X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

รัฐธรรมนูญช่วยได้เมื่อถูกรังแก

 • มาตรา 244 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

   

   

   

                                                                                          รัฐธรรมนูญช่วยได้เมื่อถูกรังแก

   

              ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมักจะถูกข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจข่มเหงรังแกอยู่อย่างเสมอ ซึ่งท่านจะพบเห็นได้ง่าย เมื่อท่านได้ติดตามข่าวสารตามหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และทางอินเตอร์เน็ต เรื่องของความไม่เป็นธรรมทีเกิดขึ้นในสังคมยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

   

  และนับวันก็จะมีมากขึ้น สกปรกเลวร้ายมากขึ้น ร้องเรียนไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด มักจะปกป้องพวกเดียวกัน ถ้าวินิจฉัยว่าลูกน้องตัวเองผิด ต้นสังกัดก็ต้องรับผิดไปด้วย ในฐานะที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทำความผิดขึ้นในองค์กร แต่หลังจากได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เกิดขึ้น

   

  ก็ทำให้ประชาชนมีสิทธิเพิ่มมากขึ้นในการที่จะร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่หลายหน่วยงาน ในวันนี้ผมขอนำเสนอหน่วยที่เรียกว่า ?ผู้ตรวจการแผ่นดิน? ซึ่งมีการกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ตั้งแต่มาตรา 242 จนถึงมาตรา 245 , 280

   

              ดังนั้นหากพี่น้องประชาชนถูกข่มเหงรังแกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ หรือจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กลั่นแกล้ง เพิกเฉยไม่เอาใจใส่ต่อความทุกข์ร้องต่อประชาชน เล่นพรรคเล่นพวก ท่านสามารถร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยเหลือท่านได้ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญข้างล่างนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนสอบถามได้ที่ 02-948-5700 นะครับ

   

  มาตรา 244 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  (1) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี

  (ก)            การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

   

                          (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการหรือส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม

   

                          (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาขขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล

   

                          (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

   

              (2) ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 279 วรรคสาม และมาตรา 280

   

              (3) ติดตาม ประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น

   

              (4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตุต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจานุเบกษาและเปิดเผยสาธารณะด้วย

   

              การใช้อำนาจหน้าที่ตาม (1) (ก) (ข) และ (ค) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและสวนสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได้

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 25

  ขอปรึกษาช่วยให้คำแนะนำด้วยคะ 

  สงสารพ่อแม่มากคะเปนข้าราชการใกล้กะเษียนแล้วแต่ถูกนายกบังคับกดดันต่างๆนาๆเปนการเมืองพวกใครพวกมัน จนลูกน้องข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ปละลูกจ้างชั่วคราวย้ายบ้างลาออกบ้างบางคนโดนเกรงแขวนอยู่แต่ไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นเอาพักพวกดมียของตัวเองนำเดินการทุกอย่าง โดนที่ข้าราชการไม่มีอำนาจ

   ลูกน้องซึ่งนายกเปนคนพาเข้ามามีอำนาจสูงกว่าหัวหน้าซึ่งเปนผอ.กองส่วนต่างๆ แม้แต่ปลัดเองก็ตาม   

    นายกมันลุแกอำนาจ ใช้อำนาจวาจาในการสั่งให้เซ็นเอกสารซมีจำนวนเงินเปนจำนวนมาก พอข้าราชการปฏิเสธ มันก็จะบอกว่าอยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ออกไป

  แต่มันไม่เซ็นไม่ให้ย้ายไม่ให้ลาออก เหยียดหยาม ว่างตัวไม่เหมาะสม แขวนข้าราชการเอาไว้ไม่มรอำนาจใดๆทั้งสิ้นมันกับพวกเปนคนดำเนินการเองทั้งหมดทั้งสิ้น

      ช่วยด้วยคะอีแค่2ปีข้าราชการพวกนี้ก็จะกะเษียนแล้ว

    แล้วข้าราชการผิดด้วนหรอที่ไม่เซ็นเพราะรุ่ว่ามันไม่ถูกตัวข้าราชการเองต่างหากที่ต้องติดคุกแต่นักการเมืองรอดตัวทุกครั้งโดยไม่สำนึกและเปนเช่นนี้ทุกครั้งไม่ว่าจะเปนนักการเมืองท้องถิ่นที่เข้ามา

    ช่วยด้วยคะไม่อยากให้พวกนี้เครียดจนต้องฆ่าตัวตัวเพราะดครียดมาสภาวะจิตใจแย่มากมันบีบและกดดันพนักงาน ที่ไม่เหนด้วยกับมันจนแย่เปนโรคซึมเศร้าไปตามๆกันควรจะทำอย่างไรดีคะ  หลักฐานไม่มีด้วนเพราะมันสั่งด้วยวาจาทุกครั้ง

  ช่วยด้วยคะสงสารพ่อมากกกกลัวพ่อคิดสั้นอีก2ปีก็จะกะเษียณแล้ว รวถึงเพื่อนข้าราชการขอกงพ่อ ที่ทำงานปกครองส่วนท้องถิ่นโดนเหมือนกันทุกที่

  อบต.ลำลูกกาคะ

  เค้าบอหว่าไม่มีใครดล้ากับเค้าเค้าสายแข็งแบ็คดีนายกชาญช่วยเค้าได้

  ขอให้คอรับชั่นมันหายไปนักการเมืองชั่วๆออกไปอย่าให้กินเงินประชาชนด้วยน่ะคะ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ Wilaiwan_kwang@outlook.com  (124.120.40.24)     2 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 24

   สอบถามหน่อยครับแฟนผมทำงานเป็นครูเอกชนบรรจุได้ประมาณ3-4ปีโดนครูหัวหมวดอนุบาลกลั่นแกล้งสารพัดอยากจะให้แฟนผมออกพยายามที่จะให้ออกแค่เรื่องไม่เป็นเรื่อง เหมือนกับคนไม่ถูกกัน แต่แฟนผมเค้าไม่เคยสร้างความเดือนร้อนให้เค้าเลย ไม่ทราบว่าจะมีวิธีช่วยไหมครับ พรุ่งนี้เค้านัดคุยที่จะให้ออกจากครู รบกวนปรึกษาด้วยครับ

  โดยคุณ ชาญณรงค์  (49.230.207.251)     23 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 23

  -หากเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ มาข่มเหงประชนที่ทำมาค้าขายโดยสุจริต

  โดยมาเอารัดเอาเปรียบ ข่มขู่ บังคับ

  เราจะมีวิธีจัดการกับข้าราชการที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบได้อย่างไร

  หากเป็นผู้ที่มีอำนาจอยู่ในมือ ... และมีพรรคพวก โดยที่เราจะปลอดภัย

  เนื่องจากเป็นประชนคนหนึ่งที่รักความ ถูกต้อง ยุติธรรม เห็นข่าวกวาดล้างพวกคอรัปชั่นมาแรง

  หรือจะปล่อยผ่านไปดี ...

  เหมือนโจรในคราบเครื่องแบบ ...

  โดยคุณ ผู้รู้ช่วยแนะนำที  (171.100.74.243)     4 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 22

   ดีค่ะดีๆๆๆๆ

  โดยคุณ พัชรินทร์ ทองชื่นจิตร  (49.230.166.104)     18 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 21

  เรียนคณะท่านผู้ตรวจการแผ่นดิน

      อยากสอบถามเกี่ยวกับการถูกบีบให้ผมกับลูกจ้างอีก 2 คน ลาออก เพราะผลการตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง (ไม่ได้ไปตรวจแยกสารที่โรงพยาบาล)  กล่าวคือ  ทาง ทต.ได้สนองนโยบายรัฐเกี่ยวกับ เทศบาลสีขาว  ไม่ให้พนักงาน ลูกจ้างเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ทาง ทต.ได้นำชุดตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจสอบพนักงานผู้ชายทุกคนในเทศบาล  ซึ่งตรวจครั้งแรกพบว่ามีฉี่ม่วงเพียง 1 ราย  แล้วเค้าก็ลาออกไปเอง ต่อมาอีกหลายเดือนได้มีการตรวจฉี่อีก  แต่ไม่มีการแจ้างล่วงหน้าและซุ่มตรวจเพียง 10 คน (ตรวจเพียง 4 คน อีก 6 คนไม่ได้เข้าตรวจเพราะวันนั่นเป็นวันประชุมประจำเดือนพอดี)  ปรากฎว่าพบฉี่ม่วง 2 คน (ผมคือหนึ่งในนั่นครับ)  แต่ไม่ได้มีการนำตัวไปตรวจแยกสารเพื่อยืนยันสารเสพติดที่โรงพยาบาลเลย  ซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับชุดตรวจฉี่นี่ เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้นไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานเอาผิดกับใครได้เพราะมีความคาดเคลื่อนได้ เนื่องจากหลายหลายเช่น กินยาบางประเภทที่ทำให้ผลตรวจออกมาเป็นม่วง  ซึ่งทางผู้บริหารและปลัดได้กล่าวอ้างถึงลูกจ้างคนแรกที่ลาออกไปเองว่า  เค้าทำผิดเค้าก็ลาออกเอง  การตรวจครั้งนี่ก็จะถือปฏิบัติเหมือนกันกับครั้งที่แล้ว  คือถ้าพบฉี่ม่วงก็ให้ลาออกเลย  ทั้งที่ยังไม่ได้ไปตรวจสอบเกี่ยวกับทำไมฉี่ถึงได้เป็นสีม่วง  กับพูดจาบีบบังคับทางอ้อมให้ลาออกเอง  รบกวนเรียนถามว่า  ผมมีสิทธิ์ร้องทุกจ์ขอความเปนธรรมให้กับตัวเองหรือไม่  การกระทำของนายกและปลัด  ถือว่าให้อำนวจกลั่นแกลงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเปล่าครับท่าน  แล้วผมต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป  เพื่อขอความเป้นธรรม  ตอนนี้การลาออกมีผล  31 ก.ค. 57

  โดยคุณ คนงานทั่วไป  (118.175.6.134)     25 ก.ค. 2557

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด