ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 •                                                                      ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

   

              ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

   

              กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

   

              วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

              วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

   

  1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

  กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

   

  2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

   

  3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

              ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

   

              (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   

              (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

  กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

   

              เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

   

              วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

              (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

   

              วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

   

              ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

   

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5 .. 20   

 • ความคิดเห็นที่ 360

  ดิฉันอยากทราบว่าที่ดินของคุณตา ตามโฉนด 1 ไร่ 89 ตารางวา  แต่พอมาวัด พบว่าที่ดินเกินมาประมาณ 103 ตารางวา แต่ที่ดินข้างเคียงหายไป 10 ตารางวา และที่ดินของตายังไม่มีการแบ่งให้บุตรคนใด อยากทราบว่ากรณีรังวัดแล้ว ที่ดินที่เกินมา 103 ตารางวา จะได้กรรมสิทธิ์หรือไม่อย่างไร

  โดยคุณ สกุลตลา  (49.48.240.46)     17 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 359

   จะสอบถามเกี่ยวกับที่ดินค่ะ  มีเพื่อนเป็นนายอำเภอได้เซ็นต์ที่ดินแก่พ่อค้าคนหนึ่งโดยที่กรมที่ดิน ได้ตรวจดูหลักฐานและที่ดินถูกต้องิจึงให้เพื่อนเซ็นต์และออกฉโนดให้ ต่อมาถูกเวรคืน เจ้าของที่ดินเรียกค่าเสียหายจากการที่รัฐเวรคืนที่ดินทำให้เสียผลประโยชน์การค้า คิดเป็นเงินจำนวนหนึ่งจากการถูกเวรคืนที่ไม่สามารถทำธุรกิจได้ จากกรมที่ดิน และทางกรมที่ดินก็ได้ไล่เบี้ยเงินจำนวนหนึ่งจากเพื่อน ที่ได้เซ็นต์ชื่ออนุมัติ ทางเพื่อนจำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ จากการกระทำของกรมที่ดินที่ไม่ดูให้เรียบร้อยว่าที่ดินจะถูกเวรคืน จึงขอความกรุณาแนะนำชี้แนะด้วยค่ะ (เป็นคดีแพ่งค่ะ กรมที่ดินบอกว่าศาลเป็นผู้ตัดสินให้ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว แต่ไม่เห็นมีหมายศาลมาให้ดู มีแต่เอกสารให้จ่ายค่าชดใช้ภายใน15วันนับจากได้รับจดหมายแจ้งค่ะ)

  โดยคุณ วันประดับ  (27.55.41.153)     12 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 358

  ขอถามหดิฉันต้องการตรวจสอบแนวเขตที่ดินและแจ้งเรื่องยื่นขอสอบเขตข้างเคียงไปแล้ว  และปรากฎว่า ที่ดินด้านทิศตะวันออกของที่ติดกับถนนสาธารณะประโยชน์  ดิฉันต้องให้ใครเซ็นข้างเคียงให้รึเปล่าค่ะ

   

  โดยคุณ ละมัย สิมมาลา  (180.180.184.84)     9 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 357

  ย้ายหมุดกันจะจะ เจ้าหน้าที่รังวัดวัดเสร็จ บอกว่าจะปักเสาปูนข้างหมุด เราก็ตกลง ตอนขุดปักเหล็กทำแนว ก็เลยถ่ายรูปไว้ ไปทำงานกลับมาเปลี่ยนเป็นเสาปูนเทคอนกรีตทับไว้ไม่เห็นหมุด ก็ไม่คิดอะไรเห็นว่าใกล้เคียง 2วันต่อมาจะทำถนนคอนกรีตเข้าบ้าน ช่างมาเกลี่ยหน้าดินดันมีหมุดโผล่เข้ามาในที่เรา ทำไห้เราเสียความกว้างของถนนไป และมีการย้ายหมุดเกิดขึ้น คือเอาเสาปูนไปปักแทนที่หมุด ลองวัดดูแล้ว จะทำอย่างไรดีเพราะต้องให้ช่างรีบเทถนน ถ้าฟ้องร้องกลัวต้องทนกับสภาพถนนเฉอะแฉะอีกนาน ถ้าไม่แจงความจะมีผลในอนาคตอย่างไร มีรูปถ่ายก่อนและหลังทำพร้อม

  โดยคุณ tawan  (58.97.79.196)     31 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 357

  หากมีการยักย้ายเครื่องหมายหลักเขตเข้ามายังที่ดินของท่านโดยไม่ชอบ ท่านก็อาจดำเนินคดีได้ทั้งแบ่งและอาญาไม่ว่าข้อหาบุกรุกและการละเมิดเรียกค่าเสียหายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     12 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 356

  สืบเนื่องจาก ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าแจ้งที่นาของดิฉันเป็นที่สาธารณะและที่นาข้างเคียงอีก 5 คนก็แจ้งเป็นที่สาธารณะเหมือนกัน เราต้องทำอย่างไรบ้างคะถึงจะได้ที่นาของเราคืน

  โดยคุณ วรัญญา  (125.24.218.254)     18 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 356

  ท่านและผู้ครอบครองอื่นต้องดำเนินการแจ้งคัดค้านการดำเนินการของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปกครองดังกล่าวเพื่อเป็นการขัดขวางมิให้ผู้ใหญ่บ้านสอดเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินนั้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     14 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 355

   ที่ดินมารางวัดแลัวไม่ตรงเขตเดิม เนื่องจากที่เคียงเป็นคลองน้ำเก่าและถุกที่ข้างเคียงถมเพื่อเอาดินเข้าไปถมที่ และน้ำที่ระบายจากเทศบาลจึงระบายผ่านข้างคลองเดิม  พอที่ดินมารางวัดก็บอกว่าที่น้ำไหลคือคลองน้ำเก่าและก็รางวัดเข้ามาในที่ดิน 2 เมตร ที่จริงแล้วที่ดินต้องรางวัดจากคลองน้ำเก่า พอวันรุ่งขึ้นไปแจ้งที่ดินที่บอกว่าให้ขยับออกไปได้ 30 ซม. เพราะที่ดินส่องกล้องแล้ว  เหตุการดังกล่าวนี้จะแก้ไขได้อย่างไร

  โดยคุณ anu  (101.51.234.102)     17 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 355

  ท่านอาจยื่นคำร้องคัดค้านการรังวัดดังกล่าวและขอให้ทำการรังวัดใหม่ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     14 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 354

  บ้านและที่ดินเป็นที่จัดสรร อยู่ติดกับถนนซอยเปิดใช้งานมา 30 ปีแล้ว
  เดือนนี้มีการรังวัดโฉนดแปลงที่เป็นถนนซอย
  ถ้าเราเซ็นรับรองเขตเจ้าของโฉนดจะปิดการเข้าออกเราได้ไหม
  ถ้าไม่เซ็นจะถือว่าเรารับรองเขตเจ้าของโฉนดจะปิดทางเข้าออกเราได้ไหม
  ถ้าคัดค้านจะใช้เหตุผลอย่างไร
   

  โดยคุณ สมศักดิ์  (223.206.57.12)     16 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 353

   ขอเรียนถามหน่อยค่ะ

    ดิฉันได้ยื่นเอกสารสอบเขตรังวัด เจ้าหน้าที่ มาทำการรังวัดให้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ข้างเคียงได้เซ็นรับรองในเอกาสารแล้วถูกต้อง พออยู่มาประมาณ 1 อาทิตย์ ข้างเคียงไปคัดค้านว่าไม่ถูกต้อง จะไม่ถูกต้องได้อย่างไร ในเมื่อของดิฉันเป็นโฉนดที่ดินมาแล้ว ของข้างเคียงที่เป็นปัญหา ไม่มีโฉนด แล้วเจ้าหน้าที่รังวัดก็ไม่ดำเนินการให้ดิฉันอีกจนถึงทุกวันนี้ ดิฉันถามว่าเป็นยังบ้างเสร็จแล้วยัง ทำไม่ช้าจัง เค้าบอกว่าเพราะค้างเคียงมาคัดค้าน แล้วดิฉันถามว่าในเมื่อเค้าเซ็นรับรองแล้ว แล้วของดิฉ้นก็เป็นโฉนดทำไม่วัดไม่ได้ค่ะ เจ้าหน้าที่บอกว่าหาหมุดเดิมไม่เจอ เลยไม่รู้ว่าจะวัดยึดจากไหน (แล้วที่เจ้าหน้าที่วัดนั้นถูกต้องตามที่ดิฉันซื้อมาแรกๆ) แล้วดิฉันถามว่า ถ้าหาหมุดเดิมไม่เจอนี้ วัดไม่ได้หรือค่ะ ในเมื่อในโฉนดเค้าก็มีขนาดกว้าง ยาวแล้ว ถ้าอย่างนั้นก็ส่องกล้องก็ได้  ตามไม่รู้กี่รอบ ก็ยังไม่ได้ดำเนินการให้ นี้ก็ปาเข้าไป 3 เดือนแล้ว ถ้าแบบนี้ดิฉันต้องทำแบบไหนค่ะ ต้องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ไหมค่ะ แล้วถ้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเอกสารเรียบร้องตรงตามที่วัดแรกๆ นี้ดิฉันฟ้องกลับผู้ที่มาคัดค้าน ฐานที่ให้เสียเวลานี้ได้ไหมค่ะ ขอคำตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ โนรีซัน รูเรียระ  (113.53.122.61)     15 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 353

  ท่านสามารถดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงดังกล่าวได้หากกระทำการใดที่เป็นการโต้แย้งสิทธิให้ท่านได้รับความเสียหาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     19 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 352

  ในการก่อสร้างถนนมีการขยายถนนโดยที่ขยายออกทั้งสองฝั่ง  แต่มีตรงบ้านของนายก อบต. และประธาน อบต.ขยายออกฝั่งเดียว เข้าไปในเขตของลูกบ้านแบบเต็มๆ โดยนายกและประธานไม่เสียที่ดินเรย  มันสามารถทำได้ด้วยเหรอ? ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ชิดชัย  (1.46.68.185)     9 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 352

  ตามพฤติการณ์ดังกล่าวไม่อาจกระทำได้โดยชอบเพราะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองพิจารณาพิพากษามีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     6 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 351

   ตอบได้สั้นๆดีมากเลยครับแต่อ่านแล้วไม่เข้าใจเลย(ไม่รู้เรื่อง)

  โดยคุณ   (171.7.102.69)     3 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 350

  รีข้บ้ร้    ขอเรียนถามคะ ข้างบ้านได้ให้เจ้าหน้าที่รางวัดที่ดินมาวัดที่ดินข้างบ้านแล้วชี้เข้ามาในเขตของเราโดยที่ไม่ได้แจ้งให้เราทราบและวัดเขตแดนไว้ในที่ของเราแต่พ่อได้บอกแล้วว่าไม่ให้เพราะเป็นเขตของเราแต่เขาก็ยังปักเขตแดนเป็นเช่นเราควรทำอย่างไรดีคะกับคนแบบนี้คะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ ชาวบ้านตาดำๆ

  โดยคุณ สุภาวดี  (27.55.153.21)     3 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 349

   ขอถามท่าน ที่ดินที่เป็นมรฏกจากตากับยาย ทำกินมา 50-60 ปี ประมาณ 1 ไร่ แต่ยังไม่ได้ทำเอกสารสิทธิ์ใดๆเลย ทางเทศบาลให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมารังวัดจะให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ หรือ ที่ดิน นสล.

  จะทำยังไงดีครับท่าน

   

  โดยคุณ มาลัย เหล่าเจริญ  (1.2.130.187)     29 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 349

  หากที่ดินพิพาทดังกล่าวไม่ใช่ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินแต่เป็นที่ดินที่ตายายได้ครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาจนกระทั่งทายาท ทายาทย่อมมีสิทธิคัดค้านกรณีที่เทศบาลสอดเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินโดยมีชอบได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 ประกอบมาตรา 1599

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     31 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 348

   0000

  โดยคุณ 000  (1.2.130.187)     29 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 347

   ขอรบกวนสอบถามว่า ถ้าเราซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งจากกองบังคับคดีโดยที่มีแต่หลักไม้แก่นและมีหลักหมุดทึ่ดินไม่ครบและได้สร้างบ้านอาศัยอยู่นับแต่ซื้อมา 12ปี เพิ่งขอรังวัดสอบเขตเพื่อทำรั้วและหาหมุดที่ดินที่แท้จริง ด้านหน้าที่ดินติดถนนใหญ่ ด้านข้างถนนซอย และด้านหลังติดที่ข้างเคียงเพื่อนบ้าน ทุกด้านไม่ติดปัญหาในการสอบเขต ยกเว้นที่แต่ด้านหน้า ตลอดแนวติดถนนยาว80เมตรโดยประมาณ แขวงการทางมาชี้แนวว่าจะมีการขยายเขตทำถนนเพิ่มเป็น4เลน ต้องนับจากแนวกลางถนน เข้ามา20เมตร ถึงจะเป็นเขตที่ของเรา ดังนั้นที่ดินก็จะหายไปเยอะมากจากฉโนด อยากเรียนถามผู้รู้ว่า

  1.แขวงการทางแจ้งจริงแล้วข้อมูลไว้กับใคร ว่าจะต้องเอาที่ดินตรงนั้นๆทำประโยชน์ของหลวง

  2.ในฉโนดยังคงเป็นพื้นที่เดิม ยังไม่ได้แบ่งแยกที่แขวงการทางกันไว้ เราจะยึดพื้นที่จริงอย่างไร สิทธิ์ในที่ดินยัวคงอยู่หรือไม่ เพราะ12ปีมานี้ไม่เคยมีการแจ้งเวนคืนหรือแจ้งกันเขตเลย

  3.มีเสาปูนมาปักในเขตที่ของเราว่าเขตทางหลวง จะทำอย่างไร

  4.กรณีที่มีเวนคืนและจ่ายเงินคืน ทางที่ดินแจ้งว่าต้องมีการแยกโฉนดออก ดังนั้นทางแขวงการทางชี้แนวเขตกันทางไว้ ในที่ล้ำเข้ามาในที่ของเรา โดยฉโนดยังไม่ได้แบ่งแยกออกจากเดิม เป็นเหตุให้อยากทราบว่าเราจะคงถือกรรมสิทธ์ิ์เดิมได้ไหม ถ้าต้องยืดตามแขวงการทางเจ้าของที่ควรทำอย่างไร 

  ขอรบกวนผู้รู้ให้ความช่วยเหลือหน่อยคะ 

   

   

  โดยคุณ   (49.230.156.177)     23 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 347

  ท่านควรสอบถามเกี่ยวกับข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดินดังกล่าวไปยังเจ้าพนักงานที่ดินแห่งสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     23 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 346

  ในกรณีที่ดินเจ้าหน้าที่ออกรังวัดแล้วที่ติดเราไม่มารักษาสิทธิ์แล้วเจ้าหน้าที่ติดประกาศ1เดือนแต่ถ้าเขาไปเซ็นรับรองโดยยินยอมแบบไม่มีข้อคัดค้านก่อนกำหนด2อาทิตเจ้าหน้าที่สามารถออกโฉนดให้ผู้ขอได้เลยไหมคะแล้วมีทางไหนอิกรึเป่ลาค่ะที่จะได่้โฉนดเร็วกว่านี้จะพอมีไหมคะเพราะทำสัญญากับคนซื้อไว้เป็นเวลา3เดือนแต่เหลือเวลาแค่2อาทิตจะครบกำหนดกลัวไม่ทันเวลาอ่ะค่ะถ้าไม่ทันกลัวเขาฟ้องตามสัญญาค่ะรบกวนช่วยตอบภายในไม่เกินพรุ่งนี้ด้วยนะค่ะขอบคุณอ่ยางสุดซึ้งค่ะ

  โดยคุณ Anamika  (58.8.162.11)     20 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 346

  การออกโฉนดสำหรับที่ดินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้ ท่านควรสอบถามข้อมูลกำหนดเวลาการออกโฉนดดังกล่าวกับเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     17 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 345

   รบกวนสอบถามหน่อยครับ

  ที่ดินของผมเป็นที่ดินตาบอด แต่ใช้วิ่งผ่านที่ดินข้างเคียงออกถนนสาธารณะมาเป็นเวลานานกว่า 40ปี

  แต่ตอนนี้ข้างเคียงแบ่งเขต และไม่ตัดทางไว้ให้ พร้อมทั้งข่มขู่ผมไว้ว่า ถ้าแบ่งที่ดินได้ จะปิดทางที่ผมใช้

  อยากทราบว่า ผมสามารถคัดค้านการแบ่งที่ดินของเค้าได้ม้ยครับ ?

  ถ้าได้ ผมจะสามารถใช้เหตุผลไหนคัดค้านได้ครับ

  ถ้าไม่ได้ เมื่อเขาแบ่งที่ดินกันสำเร็จ เขาสามารถปิดทางได้มั้ยครับ

  รบกวนด้วยนะครับ ตอนนี้ครอบครัวผมเครียดมากเลยครับ

   

   

   

   

   

  โดยคุณ สมหมาย  (118.175.229.200)     8 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 345

  การที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงทำการแบ่งแยกโอนที่ดินกัน ท่านไม่อาจอาศัยสิทธิใดที่จะไปโต้แย้งคัดค้านการแบ่งแยกดังกล่าว เว้นแต่เป็นการดำเนินคดีเพื่อเปิดทางจำเป็นดังกล่าวได้โดยชอบตาม ป.พ.พ.มาตรา 1349

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     15 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 344

   รบกวนหน่อยนะค่ะ ถ้าเจ้าของที่ดินไม่สามารถมาเซนการวัดที่ข้างเคียงได้ สามารถมอบฉันทะ ได้มันค่ะ    ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ พัชราภรณ์ สมเหมาะ  (202.29.52.220)     2 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 343

   ทีดินในหนังสือรังรองการทำประโยชน์มี ๓ งาน ๒๕ ตารางวา(สามงานยี่สิบห้าตารางวา)แต่มาตราส่วนระวางรูปถ่ายวัดได้ ๒ งาน ๒๕ ตารางวัน วัดเน้ือที่จริงได้ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา จะเอาเข้าธนาคารต้องแก้ไขอย่างไร เพราะข้อมูลไม่ตรงกัน ธนาคารไม่อนุมัติ

   

  โดยคุณ katewiraporn Kongchim  (1.4.138.252)     2 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 342

   ดิฉันขอปรึกษาค่ะ  ดิฉันจะปลูกบ้านบนที่ดิน 60 ตารางวา หน้ากว้าง 15 เมตร ลึก 16 เมตร เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม โดยด้านข้างมีรั้วทำอยุ่แล้ว แต่ด้านหลัง และด้านข้างขวางยังไม่ได้ทำรั้ว   แต่ด้านหลังมีเสาหินปักอยู่  ถ้าดิฉันจะวัดตามขนาดของที่ดินคือ กว้าง 15 ลึก 16 แล้วเชิญข้างเขียงมาดูเขต แล้วทำรั้วเป็นวิธีการที่ทำได้หรือเปล่าค่ะ หรือจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าค่ะ

   

   

  โดยคุณ แก้วใจ  (61.91.72.110)     27 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 342

  ท่านสามารถกระทำการดังกล่าวได้แต่ควรสอบถามรายละเอียดกับเจ้าพนักงานที่ดินฝ่ายรังวัดสอบเขตโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     23 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 341

   ขอเรียนถามหน่อยค่ะ

  เรื่องมีอยู่ว่า ดิฉันได้ไปยื่นขอรังวัดที่ดินเป็นที่นา ได้คิวรางวัดวันที่1พ.ค.57 แล้วได้โทรไปเลื่อนขอเป็นวันที่5พ.ค.57 พอช่างรางวัดมา พอดูผังในมือไม่ถึง20นาที เค้าถามดิฉันว่าน้องว่างอีกวันไหน เด่วพี่ขอไปหาข้อมูลเพิ่มก่อน เด่วจะมาทำให้ใหม่ พอเราบอกวันพุธที่14พ.ค. เค้าก้อว่าจะโทรนัดแต่ก้อไม่ได้โทรหาเราเลย มีแต่เราโทรหาเขา แล้วเค้าก้อบอกว่ายังไม่ว่าง ถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราสามารถทำอย่างไรได้ค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ

  โดยคุณ สุกานดา สมเสนาะ  (1.1.153.138)     16 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 341

  ท่านควรสอบถามปัญหากับหัวหน้าสำนักงานที่ดินเกี่ยวกับขึ้นตอนการดำเนินการโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     6 มิ.ย. 2557

 •  1  2  3  4  5 .. 20   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด