X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 15  16  17  18  19 .. 82   

 • ความคิดเห็นที่ 1320

   เสพขับ กับยาบ้าอีก1เม็ด กีปี ครับปม จะต้องติดคุกหรือเเค่ปรับ

  โดยคุณ pom  (223.206.251.208)     30 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1320

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 2 ปี และปรับ 2 แสนบาท ตามความมาตรา 15 วรรคสาม (2), 66 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     14 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1319

  ข้อุูหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง ยาบ้า จำนวน 34 เม็ด และเสพ ในสำนวนผู้ต้องหารับสารภาพทั้งหมด

  กรณีนี้ไม่ประกัน รอให้ศาลตัดสิน เรียนถามว่าจะติดคุกกี่ปี

  โดยคุณ อารี  (1.10.222.4)     30 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1318

   อยากทราบว่ายาบ้า198เม็ด ถ้าแยกเป็นสารบริสุทธ์จะได้ประมาณกี่กรัมค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  โดยคุณ Mimi  (49.230.102.249)     29 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1318

  ด้วยปริมาณยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)ดังกล่าว เมื่อนำไปตรวจสอบพิสูจน์ยาเสพติดโดยเจ้าพนักงานแล้ว อาจได้ปริมาณสารบริสุทธิ์โดยประมาณเกินกว่า 20 กรัมขึ้นไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     14 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1317

  อาโดนจับยาไอซ์ 0.8 กรัม ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงฝากขังรายค่ะ โทษจำคุกกี่ปีค่ะ ถ้ารับสารภาพแล้วจะเหลือกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ นพนภา  (223.207.197.36)     22 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1317

  - พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 การกระทำของคุณอามีความผิดตามมาตรา 15 วรรคสามประกอบมาตรา 66 วรรคสอง มีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต แต่หากรับสารภาพศาลก็จะฟ้องขอลดโทษให้ ส่วนจะเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     9 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1316

  ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ คือพี่ชายหนูโดนจับคดียา200เม็ดค่ะ ตอนนี้กำลังให้ทนาย เดินเรื่องขอประกันตัวยุ่ค่ะ หนูอยากทราบว่าจะสามารถประกันได้ไหมค่ะ หรือต้องทำไงดี 

  โดยคุณ ประภาศิริ ชาภักดี  (1.46.0.139)     22 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1316

  - ไม่น่าได้ครับ เพราะคดียาเสพติดเป็นคดีนโยบาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     9 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1315

   ระหว่างมีไว้จำหน่ายกับมีไว้เสพ อันไหนประกันได้ครับ

  โดยคุณ   (49.48.141.19)     12 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1315

  สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือประกันตัวได้ทั้งสองฐานความผิดนั้น แต่การที่ศาลจะสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 108, 108/ 1

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     4 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1314

   เพื่อนถูกจับข้อหาเปิดบัญชีโอนเงินยาบ้า ยาบ้า10,000 เม็ด รับสารภาพจะเหลือกี่ปีคะ ไม่ทราบจำนวนเงินในบัญชีค่ะ

  โดยคุณ Penwadee  (125.24.22.138)     10 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1314

  คดีดังกล่าวจำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     5 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1313

   น้องชายอยู่ในเรือนจำมียาบ้า80ยาไอซ์3กล่องโดนคดีมีไว้เพื่อจำหน่ายโดนครั้งเเรกจะต้องติดคุกกี่ปีค่ะเเละถ้าต้องประกันต้องใช้เงินเท่าไหร่ค้ะอายุ18ปี

  โดยคุณ นริน  (49.230.67.187)     10 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1313

  คดีนี้จำเลยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ส่วนราคาประกันสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     5 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1312

  เพื่อนผมอายุ 19 ปี จะ 20 กลาง ๆ ปีนี้ ครับ

  โดนจับข้อหา ครอบครองยาบ้าจำนวน 10 เม็ด (ครอบครองเฉยๆนะ ครับ ) 

  ไม่เคยมีประวัติไม่เคยโดนจับ ยื่นประกันตัว มาระหว่าง รอตัดสิน วงเงิน 2หมื่นบาท

  อยากทราบ ว่า ในกรณี นี้ ศาลจะตัดสินว่ายังไงมีค่าปรับ เท่าไหร่ ประมาณไหนบ้างครับ

  จะได้ให้เพื่อนเตรียมใจ

   

  ขอบคุณครับ

   

   

   

  โดยคุณ อินทัช (สมาชิก)  (110.168.153.235)     7 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1312

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 1 ปี หรือปรับอย่างต่ำ 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     4 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1311

  รบกวนขอคำปรึกษาด้วยครับ พี่ชายของผมออกจากคุกมาเมื่อเดือนมีนาคมปี56คดีจำหน่ายยาบ้า ออกมาแล้วโดนจับอีกครอบครองกัญชา0.5กลัม ประกันตัวออกมา และเมือคืนวันที่5 เมษา 57 โดนครบครองยาบ้า 7 เม็ด ถ้าจะประกันตัวต้องใช้เงินเท่าไรครับ แล้วถ้าไม่ประกันตัวพี่ชายผมจะติดคุกกี่ปีครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ เทพพิทักษ์  (27.145.160.22)     6 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1311

  ท่านสามารถสอบถามราคาประกันกับเจ้าหนี้ที่ศาลได้โดยตรง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     28 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1310

   พี่ีชายหนูกะเพื่อนอีก5คน ตอนนี้โดนจับ ได้ยาบ้า 50000 เม็ด หนูอยากทราบว่ามีโทษกี่ปีหรือตลอดชีวิตค่ะ ถ้าหากจ้างทนายสู้คดีจะได้พ้นโทษไหมค่ะ

  โดยคุณ พิราววรรณ  (110.170.29.242)     4 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1310

  - โทษตามพ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ.2552 มาตรา 15,มาตรา 66 โทษตามมาตรา 66 วรรคสาม หากสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไปอัตราโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิตจะรอดคดีไหม แนะนำให้ท่านนำหลักฐานเข้ามาพบทนายความเพื่อประเมินรูปคดีต่อไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     11 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1309

   น้องชายอายุ19ปีโดนจับคดียาเสพติดจำนวน2000โดนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตศาลลดโทษเหลือ50ปีน้องชายยังเป๊นนักศึกษาและยอมรับโทษเหลือ25ปีถ้าตอนนี้ที่บ้านขอยืนศาลอุทรอย่างทราบว่าศาลจะลดโทษให้อีกไหมแล้วถ้าลดโทษน้องชายจะติดจิงกี่ปีค่ะขอบคุนสำหรับคำถามค่ะ

  โดยคุณ คนเสียใจที่สุดคือครอบครัว  (171.96.9.77)     2 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1309

  ในกรณีที่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นและโจทก์ได้อุทธรณ์ขอให้ลงโทษหนักขึ้นนั้น ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาเพิ่มโทษไม่ได้ และศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิพากษายืน แก้ หรือลดโทษลงได้ ส่วนจะติดกี่ปีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     17 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1308

   รบกวนผู้รู้ค่ะพอดีว่าญาติโดนจบเสษยาบ้าเสษอย่างเดียวต้องรับโทดอย่างไรบาวค่ะจำคุกไม่ค่ะ

  โดยคุณ ฟ้า  (124.121.150.189)     28 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1307

   ค้นเจอยาบ้าในห้อง500เม็ดและยาไอซ์1.66gตำรวจแจ้งคดี2ข้อกล่าวหาคือยาบ้าเพื่อจำหน่ายและไอซ์เพื่อเสพไม่ทราบโทษกี่ปีค่ะ มีใบแดง

  โดยคุณ ดิส  (49.230.176.92)     23 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1307

  โทษจำคุกตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง จำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 400,000-5,000,000 บาท
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     8 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1306

   ข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน100 เม็ด รับสารภาพ

  จะตัดสินกี่ปีคะ สามารถยื่นอุทรลดโทษได้ไหม โดยที่ภรรยามีลูก1คน และกำลังตั้งครรภ์อีก1คน

  มีวิธีใดที่จะลดหย่อนโทษ

  โดยคุณ อึน  (125.27.105.108)     21 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1306

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 4 ปี จำเลยชอบที่จะอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เพื่อขอลดโทษได้ หากตนไม่เห็นพ้องด้วยกับดุลพินิจการกำหนดโทษของศาลชั้นต้นนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     21 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1305

  พ่อหนูโดนจับยาบ้า18 เม็ด ยาไอซ์3พันกรัม กี่4จี แต่โดนจับในรถของพ่อของพ่อเค้าตำรวจถามไม่มีใครยอมรับหนูอยากรู้ว่าถ้าพ่อรับสารภาพคนเดียวพ่อจะติดคุกกี่ปีคะแล้วพ่อของพ่อเค้าจะโดนปล่อยตัวมั้ยคะ แล้วถ้าพ่อติดคุกจะขอย้ายกับไปอยู่ที่บ้านได้มั้ยคะ ขอบคุณคะ

  โดยคุณ สุดารัตน์  (171.7.173.139)     21 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1305

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และสอบถามเรื่องการย้ายนักโทษกับเจ้าหน้าเรือนจำแต่ละแห่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     21 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1304

  ตอนนี้แฟนอายุ17ปี เจอข้อหามียาบ้าไว้ครอบครองและจำหน่ายเป็นจำนวน1000เม็ด อยากทราบว่าเขาจะติดคุกหรือสถานพินิจประมาณกี่ปี สามารถขอประกันตัวได้หรือเปล่าต้องใช้เงินจำนวนเท่าไรค่ะ

  โดยคุณ ปวีณา อุขุนทด  (1.47.137.149)     19 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1304

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่เมื่อจำเลยกระทำความผิดในขณะมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การลงโทษจึงต้องเป็นไปตามวิธีการสำหรับเด็กตามที่ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้สามารถร้องขอประกันตัวได้แต่ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     18 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1303

   ถ้าโดนคดียา 2 เม็ด แต่ไม่ได้จากผู้ต้องหา และปืนเถือน 2 กระบอก แต่ก็ไม่ได้จากผู้ต้องหาอีกเช่นกัน แต่ปืนอยู่ในบ้านและบ้านนั้นก้อไม่ได้เป็นชือผู้ต้องหา อยากทราบว่าคดีนี้มีสิทธิ์จะหลุดหรือเปล่า

  โดยคุณ คนรอคอย  (49.230.138.169)     19 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1303

  หากศาลมีความสงสัยตามสมควรว่า จำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ศาลย่อมต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยด้วยพิพากษายกฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     18 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1302

   แฟนหนูโดนจับยาบ้าไป 249 เม็ด ทอง2บาท กับเงินอีกหมื่นกว่าบาท แต่ในสำนวนลงแค่ยา กับเงิน700 มือถือ 1 เครื่อง อย่างนี้ติดกี่ปีคะ แล้วทองจัได้คืนหรือปล่าวเพราะไม่ได้ลงบันทึกในสำนวน

  โดยคุณ มิ้น  (27.55.40.140)     15 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1302

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ส่วนทองต้องดำเนินการขอคืนต่อเจ้าพนักงาน หากเจ้าพนักงานไม่คืนก็ต้องดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานนั้นฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม ป.อ.มาตรา 157

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     11 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1301

   แฟนโดนจับคดียา. ศาลตัดสินมา28ปี เคยต้องโทษคดียามาก่อน ตอนนี้ติดมา2ปีกว่าแร้ว. อยากทราบว่าจะมีอภัยโทษบ้างไหมค่ะ. ถ้าลดโทษจะเหลือประมาณกี่ปี. หรือถ้าทำเรื่องขอประกันตัวตอนนี้ทันไหมค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ อาริตา  (1.47.107.47)     13 มี.ค. 2557

 •  1 .. 15  16  17  18  19 .. 82   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด