X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 •                                                                      ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

   

              ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

   

              กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

   

              วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

              วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

   

  1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

  กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

   

  2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

   

  3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

              ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

   

              (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   

              (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

  กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

   

              เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

   

              วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

              (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

   

              วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

   

              ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

   

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 19   

 • ความคิดเห็นที่ 366

  ผมมีตึกแถวติดหัวมุม ซึ่งมีซอยตันอยู่ข้างๆ ไว้เป็นที่กลับรถอยู่ระหว่างตึกแถวของคู่กรณี ปัจจุบันผมใช้พื้นที่ดังกล่าวเก็บของรวมถึงเป็นที่จอดรถ (ซอยตันเป็นที่สาธารณะไม่รวมอยู่ในโฉนดที่ดิน) หากคู่กรณีซึ่งมีตึกแถวอยู่ข้างๆ มาทีหลัง และต้องการขอแบ่งครึ่งเพื่อใช้งานโดยมีการเรียกเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินมาเพื่อดำเนินการ อยากทราบว่าคู่กรณีมีสิทธิ์ที่จะแบ่งพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ และหลักฐานจากการรังวัดที่ดินสามารถใช้ฟ้องร้องศาลเพื่อดำเนินการแบ่งครึ่งได้หรือไม่ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ Ken  (27.130.71.193)     15 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 365

  รบกวนสอบถามที่ดินซื่งเป็นที่ตั้งบ้านอยู่อาศัยมานานกว่า 30 ปี ซืึงที่ดินที่ติดกันเป็นญาติและถือครองโฉนดโดยที่บ้านดิฉันไม่เคยเห็น (ย้อนหลังสมัยพ่อแม่คิดว่าทึ่ดินนี้เป็นที่ดินที่อยู่ในโฉนดของญาติ) แต่เมื่อไม่นานลูกของเจ้าของโฉนดมาชวนแบ่งและได้ดำเนินการจ้างทนายฟ้องรองปรปักษ์เอง เดินเรื่องเองทุกอย่าง แต่เมื่อเรื่องถึงศาล ลูกของเจ้าโฉนดไม่สามารถแบ่งได้ ต้องรับมรดกเท่านั้น จึงมีลูกของเจ้าของโฉนดอีกคนยื่นเรื่องคัดค้านต่อศาล ว่าบ้านของดิฉันจะฟ้องร้องเอาที่ดินของเขา แต่ศาลได้พิจารณาแล้วว่าที่ดินของดิฉันเป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้อยู่ในโฉนด ศาลแนะนำให้ไปแจ้งสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเขตนั้น เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ต่อไป แต่ทางเจ้าของโฉนดไม่ยอม ได้แจ้งต่อศาลว่าที่ดินว่างเปล่านั้นเป็นที่ต้นไร่ปลายนา อย่างนี้ทางเจ้าของโฉนดสามารถไปออกเอกสารสิทธิ์ที่ที่ดินจังหวัด โดยไม่ผ่านสหกรณ์ เลยได้หรือเปล่าคะ 

  ขอบคุณค่ะ   

  โดยคุณ ปุณยภัสร์ วสุวัฒนเจริญกิจ  (202.44.4.252)     27 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 364

   ขอปรึกษาเรื่องการแบ่งแยกโฉนดค่ะ ในการแยกโฉนดต้องให้ผู้ใหญ่บ้านมาชี้หลักเขตหรือป่าวคะ แล้วถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมชี้หลักเขตให้ต้องทำไงคะ เพราะที่ดินแปลงนี้ปู่ยกให้พ่อกับอา โดยแบ่งให้ติดถนนทั้งคู่ แต่มารู้ที่หลังว่าโฉนดของอาติดถนนสาธารณะ แต่โฉนดของพ่อเป็นที่ตาบอด อากับพ่อจึงรวมโฉนดเพื่อแบ่งแยกให้ติดถนนทั้งคู่ แต่ที่ดินฝั่งของอาติดกับทางโค้ง ทำเสารั้วล้อมรอบไว แต่ตอนทำถนน รถที่มาทำถนนทำเสารั้วอาล้มหมดทุกต้น ผู้ใหญ่บ้านเลยมาบอกให้อา ขยับเสารั้วเข้ามาในที่อาอีก5เมตร ถ้าไม่ขยับก็จะไม่ชี้หลักเขตให้ จึงอยากทราบว่าต้องทำอย่างไร เพราะตอนนี้รวมโฉนดแล้ว รอเจ้าหน้าที่มาสอบรังวัด เดือนหน้า

  โดยคุณ เนตรนภา  (202.28.118.119)     9 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 363

   หลักโฉนดด้านทิศเหนือของที่ดิน หายไป 2 หลัก เหลือ 2 หลัก ทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ   (223.206.241.71)     26 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 362

   ช่วยตอบข้อสงสัยให้ด้วยครับ พอดีที่ดินที่บ้านมีทางสาธารณะมาถึงที่เราแล้วที่ข้างเคียงซึ่งทำบ้านแต่เขาได้รุกเข้ามาในที่ทางสาธารณะและเขาได้ขุดหลักเขตแดนที่เป็นเขตถนนออกไปหมดแล้ว เราจะมีวิธีเอาผิดเขาอย่างไรบ้างครับ 

  โดยคุณ สอบถามเรื่องที่ดินครับ  (171.5.93.13)     24 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 361

  กรณีรังวัดที่ดินใหม่ แล้วทางเจ้าหน้าที่ที่ดินพบว่า พื้นที่ข้างเคียงสร้างกำแพงรุกล้ำเข้ามาในเขตที่ดินของเราทั้งกำแพงเลย ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ

  ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินกำลังดำเนินการติดต่อกับที่ข้างเคียงอยู่ ซิ่งกินเวลา 2 เดือนกว่าแล้ว ยังไม่ได้ข้อสรุปเลย  ไม่ทราบว่า ระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลใด ๆ หรือเปล่า  เราต้องแจ้งความบันทึกประจำวันไว้ก่อนหรือเปล่า

   

   

   

  โดยคุณ ชุติมา  (203.166.136.196)     20 ส.ค. 2557

 •  1  2  3 .. 19   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด