X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 73   

 • ความคิดเห็นที่ 1450

   หลานไปส่งยาถูกล่อซื้อยา1000เม็ดไอ๊ซ6กรัมโทษเท่าไรครับ

  โดยคุณ ภาคินทร์ สุวรรณฉิม  (1.46.76.51)     24 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1449

   แฟนโดนจับยาบ้า1370เม็ด...สารบริสุทธิ 27 จะโดนโทษกี่ปีค่ะ ถ้าทำ100/2จะเหลือโทษกี่ปีค่ะรบกวนด้วยค่ะ

  โดยคุณ   (27.145.136.94)     19 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1448

  แฟนโดนจับยาบ้า 31 เม็ด ครอบครองไว้จำหน่าย ยอมรับ ถูกจับครั้งที่3 ยังเป็นเยาวชน ตอนนี้ยุ่ในระหว่างรอตัดสิน

  ตอนนี้ติดมาแล้ว 1 เดือนกว่า อยากทราบอัตราโทษค่ะ

  โดยคุณ Nitwipha panwong  (27.55.20.9)     18 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1447

   แฟนหนูโดน103เม็ดศาลยังไม่ได้ตัดสินจะโดนกี่ปี่แล้วมีทางประกันตัวออกมาได้ไหมค่ะ?????

   

   

  โดยคุณ นู๋มอย  (49.230.181.219)     14 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1446

  เสพยาบ้าเม็ดเดียวจะติดไหม

  โดยคุณ   (118.174.53.194)     7 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1445

   แฟนถูกล่อซื้อและถูกจับคดีครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) 35 เม็ด แฟนตกเป็นผู้ต้องหาที่ 2 เพราะได้ขยายผลนำจับผู้ต้องหาที่1 คือคนที่สั่งให้แฟนเอายาไปส่ง โดยค้นเจอที่บ้านของผู้ต้องหาที่ 1 อีก 14 เม็ด แฟนไม่เคยมีคดี และรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา อยากทราบว่าจะถูกตัดสินโทษให้จำคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ Teeti  (180.180.132.114)     5 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1444

  ยาบ้า 31 เม็ด ครอบครองไว้จำหน่าย ยอมรับ ถูกจับครั้งแรก ยังเป็นเยาวชน ตอนนี้ยุ่ในระหว่างรอตัดสิน

  ตอนนี้ติดมาแล้ว 1 เดือนกว่า อยากทราบอัตราโทษ และ อัตราค่าประกันตัว ค่ะ 

  โดยคุณ   (49.230.136.31)     30 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1443

   ขอสอบถามหน่อยค่ะ แฟนโดนจับยาไอซ์ 9.6 จี โดนจำหน่าย 

  โทษครั้งแรก จะต้องติดกี่ปี ค่ะ รบกวนตอบหน่อยค้ะ

   

  โดยคุณ ladaporn  (27.55.142.26)     30 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1442

   อยากสอบถามค่ะ

  #ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ 

  แฟนโดนล่อซื้อ ของกลางยาบ้า 100เม๊ด 

  แต่ขยายผลนำจำรายไหญ่ใด้400เม๊ต 

  #แฟนจะติดกี่ปีค่ะ

  ตอบแบบขว้าวๆก้อใด้นะคร่ 

  โดยคุณ Ake  (49.230.137.126)     24 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1441

   แฟนโดนจับขับเสพมีครอบครองครึ่งเม็ด ฝากขัง6ฝากแต่มีการเพิ่มอีก1ฝากเป็น7ฝากถ้าตัดสินจะโดนกี่เดือนค่ะ

  แล้วจะมีการเพิ่มฝากขังอีกมั้ยค่ะ

  โดยคุณ น้ำฝน  (101.51.168.83)     21 เม.ย. 2558

 •  1  2  3 .. 73   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด