X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สอบถามเข้ามาเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • +ข้าราชการ หากมีอาชีพเป็นนายหน้า/ตัวแทน อีกอาชีพหนึ่ง ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หากรายได้จากการเป็นนายหน้า/ตัวแทน ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี

  สอบถามเข้ามาเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

              ทนายคลายทุกข์ขอนำคำถามที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรคัดเลือกคำถามพร้อมคำตอบ  เพื่อนำมาให้ประชาชนที่ต้องการสอบถามเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มได้ศึกษาเพิ่มเติมกันด้านล่างนี้

  ถาม     ข้าราชการ หากมีอาชีพเป็นนายหน้า/ตัวแทน อีกอาชีพหนึ่ง ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หากรายได้จากการเป็นนายหน้า/ตัวแทน ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี

  ตอบ     กรณีมีเงินได้จากการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ถือเป็นการให้บริการ เมื่อมีมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 1,800,000 บาท ต่อปี ไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

   

  ถาม     ถ้าเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะสามารถเข้าระบบได้หรือไม่

  ตอบ     มีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตาม มาตรา 81/3(2) แห่งประมวลรัษฎากร

  ถาม     นาย ก. ได้รับมอบหมายจากบริษัท ข. ให้คุมคนงานเพื่อก่อสร้างบ้านจัดสรร เมื่อมีการจ่ายค่าจ้าง บริษัท ข. จะจ่ายให้ในนามนาย ก. และนาย ก. จะเป็นตัวแทนจ่ายต่อให้คนงานที่ตนเองคุมอยู่ (โดยนาย ก. กับคนงานไม่มีความสัมพันธ์อันใดต่อกัน) หากในปีภาษีนั้น บริษัท ข.จ่ายเงินให้นาย ก. เกินกว่า 1,200,000.- บาท เพื่อนำไปจ่ายให้คนงาน นายก. ต้องมีความรับผิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรหรือไม่

   

  ตอบ     กรณีนาย ก. ได้รับค่าจ้างจากบริษัท ข. ในงานก่อสร้างบ้านจัดสรร หากนาย ก. มีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ก็อยู่ในบังคับต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม ม.85/1 แห่งประมวลรัษฎากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,800,000 บาท

  ถาม     กรณีที่ขอเข้าเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรายรับไม่ถึงเกณฑ์ และจะจดทะเบียนออกจากระบบ แต่ยังไม่เลิกประกอบกิจการ นั้น จะขอออกจากระบบได้หรือไม่

   

  ตอบ     สามารถออกจากระบบได้ หากรายรับไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดแต่ต้องมีมูลค่าของฐานภาษีต่ำกว่า 1,800,000 บาทต่อปี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และให้แจ้งเลิกต่อนายทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นั้น ๆ

   

  ถาม     การแจ้งเลิกกิจการมีขั้นตอนอย่างไร ทั้งกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

  ตอบ     เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนใดเลิกประกอบกิจการ จะต้องแจ้งเลิกประกอบกิจการตามแบบที่อธิบดีกำหนด (ภ.พ.09 ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายใน 15 วันนับจากวันเลิกประกอบกิจการ พร้อมทั้งคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม แห่งประมวลรัษฎากร โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (สำหรับการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลจะต้องไปติดต่อกระทรวงพาณิชย์

   

  ถาม     การรับจ้างรับส่งพนักงานของบริษัทต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

  ตอบ     จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายรับเกินกว่า 1,800,000 บาท ต่อปี

   

  ถาม     กิจการโรงสีข้าวบรรจุหีบห่อข้าวสารจำหน่าย แต่ไม่มีตราหรือยี่ห้อ ถ้ามีรายรับเกิน 1,800,000.- จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

  ตอบ     ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 28/2535

   

  ถาม     จดทะเบียนนิติบุคคล สามารถดำเนินกิจการได้มากกว่า 40 ประเภท แต่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องระบุตามประเภทที่ดำเนินกิจการจริง ทำให้เสียเวลายื่นแบบ ภ.พ.09 เพื่อเปลี่ยนแปลงประเภทการดำเนินกิจการ ซึ่งบางครั้งก็หลงลืมแจ้งเปลี่ยนแปลง ตามแบบ ภ.พ.09 เพราะปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูงทำให้ต้องปรับตัวทางธุรกิจตามความต้องการของท้องตลาดถิ่น

  ตอบ     การยื่นแบบ ภ.พ. 09 เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ ประเภทสินค้าหรือบริการนั้น ใช้เวลาในการยื่นแบบเล็กน้อยและสามารถยื่นภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วภายใน 15 วัน ซึ่งกฎหมายประสงค์ให้ท่านเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มตามกิจการที่ดำเนินการจริง

   

  ถาม     เช่าที่เพื่อสร้างสำนักงานขาย แต่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังไม่มีเลขที่ จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่และภาษีซื้อในระหว่างก่อสร้างจะใช้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จดทะเบียน

  ตอบ     หากจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ให้ใช้เลขที่ของสำนักงานแห่งใหม่ และภาษีซึ่งจะนำมาใช้เครดิตภาษีได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ประกอบกิจการของห้างฯ

   

  ถาม     ถ้านิติบุคคลตั้งใหม่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร

  ตอบ     นิติบุคคลตั้งใหม่ ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมิได้ประกอบกิจการขายสินค้า หรือให้บริการ

   

  ถาม     ถ้าเริ่มประกอบกิจการ ซึ่งไม่แน่ใจว่า รายรับถึงเกณฑ์ มีความจำเป็นต้องจดทะเบียนหรือไม่

  ตอบ     ถ้ายังไม่แน่ใจว่ารายรับจะถึงเกณฑ์หรือไม่ก็ยังไม่ต้องจดทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มหากเมื่อใดรายรับถึงเกณฑ์ จะต้องยืนคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภายใน 30 วัน

   

  ถาม     บุคคลธรรมดาต้องการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทำอย่างไร จัดทำบัญชีอะไรบ้าง

  ตอบ     ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในทางบัญชีผู้ประกอบการต้องจัดทำเช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ

   

  ถาม     ผู้ประกอบการเดิมที่ตั้งของสถานประกอบการมีเพียง 1 แห่ง ต่อมาขยายเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ต้อง ยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งเลขที่ของสถานประกอบการเพิ่มเติม แต่มีใบกำกับภาษีขายพิมพ์ระบุเลขที่เดิมไว้จำนวนมาก สามารถนำมาใช้จนกว่าจะหมดได้หรือไม่ผู้ประกอบการเดิมที่ตั้งของสถานประกอบการมีเพียง 1 แห่ง ต่อมาขยายเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ต้อง ยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งเลขที่ของสถานประกอบการเพิ่มเติม แต่มีใบกำกับภาษีขายพิมพ์ระบุเลขที่เดิมไว้จำนวนมาก สามารถนำมาใช้จนกว่าจะหมดได้หรือไม่

  ตอบ     ใช้ได้แต่สาขาผู้ออกใบกำกับภาษีต้องระบุข้อความว่าสาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือสาขาใด

   

  ถาม     หากผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลา จะมีโทษอย่างไร

  ตอบ     ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

   

  ถาม     กรณีแจ้งเลิกกิจการ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร

  ตอบ     แจ้งเลิกตามแบบที่อธิบดีกำหนด ภายใน 15 วัน นับจากที่เลิกประกอบกิจการ

   

  ขอขอบคุณสาระที่เป็นประโยชน์จากเว็บไวต์กรมสรรพากร

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 21

  ขอสอบถามค่ะ .... เจ้าของกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้นำรถไปเข้าที่ศรีสวัสดิ์ และได้เงินมาจำำนวนหนึ่ง และทางศรีสวัสดิ์ได้ทำสัญญาเช่าซื้อ คำถามคือ ตอนที่ทำสัญญาเช่าซื้อ ทางเจ้าของกิจการต้องออกใบกำกับภาษีขายหรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ จันทร์เจ้าขา  (101.109.7.122)     23 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 21

   การเช่าซื้อไม่ใช่การขายตามคำนิยามในประมวลรัษฎากร มาตรา77/1(8) เพราะฉะนั้น เจ้าของกิจการซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อไม่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีขายในขณะทำสัญญาเช่าซื้อ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.217)     8 ก.ค. 2559

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด