X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 76   

 • ความคิดเห็นที่ 1509

   สวัดดีค่ะพอดีแฟนหนูโดนจับคดียาเสพติดมียาบ้า780เม็ดอยากทราบจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ wannisa chusri  (49.229.67.0)     2 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1508

   สวัดดีค่ะพอดีแฟนหนูโดนจับคดียาเสพติดมียาบ้า780เม็ดอยากทราบจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ wannisa chusri  (49.229.67.0)     2 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1507

   โดนจับยา17เม็ดครึงไอซ์0.580กรัมรวมน้ำหนักถุง

  แฟนรับสารภาพโดนจำหน่ายเดียวไม่โดนเบอร์แบงค์

  อย่างนี้แฟนนู๋จะติดประมานกี่ปีค่ะ

   

  โดยคุณ ฉายอรุณ  (49.230.95.10)     2 ก.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1507

    แฟนโดนจับคดียา17เม็ดครึ่ง

  ไอซ์0.580กรัมโดนจำหน่ายเดียว

  แฟนรับสารภาพไม่โดนเบอร์แบงค์อย่างนี้แฟนจะติดกีปีค่ะไม่เคยมีคดี

  โดยคุณ ฉายอรุณ  (49.230.95.10)     2 ก.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1507

   มีสาระดี  แฟนหนูโดนจับยา17เม็ดครึ่งไอซ์0.580กรัมรับสารภาพบอกชื่อคนขายแหล่งที่ไปเอาแบบนี้แฟนจะโดนประมานกีปี

  โดยคุณ ฉายอรุณ  (49.229.67.99)     2 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1506

   เพื่อน2คนโดนจับยาบ้า31เม็ด.. โดนข้อหาร่วมกันมียาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย//คนนึงรับสารภาพว่ายาทั้งหมดเป็นของตัวเองเพื่อนอีกคนไม่รู้เรื่องและโดนฉี่ม่วงและขับ//แต่ยาบ้าอยู่ที่อีกคนและเขาปฏิเสธว่ายาไม่ใช่ของเขาแค่มาด้วยกัน//และถ้าวันตัดสินถ้าคนที่ยอมรับว่าเป็นของตัวเองทั้งหมดจะต้องโทษจำคุกกี่ปีค่ะยอมรับสารภาพทั้งหมดยอมรับผิดคนเดียว//และอีกคนจะพ้นคดีรึเปล่าค่ะ// 

  โดยคุณ ปภาดา  (49.230.93.145)     1 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1505

  โดนจับข้อหานำเข้ามีผู้ต้องหาร่วมกัน 5 คน แต่จับได้ 3 คน ยาบ้าที่ขน 480000 เม็ด จะติดกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ นางสาวมาริสา เจาะจง  (171.5.71.63)     29 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1504

   ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย และแจ้งข้อกล่าวหาให้พี่ชายมียาเสพติดไวในครอบครอง

  โดยคุณ รสสุคนธ์  (171.5.198.148)     26 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1503

   โดนจับคดียาบ้า57เม็ดครอบครองเพื่อจำหน่ายและกัญชา15กรัมติดกี่ปีคะ

  โดยคุณ มะลิ  (1.0.146.159)     22 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1502

   แฟนโดนจับมีกัญชาครอบครองเพื่อจำหน่ายประมาน1ก.ก กับมียาบ้า5เม็ด ครอบครองเพื่อเสพ มีปัสสาวะม่วง ทำผิดครั้งแรก แฟนจะติดคุกนานมั้ยคะ

  โดยคุณ สุจิตา  (1.0.193.3)     22 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1501

  แฟนโดนจับยาบ้า196เม็ดข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย อยากทราบว่าสามารถประกันได้หรือไม่ และต้องใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ แล้วถ้าไม่ประกันจะติดกี่ปีคะ

  โดยคุณ ying  (101.108.41.53)     17 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1501

  สามารถใช้สิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้โดยใช้หลักทรัพย์ราคาประกันเท่าใดให้สอบถามเจ้าหน้าที่ศาล โดยคดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.213.189)     3 ก.ย. 2558

 •  1  2  3 .. 76   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด