X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาคดีเช่าซื้อ 02-948-5700

 • ฎีกาที่น่าสนใจ

  ฎีกาที่สำคัญเกี่ยวกับคดีเช่าซื้อรถยนต์

   

  ทนายคลายทุกข์ขอนำคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีเช่าซื้อรถยนต์ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อจะได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลง โดยผลของสัญญา หรือโดยผลของกฎหมาย

  ฎีกาที่ 356/2548

  • เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะริบเงินค่าเช่าซื้อที่ผู้เช่าซื้อชำระมาแล้วก่อนเลิกสัญญา และกลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อ แต่ไม่มีสิทธิเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระตาม ป.พ.พ. มาตรา 574
  • การกำหนดค่าเสียหายล่วงหน้ากรณีตกลงจะชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระก่อนเลิกสัญญาจนครบถ้วนแก่ผู้ให้เช่าซื้อจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถยนต์คืน หรือวันบอกเลิกสัญญา มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ศาลชอบที่จะลดลงได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 383 วรรคแรก

  ฎีกา 8011/2548

  • คู่สัญญาลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อไม่ครบถ้วน เพียงแห่งเดียวก็มีผลเป็นสัญญาเช่าซื้อที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารทุกแผ่น

  ฎีกา 991/2548

  • สัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง ผู้ให้เช่าให้คำมั่นจะขายทรัพย์ที่เช่าเมื่อครบสัญญาเช่าผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากมิได้ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไข
  • กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่ายังไม่ตกเป็นของผู้เช่าทันที
  • สัญญาลักษณะนี้จึงมิใช่สัญญาเช่าซื้อ
  • สัญญาเช่าซื้อ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อย่อมโอนไปยังผู้เช่าซื้อทันที
  • สัญญาเช่าแบบลีสซิ่งจึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์

  ฎีกา 4108/2540

  • สัญญาเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือ มิฉะนั้นเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 572 วรรคสอง

  กรรมการโจทก์ลงชื่อในสัญญาเช่าซื้อไม่ครบถ้วนสัญญาเช่าซื้อจึงเป็นโมฆะ

  ฎีกา 1703/2536

  • ผู้เช่าซื้อเลิกสัญญาด้วยการนำรถยนต์ที่เช่าซื้อไปคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ โดยไม่ได้ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือผิดสัญญา
  • คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตาม ป.พ.พ. มาตรา 391
  • แม้ผู้เช่าซื้อค้างค่างวดอยู่ 3 งวดก่อนสัญญาเลิกกัน ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิเลิกค่างวดที่ค้างชำระ

  ฎีกา 2019/2531

  • สัญญาเช่าซื้อเลิกกันโดยไม่มีการผิดสัญญา แต่ผู้ให้เช่าซื้อผิดสัญญาเพราะไม่จัดการแก้ไขให้ทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้ออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ผู้เช่าซื้อมีสิทธิเลิกสัญญา ตาม ป.พ.พ.มาตรา 387 ได้
  • ผู้ให้เช่าซื้อต้องคืนเงินค่าเช่าซื้อที่ได้รับจากผู้เช่าซื้อทั้งหมด
  • ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับค่าเช่าในระหว่างที่ผู้เช่าซื้อครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าซื้ออยู่
  • ก่อนคืนเงินค่าเช่าซื้อจึงต้องหักค่าเช่าออกจากจำนวนค่าเช่าซื้อที่ต้องคืน

  ฎีกา 3149/2530

  • ผู้เช่าซื้อจะเลิกสัญญาเช่าซื้อเมื่อไรก็ได้แต่ต้องส่งมอบรถยนต์คืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อ
  • ถ้ายังไม่คืนรถ ถึงแม้จะบอกเลิกสัญญาก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 573

  ฎีกา 356/2548

  • เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ศาลอาจพิจารณากำหนดค่าเสียหายส่วนที่ขาดทุนเท่ากับค่างวดที่ค้างชำระก็ได้ ศาลจะลดลงก็ได้ ถ้ามองว่าสูงเกินไป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคแรก

  ฎีกา 1496/2548

  • การกำหนดเกี่ยวกับค่าเสียหายที่ผู้ให้เช่าซื้อจะเรียกจากผู้เช่าซื้อ เช่น เลิกสัญญาแล้วต้องชำระค่าเสียหายเท่ากับค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ ถึงแม้จะแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายก็ไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ไม่เป็นโมฆะ ตามมาตรา 151 ใช้บังคับได้ แต่ถ้าสูงเกินไปถือเป็นเบี้ยปรับ ตามมาตรา 379

  ฎีกา 2677/2547

  • เลิกสัญญาเช่าซื้อต้องให้เวลาผู้เช่าซื้อตามสมควร เช่น 1 เดือนเป็นต้น ถ้าไม่ให้เวลายังไม่ถือว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดผิดสัญญา
  • แม้จะมีข้อความว่าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ทันที ผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และไม่มีสิทธิยึดรถด้วย
  • ถ้าไปยึดรถคืนโดยไม่มีสิทธิถือว่าผู้ให้เช่าซื้อผิดสัญญา
  • ผู้ให้เช่าซื้อรับเงินค่าเช่าซื้อจากผู้เช่าซื้อซึ่งชำระไม่ตรงเวลาและไม่ได้เรียกร้องค่าปรับหรือค่าเสียหายถึงแม้จะจ่ายไม่ตรง ไม่ถือว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิคิดค่าปรับในกรณีชำระหนี้ล่าช้าจากผู้เช่าซื้อ

  ฎีกา 3842/2526

  • สัญญาระบุผิดนัดงวดเดียว บอกเลิกสัญญาได้ ใช้บังคับได้

  ฎีกา 1195/2511 (ประชุมใหญ่)

  • เลิกสัญญาเช่าซื้อ , เรียกค่าสินไหมทดแทนได้เช่น ค่าใช้ทรัพย์ตลอดเวลาที่ผู้เช่าซื้อครอบครองทรัพย์ตามมาตรา 391 วรรค 3 เท่านั้น และ ถ้าคืนรถผู้เช่าซื้อรับผิดเฉพาะค่าเสียหายที่เกิดจากการใช้ทรัพย์โดยมิชอบเท่านั้น
  • ไม่มีสิทธิเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ

  ฎีกา 3668/2532

  - ค่าขาดประโยชน์จากการที่ผู้ให้เช่าซื้อไม่ได้ใช้รถนั้นไม่ถือว่าเป็นหนี้ที่ค้างชำระ ผู้เช่าซื้อจึงไม่ต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยตามสัญญา ถึงแม้จะกำหนดดอกเบี้ยไว้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

  ฎีกา 7812/2540

  • ผู้เช่าซื้อผิดสัญญาเพิกเฉยไม่ยอมส่งมอบรถคืน ทำให้ผู้ให้เช่าซื้อขาดประโยชน์ที่จะใช้รถ ผู้เช่าซื้อจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ให้เช่าซื้อ

  ฎีกา 6184/2547

  • เมื่อเลิกสัญญาเช่าซื้อคู่สัญญาไม่มีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาอีกต่อไป ผู้ให้เช่าซื้อคงเรียกได้เฉพาะค่าเสียหายอันเนื่องมาจากผู้เช่าซื้อผิดสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น
  • ผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่สามารถจะไปเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระอยู่ก่อนเลิกสัญญาได้

  ฎีกา 210/2545

  - คำพิพากษาที่ให้ส่งมอบรถยนต์คืนโจทก์ในฐานะผู้ให้เช่าซื้อผู้เช่าซื้อจะต้องส่งมอบรถในสภาพที่ใช้การได้ดี ถ้ารถไม่มีทะเบียนไม่ทราบว่าเป็นคันเดียวกับที่ศาลพิพากษาหรือไม่ หรือไม่ดูแลรักษาผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเป็นโจทก์ไม่ยอมรับรถยนต์ โดยอ้างว่าผู้เช่าซื้อปฏิบัติชำระหนี้ไม่ถูกต้องตรงตามคำพิพากษาและไม่อยู่ในสภาพใช้การได้ดี จึงมีเหตุผลและเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว

  ฎีกา3744/2526

  - เรียกค่าเสียหายจากการใช้รถยนต์บุบสลายมีอายุความ 6 เดือน ป.พ.พ. มาตรา 563

  ฎีกา 2576/2546

  - เรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถหลังสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ใช้อายุความทั่วไป 10 ปี

  ฎีกา 3358/2530

  - คดีเช่าซื้อไม่ได้บัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยตรง เรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระใช้อายุความ 2 ปี ตาม ป.พ.พ. 193/33 (6)

  ฎีกา 1643/2546

  - ฟ้องให้ชำระส่วนที่ขาดทุนโดยมิได้เรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ อายุความ 10 ปี ป.พ.พ. มาตรา 193/30

  ฎีกา 2171/2536

  - ผู้เช่าซื้อไม่คืนรถ ผู้ให้เช่าซื้อจึงชอบที่จะติดตามเอารถคืนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336 ไม่มีอายุความ

  ฎีกา 728/2529

  - รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าเช่าซื้อทั้งสิ้นจนครบ เพราะถือว่าเป็นการฟ้องขอให้ชำระราคาทรัพย์ที่เช่าซื้อจนครบตามสัญญา กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ ใช้อายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30

  ฎีกา 359/2509

  - ผู้ค้ำประกัน 2 คน ผู้ค้ำประกันคนหนึ่งชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อแล้วรับช่วงสิทธิของผู้ให้เช่าซื้อไล่เบี้ยผู้ค้ำประกันอีกคนหนึ่งได้กึ่งหนึ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 229 (3) , 296

  ฎีกา 7812/2540

  - เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยตามสัญญา เรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้เพียงในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคแรก

  ฎีกา 1713/2546

  - ถึงแม้ในสัญญาเช่าซื้อระบุให้คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เมื่อมีการผิดนัด เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกแล้ว นำมาใช้ไม่ได้ เรียกดอกเบี้ยได้เพียงร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามมาตรา 224

  ฎีกา 679/2540

  - ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมายที่เช่าซื้อให้ผู้เช่าซื้อได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ หากทรัพย์สินที่เช่าซื้อดังกล่าวถูกเจ้าพนักงานยึดไปโดยสงสัยว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องรีบแจ้งเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องรีบดำเนินการแสดงหลักฐานต่าง ๆ ต่อเจ้าพนักงานเพื่อขอริบทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนจากเจ้าพนักงาน แล้วส่งมอบให้แก่ผู้เช่าซื้อโดยเร็ว มิฉะนั้น ถือว่าผู้ให้เช่าซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าซื้อต้องชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ แก่ผู้เช่าซื้อ

  ฎีกา 15/2522

  - นำรถที่เช่าซื้อบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14/31 รถใช้กระทำความผิดต้องริบ ตาม ป.อ. มาตรา 35

  ฎีกา 1346/2529

  - ผู้ให้เช่าซื้อเพิกเฉยไม่บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถที่ใช้ในการกระทำความผิด หลังเกิดเหตุนานถึงสี่ปีเศษ แสดงว่ามีเจตนาจะได้รับค่าเช่าซื้อเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่มีสิทธิขอคืนของกลาง

  ฎีกา 3720/2525

  - ถ้าผู้ให้เช่าซื้อมิได้รู้เห็นเป็นใจในการนำรถไปใช้ในการกระทำความผิดของคืนได้

  ฎีกา 3242/2531

  - รถถูกกรมศุลกากรมีคำสั่งให้ริบโดยไม่มีการฟ้องคดี จะมาขอให้ศาลคืนโดยอาศัย ป.อ. มาตรา 36 ไม่ได้

  ฎีกา 1865/2533

  • รถที่เช่าซื้อถูกยึดแต่ผู้ให้เช่าซื้อไม่บอกเลิกสัญญา แต่มาขอคืนของกลางถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้กระทำความผิดเชื่อว่ารู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดขอคืนไม่ได้

   

  การพิสูจน์ความเสียหายในคดีเช่าซื้อ

  1. ในชั้นศาลต้องสืบให้ชัดเจน
  2. ค่าใช้ทรัพย์ค่าขาดประโยชน์ต้องมีพยานบุคคลที่เคยเช่ารถจากผู้อื่นหรือบุคคลมาขอเช่ารถยนต์มาเบิกความต่อศาลยืนยันเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่า
  3. ค่าติดตามยึดรถยนต์ต้องมีหลักฐานการชำระเงินค่ายึดรถและผู้ยึดรถต้องมาเบิกความต่อศาล
  4. ความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายในตัวรถจะต้องมีภาพถ่ายที่เห็นชัดเจนมาส่งศาล บิลค่าซ่อมหรือค่าเปลี่ยนอะไหล่และต้องมีช่างมาเบิกความต่อศาล
  5. การลากจูงรถยนต์ที่เช่าซื้อเนื่องจากใช้การไม่ได้ต้องมีใบเสร็จค่าลากจูงมาส่งศาล

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 60

   กำลังจะลงนามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้เช่า สัญญาที่ทำขึ้นต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่ค่ะ (เป็นสัญญาที่ทำระหว่างบุคคลสองคนค่ะ) ถ้าไม่ติดจะถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่มีผลทางกฎหมายไหมค่ะ. ขอบพระคุณค่ะ

  โดยคุณ ศันสนีย์  (114.109.184.30)     23 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 59

  ขอปรึกษาครับคือออกรถยนต์เต้นส์มาทำสัญญาวางเงินดาวน์155000บาท

  สัญญาปีต่อปีครับสง่เป็นปีปี57ส่งอีก100000วันที่26 มีนาคม 58 หมดสัญญาจะคืนรถต่อไม่ใหวดอกแพงมากจะทำได้ใหมครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรถสภาพเดิมครับ

   

  โดยคุณ สิทธิชัย เวียงหก  (110.78.183.19)     11 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 59

  ท่านสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวเสียได้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ด้วยการส่งมอบรถคันที่เช่าซื้อกลับคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายของตนเองตาม ป.พ.พ.มาตรา 573
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     10 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 58

   ถ้าผู้เช่าซื้อหลอกว่าจะมาจ่ายเงินให้ครบหลังเอาเล่มทะเบียนรถไปแล้ว(ซื้อขายรถจักรยานยนต์)ทางผู้ให้เช่าซื้อจะไปยึดทรัพย์นั้นกลับคืนมาได้หรือไม่ปล.ทางผู้ให้เช่าซื้อได้ทำหนังสือเงินกู้ไว้พร้อมกับหนังสือสัญญาเช่าซื้อ

  โดยคุณ วณิชยา เลิศสินไทย  (171.99.249.95)     10 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 57

   ถ้าผู้เช่าซื้อหลอกว่าจะมาจ่ายเงินให้ครบหลังเอาเล่มทะเบียนรถไปแล้ว(ซื้อขายรถจักรยานยนต์)ทางผู้ให้เช่าซื้อจะไปยึดทรัพย์นั้นกลับคืนมาได้หรือไม่

  โดยคุณ วณิชยา เลิศสินไทย  (171.99.249.95)     10 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 56

  เคยทำเรื่องผ่อนโทรศัพท์ไว้ตังแต่ปี 48 ส่งค่างวดแค่2-3 งวด แล้วขาดส่ง ไม่ทราบว่าอายุความหมดหรือยังคะ แล้วทางเจ้าหนี้ยังมีสิทธิฟ้องเราได้อยู่ไหมคะ ยอดเงินต้น 18,000 บาทคะ

  เพราะมีหนังสือทวงหนี้มาที่ออฟฟิต เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2558 คะ ไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าติดเบล็คลิดอยู่ เพราะที่ทำเรื่องผ่อนโทรศัพท์ คือ ทำผ่อนให้เพื่อน แล้วทุกวันนี้ก็ไม่เคยได้เจอเพื่อนและติดต่อไม่ได้เลยคะ

  รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ

  ขอบคุณคะ

   

   

   

   

  โดยคุณ คนร้องทุกข์  (203.209.79.82)     28 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 55

   ผมออกรถจักยานยนต์มาได้6เดือนแต่ไม่ได้ส่ง3เดือนทางไฟแนนซ์มายึดรถไปแรัว เค้าบอกว่าจะดำเนินการทางกฏหมายต่อไป ผมอยากทราบว่าผมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไมครับหรือจะทำยังไงต่อไปคับ  ขอคำปรึกษาด้วยคับ ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ เพชร  (110.77.149.35)     13 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 55

  กรณีต้องพิจารณาจากข้อตกลงแห่งสัญญาว่ากำหนดความรับผิดในการชำระค่าเสียหายอันเกิดแต่การผิดสัญญาดังกล่าวกันไว้หรือไม่เพียงใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     10 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 54

   พี่สาวไปรับจ้างออกรถให้คนอื่น 2 คันฟอร์ด และโตโยต้าป้ายแดง แต่ทางบ้านไม่เห็นรถเลยถามบอกว่าไม่มีปัญหาแต่ไปสืบมาว่าคนที่เอาไปน่าจะส่งขายชายแดนไปแล้วพี่สาวจะมีความผิดไหมคะ

  โดยคุณ ทิวาวรรณ  (110.169.117.141)     7 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 53

   ผมเคยได้ยินเพื่อนพูดให้ฟังว่า กรณีสมุติผ่อนรถยนต์ป้ายแดงมา 3 ปี แล้วรถได้หายไป(ในปีที่หายทำประกันชั้น3) เขาบอกว่าไม่ต้องผ่อนต่อถือว่าสัญญาเช่าซื้อได้จบลง ถือว่าส่วนที่ดาวน์และผ่อนที่ผ่านมานั้นเป็นการเช่ามาขับ จริงหรือไม่ครับหรือเพื่อนหลอกผม

  โดยคุณ ก้องหล้า  (171.4.144.190)     28 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 53

  กรณีรถที่เช่าซื้อสูญหาย ทำให้สัญญาเช่าซื้อระงับไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 572 ประกอบมาตรา 567 ผู้เช่าซื้อไม่มีหน้าที่ชำระค่างวดอีกต่อไป เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     2 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 52

  อยากทราบว่า ผมได้ผ่อนรถจักรยานยนต์กับบัตรเครดิต36งวด งวดละ2000กว่าบาทและได้ส่งไปประมาณ24งวด เลยเลิกส่งเพราะตกงานเมื่อ 2/4/54 และเมื่อ 2/9/57 มีท้วงหนี้ส่งมาที่บ้านผมอยากรู้ว่าในกรณีมีอายุความกี่ปีครับ

   

  โดยคุณ   (114.109.181.211)     29 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 51

  คือผมได้นำรถไปส่งคืน ผมค้างจ่ายค่างวด สี่เดือน แล้วบริษัทยังให้จ่ายค่าค้างชำระอีก ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย จะต้องจ่ายด้วยหรอในเมื่อรถก็เอามาส่งคืนแล้ว 

  โดยคุณ กั๊ส  (122.154.107.146)     6 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 50

  เราซื้อรถในชื่อของเพื่อน แต่เราผ่อนเองมาตลอด ถ้าเราต้องการให้คนอื่นผ่อนต่อที่เหลืออีก2ปี ต้องทำสัญญาอย่างไร? สัญญาจะเป็นชื่อใครกับใคร? ผู้ครอบครองมีสิทธิ์ทำสัญญาเช่าซื้อรถได้หรือป่าว? หมายถึง ผู้ครอบครองจะให้คนอื่นผ่อนแทนตนโดยไม่จัดไฟแนนซ์ใหม่ได้หรือไม่? แต่ทำสัญญาว่าเค้าจะผ่อนกับเราได้หรือไม่? สรุปคือ...ขายต่อให้เพื่อนแต่ไม่จัดไฟแนนซ์ใหม่ ให้เพื่อนผ่อนในชื่อเรา แต่จะทำสัญญาว่าเพื่อเช่าซื้อรถเราได้หรือไม่ รบกวนตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 087-8208300

  โดยคุณ พัทธนันท์  (223.206.141.163)     4 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 50

  ท่านอาจทำสัญญาซื้อขายสิทธิเกี่ยวกับการครอบครองรถคันที่เช่าซื้อกับบุคคลอื่นเพื่อให้เป็นผู้ชำระค่างวดเช่าซื้อในนามของผู้เช่าซื้อได้อันมีผลบังคับกันได้ระหว่างคู่สัญญาในฐานะบุคคลสิทธิโดยไม่จำต้องทำสัญญากับไฟแนนซ์เพราะท่านไม่ได้เป็นคู่สัญญาเช่าซื้อกับไฟแนนซ์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     5 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 49

   เช่าซื้อรถจักรยานยนต์มาตั้งแต่ประมาณปี 2537โดยพี่ชายเป็นคนค้ำประกันและเป็นคนใช้รถคันดังกล่าวและพี่ชายได้เสียชีวิตประมาณปี 2542ผมก็ไม่ได้ติดตามว่าพี่ชายส่งงวดไปได้เท่าไรและไม่เคยได้รับการติดต่อทวงหนี้เลย จนมีจดหมายมาให้ชำระหนี้ค่างวดจำนวน93,901.00บ. จดหมายเพิ่งส่งมาวันที่24พ.ค. 2557หากไม่ชำระหนี้จะโดนฟ้องบังคับคดีผมจะทำอย่างไรดี

  โดยคุณ ณัฐวุกางเกียง  (223.206.5.36)     7 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 48

   ค้ำประกันรถยนต์ไว้ครับ เมื่อ 6 ปีก่อน เจ้าของส่งไม่ไหวคืนรถไปประมาณ 4 ปีที่แล้ว

  ตอนนี้มีจดหมายทวงค่าส่วนต่างขายทอดตลาดมา 3 หมื่นกว่าบาท ขอสอบถามดังนี้

  1.อายุความกรณีนี้กี่ปีครับ

  2.หากถึงศาล ผู้ทวงถามจะเน้นที่ผู้เช่าซื้อมากกว่าผู้ค้ำประกันรึเปล่าครับ

  3.การขายทอดตลาด เราไม่รู้เห็น ไม่ได้รับเชิญไปรับทราบเหตุการณืดังกล่าว เราไม่ยอมรับชดใช้เนื่องจากไม่ยอมรับผลการขายทอดตลาดได้หรือไม่ครับ

  ขอบพระคุณครับ

   

   

   

   

   

  โดยคุณ พร บุพการี  (171.4.75.241)     24 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 48

  1. ค่าเสียหายซึ่งเป็นส่วนต่าง มีอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/30 เพียงกฎหมายมิได้บัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี
  2. เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ชำระหนี้ได้ทั้งสองคนเนื่องจากมีผู้เช่าซื้อกับผู้ค้ำประกันมีหนี้ร่วมกัน
  3. ข้อกล่าวอ้างของคุณไม่อาจรับฟังได้ครับ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     9 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 47

   อยากสอบถามว่า ดิฉันได้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์จาก บ.ฐิติกคร ตอนนี้เหลืองวดสุดท้ายเป็นเงิน 1350 บาท แต่ทางบริษัท บอกว่าเมื่อชำระแล้วต้องโอนภายใน7วัน ปัญหาอยู่ที่ว่า ค่าปรับและค่าติดตามรวมกันแล้วหมื่นกว่าบาทจะทำอย่างไงคะ ค่าปรับและค่าติดตามเขาจะลดได้มัย ถ้าชำระค่างวดครบแล้วไม่โอนก็มีค่าปรับโอนช้าอีก มีแต่โดนทั้งขึ้นทั่งล่องรบกวนช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางแก้ไขให้ทีคะ ไม่รู้จะไปทางไหน

  โดยคุณ ณัฐฐาพร หีบแก้ว  (111.84.163.80)     24 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 47

  ค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทวงถามที่ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดตามสัญญาย่อมเป็นจำนวนเพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริงตามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยขอลดค่าปรับนั้นกับผู้ให้เช่าซื้อได้ไม่มีกฎหมายกำหนดห้ามเพราะเป็นเรื่องความรับผิดในทางแพ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     20 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 46

  พ่อซื้อรถมือสอง ยี่ห้อ โตโยต้า ดีโฟร์ดี เมื่อปี 2549 โดยหนูเป็นผู้ค้ำ พอปี 2550 มีปัญหาโดนจับต้องคดีพร้อมรถยต์คันดังกล่าว  หนูได้แจ้งด้วยวาจาให้ไฟแนนซ์มายึดรถไปจากสภ. (ตำรวจยึดไว้) แต่ไม่ได้ไปติดตามด้วยตัวเอง เพราะอยู่ต่างจังหวัดไกลกันมาก ผ่านไปประมาณ 4 ปี มีจดหมายจากสนง.กฏหมาย ว่าต้องชดใช้ส่วนต่าง เนื่องจากรถที่ยึดมาขายขาดทุน เป็นเงินประมาณ สองแสนบาท  หนูได้ติดต่อกลับโดยโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่สนง.กฏหมายให้รับไปชำระ โดยจะลดให้เหลือเพียง หนึ่งแสน  แต่สุดท้ายก็เงียบหายไป จน ณ ปัจจุบัน กุมภาพันธ์ 2557 มีหนังสือจากสนง.กฏหมายมาอีกครั้ง ให้รีบติดต่อกลับ ไม่เช่นนั้น จะดำเนินการฟ้องศาล หนูต้องทำอย่างไรคะ ตอนนี้ทุกข์ใจมาก เพราะหนูยังหาเช้ากินค่ำ และเป็นหนี้ กยศ.อยู่ พ่อก็ยังไม่พ้นโทษค่ะ ได้โปรดแนะนำหนูด้วยนะคะ

  โดยคุณ ทุกข์ใจ  (182.53.20.218)     11 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 46

  ท่านควรปรึกษาทนายเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาคดีเมื่อถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล โดยนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องมาพบปรึกษาทนายเพื่อประโยชน์ในการประเมินรูปคดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     7 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 45

   ดิฉันได้ไปซื้อรถจักรยานยนต์กับบริษัทำฟแนนซ์แห่งหนึ่ง และได้ชำระค่างวดมาแล้ว24งวด สัญญา36งวด และได้ขาดส่ง3งวด ทางบริษัทจึงได้มายึดรถคืนเมื่อวันที่19/11/56และทางบริษัทได้มีหนังสือมาบอกว่าได้ขายถอดตลาดโดยวิธีการประมูล13,000และเมื่อนำไปหักลบหนี้คงค้างให้กับบริษัทอีก15,000ยังไม่รวมภาษี ภายใน7วัน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฏหามย ดิฉันไม่มีเงินขนาดนั้น ถ้าไม่จ่ายเขาจะฟ้องไหมหรืควรทำไงดี

  โดยคุณ จิรัชญา  (49.230.107.182)     22 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 44

   เคยโรไปที่เบอร์ที่แจ้งไว้ด้านบนปรึกษาเกี่ยวกับคดีเช่าซื้อ มีผู้หญิงเสียงแก่นิดนึงรับ ให้คำตอบในทุกคำถามดีมาก ตอบเหมือนกันหมดทุกคำถามว่า แล้วแต่คุณจะทำ  ตอบแบบนี้ไม่ต้องตอบก็ได้ค่ะ

  โดยคุณ นิค  (223.206.110.220)     5 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 44

  ให้โทรสอบถามปัญหากฎหมายได้ที่ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     16 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 43

   น้องชายเช่าซื้อรถกระบะกับ บริษัท โตโยต้า ีสซิ่ง ราคา 480,000 แต่ไม่ได้ผ่อนค่างวดเลย3เดือน จึงโทรให้บริษัทมารับรถคืน หลังจากนั้น1เดือนมีหมายศาล. สั่งฟ้อง เรียกให้ชดใช้ 303,750บาท โดยที่ยังไม่ได้คุยเพื่อไกล่เกลี่ยเลยและวันนี้ มีคำบังคับให้ชดใช้ และปิดหมายแล้ว อย่างนี้จะทำอย่างไรได้บ้างให้ชดใช้น้อยกว่านี้ เพราะเอารถมาใช้แค่3เดือนแล้วก็คืน

  โดยคุณ Mamacita  (27.55.34.104)     23 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 43

  หากยังไม่พ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้ส่งคำบังคับตามคำพิพากษาให้แก่ท่าน ท่านก็สามารถยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ ตาม พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 7 ประกอบ ป.วิ.พ.มาตรา 199 จัตวา หรืออาจไกล่เกลี่ยประนีประนอมภายหลังศาลพิพากษาก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     2 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 42

   ใช้ชื่อเพื่อนในการซื้อรถ แต่พ่อของเพื่อนไม่ยอมโดยจะให้เราเปลี่ยนผู้ซื้อใหม่ ซึ่งเราติดปัญหาแบล็คลิส และเราก็โทรไปเช็คกับไฟแนนซ์แล้วเค้าตอบว่าต้องทำเรื่องใหม่ทั้งหมด ซึ่งตอนนี้กำลังจะผ่อนค่างวดครั้งที่ 1  เราร้อนใจมาก อยากถามว่าเค้ามีสิทธิยกเลิกสัญญาไหม และ ถ้าเค้ายกเลิกสัญญาเราจะได้รับเงินมัดจำคืนหรือไม่ แล้วพอจะทำสัญญาว่าเราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการผ่อน หรือ อุบัติเหตุทั้งหมดเพื่อให้ทางเค้าสบายใจมีไม๊คะ ช่วยแจ้งกลับด่วน ทุกข์ใจมาก หมดเงินดาวน์ไปก็เยอะแล้วไม่รู้ว่าจะต้องหมดค่าเปลี่ยนสัญญากับไฟแนนซือีกเท่าไร ช่วยด้วยค่ะ

   

   

  โดยคุณ ทิพยวรรณ  (110.77.226.61)     1 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 42

  ไฟแนนซ์ไม่อาจบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้โดยพลการ หากสัญญาไม่ได้ให้สิทธิแก่ไฟแนนซ์ไว้ถ้าการเลิกสัญญาไม่ใช่เพราะความผิดของท่านแล้ว ไฟแนนซ์ก็ต้องคืนมัดจำคืนให้แก่ผู้วางมัดจำตาม ป.พ.พ.มาตรา 378(3) ทั้งนี้ท่านทำสัญญากำหนดความรับผิดระหว่างกันใดๆเพื่อให้มีผลบังคับกันได้ในระหว่างคู่สัญญานั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     15 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 41

   ผมซื้อรถไถนายี่ห้อหนี่งเเล้วผมส่งคืนมา3ปีเเล้วเเต่่ทางนั้นมาเรียกค่าส่วนต่างที่ขายขาดทุนจำนวน290000บาทเเล้วโทรไปขู่คนค้ำจะอายัดเงินเดือนซึ่งคนค้ำเป็นข้าราชการเเล้วโทรมาบอกให้ผมจ่ายเพียง1เเสนก็ได้ผมบอกไม่มีเขาบอก7หมื่นก็ได้ผมควรที่จะให้เขาฟ้องศาลหรือทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ อำนาจ  (27.55.133.163)     29 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 41

  หากไม่สามารถตกลงกันได้ในชั้นนี้ก็ต้องไปเจรจาไกล่เกลี่ยกันในชั้นศาลต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     11 ต.ค. 2556

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด