อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 15  16  17  18  19 .. 85   

 • ความคิดเห็นที่ 1380

   แฟนโดนจับคดีครอบครองและพยายามจำหน่าย10เม็ดอ่ะคร่ะอยากทราบว่าปะมาณกี่ปีคร่ะ

  โดยคุณ เม  (49.230.185.66)     6 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1379

   คือโดนจับล่อซื้อยาบ้า 200เม็ด พร้อมเงินถ่ายเอกสาร8000 บาท และเจอของกลางอีก1600เม็ดอยากทราบว่าจะถุกตัดสินติดคุกกี่ปีค่ะ. และสามารถลดย่อนได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ พิม  (101.109.63.39)     4 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1378

   พ่อโดนวางยาเสพติดไม้รู้ชนิดผสมกับกาแฟ พ่อผมมีอาชีพขับวิน มีลูกค้าคนหนึ่งมาเรียกให้ไปส่งซ้อมโทรศัพท์ และก็ได้บอกว่าให้รอประมาณ10นาที่นะและก็ซื้อกาแฟมาให้ หลังจากที่พ่อผมกอนกาแฟไปแล้วไม้ถึงครึ่งชั่วโมงก็มีอาการปวดหัวตัวร้อนหมดแรงและก็อ้วกแตก ตอนนั้นยังไม้รู้ตัวหรอกค้าบ พ่อผมนอนอยู่บ้านมา3วันไม้ได้ไปขับรถเลย พอมาวันที่4ก็มีคนใช้โทรศัพสาธารณะโทรมาบอกให้ออกมารับหน่อยหน้าปากซอย พอพ่อผมออกไปถึงก็มีสายสืบขับรถตรงดิ่งมาขอพ่อผมตรวจปัสสวะหน่อยก็ปรากฏว่าเป็นสี่ม่วง  ทั้งๆที่พ่อผมไม้เคยยุ่งเกี่ยวกับยานรกนั้นเลยบุหรี่ก็ไม้ดูดเหล้าเบียร์ก็ไม้กิน เรางงกันมากทำไรก้ไม้ถูก ขอคำแนะนำหน่อยนะค้าบ ช่วยหน่อยนะครับขอร้องนะค้าบอย่าให้ในคุกต้องเป็นที่ขังคดดีเลย

  โดยคุณ ตั้ม  (171.101.76.228)     30 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1377

   คือว่าแฟนถูกจับคดียาเสพติด 20 เม็ด อัยการตัดสิน 2 ปี พอไปถามข้อมูลผู้ต้องขัง พ้นโทษกันยายน ปี 2558 แต่มีค่าปรับ 200000 บาท ถ้าไม่จ่ายค่าปรับต้องอยูอีกกี่ปี  ตอนนี้อยู่ชั้น ดีแล้ว  คดีลักษณะนี้มีวันลดโทษไหม อย่างไร  แล้วคดีแบบไหนที่ไม่ต้องเสียค่าปรับ

  โดยคุณ อารายา  (113.53.185.238)     30 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1376

   แฟนผมโดนจับยา10เม้ดอยากรู้ว่า มีเงินร้อซื้อ2300 ปัณหาคือมันไม่ใช่ของแฟนผมครับ ลูกน้า แฟนมาฝากไว้ครับ แต่แฟนผมก็ตรวจ ปัจสาวะเจอนะครับ

  อัดตราโทษอย่างตำ่คื่ออะไรครับ

  โทษจำคุกรอลงอาญาได้ปะครับ

  ช้วยน้อยนะครับครอบครัวแฟนผมจนครับ แม่แฟนก็พิการครับ 

  เบอร์ผมครับ 0963105865 

   

   

  โดยคุณ ธนวัฒน์ครับ  (114.109.125.131)     29 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1375

  คนแถวบ้านโดนจับข้อหาครอบครองยาบ้า 70000เม็ด อยากทราบว่าจะต้องติดคุกกี่ปีค่ะ
   

  โดยคุณ น.ส.สุทธิดา เวียงอินทร์  (202.29.238.115)     28 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1374

  เพื่อนโดนจับ  ยาบ้า  17  เม็ด  มีไว้เพือเสพ

  ปีืน  .38      2  กระบอก

  ติดกี่ปีครับ   พอจะมีวิธีทำให้โทษน้อยลงหรือเปล่าครับ

   

   

   

  โดยคุณ สุวัฒน์  (101.51.234.141)     27 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1373

   ค่ะ พี่ชายหนูโดนจับยาบ้า30เม็ดขังได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เเล้วปรัะกันตัวออกมาเเล้วเเต่ได้เข้าไปอีกเเล้ว อยากทราบว่าจำคุกกี่ปีคะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ

  โดยคุณ น้องปาล์ม  (61.91.71.4)     21 ส.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1373

   แฟนโดนยาบ้า1000เม็ด ยาไอซ์ 31ก. อยู่ระหว่างรอตัดสิน จะประกันได้ไหมคะ

  โดยคุณ เมย์  (58.11.3.205)     22 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1372

   แฟนหนู โดน ตั้ง 4,000 เม็ด คะ. ตอนนี้ ยื่นขอมาตรา 100/2 อยู่. แล้วถ้าสิ่งที่เขาบอกไปมันไม่เป็นประโยค แฟนหนูจะต้องติดกี่ปี คะ ??  แล้วถ้าสิ่งที่ให้ไปมันเป็นประโยค จะเหลือแค่ กี่ปี คะ ??  เขาเคยติดมาครั้งนึ่ง แล้ว ด้วย คะ

  โดยคุณ น้ำหวาน  (27.55.162.125)     21 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1371

   น้องชายแฟน อายุ16ปีโดนคดียาเสพจำนวน 2000 เม็ดค่ะ เยอะมากทีเดียว คราวนี้ก็รอตัดสิน

  อยากทราบว่าจะโดนติดกี่ปีค่ะ ให้น้องรับสารภาพแล้ว

  โดยคุณ ปลา  (171.96.244.152)     19 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1370

  มีข้อสงสัยอยากทราบว่า มียาเสพติดไว้ครอบครอง 20 เม็ด และเงินสดอีกจำนวน 16300 บาท ต้องจำคุกกี่ปี มีค่าปรับไหม แล้วคดียาแบบไหนที่ไม่ต้องเสียค่าปรับ

   

   

   

  โดยคุณ yy  (113.53.189.115)     19 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1369

   อภัยโทษคดียาเสพติด1ปี อภัยโทษกี่วันครับ

  โดยคุณ มัส ธนบดินทร์  (113.53.35.63)     15 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1368

  หลานโดนจับยาบ้า80เม็ดแต่สารภาพความจริง อายุ23ปี ต้องโทษจำคุกกี่ปี ยื่นอุทรได้ไหม ต้องทำไงบ้างครับ รบกวนตอบทางอีเมล์ด้วยน่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้า

  โดยคุณ มัส ธนบดินทร์  (113.53.35.63)     15 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1367

  อยากทราบว่าโดนจับยาบ้า5 เม็ด โดนการล้อซื้อ มีโทษจำคุกกี่ปีค่ะ ถ้าประกันในชั้นศาล นี่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือเงินค้ำประกันเท่าไหร่ค่ะ

  โดยคุณ แตน  (49.230.187.65)     15 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1366

   แฟนหนูพึ่งโดนจับเมื่อคืนนี้ สองทุ่มครึ่ง มีคนไปแจ้งว่ามาซื้อยากับแฟนหนู แต่แฟนหนูเค้าไม่ได้ทำมาได้ 1 สัปดาห์แล้ว แล้วที่ตัวแฟนหนูเค้าก็ไม่มีเลย อยู่ๆตำรวจก็มาจับ แบบนี้เค้าเรียกว่าตำรวจ "ยัดยารึป่าวค้ะ"

  โดยคุณ SG  (101.109.106.219)     7 ส.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1366

  หากท่านเห็นว่าสามีไม่ได้กระทำผิดใดๆในขณะที่ถูกจับกุม สามีก็ชอบที่จะปฏิเสธแก้ต่างต่อสู้คดีในชั้นศาลได้ ทั้งนี้ หากไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกับเจ้าพนักงานผู้จับกุมมาก่อน ศาลมักจะเชื่อว่าเจ้าพนักงานกระทำไปตามอำนาจหน้าที่ จึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมาปรักปรำให้ร้ายแกล้งจับกุมเพื่อยัดยาเสพติดให้ผู้ถูกจับรับโทษตามกฎหมาย หากจำเลยจะต่อสู้ว่าเจ้าพนักงานยัดเยียดยา ก็เป็นสิทธิที่จะกระทำได้โดยมีพยานหลักฐานที่มั่นคง เชื่อถือให้ศาลรับฟังได้เช่นนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     28 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1365

   แฟนโดนเพื่อนร่วมงานซัดทอดยาบ้า1เม็ด แฟนและเพื่อนร่วมงานโดนจับฉี่สีม่วงแต่เพื่อนร่วมงานโดนยาบ้า1เม็ดหั้ยการกับตำรวจว่าซื้อมาจากแฟนแต่แฟนหั้ยการปฏิเสธกับตำรวจแฟนหนูจะได้รับโทษอย่างไรบางคะ

  ขอบคุณคะ

   

   

  โดยคุณ   (64.233.173.27)     4 ส.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1365

  หากศาลเห็นว่าสามีของท่านกระทำความผิดจริงโดยปราศจากข้อสงสัย คดีนี้ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกอย่างต่ำ 1 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     15 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1364

   เพื่อนโดนคดียาบ้าเพื่อจำหน่าย 5,400เม็ดและยาไอซ์5กรัม แต่เพื่อนรับว่ายาไอซ์เป็นของตนจริงแต่แต่ยาบ้าทั้งหมดไม่ใช้ของตน อย่างคดีนี้ต้องระหว่างโทษจำคุกกี่ปีค่ะ 

  โดยคุณ วิทย์  (1.47.234.56)     2 ส.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1364

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     12 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1363

   แล้วมีไว้จำหน่ายแค่17เม็ดละค่ะ

  โดยคุณ   (115.87.204.62)     30 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1362

   ผมอยากรู้ว่าแฟนผมผึ้งโดนจับไปอะคับโดนคดียา103เม็ดจะติดกี่ปีคับและปะกันเท่าไรคับ

   

   

  โดยคุณ วิน  (49.230.161.111)     27 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1362

  โทษเกี่ยวกับความผิดยาเสพติดให้โทษดังกล่าวมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ส่วนหากมีการขอปล่อยชั่วคราวมีราคาประกันเท่าใดสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายประกันตัวโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     3 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1361

  แฟนโดนจบคดยาเสพตด เพอนซกทอด  หยบของกลางมามอบใหตรวจ 78 เมด ธนบตรลอซอ 8000 บาท  ตอนนอยรหวางฝากขง  ยงไมตดสน ไมเคยมประวตมากอน ไมเสพ รวมขยายผลตอ ..อยากทราบวาจะตดประมาณกปไดคะ   ชวยตอบหนอยนะคะ

  โดยคุณ ฟิวส์  (49.230.112.146)     21 ก.ค. 2557

 •  1 .. 15  16  17  18  19 .. 85   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด