X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

รัฐธรรมนูญช่วยได้เมื่อถูกรังแก

 • มาตรา 244 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

   

   

   

                                                                                          รัฐธรรมนูญช่วยได้เมื่อถูกรังแก

   

              ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมักจะถูกข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจข่มเหงรังแกอยู่อย่างเสมอ ซึ่งท่านจะพบเห็นได้ง่าย เมื่อท่านได้ติดตามข่าวสารตามหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และทางอินเตอร์เน็ต เรื่องของความไม่เป็นธรรมทีเกิดขึ้นในสังคมยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

   

  และนับวันก็จะมีมากขึ้น สกปรกเลวร้ายมากขึ้น ร้องเรียนไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด มักจะปกป้องพวกเดียวกัน ถ้าวินิจฉัยว่าลูกน้องตัวเองผิด ต้นสังกัดก็ต้องรับผิดไปด้วย ในฐานะที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทำความผิดขึ้นในองค์กร แต่หลังจากได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เกิดขึ้น

   

  ก็ทำให้ประชาชนมีสิทธิเพิ่มมากขึ้นในการที่จะร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่หลายหน่วยงาน ในวันนี้ผมขอนำเสนอหน่วยที่เรียกว่า ?ผู้ตรวจการแผ่นดิน? ซึ่งมีการกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ตั้งแต่มาตรา 242 จนถึงมาตรา 245 , 280

   

              ดังนั้นหากพี่น้องประชาชนถูกข่มเหงรังแกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ หรือจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กลั่นแกล้ง เพิกเฉยไม่เอาใจใส่ต่อความทุกข์ร้องต่อประชาชน เล่นพรรคเล่นพวก ท่านสามารถร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยเหลือท่านได้ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญข้างล่างนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนสอบถามได้ที่ 02-948-5700 นะครับ

   

  มาตรา 244 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  (1) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี

  (ก)            การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

   

                          (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการหรือส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม

   

                          (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาขขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล

   

                          (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

   

              (2) ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 279 วรรคสาม และมาตรา 280

   

              (3) ติดตาม ประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น

   

              (4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตุต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจานุเบกษาและเปิดเผยสาธารณะด้วย

   

              การใช้อำนาจหน้าที่ตาม (1) (ก) (ข) และ (ค) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและสวนสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได้

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 14

   เรียน  ผู้ตรวจการแผ่นดิน

  ทม.คลองแหได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารใหม่  โดยเลือกได้นายกชื่ออานันต์  การันสันติ  ต่อมาได้เรียกผอ.กองทุกองและลูกจ้างทุกคนประชุม  หารือเรื่องการปรับตำแหน่ง(พูดให้ดูดี)  แต่สุดท้ายต้องบีบลูกจ้างประจำออก  และเอาคนของเขาเข้า  และส่วนลูกจ้างที่อยู่ต่อก็ถูกปรับลดเงินเดือนลง   บางคนโดนย้ายไปโดยไม่ตรงกับสายงาน  พอเสนอความคิดเห็นก็มีคำตอบว่า  "ถ้าทำไม่ได้ก็ออกซะ"ลูกจ้างทุกคนรู้สึกกดดันมาจากการกระทำของเขา จะเข้ามาปลดพนักงานฝ่ายตรงกันข้ามออก  หรือลดสัญญาจ้างลงเหลือสามเดือนครั้งแร้วทำการสอบเข้าใหม่ิิ   ถูกต้องหรอที่ทำแบบนั้น  คนเดียวเดียวรับงานร้อยแปด ฝากผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ดี  (49.49.108.188)     23 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 13

  เรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน

              ดิฉันถูก เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา และนายกอบต.บ้างดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

  บีบบังคับและลดเงินเดือน เนื่องจากดิฉันได้ทำงานในตำแหน่งครูศูนย์เด็กเล็กมาประมาณ 6-7 ปีแล้ว

  แต่ไม่ได้รับการบรรจุในตำแหน่งครูเลย อีกทั้ง เมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการปรับเงินเดือน เป็น 15000 บาท จนถึงเดือนมีนาคม 2556 แจ้งว่าทางกรมฯได้จ้างในตำแหน่งของดิฉันแค่ 9000 บาท จึงปรับเงินเดือนของดิฉันลงมาเหลือแค่ 9000 บาท ดิฉันจะทำยังไงดีคะ เพราะติดต่อสอบถามอะไรก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยและตอนนี้จนถึงเดือน พ.ค. 56 ดิฉันยังได้เงินเดือนที่ 9000 แล้วส่วนต่างที่หายไปดิฉันจะไปร้องเรียนกับใครได้ จะหาความเป็นธรรมกับใคร  ขอวอนท่านผู้ตรวจการแผ่นดินช่วนตรวจสอบให้ครู จนๆคนนี้ด้วยนะคะ

  โดยคุณ โดนกลั่นแกล้ง อบต.บ้านดง  (58.10.171.170)     18 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 12

  ที่เทศบาลตำบลวังโพธิ์ก้อเหมือนกันกลั่นแกล้ง บีบคั้น ไห้พนักงานลาออก เนื่องจากเกลียดชังกล่าวหาว่ายึดติดกับนายกคนเก่า ทั้งๆที่ทำงานตั้งแต่เป็นสุขาภิบาลที่ไม่มีนายก แล้วมันเอารถหลวงไปใช้ ขนหินขนทรายมาก่อสร้างบ้านของมันเอง วิ่งวันเสาร์ อาทิตย์ มันทำไปใด้อย่างไรช่วยตรวจสอบที

  โดยคุณ   (125.27.199.148)     18 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 11

  ที่เทศบาลตำบลวังโพธิ์ก้อเหมือนกันกลั่นแกล้ง บีบคั้น ไห้พนักงานลาออก เนื่องจากเกลียดชังกล่าวหาว่ายึดติดกับนายกคนเก่า ทั้งๆที่ทำงานตั้งแต่เป็นสุขาภิบาลที่ไม่มีนายก แล้วมันเอารถหลวงไปใช้ ขนหินขนทรายมาก่อสร้างบ้านของมันเอง วิ่งวันเสาร์ อาทิตย์ มันทำไปใด้อย่างไรช่วยตรวจสอบที

  โดยคุณ   (125.27.199.148)     18 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 10

   นายกเทศบาลตำบลแม่ปูคา จ.เชียงใหม่  กลั่นแกล้ง ข้าราชการ พยายามบีบบังคับให้ย้าย และไม่ให้ทำงานใด ๆ ทั้งสิ้น  โดยข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และเป็นคนนอกพื้นตำบล เป็นข้าราชซึ่งเป็นคนภาคกลาง และย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ปัจจุบันได้ 4 ปี นายกได้ัรับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ข้าพเจ้าสงสัยว่าทำไม ถึงไม่ให้ทำงาน  และไม่มีการบอกกล่าวแต่อย่างใด  ออกคำสั่งการปฏิบัติงานภายในกองคลังใหม่ โดยไม่มีชื่อข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ทำงานอยู่ในนั้นเลย  และคำสั่งดังกล่าวไม่มีให้ข้าพเจ้ารับทราบแต่ประการใด  แม้กระทั่งโต๊ะทำงานที่นั่งทำงานโดนย้ายไป ไม่การบอกกล่าว ข้าพเจ้าขอปรึกษาว่าจะเรียกความเป็นธรรมได้อย่างไร  ท่านนายกคนนี้เข้ามาบริหารงานได้แค่ 1 เดือนกว่า จากที่กกต.รับรอง ข้าพเจ้าไม่ทราบเหตุผลจริง ๆ  ทุกวันนี้ได้แค่เซ็นเท่านั้น ไม่มีงานให้ทำ เปรียบเสมือนผู้ไร้ตัวตนในองค์กรนั้น

  โดยคุณ เรียนคณะท่านผู้ตรวจการแผ่นดิน  (115.67.130.203)     12 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 9

  เรียน ผู้ตรวจการแผ่นดิน

  นายก อบต.สิงห์โคก และปลัด อบต. อ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด กลั่นแกล้งข้าราชการผู้หญิง บังคับให้ย้าย ขออนุญาตลากิจไม่อนุญาตให้ลา ไม่มีเหตุผล คนอื่นไม่มา ไม่ลา ไม่มีปัญหา จงใจกลั่นแกล้ง เกลียดชัง กล่าวหายึดติดกับนายกคนเก่า อีกทั้งให้ข้าราชการคนดังกล่าวให้ถอนฟ้องพรรคพวกตัวเอง ถ้าดำเนินการตามที่บอก ก้อจะไม่มีอะไร อีกทั้งแต่งตั้งให้ไปทำหน้าที่ตำแหน่งใหม่ ในอบต.

  ขอท่านผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยด้วย

  โดยคุณ อติวิชญ์  (1.4.138.61)     14 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 8

  เรียนท่านผู้ตรวจการแผ่นดิน

  ข้าพเจ้าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อบต.ภายในจังหวัดชัยภูมิแห่งหนึ่ง มีปัญหาคับข้องใจมากมาปรึกษา คือว่าตอนนี้เพื่อนข้าพเจ้ากำลังจะเลื่อนรับดับปรับซี6 ทำเรื่องแล้วรอแต่นายกเซ็นต์ แต่นายกกลับบอกว่าจะเซ็นต์ให้ต่อเมื่อได้รับเงินค่าเซ้็นต์จำนวน40000บาท และบอกว่าพนักงานคนนี้เป็นคนของนายกคนเก่าซึ่งข้าพเจ้าว่ามันไม่เป็นธรรมเลยสำหรับพนักงานข้าราชการเพราะว่าผู้บริหารคนนี้มาเป็น4ปีจึงหมดวาระแต่พนักงาน2ปีเลื่อนระดับครั้งหนึ่งซึ่งเท่ากับว่าจะต้องเสียเงินในการเลื่อนระดับถึง80000บาทซึ่งการเลื่อนระดับเป็นสิทธิของพนักงานอยู่แล้ว ขอเรียนถามว่าอย่างนี้แล้วมีกฎหมายอะไรที่จะเอาผิดกับนายกคนนี้ได้ใหมเพราะถ้าหากว่าเพื่อนข้าพเจ้าต้องเสียงเงินให้แก่นายกเพื่อที่จะได้เลื่อนระดับก็จะเป็นแบบอย่างให้นายกเรียกร้องเงินกับพนักงานคนอื่นต่อไปและถ้าเพื่อนข้าเจ้าไม่ยอมจ่ายเงินให้ก็จะไม่ได้เลื่อนระดับดังนี้มีวิธีการใหนที่จะเรียกร้องสิทธิได้บ้าง

  โดยคุณ ข้าราชการชั้นผู้น้อย  (118.174.134.241)     4 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 7

  เรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน

  นากยก อบจ สุรินทร์ ประกาศไม่ต่อสัญญาจ้าง  ด้วยเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง  แต่กลับเปิรับพนักงานใหม่  เอาคนของตนเองเข้ามา ปะปนกับคนเก่า  โดยใช้วิธีสอบใหม่หมด ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามหนังสือวิทยุสื่อสาร กระทรวงมหาไทยแต่อย่างใด

  โดยคุณ พรชัย   (182.52.28.126)     18 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 6

   ดิฉันมีเรื่องจะร้องทุกข์กับหน่วยงานเทศบาลที่ดิฉันทำอยู่ ดิฉันเป็นลูกจ้างตามภารกิจต่อสัญญา4ปีตัวดิฉันพึ่งจะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างตามภารกิจเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลที่ทำงานที่นี่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับหน่วยงานนี้เลยโดนข้าราชการในหน่วยงานนี้(บุคคลากรและพวก)กลั่นแกล้งสารพัดไม่ให้ได้ต่อสัญญาบ้างไม่ปรับให้เป็นภารกิจบ้างแต่มีผู้บริหารช่วยเหลือมาตลอดแต่พอรัฐบาลมีนโยบายให้ปรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีเป็นเงิน 15,000 บาทดิฉันก็เข้าเกณ

  ฑ์ที่จะได้รับเงินเดือน15,000 บาทแต่ข้าราชการที่นี่คอยกลั่นแกล้งจะไม่ให้ปรับเงินเดือนขึ้นแต่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายกเทศบาลได้ช่วยเหลือให้หนูได้รับเงินเดือน 15,000 บาท  แล้วบุคลากรบอกว่าตัวดิฉันได้รับเงินเดือนเยอะกว่าคนอื่นบอกว่าจะต้องปรับลดเงินเดือนหนูให้หนูลดตำแหน่งไปเป็นคนงานทั่วไปซึ่งมันไม่ยุติธรรมแก่หนูบอกว่าต้องตัดเงินเดือนหนูเพื่อให้องค์กรอยู่รอดไม่งั้นก็ให้หนูลาออกไปหนูว่ามันไม่ยุติธรรมกับตัวหนูเลยในกรณีแบบนี้ตัวดิฉันจะต่องทำอย่างไรบ้างคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่มาตัดเงินเดือนหนูและไม่ปรับไปเป็นคนงานทั่วไป รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะคะเพราะหนูรับไม่ได้จิงๆเพราะค่าใช้จ่ายที่ใช้แต่ละเดือนถ้าโดนตัดเงินลงไปหนูและครอบครัวจะกระทบกระเทือนมาก

  โดยคุณ คนโดนรังแก  (125.25.19.159)     12 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 5

  เหตุเกิคจากที่มีน้ำท่วมและบ้านข้าพเจ้าต้องข้ามคลองจึงไค้วางท่อ แต่สร้างมาสิบปีแล้ว และวันที่เกิคเหตุนั้นเวลาเคียวกับที่น้ำท่วมกรุงเทพฝนตกหนักติคต่อกันเป็นสิบวันและเป็นเวลาที่น้ำทะเลหนุนนายกจึงสั่งขุคหลังจากเกิคเหตุ ไม่มีใครมาคู ข้าพเจ้าจึงไปร้องเรียนที่ศูนย์คำรงธรรม อบจก็ทำหนังตอบไปว่าเสร็จแล้ว]เอกสารเท็จ]หลังจากที่ท่านผู้ว่าส้งลงมาที่อำเภอถลางทางอบตป่าคลอกก็ตอบหนังสือมาใช้รูปภาพตัคต่อว่าเสร็จแล้ว ถามว่าเราจะแจ้งตวามไค้มั้ยเพราะมันทำให้เราเคีอคร้อนเรี่องเกิคเคือนคุลาคมมาจนถึงเมษายนก็ยังทำอะไรไม่ไค้[ขอแภยอักขระตัวคไมมี

  โดยคุณ นายกอบตแกล้ง  (171.5.16.2)     30 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 4

  ดิฉันกูกกลั่นแกล้งจากนายก อบต. หลายเรื่อง ด้วยเหตุผลที่ว่าพ่อดิฉันเป็นผู้นำท้องถิ่นฝ่ายปกครองที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการบริหารงานของนายก  และอยู่คนละฝ่ายกันบังเอิญดิฉันก็ทำงานเป็นนข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในตำบลบ้านเกิดของตนเอง  โดยย้ายมาจากที่อื่นเมื่อในสมัยที่พ่อกับนายกยังคุยกันรู้เรื่องอยู่  ตอนนี้ดิฉันมีความกดดัน คับแค้นใจมาก เพราะดิฉันทำเรื่องขอเลื่อนระดับไปนายกไม่เซ็นให้ ทั้งที่มันครบเวลาครองตำแหน่งมาแล้ว  และเลยระยะเวลามาหลายเดือนแล้ว ดิฉันไม่รู้จะไปร้องที่ไหนดีถึงจะได้รับความเป็นธรรม  กีดกันแม้กระทั่งวันลาครั้งหนึ่งดิฉันลาแต่งงานท่านผู้มีอำนาจเซ็นไม่อนุญาติเจ้าคะ  ดิฉันรู้สึกว่านับวันท้องถิ่นเราจะถอยหลังเข้าคลอง นายกอำนาจบาทใหญ่เหลือเกิน ทุกวันนี้ไม่ได้พัฒนาบ้านเมืองเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่ามีบ้านหลังเท่าพระราชวัง  รังแกคนที่ไม่มีทางสู้

  โดยคุณ ผู้มีบุญน้อย  (118.175.148.66)     26 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 3

  ถูกข้าราชการคนหนึ่งกลั่นแกล้งในที่ทำงานทั้งๆที่ไม่เคยไปทำอะไรอะไรให้ฟ้องนายทุกวันให้นายมาด่าทุกวัน แอบด่าในห้องธุรการก็เอาไม่ทราบว่าไปทำอะไรให้เอาไปฟ้อง ผอ.ทั้งที่ๆไม่น่าเกิดเรื่อง ลาป่วยก็บอกว่าไปเมา  ทั้งๆที่เขาแหละหนีงานไปซื้อของ ไปกินเหล้าในเวลา ลาโดยไม่แจงใคร แย่งสามีคนอื่นมาด้วยซ้ำแบบนี้จะมีข้าราชการคนนี้ไว้ที่......ทำไม ลูกจ้างอย่างดิฉันก็ทนมาตลอด นิ่งเฉยไม่โต้ตอบจนเดี๋ยวนี้.... ก็ยังไม่เลิกให้ให้เอาไปทำโทษบ้างนะค่ะเขาทำผิดวินัยหลายเรื่องมากๆ  คิดว่าตัวเองใหญ่มาก แค่เจ้าพนักงานพัสดุ ....ขอได้โปรดช่วยอบรมในนิสัยให้ดีขึ้นด้วย

  โดยคุณ ลูกจ้างคนหนึ่ง  (202.29.154.66)     22 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 2

     กระผมเห็นด้วยครับ  กับการที่เราจะเอาผิดกับราชการที่รังแกลูกน้อง กระผมมีเรื่องจะเรียนถามและปรึกษาครับ  คือ  ว่ามีข้าราชการหน่วยงาน  กศน.เขตพระนคร  ทำตัวแย่มากมีความลำเอียง  ไม่เป็นธรรมกับลูกจ้าง  ด้วยเหตุที่ว่า  ลูกน้องคนนั้นเก่งกว่า  มีความสามารถกว่า  และเป็นที่ชื่นชอบของพวกเด็กนักศึกษา  กศน.ชั้น  ม. ต้น  แต่หัวหน้าเกิดความอิจฉา  จึงหาวิธีแก้ต่าง ๆ  นานา  และมีความลำเอียง  ลูกน้องคนไหนเอาใจก็จะดีและมีรางวัลให้กับลูกน้องคนนั้น  ใครไม่เอาใจ ก็จะแก้ด้วยการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม  ถือว่าตัวเองเป็นข้าราชการ  ครู คศ. 3  ครับ  กระผมเบอร์โทร  086-0708488  ( มหาปิยะพงค์  เอี่ยมกุล ) และมีการกินเงินกับภายในศูนย์ถ้าใครไม่เอาด้วยก็จะแก้ต่าง ๆ นานา  ครับ  ผมรู้เพราะผมเคยร่วมงานด้วยครับ 

  โดยคุณ ปิยะพงค์ เอี่ยมกุล  (203.146.207.243)     8 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1

  เรียนคณะท่านผู้ตรวจการแผ่นดิน

  นายก อบต.หนองหญ้า จ.กาญจนบุรี กลั่นแกล้ง ข้าราชการ พยามบีบบังคับให้ย้าย ส่วนพนักงานจ้างก็จะให้ออก เนื่องจากความเกลียดชัง กล่าวหาว่ายึดติดกับนายก อบต.คนเก่า ทั้งที่ไม่เป็นความจริง  

  ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยที

  โดยคุณ นายก อบต.กลั่นแกล้ง  (113.53.150.33)     8 ธ.ค. 2552

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด