อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 15  16  17  18  19 .. 84   

 • ความคิดเห็นที่ 1360

   เพื่อน2คน 1ใน2 เป็นเยาวชน โดนจับยาบ้า 320 เม็ด อาวุธปืน2กระบอก พร้อมกระสุน ระหว่างที่ตำรวจไล่ จับ เพื่อนได้ยิงปืน ไส่ตำรวจ อยากถามว่าจะโดน คดีอะไรบ้าง ติดคุกกี่ปีครับ 

  โดยคุณ   (1.0.183.147)     21 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1359

  คือเพื่อนโดนจับยาบ้าสองเม็ด ที่ภูเก็ต อายุไม่ถึง18 จะมีโทษจำคุกไหม

  โดยคุณ orapin  (49.230.86.155)     20 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1359

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 1 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     20 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1358

   สวัสดีค่ะเเฟนหนูโดนจับข้อหามียาบ้าในครอบครองตอนนี้อยู่สถานนีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร. เเต่ว่าเคยโดนจับมาเเล้ว6เดือนกำลังโดนสอบปากคำ เเต่ไม่ใช่โดนคนเดียวนะคะโดนทั้งซอยช่วยตอบหน่อยนะคะต้องการคำตอบอย่างเร่งด่วนต้องโดนจำคุกกี่ปีคะ.   ขอความร่วมมือหน่อยนะค่วยตอบกลีบด้วย

  โดยคุณ น้องปาล์ม  (1.1.146.134)     19 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1358

  คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าวมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ทั้งนี้ ท่านอาจนำสำเนาบันทึกการจับกุมเข้าพบปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีและดำเนินกระบวนพิจารณาในทางคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     3 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1357

  แฟนต้องคดียาเสพย์ติด 2000 เม็ด ตำรวจลงสำนวนว่า มียาเสพย์ติดไว้ในครอบครอง และพยายามจำหน่าย ถ้ารับสารภาพหมด ศาลจะตัดสินจำคุกกี่ปีคะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ ขอบคุนค่ะ

  โดยคุณ วรรณวดี เข้มแข็ง  (180.183.26.10)     18 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1357

   ต้องดูที่เมท เกิน 20 กรัม ประหารชีวิต รับสารภาพ ลดลงครึ่งนึง ประมาณ 25 ปี

  โดยคุณ บิคแบค  (49.48.115.190)     30 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1357

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     14 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1356

   จังหวัดชลบุรีและพื่นที่ใกล้เคียงสามารถสอบถามคดียาเสพติดได้นะค่ะ0981616199

  โดยคุณ   (49.230.191.34)     15 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1356

  หากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงาน ป.ป.ส.หรือสำนักงานตำรวจท้องที่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     19 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1355

   จังหวัดชลบุรีและพื่นที่ใกล้เคียงสอบถามเรื่องคดียาเสพติดได้นะค่ะ0981616199

  โดยคุณ   (49.230.191.34)     15 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1354

   น้องชาย มีไว้เพื่อจำหน่าย 31 เม็ด ศาลตัดสิน 2ปี3เดือน ตอนนี้ติดไปแล้ว5เดือน จะได้รับอภัยโทษ วันพ่อ กับวันแม่มั้ยค่ะ แล้วถ้าได้ จะได้ลดเยอะมั้ยค่ะ ไม่เคยมีคดีติดตัวเรยค่ะ ติดครั้งแรก เป็นนักศึกษาอยู่ค่ะ อายุ 20ปีค่ะ ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ เจนจิรา หงษ์ทอง  (61.90.62.101)     14 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1354

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 2 ปี 6 เดือน ส่วนราคาประกันควรสอบถามเจ้าหน้าที่ศาล โดยคดีนี้ศาลอาจใช้เวลาพิจารณาตัดสินชี้ขาดโดยประมาณ 3- 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     16 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1353

   น้องชาย มีไว้เพื่อจำหน่าย 31 เม็ด ศาลตัดสิน 2ปี3เดือน ตอนนี้ติดไปแล้ว5เดือน จะได้รับอภัยโทษ วันพ่อ กับวันแม่มั้ยค่ะ แล้วถ้าได้ จะได้ลดเยอะมั้ยค่ะ

  โดยคุณ เจนจิรา หงษ์ทอง  (61.90.62.101)     14 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1352

  เพี่อนโดนจับคดีเสพยาบ้า (ฉี่สีม่วง) แต่เคยโดนมาแล้ว 1 ครับสมัยเรียนหนังสือ ปี 2552 ผิดนัดรายงานตัว 1 ครั้ง แต่ตอนนี้โดนจับอีก ศาลไม่ให้ประกันตัว จะต้องโดนปรับเท่าไหร และต้องติดคุกไหมครับ สอบถามกับตำรวจว่า ต้องรอศาลตัดสิน และต้องทำยังไงต่อ เพื่อจะได้ประกันตัว เพราะต้องมาทำงานที่โรงานครับ แต่ตอนนี้ฝากขังเป็นเวลา 1 อาทิตย์

  โดยคุณ เสพยาเสพติดประเภท 1 ฉี่สีม่วง  (58.137.210.100)     10 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1352

  คดีความผิดฐานเสพยาบ้าต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน หรือปรับอย่างต่ำ 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากจำเลยเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนตาม ป.อ.มาตรา 56 ศาลอาจพิพากษาโดยรอการลงโทษจำคุกไว้ได้ ทั้งนี้ จำเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำขอประกันตัวกับศาลได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     6 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1351

   8bf57'

  โดยคุณ สาว  (118.174.107.240)     10 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1350

   ดิฉันอยากแจ้งจับคนขายข้างชอย แต่รู้จักกันไม่ชอบขื้หน้าขายกันทั้งครอบครัว คนในชอยรู้หมดเเต่ไม่มีใครทำอะไรเลยและก็ไม่รู้ว่าเปเป็นรายเล็กหรือใหญ   ถ้าเกิดล่อชื้อแค่1-2เม็ดเเละมันเสพด้วยแม่มันก็เสพเเละขายด้วยจะต้องทำอย่างไงอยากให้มันติดคุกนานๆ

  โดยคุณ Nana  (1.47.5.238)     30 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1350

  ท่านสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกับเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่ที่รับผิดชอบหรือสำนักงาน ป.ป.ส.ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     31 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1349

   สวัสดีค่ะ แฟนหนูมียาบ้าที่ตัว 100 ตัวเขี้ยวมี 2 เม็ค แต่มีติดคุกครั้งนี้ครั้งแรก จะติดคุกกี่ปีกี่เดือนค่ะ อยากรู้ค่ะตอบด้วยนะค่ะ

   

   

   

   

  โดยคุณ น้องหมวย   (1.20.34.29)     28 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1349

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     30 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1348

   สอบถามค่ะ น้องชายอายุ15ปี6เดือนโดนจับคดีมียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายจำนวน20เม็ด ทำเรื่องขอประกันแต่ศาลไม่อนุมัติการประกัน  อยากทราบว่า มีโทษกี่ปีกี่เดือนค่ะ  และมีทางประกันได้หรือไม่ค่ะ  ตอนแรกทางศาลแจ้งค่าประกัน30000บาทแต่พอทำเรื่องทางศาลไม่อนุมัต เค้าบอกว่าเด็กมีโทษสูงค่ะกลัวว่าเด็กจะหนีและไม่มารายงานตัว 

  โดยคุณ taa  (125.25.88.30)     21 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1347

  น้องสาวโดนคดียาเสพคิดโดยศาลสั่งฟ้องร่วมจำหน่าย 250 เม็ด เป็นผู้ต้องหาคนที่ 2 จะโดนกี่ปีคะ  ถ้าปฏิเสธ ให้คนที่1 รับหมด แล้วเราจะหลุดไหมคะ

  โดยคุณ แนน  (118.172.219.131)     20 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1346

   สวัสดีค่ะ แฟนโดนจับคดียาเสพติดยาไอซ์น้ำหนัก6.41กรัมแต่ยังไม่สกัดสารบริสุทธิ์ แฟนไม่เคยมีคดีติดตัว ยอมรับสารภาพผิด อยากทราบว่าศาลจะลดโทษให้กึ่งหนึ่งหรือป่าวค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ญาณิดา  (114.109.51.221)     20 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1345

   แฟนโดนล่อซื้อคดียาม้า23เม็ดและจำหน่ายจะติดคุกกี่ปีค่ะแต่ถ้าศาลตัดสินแล้วประกันตัวจะเสียกี่บาทค่ะแล้วกี่วันถึงจะตัดสินโดนวัน8พ.ค.57

  โดยคุณ นัท  (49.230.178.93)     15 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1344

   แฟนโดนจับคดียา300เม็ดไอซ์8จี เขารับสารภาพหมดครอบครองเพื่อจำหน่าย ตอนนี้ฝากขังได้1ฝากแร้วอยากทราบว่าจะติดกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ร้อนใจ  (49.48.240.1)     15 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1344

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     16 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1344

   อีกรอบค่ะ อยากทราบว่า แฟนโดนคดีแดงด้วยแต่เปงคดีทั่วไปไม่เกี่ยวกะยาบ้า อย่างนี้จะเพิ่มโทษไหมค่ะ เพาะแฟนพึ่งมาค้ายาต้องหนูท้องค่ะ ขอบคุนค่ะ

  โดยคุณ ร้อนใจ  (49.48.249.82)     16 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1343

   แฟนโดนจับคดียาบ้า1000เม็ดยาไอซ์28.07กรัมจะติดคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ ทุกข์ใจ  (171.101.226.249)     15 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1343

  ต้องระวางโทษจำคุก 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     16 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1342

   แฟนโดนจับตอนนี้ฝากขังอยู่ มียาบ้า300เม็ดมีไอซ์8g รับสารภาพหมดอยากทราบว่าติดกี่ปีค่ะรบกวนบอกหน่อยนะค่ะตอนนี้แฟนเขาท้องได้7เดือน

  โดยคุณ   (49.48.240.114)     14 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1342

   อีกรอบค่ะ โดนจับยา300เม็ดยาไอซ์8g ครอบครองเพื่อจำหน่าย จะติดกี่ปีค่ะ ตอนนี้ฝากขังอยู่ได้1ฝากแร้วค่ะรบกวนบอกหน่อยนะค่ะแฟนเขาท้องอยู่ได้7เดือนอ่ะค่ะ

  โดยคุณ   (49.48.240.114)     14 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1342

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     16 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1342

   ถ้าโดน แดง แต่เปงคดีทั่วไปจะเพิ่มกี่ปีค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ ขอบคุนค่ะ

  โดยคุณ   (125.26.136.218)     16 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1341

  ขอสอบถามหน่อยค่ะ น้องชาย อายุ 19 ปี มีเพื่อนเอายาบ้ามาฝากไว้ที่บ้านจำนวน 1001 เม็ด

  ตำรวจมาจับ ฐานมีอาบ้าไว้ในครอบครอง ต้องติดคุกกี่ปี 

  โดยคุณ ปลา  (203.114.116.202)     12 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1341

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     9 ก.ค. 2557

 •  1 .. 15  16  17  18  19 .. 84   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด