X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 •                                                                      ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

   

              ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

   

              กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

   

              วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

              วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

   

  1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

  กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

   

  2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

   

  3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

              ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

   

              (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   

              (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

  กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

   

              เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

   

              วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

              (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

   

              วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

   

              ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

   

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5 .. 24   

 • ความคิดเห็นที่ 440

   ผมมีเรื่องจะปรึกผู้รุ้หน่อยครับพอดีข้างเคียงเขาจะรังวัดเเต่ให้เราไปยืนเขตเเต่ที่ตรงนั้นเปนที่พ่อซึ่งเสียชีวิตไปเเร้วตกทอดถึงผมเเต่ยังไม่ได้โอนชื่อผมอายุก้อยังไม่ถึง18อย่างนี้จะมีสิทยืนเเนวเขตได้ไหมครับ( ขอบคุณครับ)

   

   

  โดยคุณ นายพรชัย กองสัมฤทธิ์  (27.55.144.147)     14 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 440

  แนะนำให้ท่านเข้าปรึกษาปัญหาการรังวัดที่ดินที่กรมที่ดินในเขตที่ดินนั้นตั้งอยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือครับ  

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.118.77)     19 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 439

  ที่ดินท.ค.สามารถสอบเขตจากกรมที่ดินได้ไหม

  โดยคุณ วรรณวิไล สุภาวงค์  (182.232.139.164)     13 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 439

   แนะนำให้ท่านเข้าสอบถามเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดิน เพื่อขอทราบรายละเอียดการสอบเขตที่ดินครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.118.77)     19 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 438

   รบกวนปรึกษาค่ะ เราได้มีการนัดเจ้าหน้ารังวัดที่ดิน และได้มอบอำนาจให้พี่ทำการรังวัด และมีพื้นที่ค้างเคียงมาชี้เขต และทำการวัดเรียบร้อยแล้ว ต่อมีเจ้าหน้ารังวัดโทรมาแจ้งว่า มีพื้นที่ข้างเคียงอีกด้านหนึ่งได้รับหมายช้า จึงไม่ได้ชี้เขต ณ ตอนวัดครั้งแรก ในกรณี ถ้าที่ดินเราขาดเพิ่ม เพราะเราวัดครั้งแรกที่ดินขาดไป130 ตารางวา และถ้าชี้เขตใหม่ ถ้าที่ดินขาดอีก เราสามารถยกเลิกการสอบเขตได้หรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ เกสรา   (171.7.42.71)     30 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 438

   หากการรังวัดที่ดินเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านต้องเก็บหลักฐานและโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่ครับ เพื่อใช้ดำเนินคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.9.154)     8 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 437

  ผมขอสอบถามรังวัดที่ดิน2ครั้งไม่ตรงกันครับ

  คือผมมีที่แปลงหนึ่งเนื้อที่1งาน(400 ตรม.)คร้บ 7ปีที่แล้วประมาณ พศ.2553 ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาส่องกล้องทำรังวัด พอปักหมุดได้แนวเขตผมก็ดำเนินการสร้างรั้วถาวรล้อมรอบแล้วสร้างอาคารภายในเขตที่ได้ทำรังวัดไว้

  ต่อมาปัจจุบันนี้ที่ข้างเคียงได้เปลี่ยนมือไปหลายครั้งจนเจ้าฃองที่ปัจจุบันไดให้ที่ดินมาทำรังวัดที่ของตน ปรากฎว่าที่ของผมด้านหนึ่งล้ำเข้าไปในที่ข้างเคียง1.3เมตร เป็น พท.ประมาณ12 ตรม.(เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินบอก)ครับ

  ผมไม่แน่ใจก็เลยวัดเองโดยใช้สายเมตรวัดคำนวณทางเลขาคณิตเนื่องจาก พท.เป็นสี่เหลียมคางหมูอยู่แล้ว พื้นที่ที่คำนวณได้ก็ไกล้เคียงในโฉนด ขาดไป 0.3 ตรม.

  ผมจะต้องทำยังไงต่อครับ ถ้าเจ้าหน้าที่ที่ดินยังยืนว่าผมล้ำที่ข้างเคียง 

       แสดงความนับถือ ขอบคุณครับ

   

                        

   

   

   

   

  โดยคุณ กิจบัญชา  (223.205.250.102)     27 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 437

   กรณีดังกล่าวท่านอาจทำการติดต่อสอบถามกับทางสำนักงานที่ดินที่ทำการรังวัด ว่ากรณีดังกล่าวมีทางแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง หรือท่านอาจติดต่อทางสำนักงานที่ดินเพื่อทำการรังวัดที่ดินของท่านว่าปัจจุบันมีเนื้อที่เท่าใด เพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.8.110)     3 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 436

   มีเรื่องสอบถามครับ ในกรณี ขออกโฉนด มีข้างเคียงคัดค้าน และได้มีการสอบแล้ว ตามขั้นตอน ของกรมที่ดิน และได้โฉนดแล้ว แต่ตอนนี้ หลักเขตหายไป หลังจากรังวัดได้วันเดียว คาดว่าน่าจะมีคนถอนไปครับ แบบนี้ถ้าผมต้องการขอสอบเขตใหม่ ก็ต้องมีคนค้านอีก แบบนี้ผมควรทำอย่างไรครับ

  โดยคุณ ปัณณพัฒน์  (125.26.50.9)     24 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 436

   กรณีของท่าน ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 67 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำหลักหมายเขตที่ดิน หรือได้สร้างหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ลงไว้ในที่ใด ห้ามมิให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทำลายดัดแปลง เคลื่อนย้ายถอดถอน หลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับ หรือจำคุก ตามมาตรา 109
  ดังนั้น แนะนำให้ท่านแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไป หรือเข้าพบทนายความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.10.193)     2 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 435

   สอบถามเรื่องที่ดินหน่อยครับ

  1.เจ้าของที่ดินมอบอำนาจให้นาย ก. เป็นผู้ชี้แนวเขตที่ดินออกโฉนดจนแล้วเสร็จ

  ผ่านไป2ปี  ใกล้เคี้ยงจะขึ้นโฉนด  ทางหน่อยงานออกโฉนดมารังวัดที่ดินหายไปหนึ่งห้อง  โดนมีการออกโฉนดทับที่ต้องแต่ตอนแรก  ผู้รับมอบอำนาจมีความผิดหรือไม  ในการชี้แนวเขตผิดพราด

   

   

   

  โดยคุณ นาม  (1.179.165.205)     9 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 435

   กรณีดังกล่าวท่านต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้ว่าผู้รับมอบอำนาจตั้งใจชี้แนวเขตให้ผิดไปจากที่รับมอบอำนาจหรือไม่ หากเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อท่านโดยผิดกฎหมาย ให้ท่านเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง ถือว่าผู้รับมอบอำนาจทำละเมิด ท่านมีสิทธิฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
  และการใดที่ผู้รับมอบอำนาจตัวแทนกระทำการอันใดอันหนึ่งโดยปราศจากอำนาจ หรือทำนอกทำเหนือขอบอำนาจของท่านซึ่งเป็นตัวการ การนั้นย่อมไม่ผูกพันตัวการ เว้นแต่ตัวการจะให้สัตยาบันแก่การนั้น ตามมาตรา 823 วรรค1
  แต่ถ้าตัวการไม่ให้สัตยาบัน ตัวแทนย่อมต้องรับผิดต่อบุคคล ภายนอกโดยลำพังตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลภายนอกนั้น ได้รู้อยู่ว่าตนทำการโดยปราศจากอำนาจ หรือทำนอกเหนือขอบอำนาจ
  หากท่านมีปัญหาข้อกฎหมายแนะนำให้เข้าพบทนายความเพื่อช่วยเหลือในทางคดีได้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.102.139)     21 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 434

   สอบถามครับ คุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว ไม่ได้ทำเรื่องขอเป็นผู้จัดการมรดก ที่ข้างๆขอรังวัดที่ดิน อย่างงนี้จะมีปัญหาไหมครับ ชื่อคุณแม่ยังเป็นผู้จัดการมรดกอยู่

  โดยคุณ เจนวิทย์  (110.168.229.81)     8 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 434

   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อบุคคลใดตาย กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิด ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท ตามมาตรา 1599 1600 ดังนั้นทายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิรับมรดก ตามมาตรา 1629 ต้องดำเนินการจัดการในเรื่องทรัพย์สินของเจ้ามรดก โดยจะต้องไปนำชี้สอบเขตการรังวัดที่ดินข้างเคียงด้วย เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิที่ดินมรดกครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.102.139)     21 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 433

   เรียนสอบถามคะคุณทนาย  ดิฉันซื้อดิน โฉนดระบุ  8  ไร่  3  งาน  ให้เจ้าหน้าที่มารังวัดแต่เขากลับไปหาหมุดแปลงข้างเคียงแล้วบอกว่าดินเราอยู่ในแปลงข้างเคียงด้วยตามพิกัดแผนที่กะหมุด  (ประมาณแปลงข้างเคียงทำรั้วล้ำแปลงที่เราซื้อ) แล้วเรารอมารังวัด 6 เดือนแล้ว  เจ้าหน้าที่ก็ยังจะให้เรารอเจ้าของแปลงข้างเคียงอีก   แต่เราต้องการให้มาวัดดินที่เราซื้อ  แล้วเราวัดเริ่มจากรั้วแปลงข้างเคียงแล้ววัดดินแปลงถัดไป หรือวัดเขยิบไป ให้ได้เท่าในใบโฉนดระบุ  ได้หรือไม่   แล้ววางหมุดใหม่ได้ไหมคะ  ( แปลงที่วัดเลยไปก็ของเจ้าของที่ที่ขายนี้แหละคะ ) รบกวนด้วยคะ กำลังต้องการข้อมูลมากคะ

  ขอบคุณท่านทนายคะ

  โดยคุณ ครูแป๋ว  (223.206.239.134)     30 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 433

   ระเบียบการรังวัดที่ดินควรติดต่อกับทางสำนักงานที่ดินโดยตรง แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถรังวัดที่ดินรุกล้ำเข้าไปในแปลงข้างเคียงได้แน่นอน แม้แปลงข้างเคียงจะเป็นเจ้าของเดียวกันก็ตาม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.217)     8 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 433

   ระเบียบการรังวัดที่ดินควรติดต่อกับทางสำนักงานที่ดินโดยตรง แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถรังวัดที่ดินรุกล้ำเข้าไปในแปลงข้างเคียงได้แน่นอน แม้แปลงข้างเคียงจะเป็นเจ้าของเดียวกันก็ตาม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.217)     8 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 432

   อยากจะทำรั้วบ้าน  จะขอรังวัดที่ดินเพื่อสอบเขตก่อนทำได้มั้ยคะ

  โดยคุณ Wilairat  (1.47.39.25)     28 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 432

   สามารถติดต่อเพื่อสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่ในเขตได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.217)     8 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 431

   มีเรื่องจะสอบถามค่ะ เป็นไปได้ไหมที่ตัวเลขบนหลักเขตจะหายไป ไม่สามารถมองเห็นได้

  โดยคุณ พัตรา  (206.190.157.239)     27 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 430

   อย่างกรณีนี้ละคะ...เราซื้อที่ดินแปลงหน้าปลูกบ้านและบ้านข้างหลังได้ขอเดินร่วมทางเราเว้นทางเดินให้แต่เปนสันยาปากเปล่าเมื่อปี49ต่อมาบ้านข้างหลังได้ขายให้กับนาง จ และนาง จ ได้ทำการเทปููนทำถนนและรั้วปิดทางทางร่วมกับนาย ก บ้านอีกหลัง และเราจะเข้าไปทาสีกำแพงบ้านเราด้านนี้นาย ก ได้ถือมีดและไล่ไม่ให้เราเข้าไปและไปแจ้งว่าเราบุกรุก ตร ไม่รับแจ้งความคะ เราได้ทำการสอบเขตรังวัดผลออกมาเปนที่ดินของเราคะและเขายังบอกกับ ตร ว่าเปนที่ดินของเขา แบบนี้เราจะทำอย่างไรคะและถ้าเราจะปิดกั้นไม่ให้เขาเดินได้มั้ยซึ้งให้นาง จ เดินร่วมกับนาย ก แล้วนาง จ จะอ้างสบสิทจากเจ้าของเดิมที่เราเคยให้ทางเดินหรือไม่เขาจะฟ้องเราให้เปิดทางจำเปนรึเปล่าคะ

  โดยคุณ   (171.101.7.200)     23 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 430

   หากที่ดินแปลงด้านหลังเป็นที่ดินตาบอด (ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเลย) เจ้าของที่ดินแปลงด้านหลังย่อมมีสิทธิขอเปิดทางจำเป็นได้ ตามป.พ.พ. มาตรา 1349 แต่หากที่ดินแปลงด้านหลังดังกล่าวยังมีทางออกสู่ทางสาธารณะอยู่ก็ไม่อาจขอเปิดทางจำเป็นได้
  และแม้ที่ดินแปลงด้านหลังดังกล่าวเดินผ่านทางเดินโดยความยินยอมของคุณซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าเป็นเวลากี่ปีย่อมไม่มีสิทธิในทางเดินดังกล่าวแต่อย่างใด และเมื่อที่ดินที่มีทางผ่านเป็นที่ดินของคุณเอง คุณเท่านั้นที่มีสิทธิใช้สอยที่ดินแปลงนั้น ตามป.พ.พ. มาตรา 1336 และไม่มีกฎหมายกำหนดให้คุณต้องยินยอมให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์บนที่ดินด้วยแต่อย่างใด คุณจึงมีสิทธิปิดทางเดินดังกล่าวไม่ให้เจ้าของที่ดินแปลงด้านหลังเดินผ่านได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.217)     8 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 429

  รบกวนสอบถามครับ

  ที่ดินข้างเคียงทำรั่วล้ำมาในที่ดินของแม่ และเพื่อไม่ให้มีป้ญหากับที่ดินข้างเคียง จีงได้ติดต่อรังวัด เพื่อสอบเขตและรังวัดให้ชัดเจน อยากถามว่าถ้าเจ้าพนักงานรังวัดมารังวัด ต้องรังวัดที่ของแม่ หรือต้องรังวัดของที่ดินข้างเคียงด้วย  กรณีที่ว่าที่ของแม่มีโฉนดอยู่แล้ว การรังวัดต้องอิงตามโฉนดที่มีอยู่เดิมหรือไม่ครับ พอมาถึงวันที่เจ้าพนักงานนัดรังวัด เจ้าพนักงานรังวัดกับไปวัดที่ข้างเคียงก่อน ของคู่กรณ๊ที่ล้ำแดนแม่มา ในความเข้าใจของผมว่าในเมื่อทางแม่ได้ไปติดต่อขอรรังวัดขอสอบเขต ทำไมไม่รังวัดที่ของแม่ว่าสิ้นสุด ณ จุดไหน 

  โดยคุณ มีน  (223.206.152.84)     22 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 429

   สามารถติดต่อสอบถามเรื่องการรังวัดที่ดินกับสำนักงานที่ดินจังหวัดที่ ที่ดินคุณตั้งอยู่ในเขตได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.12.59)     5 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 428

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ

   

  สถานการณ์ตอนนี้ ได้ผ่านการรังวัดเรียบร้อย มีดารรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของที่บ้าน ทางเพื่อนบ้านได้คัดค้าน จนท.แจ้งว่า ให้เสียเงินอีก 3000  เป็นค่าออกแผนที่รังวัด และเมื่ออกแล้ว จนท.จะมาไกล่เกลี่ย ถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็ต้องไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน

  อยากทราบค่ะว่า

  1) คำว่าฟ้องศาลหมายถึงการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใช่ไม๊ค่ะ

  2) แผนที่รังวัด จะมีประโยชน์ในแง่กฏหมายอย่างไรบ้างค่ะ

  3) สามารถแจ้งความอาญาฐานเจตนายักยอกทรัพย์ได้หรือไม่ค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

   

   

   

   

   

  โดยคุณ พัชรินทร์  (1.46.231.8)     16 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 427

  อยากขอความรู้ค่ะ มีที่ดินที่ต่างจังหวัดที่พ่อซื้อไว้สิบกว่าปีแล้วค่ะ แรกเริ่มที่ตรงนี้ทำเป็นรีสอร์ทส่วนหน่งผสมกับปลูกผลไม้และเก็บผลิตผลขายให้กับเจ้าของที่ดิน โดยเขาแบ่งที่เป็นแปลงละ 2-3 ไร่ ประมาณห้าปีต่อมาคนที่ทำโครงการทิ้งไป ที่ดินกลายเป็นที่รกร้าง ตอนนี้ให้คนเช่าปลูกพืชล้มลุกอยู่ค่ะ อาทิตย์ก่อนมีจดหมายมาว่าที่ดินแปลงข้างๆ จะรังวัด ปัญหาคือที่ดินไม่มีหมุด ไม่มีอะไรที่จะแสดงเขต กลัวว่าเขาจะรังวัดแล้วล้ำเข้ามา ดิฉันมีโฉนดอยู่ แต่ไม่มีความรู้อะไรเกียวกับเรื่องนี้เลยค่ะ คนที่เช่าที่ดินดิฉันบอกว่าเขาสามารถชี้ได้ว่าที่ของเราอยู่แนวไหน เขาบอกว่าจะไปด้วยวันที่เจ้าหน้าที่มาวัด เขาแนะนำว่าให้ทางโน้นรังวัดไป แล้วให้ดิฉันขอให้เจ้าหน้าที่ดึงเส้นให้ว่าที่ของเราอยู่ประมาณไหน และหาเสาปักไว้ที่มุม จะได้รู้อาณาเขตที่คร่าวๆ  อยากถามว่าควรทำอย่างไรดีคะ ถ้าปล่อยให้เขาวัดไปก่อน แล้วเรามาวัดทีหลังจะมีปัญหาอะไรไหมคะ กลัวที่ไม่ครบค่ะ

  โดยคุณ ธัญญา  (125.24.2.26)     14 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 427

   คุณมีหน้าที่ต้องไประวังแนวเขตที่ดิน ในวันที่ที่ดินข้างเคียงมีการรังวัดอยู่แล้ว และหากผู้เช่าสามารถชี้ได้ว่าที่ดินของคุณมีเขตถึงตรงไหน ที่ดินข้างเคียงย่อมไม่อาจรังวัดที่ดินล้ำเข้ามาในที่ดินของคุณได้ แต่หากที่ดินข้างเคียงรังวัดล้ำเข้ามาในที่ดินของคุณ คุณสามารถขอคัดค้านการรังวัดที่ดินดังกล่าวภายใน 30 วัน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 69ทวิ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.38.234)     16 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 426

   พื้นที่ข้างเคียงทำเรื่องขอรางวัดที่ดิน...ได้รับหนังสือให้ร่วมชี้เขตแดนที่ติดต่อกัน. ชื่อที่ดิน. เป็นชื่อ ลูกคนที่4แก้ไขในโฉนดกลับไปเป็นชื่อบิดา...บิดาเสียชีวิตไป 30ปีก่อน....ผู้ที่ทำหน้าที่แทน. คือ. ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส. เป็นสามีภรรยาโดยพฤตินัย หรือ บุตรคนที่4ที่มีชื่อบนโฉนด หรือไปก้วยกัน ....และถ้ากรณีรางวัดแล้ว...พื้นที่ ของผู้แจ้งเรื่อง. ล้ำเข้ามาในเขตของเรา. จริง ตามโฉนดที่ดิน...เข้าใจว่่าให้ดำเนินวางเสาหลักเขตแดนให้ตรงตาม นั้นเพื่อผลทางกฎหมาย ที่ดินถูกต้อง ..เดิมก

  โดยคุณ นายประดิทรรศณ์ แดนเขตร  (49.229.60.80)     4 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 425


     ขอคำปรึกษาหน่อยครับ จน.รังวัด นัดแล้ว ไม่มา ไปหาก็บอกว่ามาวัดไห้ พอตอนหลังไปหาก็ไม่เจอ โทรไปไม่รับสาย นี้ก็หลายเดือนแล้วครับผ่านไป ยังไม่ได้วัดที่ดินครับ 

  โดยคุณ วีรพนธ์  (49.237.138.129)     26 พ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 425

   ควรไปติดต่อสำนักงานที่ดินอีกครั้งหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.14.10)     2 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 424

  อยากทราบเกี่ยวกับการคัดค้านรังวัดที่ดิน เนื่องจากติดทำงานไม่สามารถไปชี้แนวเขตที่ดินตามกำหนดได้ เมื่อไปดูที่หลังปรากฏว่ามีการปักหมุดใหม่ล้ำเข้ามาในที่ดินของเราประมาณ 30 Cm. (วัดจากหมุดเก่า) ทั้งที่หมุนเก่าก็ยังอยู่ ต่อมามีหนังสือจากกรมที่ดินส่งมาแจ้งว่าวันที่ไปรังวัดทางเราไปได้ไปชี้แนวเขต และไม่ได้ไปลงชื่อรับรองแนวเขต ให้ไปลงชื่อหรือคัดค้านภายใน 30 วัด เราก็ไปติดต่อที่กรมที่ดินสอบถามเจ้าหน้าที่ๆไปทำการรางวัดในวันนั้น สอบถามรายละเอียดปรากฏว่าคำตอบที่ได้คือ เจ้าหน้าชุดเก่าที่ได้ทำการรังวัดชุดเก่าวัดผิด (ใช้วิธีวัดแบบเดิมคือใช้การส่องกล้องและเจ้าหน้าที่ชุดนั้นตายไปหมดแล้ว) แต่ชุดผมใช้วิธีดูจากดาวเที่ยมไม่ผิดแน่นอนเจ้าหน้าที่แนะให้ทำการสอบรังวัดใหม่ ต่อมาทางเราได้ไปทำการยื่นคัดค้านการรังวัดในครั้งนั้นที่กรมที่ดินอยากทราบจะดำเนินการอย่างไรต่อ และถ้ามีการฟ้องร้องกันโอกาสจะชนะหรือไม่ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องปักหมุดใหม่ทั้งที่หมดเก่าก็ยังอยู่และมองเห็นๆกัน

  โดยคุณ วัชรี  (183.88.90.119)     16 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 423

   อยากจะสอบถามครับ

  กรณีที่มีการรังวัดที่ดินไม่ว่าจะเป็นการสอบเขตหรือการแบ่งแยกที่ดินเมื่อเจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการรังวัดแล้วปรากฎว่าการรังวัดเป็นไปตามรูปแผนที่เดิมแต่มีสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำอยู่ในเขตที่ดินข้างเคียงหรือลุกล้ำอยู่ในเขตทางหลวงและเจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือเจ้าหน้าที่ทางหลวงไม่ลงชื่อรับรองแนวเขตให้(เพราะมีสิ่งปลูกสร้างล้ำเข้ามา)แบบนี้จะต้องทำยังไง....ที่ดินข้างเคียงหรือเจ้าหน้าที่ทางหลวงจะผิดไหมที่ไม่รับรองแนวเขต....(การรังวัดครั้งนี้ที่ดินข้างเคียงหรือเจ้าหน้าที่ทางหลวงไม่ได้ขัดขวางปารปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดินเพียงแต่ไม่ลงชื่อรับรองแนวเขตเท่านั้น......ช่วยตอบปัญหาให้ผมทีครับผ่าน e-mail 

   

  โดยคุณ Thawatchai  (223.207.48.149)     23 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 422

   รบกวนเรียนถามค่ะ

  ได้ซื้อที่ดินมา1แปลง..ต่อมาได้โอนให้บุตรสาวอายุ6ขวบ...แต่ที่ดินแปลงนี้ข้างเคียงจะทำการรุกร้ำตลอด..จึงอยากทำการสอบเขตและรางวัดให้ชัดเจน..ต้องทำยังไงคะ..นับวันข้างเคียงเริ่มรุกเข้ามาที่เราเรื่อยๆ...้ดิฉันก็ไม่ทราบอาณาเขตที่ชัดเจน

  โดยคุณ วลัยภรณ์  (171.4.224.149)     11 มี.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 422

   ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการรังวัดสอบเขตที่ดินกับเจ้าพนักงานที่ดินแห่งสำนักงานที่ดินแห่งสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ดินตั้งอยู่ในเขตโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.114.99)     1 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 421

   ผมมีเรื่องจะสอบถามครับ

          ที่บ้านผมมีที่ทั้งหมด300กว่าไร่แต่เป็น ภบท.5เกือบทั้งหมดมีโฉนดแค่30กว่าไร่ ที่เหลือทั้งหมดเป็นสมบัติตกทอดมา มีชื่อทั้งหมด11คนเป็นลูกทั้งหมด แต่ที่มีปัญหาคือที่โฉนด30ไร่ มีคนมาซื้อครับพอมาซื้อเค้ากลับยึดไปทั้งหมด300ไร่เลย อยากรู้ว่าเค้ามีสิทธิ์เหรอครับ ช่วยหน่อยครับไม่มีที่ทำกินครับ

  โดยคุณ นายช่วยด้วย  (49.229.6.57)     25 ก.พ. 2559

 •  1  2  3  4  5 .. 24   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด