X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 83   

 • ความคิดเห็นที่ 1649

   ขอบคุณนะค่ะอาจารย์ที่คราวก่อนแนะนำหนู ที่เกี่ยวกับน้องโดนล่อซื้อยา  โดน 2 เม็ด พร้อมเงิน400ในกระเป้า พึ่งพ้นผู้เยาว์มา2เดือน โดนตัดสินโทษ 2ปีค่ะ เสียใจมากๆเลยเพร่ะวันนั้น.......บอกว่าผมสามารถแก้ไขเอกสารให้ได้ คิดเอาเองก็แล้วกันแต่ต้องมีอะไรสักอย่าง...เสียกับการทำงาน...แต่อย่างไรก็เลยถือว่าเป็นเวรกรรมที่เคยทำมา ให้น้องไปชดใช้กรรมแทน คนจนไม่มีเงิน ก็ต้องยอมรับไปนะค่ะ

  โดยคุณ กบ  (49.229.57.194)     27 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1648

   อยากทราบคะว่า โดนจับยา6000เม็ด เด็กอายุ18ปี6 เดือน รับสารภาพแล้ว จะต้องรับโทษกี่ปีคะ จะได้ลดหย่อนโทษหรือป่าวคะสามารถช่วยอุทรธ์ลดโทษได้ยังงัยบ้างคะ

  โดยคุณ แห๋วว  (182.232.30.81)     25 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1647

  พ่อหนูถูกตัดสินโทษประหารชีวิตทั้งที่ตัวเองไม่ได้รู้เห็นกับเขาเพียงแค่เขาวานให้ไปส่งบ้านเพื่อนมีหลักฐานพร้อมเพื่อสู

   

  คดีแต่อัยการไม่เชื่อในหลักฐานแร้วต่อไปต้องสู้อย่างไรค่ะ

  โดยคุณ ไม่ร้องการออกนาม  (49.230.223.11)     19 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1646

  พี่ ผมโดนจับยาบ้า 8. เม็ด จะโดนจับ หรือ ปรับเท่ารัยครับ

  โดยคุณ   (223.205.137.222)     19 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1645

   ญาติโดนคดี เสพและมีไว้เพื่อจำหน่าย (มียาในตัวเพียง 7 เม็ด) อยากทราบว่ากรณีนี้ติดคุกประมาณกี่ปี

  โดยคุณ ไม่ประสงค์ออกนาม  (183.88.115.251)     18 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1645

   ความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครอง มีระวางโทษตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ คือ จำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือ ปรับตั้งแต่ 400,000 – 5,000,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ แต่ในความเป็นจริงจะถูกจำคุกเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น รับสารภาพหรือไม่ มีการทำ 100/2 หรือไม่ เป็นต้น จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าในความเป็นจริงจะถูกจำคุกประมาณกี่ปี ส่วนการที่ท่านถูกตั้งข้อหาเสพด้วยหากศาลวินิจฉัยว่า ท่านเป็นผู้กระทำความผิดและถือว่าเป็นผู้ป่วย ศาลย่อมมีอำนาจที่จะส่งตัวท่านไปบำบัดยาเสพติด ยังสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.118.77)     19 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1644

   อยากทราบว่าแฟนโดนจับยาบ้า190เม็ดและปื่นอีก1กระปอกขณะนี้ศาลได้ฝากขังไว้ที่เรือนจำรอศาลตัดสินอยากทราบว่าจะติดประมาณกี่ปีคะ..แฟนรับสารภาพทั้งหมดและแฟนก็มีใบ100/2แล้วคะจะติดกี่ปีคะ

  โดยคุณ ปรารถนา เหลาสิงห์  (49.230.26.213)     11 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1644

   ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มีโทษสูง แนะนำให้ท่านเข้าพบทนายคลายทุกข์เพื่อช่วยเหลือทางคดีต่อไปครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.32.57)     24 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1643

   สวัสดีค่ะแฟนหนูโดนจับยาบ้า5เม็ด ยาไอซ์ชั่งรวมถุง0.77มิลลิกรัม ตร.ลงสำนวนว่าครอบครองเพื่อจำหน่ายไม่ทราบว่าถ้าสุ้คดีเพื่อจะดูเมทยามีโอกาสจะหลุดมั้ยค่ะแล้วถ้ารับสารภาพเลยจะมีโทษกี่ปีหรือถ้าสุ้แล้วแพ้จะมีโทษกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ทาทา  (49.237.148.112)     9 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1643

   คำถามยังไม่ชัดเจน ท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.129.81)     17 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1642

   ผมเป็นห่วงอนาคตชองลูกหลางของเราอยากให้ผู้ใหญในบ้านเราช่วยกันกำจัดให้สิ้นซาก

  โดยคุณ พ.จ.อ.ภณรัตน์บุญเหมือน  (110.168.229.35)     4 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1641

   ขอโทษนะค่ะ พอดีแฟนพึ่งโดนจับตัวไป โดนไอซ์ น้ำหนัก 0.77 ไม่รวมถุง  ครอบครองเพื่อจำหน่ายยาไอซ์ อยากทราบว่าจะโดนประมานกี่ปีค่ะ แฟนรับสารภาพค่ะ

  โดยคุณ นุชนาฏ รุ้งตาล  (125.24.107.51)     4 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1641

   กรณีของท่านอาจได้รับโทษตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 โทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.129.81)     17 ส.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 83   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด