ปรึกษาคดีเช่าซื้อ 02-948-5700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาคดีเช่าซื้อ 02-948-5700

 • ฎีกาที่น่าสนใจ

  ฎีกาที่สำคัญเกี่ยวกับคดีเช่าซื้อรถยนต์

   

  ทนายคลายทุกข์ขอนำคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีเช่าซื้อรถยนต์ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อจะได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลง โดยผลของสัญญา หรือโดยผลของกฎหมาย

  ฎีกาที่ 356/2548

  • เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะริบเงินค่าเช่าซื้อที่ผู้เช่าซื้อชำระมาแล้วก่อนเลิกสัญญา และกลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อ แต่ไม่มีสิทธิเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระตาม ป.พ.พ. มาตรา 574
  • การกำหนดค่าเสียหายล่วงหน้ากรณีตกลงจะชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระก่อนเลิกสัญญาจนครบถ้วนแก่ผู้ให้เช่าซื้อจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถยนต์คืน หรือวันบอกเลิกสัญญา มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ศาลชอบที่จะลดลงได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 383 วรรคแรก

  ฎีกา 8011/2548

  • คู่สัญญาลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อไม่ครบถ้วน เพียงแห่งเดียวก็มีผลเป็นสัญญาเช่าซื้อที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารทุกแผ่น

  ฎีกา 991/2548

  • สัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง ผู้ให้เช่าให้คำมั่นจะขายทรัพย์ที่เช่าเมื่อครบสัญญาเช่าผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากมิได้ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไข
  • กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่ายังไม่ตกเป็นของผู้เช่าทันที
  • สัญญาลักษณะนี้จึงมิใช่สัญญาเช่าซื้อ
  • สัญญาเช่าซื้อ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อย่อมโอนไปยังผู้เช่าซื้อทันที
  • สัญญาเช่าแบบลีสซิ่งจึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์

  ฎีกา 4108/2540

  • สัญญาเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือ มิฉะนั้นเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 572 วรรคสอง

  กรรมการโจทก์ลงชื่อในสัญญาเช่าซื้อไม่ครบถ้วนสัญญาเช่าซื้อจึงเป็นโมฆะ

  ฎีกา 1703/2536

  • ผู้เช่าซื้อเลิกสัญญาด้วยการนำรถยนต์ที่เช่าซื้อไปคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ โดยไม่ได้ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือผิดสัญญา
  • คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตาม ป.พ.พ. มาตรา 391
  • แม้ผู้เช่าซื้อค้างค่างวดอยู่ 3 งวดก่อนสัญญาเลิกกัน ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิเลิกค่างวดที่ค้างชำระ

  ฎีกา 2019/2531

  • สัญญาเช่าซื้อเลิกกันโดยไม่มีการผิดสัญญา แต่ผู้ให้เช่าซื้อผิดสัญญาเพราะไม่จัดการแก้ไขให้ทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้ออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ผู้เช่าซื้อมีสิทธิเลิกสัญญา ตาม ป.พ.พ.มาตรา 387 ได้
  • ผู้ให้เช่าซื้อต้องคืนเงินค่าเช่าซื้อที่ได้รับจากผู้เช่าซื้อทั้งหมด
  • ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับค่าเช่าในระหว่างที่ผู้เช่าซื้อครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าซื้ออยู่
  • ก่อนคืนเงินค่าเช่าซื้อจึงต้องหักค่าเช่าออกจากจำนวนค่าเช่าซื้อที่ต้องคืน

  ฎีกา 3149/2530

  • ผู้เช่าซื้อจะเลิกสัญญาเช่าซื้อเมื่อไรก็ได้แต่ต้องส่งมอบรถยนต์คืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อ
  • ถ้ายังไม่คืนรถ ถึงแม้จะบอกเลิกสัญญาก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 573

  ฎีกา 356/2548

  • เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ศาลอาจพิจารณากำหนดค่าเสียหายส่วนที่ขาดทุนเท่ากับค่างวดที่ค้างชำระก็ได้ ศาลจะลดลงก็ได้ ถ้ามองว่าสูงเกินไป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคแรก

  ฎีกา 1496/2548

  • การกำหนดเกี่ยวกับค่าเสียหายที่ผู้ให้เช่าซื้อจะเรียกจากผู้เช่าซื้อ เช่น เลิกสัญญาแล้วต้องชำระค่าเสียหายเท่ากับค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ ถึงแม้จะแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายก็ไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ไม่เป็นโมฆะ ตามมาตรา 151 ใช้บังคับได้ แต่ถ้าสูงเกินไปถือเป็นเบี้ยปรับ ตามมาตรา 379

  ฎีกา 2677/2547

  • เลิกสัญญาเช่าซื้อต้องให้เวลาผู้เช่าซื้อตามสมควร เช่น 1 เดือนเป็นต้น ถ้าไม่ให้เวลายังไม่ถือว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดผิดสัญญา
  • แม้จะมีข้อความว่าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ทันที ผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และไม่มีสิทธิยึดรถด้วย
  • ถ้าไปยึดรถคืนโดยไม่มีสิทธิถือว่าผู้ให้เช่าซื้อผิดสัญญา
  • ผู้ให้เช่าซื้อรับเงินค่าเช่าซื้อจากผู้เช่าซื้อซึ่งชำระไม่ตรงเวลาและไม่ได้เรียกร้องค่าปรับหรือค่าเสียหายถึงแม้จะจ่ายไม่ตรง ไม่ถือว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิคิดค่าปรับในกรณีชำระหนี้ล่าช้าจากผู้เช่าซื้อ

  ฎีกา 3842/2526

  • สัญญาระบุผิดนัดงวดเดียว บอกเลิกสัญญาได้ ใช้บังคับได้

  ฎีกา 1195/2511 (ประชุมใหญ่)

  • เลิกสัญญาเช่าซื้อ , เรียกค่าสินไหมทดแทนได้เช่น ค่าใช้ทรัพย์ตลอดเวลาที่ผู้เช่าซื้อครอบครองทรัพย์ตามมาตรา 391 วรรค 3 เท่านั้น และ ถ้าคืนรถผู้เช่าซื้อรับผิดเฉพาะค่าเสียหายที่เกิดจากการใช้ทรัพย์โดยมิชอบเท่านั้น
  • ไม่มีสิทธิเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ

  ฎีกา 3668/2532

  - ค่าขาดประโยชน์จากการที่ผู้ให้เช่าซื้อไม่ได้ใช้รถนั้นไม่ถือว่าเป็นหนี้ที่ค้างชำระ ผู้เช่าซื้อจึงไม่ต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยตามสัญญา ถึงแม้จะกำหนดดอกเบี้ยไว้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

  ฎีกา 7812/2540

  • ผู้เช่าซื้อผิดสัญญาเพิกเฉยไม่ยอมส่งมอบรถคืน ทำให้ผู้ให้เช่าซื้อขาดประโยชน์ที่จะใช้รถ ผู้เช่าซื้อจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ให้เช่าซื้อ

  ฎีกา 6184/2547

  • เมื่อเลิกสัญญาเช่าซื้อคู่สัญญาไม่มีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาอีกต่อไป ผู้ให้เช่าซื้อคงเรียกได้เฉพาะค่าเสียหายอันเนื่องมาจากผู้เช่าซื้อผิดสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น
  • ผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่สามารถจะไปเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระอยู่ก่อนเลิกสัญญาได้

  ฎีกา 210/2545

  - คำพิพากษาที่ให้ส่งมอบรถยนต์คืนโจทก์ในฐานะผู้ให้เช่าซื้อผู้เช่าซื้อจะต้องส่งมอบรถในสภาพที่ใช้การได้ดี ถ้ารถไม่มีทะเบียนไม่ทราบว่าเป็นคันเดียวกับที่ศาลพิพากษาหรือไม่ หรือไม่ดูแลรักษาผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเป็นโจทก์ไม่ยอมรับรถยนต์ โดยอ้างว่าผู้เช่าซื้อปฏิบัติชำระหนี้ไม่ถูกต้องตรงตามคำพิพากษาและไม่อยู่ในสภาพใช้การได้ดี จึงมีเหตุผลและเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว

  ฎีกา3744/2526

  - เรียกค่าเสียหายจากการใช้รถยนต์บุบสลายมีอายุความ 6 เดือน ป.พ.พ. มาตรา 563

  ฎีกา 2576/2546

  - เรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถหลังสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ใช้อายุความทั่วไป 10 ปี

  ฎีกา 3358/2530

  - คดีเช่าซื้อไม่ได้บัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยตรง เรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระใช้อายุความ 2 ปี ตาม ป.พ.พ. 193/33 (6)

  ฎีกา 1643/2546

  - ฟ้องให้ชำระส่วนที่ขาดทุนโดยมิได้เรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ อายุความ 10 ปี ป.พ.พ. มาตรา 193/30

  ฎีกา 2171/2536

  - ผู้เช่าซื้อไม่คืนรถ ผู้ให้เช่าซื้อจึงชอบที่จะติดตามเอารถคืนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336 ไม่มีอายุความ

  ฎีกา 728/2529

  - รถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าเช่าซื้อทั้งสิ้นจนครบ เพราะถือว่าเป็นการฟ้องขอให้ชำระราคาทรัพย์ที่เช่าซื้อจนครบตามสัญญา กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ ใช้อายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30

  ฎีกา 359/2509

  - ผู้ค้ำประกัน 2 คน ผู้ค้ำประกันคนหนึ่งชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อแล้วรับช่วงสิทธิของผู้ให้เช่าซื้อไล่เบี้ยผู้ค้ำประกันอีกคนหนึ่งได้กึ่งหนึ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 229 (3) , 296

  ฎีกา 7812/2540

  - เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยตามสัญญา เรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้เพียงในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคแรก

  ฎีกา 1713/2546

  - ถึงแม้ในสัญญาเช่าซื้อระบุให้คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เมื่อมีการผิดนัด เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกแล้ว นำมาใช้ไม่ได้ เรียกดอกเบี้ยได้เพียงร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามมาตรา 224

  ฎีกา 679/2540

  - ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมายที่เช่าซื้อให้ผู้เช่าซื้อได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ หากทรัพย์สินที่เช่าซื้อดังกล่าวถูกเจ้าพนักงานยึดไปโดยสงสัยว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องรีบแจ้งเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องรีบดำเนินการแสดงหลักฐานต่าง ๆ ต่อเจ้าพนักงานเพื่อขอริบทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนจากเจ้าพนักงาน แล้วส่งมอบให้แก่ผู้เช่าซื้อโดยเร็ว มิฉะนั้น ถือว่าผู้ให้เช่าซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าซื้อต้องชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ แก่ผู้เช่าซื้อ

  ฎีกา 15/2522

  - นำรถที่เช่าซื้อบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14/31 รถใช้กระทำความผิดต้องริบ ตาม ป.อ. มาตรา 35

  ฎีกา 1346/2529

  - ผู้ให้เช่าซื้อเพิกเฉยไม่บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถที่ใช้ในการกระทำความผิด หลังเกิดเหตุนานถึงสี่ปีเศษ แสดงว่ามีเจตนาจะได้รับค่าเช่าซื้อเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่มีสิทธิขอคืนของกลาง

  ฎีกา 3720/2525

  - ถ้าผู้ให้เช่าซื้อมิได้รู้เห็นเป็นใจในการนำรถไปใช้ในการกระทำความผิดของคืนได้

  ฎีกา 3242/2531

  - รถถูกกรมศุลกากรมีคำสั่งให้ริบโดยไม่มีการฟ้องคดี จะมาขอให้ศาลคืนโดยอาศัย ป.อ. มาตรา 36 ไม่ได้

  ฎีกา 1865/2533

  • รถที่เช่าซื้อถูกยึดแต่ผู้ให้เช่าซื้อไม่บอกเลิกสัญญา แต่มาขอคืนของกลางถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้กระทำความผิดเชื่อว่ารู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดขอคืนไม่ได้

   

  การพิสูจน์ความเสียหายในคดีเช่าซื้อ

  1. ในชั้นศาลต้องสืบให้ชัดเจน
  2. ค่าใช้ทรัพย์ค่าขาดประโยชน์ต้องมีพยานบุคคลที่เคยเช่ารถจากผู้อื่นหรือบุคคลมาขอเช่ารถยนต์มาเบิกความต่อศาลยืนยันเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่า
  3. ค่าติดตามยึดรถยนต์ต้องมีหลักฐานการชำระเงินค่ายึดรถและผู้ยึดรถต้องมาเบิกความต่อศาล
  4. ความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายในตัวรถจะต้องมีภาพถ่ายที่เห็นชัดเจนมาส่งศาล บิลค่าซ่อมหรือค่าเปลี่ยนอะไหล่และต้องมีช่างมาเบิกความต่อศาล
  5. การลากจูงรถยนต์ที่เช่าซื้อเนื่องจากใช้การไม่ได้ต้องมีใบเสร็จค่าลากจูงมาส่งศาล

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4   

 • ความคิดเห็นที่ 79

   ขออนุญาตถามเพื่อความรู้ครับ เมื่อปี 2557 ผมได้ไปทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ แล้วทางโชว์รูมบอกให้รอรับรถ ต่อมาผมไปติดต่อธนาคารที่ จ.ตาก แต่ในวันนั้นได้มีคนไปรับรถออกไปโดยไม่บอกผมก่อนวันต่อมา บ.ได้โทรมาถามผมว่ารถใช้ดีใหม ผมงงเลยไปถามที่โชว์รูมเขาบอกว่าเพื่อนผมที่มาด้วยมารับรถไปแล้ว ผมเลยไปแจ้งความแต่ยังไม่ดำเนินการใดๆ เพราะเห็นว่าเป็นเพื่อน ต่อมาบริษัทแจ้งมาว่าผมค้างค่างวดจำนวน 6 งวดจะขอรับรถคืน ผมจึงไปถามเพื่อนที่เอารถไปว่ารถอยู่ไหน เขาตอบว่าเอาไปปล่อยเช่าแล้วโดนเชิดรถหนีไป ผมจะดำเนินการอย่างรัยดีครับถ้าผมโดนฟ้อง

  โดยคุณ ธีรชัย ทวิบุตร  (134.236.97.33)     6 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 78

   รบกวนครับเพื่อนผมซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาผ่อนยังไม่หมด เพื่อนเสียชีวิต แล้วผมจะเป็นคนส่งค่างวดรถต่อได้ไหม จะต้องแจ้งหรือต้องเตรียมเอกสารอะไรกับใครบ้าง แล้วถ้าจะเปลี่ยนชื่อสัญญาเช่าซื้อเป็นชื่อผมเองได้ไหม รึว่าต้องส่งหมดก่อนถึงจะโอนเปลี่ยนชื่อผมได้แล้วจะต้องเตรียมเอกสารและต้องติดต่อกับใครอะไรบ้าง

  โดยคุณ ยิ่งยศ  (182.232.112.14)     4 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 77

   กรณีที่ซื้อรถยนต์ต่อจากบริษัทที่ทำงานโดยไม่ได้ทำสัญญาใดๆ และหักค่างวดจากเงินเดือน เดือนละ5,000 บาท แต่ส่งไปแค่100,000 บาท แล้วออกจากงานก่อนซึ่งยังจ่ายไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ และผู้ซื้อก็ไม่ยอมมาเจรจาเรื่องการผ่อนค่างวดที่ค้างอยู่ หลังจากที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว โดยที่ผู้ซื้อได้เอารถคันนั้นไปด้วย บริษัทสามารถแจ้งความเรื่องยักหยอกทรัพย์สินบริษัทได้ใหมคะ แล้วระหว่างรถคนนี้ใครมีสิทธิ์ได้ครอบครองมากกว่ากันระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทค่ะ

  โดยคุณ การซื้อรถยนต์ต่อบริษัทที่ทำงานโดนไม่ได้ทำสัญญา  (1.46.45.219)     22 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 76

  ช่วยให้คำตอบหน่อยนะคะ

  คือแม่ออกรถจักรยานยนต์มาเมื่อปี2537ส่งไป2งวด และแม่ก็ไม่ได้ส่งเงินค่างวดรถอีกเลย แต่รถก็ไม่มีใครมายึดหรือเอกสารใดๆส่งมาที่บ้านเลยค่ะ จนกระทั่งปี2559นี้มีเอกสารให้เขารับสภาพหนี้และชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน40,000กว่าๆเกือบ50,000บาท แบบนี้เราจะทำไงดีคะ  คดีมันหมดอายุความไปหรือยังคะ หนูจะทำอย่างไรดีคะ รบกวนตอบหนูด้วยนะคะ เพราะเขาบอกว่าจะฟ้องร้องแม่หนู หนูจะช่วยแม่ยังไงดี

  โดยคุณ อริตา  (49.230.245.98)     22 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 75

   เพื่อนสนิทเคยเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า มีโอ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เอามาขับได้ประมาณ 3 เดือนก็เอาไปคืนบริษัทที่ซื้อรถมา ตอนไปคืน ทางบริษัทบอกว่าไม่ต้องทำอะไรอีก ถือว่าสัญญาจบกัน 3 ปีต่อมา ช่วงเดือนเม.ย.  59 จนท.จากบริษัท บัฟ โทรติดตามทวงถามให้ไปชำระหนี้จากที่ผิดสัญญา รวมเบี้ยปรับ 7 หมื่นกว่าบาท ทั้งๆ ที่ผานมาไม่เคยติดต่อมาเลย ตอนนี้โทรตามถึงญาติๆ ด้วย ไปหาที่บ้ทาจะให้พ่อเซนเอกสารเหมือนยอมรับเป็นหนี้ 

   

  แบบนี้จะทำยังไงดีคะ คนหาเช้ากินค่ำ รายได้ต่อวันไม่ถึง 300 ด้วยซ้ำ

   

   

   

  โดยคุณ อัง  (223.24.103.120)     9 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 74

  ดิฉันได้ทำการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์โดยใช้ชื่อดิฉันเป็นผู้เช่าซื้อ ส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระในการเช่าซื้อแต่ละเดือนและสิทธิการใช้รถเป็นญาติที่สนิทกัน ปรากฎว่าในงวดสุดท้ายของการผ่อนชำระญาติได้ผิดสัญญาและไม่ชำระให้เป็นตามรอบ ซึ่งบริษัทไฟแนนซ์ก็ได้ทวงถามติดตามมาทางดิฉัน แต่ดิฉันไม่สามารถติดต่อเค้าได้ ดิฉันจึงจำเป็นต้องออกค่าผ่อนรถเดือนนั้นเอง และในเรื่องการโอนรถเนื่องจากเป็นเดือนสุดท้ายของการผ่อนชำระ และรถไม่ได้อยู่ที่ดิฉัน ดิฉันจึงควรจะทำอย่างไร หากไม่รับโอนได้หรือไม่เพียงแค่ส่งค่างวดรถสุดท้ายไป เพราะหากรับโอนมาเป็นชื่อดิฉัน ตัวรถก็ไม่ได้อยู่ที่ดิฉันจริงๆ หากเกิดอุบัติเหตุกับรถดิฉันก็ต้องมีความผิดหรือรับผิดชอบไปซึ่งเหตุก็ไม่ได้เกิดจากดิฉัน

  โดยคุณ ืNatapeeporn  (182.52.58.28)     19 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 74

   แนะนำให้ท่านชำระค่าเช่าซื้อให้หมดครับ เพื่อให้ผู้ให้เช่าซื้อโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของท่าน และดำเนินการติดตามรถกลับมาให้ได้ครับ เพราะท่านเป็นเจ้าของรถ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.9.202)     30 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 73

   ค้างค่างวดติดต่อกัน2งวดอีก3เดือนค้างอีก1งวดรวม3งวด ผู้เช่าซื้อยกเลิกสัญญาเช่าซื้อและทวงค่างวด+ค่าติดตาม มหาโหด แต่กฎหมายที่ สคบ.ออกใหม่คือ3งวดติดต่อกัน ถึงจะยกเลิกสัญญาได้ สอบถามทางศาลแขวงแล้วไม่สามารถทำอะไรได้เลย ทั้งที่ผู้เช่าซื้อมีเจตนาจะยึดรถ สรุปทำได้แค่อยู่เฉยๆแค่นั้น

  โดยคุณ   (182.232.52.133)     12 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 73

  หากการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าสัญญาเช่าซื้อยังดำเนินอยู่ ท่านมีสิทธิไม่ให้ไฟแนนซ์ยึดรถได้ครับ หากยังสงสัยแนะนำให้เข้าพบทนายคลายทุกข์เพื่อช่วยเหลือท่านต่อไปครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.118.77)     19 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 72

   อยากทราบว่า  แฟนเป็นเจ้าของรถแล้วจะขายต่อคือผ่อนรถแล้ว สมุดคู่มือพร้อม   แล้วมีคนมาขอชื้อรถต่อโดย ทำสัญญาชื้อขายกัน  คนเช่าชื้อเงินไม่พอ เลยมัดจำเงินใว้ ก่อน 1แสน บาท  ส่วนที่เหลือคนชื้อจะหามาให้อีกตามจำนวนเงินที่เหลือ  คนชื้อได้เอารถไปใช้งานแล้ว1เดือน  เวลาผ่านไปร่วมเดือนแต่ปรากฎว่า คนชื้อไม่มีเงินมาให้ตามจำนวนที่ค้างใว้  ก็เลยไปเอารถกลับมาคืน อยากทราบว่า เงินที่คนชื้อได้มัดจำใว้กับเรา  เรามีสิทธิ์จะไม่ให้คืนได้ไหมครับ!!!  

  โดยคุณ ขวัญชัย สิมมา  (171.100.145.202)     7 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 72

   เงินที่ให้ไว้ในวันทำสัญญาซื้อขายนั้น ถือได้ว่าเป็นเงินมัดจำตามป.พ.พ. มาตรา 377 และ เมื่อฝ่ายผู้ซื้อไม่ได้นำเงินมาชำระตามสัญญาซื้อขาย ถือได้ว่าฝ่ายผู้เช่าซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญา ท่านจึงมีสิทธิริบเงินมัดจำดังกล่าวได้ ตามป.พ.พ. มาตรา 378(2) กรณีดังกล่าวท่านจึงไม่จำเป็นต้องคืนเงินมัดจำให้ผู้ซื้อแต่อย่างใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.129.81)     17 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 71

   รบกวนหน่อยครับ พอดีผมติดค่าง่วดรถ11ง่วด มีหมายศาลให้ไปขึ้นศาลผมต้องทำไงต่อไปดีครับจรบกวนหน่อยนะครับ

   

   

  โดยคุณ ธนชัย  (27.145.176.12)     27 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 71

   ท่านควรไปศาลตามวันและเวลาที่ระบุในหมายศาลที่ท่านได้รับมา ซึ่งโดยปกติแล้ว ในคดีเช่าซื้อรถนั้น ศาลจะให้ทำการไกล่เกลี่ยกันก่อน ท่านจึงยังสามารถทำการไกล่เกลี่ยเพื่อทำการผ่อนชำระหนี้ค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระได้ หรือ หากยังไม่ถึงวันนัด ท่านก็สามารถติดต่อกับทางไฟแนนซ์ เพื่อเจรจาต่อรองโดยอาจขอชำระหนี้บางส่วนและเจรจาให้ทางไฟแนนซ์ถอนฟ้องคดีดังกล่าวจากศาล ก็สามารถทำได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.10.193)     2 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 70

   ขอคำปรึกษาค่ะ

  มีรถ 1 คัน และญาติขอยืมไปใช้ ต่อมาทราบว่าถูกจับกุมในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ตำรวจยึดรถไปด้วย.แต่เหตุม่ได้เกิดที่รถ ไม่มีของกลางที่รถ และไม่ได้โดนจับกุมในขณะที่ใช้รถ  หลังจากที่ญาติถูกจับกุม เราได้ไปแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของรถ และทางตำรวจก็คืนรถให้ เวลาล่วงมา2ปี ได้รับเอกสารหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ อ้างว่าได้รับการแจ้งจาก ปปส.ว่ารถได้ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เราจึงติดต่อไปที่ ปปส.เพื่อสอบถาม ได้รับคำตอบว่า ปปส.ยังไม่ได้ตัดสินว่ารถใช้ในการกระทำความผิดหรือไม่ เราจึงได้ติดต่อกลับไปที่โตโยต้า สำนักงานใหญ่ เพื่อสอบถามเรื่องการขอคืนรถ ว่า ปปส.ยังไม่ได้ตัดสินทำไมถึงบอกเลิกสัญญา ทางโตโยต้าแจ้งว่าเพิ่งทราบเรื่องจาก ปปส. เราจึงสอบถามว่า ทั้งๆที่เวลาล่วงมาแล้ว 2 ทำไมเพิ่งทราบเรื่อง แต่ก็ได้รับคำตอบเพียงแค่ ทางเราเพิ่งทราบเรื่อง และทางโตโยต้าแจ้งเราว่า ยังไม่ต้องำระค่างวด เนื่องจากบอกเลิกสัญญาไปแล้ว แต่ระหว่างที่มีคดีเกิดขึ้นเราจ่ายมาตลอด และ หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาทวงถามขอคืนรถตลอด จนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับการ ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีหนังสือจาก ปปส.ส่งมาที่ สน.แจ้งว่า ได้ตัดสินแล้วรถไม่ได้ใช้ในการกระทำความผิด เราจึงติดต่อไปที่โตโยต้าอีกครั้งเพื่อแจ้งเรื่องคำสั่งการตัดสินจาก ปปส. แต่ทางเจ้าหน้าที่ของโตโยต้าก็อ้างเหมือนเดิมว่า ไม่สามารถทำอะไรได้ เนื่องจากยกเลิกสัญญาเช่าซื้อไปแล้ว ให้เรานำรถไปคืนแล้วค่อยมาประมูลคืนไป // อยากทราบว่าจะต้องคืนรถไหมคะ ถ้าไม่คืนเราจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ผ่อนมาครึ่งทางแล้วและไม่เคยมีผิดนัดชำระเลยค่ะ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ // ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

   

   

  โดยคุณ บุญปลูก  (1.47.138.140)     25 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 69

  ดิฉันไม่ได้จ่ายค่างวดรถเป็นเวลา 3 เดือน คือเดือนที่ 4เขาต้องมายึดและดิฉันก็ให้ยึด แต่ทำไมเขาถึงให้ทางดิฉันขับรถไปคืนเอง หรือเพราะว่าเป็นรถมือ 2 ค่ะ และเขาจะฟ้องดิฉัน ดิฉันก็ยอมรับคำฟ้อง แต่ทำทำไมเขาไปบังคับคนค้ำ แบบนั้นค่ะ และตามจริงแล้วทางธนาคารเขาต้องมายึดเองใช่ไกมค่ะ

  โดยคุณ บี  (115.87.80.253)     27 พ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 69

   เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระเงิน 2 งวดติดๆกัน เป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินเท่านั้น ตามป.พ.พ. มาตรา 574 แต่มิได้กำหนดวิธีการที่ผู้ให้เช่าซื้อจะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สิน เพราะฉะนั้น ผู้ให้เช่าซื้อจึงสามารถเรียกให้ผู้เช่าซื้อนำรถไปคืนผู้ให้เช่าซื้อได้ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.58.197)     6 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 68

  พอดีค้างค่างวดรถ 3 งวด แต่ติดต่อกับทางบริษัท ขอจ่าย 1 งวดพร้อมค่าปรับก่อน และได้ไปจ่ายแล้ว ค่างวด 7620 ค่าปรับ 1604 และส่งแฟกซ์ให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว วันรุ่งขึ้นพนักงานโทรมาอีกว่าจะต้องจ่ายอีก 1 งวด พร้อมค่าปรับ ถึงจะยกเลิกการติดตามรถได้ ถ้าไม่จ่ายก็จะมายึดรถ ซึ่งปัจจุบันคงค้างค่างวดอยู่ 2 งวด แต่ที่เคลียดๆ มากคือพนักงานโทรทวงค่างวดวันนึงไม่ต่ำกว่า 3 รอบเลยคะ จริงๆ แล้วตามกฏหมายเค้าสามารถทำแบบนี้ได้หรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ กรภัค (สมาชิก)  (171.96.173.3)     29 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 67

   รบกวนปรึกษาหน่อยค่ะ คือว่าเป็นผู้ค้ำประกันให้เพื่อนเช่าซื้อรถแล้วโดนฟ้องศาลตัดสินแล้วให้ร่วมกันชดใช้ประมาณสามแสนแปดแต่ไม่เงินกันเลยแล้วคนค้ำก

  มีรถซึ่งผ่อนอยู่อีก2ปีจะหมดเค้าสามารถยึดได้มั้ยค่ะแล้วพอมีทางออกไม่ให้ยึดได้มั้ยค่ะ

   

  โดยคุณ มิ้น  (49.230.229.99)     11 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 66

  ดิฉันเคยซื้อรถจักรยานยนต์ออกเป็นชื่อของตัวเองโดยมีแฟนเป็นผู้ค้ำ  พอเลิกกันรถอยู่กับแฟนซึ่งไม่ได้ติดต่อกันอีก จนมีเอกสารของทางไฟแนนซ์มาแจ้งว่าได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารแห่งชาติแล้ว จึงได้ติดต่อกลับไปหาไฟแนนซ์ ตามที่คุยกับเขาเขาแจ้งว่า ค้างค่างวดรถทั้งหมด 6 งวด 18000 และมีค่าภาษี+ติดตามต่างๆอีก 15000  เขาแจ้งว่าถ้าจ่ายยอด 18000 ใน 7 วัน อีก 15000 ยอดจะไม่เพิ่มขึ้นจนถึงเดือน มิ.ย  อยากทราบว่า

  1.ถ้าเราจ่ายเงินให้เขาครบทั้งหมด รายชื่อเราจะถูกลบออกจากแบล็คลิสตอนไหน

  2.เราไม่ได้ใช้รถเอง เกรงว่าถ้าจ่ายหมดและโอนเป็นชื่อเราถ้ามีคนนำรถไปใช้ในทางไม่ดี เราจะมีส่วนเกี่ยวข้องไหม และจะแก้ปัญหาได้อย่างไร

  โดยคุณ ศิริวรรณ  (183.89.101.63)     14 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 65

   แฟนผมไปดาวน์รถเก๋งมาแล้วตกงานพอได้งานใหม่เงินเดือนไม่พอจ่ายค่างวดจึงค้างค่างวดแล้วได้ขายดาวน์ให้คนรู้จักแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญาเขาเอารถไปเชียงใหม่แล้วก็ไม่ส่งจนต้องไปตามเอารถกลับมาตอนนี้ค้างอยู่หลายงวดและตอนนี้มีหมายศาลนัดให้ไปที่ศาลนอกเวลาราชการแฟนผมควรทำอย่างไรขอคำแนะนำด้วยครับ

  โดยคุณ นาท  (49.229.36.208)     7 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 64

   รบกวนสอบถามค่ะ พอดีว่าดิฉันพลาดการรับสายของธ.เกียรตินาคิน ดิวจ่าย20 เงินเดือนออก25 ค่ะ ล่าช้า4วันวันที้24 มีสาย 02โทรเค้ามาเพียงครั้งเดียวแล้วเอาโทรสัพไว้ที่โตะวดิฉันโทรกลับเป็น call center แล้วเค้าก็ไม่โทรมาหาอีกหรือ2รอบค่ะ แล้วอีกประมาน7นาทีคนค้ำโทรมาบอกว่าเค้าโทรหาคนค้ำเรื่องค่างวด  ดิฉันก็ผิดที่จ่ายล่าช้าไป4-10วันไม่เกินสิ้นเดือนเพราะไม่สะดวกไปปจ่ายที่สาขา เค้าย้ายสาขาไปเปิดในห้าง ห้างเปิด10-11โมงปกติดิฉันยินดีที่จะจ่ายค่าปรับค่าล่าช้าตลอด แต่เค้าโทรมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นกลายเป็นติดต่อดิฉันไม่ได้ พอดีคนค้ำเป็นคนที่ไม่อยากรู้จักแล้ว ดิฉันไม่เคยค้างค่างวดเกิน1เลยแค่ล่าช้าผ่อนมา3ปีแล้วทางธนาคารโทรมาตามตลอดฉันก็เข้าใจแต่เพียง4วันเงินเดือนยังไม่ออกไม่ได้ค้างขนาดจะต้องถึงกฎหมาย ดิฉันเลยคอมเพลนไปทางธนาคารค้ะ เค้าไม่ได้เก็บรายละเอียดการคุยกะลค.ทุกครั้งที่โทรมาเลยค่ะ มีหัวหน้าของเค้าโทรมาแล้วบอกว่าฉันเหมือนใส่ร้ายพนง.เค้างงเลยจะโกหกเพื่ออะไรค่ะ หลักฐานการโทรมาก็มี ถ้าดิฉันค่างค่างวดเกิน2งวดติดต่อผู้เช่าซื้อไม่ได้เลย ค่อยโทรหาคนค้ำแบบนั้นจะไม่ว่าเลยค่ะ

  โดยคุณ ปราณี นันกวน  (125.27.89.23)     24 ก.พ. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 64

   ท่านอาจร้องทุกข์ไปยังศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินได้ที่เบอร์ 1213

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.5.125)     6 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 63

   คือ ผม ดาวน์รถมา 1 คัน ราคาสด 50500 บาท แต่ผ่อน + ค่าต่างๆอีก 5000  บาท รวม 55500 บาท แต่ผมดาวน์ 9000  บาท ต้องเหลือ 46500 บาท ถูกไหมครับ ส่ง 24 งวด(2ปี) งวดล่ะ 3079x24=73896 บาท ซึ่ง เอา 73896-46500 = 27396 บาท ดอกเบี้ย 1.99%  ผมคิดว่า ดอกเบี้ยเกิน 1.99 % ต่อเดือนไปเยอะครับ  1.99%x12=23.88%(1ปี)  1.99%x24=47.76%(2ปี)

  ถ้าเอา 55500x1.99%=1104.45x24=26506.8 บาท ดอกเบี้ย 2 ปี

  ถ้าเอา 46500x1.99%=925.35x24=22208.4  บาท ดอกเบี้ย 2 ปี

  ถ้าเขาคิดบอกเบี้ย ตามราคาจริงคือ 55500 บาท แสดงว่า เขาไม่หักที่ผมดาวน์ 9000 บาทให้ผม เขาคิดราคาเต็ม ผมเสียเปรียบถูกไหมครับ ผมพึ่งจะออกวันที่ 8 ที่ผ่านมา ผมสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างไหมครับ กับการถูกเอาเปรียบแบบนี้ แล้วคิดคราวๆอัตราดอกเบี้ย 1.99% ที่เขาบอกไว้ คิดอย่างไงก็เกินไปเยอะครับ เพราะผมดาวน์ไป 9000 บาท เขาต้องคิดอัตราดอกเบี้ยที่เงินต้น 46500 บาท ไม่ใช่ คิด ที่ราคา 55500 บาท เพราะเงินที่ดาวน์ไปต้องไปลบ เงินต้นถูกไหมครับ ผมคิดว่าผมเสียเปรียบอย่างมากเลยครับ ช่วย

  โดยคุณ ผู้ถูกเอาเปรี่ยบ  (1.179.146.18)     11 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 62

   ผมมีเรื่องรบกวนสอบถามครับ

  แฟนผมซ้อรถให้น้องสาว และส่งค่างวดมาพักหนึ่ง แต่ตอนนี้บอกว่าไม่ส่งและหนีไป แสดงว่าแฟนผมต้องส่งเอง ผมขอถามครับ

    1.ใครเป็นผู้มีสิทธ์ในรถคันนี้ แล้วคนออกเงินดาร์วมีสิทธ์ในรถคันนี้รึเปล่าครับ

          ตำรวจบอกว่าเจ้าของตัวจริงคือคนออกเงินดาร์ว มีสิทธิ์ทุกอย่าง

   

   

   

  โดยคุณ นายเจริญ หมื่นจร  (223.204.240.206)     8 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 62

  บุคคลซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อจึงเป็นคู่สัญญาและมีสิทธิหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.130.171)     4 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 61

  พอดีพี่สาวผมไปออกรถให้แฟนผมแต่ตอนนี้เลิกกันแล้วรถก็ยังเป็นชื้อพี่สาวผมจะเอารถอื่นจะต้องทำไงบ้างคับ

   

  โดยคุณ   (49.230.175.111)     7 พ.ค. 2558

 •  1  2  3  4   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด