X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 •                                                                      ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

   

              ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

   

              กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

   

              วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

              วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

   

  1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

  กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

   

  2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

   

  3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

              ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

   

              (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   

              (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

  กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

   

              เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

   

              วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

              (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

   

              วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

   

              ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

   

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5 .. 17   

 • ความคิดเห็นที่ 300

   กระผมอยากทราบว่า บ้านข้างเคียงเค้าขายที่ดินให้คนอื่น แล้วคนที่ซื้อเค้ามาปลูกบ้านเกินที่ๆเก่าเป็นทางเข้าออกบ้านของกระผมเอง กระผมและคนแถวนั้นก็บอกเค้าว่าที่เก่าบ้านหลังนี้มันมีแค่นี้ เค้ากลับบอกว่าพวกผมใจแคบ ทั้งที่เค้าเองทำบ้านออกมาเกินที่เก่าจนจะปิดทางเข้าออก พวกผมถามเค้าว่าปลูกบ้าน ได้ไปแจ้งกรมที่ดินให้มาวัดหรือเปล่า สรุปคิดเองทำเอง เค้าเป็นแบบนี้กระผมต้องทำยังไงครับ ด้วยความเคารพครับ

  โดยคุณ นาย สุรัตน์ ดวงคำน้อย  (223.206.239.119)     25 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 300

  หากเจ้าของที่ดินปลูกสร้างบ้านเข้ามาในทางภารจำยอมให้ทำให้การใช้ประโยชน์แห่งทางนั้นลดน้อยลง ท่านก็ชอบที่จะฟ้องเจ้าของบ้านงดเว้นการกระทำนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     3 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 300

   หาความรู้

  โดยคุณ ชยันธ์ ปัญญาฟู (สมาชิก)  (171.6.99.46)     13 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 299

  สอบถามครับ ขายที่ไป 37ไร่ แต่รังวัดแล้ว ได้34ไร่ แต่ยอมตามรังวัด ระยะเวลาก็ติดต่อกรมที่ดิน ที่จะออกโฉนดไหม่เปนระยะเวลากี่วัน (ไม่รู้ทำกันแบบไหน บริเวณข้างเคียง)

  โดยคุณ คนอุดร  (180.183.251.38)     19 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 299

  สอบถามระยะเวลาการออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินดังกล่าวกับสำนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     26 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 298

  เรื่องมีอยู่ว่าคุณพ่อได้ขายที่ดินของท่านซึ่งอยู่แปลงหน้าติดถนนดำส่วนที่ดินของดิฉันและพี่ ๆ อยู่แปลงหลัง แต่พ่อได้กันที่ไว้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ให้ใช้เข้าออกกัน เมื่อคุณพ่อขายที่ของท่านเจ้าของที่คนใหม่ ได้สร้างรั้วกั้นติดทางสาธารณะประโยชน์ต่อมาเจ้าของใหม่ได้เอาเจ้าหน้าที่มารังวัดที่ดินแบ่งให้ลูก ๆ ปรากฏว่าได้มีการทุบรั้วเดิมแล้วสร้างใหม่รุกเข้ามาในทางสาธารณะประโยชน์ ทำให้ทางแคบลงรถวิ่งเข้าออกลำบาก ดิฉันเพิ่งมาทราบภายหลังเพราะมาทำงานอยู่ต่างจังหวัดนาน ๆ จะกลับไปดูที่ที และในปัจจุบันนี้ทางสาธารณะเส้นนี้อยู่ในความดูแลของเทศบาล ซึ่งเทศบาลนำป้ายมาปักไว้เป็นซอยเทศบาล 19  อยากทราบว่าดิฉันควรทำอย่างไร จึงจะเอาทางที่ถูกบุกรุกมาให้เป็นเหมือนเก่าได้ ช่วยตอบด่วนนะคะ เพราะดิฉันคิดว่าจะกลับไปดำเนินการอะไรซักอย่าง ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

  โดยคุณ สายพิน  (182.52.218.78)     16 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 298

  ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นพิเศษจากการที่เจ้าของที่ดินทำรั้งกำแพงรุกล้ำเข้ามาในทางสาธารณประโยชน์ จึงสามารถฟ้องขอให้เจ้าของที่ดินนั้นทำการรื้อถอนรั้วที่รุกล้ำเข้ามาในทางสาธารณะและทำที่ดินให้เป็นตามเดิมต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     19 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 297

    ขอรบกวนปรึกษาและสอบถามเพื่อเป็นข้อมูล ดังนี้ค่ะ

   
  1. พบปัญหาข้างเคียงคัดค้านในการสอบรังวัด ซึ่งทางดิฉันเองนั้น ต้องการตัดแบ่งฉโนดที่ดินเดิม จึงได้มีการติดต่อขอสอบรังวัดตามขั้นตอนเรียบร้อย และการสอบรังวัดของเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินเองก็ไม่ได้ติดปัญหาใดๆ มีการส่องกล้องวัดระยะ/พบหมุดเขตตรงตามที่เคยวัดไว้ ตอนปี 2532  โดยที่ข้างเคียงฝั่งตะวันตกนั้น เซ็นรับรองไม่มีปัญหาอะไร แต่ข้างเคียงอีกฝั่งนึง ขอคัดค้านและอ้างว่า ตนจำได้ว่าก่อไผ่กับต้นมะพร้าวนั้น จะต้องอยู่ในเขตของตน (ซึ่งเป็นการอ้างลอยๆ เวลานัดกันมาชี้เขตสองครั้ง แนวเขตที่คู่กรณีอ้างนั้นไม่เคยตรงกันสักครั้ง ใช้ความรู้สึกนึกคิดลอยๆมาอ้าง ไม่ฟังหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่รังวัดได้พยามยามอธิบาย)
   
  2. เมื่อเกิดการคัดค้านและไม่เซ็นชื่อยินยอม จึงต้องไปสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยที่กรมที่ดิน โดยการไกล่เกลี่ยนั้น ทางเจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้ชี้แจงให้้คู่กรณีฟังทุกอย่าง ว่าแต่เดิมเมื่อปี 2532 เคยมีการทำรังวัดออกฉโนดไปแล้ว และมาวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ไปทำการสอบรังวัดใหม่ ส่องกล้องดูระยะแล้วเรียบร้อย ซึ่งผลออกมาตรงตามเขตหมุดที่ปักไว้ตามนั้น แต่คู่กรณีไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้น ยังใช้การอ้างเรื่องก่อไผ่และต้นมะพร้าวอยู่ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงแล้วว่ามันอ้างไม่ได้ มันไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ค้านยื่นเรื่องขอสอบรังวัดที่ดินของตน ซึ่งดิฉันเห็นด้วยว่าวิธีนี้จะทำให้คู่กรณีทราบได้ว่า เขตหมุดที่ปักมันถูกต้องหรือไม่ แต่คู่กรณีไม่ยอมขอสอบรังวัด ลักษณะคือจะเอาแต่ค้านลูกเดียว แล้วก็อ้างแต่ว่าจำต้นมะพร้าวกับก่อไผ่ได้
   
  3. ดังนั้นการไกล่เกลี่ยจึงไม่สำเร็จ ซึ่งต่อไปจะต้องเป็นขั้นตอนของการฟ้องศาลภายใน 90 วัน  ดิฉันจึงขอรบกวนสอบถามค่ะ ว่าการยื่นเรื่องฟ้องศาลตามกรณีแบบนี้ โดยปกติแล้วจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าคดีจะสิ้นสุดคะ และหากทางเราชนะคดี (หมายถึง ศาลชี้แล้วว่า ให้เป็นไปตามหมุดเขตรังวัดที่ปรากฎนั้น) ดิฉันสามารถฟ้องเรียกเก็บค่าทนายและค่าเสียเวลาจากคู่กรณีได้ไหมคะ. ขอบคุณที่สละเวลาให้คำตอบค่ะ

  โดยคุณ   (58.11.174.65)     4 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 297

  ระยะเวลากว่าคดีจะถึงที่สุด คงไม่อาจตอบลุงได้ชัดแจ้งแน่นอน ขึ้นอยู่กับปริมาณคดีของศาลสูงในขณะนั้น และฝ่ายท่านก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     12 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 296

  ขอปรึกษาจากผู้รู้หน่อยคะ เนื่องจากได้รับมรดกเป็นโฉนดที่ดิน 47 ไร่ แต่พอเข้าไปดูพื้นที่จริงเหลือประมาณ 20 ไร่ ขออธิบายนิดนึงค่ะ เนื่องจากที่ดินผืนนี้เป็นมรดกจากทางคุณตา ซึ่งคุณตาได้เสียชีวิตไปประมาณ30 ปีแล้ว และให้ทางคนรู้จักปลูกพืชผลในพื้นที่ ซึ่งไม่ได้เก็บค่าเช่ามาเป็นเวลาตั้งแต่คุณตายังมีชีวิตอยู่ และ ณ ปัจจุบันเข้าไปดูพื้นที่ตามโฉนดพบว่าเหลือเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ และส่วนที่หายไปมีคนเข้ามาปลูกพืชผลและอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ รบกวนผู้รู้แนะแนวทางและให้คำปรึกษาหน่อยคะว่าควรทำอย่างไรดีแ

  โดยคุณ ทราย  (223.204.232.171)     1 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 296

  การที่ผู้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยความยินยอมของคุณตา ถือว่าเป็นการครอบครองแทนคุณตา ไม่ว่าครอบครองนานเท่าใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา 1382 ทายาทจึงฟ้องขับไล่เรียกร้องเอาที่ดินคืนต่อไปตามมาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     10 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 295

   ขอรบกวนปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหน่อยค่ะ

  เมื่อต้นปี 54 ได้ซื้อที่ดินแปลงนึง (โฉนด) ส่วนนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ

  แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ ได้มีเอกสารสัญญาแปลงติดกันแบ่งขายที่ไร่กว่าๆ

  ให้กับเจ้าของเดิม คนที่2(ตัวดิฉันเป็นเจ้าของคนที่4แล้ว) ทำสัญญา

  ตั้งแต่ปี 43 แล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการโอน แต่เจ้าของคนที่ 2 จ่ายเงินครบแล้ว

  ในสัญญาระบุสาเหตุที่ไม่ได้โอนในตอนนั้น เพราะที่ดินติดจำนองกับสหกรณ์

  มีข้อสงสัยจะถามดังนี้ค่ะ

  1.ดิฉันมีสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่แบ่งขายรึเปล่าค่ะ เพราะไม่ใช่คนทำสัญญาซื้อขายโดยตรง

  แต่ถือสัญญามาเป็นทอดๆ

  2.สัญญามีกำหนดระยะเวลารึเปล่าค่ะ ว่าจะต้องทำการโอนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา

  เท่าไหร่ เพราะในสัญญาไม่ได้ระบุไว้

  3. ถ้ามีการรังวัดที่ดิน ดิฉันต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่อย่างไร

  ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ เจี๊ยบ  (49.230.184.65)     27 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 295

  ท่านเป็นผู้สืบสิทธิจากผู้ขายคนก่อนมีสิทธิหน้าที่ตามสัญญา โดยไม่มีกำหนดเวลาโอนแต่ต้องบอกกล่าวกำหนดเวลาโอน การรังวัดแบ่งแยกที่ดินให้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดิน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     11 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 294

  ด้านหลังบ้าน มีข้างบ้านปลูกตึก2ชั้นเป็นบ้านเช่า(ตอนนี้ร้าง) ไม่มีรั้ว

  ขอบตึกปลูกล้ำเข้ามา ประมาณ 60เซนติเมตรยาว20เมตร ตอนเค้าสร้างไม่ได้ท้วงเพราะหลักหมุดโดนเค้าถมด้วยดินจนมิด     กว่าจะทราบก้อหลังจากเค้าปิดให้เช่า แล้วเค้าส่งช่าง จะมาปรับปรุงถึงได้รุ้ว่าเค้าปลูกล้ำมา(ทำการขุดและมุดจนเห็นหลักเขต) ทำเหมือนจะติดต่อแล้วเงียบไปนานมาก  ตอนนี้จะมาปรับปรุงอีก โดยจะทำช่องหน้าต่างเก่า ที่เคยให้คนงานปิดทิ้งไป เพราะเค้าทิ้งทั้งก้นบุหรี่ และขยะลงมาทางนั้น    และผนังตึกด้านที่ยื่น ยังทำเป็นทางเข้าออกซึ่งเป็นช่องเข้ามาทางบ้านเรา

  อยากทราบว่า 1/จะสามรถให้เค้าทุบกำแพงตัวตึกที่ล้ำแนวบ้านเราเข้ามาได้ไหม ให้ร่นกลับไป ที่ห่วงตอนนี้เพราเค้าเป็นสมาชิกใน อบต.แถวบ้าน บอกตรงๆว่ากลัวอิทพลอยู่ไม่รู้จะปรึกษาใครดี

  2/เราสามรถเอาแผ่นเหล็กมาปิดตรงหน้าต่างและทางเข้าออก โดยยึดติดกับโครงหลังคาบ้านเราได้หรือไม่      ขอบคุณที่กรุณา

  โดยคุณ นาย สาโรจน์ ชื่นชูพันธ์  (125.24.185.75)     26 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 294

  ถ้าบุคคลผู้สร้างตึกที่ส่วนของผนังรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของท่านกระทำการโดยไม่สุจริตแล้ว ท่านชอบที่จะเรียกให้ผู้สร้างซึ่งเป็นเจ้าของตึกรื้อถอนไป และทำที่ดินให้เป็นตามเดิมโดยค่าใช้จ่ายของผู้สร้าง ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1312 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     5 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 293

   ปัญหาที่ดินทับซ้อน เรืองมีอยู่ว่า ใบโฉนดที่ดินของเขาลุกล้ำเข้ามา ที่ดินโฉนดของผม ตอนนี้เขาได้มาร่างวัดใหม่เพื่อจะเอาที่ดิน แต่ผมได้ทำการคัดค้านไปแล้ว ว่าที่ดินพื้นนี้ได้รับมรดกมาตั้งแต่สมัยปูย่าตาย่ายก็รู้ว่ามีเท่านี้และเราก็ได้ถือครองกันมานานแล้ว ตอนนี้เขาบอกว่าจะฟ้องศาลเอา ผมต้องทำไงดีครับกล้วเสียที่ดินไป

  โดยคุณ เกรียงไกร สุรินทร์ (สมาชิก)  (203.113.117.158)     15 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 293

  หากมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทดังกล่าว ท่านควรปรึกษาทนายเพื่อเตรียมพยานหลักฐานว่าต่างหรือแก้ต่างต่อสู้คดีกันต่อไป ทั้งนี้ ถ้าท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยก็อาจฟ้องแย้งเพิกถอนการออกโฉนดของโจทก์ทับที่ดินของท่านโดยไม่ชอบไปพร้อมกับคำให้การก็ได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 177 วรรคสาม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     24 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 292

  สอบถามค่ะ ในกรณีที่แบ่งแยกที่ดินแล้วแต่ยังไม่แยกโฉนด แม่หนูอยากแบ่งแยกออกเป็นโฉนดแต่น้าผู้ถือโฉนดไม่ยอมให้แบ่งออกเป็นโฉนดร่วม 2 ปีแล้วจะทำไงค่ะ

  โดยคุณ ไก่  (119.42.76.237)     12 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 292

  ต้องดำเนินการฟ้องแบ่งแยกที่ดินในระหว่างเจ้าของรวมตาม ป.พ.พ.มาตรา 1363,1364

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     22 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 291

   1. ผมมีที่ดินว่างเปล่าที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลย ในกรณีนี้ผมจะขอรังวัดเพื่อขอออกเอกสารสิทธิ์ได้หรือเปล่าครับ

  2. ถ้าออกเอกสารสิทธิ์เขาจะออกเอกสารอะไรให้ครับ

  โดยคุณ   (223.204.56.165)     12 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 291

  สามารถยื่นคำร้องขอออกเอกสารสิทธิเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินนั้นได้ รายละเอียดให้สอบถามไปยังสำนักงานที่ดินแห่งท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     22 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 290

   มีที่ดิน มรดก 1แปลง แบ่งกัน4คน มีบ้าน 2หลัง พอแบ้งกันแล้ว ดิฉัน ได้ที่ดินคร่อมบ้าน หลังข้างกึ่งกลาง และอีกหลังหนึ่งพอดีกับที่ดินเลย แต่บ้านทั้ง2เป็นของญาต ตอนที่แบ่ง ญาติยอมที่จะแบ่งแบบนี้ บอกว่ายอมรื้อบ้าน แต่มาตอนนี้ ดิฉันจะญาติบอกว่าจะซื้อแต่กดราคาต่ำมาก ดิฉันจะขายให้คนอื่น ญาติบอกว่าต้องจ้างรื้อ 50000 ดิฉันก็บแกว่า คุณตกลงจะรื้อบ้านตั้งแต่แรก เพราะแบ่งมา2ครั้ง ญาติคนนี้ เป็นคนขอยกเลิก แล้วให้แบ่งเป็นแบบนี้ แต่ทำไมต้องให้ดิฉันจ่ายค่ารื่อถอนด้วยคะ ข่มขู่ว่า ดิฉันจะฟ้องศาลก็ได้ หมดตัวแน่ เพราะบ้านหลังนี้อายุ70ปี ขอความเห็นใจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นิตยา  (180.183.202.207)     11 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 290

  ท่านไม่มีหน้าที่ใดตามกำหมายที่จะต้องจ่ายค่ารื้อถอนบ้านให้แก่เจ้าของ หากมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกัน ท่านก็จำต้องพบและปรึกษาทนายเพื่อว่าต่างหรือแก้ต่างทางคดีกันต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     22 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 289

  ขอคำปรึกษาครับ ผมมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งได้มาจากมรดก จำนวน 19 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา แล้วที่ข้างเคียงคนเดิมเขาขายที่ให้คนใหม่มาทำโรงเรียนเอกชน จากนั้นเขาก่อได้สร้างกำแพงรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของผม โดยเขาได้ให้ทางที่ดินมาทำรางวัดใหม่โดยที่ผมไม่ได้รับทราบล่วงหน้า ทำให้ที่ดินผมหายไปจำนวน 2 งาน 46 ตารางวา โดยทางที่ดินข้างเคียงเขาได้ออกเป็นโฉนดแล้ว อยากทราบว่า

  1. ผมไม่ได้ยินยอมที่ข้างเคียงเขาสามารถออกเป็นโฉนดได้ด้วยหรอครับ

  2. ผมได้ติดต่อไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาให้รายละเอียดว่าโฉนดที่ดินเมื่อทำการวัดใหม่สามารถลดลง หรือเพิ่มได้เนื่องจากสมัยก่อนที่ออกเป็น นส3 ใช้แผนภาพถ่ายดาวเทียมทำให้เกืดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เมื่อออกเป็นโฉนด แต่ที่ผมสงสัยก็คือ ที่ดินผมก็ออกเป็นโฉนดแล้ว ที่แต่วัดใหม่กายเป็นว่าที่ดินในโฉนดผมหายไป เขาสามารถออกโฉนดใหม่ได้ด้วยหรอครับถ้าเราไม่ยินยอม

  3. ทางที่ดินบอกว่าที่ดินที่เป็นข้อพิพาทอนนี้มีแค่ 46 ตารางวา เนื่องจากที่ดิน 2 งานนั้นทางที่ข้างเคียงเขาออกเป็นโฉนดเรียบร้อยแล้ว เราจะสามารถดำเนินการต่ออย่างไรได้ครับ

                                                           ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ปรัชญา  (1.2.143.227)     10 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 289

  ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร หากการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินข้างเคียงทับที่ดินของท่าน อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านมีสิทธิฟ้องเรียกร้องเอาคืนซึ่งที่ดินของตนได้ด้วยการขอให้ศาลเพิกถอนการออกโฉนดทับที่ดินของตนตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     22 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 288

  สอบถามเกี่ยวกับที่ดินโฉนด สน.๔ เป็นการแบ่งมรดกของคุณยายมาให้ลูกๆและให้เจ้าหน้าที่ที่ดินออกไปรังวัดแบ่งเขตที่ดินถามว่า ทำไมเจ้าหน้าที่รังวัดไม่ใช้ตลัดเมตรวัดสี่มุมของพื้นที่ก่อน และกรณีที่เจ้าของที่ดินเรียกร้องให้รังวัดทำไมไม่ทำตาม เพราะเดิมมีที่ดิน ๔๖ ไร่กว่า แบ่ง ๙ คนจะถูกคนละ ๕ ไร่ แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกมารังวัดคุณยายได้แบ่งให้ลูกๆทำกินไปก่อนโดยแบ่งคนละ ๕ ไร่ แต่พอเจ้าหน้าที่ออกมารังวัดบางคนได้๕ ไร่แต่บางคนไม่ได้ถึง๕ ไร่ จะวิธีดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบคำถามให้ด้วย ขอบคุณมาก

   

  โดยคุณ นางเภา  (182.93.195.142)     8 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 288

  เกี่ยวกับปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินในการดำเนินการแบ่งแยก หากท่านมีความสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับหัวหน้าสำนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     18 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 287

   รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ

  ปัญหาคือตอนนี้ โฉนดที่ดินกับบ้านที่ตั้งอยุ่บนที่ดิน ระบุเป็นคนละอำเภอกันค่ะ

  คุณยายจะโอนที่ดินกับบ้านให้หลานแต่ที่ดินบอกว่าโอนไม่ได้ต้องแก้ไขที่ตรงไหนค่ะ

  ทีดินก็ได้มีการรางวัดเรียบร้อยแล้ว บอกให้ไปถาม อบต.บ้าง  อำเภอบ้าง  ไปถามแล้วก็ให้คำตอบไม่ได้สักที่

  รบกวนให้ความช่วยเหลือหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ปุ้ย  (115.67.68.112)     1 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 287

  ท่านควรนำเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวมาพบทนายเพื่อเตรียมการดำเนินคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     15 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 286

   ขอความรุ้จากท่านผู้รุ้ ที่กรุณานะคับ 

  คือที่ดินที่แม่ผมอาสัยอยู่เป็นนส3 ประมาน30ไร คืออยู่กันมาหลายสิบปี แล้วหกปีที่ผ่านมาน้องชายแม่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ทำการแบ่งแยกไห้พี่น้องคนอื่นๆ โดยไห้ตาเซ็นแบ่งซึ่งตาเป็นเจ้าของเดิม ประเด่นคำถามคือ ตอนที่เปลี่ยนการวัดอันไหม่แนวเขตการแบ่งของแม่ หายไป ซึ่งอ้างว่าติดอยู่คนไกล้เคียงแล้วตรวจสอบจากคำพูดคนไกล้เคียงเขาบอกไม่ติด คือผมอยากซาบว่าความเป็นจริงแล้วสถานะที่อาศัยอยุ่ตอนนี้ที่มีอยุ่จริงประมานห้าไร ติดอยุ่กับใครหรือยังไง ผมต้องดำเนินการยังไงบ้างคับ ตองขอความกรุนานะคับพ่อแม่ตายายและผมเป็นคนต่างจังหวัดเลยไม่ค่อยรุ้ว่าจะต้องทำยังไง ตอนวัดก็ไม่มีใครทราบมาเห็นหลักฐานที่หลังของน้าอีกคนมีแบ่งกันทุกคนแต่น้าอีกคนสันนิฐานว่าน้าผู้ไหญ่เปลี่ยนแนวเขตเพื่อเอาไปครอบพื่นที่ว่างอีกด้านหรือปล่าว ของแม่ไม่มีเลยอยากทราบว่าเราจะตรวจสอบยังไงได้บ้างคับกรณีติดไปกับคนไกล้เคียงจริง แล้วต้องทำยังต่อคับ

  โดยคุณ J  (110.49.251.5)     26 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 285

   ขอเรียนถามครับว่า ผมกับคู่กรณีเดิม เป็น นส3 แต่ผมขอสอบรางวัดเปลี่ยนเป็นโฉนดก่อน(ได้พื้นที่ตามกำหนด)

  ต่อมาหลายปีผ่านไปพื้นที่ข้างเคียงขอเปลี่ยนเป็นโฉนด พบว่าพื้นที่หายไป (ตอนรางวัดไม่มายืนเขต)

  แต่พบหมุดชำรุดที่ไม่สามารถระบุได้ อยู่ในบริเวณที่หมุดเป็นโฉนดปักอยู่(ในรั้วบ้านผม)

  เช่นนี้หากเขาฟ้องร้องมีโอกาสชนะผม หรือไม่ครับ

  นับถือ

   

   

  โดยคุณ เอก  (115.87.24.171)     24 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 285

  หากการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทับที่ดินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง ก็สามารถฟ้องเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินทับที่ดินของตนได้อันเป็นการใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     8 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 284

  ดิฉันได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาจากแม่ 117 ตรว ตามโฉนดซึ่งออกมาเมื่อวันที่  9 พย 2533  และได้ทำกำแพงรััวกั้นระหว่างบ้าน มีปัญหาเรื่องการรุกร้ำ โดยบ้านข้างเคียงได้แจ้งว่าบุกรุก ให้รื้อถอนกำแพง ซึ่งในการทำกำแพง  ได้ยึดจากหลักโฉนดที่มี ซึ่งทางบ้านข้างเคียงไม่ยอมรับ และได้แจ้งสอบเขตแล้ว 4 ครั้ง  เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าไม่ได้รุกล้ำ และยังคงเป็นหลักเดิมตั้งแต่ปี 2533 ที่ได้มีการทำรังวัดมา  บ้านข้างเคียงอ้างว่า ได้ทำการขายที่ดินให้แม่ดิฉัน 100 ตรว แต่โฉนดออกมา 117 ตรว จึงไม่ยอม จึงเกิดกรณีที่ดินพิพาท และได้ทำการฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายกับครอบครัวดิฉัน  อยากทราบค่ะ  ว่ากรณีนี้คู่่กรณีสามารถฟ้องได้หรือไม่ คือทางบ้านข้างเคียง ดำเนินการฟ้องศาล  แต่โฉนดของบ้านข้างเคียงก็ไม่ได้ขาดหายไป  วัดแล้วก็ครบตามโฉนด  195 ตรว.  ดิฉันต้องทำอย่างไร  หากเค้ายื่นฟ้อง ( อยู่กินมา 36 ปี แล้วค่ะ ) เค้ามีสิทธิ์ฟ้องชนะไม๊ค่ะ

  โดยคุณ pim  (49.231.6.114)     20 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 284

  หากคู่กรณีที่พิพาทกล่าวอ้างลอยๆว่า ตนได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่มารดาเพียง 100 ตารางวาโดยไม่มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้ออ้าง การออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินของท่านจึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย คู่กรณีจึงต้องเป็นฝ่ายชนะคดี ทั้งนี้ ท่านควรนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเข้ามาพบและปรึกษาทนายเพื่อเตรียมคดีแก้ต่างต่อสู้คดีกันต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 283

  ดิฉันมีที่ดินเป็นบ้านค่ะพ่อของดิฉันสร้างครัวเพิ่มแต่ข้างบ้านบอกว่าดิฉันบุกรุงที่ทางเราก้อให้กรมที่ดินมารางวัดแล้วเขาก้อไม่ยอม ทางเขาก้อรางวัดเช่นกันที่ก้ออยู่ทีเดิมแต่ทางคู่กรณีไม่ยอมรับยังว่าทางเราบุกรุกที่จะไปฟ้องศาลดิฉันควรทำยังไงดีค่ะ

   

  โดยคุณ ขนิษฐา  (182.53.153.240)     19 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 283

  เมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินระหว่างท่านกับเจ้าของที่ดินติดกันว่ามีการบุกรุกหรือรุกล้ำกันหรือไม่ จำต้องนำข้อพิพาทนี้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป โดยท่านจำต้องนำคดีมาพบและปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 282

   ไปทำโฉนดที่ดินมาประมาณ7ปีแล้วยังไม่ได้โฉนดเลย เดิมเป็น นส3ค่ะ และเพิ่งมารู้ตอนหลังค่ะว่ารังวัดไม่ตรงกับที่มี เนื้อที่หายไป สามารถทำรังวัดใหม่ได้มั๊ยค่ะ

  โดยคุณ เอกอุมา ประสงค์สุข  (49.230.77.230)     17 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 282

  สามารถทำการรังวัดสอบเขตแนวที่ดินดังกล่าวได้โดยยื่นคำร้องขอต่อเจ้พนักงานที่ดิน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     1 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 281

   ที่ดินผมมีพื้นที่ดินกับที่ดินว่างเปล่า ซึ่งที่ดินว่างเปล่าเขาเขียนไว้ในโฉนดว่า นิคมสร้างตนเอง เเล้วทีนี้ผมเลยไปเดินเรื่องกับนิคมสร้างตนเองเพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกและขอรังวัดที่ดิน เขาบอกว่าที่ดินไม่ใช่ของนิคมเขาเลยไม่ให้สมัคร กรณีนี้ถ้าผมต้องการรังวัดที่ ต้องปรึกษาหน่วยงานใดครับ และสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ บ้านเมืองขอน  (49.48.122.38)     14 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 281

  เกี่ยวกับปัญหาการรังวัดที่ดิน ท่านสามารถยื่นคำร้องขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินแห่งสำนักงานที่ดินที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     27 ก.ย. 2556

 •  1  2  3  4  5 .. 17   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด