X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กองทุนเงินทดแทน

 • กองทุนเงินทดแทน

  กองทุนเงินทดแทน

  ทนายคลายทุกข์ขอนำข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม  เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนจากหลายสาเหตุด้วยกันมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกในฐานะผู้ประกันตนได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  ศึกษาเพิ่มเติมได้จากด้านล่างนี้

   

  กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน

  เงื่อนไข คือ ได้รับสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง

   

  สิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับ คือ ค่าทดแทนเป็นรายเดือนละ 60% ของค่าจ้างรายเดือน โดยจ่ายตามประเภททุพพลภาพแต่ไม่เกิน 15 ปี

   

  หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน คือ

  1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

         - กท. 16

         - ใบรับรองแพทย์

  2. กรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานนอกสถานที่ทำงาน 

         - กท. 16

         - ใบรับรองแพทย์

         - บัตรลงเวลาทำงาน

         - หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่

         - บันทึกประจำวันตำรวจ

   

  กรณีตายหรือสูญหายจากการทำงาน

  เงื่อนไข คือได้รับสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง

   

  สิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับ คือ

  1. ค่าทำศพ จำนวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน

  2. ค่าทดแทนของค่าจ้างรายเดือนในอัตรา 60% ของค่าจ้างรายเดือน มีกำหนด 8 ปี (จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด)

   

  หมายเหตุ: 

           1. ค่าทดแทนรายเดือน จ่ายให้ร้อยละ 60% ของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในท้องที่ที่ลูกจ้างประจำทำงานอยู่คูณด้วย 26 และไม่เกินร้อยละ 60 ของค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งคำนวณจากค่าจ้างสูงสุดที่ใช้เป็นฐานคำนวณเงินสมทบ  และไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท

                - กท. 16

                - ใบรับรองแพทย์

           2. ผู้มีสิทธิรับเงินทดแทน กรณีลูกจ้างตายหรือสูญหาย ได้แก่

                - บิดา - มารดา โดยชอบด้วยกฎหมาย

                - สามีหรือภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมาย

                - บุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี (เว้นแต่เมื่อครบ 18 แล้วยังศึกษาอยู่ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี) ให้ได้รับส่วนแบ่งต่อไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

                - บุตรอายุตั้งแต่ 18 ปี และทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย

                - บุตรของลูกจ้างซึ่งเกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือวันที่เกิดเหตุ

                  สูญเสียมีสิทธิได้รับเงินทดแทนนับแต่วันคลอด

   

  วิธีปฏิบัติการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล

  กรณีเข้ารักษา ณ สถานพยาบาลที่ตกลงไว้

   

  นายจ้างจะส่งผู้ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล ซึ่งกองทุนเงินทดแทนทำความตกลงไว้ โดยใช้แบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) ในกรณีนี้ นายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน สถานพยาบาลนั้น ๆ จะเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนโดยตรง แต่นายจ้างต้องนำส่ง กท.16 และสำเนา กท.44 ก่อน

   

  กรณีเข้ารักษา ณ สถานพยาบาลทั่วไป

   

  นายจ้างจะส่งลูกจ้างผู้ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลใด ๆ ก็ได้ ทั้งของเอกชนและของรัฐบาล แต่ทั้งนี้ต้องเป็นสถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายให้ทำการรักษา และลงชื่อรับรองในใบความเห็นของแพทย์ การส่งลูกจ้างไปรับการรักษา ณ สถานพยาบาลดังกล่าวนี้ นายจ้างหรือลูกจ้างจะต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำไปเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐานขอเบิกเงินจากกองทุนเงินทดแทนได้

   

  หลักการปฏิบัติและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง

  หน้าที่ของนายจ้าง

  วิธีปฏิบัติในการส่งลูกจ้างเข้ารักษา

   

  1. นายจ้างต้องแน่ใจว่าลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงานจริง

  2. ให้นายจ้างกรอกข้อความในแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) ซึ่งชุดหนึ่งมี 2 แผ่น โดยให้ลูกจ้างนำไปแสดงต่อโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทนทำความตกลงไว้

  3. ให้นายจ้างส่งสำเนาแบบ กท.44 ไปยังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด พร้อมแบบแจ้งการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย (กท.16) และใบรับรองแพทย์

  4. ในการส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาตามแบบ กท.44 นี้ หากภายหลังสำนักงานกองทุนเงินทดแทน หรือสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด วินิจฉัยว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิรับเงินทดแทน นายจ้างผู้ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษา จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่สถานพยาบาลที่ให้การรักษาแก่ลูกจ้างนั้นเอง

   

  หน้าที่ของลูกจ้าง

   

  หน้าที่ของลูกจ้างผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

   

  1. รีบแจ้งนายจ้างทันทีที่ประสบอันตราย แม้จะเป็นการประสบอันตรายเพียงเล็กน้อยก็ต้องแจ้ง เพราะอาจจะมีอาการกำเริบมากขึ้นได้ในภายหลัง

  2. กรอกข้อความหรือตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และลงลายมือชื่อในแบบแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (กท.16) ในส่วนของลูกจ้าง

  3. ต้องรักษาพยาบาลกับแพทย์ปัจจุบันชั้น 1

  4. ถ้าลูกจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้ว ให้รีบนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล มาเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแล้วแต่กรณี

  5. หากลูกจ้างได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ให้ไปติดต่อสมัครเข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน หรือที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทน หรือสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด

  6. ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ให้ลูกจ้างยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทน (กท.16) ได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย

   

  ขอขอบคุณเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์จาก www.sso.go.th

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 4

   เรียนสอบถามว่า กรณีที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุในงานแต่ให้ลูกจ้างใช้ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของบริษัทฯแทนกองทุนเงินทดแทน สามารถนำใบเสร็จเบิกกองทุนเงินทดแทนได้หรือไม่ และ แพทย์ระบุให้หยุดรักษาตัว 4 วัน ถ้าสมมติยื่นกองทุนตอนรักษาตัว จะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่ค่ะ 

  กรณีที่เกิด ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่ กรณีที่บริษัทฯไม่ให้ลูกจ้างใช้กองทุนเงินทดแทน เนื่องจากประเมินจ่ายสิ้นปีเพิ่มขึ้นหากมีกรณีเบิกกองทุนเงินทดแทน 

  โดยคุณ เมทิกา  (210.213.41.34)     5 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 3

  รบกวนสอบถาม กรณีลูกจ้างเจ็บป่วย(ปวดหลัง)เนื่องจากการทำงานเรื้อรังนานถึง 2 ปีรับการรักษา รพ.ตามบัตรสิทธิ์มาตลอด แต่เมื่อวันก่อนปวดหนักจึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชล (นอกสิทธิ์) ลูกกจ้างต้องจ่ายชำระเงินเอง กรณีนี้จะสามารถเบิกเงินจากกองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากงานได้ไหม ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นา  (101.109.61.73)     27 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 2

  กรณีเดินลื่นล้มในที่ทำงานแต่ไม่ใช่เวลาทำงานเป็นเวลาพักทานข้าว ถือว่าเป็นการใช้กองทุนทดแทนได้หรือไม่

  โดยคุณ คณณรัญญา คำซาว  (14.207.211.35)     14 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1

  กรณีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไรจึงจะถือว่าต้องใช้กองทุนทดแทน

   

  โดยคุณ คุณระวี ชยานันต์นุกูล  (14.207.211.35)     14 ก.ย. 2554

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด