X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

 • ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

  ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

   

  นางนิตญา  เรือนทอง  ร้องทุกข์เรื่องไปทำเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลลูกชาย  แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของสำนักงานเขตพญาไท  ไม่ทำให้อ้างรอให้เด็กโตก่อน  เป็นเหตุให้ขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์

   

              นางนิตญาเล่าว่า  ได้อยู่กินกับสามีมาหลายปี ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  มีลูกชายด้วยกัน 1 คน  ในวันลูกเกิดพ่อไปแจ้งเกิดและลงในสูติบัตรให้บุตรใช้นามสกุลของพ่อ  อยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งเลิกกับสามี  แต่ลูกอยู่ในการปกครองของนางนิตญา

   

              เมื่อลูกเข้าโรงเรียน  เวลาที่ต้องทำเรื่องต่าง ๆ จะมีปัญหาเนื่องจากต้องให้พ่อรับรู้หรือเซ็นเอกสารด้วย  จนทำให้นางนิตญาต้องการต้องการเปลี่ยนนามสกุลให้ลูก  ไปติดต่อที่สำนักงานเขต  เจ้าหน้าที่บอกว่ารอให้เด็กโตก่อน  จึงไม่ทำเรื่องให้  ทั้ง ๆ ที่ลูกอายุ 8 ขวบแล้ว

  คำแนะนำ

          อาจารย์เดชาจึงทำหนังสือไปถึงนายทะเบียนเพื่อขอเปลี่ยนชื่อสกุลบุตร  ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติจะมีความผิดตาม ป.พ.พ.1566  และพ.ร.บ.ชื่อสกุล พ.ศ. 2505 มาตรา 12, มาตรา 15, มาตรา 18

   

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา

  อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้

  (1) มารดาหรือบิดาตาย

  (2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย

  (3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

  (4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน

  (5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา

  (6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้

   

  พระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. 2505

  มาตรา 12  คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

  การตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้

  ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้

   

  มาตรา 15  ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก หรือเจ้าของสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์ หรือสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ประสงค์จะจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของเด็กซึ่งตนอุปการะเลี้ยงดูหรือเด็กแห่งสถานดังกล่าวซึ่งมีสัญชาติไทยแต่ไม่ปรากฏชื่อสกุลใช้ร่วมกันหรือแยกกัน ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้อุปการะเลี้ยงดูมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือที่สถานดังกล่าวตั้งอยู่ และให้นำความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

   

  มาตรา 18  ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล ผู้ขอจดทะเบียนชื่อสกุลมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งโดยยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนท้องที่คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

   

                 

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 7   

 • ความคิดเห็นที่ 135

   ผมยังไม่ได้ยกเลิกการเป็นลูกบุญธรรมสามารถเปลี่ยนนามสกุลได้ไหมครับ

  โดยคุณ ทีระวัฒน์ อ่อนลมูล  (49.230.153.100)     19 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 134

   ต้องการเปลี่ยนชื่อลูกอายุ 2ขวบ  แต่ชื่อลูกอยู่ในทะเบียนบ้านของตา ยาย อยากทราบว่าไปติดต่อนายอำเภอต้องทำอย่างไร และพาใครไปบ้างครับ

  โดยคุณ ไสว วงศ์ทอง  (27.55.164.108)     2 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 133

   แม่ดิฉันมีสามีเป็นชาวต่างชาติแต่ไม่ำด้จดทะเบียนกัน

  ดิฉันสามารถเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของพ่อชาวต่างชาติได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องทำอย่างไร

  โดยคุณ เฟิร์น กัญญารัตน์  (101.51.168.251)     29 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 132

  หยกมีแฟนเก่าเป็นชาวต่างชาติแต่ไม่ได้จดทะเบียนกันแล้วมีลูกด้วยกันคนนึงแต่สามีไม่ได้จดรับรองบุตรในใบเกิดลูกมีชื่อกับนามสกุลของสามีเก่า ตอนนี้มีสามีใหม่เป็นชาวต่างชาติอยากเปลี่ยนนามสกุลของลูกอยากทราบว่าต้องให้สามีเดิมมาเซ็นยินยอมมั้ยเพราะเขาไม่ได้เซ็นรับรองบุตรนะคะ

  โดยคุณ หยก  (1.1.188.117)     29 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 131

   อยากทราบการขอเปลี่ยนนามสกุลลูกชายคะ ตอนนี้ลูกชาย6ขวบแล้ว แต่ตลอดระยะเวลา ดิฉันเลี้ยงเองเพียงคนเดียว

  โดยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายชายหรือญาติเขาใดใดทั้งสิ่น ลูกถามถึงพ่อเขาฉันก็ได้แต่บอกว่าเขาตายแล้ว 

  ฉันอยากขอเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ของฉัน  เพราะยังเขาก็ไม่เคยมารับรู้อะไรอยู่แล้ว และดิฉันก็ไม่เรียกร้องอะไรทั้งสิ่น

  ในกรณีนี้สามารถเปลี่ยนนามสกุลหรือขอยกเลิก ชื่อผู้เป็นพ่อเลยได้มั่ย ลบกวนขอถามหน่อยนะคะ

  โดยคุณ อารยา เรืองชาติ  (171.4.139.72)     23 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 131

  ให้ท่านสอบถามข้อมูลกับนายทะเบียนท้องที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     23 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 130

  ดิฉันหย่ากับสามีมาเกือบ 7 ปีแล้วและจดทะเบียนหย่า สามีรับราชการมีลูกด้วยกัน 1 คน ตอนนี้อายุประมาณ 8 ขวบ ดิฉันอยากจะเปลี่ยนลูกมาใช้นามสกุลตัวเองเพราะทางบิดาไม่ได้มาดูแลส่งเสียเลย สอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนแจ้งว่าเปลี่ยนได้ แต่ดิฉันยังมีคำถามอยากรู้นิดนึงว่าถ้าหากเปลี่ยนนามสกุลลูกมาใช้ของดิฉันแล้ว ในอนาคตถ้าหากเขาต้องการใช้สวัสดิการเช่นเบิกค่าเล่าเรียน หรือค่ารักษาพยาบาลในส่วนของบิดาจะได้ไหมคะหลังจากไม่ได้ใช้นามสกุลของบิดาแล้ว.

  โดยคุณ นกน้อยไร้รัง  (203.121.180.238)     29 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 130

  เมื่อบุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา แม้บุตรจะเปลี่ยนไปใช้ชื่อสกุลของมารดา ก็ไม่มีผลทำให้การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาแล้วต้องกลับกลายไม่ใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้บุตรจะได้รับสิทธิประโยชน์การเป็นบุตรข้าราชการอย่างไรหรือไม่ ท่านควรสอบถามไปยังหน่วยงานราชการต้นสังกัดของสามีโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     30 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 129

  อยู่กับสามีเก่า10ปีมีลูกสาวด้วยกัน1คนตอนนี้เลิกกันแล้ว แต่อยากเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ของสามีใหม่ทำอย่างไร

  โดยคุณ natakan  (61.91.146.81)     24 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 128

   ตอนนี้เลิกกับสามี มีลูกชาย 1 คน ต้องการเปลี่ยนชื่อสกุลลูกมาใช้ชื่อสกุลแม่ โดยพ่อเด็กยินยอม สามารถเปลี่ยนได้ทันทีไหม เด็กอายุ 1 ปี

  โดยคุณ เสาวลักษณ์  (124.122.153.106)     30 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 128

  สามารถกระทำการดังกล่าวได้ด้วยการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อสกุลของบุตรตามมารดา ต่อนายทะเบียนท้องที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     14 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 127

  อยากทราบว่า การอย่าและจะเปลี่ยนนามสกุลบุตรจะทำอย่างไหนก่อนดีค่ะ แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

  โดยคุณ เพชรภรณ์ อุ่นอ่อน  (110.77.200.95)     18 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 127

  ควรดำเนินการจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมนั้นก่อนตาม ป.พ.พ.มาตรา 1514, 1515

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     8 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 126

   หย่าล้าง กะ สามี ได้ เกือบ2 ปีแล้ว บุตร-ธิดา อยู่ในอุปการะ ของ ดิฉัน ทั้ง2 คนต้องการให้ บุตร-ธิดา เปลี่ยนมาใช้ นามสกุล ของ ดิฉัน  ปรึกษา เจ้าหน้าที่ทะเบียน แล้ว ทาง ปลัด ไม่อนุญาต ให้บุตร-ธิดา ของดิฉัน เปลี่ยนนามสกุลมาใช้นามสกุลดิฉัน  เค้าอ้างว่า กลัวพ่อเด็ก มาฟ้องร้องทีหลัง  ดิฉันต้องทำอย่างไร ในเมื่อ พ่อเด็ก ไม่เคย ส่งเสีย บุตร-ธิดา เลย แม้แต่บาทเดียว พ่อเด็ก เค้าก็ มีภรรยาใหม่  ดิฉัน ต้องการ ให้ บุตร-ธิดา เปลี่ยนมาใช้ นามสกุลมารดา ตอนแรก บุตร-ธิดา  อยู่ทะเบียนบ้าน ของพ่อ เด็ก แต่ดิฉัน ย้าย บุตร-ธิดา ออกมาจากทะเบียนบ้านของ พ่อ เด็ก แล้ว...ช่วยหน่อยระค๊ะ

  โดยคุณ ปาจรี ยุทธนไพบูลย์  (49.230.167.185)     27 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 125

   เมื่อปี 2548 มารดาได้ยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อสกุลของดิฉัน แต่ได้กลับมาเพียงเอกสารยื่นคำขอ ไม่ใช่ใบเปลี่ยนนามสกุล

  เมื่อปี 2554 มารดาไปติดต่อเรื่องที่อำเภออีกครั้ง นายทะเบียนท้องที่ก็ให้เพียงเอกสารยื่นคำขอแบบถ่ายเอกสารมา แล้วให้ประทับตราปลัดอำเภอ ไม่ยอมทำใบเปลี่ยนนามสกุลให้ 

  แต่ที่ผ่านมาดิฉันก็ใช้นามสกุลใหม่มาตลอด อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้ใบเปลี่ยนนามสกุลคะ

  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  โดยคุณ มินตรา  (114.109.151.104)     26 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 125

  ยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อสกุลต่อนายทะเบียน และสอบถามรายละเอียดกับนายทะเบียนเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหานั้นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     21 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 124

  แต่งงานจดทะเบียนกันมา 5 ปี มีบุตรด้วยกัน 1 คน ใช้นามสกุลกับบิดาแต่ปัจจุบันได้หย่ากันบุตรจะมาใช้นามสกุลของมารดาได้หรือไม่ ต้องทำไงบ้าง

  โดยคุณ   (202.143.189.226)     25 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 124

  ท่านสามารถเปลี่ยนนามสกุลได้ในฐานะมารดาชอบด้วยกฎหมาย แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าในขณะที่หย่ากันมีข้อตกลงในเรื่องอำนาจปกครองบุตรด้วยหรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     6 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 123

  ดิฉันได้รับนามสกุลพระราชทานสืบทอดมาจากบิดา  เมื่อดิฉันแต่งงานมีครอบครัวโดยมิได้จดทะเบียนสมรสมีบุตร 2 คนและต่อมาได้แยกทางกับสามี  จึงได้ไปเปลี่ยนชื่อสกุลของบุตรชายเป็นของดิฉันเมื่อประมาณ 14 ปีก่อน  ปีนี้อยากเปลี่ยนนามสกุลของบุตรสาวให้เหมือนพี่ชายและดิฉัน แต่ทางเขตแจ้งว่าไม่สามารถทำให้ได้เนื่องจากเป็นนามสกุลพระราชทานที่ต้องสืบทอดมาจากเชื่้อสายที่เกิดจากผู้ชาย ไม่ใช่ผู้หญิง  จึงอยากทราบกฏหมายฉบับนี้เป็นอย่างไรกันแน่ทำไมบางเขตทำบางเขตไม่ยอมทำ

  โดยคุณ   (61.91.30.114)     24 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 122

   เด็กที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูมาตั้่งแต่เกิดแต่เด็กใช้นามสกุลพ่อและตอนนี้พ่อแม่เด็กก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนตอนี้เด็กอายุ13ปีแล้วเด็กก็ได้อยู่ในทะเบียนบา้นผม ผมจึงอยากจะขอให้เด็กเปลี่ยนมาใช้นามสกุลผมได้ไหม

  โดยคุณ ริน วางชอน  (49.230.182.221)     16 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 122

  เด็กดังกล่าวอายุ 13 ปี ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แม้บิดามารดาเด็กไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ก็ไม่ใช่กรณีเด็กไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครองเสียแล้วที่จะจัดให้มีผู้ปกครองขึ้นในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1585 วรรคหนึ่ง ดังนี้ ท่านไม่อาจยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อสกุลเด็กตามที่ท่านได้โดยชอบ รายละเอียดควรสอบถามนายทะเบียนท้องที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     11 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 121

  ดิฉันอยากจะปลี่ยนนามสกุลบุตรสองคนที่ใช้นามสกุลของสามีมาใช้นามสกุลของดิฉันซึ่งตอนนี้ดิฉันกับสามีได้หย่าร้างกันมาแล้ว 6-7 ปี แต่ไปขอเปลี่ยนที่อำเภอทางอำเภอบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้เนื่องจากบิดาเป็นคนแจ้งเกิด ต้องได้รับความยินยอมจากบิดาก่อน แต่ตอนที่หย่ากันเด็กอยู่ในการปกครองของดิฉัน สามีไม่ได้เป็นคนเลี้ยงดูไม่ได้ส่งค่าเลี้ยงดูหรือติดต่ออะไรเลย อย่างนี้ทำไมเปลี่ยนนามสกุลไม่ได้ค่ะ รอบกวนหน่อยค่ะ

  โดยคุณ สุภาพร หุ้มไหม  (49.230.170.203)     12 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 121

  กรณีที่บุตรใช้ชื่อสกุลตามบิดา การที่จะเปลี่ยนชื่อสกุลของบุตรผู้เยาว์จำต้องเป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่กฎหมายหมายกำหนดไว้โดยได้รับความยินยอมจากบิดาเด็ก แม้มารดาจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรโดยพลการ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     10 เม.ย. 2557

 •  1  2  3 .. 7   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด