X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

 • กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

  กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

   

  ทนายคลายทุกข์ขอนำกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ซึ่งได้มีการกำหนดการคุ้มครองแรงงานที่น่าสนใจหลายประการและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อลูกจ้าง สามารถนำกฎหมายนี้ไปอ้างกับนายจ้างในกรณีถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกบังคับให้ทำสัญญาหรือถูกคุกคามทางเพศ หรือยึดเงินประกัน หรือเรียกหลักประกัน รวมทั้งการขอใช้อำนาจศาลแรงงานในการบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการว่าจ้างที่ลูกจ้างทำกับนายจ้าง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เอาเปรียบลูกจ้างเกินควร รวมทั้งได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานรับเหมาช่วงแรงงาน ให้มีสวัสดิการเท่าเทียมกับลูกจ้างทั่วไป โดยจะนำเสนอเป็นข้อ ๆ ดังนี้คือ

  1.ดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด ไม่ชำระเงินค่าจ้างหรือหลักประกันตามที่กฎหมายกำหนด นายจ้างต้องถูกปรับโดยเสียดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี ตามมาตรา 9

              มาตรา 9 ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา 10 วรรคสอง หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 70 หรือค่าชดเชยตามมาตรา 118 ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 121 และมาตรา 122 ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี

              2. หลักประกันการทำงาน กำหนดไว้ในมาตรา 51 ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างที่เป็นเด็ก

              มาตรา 51 ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น

              ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง ขณะแรกจ้าง หรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างในแต่ละคราว มิให้ถือว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น และห้ามมิให้นายจ้างนำเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามกำหนดเวลา

              3. ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากร  ตามมาตรา 11

              มาตรา 11 หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ต้องชดใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา 135 ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณีมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

              4. การจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1

              มาตรา 11/1 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าว  ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

            5. ให้ศาลแรงงานมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ตามมาตรา 14/1

              มาตรา 14/1 สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี                   

              6. ห้ามกระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือนร้อนรำคาญทางเพศ ตามมาตรา 16

              มาตรา 16 ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกินคุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง

               7. การบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17

              มาตรา 17 สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้

              8. การแจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 18

  มาตรา 18 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือส่งเอกสารต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้างจะแจ้งหรือส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

              9. การกำหนดเวลาทำงานปกติ ตามมาตรา 23

              มาตรา 23 ให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนทีเหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงต้องมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง

              ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ในชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างผลงาน

              ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการกระทำแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

            10. การห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานบางประเภท ตามมาตรา 38

               มาตรา 38 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

              (1) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่สภาพของการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง

               (2) งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป

              (3) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง

              (4) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

             11. การห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงาน ตามมาตรา 39 และมาตรา 39/1

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 4  5  6  7  8 .. 16   

 • ความคิดเห็นที่ 220

  ถ้าจ้างเหมาชั่วคราว กรณีผู้รับจ้างอายุต่ำกว่า 18 ปี และจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างโดยตรง

  ได้หรือไม่ และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

  โดยคุณ รจนา  (180.183.97.42)     7 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 219

  ฉันทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทเพิ่งเปิดใหม่ นายจ้างบอกว่าให้ทดลองงาน 3 เดือน จากนั่นให้หัวหน้างานประเมิณว่าผ่านรึไม่ และจากนั่นก้อให้ส่งฝ่ายบุคคล ดิฉันทำตามขั้นตอนทุกอย่าง หัวหน้าก้อประเมิน จาก 100 __ได้ 89 คะแนน แล้วแต่เมื่อส่งไปกลับได้รับคำตอบว่าแบบฟอร์มยังใช่ไม่ได้ทั้งที่แบบฟอร์มนี้เคยประเมินพนักงานมาแล้วครั้งหนึ่งและเข้าเปนพนักงานประจำแล้ว และทางบริษัทแจ้งว่าจะขอเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ก่อนและทางบริษัทจะให้ประเมินใหม่อีกครั้ง จนตอนนี้ผ่านมา 2 เดือนแล้ว บริษัทก้อยังไม่ให้แบบฟอร์มใหม่มา เมื่อทวงถามก้อบอกว่ากำลังทำอยู่ และเมื่อถามว่าบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยของวันที่ทำล่วงเวลามาหรือไม่ ทางบริษัทก้อบอกว่าไม่จะให้เท่าเดิมไม่มีการจ่ายชดเชยวันที่ผ่านงานมาแล้ว แต่ตามสัญญาบอกว่าเมื่อผ่านงานแล้ว 3 เดือนจะเพิ่มเงินเดือนให้ ซึ่งคนก่อนหน้านี้ก้อมีการปรับเพิ่มเงินเดือนให้และจ่ายชดเชยให้วันที่ล่วงมา จนถึงตอนนี้ผ่านมา 2 เดือนกว่าแล้วเงินเดือนก้อยังเท่าเดิม ฟอร์มผ่านการทดลองงานก้อไม่มีอยากทราบว่าแบบนี้บริษัททำผิดกฏหมายรึปล่าวค่ะ ในตอนนี้เงินเดือนที่ได้คือ 7000 บาท จบปริญญาตรี

  โดยคุณ สัน  (1.0.199.4)     3 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 219

  เมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน ท่านก็ชอบที่จะฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 218

  ขอสอบถามเรื่องโบนัสครับ

  บริษัทที่ผมทำงานอยู่จะตัดรอบเดือนในวันที่ 20 ของทุกเดือน และเงอนจะออกวันที่ 30 ของทุกเดือนด้วย ซึ่งในเดือนธันวาคมนี้ เงือนเดือนจะออกในวันที่ 28 พร้อมกับโบนัส

  -ถ้าผมยื่นใบลาออกในวันที่ 20 พฤศจิกายน กำหนดออกวันที่ 21 ธันวาคม ผมมีสิทธิ์ได้รับโบนัสไหมครับ

  -ในกรณีถ้าไม่ได้รับโบนัสในข้อแรก แต่ถ้าผมออกในวันที่ 28 ธันวาคม ผมยังมีสิทธิ์ได้รับไหมครับ

  ปล.ผมจาได้ตัดสินใจกำหนดวันลาออกถูกครับ
   

  โดยคุณ SAM  (101.109.78.39)     16 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 217

  ทำงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างทำถนน ได้เงินเดือน 6000 มค.56 นี้จะได้ ค่าแรง 300 บาทไหม เพราะทำงานได้เป็นรายเดือน

  โดยคุณ เพชร  (182.53.46.77)     16 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 216

  ขอถามหน่อยครับ คือผมทำงานเป็นพาร์ทไทม์อยู่บริบัทที่ให้บริการทาง internet  แห่งหนึ่งโดยมีการจ้างงานครั้งล่ะ 3 เดือน แล้วผมก็ทำงานที่บริษัทนี้ทุกวันเป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว โดยต้องทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน วันละ 8 ชั่วโมง เหมือนพนักงานคนอื่นๆ แต่ต่างกันที่ผมได้ค่าจ้างเป็นรายวัน ผมอยากทราบว่าในเมื่อจ้างผมทำงานติดต่อกันตลอดเกือบ2ปี แล้วทำไมถึงไม่จ้างผมเป็นสัญญาจ้างรายปีไปเลย ไม่มีกฎหมายอะไรที่คุ้มครองเรื่องนี้เลยหรอครับ แบบว่ากฎหมายที่พูดถึงการจ้างงานติดต่อกันนานเท่าไหร่ถึงจะต้องเปลี่ยนจากสัญญาจ้างรายวันเป็นรายปีนะครับ

  โดยคุณ ปฐพงษ์  (223.205.158.236)     15 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 216

  กรณีตามปัญหาเป็นเรื่องที่ท่านกับนายจ้างตกลงกันทำสัญญาจ้างมีกำหนดเวลาราย 3 เดือนดังกล่าว มีผลใช้บังคับกันได้โดยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่ได้กำหนดเวลาจ้างกันไว้ว่าลูกจ้างได้ทำงานติดต่อกันมาแล้ว เป็นเวลาเท่าใด จึงจะเปลี่ยนสัญญาจ้างมีกำหนดเวลาอย่างอื่นกันได้แต่อย่างใด
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     30 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 215

  มีประกาศใหม่ออกมา ว่า พนักงานลูกจ้างที่บ้าน  คือ เป็นแม่บ้าน หรือ นางแจ๋ว จะได้สิทธิประโยชน์เหมือนพนักงานบริษัท ดังนี้ คืิอ ทำงาน 6 วันใน 1 สัปดาห์ และได้วันหยุด 1 วัน มีวันหยุดราชการไม่ตำ่กว่า 13 วันใน 1 ปี  และ ทำงานบ้านครบ 1 ปี จะได้วันลาพักร้อน 6 วัน  เรื่องนี้มีข้อสงสัยว่า พนักงานแม่บ้าน พักอยู่กับนายจ้าง รับประทานอาหาร 3 มื้อจากนายจ้าง  ค่าน้ำ ค่าไฟ นายจ้างไม่ได้เรียกเก็บ

  คำถาม  เราจะอธิบายลูกจ้าง อย่างไร เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ที่ประกาศใหม่นี้

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ คุณ ศักดา   (180.183.145.122)     14 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 215

  ท่านต้องศึกษาจากคำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่ดังกล่าว
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     29 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 214

   การเข้าไปแค่แขนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานหรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ นักเรียนกฎหมาย  (110.77.250.82)     10 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 214

  ถือเป็นการเข้าไปในเคหะสถานเพื่อการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น หากเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นแล้วเป็นการกระทำไปโดยสุจริต จึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถาน ตาม ป.อ.มาตรา 335(8)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     28 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 213

  แรงงานถือว่าเป็นทรัพย์สินหรือไม่

  โดยคุณ นักเรียนกฎหมาย  (110.77.250.82)     10 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 213

  แรงงานไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินตามคำนิยามแห่ง ป.พ.พ.มาตรา 138 แต่ถือว่าเป็นทุนหรือทรัพยากรตามหลักการบริหาร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     28 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 212

  พนักงานเอกชนค่ะทํางานวันละ12ช.ม3วันหยุด1วันถ้าลาออกสามารถไปฟ้องร้องขอชดเชยส่วนที่ทําเกินที่กฎหมายแรงงานกําหนดได้ไหมค่ะขอคําแนะนําด้วยนะค่ะจะเป็นพระคุณ

  โดยคุณ พนักงานเอกชน  (171.97.157.67)     27 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 212

  ลูกจ้างดังกล่าวสามารถดำเนินคดีกับนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้เพราะมีสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายเพื่อยังให้ได้รับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 211

  ดิฉันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทํางานวันละ12ช.ม3วันหยุด1วันถูกตอ้งกฎหมายแรงงานไหมเป็นงานประเภทใช้แรงงานเป็นงานเข้ากะระหว่างเวลา07.00-1900,และ1900-0700และไม่มืค่ากะขอคําแนะนําดว้ยคะ

  โดยคุณ พน้กงานเอกชน  (124.122.235.219)     26 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 210

  รบกวนสอบถาม พนักงานที่มีสัญญาแบบ 1 ปีแล้วต่อสัญญาใหม่ เมื่อถูกปลดออกในกรณี

  ที่ไม่ต้องการทำงานกับบริษัทอีกต่อไป มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย การเลิกจ้างหรือไมครับ

    ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ธนาเศรษฐ์  (118.175.144.47)     20 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 210

  สำหรับลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ตามมาตรรา 118 วรรคสาม แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     2 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 209

  ทำงานเป็นพนักงานขาย(pc) ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง แต่ขายของตามร้านค้าแห่งนึงที่บริษัทนำสินค้ามาลง  หากทางร้านบังคับให้ออกจากงาน  เราสามารเรียกร้องสิทธิอะไรได้บ้างค่ะ

  โดยคุณ แมว  (223.204.211.190)     20 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 209

  ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างดังกล่าวได้โดยไม่มีความผิดมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายจากนายจ้าง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     2 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 208

   ลูกจ้างเอาเงินบริษัทไปแล้วหาไปเลยไม่กลับมาทำงานแถมยังไปฟ้องสวัสดิ์การกรมแรงงานว่าเราไม่จ่ายเงินประกันออกคืนไม่จ่ายค่าล่วงเวลาจะต้องทำอย่างไรดีกับพนักงานคนนี้แต่ทางบริษัทได้มีใบแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วอย่างนี้ทางบริษัทจะโดนอะไรไม่คะ

  โดยคุณ หน่อย  (118.172.166.197)     16 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 208

  บริษัทสามารถดำเนินคดีอาญาความผิดฐานยักยอกแก่ลูกจ้างดังกล่าวนั้นได้ ส่วนข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีแรงงานทางบริษัทก็ชอบที่จะแก้ต่างต่อสู้คดีตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     29 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 207

   หลานสาวไปรับจ้างทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟัน วันแรกหมอไม่บอกค่าตอบแทน บอกแต่เพียงว่าที่นี่เราจ่ายค่าแรงให้ไม่มาก เพราะถือว่าคุณมาเรียนรู้งานจากเรา ไม่บอกวันหยุด และให้เริ่มทำงานโดยเริ่มจากทำความสะอาดร้าน,เครื่องมือในห้องทำฟัน ทำงานวันละ 9 ชั่วโมง วันต่อมาหมอให้ไปดูการทำฟันจากคนไข้จริงโดยดูวิธีการเป็นผู้ช่วยหมอจากผู้ช่วยอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่มานานและคล่องงานแล้ว วันต่อๆมาก็ให้ทำงานอย่างนี้ทุกวันและบอกว่าจะแจ้งค่าจ้างในวันที่ 7 ของการทำงาน รอจนเย็นของวันที่ 7 หมอก็ไม่พูดอะไร ก็บอกหมอไปว่าพรุ่งนี้จะขอหยุดงาน หมอก็ไม่พูดอะไร ไม่แจ้งค่าจ้างตามที่รับปากไว้ จากนั้นจึงไม่ไปทำงานและโทรไปหาผู้ช่วยหมอขอค่าจ้างที่ทำงานมา 7 วัน ทราบว่าหมอจะต้องขอปรึกษาหมอคนอื่นก่อน(หมอมีที่เห็นคือ 3 คน ผลัดกันมาทำงาน) รออีก 2 วัน โทรไป ผู้ช่วยหมอบอกว่าขอเบอร์บัญชีธนาคารแล้วจะโอนเงินให้ รอ 2 วัน ไม่โอน โทรไปถามผู้ช่วยบอกหมอให้จ่าย 100 บาท ต่อวัน จึงถามไปว่าไม่ผิกกฏหมายแรงงานหรอกหรือ เขาก็เงียบไปและก็ไม่ยอมโอนเงินให้ จึงขอเรียนถามว่า หมอมีความผิดหรือไม่ ถ้าผิดเราจะร้องเรียนหรือแจ้งความต่อหน่วยงานไหนได้บ้าง ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

  โดยคุณ dech  (49.48.36.69)     13 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 207

  การกระทำของหมอนายจ้างเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงาน หลานสาวจึงมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ตนทำงานอยู่เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่หมอเพื่อจ่ายค่าจ้างให้แก่ท่านต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     25 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 206

   ท่าเราไม่มบายเเล้วมีใบเเพยส์มาลาเราจะโดนหักเงินเดือนใหมคับ ช่วยตอบหน่อยเปนปันหาทางพวกผมมากเลย

  โดยคุณ วรพล  (58.9.50.30)     2 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 206

  นายจ้างไม่อาจที่จะหักค่าจ้างในกรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่ไม่มีกฎหมายห้ามการที่ลูกจ้างจะแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบการลาป่วยได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     9 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 205

  ผมทำงานคิดค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง วันละ3 1/2  ชม. ทำสัญญาเป็นรายปี ทำติดต่อกันมาแล้ว 4 ปี หากต้องออกจากงานโดยการเลิกจ้างเมือครบกำหนดสัญญาในปีที่4 แล้ว ผมจะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยไหมครับ และเป็นจำนวนกี่เดือนครับ

  โดยคุณ สาโรช  (171.7.7.122)     22 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 205

  สัญญาจ้างรายปีที่นายจ้างได้ทำต่อกัน เป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้ก่อนแน่นอน เมื่อนายจ้างเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น นายจ้างไม่มีหน้าที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังกล่าวตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 วรรคสาม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     2 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 204

  อยากทราบว่าทำไมบริษัทถึงจ่ายค่า กว. ให้วิศวกร

           -แล้วหมอทำไมได้

           -สถาปนิกได้

          แล้วมีกฎหมายอะไรรองรับค่าจ้างวิศวกร

  โดยคุณ chanai  (27.130.87.80)     26 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 203

   กรณีของผมเป็นงานเกี่ยวกับการขับรถทัวร์ชาวต่างชาติซี่งนายจ้างเป็นคนไทย เวลาการทำงานไม่แน่นอนบางครั้ง ตั้งแต่ 8.00 น จนถึง 24.oo น แต่ระหว่างช่วงเวลาก็มีการจอดตามที่ต่างๆเป็นระยะตามแหล่งท่องเที่ยวตามจุดซื้อของดูโชว์ แต่ต้องบริการจนกว่าจะจบโปรแกรมในแต่ละวันของไกด์แต่พอทำงาน กรุ๊ปนั้นจบ ก็จะใด้เงินทิปจากไกด์ มากบ้างน้อยบ้าง แต่ไม่ใด้อะไรเพิ่มเติมจากนายจ้าง ตรงนี้ถือว่าเป็นค่าล่วงเวลาหรือเปล่าคับเงินที่ใด้จากไกด์ ขอบคุณครับ

   

  โดยคุณ นาย สายชล แสนฤทธิ์  (115.67.224.72)     6 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 203

  เงินทิปที่ท่านได้รับจากไกด์ดังกล่าว ไม่ใช่เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ท่านเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน จึงไม่ใช่ค่าล่วงเวลา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     16 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 202

  รบกวนสอบถามข้อมูลครับ ผมทำงานอยู่กับบริษัทฯเอกชนนะครับ เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางฝ่ายบุคคลเรียกไปเซ้นเอกสารยอมรับให้ออกจากงานโดยไไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ทราบเลยโดยแจ้งว่าจะจ่ายผลตอบแทนตามกฏหมายแรงงาน แต่ปรากฏว่าในเอกกสารดังกล่าว ท้ายเอกสารมีระบุว่าไม่สามารถนำไปฟ้องเรียกค่าเสียหายใดๆๆอีกต่อไป ปรากฏว่ามีพนักงานโดนลักษณะเช่นนี้16คน เหตุการณ์ดังกล่าว ทางพวกกระผมสามารถรวมตัวกันฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้อีกไหมครับ รบกวนตอบให้กระจ่างด้วยครับ ว่าเราจะเอาประเด็นไหนไปสู้กับนายจ้าง และอ้ง พรบแรงงานมาตราไหนครับ รบกวนตอบมาทางเมล์ของผมนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ.ที่นี้นะครับ รอฟังคำตอบอยู่นะครับ?????

  โดยคุณ Nipon Anarat  (171.98.106.97)     5 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 201

  ที่บริษัทดิฉันจะปดคนงานชายเมื่ออายุ 55 ปี แต่ผู้หญิง 50 ปี ซึ่งตัวดิฉันจะถูกปดในเดือนเมษายน2556 นี้ ไม่ทราบว่าคบกำหนดการส่งเงินสมทบชราภาพของประกันสังคม 180 วัน หรือไม่ และดิฉันจะสามารถยื่นเรื่องไม่ขอส่งเงินประกันสังคมต่อแต่ขอรับเงินชราภาพตอนอายุ55ปีได้หรือไม่เพราะ

  ถ้าดิฉันไปสมัครมาตรา39และส่งเงินอีก432บ.และจะได้รับเงินชราภาพแค่960บาทเอง ซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมค่ะ

  โดยคุณ สวย  (58.11.200.59)     22 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 201

  ท่านควรสอบถามสิทธิประโยชน์การรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ต่อเจ้าหน้าที่ประกันสังคมโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     29 มิ.ย. 2555

 •  1 .. 4  5  6  7  8 .. 16   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด