ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

 • ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

  ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

   

  นางนิตญา  เรือนทอง  ร้องทุกข์เรื่องไปทำเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลลูกชาย  แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของสำนักงานเขตพญาไท  ไม่ทำให้อ้างรอให้เด็กโตก่อน  เป็นเหตุให้ขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์

   

              นางนิตญาเล่าว่า  ได้อยู่กินกับสามีมาหลายปี ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  มีลูกชายด้วยกัน 1 คน  ในวันลูกเกิดพ่อไปแจ้งเกิดและลงในสูติบัตรให้บุตรใช้นามสกุลของพ่อ  อยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งเลิกกับสามี  แต่ลูกอยู่ในการปกครองของนางนิตญา

   

              เมื่อลูกเข้าโรงเรียน  เวลาที่ต้องทำเรื่องต่าง ๆ จะมีปัญหาเนื่องจากต้องให้พ่อรับรู้หรือเซ็นเอกสารด้วย  จนทำให้นางนิตญาต้องการต้องการเปลี่ยนนามสกุลให้ลูก  ไปติดต่อที่สำนักงานเขต  เจ้าหน้าที่บอกว่ารอให้เด็กโตก่อน  จึงไม่ทำเรื่องให้  ทั้ง ๆ ที่ลูกอายุ 8 ขวบแล้ว

  คำแนะนำ

          อาจารย์เดชาจึงทำหนังสือไปถึงนายทะเบียนเพื่อขอเปลี่ยนชื่อสกุลบุตร  ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติจะมีความผิดตาม ป.พ.พ.1566  และพ.ร.บ.ชื่อสกุล พ.ศ. 2505 มาตรา 12, มาตรา 15, มาตรา 18

   

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา

  อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้

  (1) มารดาหรือบิดาตาย

  (2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย

  (3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

  (4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน

  (5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา

  (6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้

   

  พระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. 2505

  มาตรา 12  คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

  การตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้

  ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้

   

  มาตรา 15  ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก หรือเจ้าของสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์ หรือสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ประสงค์จะจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของเด็กซึ่งตนอุปการะเลี้ยงดูหรือเด็กแห่งสถานดังกล่าวซึ่งมีสัญชาติไทยแต่ไม่ปรากฏชื่อสกุลใช้ร่วมกันหรือแยกกัน ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้อุปการะเลี้ยงดูมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือที่สถานดังกล่าวตั้งอยู่ และให้นำความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

   

  มาตรา 18  ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล ผู้ขอจดทะเบียนชื่อสกุลมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งโดยยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนท้องที่คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

   

                 

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 9   

 • ความคิดเห็นที่ 178

   คือตอนนี้ลูกดิฉันครบ6เดือนแล้วแต่พ่อของลูกไม่รับผิดชอบอะไรเลยจึงเลิกลากันจะขอเปลี่ยนนามสกุลของลูกมาใช้ของแม่ได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ นีค่ะ  (49.230.228.196)     21 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 177

  ลูกผม จะ3 ขวบแล้วคับ แต่ยังใช้ นามสกุลบิดา ยุเลย

  โดยใบเกิดเด็ก ไม่มี ชื่อมารดาเลย จะขอเปลียนนามสกุลเปนของมารดาได้ไม แล้วจะเซ็น ชื่อ มารดาในใบเกืดได้ไมคับ 

  แร้วต้อง เตรียมเอกสารไร บางคับ

   

  โดยคุณ   (122.155.38.46)     16 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 176

   ตอนนี้ลูกอายุขวบกว่าแต่เราต้องการเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกมาใช้ของแม่ทำได้หรือเปล่าค่ะเพราะเราเลิกกับพ่อเด็กแต่เราไม่ได้จดทะเบียนกันส่วนพ่อเด็กเองเขาก็ยังไม่ได้อย่ากับเมียเก่าเขาเเล้วเขาจะเอาลูกเราไปเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะ

  โดยคุณ อรพิน  (49.230.195.171)     13 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 175

   ดิฉันจดทะเบียนหย่ากับสามี มีลูก 1 คน ได้มีการบันทึกในทะเบียนหย่า ให้มารดาเป็นผู้ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ดิฉันได้เปลี่ยนนามจากนามสกุลสามี มาเป็นนามสกุลตัวเอง และต้องการอยากให้ลูกมาใช้นามสกุลตามมารดา ดิฉันสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากพ่อเด็กหรือไม่คะ *ดิฉันได้ไปขอเปลี่ยนสกุลบุตรทางอำเภอบอกต้องให้พ่อเด็กมาเซนต์ยินยอมด้วย ดิฉันไม่ได้ติดต่อกับสามีเก่าเลย และทางอำเภอบอกต้องติดต่อไปเพื่อให้มาเซนต์หรือไม่ก็ต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมและเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัว ซึ่งทางพ่อเด็กก็ได้ส่งมา แต่ไปยื่นกับทางอำเภอก็ไม่รับเรื่อง ต้องให้มาเซนต์ด้วยตัวเองอย่างเดียว ดิฉันมีความสงสัยว่าเอกสารแนบท้ายทะเบียนหย่าที่ ให้มารดาเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ทำไมถึงใช้ในการเปลี่ยนชื่อเด็กไม่ได้ ทั้งที่เอกสารระบุชัดเจน แบบนี้เป็นที่ตัวเจ้าหน้าที่หรือเปล่าค่ะ และดิฉันต้องทำเช่นไรถึงจะมีอำนาจพอที่จะเปลี่ยนนามสกุลของลูกได้

  โดยคุณ เบญญาภา  (110.77.238.17)     30 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 174

  อยากรุ้ว่าเรามีแฟนอยุ่แต่ไม่ได้ท้องกะเขาแต่พอเราคลอดเราไช้นามสกุลของเขาแต่ตอนนี้เราทะเรอะกันจะเลิกกันเราอยากไห้ลุกเราไช้นามสกลุของเราแต่ตอนนี้เด็กอายุ6ขวบมันจะพอเปลี่ยนได้ไหมค่ะ

   

  โดยคุณ ทวิณีย์  (49.230.210.5)     16 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 173

   จะเปลี่ยนนามสกุลลูกจากของพ่อเป็นของแม่ ที่ไม่ได้สมรสกัน แต่เลิกรากันแล้ว ต้องให้พ่อเด็กเซ็นยินยอมด้วยหรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ สุกัญญา โปพล  (49.229.50.180)     2 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 172

   สวัดดีค่ะหนูอยากรู้ว่าหนูเลิกก่ะสามีเก่ามา5 ปีแล้วหนูได้แฟนใหม่แล้วแฟนใหม่เป็นคนเลี้ยงดูลูกหนูทั้ง 2คนแล้วอยากจะให้ลูกเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีใหม่ของหนูจะได้รึเปล่าค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เพราะสามีเก่าก้อไม่เคยส่งเสียงสักอย่างติดต่อก้อไม่ได้ค่ะ

  โดยคุณ   (171.7.248.92)     22 ก.พ. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 172

   ไม่อาจกระทำได้โดยชอบ รายละเอียดท่านอาจสอบถามนายทะเบียนท้องที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.10.45)     26 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 171

   ตอนนี้หนูมีลูกชาย 1 คน ตอนที่ไปแจ้งเกิดหนูให้ใช้นามสกุลตัวเอง แล้วสามีบอกให้เปลี่ยนเป็นนาสกุลของสามี ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนได้ไหมค้ะ

  โดยคุณ พรพิตรา  (49.229.97.203)     1 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 170

   หนู น.ส พรจิฎารัตน์  ใสยัง อายุ18ปีได้มีลูก1คนส่วนพ่อของเด็กไม่สนใจไม่เคยส่งตังมาให้เลยทำให้แม่ของหนูทนได้จึงบอกให้หนูไปอยู่กับแม่อยู่ไปอยู่มาแม่เลยบอกให้หนูเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกเป้นของแม่ซึ่งแม่กับพ่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสเลยอยากจะถามว่าถ้าจะเปลี่ยนนามสกุลได้ไหมคะ

  โดยคุณ พรจิฎารัตน์ ใสยัง  (49.229.38.83)     30 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 170

   ท่านควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อสกุลกับนายทะเบียนแห่งสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.56.85)     22 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 169

   อยากสอบถามว่าลูกอายุได้5เดือน ลูกใช้นามสกุลพ่อ และตอนนี้ได้เลิกกับสามีไปแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่อย่างได ลูกอยู่กับเรา จึงอยากทราบว่าแม่สามารถเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกมาใช้นามสกุลของแม่ได้ไหม  แล้วต้องใช้พยาน หลักฐานอะไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ แยม  (64.233.173.59)     29 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 168

   เปลี่ยนนามสุกลลูกให้มาเปลี่ยนแม่จะได้ไหมค่ะ

   

  โดยคุณ พิรุฬห์ทิพย์  (180.180.169.90)     5 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 168

  ท่านอาจสอบถามข้อมูลกับนายทะเบียนแห่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นโดยตรงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบและวิธีการเปลี่ยนชื่อสกุลตามมารดาโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.4.59)     10 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 167

  สวัสดีครับ พ่อกับแม่ผมไม่ได้จดทะเบียนสมรส ตอนนี่แยกกันอยู่ผมใช้นามสกุลของพ่อ ตอนนี้น้าผมเป็นคนเลี้ยงดูผม (น้านามสกุลเดียวกับแม่)( น้าไม่ได้จดทะเบียนกับแฟนน้า) ผมอยากทราบว่า ผมสามารถเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลของแฟนของน้าได้มั้ยครับ เพราะเขาอุปการะเลี้ยงดูผมมา อีกคำถามนึงเขาสามารถรับผมเป็นบุตรบุญธรรมของเขาได้มั้ยครับ  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ natan  (1.46.226.24)     9 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 167

  ท่านไม่อาจไปใช้นามสกุลตามสามีของน้าโดยชอบ แม้จะเป็นคนอุปการะเลี้ยงดูท่านก็ตามทั้งนี้ เขาสามารถรับท่านเป็นบุตรบุญธรรมได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามกฎหมายตาม ป.พ.พ.มาตรา 1598/21, 1598/ 27

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.4.150)     26 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 166

   หนูแต่งงานกับสามีมีลูก1คนลูกอายุ2ขวบไม่ได้จดทะเบียนกันตอนนี้ลูกใช้นามสกุลของหนูอยู่แล้วถ้าจะเปรี่ยนเป็นนามสกุลของสามีหรือพ่อของลูกจะได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ นรริสรา  (49.229.94.234)     12 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 165

   ลูกได้สี่เดือนกว่าถ้าจะเปลี่ยนสกุลแม่ได้ป่าวค่ะเพราะว่าเลิกกันกับสามีแล้ว

  โดยคุณ   (49.229.90.179)     6 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 165

  ท่านควรสอบถามข้อมูลการเปลี่ยนชื่อสกุลบุตรตามมารดาในกรณีดังกล่าวต่อนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.36.224)     5 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 164

   จดทะเบียนหย่าแล้วลูกใช้นามสกุลอดีตสามีอยู่ถ้าจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นของน้าที่รับไปเลี้ยงทำได้ไหมและต้องทำอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ Pornthip nok kaewmark  (1.46.141.212)     14 ก.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 164

  ไม่อาจกระทำได้โดยชอบ รายละเอียดสอบถามนายทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.212.193)     11 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 163

   วันนี้พึ่งแจ้งเกิดไปแต่ใช้นามสกุลบิดาอยาเปลี่ยนมาใช้นามสกุลมารดาได้ไหม

  โดยคุณ ฝาชี  (49.230.126.183)     9 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 162

   คือหนูอยากจะเปลี่ยนนามสกุลคะ. ตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นนามสกุลพ่อเลี้ยงคือว่าตอนที่หนูเกิดคนที่แจ้งเกิดเค้าไม่แจ้งชื่อพ่อแท้ๆของหนูแต่กลับแจ้งเป็นนามสกุลของพ่อเลี้ยง  แล้วตอนนี้หนูอาศัยอยู่กับพ่อแท้ๆ เวลาจะสมัครเรียนอะไรมันก็ตามหาตัวพ่อเลี้ยงยากมากคะ พ่อแท้ๆของหนูเค้าพาไปขอเปลี่ยนที่อำเภอหลายทีแล้วแต่เค้าบอกว่าต้องใช้เงิน20000ในการตรวจดีเอ็นเอ คือมันยุ่งยากมาก หนูอยากรู้ว่าพอจะมีทางอื่นบ้างไหมคะ

  โดยคุณ จิราวรรณ  (49.48.208.230)     7 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 162

  ต้องดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฟ้องคดีขอให้รับบุตรชอบด้วยกฎหมายตาม ป.พ.พ.มาตรา 1555

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.131.185)     27 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 161

  เลิกกับสามีชาวอเมริกาที่แต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ได้ปีกว่าแล้ว มีลูก2คนค่ะ 10 ขวบกับ4ขวบ ลูกทั้งสองคนใช้นามสกุลพ่อค่ะ แต่ตอนนี้มีแฟนใหม่ชาวออสเตรเลีย อยากเปลี่ยนนามสกุลลูกทั้งสองเป็นของแฟนใหม่ เพื่อจะย้ายไปอยู่ออสเตรเลีย สามารถทำได้มั้ยค่ะ แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง พ่อเด็กต้องเซ็นเอกสารยินยอมพร้อมกันกับแฟนใหม่ด้วยหรือป่าวค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ แสงจันทร์  (125.27.34.96)     22 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 161

  กรณีดังกล่าวอาจกระทำได้โดยได้รับความยินยอมจากบิดาตามความเป็นจริงของเด็กที่ยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อสกุลของตน ทั้งนี้ ควรสอบถามรายละเอียดกับนายทะเบียนท้องที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.99.81)     7 ส.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 9   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด