WebBoard :เร่งรัดหนี้|ต้องการสัญญากุ้ยืมเงินที่ถูกกฏหมาย

ต้องการสัญญากุ้ยืมเงินที่ถูกกฏหมาย

Header Background Image

ต้องการสัญญากุ้ยืมเงินที่ถูกกฏหมาย

  • 1039
  • 2
  • post on 3 ธ.ค. 2554, 12:45

ให้เพื่อนยีมเงินไป เพื่อนสัญญาว่าจะชดใช้ ครบกำหนดแล้วยังได้เงินคืน จึงต้องการทราบว่าทำสัญญาอย่างไรให้ถูกต้องสามารถฟ้องได้ และขอแบบฟอร์มด้วยครับ ต้องให้ภรรยาเขาลงชื่อกู้ร่วมด้วยหรือไม่ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

โดยคุณ sumate (101.108.xxx.xxx) 3 ธ.ค. 2554, 12:45

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

แบบพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน ท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป แต่บุคคลผู้ต้องลงลายมือชื่อในฐานะผู้กู้ไว้เป็นสำคัญ จะต้องมีบุคคลที่เป็นผู้กู้ยืมเงินไปเท่านั้น ดังนั้น หากภริยาของผู้กู้ไม่ได้เป็นลูกหนี้ผู้กู้ร่วมกับสามีด้วย ก็ไม่จำต้องลงลายมือชื่อในฐานะผู้กู้นั้นด้วย ถ้าลงลายมือชื่อศาลไม่อาจพิพากษาบังคับคดีให้ชำระหนี้กู้ยืมนั้นได้เพราะผู้ให้กู้กับภริยาผู้กู้ไม่มีนิติสัมพันธ์กันตามสัญญากู้นั้น

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 7 ธ.ค. 2554, 12:19

ความคิดเห็นที่ 1

สัญญากู้ต้องเป็นไปตาม ปพพ. ม.653 คือระบุตัวเงินที่กู้ยืม และลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญ ถ้าภรรยายินยอมเป็นลูกหนี้ร่วมด้วยก็ยิ่งดี แต่ถ้าสามีลงลายมือชื่อคนเดียวก็ใช้ฟ้องร้องได้ การที่จะให้ผู้กู้ทำสัญญาภายหลัง ถ้าเขาไม่ยินยอมทำสัญญาก็คงไปบังคับเขาไม่ได้ครับ..ได้ดาวน์โหลดแบบสัญญามาให้เป็นตัวอย่างครับ

สัญญากู้เงิน

ทำที่...............................
.....................................
วันที่...........................................

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....................................................อายุ...........ปี
อยู่บ้านเลขที่............ถนน.................ตำบล/แขวง...................อำเภอ/เขต..........................
จังหวัด......................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่ง
กับ...................................................อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่................
ถนน.................ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต....................จังหวัด......................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจำนวน..........................บาท (................................)โดยผู้กู้ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วและตกลงว่าจะชำระคืนให้กับผู้ให้กู้ในวันที่............................

ข้อ ๒. ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ ในอัตราร้อยละ.........ต่อปี และตกลงจะชำระดอกเบี้ยเดือนละครั้ง

ข้อ ๓. ในการกู้ยืมตามสัญญานี้ ผู้กู้ได้นำนาย/นาง/นางสาว......................................มาเป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้

ข้อ ๔. หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ยินยอมให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องศาลบังคับคดี และยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการดำเนินคดีและบังคับคดีได้อีกด้วย
เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้วตรงตามความประสงค์ของคู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ...................................ผู้กู้
(..........................................)
ลงชื่อ...................................ผู้ให้กู้
(..........................................)
ลงชื่อ...................................พยาน
(..........................................)
ลงชื่อ...................................พยาน
(..........................................)

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน (สมาชิก) 3 ธ.ค. 2554, 20:10

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด