X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 15  16  17  18  19 .. 83   

 • ความคิดเห็นที่ 1340

  น้องผมโดนจับยาบ้า 50 เม็ดพร้อมเพื่อนอีก 1 คน แต่ของไม่ใช่ของน้องผมแล้วเพื่อนที่โดนจับด้วยกันจะรับสราภาพคนเดียว น้องผมมีสิกธ์หลุดหรือเปล่าคับ

  โดยคุณ นายอันซอรี อาบูบัต  (118.175.111.94)     11 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1340

   พอมีครับ ถ้ารับสารภาพคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งปฏิเสธ คนที่ปฏิเสธต้องหาพยาบนหลักฐานเท่าที่มีอยู่มาสืบให้ศาลเชื่อครับ อ้างคนที่รับเป็นพยานในคดีด้วยนะครับ

  โดยคุณ กิตติพงษ์ ทองประกอบ (สมาชิก)  (118.172.189.169)     11 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1339

  รบกวนช่วยตอบหน่อยครับ

  พี่ผมโดนจับยาไอซ์70กรัม ยาบ้าอีก335เม็ด

  อัตราโทษกี่ปีครับ ประกันได้ไหมครับ

  โดยคุณ นาย  (223.206.193.24)     10 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1338

   โดนคดียาเสพติด(ครอบครองยาบ้า 2 เม็ด โดน นกต่อ ไม่เคยเสพ ไม่เคย ขาย เพื่อนเอามาฝาก สายสืบ มาจับ ตำรวจกับโจรรู้จักกัน เราไม่รู้ว่านั่นอะตำรวจนอกเครืองแบบ)เมื่อปี 49 ศาลคดีตัดสิน ปรับ 10,000 บาทให้รอลงอาญา 1ปี ตอนนี้จะสอบบรรจุรับราชการ(ส่วนท้องถิ่น)ได้หรือ ไม่ ครับ จะเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมได้ มั้ยครับ กังวลมาก

  โดยคุณ สอบถามครับ  (58.11.134.118)     9 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1338

  เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการดังกล่าว ท่านควรสอบถามไปยังหน่วยงานราชการต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     1 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1337

   แฟนหนูโดนยา 34 เม็ด ไม่เคโดนคดีอะไรมาเรย แต่ประกันตัวไป 3 ล้าน หลักทรัพ 2ล้าน เงินสดอีก ล้าน1 แระถ้าศาลตัดสินเค้าจะติดไหมค่ะ

  โดยคุณ มายมิ้น  (49.230.188.172)     8 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1337

  หากศาลเห็นว่า มีการกระทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น ศาลย่อมพิพากษาลงโทษแก่จำเลยตามความ ป.วิ.อ.มาตรา 185 วรรคสอง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     15 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1336

   คือแฟนหนุโดนคดีเสพยาเสพติดตั้งแต่ปี54แต่ติดขังมาแล้ว45วันได้รับการปล่อยตัวแต่ไม่เคยไปรายงานตัวที่สถานที่คุมประพฤติเลยเพราะไม่รุ้แล้วก้อน้ำท่วมด้วยแต่มาปีนี้ได้ไปทำใบขับขี่มันขึ้นว่าติดคดีก้อเลยติดต่อไปเค้าบอกให้ไปที่คุมประพฤติแต่พอไปถึงที่คุมประพฤติบอกว่าได้ส่งสำนวนกลับไปให้ศาลส่งฟ้องใหม่อยากทราบว่าถ้าไปที่สน.แล้วจะโดนอะไรบ้างค่ะแล้วจะตัดสินอย่างไร

  โดยคุณ ออฟ  (49.230.112.203)     6 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1336

  กรณีที่คนรักของท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติดังที่ศาลกำหนด เมื่อคดีอยู่ในอำนาจศาล ศาลอาจตักเตือนหรือจะกำหนดการลงโทษที่ยังไม่ได้กำหนดหรือลงโทษซึ่งรอไว้นั้นก็ได้ตาม ป.อ.มาตรา 57

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     6 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1335

   ครอบครองยาบ้า9เม็ด

  ติดคุกกี่ปีค่ะ

  และจำนวนเงินประกันกี่บาท

   

  โดยคุณ อิม  (61.7.185.27)     6 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1335

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 1 ปี ส่วนการยื่นคำขอประกันตัวอาจมีราคาหลักประกันประมาณไม่เกิน 1 หมื่นบาท

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     6 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1334

   สวัสดีค่ะ น้องชายอายุ 18 ปีกว่า โดนข้อหาจำหน่ายและจำหน่าย 15 เม็ด อยากทราบว่าจะติดประมาณกี่ปี พึ่งทำเป็นครั้งแรก ยอมรับสารภาพแล้ว อยากทราบว่าจะต้องคิดคุกกี่ปี จ่ายค่าปรับแทนได้ไหม รบกวนด้วยค่ะ ตอนนี้กำลังฝากขัง ช่วงรอศาลตัดสินใช้ระยะเวลานานไหมคะ แล้วถ้าฝากขัง เค้านับรวมตอนตัดสินไหมคะ 

   

  โดยคุณ เจอา  (110.171.37.72)     3 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1333

   พ่อแฟนโดนจับมียาบ้าในครบครอง 100เม็ด

  แต่ตรวจ ชี่ ไม่มีสารเสพติดและทำเปนครั้งแรกจะจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ปอย  (49.230.74.168)     30 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1333

   เป็นดุลพินิจของศาลครับ โทษขั้นต่ำ 4 ปี ครับ ต้องดูที่สารบริสุทธิ์ที่อัยการฟ้องมาด้วยครับ

  โดยคุณ กิตติพงษ์ ทองประกอบ (สมาชิก)  (118.172.189.169)     11 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1333

  คดีนี้จำเลยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     1 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1332

   อยากทราบว่าแฟนนู๋โดนจับยาบ้า250เม็ดนัยบ้านตอนนี้อยู่นัยช่วงฝากขังถ้าศาลตัดสินแล้วจะอยู่ประมานกี่ปีคร้า แล้วจะด้ายลดโทดบ้างไหมคร้า ถ้าสารภาพจะได้ลดโทดไหมคร้า

  โดยคุณ เมย์  (171.100.36.20)     26 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1332

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลเข้าเหตุบรรเทาโทษซึ่งศาลจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้ตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     23 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1331

   แฟนนู๋โดนจับยาบ้า250เม็ด แบบนี้แฟนนู๋จะติดประมานกี่ปีคร้า แต่ตอนนี้ยุ่นัยช่วงฝากขังยุ่คร้า ช่วยตอบหน่อยคร้า

  โดยคุณ เมย์  (171.100.36.20)     26 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1330

   เพื่อนผมโดนจับ ยาไอซ์ 189 กรัม ยาบ้า 50 เม็ด ปืนไทยประดิษฐ์ ลูกซองสั้น จะโดนประมาณกี่ปีครับ

  โดยคุณ เบนซ์ มหาชัย  (66.249.80.63)     23 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1330

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     6 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1329

   โดนจับยาบ้า40เม็ด ไม่มีคดีมาก่อน โทษเท่าไหร่ จะเป็นปรับอย่างเดียวได้ไหม

  โดยคุณ แพร  (125.27.97.48)     21 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1328

   พี่ชายโดนจับยาถึงบ้านจำนวน506เม็ด สีเข้ียวประมาณ250 ถ้าวัดเป็นเมทยาประมาณเท่าไรค่ะ  และผระมาณกี่ปี และมีทนายแนะนำว่าให้ปฏิเสธ ก่อน แล้วมายอมรับศาษขั้นสุดท้าย แบบนี้โทษจะเป็นยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ใจจะขาด  (49.230.142.187)     19 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1328

  จำนวนปริมาณสารบริสุทธิ์ของยาเสพติดดังกล่าวน่าจะเกิน 20 กรัม โดยคดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี การรับสารภาพในชั้นพิจารณาและเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล ก็เข้าเป็นเหตุบรรเทาโทษตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     11 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1327

   แฟนโดนยาบ้า 14 เม็ด จะโดนกี่ปีคะ ไม่เคยเสพ ไม่เคยมีคดี โดนหลอกให้ไปเอาแล้วคนที่สั่งให้ไปเอาก้อแจ้งจับ โดยที่เขาหลบหนีไป จะหลุดไหมคะ

  โดยคุณ ซินเดอ  (125.27.237.108)     17 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1327

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 2 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ เมื่อศาลมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ศาลต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยด้วยพิพากษายกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยไปตาม ป.วิ.อ.มาตรา 227 วรรคสอง, 185 วรรคหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     6 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1326

   น้องชายโดนจับข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย.  1398 เม็ด อาวุธปืนผิดมือ 1 กระบอก ให้การรับสารภาพ พึ่งเคยทำและไม่เคยต้องโทษ ภรรยาท้อง 4 เดือน ลูกคนโต 5 ขวบต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่มีงานทำ โทษกี่ปีคะแล้วอุทรณ์ให้ลดโทษอีกได้ไหมคะ  รบกวนขอความช่วยเหลือและแนะนำด้วยคะ    

  โดยคุณ ชลธิชา  (115.67.166.198)     15 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1326

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำประมาณ 4 ปี ทั้งนี้ ถ้าจำเลยไม่เห็นด้วยกับการกำหนดโทษของศาลชั้นต้น ก็ชอบที่อุทธรณ์คัดค้านไปยังศาลอุทธรณ์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     6 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1325

   แฟนนู๋โดนยา3เม็ดและขับเสพแต่ประกันตัวออกมาด้แลั้วก้็หนีศาลไม่ถึงเดือนก็โดนจับขับเสพอีก อยากทราบว้่าต้องติดกี่ปี

  โดยคุณ   (49.230.150.34)     8 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1325

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณไม่เกิน 2 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     18 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1324

  เพื่อนผมโดนจับยาบ้า 100 เม็ด ผมอยากทราบว่า เค้าต้องโทษจำคุกกี่ปี แล้วเราสามารถเสียค่าปรับแทนการจำคุกได้หรือไม่

  โดยคุณ   (1.10.130.255)     7 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1324

  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่เพื่อนของท่านต้องหาดังกล่าว เป็นความผิดที่มีโทษจำคุกและปรับ โดยศาลต้องลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ จำเลยจะขำระค่าปรับแทนการจำคุกไม่ได้ทั้งนี้ คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     18 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1323

  สวัสดีครับ หลานผมอายุ18 พึ่งถูกจับยาบ้า 5เม็ด หลานผมจะโดนข้อหาอะไรบ้างครับ

  ต้องติดคุกหรือปล่าว แล้วถ้าติดกีปี่ครับ

  โดยคุณ นัด  (1.46.3.167)     3 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1323

  การแจ้งข้อหาของพนักงานสอบสวนจะเป็นการแจ้งข้อหาตามข้อเท็จจริง แห่งพฤติการณ์ การกระทำว่าหลานของท่านได้กระทำผิด ทั้งนี้ข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอว่าหลานจะถูกดำเนินคดีข้อหาหรือฐานความผิดใด ท่านควรปรึกษารายละเอียดกับทีมทนายคลายทุกข์ที่ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     14 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1322

  สวัสดีครับ หลานผมอายุ18 พึ่งถูกจับยาบ้า 5เม็ด หลานผมจะโดนข้อหาอะไรบ้างครับ

  ต้องติดคุกหรือปล่าว แล้วถ้าติดกีปี่ครับ

  โดยคุณ นัด  (1.46.3.167)     3 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1321

  ขอถามหน่อยคับ โดนจับยาบ้า 3เม็ด ศาลตัดสินจำคุก 1 ปี 6 เดือน แล้วผมยืนอุทรไปแล้วคับ แล้วนานไหมคับกว่าศาลอุทรจะตัดสินคับ ผมกำลังศึกษาอยู่ด้วย พอจะมีโอกาศที่ผมจะได้เรียนจบไหมคับ ผมก็เหมือนเสาหลักที่บ้านด้วยคับ ช่วยตอบผมหน่อยนะคับ แล้วผมควรทำยังไงถึงจะได้เรียนให้จบ ช่วยบอกผมหน่อยนะคับ

  โดยคุณ ปู  (49.230.181.143)     30 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1321

  คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ซึ่งกว่าศาลอุทธรณ์จะพิจารณาพิพากษาใช้เวลาโดยประมาณ 1 ปี ส่วนเรื่องการเรียนให้จบหลักสูตรขึ้นอยู่กับความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจของท่านเองเป็นหลัก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     14 พ.ค. 2557

 •  1 .. 15  16  17  18  19 .. 83   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด