การละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น|การละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

การละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

ทุกวันนี้เจ้าของกิจการยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนำเครื่องหมายการค้า

บทความวันที่ 3 ก.พ. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 5010 ครั้ง


 

การละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

 

            ทุกวันนี้เจ้าของกิจการยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้โดยมิชอบ  มีนักธุรกิจขอคำปรึกษามาหลายราย  ทนายคลายทุกข์ขอนำมาเล่าให้ท่านฟังเป็นข้อ ๆ ดังนี้

            1. เจ้าของโชว์รูมรถยนต์  นำเครื่องหมายการค้าของรถยนต์ไปใช้ทั้งที่มิได้เป็นตัวแทนจำหน่าย  เช่น นำเครื่องหมายการค้า BENZ  BMW ไปใช้ ทั้งที่ตนเองมิใช่ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของสินค้ารถยนต์ดังกล่าว  ซึ่งคดีประเภทนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเคยร้องเรียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเพื่อให้ไกล่เกลี่ย ดังนั้น การที่จะนำเครื่องหมายการค้าไปติดไว้หรือขึ้นป้ายหน้าบริษัทหรือลงโฆษณา ตามกฎหมายแล้วควรจะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า  มิฉะนั้น อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

            2. กรณีอู่ซ่อมรถนำโลโก้ของรถยนต์ไปติดหน้าอู่ซ่อมรถของตนเอง เช่น TOYOTA  HONDA  เพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้บริโภคเชื่อ  โดยอาศัยเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น  กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต

            3. การใช้ชื่อทางการค้าของบุคคลอื่น  เช่น ชื่อทนายคลายทุกข์ เป็นชื่อทางการค้าของรายการทนายคลายทุกข์  ยังเคยมีรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องดังช่องหนึ่ง  นำไปตั้งชื่อรายการทางโทรทัศน์  ทนายคลายทุกข์ทำหนังสือแจ้งให้หยุดละเมิดสิทธิการใช้นามมาแล้ว  เพราะชื่อดังกล่าวได้มีการลงทุนสร้างชื่อเสียงเป็นเวลาเกือบ 20 ปีกว่าจะเป็นที่ยอมรับของสังคม  ถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ  ผู้ที่นำชื่อของบุคคลอันไปใช้เพื่อหาประโยชน์  จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เรียกว่า การละเมิดสิทธิการใช้นาม

            4. เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์มีอำนาจในการผลิตสินค้าตามจำนวนและเงื่อนไขที่ตกลงกัน เช่น ผลิตกางเกงยีนส์เครื่องหมายการค้าลีวาย แต่ผลิตเกินจำนวนที่อนุญาต  โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทราบ  เป็นการหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้อวงรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา

            5. พิมพ์เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นลงในนามบัตรของตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า

            6. ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเกือบเหมือนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น  มีความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า

ทนายคลายทุกข์ขอนำ ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้        

            1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส  มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น

            2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น  

            3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น

            4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด  เป็นต้น

 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า

ผู้อ่านสอบถามเข้ามาเรื่อง การนำเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ผลิตเกิน Order หรือไม่ผ่าน QC มาขายจะถือว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์หรือไม่ ซึ่งเป็นแบรนด์ดังในต่างประเทศ ( ไม่แน่ใจว่าในประเทศจะมีขายหรือไม่ ) แต่ทั้งนี้  ไม่ทราบว่าจะโดนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือไม่   และจะมีบทลงโทษอย่างไร  และหากจะทำการเลี่ยงขาย  โดยการขีดฆ่าด้วยปากกา หรือตัดป้ายแบรนด์ออก จะสามารถทำได้หรือไม่ (เคยเห็นตัวอย่างเสื้อผ้าที่ขายในร้าน Export Shop ตามห้างสรรพสินค้า  ก็ตัดป้ายออกหรือขีดฆ่า) 

คำแนะนำในการใช้เครื่องหมายการค้า

            1. หากมีความจำเป็นจะต้องนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้  จะต้องขออนุญาตและจะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร  มิฉะนั้น  อาจถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา

            2. ควรออกแบบเครื่องหมายการค้าของตนเอง และนำไปจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเองจะดีกว่า

            3. หากมีข้อสงสัยว่าเครื่องหมายการค้าของตนเองมีส่วนคล้ายคลึง ให้ตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  มิฉะนั้น อาจต้องตกเป็นจำเลยในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4

 แล้วเราจะต้องดำเนินการตรวจสอบยังงัยครับที่กรม

ถ้าไม่มีการจดทะเบียนมาก่อนเราขอจดเลยได้มั้ยครับ จะมีการตรวจสอบถึงการจดทะเบียนการค้าก่อนหรือหลังมั้ยครับ

และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ

โดยคุณ นายชัยยุทธ 7 ต.ค. 2555, 19:32

ความคิดเห็นที่ 3

 ถ้าเราเอาโลโก้ในอินเตอร์เน็ตมาใช้แต่มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยมีความผิดมั้ยครับ

โดยคุณ นายชัยยุทธ 7 ต.ค. 2555, 19:29

ความคิดเห็นที่ 2

ขอสอบถามครับ หากสินค้า เช่น เสื้อผ้าใช้ยี่ห้อใกล้เคียงกัน ดังนี้ จะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เช่น ยี่ห้อที่1 ใช้ (แสนสวย) ยี่ห้อที่2 ใช้ (ร้านแสนสวย)

โดยคุณ วิทยา 18 พ.ค. 2554, 10:02

ความคิดเห็นที่ 1

ผมชอบเกี่ยวกับกฎหมายมากครับ

โดยคุณ อิอิ 6 มี.ค. 2554, 15:12

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก