X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 •                                                                      ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

   

              ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

   

              กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

   

              วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

              วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

   

  1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

  กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

   

  2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

   

  3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

              ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

   

              (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   

              (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

  กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

   

              เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

   

              วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

              (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

   

              วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

   

              ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

   

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5 .. 18   

 • ความคิดเห็นที่ 320

  ขอเรียนปรึกษาค่ะ ดิฉันมีที่ดินหนึ่งแปลง ด้านหลังติดกับที่ดินของคนอื่นซึ่งมีสระน้ำลึกประมาณ 3 เมตร ก่อนหน้าเจ้าของได้ทำคันดินกันดินทรุดไว้ แต่ปัจจุบันเกิดบัญหาดินทรุด และตลิ่งพังจนที่ดินบางส่วนของดินฉันหายไป ดิฉันควรดำเนินการอย่างไรดีค่ะ หากเกิดกรณีต้องฟ้องร้อง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ อำภา  (110.164.176.88)     17 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 319

   มีที่ดินแปลงหนึ่งเคยเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรเก่าค่ะ เป็นที่ว่างเปล่าจัดแบ่งเป็นแปลง แต่มีปัญหาอยู่ว่าทางที่ดินอำเภอได้บอกว่าถนนทางเข้าของหมู่บ้านเป็นที่ส่วนบุคคล แต่สภาพปํจจุบันของถนนทางเข้าได้เทเป็นถนนคอนกรีตแล้ว และผู้ที่ขายที่ดินก็เขียนลงในเอกสารว่าตัดแบ่งเป็นทางชุมชน แต่ถ้าเซ็คจากที่ดินก็ยังเป็นโฉนดบุคคลอยู่เราจะทำอย่างไรดีค่ะ และจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรดี

  โดยคุณ kuh  (49.49.149.30)     10 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 319

  ทางดังกล่าวก็เป็นทางส่วนบุคคล ไม่ทำให้เป็นทางสาธารณะ จึงไม่อาจดำเนินการใดได้ หากเจ้าของที่ดินซึ่งมีทางดังกล่าวไม่ได้แสดงเจตนาอุทิศให้เป็นทางสาธารณะ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     4 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 318

   ดิฉันมีเรื่องรบกวนสอบถามดังนี้    เดิมที่ดินเป็น ส.ค 1 ยื่นขอออกโฉนดตั้งแต่ปี 2553   ทางสำนักงานที่ดินได้ดำเนินการคือ

  ครั้งที่ 1. ช่างรังวัดออกทำการรังวัดที่ดิน  และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้เซนต์รับรองแนวเขต  ผู้ใหญ่บ้านก็เซนต์รับรองแนวเขตเพราะที่ดินมีบางด้านที่ติดคลอง  ครั้งนี้ไม่มีปัญหาอะไร  

  ครั้งที่ 2. เนื่องจากที่ดินติดแนวป่าสงวนแห่งชาติ  จึงมีคณะกรรมการ 1 ชุด (เจ้าหน้าที่ที่ดิน  ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ฯลฯ  ออกมาตรวจสอบ   ระหว่างการตรวจสอบปรากฎว่า มีหลุกหมุดหรือหลักโฉนดที่ดิน แตกหักอ่านตัวเลขไม่ได้ และหาไม่เจอ  เนื่องจากการไถดินทำการเกษตร  ทางเจ้าพัฒนาที่ดินจึงทำบันทึกให้สำนักที่ดิน ให้ทำการปักหลักเขตที่มีปัญหา 2 จุดให้ถูกต้องเนื่องจากที่ดินข้างเคียงเป็นเอกสาร น.ส 3 เกรงว่าจะมีปัญหาที่หลัง และทำการตรวจสอบใหม่อีกครั้งภายหลัง

  ครั้งที่ 3  เจ้าหน้าที่ได้ออกทำการสอบเขตรังวัดและทำการปักหลักเขตใหม่ 2 จุดที่มีปัญหา  และได้ให้ที่ดินข้างเคียงเซนต์รับรอง  แต่ครั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมเซนต์เอกสาร อ้างว่า ครั้งก่อนที่เซนต์ให้เพราะไม่ได้ออกมาดูพื้นที่จริง  แต่ครั้งนี้ไม่ให้เพราะเจ้าของที่ดินรุกคลองมั่ง  ที่ดินบางส่วนเป็นที่สาธารณะประโยชน์มั่ง  ทำให้เรื่องหยุดชะงักจนถึงปัจจุบัน

  มีข้อสงสัยถามดังนี้ค่ะ

  1. หากผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมเซนต์  จะมีวิธไหนมั่งค่ะ  

  2. ทางสนง.ที่ดินก็ไม่ดำเนินการใด ๆ อ้างว่าติดผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียว  และทางสำนักที่ดินสามารถดำเนินต่อไปโดยที่ยึดเอาการเซนต์รับรองครั้งแรกเป็นเกณฑ์ได้ไหมค่ะ   เพราะหลักเขตที่หาย ไม่ไช่ด้านที่เป็นคลอง แต่เป็นที่เอกชนที่เจ้าของเขาเซนต์รับรองนะค่ะ

  3. การไม่เซนต์รับรองของผู้ใหญ่  ทำให้สนง.ที่ดินไม่กล้าแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการออกตรวจครั้งที่ 2 ทั้งที่เป็นพื้นที่ป่าไม้สงวนการจะออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่อยู่ที่คณะกรรมการฯ 

  ได้ไปร้องเรียนกับทางอำเภอให้ตรวจสอบผู้ใหญ่บ้าน ก็ไม่ได้ผลเงียบหายไป

  สำนักที่ดินก็ไม่กล้าดำเนินการต่อกลัวผู้ใหญ่ฟ้องภายหลังว่าออกโฉนดโดยมิชอบ

  และสำนักงานที่ดินบอกว่าจะทำเป็นกรณีพิพาท  และให้คู่กรณีไปฟ้องร้องกันเอง

  ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ไปหลายที่แล้วไม่ได้รับตำแนะนำที่ดีเลยค่ะ  ให้ไปฟ้องร้องอย่างเดียว  ขอบคุณค่ะ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ นันทพร  (61.7.132.99)     3 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 317

   เรียนถามหน่อยค่ะ คือเจ้าหน้าที่รังวัดไม่ยอมวัดจากหมุดหลักเขต แต่จะไปวัดจากถนน หนูไปยื่นคำคัดค้าน แต่สำนักงานที่ดินปิดเพราะ กปปส สั่งปิด  ซึ่งกำหนดเวลายื่นคำคัดค้านตรงกับวันที่ดินปิดแบบนี้หนูเสียสิทธิ คัดค้านรึเปล่าค่ะ  และหนูมีโอกาศชนะโดยให้เจ้าหน้าที่รังวัดจากหมุดหลักเขตรึเปล่าค่ะ

  โดยคุณ สุธิรา  (171.6.249.160)     25 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 317

  ท่านยังมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านได้ในวันเริ่มเปิดทำการวันแรกเพราะการปิดนั้นเกิดที่เหตุสุดวิสัย ส่วนหากมีการฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาล การจะแพ้คดีขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ให้ศาลเห็นรับฟังสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงได้หรือไม่เพียงใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     6 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 316

  ดิฉันได้ทำการรังวัดสอบเขตที่นา  ในวันที่เจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดสอบเขตที่นา เจ้าของที่ดินข้างเคียงพร้อมมารดาของเขาได้มาระวังแนวเขตร่วมด้วย และได้ลงชื่อรับรองเขตแล้ว  แต่ภายหลังมารดาของเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ไปยื่นคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของดิฉัน ซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นผู้มีชื่อร่วมในโฉนดผืนนั้นด้วย  รบกวนสอบถามดังนี้

  1.  กรณีอย่างนี้จะยื่นคัดค้านได้หรือไม่ ทำไมวันที่ทำการสอบเขตเขาไม่คัดค้าน การที่บุตรชายลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ ไม่มีผลอะไรเลยหรือ

  2.  ถ้าต้องมีการรังวัดใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายอีกหรือไม่ ถ้ามี ใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย (ครั้งแรกของการยื่นดิฉันเป็นผู้จ่ายทั้งหมด)

  3. ถ้าต้องมีการฟ้องศาล ต้องดำเนินการอย่างไร ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

  โดยคุณ จักจั่น ก่ายโนนสูง  (203.172.236.134)     24 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 316

  1. หากฝ่ายนั้นเห็นว่าการรังวัดไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะร้องคัดค้านได้ตามสิทธิ
  2. เกี่ยวกับผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรังวัด ควรสอบถามเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง
  3. ปรึกษาสอบถามทนายโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     5 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 315

  ผมได้ทำเรื่องรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคี่ยง รังวัดเสร็จเรียบร้อยปรากฎ ข้างเคียงรุกล้ำมา1.5 ว้า ที่ข้างเคี่ยงก็เซ็นรับรองแนวเขต และได้ทำหนังสือยินยอมรื้อถอนรั้วอิฐบล็อกที่เกินมาโดยลงชื่อไว้ให้ผม และขอทำเรื่องกู้แบ็งค์ทำการรื้อถอนตั้งแต่วันสอบเขต 20 กย.2556 จนปัจจุบันที่ข้างเคียงก็ยังไม่ได้ทำการรื้อถอนรั้วออก เจ้าของที่ข้างเคียงเป็น พ.จ.อ.สังกัดกองบิน41 เชียงใหม่ ผมจะทำอย่างไรต่อไปดีครับ ขอคำปรึกษาด้วยครับ

  โดยคุณ คมเดช ยงสุวรรณกุล  (223.205.231.143)     16 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 315

  ท่านควรปรึกษาทนายเพื่อฟ้องร้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำนั้นออกไปตามหนังสือบันทึกยินยอมนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     29 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 314

   พอดีเมื่อก่อนตาได้สร้างบ้านให้แม่กับน้าบ้านหลังหนึ่งแต่แบ่งครึ่งอยู่คนล่ะฝั่งแต่แม่ได้ของทำแปลงบ้านของจ้ำของหม้อไฟฟ้าอนากตะถามว่าถ้าจะให้น้าดิฉันของบ้านเลขที่ใหม่ขอน้ำขอไฟใหม่ได้ไหมค่ะแต่พื้นที่บ่านอยู่ในแปลงเดียวกันค่ะ

  โดยคุณ แนน  (115.67.131.78)     14 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 314

  ท่านควรติดต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอทราบผู้มีสิทธิครอบครองหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินข้างเคียงทำการตรวจสอบผู้ถือสิทธิแห่งที่ดินนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     16 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 313

  อยากสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดิน(ที่นา) ในโฉนดที่ดินที่นามีจำนวน30ไร่แต่เมื่อตอนนี้วัดที่ดินที่เป็นที่นาใหม่  ปัจจุบันวัดได้จำนสน25 ไร่  คือไม่ตรงกับโฉนดที่มีจำนวน30ไร่   ขั้นตอนเเรกที่ดิฉันควรดำเนินการควรไปติดต่อที่ไหนและจำดำเนินเรื่องอย่างไรบ้างค่ะ  ขอคำแนะนำด้วยค่ะ  ซึ่งที่ดินที่อยูนี่อยู่ต่างจังหวัดคือจังหวัดอุดรธานีค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ อำพร กาแก้วมิตรมาน  (111.84.164.213)     11 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 313

  ท่านควรสอบถามปัญหาเกี่ยวกับเนื้อที่ดินไม่ตรงตามที่ระบุในโฉนดกับเจ้าพนักงานที่ดินโดย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     26 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 312

  ขอคำแนะนำหน่อยครับ

  ผมซื้อบ้านในหมู่บ้าจัดสรรอยู่มา 6 ปีเพิ่งรู้ว่ามีที่ดินขาดจากโฉนด 21 ตรว และ ที่ดินที่ขาดไปอยู่ในเขตรั้วบ้านของคนข้างบ้าน ซึ่งบ้านเขาก็มีการสร้างบ้านค่อมที่ที่เกินอยู่ (คนข้างบ้านก็โดนหรอกให้ซื้อบ้านที่สร้างเกินเนื้อที่ในโฉนด) ผมซื้อบ้านเข้ามาอยู่ก่อนคนข้างบ้านประมาณ 1 ปีได้ และ รั้ว+บ้านก็ทำไว้ก่อนที่ผมจะมาซื้ออีก ผมให้รางวัดออกมาวัดแต่เจ้าหน้าที่ก็จะให้เคลียร์กับคนข้างบ้านอย่างเดียวบอกไม่เกี่ยวกับโครงการ ซึ่งคนข้างบ้านก็ไม่ยอมเพราะเขาก็โดนหรอกด้วย (เขาเอาบ้านเข้ากู้ธนาคารตอนซื้อใหม่ครั้งแรกบริษัทประเมินมาตรวจสอบให้ผ่านเฉยไม่มีการแจ้งว่ามีที่ดินเกินมา) ช่วยแนะนำหน่อยครับ 

   

  โดยคุณ peter  (202.173.214.67)     7 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 312

  ท่านควรนำรายละเอียดเข้าพบและปรึกษาทนายเพื่อฟ้องเรียกเอาที่ดินส่วนที่ขาดไปคืนอันเป็นการติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 ต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     17 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 311

   ขอคำปรึกษาค่ะ

  ที่ ที่บ้านกับที่ใกลเคียงมันมีที่ว่างอยู่ 58 ซ.ม.  มีหลักโฉนดเรียบร้อยแต่เจ้าของที่ใกล้เคียงจะมาทำกำแพงปิดจนถึงที่ของเราจะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ  เขามีความผิดไหมคะ  ถ้าเราไม่ยอม

   

  โดยคุณ แสงอรุณ  (27.55.238.29)     7 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 311

  หากเจ้าของที่ดินข้างเคียงปลูกสร้างรั้วกำแพงในแนวเขตที่ดินของตน ก็สามารถกระทำได้โดยชอบอันเป็นการอาศัยอำนาจตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     17 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 310

  คือ ที่ดินที่ดิฉันซื้อมา เป็น นส3ก

  ดิฉันจึงไปเปลียนเปงโฉนดที่ดิน

  แต่ทางกรมที่ดิน ให้ดิฉันหาเจ้าของที่ข้างเคียง ที่ที่ดิน นส3ก เหมือนกันค่ะ

  ปัญหา คือว่า ไปสอบถามคนในหมู่บ้าน ที่ดินข้างเคียงและเจ้าของเดิม(ขายไปนานมากแล้ว) ก็ไม่มีใครทราบ ดิฉันควรจะทำอย่างไรค่ะ

  คือดิฉันกะว่า จะสร้างบ้านแล้วทำรั้วแต่กลัวกินเนื้อที่ของคนอื่นค่ะ

  โดยคุณ กลุ่มใจ  (27.55.47.216)     6 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 309

   คือว่าที่เป็นที่นาครับ มีคลองน้ำสาธาระณะกั้นกลางกับที่นาข้างเคียงครับ เมื่อเร็วๆนี้ที่นาข้างเคียงเขาขุดดินในที่นาของเขามาถมเป็นคูคลองใหม่ แต่เขาขยับมาทำคูคลองใหม่กลางคลองน้ำสาธาระณะและยังให้รถขุดดินขุดดินจากตลิ่งฝั่งที่นาของผมด้วยเกือบ 2เมตรครับ อยากทราบขั้นตอนที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมครับ เพราะคุยกับเขาแล้วเขาบอกให้ไปฟ้องเอา กลัวว่าจะยุ่งยากครับ

  โดยคุณ อาคมเดช เต่าทอง  (182.52.33.99)     2 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 308

  ถามหน่่อยนะคะที่ครอบครองยังไม่มีโฉนดเป็นสี่เหลี่ยมเส้นก๋วยเตี๋ยวหน้าก้วาง8เมตรยาว130เมตรท้าย14เมตรบ้านอยู่ข้างหลังมีบ้านเลขที่20ปีมาแล้วด้านหน้าติดถนนรอบ3ด้านเป็นโฉนดอยู่ในเขตเทศบาลในระวางที่ดินบอกว่าที่มีการครอบครองแต่ตอนนี้ทางด้านขวาฟ้องศาลว่าเราเป็นสามเหลี่มปิดหน้าถนนเราไม่มีทางเข้าเป็นไปได้ไหม

  โดยคุณ สุนันทรา รอดสวัสดิ์  (125.27.147.3)     2 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 307

   เรียนสอบถามครับ กรณีที่ดินจะแบ่งแยกโฉนด โดยสลักหลังโฉนดว่าในส่วนแบ่งของผมมีพื้นที่ 5งาน แต่ไม่กำหนดความกว้างยาวของที่ดิน เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทำการรังวัดที่ดินปรากฎว่าเหลือแค่ 3 งาน โดยผมทำการยืนคัดค้าน ศาลจึงสั่งให้รังวัดใหม่ ขอถามว่า กรณีนี้ผมจะสามารถได้ที่เท่ากับ 5 งาน ตามโฉนดที่สลักหลังหรือไม่ และถ้าไม่ได้ผมควรทำอย่างไรต่อไป ขอบคุณครับ

  โดยคุณ kasempat butsa  (182.52.220.253)     30 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 307

  ท่านมีสิทธิได้รับตามส่วนเนื้อที่ดินที่แบ่งแยกตามที่ระบุไว้ในสารบัญการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     12 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 306

  ที่ของพ่อเป๊นโฉนดที่ดิน นำไปจำนองแล้ว ขายในระหว่างจำนองโอนที่ให้เขาไปแล้ว ทำสัญญาซี้อขาย แต่ไม่ได้เงินผมจึงนำเรื่องฟ้องศาล แล้วประนีประนอมยอมความ แต่ผมมารู้ที่หลังว่าระหว่าง เรื่องอยู่ที่ศาล ที่ดินข้างเคียง ขอรังวัดออกโฉนดที่ดีนทับที่ของผม ซึ่งที่ของผมเป๊นโฉนดที่ดินมาหลายปีแล้ว โดยคนที่เซ็นยอมรับที่ข้างเคียง เป็นคนที่ซื้อที่ในระหว่างจำนอง อย่างนี้ทำได้หรือไม่ครับ เพราะเรื่องยังอยู่ที่ศาลและอีกอย่าง เป็นการออกโฉนดที่ดีนทับที่คนอื่น ซึ่งเป็นโฉนดมาหลายปี 

  โดยคุณ อนุสร  (110.168.83.244)     29 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 306

  บุคคลใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดดังกล่าว มีสิทธิฟ้องดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินทับที่ดินของตน อันเป็นการติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     10 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 305

   กรณีที่เจ้าหน้าทีไม่มาทำการสอบเขตตามที่ได้นัดหมายไว้สามารถเรียกเงินคืนได้ไม่ค่ะ

  โดยคุณ   (111.84.164.9)     17 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 305

  สามารถเรียกเอาค่าจ้างคืนได้หากเป็นเรื่องการผิดสัญญาจ้างทำของซึ่งเป็นนิติสัมพันธ์กันในทางแพ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     23 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 304

   บ้านดิฉันยุในเขตเทศบาลแต่ไม่มีโฉดน แต่อยู่กันมาเกิน20 ปีแร้ว ถ้าเขากะทำการใดๆให้บ้านต้องเสียหายเขาต้องจ่ายค่าชดเฉยให้หรือป่าค่ะ

  โดยคุณ ต้อม  (49.230.97.9)     4 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 304

  หากท่านเป็นเจ้าของบ้านถูกผู้ใดกระทำการโต้แย้งสิทธิให้ต้องเสียหายเป็นประการใดแล้ว ท่านก็มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากผู้นั้นได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 55

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     13 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 303

   ขออนุญาติสอบถามครับ ที่ดินนี้เป็นของตากับยายนะครับมีคดีฟ้องร้องในศาลแล้วฝั่งผมแพ้ ด้วยตัวกฏหมายนะครับแต่ความจริงอย่าไปรู้มัน คือเค้าจะขอรางวัดที่ดินเพื่อตีโฉนดใหม่ของส่วนที่เค้าจะได้เกินมา ระหว่างนี้ใบโฉนดตัวจริงในสิทธิ์ที่เป็นของบ้านผมควรอยู่ที่ไหน คดีสิ้นสุดแล้วนะครับ คือตอนนี้โฉนดอยู่ที่ศาลครับน้าบอก ผมว่าตัวจริงควรอยู่กับเจ้าของสิทธิ์หรือยังไงครับผมไม่มีความรู้เลย เลยอยากขอคำแนะนำครับในการติดต่อของรางวัดเพื่อทำโฉนดใหม่ด้วย ขอบพระคุณครับ

  โดยคุณ ทศพล  (223.204.248.139)     1 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 303

  การขอรังวัดเพื่อทำโฉนดใหม่ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดิน ส่วนต้นฉบับอยู่ที่ ควรให้ทนายความดำเนินการจะดีกว่า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     13 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 302

   ดิฉันกำลังจะซื้อทีดิน 1 แปลง มี 2 งานค่ะ เจ้าของที่ซอยที่ดินขายเป็นแปลง แต่ยังใช้โฉนดรวมกันเป็นผืนใหญ่ แปลงที่ดิฉันสนใจมี มุดเขต 5 มุด แต่ดิฉันหาเจอเพียง 2 มุด หากดิฉันตัดสินใจซื้อจะมีปัญหาเวลาขอแยกโฉนดใหมค่ะ 

  โดยคุณ นางรัตนา ตาติดแสง  (171.6.104.191)     28 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 302

  ท่านควรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     3 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 301

  ที่ดินกับบ้านข้างกัน เรามีโฉนดที่ดินอยู่แล้ว แต่หลักหมุดหายไป แล้วเค้าก็ทำร้้วบ้านโดยที่ไม่มีหลักหมุด ถ้าหากรังวัดใหม่จะยึดอะไรเป็นเกณฑ์ ยึดตามเนื้อที่เดิมได้หรือไม่คะ แต่ที่ทราบมาถ้าไม่มีหลักหมุดแล้วข้างบ้านไม่ยอมให้วัดเข้าไปในบ้านเค้า แม้จะเป็นเนื้อที่ที่วัดตามโฉนด ก็ทำการวัดไม่ได้หรือคะ ถ้าเป็นแบบนี้จริงจะมีโฉนดยืนยันเนื้อที่ไว้ทำไมคะ ก็ต้องเสียเปรียบตลอดใช่ไหมคะ มีทางแก้ไขไหมคะ

  โดยคุณ คนเมืองสิงห์  (118.175.0.126)     26 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 301

  การรังวัดสอบเขตก็ต้องยึดถือตามหลักหมุดปักเขตที่ดินโฉนดที่ดินนั้น โดยท่านควรสอบถามปัญหากับเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     3 ธ.ค. 2556

 •  1  2  3  4  5 .. 18   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด