X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 •                                                                      ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

   

              ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

   

              กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

   

              วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

              วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

   

  1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

  กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

   

  2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

   

  3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

              ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

   

              (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   

              (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

  กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

   

              เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

   

              วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

              (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

   

              วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

   

              ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

   

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 22   

 • ความคิดเห็นที่ 425


     ขอคำปรึกษาหน่อยครับ จน.รังวัด นัดแล้ว ไม่มา ไปหาก็บอกว่ามาวัดไห้ พอตอนหลังไปหาก็ไม่เจอ โทรไปไม่รับสาย นี้ก็หลายเดือนแล้วครับผ่านไป ยังไม่ได้วัดที่ดินครับ 

  โดยคุณ วีรพนธ์  (49.237.138.129)     26 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 424

  อยากทราบเกี่ยวกับการคัดค้านรังวัดที่ดิน เนื่องจากติดทำงานไม่สามารถไปชี้แนวเขตที่ดินตามกำหนดได้ เมื่อไปดูที่หลังปรากฏว่ามีการปักหมุดใหม่ล้ำเข้ามาในที่ดินของเราประมาณ 30 Cm. (วัดจากหมุดเก่า) ทั้งที่หมุนเก่าก็ยังอยู่ ต่อมามีหนังสือจากกรมที่ดินส่งมาแจ้งว่าวันที่ไปรังวัดทางเราไปได้ไปชี้แนวเขต และไม่ได้ไปลงชื่อรับรองแนวเขต ให้ไปลงชื่อหรือคัดค้านภายใน 30 วัด เราก็ไปติดต่อที่กรมที่ดินสอบถามเจ้าหน้าที่ๆไปทำการรางวัดในวันนั้น สอบถามรายละเอียดปรากฏว่าคำตอบที่ได้คือ เจ้าหน้าชุดเก่าที่ได้ทำการรังวัดชุดเก่าวัดผิด (ใช้วิธีวัดแบบเดิมคือใช้การส่องกล้องและเจ้าหน้าที่ชุดนั้นตายไปหมดแล้ว) แต่ชุดผมใช้วิธีดูจากดาวเที่ยมไม่ผิดแน่นอนเจ้าหน้าที่แนะให้ทำการสอบรังวัดใหม่ ต่อมาทางเราได้ไปทำการยื่นคัดค้านการรังวัดในครั้งนั้นที่กรมที่ดินอยากทราบจะดำเนินการอย่างไรต่อ และถ้ามีการฟ้องร้องกันโอกาสจะชนะหรือไม่ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องปักหมุดใหม่ทั้งที่หมดเก่าก็ยังอยู่และมองเห็นๆกัน

  โดยคุณ วัชรี  (183.88.90.119)     16 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 423

   อยากจะสอบถามครับ

  กรณีที่มีการรังวัดที่ดินไม่ว่าจะเป็นการสอบเขตหรือการแบ่งแยกที่ดินเมื่อเจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการรังวัดแล้วปรากฎว่าการรังวัดเป็นไปตามรูปแผนที่เดิมแต่มีสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำอยู่ในเขตที่ดินข้างเคียงหรือลุกล้ำอยู่ในเขตทางหลวงและเจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือเจ้าหน้าที่ทางหลวงไม่ลงชื่อรับรองแนวเขตให้(เพราะมีสิ่งปลูกสร้างล้ำเข้ามา)แบบนี้จะต้องทำยังไง....ที่ดินข้างเคียงหรือเจ้าหน้าที่ทางหลวงจะผิดไหมที่ไม่รับรองแนวเขต....(การรังวัดครั้งนี้ที่ดินข้างเคียงหรือเจ้าหน้าที่ทางหลวงไม่ได้ขัดขวางปารปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดินเพียงแต่ไม่ลงชื่อรับรองแนวเขตเท่านั้น......ช่วยตอบปัญหาให้ผมทีครับผ่าน e-mail 

   

  โดยคุณ Thawatchai  (223.207.48.149)     23 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 422

   รบกวนเรียนถามค่ะ

  ได้ซื้อที่ดินมา1แปลง..ต่อมาได้โอนให้บุตรสาวอายุ6ขวบ...แต่ที่ดินแปลงนี้ข้างเคียงจะทำการรุกร้ำตลอด..จึงอยากทำการสอบเขตและรางวัดให้ชัดเจน..ต้องทำยังไงคะ..นับวันข้างเคียงเริ่มรุกเข้ามาที่เราเรื่อยๆ...้ดิฉันก็ไม่ทราบอาณาเขตที่ชัดเจน

  โดยคุณ วลัยภรณ์  (171.4.224.149)     11 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 421

   ผมมีเรื่องจะสอบถามครับ

          ที่บ้านผมมีที่ทั้งหมด300กว่าไร่แต่เป็น ภบท.5เกือบทั้งหมดมีโฉนดแค่30กว่าไร่ ที่เหลือทั้งหมดเป็นสมบัติตกทอดมา มีชื่อทั้งหมด11คนเป็นลูกทั้งหมด แต่ที่มีปัญหาคือที่โฉนด30ไร่ มีคนมาซื้อครับพอมาซื้อเค้ากลับยึดไปทั้งหมด300ไร่เลย อยากรู้ว่าเค้ามีสิทธิ์เหรอครับ ช่วยหน่อยครับไม่มีที่ทำกินครับ

  โดยคุณ นายช่วยด้วย  (49.229.6.57)     25 ก.พ. 2559

 •  1  2  3 .. 22   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด