ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 •                                                                      ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

   

              ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

   

              กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

   

              วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

              วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

   

  1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

  กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

   

  2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

   

  3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

              ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

   

              (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   

              (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

  กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

   

              เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

   

              วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

              (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

   

              วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

   

              ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

   

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 23   

 • ความคิดเห็นที่ 458

  ขอคำปรึกษาค่ะ

   

  ได้ตกลงซื้อที่ดินของน้า แล้วทางกรมที่ดินได้มาทำรังวัดเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอหนังสือจากกรมที่ดินแต่ถ้ามีหนังสือมา ถ้าน้าไม่ยอมเซ็นโอนที่ดินที่ตกลงขายไว้ตั้งแต่แรก ต้องทำยังงัยค่ะ 

  โดยคุณ ปารวัณ สุขเสน่ห์  (115.87.68.93)     3 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 457

  สวัสดีค่ะ

  มีเรื่องรบกวนจะขอปรึกษาค่ะ พอดีว่าจะแบ่งโฉนดที่ดินค่ะเพราะมีชื่อครอบครอง 2 ชื่อจะแบ่งเป็น2โฉนด เจ้าหน้าที่ก็จะมาทำรางวัดและให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงเซ็นต์รับรองแนวเขต แต่เจ้าของที่ดินไม่ยอมเซ็นต์ แล้วแย้งว่าที่ดินนั้นเป็นของของพ่อแม่เขาแล้วหลานได้มายังไง (ซึ่งต้องขออธิบายแบบนี้ค่ะว่าที่ดินผืนนั้นพ่อแม่เขายกให้ลูกสาวคนเล็ก ลูกสาวคนเล็กไม่มีลูกไม่มีสามีจึงยกให้หลานสองคนซึ่งเป็นคนดูแล ตอนยกให้ก็ทำการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย และมีพยานรู้เห็นหลายคนซึ่งรวมทั้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้วยค่ะ) แต่ด้วยความโลภอยากได้ที่ดินนั้นอีกจึงบอกว่าให้แบ่งที่ให้เขา เขาถึงจะยอมเซ็นให้ เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเขาไม่เซ็นให้ก็ทำอะไรไม่ได้ให้ไปไกล่เกลี่ยกันก่อนค่ะ

  กรณีแบบนี้เราสามารถทำยังไงได้บ้างค่ะ ถ้าเราให้ที่เขาเราก็เสียผลประโยชน์มากมายเลยค่ะแต่ถ้าไม่ให้เขาก็ไม่ยอมเซ็นเอกสารให้ ซึ่งเราก็ไม่อยากให้เรื่องถึงโรงถึงศาลค่ะ เพราะเขาแก่มากแล้ว

  รบกวนช่วยตอบทีนะค่ะ

   

   

   

   

  โดยคุณ ปนัดดา แก้วประทุม  (110.168.229.149)     28 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 456

  สวัสดีครับ พอดีผมมีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับการสอบเขตที่ดินข้างเคียงครับ

  ซึ่งเขตแดนดังกล่าวใช้ร่วมกัน สามคนครับ  ผมจะแทนว่า

  1. นาย ก  คือ ผู้ยื่นเรื่องขอรังวัดแนวเขต

  2. นาย ข  คือ ผู้เป็นเจ้าของแนวเขตข้างเคียง

  3. นาย  ค  คือ  ตัวผมเอง

  เรื่องมีอยู่ว่า นาย ก ได้ยื่นสอบเขตกับที่ดินไป  และได้มีเจ้าหน้าที่ที่ดินออกมาสอบเขต  ซึ่งเขตดังกล่าวมีหมุดและเห็นหมุด (เป็นแนวเขตร่วมกันสามคน) ตามที่แจ้ง ด้านบน มาตั้งแต่ปี  2518  จากการเดินสำรวจ  ต่อมาเมื่อปีพศ 2520  นาย ข  ได้ยื่นชี้แนวเพื่อต้องการขายที่ดินบางส่วนของนาย ข และได้มีการชี้แนวเขตและเซ็นรับรองเป็นลายลักษณ์ อักษรเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งขณะนั้นผู้ชี้แนวเขตเป็น ยายของ นาย ค  ซึ่งปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว และมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานและได้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วเช่นกัน และ เจ้าของที่ดินข้างเคียงคือนาย  ก  เซ็นรับรองว่าถูกต้องด้วยเช่นกัน แต่ต่อทั้งหมดได้เสียชีวิตแล้วเช่นกัน

  และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ที่ผ่านมา นาย ก ได้ยื่น ชี้แนวเขตเพื่อต้องการแบ่งแยกให้กับพี่น้อง (นาย ก และ นาย ข เป็นญาติพี่น้องกัน) และไม่ยอมรับ หมุด ที่ใช้ร่วมกัน สามผ่าย ดังกล่าวที่รังวัดไปเมื่อปี 2520  และ ได้เข้ามาชี้เอาแนวเขตใหม่ ล้ำที่ดินของนาย  ค  เข้ามาประมาณ  3  เมตรจากหมุดเดิม  ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดิน เลยแจ้งให้ทำเป็นข้อพิพาทไป  ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ย

  ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผมต้องทำอย่างไรได้บ้าง ถึงจะไม่เสียแนวเขตที่เจ้าหน้าที่ที่ดินปักหมุดไว้เมื่อปี 2520 นั้น 

   รบกวนช่วยแนะนำผมด้วยครับ 

   

  โดยคุณ อดิศร   (115.87.96.98)     27 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 456

   การไม่ไประวังแนวเขตถูกรังวัดรุกล้ำที่ดินมีผลผูกพันหรือไม่ 

  การที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ได้ไประวังแนวเขตเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดที่ดินไปตามแนวเขตที่นำชี้ ปัญหาว่ามีผลผูกพันให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงต้องยอมรับแนวเขตตามที่ผู้ขอรังวัดนำชี้หรือไม่ ศาลเห็นว่าที่ดินมีโฉนดหากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ การจะเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินย่อมต้องอยู่ในบทบังคับของกฎหมาย การที่ไม่ได้ไประวังแนวเขตของตนจนถูกผู้นำรังวัดชี้แนวเขตรุกล้ำเข้าไปในที่ดินส่วนของตนนั้นจึงเป็นเพียงการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ตนแต่ไม่เป็นเหตุให้ต้องเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดิน                         (คำพิพากษาศาลฎีกาที่  6721/2554)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.150)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 455

   สอบถามคะ พอดีแม่ทำคำร้องขอรังวัดที่ดินเพื่อจะแบ่งแยกให้น้องน้อง พอเจ้าหน้าที่รังวัดมาวัดให้ เค้าบอกเนื้อที่จริงเกินเนื้อที่ในโฉนด เลยทำไม่ได้ แต่ว่ามีหลักเขตแดนทุกมุมเลยนะคะ แบบนี้ต้องทำยังไงคะ

  โดยคุณ   (1.47.136.54)     23 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 455

   ตามระเบียบว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนด ปี 27 หมวด 1 ข้อ 5 เป็นฐาน ประกอบกับหนังสือกรมที่ดิน ที่ี่ มท 0706/ว 26229 ล.ว.25 ส.ค.40 ถ้าข้อเท็จจริงตลอดจนบริบทถูกต้อง ถ้าเกินเป็น 100 เปอร์เชต์ ก็ต้องรังวัดให้ หากไม่ดำนเนินการให้ก็เป็นจำกัดสิทธิราษฎรซึ่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกำหนด แต่ถ้าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็ต้องรายงานข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แลให้ราษฏรใช้สิทธิตามกฏหมายวิธีปฎิบัติทาการปกครอง 2539 มาตรา 44(อุทรณ์) ต่อไป

   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 454

   กรณีมีที่ดินเป็นโฉนดเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เคยเข้าไปทำประโปชน์ แต่ได้เข้าดูแลเป็นครั้งคราว มีผู้มีเนื้อที่ติดกันซึ้งเป็นพี่น้องกันบุกรุกเข้าไปทำประโยชน์ แล้วไปแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ดินขอสอบเขตของผู้มีสิทธิในที่ดิน แล้วออกโฉนดใหม่ ทับที่ดินโฉนดเดิม โดยอ้าง มาตรา 69 ทวิ โดยเจ้าของโฉนดไม่เคยไปไหนเลย และโฉนดที่ดินก็ไม่อยู่กับเจ้าของด้วย เนื่องจากให้ญาติอีกคนไปจำนอง โดยเจ้าของโฉนดไม่รู้เรื่อง จะดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ

  โดยคุณ ดาบตำรวจอัชสิทธิ์ ศักดิ์ศรีวัน  (101.108.195.105)     23 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 454

   กรณีตามปัญหา หากคุณเห็นว่า การขอออกโฉนดของบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระทบต่อสิทธิของคุณ คุณก็ควรที่จะยื่นคำคัดค้าน การขอออกโฉนดที่ดินของ นาย ค. ต่อสำนักงานที่ดินแห่งท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ได้ 

  ปพพ. มาตรา 1373  ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 454

   กรณีตามปัญหา หากมีการออกโฉนดที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านสามารถที่จะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 69 ทวิ  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55  (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5334/2547)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 453

  ขอเรียนถามค่ะในกรณีข้างที่เขาจะมาปลูกบ้านค่ะทางกรมเขาพึงส่งจดหมายมาล่าช้าซึ่งทางนั้นเขามาวัดแล้วเราจะต้องทำอย่างไรค่ะ.   ขอบคุณค่ะ 

  โดยคุณ ลลวลัย อภิสสิริรัชต์  (124.120.120.49)     20 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 453

   แนะนำให้เข้าตรวจสอบและโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่รังวัดทันทีหากเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.168.106)     27 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 452

   สอบถามเรื่องที่ดินหน่อยค่ะ คือมีนายทุนมาซื้อที่ติดกับที่ของแม่ พอถึงวันรังวัด ที่แปลงที่ซื้อหายไปประมาณเกือบ 3 งาน ในโฉนดเป็นภาพถ่ายทางอากาศทั้งสองแปลงเขาเลยขอสอบเน้ือที่ในแปลงของแม่ว่าหายเหมือนกันมั้ย ปรากฎว่าของแม่หายไปประมาณ 7 ตรว. แล้วนายทุนก็ขอที่ดินแม่เพิ่ม หน้ากว้าง 1 เมตร ประมาณ 33 ตรว. โดยไม่พูดว่าจะขอซื้อเลย พูดแต่ว่าถ้าแม่ไม่ให้ก็จะยื่นเป็นข้อพิพาท คือแม่อายุ 70 เดินเหินลำบาก เคยผ่าตัดข้อเข่าข้างนึง เหมือนเขาข่มให้แม่กลัว แล้วแม่ก็ให้เขาจริงๆเพราะไม่อยากขึ้นโรงขึ้นศาล โดยลืมเรียกร้องเรื่องเงิน หรือการซื้อขาย เจ้าหน้าที่ก็รังวัดเพิ่มในส่วนที่แม่ให้ และแม่ก็เซ็นข้างเคียงให้เขาแล้ว แต่ในโฉนดระบุว่า แม่เป็นผู้จัดการมรดก ที่เป็นของพ่อ พ่อตายแล้ว แม่มีลูก 4 คน รู้เรื่องนี้ 1 คน อีก 3 คนไม่รู้  พอมีทางแก้ไขมั้ยคะ ยื่นเรื่องคัดค้านได้รึเปล่า เราเป็นแค่ชาวนา โดนนายทุนเอาเปรียบ ไม่ทันหลี่ยมของเขาค่ะ แม่เซ็นต์ชื่อ 12/11/2559 ค่ะ

  โดยคุณ พรรภักดิ์  (1.47.38.71)     16 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 451

   รบกวนเรียนถามคะ

  ซื้อที่ดินมา7ปีตอนนี้กำลังสร้างบ้านอยู่พอดีจะทำรั้วข้างบ้านไม่ยอมคะเขาบอกว่าเรากินเขตแดนบ้านเขาเขาจะขอวัดที่ใหม่จะได้ไหมคะโฉนดบ้านเราก็อยู่ที่ธนาคารตอนสร้างผู้รับเหมาก็วัดทุกอย่างไม่เกินแน่นนอนคะแล้วเราจะทำไงดีคะ

   

  โดยคุณ ธีรเมศร์  (223.205.175.38)     5 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 451

   ที่ดินข้างเคียงท่านนั้นสามารถยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดินได้ แต่หากรังวัดแล้วรุกล้ำเข้ามายังที่ดินของท่าน ท่านก็สามารถคัดค้านการรังวัดดังกล่าวได้ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 69ทวิ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.119.21)     18 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 450

  สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องจะปรึกษาค่ะ เป็นที่ดินบ้านได้แบ่งแยก วันที่เจ้าหน้ามารั้งวัดที่ดินดิฉันกับพี่ๆให้เจ้าหน้าที่รั้งวัดตามโฉนดที่ดินของเรา แต่ป้าที่ดินข้างเคียงไม่ยอม ซึ้งที่ดินติดกันเป็นแนวต้นหมากที่แม่ปลูกไว้ แต่เจ้าหน้าที่รั้งวัดตามโฉนด เลยต้นหมากเข้าไปในที่ดินป้าแกประมาณ2ศอก ตลอดแนวที่ดินซึ้งเป็นที่ดินเรา ป้าแกไม่ยอม เราก็บอกแกว่าเราให้เจ้าหน้าที่รั้งวัดตามโฉนดที่ดินที่มี แต่แกก็ไม่ยอม แกบอกว่าต้องตามแนวต้นหมาก ก็เถียงกันยุสักพัก เราก็รำคาญแก ก็เลยเอา1ศอก จาก2ศอกที่ควรจะเป็น แกเหมือนจะไม่ย่อม แต่ก็ยอม ตอนนี้ที่ดินของแกกำลังจะรั้งวัดแบ่งแยก ดิฉันเป็นที่ดินข้างเคียงจะค้านกับเจ้าหน้าที่รั้งวัดให้รั้งวัดตามโฉนดที่ดินของแกเท่าที่มีได้ไหมค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

   

  โดยคุณ นางสาวจิตรา เรืองรัตน์  (49.230.212.247)     17 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 450

   หากที่ดินข้างเคียงรังวัด ท่านสามารถเข้าตรวจสอบและสามารถโต้แย้งได้หากไม่ถูกต้องตามโฉนดครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.96.95)     31 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 449

  รบกวนหน่อยค่ะ

       พอที่ดินที่จะรังวัดมีผู้เป็นเจ้าของหลายคน เวลาทำเรื่องขอรังวัดนี้จะต้องมาเซ็นต์เอกสารขอรังวัดทุกคนหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ขนิษฐา  (180.183.24.215)     11 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 448

  แล้วถ้าขายที่แต่คนข้างเคียงคัดค้านไม่เซ็นต้องทำยังไงคับ

  โดยคุณ สิทธิศักดิ์ ครองทรัพย์ดี  (182.232.103.143)     10 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 447

   สวัสดีค่ะ  ดิฉันมีปัญหาเรื่องการสอบเขตที่ดินค่ะเนื่องจากฝ่ายข้างเคียงที่อยู่คนละฝ้ากถนนมีการบุกรุกที่ดินใช้รถที่เป็นเครื่องจักรขุดไถเข้ามาในที่ี่ดินทำลายหลักเขตเดิมและทำลายทรัพย์สินจนเสียหายค่ะ ดิฉันจึงได้แจ้งความเพื่อให้หยุดการขุดไถ่และได้ไปขอยื่นเรื่องขอให้ที่ดินเข้ามาสอบเขตเพื่อให้มาปักแนวเขตที่สูญหายด้วยค่ะเจ้าหน้าที่รัังวัดได้ทำหนังสือแจ้งให้ข้างเคียงทราบล่วงหน้าแต่ไม่ยอมเซนต์จนจนล่วงเลยมาประมาณสี่เดือนแล้วค่ะวันนี้เองค่ะทางเจ้าหน้าที่ที่ดินโทรมาขอให้ดิฉันไปขอถอนคำขอสอบแนวเขตค่ะบอกข้างเคียงยอมทุกอย่างแล้วค่่ะแต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าทำมัยต้องให้ไปถอนการขอสอบแนวเขตด้วยเพราะตอนนี้เป็นเรื่องคดีทางอาญาด้วยค่ะทางที่ดินบอกว่าเขาส่งงานไม่ไดเลยงงค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะเผื่อจะได้หายงง  ที่ดินที่เสียหายทั่งทรัพย์สินด้วยกว้างเจ็ดเมตรยาวหกสิบหกเมตรค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

   

   

   

   

   

  โดยคุณ พรีม  (223.24.59.93)     22 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 446

  สอบถามหน่อยค่ะ ให้รังวัดมาวัดที่ที่บ้าน จนท.วัด ปรากฎว่าบ้านเราล้ำพื่นที่ข้างเคียง ทั้งที่ยังมีหมุดเขตอยู่ แล้ว จนท.ยังบอกอีกว่าถนนกินพื่นที่ไปอีกเยอะเลย ก็เลยสงสัยค่ะว่าเป็นไปได้หรือ เพราะบ้านป้าถัดไปประมาน2หลัง จนท.มาวัดไม่เห็นบอกเรยว่าถนนกินพื่นที่ มันเป็นไปได้ไหมค่ะ 

   

  โดยคุณ นารีรัตน์  (1.20.173.103)     18 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 445

   สวัสดีคะ ดิฉันมีเรื่องการขอแบ่งแยกโฉนดที่ดินมาปรึกษาหน่อยคะ คือป้าดิฉันเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนี้ ที่มีบ้านดิฉันปลูกอยู่ แม่ของดิฉันเป็นน้องของป้าคะแต่เสียชีวิตแล้วและไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อด้วยทางป้ากับแม่มีพี่น้องทั้งหมด 5 คนคะแต่ที่ดินผืนนี้เคยคุยกันไว้แล้วว่าให้ใครบ้างซึ่งก็มีป้า แม่ดิฉันและน้าดิฉัน ตอนนี้ป้าก็เปนคนถือโฉดใบนี้อยู่ ซึ่งเขาเป็นคนยื่นเรื่องขอรังวัดออกโฉดที่ดินผืนนี้เองคะป้าเขาบอกว่าก็แบ่งแล้วไงล้อมรั้วเอาได้เลย(แบ่งแต่ปาก ไม่มีหลักฐานใดๆ) ดิฉันแค่ต้องการมีโฉนดที่บ้านดิฉันปลูกอยู่เป็นคนตัวเองในเมื่อเคยคุยกันไว้ว่าแม่ดิฉันก็มีสิทธิซึ่งดิฉันก็เป็็นลูกจะได้ไหมคะ ปล.ดิฉันมีพี่สาว 1คนคะ คำถามคือ ดิฉันต้องทำอย่างไรคะ มีขั้นตอนยังไงบ้างคะ ช่วยแนะนำหน่อยคะ

   

  โดยคุณ พรชนก แสงกล้า  (101.51.4.40)     15 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 445

   ท่านควรทำการติดต่อกับสำนักงานที่ดินเพื่อขอแบ่งแยกที่ดินแปลงดังกล่าว และ ขอออกโฉนดสำหรับแปลงที่แบ่งแยกมาแล้วนั้น แต่ท่านต้องได้รับความยินยอมจากป้าของท่านซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ก่อน เพราะ ต้องให้ป้าของท่านทำการโอนที่ดินบางส่วนให้เป็นของท่านนั่นเอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.9.37)     21 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 444

  รบกวนสอบถามค่ะคือคุณแม่ต้องการแบ่งที่ดินให้ลูกเดิมที่ที่ดินเป็นหนึ่ึ่งแปลงใหญ่แต่ต้องการแบ่งที่ออกเป็น5ส่วนจึงแจ้งที่ดินให้มาทำรางวัดโดยช่างรางวัดก็มาวัดตามมุดเก่าซึ่งก็หามุดเจอทุกมุดแต่ที่ดินข้างเคียงไปแจ้งคัดค้านกับที่ดินว่ามุดเก่าเราไปลุกล้ำเขตของเค้าแต่ช่างวัดก็ได้แจ้งไปแล้วว่าไม่มีการลุกล้ำแต่ที่ดินข้างเคียงก็ไม่เชื่อจึงไปยื่นคัดค้านที่ดินเจ้าหน้าที่จึงนัดให้ไปไกล่เกลี่ยกันกรณีถ้าที่ดินข้างเคียงยังไม่ยอมอีกอยากทราบว่าเราจะสามาถทำโฉนดได้มั้ยค่ะรบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

  โดยคุณ พิม  (182.232.87.78)     9 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 443

   สอบเขตที่ดินไปแล้วรอบหนึ่ง ผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมเซ็นต์อ้างว่าที่เราล้ำเข้าไปในทางสาธารณะ.  ที่ดินให้เราเซ็นต์ระงับไว้ก่อน.  แล้วที่ดินก็จะยกเลิกถ้าเราไม่สอบเขตใหม่                                                             ถ้าเราสอบเขตใหม่แล้ว ผญบ. ไม่ยอมเซ็นต์  ไม่ยอมชี้แนวเขต. แล้วเราจะทำอ่างไร  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ตองเจ  (110.168.229.72)     8 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 442

   สวัสดีค่ะ

   มีเรื่องรบกวนจะปรึกษาค่ะ คือดิฉันได้ซื้อที่ดินไว้หนึ่งแปลง จำนวน 3 ไร่เศษๆ ผู้ขายซื้อทิ้งไว้ประมาณ สิบกว่าปีแล้วและได้ให้ชาวบ้านแถวนั้นทำการเกษตร นัดจ่ายเงินและโอนโฉนดกันที่สำนักงานเขต อ.เมือง แต่เจ้าหน้าที่เขตเมืองบอกว่าให้ทำเรื่องโอนโฉนดที่ อำเภอเขตในโฉนดผู้ซื้อกับผู้ขายก็ทำตามและโอนเปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อย แต่ปัญหาคือผู้ซื้อต้องการแบ่งแยกโฉนดออกเป็น 2 แปลง และได้โทรถามเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นว่าหมู่ที่เท่าไร แต่ปรากฏว่าโฉนดที่ดินกับเขตหมู่บ้านเป็นต่างอำเภอกัน  โดษผู้ชายแจ้งว่าเวลาเสียภาษีที่ดินไปเสียที่ อบต. ของอีกอำเภอหนึ่งสรุปที่ดินแปลงนี้ อยู่เขตแดนระหว่างสองอำเภอ เหตุเกิดแบบนี้แล้วผู้ซื้อต้องแจ้งที่ไหนค่ะ แจ้งเขตตามที่โฉนด หรือว่าแจ้งตามเขตที่ผู้ขายเคยเสียภาษี  

                                                                                        ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ นันท์ณพัชร  (1.179.149.85)     26 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 442

   ท่านควรทำการสอบถามเรื่องดังกล่าวที่อบต.ที่ที่ดินของท่านตั้งอยู่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.99.45)     1 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 441

   ขอคำปรึกษาค่ะ

   

  จากที่ได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วไม่เข้าใจค่ะ 

  พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขพื้นที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ได้หรือค่ะ ไม่ได้วัดหรือยึดให้ตรงกับโฉลด หรือ นส.3 หรอค่ะ

  รบกวนด้วยค่ะ

   

   

   

   

  โดยคุณ   (223.207.242.92)     16 ส.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 23   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด