X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

รัฐธรรมนูญช่วยได้เมื่อถูกรังแก

 • มาตรา 244 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

   

   

   

                                                                                          รัฐธรรมนูญช่วยได้เมื่อถูกรังแก

   

              ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมักจะถูกข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจข่มเหงรังแกอยู่อย่างเสมอ ซึ่งท่านจะพบเห็นได้ง่าย เมื่อท่านได้ติดตามข่าวสารตามหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และทางอินเตอร์เน็ต เรื่องของความไม่เป็นธรรมทีเกิดขึ้นในสังคมยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

   

  และนับวันก็จะมีมากขึ้น สกปรกเลวร้ายมากขึ้น ร้องเรียนไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด มักจะปกป้องพวกเดียวกัน ถ้าวินิจฉัยว่าลูกน้องตัวเองผิด ต้นสังกัดก็ต้องรับผิดไปด้วย ในฐานะที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทำความผิดขึ้นในองค์กร แต่หลังจากได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เกิดขึ้น

   

  ก็ทำให้ประชาชนมีสิทธิเพิ่มมากขึ้นในการที่จะร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่หลายหน่วยงาน ในวันนี้ผมขอนำเสนอหน่วยที่เรียกว่า ?ผู้ตรวจการแผ่นดิน? ซึ่งมีการกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ตั้งแต่มาตรา 242 จนถึงมาตรา 245 , 280

   

              ดังนั้นหากพี่น้องประชาชนถูกข่มเหงรังแกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ หรือจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กลั่นแกล้ง เพิกเฉยไม่เอาใจใส่ต่อความทุกข์ร้องต่อประชาชน เล่นพรรคเล่นพวก ท่านสามารถร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยเหลือท่านได้ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญข้างล่างนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนสอบถามได้ที่ 02-948-5700 นะครับ

   

  มาตรา 244 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  (1) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี

  (ก)            การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

   

                          (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการหรือส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม

   

                          (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาขขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล

   

                          (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

   

              (2) ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 279 วรรคสาม และมาตรา 280

   

              (3) ติดตาม ประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น

   

              (4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตุต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจานุเบกษาและเปิดเผยสาธารณะด้วย

   

              การใช้อำนาจหน้าที่ตาม (1) (ก) (ข) และ (ค) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและสวนสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได้

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 27

   เรียนท่านผู้ตรวจการแผ่นดิน..

  ด้วยกระผมกับแฟนเป็นข้าราชการสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภูมิลำเนาเดิมของเราทั้งคู่อยู่ที่ จังหวัด สระบุรี และเราทั้งคู่ได้ทำบันทึกขอโอนย้าย กลับถูมิลำเนาที่จังหวัดสระบุรี แต่นายก อบต.มาบยางพร กลั่นแกล้งโดยเซ็นต์ให้ผมย้ายคนเดียว แต่กลับไม่เซ็นต์ให้แฟน โดยอ้างว่า ต้องให้แฟนหาคนแทนก่อน ซึ่งข้อเท็จจริง ตำแหน่งของแฟนมีอัตรากำลังข้าราชการอยู่ถึง 3 คน และ อัตรากำลังตำแหน่งผู้ช่วยอีก 2 ตำแหน่งซึ่งก็เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการไม่มีผลกระทบแน่นอน จึงวิเคราะห์ได้ว่าเป็นการกลั่นแกล้งแน่นอน

  จึงเรียนมาเพื่อขอความเมตตา และ ขอความเป็นธรรมจากท่านผู้ตรวจการแผ่นดิน

   

   

   

   

  โดยคุณ นายก อบต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กลั่นแกล้ง  (182.232.137.252)     30 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 26

  ผมมีความคิดเห็นว่าดีมากๆๆ ครับ ถ้าตรวจสอบจริงๆๆ มีอีกมากมาย

  อย่าง เช่น เทศบาล มาบข่าพัฒนา จ.ระยอง  เรื่องจัดนำเที่ยว ไปดูงาน ต่างจังหวัด ค่าหัวคิว โรงแรม ค่าอาหาร ล้วนแต่มีหัวคิว ทั้งนั้นแหละ

  สมาคม ผู้ใหญ่กำนัน ตำบลมาบข่าพัฒนาระยอง  งบสร้างฝาย ถนนตามคลอง รางน้ำ กีปีๆ ก็น้ำท่วมเหมือนเดิม งบพากนี้ จนกำนัน มี แม็คโค เป็นของตัวเอง จากเดิม ไม่มีสถานะอะไร ทุกวันนี้รวยเอาๆ

  ผมอยากให้เข้ามาตรวจสอบ เป็นจริงๆเสียที่ ไม่ใช่เอาคนที่เป็นพวกเดียวมาตรวจสอบกันเอง 

  โดยคุณ นาย สุรพงค์ กลิ่นขจร  (58.181.146.110)     14 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 25

  ขอปรึกษาช่วยให้คำแนะนำด้วยคะ 

  สงสารพ่อแม่มากคะเปนข้าราชการใกล้กะเษียนแล้วแต่ถูกนายกบังคับกดดันต่างๆนาๆเปนการเมืองพวกใครพวกมัน จนลูกน้องข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ปละลูกจ้างชั่วคราวย้ายบ้างลาออกบ้างบางคนโดนเกรงแขวนอยู่แต่ไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นเอาพักพวกดมียของตัวเองนำเดินการทุกอย่าง โดนที่ข้าราชการไม่มีอำนาจ

   ลูกน้องซึ่งนายกเปนคนพาเข้ามามีอำนาจสูงกว่าหัวหน้าซึ่งเปนผอ.กองส่วนต่างๆ แม้แต่ปลัดเองก็ตาม   

    นายกมันลุแกอำนาจ ใช้อำนาจวาจาในการสั่งให้เซ็นเอกสารซมีจำนวนเงินเปนจำนวนมาก พอข้าราชการปฏิเสธ มันก็จะบอกว่าอยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ออกไป

  แต่มันไม่เซ็นไม่ให้ย้ายไม่ให้ลาออก เหยียดหยาม ว่างตัวไม่เหมาะสม แขวนข้าราชการเอาไว้ไม่มรอำนาจใดๆทั้งสิ้นมันกับพวกเปนคนดำเนินการเองทั้งหมดทั้งสิ้น

      ช่วยด้วยคะอีแค่2ปีข้าราชการพวกนี้ก็จะกะเษียนแล้ว

    แล้วข้าราชการผิดด้วนหรอที่ไม่เซ็นเพราะรุ่ว่ามันไม่ถูกตัวข้าราชการเองต่างหากที่ต้องติดคุกแต่นักการเมืองรอดตัวทุกครั้งโดยไม่สำนึกและเปนเช่นนี้ทุกครั้งไม่ว่าจะเปนนักการเมืองท้องถิ่นที่เข้ามา

    ช่วยด้วยคะไม่อยากให้พวกนี้เครียดจนต้องฆ่าตัวตัวเพราะดครียดมาสภาวะจิตใจแย่มากมันบีบและกดดันพนักงาน ที่ไม่เหนด้วยกับมันจนแย่เปนโรคซึมเศร้าไปตามๆกันควรจะทำอย่างไรดีคะ  หลักฐานไม่มีด้วนเพราะมันสั่งด้วยวาจาทุกครั้ง

  ช่วยด้วยคะสงสารพ่อมากกกกลัวพ่อคิดสั้นอีก2ปีก็จะกะเษียณแล้ว รวถึงเพื่อนข้าราชการขอกงพ่อ ที่ทำงานปกครองส่วนท้องถิ่นโดนเหมือนกันทุกที่

  อบต.ลำลูกกาคะ

  เค้าบอหว่าไม่มีใครดล้ากับเค้าเค้าสายแข็งแบ็คดีนายกชาญช่วยเค้าได้

  ขอให้คอรับชั่นมันหายไปนักการเมืองชั่วๆออกไปอย่าให้กินเงินประชาชนด้วยน่ะคะ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ Wilaiwan_kwang@outlook.com  (124.120.40.24)     2 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 24

   สอบถามหน่อยครับแฟนผมทำงานเป็นครูเอกชนบรรจุได้ประมาณ3-4ปีโดนครูหัวหมวดอนุบาลกลั่นแกล้งสารพัดอยากจะให้แฟนผมออกพยายามที่จะให้ออกแค่เรื่องไม่เป็นเรื่อง เหมือนกับคนไม่ถูกกัน แต่แฟนผมเค้าไม่เคยสร้างความเดือนร้อนให้เค้าเลย ไม่ทราบว่าจะมีวิธีช่วยไหมครับ พรุ่งนี้เค้านัดคุยที่จะให้ออกจากครู รบกวนปรึกษาด้วยครับ

  โดยคุณ ชาญณรงค์  (49.230.207.251)     23 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 23

  -หากเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ มาข่มเหงประชนที่ทำมาค้าขายโดยสุจริต

  โดยมาเอารัดเอาเปรียบ ข่มขู่ บังคับ

  เราจะมีวิธีจัดการกับข้าราชการที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบได้อย่างไร

  หากเป็นผู้ที่มีอำนาจอยู่ในมือ ... และมีพรรคพวก โดยที่เราจะปลอดภัย

  เนื่องจากเป็นประชนคนหนึ่งที่รักความ ถูกต้อง ยุติธรรม เห็นข่าวกวาดล้างพวกคอรัปชั่นมาแรง

  หรือจะปล่อยผ่านไปดี ...

  เหมือนโจรในคราบเครื่องแบบ ...

  โดยคุณ ผู้รู้ช่วยแนะนำที  (171.100.74.243)     4 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 22

   ดีค่ะดีๆๆๆๆ

  โดยคุณ พัชรินทร์ ทองชื่นจิตร  (49.230.166.104)     18 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 21

  เรียนคณะท่านผู้ตรวจการแผ่นดิน

      อยากสอบถามเกี่ยวกับการถูกบีบให้ผมกับลูกจ้างอีก 2 คน ลาออก เพราะผลการตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง (ไม่ได้ไปตรวจแยกสารที่โรงพยาบาล)  กล่าวคือ  ทาง ทต.ได้สนองนโยบายรัฐเกี่ยวกับ เทศบาลสีขาว  ไม่ให้พนักงาน ลูกจ้างเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ทาง ทต.ได้นำชุดตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจสอบพนักงานผู้ชายทุกคนในเทศบาล  ซึ่งตรวจครั้งแรกพบว่ามีฉี่ม่วงเพียง 1 ราย  แล้วเค้าก็ลาออกไปเอง ต่อมาอีกหลายเดือนได้มีการตรวจฉี่อีก  แต่ไม่มีการแจ้างล่วงหน้าและซุ่มตรวจเพียง 10 คน (ตรวจเพียง 4 คน อีก 6 คนไม่ได้เข้าตรวจเพราะวันนั่นเป็นวันประชุมประจำเดือนพอดี)  ปรากฎว่าพบฉี่ม่วง 2 คน (ผมคือหนึ่งในนั่นครับ)  แต่ไม่ได้มีการนำตัวไปตรวจแยกสารเพื่อยืนยันสารเสพติดที่โรงพยาบาลเลย  ซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับชุดตรวจฉี่นี่ เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้นไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานเอาผิดกับใครได้เพราะมีความคาดเคลื่อนได้ เนื่องจากหลายหลายเช่น กินยาบางประเภทที่ทำให้ผลตรวจออกมาเป็นม่วง  ซึ่งทางผู้บริหารและปลัดได้กล่าวอ้างถึงลูกจ้างคนแรกที่ลาออกไปเองว่า  เค้าทำผิดเค้าก็ลาออกเอง  การตรวจครั้งนี่ก็จะถือปฏิบัติเหมือนกันกับครั้งที่แล้ว  คือถ้าพบฉี่ม่วงก็ให้ลาออกเลย  ทั้งที่ยังไม่ได้ไปตรวจสอบเกี่ยวกับทำไมฉี่ถึงได้เป็นสีม่วง  กับพูดจาบีบบังคับทางอ้อมให้ลาออกเอง  รบกวนเรียนถามว่า  ผมมีสิทธิ์ร้องทุกจ์ขอความเปนธรรมให้กับตัวเองหรือไม่  การกระทำของนายกและปลัด  ถือว่าให้อำนวจกลั่นแกลงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเปล่าครับท่าน  แล้วผมต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป  เพื่อขอความเป้นธรรม  ตอนนี้การลาออกมีผล  31 ก.ค. 57

  โดยคุณ คนงานทั่วไป  (118.175.6.134)     25 ก.ค. 2557

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด