยาไอช์0.75 เบอรแบงแค่200 ตราชัง สารจะตัดสินเทาไรคะ

  โดยคุณ   (27.55.236.62)     28 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1487

   แฟนโดนจับ ยาไอซ์17g ยาอีก26เม็ดค่ะตัดสินแล้ว ติด11ปี 3เดือน ตอนนี้เป็นนักโทษชั้นดีค่ะ อยากทราบว่า รวมทั้งหมด ถ้าได้รับอภัยโทษจะลดเหลือกี่ปี โดยปรมานค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

  โดยคุณ ฟี  (64.233.173.204)     27 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1486

  สามีโดนจับคดี เสพและครอบครองไว้เพื่อเสพจำนวน5เม็ดมีโทษอย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ เปรมกมล นุชปาน  (49.237.130.109)     25 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1486

  ความผิดฐานเสพยาบ้าต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือนหรือปรับอย่างต่ำ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 91 ส่วนฐานมีไว้ในครอบครองยาบ้ามีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 1 ปีหรือปรับอย่างต่ำ 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 6 7

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.36.7)     13 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1485

   แฟนโดนจับคดียาโดยเสพและมีไว้ครอบครอง10 เม็ด ประกันตัวมา 20,000 ฝากขังมาครั้งที่ 3 แล้ว อยากทราบว่า จะติดคุกกี่ปีค่ะและปรับเท่าไรค่ะ ถูกจับครั้งแรกค่ะต

  โดยคุณ   (49.230.236.244)     25 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1485

  อาจต้องระวางโทษจำคุกและปรับโดยประมาณ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 200,000 บาท

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.36.7)     13 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1485

   เตรียมเงินไปเสียค่าปรับอีก20000นะแต่จะได้เงินประกันคืนนะพวกทนายมันจะแดกเงินอย่าไปเชื่อมัน

  โดยคุณ   (49.237.166.24)     14 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1484

   รบกวนปรึกษาค่ะ  พอดีน้องชายโดนล่อซื้อ โดยเพื่อน  จำนวน 10 เม็ด เบอร์แบงค์ 1900 ข้อหา เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  ประกันตัวเท่าไหร่ค่ะ   และต้องติดกี่ปี  ไม่เคยมีคดีมาก่อน ไม่ได้มีไว้ขายค่ะ  คล้ายๆๆเป็นเด็กเดินตอนนี้โดนฝากขังอยู่เรือนจำแล้ว  มีคนมาบอกว่าจะใช้หลักทรัพย์ประกันให้  500000  แต่ต้องเสียเงินให้เขา  ประมาณ  70000  (กลัวโดนหรอกค่ะ)  รบกวนช่วยตอบด่วนนิดหนึ่งนะค่ะ

  โดยคุณ ใหม่  (125.24.216.17)     25 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1484

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 200,000 บาท ประกันตัวมีราคาประกันเท่าใด สามารถสอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายประกันตัว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.36.7)     13 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1483

   แฟนโดนจับยาบ้า 124 เม็ด ยาไอซ์ 1.02 กรัม ไม่เคยทำผิด รับสารถาพ

  ไม่ทราบว่าจำคุกกีปีค่ะ

   

   

   

  โดยคุณ กาญจนา ประดิษฐพร  (1.47.105.8)     24 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1483

  อาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปีตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 15 วรรค 3 (2), 66 วรรค 2

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.36.7)     13 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1483

  จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.36.7)     13 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1482

   โดนจับยาบ้า 20 เม็ด และฉี่ม่วง ครั้งแรก อายุ 32 ปี ต้องโทษติกคุกประมาณกี่ปีค่ะ 

  และต้องเสียค่สปรับเท่าไหร่ค่ะ 

   

  โดยคุณ mail  (171.99.178.14)     21 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1482

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกและปรับโดยประมาณ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 2 แสนบาท พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 15 วรรคสาม (2), 66 วรรคสองและฐานเสพต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน ตามมาตรา 91 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.113.79)     16 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1481

   ขอสอบถามคะ...

  โดนล้อซื้อ4เม็ด แล้วเจอในตัว อีก4 เม็ด แต่ของไม่ใช้ของเราเปงของพี่อีกคน ตำรวจเรยตั้งข้อหาร่วมกันจำหน่าย มียาเสพติดครอบรองไว้เพื่อจำหน่าย  

  อยากสอบว่าจะติดกี่ปีคะ

  รับสารภาพกับไม่เคยทำความผิดมาก่อนลดโทษหรือป่าวคะ

  เพราะมีคนมาเสนอว่า จะช่วยให้ลดโทษลงได้ เหลือประมาณ 2-3ปี คะ  รบกวนปรึกษาหน่อยคะ กลัวเสียเงินฟรี

   

   

   

   

  โดยคุณ   (180.183.182.109)     13 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1481

  คดีนี้ หากจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล ถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษตามหมายที่ศาลจะลดโทษให้แก่จำเลยได้ตาม ป.อ.มาตรา 78 โดยไม่จำต้องมีบุคคลใดมาช่วยเรื่องการลดโทษเพราะคดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 •  1  2  3  4 .. 76   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด