กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่ | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

 • กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

  กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

   

  ทนายคลายทุกข์ขอนำกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ซึ่งได้มีการกำหนดการคุ้มครองแรงงานที่น่าสนใจหลายประการและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อลูกจ้าง สามารถนำกฎหมายนี้ไปอ้างกับนายจ้างในกรณีถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกบังคับให้ทำสัญญาหรือถูกคุกคามทางเพศ หรือยึดเงินประกัน หรือเรียกหลักประกัน รวมทั้งการขอใช้อำนาจศาลแรงงานในการบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการว่าจ้างที่ลูกจ้างทำกับนายจ้าง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เอาเปรียบลูกจ้างเกินควร รวมทั้งได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานรับเหมาช่วงแรงงาน ให้มีสวัสดิการเท่าเทียมกับลูกจ้างทั่วไป โดยจะนำเสนอเป็นข้อ ๆ ดังนี้คือ

  1.ดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด ไม่ชำระเงินค่าจ้างหรือหลักประกันตามที่กฎหมายกำหนด นายจ้างต้องถูกปรับโดยเสียดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี ตามมาตรา 9

              มาตรา 9 ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา 10 วรรคสอง หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 70 หรือค่าชดเชยตามมาตรา 118 ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 121 และมาตรา 122 ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี

              2. หลักประกันการทำงาน กำหนดไว้ในมาตรา 51 ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างที่เป็นเด็ก

              มาตรา 51 ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น

              ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง ขณะแรกจ้าง หรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างในแต่ละคราว มิให้ถือว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น และห้ามมิให้นายจ้างนำเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามกำหนดเวลา

              3. ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากร  ตามมาตรา 11

              มาตรา 11 หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ต้องชดใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา 135 ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณีมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

              4. การจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1

              มาตรา 11/1 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าว  ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

            5. ให้ศาลแรงงานมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ตามมาตรา 14/1

              มาตรา 14/1 สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี                   

              6. ห้ามกระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือนร้อนรำคาญทางเพศ ตามมาตรา 16

              มาตรา 16 ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกินคุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง

               7. การบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17

              มาตรา 17 สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้

              8. การแจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 18

  มาตรา 18 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือส่งเอกสารต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้างจะแจ้งหรือส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

              9. การกำหนดเวลาทำงานปกติ ตามมาตรา 23

              มาตรา 23 ให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนทีเหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงต้องมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง

              ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ในชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างผลงาน

              ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการกระทำแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

            10. การห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานบางประเภท ตามมาตรา 38

               มาตรา 38 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

              (1) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่สภาพของการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง

               (2) งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป

              (3) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง

              (4) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

             11. การห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงาน ตามมาตรา 39 และมาตรา 39/1

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 4  5  6  7  8 .. 18   

 • ความคิดเห็นที่ 260

  สอบถามหน่อยค่ะ เนื่องจากเราเป็นพนักงาน outsource สัญญาปีต่อปี เริ่มสัญญาเดือน เมษายน ตั้งแต่ทำงานมามีปัญหาเรื่องเงินเดือนออกไม่ตรงวัน ออกล่าช้า มาตลอด สิ้นเดือนต้องมานั่งลุ้นว่าเงินจะออกมั้ย หรือว่าจะออกกี่โมง ล่าสุด เดือนมกราคม แจ้งว่า เงินเดือนจะออกให้ครึ่งหนึ่งก่อน ที่เหลือประมาณกลางเดือน แจ้งพนักงงานให้คิดบริหารการเงินกันเองโดยไม่มีมาตราการรองรับ ที่สำคัญพึ่งจะแจ้งวันที่ 30 มกราคม 31 เงินเดือนจะออกอยู่แล้วค่ะ กรณีนี้ พนักงานรวมตัวกันจะหยุดการทำงานเพื่อประท้วงสามารถทำได้หรือไม่คะ และมีขั้นตอนอย่างไรที่ทำแล้วนายจ้างจะเอาผิดเราในภายหลังไม่ได้ ช่วยหาคำตอบให้หน่อยค่ะ ตอนนี้พวกเราเดือดร้อนมาก ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ callcenter  (113.53.234.130)     31 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 260

  การที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลา จึงเป็นการที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 70 ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริง และมีคำสั่งแก่นายจ้างให้จ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยได้ตามมาตรา 123, 124 ทั้งนี้ ลูกจ้างไม่อาจกระทำการหยุดงานได้โดยชอบ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     18 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 259

  อยากสอบถาม คือว่าทำงานที่แห่งหนึ่งน่ะค่ะ ค่าแรงวันละ 300 บาท/วัน เดือนมี 30 วัน หักวันหยุด 4 วัน เงินเดือนให้ 7800 แต่ตอนนี้ยังอยุ่ในการทดลองงานอยู่น่ะค่ะ อยากทราบว่า ถ้าผ่านการทดลองงานไปแล้ว วันหยุดเขาจะยังหักได้อยู่รึป่าวค่ะ   ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ning  (171.101.18.48)     26 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 259

  หากเป็นลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน ถ้าไม่ได้ทำสัญญาจ้างตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างกันใหม่เมื่อผ่านการทดลองงาน ลูกจ้างนั้นก็ไม่ใช่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดนายจ้างจึงหักวันหยุดประจำสัปดาห์ดังกล่าวออกได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     5 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 258

   คือว่าผมทำงานอยู่โรงงานที่ไม่ได้เสียภาษีทำมา3ปี

  แล้วนายจ้างไล่ผมออกผมมีสิทธิ์ไปฟ้องร้องได้ที่ไหนครับ

  ไล่ออกแบบไม่มีเหตุผลครับ

  โดยคุณ ณัฐพล ชุมนิกาย  (171.6.207.231)     14 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 258

  เมื่อมีคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ท่านสามารถฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเป็นคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้ ตามมาตรา 8(2) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 257

   ทำงานบริษัทแห่งหนึ่ง ปกติทำงานจันทร์-เสาร์ วันละ8ชม. OT3.5ชม./วัน แต่บริษัทเปลี่ยนวันหยุดให้พนักงานทำงานวันอาทิตย์แลกกับหยุดในวันที่2มค. ซึ่งเท่ากับว่าพนักงานจะต้องทำงานทั้งอาทิตย์โดยไม่ได้โอที2แรง และแจ้งพนักงานล่วงหน่้าแค่2-3วันก่อนเปลี่ยนแปลงวันหยุด โดยอ้างว่าลูกค้าเพิ่งสั่งงาน แต่ถ้าจ่ายโอทีก็ไม่คุ้มทุน อยากทราบว่าผิดกฎหมายแรงงานหรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ หนุ่ย  (124.121.221.15)     24 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 256

  รบกวนสอบถามในกรณีลาออกจากงาน ม.ค. 2557  และมีการประกาศจ่ายโบนัส 23 ก.พ.2557  ไม่ทราบว่าจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสหรือไม่  ตามความเห็นส่วนตัวเห็นว่าเป็นโบนัส เป็นผลประกอบการของปี 2556 ที่ผ่านมา จึงเห็นว่ามีสิทธิ์ แต่ในทางกฎหมายขอรบกวนค่ะ

  โดยคุณ จรินรัตน์  (202.12.118.61)     18 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 256

  สิทธิการได้รับเงินโบนัสดังกล่าวจึงต้องพิจารณาจากข้อตกลงในสัญญาจ้างว่ากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายกันไว้อย่างไรเป็นสำคัญ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     23 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 255

   ถ้าลูกจ้างทำงานในวันหยุด *10 ธันวาคม * ที่ผ่านมา จะได้ค่าทดแทนกี่แรงคะ แล้วถ้าทำโอทีด้วยจะได้โอทีคูณ เท่าไหร่คะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

  โดยคุณ   (101.108.166.250)     17 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 255

  สำหรับลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดโดยทำงานในวันหยุดตามประเพณี นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ และถ้าทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ลูกจ้างก็มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราไม่น้อยกว่าสามเท่านของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 62(1), 63

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     23 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 254

   ถ้าบริษัทประกาศหยุดงานแต่บริษัทมีข้อแม้ว่าใครมีพักร้อนให้ใช้พักร้อนใครไม่มีให้ใช้ลากิจผิดกฎหมายไหมค่ะ

  โดยคุณ นก  (118.175.246.149)     29 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 254

  บริษัทจะประกาศหยุดงานโดยอ้างให้ลูกจ้างใช้สิทธิเป็นการลาพักผ่อนประจำปีหรือลากิจตามกรณีดังกล่าวไม่ได้ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     6 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 253

    ผมทำงานมาประมาณ 15 ปี แผนกขาย เมื่อปีก่อน มีการเพิ่มเป้าการขายทุกไตรมาส 200%-400% ตามแต่ช่องทางการขาย (เหมือนจะไม่อยากให้) มาปีนี้ มีการเพิ่มงานที่ไม่มีระบุใน JD เป็น project และมีการตั้งเป้าสูงเหมือนเช่นเคย 

    มีการประชุมวันหนึ่ง ทางผู้บริหารได้ให้เซ็นต์ใบลาออกล่วงหน้า ถ้าทำไม่ได้ตามเป้า กรณีเช่นนี้ ผิด กม.แรงงานหรือไม่ หรือ จะมีแนวทางใดบ้างที่จะรักษาสิทธิ์ในการเป็นพนักงานของบริษัท ที่เราทำงานมาตลอดเกือบทั้งชีวิตการทำงาน 

   

  โดยคุณ เจมส์  (101.109.27.87)     22 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 253

  สามารถทำสัญญาในลักษณะดังกล่าวได้อันเป็นการเลิกสัญญาจ้างกันไว้ล่วงหน้าไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     2 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 252

   ทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่บริษัทได้จ้างช่าง(งานฝีมือ) ในรูปแบบของแรงงานภายนอก คือช่างสามารถนำชิ้นงานกลับไปทำที่บ้านได้ ได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน/ชิ้นงาน (เช่น แกะเม็ดข้าวโพด 1เม็ด /2บาท) แต่ไม่ได้รับสวัสดิการใดๆ ของบริษัท เพียงแต่ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินประกันใดๆ รับงานไปทำได้เลย อย่างนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าคะ ปล.เป็นเจ้าหน้าที่บุคคลเพิ่งมาทำงานใหม่ แต่ได้รับโจทย์แบบนี้มาค่ะ

  โดยคุณ manad  (101.109.169.64)     20 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 252

  สามารถกระทำการดังกล่าวด้วยการทำสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวได้โดยชอบไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     26 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 251

  นายจ้างจ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้างที่ลาออกไปแล้วเป็นปี ๆ  ซึ่งนายจ้างในชุดที่ลูกจ้างขอลาออกนั้นไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้าง หลังจากลาออกเป็นปี ๆ ไปแล้วนายจ้างชุดใหม่จ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้างที่ลาออก  นายจ้างชุดใหม่สามารถฟ้องเรียกเงินคืนจากลูกจ้างได้หรือไม่

  โดยคุณ   (1.2.245.157)     22 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 250

  จากสิทธิการลาของลูกจ้าง  ที่สามารถลาป่วยได้ในหนึ่งปีไม่เกิน 30 วันทำงาน  โดยมีสิทธิได้ค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดเวลาที่ลาป่วย  แต่ทางบริษัทฯได้ให้เงื่อนไขว่า  ลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์เท่านั้นจึงจะไม่โดนหักค่าจ้าง  อยากทราบว่ากรณีดังกล่าวเป็นการขัดต่อสิทธิการลาดังกล่าวหรือไม่

   

   

  โดยคุณ tanapon  (58.11.44.177)     3 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 250

  ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ให้สิทธิแก่นายจ้างหักค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างลาป่วยในวันทำงานกรณีดังกล่าว ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     16 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 249

  อยากทราบว่า กรณีนายจ้างทำผิดสันยาจ้างงานเราสามารถขอกลับประเทศได้ไหม?ครับ 

  1. ผมทำงานนวดครับ อยู่ทีประเทศกาตาร์ คือในสันยาจ้างงานระบุในตำแหน่งนวด พอมาถึงกับได้มีงานเพิ้ม คือ ชักผ้า  พับผ้า ทำความสอาดร้าน หลังเวลาเลิกงานครับ

  2.เวลาการทำงานเริ้ม 09.00-13.00พักเบรก-16.00-24.00.ใน1วันรวมเวลา 12 ช.ม ไม่มีค่าล่วงเวลานะครับ

  3.อาหาร น้ำดื่ม ข้าว นายจ้างจัดหาให้ในสันยาจ้าง มาแล้วเดือนแรงมีข้าวสาร 2 กระสอบ อยู่มาเดือนที 2 เหลือ 1 กระสอบ เดือนที 3 ข้าวหมดตั่งแต่วันที่ 18 ไม่ชื้อให้จนถึงสิ้นเดือนต้ิองชื้อกินเอง  อาหาร 3 มื้อ ไม่มีเราชื้อเอง น้ำดืม ไม่มีเราชื้อเอง ของใช้ จาน ชาม ซ้อย แก็สทำกับข้าว พนังงานออกเงินกันชื้อหมด

  4.รถรับส่ง เป็นรถตู้นั่งได้12คน แต่นี้อัดกัน 18 คนรวมกับพวกอินเดียขายผ้า รับกับเลิกงานเทียงคืนรับเทีองครึ่งบ้างไม่เคยตรงเวลาชักวันเท่า

  แบบนี้เราสามารถข้อกลับได้ไหมครับ

  โดยคุณ krit   (78.100.19.205)     3 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 249

  ลูกจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างและใช้สิทธิเดินทางกลับราชอาณาจักรไทยโดยชอบเพราะเป็นสิทธิของประชาชาวไทยตามรัฐธรรมนูญในเสรีภาพการเข้าออกราชอาณาจักร ทั้งการที่นายจ้างเป็นฝ่ายกระทำผิดสัญญาจ้าง จึงเป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบ เบื้องต้นท่านอาจขอความช่วยเหลือไปยังสถานทูตไทยได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     16 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 248

  ที่บริษัท  หัก มาสาย 3 ครั้งแรกตามจริง  ครั้งที่ 4 เป็นต้นไปคิดเป็น 1 ครั้งๆ 1 ชั่วโมง  แบบนี้ผิดกฏหมายมั้ยคะ  ดิฉันโดนหักไปเดือนล่าสุด  1,687.50  ในสลิประบุสาย 15 ครั้ง  ?????????

  โดยคุณ yk  (101.109.5.103)     30 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 247

  ตอนนี้ผมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแต่ทำงานที่นี้รวมแล้วประมาณ1ปีกว่า แต่ผมยังไม่เคยได้เห็นตัวสัญญาอีกอย่างยังไม่ได้เซ็นสัญญาด้วยครับ ทราบมาว่าหัวอีก 3 คนที่เหลือเงินเดือนแรกเริ่มมากกว่าที่ผมได้ครับ ผมจะทำอย่างไรได้บ้างครับ

   

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ทรงศักดิ์ บัวกิ่ง (สมาชิก)  (122.155.64.31)     12 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 246

  ทำงานที่บริษัทฯ แห่งหนึ่ง  มีปัญหากับหัวหน้างานแต่แทนที่เจ้าของจะช่วยไกล่เกลี่ยกลับเข้าข้างหัวหน้างาน  หนูก็เลยลาออก  แต่ได้เขียนใบลาออกด้วย  อยากจะถามว่าหนูจะได้ค่าแรงไหมค่ะ

  ที่ทำงานตัดวิคทุกวันที่ 20 ของเดือน  หนูลาออก 6 ก.ค. 56  แล้ววันที่ 21 มิ.ย. - 6 ก.ค. 56  หนูจะได้ค่าแรงไหมค่ะ

  โดยคุณ กาญจนา อิ่มอุทร  (203.144.144.162)     1 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 246

  ท่านยังคงมีสิทธิได้รับค่าจ้างจนถึงวันสุดท้ายที่ตนได้ทำงานให้แก่นายจ้างคือวันที่ 21 มิ.ย. 56 ถึงวันที่ 6 ก.ค. ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่บริษัทนายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่เพื่อให้สอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งแก่นายจ้างจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     11 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 245

  ทำงานในรพ.เอกชน กำหนดเวลาทำงานตั้งแต่ 8.00น. - 18.00น. จะเป็นการผิดมาตรา 23 หรือไม่

  โดยคุณ pv  (119.46.177.251)     26 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 244

  เป็นลูกจ้างรายเดือนในโรงงานอุตสหกรรมกาเม้นต์แห่งนึง.. ซึ่งค่าครองชีพในตัวเมืองก็ค่อนข้างสูง(แม่สอด) แต่โรงงานตั้งอยู่ชายแดน(ท่าอาจ).. เพิ่งจบใหม่มาค่ะ ตำแหน่งวิศวกร.. ได้เงินเดือนตามที่รัฐบาลกำหนด ของ ป.ตรี... แต่ปัญหาคือ

  1. ไม่ได้รับสวัสดิการใดๆเลย ไม่มีโอที

  2. พนง เก่าก่อนหน้านี้ได้รับสวัสดิการ หอพักฟรี น้ำ ไฟ ฟรี อาหารฟรี 3 มื้อ รถ รับ-ส่ง ซักรีดฟรี

  3. จาก2 ข้อข้างต้น.. ผู้บริหารกล่าวว่า.. ต้องการลดต้นทุนของบริษัทลง โดยการตัดสวัสดิการของ  พนง ใหม่ ทุกแผนก ....

   

  อยากทราบว่า.. เรามีสิทธิ์ เรียกร้อง หรือฟ้องร้องในส่วนนี้หรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ 1234  (180.183.180.58)     17 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 244

  นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ ท่านสามารถร้องทุกข์นายจ้างไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยตรงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     25 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 243

   ตามกฎบริษัท หากสาย 5 วัน ครบ 3 เดือน จะหักเงินเดือน 2%ตลอดไป บริษัททำได้มั้ยค่ะ

  เพราะตอนนี้ดิฉันทำงาน 8 เดือน สายไปแล้ว 5 เดือน

  โดยคุณ benjamas  (171.99.50.126)     7 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 243

  บริษัทนายจ้างสามารถออกกฎหรือระเบียบเเกี่ยวกับการทำงานเป็นข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานได้ไม่มีบทกฎหมายใดห้ามไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     11 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 242

  สอบถามค่ะ เริ่มเข้างานใบ Pay slip ระบุขั้นของตำแหน่งที่ 5-13 โครงสร้างเงินเดือนกำหนดว่าได้เกรดประเมินB+ จะได้ Sub-Rank 5 แต้ม ดิฉันทำงานไปสามปีได้ B+ ตลอด ขั้นเงินเดือนจะต้องเป็น 5-28 แต่ปรากฎว่าฝ่ายบุคคลแจ้งขั้นของตำแหน่งปัจจุบันอยู่ที่ 5-15 เมื่อทวงถาม ฝ่ายบุคคลแจ้งว่าประธานสั่งให้ลดเพราะทุกคนที่เข้างานต้องเริ่มต้นที่ขีด 0 

  อยากทราบว่าบริษัทปรับลดขั้นโดยไม่แจ้ง ส่งผลต่อเงินที่จะถูกปรับจะได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้เพิ่งทราบว่าโดนปรับลดขั้นลงเนื่องจากขั้นของตำแหน่งที่เคยระบุใน pay slip ตอนเริ่มงานนั้น ถูกเอาออกไปเมื่อทำงานได้สามเดือนทำให้ไมาทราบว่าโดนปรับลดลงไปเมื่อใดค่ะ

  โดยคุณ อายุมิ  (115.67.66.238)     30 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 242

  ท่านควรร้องทุกข์ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับนายจ้าง หรือฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานกรณีผิดสัญญาจ้างแรงงานนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     11 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 241

  - อยากทราบว่าบริษัทที่หักเงินพนักงานที่มาทำงานสาย 8.01 -8.30 น. แต่หัก ครึ่ง ชม. แบบนี้จะทำไงดี

  - เงินค้ำประกันการทำงาน เมื่อพนง. ลาออกไม่ครบ 30 วัน บริษัทฯ ไม่คืนเงินให้เลยซักบาท

  แต่ถ้าลาออกถูกต้อง ต้องมารับเงินอีก 1 เดือน ให้หลัง

  -การทำงานล่วงเวลา เช่น ทำงานปกติ จ่ายให้ 1 เท่า ของอัตราค่าจ้าง/ชม. ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่ก็ตาม

  แต่ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ก็ทำตามกฏหมายทุกอย่าง แต่เวลาปฏิบัติไม่ตรงกับกฏระเบียบ

  อยากทราบว่าบริษัทฯ นี้เอาเปรียบพนง.เกินไปหรือไม่ พอมีวิธีที่จะให้ดีขึ้นกว่านี้หรือไม่

  โดยคุณ mami  (118.175.68.14)     30 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 241

  เมื่อมีคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ท่านสามารถฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     11 มิ.ย. 2556

 •  1 .. 4  5  6  7  8 .. 18   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด