X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 •                                                                      ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

   

              ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

   

              ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

   

              กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

   

              วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

              วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

   

  1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

  กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

   

  2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

   

  3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

              ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

   

              (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

   

              (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

  กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

   

              เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

   

              วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

              (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

   

              วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

   

              ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

   

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 21   

 • ความคิดเห็นที่ 405

   ขอรบกวนด้วยนะคะ ตอนนี้ทุกข์ใจมากๆเลย

      ที่ดินมรดก รวมเนื้อที่จริงประมาณ88 ไร่คะ. เดิมในนส3 กำหนด ให้น้อง 39.3 งาน และพี่สาวได้42.0 ไร่.  พอมารังวัดอะไรไม่รุ แต่ตอนนั้น น้องสาวเค้าไม่ค่อยรุกฏหมายเค้าเลยเซนไป เป็นพี่กลายเป็น48.0 น้องยังคง 39.3 เหมือนเดิม แต่ยังไม่มีคันเขตที่แน่นอน. หลังจากนั้นเมื่อต้นปี58มีการขอสอบเขตอีกที ปรากฏว่า เหมือนฝ่ายพี่สาวจะติดสินบนที่ดิน วัดกัน กลายเปนน้องสาวเหลือ38.1 ฝ่ายพี่สาวเพิ่มเปน 49 ไร่. และแต่เหมือนน้องสาว ก้อยอมว่ามันเนื้อที่น้อยลงไม่เป็นไร พอคราวนี้จะขอแบ่งเนื้อที่ของตัวเองเป็นสองแปลง ในเนื้อที่38.1ไร่ให้เปน 18.1. กับ20ไร่เพื่อแบ่งให้บุตร2 คน ปรากฏว่าให้ช่างอีกคนมาวัดเขต ปรากฏว่าเนื้อที่ไม่ครบ38.1. ไร่.  อยากถามว่าจะทำอย่างไรดีคะ. ความผิดอยุ่ที่ใคร และฝ่ายน้องสาวต้องยอมตลอดเพราะที่จริงก้อเป็นฝ่ายดูแลและมีพยานว่าเคยช่วยไถ่ถอนที่ดินนี้จากเจ้าหนี้ของเจ้าของมรดกตัวจริง เรื่องแบบนี้ศาลท่านจะช่วยเราได้ไหมคะ เป็นไปได้ไหมที่เจ้าหน้าที่ที่ดินจะทำอะไรผิดไปอ่ะค่ะ

  ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

   

   

  โดยคุณ พอใจ  (1.47.4.112)     31 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 404

  รบกวนด้วยครับผม  

  คือผมซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง เจ้าของที่ดินเดิมแบ่งขายครึ่งหนึ่ง แต่แล้วน้องชายของเจ้าของที่ดินทำการค้านร้างวัด (คือว่าพี่น้องเขาไม่ถูกกัน แต่ชื่อโฉนดเป็นของเจ้าของที่ดินคือพี่สาว)แต่ว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงก็เซ็นยินยอมหมดแล้วครับ   จะมีปัญหามั้ยครับ

   

  ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ Somsak  (58.137.224.18)     23 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 403

  รบกวนปรึกษาค่ะ คือว่าทางดิฉันได้ซื้อที่ดินจากคุณป้าซึ่งอยู่ติดกัน และได้ทำการรังวัดเรียบร้อย โดยมีคุณพ่อของดิฉันเป็นผู้แทนในการระวังแนวเขตในฝั่งที่โฉนดเป็นชื่อของดิฉัน ส่วนอีกฝั่งนึงเจ้าของโฉนดที่ดินไม่ได้มาทำการระวังแนวเขตโดยอ้างว่าได้รับหนังสือแจ้งจากกรมที่ดินหลังจากที่ได้มีการทำรางวัดเสร็จแล้ว เขาบอกว่าเขาไม่ยอมเพราะหลักเขตของเค้าถูกขยัย ไม่อยู่แนวเดิม จะขอให้รังวัดใหม่ แบบนี้ทางดิฉันจะต้องทำยังไงคะ (ลักษณะคือที่ดินของดิฉันอยู่ทางซ้าย ที่ดินคุณป้าที่จะขายให้ดิฉันอยู่ตรงการ ที่ดินของเจ้าของโฉนดข้างเคียงที่บอกว่าไม่ยอมจะอยู่ฝั่งขาว แบบนี้คนที่จะต้องรับผิดชอบอะไรยังไงคะ  ดิฉันต้องเป็นผู้เจรจาเอง หรือว่าคุณป้าเจ้าของโฉนดที่ต้องการขายจะต้องเจรจาคะ)

   

   

  ขอขอบพระคุณค่ะ

  โดยคุณ สุมนา  (124.120.8.85)     21 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 402

     ขอบถามเรื่องการรังวัดที่ดินครับคือผมไปร้องต่อศาลเรื่องการครอบครองปรปักษ์ในโฉนดที่ดินของย่าผมและที่ดินนั้นมากว่าโฉนดของย่าผมโดยเจ้าหน้าที่รังวัดเขียนไว้ว่ามีการวัดและการคำนวณต่างวิธีกันศาลนัดสอบสวนโดยมีที่ข้างเคียงและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปด้วยต่อมาศาลได้ให้ที่ดินที่ผมร้องตามที่ขอต่อมาผมขอรังวัดกับเจ้าหน้าที่ที่ดินปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีรังวัดแล้วที่ไม่ตรงกับที่ศาลสั่งและออกโฉนดให้ผมมาและผมถามถึงที่ดินที่ขาดไปเจ้าหน้าที่บอกต้องไปร้องต่อศาลผมจ้างทนายนำเรื่องร้องต่อศาลอีกเจ้าหน้าที่ที่ดินออกมารังวัดที่พิพาทเจ้าหน้าที่บอกผมว่าที่ดินที่ไปร้องมันยังอยู่ในโฉนดเจ้าหน้าที่ทำหนังสือถึงศาลว่าที่ดินที่ผมไปร้องนั้นไม่ได้รุกล้ำที่ข้างเคียงแต่อย่างใดผมจึงถอนฟ้องและเจ้าหน้าที่ให้ผมรังวัดรวมโฉนดแปลงที่แบ่งออกใหม่ผมก็ทำตามปรากฎว่าพอเจ้าหน้าที่ออกมารังวัดเจ้าของที่ข้างเคียงไม่ยอมบอกเจ้าหน้าที่ว่าที่ดินของเขาเข้ามาถึงส่วนที่ยังไม่เต็มจำนวนที่ผมไปร้องต่อศาลครั้งหลังและเขาก็ไปหาเจ้าหน้าที่มารังวัดที่ของเขาเพื่อเปลี่ยนเป็นโฉนดเขานำเจ้าหน้าที่เข้ามาในที่ผมประมาณกว้าง 10 เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร เจ้าหน้าที่ก็ทำตามแต่ให้ผมคัดคล้านไปตอนน้ีอยู่ในขั้นตอนไกล่เกลียประมาณ 120วันแล้วผมขอเรียนถาม

  1. ที่ของเขาเมื่อเจ้าหน้าที่ทำแผนที่ครอบรูปแล้วเท่ากับแผนที่เดิมเขาจะเข้าขอแบ่งในส่วนที่ผมร้องต่อศาลไปแล้วได้หรือไม่

  2. เจ้าของที่ข้างเคียงถือว่าบุกที่ของผมหรือเปล่าครับ

  3. เมื่อเจ้าหน้าที่วัดเนื้อที่ของผมไม่เต็มที่ศาลสั่งผมจะต้องทำอย่างไรดีครับ

  4. บริเวณที่เป็นปัญหาผมเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์อยู่ครับและมีแนวต้นไม้เดิมกว่า60ปีแล้วและยังปลูกต้นไม้ใหม่มากกว่า 5 ปีแล้วผมจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อผมครับ

  ขอขอบพระคุณมากครับ

   

   

   

   

   

  โดยคุณ นายประเสริฐ เสือเกิด  (182.53.214.5)     7 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 402

  กรณีตามปัญหาเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำสั่งศาล ท่านอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไป ส่วนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรังวัดที่ดินสอบถามเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.131.185)     27 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 401

   ขอสอบถามผู้รู้กรณีมีที่ดินอยู่ข้างในกรณีมีโครงการทำถนนเลียบครองต้องผ่านที่ของผู้อื่นแต่เจ้าของที่ไม่ยอมให้ผ่านที่ไม่เซ็นยินยอมให้โครงการก็ต้องระงับไปไม่สามารถทำถนนถึงที่ข้างในได้ครับต้องทำอย่างไรดีครับขุอคำแนะนำด้วยครับ ...... ขอบคุณครับ

  โดยคุณ   (183.89.23.208)     6 ส.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 21   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด