452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

 • ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

  ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

   

  นางนิตญา  เรือนทอง  ร้องทุกข์เรื่องไปทำเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลลูกชาย  แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของสำนักงานเขตพญาไท  ไม่ทำให้อ้างรอให้เด็กโตก่อน  เป็นเหตุให้ขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์

   

              นางนิตญาเล่าว่า  ได้อยู่กินกับสามีมาหลายปี ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  มีลูกชายด้วยกัน 1 คน  ในวันลูกเกิดพ่อไปแจ้งเกิดและลงในสูติบัตรให้บุตรใช้นามสกุลของพ่อ  อยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งเลิกกับสามี  แต่ลูกอยู่ในการปกครองของนางนิตญา

   

              เมื่อลูกเข้าโรงเรียน  เวลาที่ต้องทำเรื่องต่าง ๆ จะมีปัญหาเนื่องจากต้องให้พ่อรับรู้หรือเซ็นเอกสารด้วย  จนทำให้นางนิตญาต้องการต้องการเปลี่ยนนามสกุลให้ลูก  ไปติดต่อที่สำนักงานเขต  เจ้าหน้าที่บอกว่ารอให้เด็กโตก่อน  จึงไม่ทำเรื่องให้  ทั้ง ๆ ที่ลูกอายุ 8 ขวบแล้ว

  คำแนะนำ

          อาจารย์เดชาจึงทำหนังสือไปถึงนายทะเบียนเพื่อขอเปลี่ยนชื่อสกุลบุตร  ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติจะมีความผิดตาม ป.พ.พ.1566  และพ.ร.บ.ชื่อสกุล พ.ศ. 2505 มาตรา 12, มาตรา 15, มาตรา 18

   

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา

  อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้

  (1) มารดาหรือบิดาตาย

  (2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย

  (3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

  (4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน

  (5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา

  (6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้

   

  พระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. 2505

  มาตรา 12  คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

  การตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้

  ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้

   

  มาตรา 15  ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก หรือเจ้าของสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์ หรือสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ประสงค์จะจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของเด็กซึ่งตนอุปการะเลี้ยงดูหรือเด็กแห่งสถานดังกล่าวซึ่งมีสัญชาติไทยแต่ไม่ปรากฏชื่อสกุลใช้ร่วมกันหรือแยกกัน ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้อุปการะเลี้ยงดูมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือที่สถานดังกล่าวตั้งอยู่ และให้นำความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

   

  มาตรา 18  ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล ผู้ขอจดทะเบียนชื่อสกุลมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งโดยยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนท้องที่คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

   

                 

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 9   

 • ความคิดเห็นที่ 166

   หนูแต่งงานกับสามีมีลูก1คนลูกอายุ2ขวบไม่ได้จดทะเบียนกันตอนนี้ลูกใช้นามสกุลของหนูอยู่แล้วถ้าจะเปรี่ยนเป็นนามสกุลของสามีหรือพ่อของลูกจะได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ นรริสรา  (49.229.94.234)     12 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 165

   ลูกได้สี่เดือนกว่าถ้าจะเปลี่ยนสกุลแม่ได้ป่าวค่ะเพราะว่าเลิกกันกับสามีแล้ว

  โดยคุณ   (49.229.90.179)     6 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 165

  ท่านควรสอบถามข้อมูลการเปลี่ยนชื่อสกุลบุตรตามมารดาในกรณีดังกล่าวต่อนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.36.224)     5 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 164

   จดทะเบียนหย่าแล้วลูกใช้นามสกุลอดีตสามีอยู่ถ้าจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นของน้าที่รับไปเลี้ยงทำได้ไหมและต้องทำอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ Pornthip nok kaewmark  (1.46.141.212)     14 ก.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 164

  ไม่อาจกระทำได้โดยชอบ รายละเอียดสอบถามนายทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.212.193)     11 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 163

   วันนี้พึ่งแจ้งเกิดไปแต่ใช้นามสกุลบิดาอยาเปลี่ยนมาใช้นามสกุลมารดาได้ไหม

  โดยคุณ ฝาชี  (49.230.126.183)     9 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 162

   คือหนูอยากจะเปลี่ยนนามสกุลคะ. ตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นนามสกุลพ่อเลี้ยงคือว่าตอนที่หนูเกิดคนที่แจ้งเกิดเค้าไม่แจ้งชื่อพ่อแท้ๆของหนูแต่กลับแจ้งเป็นนามสกุลของพ่อเลี้ยง  แล้วตอนนี้หนูอาศัยอยู่กับพ่อแท้ๆ เวลาจะสมัครเรียนอะไรมันก็ตามหาตัวพ่อเลี้ยงยากมากคะ พ่อแท้ๆของหนูเค้าพาไปขอเปลี่ยนที่อำเภอหลายทีแล้วแต่เค้าบอกว่าต้องใช้เงิน20000ในการตรวจดีเอ็นเอ คือมันยุ่งยากมาก หนูอยากรู้ว่าพอจะมีทางอื่นบ้างไหมคะ

  โดยคุณ จิราวรรณ  (49.48.208.230)     7 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 162

  ต้องดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฟ้องคดีขอให้รับบุตรชอบด้วยกฎหมายตาม ป.พ.พ.มาตรา 1555

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.131.185)     27 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 161

  เลิกกับสามีชาวอเมริกาที่แต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ได้ปีกว่าแล้ว มีลูก2คนค่ะ 10 ขวบกับ4ขวบ ลูกทั้งสองคนใช้นามสกุลพ่อค่ะ แต่ตอนนี้มีแฟนใหม่ชาวออสเตรเลีย อยากเปลี่ยนนามสกุลลูกทั้งสองเป็นของแฟนใหม่ เพื่อจะย้ายไปอยู่ออสเตรเลีย สามารถทำได้มั้ยค่ะ แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง พ่อเด็กต้องเซ็นเอกสารยินยอมพร้อมกันกับแฟนใหม่ด้วยหรือป่าวค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ แสงจันทร์  (125.27.34.96)     22 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 161

  กรณีดังกล่าวอาจกระทำได้โดยได้รับความยินยอมจากบิดาตามความเป็นจริงของเด็กที่ยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อสกุลของตน ทั้งนี้ ควรสอบถามรายละเอียดกับนายทะเบียนท้องที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.99.81)     7 ส.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 9   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด