X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การติดแบล็กลิส (Black List)

 • ใครมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาดูรายงานข้อมูลเครดิต

  การติดแบล็กลิส (Black List)

   

  ท่านคงจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า ไม่ได้รับสินเชื่อเพราะติดแบล็กลิสจากเครดิตบูโรใช่ไหมค่ะ จริงๆ แล้ว เครดิตบูโรไม่มีสิทธิ์ในการจัดแบล็กลิสผู้ขอสินเชื่อนะคะ เพราะเครดิตบูโรจะทำหน้าที่รวบรวมประวัติการชำระสินเชื่อหรือบัตรเครดิตของสินเชื่อทุกบัญชีจากสถาบันการเงินตามข้อเท็จจริง ซึ่งสถาบันการเงินใช้ข้อมูลเครดิตเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อค่ะ เพราะการตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้สินเชื่อนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น รายได้ของผู้สมัครสินเชื่อ หลักประกัน บุคคลผู้ค้ำประกัน เป็นต้นค่ะ ในทางกลับกัน หากผู้ขอสินเชื่อมีประวัติการชำระสินเชื่อตรงเวลา ข้อมูลเครดิตก็จะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

   

  เครดิตบูโรคืออะไร

  เรามาทำความรู้จักกับธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือ Credit Bureau กันนะคะ Credit Bureau นั้นมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลประวัติการชำระสินเชื่อ และการชำระบัตรเครดิตของบุคคลจากสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต โดยเมื่อลูกค้าให้ความยินยอมให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลการชำระสินเชื่อ และการชำระบัตรเครดิตของตนในขณะที่ยื่นขอสินเชื่อแล้วนั้น สถาบันการเงินก็สามารถจะเรียกดูข้อมูลดังกล่าวจาก Credit Bureau เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ค่ะ

   

  ใครมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาดูรายงานข้อมูลเครดิต

             นอกจากสถาบันการเงินที่ผู้ขอสินเชื่อได้ให้ความยินยอม จะสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตเพื่อการวิเคราะห์สินเชื่อได้แล้ว ผู้ขอสินเชื่อเองก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมาขอดูรายงานข้อมูลเครดิตของตนได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ค่ะ โดยการยื่นคำขอได้ที่ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และบริษัทยังได้อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น โดยให้ยื่นคำขอผ่านธนาคารนครหลวงไทยทุกแห่งทั่วประเทศก็ได้ค่ะ มีค่าธรรมเนียม 200 บาท ค่ะ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 50 ค่าธรรมเนียมลดเหลือ 100 บาท) ทั้งนี้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติมีหน้าที่เก็บรักษารายงานดังกล่าวเป็นความลับ และไม่สามารถเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นใด เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะ 

   

  ขั้นตอนการยื่นขอแก้ไขข้อมูล

  หรือมีข้อโต้แย้งข้อมูลเครดิตสำหรับบุคคลเจ้าของข้อมูล

            เมื่อเจ้าของข้อมูลตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองแล้ว พบว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง หรือมีข้อโต้แย้ง จะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงตนด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานอื่น เพื่อแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขหรือโต้แย้งข้อมูลเครดิต ต่อเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ณ ที่ทำการบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนการขอโต้แย้งหรือแก้ไขข้อมูลเครดิต  ดังนี้

   

  1. เจ้าของข้อมูลกรอก แบบคำขอแก้ไข/ โต้แย้งข้อมูลเครดิต (download) โดยแจ้งรายละเอียดของข้อมูลเครดิตที่ท่านต้องการแก้ไข หรือโต้แย้งจากรายงานข้อมูลเครดิตของบริษัทฯ และแนบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

   

             กรณีบุคคลธรรมดา

              ? สำเนารายงานข้อมูลเครดิตฉบับที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้ง

              ? บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)

                พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด

              ? หลักฐานประกอบอื่น (ถ้ามี)

   

             กรณีนิติบุคคล

              ? สำเนารายงานข้อมูลเครดิตฉบับที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้ง

              ? สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน

                และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราของบริษัท

              ? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองความถูกต้อง 1 ชุด

              ? หลักฐานประกอบอื่น (ถ้ามี)

   

  2. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน และทำการบันทึกข้อโต้แย้งของเจ้าของข้อมูลไว้ ในระบบข้อมูลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

   

  3. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะประสานงานกับสถาบันการเงินสมาชิกที่เป็นผู้นำส่งข้อมูลดังกล่าวให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่เจ้าของข้อมูลขอให้แก้ไข หรือโต้แย้งข้อมูล

   

              กรณีที่สถาบันการเงินสมาชิกพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่ได้รับการโต้แย้ง บริษัทฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลทราบภายใน 30 วัน และยกเลิกรายการบันทึกข้อโต้แย้งของ NCB ออกจากระบบ

              กรณีสถาบันการเงินสมาชิกแจ้งและยืนยันข้อมูลที่นำส่งถูกต้อง  บริษัทฯ จะ

                - บันทึกผลการตรวจสอบในระบบเป็น ? สมาชิกยืนยันข้อมูลถูกต้องตามที่ได้นำส่งให้ NCB (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ)?

                - บริษัทฯ จะทำหนังสือแจ้งเจ้าของข้อมูลให้รับทราบถึงผลการดำเนินการ ภายใน 30 วัน

   

  4. เมื่อเจ้าของข้อมูลได้รับผลการดำเนินการแล้ว

            4.1 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลยอมรับผลการแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการยกเลิกรายการบันทึกข้อโต้แย้งออกจากระบบข้อมูล  

   

            4.2 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ยอมรับผลการแจ้งจากบริษัทฯ และยืนยันข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้บริษัทฯ บันทึกข้อโต้แย้งไว้ในระบบ

   

  การตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวท่านเอง

   ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูลให้เจ้าของข้อมูล มีสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีความยินดีที่ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

   

  ณ ที่ทำการบริษัทฯ  (ส่วนบริหารข้อมูลเครดิต) มีขั้นตอนดังนี้

  1. เจ้าของข้อมูลกรอก แบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต (บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล) และยื่นแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานประกอบคำขอ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ หลักฐานประกอบคำขอมีดังนี้

   

  กรณีบุคคลธรรมดา

  ? บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับตัวจริงมาแสดง

  ? หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ (ถ้ามี)

  ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้นำ

  ? หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  ? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  ? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

   

  กรณีนิติบุคคล

  ? สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

  ? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้นำ

  ? หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล

  ? สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)

  ? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  ? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

   

  2. ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

   

  3. เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  สถานที่ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

   ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค

  ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

  โทรศัพท์ : (66) 02-643-1250

  โทรสาร:   (66) 02-612-5895

   

   

   

   

    

   

   

     

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 6   

 • ความคิดเห็นที่ 100

   สวัสดีค่ะ  นุ๋โดนสถาบันสอนภาา Wallstreet โกง เนื่องจากว่าเคยทำเรื่องการขอกุ้เงิน เพือ่เรียนพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่สถาบัน เปนตัวแทนทำให้  คุยกันว่าถ้าผ่านและอนุมัติ จะติดต่อกลับให้ทราบตารางคอรส์เรียน และ  พอผ่านมาประมาน เค้าบอกมะผ่าน เลยบอกยกเลิก แต่จุ่ๆ ผ่านมาอีก 4 เดือน มีจนท.ของกรุงไทย  และ  อิออน  โทรมาเรียกเก็บเงิน  เข้าเดือนที่3/4เนี่ย และนุ๋อธิบายให้ จนท.ฟัง และเค้าบอกให้ทางสถาบันยกเลิกสัญญา และทำเรื่องคืนเงิน  เพราะนู๋มะมีข้อมุลอะไรเลย  และไม่เคยได้เข้าเรียน/ติดต่อกลับทาง สถาบันแต่อย่างใด   สถาบันบอก  ขอคุยฝ่ายบัญชี เค้าบอกทำได้ แต่ขอค่าดำเนินการ 30,000 บาท ซึงค่าคอรส์เรียนที่ยื่นอขอกุ้ มัน  50,000 บาท  มะยุติธรรมและมะใช่ความผิดเรา  จนมีการติดตามพยายามแก้ไขมาตลอด จนมีข้อมุล  สถานะ  รอการพิจารณาจากศาลเนี่ย  " อยากทราบว่านูต้องทำเรื่องกุ้ซื้อบ้านในช่วงนี้ อยากทราบว่าจะ   ยื่นกุผ่านมั้ย  ธ.ธอส จะดุรึป่าว "  และตอนนี้รอการพิสุจน์จาก  จนท.ทางธนาคาร เพื่อช่วยอยุ่   มีการแจ้งความ  ถ้ายื่นกุ้เนี่ยต้องแนบแสดงว่า  ข้อมุลมะจริง และจะผ่านมั้ยค่ะ   และถ้าผ่าน/ไม่ผ่าน   ภายหลัง เราจะยื่นขอกุ้ที่เดิมได้มั้ย " ถ้าสถานะออกมาแล้ว

  โดยคุณ เนย  (183.89.88.64)     21 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 99

  อยากทราบว่าติดแบ็คลิตอยู่สามารถออกรถเปนผู้ซื้อร่วมได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ nattaya suksamai  (49.230.89.49)     29 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 98

   ผมอยากทราบว่าถ้าเราติดแบคลีสอยู่ เราสามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้หรือป่าวคับ รบกวนช่วยตอบคำถามของผมหน่อยคับ

  โดยคุณ อาทิตย์  (58.9.250.190)     12 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 97

   เราผ่อนรถมอเตอร์ไซค์หมดแล้ว แล้วเอาเล่มทะเบียนรถไปจำนำกับศรีสวัสดิ์พาวเวอร์

  แต่เรามีค้างอยู่ 2 งวด แล้วจ่ายล่าช้าเพราะกำหนดชำระทุกวันที่ 6 ต้นเดือน แต่เราไปจ่ายสิ้นเดือน ก็

   

  เลยล่าช้า เลยถามว่ามันจะไปโชว์ในบูโรไหม เพราะกำลังจะยื่นกู้ออมสิน

   

  โดยคุณ   (61.90.17.156)     17 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 96

   มีวิธียกเลิกบัญชีดำในแบลคลิสไหมครับ

  โดยคุณ   (223.205.246.84)     9 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 95

  คือดิฉันปิดแบลคลิสของอิออนจำนวน8000ค่ะค้างมาประมาน5ปีและได้ใบปิดหนี้แล้วจากอิอนมาประมานเกือบปีแล้วถ้าดิฉันจะกู้ซื้อบ้านโดยแนบใบชำหนี้ด้วยจะผ่ายการอนุมัติไหมค่ะ

  โดยคุณ อ้อ  (171.101.227.41)     15 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 95

  สอบถามการพิจารณาอนุมัติกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 94

  เคยติดแบล็กลิสมา3-4ปี แต่ตอนนี้เพิ่งปิดบัญชีไปหมดแล้วค่ะเมื่อต้นปี2558 อยากทราบว่าจะยื่นเรื่องทำบัตรเครดิตอีกได้มั้ยค่ะ และต้องใช้เวลาเท่าไรถึงจะทำเรื่องสินเชื่อได้อีกค่ะ

  โดยคุณ parichat  (118.175.235.2)     8 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 94

  ท่านสามารถขอสินเชื่อบัตรเครดิตดังกล่าวได้ไม่มีกฎหมายจำกัดห้าม ส่วนขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการนั้นควรสอบถามเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 93

   ติดเครดิตอะไรบ้าง

  โดยคุณ วิชาติ รุ่งวิริยพงศ์  (1.47.163.97)     2 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 92

   ทางสำนักงานเขตส่งเอกสารแจ้งมาว่าเป็นวิศวะกรคุมงาน แล้วทำผิดแบบแปลน ทางสำนักงานเขตเลยส่งเอกสารระงบการก่อสร้าง แต่ผมไม่ได้เป็นวิศวกร ทางสำนักงานเขตส่งเอกสารมาผิดคน เพราะมีชื่อ และนามสกุลเหมือนกัน แต่เลขที่บัตรประชาชนต่างกันทำให้ผมติดแบล็คลิส ไปทำเรื่องให้สำนักงานเขต แก้ไขแล้วแต่แบล็คลิสก็ยังไม่หาย จะทำยังไงคับไม่สามารถทำเรื่องกู้บ้านได่เลย อยากได้คำแนะนำหน่อยคับ

  โดยคุณ ศศิชลพินทุ์  (49.230.186.51)     24 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 92

  ท่านอาจแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพิสูจน์ให้เห็นว่าตนไม่ใช่ผู้ถูกหาว่ากระทำผิดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลบัญชีดำดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     21 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 91

  ขอสอบถามหน่อยค่ะ พอดีซื้อรถยนต์มา แต่คนค้ำเอาไปใช้ เค้าส่งค่างวดล่าช้า สูงสุดคือ 2 เดือนค่ะ แบบนี้จะติดแบล็กลิสมั๊ยคะ 

  โดยคุณ narak  (101.109.96.85)     26 ก.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 91

  เมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ค่างวดเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้ออาจเป็นลูกหนี้ชั้นต้นที่ติดบัญชีดำในข้อมูลเครดิตบูโรดังกล่าวได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     16 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 90

   สวัสดีค่ะ พอดีว่าค้างค่างวด1เดือนขอบัตรอีออน และบัตรเครดิตอ่ะค่ะคือแบบว่าบัตรอีออนเป็นบัตรผ่อนของส่ง12เดือนจะหมดมกราคม58แต่ค้างไว้เดือน1จะไปหมดสิ้นกุมภาแทนแบบนี้คือติดแบล็กลิสแล้วใช่ไหมค่ะแล้วเราส่งหมดเรายังสามารถใช้บัตรพวกนี้ได้เหมือนเดิมไหมค่ะ แล้วยังงี้เราต้องรักษาประวัติการส่งใหม่นานแค่ไหนถึงจะไม่เป็นการติดแบล็กลิสค่ะ

  โดยคุณ ทราย  (1.46.10.155)     31 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 89

   จ่ายค่ารถ  ค่าบัตรเครดิต ช้า เกินกำหนดจะติดบูโรไหมคะ เช่น ค่ารถจ่ายวันที่ 20 ของเดือนแต่ไปจ่าย วันที่ 1 ของเดือนถัดไป  เฟิร์สช้อยวันที่ 7 ทุกเดือน แต่จ่าย วันที่ 20 ของเดือนนั้น  แต่จ่ายทุกเดือน

  โดยคุณ สาวิตตรี   (49.230.180.147)     5 ส.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 89

  การไม่ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นการไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรซึ่งท่านต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดหรือเบี้ยปรับถ้าหากมีข้อตกลงกัน ส่วนการจะเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ติดบัญชีดำในเครดิตบูโรหรือไม่ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเครดิตบูโรโดยตรง โดยกรณีนี้ท่านอาจติดบัญชีดำก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     25 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 88

   สวัสดีคับอยากสอบถามเกี่ยวกับการติดเเบล็คลิสหน่อยคับพอดีผมเปนหนี้บัตรสินเชื่อเงินสดตอนนี้ค้างจ่ายมาหลายเดือนเเล้วคับพอดีมีจดหมายฝ่ายกฏหมายของบริษัทที่ดูเเลเกี่ยวกับการทวงหนี้ส่งจดหมายมาที่บริษัทที่ผมทำงานอยู่เเล้วหัวหน้าได้เหนก้เลยเรียกผมเค้าไปคุยว่าจะไล่ผมออกจากงานเรื่องเเบบนี้ทางบริษัทผมเค้าจะไล่ผมออกมั้ยคับเปนทุกข์มากเลยคับเเล้วต้องเเก้ใขยังใงคับขอคำปรึกษาหน่อยคับ

  โดยคุณ ปอน  (49.230.102.77)     30 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 88

  หากท่านถูกนายจ้างเลิกจ้างด้วยการไล่ออกเพราะเหตุที่ท่านค้างชำระหนี้สินเชื่อดังกล่าว ถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ท่านมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนได้ตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522 ทั้งนี้ ท่านควรไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 87

  ผมค้างชำระเงินธนาคาร 2 เดือน 2 ธนาคาร  ถ้าจะกูเงินอี 1 ธนาคาร เพื่อเอามาปิดบัญชี  จะมีผลต่อการกู้เงินไหมครับ

  โดยคุณ ณภัทร  (1.179.165.162)     10 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 87

  ท่านสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     4 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 86

   ตอนนี้ติดแบล็ดลิสิออนอยู่ แต่ทุกวันนี้เราก็จ่ายให้อิออนทุกเืดือนค่ะ แต่ตอนนี้ทางเราจะไปขอกู้เงินกับธนาคารแล้วมันจะคิดแบล็ดลิสตัวนี้ไม่ค่ะ  

  โดยคุณ นานา  (101.109.107.100)     17 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 86

  ท่านควรตรวจสอบเกี่ยวกับสถานะข้อมูลเครดิตของตนไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     1 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 85

  ทำบัตรชื้อสินค้า12,000 บาท 0% 6 เดือน เดือนค้าง แต่ไปจ่ายปลายเดือนรวมกันทั้ง 2 เดือน แต่ยังคงค้าง ค่าธรรมเนียม พอถึงเดือนที่ 3 จ่าย ก่อนจะถึงงวดถัดไปจ่ายให้ค่างวด + ค่าธรรมเนียมคงค้างเดือนแรก พออยู่ๆๆๆ มีพนักงานมาบอกว่าเราค้างจ่ายอีกงวดหนึ่ง จะให้เราชำระ คำถาม ค้างค่าธรรมเนียมแล้วเอาค่าธรรมเนียมมาคิดอีกต่อหนึ่งได้หรือไม่ โดยไม่ค้างเงินต้นซักบาท (ถ้าเป็นอย่างนั้นโหดมาก)   คำถามหนึ่งถ้าค้างค่าธรรมเนียมเราจะติด    Black List ไหม

  โดยคุณ pin  (171.5.101.66)     24 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 85

  กรณีดังกล่าวเจ้าหนี้บัตรสินเชื่อการผ่อนสินค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ไม่อาจคิดค่าธรรมเนียมการผิดนัดซ้ำซ้อนกัน หากเจ้าหนี้กระทำการดังกล่าว ท่านก็ชอบที่จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อ สคบ. เพื่อดำเนินการกับเจ้าหน้าที่บัตรสินเชื่อดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     2 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 84

  เป็นหนี้บัตรเครดิตหลายบัตรเลยค่ะ ตอนนี้ทำเรื่องประนอบหนี้หมดไปแล้ว4ใบเหลือ3ใบค่ะ อยากรู้ว่าถ้าเราใช้หมดทุกไปแล้วเครดิตเราจะกับมาเป็นปกติหรือเปล่าค่ะ แล้วกี่ปีกี่เดือนถึงจะเข้าเป็นคนไม่มีBlack list ka. ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ   (61.91.103.134)     15 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 83

  สอบถามครับ ติดค่าโทรศัพท์รายเดือน ของ AIS และ True ครับ และค้างชำระค่าสินค้าของมิสทีน มา 1 ปี กว่าๆ จะติดเครดิตบูโรใหมครับ พอดีจะซื้อรถ

   

  โดยคุณ ต้อง  (125.25.168.42)     23 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 82

  สอบถามครับ ติดค่าโทรศัพท์รายเดือน ของ AIS และ True ครับ และค้างชำระค่าสินค้าของมิสทีน มา 1 กว่าๆ จะติดเครดิตบูโรใหมครับ พอดีจะซื้อรถ

  โดยคุณ ต้อง  (125.25.168.42)     23 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 81

  ใช้บัตรผ่อนสินค้าอีอ้อนค่ะ ประมาณปี 2552  ก้ชำระทุกๆงวดจนหมดนะค่ะ  แต่สองปีผ่านมาค่ะมีใบข้อมูลเครดิตส่งมาว่ามียอดค้างชำระกับทางอีอ้อนอยู่ 391  บาทพอโทรไปเช็คเค้าบอกว่ารวมดอกเบี้ยแล้วต้องชำระที่ยอด 2700  กว่าบาท   แบบนี้จะติดแบ็กลิสมั้ยค่ะ? 

  โดยคุณ Moo mus  (118.175.178.13)     8 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 81

  ท่านควรตรวจสอบสถานะข้อมูลเครดิตของตนไปยังสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     19 เม.ย. 2556

 •  1  2  3  4 .. 6   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด