การปลอมเอกสารสิทธิ|การปลอมเอกสารสิทธิ

การปลอมเอกสารสิทธิ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การปลอมเอกสารสิทธิ

เอกสารแห่งการก่อสิทธิมีความสำคัญ เพราะถ้ามีการปลอมเอกสารหรือใช้เอกสารปลอม

บทความวันที่ 9 พ.ย. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 12826 ครั้ง


การปลอมเอกสารสิทธิ

 

          เอกสารแห่งการก่อสิทธิมีความสำคัญ เพราะถ้ามีการปลอมเอกสารหรือใช้เอกสารปลอม ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับเอกสารสิทธิผู้กระทำความผิดหรือผู้ใช้จะได้รับโทษหนักขึ้น ท่านผู้อ่านหลายท่านได้สอบถามมาว่า เอกสารแห่งการก่อสิทธิหมายถึงอะไร และอยากให้ทนายคลายทุกข์ช่วยยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ๆ ทนายคลายทุกข์จึงได้ไปรวบรวมตัวอย่างที่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลสูง เกี่ยวกับเอกสารสิทธิมานำเสนอรวมทั้งได้รวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารสิทธิมานำเสนอรวมทั้งไม่รวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารสิทธิ การปลอมเอกสารสิทธิและการใช้เอกสารสิทธิปลอม โดยขอนำเสนอเป็นรายประเด็นดังนี้

1.ความหมายของเอกสารสิทธิ

ป.อ.มาตรา 1  ในประมวลกฎหมายนี้

(9) เอกสารสิทธิหมายความว่า เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ

2.การปลอมเอกสารทั่วไปและการปลอมเอกสารสิทธิ

ป.อ.มาตรา 264  ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

ป.อ.มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

ป.อ.มาตรา 266  ผู้ใดปลอมเอกสารดังต่อไปนี้

(1) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ

(2) พินัยกรรม

(3) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้

(4) ตั๋วเงิน หรือ

(5) บัตรเงินฝาก

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

3.การใช้หรืออ้างเอกสารปลอม รวมทั้งเอกสารสิทธิปลอม

ป.อ.มาตรา 268 ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว

4.ตัวอย่างเอกสารแห่งการก่อสิทธิที่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลเกี่ยวกับการปลอมแปลงหรือการใช้เอกสารปลอม

1.โฉนดที่ดิน

2.ตั๋วรับจำนำ

3.สัญญากู้,สัญญาค้ำประกัน, สัญญารับฝากเงิน

4.สลากกินแบ่งรัฐบาล

5.สลากการกุศลที่มีการถูกรางวัล

6.สัญญาเช่าตึกแถว

7.เช็ค

8.สมุดคู่ฝากเงินกับธนาคารเป็นหลักฐานก่อตั้งสิทธิถอนเงิน

9.ตั๋วเครื่องบินเป็นเอกสารสิทธิ เพราะทำให้ผู้มีตั๋วมีสิทธิใช้โดยสารเครื่องบิน

10.ต้นฉบับชุดฝากเงินสด-เช็คของธนาคารที่กรอกข้อความฝากเงินแล้ว

11.ใบบันทึกรายการขาย(แผ่นเซลสลิป)ของธนาคาร ก.

12.แบบพิมพ์ใบคำขอถอนเงินของธนาคารซึ่งมีการกรอกข้อความและมีการลงลายมือชื่อแล้ว

13.เอกสารขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาล โดยแสดงหลักทรัพย์และรับรองหลักทรัพย์

14.กรมธรรม์ประกันชีวิต

15.สัญญาซื้อขายที่ดิน

16.หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์

17.เอกสารการซื้อเชื่อสินค้าที่มีการกรอกรายการสิ่งของที่นำส่งและลงราคาในบิลแล้ว และผู้ซื้อไม่ตรวจสิ่งของและราคาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อแล้ว

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8

รบกวนปรึกษาครับ

เรื่องมีอยู่ว่าผมได้รับการติดต่อสั่งซื้อสินค้าประเภทน้ำมันเครื่องยี่ห้อนึง ซึ่งผมเปนผู้จัจำหน่าย ซึ่งผู้ติดต่อสั่งซื้อนี้เปนผู้รับเหมาประมูลงานราชการอีกที การซื้อขายระหว่างเราไม่มีสัญญาอะไรทั้งสิ้น ยกเว้นมีแค่เอกสารสั่งซื้อ(ใบ PO)  และเอกสารเสนอราคา ประเด็นคือว่า สินค้าตัวนี้ทางผู้ซื้อได้เรียกขอเอกสารใบการันตีสเปคน้ำมันจากทางผู้ผลิต ซึ่งทางผมไม่มี แต่ประเด็นคือทางผมได้ปลอมเอกสารโดยแก้ข้อวามบางส่วนเพื่อให้สินค้าดูใหม่โดยแก้ที่ปีผลิต แต่ในขณะเดียวกันทางผมก็พยายามแจ้งขอสินค้าคืนเพื่อนำกลับมาตรวจสอบด้วยตนเองก่อนพร้อมคืนเงินมัดจำส่วนที่ชำระมาครึ่งนึงของราคาขายรวมทั้งหมด แต่ทางผู้สั่งซื้อแจ้งว่าไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากเปนข้อกำหนดของทางลูกค้าราชการ และต้องการให้เรานำสินค้าเข้าไปเปลี่ยนใหม่พร้อมเอกสารใหม่  เนื่องจากเค้าได้นำเลขที่เอกสารไปตรวจสอบกับทางเจ้าของแบรนด์สินค้าที่เราจำหน่ายพบว่าเราปลอมแปลง โดยประเด็นอีกอันนึงคือถ้าผมต้องเอาสินค้าไปเปลี่ยนนั้นผมจะต้องมีต้นทุนสูงขึ้นอีกเกือบสองแสนบาทโดยที่เราต้องเปนผู้รับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งทางผมก็ได้แจ้งทางผู้สั่งซื้อไปแล้วถึงประเด็นนี้ ทีนี้ทางผู้สั่งซื้อได้ขู่ว่าถ้าไม่นำสินค้ามาเปลี่ยนได้ ก็จะแจ้งให้ทางเจ้าของแบรนด์เข้ามาตรวจสอบทั้งเอกสารและน้ำมัน ซึ่งหากพบว่าเอกสารเท็จแต่น้ำมันแท้ ทางเจ้าของแบรนด์ก็สืบต่อว่าที่มาสินค้าเปนอย่างไร 

ปล.สินค้าผมเปนสินค้าประมูลอย่างถูกต้องแต่ประเด็นคือเอกสารรับรองนั้นหายหมด

คำถามคือ1.ผมสามารถแจ้งความจำนงขอนำสินค้ากลับพร้อมคืนเงินได้มั้ยครับ

2.แนวทางการแก้ไขและต่อสู้ต้องทำอย่างไรครับ

โดยคุณ อออ่าง 13 ต.ค. 2560, 08:51

ความคิดเห็นที่ 7

 เนื่องด้วยดิฉันได้รับอนุญาติจากเจ้าของอาคารพานิชย์ให้เขียนสัญญาซื้อขายแทนได้โดยอนุญาติปากเปล่าและเงินที่ได้จากการทำสัญญาข้าพเจ้าได้ส่งมอบให้กับเจ้าของอาคารพานิชยืทั้งหมด ต่อมามีลูกค้ากู้ธนาคารไม่ผ่านมาขอคืน เจ้าของโครงการไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวเพราะมีการตกแต่งห้องเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าต้องการ ต่อมาเจ้าของโครงการโดนลูกค้าฟ้องฉ้อโกงร่วมกับข้าพเจ้าและพนักงานขายอีกคนที่ทำสัญญา.  เจ้าของโครงการได้นำเอกสารสัญญาดังกล่าวไปแจ้งความกับตำรวจว่าข้าพเจ้าและเพื่อนปลอมแปลงเอกสาร  และเอกสารสิทธิข้าพเจ้าถูกอัยการสั่งฟ้อง คดีนี้ต้องติดคุกกี่ปีคะ

โดยคุณ กนกพิชญ์ 17 ต.ค. 2559, 15:50

ความคิดเห็นที่ 6

 ในกรณีของผมผู้จัดการทำการ้ปลี่ยนตัวเองการรับผิดชอบของสูญหายในการทำงาน จากหนึ่งพันบาทเป็นสองแสนบาทโดยไม่ถามความสมัครสมัครใจ แถมการเปลี่ยนผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แถมบุคคลที่เป็นคนค้ำก็ไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนตัวเลข อยากทราบว่าผู้จัดการคนที่แก้มีความผิดไหม ผมสามารถเรียกร้องอะไรคืนได้บ้าง

โดยคุณ Totoey 27 ธ.ค. 2558, 18:20

ความคิดเห็นที่ 5

 การที่เราเขียนเป็นลายมือ แสดงเป็นหลักฐานว่ามีคนเอาเงินเราไปใช้ยังไม่คืน  เพื่อลื่อนการใช้หนี้ส่วนตัว  แล้วอ้างชื่อเซนเองจะมีความผิดไหมครับ

โดยคุณ โชค 29 พ.ย. 2558, 13:31

ความคิดเห็นที่ 4

กรณีที่ผมลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายรถยนต์  โดยเจ้าตัวเจ้าของรถยนต์เขายินยอมมอบอำนาจด้วยวาจาให้กระทำการแล้ว ถือว่าผมปลอมลายมือชื่อเขามั้ยครับ เพราะตอนนี้เจอข้อหานี้พอดีครับ

โดยคุณ Sup1 23 ก.ย. 2558, 18:58

ความคิดเห็นที่ 3

 ถ้าหากเราปลอมเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย โดยปลอดตัวเลขเพิ่มขึ้น เพื่อยืนกู้กับสถาบันการเงิน เพื่อให้ได้วงเงินสูงๆๆ จะมีความผิดไหมครับ และมีโทษอย่างไรครับ

โดยคุณ นัท 2 ต.ค. 2557, 15:39

ความคิดเห็นที่ 2

พนง.สอบสวน ฟ้องน้องสาว ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ (โฉนด) 13 กรรม และปลอมแปลง นส.3ก .ทำให้บริษัท คันนา เสียหายอีก 2 ฉบับ ส่งอัยการฟ้อง จะมีสิทธิ์ติดคกหรือไม่ 

*น้องสาวจบมาใหม่ เข้าไปทำงานส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษดับเบิลเอ แล้วเข้าไปในกระบวนการปลอมแปลงเอกสารโฉนดที่ดินทำกินซึ่งส่งเสริมมากได้รับเงินมาก จนผู้จัดการจับได้ (จริงแล้วก็ร่วมกันแหละ) ตำรวจก็จับประมาณนี้แหละครัีบ

โดยคุณ ณัฐ 22 ธ.ค. 2556, 20:48

ความคิดเห็นที่ 1

หาก มีกรณี ปลอมแปลงเอกสาร ที่เป็น บิลซื้อสินค้า เนื่องจาก ทางธนาคารต้องการเอกสารการซื้อขายจากทาง ผู้กู้ เพื่อขอวงเงินในจำนวนที่ต้องการ เช่น 1,500,000 บาท แต่ เอกสารการซื้อสินค้า จากผู้กู้มียอดแค่ 500,000 แล้วทางผู้กู้ ปลอมแปลงเอกสาร ในบิลซื้อสินค้า จากของผู้กู ที่ซื้อสินค้าจาก (คู่ค้า) เป็นยอด 1,500,000 เพื่อเป็นเอกสาร ในการขอกู้สินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผ่าน แบบนี้ ถือว่าเป็นการ ปลอมแปลงเอกสารที่จะมีโทษ จำคุก หรือ ผิดหรือเปล่า (เพราะทางธนาคารก็ได้แนะนำผู้กู้ว่าให้ทำยอดซื้อสินค้า ในจำนวนที่มาก เพื่อ ประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ)

โดยคุณ อยากทราบ 29 มิ.ย. 2556, 21:13

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก