ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

 • ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

  ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

   

  นางนิตญา  เรือนทอง  ร้องทุกข์เรื่องไปทำเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลลูกชาย  แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของสำนักงานเขตพญาไท  ไม่ทำให้อ้างรอให้เด็กโตก่อน  เป็นเหตุให้ขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์

   

              นางนิตญาเล่าว่า  ได้อยู่กินกับสามีมาหลายปี ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  มีลูกชายด้วยกัน 1 คน  ในวันลูกเกิดพ่อไปแจ้งเกิดและลงในสูติบัตรให้บุตรใช้นามสกุลของพ่อ  อยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งเลิกกับสามี  แต่ลูกอยู่ในการปกครองของนางนิตญา

   

              เมื่อลูกเข้าโรงเรียน  เวลาที่ต้องทำเรื่องต่าง ๆ จะมีปัญหาเนื่องจากต้องให้พ่อรับรู้หรือเซ็นเอกสารด้วย  จนทำให้นางนิตญาต้องการต้องการเปลี่ยนนามสกุลให้ลูก  ไปติดต่อที่สำนักงานเขต  เจ้าหน้าที่บอกว่ารอให้เด็กโตก่อน  จึงไม่ทำเรื่องให้  ทั้ง ๆ ที่ลูกอายุ 8 ขวบแล้ว

  คำแนะนำ

          อาจารย์เดชาจึงทำหนังสือไปถึงนายทะเบียนเพื่อขอเปลี่ยนชื่อสกุลบุตร  ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติจะมีความผิดตาม ป.พ.พ.1566  และพ.ร.บ.ชื่อสกุล พ.ศ. 2505 มาตรา 12, มาตรา 15, มาตรา 18

   

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา

  อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้

  (1) มารดาหรือบิดาตาย

  (2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย

  (3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

  (4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน

  (5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา

  (6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้

   

  พระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. 2505

  มาตรา 12  คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

  การตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้

  ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้

   

  มาตรา 15  ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก หรือเจ้าของสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์ หรือสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ประสงค์จะจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของเด็กซึ่งตนอุปการะเลี้ยงดูหรือเด็กแห่งสถานดังกล่าวซึ่งมีสัญชาติไทยแต่ไม่ปรากฏชื่อสกุลใช้ร่วมกันหรือแยกกัน ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้อุปการะเลี้ยงดูมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือที่สถานดังกล่าวตั้งอยู่ และให้นำความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

   

  มาตรา 18  ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล ผู้ขอจดทะเบียนชื่อสกุลมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งโดยยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนท้องที่คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

   

                 

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 8   

 • ความคิดเห็นที่ 159

  ชั้นมีลูก2คน นามสกุลพ่อทั้งคู่..คือยังอยู่ด้วยกันค่ะ แต่มีปัญหากับทางบ้าน ผช.คือตัวแม่ ผช.มีปัญหากับตัวชั้น เลยจะขอเปลี่ยนนามสกุล ลูกทั้ง2คน แบบนี้ทำด้ายไหมค่ะ

  โดยคุณ   (27.55.144.152)     19 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 158

   อยากสอบถามเรื่องเปลี่ยนชือลูกสาวอายุ4ขวบ ตอนนี้แยกทางกับแม่ของเด็กแต่เด็กอยู่กับผมซึ่งเป็นพ่อ ผมจะสามารถเปลี่ยนชื่อให้ลูกได้ไหมคับ ชื่อลูกสาวอยู่ในทะเบียนบ้านของผมคับ

  โดยคุณ ณัฐวร  (49.237.132.187)     1 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 158

  หากท่านเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์จึงมีสิทธิหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและส่วนสิทธิการดำเนินการเปลี่ยนชื่อบุตรจะกระทำได้หรือไม่มีหลักเกณฑ์ประการใด ท่านอาจสอบถามข้อมูลไปยังนายทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     21 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 157

  ดิฉันแต่งงานกับสามีมา 11 ปีแล้วค่ะ มีบุตรสาว 2 คน อายุ 10 ขวบและ 4 ขวบ ทั้งนี้สามีมีชู้แต่ไม่ยอมหย่าให้ ดิฉันสามารถเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนางสาว และเปลี่ยนนามสกุลได้หรือไม่คะ และต้องการเปลี่ยนนามสกุลลูกให้เป็นนามสกุลเดิมของดิฉันด้วย ไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่คะ หากทำได้ต้องทำอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ 

  โดยคุณ แม่น้องปันปัน  (61.7.148.34)     30 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 156

   ลูกอายุ4เดือนคะอยากเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเราทำได้ใหมคะแล้วต้องทำยังไงใช้หลักฐานอะไรบ้างคะ

  โดยคุณ สุวรรณา นันกระโทก  (49.230.150.101)     20 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 155

  อยากทราบว่าถ้าต้องการเปลี่ยนนามสกุล ลูก ต้องทำยัง ไง ตอน นี้หย่ากับ แฟนเก่าแล้ว ต้องการให้ลูกใช้นามสกุลแฟนใหม่ทำได้ไหม     ตามใบหย่าเราเป็นคนดูแลบุตร 

  โดยคุณ โชติกา บุญตาม  (58.181.183.141)     19 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 155

  ท่านอาจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อสกุลบุตรต่อนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     23 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 154

  ตอนนี้เลิกกับสามีมา 6ปีแล้วค่ะอยากจะเปลียนนามสกุลบุตรมาเป็นของมารดาได้หรือเปล่าค่ะเพราะตอนนี้บุตรใช้นามสกุลบิดา แต่บิดาไปมีครอบครัวใหม่แล้วเราได้จดทะเบียนสมสมรสถูกต้อง ตอนนี้ติดต่ออดีตสามีไม่ได้ค่ะตอนนี้บุตรอายุ7ปี บุตรเป็นเด็กพิเศษ เราเป็นคนดูแลบุตรมาตลอดโดยที่สามีไม่ได้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูเลย เราอยากจะขอเปลียนนามสกุลบุตรมาเป็นของมารดาและย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่บ้านมารดาด้วยเพราะเวลาทำเอกสารต่างๆจะได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะบุตรเป็นเด็กพิเศษด้วย มีวีธีไหนที่สามารถเปลียนได้โดยไม่ต้องให้บิดาเซ็นเอกสาร หรือทำเรื่ิองที่ศาล เพาระติดต่ออดีตสามีไม่ได้เลย ทางเราก็อยากติดต่อเหมื่อนกันแต่ติดต่อไม่ได้เลยจะให้ไปทำเรื่องที่ศาลก็ลำบากเพราะต้องดูแลบุตรตลอด 

  โดยคุณ อร  (27.55.12.174)     25 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 154

  ท่านควรสอบถามการเปลี่ยนชื่อสกุลบุตรกับนายทะเบียนท้องที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     20 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 153

  จะเปลี่ยนนามสกุลลูก ต้องไปขอเปลี่ยนที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านหรือเขตอื่นค่ะ

  โดยคุณ นัฐรีย์ แมมิ่ง  (49.237.160.16)     23 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 153

  กรณีตามปัญหาต้องดำเนินการยังสำนักงานเขตหรือสำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในเขต รายละเอียดควรสอบถามกับนายทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     20 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 152

   พอดีไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่า พ่อกับแม่ได้แยกทางกัน แต่ลูกได้เป็นนามสกุลพ่อแต่อยากเปลี่ยนนามสกุลที่ไม่ใช่ของแม่แต่เป็นขอ ตา.  ต้องเตรียมไรไปค่า หรือเปลี่ยนไม่ได้ ขอคำชี้แจงด้วยค่า ขอบคุณค่า

  โดยคุณ ไอรินทร์  (49.230.121.205)     23 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 152

  หากบิดาไม่ได้ให้ความยินยอมด้วย เด็กไม่อาจไปใช้ชื่อสกุลของตาตามกรณีดังกล่าวได้ รายละเอียดควรสอบถามนายทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     20 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 151

   อยากจะใช้นามสกุลของแม่  เพราะไม่มีใครใช้  แต่ตอนนี้แม่เป็นโรคความจำเสื่อมนอนอยู่โรงพยาบาล  จะได้หรือเปล่า  ทางคุณพ่อยินยอมให้ใช้สกุลแม่  จะต้องทำอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ นพดล ศิริพิพัฒน์  (171.96.171.218)     14 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 151

  ท่านควรติดต่อสอบถามและยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อสกุลต่อนายทะเบียนท้องที่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 150

   มีอยู่ว่าดิฉันเลิกกับพ่อเด็กมานานแล้ว และไม่รู้ว่าพ่อเด็กอยู่ไหน ดิฉันเลยเปลี่ยนนามสกุลลูกเป็นของดิฉัน มา4ปีแล้ว แล้วตอนนี้ดิฉันแต่งงานใหม่ต้องการทำใบปกครองบุตรเพื่อเอาลูกมาอยู่ด้วย สิ่งทีดิฉันเครียดตอนนี้คือ เค้าต้องให้พ่อเด็กมาเซ็นยินยอมไหมค่ะ

  ช่วยให้คำแนะนำด้วยนะค่ะ 

  โดยคุณ สุปราณี  (37.219.174.220)     12 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 150

  หากบิดาเด็กไม่อาจมาให้ความยินยอมได้ ท่านอาจดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมนั้นก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     19 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 149

   ขอปรึกษาหน่อยค่ะ คือจะเปลี่ยนนามสกุลลูกชาย เพราะบิดาได้เสียชีวิตไปแล้ว จะทำการเปลี่ยนได้มัยค่ะ แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ เพราะทางญาติเขาไม่ยินยอม เพราะตอนที่ดิฉันมีลูกก็อายุไม่ถึง 20 แต่ตอนแฟนตายไม่ได้อะไรเลย ทางครอบครัวเขาเอาไว้หมดแม้กระทั่งเงินประกันชีวิต แล้วพี่สาวแฟนก็จะมาเอาลูกจะให้ดิฉันโอนลูกให้เป็นลูกของเขาอีก ซึ่งฉันจะเอาลูกคืนแล้วเปลี่ยนนามสกุลมีสิทธิมัยค่ะ

  โดยคุณ นิตยา  (49.230.135.120)     19 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 148

   ขอปรึกษาหน่อยค่ะ คือจะเปลี่ยนนามสกุลลูกชาย เพราะบิดาได้เสียชีวิตไปแล้ว จะทำการเปลี่ยนได้มัยค่ะ แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ เพราะทางญาติเขาไม่ยินยอม เพราะตอนที่ดิฉันมีลูกก็อายุไม่ถึง 20 แต่ตอนแฟนตายไม่ได้อะไรเลย ทางครอบครัวเขาเอาไว้หมดแม้กระทั่งเงินประกันชีวิต แล้วพี่สาวแฟนก็จะมาเอาลูกจะให้ดิฉันโอนลูกให้เป็นลูกของเขาอีก ซึ่งฉันจะเอาลูกคืนแล้วเปลี่ยนนามสกุลมีสิทธิมัยค่ะ

  โดยคุณ นิตยา  (49.230.135.120)     19 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 147

   ขอปรึกษาหน่อยค่ะ  ได้เลิกกับสามีเก่าแล้ว และมีลูกหนึ่งคนได้เปลี่ยนนามสกุลลูก มาใช้นามสกุลของมารดาแล้ว ตอนนี้มารดามีสามีใหม่ จดทะเบียนเปลี่ยนนามสกุลใหม่  เราสามารถให้ลูกเปลี่ยนนามสกุลมาใช้นามสกุลใหม่ของมารดาได้ไหมค่ะ

   

   

  โดยคุณ ลัดดาวัลย์ ผึ้งทอง  (58.11.56.127)     11 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 146

   ดิฉันแยกทางกับสามีมาหกปีแล้ว มีลูกกันหนึ่งคนอยากให้ลูกเปลี่ยนมาใช้นามสกุลดิฉัน ตอนนี้ลูกอายุสิบขวบแล้วต้องทำอย่างไร

  โดยคุณ รัชเรศ ตุลยสุข  (49.230.142.110)     12 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 146

  ติดต่อสอบถามการดำเนินการกับนายทะเบียนท้องที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     28 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 145

   อยากทราบว่าจะตั้งนามสกุลใหม่ และให้บุตรซึ่งมีอายุ1ปี9เดือน ใช้นามสกุลใหม่โดยที่

  ดิฉันและสามีไม่ได้ใช้นามสกุลร่วม ได้หรือไม่  

  โดยที่ดิฉันและสามียินยอม

   

   

   

   

   

  โดยคุณ atom  (171.5.66.123)     21 ก.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 145

  ท่านควรสอบถามรายละเอียดกับนายทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     29 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 144

   ตอนนี้ดิฉันอายุ 23 ปี ใช้นามสกุลพ่ออยู่ แม่อย่ากับพ่อได้ 10 ปี และแต่งงานใหม่กับชาวต่างชาติ จดทะเบียนด้วย ตอนนี้แม่ใช้นามสกุลของชาวต่างชาติอยู่ ฉันต้องการจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นของพ่อใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ 

  โดยคุณ   (183.89.76.67)     20 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 143

   ขอปรึกษาค่ะ...ถ้าเราต้องการเปลี่ยนนามสกุลลูกมาใช้นามสกุลของสามีต่างประเทศ

  เราต้องทำอย่างไรบ้างคะ..คือตอนนี้..ดิฉันอยู่ต่างประเทศต้องการเอาลูกมาอยู่ด้วยค่ะ..?

  สามีต้องไปเซ็นอะไรไหมค่ะที่อำเภอบ้านเรา..?อยากทราบขั้นตอนการดำเนินเรื่องอะค่ะ..?

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ วิภาพร  (49.98.144.22)     15 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 142

   ลูกดิฉันได้7เดือนจะเปลี่ยนนานสกุลได้หรือไม่

  โดยคุณ   (49.230.93.48)     2 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 141

  ตอนนี้ผมอายุ 21ปี ผมใจเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของแม่ จะต้องให้แม่เช็นยืนยันไหมคับ หรือเปลี่ยนเองได้ไหม คือแม่กับพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว แล้วผมอยากใช้ นามสกุลของแม่คับ

  โดยคุณ พอร์ช  (183.89.184.104)     1 ก.ย. 2557

 •  1  2  3 .. 8   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด