ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงานที่มีมาตรฐาน|ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงานที่มีมาตรฐาน

ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงานที่มีมาตรฐาน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงานที่มีมาตรฐาน

ทนายคลายทุกข์ขอนำตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงานที่มีมาตรฐานมานำเสนอเพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างได้ศึกษา

บทความวันที่ 21 พ.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 217979 ครั้ง


 

ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงานที่มีมาตรฐาน
 
 
               สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่................................ระหว่างบริษัท.................................................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “บริษัท” กับ........................................................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ลูกจ้าง” ตำแหน่งงาน..................................................โดยที่ คู่สัญญาฉบับนี้ได้ตกลงที่จะมีนิติสัมพันธ์เชิงนายจ้างลูกจ้างระหว่างกัน และเพื่อตอบแทนคำมั่นและคำรับรองต่าง ๆ ที่ให้แก่กันไว้ในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันไว้ดังต่อไปนี้
การจ้างงาน
1. บริษัทตกลงจ้างลูกจ้างในตำแหน่งที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 แนบท้ายสัญญา และตามที่ลูกจ้างและคณะกรรมการบริษัทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นครั้งคราวในอนาคต                                                     
 
หน้าที่ของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง
2. ตลอดระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาฉบับนี้ ลูกจ้างจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหรือมอบหมายไว้โดยสมควรเป็นครั้งคราว
(ข) อุทิศเวลา ความกาใจใส่ และความสามารถให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้อย่างเต็มที่ ตลอดเวลาทำงานที่ระบุไว้ในข้อ 16 (ค)
(ค) ปฏิบัติตามบรรดาคำร้องขอ คำสั่ง และข้อบังคับอันสมควรของคณะกรรมการบริษัท (หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย) และให้คำชี้แจง ข้อมูล และความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดตามสมควร
(ง) ตั้งใจปฏิบัติงานให้กับบริษัทโดยสุจริตอย่างเต็มความสามารถของตน และใช้ความอุตสาหะอย่างถึงที่สุดในการค้ำจุนผลประโยชน์ของบริษัท
(จ) ไม่เข้าดำรงตำแหน่ง มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในธุรกิจอื่นใดที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าในฐานะตัวการหรือฐานะอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคณะกรรมการบริษัท แต่ทั้งนี้ลูกจ้างมีสิทธิถือหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ (ที่ไม่ให้สิทธิในการควบคุมกิจการ) ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการรับรองแต่ให้ถือไว้เพื่อการลงทุนเท่านั้นสินจ้าง
 
3. สินจ้าง ได้แก่
(ก) เพื่อเป็นสินจ้างตอบแทนแรงงานที่ลูกจ้างจะได้ให้ไว้ตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทจะจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างตามอัตรารายเดือนที่ระบุไว้ในตารางที่ 2 โดยจะจ่ายในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน
                (ข)  เมื่อลูกจ้างทำงานต่อเนื่องจนครบหนึ่งปีแล้วสัญญาฉบับนี้ยังคงอยู่ ในเดือนมกราคมคณะกรรมการ บริษัทจะพิจารณาทบทวนอัตราเงินเดือนที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น โดยอาจพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดอัตราเงินเดือนดังกล่าว
(ค) โบนัสจะจ่ายให้เป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ขึ้นกับการบรรลุเป้าหมายตามที่ตกลงกำหนดไว้ร่วมกัน ตั้งแต่ช่วงต้นของแต่ละไตรมาส
ระยะเวลาทดลองงาน
4. ช่วงเวลา 120 วันแรกของการจ้างงานจะเป็นระยะเวลาทดลองงาน คุณสามารถจะออกจากบริษัทเวลาใดก็ได้และบริษัทสามารถปลดคุณออกได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หลังจากสี่เดือนเมื่อคุณได้รับการบรรจุงานเต็มเวลาแล้ว คุณจะต้องแจ้งบริษัทเป็นหนังสือบอกกล่าวภายในหนึ่งเดือนหากคุณประสงค์จะลาออก ขณะเดียวกันบริษัทจะถือตามระเบียบที่วางไว้โดยกฎหมายแรงงานหากบริษัทประสงค์จะเลิกจ้างคุณ
               
                                                                                                เวลาเข้างาน
5. วันและเวลาเข้างานโดยปกติจะระบุไว้ในกฎและระเบียบการทำงานของบริษัท............................................
 
สวัสดิการอื่น ๆ
6. ตลอดระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
                (ก) ชำระค่าประกันสุขภาพสำหรับลูกจ้างและคู่สมรสแทนลูกจ้างตามที่ตกลงกันไว้อย่างสม่ำเสมอ
                (ข) หักเงินเดือนในแต่ละปีเพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่มีส่วนร่วมตามที่กฎหมาย กำหนดแทนลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือนแล้ว
 
ค่าใช้จ่าย
7. บริษัทจะใช้คืนบรรดาค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันสมควร ให้แก่ลูกจ้างตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหรือที่เกิดขึ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ แต่เมื่อได้รับการร้องขอ ลูกจ้างจะส่งมอบใบสำคัญหรือหลักฐานการชำระเงินอื่นให้แก่บริษัทตามที่บริษัทจะกำหนดตามสมควร
 
รถยนต์
8. บริษัทจะจัดให้ลูกจ้างมีรถยนต์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ส่วนตัว ตามที่นโยบายบริษัทจะเห็นว่าเหมาะสมกับระดับเงินเดือนและตำแหน่งของลูกจ้าง บริษัทจะชำระค่าภาษีอากร เบี้ยประกันภัย ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ค่าเชื้อเพลิง ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับรถยนต์นั้น เว้นแต่ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากการที่ลูกจ้างนำรถยนต์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการปฏิบัติงาน ซึ่งให้ลูกจ้างรับผิดชอบกง ไม่ว่าใน
เวลาใด ๆ ลูกจ้างจะปฏิบัติตามบรรดาข้อบังคับกับรถยนต์ที่บริษัทอาจกำหนดไว้เป็นครั้งคราวเพื่อใช้กับรถยนต์ที่บริษัทมอบให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างนำไปใช้สอย เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างจะส่งคืนรถยนต์ให้แก่บริษัทโดยพลัน
 
วันหยุดและค่าชดเชยวันหยุด
9. วันหยุด ค่าชดเชยวันหยุด และประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นดังนี้
(ก) นอกจากวันหยุดราชการ ลูกจ้างยังมีสิทธิได้รับวันหยุดอีก 15 วันทำงานในแต่ละปีปฏิบัติโดยได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิใช้วันหยุดดังกล่าวตามเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ลูกจ้างไม่อาจเลื่อนวันหยุดที่ยังไม่ได้ใช้ไปรวมเข้ากับปีถัดไปหรือใช้วันหยุดเกินกว่าสิบ (10) วันทำงานในคราวเดียวโดยมิได้รับความ ยินยอมจากคณะกรรมการบริษัท
(ข) ในปีปฏิทินสัญญาฉบับนี้เริ่มมีผลหรือสิ้นสุดลง ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนโดยคำนวณจากระยะเวลาของสัญญาในปีนั้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาทั้งปีปฏิทิน เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างอาจมีสิทธิได้รับเงินเดือนชดเชยวันหยุดที่ยังไม่ได้ใช้หรืออาจต้องคืนเงินเดือนที่ได้รับไว้แก่ บริษัทเพื่อชดเชยวันหยุดที่ใช้ไปเกินกว่าส่วนที่ตนมีสิทธิแล้วแต่กรณี
 
การโยกย้ายหน้าที่
10. ลูกจ้างได้รับทราบถึงเงื่อนไขในการว่าจ้างของบริษัท และถือปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบต่างแผนก/ฝ่าย หรือส่วนงานของบริษัท โดยบริษัท ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากท่านล่วงหน้า
 
ความเจ็บป่วย / ทุพพลภาพ
11. ถ้าลูกจ้างไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้ได้ตามสมควรเพราะเหตุเจ็บป่วยหรือเหตุทุพพลภาพอื่นใด
(ก) ลูกจ้างจะรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวให้สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบโดยพลัน ในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ลูกจ้างจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ต่อบริษัทตามสมควรและจะแสดงใบรับรองแพทย์ฉบับต่อ ๆ ไปสัปดาห์ละครั้ง
(ข) นอกจากนี้ ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร 90 วัน โดยได้รับค่าจ้างใน 45 วันแรก
 
ข้อมูลของบริษัทที่เป็นความลับ
12. ตลอดระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาฉบับนี้ (เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร) และเมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างจะไม่เปิดเผยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดทราบหรือนำไปใช้แต่โดยประการอื่นซึ่งความลับเชิงพาณิชย์หรือข้อมูลที่เป็นความลับหรือทางการค้าอันเกี่ยวกับบริษัทหรือตัวแทนหรือลูกค้าของบริษัท ที่ลูกจ้างได้ครอบครองหรืออาจได้ครอบครองในทางการจ้างตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้ง (แต่ไม่เป็นการจำกัดความที่ระบุไว้เป็นการทั่วไปข้างต้น) ความลับเชิงพาณิชย์หรือข้อมูลที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจ แบบเทคนิค ข้อมูลการเงิน ไม่ว่าแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วน หรือที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่บริษัทจำหน่าย จัดหา หรือได้มาโดยมีข้อผูกพันต่อบุคคลภายนอกว่าจะต้องรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ แต่ข้อจำกัดสิทธิดังกล่าวไม่บังคับใช้กับกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยได้รับการอนุมัติด้วยมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลหรือความรู้ที่ได้กลายเป็นสาธารณสมบัติ
 
13. ลูกจ้างจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคณะกรรมการบริษัท (ทั้งนี้การปฏิเสธมิให้ความยินยอมในกรณีนี้ให้กระทำได้เท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อการคุ้มครองผลประโยชน์อื่นอันชอบธรรมของบริษัท)
(ก) ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด เข้าเป็นกรรมการตัวการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษา หรือรับจ้างงานในตำแหน่งระดับผู้บริหารหรือวิชาชีพ ในธุรกิจประเภทใด ๆ อันเป็นการให้บริการแข่งขันกับบริษัท โดยบริการนั้นเป็นบริการในประเภทและลักษณะที่ลูกจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีสาระสำคัญในช่วงระยะเวลาสองปีก่อนที่บริษัทจะเลิกจ้าง แต่ความในข้อนี้ไม่เป็นการขัดขวางมิให้ลูกจ้างเข้าดำรงตำแหน่งหรือรับจ้างงานตามที่ระบุข้างต้นในธุรกิจใด ๆ ในกรณีที่หน้าที่หรืองานของลูกจ้างนั้นเกี่ยวข้องกับเฉพาะส่วนที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นหรือเฉพาะส่วนที่เป็นการให้บริการในประเภทหรือลักษณะที่ลูกจ้างมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีสระสำคัญในช่วงระยะเวลาสองปีก่อนที่สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลง
 
14 ถ้ามีการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ เพราะเหตุที่บริษัทต้องถูกชำระ
บัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบบริษัทหรือโอนสินทรัพย์ไปบริษัทใหม่ หรือตามแผนการควบรวม
กิจการของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชี หรือถ้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดถูก
โอนให้แก่บุคคลอื่น ลูกจ้างจะได้รับข้อเสนอการจ้างงานกับบริษัทใหม่ที่ควบเข้ากันแล้วหรือบริษัทที่รับโอนสินทรัพย์นั้น หรือบุคคลอื่นใด โดยข้อเสนอนั้นจะต้องกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัทจากการที่บริษัทบอกเลิกหรือโอนสัญญาจ้างของตนนั้น
 
การบอกเลิกสัญญากรณีอื่น ๆ
15. สัญญาฉบับนี้อาจถูกบอกเลิกได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร
(ก) โดยให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำหนังสือบอกกล่าวให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนเพื่อให้มีผลตามนั้น หรือ (ในกรณีบริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิก) ให้ชำระเงินเดือนแทนการบอกกล่าว คำบอกกล่าวนั้นให้ส่งมอบเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่งเพื่อให้เป็นผลเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้า
(ข) โดยไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่บริษัทจะเรียกร้องให้ลูกจ้างชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาฉบับนี้ บริษัทอาจทำหนังสือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไปยังลูกจ้างโดยให้มีผลโดยพลัน ในกรณีที่ลูกจ้างมีพฤติการณ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ล้มละลาย ประนอมหนี้ หรือเข้าทำข้อตกลงจัดสรรชระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ของลูกจ้าง หรือ
(2) ตกเป็นผู้ป่วยทางจิต หรือ
(3) ถูกพิพากษาให้จำคุกหรือรอการจำคุกในคงอาญา หรือ
(4) กระทำใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทสาขา ลูกจ้าง หรือลูกค้าของบริษัทโดยทุจริต หรือ
(5) ประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรงในประการที่อาจทำให้บริษัทหรือตัวลูกจ้างกงเสื่อมเสียชื่อเสียง ละทิ้งหน้าที่ของตนตามสัญญาฉบับนี้อย่างร้ายแรงหรือซ้ำซาก หรือละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้ หรือเพิกเฉย ละเลย หรือปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามสมควรตามสัญญาฉบับนี้
 
หน้าที่ภายหลังสัญญาสิ้นสุดลง
16. เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(ก) ลาออกจากตำแหน่งใด ๆ ที่ลูกจ้างดำรงอยู่ในบริษัท บริษัทแม่ หรือบริษัทสาขาของบริษัทโดยพลัน โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าลูกจ้างไม่ดำเนินการเช่นนั้น บริษัทมีอำนาจอันมิอาจเพิกถอนได้ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้มีอำนาจลงลายมือชื่อในเอกสารและกระทำการใด ๆ อันจำเป็นหรือพึงต้องกระทำเพื่อให้ยังผลแก่การนั้นแทนและในนามของลูกจ้าง
(ข) ส่งมอบให้แก่บริษัทซึ่งบรรดาหนังสือโต้ตอบ แบบร่าง เอกสารกระดาษ เอกสารประเภทอื่น และทรัพย์สินประเภทอื่นทั้งปวงที่เป็นของบริษัทแต่อาจอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของลูกจ้าง (รวมถึงกกสารและทรัพย์สินประเภทดังกล่าวที่อาจได้สร้างหรือจัดทำขึ้นโดยลูกจ้างหรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของลูกจ้าง โดยเป็นกกสารหรือทรัพย์สินทีเกี่ยวข้องแต่โดยประการใดประการหนึ่งกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัทหรือของผู้จัดหา ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย หรือลูกค้าของบริษัท) และลูกจ้างจะไม่ยึดถือสำเนาไว้โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
(ค) ลงนามและส่งมอบหนังสือที่ระบุยืนยันข้อเท็จจริงว่าตนได้ปฏิบัติตามข้อ (ข) ข้างต้นแล้วให้แก่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เมื่อได้รับการร้องขอ
                (ง) และไม่แสดงตนว่ายังคงมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าในเวลาใด ๆ
 
17. การสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด มิให้กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ที่ระบุไว้ว่าให้มีผลบังคับใช้เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง และมิให้เสื่อมสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องเยียวยาความเสียหายอื่นใดที่คู่สัญญามีอยู่
 
ทรัพย์สินทางปัญญา
18. ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงให้ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และให้อยู่ภายใต้บังคับความ
ดังต่อไปนี้
(ก) บรรดาการค้นพบ การประดิษฐ์ กระบวนการ และการปรับปรุงกระบวนการ แบบ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดประเภทหนึ่งที่ลูกจ้างสามารถทำ สร้าง หรือค้นพบในระหว่างระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้อันกระทบหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทแต่โดยประการใดประการหนึ่ง หรือสามารถนำไปใช้หรือดัดแปลงเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้ จะต้องนำมาเปิดเผยให้บริษัททราบทั้งหมดโดยพลันและให้ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท (หรือตัวแทนของบริษัท) โดยเด็ดขาด และลูกจ้างจะไม่นำไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ
(ข)  เมื่อได้รับการร้องขอและเท่าที่ได้รับการร้องขอ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง) ลูกจ้างจะยื่นหรือร่วมยื่นคำขอรับหนังสือรับรอง สิทธิบัตร หรือความคุ้มครองอื่นใดในประเทศต่าง ๆ สำหรับสิ่งที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ และลูกจ้างจะลงนามในตราสารทั้งปวงและกระทำการใด ๆ ตามที่อาจจะจำเป็นหรือสมควรเป็นครั้งคราวแก่การที่บริษัท (หรือตัวแทนของบริษัท) จะได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในสิ่งนั้น โดยเด็ดขาดและในฐานะเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว (เท่าที่จำเป็นหรือสมควรแก่การนั้น)
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
19. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญามีดังนี้
              (ก) บริษัทจะเริ่มว่าจ้างลูกจ้างในวันที่................................
              (ข) ระยะเวลาการจ้างงานของลูกจ้างกับนายจ้างเดิมจะไม่นำมารวมเป็นระยะเวลาการจ้างงานต่อเนื่องกับบริษัท
               (ค) เวลาทำงานของลูกจ้างให้สอดคล้องความจำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างโดยสมควร ตามสัญญาฉบับนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทต้องการ
                (ง) ถ้าลูกจ้างไม่พอใจกับการดำเนินการทางวินัยหรือมีความเดือดร้อนอันใดเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ ลูกจ้างพึงเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความเดือดร้อนนั้นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อไป
(จ) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญามิได้ตกลงกันเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการจ้างงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเวลาทำงาน งาน เวลาทำงานปกติ สิทธิได้รับวันหยุด (รวมทั้งวันหยุดราชการ) ค่าชดเชยวันหยุด เหตุทุพพลภาพเพราะความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หรือเงินหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
คำบอกกล่าว
20. คำบอกกล่าวใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ให้ทำเป็นหนังสือ คำบอกกล่าวแก่ลูกจ้างให้ถือว่าส่งโดยชอบถ้าส่งมอบให้แก่ลูกจ้างด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจ่าหน้าลูกจ้างตามสถานที่อยู่ปกติหรือสถานที่อยู่ล่าสุดของลูกจ้าง คำบอกกล่าวแก่บริษัทให้ถือว่าส่งโดยชอบถ้าส่งมอบให้แก่ผู้จัดการทั่วไปหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจ่าหน้าสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท คำบอกกล่าวที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ถือว่าส่งแล้วเมื่อครบ 7 วันนับวันส่งไปรษณีย์
 
กฎหมายที่ใช้บังคับ
21. ให้ใช้กฎหมายไทยบังคับกับสัญญาฉบับนี้ และบรรดาข้อพิพาทให้ยื่นต่อและวินิจฉัยโดยศาลไทย
 
22. ถ้อยคำใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ที่มีความหมายจำเพาะแต่เพศใดเพศหนึ่ง ให้มีผลบังคับใช้กับเพศอื่นด้วยแล้วแต่กรณี
 
          ลงชื่อ..............................................                                                           ลงชื่อ...............................................
                 (...............................................)                                                               (..............................................)
          บริษัท............................................                                                                                       ลูกจ้าง
                       ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง                                             
 
ตารางที่ 1
ตำแหน่งงาน        .........................................................................................
 
ตารางที่ 2
เงินเดือน .................บาทต่อเดือน จะพิจารณาทบทวนอัตราเงินเดือนจกครั้งเมื่อสิ้นเดือน...............พ.ศ........
 
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 31

ขอรบกวนแนะนำเป็นวิทยาทานครับ สัญญาจ้างพนักงานตำแหน่ง รปภ.ทำสัญญาจ้างปีต่อปีได้ไหมครับ

โดยคุณ วัฒน์ 19 พ.ย. 2560, 08:05

ความคิดเห็นที่ 30

รบกวนสอบถามนะคะว่า ตัวดิฉันตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล ถ้าเราทำบันทึกขึ้นมาสักเรื่องหนึ่ง เราก็ต้องนำเสนอให้กับทางเจ้าของบริษัทเซนต์ แต่ถ้าเจ้าของบริษัทบอกว่าไม่เซนต์ ให้เราซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลเซนต์ก็พอ อย่างนี้ดิฉันจะมีความผิดไหมคะ และการที่นายจ้างทำแบบนี้ขัดต่อระเบียบข้อไหนหรือเปล่าคะ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ

โดยคุณ 12 ต.ค. 2559, 12:33

ความคิดเห็นที่ 29

1.อยากทราบว่า เวลาสมัครงานใหม่ ที่ใหม่ ต้องมีการเขียนสัญญาทุกครั้ง กับทุกอาชีพที่ทำให้กับบริษัท

เลยรึเปล่าค่ะ หากทำงานร้านกาแฟ เป็นธุรการ ต้องเข้ยนสัญญาตั้งแค่ เริ่มแรกเข้าทำงานเลยรึเปล่าค่ะ

หรือ ต้องผ่านทดลองงานก่อน ถึงเซนสัญญา

2.หากถูกประเมินไม่ผ่านทดลองงาน ในเดือนที่6(เกิน120วันไปนานแล้ว)::กรณีนักศึกษาทดลองงาน

นายจ้างโทรมาแจ้ง ว่าไม่ต้องมาทำงานแล้ว แล้วไม่มีการเขียนใบลาออก แบบนี้ เราจะเอาผิดนายจ้าง

อย่างไรได้บ้างค่ะ

โดยคุณ เดีย 23 ม.ค. 2559, 01:46

ความคิดเห็นที่ 28

คือ เพื่อนหนูเป็นคนอินเดียค่ะ ได้ทำงานที่ร้าอาหารแห่งนึงในพัทยาแล้วไม่ได้เงินเดือนตามที่ตกลงไว้ในครั้งแรกทำได้ประมาน5เดือนได้เดือนแค่เดือนเดียว9000บาทจึงขอลาออกไปหางานที่อื่นแค่ทางร้านอาหารก็ไม่ได้จ่ายเงินส่วนที่เหลือ พอได้งานใหม่ก็มีแต่วีซ่าทางร้านนี้ก็บอกจะทำให้ใหม่ทุกอย่างแต่ตอนนี้เพิ่งมารู้ภายหลังว่าไม่ได้ทำอะไรให้เลย สัญญาว่าจ้างก็หมดไปตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้ววีซ่าก็จะหมดอีกเดือนหน้า จะทำยังไงดีค่ะเขาถึงจะได้ทำงานที่นี่ต่อ

โดยคุณ น.ส.ณัฐฐินี แซ่โกส 13 ม.ค. 2559, 01:34

ความคิดเห็นที่ 27

 สัญญาจ้างมาตรฐานฉับนี้เป็นธรรมแล้วหรอครับ

โดยคุณ 6 ก.ค. 2558, 10:50

ความคิดเห็นที่ 26

 อยากทราบว่าในกรณีที่ ทำสัญญาจ้างเป็นครูเอกชนแห่งหนึ่ง ในสัญญาห้ามไม่ให้ไปสอบราชการทุกกรณี และถ้าตรวจสอบเจอว่าแอบไปสมัครสอบครูผู้ช่วย เมื่อเห็นชื่อปรากฏอยู่ที่เขตไหน จะยกเลิกสัญญาจ้างทันทีและเลิกจ้างทันที แบบนี้โรงเรียนสามารถทำได้หรือไม่คะ

โดยคุณ TUS 23 มี.ค. 2558, 15:37

ความคิดเห็นที่ 25

สวัสดีค่ะ...ในฐานะฝ่ายบุคคล  เราสามารถทำหนังสือสัญญาจ้างงาน  2 คำถามนะคะ

1. ในหนังสือสัญญาจ้าง ที่ะบุความรับผิดชอบของลูกจ้าง ที่มีตำแหน่งงานเฉพาะด้านและรู้ข้อมูลลูกค้าของบริษัททั้งหมด เราจะเขียนอย่างไรเพื่อให้มีจรรยาบรรณในการทำงานและรักษาความลับของลูกค้าภายในบริษัทฯ

2. เราจะมีวิธีเขียนข้อความป้องกันอย่างไร กรณี ลูกจ้าง ดังกล่าว แจ้งลาออก และไม่ควรที่จะดำเนินธุรกิจ หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าของบริษัท ของเรา และมีโทษทางกฎหมายอย่างไรบ้างคะ 

จึงเรียนมาปรึกษา...หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับคำตอบมีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและชี้แจงให้ทั้ง ลูกจ้างและนายจ้างเข้าใจซึ่งกันและกันต่อไป

ขอขอบคุณ...มา ณ ที่นี้ล่วงหน้านะคะ 

ชัสมา / H.R.

โดยคุณ Chasama 8 ม.ค. 2558, 16:14

ความคิดเห็นที่ 24

 นายจ้างเลิกจ้าง เพราะลูกจ้างไปทำสัญญาประนอมหนี้ได้มั้ยครับ

ถ้าได้ ได้เพราะอะไร?

มีหนทางที่จะไม่โดนเลิกจ้าง เพราะลูกจ้างไปทำประนอมหนี่มั้ยครับ

โดยคุณ คุณ เดช 23 มิ.ย. 2557, 21:01

ความคิดเห็นที่ 23

 ขอบคุณครับ

โดยคุณ ปริวัตร 6 มี.ค. 2557, 10:00

ความคิดเห็นที่ 22

 หนูได้ลาออกจากบริษัทเดิมซึ่งได้เซ็นสัญญาว่างจ้างก่อนหน้านี้ว่าเมื่อลาออกห้ามมิให้ประกอบอาชีพหรือทำงานกับกิจการที่ลักษณะเดียวกันหรือเป็นคู่แข่งทางธุรกิจเป็นเวลา3ปี หนูคิดว่าไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างค่ะ ในเมื่อจบมาสายนี้จะต้องทำงานสายนี้จะให้ทำงานอื่นไม่มีที่ไหนจ้างหรอกค่ะ ไม่ทราบว่ามีแนวทางแนะนำบ้างหรือไม่ค่ะที่จะไม่ถูกฟ้องร้องค่ะ

โดยคุณ สัญญาจ้างเมื่อลาออกห้ามมิให้ทำงานกับกิจการที่เป็นคู่แข็งทางธุรกิจ 12 ก.ค. 2556, 22:34

ความคิดเห็นที่ 21

กรณีพนักงงานทำงานมาครบ 2 ปีตามหนังสือสมัครงาน แต่ไม่มีการเซ็นสัญญาแต่ภายไลังได้ขอสัญญาว่าจ้างนายจ้างออก ณ วันปัจจุบันนายจ้างทำถูกหรือไม่อย่างไรค่ะ

โดยคุณ ปอย 20 พ.ค. 2556, 18:07

ความคิดเห็นที่ 20

จะรังสรรค์เลิศลอยเข้าข้างนายจ้างแค่ใหน หากไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างก็เป็นแค่ เศษน้ำลาย ลงลายมือชื่อไม่ใช่ข้อยุติสิทธิ์ของลูกจ้าง

โดยคุณ นะสิบอกให่ 20 เม.ย. 2556, 09:50

ความคิดเห็นที่ 19

 แแล้วถ้าเกิดเราทำไปสักระยะแล้วเราได้งานใหม่ ซึ่งต้องไปทำงานเลยเราจะทำอย่างไรดีค่ะ จะโดนอะไรบ้าง

โดยคุณ แก้มบุ๋ม 22 ม.ค. 2556, 23:19

ความคิดเห็นที่ 18

ขอบคุณค่ะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

โดยคุณ อรุณี 9 ม.ค. 2556, 20:57

ความคิดเห็นที่ 17

 ขอบคุณมากนะคะ

โดยคุณ kob 29 ต.ค. 2555, 16:31

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก