X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การติดแบล็กลิส (Black List)

 • ใครมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาดูรายงานข้อมูลเครดิต

  การติดแบล็กลิส (Black List)

   

  ท่านคงจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า ไม่ได้รับสินเชื่อเพราะติดแบล็กลิสจากเครดิตบูโรใช่ไหมค่ะ จริงๆ แล้ว เครดิตบูโรไม่มีสิทธิ์ในการจัดแบล็กลิสผู้ขอสินเชื่อนะคะ เพราะเครดิตบูโรจะทำหน้าที่รวบรวมประวัติการชำระสินเชื่อหรือบัตรเครดิตของสินเชื่อทุกบัญชีจากสถาบันการเงินตามข้อเท็จจริง ซึ่งสถาบันการเงินใช้ข้อมูลเครดิตเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อค่ะ เพราะการตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้สินเชื่อนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น รายได้ของผู้สมัครสินเชื่อ หลักประกัน บุคคลผู้ค้ำประกัน เป็นต้นค่ะ ในทางกลับกัน หากผู้ขอสินเชื่อมีประวัติการชำระสินเชื่อตรงเวลา ข้อมูลเครดิตก็จะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

   

  เครดิตบูโรคืออะไร

  เรามาทำความรู้จักกับธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือ Credit Bureau กันนะคะ Credit Bureau นั้นมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลประวัติการชำระสินเชื่อ และการชำระบัตรเครดิตของบุคคลจากสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต โดยเมื่อลูกค้าให้ความยินยอมให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลการชำระสินเชื่อ และการชำระบัตรเครดิตของตนในขณะที่ยื่นขอสินเชื่อแล้วนั้น สถาบันการเงินก็สามารถจะเรียกดูข้อมูลดังกล่าวจาก Credit Bureau เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ค่ะ

   

  ใครมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาดูรายงานข้อมูลเครดิต

             นอกจากสถาบันการเงินที่ผู้ขอสินเชื่อได้ให้ความยินยอม จะสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตเพื่อการวิเคราะห์สินเชื่อได้แล้ว ผู้ขอสินเชื่อเองก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมาขอดูรายงานข้อมูลเครดิตของตนได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ค่ะ โดยการยื่นคำขอได้ที่ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และบริษัทยังได้อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น โดยให้ยื่นคำขอผ่านธนาคารนครหลวงไทยทุกแห่งทั่วประเทศก็ได้ค่ะ มีค่าธรรมเนียม 200 บาท ค่ะ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 50 ค่าธรรมเนียมลดเหลือ 100 บาท) ทั้งนี้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติมีหน้าที่เก็บรักษารายงานดังกล่าวเป็นความลับ และไม่สามารถเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นใด เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะ 

   

  ขั้นตอนการยื่นขอแก้ไขข้อมูล

  หรือมีข้อโต้แย้งข้อมูลเครดิตสำหรับบุคคลเจ้าของข้อมูล

            เมื่อเจ้าของข้อมูลตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองแล้ว พบว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง หรือมีข้อโต้แย้ง จะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงตนด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานอื่น เพื่อแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขหรือโต้แย้งข้อมูลเครดิต ต่อเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ณ ที่ทำการบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนการขอโต้แย้งหรือแก้ไขข้อมูลเครดิต  ดังนี้

   

  1. เจ้าของข้อมูลกรอก แบบคำขอแก้ไข/ โต้แย้งข้อมูลเครดิต (download) โดยแจ้งรายละเอียดของข้อมูลเครดิตที่ท่านต้องการแก้ไข หรือโต้แย้งจากรายงานข้อมูลเครดิตของบริษัทฯ และแนบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

   

             กรณีบุคคลธรรมดา

              ? สำเนารายงานข้อมูลเครดิตฉบับที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้ง

              ? บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)

                พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด

              ? หลักฐานประกอบอื่น (ถ้ามี)

   

             กรณีนิติบุคคล

              ? สำเนารายงานข้อมูลเครดิตฉบับที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้ง

              ? สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน

                และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราของบริษัท

              ? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองความถูกต้อง 1 ชุด

              ? หลักฐานประกอบอื่น (ถ้ามี)

   

  2. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน และทำการบันทึกข้อโต้แย้งของเจ้าของข้อมูลไว้ ในระบบข้อมูลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

   

  3. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะประสานงานกับสถาบันการเงินสมาชิกที่เป็นผู้นำส่งข้อมูลดังกล่าวให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่เจ้าของข้อมูลขอให้แก้ไข หรือโต้แย้งข้อมูล

   

              กรณีที่สถาบันการเงินสมาชิกพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่ได้รับการโต้แย้ง บริษัทฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลทราบภายใน 30 วัน และยกเลิกรายการบันทึกข้อโต้แย้งของ NCB ออกจากระบบ

              กรณีสถาบันการเงินสมาชิกแจ้งและยืนยันข้อมูลที่นำส่งถูกต้อง  บริษัทฯ จะ

                - บันทึกผลการตรวจสอบในระบบเป็น ? สมาชิกยืนยันข้อมูลถูกต้องตามที่ได้นำส่งให้ NCB (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ)?

                - บริษัทฯ จะทำหนังสือแจ้งเจ้าของข้อมูลให้รับทราบถึงผลการดำเนินการ ภายใน 30 วัน

   

  4. เมื่อเจ้าของข้อมูลได้รับผลการดำเนินการแล้ว

            4.1 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลยอมรับผลการแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการยกเลิกรายการบันทึกข้อโต้แย้งออกจากระบบข้อมูล  

   

            4.2 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ยอมรับผลการแจ้งจากบริษัทฯ และยืนยันข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้บริษัทฯ บันทึกข้อโต้แย้งไว้ในระบบ

   

  การตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวท่านเอง

   ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูลให้เจ้าของข้อมูล มีสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีความยินดีที่ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

   

  ณ ที่ทำการบริษัทฯ  (ส่วนบริหารข้อมูลเครดิต) มีขั้นตอนดังนี้

  1. เจ้าของข้อมูลกรอก แบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต (บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล) และยื่นแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานประกอบคำขอ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ หลักฐานประกอบคำขอมีดังนี้

   

  กรณีบุคคลธรรมดา

  ? บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับตัวจริงมาแสดง

  ? หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ (ถ้ามี)

  ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้นำ

  ? หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  ? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  ? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

   

  กรณีนิติบุคคล

  ? สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

  ? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้นำ

  ? หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล

  ? สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)

  ? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  ? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

   

  2. ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

   

  3. เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  สถานที่ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

   ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค

  ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

  โทรศัพท์ : (66) 02-643-1250

  โทรสาร:   (66) 02-612-5895

   

   

   

   

    

   

   

     

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5   

 • ความคิดเห็นที่ 80

  เคยเป็นหนี้บัตรซิติ้แบงค์แต่จ่ายไม่ตรงแต่ปัจจุบันปิดหมดแล้วทาง Bank มีเอกสารยืนยันการปิดยอด

  มายืนยันการปิดยอดและหมายเหตุว่าจะเครียร์ข้อมูลเครดิตให้ ภายใน 60 วัน จริงหรือไม่คะ

  โดยคุณ   (223.27.193.33)     5 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 79

  เมื่อปี 2553 เคยมีบัตรเพาเวอร์บาย  แต่เปิดใช้ไม่ได้เพราะเค้าแจ้งว่าส่งประกันสังคมไม่ตรงกับใบรับรองเงินเดือน เป็นพนักงานในบริษัทเล็ก ๆ ในต่างจังหวัด เงินเดือนได้รับจริงกับตรงตามเงื่อนไขการขอมีบัตร แต่นายจ้างส่งประกันสังคมน้อยกว่า ก็เลยไม่เคยใช้ตัดบัตรทิ้งไปแล้ว ตอนนี้เป็นข้าราชการสมัครบัตรเครดิตได้ ประวัติการส่งดี แต่ทำเรื่องซื้อรถ มันโชว์ว่าเคยมีการปลอมแปลงเอกสาร ทำให้ไม่สามารถซื้อรถได้ จะทำอย่างไรจึงจะปลดล็อคได้ 

  โดยคุณ หนิง  (61.7.181.96)     22 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 79

  ท่านควรปรึกษารายละเอียดเกี่ยวเจ้าหน้าที่สำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     13 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 78

  รบกวนหน่อยคร๊...พอดีว่าเมื่อปี52แฟนแอนออกมอไซต์มาผ่อนไปได้3เดือนแล้วรถหายไปแจ้งความแล็วก็ไปแจ้งกับทางบริษัทไฟแนนส์แล้วเรียบร้อยทางไฟแนนส์บอกว่าแอนจะต้องจ่ายค่าเดินเอกสาร/เรื่องเป็นจำนวนเงินประมาณ7,000กว่าบาทได้(พอดีเรื่องนานแล้วจำยอดไม่ได้เท่าไหร่)ทางบริษัทก็ให้โค๊ดในการชำระเงินให้ไปชำระที่เซเว่นให้ครบตามแต่ที่เราจะสะดวกแต่ต้องครบตามยอดที่เค้าแจ้งมานะคะ...แล้วแอนก็ถามต่อว่าค่างวดรถแอนจะต้องจ่ายต่อไหมทางบริษัทเค้าก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเพราะเรามีประกันรถหายเดี๋ยวประกันเค้าเครมให้ให้แอนจ่ายแค่ยอดที่เค้าแจ้งมาก็จบ...ไม่มีปัญหาอะไร..แต่เราก็ถามซ้ำหลายรอบนะเรื่องงวดรถว่าเราต้องจ่ายต่อไหม..เค้าก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่ต้อง...จนแอนไปชำระเงินที่เซเว่นครบยอดที่เค้าแจ้งมาคือ7000จนเวลาผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมเราก็เข้าใจว่าไม่มีอ่ะไร...ถ้ามีปัญหาอะไรทางบริษัทคงติดต่อเรากลับมาแล้วแหละ...จนมาถึงวันที่แฟนแอนจะทำเรื่องยื่นเอกสารกู้ซื้อบ้าน...ก็มีเอกสารของทางบริษัท(สำนักงานใหญ่)ส่งมาให้ก็เลยงงว่ามีเอกสารส่งมาว่าเราค้างการชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน41000กว่าบาทได้เพราะเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี52จนเวลาผ่านมาปีปัจจุบันคือปี56ผ่านมาตั้งกี่ปีถ้าเราค้างชำระหนี้แล้วทำไมไม่โทรแจ้งเราหรือติดต่อส่งเอกสารการถวงหนี้มาทางเราตั้งแต่ปี52ทำไมถึงให้เวลาล่วงเลยมาจนถึง4-5ปีแล้วการมีรายการยอดค้างชำระมาทุกเดือนจนกะทั้งปี56ทั้งๆที่ทางบริษัทไม่เคยแจ้งเราเลยเรื่องการค้างชำระหนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องรถหายจนมาถึงปัจจุบันที่เราได้รับเอกสารเราก็เลยรีบติดต่อกลับแล้วก็แจ้งกับทางสำนักงานใหญ่ตามความเป็นจิงที่เราได้กล่าวไปข้างต้นทางสำนักงานใหญ่แจ้งยอดให้เราไปชำระแล้วเค้าจะทำการปิดบัญชีให้เราก็ไปชำระหนี้ตามที่เค้าบอกอยากทราบว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะทำเรื่องการกู้เงินซื้อบ้านผ่านไหมคะแล้วอย่างนั้นชื่อเราอยู่ก็ต้องติดแบล็คลิสอยู่ในระบบบูโรแต่เราได้ไปทำการชำระหนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ...อย่างนี้จะมีผลกระทบกับการกู้เงินของเราไหมคะ(พอดีรถที่ซื้อมาเป็นชื่อของแฟนคนเราเป็นคนค้ำประกันอ่ะคะ)แต่เรื่องกู้เงินธนาคารเป็นชื่อของแฟนแล้วอย่างนี้จะมีปัญหาอะไรไหมคะ...แต่เราได้ไปทารชำระเงินให้ก้บทางบริษัทก่อนการยื่นเอกสารให้กับทางธนาคารนะ(ขอโทดทีนะคะถ้าอธิบายยาวไปพอดีเราอยากทราบจิงๆอ่ะคะรบกวนคนอ่านจิงๆคะ)....ขอบคุณคะ

  โดยคุณ กรวิการ์ ทองเจริญ (สมาชิก)  (119.42.121.38)     12 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 77

   ขอโทดนะคะ  รบกวนถามหน่อยคะ  พอดีไม่ได้จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต มาประมาณ 5 เดือน จะติดแบลคลิสไม๊คะ  แล้วถ้าติด  เราผ่อนจ่ายเขา  แล้วเราทำเรื่องจัดไฟแนนซ์จะผ่านไม๊คะ  รบกวนทีนะคะ

  โดยคุณ แอล  (122.154.18.254)     6 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 77

  การที่ท่านค้างชำระหนี้ดังกล่าว อาจทำให้ท่านเป็นลูกหนี้ที่ติดบัญชีดำในข้อมูลเครดิตบูโรได้แต่หากท่านชำระหนี้ค่าบริการเสร็จสิ้นแล้ว สถานะข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกลบตามระเบียบเมื่อพ้นกำหนดเวลา 3 ปีนับแต่นั้น ส่วนการสอบถามการขออนุมัติสินเชื่อการเช่าซื้อจะเป็นประการใดท่านควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของไฟแนนซ์แต่ละแห่งโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     24 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 76

  ซื้อรถมอไซให้พี่แต่เป็นชื่อตัวเองแล้วพี่เขาส่งไม่ไหวแล้วเอาไปคืนไฟแนนแล้วจะติดแบล็คลิสหรือเปล่า

  โดยคุณ   (180.183.211.211)     2 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 75

  ดิฉันเคยกู้อีออน ได้ยอดเงินมา 5000 ส่งได้แค่ งวดเดียว ก็มีปัญหาทางการเงินในครอบครัว เลิกลากับสามี มีภาระหนี้สินนอกระบบกับค่าเลี้ยงดูบุตร คือรับภาระค่าใช้จ่ายคนเดียว ช่วงนั้นที่ทำงานไม่มีโอทีเลย มีแต่ค่าแรงล้วนๆ ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ เป็นแบล็คลิสมาจนวันนี้ก็ 5 ปีแล้วดิฉันไม่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ เพราะคิดว่าไม่ผ่านแน่นอน บางคนก็พูดว่าไม่เป็นไรทำได้ ยอดเงินที่ติดไม่สูง พอดีว่าดิฉันจะออกมอเตอร์ไซค์ จะสามารถออกได้มั้ย

  โดยคุณ ชลธิชา  (110.49.224.246)     20 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 75

  ท่านสามารถขอสินเชื่อการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ดังกล่าวต่อไฟแนนซ์ได้ ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ แต่ส่วนเรื่องการจะได้รับอนุมัติจากไฟแนนซ์หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     29 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 74

  สอบถามหน่อยนะคะ เมื่อก่อนเคยซื้อระราคาเงินดาวน์ต่ำและไม่รู้รถตัวนี้เข้ากับไฟแนนซ์เราก็ผ่อนไปได้สักพักแล้วต้องไปเรียนต่อเลยไม่สามารถผ่อนต่อได้เลยนำรถไปคืนร้านก็นึกว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะทางร้านก็ไม่มีหนังสือแจ้งอะไรมาให้แต่เวลาผ่านไปหลายปีทำงานแล้วต้องการจะทำธุรกรรมทางเงินแต่ทำไม่ได้เลยสักอย่างเค้าบอกว่าชื่อเราติดแบ็คลิสก็เลยงงว่ามันเป็นเพราะอะไร แล้วมีวิธีการแก้ไขหรือไม่ เพราะเวลาล่วงเลยมาเกือบเจ็ดแปดปีแล้วเราจำทำอย่างไรได้แถมข้อมูลรถคันนั้นเราก็ไม่รุ้เลยว่าเป็นอย่างไรรบกวนตอบปัญหาหน่อยนะคะ

  โดยคุณ หมูค่ะ  (119.42.120.63)     17 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 74

  ท่านควรติดต่อกับไฟแนนซ์เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยชำระหนี้นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     28 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 73

   อยากสอบถามว่ากรณีค่าโทรศัพท์ที่เรารับซิมแล้วคิดเป็นรายเดือนเราใช้ไป2 เือนแล้วแอร์การืดเราหายเราโทรหาเจ้าหน้าที่ที่มาแนะนำเราติดต่อไม่ได้ไม่รู้จะทามไงเวลาล่วงเลยมา3ปีแล้วพบว่าเมื่อจะยื่นขอรับซิมรายเดือนกะเครือข่ายอีกไม่สามารถทำได้พนักงานบอกว่าติดBack list พอพนักงานสอบถามให้พบว่าติดค่าบริการที่ประมาณพันกว่าแต่ที่สงสัยคือ มีสองเบอร์ก้อเลยงงไม่รู้จาทามยังไงดีอยากถามว่าเราสามารถที่จะโต้แย้งกะทางบริษัทเค้าได้ไหม...เพราะสองเบอรืก้อปาไปสองพันกว่าเป็นปัยหามากไม่รู้จะทามยังไงซิมก้อหายไปตั้งนานแล้วเอกสารอาไรก้อไม่มี

  โดยคุณ พััชรี  (122.155.42.234)     11 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 73

  หากท่านเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์ตามซิมการ์ดที่รับนั้นจริง จึงเป็นหนี้ที่ตนจะต้องชำระค่าบริการดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการนั้น แต่ท่านควรไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับทางผู้ให้บริการ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     23 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 72

   ขอเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ติดแบล็คลิสนะค่ะ และมีธนาคารที่เค้าพอจะอนุมัติได้ค่ะ

  แต่เป็นคุณต้องปิดยอดเงินที่คุณค้างอยู่ให้หมด ถ้าคุณปิดหมดแล้ว ประมาณ 2 ปี ยิ่งดีค่ะ

  แต่คุณต้องมีข้อมูลเครดิตบุโรแนบเอกสารการสมัคร เพื่อยืนยัน สถานะไปด้วยนะค่ะ 

  คิดว่าน่าจะมีโอกาสอนุมัติ เกิน  80 % เลยล่ะ ค่ะอ่อ !!  ธนาคารนี้คือ SCB นะค่ะ

  เป็นบัตรกดเงินสด Speedy cash ค่ะ ได้ 3-5 เท่าของเงินเดือน ค่ะ

  ลองทำกันดูนะค่ะ  ย้ำ !!! ต้องปิดยอด และสถานะใน เครดิต บูโร คือ  10 , 11 แล้วเท่านั้นนะค่ะ

  แต่ก่อนอื่นคุณขอข้อมูลเครดิตบูโรก่อนค่ะ ผ่านธนาคาร ธอส. , ธ. กรุงไทย , ก็ได้ค่ะ ค่าธรรมเนียม 150 บาท รอประมาณ 7 วัน คุณก็จะได้ข้อมูลจาก บูโร แล้วก็สมัครกับธนาคาร ไทยพาณิชย์ดูค่ะ

  พร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ในการสมัครนะค่ะ และขอบอกว่าอนุมัติเร็วมาก เจ้าหน้าที่มารับเอกสาร ประมาณวัน พฤหัส ค่ะ  วันศุกร์ มีเจ้าหน้าที่โทรเข้ามายืนยันใบสมัคร และวันจันทร์มีเจ้าหน้าที Bank น่าจะฝ่ายสินเชื่อโทรเข้ามาเช็คข้อมูลที่บริษัท ค่ะ บอกว่ารอผลการอนุมัติทาง SMS ประมาณ 7 วันทำการ แต่พอวันรุ่งขึ้น ก็มี SMS แจ้งมาว่า อนุมัติแล้ว  เย้เย้

   

  ลองดูนะค่ะ / และเป็นกำลังใจให้ทุกคนค๊าาาาา

  แต่พอสมัครผ่านแล้วต้องมีสติและวินัยในการใช้บัตรเครดิตกันด้วยนะค่ะ

  บ้ายบาย   !!!!  

   

   

   

   

  โดยคุณ คนเห็นใจ  (58.8.6.155)     26 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 71

   

  เคยใช้เงิน od ของธนาคาร...ยอดไม่เกินวงเงิน แต่เงินไม่หมุนเวียน...เลยทำให้ขอสินเชื่อไม่ผ่านอีก

  ขณะนี้จ่ายหนี้หมดทุกอย่างแล้ว...และถ้าปัจจุบันมีเงินอยู่ในธนาคาร 7 หลัก...จะสามารถส่งลูกชาย

  ไปเรียนที่ต่างประเทศได้มั้ยคะ? แต่ว่าเพิ่งชำระหนี้สิ้นสุดลงกลางเดือนตุลานี้ค่ะ...และจะส่งลูกชาย

  ไปเรียนต่างประเทศ(ปริญญาโท)ประมาณกลางปี 2557 จะมีปัญหามั้ยคะ?

  โดยคุณ พิมพ์ประภา  (118.172.42.229)     11 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 71

  รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งบุตรไปเรียนต่างประเทศจะเป็นประการใด ท่านควรสอบถามข้อมูลการศึกษาสำหรับประเทศนั้นยังสถานฑูตของประเทศนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     28 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 70

  เพียงแค่การชำระหนี้ช้า  แต่ไม่ถึงกับโดนฟ้องศาล  จะติดแบล็คลีสต์  ม๊ยคะ 

  โดยคุณ มณีวรรณ แก้วเกิด  (110.171.194.15)     9 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 70

  ลูกหนี้ดังกล่าวอาจมีประวัติเสียในการชำระหนี้ในข้อมูลเครดิตบูโรได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 69

  ติดหนี้อยู่ 5 ปี จะซื้อรถและจะถูกยึดไหม

  โดยคุณ เย  (171.97.76.248)     1 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 69

  หากท่านไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินของท่านเพื่อชำระหนี้นั้นได้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 271

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     19 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 68

   สวัสดีค่ะ อยากสอบถามค่ะเคยชื้อมอเตอร์ไซร์ผ่านบัตร อิออน แต่ผ่อนไม่หมดค่ะแล้วคืนรถให้บริษัทไปตั้งแต่ปี 52 แต่ตอนนี้ลองทำธุรกรรมการเงินไม่ผ่านซักที่เลยค่ะ อยากปรึกษาว่าต้องทำยังไงบ้างค่ะตอนนี้สนใจที่จะซื้อรถยนต์ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ มะลิษา  (203.172.127.2)     8 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 68

  ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่านสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     23 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 67

  ถ้ามีประวัติชำระล่าช้าของบัตรเครดิต แต่ได้ชำระปิดยอดไปแล้ว กับค้างชำระค่าโทรศัพท์พันกว่าบาทถือว่าติดแบล็กลิสต์ไหม เพราะกำลังจะยื่นไฟแนนซ์กู้ซื้อรถยนต์

  ป.ล.ถ้ายื่นแล้วมีโอกาสผ่านไหมครับ

  โดยคุณ พีพี  (171.100.224.186)     5 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 66

   สอบหหนอยนะคะ  เรองมอยวาไมไดจายคาเทรศพทมาหลายเดอนนะคะ ของทรมฟคะจะตดแบลคลสมยคะ.

  โดยคุณ ทราย  (115.67.2.43)     2 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 65

   

  อยากทราบว่าถ้าติดแบล็คลิส จะติดกี่ปีค่ะ แล้วคนที่ค้ำประกันเราเค้าจะติดแบล็คลิสด้วยหรือป่าวค่ะ

  โดยคุณ สุภาวดี  (223.205.138.184)     24 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 65

  การเป็นลูกหนี้ที่มีชื่อติดบัญชีดำจะมีข้อมูลดังกล่าวตลอดไปจนกว่าจะพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น แล้วผู้ค้ำประกันก็ต้องติดบัญชีดำด้วยเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้แล้วผู้ค้ำประกันไม่ชำระหนี้รับผิดตามสัญญา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     4 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 64

   อยากรบกวนสอบถาม พอดีกู้สินเชื่อเป็นกลุ่ม กลุ่มละสามคนเวียนกันค้ำประกัน แต่วันนึงมีผู้กู้คนนึงติดค้างค่างวด5เดือน ธนาคารส่งจดหมายมายกเลิกสัญญา จึงเข้าไปคุยกับธนาคารพร้อมกันสามคน ธนาคารบอกว่า ให้จ่ายที่ค้างชำระห้าเดือน หรือ จ่ายหนี้ทั้งหมด แต่ผู้กู้เลือกจ่ายที่ค้างห้าเดือน แต่ห้ามผิดนัดชำระอีกแล้วเพราะตอนนี้เรื่องอยู่ที่ทนายของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถ้าผิดนัดอีกต้องไปขึ้นศาล แต่พอผ่านไปได้สองเดือน ผู้กู้ดริ่มที่จะผิดนัดชำระอีก อยากทราบว่าถ้าไปขึ้นศาล ผู้ค้ำประกันจะติดเครดิตบูโรหรือไม่ และบัตรเครดิตที่ถืออยู่จะถูกยกเลิกวงเงินหรือไม่ เท่าที่สอบถามผู้รู้ เค้าบอกว่าถ้าขึ้นศาลไปไกล่เกลี่ยผู้ค้ำก็จะยังไม่ติดเครดิตบูโร แต่ถ้าไกล่เกลี่ยแล้ว ยังคงผิดนัดชำระ ผู้ค้ำก็จะติดเครดิตบูโร อยากทราบว่าจริงหรือป่าวคะ

  โดยคุณ เป้  (115.67.129.107)     18 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 64

  ความรับผิดชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันย่อมเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ จึงเป็นไปได้ที่ผู้ค้ำประกันจะติดบัญชีดำ หากธนาคารเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชำระหนี้ แต่ผู้ค้ำประกันกลับเพิกเฉย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 63

  ผมติดแบล็คลิสผ่อนสินค้ากับ บริษัท อิ ออน ผ่านมา5ปีแล้วผมจะชำระเงินให้หมด  ผมอยากรู้ว่าท้าผมจ่ายเงินคบแล้วเค้าจะปดแบล็คลิสให้ผมเลยป่าวครับ  พอดีจะซื่อรถครับแต่ติดแบล็คลิส

  โดยคุณ aood  (58.11.185.48)     18 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 63

   อีก3ปีค่ะถึงจะถูกลบ

  โดยคุณ เป้  (115.67.129.107)     18 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 63

  ข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 62

  เคยถูกตามทวงหนี้เรื่องรถยนต์..ไม่ผ่อนมา 5 เดือนมีหนังสือส่งมาหลายรอบ

  พอสอบถามว่าต้องจ่ายกี่บาทค่าปิดบัญชี..ก็ไปจ่ายครบแล้ว

  โอนให้เรียบร้อยแล้ว..แต่ทำไมยังติดแบลคลิสอีก งง..มาเลย

  โดยคุณ ต้น...ลือชา  (58.11.72.206)     11 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 62

   นับตั้งแต่วีนชำระหนี้ทั้งหมดที่ติดค้าง อีกสามปี ถึงจะถูกลบค่ะ

  โดยคุณ เป้  (115.67.129.107)     18 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 61

  สอบถามค่ะ

  เป็นหนีบัตรผ่อนสินค้า/ค่าผ่อนรถมอไซ/ค่ะ โดยที่เป็นซื้อเราแต่คนใช้คือคนในครอบครัวไม่รับผิดชอบอะไร

  ทำการผ่อนบัตรสินค้าอยู่1ตัวค่ะ และมีตามทวงหนี้ของบัตรของบัตรตัวอื่นเข้ามาด้วยก็คุยกับเค้าแล้วว่าเราไม่ไหวเพราะอะไรแต่เค้าไม่สนใจบอกว่าจะอายัดเงินเดือนของเราจะทำยังไงค่ะเค้าอายัดเงินเดือนเราได้ด้วยหรอค่ะไม่มีการเรียกเราคุยที่ศาลเลยหรอค่ะ เพราะตอนนี้ได้ทำงานแล้วต้องการชำระนี้ที่ค้างทุกตัวแต่ต้องทยอยค่ะ

  โดยคุณ ญา  (27.55.6.82)     15 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 61

  ท่านต้องดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อทำการไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้ เจ้าหนี้จะยื่นคำร้องขอให้อายัดเงินเดือนของลูกหนี้ ต่อเมื่อศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้วลูกหนี้เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     23 ส.ค. 2555

 •  1  2  3  4  5   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด