ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 •                                                                      ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

   

              ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

   

              กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

   

              วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

              วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

   

  1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

  กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

   

  2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

   

  3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

              ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

   

              (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   

              (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

  กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

   

              เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

   

              วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

              (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

   

              วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

   

              ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

   

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5 .. 23   

 • ความคิดเห็นที่ 420

   รบกวนด้วยค่ะซื้อที่มาแบบไม่คิดว่าจะซื้อเลยไม่ได้รังวัดเนื้อที่9ไร่3งาน90ตรว.แต่วัดได้8ไร่ถสมเจ้าของที่ดินบอกว่าได้ขายปากเปล่าให้ญาติซึ่งตอนขายให้เราไม่เคยบอกคุยก็ไม่ได้แบบนี้นอกจากขอรังวัดสอบเขตแล้วดำเนินคดีได้ไหมค่ะขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ โชติกา รังหอม  (49.230.209.161)     19 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 419

   ขอสอบถามและขอคำแนะนำครับ คือ ที่ข้างเคียงเขาแบ่งที่ดินขายแต่ไม่ได้ขายฝั่งที่ติดกับที่ดินผม เขาก็ทำการรางวัดในฝั่งที่เขาขาย ผมก็ไม่ได้ไปดูด้วยเพราะว่ามันอยู่ในเขตที่ของเขาแล้วเขาเอาเอกสารมาให้เซ็นรับทราบ ผมก็เซ็นให้ไป(ที่ดินผมมีชื่อผู้ครอบครอง2ชื่อ คือผมกับพี่วันน้นพอดีพี่ไม่อยู่) โดยเข้าใจว่าเขาขายฝั่งที่ไม่ติดกับเรา เราคงเซ็นแค่รับทราบว่าเขาขายเท่านั้น แต่ถายหลังพี่มาบอกเขาปักเข้ามาในที่เรานิดหน่อย ก็เลยปรึกษาว่าฝ่ายเราจะทำอย่างไรได้บ้าง จะขิถอนชื่อที่เซ็นไป หรือคัดค้าน พอมีแนวทางแก้ไขใหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ  

  โดยคุณ สมพร ภักดีจำรูญ  (49.230.192.255)     15 ก.พ. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 419

   ท่านอาจนำรายละเอียดคดีมาปรึกษาทนายเพื่อสอบข้อเท็จจริงประเมินรูปคดีดำเนินการติดตามเอาคืนที่ดินของตนก็ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 ทั้งนี้ ท่านอาจสอบถามข้อมูลแนวทางการแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวกับเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.34.79)     20 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 418

   อยากจะปรึกษาครับ

  คือมีปัญหาเรื่องที่ดินกับข้างบ้านครับ ตรงคัรที่มีหลักหินอยู่ 3 จุด คือ หน้า กลาง และหลัง ปรากฏว่าข้างบ้านเขาขุดย้ายหลักหินตรงกลางเข้ามาในเขตบ้านผมครับ ปรึกษาคนรู้จักเรื่องจะลงรังวัด เขาบอกว่าไม่ต้องไปจ้างมาให้เปลืองตังค์หรอก เพราะเขายึดตามหลักหิน ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เสียเปรียบสิครับ แบบนี้พอจะมีทางแก้ไขไหมครับ

  โดยคุณ ด้วง  (27.55.147.239)     9 ก.พ. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 418

   ฝ่ายท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงกระทำการดังกล่าว จึงมีส่วนได้เสียในข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวเพื่อยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินกับเจ้าพนักงานที่ดินหรือฟ้องคดีติดตามและเรียกเอาคืนซึ่งที่ดินของตนได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.61.85)     12 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 417

   ขอสอบถามค่ะ พอดีที่นาขอตามีประมาณ10ไร่ แล้วจะโอนไห้แม่ แต่ปันหาคือที่นาเราข้ามไปฝั่งเขาเยอะเลยประมาณ4ไร่และพื้นที่ข้างเคียงก้อทำกินบนที่นามาเป็น10ปีแล้ว แล้วทีนี่ตาจะโอนที่นาให้แม่แล้วจะต้องให้ที่ดินข้างเคียงเซ็นด้วยหรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ สุรภา ประกอบศรี  (49.230.208.187)     5 ก.พ. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 417

   ตาในฐานะเป็นเจ้าของที่ดินมีสิทธิจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่มารดาของท่านได้โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมหรือลงชื่อรับรองของเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้วยตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.10.35)     11 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 416

   มีปัญหา2เรื่องค่ะ

  1.ที่ดินบ้านเป็นที่ตาบอดแต่ทางเข้าใช้มาแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย

  แต่ข้างบ้านขู่จะปิดเพราะเป็นที่ของเขาจะทำยังไงคะ

  2.ถนนซอยเข้าบ้านน้ำท่วมเวลาฝนตกน้ำลึกกว่าเข่าเข้าออกลำบากขอความช่วยเหลือจาก อบจ แตบ้านหน้าปากซอยไปคัดค้านไม่ให้ถมที่ถนนเพราะบ้านของเขาต่ำจะทำไงคะ

  โดยคุณ นางสุนันท์ เอี่ยมละออ  (1.46.235.83)     1 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 415

   ขออนุญาติถามคะ ในกรณีที่คนขายที่ดิน ไปชี้ที่ดินที่อีกแปลง พอซื้อโอนโฉนดเรียบร้อย แต่พอไประวางวัดที่ดิน กลับเป็นอีกแปลง ซึ่งเป็นแปลงที่ไม่สวย และลึกไปกว่าเดิม กรณีนี้ เรียกว่าฉ้อโกงได้มั้ยคะ

  โดยคุณ   (180.183.40.155)     17 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 414

   รบกวนคะพอดีพื้นที่ข้างเคียงมีการรังวัดที่ดินแต่ไม่ได้แจ้งเราแล้วนายช่างที่มารางวัดก็เอาแต่เครื่องวัดมาพร้อมทั้งมาข่มขู่ว่าเรากินพื้นที่เขาไปโดยวัดเข้ามาในตัวบ้านของเราแล้วบอกให้เราย้ายออกไม่ทราบว่าเราจะทำอย่างไรดี เพราะปกติการวัดที่ดินข้างเคียงก็ต้องมีการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่ดินว่าจะมีการรังวัดที่ดินข้างเคียงไม่ใช่หรือคะซึ่งบ้านของเราตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 แล้วก็ได้ประมาณ 35 ปีแล้วคะเราสามารถไปฟ้อศาลได้ไหมคะ  แล้วเขาก็ไม่มีการติดประกาศการคัดค้านด้วย

  โดยคุณ รัศมี นาคอินทร์  (118.174.137.233)     17 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 414

  หากท่านเห็นว่าเจ้าพนักงานที่ดินกระทำดังกล่าวโดยมิชอบ ท่านก็ชอบที่จะฟ้องดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานที่ดินดังกล่าวต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวต่อไป

   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.103.84)     29 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 413

   ขอสอบถามค่ะ เราได้ทำการแจ้งเรืองรังวัดที่ดินไป และได้มีการมาวัดแต่ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านไม่เซ็นต์วัดให้ และที่ดินของเรามีคูน้ำตัดผ่านกลางที่(เราไม่เคยทราบว่ามีการขุดคูน้ำผ่านที่เรา) และด้านข้างของที่ทั้งด้ายซ้ายและด้านขวา ผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าจะกันที่เป็นที่สาธารณะ (แต่ในฉโนดไม่มีพื้นที่สาธารณะ) ซึ่งเราไปตรวจสอบกับที่อบต.แล้ว ไม่มีส่วนไหนที่เป็นที่สาธารณะเลย และจนตอนนี้ผ่านไป1ปีกว่าผู้ใหญ่บ้านยังไม่ยอมให้รังวัดที่เลยค่ะ เราจะทำยังไงได้บ้างค่ะ

  โดยคุณ tu  (119.42.70.125)     24 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 413

  สอบถามปัญหากับเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.130.158)     4 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 412

   ซื้ออาคารพาณิชย์ซึ่งปลูกติดกลับอาคารอพาร์ทเม้นท์มีเนื้อที่ตามโฉนด23ตรว.หน้ากว้าง4.0เมตรโดยด้านหลังอาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ทำเป็นที่จอดรถ เมื่อทำการวัดเนื้อที่ในบ้าน=4x19(แยกเป็นพื้นที่ในบ้าน12เมตร,หลังบ้านซึ่งก่อผนังปิด2เมตร,หน้าบ้านตามแนวร่นติดถนน5เมตนรวมวัดได้19เมตรหายไป3เมตร 

  อยากเรียนถามว่ากรณีนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่า อพาร์ทเม้นท์รุกล้ำที่ดินส่วนหลังบ้าน หรือจะเป็นกทม.รุกล้ำหน้าบ้านเพื่อสร้างถนน แต่อพาร์ทเม้นท์เป็นผู้ก่ออาคารพาณิชย์ติดกับอพาร์ทเม้นท์แล้วขายต่อให้หุ้นส่วนประมาณ5คูหาเนื่องจาก5คูหาหลังบ้านผิดผนังเป็นแนวเดียวกันหมด 

      กรณีนี้จะสามารถดำเนินการอย่างไรกับเนื้อที่ดินที่ขาดไปครับ

  โดยคุณ วุฒิเดช  (27.55.235.31)     14 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 412

  นำรายละเอียดคดีมาปรึกษาทนายเพื่อฟ้องคดีติดตามเอาคืนซึ่งที่ดินส่วนที่เนื้อขาดไปตามความในมาตรา 1336 แห่ง ป.พ.พ.

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.220)     8 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 411

   นายช่างออกรังวัดแล้ว  อีกนานไม่ครับ จะได้รับฉโนด

  รังวัดตั้งแต่ 28 กค 2558 

  เรื่องยังไม่ถึ่ง ทะเบียนเลยครับ 

   

  โดยคุณ ต๋อง  (114.109.183.83)     14 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 411

  สอบถามเหตุขัดข้องและกำหนดเวลากับเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.220)     8 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 410

   ถ้าป้าเป็นผุ้จัดการมรดกยื่นเรื่องรางวัดไป พอถึงวันรางวัดมีน้องชายมาคัดค้านการรังวัดจะทำอย่างไรได้บ้างให้สามารถรังวัดได้ตามปกติ

   

  โดยคุณ น้อย  (1.46.165.220)     12 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 410

  เจ้าพนักงานที่ดินจะทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ คู่พิพาทจำต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนั้นต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.220)     8 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 409

   ขอสอบถามผู้รู้เนื่องจากเมื่อปี2530บิดาของผมได้ซึ้อทึ่ดินไว้แปลงหนึ่งหลังจากโอนเส็รจเรียบร้อยก็ได้ทำการปรับเกลี่ยสภาพที่ดีนเพื่อทำการเกษตรทำสวนกล้วยไม้และข้างที่ดืนตีดคลองไม่มากนักจึงลำบากต่อการนำมารดต้นกล้วยไม้ต่อมาบีดาผมจึงตัดสีนใจขุดร่องคูน้ำเพื่อชักน้ำเข้ามาใช้ในการเกษตรและขุดร่องน้ำทำคันรอบสวนเวลาผ่านไปก็มีการก่อสร้างรอบที่ดีนมากมายจึงเกรงว่าจะมึการรุกล้ำที่ดีนเราจึงตัดสีนใจทำหนังสือสอบเขตทึ่ดีนไปยังกรมทึ่ดีนและเมื่อถืงกำหนดวันนัดสอบเขตทำการรังวัดก็เรียกเจ้าของพื้นที่ข้างเคียงมากันครบทุกรายและยีนยอมเซ็นรับรองเขตให้เว้นแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมเซ็นและอ้างว่าร่องคูน้ำที่ขุดไว้ข้างต้นเป็นคลองและจะก้ันเป็นคลองออกมากว้างประมาณ10เมตรปัจจุบันก้วางประมาณ3เมตรเขาเลยค้านไม่เซ็นให้จึงรังวัดไม่จบ

  ไหว้ว่านผู้รู้ช่วยหน่อยครับเดือดร้อนมาก

   

  โดยคุณ ต้องการผู้รู้แนะนำครับ  (58.11.20.10)     24 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 409

  บิดาอาจสอบถามข้อมูลกับเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อทำการไกล่เกลี่ยตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.148.212)     24 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 408

   กรณีทำรังวัดจากสัญญาซื้อขายเราต้องใช้ความยาวความกว้างจากสัญญาซื้อขายใช่มั้ยค่ะอย่างเช่นเค้าขายหน้าหลังกว้าง 12 เมตรเวลาทำรังวัดก็ทำเท่านี้ใช่มั้ยค่ะเพราะมาซือที่แต่ยังไม่แบ่งโฉนดค่ะแล้วข้างบ้านเขาบอกว่าเสาเขตแบง่ขยับไปบ้านเขาแต่พอวัดดูมันก็ 12 เมตรพอดีแต่เขาบอกว่าต้องขยับออกมาอีก 1 ศอกเพื่อตั้งเสาดิฉันเลยสงสัยว่าก็ซื้อแค่ 12 เมตรแล้วทำไมต้องขยับอีก 1 ศอกเพื่อตั้งเสางั้นหน้ากว้างที่เขาก็เกิน 12 เมตรสิ ดิฉันอยากถามว่าเวลาเค้ามาทำรังวัดเพื่อทำโฉนดเค้าจะวัดความยาวตามสัญญาซื้อขายใช่มั้ยค่ะ

  โดยคุณ kai  (1.4.199.85)     23 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 408

  การรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่ซื้อขาย ก็ต้องเป็นไปตามเนื้อที่ดินที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลกับเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.148.212)     24 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 407

   เขาฟ้องว่าผมสร้างบ้านรุกล้ำที่เขาศาลสั่งให้วัดาฟ้องว่าผมสร้างบ้านรุกล้ำที่เขา

  ครั้งแรกวัดวันนี้วันที่9ต.ค.58เจ้าหน้านัด10โมงมา 11 โมงกว่า แล้วทำการรังวัดปรากฎว่าบ้านผมไม่ล้ำโจทย์ขอให้วัดใหม่ปรากฎว่าล้ำ64เซ็นผมค้านขอให้วัดใหม่อีกครั้งเจ้าหน้าที่ขอพักเที่ยงรอนานจนต้องโทตามมาอีกที่บ่มยสามโมง ทำการวัดแนวข้างหลังเลยโดยไม่วัดแนวข้างหน้าใหม่ตามที่ผมขอ แล้วรีบทำการสรุปโดยไม่ฟังที่ดินข้างเคียงเป็นเหตุให้ที่ดินข้างเคียงไปรุกล้ำที่ดินอีกสองแปลง ซึ่งเดิมที่ที่ดิน 1 แปลง แบ่งแยกเป็นมรดก เป็นห้าแปลง  ที่ดินที่ฟ้องเป็นแปลงที่สาม ที่ดินข้างเคียงคือแปลงที่สอง กับที่ 4 เป็นเหตุให้ที่ดินข้างเคึยงไปรุกล้ำแปลงที่1 กับแปลงที่ 5

   เจ้าหน้าที่รู้ดีแต่ไม่ดำเนินการแต่อย่างใดคล้ายๆจะเอียงไปทางโจทก์ จึงอยากทราบว่า

  1. การรังวัดถูกต้องใหมครับเนื่องจากเขาวัดทั้งห้าแปลงแต่แปลงที่1กับที่ห้าเสียประโยชน์แต่ไม่มีสิทธิคัดค้าน

  2. หากเราไม่มั่นใจในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอจะดำเนินการฟ้องร้องหรือร้องเรียนหรือคัดค้านไปหน่วยงานใดได้บ้างครับ

  ขอเรียนว่าในการสร้างบ้านได้สร้างตามแนวหลักหมุดเดิม

  ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ วินัย  (49.229.92.184)     9 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 407

  หากท่านเห็นว่า เจ้าหน้าที่รังวัดดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.100.168)     10 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 406

  รบกวนสอบถามหน่อยนะค่ะ

  คือหนูจะแบ่งแยกโฉนดจำนวน22ไร่หั้ยออกเปน3ส่วนเท่ากันแล้วได้มีการปักหมุดเรียบร้อยบริเวณทางเคียงเซนรับทราบเรียบร้อยปิดประกาศผ่านไปทางเจ้าหน้าที่ออกหนังสือมาให้ไปดำเนินการแบ่งแยกได้ไม่มีคนคัดค้าน พอหนังสือออกมาได้ประมาน1อาทิตย์พื้นที่ข้างเคียงที่เปนคนเซนต์กับไปคัดค้านว่าเรารุกล้ำที่ดินเขาอยากทราบว่าเรายังจะสามาระแบ่งแยกที่ดินผื่นนี้ได้ยุรึมั้ยค่ะ

  โดยคุณ   (49.230.98.20)     23 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 405

   ขอรบกวนด้วยนะคะ ตอนนี้ทุกข์ใจมากๆเลย

      ที่ดินมรดก รวมเนื้อที่จริงประมาณ88 ไร่คะ. เดิมในนส3 กำหนด ให้น้อง 39.3 งาน และพี่สาวได้42.0 ไร่.  พอมารังวัดอะไรไม่รุ แต่ตอนนั้น น้องสาวเค้าไม่ค่อยรุกฏหมายเค้าเลยเซนไป เป็นพี่กลายเป็น48.0 น้องยังคง 39.3 เหมือนเดิม แต่ยังไม่มีคันเขตที่แน่นอน. หลังจากนั้นเมื่อต้นปี58มีการขอสอบเขตอีกที ปรากฏว่า เหมือนฝ่ายพี่สาวจะติดสินบนที่ดิน วัดกัน กลายเปนน้องสาวเหลือ38.1 ฝ่ายพี่สาวเพิ่มเปน 49 ไร่. และแต่เหมือนน้องสาว ก้อยอมว่ามันเนื้อที่น้อยลงไม่เป็นไร พอคราวนี้จะขอแบ่งเนื้อที่ของตัวเองเป็นสองแปลง ในเนื้อที่38.1ไร่ให้เปน 18.1. กับ20ไร่เพื่อแบ่งให้บุตร2 คน ปรากฏว่าให้ช่างอีกคนมาวัดเขต ปรากฏว่าเนื้อที่ไม่ครบ38.1. ไร่.  อยากถามว่าจะทำอย่างไรดีคะ. ความผิดอยุ่ที่ใคร และฝ่ายน้องสาวต้องยอมตลอดเพราะที่จริงก้อเป็นฝ่ายดูแลและมีพยานว่าเคยช่วยไถ่ถอนที่ดินนี้จากเจ้าหนี้ของเจ้าของมรดกตัวจริง เรื่องแบบนี้ศาลท่านจะช่วยเราได้ไหมคะ เป็นไปได้ไหมที่เจ้าหน้าที่ที่ดินจะทำอะไรผิดไปอ่ะค่ะ

  ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

   

   

  โดยคุณ พอใจ  (1.47.4.112)     31 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 405

  หากน้องสาวเห็นว่าการรังวัดสอบเขตที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย น้องสาวมีสิทธิเสนอคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.100.195)     24 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 404

  รบกวนด้วยครับผม  

  คือผมซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง เจ้าของที่ดินเดิมแบ่งขายครึ่งหนึ่ง แต่แล้วน้องชายของเจ้าของที่ดินทำการค้านร้างวัด (คือว่าพี่น้องเขาไม่ถูกกัน แต่ชื่อโฉนดเป็นของเจ้าของที่ดินคือพี่สาว)แต่ว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงก็เซ็นยินยอมหมดแล้วครับ   จะมีปัญหามั้ยครับ

   

  ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ Somsak  (58.137.224.18)     23 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 403

  รบกวนปรึกษาค่ะ คือว่าทางดิฉันได้ซื้อที่ดินจากคุณป้าซึ่งอยู่ติดกัน และได้ทำการรังวัดเรียบร้อย โดยมีคุณพ่อของดิฉันเป็นผู้แทนในการระวังแนวเขตในฝั่งที่โฉนดเป็นชื่อของดิฉัน ส่วนอีกฝั่งนึงเจ้าของโฉนดที่ดินไม่ได้มาทำการระวังแนวเขตโดยอ้างว่าได้รับหนังสือแจ้งจากกรมที่ดินหลังจากที่ได้มีการทำรางวัดเสร็จแล้ว เขาบอกว่าเขาไม่ยอมเพราะหลักเขตของเค้าถูกขยัย ไม่อยู่แนวเดิม จะขอให้รังวัดใหม่ แบบนี้ทางดิฉันจะต้องทำยังไงคะ (ลักษณะคือที่ดินของดิฉันอยู่ทางซ้าย ที่ดินคุณป้าที่จะขายให้ดิฉันอยู่ตรงการ ที่ดินของเจ้าของโฉนดข้างเคียงที่บอกว่าไม่ยอมจะอยู่ฝั่งขาว แบบนี้คนที่จะต้องรับผิดชอบอะไรยังไงคะ  ดิฉันต้องเป็นผู้เจรจาเอง หรือว่าคุณป้าเจ้าของโฉนดที่ต้องการขายจะต้องเจรจาคะ)

   

   

  ขอขอบพระคุณค่ะ

  โดยคุณ สุมนา  (124.120.8.85)     21 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 403

  ท่านควรติดต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย หากไม่สามารถตกลงกันได้ คู่กรณีอาจนำข้อพิพาทเป็นคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.60.236)     11 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 402

     ขอบถามเรื่องการรังวัดที่ดินครับคือผมไปร้องต่อศาลเรื่องการครอบครองปรปักษ์ในโฉนดที่ดินของย่าผมและที่ดินนั้นมากว่าโฉนดของย่าผมโดยเจ้าหน้าที่รังวัดเขียนไว้ว่ามีการวัดและการคำนวณต่างวิธีกันศาลนัดสอบสวนโดยมีที่ข้างเคียงและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปด้วยต่อมาศาลได้ให้ที่ดินที่ผมร้องตามที่ขอต่อมาผมขอรังวัดกับเจ้าหน้าที่ที่ดินปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีรังวัดแล้วที่ไม่ตรงกับที่ศาลสั่งและออกโฉนดให้ผมมาและผมถามถึงที่ดินที่ขาดไปเจ้าหน้าที่บอกต้องไปร้องต่อศาลผมจ้างทนายนำเรื่องร้องต่อศาลอีกเจ้าหน้าที่ที่ดินออกมารังวัดที่พิพาทเจ้าหน้าที่บอกผมว่าที่ดินที่ไปร้องมันยังอยู่ในโฉนดเจ้าหน้าที่ทำหนังสือถึงศาลว่าที่ดินที่ผมไปร้องนั้นไม่ได้รุกล้ำที่ข้างเคียงแต่อย่างใดผมจึงถอนฟ้องและเจ้าหน้าที่ให้ผมรังวัดรวมโฉนดแปลงที่แบ่งออกใหม่ผมก็ทำตามปรากฎว่าพอเจ้าหน้าที่ออกมารังวัดเจ้าของที่ข้างเคียงไม่ยอมบอกเจ้าหน้าที่ว่าที่ดินของเขาเข้ามาถึงส่วนที่ยังไม่เต็มจำนวนที่ผมไปร้องต่อศาลครั้งหลังและเขาก็ไปหาเจ้าหน้าที่มารังวัดที่ของเขาเพื่อเปลี่ยนเป็นโฉนดเขานำเจ้าหน้าที่เข้ามาในที่ผมประมาณกว้าง 10 เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร เจ้าหน้าที่ก็ทำตามแต่ให้ผมคัดคล้านไปตอนน้ีอยู่ในขั้นตอนไกล่เกลียประมาณ 120วันแล้วผมขอเรียนถาม

  1. ที่ของเขาเมื่อเจ้าหน้าที่ทำแผนที่ครอบรูปแล้วเท่ากับแผนที่เดิมเขาจะเข้าขอแบ่งในส่วนที่ผมร้องต่อศาลไปแล้วได้หรือไม่

  2. เจ้าของที่ข้างเคียงถือว่าบุกที่ของผมหรือเปล่าครับ

  3. เมื่อเจ้าหน้าที่วัดเนื้อที่ของผมไม่เต็มที่ศาลสั่งผมจะต้องทำอย่างไรดีครับ

  4. บริเวณที่เป็นปัญหาผมเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์อยู่ครับและมีแนวต้นไม้เดิมกว่า60ปีแล้วและยังปลูกต้นไม้ใหม่มากกว่า 5 ปีแล้วผมจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อผมครับ

  ขอขอบพระคุณมากครับ

   

   

   

   

   

  โดยคุณ นายประเสริฐ เสือเกิด  (182.53.214.5)     7 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 402

  กรณีตามปัญหาเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำสั่งศาล ท่านอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไป ส่วนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรังวัดที่ดินสอบถามเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.131.185)     27 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 401

   ขอสอบถามผู้รู้กรณีมีที่ดินอยู่ข้างในกรณีมีโครงการทำถนนเลียบครองต้องผ่านที่ของผู้อื่นแต่เจ้าของที่ไม่ยอมให้ผ่านที่ไม่เซ็นยินยอมให้โครงการก็ต้องระงับไปไม่สามารถทำถนนถึงที่ข้างในได้ครับต้องทำอย่างไรดีครับขุอคำแนะนำด้วยครับ ...... ขอบคุณครับ

  โดยคุณ   (183.89.23.208)     6 ส.ค. 2558

 •  1  2  3  4  5 .. 23   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด