อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.095-543-4333 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.095-543-4333

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 15  16  17  18  19 .. 80   

 • ความคิดเห็นที่ 1280

   สามีโดนจับคดียาบ้า ค้นในตัว มี4เม็ด เจอบนโต๊ะ 10เม็ด แต่รับผิดแทนน้องชาย พอสรุปคดีแร้วมี15เม็ด ศาลยังไม่ได้ตัดสิน แบบนี้จะโดนตัดสินประมานกี่ปีคะ แล้วถ้าติดจริงๆจะประมานกี่ปีคะ

  โดยคุณ ทัศนีย์ บุญเรืองรอด  (49.230.153.38)     26 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1280

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำโดยประมาณ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     7 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1279

  หลานถูกจับยาบ้า700เม็ดจะประกันใด้ไหม และโทษกี่ปี

  โดยคุณ   (110.169.173.99)     24 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1279

  สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่เป็นดุลพินิจศาลนี้ จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ปี
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     5 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1278

   โดน14000เม็ดโดนกี่ปี

  โดยคุณ   (115.67.4.53)     24 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1278

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 9 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     5 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1277

  สวัสดีค่ะ หนูป้าของหนู โดนล่อซื้อ 20 เม็ด แต่พึงโดนครั้งแรก อย่างทราบว่าประกันเท่าไหร่ แล้วศาลจะตัดสินให้ติดหรือป่าวค่ะ  

  โดยคุณ ใบเฟิน  (61.90.13.160)     24 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1277

  ราคาหลักประกันสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ศาล ฝ่ายรับคำร้องขอประกันได้โดยตรง หากศาลเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงทำฟ้อง ก็จะพิพากษาลงโทษตามความผิดที่กฎหมายกำหนดนั้น ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 185 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     5 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1276

   ศาลตัดสิน 7 ปี 6 เดือน+ยังไม่บวกคดีเก่า รอลงอาญา 9 เดือน  1. เราจะยื่นอุทธรณ์ขอลดโทษได้ไมีค่ะ  2.ศาลอุทธรณ์จะเพิ่มโทษให้เราอีกไม๊ค่ะ (ถ้าแพ้) 3.แล้วเราจะได้อภัยโทษไม๊ค่ะ ถ้ามีมา.....

  โดยคุณ ปุ๊กกี้  (171.5.72.251)     22 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1275

  คนรู้จักโดนจับยาบ้า 7908 เม็ด จะติดคุกกี่ปีคับ

  โดยคุณ สุทธิวา  (182.52.32.203)     20 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1274

  เพื่อนโดนจับ ยาบ้า 40000 เม็ด จะต้องโดนจำคุกกี่ปีครับ

  โดยคุณ kontammada  (171.100.169.188)     18 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1274

  หากมีการรับสารภาพ คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 25 ปี ตามมาตรา 66 วรรคสามแห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     3 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1273

  น้องชายโดนจับข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้จำหน่าย 2000เม็ดตอนสอบสวนน้องชายให้การปฎิเสธเพราะน้องนั่งรถไปกับไปกับเพื่อนคันที่มียาแต่ไม่รู้ไม่เหงด้วยโดยเพือนเค้ารับสารภาพยาเป็นของเค้า และบอกว่าน้องชายเราไม่รู้เรื่องเพียงชวนนั่งรถไปเป็นเพื่อน แต่หลังจากสอบสวนเสร็จพนักงานเอาเอกสารมาให้เซ็น แล้วน้องชายไม่ได้อ่านกลายเป็นว่าน้องเซ็นยอมรับร่วม แบบนี้เราสู้คดีจะชนะไมคะ อีกอย่างน้องไม่เคยมีประวัติทำความผิดเลยคะ

  โดยคุณ มุก  (27.55.160.118)     18 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1273

  ท่านควรนำรายละเอียดแห่งคดี และสำเนาบันทึกการจับกุมเข้ามาพบและปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีทั้งนี้ พฤติการณ์แห่งการที่น้องชายถูกจับกุม ก็ยังเหตุข้ออ้างว่าตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกลางได้เมื่อตนไม่มีส่วนตกลงสมคบกับเพื่อนกระทำความผิดนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     3 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1272

   ศาลนัดฟังคำพิพากษา 22 ม.ค 57 ....แล้ว 5 ก.พ57 นัดพิจารณา มันคืออะไรค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ สงสัย...มาก

  โดยคุณ บักเขียบน้อย  (223.206.223.42)     17 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1272

  ท่านควรสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลถึงปัญหาข้อสงสัยดังกล่าวโดยตรง เพราะข้อเท็จจริงยังฟังไม่ชัดแจ้ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     29 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1271

  อยากทราบว่าผู้หญิงติดคุกคดียาเสพติก....ศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตติดจิงๆกี่ปี

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ปลา  (49.230.92.128)     17 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1271

  สอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่เรือนจำหรือกรมราชทัณฑ์โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     29 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1270

   ขอถามหน่อยค่ะพอดีพี่โดนล่อซื้อยาได้4เม็ดพบในตัวอิก7เป็น11กรณีอย่างนี้จะมีโทษอย่างรัยและตรวจฉี่พบสีม่วง

  แต่เพิ่งทำครั้งแรก

   

  โดยคุณ ผู้สิ้นหวัง  (49.230.155.153)     16 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1270

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หรือปรับอย่างต่ำ 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 66 วรรค 1

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     29 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1269

   น้องผมโดนจับยาบ้า 6 เม็ด ในสำนวนเขียนว่า มีไว้ครอบครอง ต้องเสียค่าปรับเท่าไรและประตัวเท่าไรครับ

  โดยคุณ พี่ชาย  (223.206.251.178)     16 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1269

  ความผิดตามข้อหาดังกล่าว มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 1 ปี หรือปรับอย่างต่ำ 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการที่ศาลจะลงโทษจำเลยอย่างไรเป็นดุลพินิจของศาลที่กำหนดตามความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์สภาพความผิด โดยราคาประกันเป็นจำนวนเท่าใด สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายประกันตัวโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     29 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1268

   น้องชายถูกจับข้อหามียาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาติ แต่เป็นปืนที่ไม่ได้พกพาในที่สาธารณะ ตอนนี้อยู่ในช่วงยื่นฟ้องในศาลชั้นต้น และน้องชายมีลูกอายุ 2 ขวบกับ 6 ขวบที่ต้องดูแลกับแม่ มีสิทธิ์ที่เราจะขอยื่นคำร้องประกอบคำรับสารภาพเพื่อให้รอลงอาญามั้ยคะ ถ้าได้ต้องทำอย่างไร น้องชายไม่เคยมีประวัติใด ๆ เลยค่ะ แนะนำด้วยคะ

  โดยคุณ maya  (111.84.116.175)     12 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1268

  การที่จำเลยรับสารภาพความผิดโดยยื่นคำร้องประกอบคำรับสารภาพ ก็ชอบที่จะกระทำได้ไม่มีกฎหมายห้ามโดยอาจปรึกษาทนายเพื่อทำคำร้องดังกล่าวต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     26 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1267

  ทำไมคนขายยาบ้ารายใหญ่ คือ นายวัลลภ สืบสิงห์ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 7 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ถูกจับดำเนินคดีเสียที แต่ละวันลูกค้าเข้า ออกยังกับเซเว่นอิเลเว่นเลย ซึ่งเขาไม่ได้กลัวต่อกฎหมายและผู้คน เขาเปิดบ้านขายเหมือนกับไม่ผิดกฎหมาย หรือว่ามีผู้สนับสนุนอยู่ ขอฝากและวิงวอนกับเจ้าหน้าที่ ช่วยจัดการกับบุคคลที่อาจจะเป็นภัยต่อสังคมด้วยนะครับจะขอบพระคูณอย่างยิ่ง

  โดยคุณ คุณจ๊อบ  (1.4.151.239)     11 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1266

   เพื่อนโดนจับยาบ้า 1400เม็ด ไอซ์ 35 กรัม รับสารภาพอยากทราบว่าจะโดนโทษ เท่าไรค่ะ

  โดยคุณ น้ำตาล  (115.67.71.238)     9 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1266

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     21 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1266

   ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ น้ำตาล  (115.67.164.68)     24 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1265

   สอบถามว่าเพื่อนมีหมายจับคดีพัวพันยาเสพติดและคดียักยอกทรัพย์ค่ะ. แต่คือหนีคดีมา6ปีแล้วแต่ตอนนี้มีหมายจับไปที่บ้านตามเลขบัตรประชาชน อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรคะ จะต้องติดคุกหรือป่าว

  โดยคุณ   (118.172.79.8)     31 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1265

  ตราบใดที่ความผิดอาญาตามหมายจับยังไม่ขาดอายุความ หรือศาลซึ่งออกหมายนั้น ยังไม่มีคำสั่งให้ถอนหมายจับ ตราบนั้นหมายจับคงใช้ได้อยู่จนกว่าจะจับได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 68 ทั้งนี้ เพื่อนซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยตามหมายจับ หากประสงค์ที่จะเข้ามอบตัวและต่อสู้คดีก็จำต้องปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     12 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1264

   แฟนเราโดน 116 เม็ด ตอนนี้ฝากขัง จะครบ 7 ฝากแล้ว ยังไม่ตัดสินเลย ตำรวจอยากได้เงินไม่ยื่นฟ้อง ทำเรื่อง 100/2 นะ ช่วยได้มาก แต่ตอนอยู่ข้างนอกต้องเคยมีคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์อะไรไว้ด้วยนะ จาก 8 ปี สารภาพเหลือ 4 ปี 100/2 ช่วยเหลือ 1 ปีปรับสองแสน

  โดยคุณ kattear_luxyeen (สมาชิก)  (223.205.133.50)     30 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1264

  เมื่อมีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย ศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดนั้นก็ได้ความผิดนั้นก็ได้ตาม ป.อ. มาตรา78 ทั้งนี้คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อมีมาตรา 100/2 แห่งพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 ศาลจะลงโทษผู้กระทำผิดนั้นก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     12 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1264

  เมื่อมีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย ศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดนั้นก็ได้ความผิดนั้นก็ได้ตาม ป.อ. มาตรา78 ทั้งนี้คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อมีมาตรา 100/2 แห่งพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 ศาลจะลงโทษผู้กระทำผิดนั้นก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     12 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1263

   เรียนถาม  มีนักเรียนอายุ 18 ปี ที่กระทำความผิดเป็นครั้งแรกและถูกจับได้ ว่ามียาบ้าในครอบครองประมาณ 70 เม็ด จะต้องโทษในคดีนี้อย่างไรบ้าง

  โดยคุณ ฉายรัศมี บุญพา  (101.51.146.140)     29 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1262

  อยากทราบว่าน้องสาวถูกจำยาบ้า 50 เม็ด ไม่เคยต้องคดีอยากทราบว่าน้องสาวจะโดนข้อหาอะไร และก็ได้รับโทษอย่างไรบ้าง สงสารหลาน

  โดยคุณ พี่สาว...  (101.109.71.92)     27 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1262

  น้องสาวอาจถูกข้อกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายก็ได้ โดยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำกระทงละ 4 ปี หรือปรับอย่างต่ำกระทงละ 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     10 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1261

   แฟนโดนคดีขับเสพอ่ะค้ะ ไม่ทราบว่าจะติดประมานกี่เดิอนแต่เขาเคยติดมาครั้งนึงแร้วศาลเขาจะแทงของเก่าด้วยมั้ยค่ะถ้าแทงของเก่าด้วยจะติดทั้งหมดกี่เดือน

  โดยคุณ ภัสสร   (58.9.110.105)     26 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1261

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 1 ปี และเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งได้ฐานไม่เข็ดหลาบตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     8 ม.ค. 2557

 •  1 .. 15  16  17  18  19 .. 80   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด