X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 •                                                                      ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

   

              ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

   

              กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

   

              วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

              วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

   

  1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

  กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

   

  2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

   

  3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

              ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

   

              (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   

              (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

  กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

   

              เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

   

              วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

              (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

   

              วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

   

              ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

   

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 24   

 • ความคิดเห็นที่ 469

   เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อเซนรับรองที่ดิน

   

  ทางหน่วยงานที่ดินวัดที่ดินข้างเคียงโดยใช้ตลับเมตรวัดโดยไม่ได้ตั้งกล้องส่อง..ซึ่งทำให้ไม่มั่นใจเลยว่า

  จะชัดเจนและแม่นยำ่  ควรทำอย่างไรค่ะ..ไม่กล้าเซ็นเลยค่ะ..กลัวมีปัญหาในวันข้างหน้า

   

  โดยคุณ กฤษณาอยู่บำรุุง  (119.76.80.89)     23 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 468

   สงสัยค่ะ ทางเราเป็นที่ข้างเคียงที่ทางที่นัดให้เราไปชี้แนวเขต..แต่วิธีการที่วัดทำให้เราไม่มั่นใจเลย

   

  เพราะเขาใช้ตลับเมตรวัดเอา..โดยไม่ผ่านการวัดแบบส่องกล้องวัดแนวเขต..ควรทำอย่างไรดีค่ะ

  โดยคุณ กฤษณาอยู่บำรุุง  (119.76.80.89)     23 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 467

  รบกวนสอบถามคะ ที่บ้านของยายติดกับที่ของน้องชายยาย (เขาเป็นพี่น้องกัน)

  แล้วน้องชายของยายทำการสร้างห้องน้ำกินเนื้อที่ของบ้านยาย ซึ่งยายไม่ได้อนุญาต

  แต่ยายทำไรไม่ได้ ตอนนั้นยายอยู่คนเดียวไม่มีพวก ลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัด

  แต่ก็ได้บอกเล่ากับลูกๆไไว้แล้ว ต่อมาน้องชายของยายเสียชีวิต  และต่อมาแม่เรากลับไปอยู่บ้านที่นั่น ทำการสร้างบ้านใหม่ และต้องการล้อมรั้ว ก็มีปัญหากับลูกชายของเขา

  แม่เราบอกว่าจะล้อมรั้ว ขอให้เขาเคลียร์ห้องน้ำ ลูกชายเขาไม่ยอมให้ไปฟ้องเอา

  ยายเราก็ยังมีชีวิตอยู่ แต่เขาก็ไม่ยอม  แม่เรากำลังจะไป สำนักงานที่ดินเพื่อขอให้มาทำรังวัด ไม่ทราบว่า มีค่าใช้จ่ายหรือไม่คะ แล้วใช้อะไรเป็นเกณฑ์กำหนดค่าใช้จ่ายคะ

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ Nimonrat  (27.55.64.134)     20 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 466

  ที่ดินเป็นที่นามรดก ครอบครองมาหลายสิบปี ปัจจุบันรางวัดเมื่อปี่ 2557 ปรากฎว่าที่ดินบางสว่นไปทับอยู่กับ โฉดนของที่ดินข้างเคียงควรทำอย่างไรครับ

  โดยคุณ สุริยนต์ รักยา  (1.47.74.193)     15 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 465

  สวัสดีค่ะ...รบกวนขอสอบถามหน่อยค่ะ คือรังวัดมาทำการวัดให้และปักหลักเขตเรียบร้อยตามในโฉนดที่มีอยู่ แต่จุดที่มีปัญหาคือข้างเคียงไม่ยอมเซ็นต์รับรองให้ เนื่องจากด้านข้างเป็นร่องน้ำตื้นเขิน ข้างเคียงต้องการใช้ประโยชน์ในร่องน้ำที่ยุ่ในที่ของเรา แต่เราต้องการจะกลบร่องน้ำเพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ **อยากทราบว่าข้างเคียงจะคัดค้านหรือฟ้องศาลเพื่อขอใช้ร่องน้ำได้หรือไม่

  โดยคุณ หลิว  (58.9.225.193)     10 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 464

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ คือได้ทำการรางวัดที่ดินและข้างเคียงได้เซนต์ยินยอมแล้ว<ได้มีการขยับที่ดินให้ข้างเคียงด้วย 70 ซม>  ในวันต่อมาข้างเคียงกลับไปทำการคัดค้านบอกว่าที่ดินของตัวเองหายไปและให้ไปสู้กันในชั้นศาลอยากทราบว่าฝ่ายไหนมีโอกาสชนะคดีคะ

  โดยคุณ อังคณา  (49.48.143.208)     27 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 463

   รบกวนจริงๆค่ะ ที่ดินเป็นของอบจ.ให้ประชาชนทำกิน เริ่มต้นเป็นสิทธิ์ของตา ตาเสียจึงต้องเป็นตกสิทธิ์ของลูก แต่คนที่ครอบครองที่ดินครึ่งหนึ่งตอนนี้เป็นเพียงลูกติดยาย คนละนามสะกุลกับตาไปออกโฉนดเมื่อปี59 ซึงตาก็ไม่ได้โอนให้ ไม่มีใครรู้ แม่ดิฉันซึ่งเป็นลูกของตาก็เข้าใจว่าที่ดินทั้งหมดเป็นของตน เพราะเขาไม่บอกว่าเขาไปขึ้นโฉนดเอา แม่จึงเอาดินไปถมที่และล้อมรั้มตอนทำเขาก็ไม่บอกว่าเป็นดินของเขาด้วย พอล้อมรั้มเสร็จจึงบอก ให้รังวัดมาสอบเขตจึงรู้ว่าที่ดินถึงไหน จะขอดินที่ถมไปคืนเขาก็ไม่ยอม ควรจะทำอย่างไรดีค่ะ

  โดยคุณ ชุลีพร  (1.46.207.169)     6 ก.พ. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 463

   กรณีดังกล่าวหากเป็นการขอออกโฉนดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ครอบครองที่มีสิทธิในที่ดินอยู่ก่อน สามารถโต้แย้งได้ครับ หากยังสงสัยแนะนำให้เข้าพบทนายความ เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไปครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.47.183)     24 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 462

   ขอสอบถามเรื่องทำรังวัดที่ดินแล้วเจ้าของที่ข้างเคียงไม่ยอมเซ็นต์รับรองต้องทำการฟ้องศาลหรือเปล่าคะ ถ้าไม่ฟ้องศาลมีวิธีอื่นไหมคะ (เนื่องจากญาติเจ้าของที่ข้างเคียงเป็นอัยการศาลยังไงก็แพ้อยู่ดี)

  โดยคุณ ศิราณี  (61.90.11.76)     2 ก.พ. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 462

   สอบถามวิธีการแก้ไขได้ที่สำนักงานที่ดินที่ท่านไปยื่นเรื่องขอรังวัด ว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.95.166)     12 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 461

  หวัดดีค่ะ..สอบถามอะไรหน่อยได้มั้ยค่ะ..คือหลักโฉนดที่ดินนี้ถ้าปักอยู่ตรงใหนเขตที่ดินเราถึงตรงนั้นใช่มั้ยค่ะ ตอนนี้มีปัญหากันเรื่องแย่งดินกันค่ะทั้งๆที่โฉนดก็มีอยู่และเราก็สร้างบ้านไม่ได้เกินกับหลักโฉนดเลยแต่บ้านติดกันก็บอกว่าเราสร้างบ้านเกินเค้าไป3เมตรซึ่งดูจากหลักโฉนดแล้วเราก็ไม่ได้เกินถ้าเป็นอย่างงี้ถ้าเค้าฟ้องร้องมาเราผิดมั้ยค่

  โดยคุณ น้ำฝน  (49.229.106.15)     10 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 461

   กรณีตามปัญหา แนะนำให้ท่านทำการรังวัดสอบเขตที่ดิน เพื่อยุติปัญหาดังกล่าว 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.101.20)     19 ม.ค. 2560

 •  1  2  3 .. 24   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด