ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

 • ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

  ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

   

  นางนิตญา  เรือนทอง  ร้องทุกข์เรื่องไปทำเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลลูกชาย  แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของสำนักงานเขตพญาไท  ไม่ทำให้อ้างรอให้เด็กโตก่อน  เป็นเหตุให้ขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์

   

              นางนิตญาเล่าว่า  ได้อยู่กินกับสามีมาหลายปี ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  มีลูกชายด้วยกัน 1 คน  ในวันลูกเกิดพ่อไปแจ้งเกิดและลงในสูติบัตรให้บุตรใช้นามสกุลของพ่อ  อยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งเลิกกับสามี  แต่ลูกอยู่ในการปกครองของนางนิตญา

   

              เมื่อลูกเข้าโรงเรียน  เวลาที่ต้องทำเรื่องต่าง ๆ จะมีปัญหาเนื่องจากต้องให้พ่อรับรู้หรือเซ็นเอกสารด้วย  จนทำให้นางนิตญาต้องการต้องการเปลี่ยนนามสกุลให้ลูก  ไปติดต่อที่สำนักงานเขต  เจ้าหน้าที่บอกว่ารอให้เด็กโตก่อน  จึงไม่ทำเรื่องให้  ทั้ง ๆ ที่ลูกอายุ 8 ขวบแล้ว

  คำแนะนำ

          อาจารย์เดชาจึงทำหนังสือไปถึงนายทะเบียนเพื่อขอเปลี่ยนชื่อสกุลบุตร  ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติจะมีความผิดตาม ป.พ.พ.1566  และพ.ร.บ.ชื่อสกุล พ.ศ. 2505 มาตรา 12, มาตรา 15, มาตรา 18

   

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา

  อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้

  (1) มารดาหรือบิดาตาย

  (2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย

  (3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

  (4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน

  (5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา

  (6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้

   

  พระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. 2505

  มาตรา 12  คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

  การตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้

  ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้

   

  มาตรา 15  ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก หรือเจ้าของสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์ หรือสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ประสงค์จะจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของเด็กซึ่งตนอุปการะเลี้ยงดูหรือเด็กแห่งสถานดังกล่าวซึ่งมีสัญชาติไทยแต่ไม่ปรากฏชื่อสกุลใช้ร่วมกันหรือแยกกัน ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้อุปการะเลี้ยงดูมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือที่สถานดังกล่าวตั้งอยู่ และให้นำความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

   

  มาตรา 18  ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล ผู้ขอจดทะเบียนชื่อสกุลมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งโดยยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนท้องที่คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

   

                 

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 10   

 • ความคิดเห็นที่ 195

    ขอเปลี่ยน นามสกุล.     

   

   อดิเรกสกุลวงศ์ 

  โดยคุณ พิชญาภัค ณัฐทิตา  (134.196.45.149)     26 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 194

   คือหนูต้องการเปลี่ยนนามสกุลลุกค่ะ ลุกอายุ1ขวบ ได้เลิกกับสามีตอนลุกได้3เดือนทางสามีก็ไม่ได้รับผิดขอบในการดุแลอะไรของลุกทั้งสิ้นเป็นหนุดฉุดทุกอย่าง และเราก็ไม่ได้สมรสกันค่ะแบบนี้หนุจะเปลี่ยนนามสกุลลุกได้มั้ยค่ะ  แล้วหรุต้องทำไงบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ลัดดมาศ  (182.52.0.16)     15 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 193

  ลูกอายุ 1 ขวบ แต่ใช้นามสกุลพ่อ ถ้าจะเปลี่ยนเป็นนามสกุลแม่ได้ไหมค่ะ เพราะเลิกกันตั้งแต่ก่อนคลอด ทางบ้านเราเป็นคนเลี้ยงดู ไม่ได้จดทะเบียนสมรสน่ะค่ะ ไปเปลี่ยนได้เลย หรือต้องมาทั้ง2ฝ่าย ต้องมายินยอมกันมั้ยค่ะ หรือเราไปกับลูกแล้วเปลี่ยนได้เลย. 

  โดยคุณ สุกัญญา  (223.24.47.179)     21 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 193

   สามารถขอเปลี่ยนได้เลยครับ โดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แนะนำให้ปรึกษาที่ 1548 ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.11.173)     5 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 192

   ถ้าต้องการเปลี่ยนนามสกุลบุตรเป็นนามสกุลมารดา แต่ว่ามารดาได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา แต่บิดาไม่ได้ดูแลบุตรเลย มาเปนเวลา หลายปี แล้วบิดาก็ไม่ยอมหย่าให้มารดา ในกรณีนี้มารดาจะขอเปลี่ยนนนามสกุลบุตรมาเป็นนามสกุลมารดาได้ไหมค่ะ 

  โดยคุณ เกษณีย์ ต๊ะอ้าย  (171.4.207.34)     18 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 191

   อยากถามคะ ว่าเด็กอายุ2เดือน แต่พ่อทิ้งไป แล้วแม่สามารถเปลี่ยนนามสกุลได้ไหมคะ ปล.ตอนคลอด ยายเป็นคนแจ้งเกิด

  โดยคุณ   (49.228.115.37)     8 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 190

   ถ้าเราใช่นามสกุลพ่ออยู่แต่อยู่ในการดูแลของแม่ถ้าจะเปลี่ยนใช่ค่ะ?

  โดยคุณ por  (182.232.187.219)     5 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 190

   หากจะเปลี่ยนนามสกุล แนะนำให้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานเขต/อำเภอ ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.213.201)     15 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 189

   อยากถามว่าถ้าพ่อแม่เด็กเลิกกันตอนคลอดลูกได้ไม่เท่าไหร่แล้วแม่เด็กมีแฟนใหม่อยู่กินกันมาตลอดวันนึงพ่อของเด็กคนใหม่อยากเปลี่ยนนามสกุลเด็กมาใช้นามสกุลพ่อใหม่จะได้ไหมึ่ะเผื่อเวลาลูกเข้าโรงเรียนเหมือมีอะไจะได้ไม่มีปัญหาตามมาค่ะสามารถทำได้อย่างไร

  โดยคุณ สุกัญญา  (49.237.148.165)     22 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 189

   สามารถทำได้โดยการจดทะเบียนรับเด็กคนดังกล่าวเป็นบุตรบุญธรรม เมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเด็กนั้นก็จะมีสิทธิเสมือนเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม(พ่อใหม่) ก็จะมีสิทธิใช้นามสกุลของพ่อใหม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 1598/28,1561

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.99.45)     1 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 188

   อยากทราบว่าจะเปลี่ยนนามสกุลเด็กที่เราเลี้ยงดูอยู่  ให้มาใช่นามสกุลเรา  โดยที่ทางแม่ของเด็กยินยอม จะทำได้ไหม  และต้องทำอย่างไรบ้างคะ

  โดยคุณ ปรินล์นา จินามอย  (171.98.4.33)     10 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 187

   อยาก เปลี่ยน นามสกุลให้ลูกชายอายุ4ขวบคะ แต่ติดตรองที่ ใส่นามสกุลพ่อ เกินไปเพราะไม่รู้นามสกุลที่แท้ของพ่อ และพ่อก็เป็นคนต่างชาติ จะต้องทำอยาางไรคะ

  โดยคุณ จันทร์ทิพ  (1.46.12.252)     7 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 187

   กรณีดังก่าวท่านสามารถทำการติดต่อสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่ท่านอยู่อาศัย เพื่อขอให้นายทะเบียนจดทะเบียนเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกของท่านได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.129.81)     17 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 186

   หนูอยากถามว่าถ้าหนูจะเปลี่ยนนามสกุลลูกมาใช้ของหนูต้องทำอย่างไรบ้างคะคือหนูจดทะเบียนสมรสกับพ่อของลูกยังไม่หย่ากันแต่เขาทิ้งหนูไปตั้งแต่ลูก5เดือนติดต่อไม่ได้เลยคะตอนนี้ลูกขวบเจ็ดเดือนคะต้องใช่เอกสารไรบ้างคะ

  โดยคุณ ธัญญภัสร์ หัสดี  (124.122.190.109)     15 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 185

   รบกวนถามหน่อยค่ะดิฉันอยากเปลี่ยนใช้นามกุลเดิมของพ่อ ซึ่งตอนนี้พ่อของดิฉันใช้นามสกุลของพ่อบุญธรรมในสมัยที่พ่อเปลียนใช้นามสกุลของพ่อบุญธรรมนั้นยังไม่มีเอกสารทางการทะเบียน เอกสารของพ่อที่มีตอนนี้เป็นนามสกุลพ่อบุญธรรมหมดเลย แล้วตอนนี้พ่อดิฉันเสียชีวิตแล้ว และพ่อแท้ๆของพ่อก็เสียชีวิตเช่นกัน. คือดิฉันจะสามารถเปลี่ยนเป็นนามสกุลแท้ๆของพ่อได้ใหม

  โดยคุณ ปนัดดา  (49.237.247.90)     15 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 184

   อยากปรึกษาค่ะ มีบุตรสาว 1 คน อายุ 9 ปี เคยอยู่กินกับอดีตสามีโดยไม่ได้จดทะเบียน หรือ รับรองบุตร ตอนนี้เลิกรากันมานานหลายปี และ ตอนนี้ลูกใช้นามสกุลเก่าแม่ ณ ตอนนี้ดิฉันแต่งงานใหม่มาได้ 4 ปี อยากให้ลูกมาใช้นามสกุลสามีใหม่ เพราะเค้ารักและดูแลลูกสาวดิฉันเหมือนลูกตัวเอง อยากจะเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกสาวมาใช้ของพ่อใหม่ ทำได้ไหมคะ ขั้นตอนเป็นอย่างไร?? ขอบคุณมากๆๆค่ะ

  โดยคุณ พิมพ์  (27.145.173.200)     13 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 183

   ลูกอายุ3ขวบใช้นามสกุลพ่อจะเปลี่ยนเป็นนามสกุลแม่ไดัไหมค่ะไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะแยกทางกันค่และเค้าไม่รับผิดชอบค่าเลี้ยงดู

  โดยคุณ สุภาวดี พิมพา  (1.46.10.94)     8 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 182

   ลูก 1 ขวบ สามารถพาไปเปลี่ยนได้เลยไหมค่ะ อยากพาลูกไปเปลี่ยนมาก

  โดยคุณ   (182.232.156.133)     19 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 181

   คือหนูตอนแรกเลยใช้นามสกุลพ่อค่ะ หลังจากนั้นพ่อกับแม่แยกทางกัน หนูอยู่กับแม่ พอขึ้นมัธยมต้นจึงไปเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหม่ โดยได้ใช้นามสกุลของแม่ ตอนนี้หนูอายุ18แล้ว หนูอยากเปลี่ยนชื่อ นามสกุลกับไปใช้ตอนแรกเกิด แต่ไม่มีพ่อเซ็นรับรองได้ไหมค้ะ

  ขอบคุณค้ะ

   

   

  โดยคุณ ปาณิศา  (27.55.27.22)     12 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 181

   หากเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา(เป็นบุตรที่เกิดในระหว่างบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน,บุตรที่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว,บุตรที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้ว) ย่อมมีสิทธิใช้นามสกุลของบิดาได้ตามป.พ.พ. มาตรา 1561 แต่หากอายุเพียง 18ปี ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยังอยู่ในอำนาจปกครองของบิดามารดาอยู่ ตามป.พ.พ. มาตรา 1566 การขอเปลี่ยนนามสกุลจึงต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาก่อน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.101.252)     20 มิ.ย. 2559

 •  1  2  3 .. 10   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด