สอบถามเข้ามาเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สอบถามเข้ามาเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • +ข้าราชการ หากมีอาชีพเป็นนายหน้า/ตัวแทน อีกอาชีพหนึ่ง ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หากรายได้จากการเป็นนายหน้า/ตัวแทน ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี

  สอบถามเข้ามาเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

              ทนายคลายทุกข์ขอนำคำถามที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรคัดเลือกคำถามพร้อมคำตอบ  เพื่อนำมาให้ประชาชนที่ต้องการสอบถามเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มได้ศึกษาเพิ่มเติมกันด้านล่างนี้

  ถาม     ข้าราชการ หากมีอาชีพเป็นนายหน้า/ตัวแทน อีกอาชีพหนึ่ง ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หากรายได้จากการเป็นนายหน้า/ตัวแทน ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี

  ตอบ     กรณีมีเงินได้จากการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ถือเป็นการให้บริการ เมื่อมีมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 1,800,000 บาท ต่อปี ไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

   

  ถาม     ถ้าเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะสามารถเข้าระบบได้หรือไม่

  ตอบ     มีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตาม มาตรา 81/3(2) แห่งประมวลรัษฎากร

  ถาม     นาย ก. ได้รับมอบหมายจากบริษัท ข. ให้คุมคนงานเพื่อก่อสร้างบ้านจัดสรร เมื่อมีการจ่ายค่าจ้าง บริษัท ข. จะจ่ายให้ในนามนาย ก. และนาย ก. จะเป็นตัวแทนจ่ายต่อให้คนงานที่ตนเองคุมอยู่ (โดยนาย ก. กับคนงานไม่มีความสัมพันธ์อันใดต่อกัน) หากในปีภาษีนั้น บริษัท ข.จ่ายเงินให้นาย ก. เกินกว่า 1,200,000.- บาท เพื่อนำไปจ่ายให้คนงาน นายก. ต้องมีความรับผิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรหรือไม่

   

  ตอบ     กรณีนาย ก. ได้รับค่าจ้างจากบริษัท ข. ในงานก่อสร้างบ้านจัดสรร หากนาย ก. มีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ก็อยู่ในบังคับต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม ม.85/1 แห่งประมวลรัษฎากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,800,000 บาท

  ถาม     กรณีที่ขอเข้าเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรายรับไม่ถึงเกณฑ์ และจะจดทะเบียนออกจากระบบ แต่ยังไม่เลิกประกอบกิจการ นั้น จะขอออกจากระบบได้หรือไม่

   

  ตอบ     สามารถออกจากระบบได้ หากรายรับไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดแต่ต้องมีมูลค่าของฐานภาษีต่ำกว่า 1,800,000 บาทต่อปี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และให้แจ้งเลิกต่อนายทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นั้น ๆ

   

  ถาม     การแจ้งเลิกกิจการมีขั้นตอนอย่างไร ทั้งกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

  ตอบ     เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนใดเลิกประกอบกิจการ จะต้องแจ้งเลิกประกอบกิจการตามแบบที่อธิบดีกำหนด (ภ.พ.09 ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายใน 15 วันนับจากวันเลิกประกอบกิจการ พร้อมทั้งคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม แห่งประมวลรัษฎากร โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (สำหรับการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลจะต้องไปติดต่อกระทรวงพาณิชย์

   

  ถาม     การรับจ้างรับส่งพนักงานของบริษัทต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

  ตอบ     จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายรับเกินกว่า 1,800,000 บาท ต่อปี

   

  ถาม     กิจการโรงสีข้าวบรรจุหีบห่อข้าวสารจำหน่าย แต่ไม่มีตราหรือยี่ห้อ ถ้ามีรายรับเกิน 1,800,000.- จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

  ตอบ     ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 28/2535

   

  ถาม     จดทะเบียนนิติบุคคล สามารถดำเนินกิจการได้มากกว่า 40 ประเภท แต่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องระบุตามประเภทที่ดำเนินกิจการจริง ทำให้เสียเวลายื่นแบบ ภ.พ.09 เพื่อเปลี่ยนแปลงประเภทการดำเนินกิจการ ซึ่งบางครั้งก็หลงลืมแจ้งเปลี่ยนแปลง ตามแบบ ภ.พ.09 เพราะปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูงทำให้ต้องปรับตัวทางธุรกิจตามความต้องการของท้องตลาดถิ่น

  ตอบ     การยื่นแบบ ภ.พ. 09 เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ ประเภทสินค้าหรือบริการนั้น ใช้เวลาในการยื่นแบบเล็กน้อยและสามารถยื่นภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วภายใน 15 วัน ซึ่งกฎหมายประสงค์ให้ท่านเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มตามกิจการที่ดำเนินการจริง

   

  ถาม     เช่าที่เพื่อสร้างสำนักงานขาย แต่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังไม่มีเลขที่ จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่และภาษีซื้อในระหว่างก่อสร้างจะใช้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จดทะเบียน

  ตอบ     หากจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ให้ใช้เลขที่ของสำนักงานแห่งใหม่ และภาษีซึ่งจะนำมาใช้เครดิตภาษีได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ประกอบกิจการของห้างฯ

   

  ถาม     ถ้านิติบุคคลตั้งใหม่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร

  ตอบ     นิติบุคคลตั้งใหม่ ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมิได้ประกอบกิจการขายสินค้า หรือให้บริการ

   

  ถาม     ถ้าเริ่มประกอบกิจการ ซึ่งไม่แน่ใจว่า รายรับถึงเกณฑ์ มีความจำเป็นต้องจดทะเบียนหรือไม่

  ตอบ     ถ้ายังไม่แน่ใจว่ารายรับจะถึงเกณฑ์หรือไม่ก็ยังไม่ต้องจดทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มหากเมื่อใดรายรับถึงเกณฑ์ จะต้องยืนคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภายใน 30 วัน

   

  ถาม     บุคคลธรรมดาต้องการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทำอย่างไร จัดทำบัญชีอะไรบ้าง

  ตอบ     ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในทางบัญชีผู้ประกอบการต้องจัดทำเช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ

   

  ถาม     ผู้ประกอบการเดิมที่ตั้งของสถานประกอบการมีเพียง 1 แห่ง ต่อมาขยายเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ต้อง ยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งเลขที่ของสถานประกอบการเพิ่มเติม แต่มีใบกำกับภาษีขายพิมพ์ระบุเลขที่เดิมไว้จำนวนมาก สามารถนำมาใช้จนกว่าจะหมดได้หรือไม่ผู้ประกอบการเดิมที่ตั้งของสถานประกอบการมีเพียง 1 แห่ง ต่อมาขยายเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ต้อง ยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งเลขที่ของสถานประกอบการเพิ่มเติม แต่มีใบกำกับภาษีขายพิมพ์ระบุเลขที่เดิมไว้จำนวนมาก สามารถนำมาใช้จนกว่าจะหมดได้หรือไม่

  ตอบ     ใช้ได้แต่สาขาผู้ออกใบกำกับภาษีต้องระบุข้อความว่าสาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือสาขาใด

   

  ถาม     หากผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลา จะมีโทษอย่างไร

  ตอบ     ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

   

  ถาม     กรณีแจ้งเลิกกิจการ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร

  ตอบ     แจ้งเลิกตามแบบที่อธิบดีกำหนด ภายใน 15 วัน นับจากที่เลิกประกอบกิจการ

   

  ขอขอบคุณสาระที่เป็นประโยชน์จากเว็บไวต์กรมสรรพากร

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 20

   หจก.จดทะเบียนภาษี VATแล้้ว ได้ยี่นแบบนำส่งภาษีทุกเดือน (แบบภาษีเป็น 0) ต่อมาเดือนที่ 10,11 มีภาษี VAT ไม่ได้ยื่นแบบรายการภาษีจนถึงปัจจุบัน แต่กำลังจะไปยื่นแบบและเสียภาษีให้ถูกต้อง ขอรบกวนสอบถามว่าจะต้องโดนท่านสรรพากรลงโทษและเสียค่าปรับมากน้อยเท่าใด ขอข้อแนะนำด้วยครับผม  จักขอบคุณล่วงหน้าครับ

  โดยคุณ สมบัติ  (101.109.63.202)     19 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 19

   เป็นพนักงานประจำของบริษัท ก. ซึ่งเป็นบริษัท trading โดยมีรายได้มาจากเงินเดือนประจำและค่าคอมมิชชั่น เมื่อปีที่แล้ว(แค่ปีเดียว) ที่ค่าคอมมิชชั่นเกินหนึ่งล้านแปดแสนบาท

  สรรพากรโทรมาให้ผมต้องไปจดและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

  คำถามคือผมต้องไปจดและเสียภาษี vat นี่มั้ย

  โดยคุณ นายสุรเชษฐ  (125.24.117.92)     18 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 18

  เปิดบริษัทมา1ปี ไม่ได้จดทะเบียนภาษีแต่มีลูกค้าบางรายขอใบกำกับภาษี แต่น้อยมาก ประมาณ20,000บาทต่อเดือน ถ้าจะจดทะเบียนภาษีจะมีผลกระทบอะไรไหมค่ะ...จะจดดีไหม

  โดยคุณ basfunk  (49.230.160.24)     7 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 18

  ไม่มีผลกระทบอย่างใด ควรดำนเนการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     29 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 17

   ทำสัญญาจ้าง มูลค่า 5,000,000บาท แต่คู่สัญญา ไม่ได้จดทะเบียน Vat ผู้ว่าจ้าง มีความผิดหรือไม่อย่างไร

  โดยคุณ จอน  (110.78.165.245)     23 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 16

  กรณีซื้อสินค้าจากบริษัท แล้วบริษัทออกใบกำกับภาษีขาย ไม่ทราบว่ารายได้ตรงส่วนนี้ต้องนำไปยื่น ภงด.90 40 (8) ด้วยหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่นำไปยื่นไม่ทราบว่าสรรพากรจะสามารถตรวจสอบได้หรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ พรทิพย์  (118.173.16.67)     4 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 15

  ถ้าบริษัทมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท แต่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะมีความผิดหรือไม่ ถ้าผิดผิดอย่างไร ขอบคุงค่ะ

  โดยคุณ ฐิติมา  (180.183.6.240)     23 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 15

  ควรสอบถามปัญหาไปยังสำนักงานสรรพากรโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     3 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 14

  สมมุติว่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ 20 มีนาคม 2555 แต่เก็บใบกำกับภาษีซื้อที่ออกวันที่ 10 มกราคม 2555 สามารถนำมาคำนวนของเดือนมีนาคมได้หรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ 

  โดยคุณ ส้ม  (223.206.192.114)     20 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 13

  การประกอบกิจการที่ต้องจดทะเบียนในระบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้ง 7 ประเภทตามที่ประมวลรัษฎากรได้กำหนดไว้แล้วนั้น จะสามารถเปลี่ยนให้มาจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ อย่างไร จงแสดงเหตุผลประกอบคำอธิบาย

  โดยคุณ กัญญารัตน์  (210.86.128.161)     28 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 13

  สามารถกระทำได้ แต่รายละเอียดและวิธีดำเนินการควรสอบถามกรมสรรพากร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     9 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 12

   การเปิดร้านเครื่องเขียนอันดับแรกเกี่ยวกับการจดทะเบียนต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ สุนันทา  (180.183.177.64)     31 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 12

  หากจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่านสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทประจำจังหวัดที่ท่านจะตั้งนั้นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     12 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 11

  การเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มรายได้ต้องเกิดจากประกอบกิจการหลักแล้วมีรายได้ถึง 1.8 ถึงจะเข้าระบบหากบริษัทยังมีรายได้ไม่ถึงแต่ระหว่างปีมีการขายทรัพย์สินทำให้รายได้ถึง 1.8 ล้านต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

  โดยคุณ มณี พงศ์ธาดาพร  (101.108.155.26)     13 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 10

   คำว่ารายได้เกิน 1,800,000 บาท หมายถึง รายได้ที่ได้รับจริง หรือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วค่ะ

  โดยคุณ วรรณภา พุทธจันทร์  (118.175.19.66)     11 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 9

  ตอนนี้ทำอาชีพตัวแทนประกันรายได้เกิน1800000ทำการจดvat.7%มาได้1ปีและปีนี้รายได้ไม่ถึง1800000จำทำการขอยกเลิกจดvatได้ไหมต้องกี่ปีถึงขอเลิกได้คะและมีอะไรที่นำมาลดvatได้คะมีรายได้จากการเป็นตัวแทนอย่างเดียว

  โดยคุณ กวาง  (49.49.156.83)     6 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 8

   อยากทราบว่าเพิ่งจดหจก.ใหม่ ทำกิจการตามวัตถุประสงค์ที่จด มีออกแบบ ขายปุ๋ย รับเหมาก่อสร้าง

  ขายเครื่องเขียน ต้องภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยมัยคะ และเวลาเปิดบิลขายตามวัตถุประสงค์ที่ขายสินค้าหรือบริการเลยได้ไม่

  โดยคุณ กัลยารัตน์  (110.168.121.186)     20 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 8

  การประกอบกิจการขายสินค้าหรือบริการ ย่อมอยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     28 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 7

  ขอเรียนสอบถามอาจารย์ด้วยค่ะ

  บริษัทจดทะเบียนท้องที่จังหวัดชลบุรี แต่เนื่องจากเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้รับงานที่อีกจังหวัดหนึ่งค่ะ อีกทั้งสัญญาแค่ 6 เดือน ไม่แน่ใจว่า ควรจะยื่นขอจดเพิ่มสาขา หรือเปลี่ยนสถานที่ประกอบการค่ะ เพราะว่าสถานที่ตั้งจดทะเบียนบริษัทนั้นไม่มีพนักงานค่ะ

  รบกวนอาจารย์ให้ความเห็นว่าควรทำอย่างไร หากต้องเพิ่มสา่ขานั้น มีขั้นตอนอย่างไรค่ะ เพราะว่าสถานที่ประกอบการกับสถานที่รับเหมาก่อสร้างห่างกันแบบประมาณเกือบ 1000 กม. ทำให้ลำบากมากในการเดินทางไปยื่นแบบค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ รัชนีวรรณ  (124.122.56.252)     29 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 6

  ถ้ามีรายได้รวมเกิน1,800,000แต่มีการขายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยคือพวกหนังสือแบบเรียนแบบพิมพ์หนังสือห้องสมุดประมาณสองแสนบาทยอดที่ต้องภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่ถึงคือประมาณ1,600,000ดิฉันต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มไหมค่ะ

  โดยคุณ ธิดา  (1.47.48.89)     4 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 6

  เมื่อท่านประกอบกิจการขายสินค้าภายในราชอาณาจักร ตามประมวลรัษฎากรกำหนดให้อยู่ในบังคับต้องเสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามความแห่งมาตรา 77/2 (1)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     8 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 5

  อยากทราบว่า ถ้ากิจการที่เพิ่งดำเนินการแต่ยังไม่ทราบรายได้ที่แน่นอนและต้องมีการออกภาษีขายให้ลูกค้า ในการดำเนินธุรกิจ  จะต้องทำอย่างไรบ้าง  และสามารถ ออกภาษีขายหรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ เพ็ญ  (124.157.247.78)     8 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 5

  - หากท่านทำธุรกิจ และไม่มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้ ภาษีซื้อ ภาษีขาย ท่านควรจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านภาษีเพราะหากไม่มี อาจมีปัญหาในอนาคตได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.22)     17 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 4

  ถ้าต้องการจดทะเบียนเป็นนายหน้าหรือตัวแทนขายที่ดิน  บ้าน รถยนต์ และอื่นๆ    จะจดทะเบียนได้หรือไม่  และต้องทำอย่างไรบ้าง  เสียภาษ๊อย่างไร  ต้องมีหน้าร้านไหม

  ช่วยอธิบายมาให้ละเอียดด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ ศศิธร มณฑล  (125.24.247.85)     3 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 4

  - ไม่จดทะเบียน เพียงแต่ทำเป็นบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.1)     5 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 3

  พึ่งเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัดปีแรก ในกรณีที่มีรายได้ เกินล้านแปดแล้ว (หลังจากได้รับเงินจากหน่วยงานราชการ) จึงไปขอจดภาษีมูลค่าเพิ่ม เราจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่หนึ่งบาทแรกของล้านแปด หรือ หนึ่งบาทแรกของส่วนที่เกิดจากล้านแปด (ในกรณีของการที่พึ่งเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัดและพึ่งมีรายได้เกินเป็นครั้งแรก)

  โดยคุณ ภาวิดา อมรปรียากุล  (118.172.91.243)     28 ม.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 3

   การออกใบกำกับภาษี นับวันที่ดังนี้

  1.มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีได้  (วันที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  2. วันที่รับเงินได้ หรือวันที่ส่งสินค้า  ซึ่งต้องเป็นวันที่เดียวกับวันที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ วันที่มากกว่าวันที่จดฯ

  โดยคุณ เรวดี  (14.207.89.239)     16 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 2

  สวัดดีค่ะ

  อยากทราบว่ากรณีที่ใบ ภ.พ. 20 ฉบับจริง ได้หายไป จะต้องดำเนินการอย่างไรมั่งคะ

  โดยคุณ ความคิดเห็นที่ 2  (118.172.32.212)     26 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1

  อายุ92แต่มีรายได้1800000จำเป็นต้องจดมูลค่าเพิ่มหรือไม่ถ้าไม่จดจะมีความผิดอย่างไรบ้าง

  จะมีคดีความกี่ปี

  โดยคุณ ต้องตา  (125.24.108.136)     29 พ.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1

  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องมีการประกอบธุรกิจตามที่ประมวลกฎหมายรัษฎรกรกำหนด  หากไม่มีการประกอบกิจการก็ไม่ต้องจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

  โดยคุณ  (  (58.136.4.63)     3 มิ.ย. 2552

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด