X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 15  16  17  18  19 .. 81   

 • ความคิดเห็นที่ 1300

   ตำรวจขึ้นกระดานว่ามียาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามหมายจับจะติดกี่ปีบวกกับอันเก่าไม่ได้ไปรายงานตัวเรื่องบำบัด

  โดยคุณ นาโน  (58.8.46.26)     12 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1299

  เพื่อนผมโดนยา่บ้า 130 เม็ด จะโดนกี่ปี แล้วท่าจะประกันนี้เท่าไหร่

  ไม่เคยเสพยา ไม่เคยมีคดี แล้วโดนล่อออกมา ทั้งทั้งที่ยาที่เขารับมา ไม่ใช่ของเราเลย

  จะหลุดไหมครับ  

  โดยคุณ tap  (171.96.240.95)     11 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1299

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และปรับอย่างต่ำ 4 แสนบาท โดยราคาหลักประกันหากจะยื่นขอปล่อยชั่วคราว สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายประกันตัวโดยตรง ดังนี้ ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือสมคบกับการกระทำความผิดดังกล่าว ศาลก็จะพิพากษายกฟ้องตาม ป.วิ.อ.มาตรา 185 วรรคหนึ่ง

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.25)     6 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1298

  น้องคนรู้จักโดนจับยาไอซ์0.60กรัม จะต้องรับโทษยังไงค่ะ

   

  โดยคุณ นิดหน่อย  (49.230.179.214)     10 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1297

  พี่ชายถูกจับพร้อมกับพี่เขยค่ะ เรื่องคือพี่ชายหนูเพิ่งปิดเทอมเลยจะไปเยี่ยมพี่สาวหนูค่ะขึ้นรถโดยสารไปถึงตัวจังหวัดแล้วพี่เขยหนูมารับ พอพี่เขยมาถึง พี่ชายหนูก็ขึ้นรถแต่พี่เขยยังไม่กลับบ้านบอกไปธุระก่อน พอไปถึงสระบุรีก็ถูกตำรวจตั้งด่านสกัดจับเพราะพี่เขยหนูรับจ้างดูต้นทางให้ผู้ค้ายาโดยจะได้ค่าจ้าง 50,000 บาท แต่พี่ชายหนูไม่รู้เรื่อง อย่่างนี้พี่ชายหนูจะมีโทษไหมคะ

  โดยคุณ วิไลพร  (202.28.250.78)     27 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1297

  เมื่อพี่ชายซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ได้สมคบหรือรู้เห็นเป็นใจในการที่พี่เขยกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าว ท่านก็ควรนำรายละเอียดเข้าพบและปรึกษาทนายเพื่อแก้ต่างต่อสู้คดีด้วยเตรียมพยานหลักฐานพิสูจน์สนับสนุนข้อเถียงของตน เพราะถ้าศาลเห็นว่าพี่ชายไม่ได้กระผิด หรือมีความสงสัย ตามสมควรว่าพี่ชายได้กระทำหรือไม่ ศาลต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยด้วยการยกฟ้องโจทก์ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 185 วรรคหนึ่ง , 227 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     30 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1296

  เพื่อนหนูค่ะ โดนล่อซื้อยาเสพติด 6เม็ด อายุ 18 ปี แล้วจะต้องรับโทษยังไงค่ะ จะต้องติดคุกกี่ปี แล้วจะประกันตัวได้ไหม?? ค่ะ

  โดยคุณ umim  (111.84.243.111)     24 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1296

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกและปรับโดยประมาณ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 200,000 บาท ทั้งนี้จำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 106 แต่ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     20 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1295

   พี่สาวโดนล่อซื้อ20เม็ด และคนเจอในบ้านอีกยาบ้า600เม็ดไอซ์อีก3จี ตัดสารบริสุทธิ์ออกมา 24 มิลลิกรัม กรรมที่1ที่ล่อซื้อตัดสินแร้ว4ปีรับสารภาพลดเหลือ2ปีแต่อยากทราบกรรมที่2ที่เจอที่บ้านว่าจะโดนรวมๆแร้วประมานกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ปรียานุช  (171.101.180.54)     23 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1295

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกรวมทุกกรรมประมาณ 8 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     20 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1294

   เพื่อนหนูโดนจับ ตำรวจล่อซื้อจับได้ 2 เม็ด สารภาพและตรวจฉี่พบ แบบนี้จะติดคุกนานไหมค่ะ มีทั้งจำทั้งปรับไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ Nongluk  (111.84.51.197)     21 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1294

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำไม่เกิน 4 ปีและปรับอย่างต่ำไม่เกิน 4 แสนบาท

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     20 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1293

   ญาติผมโดนจับยาอัลปราโซแลม31 เม็ด และคดีเก่าโดนจับใบกระท่อม60ใบ แต่ยังไม่พ้นรอลงอาญา2 ปี จะติดคุกไหมครับ ถ้าไม่ติด ต้องเสียค่าปรับเท่าไร ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ อนุพงศ์   (113.53.16.249)     20 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1293

  หากศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ศาลต้องพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดตาม ป.วิ.อ.มาตรา 185 วรรคสอง แต่ถ้าจำเลยประสงค์จะต่อสู้คดีก็ควรปรึกษาทนายเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     20 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1292

  ขอบคุณมากค่ะที่ให้สาระดีๆ

  โดยคุณ หยก  (124.121.182.3)     20 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1291

  ลูกชายเจอคดีพยายามจำหน่าย20เม็ดโดนล่อซื้อแต่ยังไม่ได้รับเงินรถมอร์ไซและโทรศัพย์ก็ไม่ใช่ของตัวเองจะสู้ดีมั๊ย

  โดยคุณ วาสนา บุญหนัก  (58.9.25.199)     19 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1291

  หากจำเลยไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา ตนก็ชอบที่จะปฏิเสธด้วยแต่งตั้งทนายเตรียมพยานหลักฐานเข้าแก้ต่อสู้ในชั้นพิจารณาของศาลได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     18 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1290

  มีเรื่องรบกวนค่ะ  โดนจับเรื่องยาบ้า 60 เม็ด ปืนเถื่อน 1 กระบอก ลูกกระสุน25นัด(แต่ลูกกระสุนคละรุ่น) จะโดนโทษจำคุกกี่ปีคะ ขอบคุณมากคะ

  โดยคุณ คนหมดหนทาง  (125.27.113.248)     18 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1290

  หากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดหลายกรรม ศาลย่อมต้องลงโทษจำเลยทุกกรรมเรียงกระทงความผิดไปตาม ป.อ.มาตรา 91 โดยความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ศาลอาจลงโทษจำคุกกระทงนี้อย่างต่ำ 4 ปี และกระทงความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน จำคุกประมาณ 1 ปี รวมโทษจำคุกอย่างต่ำ 5 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     12 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1289

   แฟนโดนจับมียาบ้าไว้เพื่อครอบครอง1เม็ด ประกันตัวแล้ว ศาจนัด2ครั้งแล้วครั้งต่อไปนัดพิจราณา  จะมีโทษอะไรคืะ. รอลงอายาได้มั๊ยค่ะ(เคยโดนข้อหาเมาแล้วขับค่ะ นานแล้วค่ะ)

  โดยคุณ ออย  (183.88.81.93)     15 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1289

  ความผิดตามข้อหาดังกล่าว กฎหมายกำหนดระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 1 ปี หรือปรับอย่างต่ำ 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 67 ทั้งนี้ เมื่อศาลเห็นสมควรและเข้าหลักเกณฑ์ตาม ป.อ.มาตรา 56 ศาลมีอำนาจรอการลงโทษจำคุกไว้ก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     11 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1288

   แฟนโดนร่วมจำหน่ายยาไอซ์10กรัมยาบ้า40เม็ดแล้วมีคดีเก่าจำหน่ายยาบ้า20เม็ดโทษจำคุกประมานกี่ปีครัง

  โดยคุณ ธันวา  (111.84.3.17)     12 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1288

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     11 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1287

  คดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายมีรอลงอาญาไหมมี100/2มีลูกสามีเสียชีวิตไม่มีใครดูลูก ดิฉันไม่มีญาติที่จะดูแล

  โดยคุณ   (171.98.208.16)     11 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1287

  คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าว ศาลจะรอการลงโทษจำคุกจำเลยไว้ได้ต่อเมื่อเป้าหลักเกณฑ์และศาลเห็นสมควรตาม ป.อ.มาตรา 56

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     7 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1286

   แฟนหนูถูกจับยาไอซ์2จี แร้วมีกระสุน38ได้รับสารภาพว่าเป้นของเค้าเองจะติดกี่ปีค้ะ

  โดยคุณ โรส  (118.173.75.82)     3 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1285

   

  อยากทราบว่า ผู้เสพยาเสพติด(ยาบ้า) จะติดคุกกี่ปี หากผู้แจ้งความเป็นบุคคลในครอบครัว เนื่องจาก เกิดความหวาดระแวงภัยที่เกิดขึ้น และผู้เสพยังเคยต้องโทษ ต้องรายงานตัวทุกเดือน(ขณะนี้ก็ยังไปรายงานตัวอยู่)จะต้องติดต่ดกับหน่วยงานำไหนคะ

   

  โดยคุณ n.p  (27.55.148.156)     2 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1285

  ความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้า) มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 91 ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดสามารถแจ้งต่อพนักงานตำรวจแห่งท้องที่ที่ความผิดเกิดหรือสำนักงาน ป.ป.ส.

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     20 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1284

   แฟนหนูอายุ 19 ปี ถูกจับข้อหา ครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย 20 เม็ด ต้องติดคุกกี่ปีคะ ตอนนี้หนูท้อง 8 เดือน ไม่มีคนดูแลต้องอยู่คนเดียว จะยื่นประกันได้หรือป่าวคะ

  โดยคุณ ภัครวรรณ  (49.230.172.249)     1 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1284

  คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามข้อหาดังกล่าว มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ซึ่งเป็นอัตราโทษตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนศาลจะลงโทษจำคุกอย่างใดหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาลต่อเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185 วรรค 2 , 227 วรรค 1 ทั้งนี้ท่านซึ่งเป็นภรรยาจึงเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับจำเลยมีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 106

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     18 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1283

   ถ้าร้อยเวรส่งสำนวนในวันจันทร์หมายถึงว่าจะต้องไปขึ้นสารหรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ รศ  (49.230.107.239)     1 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1283

  กรณีดังกล่าวน่าจะเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนพร้อมทำความเห็นเสร็จส่งไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปตาม ป.วิ.อ.มาตรา 140, 142

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     18 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1282

   พี่ชายโดนตำรวจจับยาเสพติดที่ตำรวจค้นเจอมีเม็ดครึ่งแต่เขาบอกว่าเจอเบอร์แบคก้อเลยเปลี่ยนจากที่มีเบอร์แบงค์เป็นเจอยา 16เม็ด แล้วพี่หนูเซ็นรับสำนวนไปแล้ว ตอนนี้ฝากขังอยู่ที่เรือนจำ 7 ฝากอยากรู้ว่าเราจะบอกกับศาลได้ไหมว่าตำรวจเจอยาบ้าแค่เม็ดครึ่งแล้วเรื่องที่ตำรวจบอกว่าเจอเบอร์แบงค์ที่ตัวพี่ชายหนูไม่มีแบบนี้ต้องทำอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ สายชล  (49.230.160.254)     29 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1282

  หากข้อกล่าวหาและจำนวนยาเสพติดของกลางไม่ถูกต้อง พี่ชายในฐานะเป็นจำเลยก็มีสิทธิที่จะให้การต่อสู้คดีได้ในชั้นพิจารณาได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 172 โดยท่านควรพบและปรึกษาทนายเพื่อทำการแก้ต่างกันต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     20 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1281

   แฟนโดนล่อซื้อ๒เม็ดเงิน๔๐๐บาทค้นเจอที่บ้านอีก๒๓เม็ดแต่ได้ขยายผลช่วยตำรวจแต่พอขึ้นศาลตัดสินไม่ได้บอกศาลว่าขยายผลช่วยข้าราชการ ศาลตัดสิน๔ปี แต่หนูยื้นอุทรแร้ว ศาลจ่ลดให้ไหมค่ะแร้วถ้าลดให้จ่เหลือกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ วรุณยุภา  (180.180.217.129)     28 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1281

  หากศาลอุทธรณ์เห็นว่าโทษจำคุกที่ศาลชั้นต้นลงแก่จำเลยยังไม่เหมาะสมรุนแรงเกินไป ก็ชอบที่จะลดโทษลงอีกก็ได้ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ก็ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     12 ก.พ. 2557

 •  1 .. 15  16  17  18  19 .. 81   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด