จำนวนสมาชิกแฟนคลับ ณ ปัจจุบัน
    ประวัติความเป็นมา
    ข่าวทนายคลายทุกข์
    ปรึกษาทนาย
    Legal News
    คุยกับนักสืบ
    ปัญหาครอบครัว
    คดีอาญา
    คดีแพ่ง
    คดีสถาบันการเงิน
    คดีไฟแนนซ์
    บังคับคดี
    คดีแรงงาน
    คดีทรัพย์สินทางปัญญา
    เทคนิคการทวงหนี้
    คดีผู้บริโภค
    คำพิพากษาฎีกา
    กฎหมายเลือกตั้ง/ข่าวเลือกตั้ง
    เทคนิคปลอมบัตรประชาชน
    จดทะเบียนบริษัท
    webboard
    Contact us

 

 
 
 
 

best tracker

 

 

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด
1.  จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
2.  แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
3.  จัดตั้งบริษัทจำกัด
4. แก้ไขกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ
5.  เพิ่มทุนบริษัทจำกัด
6.  แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและตราสำคัญ
7.  แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
8.  แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานของบริษัทจำกัด
9.  แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำกัด
10.ลดทุนบริษัท
11.แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
1.  จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
2.  จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทรัพย์สินทางปัญญา

  1. เครื่องหมายการค้า
  2. สิทธิบัตร
  3. อนุสิทธิบัตร
  4. ลิขสิทธิ์

กฎหมายที่ควรรู้เกียวกับการจดทะเบียน
กฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
หมวด 1บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หมวด 4 บริษัทจำกัด
หมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด
หมวด 6 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดร้าง