X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 86   

 • ความคิดเห็นที่ 1720

   แฟนโดนจับมียาบ้า 10 เม็ด และที่ละลายน้ำชั่งได้ 2.25 กรัมรวมทั้งหมดเป็นกี่เม็ดคะและจะติดคุกกี่ปี

  โดยคุณ   (182.232.214.34)     24 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1719

  อาหนูอายุ40ปีโดนจับคดีร่วมกันมียาเสพติดประเภทที่1ไว้เพื่อจำหน่าย 130เม็ด มีโทษอะไรบ้างอ่ะคะ

  คือเพื่อนของอาหนูโดนล่อซื้อยาเสพติดประเภทที่1  130เม็ด แต่เหมือนเพื่อนของอาจะรู้อ่ะค่ะว่าโดนล่อซื้อเลยเอายาเสพติดมาฝากอาหนูให้เอาไปให้คนล่อซื้อ 

  พอเพื่อนอาเอายาเสพติดมาให้อาได้5นาทีคนที่ล่อซื้อก้อมาแล้วอาก้อโดนจับเลยอ่ะค่ะ

  พอไปสน.ตำรวจบอกว่าเพื่อนของอาเป็นคนวางแผนให้มาจับอา(ตอนนี้เพื่อนของอาก้อยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะ)

  แล้วอาก้อมาโดนข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย(ยาไม่ใช่ของอา) อยากรู้ว่าแบบนี้จะสู้คดีได้ไหมอ่ะคะ , ค่าปรับเท่าไหร่,มีโทษจำคุกกี่ปี

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ Saku  (1.47.203.69)     22 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1718

   อยากขอคำปรึกษาที่แสดงความคิดเห็นไปที่238ค่ะ

  โดยคุณ Jeeranuch  (182.232.202.39)     15 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1717

   สอบถามหน่อยค่ะ แฟนมียาเสพติดไว้ในครอบครอง จำนวน 33 เม็ด จะติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ สุนันทา แสงวันทอง  (1.46.235.23)     6 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1716

   สวัสดีค่ะ สามีหนูโดนคดีมีไว้ครอบครองเพื่อเสพครั้งแรก ฝากขัง4ฝากถ้าผลัดฟ้องอิก สามารถประกันได้ไหม แล้วจะติดคุกไหมค่ะ

  โดยคุณ   (49.49.236.19)     4 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1715

  สวัสดีครับ มีคำถามครับ แฟนโดนจับยาไอซ์150กรัม(ขีดครึ่ง) แฟนว่ามีคนจ้างให้เอาไปส่ง แล้วโดนจับเขาไม่เคยต้องโทษและรับสารภาพครับ อยากทราบว่าโทษอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ

  โดยคุณ ธัน  (223.206.248.70)     2 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1714

   ขอถามเพื่อนโดนจับคดียาเสพติดโดยที่มีเหตุต้องสงสัยหลายอย่างโดยมีการงัดห้องเช่าและเข้าไปค้นห้องโดยให้ผู้ต้องโทษอยู่ในห้องลำพังกับเจ้าหน้าที่ปิดประตูแล้วค้นห้องก่อนจะนำตัวลงมานำยาเสพติดใส่ในมือและโดนข่มขู่ให้ยอมรับเขาไม่ได้ทำเลยไม่รู้ขอคำปรึกษาด้วยเขามีลูกและเป็นคนหาเช้ากินค่ำจะทำอย่างไรดี

  โดยคุณ มานพ. สมมารถ  (223.24.60.76)     1 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1713

  พี่สาวโดนจับเรื่องยาคะ39เม็ดแต่เขาไม่ได้เป็นคนทำแฟนเขาทำพี่สาวกลัวเลยทิ้งไปตำรวจเก็บได้มายัดใส่มือข้างขวาแล้วขู่บังคับให้ยอมรับนำสำนวนมาให้เซ็นควรทำยังไงต่อครับ

  โดยคุณ   (223.24.12.55)     28 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1712

   แฟนโดนจับขัอหาขับเสพและมียาบ้าไว้ในครอบครอง3 เม็ด จำคุกประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ นลินรัตน์ เจริญพันธ์  (223.24.51.26)     23 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1711

   พี่ชายโดนแจ้งจับ พบยาบ้า 190 เม็ด ยาไอซ์ 3.75 กรัม

   

  มีบันทึกจับกุมตัว รับสารภาพว่า มีไว้เพื่อเสพและจำหน่าย และตอนนี้อยู่ในช่วงฝากขังรอศาลตัดสินคดี

  ไม่ทราบว่าจะโดนจำคุกกี่ปีคะ และสามารถมีทางทำให้โทษลดลงได้ไม่คะ

  รบกวนช่วนแนะนำด้วยคะครอบครัวร้อนใจมาก ขอบคุณคะ

  โดยคุณ สุภลักษณ์  (171.6.248.95)     18 ก.พ. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1711

   เหตุลดโทษมีหลายเหตุเช่นรับสารภาพตามป.อ. มาตรา 78 หรือซัดทอดผู้กระทำความผิดคนอื่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้กระทำความผิดคนอื่นได้ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 100/2 ส่วนในความเป็นจริงจะถูกพิพากษาให้จำคุกกี่ปีเป็นดุลพินิจศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.93.208)     16 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1710

   สวัสดีค่ะ พอดีแฟนหนูโดนจับ มียาเสพติดไว้ครอบครองและจำหน่าย จำนวนเม็ดยามีทั้งหมด1936 เม็ด ตามกฎหมายแล้วถ้ามียาเสพติดเยอะขนาดนี้จะติดประมานกี่ปี แล้วในกรณีนี้มีลูกอ่อนด้วยจะต้องทำยังไงค่ะ

   

  โดยคุณ   (182.232.64.139)     16 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1709

   พอดีพ่อหนูโดนจับ เรื่องยาเสพติดอ่าค่ะ 12000 เม็ดค่ะ คือพ่อโดนจ้างมาวางเฉยๆอ่าค่ะแล้วโดนจับ ทำนองว่าโดนหักหลัง อยากรู้ว่าพ่อจะติดคุกประมานกี่ปีหรอค่ะ พ่อหนูไม่เคยติดคุกมาก่อน และอยู่นักโทษชั้นกลาง ตอนนี้ทางบ้านเครียดมากค่ะ อยากเอาเงินไปช่วยพ่อแต่ทางบ้านก็ไม่ค่อยมีตัง เลยอยากทราบว่าจะติดกี่ปีหรอค่ะ 

  โดยคุณ Kamonwan phonpak  (49.48.168.124)     14 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1708

   สวัสดีค่ะ พี่ชายเจอจับคดี ย้าบ้า แต่คนไปด้วยรับผิดเอง ทางตำรวจเลยให้พี่เรา20เม็ด แล้วตอนนี้จะคบ2ฝากขังแล้ว อยากทราบว่ากฏหมายใหม่นี้ คดีแบบนี้ จะติดคุกกี่ปี หรือ ปรับกี่บาท ค่ะ  

  โดยคุณ กิตติศักดิ์   (171.4.97.241)     11 ก.พ. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1708

   ตามกฎหมายใหม่จำเลยสามารถนำสืบพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ได้ และศาลอาจใช้ดุลยพินิจกำหนดโทษให้เบาลงหรือพิพากษาให้รอการลงโทษได้ครับ ส่วนจะถูกจำคุกกี่ปี/ปรับนั้นแล้วแต่ดุลยพินิจศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.137.12)     17 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1707

   40เม็ดจำหน่าย และเพิงพ้นโทษออกจากคุกได้ประมาณ3เดือน. จะติดคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ แวววลี โยธี  (49.228.227.215)     1 ก.พ. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1707

   ความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีระวางโทษจำคุกตามกฎหมายขั้นต่ำ 4 ปีตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 66 วรรคสอง ส่วนถ้าหากท่านเพิ่งพ้นโทษจำคุกจากคดียาเสพติดมาเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีอาจถูกเพิ่มโทษตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 97 อีกกึ่งหนึ่ง 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.95.166)     12 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1706

   ผมโดนจับยา9เม็ดพร้อมอาวุธปืนไทยประดิฐจะต้องจำคุกหรือปรับอย่างไรคับ

   

   

  โดยคุณ   (49.230.22.152)     31 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1705

   น้องโดนจับ37เม็ดต้องโดนโทษอะไรบ้างคับ

  โดยคุณ   (1.46.235.187)     29 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1705

   กรณีตามปัญหา  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 บัญญัติว่า “ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.78.31)     14 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1704

   คือแฟนโดนยัดยาอ่าค่า ในเหตุการณ์มีพยาน 2 คน ซึ่งโดนจับที่สวนยาง และโดน ตำรวจซ้อมด้วย ตำรวจให้สำนวนว่า พบยาที่รถป้าย 1 กช สกลนคร 4489 ซึ่งรถคันนี้เราก็ไม่ทราบว่าเป็นของใคร แล้วเวลาตำรวจพิมไว้ที่สำนวนบอกว่า พบของกลางมี รถมอไซค์ ป้าย กมฉ 327 นครพนม ตรงนี้คือรถของเรา หลังจากนั้นตำรวจก็ให้แฟนเราถ่ายรูปกับยาบ้านั้น ซึ่งอีก 2 คนในเหตุการณ์ ตำรวจได้ปล่อยไป ตำรวจบอกในสำนวนว่า ไม่มีการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดด้วย ถ้าเราสู้คดีจะแพ้หรือชนะค่ะ มีกี่ % ค่ะ ยา สีส้ม 900 เม็ด สีเขียว 10 เม็ด รวม 910 เม็ด

  โดยคุณ กนกนิภา คินาวงค์  (182.232.180.133)     28 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1704

   โอกาสในการต่อสู้คดี มีหลายปัจจัย หากท่านถูกยัดยา ท่านสามารถนำบันทึกจับกุมเข้าพบทนายความ เพื่อหาแนวทางการต่อสู้คดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.95.166)     12 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1703

   แฟนถูกจับ14เม็ดตอนนี้ประกันตัวอยู่มีทางแก้ไขหรือสู้คดีได้ไหมค้ะ

  โดยคุณ น้ำ  (182.232.184.83)     26 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1703

   แนะนำให้เข้าพบทนายความเพื่อช่วยเหลือทางคดี ให้ศาลมีคำพิพากษาลดโทษหรือรอการลงโทษครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.81.44)     8 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1702

  รบกวนหน่อยค่ะ แฟนโดนจับคดี มียาบ้าไว้เพื่อจำหน่าย 760 เม็ด มีโทษประมาณกี่ปีคะ แฟนโดนจับวันที่27/12/59 ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสิน น่าจะตัดสินประมาณเดือนมีนา-เมษา 60 มีสิทธิได้รับมาตตรากฎหมายใหม่มั้ยคะ (แฟนถูกจับที่ลพบุรี ตอนนี้อยุ่เรือนจำลพบุรีค่ะ )

  โดยคุณ ทราย  (27.145.130.109)     25 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1702

  จำคุกตลอดชีวิต

  โดยคุณ   (171.4.180.232)     3 ก.พ. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1702

   มีโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสาม ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัม ขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.68.125)     8 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1701

   โดนล่อซื้อ พอไปถึงจุดที่ส่งยา ตำรวจขอตรวจค้นเจอยา 364 เม็ด ตำรวจเเจ้งข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย ไม่มีเบอร์เเบงค์ ศาลตัดสินน่าจะประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ แพรลดา  (101.109.138.93)     21 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1701

   กรณีตามปัญหา  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66  บัญญัติว่า “ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

  ดังนั้น หากท่านต้องการลดโทษ ก็ควรจะปฏิบัติตาม มาตรา 100/2 ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้”

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.95.166)     12 ก.พ. 2560

 •  1  2  3 .. 86   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด