X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 82   

 • ความคิดเห็นที่ 1634

    เรื่องมีอยู่ว่า น้องชายไปโขมยเงินกับเพื่อนของพระรูปหนึ่งแล้วแบ่งเงินเสร็จเพื่อนแยกย้ายกันไปส่วนน้องชายไปนอนเล่นที่กระท่อมปลายนาพระแจ้งตำรวจมาจับน้องชายและโดนจับยาบ้า10เม็ดในถุงเสื้อแต่น้องชาย ไม่ยอมรับว่ายาบ้าเป็นข้อตัวเองค่ะทางตำรวจบอกว่าอยากสู้คดีให้หาทนายมาสู้ค่ะ ครวทำอย่างไรดีค่ะ. กรณีอย่างนี้ไม่รับสภาพจะเป็นอย่างค่ะ. และจะติดคุกกี่ปี รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ ปางรัตน์  (49.229.111.88)     29 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1633

  โดนจับยาไอซ์0.14และยาบ้า1830รับสารภาพหมดทุกอย่างจะโดนจำคุกกี่ปี ประกันหรือยื่นอุทรได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ   (49.230.223.127)     27 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1632

  มีคนไม่ชอบพี่ชาย เอายาบ้ามาฝังดินไว้ที่บ้านตอนนี้พ่อโดนจับตัวไปแล้วคนทำแบบไหนค่ะ

  โดยคุณ   (223.207.205.195)     23 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1631

  เมียนายชูสิทธิ ค้ายาครับปากน้ำรู้หมด

  โดยคุณ พตอสวสดิ์ นางเมธาพร เวชเจริญ ณฐมน เวชเจริญ  (171.98.140.186)     22 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1630

  ผมไม่เกี่ยวข้องกับร้านยา เเต่อาจจะเป็นนามสกุลเดิมในอดีตเกี่ยวข้องร้านยา หรือ น้าๆผม คนอื่น นามสกุลไปฟ้องกันครับ นางยุพิน นาคหนุน มีเเต่มเอาเงินผมไปลงทุนกับตึกครับ เงินผมขายสมบัติเก่า ขายพระสมเด็จ

  โดยคุณ ณฐมน เวชเจริญ เมธาพร เวชเจริญ พตอ สวสดิ์ นางยุพิน นาคหนุน  (171.98.140.186)     20 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1629

  ไม่เกี่ยวกับขายยาครับ อาจจะไปพ้องนามสกุลกันครับอาจารย

  โดยคุณ พตอ สวัสดิ์ ทรงสุวรรณ์ นางเมธาพร เวชเจริญ  (171.98.140.186)     20 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1628

  เเม่ผมไม่เกี่ยวกับร้านยาอาจะเป็นพวกญาติผม  เเม่ผมเป็นอาจารยครับ

  โดยคุณ ณฐมน เวชเจริญ เมธาพร เวชเจริญ  (171.98.140.186)     20 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1627

  บ้านผมไม่ได้ขายยาครับ เเม่ผมเป็นอาจารย อาจจะไปพ้องกับคนอื่น

  โดยคุณ ณฐมน เวชเจริญ เมธาพร เวชเจริญ  (171.98.140.186)     20 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1626

   แฟนโดนครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่าย21เม็ดยาไอซ์2จีโดนจำคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ นัท  (171.96.177.57)     20 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1625

  ญาติโดนจับ คดีค้ายาบ้า 5เม็ด เป็นผู้หญิงพร้อมพวกอีก2คน เขาบอกว่าตำรวจบอกเขาว่าถ้ารับผิดคนเดียว จะประกันตัวได้ แล้วได้เงินประกันคืน(อันนี้ไม่เคยได้ยิน) ถ้าไม่ประกันก็จำคุก4ปี

  อยากทราบกรณีแบบนี้จะได้จำคุกกี่ปี ประกันตัวเท่าไหร่คะ แล้วที่เขาพูดนี่จริงไหม?

   

  โดยคุณ จันทร์  (27.55.28.197)     18 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1624

  อยากถามว่า  .... 

  โดยคุณ เอกกี้  (180.183.107.240)     17 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1623

  ยาบ้า 36  เม็ด   ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย  ผู้ต้องหาเป็นผู้หญิง ไม่เคยมีคดี ไม่ทราบว่าติดคุกและปรับไหมครับ

   

   

  โดยคุณ กร  (113.53.130.51)     9 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1623

   คดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มีอัตราโทษสูง และมีโอกาสถูกศาลพิพากษาจำคุกและปรับ แนะนำให้เข้าปรึกษาทนายความเพื่อช่วยเหลือแก่ต่างทางคดีครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.102.139)     21 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1622

  ยาบ้า20เม็ด ยาไอ 1.8 โดนจำคุกกี่ปี เสียค่าปรับเท่าไร

  โดยคุณ ไก่  (49.230.18.46)     3 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1622

   คดียาเสพติด มีอัตราโทษสูง การลงโทษศาลจะใช้ดุลพินิจประกอบข้อกฎหมาย เราไม่สามารถรู้ได้ แนะนำควรให้ทนายความเข้าช่วยเหลือในทางคดีครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.96.16)     12 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1621

   พี่ชายโดนจับยาเสพติด โทษมีไว้เพื่อจำหน่าย จำนวน ประมาณ 900 เม็ด เคยติดมาแล้วพ้นโทษออกมาได้ 3-4 ปี กรณีนี้ยอมรับสารภาพ อยากทราบว่าจะติดกี่ปีคะ

  โดยคุณ Somoo  (223.206.251.78)     3 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1621

   คดียาเสพติด มีอัตราโทษสูง การลงโทษศาลจะใช้ดุลพินิจประกอบข้อกฎหมาย เราไม่สามารถรู้ได้ แนะนำควรให้ทนายความเข้าช่วยเหลือในทางคดีครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.96.16)     12 ก.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 82   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด