X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

 • กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

  กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

   

  ทนายคลายทุกข์ขอนำกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ซึ่งได้มีการกำหนดการคุ้มครองแรงงานที่น่าสนใจหลายประการและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อลูกจ้าง สามารถนำกฎหมายนี้ไปอ้างกับนายจ้างในกรณีถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกบังคับให้ทำสัญญาหรือถูกคุกคามทางเพศ หรือยึดเงินประกัน หรือเรียกหลักประกัน รวมทั้งการขอใช้อำนาจศาลแรงงานในการบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการว่าจ้างที่ลูกจ้างทำกับนายจ้าง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เอาเปรียบลูกจ้างเกินควร รวมทั้งได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานรับเหมาช่วงแรงงาน ให้มีสวัสดิการเท่าเทียมกับลูกจ้างทั่วไป โดยจะนำเสนอเป็นข้อ ๆ ดังนี้คือ

  1.ดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด ไม่ชำระเงินค่าจ้างหรือหลักประกันตามที่กฎหมายกำหนด นายจ้างต้องถูกปรับโดยเสียดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี ตามมาตรา 9

              มาตรา 9 ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา 10 วรรคสอง หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 70 หรือค่าชดเชยตามมาตรา 118 ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 121 และมาตรา 122 ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี

              2. หลักประกันการทำงาน กำหนดไว้ในมาตรา 51 ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างที่เป็นเด็ก

              มาตรา 51 ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น

              ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง ขณะแรกจ้าง หรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างในแต่ละคราว มิให้ถือว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น และห้ามมิให้นายจ้างนำเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามกำหนดเวลา

              3. ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากร  ตามมาตรา 11

              มาตรา 11 หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ต้องชดใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา 135 ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณีมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

              4. การจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1

              มาตรา 11/1 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าว  ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

            5. ให้ศาลแรงงานมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ตามมาตรา 14/1

              มาตรา 14/1 สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี                   

              6. ห้ามกระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือนร้อนรำคาญทางเพศ ตามมาตรา 16

              มาตรา 16 ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกินคุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง

               7. การบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17

              มาตรา 17 สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้

              8. การแจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 18

  มาตรา 18 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือส่งเอกสารต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้างจะแจ้งหรือส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

              9. การกำหนดเวลาทำงานปกติ ตามมาตรา 23

              มาตรา 23 ให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนทีเหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงต้องมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง

              ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ในชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างผลงาน

              ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการกระทำแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

            10. การห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานบางประเภท ตามมาตรา 38

               มาตรา 38 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

              (1) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่สภาพของการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง

               (2) งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป

              (3) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง

              (4) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

             11. การห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงาน ตามมาตรา 39 และมาตรา 39/1

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 4  5  6  7  8 .. 19   

 • ความคิดเห็นที่ 280

   ขอบสอบถามนะคะ

  กรณีที่ดิฉันทำงานงานมานานกว่า 20 ปี และทางบริษัทแจ้งว่าจะปิดกิจการ และตอนนี้ดิฉันก็อายุ 50 แล้ว นอกจากค่าชดเชย ไม่น้อยกว่า 300 วัน และจะเรียกร้องอะไรจากบริษัทได้อีกหรือไม่ เช่น (อายุงานที่เหลือ) โอกาสในการหางานใหม่ได้ยาก เหลือเวลาทำงานอีก 5 ปี ครบ 55 ตามกฏหมายเกษียนอายุ

   

  โดยคุณ คุณตุ๊ก  (49.49.250.18)     19 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 279

  ผมทำงานร.ป.ภ.อยู่คลังน้ำมันตอนเช้านายจ้างสั่งให้วิ่งก่อนเข้าทำงานระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนายจ้างสามารถสั่งได้ไหมครับ

  โดยคุณ อดิศร คุ้มโต  (1.47.136.124)     8 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 279

  หากเป็นการเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน นายจ้างก็ชอบที่จะออกคำสั่งดังกล่าวได้โดยชอบ ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 278

   ขอสอบถามหน่อยค่ะ อยากทราบว่า

  1. สัญญาจ้าง และสัญญาจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายของแต่ละบริษัทที่ทำขึ้นมา มีการตรวจสอบจากกรมแรงงานหรือไม่ก่อนที่จะถูกนำมาใช้ในบริษัท 

  2.ตามปกติเมื่อเราเซ็นต์สัญญาจ้างเสร็จทางบริษัทต้องมีให้เราเก็บอีกชุด1ด้วยหรือเปล่าค่ะ เพราะไม่เห็นบริษัทให้เลย

  3.บริษัทมีการเรียกเก็บเงินมัดจำเท่ากับเงินเดือนเรา1เดือน และมีผู้ค้ำประกัน และสัญญาให้ทำงานครบ1ปี หากออกก่อนจะต้องเสียค่าปรับ20เท่าของเงินเดือน เนื่องจากเค้าอ้างว่าบริษัทเค้ามีการลงทุนกับบุคลากรแต่ละคนมากเลย

  4.ไม่ทราบว่าบริษัทแบบนี้เคี่ยวเกินไปไหมถ้าเราร่วมทำงานด้วย พอดีพลาดเซ็นต์สัญญาไปแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มงาน เพราะเค้านัดทำ27ม.ค. แบบนี้เราสามารถยกเลิกงานได้ไหมค่ะ

   

  โดยคุณ หมอก  (1.47.162.8)     26 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 278

  1.กรณีการทำสัญญาจ้างแรงงานไม่ได้มีบทกฎหมายใดบังคับให้นายจ้างต้องส่งไปให้กระทรวงแรงงานตรวจสอบก่อน
  2.ลูกจ้างมีมีสิทธิเรียกหรือคัดสำเนาสัญญาจ้างอันรับรองความถูกต้องจากนายจ้างได้
  3.หากลูกจ้างไม่ประสงค์ทำข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ก็อาจบอกเลิกสัญญาจ้างได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 386
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     25 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 277

  ทางบริษัท ได้ออกกฏว่า ห้ามพนักงานลาป่วย ในวันเสาร์ และวันจันทร์ จะหักเป็นลาพักร้อนแทน  ทางบริษัท สามารถทำได้หรือไม่ ครับ
   

  และทางบริษัท ห้ามลากิจติดต่อจากวันหยุดประจำ หรือ วันหยุดประจำปี ให้หักเป็นลาพักร้อนแทน

  ทางบริษัท สามารถทำได้หรือไม่ ครับ

  โดยคุณ อนนท์  (49.230.157.177)     22 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 277

  ทั้งสองกรณีบริษัทไม่อาจกระทำได้โดยชอบเพราะขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     25 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 276

   ผมเป็นพนักงานจัดส่งครับผมทำงานเกินวันละ8ชั่วโมงทุกวัน วันอาทิตย์ต้องมาขึ้นของแต่ก็ไม่ได้ค่าแรงและค่าล่วงเวลาในวันนั้นทางทางบริษัทให้แต่ค่าเที่ยวของวันทำงานแบบนี้พอจะเอาผิดกับบริษัทได้ไหมครับ...?

   

   

  โดยคุณ นายดิน  (49.230.209.74)     7 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 276

  หากงานที่ท่านทำมีลักษณะหรือสภาพต้องออกไปทำงานนอกสถานที่และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอนได้ ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในวันทำงานและค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     29 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 275

  บริษัทเอกชนได้มีการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาของพนักงานในระบบทวิภาคีใช้แรงงานเด็ก ปวช-ปวสซึ่งเป็นชาวเขากลุ่งม๊ง แต่ทางบริษัทได้ใช้แรงงานบังคับทำงานนอกเวลาแต่ไม่มีการทำสัญยาจ้างงานแบบนี้ผิดกฎหมายป่าวคับ 

  โดยคุณ พงศักดิ์  (49.230.164.195)     9 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 274

  หนูอายุ19ค่ะ ขายเสื้อผ้า เงินเดือนที่ตกลงกันคือ 6000 หนูทำงานได้ 1เดือน โดยไม่ได้ขาดไม่ได้ลาแต่เขาไม่จ่ายเงินในวันที่ครบกำหนดจ่าย เลยมา2วันหนูเลยขอลาออก เขาบอกว่าขอเช็คบัญชีของกอนแล้วจะจ่ายอีก 4-5วัน ผ่านมาแค่3วัน เขาโทรมาแล้วบอกว่าอีกเป็นเดือนค่อยเอาและพูดจาไม่สุภาพมาก เขาว่าหนูหักหน้าเขา ลาออกแล้วไปทำงานร้านข้างๆ ที่จริงหนูทำpart time อยู่ร้านนั้น2วันเพราะพี่เจ้าของไปธุระ และพี่แกก็เป็นญาติของแฟนหนูด้วย หนูไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลย กับพนักงานคนอื่นเขาก็เบี้ยว จ่ายไม่ตรง มีพนักงานออกในระยะเดียวกับหนูอีก2คน ที่หนูลาออกโดยไม่แจ้งเขาล่วงหน้าเขามีสิทธิไม่จ่ายเงินทั้งหมดเลยหลอคะ หนูทำอะไรได้บ้างคะ?   ช่วยตอบหนูที

  โดยคุณ M  (171.99.225.176)     21 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 273

  หนูขายเสื้อผ้า เงินเดือนที่ตกลงกัน6000บาท  ทำได้1เดือน นายจ้างไม่จ่ายเงินตรงเวลา ผ่านไป2วันยังไม่ได้เงิน เลยตัดสินใจลาออกในวันนั้น เขาบอกว่าจะเช็คบัญชีของสัก4-5วัน ยังไม่จ่ายเพราะหนูลาออกกทันหัน  แต่ผ่านมาอีกแค่3วันเท่านั้น เขาโทรมาบอกว่าเป็นเดือนๆถึงจะจ่ายและพูดจาไม่เพราะมากๆ หาว่าหนูลาออกแล้วไปทำงานร้านข้างๆ ที่จริงหนูทำ part timeร้านข้างๆ2วันเพราะเจ้าของไปธุระ แฟนหนูเป็นญาติกับพี่เขาด้วย และหนูเองไม่มีเงินติดตัวสักบาท   หนูทำอะไรได้บ้างคะ กับพนักงานคนอื่นๆเขาก็ชอบเบี้ยวตลอด จ่ายไม่ตรงสักคน พนักงานลาออกในระยะเดียวกับหนูอีก2คน

  โดยคุณ   (171.99.225.176)     21 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 272

   ผมเป็นพนักในบริษัทนี้มา 5 ปี ส่งให้ไปทำงานต่างประเทศ แบบไปครั้งไม่เกิน 3 เดือน

   แต่ไม่เคยอบรมจากกรมแรง  ไม่เคยมี Work  permit    บางงาน ทำงาน 4 อาทิตย์  ไปรื้อเครื่องจักรทำใหม่        

    3 อาทิตย์  ไม่มีวันหยุดเลย  จันทร์ ถึง อาทิตย์  8 โมง ถึง 2ทุ่ม  อาทิตย์หลัง 4 ทุ่มเลิกเร็วที่สุด 

     ไม่มี OT 

   บางครั้ง ไม่ให้เบี้ยเลี้ยงไป ให้มาเบิกหลังจากกลับมา

   ไม่ไปผิดไม่ครับ

   1

  โดยคุณ ยุนนท์  (113.161.128.192)     13 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 271

   ทำงานบริษัทแห่งหนึ่ง เวลาทำงานปรกติ 07.00-17.00 น. ทำงาน จันทร์-เสาร์

  รู้สึกถูกโกงเวลา และไม่เป็นธรรม จะทำอย่างไรกับบริษัทแห่งนี้ เพิ่งเข้างานได้1อาทิตย์ ค่ะ

  เราสามารถฟ้องร้อง หรือแจ้งนายจ้างได้หรือไม่ว่าไม่เป็นธรรมกับลูกจ้าง ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

   

   

   

   

  โดยคุณ ชลฎา  (101.108.255.54)     25 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 270

   1.  ทำงานเกิน12ชั่วโมงต่อ1วัน แต่บวกลบกับวันที่ทำ6ชั่วโมงต่อวัน = 48ชั่วโมงต่อ1อาทิตย์

  สามารถเรียกร้องนายจ้างได้ไหมว่า อยากทำวันละ8ชั่วโมงโดยไม่มีการเลิกก่อนหรือหลังเวลางานจริง.

   

  2.กรณีที่ลาออกจากงานโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถเรียกเงินประกันคืนจากนายจ้างได้ไหมคะ

   

   

   

  โดยคุณ kojai  (110.78.186.206)     31 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 269

  สมัครงานด้วยวุฒิปริญญาตรี  เรียกเงิน 9,500 ต่อเดือน ทางบริษัทหักเงินค่าประกัน 5,000 บาทโดยทยอยหักเดือนละ 1500 บาท จนครบสามเดือนคือผ่านโปร  หลังจากผ่านโปรถ้าเงินเดือนขึ้นไม่ถึง 15,000  บาทสามารถเรียกร้องเอาผิดกับทางบริษัทได้ใหมค่ะ  และต้องทำตามขั้นตอนใดขอคำแนะนำด้วยค่ะ  (เพราะที่นี่จ้างพนักงานถูกมากค่ะ)รู้สึกแย่ที่ขยันเรียนขยันทำงานส่งตัวเองจนจบปริญาตรีแต่กลับได้ค่าแรงน้อยมาก

  โดยคุณ ์์ณปภัช  (110.77.136.42)     9 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 268

   พนักงานทรัพคอนเทรกได้บาดเจ็บในงานและยังไใ่สิ้นสุดการรักษาทางโรงงานคัดชื่อเรสออกได้หรือไหมและเราจะได้ค่าชดเชยหรื อเปล่าช่วยตอบหนูทีเถอะค่ะ

  โดยคุณ ชวนชื่น  (49.230.161.188)     8 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 268

  นายจ้างไม่อาจกระทำการดังกล่าวได้โดยชอบ ทั้งนี้ หากมีการเลิกจ้างก่อนครบกำหนด นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายนอกจากค่าทดแทนการประสบอันตราย เนื่องจากการทำงานนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     15 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 267

   ผมแจ้งให้บริษัททราบล้วงหน้า10วันทางบริษัทบอกว่าถ้าออกจะไม่จ่ายเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ทำให้ ผมขอคำแนะนำหน่อยครับ แล้วทางบริษัทสามารถทำได้ไหมครับที่จะไม่จ่ายเงินเดือนเดือนสุดท้ายให้ผม

  โดยคุณ sirawut  (101.109.157.104)     16 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 267

  บริษัทนายจ้างไม่อาจกระทำการดังกล่าวได้โดยชอบ ท่านมีสิทธิฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อบังคับจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     6 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 266

  ในสัญญาจ้างทดลองงงานทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดค่าจ้างในอัตรา20000/วัน (สองหมื่นบาทถ้วน)พร้อมประทับตราบริษัทและเซ็นชื่อนายจ้างและลูกจ้าง แต่พอสิ้นเดือนบริษัทกลับจ่าย20000บาทต่อเดือน อย่างนี้พนักงานจะฟ้องร้องเอาค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างได้หรืไม่

  โดยคุณ สมชาย  (182.52.63.86)     30 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 266

  หากเป็นการกำหนดระบุอัตราค่าจ้างโดยผิดหลงไม่ตรงกับวัตถุประสงค์แท้จริงที่มุ่งหมายเข้าทำสัญญาระหว่างกัน นายจ้างชอบที่จะจ่ายค่าจ้างได้ตามจริงที่ตกลงกันในสัญญาและลูกจ้างไม่อาจฟ้องบังคับเอาค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     14 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 265

  ในสัญญาจ้างทดลองงานทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดค่าจ้างในอัตรา20000/วัน(สองหมื่นบาท้วน) พร้อมประทับตราบริษัทและเซ็นชื่อนายจ้างและลูกจ้าง แต่สิ้นเดือนบริษัทกลับจ่าย 20000ต่อเดือน อย่างนี้ลูกจ้างจะฟ้องร้องได้ใหม

  โดยคุณ สมชาย  (182.52.63.86)     30 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 264

  อยากทราบว่าถ้านายจ้างไล่พนักงานออกโดยไม่มีความผิดหรื่อไสร้าย มีกฏหมายมาตราในบ้างที่จะฟ้องนายจ้างได้บ้างครับ

  โดยคุณ กอน   (125.27.75.73)     25 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 264

  - เรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 และพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49
  - ส่วนรายละเอียดเข้ามาพบ อ.เดชาที่สำนักงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     9 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 263

   ในกรณีที่สามีดิฉันไม่ได้หย่ากับภรรยาคนแรก แต่เลิกลากันมาเป็น10ปีภรรยาคนแรกจะมีสิทธิได้ในทรัพย์สินที่ดิฉันและสามีหามาได้ไหมค่ะ และดิฉันก็มีลูกด้วยกัน1คน

  โดยคุณ พรวิมล  (183.89.118.233)     25 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 263

  - ภรรยาคนแรกเมื่อจดทะเบียนสมรสกับสามีคุณ มีสิทธิในทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนของสามีคุณเพราะกฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1474 และหากสามีของผู้เสียชีวิต ภรรยาและลูกของเขาก็มีสิทธิได้รับมรดกของสามีคุณ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     9 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 262

  อยากทราบว่า แล้วยังมีประเด็นในกฎหมายแรงงานที่ยังทำให้ลูกจ้างไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายไหมครับ

  โดยคุณ นายสงสัย  (27.55.163.190)     29 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 262

  เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน ได้มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมเพื่อให้การใช้แรงงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นเรื่องน้อยมากที่ลูกจ้างจะยังไม่ได้รับการคุ้มครองจากบทกฎหมายนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 261

   ถ้าทำงานบริษัทเอกชนที่เดียว มา 37 ปี  เมื่อเกษียนอายุ 60  ปี จะได้เงินชดเชยกี่เท่า

  โดยคุณ ศักดิ์ชัย  (101.109.240.16)     17 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 261

  ค่าชดเชยโดยอัตราไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     17 เม.ย. 2557

 •  1 .. 4  5  6  7  8 .. 19   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด