X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายจราจรกับรถจักรยานยนต์

 •  กฎหมายจราจรกับรถจักรยานยนต์

   

              เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทนายคลายทุกข์โดยทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายความอาวุโส ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในรายการต่างคนต่างคิด ทางอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ ต้องขับชิดซ้ายเท่านั้น ตามมาตรา 35 และถ้าฝ่าฝืนมีบทลงโทษตามมาตรา 157 ปรับ 400 – 1,000 บาท ถ้าเป็นทางหลวงในต่างจังหวัดต้องวิ่งบนไหล่ทางเท่านั้น การจะวิ่งขวาได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถเดินรถในช่องทางซ้ายเท่านั้น และต้องกลับเข้าด้านซ้ายเหมือนเดิม มิฉะนั้นจะถูกจับปรับ นอกจากนี้เจ้าพนักงานจราจรในกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล มีอำนาจออกข้อบังคับจราจรตามมาตรา 139 หากผู้ใดฝ่าฝืนมีบทลงโทษตามมาตรา 154 ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท ซึ่งที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาล โดยรองผู้บังคับบัญชาตำรวจนครบาลดูแลงานจราจร ได้ออกข้อบังคับจราจรเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ฉบับถาวร ห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพาน 39 สะพาน 5 อุโมงค์ทางลอดในกรุงเทพมหานคร โดยอ้างเหตุผลว่าไม่ได้สร้างไว้รองรับรถจักรยานยนต์ซึ่งมีความเร็วต่ำ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร รถจักรยานยนต์จึงไม่สามารถขึ้นสะพานหรือลอดอุโมงค์ได้ ตำรวจจราจรขับขี่รถจักรยานยนต์มีไฟวับวาบ เป็นรถฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพราะเป็นรถฉุกเฉินตามมาตรา 4 (19) ประกอบมาตรา 75 จึงขับรถย้อนศรได้ เพราะเป็นสิทธิของตำรวจจราจรที่กฎหมายกำหนดไว้ 
  ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  1.รถฉุกเฉิน
  มาตรา 4 (19) “รถฉุกเฉิน” หมายความว่า รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่จะกำหนดให้
  ตำรวจจราจรไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
  มาตรา 4 (37) “เจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร
  มาตรา 75  ในขณะที่ผู้ขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขับขี่มีสิทธิดังนี้
  (1) ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้
  (2) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ห้ามจอด
  (3) ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้
  (4) ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใด ๆ ที่ให้รถหยุด แต่ต้องลดความเร็วของรถให้ช้าลงตามสมควร
  (5) ไม่ต้องปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อบังคับการจราจรเกี่ยวกับช่องเดินรถ ทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถที่กำหนดไว้
  ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี
  [คำว่า “ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559]
   
  2.เจ้าพนักงานจราจร
  มาตรา 4  (37) “เจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร
   
  มาตรา 35  อำนาจของเจ้าพนักงานจราจร ในการออกข้อบังคับจราจร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้รองผู้บัญชาตำรวจนครบาลดูแลงานจราจร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 7 กันยายน 2555 ให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
  มาตรา 139  ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่เจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าถ้าได้ออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแล้วจะเป็นการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจออกประกาศข้อบังคับ หรือระเบียบดังต่อไปนี้
              (1) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน
             (2) ห้ามหยุดหรือจอด
             (3) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ
             (4) กำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว
             (5) กำหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือที่คับขัน
             (6) กำหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
            (7) กำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่อง
            (8) กำหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท
            (9) กำหนดการจอดรถหรือที่จอดพักรถ
            (10) กำหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องเดินรถสำหรับรถบางประเภท
            (11) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถโรงเรียน
            (12) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยาน
            (13) ควบคุมขบวนแห่หรือการชุมนุมสาธารณะ
            (14) ควบคุมหรือห้ามเลี้ยวรถในทางร่วมทางแยก
            (15) ขีดเส้นหรือทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร
            (16) กำหนดระยะทางตอนใดให้ขับรถล้ำเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนดไว้ได้
            (17) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถที่ชำรุด หักพัง ตลอดจนรถที่ซ่อมแซมในทาง
           (18) กำหนดระเบียบการข้ามทางของคนเดินเท้าบนทางที่ไม่มีทางข้าม
           (19) กำหนดการใช้โคมไฟ
          (20) กำหนดการใช้เสียงสัญญาณ
           (21) กำหนดระเบียบการอนุญาตและการใช้รถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง
   ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  มาตรา 154  ผู้ใด
              (2) ฝ่าฝืนคำสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา 139
             ถ้าไม่เป็นความผิดที่กำหนดโทษไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินหนึ่งพันบาท
  รถจักรยานยนต์ต้องขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุดเท่านั้น
  มาตรา 35  รถที่มีความเร็วช้าหรือรถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้
              ผู้ขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือได้จัดช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจำทาง แล้วแต่กรณี
            ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
            บทลงโทษหากรถจักรยานยนต์ขับรถในช่องทางเดินรถด้านขวา
  มาตรา 157  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 35 มาตรา 43 (3) (4) (6) (7) หรือ (9) มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 53 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 125 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท
      ชมรมจักรยานยนต์ปลดแอกสองล้อมีข้อเสนอดังนี้
             1.ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานและลอดอุโมงค์ได้ 
             2.ให้แก้กฎหมายให้รถจักรยานยนต์วิ่งขวาได้ 
  สรุป ปัจจุบันรถจักรยานยนต์ยังต้องวิ่งในช่องทางเดินรถด้านซ้ายเหมือนเดิม และยังไม่สามารถขึ้นสะพานหรือลอดอุโมงค์ในเขตกรุงเทพมหานครได้จนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมาย
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 1

   Get your urgent loan today at 2% interest rate for a guarantee and trusted customers across the world. We offer all kinds of loans from 20,000 to $10,000,000.00, you can start a new business today and also pay off your debt immediately.

  Email: liongateloanfirm452@gmail.com

  Name: -------
  Sex: -----------
  Country: -------------
  Contact Address: ----------
  Amount of loan required: -------------
  Monthly income: ------------
  Occupation: ----------------
  The purpose of the loan: ----------
  Home Phone:--------------
  Phone: -----------------
  Have you apply for a loan before?

  Email: liongateloanfirm452 @ gmail.com

  Please do fill this short form and get back to us as soon as possible, God bless you as you.


  Best Regard.
  Lion Gate Loan Investment LTD

  โดยคุณ Aaron  (209.58.128.174)     7 ธ.ค. 2559

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด