X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 •                                                                      ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

   

              ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

   

              กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

   

              วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

              วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

   

  1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

  กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

   

  2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

   

  3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

              ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

   

              (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   

              (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

  กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

   

              เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

   

              วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

              (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

   

              วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

   

              ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

   

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5 .. 22   

 • ความคิดเห็นที่ 400

   ถ้ามีที่ดินอยู่เเล้วอยากขอเอกสารสิทธิ์ต้องทำไงไปที่ไหนค่ะ

  โดยคุณ อณิชญา  (49.237.44.196)     29 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 399

   ขออนุญาตครับ ผมจะขอรางวัดที่ดิน ด้านหน้าติดกับทางสาธารณะที่พ่อยกให้ทำทางอยู่แล้ว ด้านหลังคลองน้ำ มีปัญหาที่ผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมเช็นเพราะว่าจะชี้แนวที่ติดทางเข้ามา 1.5 เมตร ที่ติดคลอง 15 เมตร ผมอยากจะถามว่ามีข้อกฎหมายใดที่จะรางวัดที่ดินใหม่ต้องดำเนินการตามผู้ใหญ่ว่าไว้ เพราะแกไม่ยอมเซ็นคับ แล้วมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ ขอบพระคุณท่านทนายล่วงหน้าครับ

  โดยคุณ พญาแมน  (49.48.164.202)     25 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 399

  ท่านควรติดต่อสอบถามปัญหากับเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรงเพื่อดำเนินการจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในที่ดินตามอำนาจหน้าที่ตามแบบระเบียบที่ที่ดินกำหนดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.36.7)     13 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 398

   สอบถามและขอคำแนะนำค่ะ

  ที่บ้านเป็นโฉนด และจะแบ่งให้ลูก 4คน แต่มีที่ข้างเคียงหนึ่งคนมาคัดค้าน ว่าเราล้ำเขต

  และจะขอที่คืน 3 ตรว. แต่โฉนดฉบับนี้มีมาตั้งแต่รุ่นย่าแล้ว และเขาอ้างว่าเราล้ำเขตตั้งแต่รุ่นย่าแล้ว

  อย่างนี้เราทำอะไรได้บ้าง หรือต้องยอมยกที่ให้เขาไป

  ขอบคุณค่ะ

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ รินรดา  (122.155.34.252)     23 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 397

  เเม่จะออกโฉนดที่ดินเเต่ข้างเคียงไม่เซ็นให้ทําให้ออกไม่ได้นัดไกล่เกลี่ยกันข้างเคียงก็พูดเรื่องจะซื้อที่ดินของเเม่อย่างเดียว ต้องทํายังไงดีคับ

  โดยคุณ นายอาทิตย์ สุขเเก้ว  (49.49.171.44)     17 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 397

  ให้เจ้าพนักงานที่ดินจัดการตามอำนาจหน้าที่และถ้าไม่อาจตกลงไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ก็นำคดีขึ้นสู่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทกันต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 396

   รบกวนสอบถามค่ะ เอา นส3 ไปออกเป็นโฉนด แต่ปรากฏว่าได้รับโฉนดแล้วขาดไป 5 ไร่ ซึ่ง และทางเราได้เซนรับโฉนดมาแล้วค่ะ พื้นที่ข้างเคียงทั้งหมดได้ครบจำนวนแล้ว และมีพื้นที่ว่างที่ไม่มีเจ้าของอยู่ คาดว่าเป็นส่วนที่ขาดไปของเรา ตรงนี้เราสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างค่ะ 

  โดยคุณ kyungyME  (49.230.229.102)     5 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 396

  ท่านอาจติดต่อสอบถามและดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ดินดังกล่าวกับเจ้าพนักงานที่ดินดังกล่าวโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.229.125)     22 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 395

   รบกวนสอบถามดังนี้ค่ะ

  ที่ดินเป็นที่บ้านค่ะครอบครองมาแล้วตั้งแต่ปี 2522 แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เคยไปติดต่อที่ดินหลายครั้งเพื่อที่จะขอเอกสารสิทธิ์แต่ที่ดินบอกว่าไม่มีเอกสารอะไรไม่สามารถทำอะไรได้

  12/06/2558 ที่ดินข้างเคียงมีการรางวัดขอออกฉโนด(เนื่องจากข้างเคียงมี นส.3) ดิฉันก็ขอรางวัดด้วยช่างรางวัดกฝ้ทำการรางวัดให้มีการปักหมุดเรียบร้อยแต่พอวันโอนกลับไม่มีรายชื่อและที่ดินข้างเคียงบอกว่าเป็นที่ดินของคนอื่นแบบนี้ดิฉันต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ อุลัยวรรณ์ ผลพันธิน  (223.27.228.153)     24 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 395

  ท่านอาจนำข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวเสนอเป็นคดีต่อศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.229.125)     22 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 394

   รบกวนสอบถามดังนี้ค่ะ

  ที่ดินเป็นที่บ้านค่ะครอบครองมาแล้วตั้งแต่ปี 2522 แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เคยไปติดต่อที่ดินหลายครั้งเพื่อที่จะขอเอกสารสิทธิ์แต่ที่ดินบอกว่าไม่มีเอกสารอะไรไม่สามารถทำอะไรได้

  12/06/2558 ที่ดินข้างเคียงมีการรางวัดขอออกฉโนด(เนื่องจากข้างเคียงมี นส.3) ดิฉันก็ขอรางวัดด้วยช่างรางวัดกฝ้ทำการรางวัดให้มีการปักหมุดเรียบร้อยแต่พอวันโอนกลับไม่มีรายชื่อและที่ดินข้างเคียงบอกว่าเป็นที่ดินของคนอื่นแบบนี้ดิฉันต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ อุลัยวรรณ์ ผลพันธิน  (223.27.228.153)     24 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 393

  รบกวนสอบถามค่ะ ที่ดินข้างเคียงได้ให้ช่างมารังวัดที่ดินและให้เรามารับรองแนวเขต แต่การวัดหาหมุดไม่เจอต้องหาจากมาตราส่วนในโฉนดและหาจุดตัด แต่ถ้าหาตามวิธีที่บอกจุดตัดจะเข้ามาในที่เราประมาณเกือบเมตร ซึ่งตรงที่รุกเข้ามาเป็นซอยเป็นที่สาธารณะ แต่ตามรูปโฉนดที่สาธารณะดังกล่าวจะเป็นเส้นขนาน แต่ถ้าวัดตามการหาจุดตัดจากปากซอยถึงท้ายซอยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมป้าน แล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงคะ คือเดิมเราเคยมีหมุดตรงที่เราทำรั้่วแต่ทีนี้ได้ให้คนมาถากหญ้าเขาได้ถากหมุดเราออกไปด้วย แล้วเราขุดหาหมุดยังไงก็หาไม่เจอค่ะ แล้วจะทำยังไงดีคะ

  โดยคุณ ณัฏฐ์ปัณชยา ใจแก้ว  (180.183.144.176)     15 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 393

  หากการรังวัดสอบแนวเขตที่ดินไม่ถูกต้อง ท่านก็ชอบที่จะร้องคัดค้านตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดต่อเจ้าพนักงานที่ดิน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.228.29)     16 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 392

   อยากทราบว่า ดิฉันมีชื่ออยู่ในโฉนดร่วมกับน้าสาวจำนวน100ตารางวา และพื้นที่ที่เหลือคือของน้าสาว แต่ดิฉันยังไม่ได้ดำเนินการทำรังวัดมา7เดือนแล้ว จะมีปัญหาหรือน้าสาวสามารถนำชื่อดิฉันออกจากโฉนดได้หรือไม่คะ ขอบคุณมากคะ

  โดยคุณ Sutharat  (1.46.106.105)     9 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 391

   รบกวนสอบถามครับ มีที่ดินแปลงนึง มีพ่อกับแม่มีชื่อร่วมกัน  แล้วที่ข้างเคียงเรียกพ่อไปเซ็นต์ ข้างเคียงเพื่ิอออกโฉนด โดยที่แม่ไม่ได้เซนต์ และรับรู้มาก่อน. พอโฉนดออกมา ล้ำที่เข้ามา3-4เมตร. (ที่ของพ่อแม่เป็น น.ส.3ก)พอจะมีวิธีแก้ไขหรือไม่ครับ

   

   

  โดยคุณ ธนากร สันติวงศ์เดชา (สมาชิก)  (27.55.213.54)     7 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 391

  บิดามารดาอาจยื่นคำคัดค้านการออกโฉนดในส่วนที่ทับที่ดินของตนโดยมิชอบต่อเจ้าพนักงานที่ดินอันเป็นการใช้สิทธิติดตามและเอาคืนของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.159.23)     7 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 390

  ดินฉันซื้อที่ต่อจากสามพี่น้องมีนายพน  นายริน  นายเอ๋ ซี่งเขาได้รับมรดกจากพ่อแม่ต่อมานายรินได้ขายให็ดิฉันและที่แปลงนี้อยูตรงกลางระหว่างพี่กับน้องตามใบโฉนดมีเนื้อที่ 500 ตาราวา ต่อมาดิฉันได้ขอแบ่งแยกที่แปลงนี้ออกเป็นสองแปลงปรากฎว่าเนื้อที่หายไป 100 ตารางวาดิฉันให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบรังวัดใหม่วัดที่ดินของนายพนได้ตรงกับเนื้อที่ของเขา405งานดิฉันก็วัดให้เขาเต็ม เหลือที่ข้างเคียงคนเล็กคือนายเอ๋ โทรตามและติดต่อไม่ได้ ก็เลยให้หน้าที่ปักหลักโฉนดตามทีนายรินทร์ที่ขายให้เราบอกแต่เนื้อก็ยังขาดหายไป38 ตารางวา ดิฉันก็ตกลงตามนั้นเจ้าหน้าที่ปักหลักโฉนด  ต่อมาเอ๋ได้มาย้ายหลักโฉนดเข้าในที่ของดิฉันไม่เอาตามที่เจ้าหน้าที่รังวัดปักให้ย้ายโดยเข้ามาโดยพลการ  เมื่อเป็นแบบดิฉันควรทำอย่างไร

  โดยคุณ มัทนา วงศ์สิทธิ์  (1.2.191.50)     30 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 389

   รบกวนสอบถามค่ะ

  ที่ดินดิฉันเป็นที่ดินมรดกแต่ยังไม่มีใบอะไร

  จะทำการสอบเขตแต่ที่ดินข้างเคียงไม่ต้องการให้สอบเขตแต่ที่ดินข้างเคียงก็นเป็นแค่ใบ นค.๑ และที่ข้างเคียงบอกถ้าอยากจะรางวัดให้ไปฟ้องศาลเลย ในกรณีแบบนี้เราต้องทำยังไงคะ

   

   

  โดยคุณ npslim  (49.230.165.210)     10 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 389

  ท่านอาจดำเนินการยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตที่ดินกับพนักงานเจ้าหน้าที่ดิน ถ้าและมีข้อพิพาทกัน ก็เสนอคดีต่อศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     31 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 388

  สอบถามเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตที่ดิน ดังนี้ค่ะ

  ข้อ 1 ได้ยื่นรังวัดสอบเขตที่ดินกับสำนักงานที่ดิน และได้รับชำระค่ารังวัดเรียบร้อยแล้ว มีการนัดรังวัดวันที่ 9 กันยายน 2557 ปรากฎว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ออกมารังวัด ที่ดินที่มีอยู่จริง ไม่ตรงตามเอกสารสิทธิ์ที่เรายื่นขอรังวัด เนื่องจากที่ดินที่เราครอบครองเป็นสวนยางพารา ซึ่งเราได้ดำเนินการปลูกยางประมาณ 6 ไร่ แต่เอกสารสิทธิ์มีแค่ 1 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถรังวัดให้ได้

        ถามว่า เงินค่ารังวัดสอบเขตที่เราชำระไปแล้ว จะได้คืนหรือไม่?

  ข้อ 2  จากกรณีข้อ 1 ที่ดินที่เราครอบครองปรากฎว่าไปอยู่กับโฉนดอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นที่ดินข้างเคียงซึ่งมีการซื้อขายก่อนหน้านี้นานมาแล้ว เมื่อเราติดต่อกับเจ้าของที่ดิน  (สมมุติชื่อ นาย ก)   ปรากฎว่าเจ้าของที่ดินรับทราบและยินยอมแบ่งให้ โดยได้ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินของ นาย ก เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557

      ถามว่า ขั้นตอนการดำเนินการต่อไปต้องทำอย่างไร และต้องใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะมีการแบ่งให้ที่ดินในส่วนที่รังวัดใหม่?

         วันนี้วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ได้เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่รังวัดสอบเขต ปรากฎว่า เจ้าหน้าที่ตอบว่าต้องตามเจ้าของที่ดินข้างเคียงทั้งหมดมาเช็นต์เอกสารรับรองแนวเขต โดยได้นัดในวันที่อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 (สงสัยว่าทำไมต้องเป็นวันหยุดราชการด้วย?)

  โดยคุณ ชุติมณฑน์ พรหมเสนา  (171.5.213.228)     7 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 388

  1.ค่าธรรมเนียมการรังวัดสอบเขตที่ท่านได้ร้องขอรังวัดและชำระไปแล้วย่อมไม่อาจเรียกร้องเอาคืนได้
  2.ส่วนหลักเกณฑ์ ระเบียบขั้นตอนการแบ่งแยกที่ดินที่ขอรังวัดจะเป็นอย่างใดใช้เวลาเท่าใด ท่านควรสอบถามข้อมูลกับเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     27 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 387

   ขอถามค่ะ : บ้านเป็นทาวเฮ้าท์ 2  ฝั่ง มีถนนกั้นกลางแค่รถยนต์กับมอร์เตอร์ไซด์สวนได้ แล้วบ้านของดิฉันอยู่สุดซอยเป็นซอยตัน ฝั่งตรงข้ามเป็นมุมสำหรับกลับรถเข้าบ้าน ปัญหามีอยู่ว่าบ้านหลังถัดไปได้ใช้พื้นที่เกินทั้งจอดรถหน้าบ้านและใช้เนินตรงที่เป็นที่ตันปลูกต้นไม้ ซอกสำหรับกลับรถก็วางของที่ไม่ได้ใช้ของตนเอง ปัญหาที่เกิดเนื่องจากคู่กรณีใช้โดยไม่ดูแลรักษาสร้างความรำคาญใจให้ตลอดทั้งเศษขยะ ใบไม้ และเวลาเข้าออกที่ต้องตามต้องบอกให้ถอยรถ เลยอยากจะถามว่าถ้าดิฉันจะซื้อที่ดินขยายเพื่อทำรั้วกั้นไม่ให้คู่กรณีใช้ได้หรือไม่ ปล.ที่อยู่เป็นหมู่บ้านการเคหะฯ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ เล็ก  (110.77.181.233)     7 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 387

  กรณีที่ท่านซื้อที่ดินดังกล่าวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ย่อมมีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้ ภายในบังคับแห่งกฎหมายตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     27 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 386

  สอบถามหน่อยครับ ในโฉนดมีชื่ออยู่ 5 ชื่อ มีชีวิตทั้งหมดนะครับ ที่ดินนี้แบงออกตามสิทธในโฉนดระบุพื้นที่ไว้ของแต่ละคนชัดเจน ต้องการออกรังวัดแล้วแยกโฉนดออกจากกัน ขั้นตอนนี้ต้องให้ทุกคนมาพร้อมกันเพื่อยื่นหรือออกรังวัดหรือเปล่าครับ ถ้าคนใดคนหนึ่งไม่มาหรือมาไม่ได้มอบอำนาจได้ใหมครับ หรือดำเนินการได้เลยครับ

  โดยคุณ สำเริง กองสัมฤทธิ์  (125.26.243.90)     6 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 386

  กรณีดังกล่าวเจ้าของรวมทุกคน หรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของรวมแต่ละคนสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนและรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมต่อสำนักทะเบียนที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่ในเขตตาม ป.พ.พ.มาตรา 1364 ทั้งนี้ ท่านอาจสอบถามข้อมูลกับเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     26 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 385

   สอบถามหน่อยครับ กรณีรังวัดที่ดินเราไม่สามารถชี้หลักหมุดแนวที่ดินเราได้หาแล้วไม่เจอ เราสามารถให้เจ้าหน้าที่รังวัด เอาแนวหมุดตามแผนที่โฉนดได้หรือไม่ครับ เพราะหมุดแต่ละหมุดหาไม่เจอ เลย เราสามารถร้องขอให้วัดเท่านแนวเดิมและเนื้อที่เท่าเดิมได้หรือไม่

  โดยคุณ สมบัติ  (119.76.27.252)     6 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 385

  รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ท่านควรสอบถามข้อมูลไปยังเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     26 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 384

   รบกวนสอบถามค่ะ คือดิฉันได้ทำการรังวัดที่ดิน แต่ปรากฎว่ามันล้ำเข้าไปในพื้นที่ของคนข้างเคียง แล้วพอแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงเอาโฉนดมาวัดเทียบกัน ก้อปรากฎว่าของเค้าก้อกินพื้นที่ของเราเข้ามา ดิฉันก้อเลยลองตกลงกับเจ้าของที่ว่า เอางี้ดีมั้ยส่วนต่างที่ต่างคนต่างทับซ้อนกันเรามาแบ่งครึ่งกัน แต่อีกฝ่ายไม่ยอม จะเอาตามที่โฉนดของตัวเองที่วัดได้ ในกรณีที่ดินทับซ้อนกันแบบนี้ ดิฉันจะทำยังไงดีคะ

  โดยคุณ ยลดา  (49.237.134.254)     3 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 383

  รบกวนช่วยตอบข้อสงสัยให้ด้วยค่ะ  ที่ดินเอกสารสิทธิ์แปลงดังกล่าวเป็นของพ่อซึ่งเป็น นส.3 แต่จะทำเป็นโฉนด (นส4จ.) ทางเราก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของที่ดิน และเมื่อวันที่ 22  มี.ค. 58 รังวัดที่ดินก็ออกมาวัดตามวันเวลาดังกล่าว แล้วให้เซนต์เอกสารที่ทางนายช่างเตรียมมาไว้ให้แปลงข้างเคียงเซนต์( ที่เขาเรียกว่าการสอบเขตหรือป่าว? ) แปลงข้างเคียงก็เซนต์ ครบทั้ง 4 ด้าน แต่แล้วอีกประมาณ 2-3 วัน แปลงข้างเคียงที่เซนต์นั่นล่ะค่ะ ไปคัดค้านที่ที่ดิน หาว่าที่เราไปรุกล้ำเข้ามาในเขตที่ดินของเขา แต่นายช่างรังวัดที่ดินก็วัดตามเอกสารสิทธิ์ เราต้องการความถูกต้องให้รู้เขตแดนของตัวเอง เพราะทีแรกที่พ่อจะทำกำแพงรั้วบ้านจะทำติดเขตของตัวเอง แปลงข้างๆที่มีปัญหาเนี๊ยเขาก็ไม่ให้ทำ ให้ทางเราขยับเข้ามาในเขตของตัวเอง เราก็ขยับเข้ามามันก็หลายปีแล้ว แต่มาวันนี้จะบอกว่าเราไปรุกล้ำเขตเขาได้อย่างไร ทั้งๆที่รังวัดก็มาวัดให้ถูกต้องแล้ว เราควรทำอย่างไรดีในเมื่อเราถูกปรักปรำ จะมีวิธีรับมือเขาอย่างไร  แล้วตอนนี้เขาก็จะฟ้องศาลนะคะว่าเรารุกล้ำเขตเขา

  โดยคุณ สุนิสา  (1.1.193.255)     25 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 382

  รบกวนสอนถามค่ะ เกี่ยวกับพื้นที่ข้างเคียงเขามาซื้อที่ดินที่นี้เขาจ้างกรมที่ดินมาวัดแต่เขาไม่ได้เเจ้งให้ทราบ ว่าจะมาวัดดินหนูอยากรู้ว่าเขาทำถูกหรือเปล่า

  โดยคุณ กิติญาภรณ์ วงษ์ชา  (118.175.238.85)     22 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 381

   รบกวนสอบถามค่ะ เกี่ยวกับพื้นที่เคียงข้างปักหมุดรุกล้ำเข้ามาในเขตของเราค่ะ แล้วอ้างว่าเป็นพื้นที่ของเขา โดยที่ซ้ายขวาคือมุดของเรา ที่ดินของเขาอยู่ระหว่างมุดของเราโดยล้ำมาในที่ของเราโดยเขาอ้างว่าเจ้าหน้าที่รังวัดเป็นผู้ที่ปักมุด  พอเราทำรั้วก็เกิดปัญหาเขาเอาเสามาปักในเขตรั้วของเรา ฉะนั้นเราควรจะทำอย่างไร เพราะต้องการความเป็นธรรมและโปร่งใสค่ะ 

  โดยคุณ ฉวี ใบทอง  (101.51.237.18)     20 เม.ย. 2558

 •  1  2  3  4  5 .. 22   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด