452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

 • กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

  กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

   

  ทนายคลายทุกข์ขอนำกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ซึ่งได้มีการกำหนดการคุ้มครองแรงงานที่น่าสนใจหลายประการและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อลูกจ้าง สามารถนำกฎหมายนี้ไปอ้างกับนายจ้างในกรณีถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกบังคับให้ทำสัญญาหรือถูกคุกคามทางเพศ หรือยึดเงินประกัน หรือเรียกหลักประกัน รวมทั้งการขอใช้อำนาจศาลแรงงานในการบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการว่าจ้างที่ลูกจ้างทำกับนายจ้าง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เอาเปรียบลูกจ้างเกินควร รวมทั้งได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานรับเหมาช่วงแรงงาน ให้มีสวัสดิการเท่าเทียมกับลูกจ้างทั่วไป โดยจะนำเสนอเป็นข้อ ๆ ดังนี้คือ

  1.ดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด ไม่ชำระเงินค่าจ้างหรือหลักประกันตามที่กฎหมายกำหนด นายจ้างต้องถูกปรับโดยเสียดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี ตามมาตรา 9

              มาตรา 9 ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา 10 วรรคสอง หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 70 หรือค่าชดเชยตามมาตรา 118 ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 121 และมาตรา 122 ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี

              2. หลักประกันการทำงาน กำหนดไว้ในมาตรา 51 ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างที่เป็นเด็ก

              มาตรา 51 ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น

              ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง ขณะแรกจ้าง หรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างในแต่ละคราว มิให้ถือว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น และห้ามมิให้นายจ้างนำเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามกำหนดเวลา

              3. ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากร  ตามมาตรา 11

              มาตรา 11 หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ต้องชดใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา 135 ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณีมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

              4. การจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1

              มาตรา 11/1 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าว  ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

            5. ให้ศาลแรงงานมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ตามมาตรา 14/1

              มาตรา 14/1 สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี                   

              6. ห้ามกระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือนร้อนรำคาญทางเพศ ตามมาตรา 16

              มาตรา 16 ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกินคุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง

               7. การบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17

              มาตรา 17 สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้

              8. การแจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 18

  มาตรา 18 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือส่งเอกสารต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้างจะแจ้งหรือส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

              9. การกำหนดเวลาทำงานปกติ ตามมาตรา 23

              มาตรา 23 ให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนทีเหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงต้องมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง

              ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ในชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างผลงาน

              ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการกระทำแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

            10. การห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานบางประเภท ตามมาตรา 38

               มาตรา 38 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

              (1) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่สภาพของการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง

               (2) งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป

              (3) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง

              (4) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

             11. การห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงาน ตามมาตรา 39 และมาตรา 39/1

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 4  5  6  7  8 .. 15   

 • ความคิดเห็นที่ 200

  เดิมทางบริษัททำงานจันทร์ - เสาร์ แต่พอเกิดวิกฤษเศรฐกิจต้มยำกุ้ง ก็ประกาศให้หยุดงานวันเสาร์และหักค่าแรงคนละ10%ต่อเดือน แต่มา5-6 ปีหลังเมื่อรับพนักงานฝ่ายอื่น ยกเว้นฝ่ายผลิต จะระบุให้ทำงานแค่ จันทร์ - ศุกร์

  จากการปรับค่าแรง300บ.ทำให้ดิฉันที่อยู่ฝ่ายผลิตมา15ปี พลอยได้รับอานิสงฆ์คือรับ 9000 บ.แต่เมื่อโดนหัก 10% จะเหลือ 8100 บ. แตกต่างกับเด็กที่เข้าใหม่ของฝ่ายอื่น จะได้รับ 9000 เต็ม

  ทำไมอยู่องค์กรเดียวกันจึงถูกปฎิบัติไม่เหมือนกัน บริษัททำเช่นนี้ได้ด้วยหรือ 

  โดยคุณ ฟ้า  (115.87.24.156)     19 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 200

  แม้ทำงานอยู่ในองค์กรเดียวกัน แต่เมื่อลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจ้างทำแตกต่างกัน นายจ้างชอบที่จะปฏิบัติต่อลูกจ้างซึ่งลักษณะหรือสภาพของงานแตกต่างกันได้ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     27 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 199

  ในกรณีที่ผมเป็นลูกจ้างประจำทำงานในสถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคลคือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต็การกำกับดูแลของรํฐคือกระทรวงพัฒนาสังคมฯ และมีนายทะเบียนท้องที่คือ อบต. คับ คือ ผมอยากทราบเกี่ยวกับเงินเดือนที่ผมได้รับปัจจุบัน 7,900 ซึ่งปฏิบัติงานมา 3 ปีแล้วและแรกสมัครวุฒิ ป.ตรี 6,140 บาท มีการขึ้นเงินเดือนทุกปีตามระเบียบโดยมีคณะกรรมการที่ได้รับเลือกมาจากที่ประชุมใหญ่เลือกมาปฏิบัติงานโดยมีอำนาจในการบริหารจัดการของสมาคมฯเป็นผู้พิจารณาเงินเดือน เมื่อมีนโยบายของรัฐมีการกำหนดค่าแรง วุฒิป.ตรี 15,000 ขี้น อยากทราบว่าผมพอที่จะได้รับสิทธิในจุดนี้ด้วยหรือไม่ซึ่งเป็นคำถามในใจโดยที่ผมไม่มีคำตอบที่แน่นอน เพื่อให้คลายความสงสัยของผม / ขอบคุณสำหรับผู้ที่มีคำตอบให้กับผมด้วยคับ

  โดยคุณ เสรี สว่างภพ  (101.51.45.7)     15 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 199

  อัตราค่าจ้างตามนโยบายของลูกจ้างที่รัฐบาลกำหนดไว้จะเป็นอัตราเท่าใด ท่านควรสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงานโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     20 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 198

   ขอถามหน่อยค่ะ คือทำงานอยู่บริษัทเอกชนรายหนึ่ง. ได้รับเป็นเงินเดือน มีการตัดยอดเงินตั้งแต่วันที่25-24ของเดือนถัดไป

  แต่พอกลางเดือนมีประกาศออกมาว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการตัดยอดใหม่เป็นวันที่21-20ของทุกเดือน เดือนนี้จึงมีการลดเงินเดือนไป4วัน แล้วเดือนถัดไปจะได้เต็มเดือน

  อยากทราบว่าอย่างนี้ทางบริษัททำได้หรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ Takeap  (115.67.128.92)     13 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 197

  ผมมีเรื่องจะขอคำแนะนำครับ

  ผมได้เซ็นต์สัญญาว่าจ้างทำงานกับบริษัทหนึ่งแต่บริษัทยังไม่เรียกเข้าทำงานและบอกเลื่อนการเริ่มงานมาตลอด 2 ครั้ง พยายามติดต่อก็ถูกปฎิเสธมาตลอดว่าเอกสารของทางบริษัทเขายังไม่เรียบร้อยจนนะตอนนี้จะสองเดือนแล้วโดยที่ผมลาออกจากงานที่เดิมหลังเซ็นต์สัญญาที่ใหม่และยังไม่ได้งานใหม่เลยครับ

  กรณีแบบนี้ผมจะทำอะไรได้บ้างครับหรือถ้าจะฟ้องร้องทางบริษัทเรียกร้องเงินเดือนตามสัญญาว่าจ้างได้เปล่าครับแต่ผมยังไม่ได้ทำงานให้นายจ้างเลยมีแต่ตัวสัญญาที่เป็นสำเนาการว่าจ้างที่ทางบริษัทให้มาด้วยตอนที่เซ็นต์สัญญา ผมจะต้องทำอย่างไรก่อนหลังดีครับ/ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ โรเบอร์กี้  (61.90.11.39)     22 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 196

  มีเรื่องเรียนปรึกษาครับ

  เนื่องจากน้องชาย เป็นผู้ชำนาญการติดตั้งเครื่องจักรกล แต่ได้รับอุบัติเหตุ จากความประมาณของของบริษัทคู่ค้า คือ บริษัท A ได้ว่าจ้างบริษัท B ให้กระทำการติดตั้งเครื่องจักร น้องชายของผมเป็นพนักงานของบริษัท B ได้เข้าไปจัดเตรียมโย้กย้าย เครื่องจักรกล ระหว่างจัดเตรียม ได้มีรถยก ได้วิ่งเข้ามาชนอย่างแรง ทำให้น้องชายของผมได้รับบาดเจ็บที่ขาขนาดใหญ่ ต้องเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล เปาโล ยังอยู่ในช่วงรักษาตัว และ บริษัท A เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และบริษัท ให้เรียกเงินทำขวัญ 5แสนบาท ถ้าผมจะเรียกร้องเงินชดเชย จากอุบัติเหตุครั้งนี้ 5 ล้านจะได้หรือเปล่าครับ เพราะถึงแม้น้องชายของผมจะรักษาขาหาย แต่ก็ต้องทำกายภาพบำบัด อีก และก็ไม่สามารถทำงานแบบเก่าได้อีก ทั้งนี้ผมคำนวณรายได้ ที่เค้าจะได้รับในแต่ละเดือน 30000บาท และคำนวณตลอดระยะเวลา 10 ปี ตอนนี้น้องชายผมอายุ 40 ปี ช่วยกรุณาตอบให้ด้วยน่ะครับ เพราะไม่รู้กฎหมายแรงงานและจะฟ้องร้องอย่างไร ขอบคุณครับ   

  โดยคุณ นายสุทธิพงษ์ ตั้งเจริญจริง  (202.21.227.86)     21 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 195

  อยากสอบถามว่ากรณีมีโทษโดนพักงานและสิ้นสุดก่อนประกาศการจ่ายโบนัส 1 อาทิตย์เรามีสิทธิ์ได้โบนัสเหมือนพนักงานคนอื่น ๆ หรือไม่ และช่วงเวลาจ่ายโบนัสอยู่ในช่วงการสอบสวนเนื่องจากมีการร้องเรียนจากบุคคลอื่น แต่เราไม่ได้กระทำผิดนะคะ  บริษัทฯ มีสิทธิ์ไม่จ่ายโบนัสหรือไม่คะ

  โดยคุณ Benjawan Suwannasri  (125.27.28.131)     12 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 195

  สิทธิการได้รับเงินโบนัส ถือว่าเป็นสวัสดิการที่นายจ้างต้องจ่ายแก่ลูกจ้างตามสัญญา ลูกจ้างนั้นมีสิทธิได้รับโบนัสจากนายจ้างได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     24 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 194

   อยากสอบถามว่าถ้าทุจริตบิลน้ำมันคือการเบิกน้ำมันที่ไม่ใช่ทะเบียนรถตนเองและเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก.ทางบริษัทสามารถไล่ออกได้ทันทีและไม่จ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่

  ในกรณีที่ทำงานไม่ถึง 1 ปี

  โดยคุณ ทุจริตบิลน้ำมัน  (124.122.127.50)     12 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 194

  นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ด้วยเหตุดังกล่าวเพราะถือว่าเป็นการที่ลูกจ้างกระทำการทุจริตต่อหน้าที่นั้น
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     24 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 193

   นายจ้างเอาค่าตำแหน่งไปรวมกับเงินเดือนเป็น 9,000 ได้หรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ มาริ  (125.27.224.24)     8 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 193

  สามารถกระทำได้ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     18 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 192

  กรณีทำงานเกิน 3เดือนแล้วนายจ้างไม่ทำประกันสังคมให้ เราควรทำไงค่ะ

  โดยคุณ เอ๊ะ  (101.108.106.35)     2 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 192

  ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างอยู่ในเขตนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     16 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 191

   สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่มีข้อความให้มีผลบังคับหลังจากหมดสัญญาแล้ว ว่าไม่ให้ไปประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้างเดิม อย่างนี้มีผลใช้บังคับได้หรือไม่

  โดยคุณ วัลลภ   (14.207.134.17)     30 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 191

  เป็นข้อตกลงที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพที่ไม่เป็นโมฆะ แต่กฎหมายให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     16 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 190

  1 ขอถามว่าถ้านายจ้างย้ายสถานประกอบการไปที่อื่น ถ้าเราไม่ไปจะได้เงินชดเชยตามกฎหมายหรือไม่ 

  2 ในกรณีที่นายจ้างไม่ยอมจ่ายแล้วให้พนักงานไปฟ้องร้อง ลูกจ้างจะชนะคดีหรือไม่ 

  3 และจะใช้เวลานานเท่าไรถึงจะสิ้นสุดในทางคดี 

  ขอรบกวนให้ความเห็นทางคดีหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ 

  โดยคุณ พจนะ เอมโสภณ  (203.150.228.171)     25 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 190

  1. ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษในอัตราที่ไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับกรณีถูกนายจ้างเลิกจ้างนั้น
  2. ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องเรียกให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษดังกล่าวได้เป็นการอาศัยสิทธิโดยผลตามกฎหมายและศาลต้องพิพากษาให้ตามสิทธิที่ลูกจ้างมีนั้น การดำเนินคดีใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     8 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 189

  อยากสอบถามว่าแต่เดิมบริษัททำสัญญาจ้างงานเป็นรายเดือนโดยได้รับเดือนละ 6500 บาทบวกค่าครองชีพ 500 บาท และเมื่อ 1 เม.ย บริษัทได้ทำสัญญาจ้างงานใหม่โดยเปลี่ยนจากการจ้างรายเดือนมาเป็นรายวัน โดยคิดแค่เดือนละ 22 วัน วันละ 318 บาท รวมแล้วได้รับ 7000 บาท อยากจะสอบถามว่าอย่างนี้บริษัทสามารถทำได้หรือไม่คะ เพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นก้อจริงแต่เงินเดือนกลับเท่าเดิม แถมค่าทำงานล่วงเวลาก็ไม่ได้ค่ะพนักงานสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างคะแล้วคนที่เซ็นสัญญาไปแร้วสาสมารถทำอะไรได้บ้าง

  โดยคุณ kwan  (203.150.228.171)     23 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 189

  นายจ้างไม่อาจทำสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าว เพราะไม่ว่าเป็นคุณแก่ลูกจ้าง ทั้งยังถือว่าขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขการจ้างเดิมอันเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีผลใช้บังคับแล้ว การกระทำของนายจ้างจึงเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ลูกจ้างที่ถูกโต้แย้งสิทธิเนื่องจากการกระทำของนายจ้างชอบที่จะฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อให้พิพากษาเพิกถอนสัญญาจ้างแรงงานที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     7 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 189

  เราต้องยื่นเรื่องต่อกระทรวงแรงงานได้มั๊ยค๊ะแร้วต้องทำยังไงบ้าง

  โดยคุณ   (182.52.89.100)     9 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 188

   รบกวนถามหน่อยครับว่า ฐานเงินเดือน 7500 ทำงานมา 2 ปีกว่า เงินขึ้นเป็น 7880 ทำงาน จ-ส จากนโยบายค่าแรง 300 บาท ในความเป็นจริงทางบริษัทจะต้องปรับให้เป็น 9000 บาท แต่ทางบริษัทแจ้งว่าจะปรับพนักงานรายเดือนจะให้เป็นรับรายวันแทน = ว่า 26 วัน คูณ 300 = 7800 ผมสงสัยว่าอย่างนี้ทำได้หรือไม่ จากพนักงานรายเดือนที่ควรได้รับผลประโยชน์จากการปรับเงินเดือนกลับไม่ได้ปรับเลย กลับกลายเป็นถูกจ้างรายวันแทน ตอนนี้มีการประกาศให้รับทราบแล้วแต่ยังไม่มีการให้เซ็นต์เอกสารยอมรับแต่อย่างใด (ส่วนที่ได้รับผลประโยชน์จะเป็นพนักงานใหม่) ขอบคุณครับ

  โดยคุณ พนักงานเงินเดือน  (182.53.22.78)     18 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 188

  การที่นายจ้างเปลี่ยนแปลงประเภทของลูกจ้างจากลูกจ้างรายเดือนเป็นลูกจ้างรายวัน เป็นกรณีที่นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีผลใช้บังคับแล้ว โดยไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างต้องห้ามตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 20 นายจ้างไม่อาจทำสัญญาจ้างในลักษณะนี้ได้ ดังนั้น หากนายจ้างทำสัญญาจ้างในลักษณะดังกล่าวลูกจ้างจึงชอบที่จะฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อให้เพิกถอนสัญญาจ้างที่เป็นโมฆะนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     2 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 187

   อยากทราบว่าถ้าบริษัทรับพนักงานใหม่เข้ามาทดลองงาน และยังไม่เคยผ่านการทำงาน บริษัทสามารถจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงตามวุฒิได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น จบ ป.ตรี ค่าจ้าง 8,500 บ. ยังไม่เคยผ่านงานเลย

  โดยคุณ พิชญ์ฌาดา  (125.24.243.52)     10 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 187

  ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำหรือทดลองงาน นายจ้างย่อมอยู่ภายใต้บังคับของการจ่ายค่าาจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ รายละเอียดสอบถามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     18 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 186

  ดิฉันทำสัญญาการทำงานกับทางบริษัท  โดยไม่มีสัญญาทดลองงาน 119  วัน แต่เป็นสัญญาว่าจ้างในการทำงายเลย  ถ้ากรณีทางบริษัทเลิกจ้าง  ทางบริษัทจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้เรา  6  เดือนรึเปล่าค่ะ

  และในสัญญามีการแจ้งว่าจะมีการเซ็นสัญญากันใหม่ทุก ๆ 2  ปี โดยทางบริษัทแจ้งว่าจะมีการปรับเปลี่ยนสวัสดิการ อย่างนี้จะมีผลต่อเราอย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ ศรุดา นนทามิตร  (110.169.202.13)     10 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 186

  ถ้าไม่ใช้ลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาจ้างไม่แน่นอน และมีการเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น เมื่อลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แล้วะถูกนายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังกล่าว ตามมาตรา 118 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แต่อย่างไรก็ตาม นายจ้างจะทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับสวัสดิการอันเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่าไม่ได้ต้องห้าม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     18 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 185

  บริษัทมีสวัสดิการให้พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปีคือ ให้วันลาพักร้อนเพิ่มอีก 2 สัปดาห์ในปีที่ 11 จากวันลาพักร้อนปกติที่ให้อยู่ 10 วัน และให้แพคเกจทัวร์อีก 10 วัน (ปีที่ 11 จะได้วันหยุดซึ่งไม่เกี่ยวกับวันหยุดตามประเพณีรวม 30 วัน) ซึ่งบริษัทปฎิบัติดังนี้มาตลอด 10 กว่าปีค่ะ

  ในปี 2555 บริษัทออกประกาศว่าแพคเกจทัวร์ 10 วันให้นำไปหักจากวันลาพักร้อนที่ให้เพิ่ม 2 สัปดาห์ แสดงว่าบริษัทลดประโยชน์พนักงานหรือไม่คะ และถือว่าผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่คะ บริษัทไม่ได้ระบุเรื่องวันลาพักร้อนเพิ่มเติมและแพคเกจทัวร์ในระเบียบปฎิบัติพนักงานที่จดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานค่ะ

  โดยคุณ สายพิณ  (58.181.132.162)     26 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 185

  สวัสดิการที่นายจ้างกำหนดให้แก่ลูกจ้างถือว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กำหนดห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า ดังนั้น การที่นายจ้างลดสวัสดิการดังกล่าวซึ่งไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     2 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 185

  ขอบพระคุณมากค่ะ

  โดยคุณ สายพิณ  (58.181.132.162)     3 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 184

  ช่วยตอบด้วยนะค่ะ บริษัททำหนังสือสัญญาว่าจ้างเราเป็นพนักงานเงินเดือนเราก้อเข้าใจว่าเรากินเงินเดือน(ตอนที่ทดลองงาน) แต่ในที่ประชุม(ตอนผ่านทดลองงาน)บอกว่าให้เราเปรียญเสมือนกินเงินรายวันแต่บริษัทแม่ที่เมืองนอกมี นโยบายให้พนักงานกินเงินเดือน  ที่บริษัททำแบบนี้เพราะต้องการเลี่ยงจ่ายเงินเดือนขั้นต่ำใช่ไหมค่ะ  เพราะเงินขั้นต่ำ7500บาท (ตอนนี้ดิฉันได้เงินเดือน6902บาทตอนแรกขึ้นเงินเดือนให้ที่7105แต่บริษัทลดเงินเดือนลงเพราะอ้างว่าทำงานไม่ครบ1ปี)แต่ผ่านทดลองงานแล้วนะค่ะมีทางออกทางไหนบ้างไหมค่ะที่จะไม่ให้บริษัทหลีกเลี่ยง

  โดยคุณ พนักงานเงินเดือน  (58.9.43.119)     23 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 184

  - ต้องร้องเรียนต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 41,14/1

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     28 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 183

   อยากทราบว่าในกรณีที่เซ็นต็สัญญาว่าจ้างเป็นรายเิดือนอยู่แล้ว  แล้วนายจ้างจะให้เปลี่ยนเซ็นต์สัญญาว่าจ้างใหม่ให้เป็นรายวัน  สามารถทำได้หรือไม่  แล้วถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมจะผิดกฎหมายหรือเปล่าคะ..แล้วในกรณีนี้ ลูกจ้างจะเรียกร้องอะไรได้หรือเปล่า  คือว่าทางบริษัทที่ทำอยู่จะบังคับให้เซ็นต์สัญญาใหม่เป็นรายวัน..

  โดยคุณ สุกาญดา มีเจริญ  (58.11.63.29)     20 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 183

  การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างจากลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างรายเดือนเป็นรายวัน อันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กำหนดห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ้างขัดหือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมที่มีผลใช้บังคับแล้ว โดยไม่เป็นเหตุแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า ไม่ว่าลูกจ้างจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องห้ามนายจ้างไม่อาจทำสัญญาจ้างแรงงานในลักษณะนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     25 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 182

  อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องการคิดเงินเดือนของพนักงานตามแรงงาน(1 เมย.55)ต้องใช้ 300*30วัน

  หรือเปล่าเพื่อที่จะให้เงินเดือนถึงค่าแรงขั้นต่ำ  ก็จะต้องไม่ต่ำกว่า 9000 บาทสำหรับรายเดือน

   

   

  โดยคุณ ยุภาวดี จิตจำนงค์  (182.52.194.180)     19 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 182

  ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานหมายถึง ค่าจ้างรายเดือนหารด้วยผลคูณของ 30 และจำนวนชั่วโมงทำงานในวันทำงานต่อวันโดยเฉลี่ย ส่วนเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณเงินอยู่ที่ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบุคคลของบริษัท

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     25 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 181

  ทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในห้างมาปีกว่าๆ ไม่มีวันหยุดร้าน ไม่มีลาพักร้อน ทำพิเศษในวันหยุดได้ค่าแรงเท่ากับวันปกติ พนักงานสลับวันหยุดได้ 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ถ้าขอลาไปเมืองนอก 4-5 วัน และจะมาทำชดเชยหลังกลับมา แต่นายไม่ให้ลา บอกว่า ทบทวนดีแล้วไม่สามารถอนุญาติให้ได้เพราะผิดทั้งกฎระเบียบและวัฒนธรรมองค์กร ขอคำปรึกษาด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ Macross  (124.122.50.156)     18 มี.ค. 2555

 •  1 .. 4  5  6  7  8 .. 15   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด