อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 84   

 • ความคิดเห็นที่ 1670

   แฟนโดนล่อซื้อ10เม็ดเจอที่ตัวอีก 5เม็ด โดนมีไว้ครอบครองและเพื่อจำหน่ายแต่ยอมรับสารภาพทั้งหมดจะโดนจำคุกกี่ปีคะและพอจะมีทางลดโทษบ้างไหมคะ

  โดยคุณ   (49.48.251.245)     20 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1669

   แฟนหนูโดนจับยาบ้า71เม็ดอยากทราบว่าจะต้องจำคุกกี่ปีคะขอความเปนจิงนะ

  โดยคุณ   (223.24.66.36)     19 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1668

   แฟนโดนจับข้อหากระทำผิด พรบ. ยาเสพติด ตำรวจแจ้งข้อหามีไว้ครอบครองเพื่อเสพและจำหน่าย และกระทำผิดซ้ำซาก ศาลจะพิจารณาโทษกี่ปีและเพิ่มโทษเท่าไรคะ

  โดยคุณ นิรนาม  (118.173.124.97)     18 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1667

   สามีเคยต้องโทษคดีลักทรัพย์และได้พ้นโทษมาแล้วสองปีและได้มาถูกจับคดีจำหน่ายยาบ้าจำนวน70เม็ดไม่มีเบอร์แบงค์และมียาไอซ์อีกจำนวนสองจีสามีจะตัดสินกี่ปีคะและจะถูกเพิ่มโทษอีกหรือเปล่าคะเพราะมีประวัติต้องโทษมาแล้วแต่คนละคดีรบกวนให้คำปรึกษาหน่อยนะคะ

  โดยคุณ วสุนธรา เพิ่มพูลทรัพย์  (223.24.84.70)     14 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1666

  แฟนหนูโดนจับยาบ้า 390 เม็ด ไม่ทราบว่าจะตัดสินกี่ปีคะ 

  โดยคุณ เกศริทร์  (27.145.29.61)     9 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1665

   สอบถามค่ะ แฟนหนูโดนจับยาบ้า 2 เม็ด แต่มีใบแดงติดตัวไว้อยู่คดีเก่าแต่ไม่ใช่เรื่องยาค่ะ เขาพึ่งโดนเรื่องยานี้ครั้งแรก ศาลจะตัดสินจำคุกหรือป่าวค่ะ..แล้วถ้าโดนจะโดนกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ   (49.49.238.70)     6 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1664

   อยากทราบว่าท่าโดนถุกขับยา20เม็ดกับเบอร์เเบง์ติดคุกกี่ปี

  โดยคุณ แรม  (49.228.240.108)     29 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1664

   การจะถูกจำคุกกี่ปีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่กรณีของท่านมีอัตราโทษจำคุกตามกฎหมายขึ้นต่ำคือ4ปี ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 66 วรรคสอง เพราะฉะนั้น อย่างน้อยที่สุดท่านจะถูกจำคุกประมาณ4ปี หากไม่มีเหตุลดโทษเลย (เช่น ไม่รับสารภาพ,ไม่มีการทำ100/2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.100.171)     9 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1663

   สอบถามค่ะ

   

  หลายชายโดนคดี มียาเสพติดไว้ในครอบครอเพื่อจำหน่าย (จำนวน 30 เม็ด) จะต้องโทษกี่ปี และจะมีวิธีใดช่วยหรือไม่ค่ะ

   

   

  โดยคุณ อรอุมา  (223.24.57.36)     21 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1663

   แฟนเราคดีจำหน่ายยาบ้า29เม็ดยาไอซ์0.5กรัมตัดสินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองตัดมา3ปี6เดือนค่ะแต่ก็แล้วแต่ศาลนะค่ะว่าจะติดกี่ปี แต่ถ้าโดนครั้งแรกก็อาจจะได้ลดอีกกึ่งหนึงก็ได้ค่ะ แล้วแต่ดุลยพินิจศาลค่ะ

  โดยคุณ ไม่เอ่ยนาม  (49.49.233.23)     30 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1662

   แฟนติดยาบ้าจะแจ้งจับหรือจะพาไปรักษาดีเคยติดคุกตอนเป็นเยาวชนตอนนี้เสพหนักมากหรือจะแจ้งเบอะแสแหล่งที่จำหน่ายมีหลายที่เลย  ใช่ชื่อเฟสเก้า คนจำหน่ายเป็นน้องชายคนชื่อเก้า อยู่แถววงเวียงใหญ

  โดยคุณ น้อง  (124.120.204.183)     21 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1662

   ความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) อันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 57 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ  ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 91   หากได้รับรับสภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลมีอำนาจใช้ดุลยพินิจเหตุบรรเทาโทษ  โดยลงโทษท่านน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้  ตามมาตรา 100/2  ของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 หากศาลวินิจฉัยว่า เป็นผู้กระทำความผิดและถือว่าเป็นผู้ป่วย  ศาลย่อมมีอำนาจที่จะส่งตัวไปบำบัดยาเสพติด  ยังสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด  โดยเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดแล้ว  หายจากอาการป่วยนั้น  เพื่อกลับไปใช้ชีวิตกลับสู่สังคมตามปกติ  

  แนะนำให้แจ้งสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด เพื่อช่วยเหลือต่อไปครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.11.173)     5 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1661

   แฟนติดยาบ้าจะแจ้งจับหรือจะพาไปรักษาดีเคยติดคุกตอนเป็นเยาวชนตอนนี้เสพหนักมากหรือจะแจ้งเบอะแสแหล่งที่จำหน่ายมีหลายที่เลย  ใช่ชื่อเฟสเก้า คนจำหน่ายเป็นน้องชายคนชื่อเก้า 

  โดยคุณ   (124.120.204.183)     21 ก.ย. 2559

 •  1  2  3 .. 84   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด