452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 •                                                                      ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

   

              ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

   

              กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

   

              วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

              วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

   

  1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

  กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

   

  2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

   

  3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

              ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

   

              (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   

              (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

  กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

   

              เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

   

              วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

              (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

   

              วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

   

              ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

   

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5 .. 21   

 • ความคิดเห็นที่ 380

   สอบถามหน่อยคะ พอดีมีคนซื้อที่ดินข้างบ้านซึ่งที่นี้เป็นที่ของคนตายและคนตายก็เป็นญาติกัน เมื่อช่วงแรกที่คนตายยังอยู่เค้าก็พยายามขยับเขตแนวรั้วของเขาเข้ามาในพื้นที่บ้านเราเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเห็นว่าเป็นคนแก่อยู่คนเดียว จนเค้าตาย แล้วมีคนมาซื้อที่เค้า เมื่อคนมาซื้อที่ได้ให้เจ้าหน้าที่มารังวัดฉโนดปรากฎว่าที่เค้าเพิ่มเป็น 1 งานกว่า และพื้นที่เราเหลือแค่ 66 กว่าตารางเมตร จากเดิมจะต้องเป็น 80 ตารางเมตร และพ่อได้ลงชื่อยินยอมไปแล้ว ซึ่งตอนรังวัดผู้ใหญ่บ้านก็เอนเอียงไปทางคนซื้อที่ใหม่เพราะคนที่มาซื้อที่เป็นญาติกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านก็จะประมาณว่าก็วัดตามแนวรั้วเดิมไง แต่ตามฉโนดเดิมเลยปรากฎว่าเค้ารุกล้ำพื้นที่เรา  และเขาก็ล้อมรั้วสูงเทียบบ้านสองชั้น เราจะเรียกร้องอย่างไรได้บ้างคะ ผ่านมาประมาณ 1 ปีกว่า แต่มามีปัญหาทีหลัง เพราะคนที่ซื้อที่ใหม่โลภมาก หาว่าที่ในบ้านเราเป็นที่ของเขา หาว่าเราล้ำแนวเขต ขนาดที่คลองมันยังหาว่าเป็นที่มันคะ  รบกวนตอบด้วยนะคะ 

  โดยคุณ ศศิวิมล  (116.68.150.99)     3 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 380

  เจ้าของที่ดินซึ่งถูกรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของตนโดยมิชอบ มีสิทธิฟ้องคดีติดตามและเอาคืนที่ดินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 ทั้งนี้ ท่านควรพบปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     6 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 379

   ขอเรียนถามเรื่องการมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินโดยที่จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็น โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีได้หรือไม่ เนื่องจากได้รับหนังสือแจ้งให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงไปชี้แนวเขตในการรังวัดที่ดินที่อยู่ติดกัน แต่เราไม่ใช่เจ้าของที่ดินผืนนั้น สำนักงานที่ดินแจ้งผิดคนได้หรือไม่คะ

  โดยคุณ วันจันทร์  (1.46.40.159)     24 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 379

  อาจมีข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ท่านอาจแจ้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบเพื่อดำเนินการแก้เหตุขัดข้องดังกล่าวต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     6 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 378

  ขอปรึกษาค่ะ   เนื่องจากซื้อที่ดิน  2  ไร่  แต่มี 2  โแนด   จึงดำเนินการให้รังวัดมาวัดใหม่  พบว่าที่ดินหายไป 50  ตาราง  วัดที่เจ้าที่ส่องกล้องด้านที่ติดถนนสาธารณะ   ได้ให้ผู้ช่วยขุดดินเพื่อหามุด   ผู้ช่วยขุดภพ  แต่มีโฉนดที่ร่วมแปลงออกมากลับไม่มีมุดที่ให้ขุดอยู่ในโฉนด  นอกแนวมุดอื่น  ทำให้พื่นที่หายไป   เนื่องจากมีการเทหินเตรียมทำถนนไปแล้ว  เราสามารดำเนินการได้ไหม  เนื่องจากผญ.บ้านเข้ามีสอบถามหลักมสุดที่ขุดพบบนถนนตลอด  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

  โดยคุณ   (116.58.247.157)     17 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 378

  ท่านซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งที่ดินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     23 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 377

   สอบถามเรื่องหัวไร่ปลายนาค่ะ คือที่ดินของดิฉันมีหัวไร่ปลายนาแต่ถูกคนอื่นโอนไปเปนของเขาทำให้ไมมีถนนเข้าออก อยากทราบว่าต้องทำยังไงคะ รางวัดบอกไม่ต้องไปฟ้องเพราะเขาโอนแล้วถึงฟ้องก้แพ้ค่ะ

  โดยคุณ chirawan  (27.55.196.51)     11 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 377

  ท่านควรนำรายละเอียดมาพบปรึกษาทนายเพื่อสอบข้อเท็จจริง และประเมินรูปคดีเพื่อการฟ้องดำเนินคดีเรียกเปิดทางจำเป็นหรือทางภารจำยอมตามสิทธิที่ตนมีอยู่ตามป.พ.พ.มาตรา 1349, 13

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     10 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 376

   ขอรบกวนสอบถามค่ะ คือ เราได้ซื้อที่จากลุง เเต่ลุงได้เกิดอุบัติเหตุ กะทันหัน ชื่อที่ดินทีอาศัยอยู่ตอนนี้ ก็เป็นชื่อของลุงที่ตาย เเละสำคัญคือ ที่เเปลงนี้ มีสองคนที่ซื้อคือ น้า เเละเรา เเต่ยังไม่ได้เเบ่งกัน ลุงก็มาตายเสียก่อน สอบถามคนนุ้นคนนี้ เขาบอกให้ไปฟ้องเอากะผี เเต่บางคนก็บอกว่า ลุงเเกมีลูกชายให้ลูกชายลุง เซ็นโอนให้ก็ได้ คือถ้าเซ็นโอนให้ จะสามารถเเบ่งเป็นสองฉโนด เเบ่งกันทีเดียวเลยได้ไหมค่ะ น้า เเละเรา เเละมีขั้นตอนทำอย่างไรบ้าง ค่าฉโนด ค่าวัด ค่าใช้จ่าย อะไรบ้าง กลัวค่าใช้จ่ายเยอะ เเล้วเงินจะไม่พอค่ะ อีกอย่างไม่รุ้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะ

  โดยคุณ Chonchuli  (37.131.1.127)     8 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 376

  กรณีดังกล่าวเมื่อผู้ซื้อมีสิทธิเรียกร้องให้ลุงผู้ขายจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่ตน ผู้ซื้อต้องดำเนินคดีด้วยการฟ้องทายาทของผู้ขายภายในกำหนด 1 ปี นับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกตาม ป.พ.พ.มาตรา 1754 วรรคสาม โดยผู้ซื้อควรพบปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     10 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 375

   ที่ดินมีโฉนด1แปลงค่ะ. มีการแบ่งขายและรังวัดที่ดินออกโฉนดใหม่รุกร้ำเข้ามาในที่ดินข้างเคียง ที่ดินข้างเคียงยังไม่ได้เซ็นยินยอมให้ออกโฉนด แต่มีการออกโฉนดใหม่โดยที่เรายังไม่ได้ยินยอมและไม่ได้มีการแปะกระกาศที่บริเวณที่ดินข้างเคียงให้ทราบ สามารถทำได้หรอคะ ถูกโกงที่ดินค่ะ พอให้พนักงานที่ดินมาสอบเขตก็วัดเคลื่นย้ายที่ดินออกไปในลำรางสาธารณะ. ไม่ตรงกับในโฉนดเดิม ต้องทำอย่างไรคะ

  โดยคุณ พลอย  (1.46.236.182)     7 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 375

  ท่านควรนำรายละเอียดแห่งคดีเข้ามาพบปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีดำเนินการติดตามทวงถามเอาคืนซึ่งที่ดินของตนจากการออกโฉนดทับที่ดินของตนโดยไม่ชอบและฟ้องเพิกถอนการออกโฉนดนั้นตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     10 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 374

   ขอความรู้หน่อยครับ. ในกรณีบ้านนาย ก.  มีทีดินอยุ่ติดกับนาย ข. นาย ก. ต้องใช้เส้นทางสัญจรผ่านที่ดินนาย. ข.    ในกรณีที่นาย ข. ปิดทางจราจร. ซึ่งนาย ก ใม่สามารถสัญจรใด้  ในด้านกฎหมายมีทางแก้อย่างไรบ้างครับ

   

   

  โดยคุณ   (49.230.68.232)     7 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 374

  นาย ก. อาจดำเนินคดีฟ้องนาย ข. ขอให้เป็นทางจำเป็นหรือทางภารจำยอมเพื่อให้ตนผ่านที่ดินนั้นออกสู่ทางสาธารณะตาม ป.พ.พ.มาตรา 1349, 1387

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     10 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 373

   สอบถามครับ 

  หากที่ดิน เป็น นส.3ก.  สีเขียว. จะออกเป็นโฉนด

  แต่พื้นที่ ไปล้ำที่สาธารณะ แต่อีกที ที่สาธารณะยังไม่มีการสอบเขต

  จะต้องให้ใครรับรองครับ หากจะทำกินตามเขตแนว นส.3ก.  ซึ่งชาวบ้านอ้างว่าเป็นที่สาธารณะ

  ส่วนพื้นที่รอบข้างด้านอื่นๆไม่มีปัญหายึดตามหลักเขตแดน (พื้นที่ ที่ชาวบ้านอ้างว่าเป็นที่สาธารณะมีหลักแสดงอาณาเขต ตามเขตพื้นที่ ของ นส.3ก. ที่มีอยู่ ครับ). ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

  โดยคุณ คนจน  (171.96.176.254)     5 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 373

  ควรตอบทุกคำถามด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ jeiwkok@gmail.com  (61.19.183.48)     8 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 373

  ท่านควรสอบถามปัญหาที่ดินดังกล่าวกับเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     9 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 372

   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่วัดที่ดินมาวัดแต่ไม่เจอมุดแล้วเจ้าหน้าที่ส่องกล้องดู แล้วปรากฎว่าพื้นที่ใกล้เคียงล้ำเข้ามาในพื้นที่ของเราและไม่ตรงตามใบฉโนดที่ดินของเรา แต่เราก็ให้เจ้าหน้าที่ดูฉโนดของเราประกอบด้วยแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ยอมดู แบบนี้เราควรทำอย่างไรครับ แล้วตอนนี้ที่ดินข้างเคียงก็ขายให้คนอื่นไปแล้ว.ถ้าเราต้องการวัดที่ดินของเราใหม่จะได้ไหมครับ หรือเราควรทำอย่างไรช่วยตอบด้วยนะครับ

   

   

  โดยคุณ Aon  (119.42.104.159)     15 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 372

  กรณีตามปัญหาท่านอาจดำเนินการติดตามและเอาคืนซึ่งที่ดินของตนที่ถูกเจ้าของที่ดินข้างเคียงรุกล้ำเข้ามาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 ด้วยการพบปรึกษาทนายเพื่อฟ้องเรียกเอาคืนซึ่งที่ดินของตนต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 371

         มารดามีที่ดินจะแบ่งแยกให้บุตร 3 คน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ช่างรังวัดได้นัดหมายวันรังวัดที่ดิน ดิฉันมีข้อสงสัยในการรังวัดที่ดินให้กับบุตร 3 คนค่ะ ก่อนหน้านี้บุตรทั้งสามคนและมารดาได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่เมื่อช่างรังวัดมารังวัดที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันก่อนหน้านี้ ช่างรังวัดแจ้งว่าจะกลับไปคำนวณพื้นที่ใหม่อีกครั้ง และได้ขอเบอร์โทรศัพท์ พร้อมจะนัดหมายคุณอา ให้มาดูร่างพื้นที่ดังกล่าว ซึงดิฉันเข้าใจว่าคุณอาซึ่งเป็นน้องของบิดา (บิดาได้เสียชีวิตแล้ว) นั้น เป็นคนนอกไม่น่าจะมายุ่งเกี่ยวกับการคำนวณพื้นที่ดังกล่าว และบิดาไม่ได้มอบอำนาจให้คุณอามาดูแลเรื่องที่ดินนี้เลย ดิฉันเข้าใจถูกใช้มั๊ยค่ะ หากช่างรังวัดได้นัดให้คุณอามาดูร่างพื้นที่และได้ตกลงโดยมารดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินไม่ทราบเรื่อง ดิฉันสามารถคัดค้านเรื่องนี้ได้หรือไม่ และดิฉันสามารถใช้สิทธิ์เป็นบุตรเข้าขอดูร่างพื้นที่ได้หรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ วารุณีย์ อำนวย  (202.29.144.1)     16 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 370

   ข้า ฯ เป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน   1 แปลงที่ดินแปลงดังกล่าวได้ถูกถนนตัดผ่านมีการกันเขตทางและจ่ายค่าเวนคีนเรียบร้อยแล้ว  ต่อมาเวลาล่วงเลยมาประมาณ 20 ปี ข้าฯ ทราบว่าในการจ่ายค่าเวนคืนให้นั้นได้น้อยกว่าเนื้อที่จริง จึงทำเรื่องร้องทุกข์ ไปที่ ตู้ปณ. 1111  และได้มีการรังวัดที่ทางหลวงใหม่ โดยฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์เป็นผู้ดำเนินการ ผลปรากฏว่า  เนื้อที่ที่ถูกถนนจริงมากกว่า เดิมถึงประมาณ  180  ตารางวา  กรมทางหลวงต้องจ่ายเพิ่มให้อีก ประมาณ  1 แสนบาท ขอเรียนถามว่า

  1. พฤติการดังกล่าวของช่างรังวัดที่ดินครั้งแรกกระทำการประมาทเลอนเล่อ เข้าข่ายละเมิดหรือไม่

  2. ข้า ฯ จะฟ้องค่าเสียหายได้หรือไม่  ถ้าฟ้องจะฟ้องผู้ใด

   

   

  โดยคุณ วิทยา รัตนธารากร  (125.26.137.20)     11 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 370

  ตามพฤติการณ์ ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏชัดแจ้งให้ฟังได้ว่า ช่างรังวัดดังกล่าวได้กระทำโดยละเมิดหรือไม่ กรณีจึงต้องพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการกระทำของช่างรังวัดดังกล่าวนั้นหรือไม่เพียงใด เพื่อประโยชน์ในการเสนอเป็นคดีปกครองหรือคดีแพ่งต่อไป ทั้งนี้ ท่านควรพบปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     10 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 369

      มีปัญหาเรียนสอบถามการรังวัดที่ดินดังนี้

      ที่ดินข้างเคียงมีบ้านอยู่แล้ว แต่พอให้ จนท.ที่ดินทำการสอบเขต

  ปรากฎว่าแนวเขตล้ำไปบ้านข้างเคียงประมาณ 3 เมตร  บ้านข้างเคียง

  ก็ยืนยันว่าตนอยู่มาหลายสิบปีแล้วจะหาว่าตนสร้างบ้านล้ำที่ได้อย่างไร

  จึงขอปรึกษาดังนี้ ในกรณีผมจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้สิทธิ์ตามแนว

  ที่ดินที่ถูกต้อง (ที่ดินข้างเคียงไม่ยอมเซ็นรับการสอบเขต)

            

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ นายภิญโญ สุจริตชีพ  (223.207.13.50)     11 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 368

   ปรึกษาคือทางที่บ้านใช้ดินถมที่สาธารณเป็นทางเข้าบ้าน ต่อมาได้มีการวัดที่โดยบุรุกเข้ามาในถนนที่ถมทำถนนไว้ ต่อมาได้มีการขายที่ดิน เจ้าของใหม่จะทำการปิดถนน ไม่ทราบว่าจะมีการแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ wasinee  (49.230.146.122)     10 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 367

   พ่อผมมีที่อยู่7ไร่และสามารถจำนำเบ้งได้ตามปกติแต่ในปี2536พ่อเสียพี่สาวเป็นผู้จัดการมรดกและมีมารางวัดใหม่

  โดยแก้ไขเนื้อที่ตามมาตรา69ทวิ. กายเป็นที่เหลือ2ไร่ ผมขอปรึกษาว่าจะทำอย่างไได้บ้างโดยเราก็ใช้ที่ทำนามาตลอด
  ใครมีทางแนะนำได้บ้างครับ 0870004864สาทิตครับ

  โดยคุณ สาทิต. ศรีปรีเปรม  (49.230.152.76)     3 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 367

  หากท่านซึ่งเป็นทายาทครอบครองที่ดินมรดกซึ่งยังไม่ได้แบ่งกัน ท่านมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้แบ่งที่ดินมรดกนั้นได้ แม้ว่าจะล่วงพ้นกำหนดอายุความมรดกตาม ป.พ.พ.มาตรา 1748 ท่านควรพบปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกนี้ต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     23 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 366

  ผมมีตึกแถวติดหัวมุม ซึ่งมีซอยตันอยู่ข้างๆ ไว้เป็นที่กลับรถอยู่ระหว่างตึกแถวของคู่กรณี ปัจจุบันผมใช้พื้นที่ดังกล่าวเก็บของรวมถึงเป็นที่จอดรถ (ซอยตันเป็นที่สาธารณะไม่รวมอยู่ในโฉนดที่ดิน) หากคู่กรณีซึ่งมีตึกแถวอยู่ข้างๆ มาทีหลัง และต้องการขอแบ่งครึ่งเพื่อใช้งานโดยมีการเรียกเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินมาเพื่อดำเนินการ อยากทราบว่าคู่กรณีมีสิทธิ์ที่จะแบ่งพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ และหลักฐานจากการรังวัดที่ดินสามารถใช้ฟ้องร้องศาลเพื่อดำเนินการแบ่งครึ่งได้หรือไม่ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ Ken  (27.130.71.193)     15 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 366

  พื้นที่ดังกล่าวถือว่าเป็นที่สาธารณะประโยชน์ทั้งท่านและคู่กรณีไม่มีสิทธิใช้สอยพื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตนแต่ฝ่ายเดียว แต่ในระหว่างด้วยกันท่านมีสิทธิดีกว่าคู่กรณี โดยคู่กรณี โดยคู่กรณีไม่อาจเรียกขอแบ่งพื้นที่ดังกล่าวในการใช้ประโยชน์เพราะเหตุที่ท่านใช้ประโยชน์อยู่ก่อน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     5 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 365

  รบกวนสอบถามที่ดินซื่งเป็นที่ตั้งบ้านอยู่อาศัยมานานกว่า 30 ปี ซืึงที่ดินที่ติดกันเป็นญาติและถือครองโฉนดโดยที่บ้านดิฉันไม่เคยเห็น (ย้อนหลังสมัยพ่อแม่คิดว่าทึ่ดินนี้เป็นที่ดินที่อยู่ในโฉนดของญาติ) แต่เมื่อไม่นานลูกของเจ้าของโฉนดมาชวนแบ่งและได้ดำเนินการจ้างทนายฟ้องรองปรปักษ์เอง เดินเรื่องเองทุกอย่าง แต่เมื่อเรื่องถึงศาล ลูกของเจ้าโฉนดไม่สามารถแบ่งได้ ต้องรับมรดกเท่านั้น จึงมีลูกของเจ้าของโฉนดอีกคนยื่นเรื่องคัดค้านต่อศาล ว่าบ้านของดิฉันจะฟ้องร้องเอาที่ดินของเขา แต่ศาลได้พิจารณาแล้วว่าที่ดินของดิฉันเป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้อยู่ในโฉนด ศาลแนะนำให้ไปแจ้งสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเขตนั้น เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ต่อไป แต่ทางเจ้าของโฉนดไม่ยอม ได้แจ้งต่อศาลว่าที่ดินว่างเปล่านั้นเป็นที่ต้นไร่ปลายนา อย่างนี้ทางเจ้าของโฉนดสามารถไปออกเอกสารสิทธิ์ที่ที่ดินจังหวัด โดยไม่ผ่านสหกรณ์ เลยได้หรือเปล่าคะ 

  ขอบคุณค่ะ   

  โดยคุณ ปุณยภัสร์ วสุวัฒนเจริญกิจ  (202.44.4.252)     27 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 364

   ขอปรึกษาเรื่องการแบ่งแยกโฉนดค่ะ ในการแยกโฉนดต้องให้ผู้ใหญ่บ้านมาชี้หลักเขตหรือป่าวคะ แล้วถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมชี้หลักเขตให้ต้องทำไงคะ เพราะที่ดินแปลงนี้ปู่ยกให้พ่อกับอา โดยแบ่งให้ติดถนนทั้งคู่ แต่มารู้ที่หลังว่าโฉนดของอาติดถนนสาธารณะ แต่โฉนดของพ่อเป็นที่ตาบอด อากับพ่อจึงรวมโฉนดเพื่อแบ่งแยกให้ติดถนนทั้งคู่ แต่ที่ดินฝั่งของอาติดกับทางโค้ง ทำเสารั้วล้อมรอบไว แต่ตอนทำถนน รถที่มาทำถนนทำเสารั้วอาล้มหมดทุกต้น ผู้ใหญ่บ้านเลยมาบอกให้อา ขยับเสารั้วเข้ามาในที่อาอีก5เมตร ถ้าไม่ขยับก็จะไม่ชี้หลักเขตให้ จึงอยากทราบว่าต้องทำอย่างไร เพราะตอนนี้รวมโฉนดแล้ว รอเจ้าหน้าที่มาสอบรังวัด เดือนหน้า

  โดยคุณ เนตรนภา  (202.28.118.119)     9 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 363

   หลักโฉนดด้านทิศเหนือของที่ดิน หายไป 2 หลัก เหลือ 2 หลัก ทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ   (223.206.241.71)     26 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 362

   ช่วยตอบข้อสงสัยให้ด้วยครับ พอดีที่ดินที่บ้านมีทางสาธารณะมาถึงที่เราแล้วที่ข้างเคียงซึ่งทำบ้านแต่เขาได้รุกเข้ามาในที่ทางสาธารณะและเขาได้ขุดหลักเขตแดนที่เป็นเขตถนนออกไปหมดแล้ว เราจะมีวิธีเอาผิดเขาอย่างไรบ้างครับ 

  โดยคุณ สอบถามเรื่องที่ดินครับ  (171.5.93.13)     24 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 361

  กรณีรังวัดที่ดินใหม่ แล้วทางเจ้าหน้าที่ที่ดินพบว่า พื้นที่ข้างเคียงสร้างกำแพงรุกล้ำเข้ามาในเขตที่ดินของเราทั้งกำแพงเลย ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ

  ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินกำลังดำเนินการติดต่อกับที่ข้างเคียงอยู่ ซิ่งกินเวลา 2 เดือนกว่าแล้ว ยังไม่ได้ข้อสรุปเลย  ไม่ทราบว่า ระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลใด ๆ หรือเปล่า  เราต้องแจ้งความบันทึกประจำวันไว้ก่อนหรือเปล่า

   

   

   

  โดยคุณ ชุติมา  (203.166.136.196)     20 ส.ค. 2557

 •  1  2  3  4  5 .. 21   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด