X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

 • กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

  กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

   

  ทนายคลายทุกข์ขอนำกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ซึ่งได้มีการกำหนดการคุ้มครองแรงงานที่น่าสนใจหลายประการและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อลูกจ้าง สามารถนำกฎหมายนี้ไปอ้างกับนายจ้างในกรณีถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกบังคับให้ทำสัญญาหรือถูกคุกคามทางเพศ หรือยึดเงินประกัน หรือเรียกหลักประกัน รวมทั้งการขอใช้อำนาจศาลแรงงานในการบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการว่าจ้างที่ลูกจ้างทำกับนายจ้าง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เอาเปรียบลูกจ้างเกินควร รวมทั้งได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานรับเหมาช่วงแรงงาน ให้มีสวัสดิการเท่าเทียมกับลูกจ้างทั่วไป โดยจะนำเสนอเป็นข้อ ๆ ดังนี้คือ

  1.ดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด ไม่ชำระเงินค่าจ้างหรือหลักประกันตามที่กฎหมายกำหนด นายจ้างต้องถูกปรับโดยเสียดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี ตามมาตรา 9

              มาตรา 9 ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา 10 วรรคสอง หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 70 หรือค่าชดเชยตามมาตรา 118 ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 121 และมาตรา 122 ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี

              2. หลักประกันการทำงาน กำหนดไว้ในมาตรา 51 ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างที่เป็นเด็ก

              มาตรา 51 ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น

              ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง ขณะแรกจ้าง หรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างในแต่ละคราว มิให้ถือว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น และห้ามมิให้นายจ้างนำเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามกำหนดเวลา

              3. ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากร  ตามมาตรา 11

              มาตรา 11 หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ต้องชดใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา 135 ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณีมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

              4. การจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1

              มาตรา 11/1 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าว  ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

            5. ให้ศาลแรงงานมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ตามมาตรา 14/1

              มาตรา 14/1 สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี                   

              6. ห้ามกระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือนร้อนรำคาญทางเพศ ตามมาตรา 16

              มาตรา 16 ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกินคุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง

               7. การบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17

              มาตรา 17 สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้

              8. การแจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 18

  มาตรา 18 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือส่งเอกสารต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้างจะแจ้งหรือส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

              9. การกำหนดเวลาทำงานปกติ ตามมาตรา 23

              มาตรา 23 ให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนทีเหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงต้องมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง

              ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ในชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างผลงาน

              ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการกระทำแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

            10. การห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานบางประเภท ตามมาตรา 38

               มาตรา 38 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

              (1) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่สภาพของการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง

               (2) งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป

              (3) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง

              (4) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

             11. การห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงาน ตามมาตรา 39 และมาตรา 39/1

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 4  5  6  7  8 .. 17   

 • ความคิดเห็นที่ 240

  สวัสดีครับ

  ผมเป็นพนักงานที่จัดซื้อสินค้าไปส่งไปยังต่างประเทศครับ พอดีมีปัญหาอยากลาออก ทางนายจ้างและลูกค้า เลยให้ผมทำสัญญาว่า เมื่อลาออกมาแล้ว จะม่ทำงานนี้ กับผู้อื่น  มิเช่นนั้นจะฟ้องเเละเอาเรื่อง กับผม ผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี ใคร่ขอผู้รู้ให้คำแนะนำหน่อยครับ

  ขอบคุณครับ

   

  โดยคุณ กร  (49.49.55.137)     10 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 240

  หากเห็นว่าสัญญาจำกัดสิทธิการประกอบอาชีพดังกล่าว มีลักษณะเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ชอบที่ท่านจะปฏิเสธไม่เข้าทำสัญญาได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     20 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 239

   สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นเซลส์วิ่งงานต่างจังหวัด ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาทางบริษัทไม่ยอมจัดสรรวันหยุดให้เลยหรือบางเดือนก็มีวันหยุดให้แค่ 1 วัน โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษาบริษัทให้ขายของตลอดทั้งเดือนโดยไม่ให้กลับไปเคลียร์งานที่บริษัทหรือพักผ่อนเพราะทางผู้บริหารต้องการยอดขายที่สูงขึ้น และวันที่ทำงานนั้นก็มีให้แค่เบี้ยเลี้ยงกับค่าโรงแรมเท่านั้นไม่ได้มีค่าแรงเพิ่มขึ้นมา ถ้าเป็นแบบนี้ฟ้องได้หรือป่าวคะ แล้วต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ patta  (182.52.140.103)     9 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 239

  หากการกระทำของนายจ้างเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของท่านซึ่งเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานเป็นอย่างไรท่านก็สามารถฟ้องนายจ้างเพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     14 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 238

  ถ้าบริษัทจ่ายเงินล่าช้าเราสามารถทำอะไรได้บ้างคือการจ่ายเงินเดือนบริษัทจะจ่ายทุกวันที่5 และ 20 แต่วันที่20 บริาษัทจายเพียงครึ่งเดียวและจะจ่ายเงินเดือนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งให้แต่ไม่จ่ายวันที่5 อีก

  โดยคุณ ภัทรวดี  (183.88.24.4)     6 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 238

  เมื่อนายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้องตามสมควรตามกำหนดเวลา ลูกจ้างก็สามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ตนทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาเพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่นายจ้างต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     14 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 237

   อยากทราบว่าทางบริษัทตกลงไว้เป็นรายเดือนคือ 12000บาท + ค่าเดินทาง 2000 + เบี้ยขยัน 1000 บาท ตามที่ตกลงไว้ พอสิ้นเดือน ทางบริษัทคิดเงินเดือนคำนวณเป็นวันให้ แล้ววันไหนลาป่วยก็หักเงิน แบบนี้หมายความว่าเราได้เป็นวันใช่หรือไม่ แล้วเราจะแย้งข้อตกลงว่าอย่างไรเพราะปกติเงินเดือน เค้าจะไม่หักวันลา ใช่หรือไม่คะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

  โดยคุณ ทราย  (115.87.37.229)     3 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 236

  ทำลายสำเนาเอกสารประกาศเรื่องการปรับฐานเงินเดือนโดยการขยำและปาลงพื้นจากนั้นติดไว้ที่เดิม มีโทษถึงขั้นปลดออกหรือไม่

  โดยคุณ tkk  (122.154.107.2)     2 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 235

  ถ้าสัญญาจ้างรอบแรก 6 เดือน ต่อสัญญาอีก  1 ปี เพื่อทำงานที่ตะวันออกกลาง ต่อมากลางปีจะให้พนักงานกลับไปทำงานที่ไทยโดยขอลดเงินเดือน อย่างนี้ทำได้หรือไม่ครับ แล้วถ้าบริษัทจะบอกเลิกสัญญา ผมมีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ครับ

  โดยคุณ แรงงานตะวันออกกลาง  (78.101.157.44)     27 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 234

   อยากทราบว่าเป็นลูกจ้างของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมา8ปีแล้วไม่บรรจุแล้วอย่างงี้จะเรียกร้องได้หรือปล่าวครับ

  โดยคุณ สกล  (101.108.118.203)     19 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 234

  สอบถามหรือร้องเรียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 233

   อยากทราบว่า นายจ้างมีสิทธิ์ห้ามให้พนักงานลาหยุดงานได้หรือไหม เพราะระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้ งานในโรงงานจะเยอะมาก และทางบริษัทก็ได้ประกาศว่า ห้ามให้พนักงานหยุด แต่ถ้ามีธุระจริงๆๆ ให้ไปลากับผู้จัดการโรงงานได้เท่านั้น จึงอยากทราบว่านายจ้างมีสิทธิ์ ห้ามไม่ให้หยุดงานได้ไหม

  โดยคุณ เบญจมาศ  (171.5.83.241)     4 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 233

  สิทธิการลาหยุดงานเป็นสิทธิของลูกจ้างที่สามารถใช้สิทธิเพื่อการลาหยุดงานได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นการลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงหรือลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ ฯลฯ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     18 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 232

   ตามความเห็นของท่าน  คิดว่ากฎหมายแรงงานมาตราใดที่ไม่เหมาะสมกับบ้านเมืองเราค่ะ  เพราะเหตุใด  ขอความคิดเห้นเพื่องานวิจัย ภาคเอกชน ของหอการค้าจังหวัดพัทลุงค่ะ   ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ ภัคจิรา เณรพึ่ง  (180.183.169.128)     24 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 231

   รบกวนสอบถามเรื่องโบนัสครับ 

  กรณีของผม ทางนายจ้าง ไม่จ่ายโบนัสให้ โดยให้เหตุผลว่า ยื่นใบลาออกในเดือนที่จะมีการจ่ายโบนัส

  ซึ่งในวันที่จ่ายโบนัส ผมก็ยังมีสภาพเป็นพนักงานของบริษัทอยุ่(โบนัสจ่าย 28 กุมภาพันธ์ ผมสิ้นสุดการเป็นพนักงาน วันที่ 10 มีนาคม) โดยใบประกาศเรื่องการจ่ายโบนัส ก็ไม่ได้ระบุว่า ถ้ายื่นใบลาออกในเดือนที่โบนัสจะออก จะไม่ได้รับโบนัส (ไม่มีใบประกาศมาแสดงเนื่องจาก ทางบริษัทเก็บไปก่อน อีกทั้งปกติทุกปี โบนัสจะออกในเดือนมกคราคม มาตลอดแต่ปีนี้ เลื่อนมาเป็น กุมภาพันธ์) ตามกฎหมายแล้ว ผมยังมีสิทธิได้รับโบนัสอยุ่หรือไม่ครับ

  โดยคุณ วิทยา  (58.137.139.3)     8 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 231

  ท่านยังคงมีสิทธิได้รับโบนัสตามสัญญาจ้างดังกล่าว จึงชอบที่จะฟ้องเรียกเอาโบนัสจากนายจ้างได้หากนายจ้างไม่จ่ายโบนัสนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     1 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 230

   กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้ามาจำนวนมากเพื่อบีบแรงงานไทย ไม่รับแรงงานไทยเพิ่มเพราะต้องการลดต้นทุนการจ้างงานอย่างเดียวและแรงงานต่างด้าวก็ทำงานเสียเพิ่มทุกวัน แต่ผู้บริหารไม่มีบทลงโทษแต่คนไทยทำงานเสียด่ากาดเสียงดังเยี่ยงสัตว์ตัวนัึงทำให้แรงงานไทยอึดอัดมาก แต่หามีความสามัคคีไม่ แรงงานต่างด้าวพูดไทยก็ไม่ได้ทำให้หัวหน้าLINEต่างพากันเครียดในการทำงานมากแต่ผู้บริหารกลับสนับสนุนแรงงานต่างด้าวเพราะได้ค่าหัวต่างหากแต่ไม่มองปัญหาการทำงานว่า ทำไมถึงเห็นแรงงานต่างด้าวดีกว่าแรงงานไทย โอทีก็ให้แต่แรงงานต่างด้าวทำ  เราจะทำอย่างไรได้บ้างเพราะเคยให้จัดหางานมาตรวจแต่บริษัทสายเยอะ จึงไม่พบอะไร ทุกวันนี้แรงงานต่างด้าวจะยึดพื้นที่ของแรงงานไทยหมดแล้ว จากจังหวัดระยอง

  โดยคุณ   (171.4.10.102)     28 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 230

  หากท่านเล็งเห็นว่านายจ้างกระทำการใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ท่านก็มีสิทธิฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อยังให้ได้รับการรับรอง บังคับ หรือคุ้มครองตามสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     28 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 229

    กรณีที่นายจ้างออกเอกสารปรับขึ้นค่าแรงจาก 21,200 บาท/เดือน + O.T. เป็น 25,000 บาท/เดือน และให้ทำ O.T. โดยที่นายจ้างไม่จ่ายค่าล่วงเวลาให้ลูกจ้าง แล้วให้ลูกจ้างเซ็นยินยอมรับเอกสารฉบับนั้น และถ้าลูกจ้างไม่เซ็นยินยอมรับเอกสารนายจ้างก้อจะยกเลิกสัญญาจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยทั้งหมดให้ลูกจ้าง...?????????????

    ลูกจ้างควรทำอย่างไรครับ....?

  โดยคุณ Mr. Nuttapong W.  (110.49.225.101)     14 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 229

  การที่นายจ้างทำสัญญาตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาในลักษณะดังกล่าวเป็นการทำสัญญาจ้างแรงงานขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมที่มีผลใช้บังคับแล้วอันไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่าและขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานอันเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน นายจ้างไม่อาจกระทำได้ต้องห้ามตามกฎหมาย ลูกจ้างของที่จะฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     4 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 228

  รบกวนตอบคำถามที่226  หน่อยค่ะ

  โดยคุณ   (1.2.211.159)     8 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 227

  รบกวนถาม  ดิฉันทำงานในสหกรณ์แห่งหนึ่งจัดต้งเป็นนิติบุคคล  ได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ  8470  มกรารัฐบาลประกาศค่าแรง300  แต่ดิฉันยังได้รับเงินเดือนเดิม  แบบนี้นายจ้างทำได้หรือไมคะ  ผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่ 

  โดยคุณ   (1.2.211.159)     8 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 227

   ผิดกฏหมายแน่นอน

  โดยคุณ   (115.67.229.240)     7 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 226

  รบกวนถาม  ดิฉันทำงานในสหกรณ์แห่งหนึ่งจัดต้งเป็นนิติบุคคล  ได้รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ  8470  มกรารัฐบาลประกาศค่าแรง300  แต่ดิฉันยังได้รับเงินเดือนเดิม  แบบนี้นายจ้างทำได้หรือไมคะ  ผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่ 

  โดยคุณ   (1.2.211.159)     8 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 225

  ผู้รับเหมา ถูกนายจ้างเปลี่ยนแปลงให้ลดงาน ลดคนงานและลดเงินที่จ้างผู้รับเหมาด้วย ทั้งที่ยังไม่หมดสัญญา นายจ้างมีความผิดไหมค่ะ สามารถร้องเรียนได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ นุ้ย  (63.141.199.147)     2 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 224

  กรณีบริษัทให้โอนย้ายไปอีกบริษัทหนึ่งในเครือ โดยให้ย้ายถ้าไม่ย้ายให้ออกต้องทำยังไงฟ้องร้องได้ไหม

   

  โดยคุณ jan  (58.9.210.167)     24 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 224

  ฟ้องบริษัทนายจ้างต่อศาลแรงงานฐานเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมเพื่อเรียกค่าทดแทนต่อไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     5 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 223

  อยากทราบว่าตามกฎหมายมีบังคับมัียครับว่าให้นายจ้างต้องขึ้นค่าจ้างลูกจ้างที่เป็นรายเดือนให้กี่เปอร์เซ็นต่อปีครับตอบด้วยน่ะครับขอบคุณครับ

  โดยคุณ บ่าววี  (202.78.26.32)     27 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 223

  ไม่มีครับ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายจ้างครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     6 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 222

  เป็นลูกจ้างรายวันในสถานที่ราชการ จะมีวันหยุดประจำปีหรือไม่  มีสิทธิลากิจหรือป่าว หากต้องการลากิจส่วนตัวจะได้รับเงินค่าตอบแทนไหม

  โดยคุณ ลูกจ้างรายวัน  (49.49.22.130)     25 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 222

  มีสิทธิได้แต่ค่าจ้างไม่ได้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     6 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 221

  มีอยู่สองหน่วยงานภายใต้บริษัท เดียวกัน เรื่อง การจ่ายค่าแรงคนงาน ดังนี้

  บริษัท เลือกจ่ายค่าแรงคนงาน 1 หน่วยงาน อีก 1 หน่วยงานแจ้งว่ายังไม่จ่าย อยากทราบว่ากรณีนี้นายจ้าง เข้าข่ายเลือกปฏิบัติหรือไม่ เพราะเหตุใด

  โดยคุณ ฑณฐวรรณ  (183.89.45.232)     9 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 221

  หากลักษณะและสภาพของงานที่ลูกจ้างทำนั้นมีลักษณะแตกต่างกันหรือต่างหน่วยงานกัน การกระทำของนายจ้างแก่ลูกจ้างซึ่งต่างหน่วยงานโดยลักษณะและสภาพของงานที่แตกต่างกันแล้ว จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ส่วนลูกจ้างแห่งหน่วยงานที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างชอบที่จะเรียกร้องหรือฟ้องบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างต่อไปได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 •  1 .. 4  5  6  7  8 .. 17   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด