X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 •                                                                      ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

   

              ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

   

              กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

   

              วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

              วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

   

  1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

  กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

   

  2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

   

  3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

              ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

   

              (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   

              (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

  กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

   

              เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

   

              วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

              (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

   

              วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

   

              ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

   

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5 .. 19   

 • ความคิดเห็นที่ 340

   ขอเรียนถามหน่อยค่ะ

  เรื่องมีอยู่ว่า ดิฉันได้ไปยื่นขอรังวัดที่ดินเป็นที่นา ได้คิวรางวัดวันที่1พ.ค.57 แล้วได้โทรไปเลื่อนขอเป็นวันที่5พ.ค.57 พอช่างรางวัดมา พอดูผังในมือไม่ถึง20นาที เค้าถามดิฉันว่าน้องว่างอีกวันไหน เด่วพี่ขอไปหาข้อมูลเพิ่มก่อน เด่วจะมาทำให้ใหม่ พอเราบอกวันพุธที่14พ.ค. เค้าก้อว่าจะโทรนัดแต่ก้อไม่ได้โทรหาเราเลย มีแต่เราโทรหาเขา แล้วเค้าก้อบอกว่ายังไม่ว่าง ถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราสามารถทำอย่างไรได้ค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ

  โดยคุณ สุกานดา สมเสนาะ  (1.1.153.138)     16 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 339

   ที่ดินได้ทำการแขวนไว้แล้วอีกฝ่ายจ้างส.ป.ก.มาปักที่ดิน แต่ทางดิฉันไม่ได้ไปดูจึงมีการปักเข้ามาเกินถามว่าทำอย่างไรดีคะ

  โดยคุณ สายใจ  (49.230.165.193)     15 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 338

   รบกวนสอบถาม มีที่ดินอยู่หนึ่งแปลง ตอนรังวัดทางเข้าซึ่งเป็นทางเข้าปะมาณสองเมตรกว้างหนึ่งเมตร ได้ลงในโฉนดไว้เป็นทางสาธารณะนานมาแล้วประมาณสิบกว่าปีแล้วและทางเราก็ได้ทำเป็นประตูแล้วปิดอยู่ถนนใหญ่. ตอนนี้มีปัญหาอยู่ว่าที่ดินข้างเคียงจะให้เปิดเพื่อที่จะใช้เป็นทางสำหรับกลับรถ ซึ่งทางเขาก็ไม่เคยที่จะใชถนนนี้เลยตั้งแต่เริ่มต้นแบ่งที่ดินกันตั้งแต่แรกแล้ว เราจะไม่ให้เขาใช้และจะขอรังวัดเป็นทางส่วนบุคคลจะได้หรือปล่าวคะ(ทางเข้าเป็นทางที่เข้าไปที่ดินของเราที่เดียวไม่ได้ร่วมกับคนอื่นและที่ดินข้างๆทั้งสองทางเข้าก็ทำแนวรั้วเป็นปูนทั้งสองข้าง).     ขอแสดงความนับถือและขอบคุณมาล่วงหน้าด้วยคะ

  โดยคุณ สุธา  (49.230.149.58)     10 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 338

  เมื่อทางพิพาทดังกล่าวเป็นทางสาธารณะสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันแล้ว ท่านจะปิดกั้นขวางไม่ให้ผู้อื่นใช้สอยเข้าออกสู่ทางสาธารณะ และรังวัดเป็นทางส่วนบุคคลไม่อาจกระทำได้โดยชอบ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     23 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 337

  ขอสอบถามหน่อยค่ะ เทศบาลมีที่ดินอยู่ 1 แปลง เนื่อที่ 15 ไร่ จะสามารถขอแบ่งแยกโฉนดเป็นแปลง จำนวน 70 แปลง เพื่อจัดสรรให้ราษฎรเช่า ได้หรือไม่

  โดยคุณ สุดารัตน์ อินทรา  (180.180.66.79)     8 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 337

  สามารถกระทำได้ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายเกี่ยวข้องกำหนดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     19 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 337

   สอบถามการรางวัดที่ดิน เริ่มตอนคือพื้นที่ข้างเคียงต้องการใช้พื้นที่ถนนทางเข้าสวนโดยตอนแรกได้ตกลงว่าแบ่งพื้นที่ให้เป็นเส้นทางเข้าสวนและเจ้าหน้าที่กรมที่ดินรางวัดให้ว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเอาไว้ผ่านมานกว่า30ปีเจ้าของพื้นที่ข้างเคียงจะขอให้เส้นทางโดยที่รางวัดไว้ก็ไม่ใช่เป็นสาธารณะจริงเพราะพื้นที่ทางเข้าตรงนั้นก็มีผู้ใช้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวและเพื่อนบ้านที่ต้องการใช้ก็มีที่ติดถนนใหญ่อยู่แล้วแค่เพื่อนบ้านต้องการขอกลับรถทั้งที่ประโยชน์จริงเส้นทางตรงนั้นเป็นส่วนบุคคลและทั้งสองฝั่งก็เป็นรั่วกันอยู่แล้วจะถามว่าตอนนี้สามารถรางวัดเป็นของเราผู้เดียวได้หรือไม เสมือนว่าเป็นเส้นทางเข้าสวนและไม่มีพื้นที่ของคนอื่นเลย

  โดยคุณ สุธา  (49.230.119.159)     25 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 336

  กรณีที่ทำการรังวัดที่ดินใหม่แล้วเนื้อที่น้อยกว่าโฉนดเดิมเป็นไปได้หรือไม่ ในกรณีใดบ้าง

  โดยคุณ เบญจวรรณ  (58.9.77.13)     3 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 336

  กรณีก็อาจเป็นไปได้เนื่องจากการบกพร่องของการรังวัดเนื้อที่ดินนั้นของเจ้าพนักงานที่ดิน รายละเอียดท่านควรสอบถามเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     14 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 335

  หากขนาดที่ดิน(ที่นา)ของเราที่มีอยู่ ไม่ตรงกับกับโฉนด เพราะที่ดินข้างเคียงไถ ถม เข้ามาเรื่อยๆ  จะต้องทำอย่างไร รังวัดใหม่ได้ไหม ขั้นตอนต้องทำอย่างไร  

  โดยคุณ สมชาย   (49.48.88.197)     29 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 335

  เจ้าของที่ดินนาดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินรังวัดสอบเขตที่ดินตนเพื่อทราบแนวเขตที่แน่นอนและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดหรือดำเนินฟ้องบังคับในชั้นศาลเพื่อเรียกร้องบังคับคดีเรียกคืนซึ่งที่ดินต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     14 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 334

   กรณีที่ดินข้างเคียงมีการสอบเขตเพื่อออกโฉนดแต่ชี้แนวเขตไม่ตรงกัน กระผมได้คัดค้านแต่ยังไม่เซ็นชื่อใดๆทั้งนี้ที่ดินกระผมเป็นโฉนดมีหลักเขตแน่นอนออกมานานเกือบ10ปีแล้ว ที่ดินข้างเคียงเป็นนส.3ครุตดำ กรณีนี้เจ้าหน้าที่ๆดินแจ้งว่าเค้าจะดูรูปแปลงเสียก่อนแล้วจะเรียกมาคุยกันอีกที ซึ่งแบบตรงๆเลยที่ดินของผมซื้อมา35ปีแล้วหลักแน่นอนตรงไปตรงมาแต่ถ้าฟ้องศาลกันจริงถ้าเกิดว่าเค้าฟ้องมา แล้วผมไม่ไปเพราะผมมีโฉนดอยู่แล้วไม่เดือดร้อนใดๆแล้วนับ90วันโดยถือวันที่ผมฟ้องด้วยเป็นหลักแต่ถ้าผมไม่ไปฟ้องทิ้งไว้สิบปี เค้าก็ออกโฉนดไม่ได้ใช่ไหมครับ และกระผมสามารถซื้อขายที่ดินของกระผมได้หรือไม่ครับ

  โดยคุณ ไก่  (115.67.200.182)     27 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 333

  ดิฉันซื้อที่ดินต่อจากป้า 2ไร่ ซึ่งมีทางเข้าออกจะผ่านที่ของเขาก่อนจึงจะมาถึงที่ดินของดิฉัน ตามโฉนดทางที่เข้าที่ดินจะตรงไป แต่เขากลับถมทางไปอยู่ในที่ดินของเขาอีกด้าน กล่าวคือเขามีที่ดินติดทางทั้งสองข้าง เขาถมทางอีกด้านแล้วบอกว่าสงสารเลยให้ทางผ่าน3เมตร ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทาง ดิฉันจะต่อน้ำต่อไปเข้าไปใช้เพื่อจะทำการเกษตร ซึ่งมันจะต้องทำผ่านทางเข้าไป ดิฉันเลยอยากจะให้ที่ดินออกมารังวัดทางสาธารณะที่เข้าไปในที่ดินว่าอยฦู่ตรงไหนกันแน่นะค่ะ ช่วยแนนำดิฉันด้วยค่ะ

  โดยคุณ กรวรรณ  (171.5.137.59)     25 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 333

  ติดต่อที่สำนักงานที่ดินครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     9 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 332

  ผมขอถามเกี่ยวกับการสอบเขตที่ดินครับ เรื่องมีอยู่ว่า ที่ดินข้างเคียงเขาสอบเขตที่ดินเเล้วทีนี้เจ้าหน้าที่สอบเขตเขาถอดหมุดที่ดินย้ายเข้ามาในเขตที่ดินผมประมาณ ๓ เมตร (หมุดเขตที่ดินมีอยู่เดิมแล้วตั้งเเต่รังวัดออกโฉนด) ผมสามารถฟ้องร้องย้ายไปที่เดิมได้ไหมครับ

  โดยคุณ เมืองขอนแก่น  (223.207.33.221)     10 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 331

   เจ้าของที่ดินข้างเคียงขอรังวัดที่ดินใหม่

  เราไปยืนยันเขตแต่ยังไม่เซนรับรอง

  แต่ขอรังวัดที่ดินของเราก่อยู่

  กรณีที่เราคิดว่ามีการลุกล้ำเขต ได้ใหมคะ

  โดยคุณ สุนันทา. นิลสาริกา  (1.47.3.72)     1 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 330

   

  ตอนนี้เขาทำกำแพงปิดทางเข้าบ้านของดิฉันแล้วอยากทราบว่าเขาปิดได้หรือเปล่าค่ะ

  เขาว่างเป็นที่เขาพ่อเขาให้เดินแต่เขาไม่ยอมให้เดินเขาจะปิด เขาจะให้ไปเดินอีกทางซึ่งเป็นทางที่ทำใหม่ ดิฉันเลยคิดว่าคนแก่คนโตแล้วยังกลับคำพูดได้ว่าให้ใช้เป็นทางเข้าออกได้ตอนนี้กลับไม่ยอมให้เดิน  กลัวปัญหาซำ้รอยเลยจะสู้  จะชนะทางกฎหมายไหมค่ะ  ถ้าเขาให้เดินทางใหม่ ก็ยอมแต่เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องย้ายไฟฟ้าย้ายนำ้ ให้เราจะให้เขาจ่ายจะได้ไหม

  ขอบคุณมากค่ะ

   

   

  โดยคุณ จ๋า  (49.230.180.228)     30 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 330

  ท่านสามารถฟ้องบุคคลดังกล่าวให้เปิดทางและเรียกค่าเสียหายได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 329

  มีคนซื้อที่ดินข้างๆที่ดินดิฉันแล้วได้ทำการรังวัดแบ่งเขต..และดิฉันได้ลงชื่อยอมรับไปแล้ว..ปรากฏว่าทำการรังวัดผิดทำให้เราเสียที่ดินไปให้เขาไปประมาณ 8 ตารางเมตร  เราจะขอให้เจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดใหม่ได้ไหมคะ...เวลามันผ่านมา 1 ปีแล้ว ตอนแรกเขาไม่ได้ล้อมรั้ว ตอนนี้เขาจะล้อมรั้วตรงเขตที่ปักหมุดไว้โดยไม่เหลือทางเข้าออกให้เราเลยที่ดินเราเกินให้เขาไปแท้ๆ..แทนที่จะเป็นทางออกของเรา..ทีนี้เลยไม่มีทางออกเลยค่ะ

  โดยคุณ มุทิตา เกิดกูล  (27.55.208.87)     18 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 329

  ท่านสามารถติดต่อเจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดใหม่หรือฟ้องร้องเรียกเอาคืนซึ่งที่ดินของตนอันเกิดจากการรังวัดเข้ามาทันที่ดินโดยไม่ชอบได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     17 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 328

  ขอสอบถามค่ะ ดิชั้นมีที่ดินอยู่ 1 ผืนเป็นที่ตาบอด แต่ทางดิชํ้นจะซื้อที่ข้างเคียงที่ติดกับถนน เพื่อต้องการทางออกและเพื่อให้ที่ติดกับถนน และทำเรื่องเอาที่เข้าธนาคารกู้เพื่อทำบ้านใหม่ เค้ามีกำหนดไว้มั๊ยคะว่า ที่ดินต้องมีทางออกกว้างยาวแค่ไหน

  โดยคุณ เบญจพร อนุเคราะห์  (199.255.47.5)     10 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 328

  ที่ดินซึ่งเป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติกำหนดความกว้างยาวไว้แต่อย่างใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     6 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 327

  ปัญหาที่ดิน นส.3 ก ติดเขตถนนพนังชลประทาน ระบุมีเนื้อที่ 3 ไร่ เคยรังวัด 2 ครั้ง เนื่องจากที่ดินแปลงติดกันมีปัญหาตลิ่งทรุดลงแม่น้ำโขง จึงมีการรังวัดสอบเขต 2 ครั้ง เนื้อที่ตรงกัน คือ 3 ไร่ แต่ครั้งนี้มีเหตุการณ์ว่าแขวงการทางเข้ามาสร้างถนนสี่เลน มีการขยายไหล่ทางเข้ามาละเมิดที่ดิน นส.3ก แปลงนี้เป็นระยะทางกว้าง 8 เมตร ยาว 140 เมตรจากแนวเขตรังวัดเดิมเมื่อ 2 ครั้งที่แล้ว จึงแจ้งให้สำนักงานที่ดินมาตรวจสอบเนื้อที่แล้ว แต่ผลการทำรังวัดของเจ้าหน้าที่ที่ดินคนที่สามนี้ ไม่เหมือนสองคนแรก เนื้อที่หายไปจากเดิมเหลือเพียง 2 เศษๆ นั่นคือ ที่ดินทำกินมีมากกว่าที่ระบุใน นส.3 ก.และยืนยันว่าจะไม่มีการออกเอกสารรังวัดใดๆ ให้งดการรังวัดไว้ และกล่าวว่าแขวงการทางไม่ได้ละเมิดที่ดินทำกินของเรา เจ้าของที่ดินจะบอกว่าแขวงการทางบุกรูกไม่ได้  จึงให้สร้างถนนต่อไปได้  และแจ้งว่าเรามีสิทธิ์ทำกินตามที่ระบุใน นส.3 ก เท่านั้นคือ 2 ไร่เศษๆ จึงไม่ดำเนินการใดๆให้เลย ส่วนเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากพนังชลประทานมาชีแนวเขตพนังชลประทานระบุแนวเขตตรงกันกับการรังวัด 2 ครั้งแรก มีที่ดินทำกิน นส.3 ก 3 ไร่ ซึ่งเดิมทำกินมาตั้ง ปี พ.ศ.2480 ต่อมามีประกาศให้แจ้งขึ้นทะเบียน นส.3 ก เมื่อ พ.ศ. 2522 ตามระวางภาพถ่ายทางอากาศชื่อ vientien ซึ่งเมื่อลงมารังวัดพื้นที่จริงมีระยะกว้างยาวของที่ดินจริงมีมากกว่าระยะในระวางภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ใน นส.3 ก จะทำอย่างไรดีคะ? ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ที่ดินแปลงนี้เป็นสมบัติชิ้นเดียว และชิ้นสุดท้ายของครอบครัว จะไม่ขายเอาไว้ทำกินอย่างเดียว
   

  โดยคุณ รัชนีวรรณ คำภา  (110.77.212.17)     5 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 327

  ท่านควรนำรายละเอียดเกี่ยวกับคดีและเอกสาร ภาพถ่ายและแผนที่เกี่ยวกับที่ดินมาพบและปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีดำเนินการตามสิทธิที่มีอยู่โดยกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     31 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 326

  ปัญหาที่ดิน นส.3 ก ติดเขตถนนพนังชลประทานระบุมีเนื้อที่ 3 ไร่ เคยรังวัด 2 ครั้งเนื่องที่ดินแปลงติดกันมีปัญหาตลิ่งทรุด จึงมีการรังวัดสอบเขต 2 ครั้ง เนื้อที่ตรงกัน แต่ครั้งนี้แขวงการทางสร้างถนนสี่เลนมีการขยายไหล่าทางละเมิดที่ดินนส.3ก แปลงนี้ แจ้งที่ดินมาตรวจสอบเนื้อที่แล้ว แต่ผลการทำเจ้าหน้าที่ที่ดินก็ยืนยันว่าจะไม่มีการออกเอกสารรังวัดใดๆ ให้งดการรังวัดไว้ ส่วนแขวงการทางก็สร้างถนนรังวัดของเจ้าหน้าที่ที่ดินคนนี้ ไม่เหมือนสองคนแรก เนื้อที่หายไปจากเดิมเหลือเพียง 2 เศ็ๆ และแจ้งว่าเรามีสิทำกินตามที่ระบุใน นส.3 ก เท่านนั้นจะบอกว่าแขวงการทางบุกรูกไม่ได้ จึงไม่ดำเนินการใดๆให้เลย ส่วนเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากพนังชลประทานระบุแนวเขตตรงกันกับการรังวัด 2 ครั้งแรก แต่ทับที่ดินทำกิน นส.3 ก ซึ่งทำกินมาตั้ง ปี พ.ศ.2480 ต่อมามีปรกาศให้แจ้งขึ้นทะเบียน นส.3 ก เมื่อ พ.ส. 2522 ตามระวางภาพถ่ายทางอากาศชื่อ vientien ซึ่งเมื่อลงพื้นที่จริงระยะกว้างยาที่ดนจริงมีมากกว่าพื้นที่ใน นส.3 ก จะทำอย่างไรดีคะ ที่ดินเป็นสมบัติชิ้นเดียว และชิ้นสุดท้าย จะไม่ขายเอาไว้ทำกินอย่าง
   

  โดยคุณ รัชนีวรรณ คำภา  (110.77.212.17)     5 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 325

   กำลังจะสร้างรั้วรอบที่ดินค่ะ โดยที่ดินนี้ให้ทางกรมที่ดินมารางวัดให้แล้วมีการปักมุดเรียบร้อย แล้วมีการออกโดใหม่ตามรางวัดตัวใหม่โดยการสร้างรั้วก็ยึดหลักหมุดเป็นหลัก โดยทางหน้าบ้านติดถนนสาธารณะ ปัญหาที่จะสอบถามก็คือมองด้วยสายตาหลังจากทำรั้วแล้ว ดูเหมือนว่ารั้วจะยื่นเข้ามาที่สาธารณะ ก็เลยอยากจะถามว่าจะโดนเวนคืนที่ดินหรือเปล่าทั้งๆก็สร้างตามรางวัด

  โดยคุณ เอ๋  (101.108.128.253)     5 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 324

   มีที่ดินแถวบางกรวยได้มรดกจากพ่อ ตอนเเรกญาติไปแจ้งสาบสูญที่ที่ดินแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมญาติมาตามที่เชียงรายห้ไปรับมรดก พอไปอาโกบอกพ่อติดหนี้เขาเมื่อ30ปีที่แล้ว80000ขอเงินคืน1200000ถ้าไม่มีขอที่ดิน50ตารางวา ยอมแบ่งให้ไป พอจะรังวัดมีปัญหาที่ดินอาโกอีกคนถมเกินของคนอื่นรังวัดไม่ได้ ต้องแจ้งขอรังวัดใหม่หมดพร้อมขอทางเข้าเพราะไม่มีทางเข้าสักแปลง นานไปโกโทรมาถามซื้อราคาถูก เราไม่ขาย เราขอไปรังวัดใหม่ก็ไม่ยอม แบบนี้ไปฟ้องศาลออกหมายให้ไปรังวัดให้เราได้หรือไม่เพราะกลัวว่านานไปจะมีปัญหา

  โดยคุณ สุนิดา  (171.101.131.177)     1 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 324

  ทายาทควรนำรายละเอียดคดีเข้ามาพบและปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     31 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 323

   เรื่องของดินฉันคือดิฉันได้รับมรดกจากแม่และตอนนี้เสียชีวิตแล้วพอที่ดินแปลงติดกันเขามารังวัดปรากฎว่าที่ดินของเราไปติดอยู่โฉนดของเขาเขาจะคืนให้แต่ไม่โอนคืนหมดแค่บางส่วนเราจะทำไงได้บ้าง

  โดยคุณ สมปอน  (27.55.192.137)     27 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 323

  หากเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินคืนให้แก่ท่านทั้งหมด ท่านควรนำรายละเอียดเข้ามาพบและปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการฟ้องร้องเรียกที่ดินคืนและค่าเสียหายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     30 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 322

    ขอปรึกษาเรี่องสอบเขตที่ดิน ผมซื้อที่ดิน 3ไร่ 3งาน 20วา ตามโฉนดเมื่อซื้อแล้ว ก็ขอสอบเขตทันที่เลยเพราะทราบ มีคนมาจะซื้อก่อนผมพบปัญหาหลักหมุดไม่ตรงจุดเลยไม่ซื้อ ต่อมาผมมาซื้อวางเงินไปแล้วมาทราบภายหลังว่ามีปัญหามาก่อน แต่ผมก็มั้่นใจในเจ้าหน้าที่ของที่ดินว่าจะเป็นธรรม เมื่อถึงเวลานัดก็มาทำการวัดหาหลักหมุดกันจนครบไม่มีปัญหา แต่มาพบปัญหารตรงจุดที่กล่าวมาคือรูปร่างมุมเส้นของเขตแดนหมุดไปอีกหมุดหนึ่งไม่เหมือนเดิมผิดรูปร่างไปมากเลย ก็สอบถามนาย ช่างที่มารางวัดให้ กลับได้คำตอบว่า คุณให้ผมมาสอบเขตผมก็ามสอบตามขอ ผมกะว่าจะคัดค้านถามหาข้อมูล ระยะหมุด จำนวณเนื้อที่เพื่อจะเปลียบเทียบกับโฉนดกลับไม่ได้คำตอบอะไร บอกเพียงยังไม่เสร็จต้องวัดใหม่ จนปัจจุบันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย ผมจะทำอย่างไรดี เพื่อขอความยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เราจ่ายภาษีอยู่ เส้นแดนและมุมองศา ต่างกันประมาณ30ฺ  องศาได้ ลืมบอกว่าเป็นที่ดิน อ.พนัส ชลบุรีช่วยแนะนำหน่อยครับ

  โดยคุณ ธนกร อ้นสีบสาย  (223.207.136.8)     25 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 322

  ท่านควรพบและปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการยื่นเรื่องเหตุขัดข้องต่อหัวหน้าสำนักงานที่ดินดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     21 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 321

   ดิฉันซื้อที่ดินมาประมาณปี2541=1แปลงและทิ้งไว้เฉยไม่ได้ทำอะไรสิ่งปลูกสร้างที่ยู่ในที่ดินมีโดดังเก่า

  หลังหนึ่งมาปี2557ดิฉ้นจะสร้างบ้านเลยให้กรมที่ดินมารังวัดเพื่อจะไม่ผิดพลาดข้างบ้าน๒คนเซ็นต์ยิน

  ยอมแล้วแต่ด้านหลังไม่ยอมเซ็นต์ให้เขาบอกใก้ไแฟ้องศาลเพราะขามีญาติเป็นทนายเขาจะเอาที่ทาง

  ด้านหลังไว้ให้รถบ้านเขาเข้าออกได้ของเขา2เมตรของดิฉัน2เมตรเพราะเขาใช้พื้นที่นี้มานานแล้ว

  ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ควรจะทำอย่างไรช่างรังวัดมาวัดแล้วแต่หมุดก็ถูกขุดทิ้งมาวัดครั้งที2และเขตมาด้วย

  เขตบอกว่าต้องยกให้เขาไปเราเป็นเจ้าของแต่ต้องให้เขาใช้เนื้อที่ก็เลยไม่ร้ว่าจะทำอย่างไรดี

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ รสกร พรอภิรักษ์  (49.230.80.244)     17 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 321

  หากข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวเป็นคดีขึ้นสู่ศาล ท่านจำต้องนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องมาปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดี เตรียมพยานหลักฐานแก้ต่างต่อสู้คดีต่อไป ส่วนหลักเขตที่มีผู้ขุดทำลาย ท่านก็สามารถดำเนินคดีบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     10 มี.ค. 2557

 •  1  2  3  4  5 .. 19   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด