X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 15  16  17  18  19 .. 86   

 • ความคิดเห็นที่ 1400

   น้องผมถูกจับเขาไปเที่ยวบ้านเพื่อนระหว่างทางเขาได้ยุดรถเพื่อปัสวะแล้วนายจับเขาแล้วที่เขายืนใต้ต้นไม้มียาบ้าจำนวน1111เม็ดตำรวจจับเขาตำรวจแจ้งข้อหามียาบ้าใว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่น้องบอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง  ต้องทำยังไงคัฟ

  โดยคุณ   (113.53.231.130)     6 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1400

  หากน้องของท่านไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกลาง ก็ชอบที่จะปฏิเสธข้อหาและแต่งตั้งทนายเข้าแก้ต่างต่อสู้คดีในชั้นพิจารณาของศาลต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     22 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1399

   พ่ออายุ66ปีโดนจับยาบ้า700กว่าเม็ดยอมรับสารภาพและไม่เคยมีประวัติจะติดคุกประมาณกี่ปีคะ..และถ้าตัดสินคดีแล้วจะขออภัยโทษได้ไหม

  โดยคุณ จอย  (49.230.204.177)     1 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1399

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ปี ทั้งนี้ หากเป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษคดีถึงที่สุดแล้ว จำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องชอบที่จะทูลเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 259

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     2 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1398

   พ่ออายุ66ปีโดนจับยาบ้า700กว่าเม็ดรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและไม่มีประวัติกระทำผิดจะติดกี่ปีคะ..และขอรับอภัยโทษได้ไหม..ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ จอย  (49.230.204.177)     1 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1397

   พ่อโดนจับยาบ้า700กว่าเม็ดอายุ66ปีไม่เคยมีประวัติและรับสารภาพ..จะติดกี่ปีคะและขออภัยโทษได้ไหมคะ

  โดยคุณ จอย  (49.230.204.177)     1 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1396

  เพื่อนโดนข้อหาส่งยาและเสพ 2คน  10,000 เม็ดรับโทษอะไรบ้างคะ

  โดยคุณ   (183.88.221.8)     27 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1395

  แฟนโดนจับยาบ้า137เม็ด เม็ดสีเขียวอีก19เม็ด ยาไอซ์8.25กรัมน้ำหนักรวมถุง ไม่เคยต้องโทษมาก่อน ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้า,ยาไอซ์)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย หนูอยากทราบค่ะ แฟนจะตัดสินและติดประมาณกี่ปีคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ เบญ  (171.5.117.32)     26 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1395

   รวมยาบ้าทั้งหมด156เม็ดค่ะ

  โดยคุณ เบญ (สมาชิก)  (171.5.117.32)     26 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1395

  รวมแล้วยาบ้าทั้งหมด156เม็ดค่ะ

  โดยคุณ เบญ (สมาชิก)  (171.5.117.32)     26 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1394

  ญาติโดนจับ ครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่าย ไม่มีเบอแบงค์ โดนอะไรยังไงบ้างครับ รบกวนด้วยครับ รู้สึกแย่มากครับ จะสู้คดีได้รึป่าว โดนครั้งแรก

  โดยคุณ เอิร์ธ  (49.230.154.16)     23 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1393

  อยากทราบว่า พี่ชายโดนล่อซื้อ2เม็ด เบอแบงค์400 ค้นเจอที่บ้าน68เม็ด จะติดกี่ปี? เสียค่าปรับเท่าไหร่? แล้วสู้คดีได้หรือเปล่าค่ะ??

  โดยคุณ ตาล  (1.10.214.62)     21 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1392

  แฟนโดนจับยา 1300 เคยต้องโทษคดียามาแล้วหนึ่งครั้ง ครั้งนั้รับสารภาพหมด แฟนจะต้องรับโทษกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ สาวิตรี  (49.230.175.208)     19 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1392

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณไม่เกิน 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     21 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1391

   พี่ชายโดนจับยาบ้า53เม็ดพร้อมเสพต้องโทษ3ปีโดนจับวันที่14ส.ค.55  วันที่17ก.ย.57สอบถามเจ้าหน้าที่เรือนจำว่าเหลือโทษอีกเท่าไหร่  เขาตอบประมาณสิงหา58แต่ต้องติดเพิ่มอีก1ปีเพราะไม่ได้เสียค่าปรับ  อยากถามว่า53เม็ดต้องเสียค่าปรับเท่าไรแล้วทำไมทางผู้ต้องหาและญาติถึงไม่ทราบเลยว่าต้องเสีย ญาติจะช่วยอะไรได้บ้างค่ะ

   

  โดยคุณ ชนิดา  (223.206.112.5)     17 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1391

  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมีปริมาณหน่วยการใช้จำนวน 15 หน่วยการใช้(เม็ด) ต้องระวางโทษจำคุกและปรับ โดยที่ศาลจะพิจารณาคดีว่ามีโทษปรับเป็นจำนวนเท่าใด ญาติหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับจำเลย อาจสอบถามไปยังศาลชั้นต้นที่พิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีนั้นได้ ทั้งนี้ ญาติหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องนั้นอาจช่วยเหลือจำเลยผู้ต้องโทษปรับด้วยการชำระค่าปรับตามคำพิพากษาก็ได้ เพื่อมิต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     12 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1390

   ผมโดนข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่าย ยา9เม็ด เบอร์แบงค์ 1800 จะมีโทษประมาณกี่ปีคับ แต่ถ้าจะสู้คดีจะพอมีสิทธิ์หลุดกี่%คับ

  โดยคุณ   (49.230.150.46)     8 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1390

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกและปรับโดยประมาณ 2 ปี และ 2 แสนบาท ทั้งนี้หากจำเลยประสงค์แก้ต่างต่อสู้คดีก็อาจพบปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     4 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1389

   เพื่อนโดนจับยาบ้า6000เม็ด โดยรับจ้างขนยาและพักยา ได้รับสารภาพและให้การเพื่อขยายผลจับตัวการใหญ่ได้ของกลางยาบ้าเพิ่มอีก2000เม็ด เพื่อนจะต้องรับโทษกี่ปีคับ

  โดยคุณ Jatuporn Buapean  (49.230.163.110)     5 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1389

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     30 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1388

   พี่ชายหนูโดน พยามจำหน่าย เจอยา10เม็ดในตัว อยากทราบว่าขึ้นศาลแร้วจะต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวเท่ารัยและถ้าประกันไม่ได้ต้องติดกี่ปีคะ ช่วยตอบหนูหน่อยคะ ขอบคุนล่วงหน้าคะสำหรับคำตอบจ

  โดยคุณ ศรัญพร (นก)  (27.55.148.46)     5 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1388

  คดีนี้ราคาประกันน่าจะอย่างต่ำประมาณ 150,000 บาท รายละเอียดผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันของศาลโดยตรง ทั้งนี้ คดีนี้มีระวางโทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     30 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1387

   อยากถามว่ากฏหมายลาวจะเหมือนกลับกฎหมายของไทยหรืป่าวค่ะ. วันนื้น้องชายถูกตำหลวดไปจับที่บ้านไม่รู้ว่าจับคดีอะไรตอนไปจับก็ปะมาน1โมงเช้าตอนไปก็ไม่มีหมายค้นหลืหมายจับเลยนะค่ะแบบนี้ก็ทำได้เหรอค่ะ ถ้าเปันคดียาบ้าก็ไม่พบย้านำตัวน้องชายเลยค่ะตอบหนูด้วย

  โดยคุณ อาหมวย  (183.182.126.32)     3 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1387

  การบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันในเรื่องรายละเอียด แต่โดยหลักการมักจะมีเจตนารมณ์เหมือนกันโดยมุ่งคุ้มครองพลเมืองของตน ทั้งนี้ หากมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ ตำรวจมีสิทธิจับได้โดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 78 (3)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     30 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1386

  ถ้าเยาวชน อายุ มากกว่า 15 แต่ไม่ถึง 18 ค้ายาบ้า ต้องระวางโทษยังไงครับ ถ้าจะเพิ่มโทษต้องช่วยกันยังไง 

  โดยคุณ Lee  (180.183.127.93)     2 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1385

  พี่ชายโดนจับคดียาเสพติดมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน870 เม็ด รับสารภาพหมด ทำผิดครั้งแรกไม่เคยโดนคดีมาก่อน อยากทราบว่าศาสตัดสินกี่ปี และรับสารภาพหมดลดโทษให้ครึ่งหนึ่งใหมค่ะ  รบกวนด้วยนะค่ะ ร้อนใจมาก

  โดยคุณ น้ำหวาน  (116.58.255.152)     27 ก.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1385

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี กรณีรับสารภาพศาลลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งเป็นดุลพินิจศาลตาม ป.อ. มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     16 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1384

   แฟนโดนจับ ยา 300 เม็ด ได้คดี มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย จะโดนกี่ปีค่ะ ตอบหนูหน่อยตอนนี้ รู้สึกแย่มาก  ศาลยังไม่ตัดสิน ตอนนี้อายุ 17  อยู่ ค่ะ ศาลจะเห็นใจมั่ยค่ะ ว่าทำเพราะ พ่อเสีย แม่ไม่ได้ทำงาน ญาติพี่น้องก็อฟ้องเอาที่บ้านที่นา หมด  ศาลจะเห็นใจมั่ยค่ะ อยากรู้ตอบหน่อยนะค่ะ

  โดยคุณ เศร้า  (1.4.150.102)     24 ก.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1384

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำประมาณ 4 ปี ส่วนสาเหตุการกระทำผิดดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวถึงข้อเท็จจริงใดแห่งคดีหรือเข้าเหตุอื่นอันควรที่ศาลปรานีให้รับฟังลงโทษสถานเบาได้แต่อย่างใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     6 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1383

   แม่โดนจับยาบ้า 6000 เม็ดค่ะ..ขยายผลจับได้อีก 12000 เม็ด..และได้ใบ100/2 ในใบ100/2 มีวงเล็บ ให้ตัดสินน้อยที่สุด..ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินค่ะอยากทราบว่าแม่จะติดกี่ปีค่ะ..ตอนนี้เครียดมากเลยค่ะ

  โดยคุณ orasa suratee  (125.27.122.179)     22 ก.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1383

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำโดยประมาณ 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     5 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1382

   แฟนโดนจับยาบ้า 3000 เม็ด จะติดคุกกี่ปีคะ สามารถช่วยอะไรได้ว้ บ้าง 

  โดยคุณ ใบตาล  (1.46.201.132)     9 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1381

   ดิฉันขอปรึกษาในฐานะเป็นผู้ปกครองนะคะอยากทราบว่าเมื่อปี2547ลูกชายอายุ 18ปีได้กระทำความผิดเป็นครั้งแรกโดยเพื่อนได้ฝากยาบ้าไว้จำนวน  3 เม็ด ถูกตำรวจจับในข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครอง ไม่ได้เสพถูกขึ้นศาลดำเนินคดีถูกปรับเป็นเงิน   10000  บาทและถูกตัดสินในชั้นศาลควบคุมความประพฤติรายงานตัวทุกระยะจนครบและสิ้นสุดคดี หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกเลยเรียนตลอดทำความผิดเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว ตอนนี้เขาเรียนจบครูสอบติดขึ้นบัญชีอยู่  ถ้าเขามีโอกาสเรียกบรรจุครูผู้ช่วยอยากทราบว่าเขาจะมีโอกาสได้บรรจุเป็นข้าราขการครูได้ไมคะ  ตรวจสอบจากกองทะเบียนแล้วชื่อของเขายังมีขึ้นเป็นสีแดงขึ้นที่กองทะเบียนที่กรุงเทพอยู่คะ แล้วทางการเขามีอภัยโทษให้บุคคลในกลุ่มนี้ด้วยมัยคะและผู้ปกครองจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างคะหนูความอนุเคราะห์ช่วยให้ความชัดเจนจากท่านทนายด้วนคะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคะ

  โดยคุณ กนก ทายแหยม  (125.25.254.125)     7 ก.ย. 2557

 •  1 .. 15  16  17  18  19 .. 86   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด