WebBoard :กฎหมาย|สอบถามเกี่ยวกับค่าปรับเนื่องจากผิดสัญญาซื้อขายรถยนตื

สอบถามเกี่ยวกับค่าปรับเนื่องจากผิดสัญญาซื้อขายรถยนตื

Header Background Image

สอบถามเกี่ยวกับค่าปรับเนื่องจากผิดสัญญาซื้อขายรถยนตื

  • 823
  • 3
  • post on 23 ต.ค. 2554, 21:03

เนื่องจากมีผู้มาติดต่อขอซื้อรถยนต์ ซึ่งทางผู้ซื้อได้จ่ายเงินค่ารถยนต์เป็นเช็คต่างประเทศ คิดเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท โดยที่เล่มทะเบียน เอกสารรถต่างๆยังอยู่ที่เจ้าของซึ่งก็คือตัวผม ซึ่งจะให้ก้ต่อเมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ทว่าเมื่อรอทางธนาคารดำเนินการ ปรากฏว่าเช็คไม่สามารถขึ้นเงินได้ ผมได้ติดต่อกับคนซื้อ คนซื้อก็รับปาก
ว่าจะจัดการให้เรียบร้อยทุกครั้งที่ติดต่อไป จนกระทั่งบัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมา 3 เดือนนับจากวันที่ผู้ซื้อเขียนเช็คให้

อยากเรียนสอบถามว่า ถ้าทางผมจะเรียกเป็นเงินค่าปรับ 3 เดือนเดือนละ 30000 บาทและนำรถมาคืนพร้อมสภาพเดิมจากการที่ผู้ซื้อคนนี้ผิดสัญญา

ผมจะต้องเขียนสัญญาค่าปรับอย่างไร เพื่อทำสัญญาต่อหน้าพยานซึ่งคือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ต่อไปครับ?

โดยคุณ parnthep (สมาชิก) (101.108.xxx.xxx) 23 ต.ค. 2554, 21:03

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

ท่านสามารถทำข้อตกลงดังกล่าวเป็นใจความทำนองว่า ผู้ซื้อให้สัญญาแก่ผู้ขายว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับหรือค่าปรับเมื่อตนผิดสัญญาหรือไม่ชำระหนี้ ส่วนจะเป็นอัตรากี่เท่าเป็นจำนวนเท่าใด ก็ชอบที่ท่านจะระบุให้ปรากฎชัดแจ้งให้สัญญา ตาม ป.พ.พ.มาตรา 379
 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 27 ต.ค. 2554, 16:53

ความคิดเห็นที่ 2

ขอบพระคุณมากครับ

โดยคุณ parnthep (สมาชิก) 24 ต.ค. 2554, 15:56

ความคิดเห็นที่ 1

เมื่อเขาผิดสัญญา  ก็สามารถบอกเลิกสัญญาและกลับคืนสู่ฐานะเดิม คือนำรถกลับคืน และเรียกร้องค่าเสียหายได้  ใช้แบบสัญญาประนีประนอมในการตกลงชดใช้ค่าปรับก็ได้...ก็สามรถดัดแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม...

สัญญาประนีประนอมยอมความ


หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำที่..............................................เมื่อวันที่.....................................
ระหว่าง......................................ผู้ให้สัญญา อยู่บ้านเลขที่.............................................กับข้าพเจ้า...........................................ผู้รับสัญญา อยู่บ้านเลขที่.....................................ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมที่จะ.........................................................(ระบุข้อตกลง เช่น ตกลงที่จะย้ายของออกจากหน้าบ้าน เป็นต้น)
ข้อ ๒. ผู้ให้สัญญาจะดำเนินการ..............(เรื่องเดียวกัน)..............ภายในกำหนดเวลา.............................. (ปี/เดือน/วัน) นับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓. ผู้ให้สัญญาตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้รับสัญญาในการที่ผู้ให้สัญญาได้ทำละเมิดสิทธิ.......................................เป็นจำนวนเงิน.......................บาท(...................................................) โดยในวันทำสัญญานี้ผู้รับสัญญาได้รับไว้แล้ว
ข้อ ๔. ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมให้......................................หากพบว่า..............................และผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมให้ผู้รับสัญญาปรับเป็นเงินในอัตรา....... .....................บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามสัญญานี้ให้ถูกต้อง
ข้อ ๕ เงื่อนไขอื่นๆ ถ้ามี

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราเป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.........................................ผู้ให้สัญญา
(.......................................)


ลงชื่อ.........................................ผู้รับสัญญา
(.......................................)


ลงชื่อ.........................................พยาน
(.......................................)


ลงชื่อ.........................................พยาน
(.......................................)

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน (สมาชิก) 24 ต.ค. 2554, 10:42

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด