การทุจริตคอรัปชั่น|การทุจริตคอรัปชั่น

การทุจริตคอรัปชั่น

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การทุจริตคอรัปชั่น

จากกรณีข่าวที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้ประมูล

บทความวันที่ 17 ส.ค. 2555, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 37991 ครั้ง


การทุจริตคอรัปชั่น

 

            จากกรณีข่าวที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้ประมูลเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนจากเดิมผู้ยื่นประมูลต้องเคยมีผลงานมูลค่าไม่น้อยกว่า 10% ของโครงการ วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท เหลือ 10% ของแต่ละแผนงาน แต่จากการหารือของผู้เชี่ยวชาญระบบบริหารจัดการน้ำ พบว่าอาจเป็นการเอื้อให้กับบางบริษัท  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่ กบอ.เสนอในการปรับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างหรือทีโออาร์ บริษัทเอกชน 395 ราย ในการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

            ทั้งนี้สืบเนื่องจากเอ็มโอยู 3 ฉบับที่รัฐบาลได้ลงนามร่วมกับจีน ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการก่อสร้างและด้านพลังงานของรัฐบาลจีน ซึ่งเคยมีผลงานก่อสร้างเขื่อนในกัมพูชาและอีกหลายเขื่อนทั่วโลก เนื่องจากมีโอกาสได้รับงานก่อสร้างในโครงการนี้  ส่วนเรื่องของการลดคุณสมบัติลงอ้างว่าเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดเล็กเข้ามาร่วมเสนองาน

            ปัญหาการคอรัปชั่นในระบบราชการมีอยู่ทุกหน่วยงาน  เพียงแต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในองค์กร และความสามารถในการตรวจสอบเอาจริงเอาจังของหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ  ผมในฐานะวิทยากรบรรยายหลักสูตรระบบป้องกันและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร ขอนำเสนอระบบป้องกันและเทคนิคการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร เป็นรายประเด็นดังต่อไปนี้

ความหมายของคำว่า “ทุจริต”

-ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) โดยทุจริต  หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

-ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง ความประพฤติชั่ว โกง ไม่ซื่อตรง

- ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  มาตรา 4 ทุจริตต่อหน้าที่หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

- ตาม พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ทุจริตต่อหน้าที่หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

- ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น ประพฤติมิชอบหมายความว่า ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

รูปแบบการทุจริตภายในภาคเอกชน

1.ปัจจัยภายนอก  เช่น การติดต่อขายสินค้าให้กับลูกค้าบางครั้งมีเจ้าหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้ามีการเรียกสินบน ทำให้ผู้ขายสินค้าต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของลูกค้าเพื่อให้ขายสินค้าได้ 

2.เจ้าของกิจการทุจริต เช่น ตั้งบริษัทขึ้นมาทำธุรกิจขายตรงแต่ธุรกิจที่แท้จริงมีความผิดตามพรก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือแชร์ลูกโซ่

3. ผู้บริหารและพนักงาน เช่น ผู้บริหารธนาคารให้บุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงตั้งบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินในการขอสินเชื่อ หรือจัดจ้างบริษัทขนเงินหรือบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่เป็นของพวกพ้องตนเอง โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์

4.การรับประโยชน์ที่มิควรได้ เช่น พนักงานฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบนจากผู้ขายสินค้า ซึ่งนำเงินมาให้โดยที่ตัวเองไม่ได้ร้องขอที่เรียกว่า กินตามน้ำ 

5.สวัสดิการที่สูงเกินควรที่บริษัทให้กับผู้บริหารและพนักงาน เช่น ค่าน้ำมันรถ, ตั๋วเครื่องบินราคาถูก, งบรับรองสำหรับผู้บริการระดับสูง, รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นต้น

            จากประสบการณ์การทำงานสืบสวนจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในองค์กร พบว่า วิธีการจะสืบการทุจริตได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลภายในองค์กรเป็นหลัก รองลงมาคือการได้ข้อมูลจากการหักหลังกันเองระหว่างผู้ที่ทุจริต จึงจะสามารถจับกุมผู้ทุจริตมาดำเนินคดีได้

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5

กองทุนทหารที่แจงไปให้กับแต่ละกองทัพในส่วนของกองทัพเรือได้มาบางหน่วยก็บริหารดีต่อยอดได้ดีบางหน่วยงานปีแรกเหมือนดีต่อมาคณะกรรมการบริหารเงินล้านออกมั่งย้ายมั่งผู้รับผิดชอบไม่ใส่ใจดูแลเงินส่วนนี้ปล่อยให้กรรมการที่อยู่กินเรียบทั้งหุ้นสมาชิกจำนวน100 กว่าหุ้นบวกกองทุนอีกล้านกว่าเงินหดหมดไม่มีให้สมาชิกกู้เพื่อบรรเทาทุกข์เป็นเวลาหลายปีแล้วตอนนี้กรรมการคนนี้ก็จะเกษียณแล้วเงินคงหายหดหมดไปกับท่านนี้กินอยู่คนเดียวผู้บริหารไม่ใสใจดูแลที่กล่าวนี้คือหน่วยงานกองเรือยุทธการโดยมีหน่วยขึ้นตรงหลายหน่วยแต่หน่วยที่ว่านี้คือกองเรือฟริเกตที่1ขอให้หน่วยที่สามารถปราบทุจริตเงินของประเทศ

โดยคุณ การทุจริตกองทุนทหาร 1 ล้านบาท 14 เม.ย. 2557, 16:39

ความคิดเห็นที่ 4

แจ้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ใกล้บ้านท่านสิค่ะ

โดยคุณ nan 12 ธ.ค. 2556, 17:25

ความคิดเห็นที่ 3

 การกระทำที่อยู่ในข่ายของการทุจริตคอร์รัปชั่นมีอะไรบ้าง

โดยคุณ ณัฐณิชา 16 มิ.ย. 2556, 07:43

ความคิดเห็นที่ 2

คอรัปชั่นที่ไม่มีวันตาย

โดยคุณ ream 8 ก.พ. 2556, 13:55

ความคิดเห็นที่ 1

แถวๆๆที่บ้านมีการโกงเงินคอรัปชั่น โกงเงินSMLบ้างล่ะโกงเงินชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติเช่น ปลาตาย หอยนางรมตาย จากที่ระบุมาเท่านี้ๆ สุดท้ายได้ไม่ถึงครึ่งที่ระบุ ชาวบ้านก็รู้อยู่แก่ใจว่าโดนโกงแต่ไม่มีใครกล้าพูด และไม่เห็นมีหน่วยงานไหนมาตรวจสอบเลย

โดยคุณ 8 ก.พ. 2556, 13:54

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก