WebBoard :กฎหมาย|ที่ดินรับขายฝาก

ที่ดินรับขายฝาก

Header Background Image

ที่ดินรับขายฝาก

  • 551
  • 2
  • post on 12 ส.ค. 2554, 15:49

 ผมรับขายฝากที่ดินไว้และตอนนี้ก้อเลยสัญญาขายฝากไปแล้วดดยผู้ขายฝากมาหลังวันหมดสัญญาที่ดินที่ผมขายฝากไว้ตกเป็นของผมเลยใช่หรือไม่และผมสามารถไปขอรังวัดใหม่เพื่อเปลี่ยนโฉนดให้เป็นชื่อของข้าพเจ้าใหม่ได้ไหมหรือควรต้องทำอย่างไรดีครับ

โดยคุณ wip (125.27.xxx.xxx) 12 ส.ค. 2554, 15:49

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

หากการรับซื้อฝากได้ทำหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กรรมสิทธิ์ในที่ดินขายฝากตกไปยังท่านผู้ซื้อแล้ว แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ขายอาจไถ่ถอนที่ดินนั้นคืนได้ ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกัน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 491 ประกอบมาตรา 456 ดังนั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาไถ่และไม่มีการขยายกำหนดเวล่ไถ่ไว้เป็นหนังสือ กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองแห่งที่ดินนั้น ย่อมตกเป็นของท่านผู้ซื้อโดยเด็ดขาด ท่านในฐานะเจ้าของที่ดิน มีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตน ตลอดทั้งนำไปรังวัดเพื่อออกโฉนดสำหรับที่ดินนั้นได้ด้วย ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 22 ส.ค. 2554, 16:50

ความคิดเห็นที่ 1

ถ้าสัญญาขายฝาก  จดทะเบียนถูกต้อง เมื่อเจ้าของที่ดินไม่ไถ่ถอนตามสัญญา  ที่ดินย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ     กรรมสิทธิ์ได้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ  ตั้งแต่วันทำสัญญาขายฝาก  แต่มีเงื่อนไข ให้ไถ่ถอนได้ตามที่กำหนด   เมื่อผู้ขายไม่ไถ่ถอนที่ดินตามกำหนด  ที่ดินย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทันที   ไม่ต้องไปจดทะเบียนโอนกันอีก.ตาม  ปพพ. ม.491....ที่คุณบอกว่าจะทำการรังวัด และเปลี่ยนชื่อเป็นของคุณ   ฟังดูแล้วการทำสัญญาขายฝากของคุณน่าจะไม่จดทะเบียน    ถ้าเป็นเช่นนั้น   การขายฝากเป็นโมฆะ  คุณจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่รับซื้อจากการขายฝากครับ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 491 อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์ นั้นคืนได้
 

โดยคุณ เสน่ห์ เจษฎาสาธุชน (สมาชิก) 12 ส.ค. 2554, 19:51

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด