WebBoard :บังคับคดี|การขอเบี้ยยังชีพจากบังคับคดี

การขอเบี้ยยังชีพจากบังคับคดี

Header Background Image

การขอเบี้ยยังชีพจากบังคับคดี

  • 692
  • 1
  • post on 28 เม.ย. 2553, 06:34

สวัสดีครับ ผมถูกศาลมีคำสั่งล้มละลาย ตอนนี้ถูกอายัดเงินเดือนทั้งหมดส่งบังคับคดี เมื่อไปติดต่อได้รับข้อมูลว่าสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินเพื่อเป็นเบี้ยยังชีพได้ประมาณ 70%หากมีเหตุว่าเห็นสมควร อยากสอบถามถึงรายละเอียดวิธีเขียนคำร้องและการเตรียมหลักฐานต่างๆ คืออยากได้รับเงินกลับมาใช้จ่ายให้มากที่สุด ผมต้องเลี้ยงดูลูก 3 คนเรียนมัธยม 2 ประถมอีก 1 คน ขอความรบกวนด้วยครับ

โดยคุณ รัชพล ปิ่นทอง (สมาชิก) (112.142.xxx.xxx) 28 เม.ย. 2553, 06:34

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การที่ท่านถูกพิพากษาให้ล้มละลาย โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ทำการอายัดเงินเดือนทั้งหมดของท่านส่งกรมบังคับคดีกองทรัพย์สินล้มละลาย เพื่อนำมาแบ่งชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของท่าน โดนตามกฎหมายแล้วท่านย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอค่าเลี้ยงชีพของท่านและครอบครัวตามสมควรแก่ฐานาณุรูปต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ เพราะตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 121 ได้กำหนดให้ในกรณีที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับเงินจากบุคคลหรือองค์การอื่นที่มิใช่รัฐบาล เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิรับเงินเดือน บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือเงินในทำนองเดียวกันนี้ของลูกหนี้จากเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมแบ่งให้แก่เจ้าหน้าที่ แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพของลูกหนี้และครอบครัวตามสมควรแก่ฐานานุรูป
ดังนั้น ในการยื่นคำร้องขอรับเงินเป็นค่าเลี้ยงชีพ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องเข้ามาปรึกษาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ เพราะการยื่นคำร้องดังกล่าวนั้น ท่านไม่อาจที่จะกระทำการได้เอง ท่านจะต้องให้ทนายความดำเนินการให้ เพื่อประโยชน์ของท่านอย่างสูงสุด โดยเป็นเรื่องที่ต้องเขียนคำร้องและมีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบให้มีเหตผลอันสมควรในการขอเลี้ยงค่าเลี้ยงชีพ สำหรับท่านและครอบครัวตามฐานานุรูป เพื่อประโยชน์ของท่านในการที่จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายมาสูงสุด สำนักงานทนายคลายทุกข์ จึงขอแนะนำให้ท่าน โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องดังกล่าวและเจรจากับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อไป

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
มาตรา 121
ถ้าลูกหนี้เป็นข้าราชการ เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิรับเงินเดือน บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือเงินในทำนองเดียวกันนี้ของลูกหนี้จากเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ได้ แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพลูกหนี้และครอบครัวตามสมควรแก่ฐานานุรูป
บทบัญญัติในวรรคก่อน ให้ใช้บังคับในกรณีที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับเงินจากบุคคลหรือองค์การอื่นที่มิใช่รัฐบาลด้วย
 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 3 พ.ค. 2553, 13:57

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด